VNITŘNÍ SMĚRNICE číslo

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VNITŘNÍ SMĚRNICE číslo"

Transkript

1 VNITŘNÍ SMĚRNICE číslo sociální služba domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) chráněné bydlení (CHB) odlehčovací služba (OS) standard kvality služeb číslo PŘEDMĚT: Směrnice k úhradám sociálních služeb (úhradová směrnice) 3B 1c Směrnice ze dne: Tato směrnice nabývá účinnosti dnem: Poslední změna účinnosti: Počet příloh: 7 Směrnici musí povinně znát a řídit se jí všichni zaměstnanci a osoby působící v domovu v mimo pracovněprávním vztahu v těchto provozních úsecích: provozy přímé péče a sociální práce A centra aktivit a IP B oddělení péče C sociální práce D technická služba servisní provozy E hospodářskoadministrativní F stravovací G zdravotní péče NE NE ANO NE ANO NE NE NE Zodpovídají vedoucí uvedených provozních úseků. Seznam příloh: 1 Ceník služby DOZP 2 Ceník služby CHB 3 Informace pro uživatele služeb 4 Zařazení ubytovacích prostor pro účely úhrady za ubytování 5 Ceník fakultativních činností 6 Ceník služby OS 7 Žádost o snížení úhrady a prohlášení o příjmech uživatele služby STRUČNÝ OBSAH: Tato směrnice upravuje úhradu za pobyt v Domově pod hradem Žampach, její výši a skladbu; dále upravuje podmínky, za jakých se úhrada vrací v případě pobytu uživatele mimo Domov, a rozsah vracené úhrady. H TIC Směrnici zpracoval: Radek Fišar, DiS., sociální pracovník Domov pod hradem Žampach, IČ: Strana 1 (celkem 25)

2 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Domov pod hradem Žampach (dále jen Domov nebo poskytovatel ) je příspěvková organizace Pardubického kraje a na základě rozhodnutí o registraci podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) poskytuje tyto sociální služby: a) pobytová služba sociální péče podle 48 zákona domov pro osoby se zdravotním postižením, b) pobytová služba sociální péče podle 51 zákona chráněné bydlení, c) pobytová služba sociální péče podle 44 zákona odlehčovací služba. (2) Domov pod hradem Žampach vykonává svou činnost v případech, mezích a způsoby, které stanoví obecně závazné právní předpisy, zřizovací listina, rozhodnutí o registraci podle odstavce 1 a smlouva o poskytnutí sociální služby. Článek 2 Účel směrnice (1) Tato směrnice se vztahuje na sociální služby uvedené v článku 1 odst. 1. (2) Tato směrnice upravuje a) úhradu za poskytované sociální služby, b) vratku z úhrady za neodebrané sociální služby, c) zajištění pohledávek na úhradě po lhůtě splatnosti. (3) Směrnice provádí standard kvality sociálních služeb č. 1 Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb podle Přílohy č. 2 vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a to jeho kritérium stanovené bodem 1. písm. c): číslo kritérium 1c Poskytovatel má písemně zpracovány pracovní postupy zaručující řádný průběh poskytování sociální služby a podle nich postupuje; v oblasti úhrady za sociální služby. Článek 3 Vymezení základních pojmů Pro účely této směrnice se rozumí a) uživatelem uživatel sociální služby, tj. osoba, se kterou poskytovatel uzavřel Smlouvu nebo osoba, které je poskytována sociální služba na základě rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy nebo předběžného opatření, b) Smlouvou smlouva o poskytnutí sociální služby podle 91 zákona uzavřená s uživatelem sociální služby, c) poskytovatelem sociálních služeb Domov pod hradem Žampach, je-li alespoň jedna sociální služba, kterou poskytuje, zapsána v registru poskytovatelů sociálních služeb, d) nepřítomnost uživatele v Domově (dále jen též pobyt mimo Domov ) je časový úsek, který začíná odchodem z Domova a končí návratem zpět do Domova, a to za podmínky, že uživatel služeb v této době nevyužívá sjednané služby. Dobou nepřítomnosti se rozumí zejména pobyt uživatele v rodině, u osob blízkých nebo hospitalizace ve zdravotnickém zařízení; za nepřítomnost uživatele v Domově se považuje též kulturní, společenská akce poskytovatele pořádaná pro uživatele, pokud tato směrnice nestanoví jinak, Domov pod hradem Žampach, IČ: Strana 2 (celkem 25)

3 e) za celý den nepřítomnosti uživatele v Domově se považuje den, ve kterém se uživatel 1. fyzicky zdržoval mimo Domov, 2. nevyužíval sociální služby sjednané smlouvou, 3. nebyl v péči zaměstnanců Domova, 4. neodebral žádné jídlo, f) vratkou z úhrady částka ze zaplacené úhrady za poskytování sociálních služeb, kterou podle pravidel určených touto směrnicí nebo smlouvou vrátí poskytovatel sociálních služeb při pobytu uživatele mimo zařízení sociálních služeb, g) sníženou úhradou cena služby, která je snížena z důvodu příjmové nedostatečnosti uživatele o takovou částku, která uživateli ponechá zákonem nebo smlouvou zaručený zůstatek z příjmu po úhradě sociální služby, h) zaopatřeným uživatelem uživatel, který má vlastní příjem; příjmy se hodnotí podle zvláštního právního předpisu 1, i) nezaopatřeným uživatelem uživatel, který je nezaopatřeným dítětem podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, j) osobou zajišťující péči osoba blízká uživateli, která v době pobytu uživatele mimo Domov zajišťuje péči o uživatele, k) příjmem příjem podle zákona o životním a existenčním minimu 2 ; za příjem se považuje součet všech těchto příjmů; za příjem se nepovažuje příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách 3, l) uživatelem bez příjmů uživatel, který není nezaopatřeným uživatelem a nemá žádný příjem podle zákona o životním a existenčním minimu 4 ; skutečnost, že uživatel je bez příjmů, se doloží rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení o zamítnutí nároku na dávku v sociálním zabezpečení, ostatní příjmy se doloží čestným prohlášením uživatele, m) hmotnou nouzí skutečnost podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, n) stravovací jednotkou hodnota potravin připadající na stravování jednoho uživatele sociální služby na jeden kalendářní den, o) osobou s vyživovací povinností k nezaopatřenému uživateli rodiče nezaopatřeného uživatele nebo rodič, kterému bylo dítě svěřeno rozhodnutím soudu do péče, popřípadě jiná fyzická osoba povinná výživou uživatele 5, p) OÚ ORP obecní úřad obce s rozšířenou působností, q) oprávněnou osobou pro příspěvek osoba, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona, r) cenou služby sazba úhrady podle sazebníku úhrad, který je přílohou této směrnice, s) základní úhradou úhrada za základní činnosti sjednané služby, kterou stanoví zákon, t) zkratkou DOZP služba domov pro osoby se zdravotním postižením; jestliže je tato zkratka v názvu článku, příslušná ustanovení tohoto článku se vztahují pouze na službu domov pro osoby se zdravotním postižením, u) zkratkou CHB služba chráněné bydlení; jestliže je tato zkratka v názvu článku, příslušná ustanovení tohoto článku se vztahují pouze na službu chráněné bydlení, v) zkratkou OS odlehčovací služba; jestliže je tato zkratka v názvu článku, příslušná ustanovení tohoto článku se vztahují pouze na odlehčovací službu. 1 Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů. 2 7 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů. 3 7 odst. 5 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů, a 71 odst. 4 zákona. 4 7 zákona č. č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů odst. 1 zákona. Domov pod hradem Žampach, IČ: Strana 3 (celkem 25)

4 ČÁST DRUHÁ VĚCNÝ ROZSAH Díl 1 Rozsah s lužeb hrazených základní úhradou Článek 3a Základní činnosti (1) Rozsah poskytovaných sociálních služeb a úhradu za ně stanoví zákon, jeho prováděcí právní předpis, vnitřní předpis poskytovatele a Smlouva. (2) Základní činnosti jsou povinným obsahem poskytované služby, který je poskytovatel povinen vždy zajistit. (3) Základní činnosti služby domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení a odlehčovací služby stanoví 48, 51 a 44 zákona o sociálních službách, rozsah těchto činností stanoví 14, 17 a 10 prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu 6. Článek 3b Fakultativní činnosti (1) Fakultativními (nenárokovými) činnostmi nejsou základní činnosti poskytované služby 7. Jestliže poskytovatel fakultativní činnosti poskytuje, jsou poskytovány nad rámec základních činností a nejsou hrazeny základní úhradou. Na úhradu fakultativních činností se nevztahuje minimální zůstatek z příjmu uživatele zaručený zákonem nebo smlouvou. (2) Poskytovatel stanoví fakultativní činnosti a jejich ceník 8 ; cena těchto služeb může být stanovena v plné výši nákladů na tyto služby 9, avšak nesmí být stanovena způsobem, který lze považovat za odporující dobrým mravům. Ceník fakultativních činností je přílohou č. 5 této směrnice. (3) Jestliže uživatel využívá fakultativních služeb, hradí za tyto služby úhradu v souladu s ceníkem podle odst. 1, který je platný v době odběru služby, a to hotově do pokladny poskytovatele nebo bezhotovostním převodem na účet poskytovatele; úhrady fakultativních služeb a jejich vyúčtování provádí poskytovatel s účetní uzávěrkou kalendářního měsíce. 6 Vyhláška MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 7 Podle 35 odst. 4 zákona fakultativně mohou být při poskytování sociálních služeb zajišťovány další činnosti, tj. činnosti právním předpisem výslovně neuvedené jako základní (povinné 35 odst. 1 zákona), jejichž obsah podle 35 odst. 2 je výslovně uveden v prováděcím právním předpisu (vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách). Tj. nenárokové je vše, co není zaručeno jako povinná součást sociální služby ( 48 zákona), která je výslovně uvedena v zákoně a podrobně vymezena vyhláškou ( 14 vyhlášky) odst. 4 zákona zákona. Domov pod hradem Žampach, IČ: Strana 4 (celkem 25)

5 Díl 2 Společná ustanovení k úhradám služeb Článek 4 (1) Domov pod hradem Žampach poskytuje sociální služby, které se podle zákona poskytují za úhradu a bez úhrady 10. (2) Platba úhrady se přednostně použije na úhradu základní činnosti poskytnutí stravy. Vratky z úhrady Článek 5 Obecné zásady (1) Rozsah vratky z úhrady je stanoven dohodou mezi poskytovatelem a uživatelem na základě smlouvy o poskytnutí sociální služby. (2) Poskytovatel sociálních služeb stanovuje tato základní pravidla pro zpracování vratky z úhrady: a) jestliže uživatel neodebere za příslušný kalendářní měsíc smlouvou sjednané služby a byla-li již úhrada za ně zaplacena, vrátí poskytovatel uživateli ze zaplacené úhrady za podmínek stanovených Smlouvou a touto směrnicí její poměrnou část; b) poskytovatel vrací úhradu za celé kalendářní dny pobytu uživatele mimo Domov, nestanoví-li směrnice jinak; c) jestliže se jedná o pobyt mimo Domov ve zdravotnickém zařízení, vratka z příspěvku na péči nenáleží; jestliže příspěvek na péči podle zákona nenáleží nebo se uživatel účastnil akce Domova, při níž Domov poskytoval sociální služby, vratka z příspěvku na péči nenáleží; d) při určení příjemce vratky z úhrady musí být zachován zákonný účel dávky sociálního zabezpečení, ze kterého byla úhrada zaplacena; e) zaopatřený uživatel nemůže být vyloučen z vyúčtování dávky sociálního zabezpečení, na kterou má nárok; f) jestliže se vrací úhrada za jednotlivá jídla a jde-li o akci poskytovatele, může být finanční vratka nahrazena odpovídajícím potravinovým balíčkem. (3) Vyúčtování úhrady provede poskytovatel nejpozději do konce následujícího kalendářního měsíce. Článek 6 Příjemce vratky (1) Příjemce vratky z úhrady pro jednotlivé sociální služby stanoví dále tato směrnice. Příjemce vratky z úhrady lze ve Smlouvě sjednat odlišně. (2) Jestliže je příjemcem vratky z úhrady a) uživatel, poskytovatel částku vratky převede a zaúčtuje ve prospěch depozitního účtu uživatele, b) zákonný zástupce, osoba zajišťující péči nebo plátce úhrady, vyplatí ji těmto osobám. (3) Je-li uživatel způsobilý k právním úkonům, lze vratku z úhrady vyplatit osobě zajišťující péči jen na základě písemného souhlasu uživatele. (4) Vratku z úhrady lze zaúčtovat vždy na depozitní účet uživatele, jestliže není vyšší než 100 Kč písm. a) a 73 odst. 1 písm. b) zákona. Domov pod hradem Žampach, IČ: Strana 5 (celkem 25)

6 Článek 7 Pravidla pro odhlašování stravy a evidence nepřítomnosti uživatele v Domově (1) Domov zaznamenává nepřítomnost uživatele služeb v Domově pro účely výplaty vratky z úhrady. (2) Domov převezme ústní, telefonické, písemné nebo jiným způsobem učiněné oznámení plánovaného data a hodiny nepřítomnosti. (3) Nepřítomnost uživatele služeb se eviduje nejméně v rozsahu: a) datum počátku a ukončení nepřítomnosti, b) důvod nepřítomnosti, c) jednotlivá jídla, která nebyla uživatelem odebrána, d) osoba zajišťující péči, tj. informace o tom, kdo bude o uživatele v době jeho nepřítomnosti pečovat 11. (4) Nepřítomnost je evidována v elektronické podobě v informačním systému IS Cygnus; za evidenci nepřítomnosti zodpovídá zdravotní služba Domova. (5) Lhůta pro odhlášení a přihlášení uživatele ve stavu stravovaných je v Domově pod hradem Žampach: do 8.00 hodin předešlého dne, nejpozději však do čtvrtka do hodin je-li plánován odchod nebo příchod na dny víkendové (nebo dva dny předem, je-li plánován na dny svátků). Díl 3 Služba domov pro osoby se zdravotním postižením Článek 8 Zaopatření uživatelé Zaopatřený uživatel 12 hradí úhradu (základní úhrada) za a) ubytování, b) stravu, c) péči. Článek 9 Nezaopatření uživatelé (1) Nezaopatřený uživatel 13 hradí úhradu (základní úhrada) za a) stravu, b) péči. (2) Úhradu za stravu hradí osoba s vyživovací povinností k nezaopatřenému uživateli (dále jen plátce úhrady ). (3) Jestliže se poskytovateli vyplácí přídavek na dítě, snižuje se úhrada za stravu o jeho výši 14. (4) Jestliže má uživatel soudem nařízenou ústavní výchovu nebo předběžné opatření, úhradu za stravu stanoví OÚ ORP (podle místa trvalého bydliště nezaopatřeného uživatele) rozhodnutím ve správním řízení, pokud byl uživatel do Domova umístěn na základě rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy. (5) Dítě, které není nezaopatřeným dítětem nebo je poživatelem sirotčího důchodu po obou rodičích, hradí úhradu jako zaopatřený uživatel. 11 IS Cygnus\Sociální část\hromadné operace\nepřítomnost\přehled přítomnosti\--pravým tlačítkem myši okno pro částečnou nebo celodenní nepřítomnost zadat jméno pečující osoby do pole poznámka písm. a) a 73 odst. 1 písm. b) zákona zákona odst. 3 zákona. Domov pod hradem Žampach, IČ: Strana 6 (celkem 25)

7 (6) Dítě, které je poživatelem sirotčího důchodu po jednom rodiči, hradí úhradu jako nezaopatřený uživatel. (7) Sirotčí důchod se považuje za příjem podle zákona ( 71 odst. 4 zákona). Pro stanovení úhrady poživatele sirotčího důchodu se použije ustanovení o minimálním zůstatku z příjmu. (8) Jestliže je úhrada stanovena podle odst. 4 a plátce úhrady má vůči dítěti soudem stanoveno výživné, OÚ ORP stanoví rozhodnutím, jakým způsobem již stanovené výživné ovlivní výši úhrady; výživné pak náleží do depozitních prostředků dítěte. Článek 10 Výše úhrady (1) Úhradu za základní činnosti služby DOZP stanoví tabulka č. 1: Tabulka č. 1: služba domov pro osoby se zdravotním postižením: základní činnost složka úhrady výše úhrady a) poskytnutí ubytování ubytování sjednána smlouvou, nejvýše však ve výši podle 14 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách b) poskytnutí stravy strava sjednána smlouvou, nejvýše však ve výši podle 14 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím g) sociálně terapeutické činnosti h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí i) sociální poradenství v rozsahu základního sociálního poradenství péče 100 % příspěvku na péči bez úhrady 15 (2) Výše úhrady za ubytování a stravu (záloha na úhradu) za kalendářní měsíc se stanoví jako součet součinů sjednané sazby za tyto činnosti a koeficientu, který činí počet dnů kalendářního měsíce, na který se záloha stanoví; to neplatí pro nezaopatřené děti podle článku 9 odst. 4, kde koeficient pro výpočet měsíční úhrady činí 30. Stanoví-li se úhrada na část kalendářního měsíce, koeficient činí počet započatých kalendářních dnů, ve kterém byly tyto činnosti využívány. (3) Uživatel je povinen zaplatit za poskytování péče za kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve písm. a) zákona. Domov pod hradem Žampach, IČ: Strana 7 (celkem 25)

8 znění pozdějších předpisů 16. Podle 18 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 366/2011 Sb., je poskytovatel povinen výši úhrady potřebné pomoci příjemci příspěvku na péči (uživatel služby) písemně vyúčtovat nejpozději do 15 kalendářních dnů po uplynutí kalendářního měsíce, v němž byla pomoc poskytnuta. Na základě stanoviska MPSV (zprostředkováno APSS ČR dne ) se toto vyúčtování pro službu domov pro osoby se zdravotním postižením neprovádí. (4) Pokud by uživateli po zaplacení ceny ubytování a stravování podle odst. 2 za kalendářní měsíc nezůstala částka ve výši minimálního zůstatku z příjmu podle zákona (15%), uživatel může požádat poskytovatele o snížení úhrady; v tomto případě je povinen poskytovateli doložit výši svého příjmu 17. Minimální zůstatek z příjmu se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. Je-li více příjmů podle odst. 1, vypočítá se celkový zůstatek jako zákonný podíl ze součtu těchto příjmů. (5) Snížená úhrada podle odst. 4 se určí takto: částky měsíční úhrady se sníží tím způsobem, že od výše měsíčního příjmu uživatele se odečte částka minimálního zůstatku z příjmu za měsíc a uživatel hradí jako měsíční zálohu rozdíl mezi těmito částkami (dále jen snížená úhrada ). V takovém případě takto vzniklý rozdíl mezi cenou ubytování a stravování podle odst. 2 a sníženou úhradou (dále jen částka neuhrazeno ) poskytovatel nepovažuje za závazek uživatele vůči poskytovateli; to neplatí, pokud poskytovatel uzavře smlouvu o spoluúčasti na úhradě podle zákona 18. (6) Žádost o snížení úhrady uživatel podává poskytovateli na předepsaném tiskopise (Příloha č. 7 Směrnice); povinnou přílohou žádosti je prohlášení o příjmech včetně jejich doložení. Bez doložení prohlašovaných příjmů nelze žádosti vyhovět. O žádosti poskytovatel rozhodne do 30 ti dnů od jejího podání. Jestliže poskytovatel rozhodne o snížení úhrady, uvede datum účinnosti jejího snížení; jako toto datum se určí první den kalendářního měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém bylo o snížení úhrady rozhodnuto. Spolu s oznámením o snížení úhrady poskytovatel doručí uživateli nové oznámení o předpisu úhrady. (7) Jestliže uživatel hradí sníženou úhradu, použije se přednostně na úhradu stravy v rozsahu ceny za stravu. (8) Výše sazeb úhrady za den za základní činnosti podle odst. 1 písm. a) a b) nesmí být vyšší, než stanoví zvláštní právní předpis 19. (9) Výše sazeb úhrady za základní činnosti podle odst. 1 písm. a) a b) stanoví sazebník úhrad, který je přílohou č. 1 této směrnice. Článek 11 Úhrada za ubytování (1) Sazba úhrady za ubytování je stanovena Přílohou č. 1 této směrnice; sazba nesmí být vyšší než maximální úhrada podle zvláštního právního předpisu 20. (2) Při stanovení úhrady za ubytování se zohlední a) míra soukromí uživatele na pokoji; míra soukromí je dána počtem lůžek na pokoji, přičemž se rozlišují pokoje s jedním lůžkem, se dvěma lůžky a se třemi a více lůžky; b) míra kvality bydlení; míra kvality bydlení se posuzuje v těchto úrovních: 1. základní, 2. střední, 3. vyšší odst. 4 písm. a) a 74 odst. 4 písm. a) zákona odst. 5 zákona odst. 3 zákona. 19 Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů odst. 2 písm. a) vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Domov pod hradem Žampach, IČ: Strana 8 (celkem 25)

9 (3) Výše sazby je dána součinem sazby podle odst. 1, koeficientu stanoveného pro kritérium míry soukromí a koeficientu pro kritérium míry kvality bydlení. (4) Koeficienty podle odst. 3 stanoví tabulka č. 2: Tabulka č. 2 kritérium míra soukromí míra kvality bydlení pokoj základní střední vyšší 1 uživatel 1,00 0,90 0,95 1,00 2 uživatelé 0,95 0,90 0,95 1, uživatelé 0,90 0,90 0,95 1,00 (5) Částky podle odst. 3 se zaokrouhlují na celé koruny. (6) Jednotlivé pokoje pro uživatele služeb se zařazují podle míry kvality bydlení podle odst. 2 písm. b); toto zařazení stanoví příloha č. 4. Článek 12 Úhrada za stravu (1) Sazba úhrady za stravování se skládá a) ze stravovací jednotky, která je součtem finančních norem jednotlivých jídel (jednotlivá jídla a jejich finanční normy stanoví Příloha č. 1 této směrnice), b) z nákladů spojených s přípravou stravy, zejména provoz kuchyně poskytovatele (dále jen další stravovací náklady ). (2) Maximální cena za stravování (součet stravovací jednotky a dalších stravovacích nákladů) nesmí být vyšší než maximální úhrada podle zvláštního právního předpisu 21. (3) Sazba stravovací jednotky a sazba dalších stravovacích nákladů je stanovena Přílohou č. 1 této směrnice. (4) Výše dalších stravovacích nákladů činí a) u zaopatřených uživatelů 100 % těchto nákladů, které připadají na 1 uživatele, b) u nezaopatřených dětí 20 % těchto nákladů, které připadají na 1 uživatele; jestliže se jedná o úhradu podle článku 9 odst. 4, hradí 0 % těchto nákladů. Článek 13 Úhrada za péči (1) Uživatel hradí za péči částku odpovídající 100 % přiznaného příspěvku na péči podle zákona. (2) Příspěvek na péči se použije na úhradu základních činností poskytované služby podle článku 10 odst. 1 písm. c) až h). Uživatel, který nemá nárok na příspěvek na péči, má nárok na poskytnutí základních činností hrazených z příspěvku, pokud je s ohledem na své sociální a zdravotní poměry potřebuje. (3) Poskytovatel eviduje a zpracovává informaci o využití příspěvku na péči; pro tento účel provádí sběr dat o provedených úkonech v poskytovaných činnostech služby; sběr dat se provádí na jednotlivých odděleních přímé péče, v centrech aktivit a u sociální práce, a to prostřednictvím čteček záznamů IS Cygnus, popř. přímým zadáním provedených činností do PC. Za správnost výkazu péče uživatele služby odpovídá vedoucí příslušného oddělení; data se do IS Cygnus za příslušný kalendářní měsíc načítají do 6. dne následujícího kalendářního měsíce. Výkaz péče má elektronickou podobu a je dostupný z IS Cygnus. Přehled o využití příspěvku na péči zpracovává sociální pracovník odst. 2 písm. b) vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Domov pod hradem Žampach, IČ: Strana 9 (celkem 25)

10 Článek 14 Vratky z úhrady (1) Vratka z úhrady za příslušný kalendářní měsíc za a) stravu činí součet finančních norem jednotlivých jídel, která uživatel služeb za dobu pobytu mimo Domov neodebral nebo u kterých uživatel služeb využil právo stravu neodebrat, b) ubytování se vratka neposkytuje, c) péči činí poměrnou část příspěvku na péči, která připadá na celé dny pobytu mimo Domov, tj. péče v rodině nebo osob blízkých, (pro tento účel se celým dnem rozumí takový den, ve kterém uživatel od poskytovatele neodebral žádné jídlo); vratka se určí jako součin počtu celých dnů pobytu mimo Domov a denní částky příspěvku na péči, která se stanoví jako podíl příspěvku na péči a počtu kalendářních dnů v kalendářním měsíci, za který se vratka zjišťuje. (2) Jestliže je poskytovatel příjemcem přídavku na dítě a délka pobytu uživatele mimo Domov dosáhla celý kalendářní měsíc, poskytovatel vyplatí přídavek na dítě osobě, která měla uživatele po tuto dobu v přímém zaopatření 22. (3) Vratka z úhrady podle odst. 1 a) písm. a) se vyplácí uživateli služby převodem na depozitní účet, jestliže se jedná o zaopatřenou osobou; v případě nezaopatřeného dítěte se vratka vyplácí plátci úhrady, pokud se s plátcem úhrady poskytovatel nedohodne jinak; b) písm. c) se vyplácí osobě zajišťující péči; žije-li tato osoba ve společné domácnosti s opatrovníkem, vyplácí se opatrovníkovi, pokud se s opatrovníkem poskytovatel nedohodne jinak. Díl 4 Služba chráněné bydlení Článek 15 Právní rámec úhrady služby Základní činnosti služby CHB jsou podle 75 zákona poskytovány za úhradu, která je sjednána smlouvou o poskytnutí sociální služby; maximální výši úhrady stanoví zvláštní právní předpis 23. Článek 16 Skladba úhrady Úhradu za základní činnosti služby CHB: Tabulka č. 3: služba chráněné bydlení: základní činnost složka úhrady výše úhrady a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění sjednána smlouvou, stravy (dále jen stravování ) nejvýše však ve výši podle 17 odst. 2 strava písm. a) vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách; b) poskytnutí ubytování ubytování sjednána smlouvou, odst. 3 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Domov pod hradem Žampach, IČ: Strana 10 (celkem 25)

11 c) pomoc při zajištění chodu domácnosti péče nejvýše však ve výši podle 17 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách; maximální úhrada 120 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů; netrvá-li zajištění úkonu celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti maximální úhrada 120 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů; netrvá-li zajištění úkonu celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím maximální úhrada 120 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů; netrvá-li zajištění úkonu celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. f) sociálně terapeutické činnosti maximální úhrada 120 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů; netrvá-li zajištění úkonu celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí maximální úhrada 120 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů; netrvá-li zajištění úkonu celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. Domov pod hradem Žampach, IČ: Strana 11 (celkem 25)

12 h) sociální poradenství v rozsahu základního sociálního poradenství poradenství bez úhrady 24 Článek 17 Obecné postupy Uživatel je povinen uhradit poskytovateli za službu CHB úhradu za základní činnosti podle článku 16 ve výši ceny těchto služeb, která je sjednána smlouvou o poskytnutí sociální služby. Pro tento účel a) cena základní činnosti stravování a ubytování je stanovena ceníkem těchto činností, b) uživatel hradí zálohu na úhradu stravování na příslušný kalendářní měsíc ve výši součinu sazby úhrady za stravování a počtu kalendářních dnů v příslušném kalendářním měsíci, c) uživatel hradí zálohu na úhradu ubytování na příslušný kalendářní měsíc ve výši součinu sazby za ubytování a počtu kalendářních dnů v příslušném kalendářním měsíci, d) součet zálohy na stravování a ubytování je cena služby, která se porovnává s příjmem uživatele; uživatel hradí zálohu v této výši, jestliže po jejím odečtení od příjmu uživatele zůstane uživateli z příjmu částka minimálního zůstatku; částka minimálního zůstatku je sjednána ve smlouvě o poskytnutí sociální služby poskytovatel zpravidla sjednává částku ve výši 15 % z příjmu; e) pokud by uživateli po zaplacení ceny služby podle písm. d) za kalendářní měsíc nezůstala částka ve výši alespoň minimálního zůstatku, částka zálohy na úhradu se sníží tím způsobem, že od výše příjmu uživatele se odečte částka minimálního zůstatku z příjmu a uživatel hradí jako měsíční zálohu rozdíl mezi těmito částkami (dále jen snížená úhrada ); v takovém případě takto vzniklý rozdíl mezi cenou služby podle písm. d) a sníženou úhradou poskytovatel nepovažuje za závazek uživatele vůči poskytovateli; to neplatí, pokud poskytovatel uzavře smlouvu o spoluúčasti na úhradě podle zákona 25 ; jestliže uživatel hradí sníženou úhradu, použije se přednostně na úhradu stravy v rozsahu ceny za stravu podle písm. b) a částka úhrady za ubytování se sníží. Článek 18 Úhrada za ubytování (1) Sazba úhrady za ubytování za 1 kalendářní den v bytové jednotce, která je podle registrace určena k poskytování služby chráněné bydlení (Žampach č.p. 8, dále jen byt CHB ), se vypočítá ze skutečných nákladů na tento byt; pro tento účel se zjišťuje: a) nájemné v místě a čase obvyklé, b) spotřeba elektrické energie, c) spotřeba plynu, d) spotřeba vody, stočné, e) náklady na vytápění, f) náklady na odvoz odpadu, g) materiálové náklady. (2) Maximální cena ubytování podle předchozí věty nesmí být vyšší než maximální úhrada podle zvláštního právního předpisu 26. (3) Sazba úhrady za ubytování je stanovena Přílohou č. 2 této směrnice písm. a) zákona odst. 3 zákona odst. 2 písm. b) vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Domov pod hradem Žampach, IČ: Strana 12 (celkem 25)

13 Článek 19 Úhrada za stravování (1) Sazba úhrady za stravování se skládá a) ze stravovací jednotky, která je součtem finančních norem jednotlivých jídel (jednotlivá jídla a jejich finanční normy stanoví Příloha č. 2 této směrnice), b) z nákladů spojených s přípravou stravy, zejména provoz kuchyně poskytovatele (dále jen další stravovací náklady ). (2) Maximální cena za stravování (součet stravovací jednotky a dalších stravovacích nákladů) nesmí být vyšší než maximální úhrada podle zvláštního právního předpisu 27. (3) Sazba stravovací jednotky a sazba dalších stravovacích nákladů je stanovena Přílohou č. 2 této směrnice. Článek 20 Úhrada za péči (1) Uživatel je povinen poskytovateli zaplatit úhradu za péči, kterou poskytovatel uživateli skutečně poskytl, a to v rozsahu předpisu úhrady péče, nejvýše však ve výši přiznaného příspěvku na péči. Uživatel je povinen zaplatit jako zálohu na úhradu poskytnuté péče za kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného příspěvku na péči. Pro účely úhrady za péči se rozumí a) zpoplatněnými činnostmi péče jsou činnosti podle článku 16 písm. c) až g); b) předpisem úhrady péče součet výkonů péče v příslušném kalendářním měsíci za zpoplatněné činnosti péče; c) výkonem péče je součin jednoho provedení úkonu činnosti péče a sazby úhrady pro tento úkon; d) úkonem činnosti péče je konkrétní provedení základní činnosti služby CHB zaměstnancem poskytovatele; e) sazbou úhrady úkonu je cena za provedení úkonu činnosti péče. (2) Poskytovatel stanoví rozsah úkonů ve zpoplatněných činnostech péče v souladu s platnými právními předpisy a stanoví jejich cenu do výše maximální úhrady, kterou stanoví zvláštní právní předpis 28 ; rozsah úkonů péče a jejich cenu stanoví Příloha č. 2 této směrnice. (3) Podkladem pro úhradu péče je evidence provedených úkonů péče ve zpoplatněných činnostech péče za ukončený kalendářní měsíc (dále jen výkaz péče ); evidence se provádí prostřednictvím IS Cygnus. Za správnost výkazu péče odpovídá vedoucí chráněného bydlení a předkládá jej sociálnímu pracovníkovi pro každého uživatele CHB do 6. dne následujícího kalendářního měsíce. Článek 21 Vratky za neodebrané služby (1) Nárok na vratku za neodebrané služby vzniká, jestliže je záloha na úhradu již zaplacena a uživatel neodebral sjednané služby. (2) Vratka z úhrady za příslušný kalendářní měsíc a) za stravování činí součet finančních norem jednotlivých jídel, která uživatel neodebral; b) za ubytování se neposkytuje, c) za péči se odvozuje ze zaplaceného příspěvku na péči; odst. 2 písm. a) vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Domov pod hradem Žampach, IČ: Strana 13 (celkem 25)

14 1. poskytovatel vrátí za každý celý den, kdy uživatel byl v péči rodiny nebo osob blízkých denní částku zaplaceného příspěvku na péči (dále jen vratka za péči v rodině ); denní částka příspěvku na péči je podíl zaplaceného příspěvku na péči a počtu kalendářních dnů v příslušném kalendářním měsíci; jestliže rozdíl mezi zaplacenou zálohou na péči (přiznaný příspěvek na péči) a úhradou za zpoplatněné činnosti péče (předpis úhrady péče) je menší než vypočítaná vratka za péči v rodině, činí vratka za péči v rodině rozdíl mezi zaplacenou zálohou na péči a předpisem úhrady péče; 2. poskytovatel vrátí částku nevyčerpaného příspěvku na péči, která je rozdílem mezi zaplacenou zálohou příspěvku na péči a úhradou za zpoplatněné činnosti péče podle (předpis úhrady péče), a to po odpočtu vratky podle bodu 1. (dále jen vratka za nevyčerpanou péči ). Článek 22 Vyúčtování Poskytovatel je povinen předložit uživateli, popř. jeho opatrovníkovi a) Oznámení o předpisu úhrady za sociální službu při uzavření smlouvy a vždy při změně skutečností, které výši úhrady ovlivňují, a to do 15. dne následujícího kalendářního měsíce; b) vyúčtování zálohy na úhradu péče za kalendářní měsíc, a to do 15. dne následujícího kalendářního měsíce; součástí vyúčtování je evidence poskytovatelem provedených úkonů péče. Díl 5 Odlehčovací služba Článek 22a Právní rámec úhrady služby Podle 75 odst. 1 písm. f) zákona se stanoví, že za poskytování OS uživatel hradí úhradu za základní činnosti v rozsahu stanoveném smlouvou, přičemž maximální výši úhrady stanoví vyhláška č. 505/2006 Sb. Článek 22b Základní činnosti služby Tabulka č. 4: základní činnost složka úhrady výše úhrady a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění sjednána smlouvou, stravy (dále jen stravování ) nejvýše však ve výši podle 10 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. strava 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách; b) poskytnutí ubytování sjednána smlouvou, nejvýše však ve výši podle 10 odst. 2 písm. c) vyhlášky č. ubytování 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách; Domov pod hradem Žampach, IČ: Strana 14 (celkem 25)

15 c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím péče maximální úhrada 120 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů; netrvá-li zajištění úkonu celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. maximální úhrada 120 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů; netrvá-li zajištění úkonu celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. maximální úhrada 120 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů; netrvá-li zajištění úkonu celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. f) sociálně terapeutické činnosti maximální úhrada 120 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů; netrvá-li zajištění úkonu celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí h) sociální poradenství v rozsahu základního sociálního poradenství maximální úhrada 120 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů; netrvá-li zajištění úkonu celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. poradenství bez úhrady písm. a) zákona. Domov pod hradem Žampach, IČ: Strana 15 (celkem 25)

16 Článek 22c Obecné postupy (1) Uživatel je povinen za každý sjednaný den poskytování OS uhradit poskytovateli zálohu na úhradu stravy a ubytování ve výši součtu sazby za stravu a ubytování (cena služby), která je sjednána smlouvou o poskytnutí sociální služby. (2) Jestliže je uživatelem nezaopatřené dítě a rodiče požádají o snížení úhrady, poskytovatel úhradu sníží, jestliže rodiče doloží, že jsou příjemci dávky v hmotné nouzi podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že úhradu za ubytování nehradí; tato skutečnost se dokládá rozhodnutím příslušného orgánu o přiznání dávky v hmotné nouzi, ze kterého je zřejmé, že po dobu poskytování OS mají na tuto dávku nárok. Článek 22d Úhrada za ubytování (1) Maximální cena ubytování nesmí být vyšší než maximální úhrada podle zvláštního právního předpisu 30. Součástí sazby za ubytování jsou provozní náklady. (2) Sazba úhrady za ubytování je stanovena Přílohou č. 6 této směrnice. Článek 22e Úhrada za stravování (1) Sazba úhrady za stravování se skládá a) ze stravovací jednotky, která je součtem finančních norem jednotlivých jídel (jednotlivá jídla a jejich finanční normy stanoví Příloha č. 6 této směrnice), b) z nákladů spojených s přípravou stravy, zejména provoz kuchyně poskytovatele (dále jen další stravovací náklady ). (2) Maximální cena za stravování (součet stravovací jednotky a dalších stravovacích nákladů) nesmí být vyšší než maximální úhrada podle zvláštního právního předpisu 31. (3) Sazba stravovací jednotky a sazba dalších stravovacích nákladů je stanovena Přílohou č. 6 této směrnice. Článek 22f Úhrada za péči (1) Uživatel je povinen poskytovateli zaplatit úhradu za péči, kterou poskytovatel uživateli skutečně poskytl, a to v rozsahu předpisu úhrady péče. Uživatel je povinen zaplatit jako zálohu na úhradu poskytnuté péče částku ve výši součinu počtu sjednaných dnů poskytování služby a denní částky přiznaného příspěvku na péči, v případě sjednání OS na celý kalendářní měsíc ve výši přiznaného příspěvku na péči. Pro účely úhrady za péči se rozumí a) zpoplatněnými činnostmi péče jsou činnosti podle článku 22b písm. c) až h); b) předpisem úhrady péče součet výkonů péče v příslušném kalendářním měsíci za zpoplatněné činnosti péče; c) výkonem péče je součin jednoho provedení úkonu činnosti péče a sazby úhrady pro tento úkon; d) úkonem činnosti péče je konkrétní provedení základní činnosti služby OS zaměstnancem poskytovatele; odst. 2 písm. c) vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů odst. 2 písm. b) vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Domov pod hradem Žampach, IČ: Strana 16 (celkem 25)

17 e) sazbou úhrady úkonu je cena za provedení úkonu činnosti péče. (2) Poskytovatel stanoví rozsah úkonů ve zpoplatněných činnostech péče v souladu s platnými právními předpisy a stanoví jejich cenu do výše maximální úhrady, kterou stanoví zvláštní právní předpis 32 ; rozsah úkonů péče a jejich cenu stanoví Příloha č. 6 této směrnice. (3) Podkladem pro úhradu péče je evidence provedených úkonů péče ve zpoplatněných činnostech péče za období poskytování OS (dále jen výkaz péče ); evidence se provádí prostřednictvím IS Cygnus. Za správnost výkazu péče odpovídá vedoucí oddělení pověřený vedením OS a předkládá jej sociálnímu pracovníkovi pro každého uživatele OS do 6. dne následujícího kalendářního měsíce, popř. po ukončení poskytování OS uživateli. (4) Jestliže předpis úhrady péče je vyšší než záloha na úhradu péče, uživatel je povinen poskytovateli zaplatit spolu se zálohou na úhradu péče rozdíl mezi předpisem úhrady péče a zálohou na úhradu péče. (5) Jestliže je předpis úhrady péče nižší než zaplacená záloha na úhradu péče, poskytovatel je povinen rozdíl mezi zaplacenou zálohou na úhradu péče a předpisem péče uživateli vrátit. (6) Denní částka příspěvku na péči podle odst. 1 se určuje jako podíl přiznaného příspěvku a počtu kalendářních dnů v příslušném kalendářním měsíci. Díl 6 Společná ustanovení Oddíl první Příjmy Článek 23 (1) Poskytovatel při přijetí nového uživatele nevyžaduje doložení výše jeho příjmů; to neplatí, pokud uživatel požádá o sníženou úhradu. V takovém případě je uživatel povinen a) uvést všechny příjmy v plné výši a žádný nezatajit, b) při každé změně příjmů oznámit a doložit jejich novou výši a to do 8 kalendářních dnů ode dne změny. (2) Za příjmy podle odst. 1 se nepovažují a) odměny uživatele služeb přijaté v rámci aktivizačních a výchovných činností v rámci Domova (zejména center aktivit), b) příjmy z brigád uživatelů služeb, které mají nahodilou a zanedbatelnou povahu, c) příjmy z úročení vkladů nižší než 200,- Kč za kalendářní rok, d) příjmy, které mají nepravidelnou povahu. Oddíl druhý Dávky důchodového pojištění Článek 24 Obecná ustanovení (1) Poskytovatel se řídí zejména těmito platnými právními předpisy: a) zákon č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, b) zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. (2) Orgánem veřejné správy na úseku dávek důchodového pojištění je: a) Česká správa sociálního zabezpečení, odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Domov pod hradem Žampach, IČ: Strana 17 (celkem 25)

18 b) Okresní správy sociálního zabezpečení, c) Obecní úřady. (3) Jestliže je uživatel poživatelem dávky důchodového pojištění (dále jen důchod ), a) nabídne poskytovatel uživateli, popř. jeho zákonnému zástupci, zařazení jeho důchodu na hromadný výplatní poukaz důchodů vyplácených poskytovateli přímo ČSSZ, b) poskytovatel poučí uživatele, popř. jeho zákonného zástupce, též o možnosti hradit úhradu v hotovosti do pokladny poskytovatele nebo převodem na účet poskytovatele. (4) Za účelem podle odst. 3 písm. a) sociální pracovník s uživatelem, popř. jeho zákonným zástupcem projedná: a) Hlášení ČSSZ o přijetí klienta do zařízení sociálních služeb (ČSSZ ), b) Souhlas zákonného zástupce s ustanovením zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění, c) Prohlášení důchodce o pravidlech pro výplatu důchodu hromadným poukazem ČSSZ. (5) Sociální pracovník a) dokument podle odst. 4 písm. a) zašle ČSSZ do 2 dnů po přijetí uživatele do Domova, b) dokument podle odst. 4 písm. b) připojí k žádosti poskytovatele o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění uživatele, c) dokument podle odst. 4 písm. c) zašle ČSSZ spolu s rozhodnutím obecního úřadu o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění uživatele. (6) Sociální pracovník za účelem podle odst. 3 podá příslušnému obecnímu úřadu (místně příslušným obecním úřadem je tento podle místa trvalého bydliště poživatele důchodu) žádost o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění; za poskytovatele je navržen zvláštním příjemcem ředitel Domova. Žádost je opatřena souhlasem osoby navržené zvláštním příjemcem s ustanovením zvláštním příjemcem; přílohou je dokument podle odst. 4 písm. b). Článek 25 Povinnosti Sociální pracovník a) podává Hlášení o přijetí klienta do zařízení sociálních služeb (Tiskopis ČSSZ č ) do 2 dnů od přijetí důchodce, b) podává Hlášení o ukončení pobytu klienta v zařízení sociálních služeb (Tiskopis ČSSZ č ) do 2 dnů od ukončení pobytu důchodce, c) v případě změny zákonného zástupce důchodce, jemuž je důchod vyplácen hromadným výplatním poukazem, požádá nového zákonného zástupce o potvrzení souhlasu s dosavadním způsobem výplaty důchodu (článek 12b odst. 4) a podá žádost o ustanovení zvláštního příjemce důchodu kopii tohoto rozhodnutí zasílá ČSSZ, d) v případě ukončení pobytu důchodce zašle splátky důchodu, které poskytovateli nenáleží, na účet příslušného poskytovatele služeb nebo v případě úmrtí na účet ČSSZ. Oddíl třetí Dávky státní sociální podpory Článek 26 Obecná ustanovení (1) Poskytovatel se řídí zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Domov pod hradem Žampach, IČ: Strana 18 (celkem 25)

19 (2) Orgánem veřejné správy na úseku státní sociální podpory jsou úřady státní sociální podpory, tj. zejména úřady práce a v jejich rámci kontaktní místa SSP podle místa trvalého bydliště uživatele. (3) Uživatel služeb, který je nezaopatřeným dítětem, je pro účely státní sociální podpory v plném přímém zaopatření ústavu (zařízení) pro péči o děti nebo mládež; za plné přímé zaopatření se považuje zaopatření ústavu (zařízení) pro péči o děti nebo mládež, poskytuje-li tento ústav (zařízení) dětem stravování, ubytování a ošacení 33. (4) V případě podle odst. 3 se přídavek na dítě vyplácí zařízení sociálních služeb 34. Článek 27 Povinnosti (1) Poskytovatel služeb jako příjemce dávky (přídavek na dítě) má povinnost použít dávku pouze ve prospěch uživatele služeb (na úhradu sociální služby). (2) Poskytovatel služeb má dále povinnost písemně ohlásit příslušnému úřadu státní sociální podpory (KM SSP) do 8 dnů změny ve skutečnostech rozhodných pro trvání nároku na dávku, její výši nebo výplatu, tj. a) pro pokračování nároku na přídavek na dítě doložit trvání nezaopatřenosti dítěte, tj. nejpozději do kalendářního roku podat na příslušná KM SSP Potvrzení o studiu a Doklad o výši ročního příjmu, b) pro výplatu dávky osvědčit plné přímé zaopatření dítěte v ústavu, popř. účet poskytovatele a variabilní symbol platby, a dále změnu trvalého bydliště uživatele služeb, c) pro nárok na dávku ukončení nezaopatřenosti uživatele, tj. výplatu příjmu podle zákona č.110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu (poživatel sirotčího důchodu se považuje za nezaopatřené dítě 35 ). Oddíl čtvrtý P říspěvek na péči Článek 28 Obecná ustanovení (1) Poskytovatel se řídí zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. (2) Orgánem veřejné správy na úseku příspěvku na péči jsou a) krajská pobočka Úřadu práce ČR, b) okresní správa sociálního zabezpečení (posudková služba). (3) Jestliže je uživatel (oprávněná osoba k příspěvku) po celý kalendářní měsíc a) v ústavní péči zdravotnického zařízení (zejména nemocnice, léčebna dlouhodobě nemocných, psychiatrická léčebna), b) ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, s výjimkou dětského domova, c) ve výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody, příspěvek se nevyplácí. (4) Jestliže nastane některá ze skutečností podle odst. 3, výplata příspěvku se zastaví od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém tato skutečnost nastala, pokud k tomuto dni trvá. Výplata příspěvku se obnoví od prvního dne kalendářního měsíce, ve kterém tato skutečnost netrvala po celý kalendářní měsíc odst. 4 zákona č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o SSP ) odst. 3 a 59 odst. 1 písm. d) zákona o SSP odst. 3 zákona o SSP a odst. 1 zákona. Domov pod hradem Žampach, IČ: Strana 19 (celkem 25)

20 Pro tento účel sociální pracovník podává oznámení příslušné krajské pobočce Úřadu práce ČR a to ve lhůtě do 8 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala. (5) Jestliže uživatel (oprávněná osoba k příspěvku) dosáhne 18 let věku, příspěvek na péči se vyplácí od následujícího kalendářního měsíce ve výši podle částek příspěvku pro osoby starší 18 let podle stupně závislosti před 18. rokem věku. Krajská pobočka Úřadu práce ČR zahájí řízení z moci úřední pro účely posouzení stupně závislosti 37. (6) Jestliže uživatel, kterému jsou poskytovány pobytové sociální služby v zařízení sociálních služeb ( 48 až 51 nebo 52), zemře a) před vydáním rozhodnutí o příspěvku (uživatel je žadatelem), vstupuje do řízení o příspěvek na péči toto zařízení; toto zařízení se stává účastníkem správního řízení a vzniká mu nárok na částky příspěvku na péči splatné do dne úmrtí uživatele pro účely úhrady poskytnuté péče; b) po přiznání příspěvku (uživatel již je příjemcem), částky příspěvku, které nebyly do dne úmrtí uživatele vyplaceny, se vyplatí tomuto zařízení pro účely úhrady poskytnuté péče 38. Článek 29 Povinnosti (1) Poskytovatel služeb je povinen využívat příspěvek na péči na úhradu nákladů spojených s poskytováním potřebné péče 39. (2) Poskytovatel služeb má dále povinnost písemně ohlásit příslušné krajské pobočce Úřadu práce ČR do 8 dnů změny ve skutečnostech rozhodných pro trvání nároku na příspěvek, jeho výši nebo výplatu, tj. a) změnu zákonného zástupce uživatele, b) změnu trvalého bydliště uživatele, c) změnu osoby, která zajišťuje uživateli potřebnou péči, d) úmrtí uživatele, e) vznik skutečnosti podle článku 28 odst. 3. (3) Poskytovatel je povinen na výzvu příslušné krajské pobočce Úřadu práce ČR osvědčit skutečnosti podle odst. 2 a to do 8 dnů ode dne doručení této výzvy. (4) Poskytovatel dále poskytne součinnost při provádění sociálního šetření pro účely stanovení stupně závislosti uživatele 40. Oddíl pátý Evidence a vyúčtování Článek 30 (1) Poskytovatel vede evidenci a) příjmů uživatelů, b) úhrad uživatelů, c) vratky z úhrady uživatelů. (2) Evidenci podle odst. 1 písm. a) vede poskytovatel v rozsahu nejméně a) výše příjmu z dávek důchodového pojištění pro každého uživatele jmenovitě, b) výše příjmu z dávek státní sociální podpory pro každého uživatele jmenovitě, c) výše příjmu z příspěvku na péči pro každého uživatele jmenovitě. (3) Evidenci podle odst. 1 písm. b) vede poskytovatel v rozsahu nejméně a) výše sazby úhrady, která představuje cenu sociální služby, 37 14a odst. 2 zákona odst. 3 zákona odst. 2 zákona odst. 1 zákona. Domov pod hradem Žampach, IČ: Strana 20 (celkem 25)

21 b) výše předpisu úhrady, který představuje sazbu úhrady upravenou s ohledem na příjem uživatele a zákonný zůstatek z příjmu, c) výše kapesného, která představuje zůstatek z příjmu po úhradě za služby, d) výše přeplatku nebo nedoplatku předpisu úhrady. (4) Evidenci podle odst. 1 písm. c) vede poskytovatel v rozsahu nejméně a) výše vratky z úhrady pro její jednotlivé složky, b) příjemce vratky z úhrady pro její jednotlivé složky. Oddíl šestý H motná nouze Článek 31 (1) V hmotné nouzi není osoba, která je a) invalidní ve třetím stupni, b) poživatelem příspěvku na péči ve stupni II až IV, c) nezaopatřeným dítětem (umístěné na základě rozhodnutí příslušného orgánu podle 48 zákona dítě s nařízenou ústavní výchovou). (2) Orgán pomoci v hmotné nouzi (krajská pobočka Úřadu práce ČR) může v odůvodněných případech určit, že osoby podle odst. 1 bude považovat za osoby v hmotné nouzi 41. Oddíl sedmý Úhrada ve zvláštních případech Článek 32 Úhrada nezaopatřených dětí (1) Poskytovatel může sjednat úhradu podle článku 9 odst. 1 písm. a) (úhrada za stravu pro nezaopatřeného uživatele) až nulovou, jestliže a) je osoba s vyživovací povinností k uživateli příjemcem dávek podle zákona o pomoci v hmotné nouzi, b) nezaopatřené dítě má soudem nařízenou ústavní výchovu a s ohledem na mimořádnou osobní nebo sociální situaci osoby s vyživovací povinností nebo zájem nezaopatřeného dítěte je požadavek úhrady sociálně necitlivý, c) osoba s vyživovací povinností k uživateli je též uživatelem sociálních služeb. (2) Skutečnost podle odst. 2 písm. a) se prokazuje rozhodnutím orgánu pomoci v hmotné nouzi o přiznání dávky pomoci v hmotné nouzi. Jestliže osoba s vyživovací povinností k uživateli přestane být příjemcem dávek podle zákona o pomoci v hmotné nouzi, je povinna tuto skutečnost oznámit a doložit poskytovateli do 8 dnů ode dne, kdy se tuto skutečnost dověděla. (3) O uplatnění ustanovení podle odst. 1 rozhoduje ředitel na návrh sociálního pracovníka. Tento návrh musí být zdůvodněn. Při uplatnění odst. 1 dbá poskytovatel především zájmu nezaopatřeného dítěte. Článek 33 Úhrada dospělých osob (1) Jestliže je uživatel osobou bez příjmů, poskytovatel může s takovým uživatelem ve smlouvě sjednat úhradu za stravu a ubytování, která může být až nulová odst. 1 a 3 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 366/2011 Sb. Domov pod hradem Žampach, IČ: Strana 21 (celkem 25)

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 Poskytovatelem sociální služby: Adresa: Sídlo: DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k J A V O R N Í K IČO: 75004101 Zapsán:

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově klidného stáří v Žinkovech, p.o. č. XXX / 2013 Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (-í) %KLIENT narozený (-á) %DATNAR bydliště %TBYDULICE, %TBYDPSC %TBYDOBEC v textu této

Více

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA 269/2015 Sb. - rozúčtování nákladů na vytápění a příprava teplé vody pro dům - poslední stav textu 269/2015 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. září 2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Zásady pro určení nájemného z bytů a nebytových prostorů, záloh na plnění poskytovaná s užíváním bytů a nebytových prostorů a jejich vyúčtování

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba I. Kontakty: Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Zásady pro určení nájemného z bytů a nebytových prostorů, záloh na plnění poskytovaná s užíváním bytů a nebytových prostorů a jejich vyúčtování

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i. bydliště: v textu této smlouvy dále jen Osoba zastoupený(á) :

Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i. bydliště: v textu této smlouvy dále jen Osoba zastoupený(á) : Příloha č. 9. standardu č. 4. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově Březnici, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Sadová 618, 262 72 Březnice, IČ 61903302 Níže uvedeného dne, měsíce a

Více

Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb

Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb (dotace ze státního rozpočtu na rok 2015) Popis způsobu výpočtu optimální výše finanční podpory - Liberecký kraj Kraj bude při výpočtu dotace postupovat

Více

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Smlouva č.: SMF/3/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

118/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

118/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ 118/2000 Sb. ZÁKON ze dne 6. dubna 2000 o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů Změna: 436/2004 Sb. Změna: 73/2006 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 217/2009

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 (NOVELIZOVANÉ ZNĚNÍ) Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje: Čl. 1 Předmět

Více

Město Dobruška. Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místním poplatku ze psů a o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Město Dobruška. Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místním poplatku ze psů a o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Město Dobruška Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místním poplatku ze psů a o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo Města Dobruška se na svém zasedání konaném dne 17. března

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Cena zboží a služeb a platební podmínky

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Cena zboží a služeb a platební podmínky Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku (dále jen OZ ) vzájemná práva a povinnosti smluvních

Více

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 V. volební období 172 N á v r h poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995

Více

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI 2016

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI 2016 RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI 2016 I. Cíl : Podpora sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.,

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM Čl. I Základní ustanovení 1) Těmito Pravidly se stanoví postup při prodeji bytů a nebytových prostor, které jsou dosud ve

Více

Smlouva o poskytování služeb sociální péče ve zdravotnickém zařízení ústavní péče (číslo smlouvy: <<cislo>>)

Smlouva o poskytování služeb sociální péče ve zdravotnickém zařízení ústavní péče (číslo smlouvy: <<cislo>>) Smlouva o poskytování služeb sociální péče ve zdravotnickém zařízení ústavní péče (číslo smlouvy: ) Smluvní strany Vy jako klient sociální služby Pan/paní a My jako poskytovatel sociálních

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

Zákon č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

Zákon č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Zákon č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Ve znění: zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona

Více

499/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA

499/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA Obsah a text 499/2004 Sb. - stav k 31.12.2013 Změna: 413/2005 Sb., 444/2005 Sb. Změna: 112/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 32/2008 Sb. Změna: 190/2009 Sb. Změna: 227/2009 Sb. Změna:

Více

SMĚRNICE REKTORA č. 4/2001 CESTOVNÍ NÁHRADY V TUZEMSKU A ZAHRANIČÍ ZAMĚSTNANCŮ UTB VE ZLÍNĚ

SMĚRNICE REKTORA č. 4/2001 CESTOVNÍ NÁHRADY V TUZEMSKU A ZAHRANIČÍ ZAMĚSTNANCŮ UTB VE ZLÍNĚ SMĚRNICE REKTORA č. 4/2001 CESTOVNÍ NÁHRADY V TUZEMSKU A ZAHRANIČÍ ZAMĚSTNANCŮ UTB VE ZLÍNĚ Rozdělovník: rektor, kvestor, tajemníci fakult, vedoucí všech rektorátních pracovišť, ředitel KaM Zpracovala:

Více

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ č. 19/2015 O cestovních náhradách Vydalo Zastupitelstvo města Trutnova Schváleno dne Zpracovali Odborný garant Dotčené orgány a organizace 7. 12.

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Článek 1 Úvodní ustanovení Pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře platí příslušná ustanovení občanského

Více

ČÁST II. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY

ČÁST II. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY Cenový věstník 12/2015 40 Za každých dalších 20 km 20 URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU ČÁST I. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. Uvedené podmínky platí pro dopravce provozující

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tato pravidla stanoví postup pro poskytování

Více

Mateřská škola Rumburk, Sukova 1047/4, příspěvková organizace. Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole

Mateřská škola Rumburk, Sukova 1047/4, příspěvková organizace. Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole Mateřská škola Rumburk, Sukova 1047/4, příspěvková organizace Směrnice č. 10/2015 Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole Obsah : Čl.1 Úvodní ustanovení Čl. 2

Více

348/2005 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

348/2005 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ 348/2005 Sb. ZÁKON ze dne 5. srpna 2005 o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů Změna: 235/2006 Sb. Změna: 112/2006 Sb. Změna: 304/2007 Sb. Změna: 7/2009 Sb. Změna: 132/2010

Více

OBEC OHNIŠOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC OHNIŠOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC OHNIŠOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Ohnišov se na svém zasedání dne 14. 12. 2015 usnesením č. 14-3 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5 Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5 I. Úvodní ustanovení 1. Zásady nakládání s bytovým fondem Městské části Praha 5 (dále jen Zásady ) vychází z ustanovení zákona

Více

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zadavatel: Římskokatolická farnost děkanství Skuteč Tyršova

Více

Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010

Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010 * Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010 * 04. 01. 2010, Ing. Petr Kučera Nová minimální záloha na zdravotní pojištění platí již od ledna 2010, nové minimální/maximální zálohy

Více

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO SENIORY V BLATNÉ, TŘ. T. G. MASARYKA 272, 388 01 BLATNÁ STANDARD KVALITY SOCIÁLNÍ SLUŽBY 3 JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU 3. INFORMOVÁNÍ ZÁJEMCE O SLUŽBĚ 3.1. ROZSAH INFORMACÍ, KTERÉ POSKYTUJEME

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky zadávané druhem otevřeného řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního

Více

SMĚRNICE Č. 4/2014 O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH

SMĚRNICE Č. 4/2014 O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic SMĚRNICE Č. 4/2014 O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH Rada města, v souladu s ustanovením 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecního zřízení), ve znění

Více

Smlouva o ubytování. Článek I Smluvní strany

Smlouva o ubytování. Článek I Smluvní strany číslo smlouvy objednatele: 437/OSV/2016 číslo smlouvy ubytovatele: Smlouva o ubytování Článek I Smluvní strany 1. Objednatel: Havířov, statutární město se sídlem: Svornosti 2,73601 Havířov-Město není zapsán

Více

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 3

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 3 VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 3 Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů,

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Výnos kvestora č. 30.05/2012. Poskytování náhrad cestovních výdajů

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Výnos kvestora č. 30.05/2012. Poskytování náhrad cestovních výdajů Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Č.j.: 018/962/2012 V Praze 14. února 2012 Výnos kvestora č. 30.05/2012 Poskytování náhrad cestovních výdajů I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Poskytování náhrad cestovních

Více

VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB

VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB Rámcový program pro podporu technologických center a center strategických služeb schválený vládním

Více

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014. pro financování mimoškolských příspěvkových organizací

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014. pro financování mimoškolských příspěvkových organizací P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014 pro financování mimoškolských příspěvkových organizací září 2014 Rada města Loun na základě usnesení 264/2014 ze dne 22.09.2014 vydává tato pravidla P13/2014 pro

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

Smlouvu o nájmu bytu č..

Smlouvu o nájmu bytu č.. 1) Městská část Praha 5 se sídlem Praha 5, nám. 14. října 4, IČ 00063 631 jednající statutárním zástupcem MČ Praha 5 na straně jedné jako pronajímatel a 2). datum narození: dosud bytem: na straně druhé

Více

Opatření č. 14/2007. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Opatření č. 14/2007. Čl. 1 Úvodní ustanovení Opatření č. 14/27 PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NÁJMU BYTŮ V DOMECH ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, BYTŮ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ A V CHRÁNĚNÝCH BYTECH V MAJETKU MĚSTA ŠUMPERKA Datum vydání: 9. 8. 27 Zpracoval: Bc. Radmila Kouřilová

Více

Obecně závazná vyhláška města Milovice č. 1 / 2011 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška města Milovice č. 1 / 2011 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška města Milovice č. 1 / 2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Milovice vydává dne 31.1.2011 podle 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech (schváleno na zasedání Městského zastupitelstva v Děčíně dne 2. 7. 1998 usnesením

Více

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Město Štramberk Náměstí 9, 742 66 VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Oběh účetních dokladů Platnost: od roku 2010 Pro účetní případy roku 2010, použití od zahájení účtování účetních případů roku 2010.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: MZS/0316/2015 Vypracovala: Schválil: Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 10, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Dokument nabývá platnosti ode dne: 1. 1. 2016 Spisový/skartační

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. DZP Uherský Brod oprava střechy Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2014/2/06 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace číslo smlouvy: SML/0276/2016 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská

Více

Ovoce do škol Příručka pro žadatele

Ovoce do škol Příručka pro žadatele Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Ovoce do škol Příručka pro žadatele OBSAH 1. Základní informace 2. Schválení pro dodávání produktů 3. Stanovení limitu

Více

Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek

Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek Příloha č. 1 Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek Článek č. I Rozsah působnosti Pravidla pro financování příspěvkových organizací (dále jen organizace ) platí pro všechny

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ. č. 5/2003. Zrušena vyhláškou č. 12/2005 s účinností od 1.1.2006!!! O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ. č. 5/2003. Zrušena vyhláškou č. 12/2005 s účinností od 1.1.2006!!! O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2003 Zrušena vyhláškou č. 12/2005 s účinností od 1.1.2006!!! O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH schválena dne 30. října 2003 účinnost od 1. ledna 2004

Více

Vnitřní kontrolní systém

Vnitřní kontrolní systém Organizace: Integrovaná střední škola Cheb Vnitřní předpis číslo: 6/2010 Vnitřní kontrolní systém Platnost od: 1.4. 2010 Účinnost od: 1.4. 2010 Datum: 31.3. 2010 Vypracoval: Bc.Věra Burdová Funkce: ekonomka

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Č. /2012

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Č. /2012 Příloha č. 3 návrhu usnesení SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Č. /2012 Statutární město Pardubice se sídlem: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice identifik.

Více

Směrnice DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV. Dlouhodobý majetek. Typ vnitřní normy: Identifikační znak: Název:

Směrnice DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV. Dlouhodobý majetek. Typ vnitřní normy: Identifikační znak: Název: Typ vnitřní normy: Směrnice DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV Identifikační znak: Název: Dlouhodobý majetek Vazba na legislativu: Závazné pro: Zákon č. 563/1991 Sb.,

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12, 18

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem

Více

Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017

Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017 Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017 1.1. Vymezení způsobilých nákladů obecná část (1) Účelová podpora může být poskytnuta pouze na činnosti definované

Více

Obchodní podmínky státního podniku Lesy České republiky, s.p., ke Kupním smlouvám na dodávku dříví formou elektronických aukcí

Obchodní podmínky státního podniku Lesy České republiky, s.p., ke Kupním smlouvám na dodávku dříví formou elektronických aukcí Obchodní podmínky státního podniku Lesy České republiky, s.p., ke Kupním smlouvám na dodávku dříví formou elektronických aukcí č. 2014/02, účinné pro aukce vyhlášené od 26.11.2014 včetně 1. Předmět obchodních

Více

Penzijní plán IX. 512348 11/2012

Penzijní plán IX. 512348 11/2012 Penzijní plán IX. 512348 11/2012 1. Úvodní ustanovení základní pojmy 1.1. Pro penzijní plán společnosti AXA penzijní fond a.s. platí příslušná ustanovení zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA LITOMYŠL č. 81/2016

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA LITOMYŠL č. 81/2016 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA LITOMYŠL č. 81/2016 (dále jen Smlouva") Méitiký úříd UtDmyll Domíeno 10.3.2010 10:21:45 MCÚ Utomyil 07022/2016 Uttfi; 1, prrtoh: Město Litomyšl " se sídlem:

Více

SMLOUVA. Smlouva o poskytování služeb sociální péče

SMLOUVA. Smlouva o poskytování služeb sociální péče Evidenční číslo: datum: SMLOUVA Uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely uvedené strany tuto smlouvu: Jméno a příjmení: bytem: narozen: (dále jen uživatel ) na straně jedné a Ruprechtický farní spolek Sídlem:

Více

DOTEK z.s. Se sídlem Štefánikova 36, Český Těšín, 737 01 Zastoupený paní Bc. Nives Bosákovou, ředitelkou pověřenou k podpisu Dohody

DOTEK z.s. Se sídlem Štefánikova 36, Český Těšín, 737 01 Zastoupený paní Bc. Nives Bosákovou, ředitelkou pověřenou k podpisu Dohody Dohoda o výkonu pěstounské péče uzavřená podle ustanovení 47b zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Osoba v evidenci:. (dále jen pěstoun

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Dodávka 3D tiskárny. I. Smluvní strany. e-mail: II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

KUPNÍ SMLOUVA. Dodávka 3D tiskárny. I. Smluvní strany. e-mail: II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ KUPNÍ SMLOUVA Dodávka 3D tiskárny I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Se sídlem: Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek Zastoupena: Ing. Pavlem Řezníčkem IČ:

Více

Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov

Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov Závazná pravidla pro nájem bytů ve vlastnictví města Tato pravidla se nevztahují Čl. 1 Předmět úpravy a) na služební byty města Pelhřimova

Více

VZOR SMLOUVY SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE. Smluvní strany. (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU. Krajský úřad

VZOR SMLOUVY SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE. Smluvní strany. (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU. Krajský úřad VZOR SMLOUVY Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: 13/SML SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená v souladu s ust. 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 478/2009 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních ze dne 21. prosince

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

Pracovnělékařské služby a posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání ( výpis ze zákona 373/2011 Sb. ) Pracovnělékařské služby

Pracovnělékařské služby a posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání ( výpis ze zákona 373/2011 Sb. ) Pracovnělékařské služby Pracovnělékařské služby a posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání ( výpis ze zákona 373/2011 Sb. ) Pracovnělékařské služby 53 (1) Pracovnělékařské služby jsou zdravotní služby

Více

PETERKA & PARTNERS. v.o.s. Praha Bratislava - Kyjev. Dita Malíková daňový poradce

PETERKA & PARTNERS. v.o.s. Praha Bratislava - Kyjev. Dita Malíková daňový poradce PETERKA & PARTNERS v.o.s. Praha Bratislava - Kyjev Dita Malíková daňový poradce Nový zákon o nemocenském pojištění účinný od 1.1.2007 Praha, 30.6.2006 Obsah 1. Nový zákon o nemocenském pojištění 1.1 Principy

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE Ve ejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. b) zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon): ZŠ Brno, Bakalovo náb eží 8 nástavba administrativní

Více

Obecně závazná vyhláška obce Svatý Jan nad Malší. č. 3/2007. o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Svatý Jan nad Malší. č. 3/2007. o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška obce Svatý Jan nad Malší č. 3/2007 o místních poplatcích Zastupitelstvo Obce Svatý Jan nad Malší se na svém zasedání dne 28. 12. 2007 usneslo vydat na základě ustanovení 10 písm.

Více

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 18. prosince 2015 Částka 6 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 18. prosince 2015 Částka 6 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 18. prosince 2015 Částka 6 OBSAH 1. Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-34867/2015-2 ze dne 7. prosince 2015,

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dále jen program )

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dále jen program ) Město Luby nám.5. května 164 tel.: 354 420 410 351 37 Luby tel./fax.: 354 420 419 IČO 00254053 e-mail: starosta@mestoluby.cz PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 příspěvková organizace Obecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: 399 /2014 Číslo směrnice: 04/2014 Vypracovala:

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů název veřejné zakázky: Regenerace zeleně vybraných lokalit města Dvůr

Více

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením Platnost směrnice: - tato směrnice je platná pro městské byty ve správě OSBD, Děčín IV

Více

Směrnice pro oběh účetních dokladů Obce Batňovice

Směrnice pro oběh účetních dokladů Obce Batňovice Směrnice pro oběh účetních dokladů Obce Batňovice 1. ÚVOD 1.1 Tato směrnice stanovuje základní zásady pro nařizování, schvalování, ověřování a přezkušování přípustnosti hospodářských a účetních operací

Více

URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU

URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU 32 CENOVÝ VĚSTNÍK 14/2008 URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU ČÁST I. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. Uvedené podmínky platí pro dopravce provozující veřejnou vnitrostátní

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/94/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

Knihovní řád. Středisko vědeckých informací Vysoké školy zdravotnické, o. p. s. Duškova 7, Praha 5

Knihovní řád. Středisko vědeckých informací Vysoké školy zdravotnické, o. p. s. Duškova 7, Praha 5 Knihovní řád Středisko vědeckých informací Vysoké školy zdravotnické, o. p. s. Duškova 7, Praha 5 Praha 2015 V souladu se zřizovací listinou hlavního města Prahy, usnesením č. 26/11 ze dne 31.3. 2005 a

Více

Obměna výdejové části stravovacího systému

Obměna výdejové části stravovacího systému Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4 tel. 974828343 e-mail: trapp@polac.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Obměna výdejové části stravovacího systému Zadávací dokumentace strana 1 (celkem 11) Zadávací dokumentace k veřejné

Více

Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu

Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-./ /. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje

Více

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2013. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2013. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Pracovní návrh VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne.2013 o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 26

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů Wüstenrot hypoteční banka a.s., se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČ 26 74 71 54, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD,

SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, ZŘIZOVACÍ LISTINA příspěvkové organizace Článek I. Základní ustanovení Město Uherský Brod v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. IRAP: uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. č. IRAP: uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také občanský zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA č. IRAP: uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také občanský zákoník ) mezi těmito smluvními stranami Česká republika - Správa státních hmotných

Více

SMLOUVA NA ZABEZPEČENÍ SLUŽBY čj ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1484 Libavá FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁZEK

SMLOUVA NA ZABEZPEČENÍ SLUŽBY čj ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1484 Libavá FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁZEK Vojenské zařízení 1484 Libavá V Libavé dne Čj. Výtisk číslo : Počet listů : 7 SMLOUVA NA ZABEZPEČENÍ SLUŽBY čj ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1484 Libavá FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁZEK I. Smluvní

Více

Výzva více zájemcům o zakázku k podání nabídky mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Výzva více zájemcům o zakázku k podání nabídky mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Výzva více zájemcům o zakázku k podání nabídky mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Zadavatel město Kolín Zastoupené Mgr. Bc. Vítem Rakušanem, starostou města Kolína

Více

MUDr. Dominik Tomanek, jednatel společnosti

MUDr. Dominik Tomanek, jednatel společnosti Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb č. 5T87G003 ze dne 28. 5. 2015 (dále jen Smlouva ) (poskytovatel v odbornostech 603, 604 gynekologie a porodnictví a dětská gynekologie)

Více

OBEC VRCOVICE Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC VRCOVICE Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC VRCOVICE Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Vrcovice se na svém zasedání dne 29.12.2010 usnesením č. 4 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10. mezi těmito subjekty

2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10. mezi těmito subjekty 2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10 č. OKP 28/2015 mezi těmito subjekty Městská část Praha 10 se sídlem v Praze 10, Vršovická 68, PSČ 101 38 zastoupena JUDr. Radmilou Kleslovou, starostkou

Více

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o.

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti Iweol EU s.r.o., se sídlem Kovářská 140/10,

Více

Zajištění provozní funkčnosti platebních automatů a měničů bankovek pro Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Zadavatel

Zajištění provozní funkčnosti platebních automatů a měničů bankovek pro Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Zadavatel Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Kancelář generálního ředitele Náměstkům generálního ředitele Ředitelům útvarů GŘ ŽZ Praha Ú OSŽ P FS ČR P FŽ ČR P FVČ P UŽZ P FV

Kancelář generálního ředitele Náměstkům generálního ředitele Ředitelům útvarů GŘ ŽZ Praha Ú OSŽ P FS ČR P FŽ ČR P FVČ P UŽZ P FV ČESKÉ DRÁHY, a. s. Generální ředitelství se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 IČ 70 99 42 26 zapsány v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,vložka 8039 Č.j. :

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Rekonstrukce VZT zařízení č. 1, 2 a 3 v OZ druh zadávacího

Více

ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ

ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ OBEC PŘÍBRAM NAMORAVĚ Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o místním poplatku ze psů, za užívání veřejného prostranství a poplatku ze vstupného Zastupitelstvo obce Příbram na Moravě se na svém zasedání dne

Více

b) v den podání žádosti vyplácí nejméně 80 % zaměstnanců,

b) v den podání žádosti vyplácí nejméně 80 % zaměstnanců, Strana 5028 Sbírka zákonů č. 390 / 2011 390 VYHLÁŠKA ze dne 29. listopadu 2011, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Více