Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče"

Transkript

1 Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika a časové vymezení: Předmět speciálně pedagogické péče, zařazený jako povinný pro žáky se sluchovým postižením v 1. až 10. ročníku a v ročníku pro žáky s vadami řeči v časovém rozsahu 1 2 hodiny týdně (dle doporučení příslušného SPC a učebního plánu). Organizace: Předmět je zařazen pro celou třídu, dle možností rozvrhu je části žáků nabídnuta v rámci vyučovací hodiny v době kdy nepracují s logopedem speciálním logopedem, výtvarná činnost pod vedením dalšího souběžně vyučujícího učitele. Pokud tato možnost není a vyučovaná slupina žáků zůstává pohromadě, připraví speciální pedagog logoped pro žáky, kterým se individuálně nevěnuje, samostatnou činnost zaměřenou na obohacování slovní zásoby nebo rozvoj poznávacích funkcí. Během 1. období I. stupně učitel speciální pedagog logoped využívá i během běžné výuky především českého jazyka časové a organizační možnosti pro individuální práci s každým žákem dle jeho potřeby. Individuální logopedická péče je vyučovaná buď v kmenové třídě žáků (každá třída je vybavena přenosným logopedickým zrcadlem) anebo ve speciální odborné pracovně Logopedické učebně. Konkrétní náplní předmětu je individuální práce s jedním či dvěma žáky u logopedického zrcadla dle individuálního programu individuální logopedické péče. Obsah: Obsahem předmětu speciálně pedagogické péče Individuální logopedická péče je diagnostika, korigace a reedukace řečových funkcí. Předmět klade důraz na rozvoj komunikačních schopností a dovedností žáků, a to v širším slova smyslu. Předmět speciálně pedagogické péče Individuální logopedická péče směřuje ke srozumitelné výslovnosti žáků, dostatečné slovní zásobě v běžných tematických okruzích a funkční komunikaci v běžných situacích. Speciální pedagog logoped při individuální logopedické péči uplatňuje aktivizující metody, pracuje s obrázky a texty vycházejícími ze zájmů žáků. Dále se využívá texty písní, básní, říkadla, hračky i konkrétní předměty vše pro motivaci komunikace.

2 Pro každého žáka je zpracován Plán individuální logopedické péče na příslušný školní rok, který popisuje konkrétní organizaci individuální logopedické péče pro konkrétního žáka v daném roce, dále uplatňované speciálně pedagogické postupy, vyplývající úkoly a plnění klíčových kompetencí. Během individuální logopedické péče se speciální pedagog - logoped intenzivně věnuje dítěti, navozuje důvěrnou, přátelskou atmosféru, volí individuální tempo nácviku. Kromě plánu, který je zpracován na konkrétní školní rok a hodnocen v pololetí a na konci školního roku, si speciální pedagog logoped vede také průběžné záznamy poskytované péče. Speciální pedagog logoped se podílí na tvorbě speciálně pedagogického hodnocení žáka každé čtvrtletí, které zpracovává třídní učitel a je součástí osobní složky žáka. Na konci školního roku se zhodnocený Plán individuální logopedické péče na příslušný školní rok zakládá do osobní složky žáka a stává se východiskem pro zpracování Plánu individuální logopedické péče na následující školní rok. Cílové zaměření předmětu speciálně pedagogické péče Individuální logopedické péče: Rozvíjení komunikačních dovedností v širším slova smyslu Rozvíjení slovní zásoby Rozvíjení fonematického sluchu Rozvíjení jemné motoriky a oromotoriky Rozvíjení zrakové a sluchové percepce Rozvíjení řeči pomocí kolektivních her Rozvíjení napodobovacích schopností Spolupráce: Dle individuálních potřeb žáků spolupracuje školní logoped především s učitelem českého jazyka. Pokud žák navštěvuje logopedickou ambulanci při zdravotnickém zařízení, žádá školní logoped speciální pedagog písemné vyjádření příslušného klinického logopeda ke koordinované reedukační péči či ke společným konzultacím. Rodiče každého žáka jsou informováni (na třídních schůzkách či dle potřeby), zváni na konzultace logopedické péče a vybízeni ke spolupráci. Uplatňované metody: Metoda napodobování, a to Stimulace nerozvinutých řečových funkcí Korigace vadných řečových funkcí Reedukace ztracených řečových funkcí

3 Uplatňované zásady: Zásada krátkodobého cvičení Zásada užívání pomocných hlásek Zásada minimální akce Zásada individuálního přístupu Zásada vývojovosti Zásada názornosti Předmět speciálně pedagogická péče svým pojetím s důrazem na plánování vlastního komunikačního rozvoje. jeho sledování a hodnocení zahrnuje průřezové téma : Osobnostní a sociální výchova.

4 Výchovné a vzdělávací strategie předmětu Individuální logopedická péče: Strategie KU KŘP KK KSP KO KP Během logopedické péče postupujeme systematicky: naladíme se na práci, rozcvičíme mluvidla, jemnou motoriku, vyvozujeme správnou výslovnost na izolovaných jevech, upevňujme na slovních spojeních a větách, které mají význam, společně hodnotíme práci. Navozujeme při logopedické péči dobrou náladu Rozšiřujeme slovní zásobu v tematických okruzích, které žáky zajímají a které jsou prakticky využitelné. Věnujeme se nácviku konverzace v běžných sociálních a společenských situacích. Pro porozumění obsahu využíváme obrázky i konkrétní předměty Seznamujeme žáky s jejich diagnostikou i plánem reedukace. Zaznamenáváme výsledky žáka při jednotlivých blocích individuální logopedické péče a žáka s nimi seznamujeme, výsledky společně hodnotíme.

5 Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikační a sociální dovednosti Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Komunikační a sociální dovednosti Charakteristika a časové vymezení: Předmět speciálně pedagogické péče, zařazený jako povinný pro žáky s poruchami autistického spektra (PAS) v ročníku vzdělávané dle RVP ZV v časovém rozsahu 1 2 hodiny týdně (dle doporučení příslušného SPC a učebního plánu). Organizace: Předmět je zařazen pro celou třídu a vyučuje jej speciální pedagog logoped. Předmět může být zařazen i jen pro skupinu několika žáků či pro jednotlivce souběžně s výukou předmětu Český jazyk. Předmět Komunikační a sociální dovednosti je vyučován buď v kmenové třídě žáků nebo ve speciální odborné pracovně Logopedické učebně nebo např. ve Dvoraně. Místo závisí na konkrétní náplni vyučovací jednotky. Konkrétní náplní předmětu je individuální práce s jedním či dvěma žáky nebo skupinová práce se skupinou žáků vše dle Individuálního programu rozvoje komunikačních a sociálních dovedností sestaveného pro každého žáka individuálně. Obsah: Obsahem předmětu speciálně pedagogické péče Komunikační a sociální dovednosti je diagnostika stanovující míru narušení reciproční sociální interakce a kvality komunikace vycházející ze zprávy doporučujícího SPC, korigace a reedukace sociálních a komunikačních funkcí. Předmět klade důraz na rozvoj sociálních interakcí a komunikačních schopností a dovedností žáků, a to v širším slova smyslu. Předmět speciálně pedagogické péče Komunikační a sociální dovednosti směřuje k minimalizaci narušení vývoje komunikace, podpoře konverzačních a prezentačních dovedností žáka a pomoci při vytváření běžných mezilidských vztahů. Speciální pedagog logoped při skupinové i individuální speciálně pedagogické péči v předmětu Komunikační a sociální dovednosti uplatňuje aktivizující metody, pracuje s obrázky a texty vycházejícími ze zájmů žáků. V předmětu Komunikační a sociální dovednosti speciální pedagog logoped často pracuje se společenskými a sociálními situacemi, které v rámci školního života nastávají (např. stolování v jídelně, placení obědů, cesta autobusem, vlakem, návštěva divadla, výlet apod.). Specifikem je, pro žáky, kteří to potřebují, využívání prvků či systému alternativní a augmentativní komunikace, především vedení Komunikační knihy.

6 Pro každého žáka je zpracován Plán rozvoje komunikačních a sociálních dovedností na příslušný školní rok, který popisuje konkrétní organizaci předmětu Komunikační a sociální dovednosti pro konkrétního žáka v daném roce, dále uplatňované speciálně pedagogické postupy, vyplývající úkoly a plnění klíčových kompetencí. Během individuální speciálně pedagogické péče se speciální pedagog - logoped intenzivně věnuje dítěti, navozuje důvěrnou, přátelskou atmosféru, volí vhodný způsob nácviku komunikace a jednání v určité situaci. Během skupinové péče v předmětu Komunikační a sociální dovednosti speciální pedagog - logoped taktně usměrňuje a vede komunikační a sociální projevy jednotlivých žáků takovým způsobem, aby naplňovaly zažité společenské normy. Kromě plánu, který je zpracován na konkrétní školní rok a hodnocen v pololetí a na konci školního roku, si speciální pedagog logoped vede také průběžné záznamy poskytované péče. Speciální pedagog logoped se podílí na tvorbě speciálně pedagogického hodnocení žáka každé čtvrtletí, které zpracovává třídní učitel a je součástí osobní složky žáka. Na konci školního roku se zhodnocený Plán rozvoje komunikačních a sociálních dovedností na příslušný školní rok zakládá do osobní složky žáka a stává se východiskem pro zpracování Plánu rozvoje komunikačních a sociálních dovedností na následující školní rok Cílové zaměření předmětu speciálně pedagogické péče Komunikační a sociální dovednosti: Rozvíjení komunikačních dovedností v širším slova smyslu Rozvíjení komunikace pomocí kolektivních her Rozvíjení napodobovacích schopností Rozvíjení vyjadřování (především způsobů prezentace) Spolupráce: Dle individuálních potřeb žáků spolupracuje speciální pedagog - logoped především s učitelem českého jazyka odkud především získává náměty pro výchozí společenské a sociální situace. Rodiče každého žáka jsou informováni (na třídních schůzkách či dle potřeby), zváni na konzultace speciálně pedagogické péče a vybízeni ke spolupráci. Uplatňované metody: Metoda napodobování Hra

7 Předmět speciálně pedagogická péče svým pojetím s důrazem na plánování vlastního komunikačního a sociálního rozvoje. Jeho sledování a hodnocení zahrnuje průřezové téma : Osobnostní a sociální výchova.

8 Výchovné a vzdělávací strategie předmětu Komunikační a sociální dovednosti: Strategie KU KŘP KK KSP KO KP Během speciálně pedagogické péče postupujeme systematicky: naladíme se na práci, rozkličujeme výchozí situace, cvičíme komunikaci a jednání, společně hodnotíme práci. Navozujeme při speciálně pedagogické péči dobrou náladu Rozšiřujeme komunikaci a sociální jednání v tematických okruzích, které žáky zajímají a které jsou prakticky využitelné. Věnujeme se nácviku konverzace a jednání v běžných sociálních a společenských situacích. Pro porozumění obsahu využíváme obrázky i konkrétní předměty. Seznamujeme žáky s jejich diagnostikou i plánem reedukace. Zaznamenáváme výsledky žáka při jednotlivých speciálně pedagogické péčea žáka s nimi seznamujeme, výsledky společně hodnotíme.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Speciální třídy pro žáky se zdravotním postižením při ZŠ a MŠ Mírová, Mimoň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vytvořený na základě Rámcově vzdělávacího programu pro základní školu speciální. SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami Vytvořený

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ ŠKOLA PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ Vypracovaný podle RVP ZŠS ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní škola Dobříš, Lidická 384 263 01 Dobříš Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 1.1 NÁZEV

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Školní vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální 2. verze 1. Identifikační údaje školy Název vzdělávacího programu Školní

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM (zpracovaný podle RVP pro obor vzdělání základní škola speciální díl I.) OBSAH OBSAH... 2 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVANÝ PODLE RVP PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVANÝ PODLE RVP PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ ÚVOD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVANÝ PODLE RVP PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ č.j. ZŠ 345/2010-3 1 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Historie školy...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace 1 Obsah Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková

Více

LINGUA UNIVERSALL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

LINGUA UNIVERSALL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM LINGUA UNIVERSALL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Jednací číslo: Obsah:. Identifikační údaje... 3 Charakteristika ŠVP... 7 Učební plán... 15 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace... 20 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro základní vzdělávání Zpracovaný podle RVP pro obor vzdělání základní škola speciální Speciální základní škola Bystré Zámecká 1 569 92 Bystré Obsah: Identifikační údaje...4

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené,brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZŠS č.j.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami zpracovaný

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Korálek ke korálku ŠVP ZV/LMP Korálek ke korálku ve znění aktualizace č.1 je platný od 1.9.

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Korálek ke korálku ŠVP ZV/LMP Korálek ke korálku ve znění aktualizace č.1 je platný od 1.9. Č.j.: 760/2010 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Korálek ke korálku je vypracován podle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání RVP ZV přílohy upravující vzdělávání žáků

Více

Předměty speciálně pedagogické péče, individuální vzdělávací plán žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

Předměty speciálně pedagogické péče, individuální vzdělávací plán žáka se speciálními vzdělávacími potřebami Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků se středně těžkým postižením Předkladatel: Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola, Školní jídelna,

Více

Školní vzdělávací program ROK S POHÁDKOU

Školní vzdělávací program ROK S POHÁDKOU Přípravná třída Škola otevírá přípravnou třídu, kde se budou vzdělávat děti před nástupem do 1. třídy běžné školy. Jedná se o děti pětileté nebo děti po odkladu školní docházky. Přípravná třída má zpracovaný

Více

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHA VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHA VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Speciální základní škola Bystré Zámecká 1 569 92 Bystré Obsah Identifikační údaje 1 Charakteristika

Více

1 Identifikační údaje školy

1 Identifikační údaje školy Obsah 1 Identifikační údaje školy...2 2 Charakteristika Základní školy speciální Lanškroun...3 2.1 Vznik a historie školy...3 2.2 Současná podoba Základní školy speciální v Lanškrouně...3 3 Charakteristika

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk na I. stupni Charakteristika vyučovacího

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, p. o. Školní vzdělávací program ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ RVP ZV LMP Školní vzdělávací program je platný od 1. 9. 2014 1 OBSAH

Více

Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11. Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011.

Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11. Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011. Škola Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11 Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011 Obsah: 1. Právní východiska 1.1 Základní právní východiska 1.2 Další

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Škola harmonie zpracovaný podle RVP ZV-LMP ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA VELKÉ MEZIŘÍČÍ Č.j.ZŠspecVM 323/2009 Obsah: 1. Identifikační údaje 4 1.1. Název

Více

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 28 odst. 6, 121 odst. 1 a 123 odst.

Více

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín. Školní vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín. Školní vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Školní vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální TVOŘIVÁ ŠKOLA Motivační název OBSAH 1. Identifikační údaje... 4

Více

školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami RVP ZV Základní vzdělávání "Šikula"

školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami RVP ZV Základní vzdělávání Šikula školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami "Šikula" Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-306/15-J. Sídlo 594 44 Radostín nad Oslavou 136

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-306/15-J. Sídlo 594 44 Radostín nad Oslavou 136 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-306/15-J Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace Sídlo 594 44 Radostín

Více

Projekt EU OPVK. Zajištění rovných příležitostí pro žáky s SPU ze specializovaných tříd se žáky běžných tříd

Projekt EU OPVK. Zajištění rovných příležitostí pro žáky s SPU ze specializovaných tříd se žáky běžných tříd Projekt EU OPVK Zajištění rovných příležitostí pro žáky s SPU ze specializovaných tříd se žáky běžných tříd Klíčová aktivita 1 Uplatňování a zlepšování organizačních forem výuky a vyučovacích metod podporujících

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Nejhravější škola: 3.1. Zaměření školy:

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Nejhravější škola: 3.1. Zaměření školy: 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Nejhravější škola: 3.1. Zaměření školy: ŠVP Nejhravější škola určený žákům základní školy speciální rozšiřuje vzdělávací nabídku školského zařízení MŠ,

Více

Škola pro život č.j. ZŠ-JAK-371/2/2013

Škola pro život č.j. ZŠ-JAK-371/2/2013 1. Identifikační údaje 1.1. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání název: 1.2. Předkladatel Škola pro život č.j. ZŠ-JAK-371/2/2013 upravená 3. verze (revidován ŠVP ZŠ-JAK-160/2010, úpravy stylistické,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Platnost dokumentu od 1.9.2009 Verze č. 2 č.j.: 83/09 Podpis ředitele: 1 OBSAH

Více