U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 755/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 755/2013"

Transkript

1 č.j.: 755/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 689 ze dne Komplexní služby při výběru dodavatele silové elektrické energie Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. Provedení komplexních služeb směřujících k výběru dodavatele sdružených služeb pro dodávky elektrické energie v oblasti vysokého napětí a nízkého napětí, skládající se z auditu odběru elektrické energie ve všech odběrných místech zadavatele, výkonu zadavatelských činností a samotné elektronické aukce, jejímž cílem je získání finančních úspor. Přílohou č. 1, tohoto usnesení, je zápis o posouzení a hodnocení nabídek. 2. Zadat zakázku malého rozsahu na služby vybranému uchazeči ecentre, a.s., Jankovcova 1518/2, Praha 7, IČ: s nabídkovou cenou ,- Kč. 3. Uzavření mandátní smlouvy s vybraným uchazečem ecentre, a.s., Jankovcova 1518/2, Praha 7, IČ: , která byla konzultována s Advokátní kanceláří JUDr. Veselého, která je přílohou č. 2 tohoto usnesení. u k l á d á 1. Ing. Vladislavě Hujové, starostce městské části 1.1. podepsat uvedenou mandátní smlouvu 2. Mgr. Bohumilu Cirkovi, koordinátorovi veřejných zakázek 2.1. provést veškeré administrativní úkony ve vztahu k citovanému zadávacímu řízení Ing. Bohuslav Nigrin zástupce starosty městské části Ing. Vladislava Hujová starostka městské části

2 Příloha č.1 usnesení č.689 ze dne Zápis o posouzení a hodnocení nabídek - dodávky elektrické energie

3 Příloha č.1 usnesení č.689 ze dne Zápis o posouzení a hodnocení nabídek - dodávky elektrické energie

4 Příloha č.1 usnesení č.689 ze dne Zápis o posouzení a hodnocení nabídek - dodávky elektrické energie

5 Příloha č.1 usnesení č.689 ze dne Zápis o posouzení a hodnocení nabídek - dodávky elektrické energie

6 Příloha č.2 Číslo usnesení smlouvy č.689 ze Mandatáře: dne Návrh mandátní smlouvy - ecentre, a.s. Číslo smlouvy Mandanta: Mandátní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvními stranami dle ustanovení 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) I. Smluvní strany 1. ecentre, a.s. se sídlem: Jankovcova 1595/14, Praha 7, PSČ doručovací adresa: Nemocniční 987/12, Ostrava IČ: DIČ: CZ (je plátcem DPH) zastoupení: Jindřich Morávek, obchodní ředitel zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 9339 bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Ostrava č. účtu: / 0300 kontaktní odpovědné osoby: Ing. Petr Kostelný, výrobní ředitel tel. č.: ; Renata Dybová, senior konzultant tel. č.: , (dále jen mandatář ) 2. Městská část Praha 3 se sídlem: Havlíčkovo náměstí 700/9 Praha 3 IČ: DIČ: CZ jednající: Ing. Vladislava Hujová, starostka bankovní spojení: č. účtu: kontaktní osoba: tel./ (dále jen mandant ) a (společně dále jen smluvní strany ) II. Úvodní ustanovení a účel Smlouvy 1. Smluvní strany se dohodly, že uzavírají tuto smlouvu na základě ustanovení 261 odst. 2 obchodního zákoníku jako smlouvu mandátní (dále jen Smlouva ). 2. Mandatář je obchodní společností zabývající se poradenstvím v oblasti organizační, ekonomické, obchodní a v oblasti služeb, především v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek na dodavatele či poskytovatele vybraných druhů komodit a služeb, mj. s využitím elektronických nástrojů při zadávacím řízení. 3. Mandatář prohlašuje, že je oprávněným uživatelem softwaru (elektronického nástroje) určeného k použití při zadávání veřejné zakázky v souladu s vyhl. č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody (dále jen vyhláška ) s tím, že majitel tohoto elektronického nástroje splňuje veškeré strana 1 (celkem 8) VS_EL_ VZ

7 Příloha č.2 usnesení č.689 ze dne Návrh mandátní smlouvy - ecentre, a.s. předpoklady dle vyhlášky. Mandatář dále prohlašuje, že je držitelem platného oprávnění k podnikání, které jej opravňuje k realizaci předmětu této Smlouvy. 4. Mandant je právnickou osobou spadající do rozsahu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ), tj. zadavatelem, a jako takovému je mu ZVZ uložena povinnost zadávat veřejné zakázky v souladu s tímto zákonem. Cílem mandanta je při realizaci veřejných zakázek minimalizovat náklady na nákup elektrické energie. 5. Mandatář má zájem o poskytnutí služby pro mandanta, jejímž účelem je výběr nejvhodnějšího dodavatele elektrické energie pro mandanta. 6. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v článku I. Smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. III. Předmět Smlouvy 1. Mandatář se zavazuje obstarat osobně, úplatně, jménem a na účet mandanta zadavatelskou činnost ve smyslu ZVZ a zastupovat mandanta ve smyslu ustanovení 151 ZVZ v zadávacím řízení veřejné zakázky na sdružené služby dodávky elektrické energie (dále jen Veřejná zakázka ) a to v plném rozsahu včetně zastupování mandanta a zabezpečení dalších činností s tím spojených, vyjma zadavatelských činností dle 151 odst. 2 zákona. 2. Mandatář využije pro realizaci zadávacího řízení a výběr nejvhodnější nabídky, mj. dynamického porovnávání cen formou elektronické aukce v souladu s ustanoveními 96 a násl. ZVZ. 3. Mandant se zavazuje poskytnout mandatáři součinnost v rozsahu nezbytném pro dosažení splnění předmětu a účelu této Smlouvy. 4. Mandant se zavazuje zaplatit mandatáři za jeho řádně vykonanou činnost dle této Smlouvy úplatu, která je stanovena v souladu s článkem VIII. této Smlouvy. IV. Rozsah činnosti mandatáře Mandatář se zavazuje v rámci mandátní činnosti vykonat pro mandanta zejména následující: 1. Provedení a zpracování auditu současného stavu odběru elektrické energie v rozsahu nezbytném pro zpracování zadávací dokumentace. Mandatář je povinen provést pro Mandanta audit stávajícího stavu dodávek elektrické energie dle pokynů Mandanta, které si je povinen předem vyžádat. Auditem se pro účely této smlouvy a definici plnění Mandatáře rozumí analýza současného stavu odběru zemního plynu v odběrných místech Mandanta specifikovaných Mandantem dle čl. VI odst. 2 této smlouvy. Řádné provedení auditu je nezbytným předpokladem přesné formulace kroků směřujících k vyhledání a doporučení nejvhodnějšího dodavatele zemního plynu a minimalizaci nákladů na nákup zemního plynu, včetně přípravy, formulace zadávacích podmínek a realizace e-aukce. 2. Obsahem zpracovaného auditu současného stavu odběrných míst budou zejména následující údaje: a) specifikace odběrného místa a technické parametry dodávek b) roční odebírané množství elektrické energie c) identifikace stávajícího dodavatele a smluvních podmínek d) možnost a způsob případného ukončení odběru elektrické energie od současného dodavatele e) zpracování zadávacích parametrů e-aukce f) zjištění předpokládané finanční hodnoty odběru g) závěrečná zpráva z provedeného auditu, včetně návrhu časového harmonogramu procesu výběru nejvhodnějšího dodavatele strana 2 (celkem 8)

8 Příloha č.2 usnesení č.689 ze dne Návrh mandátní smlouvy - ecentre, a.s. 3. Realizace zadavatelské činnosti, kterou se rozumí provedení veškeré činnosti potřebné k řádnému provedení zadávacího řízení až do jeho řádného ukončení, včetně rozhodnutí o námitkách, případně řízení u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a podle pokynů Mandanta, které si je povinen předem vyžádat. Zadavatelskou činností se rozumí příprava a organizační zajištění celého průběhu zadávacího řízení, zejména: - vyplnění a odeslání oznámení ve smyslu ustanovení 146 odst. 1 ZVZ k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek podle ustanovení 157 ZVZ (dále jen VVZ ) a případně i v Úředním věstníku Evropské unie, stanoví-li tak právní předpis; event. vyhotovení a odeslání výzvy k podání nabídek ve smyslu 38 ZVZ, stanoví-li tak ZVZ s tím, že poplatek za uveřejnění hradí mandant; - řádné vyhotovení a vedení dokumentace o Veřejné zakázce, její zkompletování a předání mandantovi oproti písemnému potvrzení bezodkladně po ukončení zadávacího řízení, stanoví-li tak právní předpis; - vyhotovení návrhu zadávací dokumentace k Veřejné zakázce v souladu s předloženými požadavky mandanta na obchodní podmínky a předmět plnění veřejné zakázky; - poskytování informací o obsahu podmínek Veřejné zakázky ve formě zadávací dokumentace, včetně vyhotovení odpovědí na dodatečné dotazy k zadávací dokumentaci, stanoví-li tak právní předpis; - vyhotovení písemné evidence všech zásilek a listin doručených v zadávacím řízení v rozsahu stanoveném ZVZ; - zajištění, řízení a účast na jednání hodnotící komise v místě pobočky mandatáře, popř. jiných komisí ustanovených v souladu se ZVZ, stanoví-li tak právní předpis, a to oznamování mandantem jmenovaným členům komise a náhradníkům členů komise o místě a době konání jednání komise, vypracování prohlášení jmenovaných členů a náhradníků komisí o nepodjatosti, příprava podkladů pro jednání hodnotící komise, vyhotovení návrhu předběžné zprávy a zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu se ZVZ; - posouzení kvalifikace uchazečů; - vyhotovení výzvy k účasti v elektronické aukci (e-aukci); - realizace e-aukce; - vyhotovení zprávy o realizaci e-aukce, jejíž přílohou je otisk e-aukční síně; - vyhotovení potřebných podkladů pro rozhodnutí mandanta jako zadavatele včetně návrhu pro rozhodnutí zadavatele; - vyhotovení a odeslání oznámení o rozhodnutí mandanta o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem; - vyhotovení písemné zprávy mandanta jako zadavatele v souladu se ZVZ; - vyhotovení oznámení o zadání Veřejné zakázky do VVZ a následné odeslání do VVZ s tím, že poplatek za uveřejnění hradí mandant; - účast pověřeného zástupce mandatáře na veškerých jednáních komisí spojených s předmětným zadávacím řízením; - po dohodě smluvních stran zastupování mandanta v námitkovém řízení, resp. v řízení před orgánem dohledu (nastane-li taková situace, mandant pro tyto účely vystaví mandatáři plnou moc k jeho zastupování, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak). Činností mandatáře dle této smlouvy není zajištění zřízení profilu zadavatele, ani správa profilu zadavatele či jakékoliv jiné činnosti související s profilem zadavatele dle ZVZ (zejm. zveřejňování příslušných dokumentů dle ZVZ), nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 4. Mandatář se zavazuje zaslat mandantovi, výčet odběrných míst s uvedením doporučeného nejzazšího termínu doručení výpovědi či oznámení o ukončení smlouvy stávajícímu dodavateli; doporučené termíny vycházejí z auditu současného stavu spotřeby elektrické energie, jenž je založen na podkladech poskytnutých mandantem. strana 3 (celkem 8)

9 Příloha č.2 usnesení č.689 ze dne Návrh mandátní smlouvy - ecentre, a.s. V. Povinnosti a práva mandatáře 1. Mandatář je při zařizování záležitosti povinen: a. postupovat s náležitou odbornou péčí v souladu se zájmy mandanta; b. vykonávat mandátní činnost dle pokynů mandanta, které si je povinen předem vyžádat c. oznámit mandantovi všechny okolnosti, které zjistil při plnění předmětu činnosti a jež mohou mít vliv na změnu pokynů mandanta resp., jež mohou mít vliv na průběh zadávacího řízení Veřejné zakázky; nedojde-li ke změně pokynů mandanta na základě sdělení mandatáře, postupuje mandatář podle původních pokynů mandanta, a to tak, aby bylo možno dosáhnout účelu této Smlouvy. Zjistí-li mandatář, že pokyny mandanta jsou nevhodné či neúčelné, nebo že odporují obecně závazným právním předpisům, je povinen na toto mandanta včas upozornit. VI. Povinnosti a práva Mandanta 1. Mandant uděluje mandatáři plnou moc pro výkon mandátní činnosti (Příloha č. 1 této Smlouvy). 2. Mandant je povinen předat včas mandatáři podklady (např. smlouvy, faktury, aktuální a přesný seznam odběrných míst v objektu/ech spravovaném/ých mandantem) a informace, jež jsou nutné k plnění předmětu mandátní činnosti. Mandant je povinen zajistit seznam odběrných míst mandanta pro dodávku elektrické energie, jež je předmětem Veřejné zakázky. 3. Mandant je povinen poskytovat mandatáři nezbytnou součinnost, potřebnou pro řádné plnění předmětu činnosti, zejména: - předat mandatáři veškeré podklady požadované mandatářem za účelem zpracování auditu současného stavu odběru elektrické energie, pokud je mandant bude mít k dispozici; těmito podklady se rozumí zejména účetní doklady, faktury, záznamy o skladovém hospodářství mandanta či jakékoli jiné dokumenty; - dále podrobněji vymezit předmět Veřejné zakázky, a to v rozsahu nezbytném pro zpracování zadávací dokumentace, tzn. spolupracovat s mandatářem při vytváření zadávacích podmínek. VII. Trvání smluvního vztahu Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do ukončení zadávacího řízení ve smyslu této Smlouvy a příslušných ustanovení ZVZ. VIII. Úplata a platební podmínky 1. Za provedení činností dle této smlouvy náleží mandatáři úplata ve výši Kč (slovy Šestsetdevadesáttisíckorunčeských) bez DPH a úplata ve výši 20% bez DPH, vypočtená z dosažené úspory, maximálně však ve výši ,- Kč. 2. Dosažená úspora bude zjištěna jako rozdíl mezi finančním objemem předpokládaného množství odběru elektrické energie, které je předmětem Veřejné zakázky (MWh), v současných cenách silové elektřiny stávajícího dodavatele, a finančním objemem stejného množství odběru elektrické energie ve vítězných cenách z e-aukce. 3. Pro účely fakturace bude k úplatě vypočtené dle článku VIII., odstavce 1. a 2. této Smlouvy připočteno DPH dle platných právních předpisů. 4. Úplata za tzv. Další služby a podporu bude mandantem účtována dle platného ceníku mandatáře, a sice v rozsahu každé započaté půlhodiny ve výši 800,-Kč bez DPH. 5. Veškeré náklady, které mandatář nutně nebo účelně vynaloží při plnění svého závazku, strana 4 (celkem 8)

10 Příloha č.2 usnesení č.689 ze dne Návrh mandátní smlouvy - ecentre, a.s. jsou již zahrnuty v odměně. 6. Úplatu dle čl. VIII. odst. 1. této Smlouvy je mandatář oprávněn fakturovat následujícím způsobem: i. Mandatář vystaví mandantovi 1. fakturu ve výši ,- Kč bez DPH z úplaty dle čl. VIII. odst. 1 této smlouvy, a to bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů po protokolárním předání auditu současného stavu odběru elektrické energie. Splatnost této faktury bude 21 dnů od jejího vystavení.. ii. Mandatář vystaví mandantovi 2. fakturu ve výši ,- Kč bez DPH z úplaty dle čl. VIII. odst. 1 této smlouvy, a to bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů po skončení e-aukce. Splatnost této faktury bude 21 dnů od jejího vystavení. iii. Mandatář vystaví mandantovi 3. fakturu ve výši ,- Kč bez DPH z úplaty dle čl. VIII. odst. 1 této smlouvy a částku ve výši 20% z dosažené úspory, nejvýše však ,- Kč, a to po skončení celého zadávacího řízení Veřejné zakázky, tj. po předání dokumentace o Veřejné zakázce mandatářem; v případě Veřejné zakázky malého rozsahu vystaví mandatář mandantovi 3. fakturu po rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího dodavatele, nejpozději však do 30 dnů po skončení e-aukce. V případě podání námitek může Mandatář vystavit konečnou fakturu až po rozhodnutí o námitkách a uplynutí lhůty k podání návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele, případně po pravomocném skončení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Splatnost této faktury bude 21 dnů od jejího vystavení. 7. Daňový doklad faktura, obsahuje kromě čísla Smlouvy a lhůty splatnosti také náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a údaje dle 13a obchodního zákoníku. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je mandant oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět mandatáři k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného vystavení náležitě doplněného či opraveného dokladu. 8. Úhrada úplaty bude provedena bezhotovostní formou, převodem na bankovní účet mandatáře uvedený v záhlaví této Smlouvy. Smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu mandanta. V případě zrušení zadávacího řízení na základě rozhodnutí mandanta v kterékoliv fázi průběhu příslušné veřejné zakázky je mandant povinen uhradit mandatáři náklady, které do doby zrušení zadávacího řízení vynaložil podle 572 obchodního zákoníku. IX. Porušení smluvních povinností 1. Mandatář je oprávněn požadovat po mandantovi při prodlení se zaplacením úplaty úrok z prodlení ve výši 0,03% z dlužné částky za každý den prodlení. 2. V případě prodlení Mandanta s prováděním zadavatelské činností oproti lhůtám dle Zákona je Mandatář povinen zaplatit Mandantovi smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení. 3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti. strana 5 (celkem 8)

11 Příloha č.2 usnesení č.689 ze dne Návrh mandátní smlouvy - ecentre, a.s. X. Ostatní a závěrečná ujednání 1. Veškeré údaje uvedené v této Smlouvě, popř. použité v rámci tohoto závazkového právního vztahu jsou obchodním tajemstvím a jako takové podléhají, a to i pokud jsou získány od třetích osob, povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a zveřejněním. Povinnosti mandanta dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, nejsou tímto ustanovením dotčena. 2. Mandatář má právo na základě jeho žádosti a za podmínky písemného souhlasu mandanta, využívat pro své obchodní potřeby, marketing, či vývoj obchodní výstupy v podobě dat či výsledků úspor vyplývající z mandatářovy činnosti dle této smlouvy. 3. Tuto Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných osobami oprávněnými jednat jménem nebo za smluvní strany. 4. Pokud v této Smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanovení účinných právních předpisů, zejména obchodního zákoníku a ZVZ. 5. Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami. 7. Nedílnou součástí této Smlouvy je též: Příloha č. 1: Plná moc mandanta mandatáři Mandant tímto potvrzuje, že o uzavření této Smlouvy bylo schváleno mandantem usnesením č. / / ze dne... Obě smluvní strany po řádném přečtení Smlouvy prohlašují, že jsou znalé všech právních důsledků touto smlouvou vyvolaných a že je projevem jejich svobodné a pravé vůle. Na důkaz těchto tvrzení a souhlasu s jejím obsahem připojují podpisy svých oprávněných zástupců. V Praze, dne V Praze, dne za mandanta Ing. Vladislava Hujová starostka za mandatáře Jindřich Morávek obchodní ředitel strana 6 (celkem 8)

12 Příloha č.2 usnesení č.689 ze dne Návrh mandátní smlouvy - ecentre, a.s. Příloha č. 1 P L N Á M O C Městská část Praha 3, sídlem Havlíčkovo náměstí 700/9 Praha 3, IČ: , jednající Ing. Vladislavou Hujovou, starostkou (dále jen zmocnitel ) tímto z m o c ň u j e obchodní společnost ecentre, a.s., IČ: , sídlem Jankovcova 1595/14, Praha 7, PSČ , zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9339, zastoupenou Jindřichem Morávkem, obchodním ředitelem (dále jen zmocněnec ), aby na základě mandátní smlouvy uzavřené dne... prováděl jménem a na účet zmocnitele, veškeré úkony spojené s realizací veřejné zakázky na dodavatele elektrické energie realizované dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu ustanovení 151 tohoto zákona. Zplnomocnění se udílí zejména za účelem: - podání formulářů oznámení na IS VZ US a TED, stanoví-li tak právní předpis; - jednání s jednotlivými uchazeči o veřejnou zakázku; - přebírání veškerých písemností v rámci realizace veřejné zakázky; - organizování průběhu veřejné zakázky; - organizování e-aukce; - zastupování před úřady; - zastupování v námitkovém řízení. Tato plná moc je zmocnitelem poskytnuta na dobu určitou, a to nejpozději do okamžiku ukončení zadávacího řízení, tj. podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem, případně zrušení veřejné zakázky ze strany zmocnitele či ukončení řízení o námitkách či řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Tato plná moc nabývá účinnosti dnem jejího přijetí zmocněncem. V Praze, dne... Ing. Vladislava Hujová starostka Zmocnění ve výše uvedeném rozsahu přijímám. V Ostravě dne Jindřich Morávek ecentre, a.s obchodní ředitel strana 7 (celkem 8)

13 Příloha č.2 usnesení č.689 ze dne Návrh mandátní smlouvy - ecentre, a.s. strana 8 (celkem 8) VS_EL_ VZ

14 Důvodová zpráva Předmětem zakázky malého rozsahu je provedení komplexních služeb pro zadavatele v rámci realizace zadávacího řízení veřejné zakázky směřující k výběru dodavatele sdružených služeb dodávky elektrické energie pro zadavatele jednak v oblasti vysokého napětí, jednak v oblasti nízkého napětí. V rámci plnění předmětu této zakázky bude vybraným poskytovatelem služby proveden audit stávajícího stavu odběru elektřiny ve všech odběrných místech zadavatele, a to v budovách Úřadu městské části Praha 3 a v příspěvkových organizacích. Na základě zpracovaného auditu bude následně zpracována zadávací dokumentace. Po jejím schválení zadavatelem provede vybraný poskytovatel služby komplexní administraci veřejné zakázky na sdružené služby dodávky elektrické energie, včetně realizace elektronické aukce a doporučí k uzavření smlouvy dodavatele s nejnižší nabídkovou cenou. Následně vybraný poskytovatel služby poskytne součinnost při zajištění uzavírání smluv o sdružených službách dodávky elektrické energie s vybraným dodavatelem elektrické energie, včetně součinnosti při zajištění smluvního řešení připojení k distribuční soustavě. Předpokládaná hodnota této zakázky nesmí převýšit hodnotu 1 mil. Kč bez DPH. Zadavatelem byli vyzváni tři uchazeči, a to TRIFID CONSULT, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1, ecentre, a.s., Jankovcova 1518/2, Praha 7 a NEWTON Business Development, a.s., Politických vězňů 912/10, Praha 1, kterým byla zaslána výzva k podání nabídky. Ve stanovené lhůtě nabídku podali pouze dva uchazeči, a to ecentre, a.s. a NEWTON Business Development, a.s.. Nabídka byla posouzena dle stanoveného hodnotícího kritéria, kterým byla ekonomická výhodnost nabídky. Nejvhodnější nabídku podal uchazeč ecentre, a.s., který získal 100 váhových bodů. Viz protokol o hodnocení nabídky. Nabídka tohoto uchazeče je nejvhodnější nabídkou. Součástí nabídky je i zpracován návrh mandátní smlouvy, který byl konzultován s Advokátní kanceláří JUDr. Veselého a který je přílohou tohoto usnesení.

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části. USNESENÍ č. 228/15/RMČ k uzavření smlouvy na administraci veřejné zakázky Dostavba a přístavba ZŠ

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části. USNESENÍ č. 228/15/RMČ k uzavření smlouvy na administraci veřejné zakázky Dostavba a přístavba ZŠ Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 28. zasedání dne 30. 11. 2015 USNESENÍ č. 228/15/RMČ k uzavření smlouvy na administraci veřejné zakázky Dostavba a přístavba ZŠ RMČ po projednání: I. souhlasí

Více

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky zadávané druhem otevřeného řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Dodávka 3D tiskárny. I. Smluvní strany. e-mail: II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

KUPNÍ SMLOUVA. Dodávka 3D tiskárny. I. Smluvní strany. e-mail: II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ KUPNÍ SMLOUVA Dodávka 3D tiskárny I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Se sídlem: Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek Zastoupena: Ing. Pavlem Řezníčkem IČ:

Více

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ ROLE Školní 9, Nová Role, PSČ: 362 25, Tel: 353 851 179 Dodavatel: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina 1. Zadavatel Výchovný

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA Uchazeči v dále uvedené Kupní smlouvě řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech dle své předkládané nabídky. Kupní smlouva bude v rámci nabídky předložena v jednom vydání, bez příloh. NÁVRH

Více

I. Smluvní strany. Číslo účtu : 5928211/0100 Telefon/ fax: 318 614 193/318 614 056. ou.obecnice@volny.cz (dále jen jako o b j e d n a t e l )

I. Smluvní strany. Číslo účtu : 5928211/0100 Telefon/ fax: 318 614 193/318 614 056. ou.obecnice@volny.cz (dále jen jako o b j e d n a t e l ) Příloha č. 2 Návrh smlouvy o dílo uzavřené dle ustanovení 536 a následujících obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění I. Smluvní strany 1.1 Objednatel : Obec Obecnice se sídlem: Obecnice 159,

Více

R Á M C O V Á S M L O U V A

R Á M C O V Á S M L O U V A R Á M C O V Á S M L O U V A O P O S K Y T O V Á N Í I N Z E R T N Í C H S L U Ž E B ÚZSVM ÚP Plzeň č. /2015 uzavřená dle ustanovení 1746 odstavce 2. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ve smyslu 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) veřejné zakázky Smluvní výzkum a konzultace projektu

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. IRAP: uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. č. IRAP: uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také občanský zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA č. IRAP: uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také občanský zákoník ) mezi těmito smluvními stranami Česká republika - Správa státních hmotných

Více

Smlouva o zajištění školení se zaměřením na IT. v rámci projektu Rozvoj projektové kanceláře MPSV

Smlouva o zajištění školení se zaměřením na IT. v rámci projektu Rozvoj projektové kanceláře MPSV Smlouva o zajištění školení se zaměřením na IT v rámci projektu Rozvoj projektové kanceláře MPSV uzavřená dle ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) a zákona

Více

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II.

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II. S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení:

Více

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami K U P N Í S M L O U V A uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami Kupující: Název: Obec Baška Sídlo: Baška 420, 739 01 Baška Zastoupena:

Více

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA PŠOV PŠOV 1 Podbořany 441 01 Tel. ředit: 415 211 297, Mobil ředit.: 736 633 595, Tel. ústředna: 415 214 615, e - mail: a.sava@seznam.cz, Fax: 415 211529, www.vupsov.cz Věc:

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM JEDNOTEK AAU

MANDÁTNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM JEDNOTEK AAU MANDÁTNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM JEDNOTEK AAU Č.J. SFZP 078825/2012 (dle ustanovení 566 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Více

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů Rámcová smlouva na poskytování služeb uzavřená podle ustanovení 11 zákona

Více

Závazný vzor rámcové smlouvy

Závazný vzor rámcové smlouvy Závazný vzor rámcové smlouvy uzavřená podle ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen OZ ), v souladu s ust. 11 a 89 a násl. zákona č. 137/2006 o veřejných zakázkách, ve znění

Více

(dle ustanovení 566 an. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů)

(dle ustanovení 566 an. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů) MANDÁTNÍ SMLOUVA NA KONTROLNÍ ČINNOSTI V PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM ČÁST 1: KONTROLY DODRŢENÍ PODMÍNEK PROGRAMU ZE STRANY PŘÍJEMCŮ PODPORY V PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM V OBLASTI PODPORY A, B, C SFZP 168887/2012

Více

*MVCRX00V18YX* MVCRX00V18YX prvotní identifikátor

*MVCRX00V18YX* MVCRX00V18YX prvotní identifikátor *MVCRX00V18YX* MVCRX00V18YX prvotní identifikátor RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁVKY ALTERNATIVNÍCH SPOTŘEBNÍCH MATERIÁLŮ PRO STÁVAJÍCÍ TISKÁRNY A KOPÍROVACÍ STROJE PRO ROK 2012 Číslo smlouvy dodavatele

Více

SMLOUVA O DÍLO. číslo smlouvy objednatele: 143/2011 číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO. číslo smlouvy objednatele: 143/2011 číslo smlouvy zhotovitele: číslo smlouvy objednatele: 143/2011 číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník

Více

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy. Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy. Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu

Více

Smlouva o ubytování. Článek I Smluvní strany

Smlouva o ubytování. Článek I Smluvní strany číslo smlouvy objednatele: 437/OSV/2016 číslo smlouvy ubytovatele: Smlouva o ubytování Článek I Smluvní strany 1. Objednatel: Havířov, statutární město se sídlem: Svornosti 2,73601 Havířov-Město není zapsán

Více

Smlouvu o provedení externího auditu projektu

Smlouvu o provedení externího auditu projektu Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli obchodní firma: Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. sídlo: Vídeňská 1083, Praha 4 IČ: 68378050 DIČ: CZ 68378050 zastoupený prof. RNDr. Václavem Hořejším

Více

SMLOUVA KUPNÍ č. uzavřená podle 409 a následujících zák. č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník)

SMLOUVA KUPNÍ č. uzavřená podle 409 a následujících zák. č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) SMLOUVA KUPNÍ č uzavřená podle 409 a následujících zák č 513/1991 Sb (Obchodní zákoník) Smluvní strany: Prodávající: Jméno: Sídlo: IČO: DIČ: obchodní rejstřík: zastoupená: bankovní spojení: - na straně

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Zakázka je zadaná podle 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Dalšími ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb. není zadávací

Více

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Statutární město Přerov se sídlem Bratrská 709/34, Přerov

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Smlouva č.: SMF/3/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

Komplexní pojištění pro město Uherské Hradiště. Zadavatel: město Uherské Hradiště Sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště IČ: 00291471

Komplexní pojištění pro město Uherské Hradiště. Zadavatel: město Uherské Hradiště Sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště IČ: 00291471 Zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky na služby zadávané druhem zjednodušeného podlimitního řízení dle ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Článek 1 Identifikační údaje zadavatele a organizátora. Povodí Odry, státní podnik CZ27149862. www.ecentre.cz

Článek 1 Identifikační údaje zadavatele a organizátora. Povodí Odry, státní podnik CZ27149862. www.ecentre.cz Zadávací dokumentace Povodí Odry, státní podnik Výzva k podání nabídek obsahující současně ZADÁVACÍ DOKUMENTACI k veřejné zakázce zadávané druhem zjednodušeného podlimitního řízení podle zákona č. 137/2006

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka renovovaných tonerů

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka renovovaných tonerů RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka renovovaných tonerů uzavřená níže uvedeného dne, měsíce roku dle ustanovení 1746 odst. 2, 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi: František Skácel,

Více

Článek 1. Základní ustanovení

Článek 1. Základní ustanovení KUPNÍ SMLOUVA k nákupu stravovacích poukázek pro rok 2015 uzavřená v souladu s 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a

Více

Dodávka osobních automobilů

Dodávka osobních automobilů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále též ZD ) Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 IČO: 72080043 vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku na

Více

SMLOUVA NA ZABEZPEČENÍ SLUŽBY čj ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1484 Libavá FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁZEK

SMLOUVA NA ZABEZPEČENÍ SLUŽBY čj ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1484 Libavá FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁZEK Vojenské zařízení 1484 Libavá V Libavé dne Čj. Výtisk číslo : Počet listů : 7 SMLOUVA NA ZABEZPEČENÍ SLUŽBY čj ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1484 Libavá FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁZEK I. Smluvní

Více

Kupní smlouva č., VZ č..

Kupní smlouva č., VZ č.. Kupní smlouva č., VZ č.. uzavřená v souladu ustanovením 2079 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Statutární město Ostrava, městský obvod

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany 5/14/10 KUPNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany kupující: jednající: Střední škola automobilní a informatiky se sídlem: Weilova 1270/4, 10200 Praha IČ: 00497070 DIČ: CZ00497070 Ing. Milan Vorel, ředitel

Více

Úklidové služby v objektu polikliniky

Úklidové služby v objektu polikliniky Městská poliklinika Praha příspěvková organizace Hlavního města Prahy se sídlem Spálená 78/12, Praha 1, 110 00 Česká republika dále jen zadavatel vyhlašuje dle ustanovení 12 odst. 3 Zákona o veřejných

Více

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ I. Vyhlašovatel výběrového řízení Vyhlašovatelem výběrového řízení je společnost ČEPS, a.s., se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, IČ 25702556, DIČ CZ25702556, zapsaná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu DODÁVKA TRANSPORTNÍCH VENTILÁTORŮ zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel:

Více

SMLOUVA O DÍLO č.2/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ

SMLOUVA O DÍLO č.2/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ SMLOUVA O DÍLO č.2/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ Smluvní strany 1. Mateřská škola Ostrava Dubina, F. Formana 13, příspěvková

Více

Číslo veřejné zakázky (bude C151090 doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu:

Číslo veřejné zakázky (bude C151090 doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O S M L O U V A O D Í L O ÚZSVM ÚP Plzeň č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem Výměna ventilů pro

Více

SMLOUVA O DÍLO ÚVODNÍ USTANOVENÍ

SMLOUVA O DÍLO ÚVODNÍ USTANOVENÍ SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a následujících ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník): Č.j.: SFZP 203643/2012 Ag. číslo: K.150

Více

Domov důchodců Černožice

Domov důchodců Černožice Vzor smlouvy obchodní podmínky Dnešního dne, měsíce a roku Domov důchodců Černožice zastoupený : Mgr. Jaroslavou Fiedlerovou, ředitelkou se sídlem : Revoluční 84 503 04 Černožice IČ 00579017 DIČ tel. 495

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace 888/OŠK/2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace Článek I Smluvní strany Poskytovatel: statutární město Havířov Sídlo: 736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 Zastoupen: Mgr. Danielem Vachtarčíkem,

Více

SMLOUVA Č.. /2014. (dále jen Smlouva ) Česká republika Česká správa sociálního zabezpečení

SMLOUVA Č.. /2014. (dále jen Smlouva ) Česká republika Česká správa sociálního zabezpečení SMLOUVA Č.. /2014 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen Občanský zákoník ), mezi níže uvedenými

Více

SMLOUVA O DÍLO. Článek 1 Smluvní strany. Pivovarské náměstí 1245,500 03 Hradec Králové. Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem Královéhradeckého kraje

SMLOUVA O DÍLO. Článek 1 Smluvní strany. Pivovarské náměstí 1245,500 03 Hradec Králové. Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem Královéhradeckého kraje SMLOUVA O DÍLO Článek 1 Smluvní strany Královéhradecký kraj se sídlem: zastoupený: Pivovarské náměstí 1245,500 03 Hradec Králové Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem Královéhradeckého kraje bankovní spojení:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující )

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující ) KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČ: 70884561 DIČ: CZ70884561 (není plátce) Zastoupený: plk.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Č.j. PPR-19276-32/ČJ-2012-990656 uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I.

Více

Předmětem zakázky je dodávka a instalace výpočetní techniky včetně software.

Předmětem zakázky je dodávka a instalace výpočetní techniky včetně software. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky na služby: Dodávka a instalace výpočetní techniky pro SOŠ SE Velešín 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní firma

Více

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů statutární město Děčín Zadávací dokumentace podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů vyhlášená v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Smlouva o obstarání správy společných částí domu a výkonu dalších povinností uzavřená podle 733 a násl. Občanského zákoníku v platném znění.

Smlouva o obstarání správy společných částí domu a výkonu dalších povinností uzavřená podle 733 a násl. Občanského zákoníku v platném znění. Smlouva o obstarání správy společných částí domu a výkonu dalších povinností uzavřená podle 733 a násl. Občanského zákoníku v platném znění. I. Smluvní strany Objednatel: Společenství Golfová 884 887 Zapsané

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.06.2015

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.06.2015 Odbor školství a kultury V Písku dne: 11.06.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.06.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Smlouvy k video prezentacím města Písek NÁVRH USNESENÍ Rada města 1. Smlouvu

Více

Jindřich Mičán, vedoucí oddělení Technické podpory a správy sítí. uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

Jindřich Mičán, vedoucí oddělení Technické podpory a správy sítí. uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): K U P N Í S M L O U V A ÚZSVM č. XX/2014 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), na veřejnou zakázku: Nákup pracovních stanic pro ÚZSVM,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále též jen VOP ), vydané společností ECOBAT s.r.o., se sídlem Praha 6, Soborská 1302/8, PSČ 160 00, IČ: 267 25 967,

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY Smluvní strany SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY (POVV/xxx/2010) I. Smluvní strany Vysočina, kraj se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava IČ: 70890749 zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka služeb internetové inzerce volných pracovních míst pro SÚKL Zadavatel : Česká republika, Státní ústav pro kontrolu léčiv organizační

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ PRONÁJMU, MONTÁŽE, DEMONTÁŽE VČETNĚ REVIZE A OPRAV VÁNOČNÍHO OSVĚTLENÍ PRO HL.M.PRAHU V ROCE 2015

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ PRONÁJMU, MONTÁŽE, DEMONTÁŽE VČETNĚ REVIZE A OPRAV VÁNOČNÍHO OSVĚTLENÍ PRO HL.M.PRAHU V ROCE 2015 V z o r o v á s m l o u v a Stejnopis č. SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ PRONÁJMU, MONTÁŽE, DEMONTÁŽE VČETNĚ REVIZE A OPRAV VÁNOČNÍHO OSVĚTLENÍ PRO HL.M.PRAHU V ROCE 2015 č. DIL. kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného

Více

Smlouvu o nájmu bytu č..

Smlouvu o nájmu bytu č.. 1) Městská část Praha 5 se sídlem Praha 5, nám. 14. října 4, IČ 00063 631 jednající statutárním zástupcem MČ Praha 5 na straně jedné jako pronajímatel a 2). datum narození: dosud bytem: na straně druhé

Více

Česká republika- Ministerstvo zemědělství

Česká republika- Ministerstvo zemědělství Zadavatel: Česká republika- Ministerstvo zemědělství Audit zabezpečení a funkčnosti protikorupčního programu MZe Sídlem: Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Č.j./evidenční číslo VZ 33500/2010-11000 Zastoupený: Ing.

Více

K U P N Í S MLOUVA. Článek I Smluvní strany

K U P N Í S MLOUVA. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S MLOUVA uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název veřejné zakázky: Fotovoltaická elektrárna Cítov Identifikační údaje zadavatele: Obec Cítov Cítov 203 277 04 Cítov IČ: 00236764 Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Marie

Více

Smlouva o zájezdu- vzor

Smlouva o zájezdu- vzor Příloha č. 5 Zadávací dokumentace Smlouva o zájezdu- vzor VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Zajištění dopravy, ubytování a stravy pro SOŠ SE Velešín Článek I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola strojní a

Více

Vybudování cyklostezky Radslavice Grymov v trase Jantarové stezky

Vybudování cyklostezky Radslavice Grymov v trase Jantarové stezky Vše k veřejným zakázkám Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu Vybudování cyklostezky Radslavice Grymov v trase Jantarové stezky Čl. 1.: Název veřejné zakázky Vybudování cyklostezky Radslavice

Více

č.j. KRPU-87135-11/ČJ-2012-0400VZ KUPNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany

č.j. KRPU-87135-11/ČJ-2012-0400VZ KUPNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany č.j. KRPU-87135-11/ČJ-2012-0400VZ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva )

Více

N Á V R H K U P N Í S M L O U V A

N Á V R H K U P N Í S M L O U V A N Á V R H K U P N Í S M L O U V A Rozšíření malovýroby mléčných produktů - prodejní stánek 1. Obchodní firma: Sídlo: Zapsaná v OR: Zastoupená: IČO: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon/fax: E-mail:

Více

VZOR SMLOUVY SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE. Smluvní strany. (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU. Krajský úřad

VZOR SMLOUVY SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE. Smluvní strany. (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU. Krajský úřad VZOR SMLOUVY Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: 13/SML SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená v souladu s ust. 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

Všeobecné podmínky ke Smlouvě o poskytování služeb:

Všeobecné podmínky ke Smlouvě o poskytování služeb: 1 z 5 Všeobecné podmínky ke Smlouvě o poskytování služeb: MSC MONEY SERVICE CORPORATION, a.s. se sídlem: Hybešova 200/6, 779 00 Olomouc IČO: 28574010, zapsaná v obchodím rejstříku vedeném KS v Ostravě,

Více

KUMSP00SGGBK Veřejná zakázka č. 219/2015

KUMSP00SGGBK Veřejná zakázka č. 219/2015 KUMSP00SGGBK Veřejná zakázka č. 219/2015 Smlouva o poskytnutí prostoru v denním tisku pro vydání Moravskoslezských listů dle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Více

1. Mění se lhůta pro podání nabídek a termín otevírání obálek

1. Mění se lhůta pro podání nabídek a termín otevírání obálek Číslo výzvy : ÚP BR/Por/001/2008 Změna podmínek výzvy VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY V rámci Národního individuálního projektu Poradenství a rekvalifikace pro zakázku Rekvalifikační kurzy řidičů Výzva je vydána

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/94/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

Závěrkový list č. EL2014081411 (pro burzovní obchody se silovou elektřinou v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny)

Závěrkový list č. EL2014081411 (pro burzovní obchody se silovou elektřinou v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny) ČESKOMORAVSKÁ KOMODITNÍ BURZA KLADNO Závěrkový list č. EL2014081411 (pro burzovní obchody se silovou elektřinou v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny) Číslo aukce: 1 Dodavatel (prodávající): Zaps.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany č.j. KRPU-111461-19/ČJ-2011-0400VZ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace číslo smlouvy: SML/0276/2016 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015. Odbor správy majetku. Smlouva o vzniku společnosti - Cyklobus Bečva

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015. Odbor správy majetku. Smlouva o vzniku společnosti - Cyklobus Bečva MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015 Bod programu: 13 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Pavel Slovák

Více

Smlouva o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2016

Smlouva o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2016 Příloha č. 2 k Výzvě k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Smlouva o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2016 uzavřená dle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace číslo smlouvy: SML/0505/2016 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PLATNÉ PRO

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PLATNÉ PRO 1 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PLATNÉ PRO ZASTUPOVÁNÍ V CELNÍM ŘÍZENÍ NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI PELMI, spol. s r.o., obchodní společnost založená podle českého práva se sídlem Musílkova 568/35, Praha 5 - Košíře, PSČ

Více

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ.

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice IČ: 00241121 Riegrova 1209 252 28 Černošice V Černošicích dne 30. 9. 2014 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice

Více

Číslo smlouvy u mandanta:. Číslo smlouvy u mandatáře :

Číslo smlouvy u mandanta:. Číslo smlouvy u mandatáře : Číslo smlouvy u mandanta:. Číslo smlouvy u mandatáře : M AN D Á T N Í S M L O U V A uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem Ústí nad Labem 30. května 2016 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE V souladu s

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 656/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 598 ze dne 11.09.2013 Pronájem venkovní světelné vánoční výzdoby, včetně komplexního zajištění instalace a následného odinstalování

Více

Číslo smlouvy prodávajícího: I. Smluvní strany

Číslo smlouvy prodávajícího: I. Smluvní strany Příloha č. 2 výzvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy kupujícího: Číslo smlouvy prodávajícího: KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 409 a následujícími paragrafy

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva o právu stavby č. A 103/Še/2015

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva o právu stavby č. A 103/Še/2015 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva o právu stavby č. A 103/Še/2015 Město Česká Lípa se sídlem Česká Lípa, nám. T.G. Masaryka 1, PSČ: 470 36 IČ: 00260428, DIČ: CZ00260428

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU Zhotovení štítk s árovými kódy a archových etiket pro R- SSZ Zjednodušené podlimitní ízení Obsah: I. ást Informace o zadavateli II. ást Obecná ustanovení o zadávací

Více

Návrh, zhotovení a dodání tištěných propagačních materiálů

Návrh, zhotovení a dodání tištěných propagačních materiálů Vysočina Tourism, příspěvková organizace vyhlašuje v souladu s Pravidly Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R-040-027-15

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R-040-027-15 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-040-027-15 ze dne 19.10.2015 Výběr nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu názvem Vánoční osvětlení na území městské části Praha 12

Více

Vybavení pro separaci a svoz BRKO

Vybavení pro separaci a svoz BRKO Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie Fond soudržnosti z Operačního programu Životního prostředí včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí ČR. Název projektu: Vybavení

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE. Č.j. KRPP-157653-2 /ČJ-2013-0300VZ-VZ Plzeň 7.října 2013

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE. Č.j. KRPP-157653-2 /ČJ-2013-0300VZ-VZ Plzeň 7.října 2013 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE Odbor veřejných zakázek Č.j. KRPP-157653-2 /ČJ-2013-0300VZ-VZ Plzeň 7.října 2013 Počet listů: 8 Přílohy: 7/21 Výzva k podání nabídky

Více

SMLOUVA O DÍLO. Smlouvu o dílo: Článek 1. Předmět smlouvy

SMLOUVA O DÍLO. Smlouvu o dílo: Článek 1. Předmět smlouvy Č.j.: (druhé smluvní strany, příp. další údaje druhé smluvní strany) Technická asistence Čj.: Číslo v CES: Číslo úkolu : SMLOUVA O DÍLO Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem: Staroměstské

Více

Výzva k podání nabídek Oznámení/Výzva o zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu. : Výměna stávajících koberců

Výzva k podání nabídek Oznámení/Výzva o zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu. : Výměna stávajících koberců Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále jen SÚJB ) 110 00 Praha 1, Senovážné nám. č. 9 Výzva k podání nabídek Oznámení/Výzva o zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Výměna stávajících

Více

216/2014 Mgr. Libuše Renová 3.9.2014 723 410 406

216/2014 Mgr. Libuše Renová 3.9.2014 723 410 406 Evidenční č. Jednací č. Vyřizuje/linka Datum 216/2014 Mgr. Libuše Renová 3.9.2014 723 410 406 Věc: Výzva k veřejné zakázce malého rozsahu zadávanou mimo působnost zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Smlouva o výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Smlouva o výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Smlouva o výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi I. Smluvní strany Objednatel: Město Planá se sídlem: náměstí Svobody 1, 348 15 Planá IČO: 00260096 DIČ: CZ00260096

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Služby města Pardubic a.s. Hůrka 1803, 530 02 Pardubice - Bílé předměstí VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Služby města Pardubic, a.s. Hůrka 1803, 530 02 Pardubice IČ: 25 26 25 72 DIČ: CZ 25 26 25 72 OR

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE V JEDNACÍM ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM podle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) NA PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY S NÁZVEM Rekonstrukce

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 61 Třinec-Dolní Líštná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 61 Třinec-Dolní Líštná SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 61 Třinec-Dolní Líštná Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Dodávka drogistického

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění. Kupní smlouvu na nákup centrifug

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění. Kupní smlouvu na nákup centrifug Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:.. se sídlem /místem podnikání/: IČ: DIČ: jednající

Více

Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace

Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace dle 6 a 18 odst.5 Zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP na veřejnou

Více