ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01"

Transkript

1 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník ŠKOLNÍ ŘÁD Závaznost: Školní řád je závazný pro všechny děti, zákonné zástupce, osoby jimi pověřené a všechny zaměstnance školy. Změny: Nahrazuje Školní řád ze dne Vypracovala: ředitelka školy Bc. Ivana Hořejší Č. j.: Účinnost od: Spisový znak: Skartační znak a lhůta: Počet stran: 17 Počet příloh: Druh dokumentu:

2 OBSAH: strana Školní řád... 1 Obsah Úvodní ustanovení Základní cíle MŠ při zabezpečování předškolní výchovy a ŠVP Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání Práva a povinnosti pedagogů a zaměstnanců školy Základní práva dětí přijatých ke vzdělávání v mateřské škole Základní práva zákonných zástupců při vzdělávání dětí Povinnosti zákonných zástupců dětí Provoz a vnitřní řád školy Základní informace Co potřebuje dítě do mateřské školy Uspořádání denních činností při vzdělávání dětí Organizace tříd Stravování dětí Úplata za předškolní vzdělávání Zápis dětí do mateřské školy Příjímání dětí do mateřské školy Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání Ukončení docházky dětí do mateřské školy Podmínky zajištění bezpečností a ochrany dětí Zdravotní péče o děti Bezpečnost dětí Výlety, exkurze školy Prevence sociálně patologických jevů Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí a zákonných zástupců Závěrečné ustanovení Příloha č Příloha č

3 1 Úvodní ustanovení V souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydává ředitelka mateřské školy tento školní řád, kterým se upravují podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky. Obsah školního řádu je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláškou č. 43/2006 Sb. o předškolním vzdělávání, kterou se mění vyhláška č., 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jinými souvisejícími normami, např. zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře ve znění pozdějších předpisů. 1.1 Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen vzdělávání) podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před vstupem do základní školy poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí Školní vzdělávací program BAREVNÝ ZVONEČEK upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole. ŠVP klade důraz na vytvoření kompetencí pro skutečný život, na získání zkušeností formou prožitkového učení, vytváří základy pro celoživotní učení. 2 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání 3

4 2 Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání 2.1 Práva a povinnosti pedagogů a zaměstnanců školy Pedagog i ostatní zaměstnanci školy přispívají svou činností k naplnění výše uvedených práv dítěte. Mají právo na zdvořilé chování ze strany rodičů a důstojné prostředí, ve kterém vykonávají svou práci. Rozhodují o metodách a postupech pro naplnění výchovných a vzdělávacích cílů školy. Učitelka je povinna odpovídat zákonným zástupcům na jejich připomínky a dotazy přiměřeným a vhodným způsobem Základní práva dětí přijatých ke vzdělávání v mateřské škole Každé přijaté dítě má právo: na kvalitní předškolní vzdělávání a výchovu směřující k rozvoji všech jeho schopností a dovedností na fyzicky a psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole svobodně zvolit činnost z nabídky programu dne svobodně, v rámci slušného chování, se vyjadřovat ke všem rozhodnutím pedagoga užívat vlastní kulturu, jazyk i náboženství na volný čas a hru a na stýkání se s jinými dětmi a lidmi na zvláštní péči a výchovu v případě postižení na vlídné, laskavé, ohleduplné, vstřícné jednání od všech zaměstnanců mateřské školy 2. 3 Základní práva zákonných zástupců při vzdělávání dětí Rodiče mají právo: na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy projevit připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy 2. 4 Povinnosti zákonných zástupců dětí Zákonní zástupci dětí jsou zejména povinni: zajistit, aby se dítě mělo možnost se vzdělávat na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte předat dítě učitelce do třídy osobně. Je nepřípustné, aby dítě do mateřské školy docházelo samotné každé infekční onemocnění nebo jiná závažná onemocnění oznámit v mateřské škole 4

5 informovat učitelku o změně chování dítěte a zdravotním stavu dítěte, které by mohlo mít vliv na průběh jeho vzdělávání a ostatních dětí (do mateřské školy dochází dětí zdravé, bez zjevného projevu nemoci s ohledem na zdraví ostatních dětí) hradit úplatu za předškolní vzdělávání (jak je dáno ve směrnici školy o úplatě) v souladu s ustanovením 123 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) a 6 vyhlášky č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání omlouvat dítě z předškolního vzdělávání nahlásit každou změnu v osobních datech dítěte třídní učitelce (neprodleně) písemně odhlásit dítě z předškolního vzdělávání Rodiče odpovídají: za vhodnost a bezpečnost oblečení a obuvi dětí v mateřské škole i při pobytu venku, (pro pobyt v mateřské škole a venku doporučujeme pevnou obuv a bačkory, ne pantofle), oblečení pohodlné, náhradní oblečení včetně spodního prádla další po dohodě s učitelkami na třídě Za věcí, které si přinese dítě z domova (hračky, šperky) zodpovídá zákonný zástupce dítěte. Z důvodu bezpečnosti dítěte je nevhodné dávat dětem do MŠ řetízky. 5

6 3 Provoz a vnitřní řád školy 3. 1 Základní informace Název a adresa školy: Zřizovatel školy: Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace, Dukelská 2598, Mělník město Mělník IČO: Typ školy: Stanovená kapacita: Provozní doba: mateřská škola s celodenní péčí 70 dětí 6:30-16:30 hodin Telefon: , mobil e mail: webové stránky: Ředitelka školy: Zástupce ředitelky školy: Vedoucí školní jídelny: Bc. Ivana Hořejší Šárka Škrabalová Alena Vítková Součástí organizace je odloučené pracoviště Název a adresa odloučeného pracoviště: Stanovená kapacita: Provozní doba: Vedoucí učitelka: Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace, Kokořínská 1616, Mělník dětí 6:30 16:30 hodin Anita Nekvasilová Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace, Dukelská 2598, Mělník má 3 oddělení ve stávající budově na Mělníku a 1 oddělení na odloučeném pracovišti na adrese: Kokořínská Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 3 let, jež byly zapsány a splňují předpoklady zápisu. Zřizovatelem mateřské školy je město Mělník, Náměstí Míru 1, Mělník Program mateřské školy je zaměřen na rozvoj osobnosti dítěte na základě jeho sebepoznání. Věnujeme dětem náležitou péči za účelem jejich výchovy v samostatného, sebevědomého a po všech stránkách vzdělaného jedince a to vše přirozenou výchovou a na základě prožitkového učení. Vedeme děti k ohleduplnému vztahu k životnímu prostředí. Seznamujeme děti s národními tradicemi a pomáháme jim navazovat přátelské vztahy a rozvíjíme jejich schopnost žít ve společenství ostatních lidí. 6

7 Nabízíme: práci s keramickou hlínou netradiční výtvarné techniky individuální práci s dětmi s logopedickými potížemi externí logoped předplaveckou výchovu bruslení pro starší děti tance a zdravotní cvičení pro děti angličtinu hrou v rámci ŠVP pro předškolní děti Provoz mateřské školy Mateřská škola má celodenní provoz od 6:30 do 16:30 hodin denně (mimo sobot, nedělí a státem vyhlášených svátků). Příjem dětí do mateřské školy je do 8:30 hodin. V poledne se propouští dětí: po obědě - od 12:00 do 12:30 hodin odpoledne - od 14:30 do 16:30 hodin Pokud je individuální potřeba rodiče jiná a nenaruší dítěti dobu jídla a odpočinku, lze s třídní učitelkou smluvit jiný čas příchodu a odchodu. Rodiče omlouvají děti ve třídách pedagogickému pracovníkovi z účasti ve třídě na tentýž den nejpozději do 8:00 hod. osobně nebo telefonicky. Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne, osobně, telefonicky, třídním em. V případě opakovaného vyzvedávání dítěte z MŠ po ukončení provozní doby může být účtováno 100,- Kč za každou započatou hodinu na účet školy v rámci doplňkové činnosti školy (dle směrnice školy o doplňkové činnosti školy). Přesto bude tato skutečnost považována za porušení školního řádu, bude oznámena oddělení péče o dítě a dle platných předpisů může dojít i k ukončení docházky dítěte do školy. O odchodech dětí po skončení provozu jsou vedeny záznamy. Zabezpečení budovy školy Budova se uzamyká po skončení ranního příjmu dětí v 8.30 hod. za uzavření zodpovídají provozní zaměstnanec školy. Při domluveném pozdějším příchodu dítěte se rodič ohlásí své třídní učitelce. V době, kdy je škola uzavřená, je každá pracovnice povinna při opuštění budovy a opětném vracení se za sebou objekt uzavřít. Organizace provozu školy v měsíci červenci a srpnu Omezení nebo přerušení provozu mateřské školy v měsíci červenci a srpnu stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem a výsledek dohody oznámí zákonným zástupcům dítěte nejméně dva měsíce předem. Termín celoškolní dovolené oznamuje ředitelka zákonným zástupcům dítěte nejméně dva měsíce předem, písemně na informační tabuli ve škole nebo em nebo na webových stránkách školy. Ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem lze omezit nebo přerušit provoz i v jiném období. 7

8 3. 2 Co potřebuje dítě do mateřské školy bačkory (ne pantofle, nevhodné jsou také bačkůrky se šněrováním) převlečení do třídy pyžamo oblečení a obuv na pobyt venku (ponechat v šatně) případně další oblečení na převléknutí Všechny osobní věci musí být podepsané či označené obrázkovou značkou dítěte. Denně kontrolujte, mají-li děti všechny věci v pořádku. Každé dítě musí mít jiné oblečení do třídy, jiné na pobyt venku, dále pyžamo na odpočinek. Osobní věci si dětí ukládají do své přihrádky či látkového pytlíku v šatně ke své obrázkové značce. Taktéž další osobní věci (lehátko, peřinky na spaní, ručník, hřeben atd.) jsou označeny touto značkou Uspořádání denních činností při vzdělávání dětí Ranní hrové činnosti, pohybové aktivity, řízená zájmová aktivita, plnění cílených úkolů vč. ranního procvičení, otužování (6:30 8:30 hodin) Hygiena, dopolední přesnídávka (od 8:30-9:00 hodin) Dopolední integrovaná činnost Pobyt dětí venku (od 10:00 11:30 hodin, vycházka, zahrada, plnění úkolů při pobytu venku, relaxační činnosti) Hygiena, oběd (od 11:45 hodin) Polední odpočinek (spánek, klidové činnosti-dle potřeb dětí), protažení po odpočinku Hygiena, odpolední svačina (od 14:30 hodin) Odpolední zájmové aktivity, individuální práce, rozcházení dětí (v příznivých měsících přenášení aktivit na zahradu) Uspořádání činností je rámcové s možností pružného přizpůsobení podmínkám a situacím v konkrétní třídě. Časové intervaly jsou závazné při dodržování doby pobytu venku, intervalu mezi jednotlivými jídly a dodržení počátku poledního odpočinku dětí. Všechny činnosti a zejména dopolední integrovaná činnost vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Obsah je strukturován do oblastí: Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP) MŠ Zvoneček vychází z RVP PV z oblastí: 1. Dítě a jeho tělo 2. Dítě a jeho psychika jazyk a řeč, poznávací schopnosti a funkce, myšlenkové operace, představivost a fantazie, sebepojetí, city, vůle 3. Dítě a ten druhý 4. Dítě a společnost 5. Dítě a svět Jednotlivé oblasti jsou propojeny a prolínají se. 8

9 Mateřská škola může organizovat školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy Organizace tříd Mateřská škola Zvoneček, Mělník, odloučené pracoviště Chloumek, Kokořínská ul., má heterogenní třídu U Zeleného Zvonečku, kterou navštěvují děti ve věku od 3 do 6,7 let. Kapacita třídy na odloučeném pracovišti je 23 dětí. Třída si vytváří svůj třídní vzdělávací program (dále jen TVP), který je tvořen z integrovaných bloků s jasnými cíly. Integrované bloky s cíly jsou závazné, vycházejí ze ŠVP, podtémata jsou pouze doporučená Stravování dětí Úplata za školní stravování dětí Výše stravného je stanovena v Provozním řádu výdejny mateřské školy. (k dispozici je na informační nástěnce u hlavního vchodu MŠ). Ceník stravného v MŠ: Stravování dětí je zajištěno podle platných norem a předpisů 3x v průběhu dne. Provoz školní jídelny v MŠ Dukelská: 6:30 15:00 hodin. Dětí 3 6 let 7 leté Přesnídávka: 7,00 10,00 Oběd: 17,00 18,00 Svačina: 7,00 7,00 Celkem: 31,00 35,00 Dětí mají k dispozici po celou dobu pobytu v MŠ pitný režim Úplata za stravné musí být uhrazena do 25 dne v daném měsíci na další měsíc. V případě neuhrazení nebude dítě od 1. dne následujícího měsíce přijato do MŠ. Opakované neuhrazení této platby je považováno za závažné porušení provozu MŠ a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy podle 35 odst. 1.zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. Pokud rodič neoznámí délku pobytu dítěte v mateřské škole, předpokládá se, že dítě bude v mateřské škole celý den. Dítě, které je přítomno v době podávání hlavního jídla se stravuje vždy (vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování a vyhláška č. 14/2005 Sb., 4, odst. 1 o předškolním vzdělávání). Stravování v MŠ zahrnuje přesnídávku, oběd a svačinu. Platba za stravné se hradí: a) povolením k inkasu b) bezhotovostním převodem z účtu na účet školy u ČS c) vkladem na běžný účet mateřské školy u ČS d) hotově ve výjimečných případech (dle dohody) Povolení k inkasu:- zákonný zástupce dítěte odevzdá písemný souhlas k inkasu, srážku provádí vedoucí ŠJ hromadným příkazem po 20. dnu v měsíci 9

10 Bezhotovostní převod: - zákonný zástupce dítěte zadá trvalý příkaz k převodu finanční částky ze svého účtu ve prospěch účtu MŠ Vklad na účet KB: - zákonný zástupce dítěte složí hotovost přímo na účet školy Platby v hotovosti: - k rukám vedoucí školní jídelny mateřské školy - platba oproti stvrzence, originál stvrzenky obdrží plátce, kopie zůstává na zařízení (platba v hotovosti jen po dohodě) Bankovní spojení: Česká spořitelna, č. ú.: /0800 Vždy uvádějte variabilní symbol - VS dítěte, číslo najdete na lístku: Vyúčtování stravného před jménem. Stravné a školné se platí dohromady na stejný účet a platí se vždy měsíc dopředu. Platba za školní stravování dítěte v MŠ jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu MŠ. Další pokyny ke stravování: Přihlašování a odhlašování stravného včetně odpoledních svačin se provádí den předem do 14:30 hodin. Odhlašování stravného včetně odpoledních svačin provádí zákonný zástupce dítěte na telefonu pomocí sms nebo telefonicky Odhlásit obědy lze i prostřednictvím internetu Neodhlášené obědy a odpolední svačiny propadají a budou rozdány ostatním strávníkům dětem. V případě nemoci dítěte si mohou rodiče první den po domluvě oběd vyzvednout v době výdeje v hodin do vlastních nádob. Při pozdním odhlášení je strava účtována v plné výši dle platné vyhlášky č. 107/2005 sb. 4, odst Úplata za předškolní vzdělávání Úplatu za předškolní vzdělávání (dále jen úplata) pro dané období stanovuje Směrnice pro stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání na příslušný školní rok, která je každý rok aktualizována, dle NIV nákladů na vzdělávání za uplynulý kalendářní rok. Výpočet základní částky úplaty je stanoven v souladu s 6 odst. 2 vyhlášky č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání. Úplata za předškolní vzdělávání pro období od do se stanoví pro všechny děti v mateřské škole ve stejné výši 420,- Kč. Pokud zákonný zástupce při zápisu přihlásil dítě k celodenní docházce, ale dítě bude docházet na 4 hodiny denně, zůstane zákonnému zástupci zachován nárok na rodičovský příspěvek, nebude mít nárok na snížení úplaty. Bude tedy platit úplatu stanovenou pro celodenní provoz. Úplatu uhradí zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole. Osvobozeny od úplaty Podle 123 odst. 2 školského zákona je vzdělávání bezúplatné pro děti, které v příslušném školním roce dovrší 6 let věku a mají povolen odklad školní docházky nebo pokud je zákonný 10

11 zástupce zabezpečován sociální dávkou. V tomto případě rozhoduje ředitelka školy a to na základě písemné žádosti zákonných zástupců. O prominutí úplaty rozhoduje ředitelka mateřské školy (zákon č. 561/04 Sb., 164, odst. a, školský zákon). V případě prokázání nároku na osvobození od úplaty vydá ředitelka plátcům písemné vyjádření o osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání, které si osobně proti podpisu převezme. Podmínky splatnosti úplaty Úplata za předškolní vzdělávání musí být uhrazena do 25. dne v daném měsíci na další měsíc. Odhlášení dítěte z předškolního vzdělávání v MŠ se provádí písemně vždy do konce měsíce. Pokud není dítě řádně odhlášené, je zákonný zástupce povinen zaplatit úplatu za předškolní vzdělávání i za následující měsíc. Úplata v době omezení nebo přerušení provozu mateřské školy Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle 3 vyhlášky č. 43/2006 Sb., po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitelka mateřské školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty dle čl. 3 odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy. O výši úplaty jsou rodiče informováni na veřejně přístupném místě nejpozději 2 měsíce předem nebo neprodleně po rozhodnutí ředitelky mateřské školy Zápis dětí do mateřské školy Příjímání dětí do mateřské školy Věk dítěte Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let. Místo a termín Ředitelka mateřské školy stanoví v dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a zveřejní je způsobem v místě obvyklým. Zápis do MŠ provádí ředitelka školy, nebo pověřené osoby ředitelkou školy - zástupkyně ředitelky, vedoucí učitelka. Dítě se do mateřské školy přijímá na základě písemné žádosti rodičů. Podmínky pro přijímání dětí Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet tyto podmínky: Předškolní zařízení mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 11

12 Přijímání dětí se zdravotním postižením O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost. Rozhodnutí o přijetí dítěte O přijetí dítěte do předškolního zařízení rozhoduje ředitelka mateřské školy do 30 dnů od konání zápisu. Při příjímání postupuje podle Správního řádu. Přednostní přijímání dětí K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Přijímání v průběhu školního roku Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje kapacita školy. Přijímání na zkušební dobu Ředitelka mateřské školy rozhoduje o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 1. dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky 2. dítě s místem trvalého pobytu na území zřizovatele 3. dítě na celodenní docházku 4. další kriteriální ukazatele vydaná zřizovatelem podle aktuálních podmínek v daném roce a následně kritéria vedení školy pro příslušný rok Zápis a rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ provádí ředitelka školy na základě zákona č. 561/ 2004 Sb. V případě, že se přihlásí do mateřské školy dle kritéria č. 1 takový počet dětí, že zaplní volnou kapacitu MŠ, další hodnotící kritérium se již nepoužije. Toto platí obdobně pro další kritéria v pořadí. Adaptační období Pro děti, které jsou přijaté do mateřské školy, lze domluvit s rodiči krátké návštěvy s dítětem (při hrách, při pobytu na zahradě, při mimoškolních akcích apod.). Evidence dítěte Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 12

13 3.8 Ukončení docházky dětí do mateřské školy Ředitelka školy může ukončit docházku do MŠ po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte, jestliže podle 35 odst. 1, písm. a) d) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. a) dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší jak dva týdny b) zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ a jednání s ním nepřineslo očekávaný výsledek c) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte v MŠ /adaptace/ lékař nebo školské poradenské zařízení d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady (dohoda musí být sjednána písemně, jinak je neplatná) Ukončení docházky dítěte do mateřské školy lze provést pouze prostřednictvím ředitelky mateřské školy nebo její zástupkyně. 13

14 4 Podmínky zajištění bezpečností a ochrany dětí 4.1 Zdravotní péče o děti Při příjmu dítěte do mateřské školy provádí učitelka s rodiči pohovor o momentálním stavu dítěte, jeho chování doma, prohlédne si dítě, zda nejeví známky určité nemoci. Výsledek zapíše do sešitu denního filtru. Pokud dítě do mateřské školy přijde s podlitinou, odřeninou apod. provede o skutečnosti zápis a rodiče to podepíší. Pokud se u dítěte objeví příznaky choroby během dne, je učitelka povinná informovat rodiče, kteří si ihned dítě vyzvednou a zajistí lékařské ošetření. Při výskytu vší na škole je učitelka povinná dítě izolovat, a informovat jeho rodiče. Zajistí předání dítěte rodičům. Taktéž informuje i ostatní rodiče. Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole. Zamlčování zdravotního stavu dítěte bude považováno za porušování řádu školy. Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě. Učitelka má právo požadovat od zákonných zástupců dítěte lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte se souhlasem lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí. Je zakázáno nosit a podávat dětem léky v mateřské škole. 4.2 Bezpečnost dětí Učitelky jsou pravidelně proškolovány v otázkách bezpečnosti dětí a vždy na začátku školního roku, prochází aktualizačním školením k odpovědnosti za výkon svého povolání. Učitelky jsou povinny dbát, aby děti do školy nenosily nebezpečné ozdoby ve vlasech, na rukou a oděvu, které by mohly zapříčinit úraz dítěte i ostatních dětí (různé prstýnky, kovové sponky, špičaté skřipečky a jiné). Zlaté a stříbrné ozdoby dávají rodiče dětem na vlastní odpovědnost, těžko se může zabránit jejich ztrátě či znehodnocení. Každý, i drobný úraz, je ihned ošetřen, rozsáhlejší úraz, který musí být ošetřen na úrazovém oddělení v nemocnici musí být zapsán v,,knize školních úrazů. Zaměstnanci školy jsou v takovém případě povinni se řídit nařízením ošetřujícího lékaře a o výsledcích informovat rodiče. Učitelky se snaží předcházet konfliktům mezi dětmi a tím i možnosti úrazů způsobených si dětmi navzájem. Je zakázáno používat jakékoliv tělesné tresty, tresty, které způsobuji stres u dětí, nebo děti trýzní a děsí. Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předají. Pokud se nechají rodiče zastupovat, sdělí tuto informaci na předepsaném formuláři třídní učitelce. 14

15 Vyzvedávání dítěte pod vlivem alkoholu z důvodu bezpečnosti dítěte dítě nevydáme. Zajistíme předání dítěte druhému zákonnému zástupci dítěte, případně jiné pověřené osobě nebo PČR. Z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví dětí není dovoleno se zdržovat v areálu školy po vyzvednutí dítěte od učitelky (vyzvedávání staršími sourozenci). Jestliže se rodič s dítětem zdržuje i nadále v areálu školy (např. na zahradě) odpovídá za jeho bezpečnost. 4.3 Výlety, exkurze školy Během školního roku škola pořádá řadu výletů, návštěv a různých akcí. Během těchto akcí musí byt zajištěná bezpečnost a ochrana zdraví dítěte. Učitelky dbají, aby děti byly vhodnou formou a přiměřeně svému věku poučeny o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti při všech činnostech, jichž se účastní. Dokladem o provedeném poučení je záznam poučení v přehledu výchovné práce (Třídní kniha). S ohledem na věkové schopnosti předškolních dětí je nutné děti trvale vést k bezpečnému chování. Akcí mimo areál školy se nemusí účastnit dítě, které je nezvladatelné nebo má zdravotní problémy, a to vzhledem k bezpečnosti a ochraně zdraví ostatních dětí. MŠ má sjednané pojištění pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činností a provozu MŠ. Veškeré informace o připravovaných akcích v mateřské škole jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách, webových stránkách školy, ve školním časopise apod. Doporučujeme rodičům pravidelně sledovat nástěnky i ostatní zdroje. 4.4 Prevence sociálně patologických jevů V MŠ se celoročně nenásilnou formou zaměřujeme na tyto oblasti a to v rámci plnění ŠVP či průběžnou spoluprací např. s Městskou policií, orgány integrovaného záchranného systému apod. výchova ke zdravému životnímu stylu prevence šikany, vandalismu a drogové problematiky 15

16 5 Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí a zákonných zástupců 1. Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogické pracovnice, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek školy. Třída se řídí svými pravidly chování. Učitelky odpovídají za stav inventář na třídě a za to, že inventář dítě nijak neohrozí. 2. Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole jen po nezbytně nutnou dobu pro převlečení dítěte a předání pedagogické pracovnici, či převlečení a převzetí dítěte zpět z mateřské školy, po dobu jednání s pedagogickými pracovnicemi. 3. Po dobu pobytu v prostorách v mateřské škole jsou zákonní zástupci povinni se chovat tak, aby nepoškozovali majetek školy a školní zahrady. Cizím osobám je na školní zahradu vstup zakázán. 4. Budova je přístupná zvenčí pouze po zazvonění. Každý zaměstnanec, který otvírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod návštěvy a zajistit, aby se příchozí nepohybovali nekontrolovaně po budově. Oznámení, podněty, stížnosti Veškeré podněty, připomínky a stížnosti se podávají buď přímo ředitelce mateřské školy nebo učitelkám nebo je k dispozici schránka umístěna v hlavní chodbě mateřské školy (v budově v Dukelské ulici) která je určená k těmto účelům. Všechna oznámení, podněty či stížnosti ředitelka vyhodnotí a buď je osobně vyřeší, nebo postoupí nadřízeným orgánům. O výsledcích z jednání informuje rodiče. 16

17 6 Závěrečné ustanovení Tento Školní řád odloučeného pracoviště je závazný pro všechny děti, zákonné zástupce, osoby jimi pověřené, všechny zaměstnance školy. Účinnost: tento předpis nabývá účinnosti dne Nabytím účinnosti tohoto předpisu se ruší Školní řád odloučeného pracoviště ze dne Školní řád odloučeného pracoviště je k nahlédnutí na informativních nástěnkách a na webových stránkách školy. V Mělníku dne Bc. Ivana Hořejší ředitelka školy 17

Školní řád Mateřské školy v Podivíně, Sadová 864

Školní řád Mateřské školy v Podivíně, Sadová 864 Školní řád Mateřské školy v Podivíně, Sadová 864 Č.j.:MŠ 103 /2015 Účinnost od: 1.9.2015, projednáno na poradě dne 27.8.2015 Spisový znak:1.2 Skartační znak: V5 Změny: 1. Přijímací řízení Zápis dětí do

Více

Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ

Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Školní řád Provozovatelem školy Provoz školy je od 6.15 do 16.00 hodin Děti se do MŠ přijímají zejména od 6.15 do 8.

Školní řád Provozovatelem školy Provoz školy je od 6.15 do 16.00 hodin Děti se do MŠ přijímají zejména od 6.15 do 8. Školní řád 1. Provozovatelem školy je Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav (příspěvková org.), zřizovatelem je Obec Kněžmost. Mateřská škola má tři třídy. 2. Provoz školy je

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY VÍCEMĚŘICE

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY VÍCEMĚŘICE ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY VÍCEMĚŘICE Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky.

Více

Základní údaje: Název školy: ZŠ a MŠ Stráž pod Ralskem, Pionýrů 141 Ředitelka: Mgr. Bedřiška Rychtaříková Telefon/fax: 487 851 504

Základní údaje: Název školy: ZŠ a MŠ Stráž pod Ralskem, Pionýrů 141 Ředitelka: Mgr. Bedřiška Rychtaříková Telefon/fax: 487 851 504 Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace se sídlem Pionýrů 141, 471 27 Stráž pod Ralskem Školní řád a provozní řád mateřské školy Č.j.: ZSSTRAZ 321/2014 Účinnost od: 1.

Více

Schválil: Mgr. Jana Skácelová 31.8.2015 Spisový znak:

Schválil: Mgr. Jana Skácelová 31.8.2015 Spisový znak: Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov,příspěvková organizace Školní 106, Bošovice 683 55, tel. /FAX/ 544240407,e-mail: zs.bosovice@volny.cz Školní řád mateřské školy Č.j. Účinnost od:

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola Havlovice

Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola Havlovice .. Mateřská škola Havlovice Š K O L N Í Ř Á D Adresa: Základní škola a Mateřská škola, Havlovice nad Úpou, okres Trutnov, Havlovice 38, 542 32 Úpice IČO : 710 03 878 Telefon: 499 882 284 Zřizovatel: Obec

Více

Š K O L N Í Ř Á D FMŠ U Borovice

Š K O L N Í Ř Á D FMŠ U Borovice Š K O L N Í Ř Á D FMŠ U Borovice Firemní mateřská škola Krajské zdravotní, a.s., Ústí nad Labem, 401 13 IČO: 25488627 Zřizovatel mateřské školy: Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A Ředitelka

Více

Mate ská kola Kamenné ehrovice, okres Kladno

Mate ská kola Kamenné ehrovice, okres Kladno Mate ská kola Kamenné ehrovice, okres Kladno kolní ád Skarta ní znak : A 5 Vydala : Schválila: Mate ská kola Kamenné ehrovice,okres Kladno Mgr.Alena Vorbachová Ú innost : od 1.5.2012 Závaznost : Pro v

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Waldorfská základní škola Dobromysl o.p.s. IČ: 01811193, IZO: 691005648 Vnitřní řád školní družiny Platný od 1. 9. 2014 Razítko Ředitelka: 1 Obsah 1 Všeobecná ustanovení... 3 2 Práva a povinnosti žáků

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: MZS/0316/2015 Vypracovala: Schválil: Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 10, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Dokument nabývá platnosti ode dne: 1. 1. 2016 Spisový/skartační

Více

Provozní řád ELMÍK Dětské centrum

Provozní řád ELMÍK Dětské centrum Provozní řád ELMÍK Dětské centrum ELMET, spol. s r. o. Vypracoval: ing. Lenka Koterová Schválil: Lumír Kysela Platnost od: Revize: Kopie: Podpis: Podpis: 05-01-2015 B 2 z 12 Obsah: ODDÍL I.- Úvodní ustanovení

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY VILÉMOV ÚVODNÍ USTANOVENÍ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY VILÉMOV ÚVODNÍ USTANOVENÍ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY VILÉMOV ÚVODNÍ USTANOVENÍ Školní řád upravuje podrobnosti výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v Základní škole a mateřské škole Vilémov, okres Havlíčkův Brod, 582

Více

Řád MŠ Ledenice. Vydán 1. 9. 2014 jako součást Školního řádu.

Řád MŠ Ledenice. Vydán 1. 9. 2014 jako součást Školního řádu. Řád MŠ Ledenice Vydán 1. 9. 2014 jako součást Školního řádu. Mateřská škola je od 1. 1. 1996 jednou ze součástí Základní školy, základní umělecké školy a mateřské školy Ledenice. Řídí se zákonem č 561/2005

Více

Školní řád MŠ Dlouhá a MŠ Fr.Ondříčka

Školní řád MŠ Dlouhá a MŠ Fr.Ondříčka Školní řád MŠ Dlouhá a MŠ Fr.Ondříčka Úvodní ustanovení Školní řád mateřské školy vydala ředitelka školy a je závazný pro rodiče ( zákonné zástupce ), děti a zaměstnance mateřské školy. Školní řád je zpracován

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ CHÝNOV, OKRES TÁBOR ----------------------------------------------------------------------------------

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ CHÝNOV, OKRES TÁBOR ---------------------------------------------------------------------------------- ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ CHÝNOV, OKRES TÁBOR ---------------------------------------------------------------------------------- 1. Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání 1.1. Základní cíle mateřské

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem Sokolská 211, 768 32 ZBOROVICE 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 878/2012 Vypracovala: Mgr. Marcela Hanáková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny 1. Obecná ustanovení: Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném

Více

Základní škola, Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim zs.smetanovask@tiscali.cz, www.zs-smetanova.cz, IČO 75016028 Smetanova 304, 539 73 Skuteč

Základní škola, Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim zs.smetanovask@tiscali.cz, www.zs-smetanova.cz, IČO 75016028 Smetanova 304, 539 73 Skuteč Základní škola, Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim zs.smetanovask@tiscali.cz, www.zs-smetanova.cz, IČO 75016028 Smetanova 304, 539 73 Skuteč Vnitřní organizační předpis č. 3 ze dne 31. 8. 2012, č.j.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Pracoviště: Mateřská škola, Komenského 6 Mateřská škola, Jilemnického 11 Mateřská škola, Komenského 4 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Číslo směrnice:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, NA VÁPENCE 766, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, NA VÁPENCE 766, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, NA VÁPENCE 766, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní řád MŠ Železný Brod, Na Vápence 766, příspěvková organizace Č.j.: S 1/2016 Účinnost od: 10.2.2016 Spisový znak: 1.1

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Ředitelka: Úřední hodiny: Zuzana Šteflová středa 15:00-17:00 hod Zřizovatelem MŠ je Městská část Praha 8. Od 1.1.1999 je mateřská škola právním subjektem, příspěvkovou organizací

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ PÉČUJÍCÍ O DĚTI BENJAMINEK

PROVOZNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ PÉČUJÍCÍ O DĚTI BENJAMINEK PROVOZNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ PÉČUJÍCÍ O DĚTI BENJAMINEK 1. Údaje o zařízení Adresa : Zařízení pečující o děti BENJAMINEK (dále Benjaminek) Vejvanovského 1610, 14900 Praha 11 Provozovatel: FUTURUM o. s. Hausmannova

Více

Základní škola Čachovice a Mateřská škola Struhy, okres Mladá Boleslav ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY DELFÍNEK

Základní škola Čachovice a Mateřská škola Struhy, okres Mladá Boleslav ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY DELFÍNEK Základní škola Čachovice a Mateřská škola Struhy, okres Mladá Boleslav Komenského 96, 29443 Čachovice IČO:75030268 tel. 326 307 668, e-mail: zscachovice@seznam.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY DELFÍNEK Úvodní

Více

Školní řád. od 1. 9. 2015

Školní řád. od 1. 9. 2015 Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace pracoviště Jubilejní 3 http://www.zsjubilejni.cz, tel.: 556 708 066, e-mail: skola@zsjubilejni.cz Školní řád od 1. 9. 2015

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: Spisový a skartační znak: Základní škola ZaHRAda, Hornická 900, 666 03 Tišnov, místo vzdělávání Riegrova 312, 666 01 Tišnov VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Datum Podpis Vydává Milan Růžička, ředitel

Více

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7. Mgr. Jitka Šaierová, ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7. Mgr. Jitka Šaierová, ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 238/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 3.9.2012 Směrnice nabývá platnosti

Více

Provozní řád Dětské skupiny Bukovinka

Provozní řád Dětské skupiny Bukovinka Provozní řád Dětské skupiny Bukovinka Zpracovala: Vlasta Teuchnerová, pedagogická pracovnice Garant: Pavel Malík, starosta obce Účinnost: od 1. 7. 2016 Obsah 1 Údaje o zařízení...2 2 Úvodní ustanovení...2

Více

PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉ SKUPINY TYKADÝLKO

PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉ SKUPINY TYKADÝLKO 1 PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉ SKUPINY TYKADÝLKO 1. Údaje o zařízení Adresa Provozovatel Telefon Emailová adresa Web IČO: 72087013 Odpovědná osoba Ředitelka SVČ Typ Dětská skupina Školní výdejna Provozní doba Dětská

Více

Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace Kolínská 90, Starý Kolín; 281 23, tel. 311 249 023 e - mail: parez@zsstarykolin.

Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace Kolínská 90, Starý Kolín; 281 23, tel. 311 249 023 e - mail: parez@zsstarykolin. Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace Kolínská 90, Starý Kolín; 281 23, tel. 311 249 023 e - mail: parez@zsstarykolin.cz Vyhlášení zápisu Kritéria přijímání dětí do MŠ Starý

Více

Obecné informace. 1. Vymezení činnosti. název příspěvkové organizace: Školní jídelna Praha Radotín IČ: 70874255 DIČ: CZ70874255

Obecné informace. 1. Vymezení činnosti. název příspěvkové organizace: Školní jídelna Praha Radotín IČ: 70874255 DIČ: CZ70874255 Obecné informace název příspěvkové organizace: Školní jídelna Praha Radotín IČ: 70874255 DIČ: CZ70874255 adresa: Loučanská 1112/3, 153 00 Praha - Radotín telefon: 257 911 682 mobil: 607 235 840 ředitelka

Více

Armáda spásy, Dům pro matky s dětmi v Havířově DOMOVNÍ ŘÁD

Armáda spásy, Dům pro matky s dětmi v Havířově DOMOVNÍ ŘÁD Armáda spásy, Dům pro matky s dětmi v Havířově DOMOVNÍ ŘÁD 1. OBSAH A PRŮBĚH POSKYTOVANÉ SLUŽBY a) Tento domovní řád je určen pro Armádu spásy, Dům pro matky s dětmi, Dvořákova 21/235, Havířov. Řád je

Více

Provozní řád mateřské školy

Provozní řád mateřské školy I. Provozní doba MŠ: Provozní řád mateřské školy 6.30 17.00 Režimové požadavky: I. Orientační režim dne Orientační režim dne dětí vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, charakteristiky

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č. j.: Spisový a skartační znak: Základní škola ZaHRAda, Hornická 900, 666 03 Tišnov, místo vzdělávání Riegrova 312, 666 01 Tišnov.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č. j.: Spisový a skartační znak: Základní škola ZaHRAda, Hornická 900, 666 03 Tišnov, místo vzdělávání Riegrova 312, 666 01 Tišnov. Č. j.: Spisový a skartační znak: Základní škola ZaHRAda, Hornická 900, 666 03 Tišnov, místo vzdělávání Riegrova 312, 666 01 Tišnov ŠKOLNÍ ŘÁD Datum Podpis Vydává Schválila Milan Růžička, ředitel školy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní škola Sloup, okres Blansko 679 13 Sloup 200 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Č.j.: /2005 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 20.února 2006

Více

Domov s odbornou ošetřovatelskou péčí a pomocí ve stáří s.r.o., Trnávka 55. Domácí řád

Domov s odbornou ošetřovatelskou péčí a pomocí ve stáří s.r.o., Trnávka 55. Domácí řád Domov s odbornou ošetřovatelskou péčí a pomocí ve stáří s.r.o., Trnávka 55 Domácí řád I. Úvodní ustanovení II. 1. Domácí řád, Domova s odbornou ošetřovatelskou péčí a pomocí ve stáří, Trnávka 55, obsahuje

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Spektrum, s.r.o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vnitřní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů, vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ II. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ II. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Hať, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: ZSHAT/241 /2013 Vypracovala: Irma Domanská zástupce ředitele pro MŠ Schválil: Mgr. Bohuslav Těžký ředitel školy

Více

Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak

Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Článek 1 Úvodní ustanovení Část I. - Všeobecná ustanovení 1.

Více

1. Údaje o zařízení : 2. Popis zařízení : 3. Režimové požadavky:

1. Údaje o zařízení : 2. Popis zařízení : 3. Režimové požadavky: V provozním řádu je stanoven režim dne v mateřské škole, zohledňující věkové a fyzické zvláštnosti dětí, podmínky jejich pohybové aktivity a otužování, režim stravování včetně pitného režimu, způsob vhodného

Více

Školní řád ZŠ a MŠ Chalabalova 2 pro školní rok 2014-2015

Školní řád ZŠ a MŠ Chalabalova 2 pro školní rok 2014-2015 Školní řád ZŠ a MŠ Chalabalova 2 pro školní rok 2014-2015 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Základní škola T.G.Masaryka Krmelín, příspěvková organizace. Školní řád pro školní rok 2015/2016

Základní škola T.G.Masaryka Krmelín, příspěvková organizace. Školní řád pro školní rok 2015/2016 Základní škola T.G.Masaryka Krmelín, příspěvková organizace Školní řád pro školní rok 2015/2016 Zpracoval Mgr. Dušan Ignačík 6/2015 Obecná ustanovení Školní řád je vydán na základě ustanovení 30, odst.1)

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 Poskytovatelem sociální služby: Adresa: Sídlo: DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k J A V O R N Í K IČO: 75004101 Zapsán:

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba I. Kontakty: Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

1.Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy

1.Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Litvínovská 490 (Tento řád je zpracovaný v souladu s vyhláškou MŠMT CR c.14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o předškolním vzdělávání, se zněním zákona c. 561/2004 Sb.,

Více

Kolejní řád. K o l e j n í ř á d. 1 Základní ustanovení

Kolejní řád. K o l e j n í ř á d. 1 Základní ustanovení Vysoká škola polytechnická Jihlava, Tolstého 16, 586 01 Jihlava Čj.: KR/11/00208-11/04106 K o l e j n í ř á d 1 Základní ustanovení 1. Vysokoškolská kolej (dále jen kolej) je účelovým zařízením Vysoké

Více

Organizační řád základní školy

Organizační řád základní školy Základní škola a mateřská škola Čáslavice, č. 110, 675 24 Čáslavice Organizační řád základní školy Č. j.: Část: Školní řád Vypracoval: Pedagogická rada Schválil: 3.9.2015 - pedagogická rada, Projednáno

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY NOVÁ VES 32 Č.j.: ZŠKom203/2015 Spisový / skartační

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2460/10-S Název kontrolované osoby: Mateřská škola Klubíčko s. r. o Sídlo: Želivského 805, 280 02 Kolín IV IČ: 26 131 021 Identifikátor:

Více

Školní řád Předškolky Leonky

Školní řád Předškolky Leonky Školní řád Předškolky Leonky Předškolka Leonka je nestátní předškolní zařízení pro děti od 3 let věku, které provozuje Centrum volného času Leonardo, Dolní Měcholupy (více o CVČ na ). Charakter Předškolky

Více

Základní škola a základní umělecká škola

Základní škola a základní umělecká škola Základní škola a základní umělecká škola Bezdrevská ul. č. 3 České Budějovice PSČ 370 11 ŠKOLNÍ ŘÁD část pro ZUŠ Smyslem školního řádu je vytvoření příznivých podmínek pro vyučování a pro plné využití

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-244/13-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-244/13-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-244/13-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola Pardubice, Benešovo náměstí 2115 Sídlo: Benešovo náměstí

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-828/12-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-828/12-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-828/12-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Velké Hamry II. 212, okres Jablonec nad

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Církevní husitská základní umělecká škola Harmonie, o.p.s. se sídlem Bílá 1, 160 00 Praha 6 - Dejvice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Č.j.: 8/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Smlouva č.: SMF/3/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Ze dne 17.12.2012 Částka 177/2012 Účinnost od 01.01.2013 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-473

Více

Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace se sídlem Pionýrů 141, 471 27 Stráž pod Ralskem Školní řád

Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace se sídlem Pionýrů 141, 471 27 Stráž pod Ralskem Školní řád Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace se sídlem Pionýrů 141, 471 27 Stráž pod Ralskem Školní řád Č.j.: ZSSTRAZ 369/2011 Účinnost od: 1. 9. 2011 Spisový znak: 1. 2 Skartační

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola. Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo, 671 31 Únanov 56 IČO: 709 92 274 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j. ZŠ.ÚN 40/2013 Vypracovala: Balíková Vlasta, vedoucí učitelka

Více

Domov seniorů Vidim, poskytovatel sociálních služeb, Vidim 1, 277 21 Liběchov. Směrnice č. 3 / SQ 3. Vnitřní pravidla pro pobyt v Domově seniorů Vidim

Domov seniorů Vidim, poskytovatel sociálních služeb, Vidim 1, 277 21 Liběchov. Směrnice č. 3 / SQ 3. Vnitřní pravidla pro pobyt v Domově seniorů Vidim Směrnice č. 3 / SQ 3 Vnitřní pravidla pro pobyt v Domově seniorů Vidim Úvod Posláním Domova seniorů Vidim je poskytovat služby seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, kterou nejsou schopni

Více

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Organizační řád školy Č. j. PRO/1/2012 Spisový znak: A 20 Skartační lhůta: A 10 Vypracoval/a: Mgr. Fronika Burešová, ředitelka

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ VÝLETY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ VÝLETY ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘECLAV, SLOVÁCKÁ 40 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ VÝLETY (platný od 12.4.2016) Projednáno na provozní poradě v dubnu 2016 Mgr. Iva Jobánková ředitelka školy 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

Provozní řád školy. Eva Jindřichová, zástupkyně ředitelky školy pro ekonomiku a provoz. Mgr. Renáta Zajíčková, ředitelka školy

Provozní řád školy. Eva Jindřichová, zástupkyně ředitelky školy pro ekonomiku a provoz. Mgr. Renáta Zajíčková, ředitelka školy Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha s.r.o. Adresa: Kuncova 1580, 155 00 Praha 5, IČ: 281 97 682 tel./fax: +420 251 550 846, e-mail: info@gmvv.cz Provozní řád školy Vypracoval: Schválil: Eva

Více

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213. Vnitřní směrnice B1

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213. Vnitřní směrnice B1 Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213 Vnitřní směrnice B1 ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Obsah: B1 ŠKOLNÍ ŘÁD I. Úvod II. Provoz a vnitřní režim školy III. Prevence sociálně patologických

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-780/11-Z. Příspěvková organizace. Zdeňkou Michutovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-780/11-Z. Příspěvková organizace. Zdeňkou Michutovou, ředitelkou školy Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIZ-780/11-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Vsetín, Na Kopečku 13, příspěvková organizace Na Kopečku

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly MEUV 6228/2013 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly Organizační řád městského úřadu vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Tento vnitřní předpis schválila Rada města

Více

STANDARD KVALITY SPOD č. 2

STANDARD KVALITY SPOD č. 2 MĚSTO JABLUNKOV, Městský úřad Jablunkov orgán sociálně-právní ochrany STANDARD KVALITY SPOD č. 2 2. Prostředí a podmínky 2a Výkon sociálně-právní ochrany je zajištěn v prostorách vhodných pro komunikaci

Více

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II.

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II. S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení:

Více

Základní škola a Mateřská škola Lichnov, příspěvková organizace, okres Bruntál, 793 15 Lichnov 46

Základní škola a Mateřská škola Lichnov, příspěvková organizace, okres Bruntál, 793 15 Lichnov 46 Základní škola a Mateřská škola Lichnov, příspěvková organizace, okres Bruntál, 793 15 Lichnov 46 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr. Lubomír Mičinský, ředitel školy Schválil: Mgr. Lubomír

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola, Praha 8, Glowackého 6 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠ 1/2005 Vypracoval: Mgr. Miroslav Koranda, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne 1.9.2015 Obecná ustanovení Na základě

Více

Mateřská škola Rumburk, Sukova 1047/4, příspěvková organizace. Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole

Mateřská škola Rumburk, Sukova 1047/4, příspěvková organizace. Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole Mateřská škola Rumburk, Sukova 1047/4, příspěvková organizace Směrnice č. 10/2015 Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole Obsah : Čl.1 Úvodní ustanovení Čl. 2

Více

Kontakty a provoz ŠD Vychovatelky Úplata za ŠD a vnitřní řád ŠVP, akce a zájmové útvary ŠD. Informace o provozu školní druţiny ve školním roce 2009/10

Kontakty a provoz ŠD Vychovatelky Úplata za ŠD a vnitřní řád ŠVP, akce a zájmové útvary ŠD. Informace o provozu školní druţiny ve školním roce 2009/10 Vítáme Vás do školní druţiny při ZŠ Pohůrecká Informace o ŠD: Kontakty a provoz ŠD Vychovatelky Úplata za ŠD a vnitřní řád ŠVP, akce a zájmové útvary ŠD Informace o provozu školní druţiny ve školním roce

Více

OBEC PRACKOVICE NAD LABEM, PRACKOVICE NAD LABEM 54, IČ 00264229 VNITŘNÍ SMĚRNICE 5/2015 PRACOVNÍ ŘÁD

OBEC PRACKOVICE NAD LABEM, PRACKOVICE NAD LABEM 54, IČ 00264229 VNITŘNÍ SMĚRNICE 5/2015 PRACOVNÍ ŘÁD OBEC PRACKOVICE NAD LABEM, PRACKOVICE NAD LABEM 54, IČ 00264229 VNITŘNÍ SMĚRNICE 5/2015 PRACOVNÍ ŘÁD firma Obec Prackovice nad Labem účinný od 1.6.2008 aktualizovaný 27.5.2015 Obec Prackovice nad Labem

Více

Směrnice č. 1/2005 Rady města Žďáru nad Sázavou,

Směrnice č. 1/2005 Rady města Žďáru nad Sázavou, Směrnice č. 1/2005 Rady města Žďáru nad Sázavou, kterou se stanovují pravidla pro vyřizování stížností a peticí Rada města Žďár nad Sázavou schválila dne 20.6.2005 dle 102 odst. 2 písm. b) a n) zákona

Více

Příloha č.1 vysvětlení domácího řádu. Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením Smečno

Příloha č.1 vysvětlení domácího řádu. Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením Smečno Příloha č.1 vysvětlení domácího řádu Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením Smečno 1. Úvodní ustanovení Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ U DĚTÍ A ŽÁKŮ I. Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Město Štramberk Náměstí 9, 742 66 VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Oběh účetních dokladů Platnost: od roku 2010 Pro účetní případy roku 2010, použití od zahájení účtování účetních případů roku 2010.

Více

Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace, 335 41 Vrčeň 137, IČO: 60611898

Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace, 335 41 Vrčeň 137, IČO: 60611898 Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace, 335 41 Vrčeň 137, IČO: 60611898 ŠKOLNÍ ŘÁD 2010-2011 Vážení a milí rodiče, s potěšením jsme uvítali Vaše rozhodnutí, svěřit nám do výchovné

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

Čl. I. Předmět úpravy... 2. Článek II. Individuální plánování služby... 2. Článek III. Ubytování... 2. Článek IV. Odpovědnost za škodu...

Čl. I. Předmět úpravy... 2. Článek II. Individuální plánování služby... 2. Článek III. Ubytování... 2. Článek IV. Odpovědnost za škodu... OBSAH DOMÁCÍHO ŘÁDU Čl. I. Předmět úpravy... 2 Článek II. Individuální plánování služby... 2 Článek III. Ubytování... 2 Článek IV. Odpovědnost za škodu... 3 Článek V. Úschova cenných věcí, vkladních knížek

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Maleč, příspěvková organizace se sídlem Maleč 77, 582 76 Maleč ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. 263/14 Vypracoval: Schválil: Kolektiv pedagogů Mgr. Věra Řípová, ředitelka

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školním klubu

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Název školy: Základní škola Postřelmov, okres Šumperk, příspěvková organizace Adresa: Postřelmov, Školní 290, PSČ 789 69 IČO: 70984441

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE číslo

VNITŘNÍ SMĚRNICE číslo VNITŘNÍ SMĚRNICE číslo sociální služba domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) chráněné bydlení (CHB) odlehčovací služba (OS) standard kvality služeb číslo PŘEDMĚT: Směrnice k úhradám sociálních

Více

Soukromá základní škola Elementária, s.r.o. Jesenická 11, Plzeň SOUBOR VNITŘNÍCH DOKUMENTŮ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD

Soukromá základní škola Elementária, s.r.o. Jesenická 11, Plzeň SOUBOR VNITŘNÍCH DOKUMENTŮ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Soukromá základní škola Elementária, s.r.o. Jesenická 11, Plzeň SOUBOR VNITŘNÍCH DOKUMENTŮ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 24/2007 Vydala a schválila: Paed Dr. Eva Růžičková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž se sídlem F. Vančury 3695, Kroměříž ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1.1 ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ Č.j.: 1.1/2010 Vypracoval: Schválil:

Více

SMLOUVA NA ZABEZPEČENÍ SLUŽBY čj ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1484 Libavá FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁZEK

SMLOUVA NA ZABEZPEČENÍ SLUŽBY čj ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1484 Libavá FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁZEK Vojenské zařízení 1484 Libavá V Libavé dne Čj. Výtisk číslo : Počet listů : 7 SMLOUVA NA ZABEZPEČENÍ SLUŽBY čj ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1484 Libavá FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁZEK I. Smluvní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Podolí, příspěvková organizace Podolí 53, 686 04 Podolí ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: S002/2015 Vypracovala: Schválil: Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy Číslo dokumentu: SPŠEIT 34 _ 2015 _ 1.01 Platnost od: 1. 9. 2015 Nahrazuje: SPŠEIT 34 _ 2012 _ 1.01 Počet listů: 12 Obsah

Více

Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování služby denní stacionáře

Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování služby denní stacionáře Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace B.Egermanna 950, 473 01 Nový Bor Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování služby denní stacionáře Služba: Denní stacionáře Aktualizace:

Více

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO SENIORY V BLATNÉ, TŘ. T. G. MASARYKA 272, 388 01 BLATNÁ STANDARD KVALITY SOCIÁLNÍ SLUŽBY 3 JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU 3. INFORMOVÁNÍ ZÁJEMCE O SLUŽBĚ 3.1. ROZSAH INFORMACÍ, KTERÉ POSKYTUJEME

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

VZOR SMLOUVY SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE. Smluvní strany. (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU. Krajský úřad

VZOR SMLOUVY SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE. Smluvní strany. (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU. Krajský úřad VZOR SMLOUVY Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: 13/SML SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená v souladu s ust. 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

Řád školy - SM01. Článek I - Úvodní ustanovení

Řád školy - SM01. Článek I - Úvodní ustanovení Řád školy - SM01 Vypracoval: Ing. Richard Váňa, ředitel školy Projednal: Pedagogická rada dne: 26.8.2015 Schválil: Ing. Richard Váňa, ředitel školy Číslo jednací: 32/2015 Účinnost od: 1. 9. 2015 Obsah:

Více

Domov pro seniory Horní Stropnice

Domov pro seniory Horní Stropnice Domov pro seniory Horní Stropnice SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD PLATNOST OD: 24. 6. 2015 ÚČINNOST OD: 1. 7. 2015 VYPRACOVALA: Hoffelnerová Ludmila pověřená vedením organizace Rozsah působnosti: pro zaměstnance

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 příspěvková organizace Obecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: 399 /2014 Číslo směrnice: 04/2014 Vypracovala:

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVU na období od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2014

KOLEKTIVNÍ SMLOUVU na období od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2014 Česká republika GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ se sídlem Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1-Nové Město IČ: 72080043 zastoupené Ing. Janem Knížkem, generálním ředitelem (dále jen zaměstnavatel ) na straně jedné

Více

Základní škola Přepeře, okres Semily příspěvková organizace, Přepeře čp. 47, PSČ 51261

Základní škola Přepeře, okres Semily příspěvková organizace, Přepeře čp. 47, PSČ 51261 ŠKOLNÍ ŘÁD Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán

Více

Schůzka rodičů ze dne 2. září 2015

Schůzka rodičů ze dne 2. září 2015 Schůzka rodičů ze dne 2. září 2015 1. Organizační záležitosti a) Rozdělení dětí do tříd - třídy jsou pojmenovány - berušky - p.uč. Hana Veselá a Bc. Pavlína Jašková, DiS. - sluníčka - p.uč. Bc. Hana Bednářová

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Tymákov, příspěvková organizace Tymákov 203 332 01 Tymákov IČ 75006324

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Tymákov, příspěvková organizace Tymákov 203 332 01 Tymákov IČ 75006324 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Tymákov, příspěvková organizace Tymákov 203 332 01 Tymákov IČ 75006324 Schválila: ředitelka školy Mgr. Alena Krejčová Č.j.: 52/15 Projednáno na 31. 8. 2015 pedagogické radě dne:

Více