Školní řád. Č.j.: 56/2012/RE Spisový znak: A 10

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní řád. Č.j.: 56/2012/RE Spisový znak: A 10"

Transkript

1 Základní škola Jablonné nad Orlicí Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí tel: Školní řád Č.j.: 56/2012/RE Spisový znak: A 10 Skartační znak: A/5 Platnost: od 1. září 2012 Projednán na pedagogické radě dne: 30. srpna 2012 Rada školy schválila dne: 29. srpna 2012 Vypracoval: Mgr. Luděk Schnaubert a kolektiv pedagogických zaměstnanců Základní školy Jablonné nad Orlicí Schválil: Mgr. Luděk Schnaubert Přílohy: Dodatky: č. 1 platný od 1. února změna v povinnostech žáků (kap. 1.1, bod 3, odst. a a b) - změna organizace vyučovacích hodin a přestávek (kap. 2.1 bod 3)

2 OBECNÁ USTANOVENÍ: Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy Školní řád, který je součástí organizačního řádu školy. Část určená pro pedagogické zaměstnance upřesňuje některá ustanovení organizačního řádu školy a Pracovního řádu pro zaměstnance škol a školských zařízení podle 306, odst. 5 zákoníku práce č. 262/2006 Sb. OBSAH: 1 PODROBNOSTI K VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ ŽÁKŮ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ VE ŠKOLE A PODROBNOSTI O PRAVIDLECH VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A PODROBNOSTI O PRAVIDLECH VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKŮ A PRAVIDLA O VZÁJEMNÝCH VZTAZÍCH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY REŽIM ČINNOSTÍ VE ŠKOLE REŽIM ŠKOLNÍ JÍDELNY REŽIM AKCÍ MIMO ŠKOLU PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY ZE STRANY ŽÁKŮ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3 1 Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky 1.1 Práva a povinnosti žáků a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky 1. Žáci mají právo: a) Na vzdělávání a školské služby podle školského zákona. b) Být informováni o průběhu a výsledcích svého vzdělávání a znát kritéria hodnocení a klasifikace. c) Zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat. d) Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje; podmínkou podání všech návrhů je slušná a kulturní ústní či písemná forma; své podněty žák podává třídnímu učiteli, výchovnému poradci nebo vedení školy. e) Na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona. f) Na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jeho tělesný a duševní vývoj. g) Na vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek. h) Na seznámení se všemi směrnicemi se vztahem k jejich pobytu a činnosti ve škole. i) Na svobodu ve výběru kamarádů a na svobodu pohybu ve školních prostorách, jež jsou k tomu určeny. j) Na to, aby byl respektován žákův soukromý život a život jeho rodiny. k) Na volný čas a přiměřený odpočinek a oddechovou činnost odpovídající jejich věku. l) Výběru volitelných předmětů a na rovnoměrné rozvržení písemných zkoušek většího rozsahu. 2. Žáci jsou povinni: a) Řádně docházet do školy, řádně se vzdělávat a systematicky se připravovat na vyučování. b) Dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni. c) Plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem, dbát pokynů provozních pracovníků, chovat se tak, aby neohrozili zdraví své ani zdraví jiných osob. d) Usměrňovat své chování a jednání ve škole, na školních akcích ve škole i mimo školu tak, aby nesnižovali důstojnost svou, svých spolužáků, zaměstnanců školy a lidí, se kterými přijdou do styku. e) Chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastnit se činností organizovaných školou (účast na vyučování nepovinných předmětů a docházka do zájmových kroužků je pro přihlášené žáky povinná, odhlásit se mohou vždy ke konci pololetí). f) Zacházet s učebnicemi a školními potřebami šetrně, udržovat své místo, třídu i ostatní školní prostory (svěřenou šatní skříňku) v čistotě a pořádku. Chránit majetek před poškozením, nosit do školy učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů učitelů. 3

4 g) Nosit do školy každý den žákovskou knížku, zacházet s ní šetrně a pravidelně ji předkládat zákonným zástupcům. V případě její ztráty nebo poškození bude vždy individuálně posouzena míra zavinění a zvoleno přiměřené kázeňské opatření. h) Chodit do školy vhodně a čistě upraveni a oblečeni, mít podle pokynů vyučujících vhodné oblečení na tělesnou výchovu, výtvarnou výchovu, praktické a technické činnosti, výtvarné kroužky a sportovní akce. 3. Ve škole je zakázáno: a) Při vyučovacích hodinách používat mobilní telefony, tablety, MP3 přehrávače a jiná zvuková či obrazová zařízení bez pokynů pedagogických pracovníků. V průběhu vyučovací hodiny musí být taková zařízení nastavena na tzv. tichý režim a uložena v aktovce. Při porušení tohoto pravidla, odevzdá žák vypnuté zařízení na stolek k vyučujícímu a vyzvedne si jej po skončení hodiny (vyučující neprodleně oznámí přestupek třídnímu učiteli). Při opakovaném přestupku bude vypnutý telefon bez SIM karty (případně jiné podobné zařízení) předán do ředitelny a vyzvednou si jej zákonní zástupci, kteří budou o situaci neprodleně prokazatelně informování. b) Pořizovat jakékoliv záznamy (video, audio, foto), které nesouvisejí s výukou, a žákům nebyl dán žádným z pedagogických pracovníků pokyn k jejich pořízení. Za ztráty a krádeže telefonů nenese škola zodpovědnost a pojišťovna škodu nehradí. c) Používat brusle, skateboardy a podobné předměty v budově školy. d) Odcházet ze školy v době vyučování bez vědomí vyučujících. e) Používat mezi sebou a vůči dospělým osobám hrubých, vulgárních slov, urážek a fyzického násilí, toto se vždy považuje za hrubé porušení školního řádu. f) Nosit do školy předměty, které nesouvisí s výukou a předměty, které by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost žáků nebo jiných osob. g) Přinášet, mít v držení, distribuovat, nabízet, prodávat a zneužívat návykové látky (tabák, alkohol, psychotropní a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka) a totéž při akcích pořádaných školou; zároveň zakazuje tento školní řád vstup do školy pod vlivem návykových látek. h) Při důvodném podezření z porušení výše uvedeného zákazu mohou být žáci podrobeni testům (Alkoholtester, Cannabis test) na základě předchozího písemného souhlasu zákonného zástupce žáka (v žákovské knížce). V případě porušení odstavce g) je škola nucena splnit zákonnou ohlašovací povinnost a bude tuto skutečnost hlásit rodičům nebo zákonnému zástupci, orgánům sociálně právní ochrany ( 10, odst. 4 zákona č. 359/1999Sb., o sociálně právní ochraně) a Policii ČR. Na základě zjištěných skutečností bude žák potrestán důtkou ředitele školy nebo sníženým stupněm z chování. 4. Uvolňování žáka z výuky: a) Z jedné vyučovací hodiny uvolňuje příslušný vyučující a na celý jeden den uvolňuje třídní učitel. O uvolnění žáka na dva a více dní rozhoduje ředitel školy na základě písemné žádosti zákonných zástupců. O uvolnění je třeba požádat alespoň 14 dnů před plánovanou nepřítomností dítěte (Žádost o uvolnění žáka ze školního vyučování). b) Žák, který již přišel do školy, je uvolněn pouze na základě písemné žádosti zákonného zástupce nebo si jej musí zákonný zástupce vyzvednout osobně. c) Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu. Zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu. V předmětu tělesná výchova uvolní ředitel školy žáka na základě písemného doporučení praktického lékaře pro děti a dorost 4

5 nebo odborného lékaře. Na první a poslední hodinu může být žák uvolněn se souhlasem zákonného zástupce bez náhrady. d) Žákovi, který se nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší než dva měsíce účastnit vyučování, stanoví ředitel školy takový způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem žáka nebo může povolit vzdělávání podle individuálního plánu podle 18 Školského zákona. Zákonný zástupce žáka je povinen vytvořit pro stanovené vzdělávání podmínky. 1.2 Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků a pravidla o vzájemných vztazích zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky 1. Zákonní zástupci nezletilých žáků mají právo: a) na volbu školy pro své dítě b) na informaci o průběhu a výsledcích vzdělávání svých dětí c) na informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím d) nahlížet do výroční zprávy, pořizovat si z ní opisy a výpisy e) volit a být voleni do Rady školy a výboru SRPDŠ f) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dětí, přičemž jejich vyjádření musí být věnována náležitá pozornost g) na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle Školského zákona h) u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, dále na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení i) požádat o přezkoumání výsledků hodnocení žáka j) požádat o uvolnění žáka z výuky podle pravidel tohoto řádu. 2. Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni: a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy b) na vyzvání ředitele školy nebo jiného pedagogického zaměstnance školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka c) informovat školu o zdravotní způsobilosti žáka ke vzdělávání a případných změnách způsobilosti, o zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání d) oznamovat škole údaje podle 28 ods.2 a 3 Školského zákona.561/2004sb. a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny těchto údajů (školní matrika) e) dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem: v případě nepřítomnosti žáka ve škole doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 dnů od počátku nepřítomnosti žáka osobně, písemně, el. poštou nebo telefonicky po návratu žáka do školy doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování písemně na omluvném listu v žákovské knížce/notýsku s podpisem zákonného zástupce žáka (při podezření na nevěrohodnost omluvy si třídní učitel nebo jiný vyučující může vyžádat prostřednictvím zákonných zástupců žáka lékařské potvrzení absence); omluvenku je potřeba předložit nejpozději do 2 dnů po skončení absence 5

6 při dlouhodobé absenci známé předem podat škole písemnou žádost o uvolnění žáka se zdůvodněním třídní učitel může ve výjimečných případech a po projednání s ředitelem školy požadovat omlouvání každé nepřítomnosti žáka lékařem f) předem známou nepřítomnost žáka je třeba omluvit před jejím započetím g) zajistit náhradu škody při svévolném poškození školního majetku žákem po dohodě s třídním učitelem nebo ředitelem školy. 3. Spolupráce pedagogických pracovníků a zákonných zástupců žáků: a) učitelé spolupracují se Školskou radou a SRPDŠ b) zákonní zástupci své návrhy směřující ke zlepšení vzdělávání podávají vedení školy nebo Radě školy buď přímo, nebo prostřednictvím zástupů v Radě školy a výboru SRPDŠ c) třídní učitel a výchovný poradce se zákonnými zástupci žáků řeší zdravotní, výchovnou a výukovou problematiku u žáků a jejich profesní orientaci d) všichni učitelé jsou podle potřeby ve spojení se zákonnými zástupci žáků, před rodičovskou schůzkou zapíší do žákovské knížky předběžné hodnocení žáka ve všech předmětech e) všichni pedagogičtí pracovníci se povinně zúčastňují třídních schůzek a konzultačních dnů, na kterých informují zákonné zástupce žáků o výsledcích výchovy a vzdělávání. V případě omluvené nepřítomnosti pedagogického pracovníka zajistí, aby zákonní zástupci byli informováni jiným způsobem f) učitelé zapisují průběžné hodnocení výsledků vzdělávání žáků (vyjádřené klasifikací či slovně) do žákovské knížky, aby byli zákonní zástupci žáků průkazně informováni o prospěchu a chování svého dítěte ve škole; při zhoršení prospěchu ke stupni nedostatečný nebo chování na snížený stupeň musí být zákonní zástupci o této skutečnosti prokazatelně informováni g) výchovný poradce má stanoveny konzultační dny a hodiny pro jednání s rodiči h) v případě závažných výchovných nebo výukových potíží žáka se konají jednání (výchovné komise) za účasti zástupce vedení školy, výchovné poradkyně, třídního učitele, zákonného zástupce, příp. dalších osob; z jednání se pořizuje zápis. 2 Provoz a vnitřní režim školy 2.1 Režim činností ve škole 1. Škola je otevřena od pondělí do pátku od 7:35 do 16:15 hodin. Pro dojíždějící žáky je budova školy otevřena od 7:00 do 7:20 hodin, na začátek vyučování čekají v určené třídě pod dohledem pracovníků školy. 2. Vyučování začíná v 8:00 hodin, vyučování výjimečně zařazené na dřívější dobu začíná v 7:00 hodin. Vyučování probíhá podle časového rozvržení vyučovacích hodin a přestávek. 3. Organizace hodin a přestávek: :00 8:00 8:55 9:55 10:50 11:45 12:40 13:30 14:25 15:20 7:45 8:45 9:40 10:40 11:35 12:30 13:25 14:15 15:10 16:05 4. Tyto údaje mají žáci zapsány v žákovských knížkách. Vyučování končí nejpozději v 16:05 hodin. Vyučovací hodina trvá 45 minut. V odůvodněných případech lze vyučovací hodiny dělit a spojovat, přičemž pedagog přihlíží k základním fyziologickým potřebám žáků. V případě, že je odlišná doba ukončení vyučování od doby dané rozvrhem, je tato skutečnost oznámena rodičům prostřednictvím žákovské knížky. 6

7 5. Vyučování začíná zvoněním v 8:00 hod. V průběhu vyučování zvoní pouze na začátek jednotlivých vyučovacích hodin, konec hodiny oznamuje vyučující. 6. Výuka probíhá v kmenových třídách, v odborných učebnách, v areálu školy a ve zvláštních případech i mimo areál školy. 7. Žákům je umožněn vstup do školy 25 minut před začátkem dopoledního vyučování (7:35 hod). Žáci přicházejí do školy minimálně 10 minut před zahájením vyučování. Dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu výuky dané rozvrhem a v jídelně školy. Přehled dohledů je vyvěšen na všech úsecích, kde dohled nad žáky probíhá. V době mimo vyučování žáci zůstávají ve škole jen se svolením vyučujících a pod jejich dohledem. 8. Po příchodu do školy se žáci přezouvají do vhodné obuvi. Z hygienických důvodů nesmí sloužit k přezutí sportovní obuv. Žáci si odkládají svrchní oděv na místa k tomu určená v šatnách a ihned odcházejí do učeben. V šatnách se nezdržují. Nenechávají zde žádné cenné věci (šperky, peníze, mobilní telefony atd.). První a druhý ročník mají k dispozici šatnu u jídelny, třetí ročník uzamykatelné šatní skříňky v suterénu hospodářského pavilonu, čtvrtý a pátý ročník pak šatny v učebnovém pavilonu. Žáci druhého stupně mají k dispozici uzamykatelné šatní skříňky. V průběhu vyučovací hodiny je žákům vstup do šaten povolen pouze se svolením vyučujícího, popř. dohlížejícího učitele. 9. Pokud žák používá k dopravě do školy kolo, ukládá a uzamyká ho na určeném místě do stojanu na jízdní kola. 10. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků ve škole zajišťuje škola svými zaměstnanci, pedagogickými a nepedagogickými. Zaměstnance, který není pedagogickým pracovníkem, může ředitel školy určit k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků pouze pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům. 11. Do tělocvičen žáci vstupují jen ve sportovní obuvi se světlou podrážkou určené do tělocvičny a řídí se řádem tělocvičny. 12. V odborných učebnách se žáci řídí řádem těchto učeben. 13. O přestávkách je umožněn pohyb žáků mimo třídu. 14. Stěhování do odborných učeben: žáci odcházejí na výuku v odborné učebně vždy 2 minuty před začátkem hodiny na výuku v odborných učebnách čekají žáci na chodbě před učebnou, dovnitř vstupují jen na pokyn učitele a za jeho přítomnosti žáci čekající na výuku tělesné výchovy, praktických činností nebo technických činností čekají na chodbě v přízemí v prostoru pod hodinami a do tělovýchovného pavilonu odcházejí v doprovodu vyučujícího. 15. Žáci nevstupují bez vyzvání do kanceláří, sboroven ani kabinetů. 16. Opouští-li žáci učebnu, uklidí svá místa, služba na konci vyučovací hodiny utře tabuli, zavře okna. Po skončení vyučování dají žáci židle na stolky a odejdou pod dohledem vyučujícího do šatny. 17. V průběhu polední přestávky mohou zůstávat žáci ve třídách, kde je zajištěn dohled. Dále mají žáci možnost využít počítačovou učebnu, pokud tam právě neprobíhá výuka. 18. V době polední přestávky je žákům dovoleno opustit školu a v této době škola nenese za žáka odpovědnost. Souhlas s opuštěním školy dávají zákonní zástupci písemně do žákovské knížky. 19. Žáci vykonávají ve třídě služby a mohou být pověřeni dalšími dlouhodobými úkoly. Pro pomůcky a sešity docházejí o přestávce do kabinetů zásadně jen žáci k tomu určení. 20. Při ztrátě věci postupují žáci následovně: žák musí ztrátu věci okamžitě oznámit třídnímu učiteli (nepřípustné minulý týden se mi ztratilo ) žák se pokusí o dohledání věci 7

8 pokud je splněna podmínka spoluúčasti, pak škola oznámí událost pojišťovně. 21. Nenastoupí-li vyučující do 5 min od začátku hodiny do třídy, zástupce třídy nahlásí tuto skutečnost v kanceláři zástupce ředitele nebo v ředitelně. 22. Při výuce některých předmětů, zejména nepovinných a volitelných, lze dělit třídy na skupiny, vytvářet skupiny žáků ze stejných nebo různých ročníků nebo spojovat třídy. Počet skupin a počet žáků ve skupině se určí rozvrhem na začátku školního roku zejména podle prostorových, personálních a finančních podmínek školy, podle charakteru činnosti žáků, v souladu s požadavky na jejich bezpečnost a ochranu zdraví a s ohledem na didaktickou a metodickou náročnost předmětu. 23. Pro dělené hodiny se stanoví učebny a označí se v rozvrhu hodin. 24. Organizace práce ve školní družině je dána řádem školní družiny, se kterým jsou rodiče zapsaných žáků seznamováni na začátku školního roku. 25. Půjčování knih ze školní knihovny a zacházení s nimi se řídí řádem knihovny. 2.2 Režim školní jídelny 1. Ve školní jídelně se žáci řídí pravidly slušného chování, kulturního stolování a pokyny dohlížejících učitelů a zaměstnanců kuchyně, dbají na hygienu a bezpečnost. Žáci dodržují řád jídelny. 2. Oběd se žákům vydává od 11:40 do 13:45 hodin. Mimo dobu výdeje obědů žáci do jídelny nevstupují. V případě nemoci může oběd vyzvednout v první den nemoci zástupce žáka dle pokynů ředitele školní jídelny, v dalších dnech nemoci se oběd domů nevydává. 3. Prodej a odhlášení obědů se řídí pokyny ředitele školní jídelny. 2.3 Režim akcí mimo školu 1. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem školy - pedagogickým pracovníkem. Společně s ním může akci zajišťovat i zaměstnanec, který není pedagogickým pracovníkem, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům. 2. Při organizaci akcí souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy konaných mimo školu, stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřený vedením akce podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ředitel školy. Každou plánovanou akci mimo budovu školy předem projedná organizující pedagog s vedením školy zejména s ohledem na zajištění BOZP. Veškeré akce konané mimo areál školy musí být zaznamenány v třídní knize zároveň s poučením žáků o bezpečnosti. U exkurzí, zájezdů a sportovních akcí budou přesné informace předány písemně zástupci ředitele školy. Akce se považuje za schválenou uvedením v týdenním plánu práce školy, kde ředitel školy uvede kromě časového rozpisu i jména doprovázejících osob. 3. Při mimoškolních akcích, kdy místem pro shromáždění žáků není místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje organizující pedagog bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce oznámí organizující pedagog nejméně 2 dny předem zákonným zástupcům žáků zápisem do žákovské knížky nebo jinou písemnou informací, která je doložitelná. 4. Při přecházení žáků na místa vyučování či při jiných akcích mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Pedagogičtí zaměstnanci postupují podle 8

9 příkazu ředitele školy k přesunu žáků. Před takovýmito akcemi doprovázející učitel žáky prokazatelně poučí o bezpečnosti. 5. Pro společné zájezdy tříd, sportovní a adaptační kurzy platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto zařízení. Pro pořádání mimoškolních akcí se zaměstnanci školy řídí pokynem ředitele školy k zajištění sportovního kurzu či jiné obdobné akce. 6. Za dodržování předpisů o BOZP odpovídá vedoucí akce, který je určen ředitelem školy. 7. Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka včetně klasifikace na vysvědčení. 8. Při zapojení školy do soutěží zajišťuje škola bezpečnost a ochranu zdraví žáků po dobu dopravy na soutěž a zpět, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak. V průběhu soutěže zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků organizátor soutěže. 3 Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 1. Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob. 2. Žákům není dovoleno zdržovat se v prostorách školy v době mimo vyučování, pokud nad nimi není vykonáván dohled způsobilou osobou. 3. Otevírat okna, manipulovat se žaluziemi, závěsy a osvětlením je možné jen na pokyn učitele. Jakákoliv manipulace s elektrickými rozvody a zařízeními v celém areálu školy je žákům přísně zakázána. 4. Při výuce v tělocvičně, dílnách, v odborných učebnách zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto učebny dané vnitřním řádem odborné učebny. Vyučující daného předmětu provedou prokazatelné poučení žáků v první vyučovací hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede učitel záznam do třídní knihy. Poučení o BOZP a PO se provádí rovněž před každou akcí mimo školu a před každými prázdninami. 5. V celém areálu školy platí přísný zákaz požívání jakýchkoliv návykových látek. 6. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově nebo mimo budovu při akci pořádané školou, hlásí žáci ihned vyučujícímu nebo učiteli pověřenému dohledem nad žáky. 7. Školní budova je přístupná zvenčí pouze v době, kdy je dohlížejícími zaměstnanci školy zajištěna kontrola přicházejících osob. Každý z pracovníků školy, který otvírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově. Během provozu školy jsou zevnitř volně otevíratelné dveře všech čtyř vchodů do budovy. 8. Žákům není dovoleno otevírat vchody cizím příchozím a vpouštět je do budovy školy. 9. Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů, poskytovat žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. 10. Zaměstnanci školy dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky ohrožující zdraví a bezpečnost osob a jiné závady technického rázu nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. 9

10 11. Pedagogičtí zaměstnanci sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. 12. Pedagogičtí a provozní pracovníci školy nesmí žáky v době dané rozvrhem bez dohledu dospělé osoby uvolňovat k činnostem mimo areál školy, nesmí je samotné posílat k lékaři atd. 13. Hlavní školní lékárna je umístěna v kanceláři zástupce ředitele - hlavního zdravotníka. Pro velké akce mimo školu (škola v přírodě, lyžařský výcvik, výlet, apod.) slouží cestovní lékárny. Za vybavení lékárny odpovídá hlavní zdravotník, který též kontroluje záruční dobu léků a zdravotnického materiálu. 14. Při nevolnosti žáka učitel nebo jiný pracovník školy neprodleně vyrozumí zákonné zástupce, kteří si žáka osobně převezmou. Žáka v žádném případě nelze uvolnit ze školy bez doprovodu dospělé osoby. 15. Postup při úrazu: žák (žáci) neprodleně vyrozumí nejblíže přítomného učitele (dohlížejícího, třídního, vyučujícího) učitel poskytne první pomoc a je-li to nutné, zajistí odborné ošetření (a následně vydá postiženému formulář na posudek o bolestném) učitel neprodleně vyrozumí o úrazu vedení školy a rodiče dohlížející učitel nebo učitel, který byl úrazu přítomen, provede záznam do knihy úrazů popř. sepíše záznam o školním úrazu všichni zaměstnanci školy se v případě úrazu žáka či zaměstnance školy řídí metodickým návodem pro řešení školních a pracovních úrazů 4 Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků 1. U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, učitelů či jiných osob žákem bude s rodiči projednána náprava. 2. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli, případně vedení školy. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí (uzamykání šatnových skříněk, odkládání cenných předmětů podle pokynů vyučujících, apod.) 3. Každý žák udržuje v pořádku své pracovní místo, nepoškozuje a šetří zařízení třídy a školy, odpovídá za neporušenost svého trvalého místa ve třídě a v pracovně. 4. Žák šetří učebnice a školní potřeby. Učebnice jsou majetkem školy a jsou žákům půjčovány. Při poškození, zničení a ztrátě učebnice škola postupuje podle vnitřního předpisu. 5. Všichni společně udržujeme pořádek v areálu školy. Je zakázáno lezení po stromech, lámání větví keřů a stromů, ničení laviček a sportovního zařízení. Odpadky odhazujeme zásadně do odpadkových košů. 5 Závěrečná ustanovení 1. Ruší se předchozí znění této směrnice č. j. 72/2010/RE ze dne 24. srpna Uložení směrnice se řídí Spisovým a skartačním řádem školy. 2. Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. září Podle 30 školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuje ředitel školy tento řád následujícím způsobem: a) vyvěšením na informační nástěnce školy b) vyvěšením ve sborovně školy c) umístěním na webové stránky školy. 10

11 4. Zaměstnanci školy byli s tímto řádem seznámeni na provozní poradě dne 30. srpna Žáci školy byli s tímto řádem seznámeni třídními učiteli v průběhu třídnických hodin na začátku školního roku. O seznámení byl proveden záznam do třídních knih. 6. Zákonní zástupci žáků byli informováni o vydání školního řádu prostřednictvím žákovských knížek. Řád je pro ně zpřístupněn na informační nástěnce školy a na webových stránkách školy. Jablonné nad Orlicí dne 27. srpna 2012 Mgr. Luděk Schnaubert ředitel školy 11

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne 1.9.2015 Školská rada schválila dne: 7.9.2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2015 ZŠMŠŽ 82/2015-Vi Mgr.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola, Brno, Řehořova 3 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZS BR 431/2012 Vypracoval: Schválil: Mgr. Josef Binek, ředitel školy Mgr. Josef Binek, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Martina Malotová, ředitelka školy

Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Martina Malotová, ředitelka školy Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Spisový / skartační znak 3/2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Martina Malotová, ředitelka školy Mgr. Martina Malotová,

Více

Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice. Školní řád

Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice. Školní řád Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice Školní řád vypracovala: Ivana Nejedlá schválila: Školská rada, Pedagogická rada pedagogická rada projednala dne: 31.8.2010 směrnice

Více

Školní řád vychází ze znění 21 odst. 1 a 2; 22 odst. 1 a 3 zákona 561/2004 Sb., školský zákon.

Školní řád vychází ze znění 21 odst. 1 a 2; 22 odst. 1 a 3 zákona 561/2004 Sb., školský zákon. Obecná ustanovení Školní řád je vydán na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY se sídlem v Pravlově 100 664 64 Dolní Kounice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 223 /2012 Vypracoval: Mgr. Jana Švehláková, ředitel školy Schválil: Mgr. Jana Švehláková, ředitel školy Pedagogická

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVIADNOV, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVIADNOV, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVIADNOV, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Adresa: Telefon: 558 655 089, 739 303 135 E-mail: KubalovaRenata@centrum.cz RED_IZO: 600 134 202 IZO: 102068658

Více

Základní škola Krucemburk, příspěvková organizace. Č.j.: Spisový znak Skartační znak 3 2/5/2015 A. 1. A10. Mgr. Jiří Šikl, ředitel školy

Základní škola Krucemburk, příspěvková organizace. Č.j.: Spisový znak Skartační znak 3 2/5/2015 A. 1. A10. Mgr. Jiří Šikl, ředitel školy Základní škola Krucemburk, příspěvková organizace se sídlem Školní 440, Krucemburk, 582 66 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Spisový znak Skartační znak 3 2/5/2015 A. 1. A10 Vypracoval: Schválil:

Více

Masarykova základní škola Libštát, okres Semily příspěvková organizace se sídlem Libštát č. p. 17, 512 03 Libštát ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2.

Masarykova základní škola Libštát, okres Semily příspěvková organizace se sídlem Libštát č. p. 17, 512 03 Libštát ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2. příspěvková organizace se sídlem Libštát č. p. 17, 512 03 Libštát ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č. j.: MZŠ-L 53/2015 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 18. 11. 2015 Školská rada schválila

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Morávka, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Jiří Korneta Schválil: Mgr. Dana Šponarová Pedagogická rada projednala dne

Více

Školní řád. Obecná ustanovení

Školní řád. Obecná ustanovení Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace PSČ: 696 19, tel./fax: 518 357 253, e-mail: zsmikulcice@seznam.cz Platnost od: 1. 2. 2014 Školní řád Obecná ustanovení Na základě ustanovení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Brno, Janouškova 2 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 647/12 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31.8.2012 Školská rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti

Více

Základní škola Bohousová, okres Ústí nad Orlicí Bohousová 73, 561 86 Záchlumí ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Bohousová, okres Ústí nad Orlicí Bohousová 73, 561 86 Záchlumí ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Bohousová, okres Ústí nad Orlicí Bohousová 73, 561 86 Záchlumí Tel.: 465 629 174, email: zsbohousova@obeczachlumi.cz, web.: zsbohousova.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr. Bc. Petr Skulbaševský

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Obsah: Školní řád základní školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Obsah: Školní řád základní školy Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov okres Hodonín, příspěvková organizace 696 72 IČO: 750 233 77 tel.: 518 338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah: Školní řád základní školy

Více

ZŠ ANTONÍNA SOCHORA DUCHCOV příspěvková organizace se sídlem v Duchcově, Teplická 13 Část 2: ŠKOLNÍ ŘÁD

ZŠ ANTONÍNA SOCHORA DUCHCOV příspěvková organizace se sídlem v Duchcově, Teplická 13 Část 2: ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ANTONÍNA SOCHORA DUCHCOV příspěvková organizace se sídlem v Duchcově, Teplická 13 Část 2: ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 2/2015 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 18. 11. 2015 Směrnice nabývá

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 3.9 /2012 Vypracoval: PaedDr. Vaňková Marcela, ředitelka školy Schválil: PaedDr. Vaňková Marcela, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 3. 9. 2012

Více

Základní škola Hluk, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace se sídlem nám. Komenského 950, 68725 Hluk. Mgr. Marie Galdová, ředitelka školy

Základní škola Hluk, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace se sídlem nám. Komenského 950, 68725 Hluk. Mgr. Marie Galdová, ředitelka školy se sídlem nám. Komenského 950, 68725 Hluk Š K O L N Í Ř Á D Vypracoval: Mgr. Marie Galdová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 1. 9. 2015 Směrnice nabývá platnosti dne: 1. 9. 2015 Směrnice

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Litvínov-Hamr, Mládežnická 220, okres Most ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 02. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: S / 458/ 2015 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 9. 12. 2015 Školská rada

Více

Základní škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Školní řád Platnost: od 1.9.2008-1 - Pozbývá platnost:

Základní škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Školní řád Platnost: od 1.9.2008-1 - Pozbývá platnost: Platnost: od 1.9.2008-1 - Pozbývá platnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRČEŇ, OKRES PLZEŇ JIH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ŘÁD - 2 - Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o

Více

Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Zábřežská 143, Dubicko ŠKOLNÍ ŘÁD. PhDr. Ivana Křížková, ředitelka školy

Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Zábřežská 143, Dubicko ŠKOLNÍ ŘÁD. PhDr. Ivana Křížková, ředitelka školy Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Zábřežská 143, Dubicko ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 248/2015 Vypracovala: Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2015 Školská rada schválila dne: 31.

Více

1 Působnost a zásady směrnice

1 Působnost a zásady směrnice se sídlem Bystročice 65 Vnitřní řád školní jídelny - výdejny Č.j.: Spisový znak Skartační znak 51.15 A.1. A5 Vypracovala: Mgr. Hana Zajacová, ředitelka školy Schválila: Mgr. Hana Zajacová, ředitelka školy

Více

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, Frýdek-Místek. Školní řád

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, Frýdek-Místek. Školní řád Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, Frýdek-Místek Školní řád Vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, z vyhlášky č.48/2005 Sb., v platném znění, z vnitrorezortních

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Mgr. Ivana Rosová, ředitelka školy Mgr. Ivana Rosová, ředitelka školy Školská

Více

Vnitřní řád školy. Základní škola a mateřská škola Opatovice, příspěvková organizace

Vnitřní řád školy. Základní škola a mateřská škola Opatovice, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Opatovice, příspěvková organizace Vnitřní řád školy Zpracovala: Mgr. Jana Palová Projednáno pedagogickou radou dne: 22. 6. 2005 Účinnost od: 1. 9. 2005 Obecná ustanovení

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Práva žáků a jejich zákonných zástupců. Č.j.: 230/2009/RE

ŠKOLNÍ ŘÁD. Práva žáků a jejich zákonných zástupců. Č.j.: 230/2009/RE ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 230/2009/RE Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon) vydávám po projednání v pedagogické

Více

Základní škola, Skuteč, Komenského 150, okres Chrudim Adresa: Komenského náměstí 150, 539 73, Skuteč. Školní řád

Základní škola, Skuteč, Komenského 150, okres Chrudim Adresa: Komenského náměstí 150, 539 73, Skuteč. Školní řád Základní škola, Skuteč, Komenského 150, okres Chrudim Adresa: Komenského náměstí 150, 539 73, Skuteč Školní řád Školní řád byl projednán na pedagogické radě dne 27. 8. 2015 Vypracoval, schválil: Mgr. Jiří

Více

Mgr. Alena Charbuláková Monika Skýpalová, ředitel školy. Školská rada schválila dne: 20. 11. 2015

Mgr. Alena Charbuláková Monika Skýpalová, ředitel školy. Školská rada schválila dne: 20. 11. 2015 Základní škola a mateřská škola Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: zš/122 /2015 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace. Pracoviště: Základní škola, Komenského 4 Základní škola, Ronovská 12

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace. Pracoviště: Základní škola, Komenského 4 Základní škola, Ronovská 12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Pracoviště: Základní škola, Komenského 4 Základní škola, Ronovská 12 ŠKOLNÍ ŘÁD Číslo směrnice: 4/2015 Vypracoval: Vedení školy Schválil:

Více

Školní řád. 2. základní škola Plzeň, Schwarzova 20, příspěvková organizace. Obecná ustanovení

Školní řád. 2. základní škola Plzeň, Schwarzova 20, příspěvková organizace. Obecná ustanovení 2. základní škola Plzeň, Schwarzova 20, příspěvková organizace Školní řád Obecná ustanovení Školní řád je vydán na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy.

1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. Obsah: Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky. 1.1. Práva a povinnosti žáků ve škole 1.2.

Více

Š k o l n í ř á d Odborného učiliště Kelč

Š k o l n í ř á d Odborného učiliště Kelč Š k o l n í ř á d Odborného učiliště Kelč Adresa: náměstí Osvoboditelů 1 Telefon: 571 641 321, Fax: 571 641 403 E-mail: oukelc@oukelc.cz Ředitelka: Mgr. Renata Ryšková Č.j.: OU 424/2009 1. Úvodní ustanovení

Více

Základní škola Budišov - příspěvková organizace. 675 03 Budišov 221, tel. 724 091 786, e-mail: skola@zsbudisov.cz

Základní škola Budišov - příspěvková organizace. 675 03 Budišov 221, tel. 724 091 786, e-mail: skola@zsbudisov.cz Základní škola Budišov - příspěvková organizace 675 03 Budišov 221, tel. 724 091 786, e-mail: skola@zsbudisov.cz Směrnice č. 1/2015 č. j.: ZŠ 111/2015 1. Obecná ustanovení ŠKOLNÍ ŘÁD Na základě ustanovení

Více

1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy.

1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. 1.1 Práva žáků Žáci mají právo: - na vzdělání podle školního vzdělávacího

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Slapy, okres Praha západ, příspěvková organizace se sídlem Slapy 50, 25208 Slapy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: SM 4/2012 Vypracoval: Schválil: Mgr. Renata

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem, okres Pardubice ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem, okres Pardubice ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem, okres Pardubice ŠKOLNÍ ŘÁD I. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ A PODROBNOSTI O PRAVIDLECH VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRANICE HUSOVA 414, 351 24 HRANICE Identifikátor školy: 600 066 398 ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ROK 2015/2016-1 - ZŠ Hranice, okres Cheb stanovuje svým školním řádem pravidla chování a jednání po

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Č.j.: 105 2007 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Číslo Datum Strana Účinnost od Provedl Poznámky

Číslo Datum Strana Účinnost od Provedl Poznámky Č.j.548 /2015 Účinnost: od 1.9.2015 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A5 Razítko školy: Masarykova základní škola Žalhostice Počet stran: 11 Podpis ředitele školy: Změny: Školní řád Číslo Datum Strana

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Svitávka, okres Blansko, příspěvková organizace Komenského 157, Svitávka ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 3/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Aleš Antl, ředitel školy Mgr. Aleš

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ FRANTIŠKA KŘIŽÍKA

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ FRANTIŠKA KŘIŽÍKA VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ FRANTIŠKA KŘIŽÍKA 110 00 Praha 1, Na Příkopě 16, tel: 224 210 585, www.vosaspsekrizik.cz, e-mail: kancelar@vosaspsekrizik.cz Školní řád Ing.

Více

2. ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Základní škola a Mateřská škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov se sídlem v Křenovicích. Mgr. Ivan Mazáč, ředitel školy

2. ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Základní škola a Mateřská škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov se sídlem v Křenovicích. Mgr. Ivan Mazáč, ředitel školy Č.j.: Základní škola a Mateřská škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov se sídlem v Křenovicích 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Ivan Mazáč, ředitel školy Mgr. Ivan Mazáč, ředitel školy

Více

Základní škola Litovel, Jungmannova 655 www.zsjl.cz. Školní řád. Vydaný dne 1.9. 2009 - 1 -

Základní škola Litovel, Jungmannova 655 www.zsjl.cz. Školní řád. Vydaný dne 1.9. 2009 - 1 - Školní řád Vydaný dne 1.9. 2009-1 - Obsah 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Práva a povinnosti žáků... 2 Práva žáků...2 Povinnosti žáků...3 Docházka do školy...3 Režim výuky ve škole...4 Režim při akcích mimo

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j. 262/2005. Pravidla pro hodnocení chování a výsledků vzdělávání (Klasifikační řád)

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j. 262/2005. Pravidla pro hodnocení chování a výsledků vzdělávání (Klasifikační řád) Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. 262/2005 a Pravidla pro hodnocení chování a výsledků vzdělávání (Klasifikační řád) V souladu s 30 zákona č. 561/2004

Více

Základní škola Zubří, okres Vsetín ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Zubří, okres Vsetín ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. 6/2011-2012 Základní škola Zubří, okres Vsetín ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr. Stanislav Petružela Schváleno PR dne: 1.9. 2006 Doplněn a schválen PR dne: 31.8. 2011... Mgr.Stanislav Petružela ředitel

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č. j.: Skartační znak

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č. j.: Skartační znak Č. j.: Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: ŠKOLNÍ ŘÁD Ř 1.1.3 č.1/11 A10 Mgr. Romana Pejša, ředitel školy Mgr. Romana Pejša, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne 22. 06. 2015 Školská

Více

Školní řád. I. Obecná ustanovení. Práva a povinnosti žáků. a) Práva žáků

Školní řád. I. Obecná ustanovení. Práva a povinnosti žáků. a) Práva žáků I. Obecná ustanovení Školní řád 1. Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění je vydán

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola, Most, Václava Talicha 1855, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO KLUBU Směrnice č. 46 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Alena Lorenzová, ředitelka školy Schválila:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Nošovice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Č.j.ZŠ 59 /2015 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Igor Slováček, řed. školy Pedagogická rada projednala dne : 28.8.2015

Více

2. Školní řád. Č.j.: ZSUN - 14/2016 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak: A10. Mgr. Rostislav Koc, ředitel školy

2. Školní řád. Č.j.: ZSUN - 14/2016 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak: A10. Mgr. Rostislav Koc, ředitel školy Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 2. Školní řád Č.j.: ZSUN - 14/2016 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak:

Více

Základní škola Šumperk, 8. května 63 se sídlem 787 01 Šumperk, 8. května 63

Základní škola Šumperk, 8. května 63 se sídlem 787 01 Šumperk, 8. května 63 Základní škola Šumperk, 8. května 63, 787 01 Šumperk Základní škola Šumperk, 8. května 63 se sídlem 787 01 Šumperk, 8. května 63 2. Školní řád Číslo jednací - Spisový znak - Skartační znak a lhůta ZŠHL/229/2015

Více

Školní řád. Základní škola, Grünwaldova 13, České Budějovice

Školní řád. Základní škola, Grünwaldova 13, České Budějovice Školní řád Základní škola, Grünwaldova 13, České Budějovice VIII. 2011 Základní škola, Grünwaldova 13, České Budějovice Grünwaldova 13 370 01 České Budějovice www.zsgrunwaldova.cz tel.: 386 107 711 školní

Více

Základní škola, Kvasice, okres Kroměříž Husova 642

Základní škola, Kvasice, okres Kroměříž Husova 642 Základní škola, Kvasice, okres Kroměříž Husova 642 768 21 Kvasice Školní řád Platnost dokumentu: od 1. září 2014 Vydal: Mgr. Ladislav Škrabal ředitel školy Schváleno pedagogickou radou: 27. srpna 2015,

Více

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek El. Krásnohorské 2254 ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek El. Krásnohorské 2254 ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracovala: Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek El. Krásnohorské 2254 ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2015 Školská rada projednala dne: 6.10.2015 Školní řád nabývá platnosti

Více

Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim Školní řád 2014/2015

Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim Školní řád 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim Školní řád 2014/2015 Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Školní řád

Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Školní řád Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.: 02/10-2007 VDŠ Školní řád (ve znění úprav ke 2. září 2013) Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Školní řád Čj.: 02/10-2007-VDŠ Vypracoval:

Více

Školní řád byl projednán na pedagogické radě Školní řád schválila školská rada dne. č.j. ZŠ/ŘŠ spisový znak: 3.1.1. skartační znak: A-5

Školní řád byl projednán na pedagogické radě Školní řád schválila školská rada dne. č.j. ZŠ/ŘŠ spisový znak: 3.1.1. skartační znak: A-5 Školní řád byl projednán na pedagogické radě Školní řád schválila školská rada dne Mgr. Petra Židková ředitelka školy Mgr. Eva Bečvaříková zástupce školské rady č.j. ZŠ/ŘŠ spisový znak: 3.1.1. skartační

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydává

Více

Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace

Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D Školní řád je vydán na základě článku 1 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD praktické školy jednoleté

ŠKOLNÍ ŘÁD praktické školy jednoleté Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz ŠKOLNÍ ŘÁD praktické školy jednoleté Číslo dokumentu

Více

Školní řád. 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy.

Školní řád. 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. 1.1 Práva žáků Žáci mají právo: - na vzdělání podle školního vzdělávacího

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 3. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 360/2012 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 5.6.2012

Více

Školní řád Základní škola a mateřská škola Holetín. Základní škola a mateřská škola Holetín. Holetín 20. 539 71 Holetín.

Školní řád Základní škola a mateřská škola Holetín. Základní škola a mateřská škola Holetín. Holetín 20. 539 71 Holetín. Č.j. 2007/25 Spisový znak: 2-1 Razítko školy: Základní škola a mateřská škola Holetín Holetín 20 539 71 Holetín Účinnost: 1. 9. 2007 Skartační znak: A5 Počet stran: 9 Podpis ředitele školy: Školní řád

Více

Příloha číslo 1 - Školní řád Základní školy, Matice školské 3, České Budějovice. Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice.

Příloha číslo 1 - Školní řád Základní školy, Matice školské 3, České Budějovice. Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice. Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice Školní řád 1 Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracovala: Mgr. Jana Rychlíková Dne ruší školní řád ze dne 1.3.2006 Schválil

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. 2.1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

ŠKOLNÍ ŘÁD. 2.1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah Čl. 1 Úvod Čl. 2 Práva a povinnosti žáků 2.1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 2.2 Další práva žáků 2.3 Povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 2.4 Povinnosti

Více

Školní řád. Základní škola Horní Moštěnice okres Přerov příspěvková organizace

Školní řád. Základní škola Horní Moštěnice okres Přerov příspěvková organizace Školní řád Základní škola Horní Moštěnice okres Přerov příspěvková organizace O b s a h Článek Obsah článku Strana I. Preambule 2 II. Práva a povinnosti žáka základní školy. 3 III. Práva a povinnosti zákonných

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou Školní 698, IČ: 71340939 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 34/2015 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: A.1.4.4.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Třinecká obchodní akademie, spol. s r. o.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Třinecká obchodní akademie, spol. s r. o. ŠKOLNÍ ŘÁD Třinecká obchodní akademie, spol. s r. o. Školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a prováděcích předpisů ke školskému zákonu zpracovaných na podmínky školy v platném znění.

Více

Školní řád. Základní škola Ostrava Stará Bělá

Školní řád. Základní škola Ostrava Stará Bělá Školní řád Základní škola Ostrava Stará Bělá Č. j.: 07/2005/1 Spisový znak:2.1 Účinnost od: 1. 9. 2005 Počet příloh:- Změny: 1. 9. 2006, 1. 1. 2007 (změna názvu školy), 3. 9. 2007(změna dozorů a používání

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Plzeň-Božkov, Vřesinská 17, příspěvková organizace Dokument Směrnice č. 21 Počet listů 7 Čj.: Platnost od: 1.9.2012 Platnost ukončena dne: VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Část

Více

Základní škola Rozsochy, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace. Základní škola Rozsochy, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace

Základní škola Rozsochy, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace. Základní škola Rozsochy, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace Základní škola Rozsochy, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace se sídlem Rozsochy 64, 592 57 Rozsochy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: ŠKOLNÍ ŘÁD září 2015 Mgr. Renata Pavlačková, ředitelka školy

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Plzeň-Božkov, Vřesinská 17, příspěvková organizace Dokument Směrnice č. 21 Počet listů 7 Čj.: Platnost od: 1.12.2014 Platnost ukončena dne: VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Část

Více

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA Školní řád pro žáky byl vypracován v souladu s ustanoveními 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Školní řád. Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí

Školní řád. Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 331/RAF/2013 Vypracoval: Mgr.Jiří Cabrnoch, ředitel školy Schválil: Mgr.Jiří Cabrnoch, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne 28.8.2015

Více

Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou Školní řád č.j. ŘŠ/01/2015 Účinnost od: 01.09.2015

Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou Školní řád č.j. ŘŠ/01/2015 Účinnost od: 01.09.2015 Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou Školní řád č.j. ŘŠ/01/2015 Účinnost od: 01.09.2015 Obsah : I. Všeobecná pravidla chování II. Organizace výchovně vzdělávací práce na škole - časový režim

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Jana Šlechtová, ředitelka školy

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Jana Šlechtová, ředitelka školy Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mgr. Jana Šlechtová, ředitelka školy Mgr. Jana Šlechtová, ředitelka školy Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Školní řád. čl. 2 Chování žáka

Školní řád. čl. 2 Chování žáka Základní škola KELČ, okres Vsetín Kelč 229 756 43 Kelč Tel/ Fax: 571 641 127 e-mail: zskelc@zskelc.cz Školní řád Plné znění včetně úprav a doplnění - prosinec 1999. Doplnění školního řádu - Používání mobilních

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola a Základní umělecká škola Líbeznice se sídlem Měšická 322,Líbeznice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ŘZŠ/23/2015 Věra FRÜHAUFOVÁ Mgr.Ivana Pekárková,ředitelka

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ, OSTRAVA, příspěvková organizace Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava Š K O L N Í ŘÁD

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ, OSTRAVA, příspěvková organizace Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava Š K O L N Í ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ, OSTRAVA, příspěvková organizace Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava Š K O L N Í ŘÁD Škola, kterou si její učitelé a žáci na základě své svobodné vůle zvolili, stanovuje tato

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD PREAMBULE:... 2

ŠKOLNÍ ŘÁD PREAMBULE:... 2 ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ, ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ, PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ, PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ, PŘÍPRAVNÝ STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ, ŠKOLNÍ DRUŽINA, STŘEDISKO

Více

Vnitřní řád. Středisko volného času, Bruntál, příspěvková organizace. Organizační směrnice ředitele SVČ Bruntál. Školní 2, Bruntál.

Vnitřní řád. Středisko volného času, Bruntál, příspěvková organizace. Organizační směrnice ředitele SVČ Bruntál. Školní 2, Bruntál. Vypracoval: Jana Franková ředitel Středisko volného času, Bruntál, příspěvková organizace Pedagogickou radou projednáno: Provozní poradou projednáno: Školní 2, Bruntál Organizační směrnice ředitele SVČ

Více

Školní řád základní školy

Školní řád základní školy Škola: Základní škola Sloupnice Školní řád základní školy Č.j.: 105/2009/RE Účinnost od: 1. 9. 2009 Spisový znak: B 10 / A 5 Počet příloh: 8 Změny: A. Školní řád dle 30 zákona 561/2004 Sb.... 1 1. Práva

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola JUDr. Josefa Mareše a mateřská škola, Znojmo, Klášterní 2, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY SM 20/2015/HOM Pedagogická rada schválila

Více

DDM Bludiště Chodov Vnitřní řád DDM Účinnost od: 1.11.2015

DDM Bludiště Chodov Vnitřní řád DDM Účinnost od: 1.11.2015 Dům dětí a mládeže,,bludiště Husova 263 357 35 Chodov, okr Sokolov IČO: 709 76 350 Tel: 352 66 52 21, 602 / 944 989 e-mail: ddm-chodov@mybox.cz DDM Bludiště Chodov Vnitřní řád DDM Účinnost od: 1.11.2015

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 64 /2015 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne

Více

Školní řád základní školy

Školní řád základní školy Školní řád základní školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, KOMENSKÉHO 399 Školní řád základní školy Účinnost od: 1. 9. 2015 Spisový znak: 102 Skartační znak: A5 Změny: Tento školní řád je vydán na základě 30 zákona

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny 1 Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny Trávníčkova 1743, Praha 5 Vypracoval: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická

Více

Školní řád Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace (platný od 1.9. 2011)

Školní řád Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace (platný od 1.9. 2011) Školní řád Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace (platný od 1.9. 2011) Školní řád SPŠT Jablonec nad Nisou (dále jen školní řád) vychází ze zákona

Více

Základní škola a Mateřská škola Golčův Jeníkov, příspěvková organizace. Školní řád 2015/16

Základní škola a Mateřská škola Golčův Jeníkov, příspěvková organizace. Školní řád 2015/16 Základní škola a Mateřská škola Golčův Jeníkov, příspěvková organizace Školní řád 2015/16 I. práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s

Více

Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky Teplice, Plynárenská 2953/6

Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky Teplice, Plynárenská 2953/6 Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky Teplice, Plynárenská 2953/6 Š K O L N Í Ř Á D Obsah: A Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. RNDr. František Vrána, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. RNDr. František Vrána, ředitel školy Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace se sídlem v Moravském Krumlově, náměstí Klášterní 134 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 430/2015 Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

Střední odborná škola obchodu, služeb a provozu hotelů a SOU spol. s r.o. Školní řád. 1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

Střední odborná škola obchodu, služeb a provozu hotelů a SOU spol. s r.o. Školní řád. 1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků Střední odborná škola obchodu, služeb a provozu hotelů a SOU spol. s r.o. Školní řád 1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 1.1. Žák má právo: a) na demokratický přístup pedagogických a ostatních

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Praha 5 Slivenec, Ke Smíchovu 16 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. ZŠ S - 102 /2015 Touto směrnicí se zrušuje směrnice ZŠ S 73 /2013 Vypracoval: Mgr. Ivana

Více

Školní řád gymnázia. pro osmiletý, šestiletý a čtyřletý obor

Školní řád gymnázia. pro osmiletý, šestiletý a čtyřletý obor Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha s.r.o. Adresa: Kuncova 1580, 155 00 Praha 5, IČ: 281 97 682 tel./fax: +420 251 550 846, e-mail: info@gmvv.cz Školní řád gymnázia pro osmiletý, šestiletý

Více

Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Pedagogický sbor školy Pedagogická rada projednala dne: 1. 9. 2014

Více

Základní škola Stříbrná Skalice Školní řád základní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2005. Změny: 1.2.2011. Obsah:

Základní škola Stříbrná Skalice Školní řád základní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2005. Změny: 1.2.2011. Obsah: Základní škola Stříbrná Skalice Školní řád základní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2005 Spisový znak: Počet příloh: Změny: 1.2.2011 Obsah: A Školní řád 2 1 Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČELADNÁ, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČELADNÁ, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČELADNÁ, příspěvková organizace Č. j. 11/2013 Projednáno pedagogickou radou 29. 8. 2013 Školní řád a pravidla pro hodnocení žáků byla schválena školskou radou ( 18 odst. 3 školského zákona)

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUBÁ

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUBÁ ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUBÁ Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako

Více

Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017 tel.: +420 241 726 096, + 420 241 710 781 e-mail: skola@ruzinovska.cz www.ruzinovska.cz

Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017 tel.: +420 241 726 096, + 420 241 710 781 e-mail: skola@ruzinovska.cz www.ruzinovska.cz Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017 tel.: +420 241 726 096, + 420 241 710 781 e-mail: skola@ruzinovska.cz www.ruzinovska.cz Fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Školní řád Na základě

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží příspěvková organizace se sídlem v Brně, Bakalovo nábřeží 8, 639 00 Brno ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZS 1515/2015 Vypracoval: PhDr.Yveta Gašparcová a kolektiv

Více