Městský úřad Sokolov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský úřad Sokolov"

Transkript

1 Městský úřad Sokolov Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany Název projektu: Systematizace sociální práce OSPOD Sokolov Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/C Zpracovali: Mgr. Soňa Zaschkeová a kolektiv Verze: 01 Platnost dokumentu: Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR.

2 Obsah: 1. Místní časová dostupnost 2 2. Prostředí a podmínky 3 3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí 5 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 6 5. Přijímání a zaškolování 7 6. Profesní rozvoj zaměstnanců 8 7. Prevence Přijetí oznámení, posouzení naléhavosti a přidělení případu Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte Kontrola případu Rizikové a nouzové situace Dokumentace o výkonu sociálně-právní ochrany dětí Vyřizování a podávání stížností Návaznost výkonu sociálně-právní ochrany dětí na další fyzické osoby a právnické osoby 17 str. 1

3 1. Místní časová dostupnost 1b 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území svého správního obvodu SPOD je zajišťována v celém správním obvodu ve stejné kvalitě. Všechna i vzdálenější místa jsou dostupná zaměstnancům prostřednictvím služebního automobilu, který je k dispozici pouze pracovníkům odboru sociálních věcí. K dispozici je i další služební vozidlo MěÚ Sokolov. V případě potřeby návštěv více případů současně, rozhoduje o prioritách vedoucí oddělení, popř. vedoucí odboru. Návštěvy klientů jsou vykonávány dle skutečné potřeby, odlehlost lokality není důvodem pro nižší frekvenci kontaktů. Pro zajištění SPOD v jednotlivých oblastech je využívána spolupráce s obecními úřady. Správní obvod obce s rozšířenou působností je územně rozdělen mezi jednotlivé pracovnice, a to jak mezi pracovnice náhradní rodinné péče, kurátorky pro děti a mládež a terénní sociální pracovnice péče o děti. Rozdělení obvodu je provedeno v písemné formě, dle potřeby je aktualizováno. Rozdělení obvodu schvaluje a o výjimkách z územního rozdělení obvodu rozhoduje vedoucí odboru sociálních věcí. Doba výkonu sociálně-právní ochrany je přizpůsobena potřebám osob, jimž je nebo může být v budoucnu sociálně-právní ochrana poskytována nebo na něž se zaměřuje, zejména děti (dále jen cílová skupina ). Osobní výkon sociálně-právní ochrany je zajištěn každý pracovní den; mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu je zajištěna nepřetržitá pracovní pohotovost. Pracovní doba a úřední hodiny jsou stanoveny vnitřní směrnicí VS 04.1 Pracovní řád Městského úřadu Sokolov. Úřední hodiny jsou zveřejněny ve všech budovách MěÚ Sokolov, elektronicky na webu města. Vzhledem k pružné pracovní době lze individuální potřeby klientů řešit i mimo pevnou část pracovní doby i mimo úřední hodiny. V pracovní době je sociálně-právní ochrana zajišťována v celém rozsahu, v době pohotovosti jsou vykonávány pouze nutné a bezodkladné úkony. Pracovní pohotovost řeší vnitřní směrnice VS 04.1 Pracovní řád MěÚ Sokolov. str.2

4 Pracovnice OSPOD zajišťují v týdenních cyklech nepřetržitou pohotovost ve dnech volna a po pracovní době. Všechny pracovnice OSPOD mají v době pohotovosti možnost nepřetržitého vstupu na pracoviště. Provozní řád budov Městského úřadu Sokolov je řešen vnitřní směrnicí VS Pracovnice mají k dispozici mobilní telefon určený výhradně pro účely pracovní pohotovosti. O výkonu činnosti SPOD v době pohotovosti předává pohotovostní pracovnice písemný záznam příslušné klíčové pracovnici. Je zpracována vnitřní instrukce upravující pohotovostní režim pracoviště. Rozpis služeb pohotovosti je zpracován vedoucí oddělení péče o rodinu a dítě vždy na období poloviny roku. 2. Prostředí a podmínky 2a Výkon sociálně-právní ochrany je zajištěn v prostorách vhodných pro komunikaci s ohroženými dětmi a rodinami. Orgán sociálně-právní ochrany zajistí takové prostory pro výkon sociálně-právní ochrany, které představují odpovídající zázemí pro výkon sociálně-právní ochrany a jejichž kapacita odpovídá množství konzultací spojených s poskytováním sociálně-právní ochrany. Při komunikaci s klienty je zajištěno soukromí každá pracovnice OSPOD má k dispozici vlastní kancelář se samostatným vchodem a s vhodným materiálním vybavením. Současně OSPOD disponuje jednací místností, tzv. hovornou, kterou lze využít k setkání více osob, popř. je možné využít zasedací místnost v suterénu budovy. Rezervovat místnosti je možné elektronicky, vzhledem k velkému množství vhodných prostor nedochází ke kolizi zájmu. První nadzemní podlaží budovy odboru sociálních věcí je bezbariérové (rampa u zadního vchodu), v případě potřeby se kontakt s hendikepovaným klientem uskutečňuje v tomto poschodí. Vhodnost kancelářských prostor pro práci zaměstnanců je řešeno vnitřní směrnicí VS 07.3 Řízení podmínek prostředí. str. 3

5 2b Orgán sociálně-právní ochrany má vhodné materiální vybavení s ohledem na výkon sociálně - právní ochrany na pracovišti i mimo něj. K dispozici je zejména potřebný počet automobilů, mobilních telefonů, notebooků, fotoaparátů a dalších prostředků záznamové techniky pro práci v terénu. OSPOD má vhodné vybavení pro výkon své činnosti. K dispozici jsou minimálně dvě služební vozidla, v případě dálkových jízd i auto s řidičem. Rezervace vozidel je prováděna elektronicky. Používání služebních vozidel upravuje vnitřní směrnice VS 07.1Směrnice pro používání služebních vozidel. Pracovnice mají k dispozici služební mobilní telefony, vnitřní směrnice VS 05.3 Směrnice pro používání služebních telefonů upravuje pravidla pro jejich používání. Pro práci nejen v terénu jsou k dispozici notebooky, fotoaparáty, diktafony. Nakládání s 2c technikou je ošetřeno VS 05.1 Pravidla provozu informační a komunikační technologie. Orgán sociálně-právní ochrany má k dispozici vhodné materiální vybavení pro práci s osobami z cílové skupiny, jimž je poskytována sociálně-právní ochrana (dále jen klient ), zejména s ohledem na potřeby dětí. Prostory pro jednání s dětmi jsou adekvátně vybaveny. Součástí jednací místnosti je prostor určený pro hry dětí (dětský koutek) s vhodným a bezpečným vybavením. Hračky a pomůcek v herně čistí a pere pracovnice zodpovědná za úklid v budově. V jednací místnosti je umístěna knihovna s odbornou literaturou o práci s dětmi. Pracoviště je vybaveno přebalovacím pultem. Kojícím matkám je umožněno soukromí v jednací místnosti či herně. Pro ohřev dětské stravy lze využít mikrovlnné trouby, která je umístěna ve všech patrech budovy odboru sociálních věcí. Všem klientům je k dispozici v prostorách budovy C MěÚ Sokolov teplá užitková i studená pitná voda. Pro případ převozu dětí jsou zajištěny dvě dětské autosedačky, deky a další nezbytné vybavení. 2d Orgán sociálně-právní ochrany má k dispozici potřebné hygienické zázemí a osobní ochranné pracovní prostředky pro zaměstnance zařazené v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany. Na pracovišti je dostatek dostupných a bezpečných sociálních zařízení pro pracovníky OSPOD. Pro klienty je k dispozici bezbariérové WC. Je zajištěn pravidelný úklid a dezinfekce pracovnicí odboru vnitřní správy. V kuchyňce v 1. nadzemním podlaží je k dispozici lékárnička, každý rok je kontrolován její stav. Je zpracován Traumatologický plán pro případ nehody nebo úrazu VS str. 4

6 Pro práci v terénu jsou zajištěny v dostatečném množství ochranné pracovní pomůcky (návleky, dezinfekční prostředky, rukavice). Poskytování OOPP se řídí směrnicí VS Bezpečnost práce upravuje vnitřní směrnice VS 04.1 Pracovní řád MěÚ Sokolov, VS Směrnice pro organizaci, řízení a kontrolu na úseku BOZP a VS Směrnice pro školení a instruktáže BOZP. Všechny pracovnice pravidelně absolvují školení bezpečnosti práce, první pomoci. Všechny pracovnice jsou očkovány proti žloutence. Každá pracovnice má v kanceláři pro případ nouze k dispozici tísňové tlačítko pro přivolání Městské policie Sokolov Při jednání s nebezpečným klientem je umožněna přítomnost další osoby kolegyně, vedoucí oddělení či vedoucí odboru, popř. je o spolupráci žádána Městská policie Sokolov. Obdobně se postupuje při návštěvě neznámého či riskantního prostředí. 3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí 3a Orgán sociálně-právní ochrany zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup či jiným vhodným způsobem vnitřní pravidla a postupy jím vytvořené za účelem naplnění těchto standardů kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany. Zpracované standardy kvality SPOD jsou k dispozici na webových stránkách města Sokolova. Současně jsou k dispozici v listinné podobě ve všech kancelářích OSPOD MěÚ 3b Sokolov a na informační desce odboru sociálních věcí. Orgán sociálně-právní ochrany má zpracovány informace o rozsahu a podmínkách poskytování sociálně-právní ochrany, a to ve formě srozumitelné cílové skupině. Tyto informace jsou veřejně dostupné. Jednotlivým cílovým skupinám jsou k dispozici informační letáčky zpracované ve spolupráci s orgány sociálně-právní ochrany Karlovarského kraje. Informace o rozsahu a podmínkách poskytování SPOD jsou zveřejněny na webových stránkách města Sokolova, v záložce odboru sociálních věcí. Přístupné zde jsou i letáčky v elektronické podobě. str. 5

7 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 4a Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní profily jednotlivých zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany. Pracoviště má v rámci organizační struktury úřadu určen počet pracovních míst pro výkon sociálně-právní ochrany (v rámci tzv. systemizace míst). Je zpracována organizační struktura OSPOD, ve které jsou označeny jednotlivé pozice, jsou zřejmé vztahy podřízenosti a nadřízenosti a vzájemná zastupitelnost. Ke každé pracovní pozici existuje zpracovaný pracovní profil (pracovní náplň, VS b Pracovní řád Městského úřadu Sokolov, Katalog služeb MěÚ Sokolov). Počet zaměstnanců je přiměřený správnímu obvodu orgánu sociálně-právní ochrany. Při výpočtu přiměřeného počtu zaměstnanců orgánu sociálně-právní ochrany je zohledněno kritérium ovlivňující náročnost výkonu sociálně-právní ochrany ve správním obvodu orgánu sociálně-právní ochrany. Základním výchozím kritériem je nejméně 1 zaměstnanec na 800 dětí (osob do 18 let věku), které jsou hlášeny k trvalému pobytu ve správním obvodu orgánu sociálně-právní ochrany. Do počtu pracovníků se započítává vedoucí pracovník adekvátně svému zapojení do práce s klienty. OSPOD MěÚ Sokolov byl vyhodnocen jako úřad s vysokou mírou náročnosti výkonu sociálně právní ochrany dětí. Počet zaměstnanců zařazených k výkonu SPOD odpovídá uvedeným kritériím. Přiměřený počet zaměstnanců je pravidelně (vždy k 1.1. a k 1.7. daného roku) přehodnocován na základě zjištěného aktuálního počtu dětí na území. 4c Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci organizační struktury vnitřním předpisem písemně zpracována oprávnění a povinnosti k jednotlivým pracovním pozicím vztahujícím se k výkonu sociálně-právní ochrany, uplatněním specializace zejména pro oblast náhradní rodinné péče, sociální kurately pro děti a mládež a ochrany týraných a zneužívaných dětí a důsledně dbá na to, aby konkrétní pracovní pozice byla vyhrazena výlučně výkonu sociálně-právní ochrany. str. 6

8 Jsou zpracována oprávnění a povinnosti k jednotlivým pracovním pozicím (pracovní náplně) pro specializace: náhradní rodinná péče, sociální kuratela, terénní sociální práce a CAN (ochrana týraných a zneužívaných dětí). Všichni zaměstnanci mají písemné oprávnění starosty k výkonu SPOD v souladu s 52 odst. 3 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, a průkaz pracovníka OSPOD MěÚ Sokolov. Pracovní pozice jsou vyhrazeny výhradně k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, nejedná se o kumulované funkce. 5. Přijímání a zaškolování 5a Každý zaměstnanec zařazený v orgánu sociálně-právní ochrany k výkonu sociálněprávní ochrany splňuje kvalifikační předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka podle zákona o sociálních službách a disponuje zvláštní odbornou způsobilostí na úseku sociálně-právní ochrany. Všichni zaměstnanci zařazení v OSPOD splňují předepsaná kvalifikační kritéria pro výkon povolání sociálního pracovníka a disponují zvláštní odbornou způsobilostí na úseku sociálně-právní ochrany. Dokumenty ověřující tyto skutečnosti jsou uloženy v personálních složkách jednotlivých 5b pracovníků vedených personálním oddělením samostatného oddělení kanceláře starosty. Orgán sociálně-právní ochrany má písemně zpracována pravidla pro přijímání nových zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany. Přijímání nových pracovníků zařazených v OSPOD je uskutečňováno v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samostatných celků, v platném znění, a zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Vnitřní směrnice VS 04.1 Pracovní řád Městského úřadu Sokolov upravuje postup při přijímání nových pracovníků. str. 7

9 5d 5c Orgán sociálně-právní ochrany přihlásí nového zaměstnance zařazeného v orgánu sociálně-právní ochrany a vykonávajícího sociálně-právní ochranu v právními předpisy stanovených lhůtách ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti. Přihlašování nového zaměstnance provádí v předepsaných lhůtách pracovník personálního oddělení samostatného oddělení kanceláře starosty. Orgán sociálně-právní ochrany má písemně zpracována pravidla pro zaškolování nových zaměstnanců vykonávajících sociálně-právní ochranu. Personální oddělení má zpracována písemná pravidla pro zaškolování nových zaměstnanců. Je zpracován adaptační plán nového zaměstnance. Je určen obsah a rozsah zaškolování k jednotlivým pracovním pozicím. Při nástupu nového pracovníka je provedeno školení BOZP, požární ochrany, vstupní vzdělávání organizované Krajským úřadem Karlovarského kraje. Pro odbornou část zaškolení je pracovníkovi přidělen mentor, kterého určí vedoucí odboru sociálních věcí. Zaškolování je ukončeno vyhodnocením průběhu zaškolení. 5e Orgán sociálně-právní ochrany určuje, zda umožní studentům a jiným fyzickým osobám stát se stážisty nebo dobrovolníky na svém pracovišti. Orgán sociálně-právní ochrany umožňuje studentům nebo jiným fyzickým osobám působit jako stážisté nebo dobrovolníci, a to na základě smlouvy a po náležitém proškolení. Oddělení sociální prevence a oddělení péče o rodinu a dítě stážisty na své pracoviště nepřijímá. 6. Profesní rozvoj zaměstnanců 6a Vedoucí zaměstnanec orgánu sociálně-právní ochrany zařazený k výkonu sociálněprávní ochrany pravidelně hodnotí podřízené zaměstnance, kteří se podílejí na výkonu sociálně-právní ochrany. Vedoucí zaměstnanec orgánu sociálně-právní ochrany je hodnocen svým přímým nadřízeným minimálně jednou ročně. Hodnocení je zaměřeno zejména na stanovení, vývoj a naplňování osobních profesních cílů a potřeb další odborné kvalifikace. str. 8

10 6c Hodnocení zaměstnanců probíhá v ročních intervalech v souladu s vnitřní směrnice MěÚ Sokolov VS 04.6Hodnocení zaměstnanců metodika. Písemný záznam o provedeném hodnocení je zpracován na listu hodnocení (P1 VS 04.6). Součástí listu hodnocení jsou úkoly a doporučení pro zaměstnance na další období. Pracovnice oddělení sociální prevence hodnotí vedoucí oddělení sociální prevence. Pracovnice oddělení péče o rodinu a dítě hodnotí vedoucí oddělení péče o rodinu a dítě. Vedoucí jednotlivých oddělení hodnotí vedoucí odboru sociálních věcí. 6b Orgán sociálně-právní ochrany má písemně zpracovány individuální plány dalšího vzdělávání jednotlivých zaměstnanců zařazených v orgánu sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany. Personální oddělení samostatného oddělení kanceláře starosty má písemně zpracovány plány vzdělávání jednotlivých pracovníků (vnitřní směrnice VS 04.4 Plán vzdělávání). Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje průběžné vzdělávání zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany v rozsahu minimálně 6 pracovních dnů za kalendářní rok, a to formou účasti zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany na vzdělávacích kurzech akreditovaných Ministerstvem práce a sociálních věcí. Vzdělávání zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany vychází z individuálních plánů dalšího vzdělávání a je zaměřeno na rozšíření odborné kvalifikace. Další vzdělávání sociálního pracovníka OSPOD je realizováno v předepsaném počtu pracovních dní. Současně je vzdělávání uskutečňováno v souladu s 111 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění. Vzdělávání je zaměřeno na obnovení, upevnění a doplnění kvalifikace. 6d Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje pro zaměstnance zařazené v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany, kteří vykonávají přímou práci s klienty, podporu nezávislého kvalifikovaného odborníka. Podpora nezávislého kvalifikovaného odborníka supervize je uskutečňována na základě potřeb zaměstnanců s ohledem na výkon jejich činnosti. Je možné využít individuální, skupinovou či případovou formu supervize. S nezávislým odborníkem je uzavřena smlouva o poskytnutí služeb. Zaměstnanci jsou informováni o možnosti podpory, není však jejich povinností podpory využít. str. 9

11 7. Prevence 7a Orgán sociálně-právní ochrany aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém správním obvodu. S cílem zlepšit situaci ve správním obvodu probíhá aktivní monitorování a vyhledávání ohrožených dětí. Např. v průběhu šetření v rodinách je sledováno i další dění v lokalitě, přítomnost bezprizorních dětí, jsou prováděny dotazy na rodiny s dětmi v nesnadné situaci. Dotazování je prováděno rovněž při kontaktu s lékaři, pracovníky obecních samospráv či neziskových organizací, zaměstnanci škol či ÚP. Je reagováno na každý i anonymní podnět z řad veřejnosti (dopisy, telefonáty, y, dotazy starostovi). Policie ČR předává informace prostřednictvím Systému včasné intervence. Je vytvořena pracovní skupina Rodina a sociální služby, jeho členy jsou zástupci oddělení sociální prevence, oddělení péče o rodinu a dítě i oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a poskytovatelů sociálních služeb. Současně je sociální pracovník - kurátor orgánu sociálně-právní ochrany dětí členem týmu pro mládež zřízeného Probační a mediační službou Sokolov. Koordinací preventivních aktivit se rovněž zabývá Komise sociálně-právní ochrany dětí zřízená jako zvláštní orgán starosty města a Komise bezpečnosti. Preventivní aktivity jsou také v kompetenci Městské policie Sokolov. Pracovníci se pravidelně setkávají s výchovnými poradci všech sokolovských škol. Pracovníci OSPOD se aktivně zapojují do preventivních projektů obcí (např. formou lokálního partnerství Agentury pro sociální začleňování). O preventivních činnostech OSPOD je veřejnost informována prostřednictvím příspěvků v měsíčníku radnice Patriot. 7b Orgán sociálně-právní ochrany v rámci preventivních aktivit spolupracuje s dalšími fyzickými osobami, právnickými osobami a orgány veřejné moci, zejména s orgány územní samosprávy, pověřenými osobami, poskytovateli sociálních služeb, zástupci škol a školských zařízení, Policií České republiky, Probační a mediační službou, soudem, státním zastupitelstvím, poskytovateli zdravotních služeb, případně dalšími fyzickými osobami, právnickými osobami a orgány veřejné moci zúčastněnými na péči o ohrožené str. 10

12 děti podle místních potřeb a podmínek. Všechny uvedené subjekty mohou jako formu spolupráce v rámci výše uvedeného zvolit tým pro děti a mládež. OSPOD Sokolov aktivně spolupracuje se všemi výše vyjmenovanými subjekty. Spolupráce se subjekty probíhá jak na individuální úrovni, tak formou Týmu pro mládež, Komise sociálně-právní ochrany dětí, pracovní skupiny Rodina a sociální služby a to tak, aby nebyly činnosti jednotlivých týmů dublovány. Spolupráce OSPOD s dalšími subjekty je realizována i jako jedna z aktivit komunitního plánování sociálních služeb. Je vytvořen přehled všech spolupracujících fyzických a právnických osob (viz standard č. 14a). Součástí pravidelně vydávaného Katalogu poskytovatelů sociálních služeb města Sokolova jsou i organizace poskytující pomoc rodinám s dětmi. Je vytvořena mapa organizací spolupracujících s rodinami s dětmi. Na portále Sokolov Bezpečné město je umístěn interaktivní katalog po zadání nepříznivé sociální situace jsou k dispozici kontakty na konkrétní poskytovatele pomoci. 8. Přijetí oznámení, posouzení naléhavosti a přidělení případu 8a Orgán sociálně-právní ochrany jednotně postupuje při přijetí oznámení případu a jeho evidenci Zaměstnanci postupují při přijetí oznámení stejným způsobem. Pracoviště má zpracovaná pravidla pro způsoby přijetí oznámení (VS 01.4 Spisový a skartační řád) a další postupy s ohledem na způsob přijetí a režim, v jakém je oznámení přijato (na pracovišti, v terénu, v pohotovosti). Při zaevidování a přidělení případu konkrétnímu pracovníkovi nedochází k průtahům. Zaměstnanec, který osobně přijímá oznámení, informuje oznamovatele o dalším postupu OSPOD a lhůtách pro vyřízení. Informace o evidovaném případu je zaměstnancům dostupná (aplikace Spisová služba Elisa, Sociální agenda). 8b Každý případ orgánu sociálně-právní ochrany je posouzen s ohledem na jeho naléhavost. Po přijetí oznámení je každý případ posouzen s ohledem na jeho naléhavost. str. 11

13 Naléhavou je situace tehdy, je-li nutno řešit ji bezodkladně nejdůležitějším kritériem pro posuzování naléhavosti je míra ohrožení života dítěte, jeho bezpečí a zdravého vývoje. Pro vyhodnocení naléhavosti případu je k dispozici základní soubor otázek, vychází se z informací, které byly získány ze zdroje při oznámení případu. O naléhavosti případu rozhoduje konkrétní pracovnice, popř. vedoucí oddělení, odboru. Pokud je případ vyhodnocen jako naléhavý, jsou okamžitě přijata opatření k jeho řešení. 8c Každý případ je přidělen konkrétnímu koordinátorovi případu. Koordinátor řídí průběh výkonu sociálně-právní ochrany u daného případu. Pracoviště má zpracovaná pravidla pro stanovení koordinátora případu - územní rozdělení obvodu, specializace, výjimky, zastupitelnost (viz standard č. 1a). Zaměstnanec vždy ví, u kterých případů je koordinátorem.klient ví, kdo je jeho koordinátorem. O každé změně koordinátora je informován. Ze spisové dokumentace je zřejmé, kdo je koordinátorem případu. Koordinátor koordinuje a řídí průběh poskytování SPOD, vykonává přímou sociální práci a intervence ve prospěch klienta, pomáhá mu v orientaci v systému SPOD a dalších služeb, provází klienta celým procesem pomoci a podpory. Vyhodnocuje situaci rodiny, zpracovává individuální plán ochrany dítěte, zodpovídá za jeho naplňování, vyhodnocování a aktualizaci. Spolupracuje se sítí služeb, svolává případovou konferenci, dohlíží na efektivitu poskytované pomoci. 8d Každý zaměstnanec zařazený v orgánu sociálně-právní ochrany k výkonu sociálněprávní ochrany pracuje maximálně s 80 rodinami, v případě kurátora pro děti a mládež se 40 rodinami. V případě práce s osobami pečujícími a osobami v evidenci pracuje maximálně se 40 rodinami. Každý zaměstnanec pracuje vždy maximálně s uvedeným počtem rodin. Zaměstnanec v průběhu roku v žádnou chvíli nepracuje s více než 80 respektive 40 rodinami. Minimální počet rodin, se kterými pracuje jeden zaměstnanec, není stanoven. Počty rodin se mohou měnit a to v závislosti na intenzitě práce a náročnosti případu. Sledováním uvedených hodnot jsou pověřeny vedoucí oddělení péče o rodinu a dítě a vedoucí oddělení sociální prevence. V případě hrozby překročení hodnot, vedoucí provedou změny v přidělených územních obvodech jednotlivých pracovníků. str. 12

14 9. Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte 9a Při jednání s klientem dodržuje orgán sociálně-právní ochrany základní principy výkonu sociálně-právní ochrany, zejména respektuje individuální přístup ke všem klientům, vychází z individuálních potřeb každého klienta, podporuje samostatnost klientů, uplatňuje individuální přístup k potřebám každého klienta, motivuje k péči o děti, posiluje sociální začleňování klientů, důsledně dodržuje lidská práva a základních svobody, podporuje kontakt s přirozeným sociálním prostředím, informuje klienta o postupech používaných při výkonu sociálně-právní ochrany. Znalost principů sociálně-právní ochrany a jejich uplatňování v praxi jsou základem při poskytování sociálně-právní ochrany. Některé principy a zásady uplatňované v oblasti sociální práce: - respekt k jedinečnosti každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou pří slušnost, rasu, či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orienta ci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení, a to bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti, - respekt k právu každého jedince na seberealizaci, - ochrana důstojnosti a lidských práv klientů, - není přípustná žádná forma diskriminace, - ochrana klientova práva na soukromí a důvěrnost jeho sdělení, - předávání informací o klientovi třetím osobám se souhlasem klienta, - vedení klientů k vědomí odpovědnosti sám za sebe, 9b - hledání možností, jak zapojit klienty do procesu řešení jejich situace. Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje služby potřebné pro jednání s osobami se specifickými potřebami, nebo má dojednanou spolupráci s fyzickými osobami a právnickými osobami, které tyto služby zajistí externě. Zaměstnanci umí s klienty se specifickými potřebami komunikovat. V případě mimořádné potřeby komunikace v cizím jazyce či ve znakové řeči je tato služba zajištěna externími pracovníky. Na úhradu těchto služeb jsou v rozpočtu odboru sociálních věcí vyčleněny finanční prostředky. str. 13

15 9d 9c Orgán sociálně-právní ochrany provádí u všech případů, zejména v okamžiku zavedení dítěte do evidence dětí uvedených v 54 zákona, základní vyhodnocování potřeb dítěte a situace rodiny (dále jen vyhodnocování ), zaměřené na skutečnost, zda se jedná o dítě uvedené v 6 a 54 písm. a) zákona, o dítě uvedené v 54 písm. b) zákona, nebo o dítě zařazené do evidence dětí z jiného důvodu. Jestliže ze závěru vyhodnocování vyplývá, že se jedná o dítě uvedené v 6 zákona, provádí orgán sociálně-právní ochrany podrobné vyhodnocování. K základnímu vyhodnocování potřeb dítěte přistupuje pracoviště v okamžiku přijetí oznámení případu. Výsledkem vyhodnocení je zjištění, zda se jedná o případ spadající do situací uvedených v 6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění. Podrobné vyhodnocení se provádí v případě, že se jedná o dítě ohrožené ve smyslu uvedeného 6. Vyhodnocování je prováděno v souladu s ustanoveními zákona o sociálně-právní ochraně dětí a metodickými příručkami a materiály k vyhodnocování potřeb dítěte a situace rodiny. Orgán sociálně-právní ochrany zpracovává v případě, kdy provedl podrobné vyhodnocování se závěrem, že se jedná o dítě uvedené v 6 zákona, individuální plán ochrany dítěte, podle potřeby jej přehodnocuje a následně jej uzavírá. Pro všechny děti, které byly vyhodnoceny jako děti spadající do 6 zákona o sociálněprávní ochraně dětí, je zpracován individuální plán ochrany dítěte. Tento plán je součástí spisové dokumentace. Individuální plán je sestavován v souladu s 10 odst. 5 zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Plán se zpracovává za účasti dítěte, jeho rodiny či jiných osob odpovědných za výchovu. Jsou naplánovány jednotlivé kroky směřující k podpoře dítěte a k zlepšení či vyřešení obtížné situace. V individuálním plánu jsou uvedeny dílčí kroky, časový harmonogram a jsou označeny osoby spoluodpovědné za plnění úkolu. Individuální plán ochrany dítěte je dle potřeby aktualizován, po ukončení poskytování sociálně-právní ochrany je plán uzavřen. str. 14

16 10. Kontrola případu 10a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje pravidelnou kontrolu případů. Na pracovišti jsou pravidelně kontrolovány případy nadřízeným zaměstnancem (vedoucí oddělení, vedoucí odboru). Kontroly jsou prováděny podle předem stanovených kritérií. Kontroly jsou prováděny u všech zaměstnanců. Je stanovena četnost a rozsah kontrol (plán kontrolní činnosti vedoucích pracovníků na daný rok) Z kontrol je pořízen zápis. Mimořádná kontrola může být provedena na základě podnětu klienta (stížnost), spolupracující organizace nebo veřejnosti. Zaměstnanci vědí, kdy jsou kontrolováni, znají účel a význam kontroly. Jsou seznamováni s výstupy z kontrol (individuálně nebo na poradě oddělení). Nálezy kontroly jsou analyzovány a jsou vyhodnoceny příčiny nedostatků. K odstranění zjištěných nedostatků jsou na pracovišti realizována nápravná opatření. 11. Rizikové a nouzové situace 11a Zaměstnanci zařazení v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany jsou připraveni na výskyt rizikových a nouzových situací a jsou prokazatelně seznámeni se situacemi, které mohou nastat v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany včetně postupů při jejich řešení. Je zpracován seznam rizikových a nouzových situací, jejichž výskyt je na pracovišti pravděpodobný. Rizikové situace jsou popsány a aktualizovány v rámci systému řízení rizik v aplikaci Efesso. Ke každé situaci existuje závazný písemný postup pro její řešení. Všichni zaměstnanci zařazení do OSPOD jsou seznámeni se situacemi a postupy řešení, vědí jak postupovat. Jsou proškoleni pracovníkem zajišťujícím BOZP. str. 15

17 Je zpracován dokument prokazující, že všichni pracovníci byli seznámeni s nouzovými a rizikovými situacemi, jejich řešením. V rámci dalšího vzdělávání sociálních pracovníků je umožněno absolvovat kurzy akreditované MPSV zaměřené na zvládání agresivních klientů. Pracovnice měly možnost absolvovat kurz sebeobrany pro ženy. V pravidelných intervalech jsou prováděna školení požární ochrany a bezpečnosti práce. 12. Dokumentace o výkonu sociálně-právní ochrany dětí 12a Orgán sociálně-právní ochrany uplatňuje systém zpracování, vedení, evidence a archivace dokumentace, včetně vedení elektronické dokumentace v informačním systému sociálně-právní ochrany dětí o klientech a dalších osobách. Dokumentace všech klientů OSPOD MěÚ Sokolov je vedenav souladu s 54 a 55 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění a v souladu se směrnicí MPSV č.j. 2013/ ze dne 19. září 2013 o stanovení rozsahu evidence dětí a obsahu spisové dokumentace o dětech vedené orgány sociálně-právní ochrany dětí a stanovení rozsahu evidence a obsahu spisové dokumentace v oblasti náhradní rodinné péče. Současně je dodržována vnitřní směrnice MěÚ Sokolov VS 01.4 Spisový a skartační řád. Pro vedení dokumentace v elektronické formě je využívána aplikace CW Sociální agenda. 12b Záznamy orgánu sociálně-právní ochrany jsou vedeny takovým způsobem, aby byly srozumitelné pro klienta. Pro záznamy ve spisové dokumentaci OSPOD (protokoly z jednání, záznamy ze šetření, záznamy o úkonech, individuální plány ochrany dítěte, atd.) jsou voleny takové lingvistické prostředky, které odpovídají jazykovým schopnostem klienta. Srozumitelné záznamy neobsahují složité formulace, málo používaná cizí slova, odborné termíny či informace, které je potřeba následně doplňovat, vysvětlovat. Záznamy jsou srozumitelné i dětem (s ohledem na jejich rozumovou vyspělost). str. 16

18 13. Vyřizování a podávání stížností 13a Orgán sociálně-právní ochrany má zpracována pravidla pro podávání, vyřizování a evidenci stížností v podobě srozumitelné pro všechny klienty. Pro podávání, zpracovávání a evidenci stížností je zpracována vnitřní směrnice VS 09.1 Směrnice k přijímání a vyřizování stížností, petic, návrhů, připomínek a podnětů občanů. 13b Orgán sociálně-právní ochrany informuje klienty a další osoby o možnosti podat stížnost, a to způsobem srozumitelným klientům a dalším osobám. Všichni pracovníci OSPOD informují klienty (rodiče a děti) o možnostech a způsobech, jak podat stížnost. Informace (zjednodušená verze postupu při podání stížnosti) jsou dostupné také na nástěnce umístěné na chodbě pracoviště a také na webových stránkách odboru sociálních věcí. Současně je v prostorách úřadu k dispozici schránka na podávání anonymních stížností, návrhů a podnětů. Klient může vyjádřit své hodnocení činnosti OSPOD v rámci projektu Dobrý úřad. 14. Návaznost výkonu sociálně-právní ochrany dětí na další fyzické osoby a právnické osoby 14a Orgán sociálně-právní ochrany zprostředkovává a doporučuje klientům služby fyzických a právnických osob podle jejich potřeb, a to v souladu s cíli podpory stanovenými v individuálním plánu ochrany dítěte. Na pracovišti je vytvořen a pravidelně aktualizován seznam subjektů, které poskytují služby nezletilým dětem a jejich rodinám. Tento seznam je k dispozici všem pracovníkům zajišťujícím výkon SPOD. str. 17

19 K dispozici je také Katalog poskytovatelů sociálních služeb ve městě Sokolově (v tištěné podobě i v elektronické na webu města, v sekci odboru sociálních věcí), v elektronické podobě také Registr poskytovatelů sociálních služeb (na portále MPSV) a Přehled poskytovatelů sociálních služeb Karlovarského kraje. Pracovníci mají přehled o poskytovaných službách, kvalitě, kapacitě a podmínkách, za kterých je možné službu využít. Klientům jsou předávány kontakty na konkrétní zařízení a jejich pracovníky nebo je kontakt přímo zprostředkován, je možné i doprovázení při navazování prvního kontaktu. Pracovníci OSPOD koordinují poskytování dalších služeb, které vhodně doplňují podporu poskytovanou pracovištěm orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Služby jsou doporučovány rodinám na základě vyhodnocení potřeb dítěte a v souladu s individuálním plánem ochrany dítěte. 14b Orgán sociálně-právní ochrany se intenzivně věnuje oblasti přípravy na samostatný život u dětí starších 16 let, které se nacházejí v ústavní výchově, v náhradní rodinné péči nebo v péči kurátorů. Děti v náhradní rodinné péči jsou průběžně motivovány k přípravě na vstup do samostatného života za spolupráce náhradních rodičů a OSPOD, a to formou pohovorů. U dětí v pěstounské péči je spolupráce rozšířena o doprovázející organizaci. Příprava na samostatný život je i součástí vzdělávacího programu pěstounů. Děti s nařízenou ústavní výchovou jsou pravidelně navštěvovány v ústavním zařízení, v rámci návštěv je pracovnicemi prováděn pohovor na uvedené téma. Na budoucí samostatný život jsou děti intenzívně připravovány ústavním zařízením ve spolupráci s OSPOD a to jak teoreticky- formou vyučování a výchovně-motivačních pohovorů, tak prakticky - formou života v rodinných buňkách, plněním samostatných úkolů atp. Děti, na které je zaměřena sociální kuratela, jsou k samostatnému životu připravovány ve spolupráci s rodiči výchovně-motivačními pohovory i ve spolupráci s jinými organizacemi např. školami, probační a mediační službou, střediskem výchovné péče, neziskovými organizacemi. str. 18

20 Město Sokolov Rokycanova 1929, Sokolov Tel.: , fax:

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

Pravidla a postupy pro naplňování Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany

Pravidla a postupy pro naplňování Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany Pravidla a postupy pro naplňování Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany OSPOD Města Přeštice I. Úvod II. Pravidla pro plnění standardů

Více

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Standard kvality 1 Místní a časová dostupnost 1a 1b Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území svého správního obvodu. Doba výkonu

Více

1. Místní a časová dostupnost

1. Místní a časová dostupnost Standardy kvality sociálně-právní ochrany byly vypracovány v souladu s ustanovením 9a odst. 3 a 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, jehož novela nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2015.

Více

Standardy SPOD Obsah

Standardy SPOD Obsah Standardy SPOD Obsah 1. Místní a časová dostupnost... 2 2. Prostředí a podmínky... 4 3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí... 6 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Městský úřad Loštice se sídlem: Loštice, nám. Míru 66/1, 789 83 Loštice http://www.mu-lostice.cz/ STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Zpracoval: Městský úřad Loštice, správní úsek MěÚ: Bc. Jana

Více

Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany - Vlašim reg. č. projektu:cz.1.04/3.1.03/c2.00042

Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany - Vlašim reg. č. projektu:cz.1.04/3.1.03/c2.00042 Pravidla a postupy pro naplňování Standardů kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany OSPOD Města Vlašim Vážené dámy, vážení pánové, otevíráte

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY (vypracováno v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, a vyhláškou

Více

Informace pro občany

Informace pro občany Vytvoření metodiky naplňování standardů kvality dle vyhl. 473/2012Sb. pro ORP Jilemnice - OSPOD Informace pro občany Metodika standardů kvality sociálně-právní ochrany Projekt Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/C2.00061

Více

1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby

1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby SMĚRNICE č. 6/2015-00 Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Dobrá rodina o.p.s., Klimentská 1246/1, Praha 1 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby 1a Pověřená osoba má písemně definováno a

Více

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY manuál implementace STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY pro pověřené osoby podle 48 odst. 2 písm. d) až f) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí MPSV 2014 PRÁVO NA DĚTSTVÍ O B S

Více

INFORMACE A STANDARDY

INFORMACE A STANDARDY INFORMACE A STANDARDY K VÝKONU SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ (SPOD) OBEC DOBROMĚŘICE 1 Základní povinnosti obce dle zákona SPOD: - 10 odst. 1 obecní úřad je povinen vyhledávat,,ohrožené děti (uvedené v

Více

Dostupnost služeb, vybavení, podmínky a informovanost o výkonu OSPOD

Dostupnost služeb, vybavení, podmínky a informovanost o výkonu OSPOD UČEBNÍ TEXT KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Dostupnost služeb, vybavení, podmínky a informovanost o výkonu OSPOD Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu: Teoretický úvod k tématu Standardů č. 1,

Více

Metodická příručka. pro sociální kurátory. Metodická příručka pro sociální kurátory

Metodická příručka. pro sociální kurátory. Metodická příručka pro sociální kurátory Ostravská univerzita v Ostravě Fakulta sociálních studií Centrum pro podporu projektů Metodická příručka pro sociální kurátory a metodiky sociální prevence Metodická příručka pro sociální kurátory a metodiky

Více

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Závěrečná práce Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení období od 3. ledna do 8. listopadu 2013 Zpracoval/a: Mgr. Jakub Pich, ředitel

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-193/09-13. Církevní dětský domov Emanuel, Stará Ves. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-193/09-13. Církevní dětský domov Emanuel, Stará Ves. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-193/09-13 Církevní dětský domov Emanuel, Stará Ves Adresa: Stará Ves 204, 750 02 Přerov Identifikátor: 650 007 786 IČ:

Více

Organizační řád. Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město. Platnost od: 01. 12. 2013

Organizační řád. Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město. Platnost od: 01. 12. 2013 Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město Organizační řád Platnost od: 01. 12. 2013 Standard č. 9 b Ve smyslu ustanovení Zákoníku práce vydává Jedličkův ústav,

Více

Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze)

Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze) Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze) www.osu.cz/metakor Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby

Více

Náhradní rodinná péče

Náhradní rodinná péče UČEBNÍ TEXT KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Náhradní rodinná péče Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu: Teoretický úvod k tématu Standardu č. 7 a 14 vzhledem k náhradní rodinné péči a pověřeným

Více

SEMINÁŘ K ROZVOJI DÍLČÍCH TYPŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. - sdílení zkušeností s registracemi a inspekcemi individuálního projektu

SEMINÁŘ K ROZVOJI DÍLČÍCH TYPŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. - sdílení zkušeností s registracemi a inspekcemi individuálního projektu SEMINÁŘ K ROZVOJI DÍLČÍCH TYPŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - sdílení zkušeností s registracemi a inspekcemi individuálního projektu Individuální projekt Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém

Více

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBEC DALOVICE Hlavní 99 362 63 VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ( dále jen SPOD) ve znění pozdějších předpisů,

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

Inovovaná koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Inovovaná koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Inovovaná koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Více

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Září 2013 1 1 Základní popis služby 1.1 Vymezení dle zákona 108/2006 Sb. (1) Sociální

Více

PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN

PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN www.nadacnifondjt.cz PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN Jak aktivně nacházet náhradní rodiče profesionalizace procesů při výběru adeptů na nový typ zaměstnání (CZ.1.04/5.1.01/77.00268).

Více

DĚTSKÝ DOMOV KARLOVY VARY A OSTROV. se sídlem: Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov VNITŘNÍ ŘÁD. Zpracoval: Mgr. Petr Zmuda. Kontrolu dodržování

DĚTSKÝ DOMOV KARLOVY VARY A OSTROV. se sídlem: Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov VNITŘNÍ ŘÁD. Zpracoval: Mgr. Petr Zmuda. Kontrolu dodržování DĚTSKÝ DOMOV KARLOVY VARY A OSTROV se sídlem: Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Petr Zmuda Kontrolu dodržování předpisu provádí: Ředitel dětského domova, vedoucí zaměstnanci

Více

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení modely sociálních služeb pro OsOby s duševním OnemOCněním pro Okres karlovy Vary 6 Podpora samostatného bydlení Publikace je financována z Individuálního projektu Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním

Více