Městský úřad Sokolov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský úřad Sokolov"

Transkript

1 Městský úřad Sokolov Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany Název projektu: Systematizace sociální práce OSPOD Sokolov Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/C Zpracovali: Mgr. Soňa Zaschkeová a kolektiv Verze: 01 Platnost dokumentu: Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR.

2 Obsah: 1. Místní časová dostupnost 2 2. Prostředí a podmínky 3 3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí 5 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 6 5. Přijímání a zaškolování 7 6. Profesní rozvoj zaměstnanců 8 7. Prevence Přijetí oznámení, posouzení naléhavosti a přidělení případu Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte Kontrola případu Rizikové a nouzové situace Dokumentace o výkonu sociálně-právní ochrany dětí Vyřizování a podávání stížností Návaznost výkonu sociálně-právní ochrany dětí na další fyzické osoby a právnické osoby 17 str. 1

3 1. Místní časová dostupnost 1b 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území svého správního obvodu SPOD je zajišťována v celém správním obvodu ve stejné kvalitě. Všechna i vzdálenější místa jsou dostupná zaměstnancům prostřednictvím služebního automobilu, který je k dispozici pouze pracovníkům odboru sociálních věcí. K dispozici je i další služební vozidlo MěÚ Sokolov. V případě potřeby návštěv více případů současně, rozhoduje o prioritách vedoucí oddělení, popř. vedoucí odboru. Návštěvy klientů jsou vykonávány dle skutečné potřeby, odlehlost lokality není důvodem pro nižší frekvenci kontaktů. Pro zajištění SPOD v jednotlivých oblastech je využívána spolupráce s obecními úřady. Správní obvod obce s rozšířenou působností je územně rozdělen mezi jednotlivé pracovnice, a to jak mezi pracovnice náhradní rodinné péče, kurátorky pro děti a mládež a terénní sociální pracovnice péče o děti. Rozdělení obvodu je provedeno v písemné formě, dle potřeby je aktualizováno. Rozdělení obvodu schvaluje a o výjimkách z územního rozdělení obvodu rozhoduje vedoucí odboru sociálních věcí. Doba výkonu sociálně-právní ochrany je přizpůsobena potřebám osob, jimž je nebo může být v budoucnu sociálně-právní ochrana poskytována nebo na něž se zaměřuje, zejména děti (dále jen cílová skupina ). Osobní výkon sociálně-právní ochrany je zajištěn každý pracovní den; mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu je zajištěna nepřetržitá pracovní pohotovost. Pracovní doba a úřední hodiny jsou stanoveny vnitřní směrnicí VS 04.1 Pracovní řád Městského úřadu Sokolov. Úřední hodiny jsou zveřejněny ve všech budovách MěÚ Sokolov, elektronicky na webu města. Vzhledem k pružné pracovní době lze individuální potřeby klientů řešit i mimo pevnou část pracovní doby i mimo úřední hodiny. V pracovní době je sociálně-právní ochrana zajišťována v celém rozsahu, v době pohotovosti jsou vykonávány pouze nutné a bezodkladné úkony. Pracovní pohotovost řeší vnitřní směrnice VS 04.1 Pracovní řád MěÚ Sokolov. str.2

4 Pracovnice OSPOD zajišťují v týdenních cyklech nepřetržitou pohotovost ve dnech volna a po pracovní době. Všechny pracovnice OSPOD mají v době pohotovosti možnost nepřetržitého vstupu na pracoviště. Provozní řád budov Městského úřadu Sokolov je řešen vnitřní směrnicí VS Pracovnice mají k dispozici mobilní telefon určený výhradně pro účely pracovní pohotovosti. O výkonu činnosti SPOD v době pohotovosti předává pohotovostní pracovnice písemný záznam příslušné klíčové pracovnici. Je zpracována vnitřní instrukce upravující pohotovostní režim pracoviště. Rozpis služeb pohotovosti je zpracován vedoucí oddělení péče o rodinu a dítě vždy na období poloviny roku. 2. Prostředí a podmínky 2a Výkon sociálně-právní ochrany je zajištěn v prostorách vhodných pro komunikaci s ohroženými dětmi a rodinami. Orgán sociálně-právní ochrany zajistí takové prostory pro výkon sociálně-právní ochrany, které představují odpovídající zázemí pro výkon sociálně-právní ochrany a jejichž kapacita odpovídá množství konzultací spojených s poskytováním sociálně-právní ochrany. Při komunikaci s klienty je zajištěno soukromí každá pracovnice OSPOD má k dispozici vlastní kancelář se samostatným vchodem a s vhodným materiálním vybavením. Současně OSPOD disponuje jednací místností, tzv. hovornou, kterou lze využít k setkání více osob, popř. je možné využít zasedací místnost v suterénu budovy. Rezervovat místnosti je možné elektronicky, vzhledem k velkému množství vhodných prostor nedochází ke kolizi zájmu. První nadzemní podlaží budovy odboru sociálních věcí je bezbariérové (rampa u zadního vchodu), v případě potřeby se kontakt s hendikepovaným klientem uskutečňuje v tomto poschodí. Vhodnost kancelářských prostor pro práci zaměstnanců je řešeno vnitřní směrnicí VS 07.3 Řízení podmínek prostředí. str. 3

5 2b Orgán sociálně-právní ochrany má vhodné materiální vybavení s ohledem na výkon sociálně - právní ochrany na pracovišti i mimo něj. K dispozici je zejména potřebný počet automobilů, mobilních telefonů, notebooků, fotoaparátů a dalších prostředků záznamové techniky pro práci v terénu. OSPOD má vhodné vybavení pro výkon své činnosti. K dispozici jsou minimálně dvě služební vozidla, v případě dálkových jízd i auto s řidičem. Rezervace vozidel je prováděna elektronicky. Používání služebních vozidel upravuje vnitřní směrnice VS 07.1Směrnice pro používání služebních vozidel. Pracovnice mají k dispozici služební mobilní telefony, vnitřní směrnice VS 05.3 Směrnice pro používání služebních telefonů upravuje pravidla pro jejich používání. Pro práci nejen v terénu jsou k dispozici notebooky, fotoaparáty, diktafony. Nakládání s 2c technikou je ošetřeno VS 05.1 Pravidla provozu informační a komunikační technologie. Orgán sociálně-právní ochrany má k dispozici vhodné materiální vybavení pro práci s osobami z cílové skupiny, jimž je poskytována sociálně-právní ochrana (dále jen klient ), zejména s ohledem na potřeby dětí. Prostory pro jednání s dětmi jsou adekvátně vybaveny. Součástí jednací místnosti je prostor určený pro hry dětí (dětský koutek) s vhodným a bezpečným vybavením. Hračky a pomůcek v herně čistí a pere pracovnice zodpovědná za úklid v budově. V jednací místnosti je umístěna knihovna s odbornou literaturou o práci s dětmi. Pracoviště je vybaveno přebalovacím pultem. Kojícím matkám je umožněno soukromí v jednací místnosti či herně. Pro ohřev dětské stravy lze využít mikrovlnné trouby, která je umístěna ve všech patrech budovy odboru sociálních věcí. Všem klientům je k dispozici v prostorách budovy C MěÚ Sokolov teplá užitková i studená pitná voda. Pro případ převozu dětí jsou zajištěny dvě dětské autosedačky, deky a další nezbytné vybavení. 2d Orgán sociálně-právní ochrany má k dispozici potřebné hygienické zázemí a osobní ochranné pracovní prostředky pro zaměstnance zařazené v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany. Na pracovišti je dostatek dostupných a bezpečných sociálních zařízení pro pracovníky OSPOD. Pro klienty je k dispozici bezbariérové WC. Je zajištěn pravidelný úklid a dezinfekce pracovnicí odboru vnitřní správy. V kuchyňce v 1. nadzemním podlaží je k dispozici lékárnička, každý rok je kontrolován její stav. Je zpracován Traumatologický plán pro případ nehody nebo úrazu VS str. 4

6 Pro práci v terénu jsou zajištěny v dostatečném množství ochranné pracovní pomůcky (návleky, dezinfekční prostředky, rukavice). Poskytování OOPP se řídí směrnicí VS Bezpečnost práce upravuje vnitřní směrnice VS 04.1 Pracovní řád MěÚ Sokolov, VS Směrnice pro organizaci, řízení a kontrolu na úseku BOZP a VS Směrnice pro školení a instruktáže BOZP. Všechny pracovnice pravidelně absolvují školení bezpečnosti práce, první pomoci. Všechny pracovnice jsou očkovány proti žloutence. Každá pracovnice má v kanceláři pro případ nouze k dispozici tísňové tlačítko pro přivolání Městské policie Sokolov Při jednání s nebezpečným klientem je umožněna přítomnost další osoby kolegyně, vedoucí oddělení či vedoucí odboru, popř. je o spolupráci žádána Městská policie Sokolov. Obdobně se postupuje při návštěvě neznámého či riskantního prostředí. 3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí 3a Orgán sociálně-právní ochrany zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup či jiným vhodným způsobem vnitřní pravidla a postupy jím vytvořené za účelem naplnění těchto standardů kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany. Zpracované standardy kvality SPOD jsou k dispozici na webových stránkách města Sokolova. Současně jsou k dispozici v listinné podobě ve všech kancelářích OSPOD MěÚ 3b Sokolov a na informační desce odboru sociálních věcí. Orgán sociálně-právní ochrany má zpracovány informace o rozsahu a podmínkách poskytování sociálně-právní ochrany, a to ve formě srozumitelné cílové skupině. Tyto informace jsou veřejně dostupné. Jednotlivým cílovým skupinám jsou k dispozici informační letáčky zpracované ve spolupráci s orgány sociálně-právní ochrany Karlovarského kraje. Informace o rozsahu a podmínkách poskytování SPOD jsou zveřejněny na webových stránkách města Sokolova, v záložce odboru sociálních věcí. Přístupné zde jsou i letáčky v elektronické podobě. str. 5

7 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 4a Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní profily jednotlivých zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany. Pracoviště má v rámci organizační struktury úřadu určen počet pracovních míst pro výkon sociálně-právní ochrany (v rámci tzv. systemizace míst). Je zpracována organizační struktura OSPOD, ve které jsou označeny jednotlivé pozice, jsou zřejmé vztahy podřízenosti a nadřízenosti a vzájemná zastupitelnost. Ke každé pracovní pozici existuje zpracovaný pracovní profil (pracovní náplň, VS b Pracovní řád Městského úřadu Sokolov, Katalog služeb MěÚ Sokolov). Počet zaměstnanců je přiměřený správnímu obvodu orgánu sociálně-právní ochrany. Při výpočtu přiměřeného počtu zaměstnanců orgánu sociálně-právní ochrany je zohledněno kritérium ovlivňující náročnost výkonu sociálně-právní ochrany ve správním obvodu orgánu sociálně-právní ochrany. Základním výchozím kritériem je nejméně 1 zaměstnanec na 800 dětí (osob do 18 let věku), které jsou hlášeny k trvalému pobytu ve správním obvodu orgánu sociálně-právní ochrany. Do počtu pracovníků se započítává vedoucí pracovník adekvátně svému zapojení do práce s klienty. OSPOD MěÚ Sokolov byl vyhodnocen jako úřad s vysokou mírou náročnosti výkonu sociálně právní ochrany dětí. Počet zaměstnanců zařazených k výkonu SPOD odpovídá uvedeným kritériím. Přiměřený počet zaměstnanců je pravidelně (vždy k 1.1. a k 1.7. daného roku) přehodnocován na základě zjištěného aktuálního počtu dětí na území. 4c Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci organizační struktury vnitřním předpisem písemně zpracována oprávnění a povinnosti k jednotlivým pracovním pozicím vztahujícím se k výkonu sociálně-právní ochrany, uplatněním specializace zejména pro oblast náhradní rodinné péče, sociální kurately pro děti a mládež a ochrany týraných a zneužívaných dětí a důsledně dbá na to, aby konkrétní pracovní pozice byla vyhrazena výlučně výkonu sociálně-právní ochrany. str. 6

8 Jsou zpracována oprávnění a povinnosti k jednotlivým pracovním pozicím (pracovní náplně) pro specializace: náhradní rodinná péče, sociální kuratela, terénní sociální práce a CAN (ochrana týraných a zneužívaných dětí). Všichni zaměstnanci mají písemné oprávnění starosty k výkonu SPOD v souladu s 52 odst. 3 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, a průkaz pracovníka OSPOD MěÚ Sokolov. Pracovní pozice jsou vyhrazeny výhradně k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, nejedná se o kumulované funkce. 5. Přijímání a zaškolování 5a Každý zaměstnanec zařazený v orgánu sociálně-právní ochrany k výkonu sociálněprávní ochrany splňuje kvalifikační předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka podle zákona o sociálních službách a disponuje zvláštní odbornou způsobilostí na úseku sociálně-právní ochrany. Všichni zaměstnanci zařazení v OSPOD splňují předepsaná kvalifikační kritéria pro výkon povolání sociálního pracovníka a disponují zvláštní odbornou způsobilostí na úseku sociálně-právní ochrany. Dokumenty ověřující tyto skutečnosti jsou uloženy v personálních složkách jednotlivých 5b pracovníků vedených personálním oddělením samostatného oddělení kanceláře starosty. Orgán sociálně-právní ochrany má písemně zpracována pravidla pro přijímání nových zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany. Přijímání nových pracovníků zařazených v OSPOD je uskutečňováno v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samostatných celků, v platném znění, a zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Vnitřní směrnice VS 04.1 Pracovní řád Městského úřadu Sokolov upravuje postup při přijímání nových pracovníků. str. 7

9 5d 5c Orgán sociálně-právní ochrany přihlásí nového zaměstnance zařazeného v orgánu sociálně-právní ochrany a vykonávajícího sociálně-právní ochranu v právními předpisy stanovených lhůtách ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti. Přihlašování nového zaměstnance provádí v předepsaných lhůtách pracovník personálního oddělení samostatného oddělení kanceláře starosty. Orgán sociálně-právní ochrany má písemně zpracována pravidla pro zaškolování nových zaměstnanců vykonávajících sociálně-právní ochranu. Personální oddělení má zpracována písemná pravidla pro zaškolování nových zaměstnanců. Je zpracován adaptační plán nového zaměstnance. Je určen obsah a rozsah zaškolování k jednotlivým pracovním pozicím. Při nástupu nového pracovníka je provedeno školení BOZP, požární ochrany, vstupní vzdělávání organizované Krajským úřadem Karlovarského kraje. Pro odbornou část zaškolení je pracovníkovi přidělen mentor, kterého určí vedoucí odboru sociálních věcí. Zaškolování je ukončeno vyhodnocením průběhu zaškolení. 5e Orgán sociálně-právní ochrany určuje, zda umožní studentům a jiným fyzickým osobám stát se stážisty nebo dobrovolníky na svém pracovišti. Orgán sociálně-právní ochrany umožňuje studentům nebo jiným fyzickým osobám působit jako stážisté nebo dobrovolníci, a to na základě smlouvy a po náležitém proškolení. Oddělení sociální prevence a oddělení péče o rodinu a dítě stážisty na své pracoviště nepřijímá. 6. Profesní rozvoj zaměstnanců 6a Vedoucí zaměstnanec orgánu sociálně-právní ochrany zařazený k výkonu sociálněprávní ochrany pravidelně hodnotí podřízené zaměstnance, kteří se podílejí na výkonu sociálně-právní ochrany. Vedoucí zaměstnanec orgánu sociálně-právní ochrany je hodnocen svým přímým nadřízeným minimálně jednou ročně. Hodnocení je zaměřeno zejména na stanovení, vývoj a naplňování osobních profesních cílů a potřeb další odborné kvalifikace. str. 8

10 6c Hodnocení zaměstnanců probíhá v ročních intervalech v souladu s vnitřní směrnice MěÚ Sokolov VS 04.6Hodnocení zaměstnanců metodika. Písemný záznam o provedeném hodnocení je zpracován na listu hodnocení (P1 VS 04.6). Součástí listu hodnocení jsou úkoly a doporučení pro zaměstnance na další období. Pracovnice oddělení sociální prevence hodnotí vedoucí oddělení sociální prevence. Pracovnice oddělení péče o rodinu a dítě hodnotí vedoucí oddělení péče o rodinu a dítě. Vedoucí jednotlivých oddělení hodnotí vedoucí odboru sociálních věcí. 6b Orgán sociálně-právní ochrany má písemně zpracovány individuální plány dalšího vzdělávání jednotlivých zaměstnanců zařazených v orgánu sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany. Personální oddělení samostatného oddělení kanceláře starosty má písemně zpracovány plány vzdělávání jednotlivých pracovníků (vnitřní směrnice VS 04.4 Plán vzdělávání). Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje průběžné vzdělávání zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany v rozsahu minimálně 6 pracovních dnů za kalendářní rok, a to formou účasti zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany na vzdělávacích kurzech akreditovaných Ministerstvem práce a sociálních věcí. Vzdělávání zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany vychází z individuálních plánů dalšího vzdělávání a je zaměřeno na rozšíření odborné kvalifikace. Další vzdělávání sociálního pracovníka OSPOD je realizováno v předepsaném počtu pracovních dní. Současně je vzdělávání uskutečňováno v souladu s 111 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění. Vzdělávání je zaměřeno na obnovení, upevnění a doplnění kvalifikace. 6d Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje pro zaměstnance zařazené v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany, kteří vykonávají přímou práci s klienty, podporu nezávislého kvalifikovaného odborníka. Podpora nezávislého kvalifikovaného odborníka supervize je uskutečňována na základě potřeb zaměstnanců s ohledem na výkon jejich činnosti. Je možné využít individuální, skupinovou či případovou formu supervize. S nezávislým odborníkem je uzavřena smlouva o poskytnutí služeb. Zaměstnanci jsou informováni o možnosti podpory, není však jejich povinností podpory využít. str. 9

11 7. Prevence 7a Orgán sociálně-právní ochrany aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém správním obvodu. S cílem zlepšit situaci ve správním obvodu probíhá aktivní monitorování a vyhledávání ohrožených dětí. Např. v průběhu šetření v rodinách je sledováno i další dění v lokalitě, přítomnost bezprizorních dětí, jsou prováděny dotazy na rodiny s dětmi v nesnadné situaci. Dotazování je prováděno rovněž při kontaktu s lékaři, pracovníky obecních samospráv či neziskových organizací, zaměstnanci škol či ÚP. Je reagováno na každý i anonymní podnět z řad veřejnosti (dopisy, telefonáty, y, dotazy starostovi). Policie ČR předává informace prostřednictvím Systému včasné intervence. Je vytvořena pracovní skupina Rodina a sociální služby, jeho členy jsou zástupci oddělení sociální prevence, oddělení péče o rodinu a dítě i oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a poskytovatelů sociálních služeb. Současně je sociální pracovník - kurátor orgánu sociálně-právní ochrany dětí členem týmu pro mládež zřízeného Probační a mediační službou Sokolov. Koordinací preventivních aktivit se rovněž zabývá Komise sociálně-právní ochrany dětí zřízená jako zvláštní orgán starosty města a Komise bezpečnosti. Preventivní aktivity jsou také v kompetenci Městské policie Sokolov. Pracovníci se pravidelně setkávají s výchovnými poradci všech sokolovských škol. Pracovníci OSPOD se aktivně zapojují do preventivních projektů obcí (např. formou lokálního partnerství Agentury pro sociální začleňování). O preventivních činnostech OSPOD je veřejnost informována prostřednictvím příspěvků v měsíčníku radnice Patriot. 7b Orgán sociálně-právní ochrany v rámci preventivních aktivit spolupracuje s dalšími fyzickými osobami, právnickými osobami a orgány veřejné moci, zejména s orgány územní samosprávy, pověřenými osobami, poskytovateli sociálních služeb, zástupci škol a školských zařízení, Policií České republiky, Probační a mediační službou, soudem, státním zastupitelstvím, poskytovateli zdravotních služeb, případně dalšími fyzickými osobami, právnickými osobami a orgány veřejné moci zúčastněnými na péči o ohrožené str. 10

12 děti podle místních potřeb a podmínek. Všechny uvedené subjekty mohou jako formu spolupráce v rámci výše uvedeného zvolit tým pro děti a mládež. OSPOD Sokolov aktivně spolupracuje se všemi výše vyjmenovanými subjekty. Spolupráce se subjekty probíhá jak na individuální úrovni, tak formou Týmu pro mládež, Komise sociálně-právní ochrany dětí, pracovní skupiny Rodina a sociální služby a to tak, aby nebyly činnosti jednotlivých týmů dublovány. Spolupráce OSPOD s dalšími subjekty je realizována i jako jedna z aktivit komunitního plánování sociálních služeb. Je vytvořen přehled všech spolupracujících fyzických a právnických osob (viz standard č. 14a). Součástí pravidelně vydávaného Katalogu poskytovatelů sociálních služeb města Sokolova jsou i organizace poskytující pomoc rodinám s dětmi. Je vytvořena mapa organizací spolupracujících s rodinami s dětmi. Na portále Sokolov Bezpečné město je umístěn interaktivní katalog po zadání nepříznivé sociální situace jsou k dispozici kontakty na konkrétní poskytovatele pomoci. 8. Přijetí oznámení, posouzení naléhavosti a přidělení případu 8a Orgán sociálně-právní ochrany jednotně postupuje při přijetí oznámení případu a jeho evidenci Zaměstnanci postupují při přijetí oznámení stejným způsobem. Pracoviště má zpracovaná pravidla pro způsoby přijetí oznámení (VS 01.4 Spisový a skartační řád) a další postupy s ohledem na způsob přijetí a režim, v jakém je oznámení přijato (na pracovišti, v terénu, v pohotovosti). Při zaevidování a přidělení případu konkrétnímu pracovníkovi nedochází k průtahům. Zaměstnanec, který osobně přijímá oznámení, informuje oznamovatele o dalším postupu OSPOD a lhůtách pro vyřízení. Informace o evidovaném případu je zaměstnancům dostupná (aplikace Spisová služba Elisa, Sociální agenda). 8b Každý případ orgánu sociálně-právní ochrany je posouzen s ohledem na jeho naléhavost. Po přijetí oznámení je každý případ posouzen s ohledem na jeho naléhavost. str. 11

13 Naléhavou je situace tehdy, je-li nutno řešit ji bezodkladně nejdůležitějším kritériem pro posuzování naléhavosti je míra ohrožení života dítěte, jeho bezpečí a zdravého vývoje. Pro vyhodnocení naléhavosti případu je k dispozici základní soubor otázek, vychází se z informací, které byly získány ze zdroje při oznámení případu. O naléhavosti případu rozhoduje konkrétní pracovnice, popř. vedoucí oddělení, odboru. Pokud je případ vyhodnocen jako naléhavý, jsou okamžitě přijata opatření k jeho řešení. 8c Každý případ je přidělen konkrétnímu koordinátorovi případu. Koordinátor řídí průběh výkonu sociálně-právní ochrany u daného případu. Pracoviště má zpracovaná pravidla pro stanovení koordinátora případu - územní rozdělení obvodu, specializace, výjimky, zastupitelnost (viz standard č. 1a). Zaměstnanec vždy ví, u kterých případů je koordinátorem.klient ví, kdo je jeho koordinátorem. O každé změně koordinátora je informován. Ze spisové dokumentace je zřejmé, kdo je koordinátorem případu. Koordinátor koordinuje a řídí průběh poskytování SPOD, vykonává přímou sociální práci a intervence ve prospěch klienta, pomáhá mu v orientaci v systému SPOD a dalších služeb, provází klienta celým procesem pomoci a podpory. Vyhodnocuje situaci rodiny, zpracovává individuální plán ochrany dítěte, zodpovídá za jeho naplňování, vyhodnocování a aktualizaci. Spolupracuje se sítí služeb, svolává případovou konferenci, dohlíží na efektivitu poskytované pomoci. 8d Každý zaměstnanec zařazený v orgánu sociálně-právní ochrany k výkonu sociálněprávní ochrany pracuje maximálně s 80 rodinami, v případě kurátora pro děti a mládež se 40 rodinami. V případě práce s osobami pečujícími a osobami v evidenci pracuje maximálně se 40 rodinami. Každý zaměstnanec pracuje vždy maximálně s uvedeným počtem rodin. Zaměstnanec v průběhu roku v žádnou chvíli nepracuje s více než 80 respektive 40 rodinami. Minimální počet rodin, se kterými pracuje jeden zaměstnanec, není stanoven. Počty rodin se mohou měnit a to v závislosti na intenzitě práce a náročnosti případu. Sledováním uvedených hodnot jsou pověřeny vedoucí oddělení péče o rodinu a dítě a vedoucí oddělení sociální prevence. V případě hrozby překročení hodnot, vedoucí provedou změny v přidělených územních obvodech jednotlivých pracovníků. str. 12

14 9. Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte 9a Při jednání s klientem dodržuje orgán sociálně-právní ochrany základní principy výkonu sociálně-právní ochrany, zejména respektuje individuální přístup ke všem klientům, vychází z individuálních potřeb každého klienta, podporuje samostatnost klientů, uplatňuje individuální přístup k potřebám každého klienta, motivuje k péči o děti, posiluje sociální začleňování klientů, důsledně dodržuje lidská práva a základních svobody, podporuje kontakt s přirozeným sociálním prostředím, informuje klienta o postupech používaných při výkonu sociálně-právní ochrany. Znalost principů sociálně-právní ochrany a jejich uplatňování v praxi jsou základem při poskytování sociálně-právní ochrany. Některé principy a zásady uplatňované v oblasti sociální práce: - respekt k jedinečnosti každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou pří slušnost, rasu, či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orienta ci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení, a to bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti, - respekt k právu každého jedince na seberealizaci, - ochrana důstojnosti a lidských práv klientů, - není přípustná žádná forma diskriminace, - ochrana klientova práva na soukromí a důvěrnost jeho sdělení, - předávání informací o klientovi třetím osobám se souhlasem klienta, - vedení klientů k vědomí odpovědnosti sám za sebe, 9b - hledání možností, jak zapojit klienty do procesu řešení jejich situace. Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje služby potřebné pro jednání s osobami se specifickými potřebami, nebo má dojednanou spolupráci s fyzickými osobami a právnickými osobami, které tyto služby zajistí externě. Zaměstnanci umí s klienty se specifickými potřebami komunikovat. V případě mimořádné potřeby komunikace v cizím jazyce či ve znakové řeči je tato služba zajištěna externími pracovníky. Na úhradu těchto služeb jsou v rozpočtu odboru sociálních věcí vyčleněny finanční prostředky. str. 13

15 9d 9c Orgán sociálně-právní ochrany provádí u všech případů, zejména v okamžiku zavedení dítěte do evidence dětí uvedených v 54 zákona, základní vyhodnocování potřeb dítěte a situace rodiny (dále jen vyhodnocování ), zaměřené na skutečnost, zda se jedná o dítě uvedené v 6 a 54 písm. a) zákona, o dítě uvedené v 54 písm. b) zákona, nebo o dítě zařazené do evidence dětí z jiného důvodu. Jestliže ze závěru vyhodnocování vyplývá, že se jedná o dítě uvedené v 6 zákona, provádí orgán sociálně-právní ochrany podrobné vyhodnocování. K základnímu vyhodnocování potřeb dítěte přistupuje pracoviště v okamžiku přijetí oznámení případu. Výsledkem vyhodnocení je zjištění, zda se jedná o případ spadající do situací uvedených v 6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění. Podrobné vyhodnocení se provádí v případě, že se jedná o dítě ohrožené ve smyslu uvedeného 6. Vyhodnocování je prováděno v souladu s ustanoveními zákona o sociálně-právní ochraně dětí a metodickými příručkami a materiály k vyhodnocování potřeb dítěte a situace rodiny. Orgán sociálně-právní ochrany zpracovává v případě, kdy provedl podrobné vyhodnocování se závěrem, že se jedná o dítě uvedené v 6 zákona, individuální plán ochrany dítěte, podle potřeby jej přehodnocuje a následně jej uzavírá. Pro všechny děti, které byly vyhodnoceny jako děti spadající do 6 zákona o sociálněprávní ochraně dětí, je zpracován individuální plán ochrany dítěte. Tento plán je součástí spisové dokumentace. Individuální plán je sestavován v souladu s 10 odst. 5 zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Plán se zpracovává za účasti dítěte, jeho rodiny či jiných osob odpovědných za výchovu. Jsou naplánovány jednotlivé kroky směřující k podpoře dítěte a k zlepšení či vyřešení obtížné situace. V individuálním plánu jsou uvedeny dílčí kroky, časový harmonogram a jsou označeny osoby spoluodpovědné za plnění úkolu. Individuální plán ochrany dítěte je dle potřeby aktualizován, po ukončení poskytování sociálně-právní ochrany je plán uzavřen. str. 14

16 10. Kontrola případu 10a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje pravidelnou kontrolu případů. Na pracovišti jsou pravidelně kontrolovány případy nadřízeným zaměstnancem (vedoucí oddělení, vedoucí odboru). Kontroly jsou prováděny podle předem stanovených kritérií. Kontroly jsou prováděny u všech zaměstnanců. Je stanovena četnost a rozsah kontrol (plán kontrolní činnosti vedoucích pracovníků na daný rok) Z kontrol je pořízen zápis. Mimořádná kontrola může být provedena na základě podnětu klienta (stížnost), spolupracující organizace nebo veřejnosti. Zaměstnanci vědí, kdy jsou kontrolováni, znají účel a význam kontroly. Jsou seznamováni s výstupy z kontrol (individuálně nebo na poradě oddělení). Nálezy kontroly jsou analyzovány a jsou vyhodnoceny příčiny nedostatků. K odstranění zjištěných nedostatků jsou na pracovišti realizována nápravná opatření. 11. Rizikové a nouzové situace 11a Zaměstnanci zařazení v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany jsou připraveni na výskyt rizikových a nouzových situací a jsou prokazatelně seznámeni se situacemi, které mohou nastat v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany včetně postupů při jejich řešení. Je zpracován seznam rizikových a nouzových situací, jejichž výskyt je na pracovišti pravděpodobný. Rizikové situace jsou popsány a aktualizovány v rámci systému řízení rizik v aplikaci Efesso. Ke každé situaci existuje závazný písemný postup pro její řešení. Všichni zaměstnanci zařazení do OSPOD jsou seznámeni se situacemi a postupy řešení, vědí jak postupovat. Jsou proškoleni pracovníkem zajišťujícím BOZP. str. 15

17 Je zpracován dokument prokazující, že všichni pracovníci byli seznámeni s nouzovými a rizikovými situacemi, jejich řešením. V rámci dalšího vzdělávání sociálních pracovníků je umožněno absolvovat kurzy akreditované MPSV zaměřené na zvládání agresivních klientů. Pracovnice měly možnost absolvovat kurz sebeobrany pro ženy. V pravidelných intervalech jsou prováděna školení požární ochrany a bezpečnosti práce. 12. Dokumentace o výkonu sociálně-právní ochrany dětí 12a Orgán sociálně-právní ochrany uplatňuje systém zpracování, vedení, evidence a archivace dokumentace, včetně vedení elektronické dokumentace v informačním systému sociálně-právní ochrany dětí o klientech a dalších osobách. Dokumentace všech klientů OSPOD MěÚ Sokolov je vedenav souladu s 54 a 55 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění a v souladu se směrnicí MPSV č.j. 2013/ ze dne 19. září 2013 o stanovení rozsahu evidence dětí a obsahu spisové dokumentace o dětech vedené orgány sociálně-právní ochrany dětí a stanovení rozsahu evidence a obsahu spisové dokumentace v oblasti náhradní rodinné péče. Současně je dodržována vnitřní směrnice MěÚ Sokolov VS 01.4 Spisový a skartační řád. Pro vedení dokumentace v elektronické formě je využívána aplikace CW Sociální agenda. 12b Záznamy orgánu sociálně-právní ochrany jsou vedeny takovým způsobem, aby byly srozumitelné pro klienta. Pro záznamy ve spisové dokumentaci OSPOD (protokoly z jednání, záznamy ze šetření, záznamy o úkonech, individuální plány ochrany dítěte, atd.) jsou voleny takové lingvistické prostředky, které odpovídají jazykovým schopnostem klienta. Srozumitelné záznamy neobsahují složité formulace, málo používaná cizí slova, odborné termíny či informace, které je potřeba následně doplňovat, vysvětlovat. Záznamy jsou srozumitelné i dětem (s ohledem na jejich rozumovou vyspělost). str. 16

18 13. Vyřizování a podávání stížností 13a Orgán sociálně-právní ochrany má zpracována pravidla pro podávání, vyřizování a evidenci stížností v podobě srozumitelné pro všechny klienty. Pro podávání, zpracovávání a evidenci stížností je zpracována vnitřní směrnice VS 09.1 Směrnice k přijímání a vyřizování stížností, petic, návrhů, připomínek a podnětů občanů. 13b Orgán sociálně-právní ochrany informuje klienty a další osoby o možnosti podat stížnost, a to způsobem srozumitelným klientům a dalším osobám. Všichni pracovníci OSPOD informují klienty (rodiče a děti) o možnostech a způsobech, jak podat stížnost. Informace (zjednodušená verze postupu při podání stížnosti) jsou dostupné také na nástěnce umístěné na chodbě pracoviště a také na webových stránkách odboru sociálních věcí. Současně je v prostorách úřadu k dispozici schránka na podávání anonymních stížností, návrhů a podnětů. Klient může vyjádřit své hodnocení činnosti OSPOD v rámci projektu Dobrý úřad. 14. Návaznost výkonu sociálně-právní ochrany dětí na další fyzické osoby a právnické osoby 14a Orgán sociálně-právní ochrany zprostředkovává a doporučuje klientům služby fyzických a právnických osob podle jejich potřeb, a to v souladu s cíli podpory stanovenými v individuálním plánu ochrany dítěte. Na pracovišti je vytvořen a pravidelně aktualizován seznam subjektů, které poskytují služby nezletilým dětem a jejich rodinám. Tento seznam je k dispozici všem pracovníkům zajišťujícím výkon SPOD. str. 17

19 K dispozici je také Katalog poskytovatelů sociálních služeb ve městě Sokolově (v tištěné podobě i v elektronické na webu města, v sekci odboru sociálních věcí), v elektronické podobě také Registr poskytovatelů sociálních služeb (na portále MPSV) a Přehled poskytovatelů sociálních služeb Karlovarského kraje. Pracovníci mají přehled o poskytovaných službách, kvalitě, kapacitě a podmínkách, za kterých je možné službu využít. Klientům jsou předávány kontakty na konkrétní zařízení a jejich pracovníky nebo je kontakt přímo zprostředkován, je možné i doprovázení při navazování prvního kontaktu. Pracovníci OSPOD koordinují poskytování dalších služeb, které vhodně doplňují podporu poskytovanou pracovištěm orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Služby jsou doporučovány rodinám na základě vyhodnocení potřeb dítěte a v souladu s individuálním plánem ochrany dítěte. 14b Orgán sociálně-právní ochrany se intenzivně věnuje oblasti přípravy na samostatný život u dětí starších 16 let, které se nacházejí v ústavní výchově, v náhradní rodinné péči nebo v péči kurátorů. Děti v náhradní rodinné péči jsou průběžně motivovány k přípravě na vstup do samostatného života za spolupráce náhradních rodičů a OSPOD, a to formou pohovorů. U dětí v pěstounské péči je spolupráce rozšířena o doprovázející organizaci. Příprava na samostatný život je i součástí vzdělávacího programu pěstounů. Děti s nařízenou ústavní výchovou jsou pravidelně navštěvovány v ústavním zařízení, v rámci návštěv je pracovnicemi prováděn pohovor na uvedené téma. Na budoucí samostatný život jsou děti intenzívně připravovány ústavním zařízením ve spolupráci s OSPOD a to jak teoreticky- formou vyučování a výchovně-motivačních pohovorů, tak prakticky - formou života v rodinných buňkách, plněním samostatných úkolů atp. Děti, na které je zaměřena sociální kuratela, jsou k samostatnému životu připravovány ve spolupráci s rodiči výchovně-motivačními pohovory i ve spolupráci s jinými organizacemi např. školami, probační a mediační službou, střediskem výchovné péče, neziskovými organizacemi. str. 18

20 Město Sokolov Rokycanova 1929, Sokolov Tel.: , fax:

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

Standardy kvality pro OSPOD

Standardy kvality pro OSPOD 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své spádové oblasti. 1b Doba výkonu sociálně-právní

Více

Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany ve městě Havlíčkův Brod

Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany ve městě Havlíčkův Brod Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany ve městě Havlíčkův Brod Reg. č. CZ.1.04/3.1.03/C2.00017 Financováno z prostředků ESF, prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR Standardy kvality

Více

Kvalita výkonu OSPOD v závislosti na kvalitě zaměstnanců

Kvalita výkonu OSPOD v závislosti na kvalitě zaměstnanců UČEBNÍ TEXT KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Kvalita výkonu OSPOD v závislosti na kvalitě zaměstnanců Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu: Teoretický úvod k tématu Standardů č. 4, 5, 6 (Personální

Více

Individuální projekt OP LZZ

Individuální projekt OP LZZ Individuální projekt OP LZZ Systémová podpora procesů transformace systému péče o rodiny a děti Hradec Králové, 16. října 2012 Klára Trubačová vedoucí oddělení koncepce rodinné politiky a ochrany práv

Více

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD:

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD: Obecní úřad Bříza je v souladu s ustanovením 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, (dále jen zákon o SPOD) orgánem sociálně-právní ochrany. Výkon sociálně-právní ochrany

Více

Dostupnost služeb, vybavení, podmínky a informovanost o výkonu OSPOD

Dostupnost služeb, vybavení, podmínky a informovanost o výkonu OSPOD UČEBNÍ TEXT KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Dostupnost služeb, vybavení, podmínky a informovanost o výkonu OSPOD Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu: Teoretický úvod k tématu Standardů č. 1,

Více

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis:

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Název standardu 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 4a) Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní

Více

OBECNÍ ÚŘAD LIŠANY STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBECNÍM ÚŘADEM V LIŠANECH

OBECNÍ ÚŘAD LIŠANY STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBECNÍM ÚŘADEM V LIŠANECH OBECNÍ ÚŘAD LIŠANY STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBECNÍM ÚŘADEM V LIŠANECH OBSAH Úvod 1. Místní a časová dostupnost 2. Prostředí a podmínky 3. Informovanost

Více

Metodické doporučení Krajského úřadu Ústeckého kraje pro tvorbu standardů kvality sociálně-právní ochrany

Metodické doporučení Krajského úřadu Ústeckého kraje pro tvorbu standardů kvality sociálně-právní ochrany Metodické doporučení Krajského úřadu Ústeckého kraje pro tvorbu standardů kvality sociálně-právní ochrany dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Pro obecní úřady I.

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY ORGÁNY SOCIÁLNĚ -PRÁVNÍ OCHRANY

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY ORGÁNY SOCIÁLNĚ -PRÁVNÍ OCHRANY Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY ORGÁNY SOCIÁLNĚ -PRÁVNÍ OCHRANY Povinnost řídit se standardy

Více

Město Horní Jiřetín STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

Město Horní Jiřetín STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Město Horní Jiřetín STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ OBSAH 1. ÚVOD 2. STANDARD Č. 7 PREVENCE 3. STANDARD Č. 8 PŘIJETÍ OZNÁMENÍ, POSOUZENÍ NALÉHAVOSTI A PŘIDĚLENÍ PŘÍPADU 4. STANDARD Č. 9

Více

JEDNÁNÍ, VYHODNOCOVÁNÍ A INDIVIDUÁLNÍ PLÁN OCHRANY DÍTĚTE

JEDNÁNÍ, VYHODNOCOVÁNÍ A INDIVIDUÁLNÍ PLÁN OCHRANY DÍTĚTE STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBEC BRANSOUZE PREVENCE 7a) Orgán sociálně-právní ochrany aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky

Více

Standard kvality sociálně-právní ochrany

Standard kvality sociálně-právní ochrany Standard kvality sociálně-právní ochrany dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Obecní úřad Ploskovice Ploskovice 2015 1 Obecní úřad Ploskovice je v souladu s ustanovením

Více

VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2012 o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí

VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2012 o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2012 o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 58b odst. 2 a 3 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

PŘEHLED NAPLŇOVÁNÍ STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY MĚSTSKÉHO ÚŘADU KRÁLIKY

PŘEHLED NAPLŇOVÁNÍ STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY MĚSTSKÉHO ÚŘADU KRÁLIKY PŘEHLED NAPLŇOVÁNÍ STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY MĚSTSKÉHO ÚŘADU KRÁLIKY Číslo kritéria Obsah kritéria Stručný popis naplňování kritéria Dokument/zdroj informace 1a Místní dostupnost Výkon

Více

MĚSTO BROUMOV třída Masarykova 239, Broumov

MĚSTO BROUMOV třída Masarykova 239, Broumov Městský úřad Broumov, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí Název standardu Kritéria standardu Závazné pro: Vypracovala: Schválil: Datum a podpis: 4. Personální zabezpečení výkonu

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

STANDARD 8 PŘIJETÍ OZNÁMENÍ, POSOUZENÍ NALÉHAVOSTI A PŘIDĚLENÍ PŘÍPADU

STANDARD 8 PŘIJETÍ OZNÁMENÍ, POSOUZENÍ NALÉHAVOSTI A PŘIDĚLENÍ PŘÍPADU STANDARD 8 PŘIJETÍ OZNÁMENÍ, POSOUZENÍ NALÉHAVOSTI A PŘIDĚLENÍ PŘÍPADU KRITÉRIUM 8A Orgán sociálně-právní ochrany jednotně postupuje při přijetí oznámení případu a jeho evidenci. Pracovník SPOD přijímá

Více

Zpracovaly: Mgr. Kateřina Křehulová Mgr. Karina Szczotková

Zpracovaly: Mgr. Kateřina Křehulová Mgr. Karina Szczotková Zpracovaly: Mgr. Kateřina Křehulová Mgr. Karina Szczotková Standardizace orgánu SPOD Projekt realizován prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Evropského sociálního fondu Realizace

Více

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBEC DALOVICE Hlavní 99 362 63 VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ( dále jen SPOD) ve znění pozdějších předpisů,

Více

zaměstnance poskytující sociálně-právní ochranu dětí Městského úřadu Kralupy nad Vltavou

zaměstnance poskytující sociálně-právní ochranu dětí Městského úřadu Kralupy nad Vltavou Název standardu 2. Prostředí a podmínky Kritérium standardu 2a) Výkon sociálně-právní ochrany je zajištěn v prostorách vhodných pro komunikaci s ohroženými dětmi a rodinami. Orgán sociálně-právní ochrany

Více

473/2012 Sb. VYHLÁŠKA

473/2012 Sb. VYHLÁŠKA 473/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2012 o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 58b odst. 2 a 3 zákona č. 359/1999

Více

MĚSTO BROUMOV třída Masarykova 239, Broumov

MĚSTO BROUMOV třída Masarykova 239, Broumov Městský úřad Broumov, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí Název standardu Kritéria standardu Závazné pro: Vypracovala: Schválil: Datum a podpis: 8. Přijetí oznámení, posouzení

Více

REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 10. platová třída 3. Zajišťování sociálně- právní ochrany dětí.

REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 10. platová třída 3. Zajišťování sociálně- právní ochrany dětí. MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV datum tisku: 1. 1. 2014 platí od : 1. 1. 2014 POPIS PRACOVNÍHO MÍSTA odbor a oddělení: pracovní zařazení: zaměstnanec: Odbor sociální, oddělení sociálně právní ochrany dětí a rodiny

Více

Tvorba pracovních postupů OSPOD

Tvorba pracovních postupů OSPOD Projekt CZ.1.04/3.1.03/C2.00097 Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadě v Třinci je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Sociálně-právní ochrana dětí

Sociálně-právní ochrana dětí Sociálně-právní ochrana dětí Na základě zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí je Obecní úřad Kobylnice orgánem poskytujícím sociálně-právní ochranu na území obce Kobylnice. Poradenství

Více

PŘEHLED INTERNÍCH DOKUMENTŮ ORGANIZACE A PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH SE STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ MěÚ BLANSKO

PŘEHLED INTERNÍCH DOKUMENTŮ ORGANIZACE A PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH SE STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ MěÚ BLANSKO PŘEHLED INTERNÍCH DOKUMENTŮ ORGANIZACE A PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH SE STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ MěÚ BLANSKO STANDARD KVALITY INTERNÍ DOKUMENTY PRÁVNÍ PŘEDPISY Standard kvality

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí (SPOD) dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí (SPOD) dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí (SPOD) dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Obecní úřad Malá Bystřice Obec : Malá Bystřice Adresa : Malá Bystřice č.

Více

Pracovníky obecního úřadu poskytující SPO

Pracovníky obecního úřadu poskytující SPO Název standardu Prevence 7a) Orgán sociálně-právní ochrany aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém správním obvodu.

Více

Příloha č. 3 Dokumentace programu 113 310

Příloha č. 3 Dokumentace programu 113 310 Obsah standardů kvality sociálních služeb 1. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb a) Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby a okruh osob,

Více

Standardy sociálně-právní ochrany dětí

Standardy sociálně-právní ochrany dětí Standardy sociálně-právní ochrany dětí Porada ředitelky Krajského úřadu Jihomoravského kraje s tajemnicemi a tajemníky obecních úřadů obcí typu I, II, III Brno, 10. prosince 2014 Legislativa 9a odst. 3

Více

Provázanost s dalšími standardy. Obsah standardu kvality. Provázanost s dokumenty

Provázanost s dalšími standardy. Obsah standardu kvality. Provázanost s dokumenty Mapa systému písemných pravidel a metodických postupů Podpora pěstounských rodin ANEB POMOC V PRAVÝ ČAS Temperi, o.p.s. SQ Obsah standardu kvality Provázanost s dalšími standardy Provázanost s dokumenty

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

INFORMACE A STANDARDY

INFORMACE A STANDARDY INFORMACE A STANDARDY K VÝKONU SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ (SPOD) OBEC DOBROMĚŘICE 1 Základní povinnosti obce dle zákona SPOD: - 10 odst. 1 obecní úřad je povinen vyhledávat,,ohrožené děti (uvedené v

Více

STANDARDY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY ORGÁNU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU LOVOSICE. Místní a časová dostupnost OSPOD

STANDARDY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY ORGÁNU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU LOVOSICE. Místní a časová dostupnost OSPOD STANDARDY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY ORGÁNU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU LOVOSICE Standard č. 1 Kritérium 1a, 1b Místní a časová dostupnost OSPOD Standard č. 2 Prostředí a podmínky Interní

Více

Městys Drnholec STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

Městys Drnholec STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Městys Drnholec se sídlem: Kostelní 368, Drnholec, PSČ 691 83 www.drnholec.eu STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Zpracoval: Městys Drnholec, Viceníková Lenka V Drnholci: 01.01.2015 Obsah: strany

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany. dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění. Obecní úřad Lenešice

Standardy kvality sociálně-právní ochrany. dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění. Obecní úřad Lenešice Standardy kvality sociálně-právní ochrany dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Obecní úřad Lenešice Obecní úřad Lenešice je v souladu s ustanovením 4 zákona č. 359/1999

Více

Město Jablunkov, Městský úřad Jablunkov Dukelská 144, Jablunkov. Průvodce standardy kvality Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Jablunkov

Město Jablunkov, Městský úřad Jablunkov Dukelská 144, Jablunkov. Průvodce standardy kvality Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Jablunkov Město Jablunkov, Městský úřad Jablunkov Dukelská 144, 739 91 Jablunkov Průvodce standardy kvality Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Jablunkov Milí spoluobčané, rodiče, děti, Orgán sociálně-právní ochrany

Více

přednost příbuznému dítěte. O uvedeném opatření obecní úřad neprodleně uvědomí obecní úřad s rozšířenou působností. Dle 32 odst.

přednost příbuznému dítěte. O uvedeném opatření obecní úřad neprodleně uvědomí obecní úřad s rozšířenou působností. Dle 32 odst. Metodické doporučení Městského úřadu v Turnově pro naplnění standardů kvality při poskytování sociálně právní ochrany dětí na úrovni obecních úřadů I. stupně a pověřených obecních úřadů Orgány sociálně

Více

STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost

STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost Městský úřad Rumburk Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Orgán sociálně - právní ochrany dětí STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany

Více

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1.

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1. Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1. A5 Vypracoval: Mgr. Ivana Málková ředitelka školy Schválil: Mgr. Ivana

Více

Práva a povinnosti při výkonu SPOD

Práva a povinnosti při výkonu SPOD UČEBNÍ TEXT KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Práva a povinnosti při výkonu SPOD Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu: Teoretický úvod k tématu Standardů č. 11, 12, 13 Odborný expert: Bc. Michal

Více

Mapa standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálně-právní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Mapa standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálně-právní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Mapa standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálně-právní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standard Stručný popis standardu Kritérium:Seznam příloh 1 Cíle

Více

STANDARDY KVALITY PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

STANDARDY KVALITY PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Obec V e ř o v i c e, se sídlem 742 73 Veřovice č.p.70 Název dokumentu: STANDARDY KVALITY PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Jméno zpracovatele: Ing. Břetislav Piterák, starosta obce Veřovice

Více

Standardy kvality sociálních služeb

Standardy kvality sociálních služeb Standardy kvality sociálních služeb Standardy kvality sociálních služeb doporučované MPSV od roku 2002 se staly právním předpisem závazným od 1. 1. 2007, znění kritérií Standardů je obsahem přílohy č.

Více

Standardy kvality sociálně právní ochrany dětí (SPOD) dle zákona č.359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění Městský úřad Úštěk

Standardy kvality sociálně právní ochrany dětí (SPOD) dle zákona č.359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění Městský úřad Úštěk Standardy kvality sociálně právní ochrany dětí (SPOD) dle zákona č.359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění Městský úřad Úštěk Obec: Adresa: Úštěk Mírové náměstí 83, 411 45 Úštěk Datum

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

standard číslo 4 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: Schvalovatel: Mgr Monika Legnerová vedoucí odboru sociálních věcí

standard číslo 4 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: Schvalovatel: Mgr Monika Legnerová vedoucí odboru sociálních věcí standard číslo 4 PŘÍLOHA Č. 1 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: 1.1.2015 1.1.2015 0 Zpracovatel: Tomáš Lukačina, DiS koordinátor zavádění standardů Garant: Mgr. Jana Maťková vedoucí oddělení sociálně-právní

Více

VNITŘNÍ ORGANIZAČNÍ PŘEDPIS ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5

VNITŘNÍ ORGANIZAČNÍ PŘEDPIS ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 VNITŘNÍ ORGANIZAČNÍ PŘEDPIS ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 SMĚRNICE Č. 4/2014 ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY Interní

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY Vyhláška MPSV č. 473/2012 Sb.

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY Vyhláška MPSV č. 473/2012 Sb. KRAJSKÝ ÚŘAD ZLÍNSKÉHO KRAJE, ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY Vyhláška MPSV č. 473/2012 Sb. V souladu s novelou zákona č. 359/1999 Sb.,

Více

1.1 POSLÁNÍ CÍLE Děti v NRP znají svoji vlastní identitu... 2

1.1 POSLÁNÍ CÍLE Děti v NRP znají svoji vlastní identitu... 2 1.1 POSLÁNÍ... 2 1.2 CÍLE... 2 1.2.1 Děti v NRP znají svoji vlastní identitu... 2 1.2.2 Rodina NRP ví, kam se má obrátit v případě obtíží a jakým způsobem... 3 1.2.3 Pečující znají potřeby dětí a umí je

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012 PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně právní ochraně dětí schvalovací proces Prošla dvakrát mezirezortním

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více

INFORMOVANOST O VÝKONU SOCIÁLNĚ- PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

INFORMOVANOST O VÝKONU SOCIÁLNĚ- PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ MĚSTSKÝ ÚŘ AD TŘINEC ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Metodika odboru sociálních věcí č. 4/2014 ve znění Dodatku č. 1 s účinností ode dne 01.06.2015 INFORMOVANOST O VÝKONU SOCIÁLNĚ-

Více

VÝŇATEK Z NÁVRHU VYHLÁŠKY K PROVEDENÍ NĚKTERÝCH USTANOVENÍ ZÁKONA O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ, TÝKAJÍCÍ SE STANDARDŮ KVALITY

VÝŇATEK Z NÁVRHU VYHLÁŠKY K PROVEDENÍ NĚKTERÝCH USTANOVENÍ ZÁKONA O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ, TÝKAJÍCÍ SE STANDARDŮ KVALITY 2. VÝŇATEK Z NÁVRHU VYHLÁŠKY K PROVEDENÍ NĚKTERÝCH USTANOVENÍ ZÁKONA O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ, TÝKAJÍCÍ SE STANDARDŮ KVALITY VYHLÁŠKA ze dne.2012, o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní

Více

STANDARD KVALITY SPOD č. 4

STANDARD KVALITY SPOD č. 4 MĚSTO JABLUNKOV, Městský úřad Jablunkov orgán sociálně-právní ochrany STANDARD KVALITY SPOD č. 4 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 4a Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

KVALITA SOCIÁLNÍ PRÁCE. Radka Michelová

KVALITA SOCIÁLNÍ PRÁCE. Radka Michelová KVALITA SOCIÁLNÍ PRÁCE Radka Michelová Kvalita??? Jak hodnotit kvalitu sociální práce? Subjektivní x objektivní hodnocení. Hodnotící kritéria. Hodnotitelé. Vnitřní hodnocení Kdo? Jak často? Kritéria? Výstupy?

Více

Městský úřad Nový Bor STANDARDY OSPOD STANDARD ČÍSLO 01 MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST

Městský úřad Nový Bor STANDARDY OSPOD STANDARD ČÍSLO 01 MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST STANDARD ČÍSLO 01 MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST 1. Místní a časová dostupnost Kritérium 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území

Více

Standardy kvality sociálně právní ochrany dětí Obecní úřad Věrovany Rakodavy 325

Standardy kvality sociálně právní ochrany dětí Obecní úřad Věrovany Rakodavy 325 Standardy kvality sociálně právní ochrany dětí Obecní úřad Věrovany Rakodavy 325 Standardy kvality sociálně právní ochrany dětí (dále jen standardy) vychází z povinnosti obecních úřadů naplňovat standardy

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY DÉTÍ POSKYTOVANÉ MĚSTSKÝM ÚŘADEM TRUTNOV

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY DÉTÍ POSKYTOVANÉ MĚSTSKÝM ÚŘADEM TRUTNOV STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY DÉTÍ POSKYTOVANÉ MĚSTSKÝM ÚŘADEM TRUTNOV STANDARD 1 MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST Kritérium 1a) Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Odbor sociálních věcí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Odbor sociálních věcí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí M Ě S T S K Ý Ú Ř A D T Ř E B Í Č Odbor sociálních věcí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Název

Více

Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Platnost od: 1. 1. 2015. Související předpisy a interní dokumenty:

Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Platnost od: 1. 1. 2015. Související předpisy a interní dokumenty: Název standardu 5. Přijímání a zaškolování 5a) Každý zaměstnanec zařazený v orgánu sociálněprávní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany splňuje kvalifikační předpoklady pro výkon povolání sociálního

Více

Název standardu. 1. Místní a časová dostupnost

Název standardu. 1. Místní a časová dostupnost Název standardu Kritérium standardu 1. Místní a časová dostupnost 1a) Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území svého správního

Více

Výtah ze standardů určený pro veřejnost

Výtah ze standardů určený pro veřejnost Výtah ze standardů určený pro veřejnost Záměr vytvořit Standardy kvality sociální práce pro oddělení koncepcí a sociální péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví coby nástroj pro posuzování, vyhodnocování

Více

9. Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte

9. Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte 9. Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte Kritérium standardu 9a Při jednání s klientem dodržuje orgán sociálně-právní ochrany základní principy výkonu sociálně-právní ochrany zejména:

Více

Organizační řád Obce Novosedly

Organizační řád Obce Novosedly Organizační řád Obce Novosedly Část 1. Úvodní ustanovení Organizační řád obce Novosedly upravuje zásady činnosti a řízení obce Novosedly a Obecního úřadu Novosedly. Je vnitřním organizačně právním předpisem,

Více

Terénní sociální služba v Ralsku

Terénní sociální služba v Ralsku Terénní sociální služba v Ralsku Zpracovala: Bc. Holasová Lenka Terénní sociální služba Terénní sociální služba v Ralsku je poskytována prostřednictvím terénních programů podle 69 zákona č. 108/2006 Sb.,

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí Středisko výchovné péče Velké Meziříčí

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, 594 01 tel., fax.: 566 523 132, e-mail: velmez@vuvm.cz Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Náměstí

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Liběchov, okres Mělník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 01/ŠPE/2014 Spisový znak Skartační znak Počet příloh: Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: Směrnice

Více

STANDARDY KVALITY ORGÁNU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU KADAŇ

STANDARDY KVALITY ORGÁNU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU KADAŇ STANDARDY KVALITY ORGÁNU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU KADAŇ pro veřejnost 1a Standard 1 Místní a časová dostupnost Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní

Více

Standard 2 Prostředí a podmínky

Standard 2 Prostředí a podmínky Standard 2 Prostředí a podmínky Standard 2a Výkon sociálně-právní ochrany je zajištěn v prostorách vhodných pro komunikaci s ohroženými dětmi a rodinami. Orgán sociálně právní ochrany zajistí takové prostory

Více

PREVENCE A NÁVAZNÉ SLUŽBY VČETNĚ AKTIVIT

PREVENCE A NÁVAZNÉ SLUŽBY VČETNĚ AKTIVIT MĚSTO TŘINEC MĚSTSKÝ ÚŘAD, ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Metodika odboru sociálních věcí č. 8/2014 ve znění Dodatku č. 1 s účinností ode dne 01.06.2015 PREVENCE A NÁVAZNÉ SLUŽBY

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

STANDARD č. 7: PREVENCE

STANDARD č. 7: PREVENCE STANDARD č. 7: PREVENCE Cíle kritéria: 7. Prevence KRITÉRIA 7a) OSPOD aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém správním

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, Dolní Kounice ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, Dolní Kounice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j. 150817 V Nových Bránicích 17. 8. 2015 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 305 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce v platném znění vydávám jako statutární orgán školy

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

STANDARD KVALITY SPOD č. 1

STANDARD KVALITY SPOD č. 1 MĚSTO JABLUNKOV, Městský úřad Jablunkov orgán sociálně-právní ochrany STANDARD KVALITY č. 1 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Základní informace Právní zakotvení inspekcí Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o

Více

Metodika implementace standardů kvality SPOD Hodonín do praxe

Metodika implementace standardů kvality SPOD Hodonín do praxe Městský úřad Hodonín Odbor sociálních služeb Oddělení sociálně právní ochrany dětí Metodika implementace standardů kvality SPOD Hodonín do praxe (jedná se o zkrácenou verzi určenou ke zveřejnění na webových

Více

Standardy kvality při poskytování sociálně-právní ochrany Městským úřadem Nové Město na Moravě

Standardy kvality při poskytování sociálně-právní ochrany Městským úřadem Nové Město na Moravě Standardy kvality při poskytování sociálně-právní ochrany Městským úřadem Nové Město na Moravě 1 OBSAH 1. Místní a časová dostupnost 3-8 2. Prostředí a podmínky. 9-10 3. Informovanost o výkonu sociálně-právní

Více

Standardy kvality sociálně právní ochrany dětí Obecní úřad Věrovany Rakodavy 325

Standardy kvality sociálně právní ochrany dětí Obecní úřad Věrovany Rakodavy 325 Standardy kvality sociálně právní ochrany dětí Obecní úřad Věrovany Rakodavy 325 Standardy kvality sociálně právní ochrany dětí (dále jen standardy) vychází z povinnosti obecních úřadů naplňovat standardy

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE Název dokumentu: Předávání informací Druh dokumentu: Základní dokument revidovaný Identifikační znak: PPR/SQ11 Datum vypracování: Vypracoval: 31. 12. 2014,

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1.1.2016 do 30.6.2016 Název střediska: Středisko poradenství Služby pro pěstounské rodiny Služby pro pěstounské rodiny vykonávají svou činnost na základě pověření k výkonu

Více

Metodický pokyn č. 3

Metodický pokyn č. 3 Metodický pokyn č. 3 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Provozní řád poradny pro cizince a uprchlíky

Více