Závěrečná práce. Organizační řád základní školy. PhDr. Iva Palánová. Název práce: Autor:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná práce. Organizační řád základní školy. PhDr. Iva Palánová. Název práce: Autor:"

Transkript

1 Závěrečná práce posluchače Kurzu manažerských dovedností pro pracovníky škol a školských zařízení s důrazem na projektové řízení ročník 2011 / 2012 Název práce: Organizační řád základní školy Autor: PhDr. Iva Palánová Vzdělávací program je akreditovaný rozhodnutím č.j / ze dne Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na základě 25 a 27 zákona č. 563/2004 Sb. v systému Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Tento vzdělávací program byl inovován v rámci projektu Cesta k modernizaci vzdělávání ve Středočeském kraji CZ.1.07/1.3.04/02.002

2 Obsah 1. Úvodní slovo strana 3 2. Charakteristika školy strana 4 3. Modelový organizační řád školy strana 7 4. Závěr strana 19 2

3 1. Úvodní slovo Vzhledem k tomu, že neexistuje žádná legislativní norma, která by určovala podobu organizačního řádu, předpokládám tedy, že každá škola nebo školské zařízení má specifickou vlastní podobu organizačního řádu. Tento organizační řád školy realizuji ve své škole. Přestože se mi jeví funkční vzhledem k charakteru a podmínkám školy, kvalitě zaměstnanců a mému stylu řízení, je to otevřený materiál, který během školního roku upravuji nejen dle aktuálních změn legislativy, ale i dle skutečného chodu školy. 3

4 2. Charakteristika školy Vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy Hlavní činnost: Základní škola - poskytuje vzdělávání ve vzdělávacím programu základního vzdělávání vedoucí k dosažení základního vzdělání. Školní družina - poskytuje zájmové vzdělávání. Školní jídelna - zabezpečuje školní stravování a závodní stravování. Doplňková činnost: a) provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici b) hostinská činnost c) stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost školy, školských zařízení zřizovaných městem Příbram (bez zisku) d) stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost školy, školských zařízení zřizovaných Středočeským krajem nacházejících se na území města Příbram (bez zisku) Materiálně technické podmínky pro výuku Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 je příspěvková organizace města Příbram od Součástí školy je školní jídelna, školní družina. Škola má od roku 1988 třídy se zaměřením na rozšířenou výuku hudební a výtvarné výchovy. Od v rámci svého ŠVP ZV zaměření Hv a Vv. Jako povinný cizí jazyk je vyučována angličtina. Ve škole pracuje celkem 59 zaměstnanců, z toho 37 učitelů, 7 vychovatelů a 15 správních zaměstnanců. Ředitelka spolupracuje se 3 zástupci: 1 pro pedagogicko - výchovnou a 2, 3 pro organizačně ekonomickou činnost. Pedagogicko výchovný zástupce je současně koordinátorem tvorby školního vzdělávacího programu. Dalším koordinátorem školního vzdělávacího programu je vedoucí učitelka 1. stupně. Vedení školy má zpracovaný plán hospitační a kontrolní činnosti a vedoucí metodických předmětových komisí mají zpracované plány činností. Škola se zapojila do projektu Přidružená škola UNESCO, je Pilotní základní škola KEV jako centra modernizace vzdělávání pro udržitelný rozvoj a získala titul na období Škola udržitelného rozvoje. Všichni pedagogové prošli vzděláváním v oblasti ICT. Základní škola je majetkem zřizovatele a sídlí ve třípatrové budově, součástí je budova školní jídelny, která se nachází v zahradě školy. Na zahradě školy je hřiště s asfaltovým povrchem, které však nesplňuje parametry pro kvalitní výuku tělesné výchovy. V budově školní jídelny jsou umístěny dvě kmenové třídy s odděleními školní družiny, další oddělení školní družiny jsou umístěna v budově školy - kmenové třídy. S hlavní budovou jsou koridorem spojeny 2 tělocvičny. V roce 2009 proběhla rekonstrukce fasády a výměna oken v rámci Projektu energetických úspor (zateplení budovy, výměna oken, nová fasáda, regulace otopné soustavy) z dotace Evropské unie a Státního fondu životní prostředí za podpory a finanční spoluúčasti zřizovatele MěÚ Příbram. Výuka praktických činností probíhala v dílnách a cvičné kuchyni. Výuka výtvarné výchovy probíhala v odborných učebnách Vv a keramické dílny. Poměrně často bylo využíváno pět interaktivních tabulí (odborná učebna zeměpisu, chemie, jazyků a dvě kmenové třídy). Bohužel v odborné pracovně přírodopisu, zeměpisu, jazyků a hudební výchovy byly umístěny kmenové třídy z důvodu nárůstu počtu tříd. Nedostatečné jsou prostory pro umístění informačního centra včetně knihoven pro žáky i učitele. Přesto se podařilo ve školním roce umístit a vybudovat infocentra 4

5 a čtenářské kouty v chodbách školy 2. a 3. patra. Jednotlivá patra budovy jsou vybavena relaxačními koutky pro žáky a mobilní učebnou s možností použití dataprojektoru se zástěnou. V tomto školním roce byla škola nominována do pořadu Nejlepší česká škola mezi 120 škol v ČR z více než 2000 přihlášených, stala se vítězem středočeského kraje a postupuje do celorepublikového klání. Vzdělávací program školy, další vzdělávací programy schválené MŠMT, příprava vlastních školních vzdělávacích programů; inovace, nové metody a formy práce Základní škola, čj / 96-2 včetně Úprav a doplňků čj / Základní škola pro třídy s rozšířeným vyučováním hudební výchovy čj /96-22 Základní škola pro třídy s rozšířeným vyučováním výtvarné výchovy čj /96-22 Školní vzdělávací program- Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu č.j. 1492/07 Školní vzdělávací program- Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu č.j.1022/2008 V rámci projektu OP VK 1.1 Tvorba a zavádění evaluačních nástrojů pro zkvalitnění vzdělávání a inovaci školních vzdělávacích programů základních škol zřizovaných městem Příbram (projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky) probíhá inovace ŠVP v oblasti finanční gramotnosti a EVVO. Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu: Pozitivní klima = estetické předměty jako prostředek výchovného působení. Vybavit žáky souborem klíčových kompetencí, znalostí a dovedností na úrovni, která je pro ně dosažitelná, a připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti. Cíle žáků + učitelů + rodičů budou, když ne totožné, tak alespoň velmi blízké. Škola bude zdrojem získávání informací a dovedností + místem vzájemné komunikace a tolerance. Žák bude získávat a vytvářet si zdravý názor na život a svět + učit se pracovat i relaxovat aktivně naplňovat volný čas. Škola intenzivně pracovala od září 2005 na tvorbě vlastního školního vzdělávacího programu. Společná práce na ŠVP byla zakončena 30. dubna Rozšířená výuka Hv - hodinová dotace tři hodiny týdně zahrnuje pěveckou a pohybovou výchovu, hru na zobcovou flétnu a dětské Orffovy nástroje. Děti mohou rozvíjet své nadání v pěveckých souborech a školním orchestru. Dvakrát do roka pořádají hudební třídy pravidelné koncerty (vánoční a jarní), vystupují na mezinárodních přehlídkách pěveckých sborů v Praze i v Příbrami, účastní se různých kulturně - společenských akcí. Rozšířená výuka Vv - v hodinách se žáci učí rozvíjet své vlastní vnímání světa, estetické cítění a fantazii. Získávají dovednosti a znalosti ve všech oblastech výtvarného umění v kresbě, malbě, grafice i plastické a prostorové tvorbě. Děti se učí pracovat různými výtvarnými technikami - např.: lineární a stínovaná kresba, malba, suchá jehla, linoryt, kašírování, keramika a další. Výuka probíhá ve dvou výtvarných pracovnách a keramické dílně. Součástí výuky jsou i výtvarné práce v plenéru. Časová dotace předmětu je tři vyučovací hodiny týdně. Výtvarné práce našich žáků je možné si 5

6 prohlédnout nejen ve škole, ale i na různých výstavách (galerie, divadlo). Žáci se úspěšně účastní různých výtvarných soutěží. Již pravidelně pořádáme pro žáky výtvarné exkurze spojené s tvůrčími dílnami. Pro žáky všech tříd je připravena nabídka 11 volitelných předmětů. Vyučujeme čtyři cizí jazyky - anglický, německý, francouzský a ruský. Škola věnuje pozornost žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Ve škole pracuje užší realizační tým ve složení ZŘŠ pro výchovu a vzdělávání + ŠMP1, 2 (1 školní metodik prevence pro 1. stupeň a 2 pro 2. stupeň) + VP1, 2 (1 výchovný poradce pro 1. stupeň a 2 výchovný poradce pro 2. stupeň) + speciální pedagog. Tým se schází 1 x týdně a k některým jednáním jsou zváni třídní učitelé. Spolupracujeme velmi úzce s PPP, která poskytuje dle potřeby konzultace pedagogům. Od roku 2007/2008 spolupracujeme také s SPC Jedličkův ústav v Praze, SPC Kladno, Magdalena o.s. Příbram a SVP Příbram. Nadaní a talentovaní žáci se zúčastňují soutěží a olympiád v jednotlivých předmětech. Ve škole pracují v odpoledních hodinách zájmové kroužky s různým zaměřením: sportovních her, šachy, florbalu, sportovní gymnastiky, výtvarných technik, divadelní, anglického jazyka, keramiky, chovatelství akvaristiky - teraristiky a kroužky při školní družině. I. Škola nejvyšší povolený počet žáků a naplněnost (k ) Nejvyšší Skutečný Přepočtený povolený Druh/typ školy počet počet IZO počet žáků pedagogických žáků pracovníků Základní škola žáků 582 žáků 40, ,238 Počet žáků na přepočtený počet pedagogických pracovníků II. Školská zařízení nejvyšší povolený počet žáků (strávníků) a naplněnost (k ) Nejvyšší Skutečný povolený Z Přepočtený počet Školské zařízení IZO počet toho počet žáků žáků cizích pracovníků (strávníků) (strávníků) dětí/ Školní družina 210 dětí 0 5, oddělení Školní jídelna ,00 Škola vykazovala doplňkovou činnost v počtu 10 (sportovní a relaxační náplň). Doplňkovou činnost zajišťoval 1 zaměstnanec. 6

7 3. Modelový organizační řád školy Základní škola, Příbram VII, 28.října 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: Org. řád nabývá platnosti ode dne: Org. řád nabývá účinnosti ode dne: PhDr. Iva Palánová, ředitelka školy PhDr. Iva Palánová, ředitelka školy Změny: Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří přílohu organizačního řádu. Obecná ustanovení Na základě ustanovení 305 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tento vnitřní předpis. Část I. Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků školy. 2. Organizační řád je základní normou školy jako organizace ve smyslu Zákoníku práce (dále jen ZP). 3. Organizační řád školy zabezpečuje realizaci především školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a jeho prováděcích předpisů. Článek 2 Postavení a poslání školy 1. Škola byla zřízena městem Příbram jako příspěvková organizace zřizovací listinou schválenou s účinností od Škola je v rejstříku škol MŠMT vedena pod kódem

8 3. Základním posláním školy je výchova a vzdělávání žáků plnících povinnou školní docházku, a to podle učebních plánů a osnov, schválených MŠMT ČR. Část II. Organizační členění Článek 3 Útvary školy a funkční místa 1. V čele školy jako právního subjektu stojí statutární zástupce školy - ředitelka školy. 2. Škola se člení na první stupeň, druhý stupeň, školní družinu, úsek provozní, školní jídelnu. 3. Vedoucí útvarů určuje ředitelka školy. Vedoucí útvarů v souladu s náplní útvarů a v rámci pravomocí, stanovených ředitelkou školy, řídí činnost útvarů, a podepisují příslušná rozhodnutí a opatření. Jsou oprávnění jednat jménem školy v rozsahu stanoveném ředitelkou v náplni práce. 4. Jednoho z ostatních vedoucích pracovníků jmenuje ředitelka svým statutárním zástupcem (tzv. zástupce statutárního orgánu), který v době nepřítomnosti ředitelky zastupuje ředitelku školy v plném rozsahu 5. Kompetence útvarů jsou uvedeny v přehledu, který je přílohou tohoto organizačního řádu. Část III. Řízení školy - kompetence Článek 5 Statutární orgán školy 1. Statutárním orgánem školy je ředitelka. 2. Ředitelka řídí ostatní vedoucí pracovníky školy a koordinuje jejich práci při zajišťování funkcí jednotlivých útvarů. Koordinace se uskutečňuje zejména prostřednictvím porad vedení školy, pedagogické rady, kolegia, metodických sdružení a předmětových komisí. 3. Jedná ve všech záležitostech jménem školy, pokud nepřenesl svoji pravomoc na jiné pracovníky v jejich pracovních náplních. 4. Rozhoduje o majetku a ostatních prostředcích, svěřených škole, o hlavních otázkách hospodaření, mzdové politiky a zajišťuje účinné využívání prostředků hmotné zainteresovanosti k diferencovanému odměňování pracovníků podle výsledků jejich práce. 5. Schvaluje všechny dokumenty a materiály, které tvoří výstupy ze školy. 6. Ředitelka školy při výkonu své funkce dále je oprávněna písemně pověřit pracovníky školy, aby činili vymezené právní úkony jménem školy. Schvaluje organizační strukturu školy a plán pracovníků jednotlivých útvarů, rozhoduje o záležitostech školy, které si vyhradila v rámci své pravomoci, odpovídá za plnění úkolů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; plánuje, organizuje, koordinuje a kontroluje úkoly a opatření, směřující k zabezpečení činnosti školy v této oblasti. 8

9 Článek 6 Ostatní vedoucí pracovníci školy 1. Ostatními vedoucími pracovníky jsou: (např. zástupci ředitelky školy, vedoucí vychovatelka a školnice, vedoucí kuchařka, vedoucí školní jídelny...). Vedoucími zaměstnanci zaměstnavatele se rozumějí zaměstnanci, kteří jsou na jednotlivých stupních řízení zaměstnavatele oprávněni stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny. 2. Vedoucí pracovníci reprezentují v interním styku útvary, které řídí a jednají jejich jménem. V externím styku tak jednají pouze v rozsahu stanoveném příslušným právním předpisem a oprávněním, uvedeným v pracovní náplni. 4. Vedoucí pracovníci jsou povinní dodržovat ustanovení všech platných právních a organizačních norem a dále zejména zajistit, aby pracovníci plnili úkoly včas a hospodárně, kontrolovat věcnou správnost, hospodářskou odůvodněnost a zákonnost provedených prací a optimální využívání provozního zařízení a veškerého materiálu, vytvářet příznivé fyzické i psychické pracovní prostředí, vést pracovníky k pracovní kázni, oceňovat jejich iniciativy a pracovní úsilí, vyvozovat důsledky z porušení pracovních povinností. 5. Vedoucí pracovníci se podílejí zejména na plánování rozvoje školy, přípravě, realizaci a hodnocení školního roku, přípravě, sledování čerpání a uzavírání rozpočtu, na racionalizaci řízení školy, na zpracování podkladů pro materiály a zprávy. 6. Vedoucí pracovníci odpovídají za organizaci písemného styku podle spisového řádu a předpisu o oběhu účetních dokladů, za věcnou a obsahovou správnost všech písemných materiálů předkládaných útvarem, za vyřizování stížností, oznámení a podnětů, týkajících se jejich útvaru. Článek 7 Organizační a řídící normy 1. Škola se při své činnosti řídí zejména základními organizačními směrnicemi, které tvoří součásti organizačního řádu: Součásti - přílohy ostatní směrnice Organizační řád a jeho součásti: 1. Školní řád 2. Jednací řád pedagogické rady 3. Kolektivní smlouva 4. Vnitřní platový předpis 5. Vnitřní kontrolní systém VKS 6. Klasifikační řád-pravidla hodnocení 7. Řády odborných učeben 8. Řád školní družiny 9. Řád školní jídelny 10. Provozní řád 9

10 11. Pracovní náplně zaměstnanců školy 12. Traumatologický plán 13. Závodní lékařská péče smlouva s lékařem/zdravotnickým zařízením 14. Poplatky ve školní družině 15. Směrnice na ochranu dat 16. Oběh účetních dokladů 17. Evidence majetku 18. Inventarizace majetku školy 19. Kalkulace nákladů při pronájmech tělocvičny, tříd, 20. Poskytování cestovních náhrad 21. Financování volno-časových aktivit-kroužky 22. Prodej obědů ve školní jídelně 23. Směrnice pro ozdravné pobyty, LVK, exkurze a výlety 24. Směrnice na ochranu osobních údajů 25. Směrnice k čerpání dovolené 26. Výstupní hodnocení 27. Spolupráce školy s policií 28. Směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků 29. Směrnice pro používání auta ke služebním cestám 30. REGISTR PODPISOVÝCH VZORŮ 31. Ochrana majetku školy-bezpečnostní systém 32. Telefon 33. Spisový řád a skartační řád 34. Poskytování informací, stížnosti a jejich vyřizování 35. BOZP Směrnice pro výchovu na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 36. Evidence pracovní doby Bakalář /zástupce ředitele RNDr.Milan Brabenec/ 37. Směrnice upravující některé pracovně právní vztahy zaměstnanců školy 38. Doplňková činnost Část IV. Funkční (systémové) členění - komponenty Článek 8 Strategie řízení 1. Kompetence pracovníků v jednotlivých klíčových oblastech jsou stanoveny v pracovních náplních. 2. Pracovní náplně jsou členěny tak, aby z nich vyplývalo: zařazení do platové třídy, klíčové oblasti pracovních činností zaměstnance, komu je pracovník přímo podřízen, jaký útvar (které pracovníky) řídí a v jakém rozsahu o čem sám rozhoduje, aniž by musel získat souhlas nadřízeného pracovníka, co předkládá k rozhodnutí nadřízenému pracovníkovi, v jakém rozsahu jedná jménem školy v externích vztazích, jaká mimořádná opatření má ve své působnosti. 3. Jednotlivé útvary pracují samostatně v rozsahu kompetencí stanovených v pracovní náplni vedoucího útvaru. 10

11 Článek 9 Finanční řízení 1. Funkce zástupkyně ředitelky pro ekonomiku se zřizuje. 2. Úkoly spojené s finančním řízením jsou zajišťovány účetní - ekonomkou. 3. Součástí smlouvy pro zajišťování ekonomických úkolů školy je i zajištění právních úkonů, které škola svým jménem provádí a plánovaní a realizace hospodářské činnosti školy. 4. Účetní agendu vede v plném rozsahu účetní - ekonomka školy. 5. Mzdové podklady vede hospodářka - sekretářka školy a ekonom.-organiz. zástupce ředitelky školy. 6. Mzdovou agendu vede mzdová účetní. Článek 10 Personální řízení 1. Personální agendu vede v plném rozsahu hospodářka školy. 2. Rozhodování ředitelky, zástupců ředitelky, vedoucí vychovatelky školní družiny, vedoucí školní jídelny, účetní-ekonomky a hospodářky-sekretářky školy se řídí Zákoníkem práce a potřebami školy. 3. Noví pracovníci jsou vyhledávání zpravidla konkursním nebo výběrovým řízením. 4. Přijímání nových pracovníků zajišťuje administrativně hospodářka školy. 5. Sledování platových postupů a nároků pracovníků zajišťuje účetní školy. Článek 11 Materiální vybavení 1. O nákupu hmotných prostředků rozhodují vedoucí útvarů v rozsahu stanoveném v pracovních náplních a po souhlasu ředitelky školy. 2. Vstupní evidenci nově pořízeného majetku provádí účetní školy. 3. Za ochranu evidovaného majetku odpovídají správci sbírek na základě pověření ředitelkou. 4. Sklad učebnic a sklad školních potřeb spravují pracovníci na základě pověření vedoucím útvaru ředitelky. 5. Odpisy majetku se řídí metodikou zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů a vyhlášky MF ČR č.250 Sb. O hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací. 6. Vyřazování majetku se řídí inventarizačním řádem. Článek 12 Řízení výchovy a vzdělávání 1. Organizace vyučovacího a výchovného procesu se řídí platnými školskými předpisy a školním řádem školy (Zákon 561/ 2004 Sb., 563/ 2004 Sb.; Vyhlášky č.48/ 2005 Sb., 11

12 č.74/ 2005 Sb.; Školní řád ZŠ Příbram, Učebním plánem a učebními osnovami, školním vzdělávacím programem, aktuálními předpisy a metodickými pokyny MŠMT ČR; rozhodnutími OŠ MěÚ Příbram a doporučeními ČŠI). Článek 13 Externí vztahy 1. Navenek zastupují školu především její vedoucí pracovníci, tj. ředitelka, zástupkyně ředitelky, vedoucí vychovatelka školní družiny, vedoucí školní jídelny, školnice, koordinátoři ŠVP. Ostatní zaměstnanci pak v rámci svých pracovních náplní bezpečnostní technik, školní metodik prevence, výchovný poradce. 2. Ve styku s rodiči žáků jednají jménem školy rovněž učitelé a vychovatelé školy. 3. Rozsah zmocnění pro jednání jménem školy v externích vztazích je stanoven v pracovních náplních pracovníků. Článek 14 Vnitřní kontrolní systém (VKS) 1. VKS je normou školy ve smyslu zákona 320/2001Sb. ve znění novel 320/2002Sb. a 123/2003 Sb. a Vyhlášky 416/2004 Sb. 2. VKS pokrývá veškerou činnost ZŠ Příbram zajišťuje dostatečnou ochranu majetku svěřeného zřizovatelem zajišťuje plnění hlavních úkolů a cílů ZŠ Příbram je schopný reagovat na zjištění externích kontrolních orgánů 3. Za fungování VKS odpovídá ředitelka ZŠ Příbram 4. Řídící kontrola VKS je prováděna předběžně (dle aktuální legislativy), průběžně (termíny dle ročního plánu VKS) a následně (při zjištění nedostatků v činnosti organizace). 5. Vyhodnocování fungování VKS provádí ředitelka 1 x ročně v rámci Výroční zprávy ZŠ Příbram. 6. Vnitřní normy, které jsou součástí VKS: 6.1 Organizační řád 6.2 Koncepce školy 6.3 Učební plány pro školní rok 6.4 Plán kontrol a hospitací 6.5 Správní rozhodnutí 6.6 Realizace zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 6.7 Vnitřní platový předpis 6.8 Pracovní náplně zaměstnanců 12

13 6.9 Rozpočet školy 6.10 Vnitřní směrnice pro účetnictví 6.11 Evidence majetku, hospodaření s majetkem, inventarizace 6.12 Účetní uzávěrky 6.13 Tvorba a používání FKSP 6.14 BOZP a PO, ochranné pomůcky 6.15 Dokumentace CO 6.16 Archivace písemností 7. Součástí VKS je termínový rozpis předběžné, průběžné a následné kontroly, který je přílohou č.5 OŘ. Část V. Pracovníci a oceňování práce Článek 14 Vnitřní principy řízení a oceňování 1. Zařazování a oceňování pracovníků se obecně řídí zákonem č. 262/ 2006 Sb. zákoníkem práce v platném znění. Podrobnosti jsou stanoveny ve Vnitřním platovém předpisu školy (kolektivní smlouvě). 2. Pro přidělování osobních příplatků jsou stanovena vnitřní kritéria školy hodnotící dlouhodobou výslednost práce, plnění celoročních úkolů a priorit. KRITÉRIA PŘIDĚLOVÁNÍ OSOBNÍHO PŘÍPLATKU PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 1) metodik prevence 2) koordinátor ŠVP ZV 3) vedoucí předmětové komise = metodik 4) kronikář školy (písemná podoba, fotodokumentace) 5) celoškolní soutěže 6) další vzdělávání ( vyslané a hrazené školou i samoplátci) 7) doplňující slovní hodnocení (ŽK) 8) spolupráce rodina a škola, region 9) Klub mladého čtenáře, Klub mladého diváka 10) ŠD-estetické a podnětné prostředí 11) Kulturní referent 12) meziškolní kontakty - ČR i mezinárodní (účast v projektech-comenius) 13) oprava sešitů (Čj, Cj,Ma) 14) péče o integrované a tělesně postižené žáky 15) předmětové soutěže 16) příspěvky do tisku-publikační činnost 17) příprava žáků na přijímací zkoušky 18) rozšiřující studium ( při zaměstnání) 19) sběr surovin, léčiv 20) sklad učebnic 13

14 21) soukromé jazykové kurzy a ostatní 22) správce sbírek-kabinet 23) školní kameraman, foto, CD 24) spolupráce s MŠ a jinými subjekty 25) tvorba a realizace grantů 26) úprava školy-výzdoba 27) úprava okolí školy 28) vedení přehledu sportovní ligy 29) vedení školního časopisu+ příspěvky (pravidelné) 30) výběr a objednávka učebnic, pomůcek 31) zdravotník 32) využívání PC programů, interaktivní tabule (pravidelné) 33) individuální péče o žáky 34) akce pro žáky a jejich rodiče mimo vyučování i ŠD 35) ochota pomoct škole 36) příspěvky na www (pravidelně) KRITÉRIA HODNOCENÍ PROVOZNÍCH PRACOVNÍKŮ Objem práce Osobní přístup 1. Kvalita plnění pracovních povinností při běžném provozu 0-100% 2. Kvalita plnění pracovních povinností při jednorázových akcích (hlavní úklid, sanitární dny) 0-100% 3. Dodržování a využívání pracovní doby 0-100% 4. Iniciativa v práci 0-100% 5. Ochota plnit mimořádné úkoly 0-100% 6. Zastupování nemocných zaměstnanců Podle objemu práce 7. Samostatnost při plnění pracovních úkolů 0-100% 3. Pro rozdělování odměn jsou stanovena vnitřní kritéria školy a priority hodnotící kvalitu práce a jednorázové činnosti. PRIORITY PŘI PŘIDĚLOVÁNÍ OSOBNÍHO PŘÍPLATKU A ODMĚN V ROCE 2011/ Podíl na naplňování koncepce školy- profilace školy, ŠVP zaměření na rozvoj klíčových kompetencí ve všech ročnících, matematická, čtenářská, jazyková, přírodovědná, informační, finanční gramotnost atd. 4. Podíl na vytváření image školy a projektech školy 2. Soustavná práce se žáky se specifickými vzdělávacími potřebami dle ŠVP 3. Účelné používání moderních vyučovacích metod ve spojení s ICT do výuky 4. Práce s třídním kolektivem- naplňování MPP (prevence-projekty, třídnické hodiny) 5. Aktivní zapojení do projektů MěÚ (OPVK) 14

15 6. Pro přidělování příplatků za třídnictví je stanoven systém přidělení zvláštního příplatku za třídnictví. Příplatek za třídnictví je stanoven dle kritérií. Zachování této částky je podmíněno 100% plněním povinností TU. Při neplnění povinností TU se příplatek sníží na období jednoho čtvrtletí (3 měsíce) dle individuálního posouzení. 7. Kritéria přidělování příplatků za třídnictví počet žáků do ,6.,9.ročník 100 žáci s IVP 100 třídnictví 300 Článek 15 Práva a povinnosti pracovníků 1. Jsou dána zákoníkem práce, školským zákonem, vyhláškou o základním vzdělávání, pracovním řádem a dalšími obecně závaznými právními normami. 2. Popisy práce a pracovní náplně jednotlivých pracovníků specifikují jejich pracovní práva a povinnosti vzhledem k jejich pracovnímu zařazení. Pracovní náplně zaměstnanců školy Část VI. Komunikační a informační systém Článek 16 Komunikační systém 1. Zaměstnanci mají přístup k vedoucím pracovníkům denně kdykoliv. 2. Záležitosti, které nesnesou odkladu a vyžadují zásahu vedoucího pracovníka, nebo hrozí-li nebezpečí z prodlení, je třeba vyřídit okamžitě bez ohledu na stanovenou dobu pro styk s vedoucím pracovníkem. Článek 17 Informační systém 1. Informace vstupující do školy přichází k sekretářce a ředitelce. Ředitelka rozhodne, komu bude informace poskytnuta, případně kdo záležitost nebo její část zpracuje. 3. Informace, které opouští školu jako oficiální stanovisko školy, musí být podepsány ředitelkou. 4. Informace, které jsou potřebné pro větší počet pracovníků se zveřejňují v týdenním plánu školy, na informační tabuli v přízemí u sekretariátu, ve sborovně I,II, případně na pravidelných týdenních setkáních- čajokávě a v pedagogické radě. 15

16 5. Vyhlašování vnitřních směrnic a předpisů je prováděno vyhlášením na pedagogické či provozní poradě. Článek 18 Vedoucí pracovníci a jejich kompetence. Ředitelka školy - vedoucí zaměstnanec podle 124, odst. 3 ZP, 4. stupeň řízení - statutární orgán, řídí dva vedoucí zaměstnance na 2. stupni řízení dvě zástupkyně ředitelky školy. Zástupkyně ředitelky pro výchovně vzdělávací proces, vedoucí zaměstnanec podle 124, odst 3 ZP, 2. stupeň řízení - řídí vedoucí zaměstnance na 1. stupni řízení - přímo řídí a kontroluje práci vedoucích pracovníků - vedoucí vychovatelky školní družiny a koordinátorku ŠVP, výchovný poradce 1 a 2, školní metodik prevence, koordinátor UNESCO, koordinátor EVVO. Řídí a kontroluje práci pedagogů prvního a druhého stupně. Zástupci ředitele pro organizaci a ekonomiku - vedoucí zaměstnanec podle 124, odst 3 ZP, 2. stupeň řízení - řídí vedoucí zaměstnance na 1. stupni řízení - přímo řídí a kontrolují práci dalších vedoucích pracovníků vedoucí ŠJ. Řídí a kontrolují práci pedagogů 1. a 2. st.v oblasti organizace a ICT, zájmové aktivity a BOZP v ZŠ, ŠJ, ŠD. Vedoucí vychovatelka školní družiny - vedoucí zaměstnanec podle 124, odst 3 ZP, 1. stupeň řízení - řídí a kontroluje práci podřízených zaměstnanců - celkem 8 vychovatelek školní družiny. Koordinátorka ŠVP - vedoucí zaměstnanec podle 124, odst 3 ZP, 1. stupeň řízení - řídí a kontroluje práci podřízených zaměstnanců - řídí práce na vytváření Školního vzdělávacího programu, řídí v této oblasti všechny pedagogické pracovníky školy, koordinuje jejich činnost, zadává úkoly a kontroluje jejich práci. Školnice - vedoucí zaměstnanec podle 124, odst 3 ZP, 1. stupeň řízení - řídí a kontroluje práci podřízených zaměstnanců - 5 uklízeček. Vedoucí školní jídelny - vedoucí zaměstnanec podle 124, odst 3 ZP, 1. stupeň řízení - řídí a kontroluje práci podřízených zaměstnanců - 6 kuchařek a pomocných sil. Viz: Zákoník práce, 124 Příplatek za vedení (1) Vedoucímu zaměstnanci přísluší příplatek za vedení, a to podle stupně řízení a náročnosti řídící práce. (2) Příplatek za vedení přísluší také zástupci vedoucího zaměstnance, který trvale zastupuje vedoucího zaměstnance v plném rozsahu jeho řídící činnosti, je-li toto zastupování u zaměstnavatele upraveno a) zvláštním právním předpisem nebo organizačním předpisem, a to v rámci rozpětí příplatku za vedení stanoveného pro nejbližší nižší stupeň řízení, než přísluší zastupovanému vedoucímu zaměstnanci, zaměstnanci, který zastupuje vedoucího zaměstnance na vyšším stupni řízení v plném rozsahu jeho řídící činnosti po dobu delší než 4 týdny a zastupování není b) součástí jeho povinností vyplývajících z pracovní smlouvy, a to od prvého dne zastupování. Příplatek přísluší za stejných podmínek stanovených pro zastupovaného vedoucího zaměstnance. 16

17 (3) Výše příplatku za vedení činí: Stupeň řízení 1. stupeň řízení: Vedoucí zaměstnanec, který řídí práci podřízených zaměstnanců 2. stupeň řízení: Vedoucí zaměstnanec, který řídí vedoucí zaměstnance na 1. stupni řízení nebo vedoucí zaměstnanec-statutární orgán, který řídí práci podřízených zaměstnanců 3. stupeň řízení: Vedoucí zaměstnanec, který řídí vedoucí zaměstnance na 2. stupni řízení, vedoucí zaměstnanec-statutární orgán, který řídí vedoucí zaměstnance na 1. stupni řízení, nebo vedoucí zaměstnanecvedoucí organizační složky, který řídí vedoucí zaměstnance na 1. stupni řízení Výše příplatku za vedení v % z platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je vedoucí zaměstnanec zařazen 5 až až až 50 (4) Zaměstnanci, který není vedoucím zaměstnancem, avšak je podle organizačního předpisu oprávněn organizovat, řídit a kontrolovat práci jiných zaměstnanců a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny, přísluší podle náročnosti řídící práce příplatek za vedení v rámci rozpětí 5 až 15 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen. Část VII. Závěrečná ustanovení Článek 19 Tvorba organizačního řádu. 1. Organizační řád byl projednán pracovníky úseků, připomínkován a po dopracování schválen na pedagogické rada dne Organizační řád byl upraven na základě legislativních změn platných ke dni Přílohy Organizačního řádu, platné pro minulý organizační řád ZŠ, Příbram VII, 28. října 1, jsou po úpravách převzaty a platné ve smyslu platnosti tohoto Organizačního řádu ZŠ, Příbram VII, 28. října 1. 17

18 Článek 20 Platnost organizačního řádu. 1. Organizační řád je v rámci školy veřejně k dispozici všem zaměstnancům a je pro ně závazný. 2. Je možné začlenit funkční a účelné úpravy, které vyplynou z provozu školy, do tohoto organizačního řádu. V Příbrami dne PhDr. Iva Palánová, ředitelka školy 18

19 4. Závěr Až budete procházet tento dokument a posuzovat jeho části, uvědomte si, že je vytvořen na konkrétní podmínky jedné školy. Pro vás může být jen námětem, zkušeností a jednou z možností jak formulovat pravidla organizačního řádu. Zda se inspirujete či využijete některé mé zkušenosti, je zcela na vašem rozhodnutí. V Příbrami PhDr. Iva Palánová 19

20 Příloha č. 1 ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD S PRAVIDLY HODNOCENÍ ŽÁKŮ platný od 1.září 2011 schválený Školskou radou příloha ŠVP ZV - Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu. (T. Brdečková) Motto: Nikdo nemůže nikoho nic naučit, ale učitel může vytvořit takové podmínky, ve kterých se žák naučí něco sám. (Steen Larsen) Zpracovaly: PhDr. Iva Palánová, ředitelka školy Mgr. Eva Kašparová zástupce ředitele školy, koordinátor ŠVP Práva a povinnosti žáků Žák má právo na vzdělávání a rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností na vyjádření vlastního názoru vhodným způsobem na svobodu myšlení, projevu a náboženství na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace, před projevy šikany, kyberšikany, rasismu, xenofobie a netolerance vůči odlišnosti na ochranu před jakýmkoliv tělesným i duševním násilím, zneužíváním, urážením a zanedbáváním na ochranu před všemi návykovými látkami a dalšími rizikovými jevy, které ohrožují jeho dušení a tělesný vývoj na ochranu zdraví, na život a práci ve zdravém životním prostředí na poskytnutí pomoci v nesnázích na ochranu před informacemi, které škodí jeho vývoji žádat o vysvětlení a doplnění si učiva připomínkovat dění ve škole prostřednictvím zástupce třídy ve školním parlamentu, třídního učitele, výchovného poradce, ŠMP, zástupce ředitele či ředitele školy práva žáka jsou zakotvena i ve školském zákoně, 21, odst. 1 Žák je povinen dodržovat školní řád docházet pravidelně do školy a účastnit se výuky dle rozvrhu hodin nenarušovat průběh vyučování při jednání vůči komukoli užívat slušné a vhodné výrazy 20

21 docházet do školy vhodně upravený a oblečený přiměřeně ročnímu období, společenskému významu a vážnosti školy, při respektování všech zásad souvisejících s ochranou zdraví a zajištění bezpečí žáků být čistě a vhodně oblečen a upraven, být přezutý do domácí obuvi (nikoli sportovní, bez černé podrážky), odkládat pokrývku hlavy v šatní skříňce obuv a cvičební úbor na Tv mít v řádném a neporušeném stavu chovat se slušně ke všem vyučujícím i ostatním zaměstnancům školy při setkání zdravit, v hodinách zdravit povstáním neopouštět školu během vyučování bez povolení vyučujících nebo doprovodu dospělé osoby jednat podle pokynů vyučujících či zaměstnanců školy dodržovat řády odborných pracoven dodržovat zákaz tělesného a psychického šikanování spolužáků chránit své zdraví i zdraví svých spolužáků a ostatních dospělých dodržovat pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti s nimiž byl seznámen vyučujícímu ihned hlásit každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování nenosit do školy věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrozit mravní výchovu žáků oznámit v kanceláři školy, pokud se do pěti minut po začátku vyučování nedostaví vyučující dodržovat zákaz používání mobilních telefonů během vyučování o přestávkách mít zapnuto pouze tiché zvonění podílet se svým chováním a jednáním na dobrém jménu školy povinnosti žáka také vyplývají ze školského zákona, 22, odst. 1, písm. a c Ztráty a nálezy vzhledem k možnosti ztráty se nedoporučuje žákům přinášet do školy drahé předměty, pokud přímo nesouvisejí s výukou cenné věci, peníze a mobily nenechávají žáci odložené v oděvu ani v odložených aktovkách, škola neručí za případné poškození či ztrátu (odpovědnost školy za škodu se vztahuje pouze na případy, kdy žáci odkládají cenné předměty na místo k tomu určené) každou ztrátu žák ihned hlásí třídnímu učiteli a v kanceláři školy každý nález odevzdá žák v kanceláři školy Zacházení se školním majetkem, učebnicemi a školními potřebami žák má právo užívat zařízení školy, pomůcky a učebnice v souvislosti s výukou, přitom je zároveň povinen řídit se pokyny učitelů a jiných oprávněných osob žák je povinen udržovat v pořádku a bez poškození všechny věci, které tvoří zařízení školy, třídy a také ty, které mu byly svěřeny v souvislosti s výukou každý je povinen vyhnout se takovému jednání, které vede k úmyslnému poškození majetku nebo poškození majetku z nedbalosti a zároveň je odpovědný za škody, které takovým jednáním způsobil, proto bude škola požadovat náhradu za škodu způsobenou úmyslně nebo z nedbalosti svévolné poškození majetku, učebních pomůcek a učebnic je žák povinen uhradit nebo nahradit odpovídajícím způsobem (př. úhrada faktury za opravu) prostřednictvím zákonného zástupce žáka, kterého škola neprodleně vyrozumí 21

22 Vnitřní režim školy budova školy se otvírá v 7.40 hodin vyučování začíná v 8.00 hodin, končí nejpozději dle platného vyučovacího rozvrhu hodin žáků do školy musí žák přicházet včas, do třídy nejpozději v 7.55 hodin, aby se mohl řádně připravit na vyučování každý žák dostává přidělenu šatní skříňku a 1 klíč po celou dobu své docházky do školy, v případě ztráty klíče od šatní skříňky žák hlásí ztrátu v kanceláři školy a hradí pořizovací cenu nového klíče, v případě, že klíč zapomene, je mu skříňka otevřena pověřeným zaměstnancem školy žák zodpovídá za přidělenou šatní skříňky a na konci své docházky ji předá v neporušeném stavu, v případě poškození hradí prostřednictvím svého zákonného zástupce výši škody, je zakázáno vně i uvnitř skříněk cokoli vlepovat nebo graficky upravovat prostor šaten zůstává po celý den průchozí, vstupovat a procházet jimi v době přestávek mohou žáci 2.stupně, žáci 1.stupně pouze v doprovodu učitele, zaměstnance školy nebo zákonného zástupce žáka zdržovat se bezdůvodně v šatnách je zakázáno, vstup zákonným zástupcům je povolen pouze se souhlasem dohled vykonávajícího pedagoga nebo zaměstnance školy /vrátnici/, a to pouze při nutném doprovodu dítěte (př.: k lékaři), zákonní zástupci vyčkávají na příchod dítěte ve vestibulu školy nebo před školou přístup do školy je po dobu výuky uzavřen, odemykání zajišťují pověření pracovníci školy škola je mezi dopoledním a odpoledním vyučováním uzavřena o malých přestávkách pobývají žáci ve třídách nebo v daném podlaží, kde se jejich třída nachází, v době malých přestávek mohou žáci odcházet k nápojovým automatům a automatům na mléko a mléčné výrobky v přízemí školy a ke školnímu bufetu o velkých přestávkách pobývají žáci ve třídách i jiných prostorách školy určených dozorem k relaxaci /v letních měsících žáci 1.stupně mohou o velké přestávce pobývat na školním hřišti/ a mohou odcházet k nápojovým automatům a automatům na mléko a mléčné výrobky v přízemí školy a školnímu bufetu, řídí se zde pokyny dozorujícího učitele nebo nepedagogických pracovníků školy otevřené nápoje žáci pijí u automatů a školního bufetu, nenosí je do učeben žáci přecházejí do odborných učeben před zvoněním na hodinu, velkou přestávku tráví žáci 2.stupně ve třídě, kde probíhala před přestávkou výuka, není-li to možné, řídí se pokyny dozorujícího učitele v době přestávek se žáci chovají tak, aby neohrožovali zdraví své i druhých a nepobývají bezdůvodně na schodištích provoz školní družiny je od 6,15 do hodin a řídí se platným vnitřním řádem školní družiny děti, které nechodí do ŠD mají možnost v době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním využívat od do hodin vestibul školy, kde je zajištěn dozor žáci 2.stupně mohou za deštivého počasí a silných mrazů mezi dopoledním a odpoledním vyučováním využívat též vestibul školy za předpokladu vhodného chování a respektování pokynů nepedagogických pracovníků školy, kteří zde vykonávají dozor 22

23 členové zájmových kroužků a nepovinných předmětů mohou být ve vyhrazených učebnách jen se svými vedoucími, na které čekají před budovou školy nebo ve školní družině Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků rodič či zákonný zástupce žáka je partnerem školy při výchovně vzdělávací práci role zákonného zástupce je nezastupitelná, má právo být informován o prospěchu svého dítěte, o jeho chování a přístupu k plnění povinností ( 21), proto je také povinen neprodleně nahlásit škole změnu v osobě zákonného zástupce a doložit písemné rozhodnutí o této změně zákonný zástupce žáka může plnou mocí pověřit jinou osobu zjišťováním informací o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte, případně o přebírání dohledu nad ním (uvolnění z vyučování) zákonný zástupce žáka má právo se domáhat svých práv, případně práv svého dítěte, pokud se domnívá, že jsou nějakým způsobem porušována zákonný zástupce je povinen zajistit, aby žák řádně docházel do školy na vyzvání ředitele školy, třídního učitele, výchovného poradce nebo školního metodika prevence je zákonný zástupce povinen obdobně se účastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání a výchovy žáka zákonný zástupce žáka je povinen oznámit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka písemnou žádostí o uvolnění žáka z vyučování přebírá zák. zástupce nad žákem povinný dohled při zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zákonný zástupce žáka neprodleně informuje třídního učitele o každé změně zdravotního stavu žáka, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání nebo účast žáka na školních akcích žáci školy navštěvují lékaře v době vyučování jen v nutných případech práva a povinnosti zákonných zástupců žáků jsou zakotvena ve školském zákoně 21,22 Nepřítomnost žáků každá absence žáka ve vyučování musí být řádně omluvena do 3 kalendářních dnů od ukončení absence zápisem v žákovské knížce, poté je považována za neomluvenou neomluvené hodiny jsou předmětem postihu dle pravidel stanovených školou a obsažených v tomto řádu žák je povinen doplnit si zameškané učivo bez ohledu na důvod své nepřítomnosti, v případě vícedenní nepřítomnosti požádá třídního učitele o seznam učiva a čas na doplnění /učitel přihlédne k délce trvání nepřítomnosti/ uvolnění z jedné vyučovací hodiny v odůvodněných případech poskytuje vyučující, do 3 dnů třídní učitel, na více dnů ředitel školy při uvolnění ze školy v průběhu vyučování předkládá žák předem písemnou žádost o uvolnění vyučujícímu daného předmětu, který jej zapíše do TK v případě 5 a vícedenního uvolnění žák požádá předem třídního učitele o seznam učiva, které bude v době nepřítomnosti probíráno v dané třídě pokud zástupce žáka neohlásí do stanovené lhůty důvod nepřítomnosti, kontaktuje třídní učitel zákonného zástupce a zjistí příčinu absence žáka, upozorní jej na povinnost danou zákonem 23

24 v odůvodněných případech má škola právo požadovat na omluvu nepřítomnosti žáka lékařské potvrzení o osvobození z Tv a o dlouhodobém uvolnění z výuky jiných předmětů na základě písemné žádosti zákonných zástupců a doložení odborného potvrzení rozhoduje ředitel školy, rozhodnutí ředitele o uvolnění si zakládá třídní učitel a učitel daného předmětu třídní učitel informuje ředitele školy o dlouhodobé nepřítomnosti žáka ve výuce z důvodu nemoci, výuka žáka se řídí řádem pro nemocné stanoveným v Pravidlech hodnocení žáků školy při nemoci nebo jiném důvodu nepřítomnosti žáka ve výuce, přesahující 50% docházky u kteréhokoliv vyučovacího předmětu, rozhoduje ředitel školy ve spolupráci s vyučujícími o formě a obsahu přezkoušení žáka, třídní učitel neprodleně informuje zákonné zástupce žáka i žáka (viz Pravidla hodnocení žáků školy) plní-li žák povinnou školní docházku v zahraničí a je nadále žákem kmenové školy, postupuje škola dle platných předpisů Bezpečnost žáků za bezpečnost žáků během jejich pobytu ve škole a při účasti na všech akcích pořádaných školou zodpovídají pedagogičtí nebo jiní pověření pracovníci školy při vyučování vyučující příslušné vyučovací hodiny před vyučováním, o přestávkách a v době oběda pedagogický pracovník nebo jiný pracovník školy určený rozvrhem dozorů (včetně náhradního dozoru) Dozor v budově školy je vykonáván tak, že pracovník prochází dozorovaný úsek a nahlíží do učeben i dalších prostor, včetně umývárny, toalet a schodiště. v prostoru šaten před vyučováním pedagogický pracovník a provozní zaměstnanec, po skončení vyučování - vyučující, který odvádí žáky do šaten /vyčká odchodu žáků/a provozní zaměstnanci na akcích pořádaných školou pověřený pracovník školy, pedagog vyučující předávají žáky 1.stupně přihlášené k docházce do ŠD po skončení dopoledního i odpoledního vyučování vychovatelkám ŠD je-li žák ve škole svědkem a rozpozná-li protiprávní jednání, nahlásí je bez zbytečného odkladu pedagogickému pracovníkovi školy nebo zaměstnanci školy (př.: krádež) Odpovědnost školy začíná vstupem žáka do budovy školy před začátkem vyučování a končí odchodem žáků ze školy z dopoledního nebo odpoledního vyučování, případně odchodem ze ŠD. hlavním místem pro poskytování první pomoci je kancelář školy, kabinet TV, mimo to je na každém patře, v budově školní jídelny a ve ŠD k dispozici lékárnička se základním vybavením všechny úrazy se neprodleně zapisují do knihy úrazů v kanceláři školy a vyrozumí se o nich vedení školy a zákonní zástupci žáka 24

25 okna ve třídě i v jiných prostorách školy se otvírají jen za přítomnosti vyučujícího, který zodpovídá i za jejich zavření po ukončení výuky a za uzamčení učebny dle stanoveného rozvrhu při exkurzích, výletech a jiných podobných činnostech se žáci řídí pokyny učitelů nebo pověřených osob, při hromadném přesunu dodrží pravidla silničního provozu a pravidla pro přepravu cestujících ve všech prostorách školní budovy, školní zahrady, okolí školy a na všech akcích pořádaných školou platí pro každého bez výjimky přísný zákaz kouření, konzumace alkoholu a používání jiných omamných látek (drog) jakékoli zneužití návykové látky (včetně nikotinu) je neprodleně nahlášeno zákonnému zástupci žáka, případně dalším orgánům dle zákona Další pravidla vnitřního režimu školy v areálu školy a na školních akcích platí přísný zákaz pořizování audiovizuálních záznamů, bez písemného svolení vedení školy je zakázáno žákům i cizím dospělým osobám zachycovat na audiovizuálním záznamu žáky a zaměstnance školy (neplatí pro mimořádné situace př. úraz a nahrávání vlastních dětí na akci školy) všem osobám je v prostorách školy zakázáno užívat návykové látky, ve škole s nimi manipulovat (včetně přinesení) a současně není z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti osob dovoleno do školy vstupovat pod jejich vlivem (neplatí pro užívání léků v rámci léčebného procesu stanoveného zdravotnickým zařízením), nabízet je, zprostředkovávat prodej, opatřovat je a přechovávat každý zaměstnanec školy má stejná práva bez jakékoli diskriminace podle rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního, etnického nebo sociálního původu, majetku, tělesné nebo duševní způsobilosti, má právo na svobodu projevu a vyjadřování svých názorů, nesmí být svévolně zasahováno do jeho soukromého života pedagogičtí pracovníci docházejí do školy tak, aby byli na pracovišti nejpozději 30 minut před začátkem pracovní doby provozní zaměstnanci, administrativní pracovníci, zaměstnanci školní jídelny docházejí do školy tak, aby v plném rozsahu absolvovali pracovní dobu jim individuálně stanovenou služební hovory lze uskutečňovat z kanceláře školy, soukromé hovory z telefonního přístroje na chodbě v přízemí školy za poplatek v prostoru školy není povolena reklama a prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický nebo morální vývoj žáků nebo přímo ohrožující či poškozující životní prostředí jakékoliv protiprávní jednání bude škola hlásit orgánům činným v trestném řízení, nebo doporučí poškozenému, aby se na tyto orgány obrátil škola je povinna oznámit zákonnému zástupci žáka a orgánu sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že žák požívá návykové látky Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení žáků školy je: klasifikačními stupni nebo kombinací klasifikace a slovního hodnocení (žáci s vypracovaným IVP) 25

26 hodnocení výsledků vzdělávání žáků je stanoveno v Pravidlech pro hodnocení výsledků vzdělávání na Základní škole,příbram VII, 28.října 1,která jsou přílohou tohoto řádu a ŠVP ZV PRAVIDLA HODNOCENÍ ŽÁKŮ příloha školního řádu Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní školy, Příbram VII, 28.října 1 vycházejí z platných právních předpisů, zejména 31, 38, 41, 45, 51, a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( (školský zákon), 14 až 23 prováděcí vyhlášky MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky v platném znění, vyhlášky MŠMT ČR č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných v platném znění. Dále bylo při jejich tvorbě přihlédnuto ke kritériím hodnocení dle RVP ZV (se změnami k ) a pravidlům hodnocení ověřených školami podporujícími zdraví, která se týkají poskytování zpětné vazby. Vytvořená pravidla hodnocení žáků stanovují v rámci školy pevnou a jasnou normu, která je pro žáky, učitele i zákonné zástupce žáků školy závazná. Článek I Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1) Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo vysvědčení vydat žákovi výpis z vysvědčení. 2) Hodnocení výsledků vzdělávání žáka naší školy na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm (dále jen "klasifikací'), v některých případech kombinací klasifikace a slovního hodnocení (viz dále bod 4). 3) Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka. Slovní hodnocení převede pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání do podoby klasifikace. 4) U žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků mimořádně nadaných a žáků se státní příslušností jiného státu EU rozhodne ředitel školy o použití kombinace slovního hodnocení a klasifikace na základě žádosti zákonného zástupce žáka. 5) V posledním roce plnění povinné školní docházky vydá škola žákovi výstupní hodnocení vypovídající o tom, jak žák dosáhl cílů vzdělávání stanovených v 44 školského zákona. V pátém a sedmém ročníku základního vzdělávání vydá škola výstupní hodnocení žákovi, který se hlásí k přijetí ke vzdělávání ve střední škole. Přitom se řídí platnými předpisy. 26

27 6) Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného zaměření a předmětů, z nichž byl uvolněn. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka. 7) Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. 8) Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník. 9) Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. 10) Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném stupni základní školy již jednou ročník opakoval; tomuto žákovi může ředitel školy na žádost jeho zákonného zástupce povolit opakování ročníku pouze z vážných zdravotních důvodů. 11) Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit na žádost jeho zákonného zástupce opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti. Článek II Opravné zkoušky a ukončení základního vzdělávání 1 ) Žáci devátých ročníků a žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali ročník, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky. 27

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Brno, Úvoz 55, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: /2010 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 30. srpna 2010 Směrnice nabývá platnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov, příspěvková organizace se sídlem: Školní 74, 294 04, Dolní Bousov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 4. listopadu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola, Praha 4, V Ladech 6 V Ladech 6, 149 00, Praha 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZSEB/152/2016/STR Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2016 Směrnice nabývá platnosti

Více

Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola, Jáchymov, okres Karlovy Vary. Organizační řád. Změna k datu 28.08.2015

Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola, Jáchymov, okres Karlovy Vary. Organizační řád. Změna k datu 28.08.2015 Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola, Jáchymov, okres Karlovy Vary Organizační řád Změna k datu 28.08.2015 V Jáchymově, dne 28.08.2015.... Mgr. Drahuše Nováková, ředitelka školy V souladu

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 1.9.2015 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

č.j. 1730/2010/ZŠ a MŠ s účinností od 1.9.2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Obsah:

č.j. 1730/2010/ZŠ a MŠ s účinností od 1.9.2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Obsah: č.j. 1730/2010/ZŠ a MŠ s účinností od 1.9.2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Obsah: I. Všeobecná část 1. Vymezení účelu 2. Předmět činnosti školy 3. Pracovníci

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky, Předměstí 427. Směrnice č. 01/2014. Č.j.: 291/2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky, Předměstí 427. Směrnice č. 01/2014. Č.j.: 291/2014 Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky, Předměstí 427 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Směrnice č. 01/2014 Č.j.: 291/2014 Schválila: Mgr. Bc. Petra Doubravová ředitelka školy Razítko a podpis: Platnost od 22. 8.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Velemín, příspěvková organizace se sídlem Velemín 170,411 31 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 Mgr. Ladislava Malíková, ředitelka školy

Více

2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD. A. Úvodní ustanovení

2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD. A. Úvodní ustanovení 2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení Organizační řád spolu s popisy funkcí a popisy práce tvoří nedílný, na sebe navazující, uspořádaný celek organizačních norem, který vyjadřuje strukturu organizace

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost: od 1. 9. 2013 Nahrazuje: organizační řád z 1. 9. 2012 Číslo jednací: SZŠ - 848/2013 OBSAH 1 Všeobecná ustanovení... 3 2 Statut školy...

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Bohuslavice, okres Šumperk, příspěvková organizace se sídlem Bohuslavice 68, 78972 Dubicko ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 8. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Spisový znak

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou Školní 698, IČ: 71340939 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 34/2015 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: A.1.4.4.

Více

Organizační řád školy. Část I. Všeobecná ustanovení. Č.j.: ŘŠ 1/2009

Organizační řád školy. Část I. Všeobecná ustanovení. Č.j.: ŘŠ 1/2009 Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Str uhlovs ko 1 7 9 5, 7 53 0 1 H ranice Organizační řád školy Č.j.: ŘŠ 1/2009 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 305 odst. 1 zákona č.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Na základě ustanovení 9 odst. 1 zákona č. 65/1965 Sb. zákoníku práce v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tento organizační předpis. Část I. - Všeobecná

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace. Pracoviště: Základní škola, Komenského 4 Základní škola, Ronovská 12

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace. Pracoviště: Základní škola, Komenského 4 Základní škola, Ronovská 12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Pracoviště: Základní škola, Komenského 4 Základní škola, Ronovská 12 ŠKOLNÍ ŘÁD Číslo směrnice: 4/2015 Vypracoval: Vedení školy Schválil:

Více

1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD

1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD 1 Ředitel 1. základní školy Plzeň, Západní 18, příspěvkové organizace na základě ustanovení 165 odst. 1 písmeno a) zákona č.

Více

GYMNÁZIUM BROUMOV ŠKOLNÍ ŘÁD

GYMNÁZIUM BROUMOV ŠKOLNÍ ŘÁD GYMNÁZIUM BROUMOV ŠKOLNÍ ŘÁD 2 Obsah 1. Základní charakteristika školy str. 3 2. Práva a povinnosti žáků, jejich zákonných zástupců, pedagogických a ostatních pracovníků školy str. 4-5 3. Zásady provozu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola a Základní umělecká škola Líbeznice se sídlem Měšická 322,Líbeznice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ŘZŠ/23/2015 Věra FRÜHAUFOVÁ Mgr.Ivana Pekárková,ředitelka

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 331/RAF/2013 Vypracoval: Mgr.Jiří Cabrnoch, ředitel školy Schválil: Mgr.Jiří Cabrnoch, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne 28.8.2015

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KROUNA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KROUNA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KROUNA 539 43 Krouna 303,469345, IČO 70986304, bank. sp. ČS Hlinsko 45367369/0800 e-mail: zs_krouna@xaz.cz, http://www.zskrouna.cz Výroční zpráva školy za školní rok 0/03

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola, Most, Václava Talicha 1855, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO KLUBU Směrnice č. 46 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Alena Lorenzová, ředitelka školy Schválila:

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou Školní 698, IČ: 71340939 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 35. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO KLUBU Č.j.: 35/2015 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: A.1.4.4

Více

ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE

ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE Organizační řád ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE ze dne 12.3.2015 Strana 1 (celkem 12) Preambule Zastupitelstvo Městské části Praha-Kunratice ve smyslu zákona

Více

Jitka Kafková, vedoucí školní druţiny PaedDr.Ludmila Procházková

Jitka Kafková, vedoucí školní druţiny PaedDr.Ludmila Procházková Základní škola Modřice,okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Benešova 332, 664 42 Modřice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 22.4.2009

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Organizační řád školy I. Obecná ustanovení Tato směrnice je vydána na základě zákona č. 262/2006 Sb. -zákoníku práce v platném znění. II. Úvodní

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-485/15-C. Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V.

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-485/15-C. Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-485/15-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 27. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO KLUBU Č.j.: 318/2013 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 12. 03. 2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 01. 03. 2013 Mgr. Ivana Málková,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny 1 Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny Trávníčkova 1743, Praha 5 Vypracoval: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZSJN/85/2008 Pedagogická rada projednala dne:

Více

ZŠ ANTONÍNA SOCHORA DUCHCOV příspěvková organizace se sídlem v Duchcově, Teplická 13 Část 2: ŠKOLNÍ ŘÁD

ZŠ ANTONÍNA SOCHORA DUCHCOV příspěvková organizace se sídlem v Duchcově, Teplická 13 Část 2: ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ANTONÍNA SOCHORA DUCHCOV příspěvková organizace se sídlem v Duchcově, Teplická 13 Část 2: ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 2/2015 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 18. 11. 2015 Směrnice nabývá

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD I. USTANOVENÍ PRO ŽÁKY A ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

ŠKOLNÍ ŘÁD I. USTANOVENÍ PRO ŽÁKY A ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH: I. Ustanovení pro žáky a zákonné zástupce II. Organizace výchovně vzdělávací práce III. Režim školy pro žáky IV. Prevence zneužívání návykových látek V. Hodnocení žáků (příloha) I. USTANOVENÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Bezměrov, okres Kroměříž. Vnitřní řád ŠD

Základní škola a Mateřská škola Bezměrov, okres Kroměříž. Vnitřní řád ŠD Základní škola a Mateřská škola Bezměrov, okres Kroměříž Vnitřní řád ŠD Spis. sk.: 10.1. A5 V Bezměrově dne 21.8.2015 Pedagogická rada projednala: 21.8.2015 Zpracovala: Mgr. Alena Botková Účinnost od 1.9.2015

Více

Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice. Školní řád

Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice. Školní řád Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice Školní řád vypracovala: Ivana Nejedlá schválila: Školská rada, Pedagogická rada pedagogická rada projednala dne: 31.8.2010 směrnice

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

Organizační řád školy Školní řád 2012-2013

Organizační řád školy Školní řád 2012-2013 Organizační řád školy Školní řád 2012-2013 Obsah 1. Organizační řád... 3 2. Provozní řád... 4 2.1. Provoz školy... 4 2.2. Organizace vyučování... 4 2.3. Stravování... 4 2.4. Hygienický režim školní družina...

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov Ivančice příspěvková organizace Jihomoravského kraje se sídlem Široká 484/42, 664 91 Ivančice Vypracovala: Schválila: VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY s 417/2015-Čer

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace Název procesu/ Číslo Vlastník ORGANIZAČNÍ ŘÁD Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace Obsah I. Úvodní ustanovení strana 2 II. Základní údaje a postavení organizace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Š k o l n í ř á d Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona 561/2004

Více

Základní umělecká škola Třebíč, Masarykovo náměstí 1313, 674 01 Třebíč ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ. vnitřní předpis č.

Základní umělecká škola Třebíč, Masarykovo náměstí 1313, 674 01 Třebíč ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ. vnitřní předpis č. Základní umělecká škola Třebíč, Masarykovo náměstí 1313, 674 01 Třebíč ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ vnitřní předpis č. 1/2013 Čl. I Organizační řád Základní umělecké školy Třebíč (dále

Více

Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Zábřežská 143, Dubicko ŠKOLNÍ ŘÁD. PhDr. Ivana Křížková, ředitelka školy

Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Zábřežská 143, Dubicko ŠKOLNÍ ŘÁD. PhDr. Ivana Křížková, ředitelka školy Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Zábřežská 143, Dubicko ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 248/2015 Vypracovala: Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2015 Školská rada schválila dne: 31.

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-534/10 U Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Adresa: Studentská 1427, 431 11 Jirkov Identifikátor: 600

Více

Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Martina Malotová, ředitelka školy

Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Martina Malotová, ředitelka školy Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Spisový / skartační znak 3/2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Martina Malotová, ředitelka školy Mgr. Martina Malotová,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

Vnitřní řád školní družiny, školního klubu a zájmových útvarů

Vnitřní řád školní družiny, školního klubu a zájmových útvarů Vnitřní řád školní družiny, školního klubu a zájmových útvarů Číslo dokumentu: VP 03-0 Číslo jednací: Vypracoval: Mgr. Luděk Svoboda, ředitel školy Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2013... Vnitřní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. vnitřní předpis č.:o1/06. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠLAPANOV, příspěvková organizace. Spisový znak: A 10.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. vnitřní předpis č.:o1/06. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠLAPANOV, příspěvková organizace. Spisový znak: A 10. vnitřní předpis č.:o1/06 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Spisový znak: A 10 Obsah: I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Všeobecná ustanovení Základní údaje o škole Předmět činnosti školy II. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ŠKOLY Útvary školy a

Více

Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim Školní řád 2014/2015

Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim Školní řád 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim Školní řád 2014/2015 Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 768 se sídlem Dr. Peška 768, 537 01 Chrudim ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 12. PRACOVNÍ NÁPLNĚ Mgr. Jaroslav Víšek, ředitel školy Mgr. Jaroslav Víšek,

Více

Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Pedagogický sbor školy Pedagogická rada projednala dne: 1. 9. 2014

Více

Základní umělecká škola Třebíč, Masarykovo náměstí 1313, 674 01 Třebíč ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ. vnitřní předpis č.

Základní umělecká škola Třebíč, Masarykovo náměstí 1313, 674 01 Třebíč ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ. vnitřní předpis č. Základní umělecká škola Třebíč, Masarykovo náměstí 1313, 674 01 Třebíč ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ vnitřní předpis č. 11/2014 Čl. I Organizační řád Základní umělecké školy Třebíč (dále

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č. j.: G/751/2012 Vypracoval: Mgr. Anna Kohoutová Schválil: Mgr. Anna Kohoutová, ředitelka školy vyvěšení na nástěnce ve sborovně školy, tj. 4. 9.

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydává

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 64 /2015 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne

Více

1 Působnost a zásady směrnice

1 Působnost a zásady směrnice se sídlem Bystročice 65 Vnitřní řád školní jídelny - výdejny Č.j.: Spisový znak Skartační znak 51.15 A.1. A5 Vypracovala: Mgr. Hana Zajacová, ředitelka školy Schválila: Mgr. Hana Zajacová, ředitelka školy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Brno, Janouškova 2 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 647/12 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31.8.2012 Školská rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti

Více

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek El. Krásnohorské 2254 ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek El. Krásnohorské 2254 ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracovala: Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek El. Krásnohorské 2254 ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2015 Školská rada projednala dne: 6.10.2015 Školní řád nabývá platnosti

Více

Základní škola Krucemburk, příspěvková organizace. Č.j.: Spisový znak Skartační znak 3 2/5/2015 A. 1. A10. Mgr. Jiří Šikl, ředitel školy

Základní škola Krucemburk, příspěvková organizace. Č.j.: Spisový znak Skartační znak 3 2/5/2015 A. 1. A10. Mgr. Jiří Šikl, ředitel školy Základní škola Krucemburk, příspěvková organizace se sídlem Školní 440, Krucemburk, 582 66 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Spisový znak Skartační znak 3 2/5/2015 A. 1. A10 Vypracoval: Schválil:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Plzeň-Božkov, Vřesinská 17, příspěvková organizace Dokument Směrnice č. 21 Počet listů 7 Čj.: Platnost od: 1.12.2014 Platnost ukončena dne: VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Část

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY se sídlem v Pravlově 100 664 64 Dolní Kounice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 223 /2012 Vypracoval: Mgr. Jana Švehláková, ředitel školy Schválil: Mgr. Jana Švehláková, ředitel školy Pedagogická

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Litvínov-Hamr, Mládežnická 220, okres Most ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 02. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: S / 458/ 2015 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 9. 12. 2015 Školská rada

Více

Školní řád vychází ze znění 21 odst. 1 a 2; 22 odst. 1 a 3 zákona 561/2004 Sb., školský zákon.

Školní řád vychází ze znění 21 odst. 1 a 2; 22 odst. 1 a 3 zákona 561/2004 Sb., školský zákon. Obecná ustanovení Školní řád je vydán na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a

Více

Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od:

Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od: Č.j.: Spisový znak: Změny: Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od:1.9.2014 Počet příloh: 1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní

Více

Organizační řád Gymnázia prof. Jana Patočky

Organizační řád Gymnázia prof. Jana Patočky Gymnázium prof. Jana Patočky Praha 1, Jindřišská 36, 110 00, tel./fax: 224 239 061 info@gpjp.cz Organizační řád Gymnázia prof. Jana Patočky A. Všeobecná ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační

Více

Základní škola, Kvasice, okres Kroměříž Husova 642

Základní škola, Kvasice, okres Kroměříž Husova 642 Základní škola, Kvasice, okres Kroměříž Husova 642 768 21 Kvasice Školní řád Platnost dokumentu: od 1. září 2014 Vydal: Mgr. Ladislav Škrabal ředitel školy Schváleno pedagogickou radou: 27. srpna 2015,

Více

2. Školní řád. Č.j.: ZSUN - 14/2016 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak: A10. Mgr. Rostislav Koc, ředitel školy

2. Školní řád. Č.j.: ZSUN - 14/2016 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak: A10. Mgr. Rostislav Koc, ředitel školy Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 2. Školní řád Č.j.: ZSUN - 14/2016 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak:

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-163/13-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-163/13-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-163/13-C Název právnické osoby Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222 vykonávající činnost školy: Sídlo: Za Nádražím 222, 381

Více

Vnitřní řád. Středisko volného času, Bruntál, příspěvková organizace. Organizační směrnice ředitele SVČ Bruntál. Školní 2, Bruntál.

Vnitřní řád. Středisko volného času, Bruntál, příspěvková organizace. Organizační směrnice ředitele SVČ Bruntál. Školní 2, Bruntál. Vypracoval: Jana Franková ředitel Středisko volného času, Bruntál, příspěvková organizace Pedagogickou radou projednáno: Provozní poradou projednáno: Školní 2, Bruntál Organizační směrnice ředitele SVČ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. Projednáno v pedagogické radě dne: 8.11.2007 Úvod Vlastní hodnocení školy je prováděno na základě

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Vydal: Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mgr. Ivana Melichárková, ředitelka školy Projednal: pedagogická rada dne 25.8.2015 Účinnost ode dne: 25.8.2015 Změny ve směrnici jsou

Více

Školní řád. Základní škola Horní Moštěnice okres Přerov příspěvková organizace

Školní řád. Základní škola Horní Moštěnice okres Přerov příspěvková organizace Školní řád Základní škola Horní Moštěnice okres Přerov příspěvková organizace O b s a h Článek Obsah článku Strana I. Preambule 2 II. Práva a povinnosti žáka základní školy. 3 III. Práva a povinnosti zákonných

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne 1.9.2015 Školská rada schválila dne: 7.9.2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2015 ZŠMŠŽ 82/2015-Vi Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou Školní řád č.j. ŘŠ/01/2015 Účinnost od: 01.09.2015

Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou Školní řád č.j. ŘŠ/01/2015 Účinnost od: 01.09.2015 Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou Školní řád č.j. ŘŠ/01/2015 Účinnost od: 01.09.2015 Obsah : I. Všeobecná pravidla chování II. Organizace výchovně vzdělávací práce na škole - časový režim

Více

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, Frýdek-Místek. Školní řád

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, Frýdek-Místek. Školní řád Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, Frýdek-Místek Školní řád Vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, z vyhlášky č.48/2005 Sb., v platném znění, z vnitrorezortních

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Plzeň-Božkov, Vřesinská 17, příspěvková organizace Dokument Směrnice č. 21 Počet listů 7 Čj.: Platnost od: 1.9.2012 Platnost ukončena dne: VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Část

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD praktické školy jednoleté

ŠKOLNÍ ŘÁD praktické školy jednoleté Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz ŠKOLNÍ ŘÁD praktické školy jednoleté Číslo dokumentu

Více

Školní řád. 2. základní škola Plzeň, Schwarzova 20, příspěvková organizace. Obecná ustanovení

Školní řád. 2. základní škola Plzeň, Schwarzova 20, příspěvková organizace. Obecná ustanovení 2. základní škola Plzeň, Schwarzova 20, příspěvková organizace Školní řád Obecná ustanovení Školní řád je vydán na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-37/13-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-37/13-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-37/13-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace Sídlo: Švermova

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice Příspěvková organizace, IČO 70982651 Školní 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice Příspěvková organizace, IČO 70982651 Školní 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice Příspěvková organizace, IČO 70982651 Školní 49, 751 21 Prosenice Školní řád Součást Mateřská škola Vypracovala Mgr. Lenka Dvořáková Na poradě MŠ projednáno dne:

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1128/09-12. Základní škola Dubňany, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1128/09-12. Základní škola Dubňany, příspěvková organizace Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1128/09-12 Základní škola Dubňany, příspěvková organizace Adresa: Hodonínská 925, 695 03 Dubňany Identifikátor: 618600672

Více

Příloha číslo 1 - Školní řád Základní školy, Matice školské 3, České Budějovice. Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice.

Příloha číslo 1 - Školní řád Základní školy, Matice školské 3, České Budějovice. Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice. Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice Školní řád 1 Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracovala: Mgr. Jana Rychlíková Dne ruší školní řád ze dne 1.3.2006 Schválil

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVIADNOV, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVIADNOV, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVIADNOV, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Adresa: Telefon: 558 655 089, 739 303 135 E-mail: KubalovaRenata@centrum.cz RED_IZO: 600 134 202 IZO: 102068658

Více

Školní řád. Č.j.: 56/2012/RE Spisový znak: A 10

Školní řád. Č.j.: 56/2012/RE Spisový znak: A 10 Základní škola Jablonné nad Orlicí Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 tel: 461 100 016 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz Školní řád Č.j.: 56/2012/RE Spisový znak: A 10 Skartační znak: A/5 Platnost:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j. 262/2005. Pravidla pro hodnocení chování a výsledků vzdělávání (Klasifikační řád)

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j. 262/2005. Pravidla pro hodnocení chování a výsledků vzdělávání (Klasifikační řád) Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. 262/2005 a Pravidla pro hodnocení chování a výsledků vzdělávání (Klasifikační řád) V souladu s 30 zákona č. 561/2004

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-406/13-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-406/13-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Směrnice č. 2/2012 nahrazuje směrnici č. 2/2003 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 5

VNITŘNÍ ŘÁD DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 5 VNITŘNÍ ŘÁD DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 5 Zpracoval: Mgr. Jiří Dolejš, ředitel Domu dětí a mládeže Praha 5 Praha 1.9.2011 1 Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Praha 5 I. Úvodní ustanovení čl. 1. Zřízení právního

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-354/14-C. Základní škola Volary, okres Prachatice

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-354/14-C. Základní škola Volary, okres Prachatice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-354/14-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 00583391 Základní škola Volary, okres Prachatice U Nádraží 512, 384

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola, Brno, Řehořova 3 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZS BR 431/2012 Vypracoval: Schválil: Mgr. Josef Binek, ředitel školy Mgr. Josef Binek, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

Masarykova základní škola Libštát, okres Semily příspěvková organizace se sídlem Libštát č. p. 17, 512 03 Libštát ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2.

Masarykova základní škola Libštát, okres Semily příspěvková organizace se sídlem Libštát č. p. 17, 512 03 Libštát ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2. příspěvková organizace se sídlem Libštát č. p. 17, 512 03 Libštát ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č. j.: MZŠ-L 53/2015 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 18. 11. 2015 Školská rada schválila

Více

Školní řád Vnitřní řád č. 5

Školní řád Vnitřní řád č. 5 Školní řád Vnitřní řád č. 5 Název organizace: Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace Adresa:, 792 01 Bruntál Název zřizovatele: Moravskoslezský kraj Adresa: 28. října 117, 702 18 Ostrava

Více

Š k o l n í ř á d Odborného učiliště Kelč

Š k o l n í ř á d Odborného učiliště Kelč Š k o l n í ř á d Odborného učiliště Kelč Adresa: náměstí Osvoboditelů 1 Telefon: 571 641 321, Fax: 571 641 403 E-mail: oukelc@oukelc.cz Ředitelka: Mgr. Renata Ryšková Č.j.: OU 424/2009 1. Úvodní ustanovení

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č.6/2008 Organizační řád Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5 ČL.6 ČL.7 ČL.8

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-927/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště

Více

Základní škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Školní řád Platnost: od 1.9.2008-1 - Pozbývá platnost:

Základní škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Školní řád Platnost: od 1.9.2008-1 - Pozbývá platnost: Platnost: od 1.9.2008-1 - Pozbývá platnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRČEŇ, OKRES PLZEŇ JIH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ŘÁD - 2 - Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o

Více