U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 755/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 755/2013"

Transkript

1 č.j.: 755/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 689 ze dne Komplexní služby při výběru dodavatele silové elektrické energie Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. Provedení komplexních služeb směřujících k výběru dodavatele sdružených služeb pro dodávky elektrické energie v oblasti vysokého napětí a nízkého napětí, skládající se z auditu odběru elektrické energie ve všech odběrných místech zadavatele, výkonu zadavatelských činností a samotné elektronické aukce, jejímž cílem je získání finančních úspor. Přílohou č. 1, tohoto usnesení, je zápis o posouzení a hodnocení nabídek. 2. Zadat zakázku malého rozsahu na služby vybranému uchazeči ecentre, a.s., Jankovcova 1518/2, Praha 7, IČ: s nabídkovou cenou ,- Kč. 3. Uzavření mandátní smlouvy s vybraným uchazečem ecentre, a.s., Jankovcova 1518/2, Praha 7, IČ: , která byla konzultována s Advokátní kanceláří JUDr. Veselého, která je přílohou č. 2 tohoto usnesení. u k l á d á 1. Ing. Vladislavě Hujové, starostce městské části 1.1. podepsat uvedenou mandátní smlouvu 2. Mgr. Bohumilu Cirkovi, koordinátorovi veřejných zakázek 2.1. provést veškeré administrativní úkony ve vztahu k citovanému zadávacímu řízení Ing. Bohuslav Nigrin zástupce starosty městské části Ing. Vladislava Hujová starostka městské části

2 Příloha č.1 usnesení č.689 ze dne Zápis o posouzení a hodnocení nabídek - dodávky elektrické energie

3 Příloha č.1 usnesení č.689 ze dne Zápis o posouzení a hodnocení nabídek - dodávky elektrické energie

4 Příloha č.1 usnesení č.689 ze dne Zápis o posouzení a hodnocení nabídek - dodávky elektrické energie

5 Příloha č.1 usnesení č.689 ze dne Zápis o posouzení a hodnocení nabídek - dodávky elektrické energie

6 Příloha č.2 Číslo usnesení smlouvy č.689 ze Mandatáře: dne Návrh mandátní smlouvy - ecentre, a.s. Číslo smlouvy Mandanta: Mandátní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvními stranami dle ustanovení 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) I. Smluvní strany 1. ecentre, a.s. se sídlem: Jankovcova 1595/14, Praha 7, PSČ doručovací adresa: Nemocniční 987/12, Ostrava IČ: DIČ: CZ (je plátcem DPH) zastoupení: Jindřich Morávek, obchodní ředitel zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 9339 bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Ostrava č. účtu: / 0300 kontaktní odpovědné osoby: Ing. Petr Kostelný, výrobní ředitel tel. č.: ; Renata Dybová, senior konzultant tel. č.: , (dále jen mandatář ) 2. Městská část Praha 3 se sídlem: Havlíčkovo náměstí 700/9 Praha 3 IČ: DIČ: CZ jednající: Ing. Vladislava Hujová, starostka bankovní spojení: č. účtu: kontaktní osoba: tel./ (dále jen mandant ) a (společně dále jen smluvní strany ) II. Úvodní ustanovení a účel Smlouvy 1. Smluvní strany se dohodly, že uzavírají tuto smlouvu na základě ustanovení 261 odst. 2 obchodního zákoníku jako smlouvu mandátní (dále jen Smlouva ). 2. Mandatář je obchodní společností zabývající se poradenstvím v oblasti organizační, ekonomické, obchodní a v oblasti služeb, především v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek na dodavatele či poskytovatele vybraných druhů komodit a služeb, mj. s využitím elektronických nástrojů při zadávacím řízení. 3. Mandatář prohlašuje, že je oprávněným uživatelem softwaru (elektronického nástroje) určeného k použití při zadávání veřejné zakázky v souladu s vyhl. č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody (dále jen vyhláška ) s tím, že majitel tohoto elektronického nástroje splňuje veškeré strana 1 (celkem 8) VS_EL_ VZ

7 Příloha č.2 usnesení č.689 ze dne Návrh mandátní smlouvy - ecentre, a.s. předpoklady dle vyhlášky. Mandatář dále prohlašuje, že je držitelem platného oprávnění k podnikání, které jej opravňuje k realizaci předmětu této Smlouvy. 4. Mandant je právnickou osobou spadající do rozsahu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ), tj. zadavatelem, a jako takovému je mu ZVZ uložena povinnost zadávat veřejné zakázky v souladu s tímto zákonem. Cílem mandanta je při realizaci veřejných zakázek minimalizovat náklady na nákup elektrické energie. 5. Mandatář má zájem o poskytnutí služby pro mandanta, jejímž účelem je výběr nejvhodnějšího dodavatele elektrické energie pro mandanta. 6. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v článku I. Smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. III. Předmět Smlouvy 1. Mandatář se zavazuje obstarat osobně, úplatně, jménem a na účet mandanta zadavatelskou činnost ve smyslu ZVZ a zastupovat mandanta ve smyslu ustanovení 151 ZVZ v zadávacím řízení veřejné zakázky na sdružené služby dodávky elektrické energie (dále jen Veřejná zakázka ) a to v plném rozsahu včetně zastupování mandanta a zabezpečení dalších činností s tím spojených, vyjma zadavatelských činností dle 151 odst. 2 zákona. 2. Mandatář využije pro realizaci zadávacího řízení a výběr nejvhodnější nabídky, mj. dynamického porovnávání cen formou elektronické aukce v souladu s ustanoveními 96 a násl. ZVZ. 3. Mandant se zavazuje poskytnout mandatáři součinnost v rozsahu nezbytném pro dosažení splnění předmětu a účelu této Smlouvy. 4. Mandant se zavazuje zaplatit mandatáři za jeho řádně vykonanou činnost dle této Smlouvy úplatu, která je stanovena v souladu s článkem VIII. této Smlouvy. IV. Rozsah činnosti mandatáře Mandatář se zavazuje v rámci mandátní činnosti vykonat pro mandanta zejména následující: 1. Provedení a zpracování auditu současného stavu odběru elektrické energie v rozsahu nezbytném pro zpracování zadávací dokumentace. Mandatář je povinen provést pro Mandanta audit stávajícího stavu dodávek elektrické energie dle pokynů Mandanta, které si je povinen předem vyžádat. Auditem se pro účely této smlouvy a definici plnění Mandatáře rozumí analýza současného stavu odběru zemního plynu v odběrných místech Mandanta specifikovaných Mandantem dle čl. VI odst. 2 této smlouvy. Řádné provedení auditu je nezbytným předpokladem přesné formulace kroků směřujících k vyhledání a doporučení nejvhodnějšího dodavatele zemního plynu a minimalizaci nákladů na nákup zemního plynu, včetně přípravy, formulace zadávacích podmínek a realizace e-aukce. 2. Obsahem zpracovaného auditu současného stavu odběrných míst budou zejména následující údaje: a) specifikace odběrného místa a technické parametry dodávek b) roční odebírané množství elektrické energie c) identifikace stávajícího dodavatele a smluvních podmínek d) možnost a způsob případného ukončení odběru elektrické energie od současného dodavatele e) zpracování zadávacích parametrů e-aukce f) zjištění předpokládané finanční hodnoty odběru g) závěrečná zpráva z provedeného auditu, včetně návrhu časového harmonogramu procesu výběru nejvhodnějšího dodavatele strana 2 (celkem 8)

8 Příloha č.2 usnesení č.689 ze dne Návrh mandátní smlouvy - ecentre, a.s. 3. Realizace zadavatelské činnosti, kterou se rozumí provedení veškeré činnosti potřebné k řádnému provedení zadávacího řízení až do jeho řádného ukončení, včetně rozhodnutí o námitkách, případně řízení u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a podle pokynů Mandanta, které si je povinen předem vyžádat. Zadavatelskou činností se rozumí příprava a organizační zajištění celého průběhu zadávacího řízení, zejména: - vyplnění a odeslání oznámení ve smyslu ustanovení 146 odst. 1 ZVZ k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek podle ustanovení 157 ZVZ (dále jen VVZ ) a případně i v Úředním věstníku Evropské unie, stanoví-li tak právní předpis; event. vyhotovení a odeslání výzvy k podání nabídek ve smyslu 38 ZVZ, stanoví-li tak ZVZ s tím, že poplatek za uveřejnění hradí mandant; - řádné vyhotovení a vedení dokumentace o Veřejné zakázce, její zkompletování a předání mandantovi oproti písemnému potvrzení bezodkladně po ukončení zadávacího řízení, stanoví-li tak právní předpis; - vyhotovení návrhu zadávací dokumentace k Veřejné zakázce v souladu s předloženými požadavky mandanta na obchodní podmínky a předmět plnění veřejné zakázky; - poskytování informací o obsahu podmínek Veřejné zakázky ve formě zadávací dokumentace, včetně vyhotovení odpovědí na dodatečné dotazy k zadávací dokumentaci, stanoví-li tak právní předpis; - vyhotovení písemné evidence všech zásilek a listin doručených v zadávacím řízení v rozsahu stanoveném ZVZ; - zajištění, řízení a účast na jednání hodnotící komise v místě pobočky mandatáře, popř. jiných komisí ustanovených v souladu se ZVZ, stanoví-li tak právní předpis, a to oznamování mandantem jmenovaným členům komise a náhradníkům členů komise o místě a době konání jednání komise, vypracování prohlášení jmenovaných členů a náhradníků komisí o nepodjatosti, příprava podkladů pro jednání hodnotící komise, vyhotovení návrhu předběžné zprávy a zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu se ZVZ; - posouzení kvalifikace uchazečů; - vyhotovení výzvy k účasti v elektronické aukci (e-aukci); - realizace e-aukce; - vyhotovení zprávy o realizaci e-aukce, jejíž přílohou je otisk e-aukční síně; - vyhotovení potřebných podkladů pro rozhodnutí mandanta jako zadavatele včetně návrhu pro rozhodnutí zadavatele; - vyhotovení a odeslání oznámení o rozhodnutí mandanta o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem; - vyhotovení písemné zprávy mandanta jako zadavatele v souladu se ZVZ; - vyhotovení oznámení o zadání Veřejné zakázky do VVZ a následné odeslání do VVZ s tím, že poplatek za uveřejnění hradí mandant; - účast pověřeného zástupce mandatáře na veškerých jednáních komisí spojených s předmětným zadávacím řízením; - po dohodě smluvních stran zastupování mandanta v námitkovém řízení, resp. v řízení před orgánem dohledu (nastane-li taková situace, mandant pro tyto účely vystaví mandatáři plnou moc k jeho zastupování, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak). Činností mandatáře dle této smlouvy není zajištění zřízení profilu zadavatele, ani správa profilu zadavatele či jakékoliv jiné činnosti související s profilem zadavatele dle ZVZ (zejm. zveřejňování příslušných dokumentů dle ZVZ), nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 4. Mandatář se zavazuje zaslat mandantovi, výčet odběrných míst s uvedením doporučeného nejzazšího termínu doručení výpovědi či oznámení o ukončení smlouvy stávajícímu dodavateli; doporučené termíny vycházejí z auditu současného stavu spotřeby elektrické energie, jenž je založen na podkladech poskytnutých mandantem. strana 3 (celkem 8)

9 Příloha č.2 usnesení č.689 ze dne Návrh mandátní smlouvy - ecentre, a.s. V. Povinnosti a práva mandatáře 1. Mandatář je při zařizování záležitosti povinen: a. postupovat s náležitou odbornou péčí v souladu se zájmy mandanta; b. vykonávat mandátní činnost dle pokynů mandanta, které si je povinen předem vyžádat c. oznámit mandantovi všechny okolnosti, které zjistil při plnění předmětu činnosti a jež mohou mít vliv na změnu pokynů mandanta resp., jež mohou mít vliv na průběh zadávacího řízení Veřejné zakázky; nedojde-li ke změně pokynů mandanta na základě sdělení mandatáře, postupuje mandatář podle původních pokynů mandanta, a to tak, aby bylo možno dosáhnout účelu této Smlouvy. Zjistí-li mandatář, že pokyny mandanta jsou nevhodné či neúčelné, nebo že odporují obecně závazným právním předpisům, je povinen na toto mandanta včas upozornit. VI. Povinnosti a práva Mandanta 1. Mandant uděluje mandatáři plnou moc pro výkon mandátní činnosti (Příloha č. 1 této Smlouvy). 2. Mandant je povinen předat včas mandatáři podklady (např. smlouvy, faktury, aktuální a přesný seznam odběrných míst v objektu/ech spravovaném/ých mandantem) a informace, jež jsou nutné k plnění předmětu mandátní činnosti. Mandant je povinen zajistit seznam odběrných míst mandanta pro dodávku elektrické energie, jež je předmětem Veřejné zakázky. 3. Mandant je povinen poskytovat mandatáři nezbytnou součinnost, potřebnou pro řádné plnění předmětu činnosti, zejména: - předat mandatáři veškeré podklady požadované mandatářem za účelem zpracování auditu současného stavu odběru elektrické energie, pokud je mandant bude mít k dispozici; těmito podklady se rozumí zejména účetní doklady, faktury, záznamy o skladovém hospodářství mandanta či jakékoli jiné dokumenty; - dále podrobněji vymezit předmět Veřejné zakázky, a to v rozsahu nezbytném pro zpracování zadávací dokumentace, tzn. spolupracovat s mandatářem při vytváření zadávacích podmínek. VII. Trvání smluvního vztahu Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do ukončení zadávacího řízení ve smyslu této Smlouvy a příslušných ustanovení ZVZ. VIII. Úplata a platební podmínky 1. Za provedení činností dle této smlouvy náleží mandatáři úplata ve výši Kč (slovy Šestsetdevadesáttisíckorunčeských) bez DPH a úplata ve výši 20% bez DPH, vypočtená z dosažené úspory, maximálně však ve výši ,- Kč. 2. Dosažená úspora bude zjištěna jako rozdíl mezi finančním objemem předpokládaného množství odběru elektrické energie, které je předmětem Veřejné zakázky (MWh), v současných cenách silové elektřiny stávajícího dodavatele, a finančním objemem stejného množství odběru elektrické energie ve vítězných cenách z e-aukce. 3. Pro účely fakturace bude k úplatě vypočtené dle článku VIII., odstavce 1. a 2. této Smlouvy připočteno DPH dle platných právních předpisů. 4. Úplata za tzv. Další služby a podporu bude mandantem účtována dle platného ceníku mandatáře, a sice v rozsahu každé započaté půlhodiny ve výši 800,-Kč bez DPH. 5. Veškeré náklady, které mandatář nutně nebo účelně vynaloží při plnění svého závazku, strana 4 (celkem 8)

10 Příloha č.2 usnesení č.689 ze dne Návrh mandátní smlouvy - ecentre, a.s. jsou již zahrnuty v odměně. 6. Úplatu dle čl. VIII. odst. 1. této Smlouvy je mandatář oprávněn fakturovat následujícím způsobem: i. Mandatář vystaví mandantovi 1. fakturu ve výši ,- Kč bez DPH z úplaty dle čl. VIII. odst. 1 této smlouvy, a to bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů po protokolárním předání auditu současného stavu odběru elektrické energie. Splatnost této faktury bude 21 dnů od jejího vystavení.. ii. Mandatář vystaví mandantovi 2. fakturu ve výši ,- Kč bez DPH z úplaty dle čl. VIII. odst. 1 této smlouvy, a to bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů po skončení e-aukce. Splatnost této faktury bude 21 dnů od jejího vystavení. iii. Mandatář vystaví mandantovi 3. fakturu ve výši ,- Kč bez DPH z úplaty dle čl. VIII. odst. 1 této smlouvy a částku ve výši 20% z dosažené úspory, nejvýše však ,- Kč, a to po skončení celého zadávacího řízení Veřejné zakázky, tj. po předání dokumentace o Veřejné zakázce mandatářem; v případě Veřejné zakázky malého rozsahu vystaví mandatář mandantovi 3. fakturu po rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího dodavatele, nejpozději však do 30 dnů po skončení e-aukce. V případě podání námitek může Mandatář vystavit konečnou fakturu až po rozhodnutí o námitkách a uplynutí lhůty k podání návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele, případně po pravomocném skončení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Splatnost této faktury bude 21 dnů od jejího vystavení. 7. Daňový doklad faktura, obsahuje kromě čísla Smlouvy a lhůty splatnosti také náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a údaje dle 13a obchodního zákoníku. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je mandant oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět mandatáři k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného vystavení náležitě doplněného či opraveného dokladu. 8. Úhrada úplaty bude provedena bezhotovostní formou, převodem na bankovní účet mandatáře uvedený v záhlaví této Smlouvy. Smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu mandanta. V případě zrušení zadávacího řízení na základě rozhodnutí mandanta v kterékoliv fázi průběhu příslušné veřejné zakázky je mandant povinen uhradit mandatáři náklady, které do doby zrušení zadávacího řízení vynaložil podle 572 obchodního zákoníku. IX. Porušení smluvních povinností 1. Mandatář je oprávněn požadovat po mandantovi při prodlení se zaplacením úplaty úrok z prodlení ve výši 0,03% z dlužné částky za každý den prodlení. 2. V případě prodlení Mandanta s prováděním zadavatelské činností oproti lhůtám dle Zákona je Mandatář povinen zaplatit Mandantovi smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení. 3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti. strana 5 (celkem 8)

11 Příloha č.2 usnesení č.689 ze dne Návrh mandátní smlouvy - ecentre, a.s. X. Ostatní a závěrečná ujednání 1. Veškeré údaje uvedené v této Smlouvě, popř. použité v rámci tohoto závazkového právního vztahu jsou obchodním tajemstvím a jako takové podléhají, a to i pokud jsou získány od třetích osob, povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a zveřejněním. Povinnosti mandanta dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, nejsou tímto ustanovením dotčena. 2. Mandatář má právo na základě jeho žádosti a za podmínky písemného souhlasu mandanta, využívat pro své obchodní potřeby, marketing, či vývoj obchodní výstupy v podobě dat či výsledků úspor vyplývající z mandatářovy činnosti dle této smlouvy. 3. Tuto Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných osobami oprávněnými jednat jménem nebo za smluvní strany. 4. Pokud v této Smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanovení účinných právních předpisů, zejména obchodního zákoníku a ZVZ. 5. Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami. 7. Nedílnou součástí této Smlouvy je též: Příloha č. 1: Plná moc mandanta mandatáři Mandant tímto potvrzuje, že o uzavření této Smlouvy bylo schváleno mandantem usnesením č. / / ze dne... Obě smluvní strany po řádném přečtení Smlouvy prohlašují, že jsou znalé všech právních důsledků touto smlouvou vyvolaných a že je projevem jejich svobodné a pravé vůle. Na důkaz těchto tvrzení a souhlasu s jejím obsahem připojují podpisy svých oprávněných zástupců. V Praze, dne V Praze, dne za mandanta Ing. Vladislava Hujová starostka za mandatáře Jindřich Morávek obchodní ředitel strana 6 (celkem 8)

12 Příloha č.2 usnesení č.689 ze dne Návrh mandátní smlouvy - ecentre, a.s. Příloha č. 1 P L N Á M O C Městská část Praha 3, sídlem Havlíčkovo náměstí 700/9 Praha 3, IČ: , jednající Ing. Vladislavou Hujovou, starostkou (dále jen zmocnitel ) tímto z m o c ň u j e obchodní společnost ecentre, a.s., IČ: , sídlem Jankovcova 1595/14, Praha 7, PSČ , zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9339, zastoupenou Jindřichem Morávkem, obchodním ředitelem (dále jen zmocněnec ), aby na základě mandátní smlouvy uzavřené dne... prováděl jménem a na účet zmocnitele, veškeré úkony spojené s realizací veřejné zakázky na dodavatele elektrické energie realizované dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu ustanovení 151 tohoto zákona. Zplnomocnění se udílí zejména za účelem: - podání formulářů oznámení na IS VZ US a TED, stanoví-li tak právní předpis; - jednání s jednotlivými uchazeči o veřejnou zakázku; - přebírání veškerých písemností v rámci realizace veřejné zakázky; - organizování průběhu veřejné zakázky; - organizování e-aukce; - zastupování před úřady; - zastupování v námitkovém řízení. Tato plná moc je zmocnitelem poskytnuta na dobu určitou, a to nejpozději do okamžiku ukončení zadávacího řízení, tj. podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem, případně zrušení veřejné zakázky ze strany zmocnitele či ukončení řízení o námitkách či řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Tato plná moc nabývá účinnosti dnem jejího přijetí zmocněncem. V Praze, dne... Ing. Vladislava Hujová starostka Zmocnění ve výše uvedeném rozsahu přijímám. V Ostravě dne Jindřich Morávek ecentre, a.s obchodní ředitel strana 7 (celkem 8)

13 Příloha č.2 usnesení č.689 ze dne Návrh mandátní smlouvy - ecentre, a.s. strana 8 (celkem 8) VS_EL_ VZ

14 Důvodová zpráva Předmětem zakázky malého rozsahu je provedení komplexních služeb pro zadavatele v rámci realizace zadávacího řízení veřejné zakázky směřující k výběru dodavatele sdružených služeb dodávky elektrické energie pro zadavatele jednak v oblasti vysokého napětí, jednak v oblasti nízkého napětí. V rámci plnění předmětu této zakázky bude vybraným poskytovatelem služby proveden audit stávajícího stavu odběru elektřiny ve všech odběrných místech zadavatele, a to v budovách Úřadu městské části Praha 3 a v příspěvkových organizacích. Na základě zpracovaného auditu bude následně zpracována zadávací dokumentace. Po jejím schválení zadavatelem provede vybraný poskytovatel služby komplexní administraci veřejné zakázky na sdružené služby dodávky elektrické energie, včetně realizace elektronické aukce a doporučí k uzavření smlouvy dodavatele s nejnižší nabídkovou cenou. Následně vybraný poskytovatel služby poskytne součinnost při zajištění uzavírání smluv o sdružených službách dodávky elektrické energie s vybraným dodavatelem elektrické energie, včetně součinnosti při zajištění smluvního řešení připojení k distribuční soustavě. Předpokládaná hodnota této zakázky nesmí převýšit hodnotu 1 mil. Kč bez DPH. Zadavatelem byli vyzváni tři uchazeči, a to TRIFID CONSULT, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1, ecentre, a.s., Jankovcova 1518/2, Praha 7 a NEWTON Business Development, a.s., Politických vězňů 912/10, Praha 1, kterým byla zaslána výzva k podání nabídky. Ve stanovené lhůtě nabídku podali pouze dva uchazeči, a to ecentre, a.s. a NEWTON Business Development, a.s.. Nabídka byla posouzena dle stanoveného hodnotícího kritéria, kterým byla ekonomická výhodnost nabídky. Nejvhodnější nabídku podal uchazeč ecentre, a.s., který získal 100 váhových bodů. Viz protokol o hodnocení nabídky. Nabídka tohoto uchazeče je nejvhodnější nabídkou. Součástí nabídky je i zpracován návrh mandátní smlouvy, který byl konzultován s Advokátní kanceláří JUDr. Veselého a který je přílohou tohoto usnesení.

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části. USNESENÍ č. 228/15/RMČ k uzavření smlouvy na administraci veřejné zakázky Dostavba a přístavba ZŠ

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části. USNESENÍ č. 228/15/RMČ k uzavření smlouvy na administraci veřejné zakázky Dostavba a přístavba ZŠ Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 28. zasedání dne 30. 11. 2015 USNESENÍ č. 228/15/RMČ k uzavření smlouvy na administraci veřejné zakázky Dostavba a přístavba ZŠ RMČ po projednání: I. souhlasí

Více

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky zadávané druhem otevřeného řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Dodávka 3D tiskárny. I. Smluvní strany. e-mail: II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

KUPNÍ SMLOUVA. Dodávka 3D tiskárny. I. Smluvní strany. e-mail: II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ KUPNÍ SMLOUVA Dodávka 3D tiskárny I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Se sídlem: Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek Zastoupena: Ing. Pavlem Řezníčkem IČ:

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA Uchazeči v dále uvedené Kupní smlouvě řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech dle své předkládané nabídky. Kupní smlouva bude v rámci nabídky předložena v jednom vydání, bez příloh. NÁVRH

Více

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ ROLE Školní 9, Nová Role, PSČ: 362 25, Tel: 353 851 179 Dodavatel: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina 1. Zadavatel Výchovný

Více

I. Smluvní strany. Číslo účtu : 5928211/0100 Telefon/ fax: 318 614 193/318 614 056. ou.obecnice@volny.cz (dále jen jako o b j e d n a t e l )

I. Smluvní strany. Číslo účtu : 5928211/0100 Telefon/ fax: 318 614 193/318 614 056. ou.obecnice@volny.cz (dále jen jako o b j e d n a t e l ) Příloha č. 2 Návrh smlouvy o dílo uzavřené dle ustanovení 536 a následujících obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění I. Smluvní strany 1.1 Objednatel : Obec Obecnice se sídlem: Obecnice 159,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ve smyslu 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) veřejné zakázky Smluvní výzkum a konzultace projektu

Více

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy. Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy. Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu

Více

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů Rámcová smlouva na poskytování služeb uzavřená podle ustanovení 11 zákona

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM JEDNOTEK AAU

MANDÁTNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM JEDNOTEK AAU MANDÁTNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM JEDNOTEK AAU Č.J. SFZP 078825/2012 (dle ustanovení 566 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Více

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami K U P N Í S M L O U V A uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami Kupující: Název: Obec Baška Sídlo: Baška 420, 739 01 Baška Zastoupena:

Více

(dle ustanovení 566 an. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů)

(dle ustanovení 566 an. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů) MANDÁTNÍ SMLOUVA NA KONTROLNÍ ČINNOSTI V PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM ČÁST 1: KONTROLY DODRŢENÍ PODMÍNEK PROGRAMU ZE STRANY PŘÍJEMCŮ PODPORY V PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM V OBLASTI PODPORY A, B, C SFZP 168887/2012

Více

SMLOUVA O DÍLO. číslo smlouvy objednatele: 143/2011 číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO. číslo smlouvy objednatele: 143/2011 číslo smlouvy zhotovitele: číslo smlouvy objednatele: 143/2011 číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník

Více

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Smlouva č.: SMF/3/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

Smlouvu o provedení externího auditu projektu

Smlouvu o provedení externího auditu projektu Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli obchodní firma: Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. sídlo: Vídeňská 1083, Praha 4 IČ: 68378050 DIČ: CZ 68378050 zastoupený prof. RNDr. Václavem Hořejším

Více

SMLOUVA KUPNÍ č. uzavřená podle 409 a následujících zák. č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník)

SMLOUVA KUPNÍ č. uzavřená podle 409 a následujících zák. č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) SMLOUVA KUPNÍ č uzavřená podle 409 a následujících zák č 513/1991 Sb (Obchodní zákoník) Smluvní strany: Prodávající: Jméno: Sídlo: IČO: DIČ: obchodní rejstřík: zastoupená: bankovní spojení: - na straně

Více

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Statutární město Přerov se sídlem Bratrská 709/34, Přerov

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

Článek 1. Základní ustanovení

Článek 1. Základní ustanovení KUPNÍ SMLOUVA k nákupu stravovacích poukázek pro rok 2015 uzavřená v souladu s 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a

Více

Jindřich Mičán, vedoucí oddělení Technické podpory a správy sítí. uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

Jindřich Mičán, vedoucí oddělení Technické podpory a správy sítí. uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): K U P N Í S M L O U V A ÚZSVM č. XX/2014 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), na veřejnou zakázku: Nákup pracovních stanic pro ÚZSVM,

Více

Kupní smlouva č., VZ č..

Kupní smlouva č., VZ č.. Kupní smlouva č., VZ č.. uzavřená v souladu ustanovením 2079 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Statutární město Ostrava, městský obvod

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany 5/14/10 KUPNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany kupující: jednající: Střední škola automobilní a informatiky se sídlem: Weilova 1270/4, 10200 Praha IČ: 00497070 DIČ: CZ00497070 Ing. Milan Vorel, ředitel

Více

Číslo veřejné zakázky (bude C151090 doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu:

Číslo veřejné zakázky (bude C151090 doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ I. Vyhlašovatel výběrového řízení Vyhlašovatelem výběrového řízení je společnost ČEPS, a.s., se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, IČ 25702556, DIČ CZ25702556, zapsaná

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O S M L O U V A O D Í L O ÚZSVM ÚP Plzeň č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem Výměna ventilů pro

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

SMLOUVA O DÍLO ÚVODNÍ USTANOVENÍ

SMLOUVA O DÍLO ÚVODNÍ USTANOVENÍ SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a následujících ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník): Č.j.: SFZP 203643/2012 Ag. číslo: K.150

Více

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující )

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující ) KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČ: 70884561 DIČ: CZ70884561 (není plátce) Zastoupený: plk.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Č.j. PPR-19276-32/ČJ-2012-990656 uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I.

Více

SMLOUVA O DÍLO. Článek 1 Smluvní strany. Pivovarské náměstí 1245,500 03 Hradec Králové. Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem Královéhradeckého kraje

SMLOUVA O DÍLO. Článek 1 Smluvní strany. Pivovarské náměstí 1245,500 03 Hradec Králové. Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem Královéhradeckého kraje SMLOUVA O DÍLO Článek 1 Smluvní strany Královéhradecký kraj se sídlem: zastoupený: Pivovarské náměstí 1245,500 03 Hradec Králové Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem Královéhradeckého kraje bankovní spojení:

Více

Domov důchodců Černožice

Domov důchodců Černožice Vzor smlouvy obchodní podmínky Dnešního dne, měsíce a roku Domov důchodců Černožice zastoupený : Mgr. Jaroslavou Fiedlerovou, ředitelkou se sídlem : Revoluční 84 503 04 Černožice IČ 00579017 DIČ tel. 495

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace 888/OŠK/2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace Článek I Smluvní strany Poskytovatel: statutární město Havířov Sídlo: 736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 Zastoupen: Mgr. Danielem Vachtarčíkem,

Více

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů statutární město Děčín Zadávací dokumentace podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů vyhlášená v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ PRONÁJMU, MONTÁŽE, DEMONTÁŽE VČETNĚ REVIZE A OPRAV VÁNOČNÍHO OSVĚTLENÍ PRO HL.M.PRAHU V ROCE 2015

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ PRONÁJMU, MONTÁŽE, DEMONTÁŽE VČETNĚ REVIZE A OPRAV VÁNOČNÍHO OSVĚTLENÍ PRO HL.M.PRAHU V ROCE 2015 V z o r o v á s m l o u v a Stejnopis č. SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ PRONÁJMU, MONTÁŽE, DEMONTÁŽE VČETNĚ REVIZE A OPRAV VÁNOČNÍHO OSVĚTLENÍ PRO HL.M.PRAHU V ROCE 2015 č. DIL. kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného

Více

Smlouva o obstarání správy společných částí domu a výkonu dalších povinností uzavřená podle 733 a násl. Občanského zákoníku v platném znění.

Smlouva o obstarání správy společných částí domu a výkonu dalších povinností uzavřená podle 733 a násl. Občanského zákoníku v platném znění. Smlouva o obstarání správy společných částí domu a výkonu dalších povinností uzavřená podle 733 a násl. Občanského zákoníku v platném znění. I. Smluvní strany Objednatel: Společenství Golfová 884 887 Zapsané

Více

Smlouvu o nájmu bytu č..

Smlouvu o nájmu bytu č.. 1) Městská část Praha 5 se sídlem Praha 5, nám. 14. října 4, IČ 00063 631 jednající statutárním zástupcem MČ Praha 5 na straně jedné jako pronajímatel a 2). datum narození: dosud bytem: na straně druhé

Více

Všeobecné podmínky ke Smlouvě o poskytování služeb:

Všeobecné podmínky ke Smlouvě o poskytování služeb: 1 z 5 Všeobecné podmínky ke Smlouvě o poskytování služeb: MSC MONEY SERVICE CORPORATION, a.s. se sídlem: Hybešova 200/6, 779 00 Olomouc IČO: 28574010, zapsaná v obchodím rejstříku vedeném KS v Ostravě,

Více

Smlouva o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2016

Smlouva o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2016 Příloha č. 2 k Výzvě k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Smlouva o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2016 uzavřená dle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

Více

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E (dále jen ZD )

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E (dále jen ZD ) Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E (dále jen ZD ) ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO VNITRA Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 IČ: 00007064, DIČ:CZ00007064 Praha 29.11.2012 Počet listů:11 Přílohy: 1/2 Zastoupená

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015. Odbor správy majetku. Smlouva o vzniku společnosti - Cyklobus Bečva

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015. Odbor správy majetku. Smlouva o vzniku společnosti - Cyklobus Bečva MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015 Bod programu: 13 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Pavel Slovák

Více

KUMSP00SGGBK Veřejná zakázka č. 219/2015

KUMSP00SGGBK Veřejná zakázka č. 219/2015 KUMSP00SGGBK Veřejná zakázka č. 219/2015 Smlouva o poskytnutí prostoru v denním tisku pro vydání Moravskoslezských listů dle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Více

Smlouva o zájezdu- vzor

Smlouva o zájezdu- vzor Příloha č. 5 Zadávací dokumentace Smlouva o zájezdu- vzor VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Zajištění dopravy, ubytování a stravy pro SOŠ SE Velešín Článek I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola strojní a

Více

č.j. KRPU-87135-11/ČJ-2012-0400VZ KUPNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany

č.j. KRPU-87135-11/ČJ-2012-0400VZ KUPNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany č.j. KRPU-87135-11/ČJ-2012-0400VZ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva )

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 656/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 598 ze dne 11.09.2013 Pronájem venkovní světelné vánoční výzdoby, včetně komplexního zajištění instalace a následného odinstalování

Více

KUPNÍ SMLOUVA. bankovní spojení: č.ú.:., vedený u

KUPNÍ SMLOUVA. bankovní spojení: č.ú.:., vedený u Příloha č. 2 zadávací dokumentace Vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanovením zákona č.89/2012 Sb. Občanský zákoník, v platném znění mezi smluvními stranami:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R-040-027-15

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R-040-027-15 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-040-027-15 ze dne 19.10.2015 Výběr nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu názvem Vánoční osvětlení na území městské části Praha 12

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany č.j. KRPU-111461-19/ČJ-2011-0400VZ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA Čl. I Smluvní strany.. se sídlem/místem podnikání:.. jednající:.. IČO:.. DIČ:.. bankovní spojení:.. číslo účtu:.. Zapsán v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném. (dále jen prodávající

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/94/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

Návrh, zhotovení a dodání tištěných propagačních materiálů

Návrh, zhotovení a dodání tištěných propagačních materiálů Vysočina Tourism, příspěvková organizace vyhlašuje v souladu s Pravidly Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Více

K U P N Í S MLOUVA. Článek I Smluvní strany

K U P N Í S MLOUVA. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S MLOUVA uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Vybudování cyklostezky Radslavice Grymov v trase Jantarové stezky

Vybudování cyklostezky Radslavice Grymov v trase Jantarové stezky Vše k veřejným zakázkám Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu Vybudování cyklostezky Radslavice Grymov v trase Jantarové stezky Čl. 1.: Název veřejné zakázky Vybudování cyklostezky Radslavice

Více

Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace

Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace dle 6 a 18 odst.5 Zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP na veřejnou

Více

Vybavení pro separaci a svoz BRKO

Vybavení pro separaci a svoz BRKO Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie Fond soudržnosti z Operačního programu Životního prostředí včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí ČR. Název projektu: Vybavení

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném znění Název zakázky: Identifikace: Název projektu: VZDĚLÁVACÍ

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ SOUTĚŽI O nejvhodnější návrh na uzavření pachtovní smlouvy na restauraci Oceán a přilehlé stánky

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ SOUTĚŽI O nejvhodnější návrh na uzavření pachtovní smlouvy na restauraci Oceán a přilehlé stánky VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ SOUTĚŽI O nejvhodnější návrh na uzavření pachtovní smlouvy na restauraci Oceán a přilehlé stánky KONTAKTNÍ ÚDAJE VYHLAŠOVATELE 1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Zoologická zahrada

Více

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace číslo smlouvy: SML/0505/2016 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Veřejný zadavatel, obec Bohuňovice, si Vás dovoluje vyzvat k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace na akci Modernizace a intenzifikace ČOV Bohuňovice, která je podporována

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění. Kupní smlouvu na nákup centrifug

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění. Kupní smlouvu na nákup centrifug Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:.. se sídlem /místem podnikání/: IČ: DIČ: jednající

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE V JEDNACÍM ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM podle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) NA PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY S NÁZVEM Rekonstrukce

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace pro veřejnou zakázku: KOUTEX 2014 (recyklace textilního odpadu) - zadávanou jako zakázku malého rozsahu nespadající pod aplikaci zákona

Více

Výzva k podání nabídek Oznámení/Výzva o zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu. : Výměna stávajících koberců

Výzva k podání nabídek Oznámení/Výzva o zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu. : Výměna stávajících koberců Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále jen SÚJB ) 110 00 Praha 1, Senovážné nám. č. 9 Výzva k podání nabídek Oznámení/Výzva o zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Výměna stávajících

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou podle Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva o právu stavby č. A 103/Še/2015

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva o právu stavby č. A 103/Še/2015 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva o právu stavby č. A 103/Še/2015 Město Česká Lípa se sídlem Česká Lípa, nám. T.G. Masaryka 1, PSČ: 470 36 IČ: 00260428, DIČ: CZ00260428

Více

SMLOUVA O DÍLO. Smlouvu o dílo: Článek 1. Předmět smlouvy

SMLOUVA O DÍLO. Smlouvu o dílo: Článek 1. Předmět smlouvy Č.j.: (druhé smluvní strany, příp. další údaje druhé smluvní strany) Technická asistence Čj.: Číslo v CES: Číslo úkolu : SMLOUVA O DÍLO Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem: Staroměstské

Více

Smlouva o výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Smlouva o výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Smlouva o výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi I. Smluvní strany Objednatel: Město Planá se sídlem: náměstí Svobody 1, 348 15 Planá IČO: 00260096 DIČ: CZ00260096

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 61 Třinec-Dolní Líštná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 61 Třinec-Dolní Líštná SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 61 Třinec-Dolní Líštná Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Dodávka drogistického

Více

Regenerace zahrady MŠ Neděliště

Regenerace zahrady MŠ Neděliště 1 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (dále jen Pokyny ), účinnými od 20.06.2014 Zadavatel: Název zadavatele: OBEC

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Závazný návrh kupní smlouvy na dodávku výpočetní techniky

Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Závazný návrh kupní smlouvy na dodávku výpočetní techniky Smluvní strany: Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Závazný návrh kupní smlouvy na dodávku výpočetní techniky Kupní smlouva na dodávku výpočetní techniky 1. Kupující Gymnázium Brno - Řečkovice Se sídlem:

Více

(V SOULADU S 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PLATNÉM

(V SOULADU S 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PLATNÉM OBEC VIKÝŘOVICE, PETROVSKÁ 168, 788 13 VIKÝŘOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ (V SOULADU S 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH,

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE. Č.j. KRPP-157653-2 /ČJ-2013-0300VZ-VZ Plzeň 7.října 2013

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE. Č.j. KRPP-157653-2 /ČJ-2013-0300VZ-VZ Plzeň 7.října 2013 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE Odbor veřejných zakázek Č.j. KRPP-157653-2 /ČJ-2013-0300VZ-VZ Plzeň 7.října 2013 Počet listů: 8 Přílohy: 7/21 Výzva k podání nabídky

Více

CZ.1.07/1.1.00/44.0007

CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Článek II. Základní ustanovení 1. Tento smluvní vztah se posuzuje dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, upravující kupní smlouvu. 2. Smluvní strany prohlašují, že údaje

Více

2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10. mezi těmito subjekty

2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10. mezi těmito subjekty 2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10 č. OKP 28/2015 mezi těmito subjekty Městská část Praha 10 se sídlem v Praze 10, Vršovická 68, PSČ 101 38 zastoupena JUDr. Radmilou Kleslovou, starostkou

Více

Obměna výdejové části stravovacího systému

Obměna výdejové části stravovacího systému Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4 tel. 974828343 e-mail: trapp@polac.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Obměna výdejové části stravovacího systému Zadávací dokumentace strana 1 (celkem 11) Zadávací dokumentace k veřejné

Více

Změny dispozic objektu observatoře ČHMÚ v Košeticích

Změny dispozic objektu observatoře ČHMÚ v Košeticích O D Ů V O D N Ě N Í V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y Dokument slouží ke správnému zpracování odůvodnění veřejné zakázky podle ustanovení 86 odst. 2 a 156 ZVZ, ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti OT Energy Services a.s. platné od 23. 4. 2014

Všeobecné obchodní podmínky společnosti OT Energy Services a.s. platné od 23. 4. 2014 Všeobecné obchodní podmínky společnosti OT Energy Services a.s. platné od 23. 4. 2014 pro dodávky zboží a výrobků (nákup) 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Věc: Veřejná zakázka malého rozsahu Název: EV. číslo: VZ/2015/2/02 1. Identifikační údaje zadavatele Název zakázky: Zadavatel: Sídlo: Uherskohradišťská nemocnice

Více

Uchazeči v návrhu Kupní smlouvy řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech, a to v souladu s obsahem předkládané nabídky.

Uchazeči v návrhu Kupní smlouvy řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech, a to v souladu s obsahem předkládané nabídky. Příloha č. 3 Systém separace a svozu textilu Uchazeči v návrhu Kupní smlouvy řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech, a to v souladu s obsahem předkládané nabídky. Kupní smlouva uzavřená

Více

Smlouva o dílo - návrh

Smlouva o dílo - návrh Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: Smlouva o dílo - návrh uzavřená podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění Název stavby: Výměna vchodových dveří v domě čp. 1734 a 1737

Více

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROJEKTU PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROJEKTU PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROJEKTU PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA NÁZEV ZAKÁZKY: DRUH ZAKÁZKY: ZPŮSOB UVEŘEJNĚNÍ: DRUH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: Investice do zemědělského podniku

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA. Článek 1 Smluvní strany

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA. Článek 1 Smluvní strany RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁVKY PNEUMATIK PRO ROK 2012 Číslo smlouvy dodavatele č. 1: Č. j. smlouvy centrálního zadavatele: Číslo smlouvy dodavatele č. 2: Číslo smlouvy dodavatele č. 3: Článek 1 Smluvní

Více

216/2014 Mgr. Libuše Renová 3.9.2014 723 410 406

216/2014 Mgr. Libuše Renová 3.9.2014 723 410 406 Evidenční č. Jednací č. Vyřizuje/linka Datum 216/2014 Mgr. Libuše Renová 3.9.2014 723 410 406 Věc: Výzva k veřejné zakázce malého rozsahu zadávanou mimo působnost zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Výzva k předložení nabídek na veřejnou zakázku

Výzva k předložení nabídek na veřejnou zakázku Výzva k předložení nabídek na veřejnou zakázku NÁZEV ZAKÁZKY TISK, VAZBA A DISTRIBUCE STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO ÚČASTNÍKY PREZENČNÍHO ŠKOLENÍ KROK Datum: 20.5.2009 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 1.1 Název veřejné zakázky

Více

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební prace mimo režim zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) veřejná zakázka na stavební prace s

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR Č.j. PPR-18690-7/ČJ-2012-990640 Počet listů: 5 Přílohy: 3/11 Zadávací dokumentace (dále jen ZD ) pro zakázku malého rozsahu podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace)

Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) 1.Číslo zakázky 2.Název programu: 3.Registrační číslo projektu 4.Název projektu: 5.Název zakázky: Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/02.0129

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 Poskytovatelem sociální služby: Adresa: Sídlo: DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k J A V O R N Í K IČO: 75004101 Zapsán:

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti M & V, spol. s r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti M & V, spol. s r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti M & V, spol. s r.o. Sídlo: 4. května 288, Vsetín, PSČ 755 01 Identifikační číslo: 43964095 DIČ: CZ43964095 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Služby města Pardubic a.s. Hůrka 1803, 530 02 Pardubice - Bílé předměstí VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Služby města Pardubic, a.s. Hůrka 1803, 530 02 Pardubice IČ: 25 26 25 72 DIČ: CZ 25 26 25 72 OR

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů Wüstenrot hypoteční banka a.s., se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČ 26 74 71 54, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu

Veřejná zakázka malého rozsahu Zadávací dokumentace je v elektronické podobě přístupná na profilu zadavatele http://www.stavebnionline.cz/profil/starez Identifikátor profilu zadavatele: 60061027, po celou dobu trvání lhůty pro podání

Více

Obec Milotice Mgr. Josefem Levkem, starostou Školní 72, 696 05 Milotice 00285111 CZ00285111 PREAMBULE

Obec Milotice Mgr. Josefem Levkem, starostou Školní 72, 696 05 Milotice 00285111 CZ00285111 PREAMBULE Zlepšení konkurenceschopnosti Základní školy a Mateřské školy Milotice Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Příloha č. 3 ZD SMLOUVA NA DODÁVKU VYBAVENÍ NOVÉ MŠ PRO 47 ŽÁKŮ uzavřená mezi níže

Více

Smlouva o nájmu pozemku

Smlouva o nájmu pozemku Příloha usnesení Rady městské části č. 30.25.11 Smluvní strany: Pronajímatel: Smlouva o nájmu pozemku uzavřená podle ustanovení 663 a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 31

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 31 bez osobních údajůúdajů MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 31 DNE: 14.12.2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 474/2015/KS NÁZEV: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou ANOTACE:

Více

Kupní smlouva. Dodávka zásobníků na posyp (dále v textu též jen Smlouva ) Čl. I. Smluvní strany

Kupní smlouva. Dodávka zásobníků na posyp (dále v textu též jen Smlouva ) Čl. I. Smluvní strany Kupní smlouva kupujícího č. E633-S-395/2015 Kupní smlouva prodávajícího č. 1501/2015 Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění (dále

Více

Zajištění provozní funkčnosti platebních automatů a měničů bankovek pro Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Zadavatel

Zajištění provozní funkčnosti platebních automatů a měničů bankovek pro Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Zadavatel Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení Příloha č.2. Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016 1. Právní předpisy a dokumenty Základní ustanovení Podpora poskytovaná

Více