Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, 594 01"

Transkript

1 Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, tel., fax.: , V N I T Ř N Í Ř Á D Vypracoval: PaedDr. Karel Suchánek, ředitel zařízení Účinnost od: Č.j.: VM 695/2015

2 Vnitřní řád Tento vnitřní řád je vydáván pro zabezpečení účelné organizace, péče, řízení a kontroly výchovně vzdělávacího procesu ve Výchovném ústavu, základní škole, střední škole a středisku výchovné péče, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1 (dále VÚ) v souladu se Zákonem č. 109/2002 Sb. ze dne o výkonu ústavní výchovy (dále ÚV) nebo ochranné výchovy (dále OV) ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů v platném znění. Obsah: 1. Charakteristika a struktura zařízení 3 2. Postup při přijímání, přemisťování a propouštění dětí 7 3. Organizace výchovně vzdělávacích činností v zařízení Organizace péče o děti v zařízení Práva a povinnosti dětí a další ustanovení Práva a povinnosti osob odpovědných za výchovu Úhrada nákladů na péči o děti v zařízení Bezpečnost a ochrana zdraví Závěr 29 Přílohy: 5 2

3 1. CHARAKTERISTIKA A STRUKTURA ZAŘÍZENÍ 1.1 Název zařízení, adresa, kontakty Zařízení Název zařízení: Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1 Místo poskytovaného vzdělávání a školských služeb: K Rakůvkám 1, Velké Meziříčí Nad Sýpkami 1022, Velké Meziříčí Náměstí 25, Velké Meziříčí (startovací byt) Náměstí 79/3, Velké Meziříčí (Středisko výchovné péče) Kontakt: tel./fax: , mobil: ředitel zařízení: tel.: , mobil: Odloučená pracoviště (OP) 1) Odloučené pracoviště Janštejn Místo poskytovaného vzdělávání a školských služeb: Janštejn 138, Horní Dubenky Janštejn 180, Horní Dubenky Kontakt: tel.: , 2) Odloučené pracoviště Žďár nad Sázavou Místo poskytovaného vzdělávání a školských služeb: Veselská 32, Žďár nad Sázavou Revoluční 1829/27, Žďár nad Sázavou (startovací byt) Kontakt: tel.: , , 3) Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Místo poskytovaných školských služeb Náměstí 79/3, Velké Meziříčí Kontakt: tel , Web: 3

4 1.2 Organizační členění 4

5 1.3 Charakteristika součástí zařízení Výchovný ústav poskytuje péči, kterou by jinak poskytovali rodiče nebo jiné osoby zodpovědné za výchovu, dětem ve věku 15 (12) 18, resp. 19 let, u nichž byla nařízena ústavní výchova, uložena ochranná výchova nebo předběžné opatření. Plní úkoly výchovné, vzdělávací a sociální. Má tyto součásti: Výchovný ústav Celková kapacita zařízení je 84 dětí zařazených do deseti výchovných skupin. 1) Velké Meziříčí kapacita 42 děvčat 5 výchovných skupin a samostatný startovací byt, kde jsou ubytovány 2 dívky. Charakteristika tohoto pracoviště je určena ústavní školou, která je další součástí ústavu. 2) Odloučené pracoviště Janštejn kapacita 24 dětí 3 výchovné skupiny. Pracoviště je charakterizováno tím, že jsou zde přijímány děti do základní školy, do praktické školy a do odborného učiliště s dvouletou přípravou, dále děti do škol mimo ústav (do veřejných škol ) v okolí Janštejna. 3) Odloučené pracoviště Žďár nad Sázavou kapacita 18 chlapců 2 výchovné skupiny a samostatný startovací byt, kde jsou ubytováni 2 chlapci. Na toto pracoviště jsou přijímáni chlapci do veřejných škol (škol mimo výchovný ústav). 4) Středisko výchovné péče Velké Meziříčí poskytuje speciálně pedagogické a psychologické služby dětem s rizikem poruch chování nebo již rozvinutými projevy poruch chování a negativními jevy v sociálním vývoji. Podrobněji viz. Vnitřní řád SVP Ústavní škola Studijní/učební obory podle klasifikace kmenových oborů vzdělání: 1) C/01 Základní škola ŠVP Cesta k úspěchu 2) E/01 Potravinářská výroba ŠVP Cukrářská výroba 3) E/02 Práce ve stravování ŠVP Provoz společného stravování 4) E/01 Provozní služby ŠVP Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních 5) C/001 Praktická škola jednoletá 6) C/002 Praktická škola dvouletá Obory vzdělávání Základní škola, Provozní služby, Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá jsou vyučovány na odloučeném pracovišti v Janštejně Školní jídelna Školní jídelna je pouze ve Velkém Meziříčí s kapacitou 60 jídel. Na odloučených pracovištích se obědy a večeře dovážejí, ostatní strava se připravuje v zařízení. 5

6 1.4 Personální zabezpečení Pedagogičtí pracovníci Pedagogičtí pracovníci jsou zaměstnanci, kteří vykonávají vyučovací, výchovnou, pedagogicko psychologickou nebo speciálně pedagogickou činnost. Jsou to: ředitel, zástupce ředitele, vedoucí vychovatelé, učitelé, vychovatelé, asistenti pedagoga, speciální pedagogové, psychologové. Pedagogickým pracovníkem může být ten, kdo má odbornou kvalifikaci. Každý pedagogický pracovník musí dále splňovat podmínku psychické způsobilosti, která se zjišťuje psychologickým vyšetřením a prokazuje se před vznikem pracovněprávního vztahu k zařízení Nepedagogičtí pracovníci Nepedagogičtí pracovníci jsou zaměstnanci ostatní: vedoucí ekonomického oddělení, účetní, ekonomická pracovnice, sociální pracovnice, hospodyně, vedoucí školní jídelny, kuchařky, řidiči, údržbáři, uklízečky. 1.5 Organizační zajištění spolupráce s osobami odpovědnými za výchovu a) po přijetí dítěte obdrží zákonní zástupci či osoby odpovědné za výchovu zprávu o přijetí dítěte, základní informace o zařízení a výpis z vnitřního řádu, zejména části zvláště významné pro tyto osoby, b) agendu příspěvku na úhradu péče a kontakty se zákonnými zástupci vede sociální pracovnice na každém pracovišti, c) povinnost poskytnout informace zákonným zástupcům o jejich dětech mají všichni pedagogičtí pracovníci, zejména ředitel, zástupce ředitele, vedoucí vychovatel, kmenoví vychovatelé, třídní učitelé, sociální pracovnice, speciální pedagog. Kmenoví vychovatelé zasílají 2x ročně písemné hodnocení jednotlivých dětí. d) o opatřeních zásadní důležitosti ve vztahu k dítěti jedná se o případy zejména související s přípravou dítěte na budoucí povolání, lékařskými zákroky a předpokládanou hospitalizaci v zařízení poskytujícím zdravotnické služby - ředitel předem projedná se zákonnými zástupci, popřípadě také s jinými osobami, kterým bylo dítě svěřeno do výchovy rozhodnutím příslušného orgánu. Jedná-li se o akutní lékařský zákrok nebo hospitalizaci, ředitel o něm bezodkladně písemně informuje osoby uvedené v předcházející větě. Ve věci přípravy na budoucí povolání ředitel zařízení respektuje názor dítěte, je-li to možné. Pokud není možné respektovat názor dítěte ve věci přípravy na budoucí povolání, vyžádá si ředitel zařízení stanovisko školy, kterou dítě navštěvuje, a vyjádření psychologa nebo speciálního pedagoga-etopeda a rozhodne se zřetelem k těmto vyjádřením. e) kontakty dětí s těmito osobami a dovolenky zajišťují vedoucí vychovatelé a sociální pracovnice, f) návštěvy osob odpovědných za výchovu jsou možné kterýkoliv den tak, aby nenarušovaly vyučování, je však potřebné ji předem telefonicky nebo písemně dohodnout, aby byla zajištěna přítomnost dítěte. Organizují ji vedoucí vychovatelé, za jejich nepřítomnosti službu konající příslušný vychovatel. Poskytnou těmto osobám informace o dítěti. Návštěva, pokud je důvod, proběhne ve vymezeném prostoru ústavu, jinak lze předat dítě na vycházku mimo ústav. V takovém případě osoby odpovědné za výchovu odpovídají za dítě zejména za jeho zdraví, bezpečnost, chování na veřejnosti, nepožívání alkoholu, drog. Dohodnou se okolnosti čas návratu apod. Návštěva se neumožňuje osobám pod vlivem alkoholu, drog a projevujícím agresivitu. 6

7 g) poradenskou pomoc osobám odpovědným za výchovu ve věcech výchovné péče o dítě poskytují vedoucí pedagogičtí pracovníci, speciální pedagogové, sociální pracovnice. 2. POSTUP PŘI PŘIJÍMÁNÍ, PŘEMÍSŤOVÁNÍ A PROPOUŠTĚNÍ DĚTÍ 2.1 Do zařízení se nepřijímají děti, a) které jsou pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky a podle stanoviska lékaře vyžadují odbornou zdravotní péči, kterou jim nelze poskytnout v rámci pobytu v zařízení, nebo b) s psychiatrickým onemocněním: schizofrenie, bipolární porucha, těžké depresivní a úzkostné stavy vyžadující ústavní léčbu. 2.2 Vymezení odpovědnosti pracovníků zařízení při přijímání dětí Děti jsou do zařízení přijímány pouze na základě rozhodnutí soudu. Soud v rozhodnutí, kterým nařizuje ústavní výchovu, označí zařízení, do kterého má být dítě umístěno. To platí i tehdy, rozhoduje-li soud o přemístění dítěte do jiného zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. V případě přijímání dítěte s předběžným opatřením sociální pracovnice zjistí, zda bylo zahájeno řízení o nařízení ústavní výchovy. Nebylo-li zahájeno, urguje soud. Pokud soud do tří měsíců nezahájí řízení, dítě je ze zařízení propuštěno. Po příjezdu dítěte do zařízení sociální pracovnice převezme dokumentaci dítěte, dítěte se ujme speciální pedagog-etoped, který s ním provede vstupní pohovor. Pokud je přítomen ředitel (na OP vedoucí OP), přivede dítě představit. Vedoucí vychovatel zařadí dítě do skupiny. Kmenový vychovatel seznámí dítě s vnitřním řádem zařízení, s právy a povinnostmi dítěte, s organizací a s režimem zařízení a přidělí mu lůžko, osobní skříňku a osobní potřeby. Osoba pověřená BOZP a PO provede podrobné poučení a seznámení s bezpečnostními předpisy. Po přijetí je u dítěte provedena vstupní zdravotní prohlídka praktickým lékařem a vystaven průkaz pracovníka v potravinářství. Kontakt s lékařem vykonává na všech pracovištích asistent pedagoga, v jeho nepřítomnosti sociální pracovnice, nebo jiný pověřený pracovník Dokumentace při přijímání dítěte: Při přijetí dítěte k pobytu předkládá orgán sociálně-právní ochrany dětí nebo osoba odpovědná za výchovu pravomocné rozhodnutí nebo předběžné opatření soudu, osobní list, rodný list, občanský průkaz nebo v případě cizinců cestovní pas, jakož i poslední školní vysvědčení nebo výpis z katalogového listu s vyznačením roku školní docházky. Dále předává průkaz zdravotní pojišťovny, očkovací průkaz a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k umístění dítěte do výchovného ústavu ne starší 3 dnů a písemné vyjádření lékaře o aktuálním zdravotním stavu dítěte. Není-li možno ze závažných důvodů při přijetí dítěte na základě předběžného opatření předložit některé z výše uvedených dokladů, s výjimkou rozhodnutí o předběžném opatření a písemného vyjádření lékaře o aktuálním zdravotním stavu dítěte, zajistí orgán sociálně-právní ochrany dětí jejich předložení bez zbytečného odkladu dodatečně Osobní doklady dítěte Občanský průkaz, průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny, cestovní pas a další doklady jsou osobním vlastnictvím dítěte a lze je na základě písemné žádosti dítěte bezpečně uložit u sociální pracovnice či kmenového vychovatele. 7

8 2.3 Přemístění dítěte do jiného zařízení Přemístění dítěte do jiného zařízení lze provést pouze rozhodnutím soudu. Návrh na přemístění dítěte (na základě rozhodnutí ředitele) podává výchovný ústav soudu jen zcela výjimečně, jsou-li pro to zvláštní důvody nebo je přemístění v zájmu dítěte, např.: a) nezletilé těhotné dívky se zpravidla od dvanáctého týdne těhotenství umísťují nebo přemísťují do zařízení, která jsou schopna zajistit příslušnou zdravotnickou a pedagogickou péči, b) děti vyžadující výchovně léčebný režim v důsledku jejich neurologického poškození a psychického onemocnění diagnostický ústav umísťuje nebo přemísťuje do zařízení, která jsou schopna zajistit výchovnou a zdravotní péči na odpovídající odborné úrovni, c) jestliže je dítě dlouhodobě na útěku, ve výkonu vazby, výkonu trestu odnětí svobody nebo výkonu trestního opatření a vyžadují-li to provozní podmínky zařízení. Úkony spojené s přemístěním dítěte vykonávají na odloučených pracovištích po schválení ředitelem vedoucí OP. 2.4 Spolupráce s kompetentními orgány a institucemi Spolupráce s dalšími organizacemi je dána příslušnými pokyny, směrnicemi a metodickými pokyny MŠMT ČR, zákonem 109/2002 Sb., v platném znění, zákonem 359/99 Sb., v platném znění, a dalšími právními normami. Jedná se o spolupráci se státní správou a samosprávou (MŠMT ČR, krajské orgány, obec), se soudy, policií, orgány sociálně právní ochrany dítěte (OSPOD) a dalšími. 2.5 Ředitel ukončí pobyt dítěte v zařízení a) jestliže soud zrušil ústavní nebo ochrannou výchovu, b) dosáhne-li zletilosti; pokud v zařízení dobrovolně nesetrvá do ukončení přípravy na povolání na vlastní žádost, c) dosáhne-li věku devatenácti let, byla-li mu prodloužena ústavní nebo ochranná výchova, pokud v zařízení nesetrvá do ukončení přípravy na povolání, d) jestliže rozhodnutí soudu o osvojení nebo o svěření dítěte do pěstounské péče nabylo právní moci, e) je po uplynutí doby trvání předběžného opatření nebo jeho zrušení soudem, f) jestliže dítě, které setrvává v zařízení na vlastní žádost, poruší podmínky smlouvy, popřípadě samo písemně požádá o ukončení pobytu, Šest měsíců před propuštěním dítěte řeší sociální pracovnice ve spolupráci s kurátorem pro mládež otázky bydlení a zaměstnání dítěte po odchodu ze zařízení a informuje v zájmu zaručení návaznosti péče příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností o nadcházejícím propuštění dítěte ze zařízení. S dostatečným předstihem před propuštěním dítěte se sociální pracovnice dohodne s osobami odpovědnými za výchovu, zda si jej v zařízení vyzvednou osobně, nebo může cestovat samo. Pokud dítě nemá možnost návratu do rodiny po ukončení ÚV, spolupracuje sociální pracovnice s kurátorem pro mládež na zajištění náhradního ubytování. Propuštění dítěte oznámí sociální pracovnice do tří dnů příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, osobám odpovědným za výchovu a okresnímu soudu, který ústavní či ochrannou výchovu nařídil. 8

9 Při odchodu obdrží dítě od sociální pracovnice na základě předávacího protokolu vysvědčení, občanský průkaz, průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny, rodný list, vkladní knížku, příp. zápočtový list aj. Pokud je v době ukončení ÚV na útěku a příslušné doklady si nevyzvedne osobně, zašle je sociální pracovnice k rukám dítěte do místa trvalého bydliště. 2.6 Zajišťování pomoci po propuštění ze zařízení V případě, že se na zařízení obrátí dítě po propuštění a požádá, je mu poskytnuta poradenská pomoc při řešení v tíživé životní situaci. 9

10 3. ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH ČINNOSTÍ V ZAŘÍZENÍ Organizace výchovně vzdělávacích činností je rozpracována v celoročním plánu práce, v měsíčních plánech vedoucích vychovatelů, v týdenních programech výchovně vzdělávacích činností, denních programech, rozvrhu hodin ve škole, v plánech zájmových kroužků. 3.1 Organizace výchovných činností a) výchova se provádí ve výchovných skupinách, které vedou vždy dva kmenoví vychovatelé. b) speciální pedagog etoped, nebo pověřený pedagogický pracovník vypracuje Program rozvoje osobnosti dítěte (PROD), jehož součástí jsou krátkodobé a dlouhodobé výchovné cíle, které jsou pravidelně vyhodnocovány a aktualizovány. S programem dále pracují kmenoví vychovatelé ve spolupráci se speciálním pedagogem, učiteli, sociální pracovnicí, popř. psychologem. S cíli a záměry programu je dítě seznámeno a vedeno ke spolupráci na jejich plnění. c) činnost výchovné skupiny se řídí sestaveným týdenním plánem, který je vypracován kmenovými vychovateli s využitím námětů dětí. Tyto týdenní plány vycházejí z měsíčního plánu vedoucího vychovatele a z plánu práce na školní rok. 3.2 Organizace vzdělávání dětí a) organizace práce v ústavní škole vychází ze Školního řádu VÚ vydaného ředitelem zařízení. Vyučování probíhá dle schválených učebních dokumentů. Pro účely vysvědčení používá ústavní škola tiskopisy a razítko s uvedením názvu a adresy školy bez uvedení názvu zařízení. b) před zahájením školního roku jsou zástupcem ředitele pro školu zpracovány rozvrhy vyučovacích hodin, rozpisy třídnictví a organizace práce ústavní školy, které jsou součástí ročního plánu práce; c) vzdělávání žáků v civilních školách v místě nebo blízkém okolí ústavu se uskutečňuje buď denním docházením či dojížděním do školy, nebo při ubytování na internátě civilní školy dojížděním zpět do ústavu na víkendy; d) o zařazení žáka do jednotlivých oborů či tříd vydá ředitel VÚ rozhodnutí; e) za spolupráci se školou, do které je dítě zařazeno, zodpovídá kmenový vychovatel. Omlouvání žáka a odhlášení stravy zajišťuje na odloučených pracovištích sociální pracovnice, ve VÚ zástupce ředitele. 3.3 Organizace zájmových činností a) zájmová činnost na ústavu probíhá v rámci řízených volnočasových činností, které mají na starosti vychovatelé určení v ročním plánu výchovné činnosti ústavu. b) podle zájmu dítěte je možné samostatné docházení do sportovních a společenských institucí mimo ústav se souhlasem vychovatele. 10

11 3.4 Systém prevence sociálně patologických jevů a) Za systém prevence sociálně patologických jevů na každém pracovišti zodpovídá speciální pedagog, nebo pověřený pedagogický pracovník. b) Systém prevence se odvíjí od dlouhodobé Strategie prevence sociálně patologických jevů, která je stěžejním východiskem pro realizaci a tvorbu Minimálních preventivních programů pro jednotlivá pracoviště na každý školní rok. Na tvorbě a realizaci tohoto programu se podílejí všichni pedagogičtí pracovníci. Koordinaci tvorby a kontrolu plnění provádí speciální pedagog. Za plnění tohoto programu zodpovídají všichni pedagogičtí pracovníci. c) Ve vnitřních i vnějších prostorách zařízení je zakázáno: - kouřit (vnější i vnitřní prostory jsou takto označeny), - užívat alkoholické nápoje, - užívat, přechovávat, šířit a propagovat omamné a psychotropní látky a manipulovat s nimi. d) Oblast primární prevence (předcházení sociálně-patologickým jevům): Zaměřuje se především na posilování sociální kompetence a emocionální stability dětí, vytváření podmínek pro účinnou integraci dětí do společnosti po ukončení ústavní výchovy. Důraz je kladen na interiorizaci odpovědnosti a zachovávání pravidel, dále na spravedlnost, spoluúčast a spolupráci. Klíčová témata prevence (oblast zdravého životního stylu, společenskovědní, přírodovědná, rodinné a občanské výchovy, sociálně právní) jsou zapracována také do učebních plánů jednotlivých učebních oborů ústavní školy. Děti jsou s nimi seznamovány i v mimoškolních činnostech formou pohovorů, diskusí, besed apod. V oblasti primární prevence se klade důraz na efektivitu prevence, využívání nespecifické i specifické formy prevence (všeobecná, selektivní, indikovaná). Primární prevence zahrnuje ve svém širokém spektru oblasti záškoláctví, šikany, rasismu, xenofobie, vandalismu, kriminality a delikvence, užívání návykových látek, onemocnění HIV/AIDS a dalšími infekčními onemocněními, závislosti na politickém a náboženském extremismu, netolismu (virtuálních drog) a patologického hráčství (gamblingu). Do této oblasti dále zahrnujeme rozpoznání a včasnou intervenci zejména v případech domácího násilí, týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání, ohrožování mravní výchovy mládeže, poruch příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie). e) Oblast sekundární prevence (náprava, léčba sociálně-patologických jevů): Je zabezpečována díky úzké spolupráci s odborníky z oboru zdravotnictví, policie a práva a specializovanými pracovníky z Pedagogicko-psychologické poradny a dalších neziskových institucí zabývajících se prevencí. Setkávání s těmito odborníky je dětem umožňováno dle jejich požadavků. f) Další aktivity v oblasti prevence: pojetí výchovné práce v ústavu pomáhá předcházet širokému spektru sociálních patologií také tím, že je dětem nabízena celá škála volnočasových aktivit (ruční práce, sport, tanec aj.), která jim poskytuje možnost volby, ve které oblasti se budou realizovat, dopřává jim zážitek úspěchu, napomáhá umění realisticky odhadnout své síly atd. g) V případě, že jsou u dětí nalezeny návykové látky, vedoucí pedagogický pracovník tuto skutečnost nahlásí Policii ČR. O události je zpracován záznam, který je součástí dokumentace dítěte. h) Nález alkoholu a návykových látek v zařízení je považován za hrubé porušení vnitřního řádu. 11

12 4. ORGANIZACE PÉČE O DĚTI V ZAŘÍZENÍ 4.1 Zásady péče o děti 1) Péče o děti je organizována ve výchovných skupinách. 2) O děti ve výchovných skupinách pečují kmenoví vychovatelé po všech stránkách, tj. po stránce výchovné, vzdělávací (sledují školní prospěch a pečují o přípravu na vyučování), sociální, zdravotní, materiální apod. Dětem je poskytována péče jinak poskytovaná rodiči nebo jinými osobami, kterým by bylo dítě svěřeno do výchovy. 3) V době, kdy je pobyt dítěte v zařízení přerušen (při pobytu dítěte mimo zařízení povoleném ředitelem zařízení) nebo je dítě s uloženou ochrannou výchovou podmínečně umístěno mimo zařízení, poskytují dítěti plné přímé zaopatření osoby, u nichž dítě pobývá. 4) Každé dítě je zařazeno do výchovné skupiny na základě rozhodnutí ředitele, příp. vedoucího vychovatele. Přeřazování z jedné skupiny do druhé se děje pouze v odůvodněných případech. 5) Speciální pedagog, nebo pověřený pedagogický pracovník vypracuje Program rozvoje osobnosti dítěte, jehož součástí jsou krátkodobé a dlouhodobé výchovné cíle a na kterém spolupracuje s dalšími pedagogickými pracovníky. S těmito cíli je dítě seznámeno a vedeno ke spolupráci na jejich plnění. Tato spolupráce je pravidelně hodnocena. 6) Každá výchovná skupina má své prostory, o které pečuje. Za inventář a úroveň těchto prostor zodpovídají kmenoví vychovatelé. Konkrétní rozdělení specifikuje roční plán práce. 7) Zařízení, do něhož bylo dítě umístěno, má právo na výběr lékaře nebo jiného odborného pracovníka, nebo poskytovatele zdravotnických služeb. 8) Zařízení poskytuje plné přímé zaopatření zletilé nezaopatřené osobě po ukončení výkonu ústavní výchovy, připravující se na budoucí povolání, nejdéle však do věku 26 let, a to za podmínek sjednaných ve smlouvě mezi nezaopatřenou osobou a zařízením. 9) Dětem výše uvedeným je poskytováno plné přímé zaopatření, a to : a) stravování, ubytování a ošacení, b) učební potřeby a pomůcky, c) úhrada nezbytně nutných nákladů na vzdělání, d) úhrada nákladů na zdravotní služby, léčiva a zdravotnické prostředky, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, pokud nebyly zdravotní služby vyžádány zákonnými zástupci dítěte, e) kapesné, osobní dary a věcná pomoc při odchodu zletilých ze zařízení, f) úhrady nákladů na dopravu do sídla školy. 10) Dětem mohou být podle rozhodnutí ředitele dále hrazeny: a) potřeby pro využití volného času a rekreaci, b) náklady na kulturní, uměleckou, sportovní a oddechovou činnost, c) náklady na soutěžní akce, rekreace, d) náklady na dopravu k osobám odpovědným za výchovu. 11) V zařízení se vytvářejí podmínky pro účast dětí na náboženské výchově, na náboženských obřadech, na dodržování náboženských zvyklostí, a to podle zájmu dítěte s ohledem na předchozí rodinnou výchovu a na rozumové schopnosti dítěte. 12) Zařízení poskytne diagnostickému ústavu na základě jeho vyžádání potřebné údaje z dokumentace dětí. 12

13 4.1.1 Umísťování dětí do bytové jednotky Naše zařízení zřídilo v zájmu přípravy na budoucí samostatný život dítěte - dle 2, odst. 6 vyhlášky 438/2006 Sb., v platném znění dvě samostatné bytové jednotky pro ubytování dětí, které se připravují na odchod ze zařízení. Děti jsou zde ubytováni na základě na základě Dohody o užívání bytu, která stanovuje podmínky a kritéria ubytování v bytové jednotce a tvoří samostatné přílohy č. 4 a 5 Vnitřního řádu. 4.2 Ubytování dětí a) každá výchovná skupina má řádné prostorové podmínky, jimiž jsou obývací pokoj, ložnice dětí, pokoj vychovatelů, kuchyňka, sociální zařízení; b) Vnitřním vybavením jsou zejména nábytek pro uložení prádla, šatstva a obuvi dětí, sedací soupravy, psací stoly a židle, jídelní stůl a běžné vybavení kuchyně. c) Podmínky pro osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování vodou a úklid jsou zabezpečeny dle platných norem. d) hygienické zařízení odpovídá počtu ubytovaných dětí; e) ve všech prostorách výchovného ústavu platí zákaz manipulace nábytkem a zařízením. f) Oddělenou místnost dle 22 Zákona 109/2002 Sb. zařízení nemá. g) Samostatné bydlení ve Velkém Meziříčí a Žďáru nad Sázavou odpovídá hygienickým požadavkům. 4.3 Materiální zabezpečení a) prádlem, šatstvem a obuví jsou děti vybavovány dle potřeby. Tyto věci stávají jejich osobním majetkem. b) pro rekreaci, sport, turistiku a cestování jsou zřízeny sklady sezónních potřeb tak, aby jejich množství odpovídalo potřebám dětí; c) pro vzdělávání jsou děti plně vybavovány školními pomůckami. 4.4 Finanční prostředky dětí a) základní finanční prostředky získávají děti z měsíčního kapesného. Kapesné je jim v den výplaty vyplaceno v celkové výši a záleží jen na nich, zda si celou částku ponechají u sebe, nebo si část peněz uschovají u svého kmenového vychovatele. Kapesné není považováno za příjem dítěte a není možné z něho hradit případnou náhradu škody. b) dítě může získat finanční prostředky jako dary od osob odpovědných za výchovu, příp. z příležitostných brigád. S těmito prostředky se hospodaří obdobně jako s kapesným. c) příjmem dítěte je např. sirotčí důchod a mzda z pracovního poměru. Na základě rozhodnutí ředitele je v takovém případě dítě povinno podílet se na úhradě příspěvku na péči, a to po předchozím souhlasu dítěte, pokud je k tomuto účelu způsobilé, nebo se souhlasem osoby odpovědné za správu jeho majetku. d) Pokud má dítě pravidelný příjem a podílí se na úhradě péče, zbylá část z tohoto příjmu je dítěti ukládána na vkladní knížku, která je dítěti pro tento účel založena, a to se souhlasem dítěte nebo osoby odpovědné za správu jeho majetku. 13

14 4.5 Systém stravování a) stravování dětí je dané stravovacími normami podle vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb. a vyhláškou MŠMT č. 438/2006 Sb. b) ve Výchovném ústavu ve Velkém Meziříčí zajišťuje celodenní stravu školní jídelna. Na odloučených pracovištích jsou zřízeny výdejny stravy. Strava je dovážena ve varných nádobách a je vydávána pověřeným pracovníkem. Snídaně a svačiny jsou připravovány samostatně v kuchyňkách. c) O víkendech je zajišťováno stravování za pomoci dětí na jednotlivých výchovných skupinách obdobně jako v rodině. d) děti mají po celý den připravován k pití čaj, v nádobách k tomu určených. Samostatně si mohou připravit čaj, kávu apod. 4.6 Postup v případě útěku dítěte ze zařízení Útěk Za útěk se považuje každé vzdálení dítěte s úmyslem nevrátit se do zařízení, případně nevrácení se z dovolenky. Ředitel, jakmile nabude přesvědčení, že dítě uteklo, je povinen neprodleně útěk nahlásit Policii ČR. Zároveň útěk dítěte telefonicky oznámí osobám odpovědným za výchovu. Okolnosti útěku jsou zaznamenány do Knihy denní evidence, útěk je zaznamenán do Knihy útěků. Ředitel je povinen 3x vyplnit Oznámení o útěku, 2 výtisky předat na příslušné oddělení policie ČR, 1 výtisk se založí do osobního spisu dítěte. Dále službu konající pedagogický pracovník shromáždí veškeré osobní věci dítěte ze skříněk a poliček včetně lůžkovin, pořídí se seznam těchto věcí a uschovají se do skladu. Útěk je neprodleně oznámen odpovědnému pracovníkovi sociálně právní ochrany dětí a osobám odpovědným za výchovu Zadržení dítěte Po zadržení dítěte na útěku informuje službu konající vychovatel vedoucího vychovatele, který rozhodne o převozu dítěte. V případě nedosažitelnosti tento vychovatel či jiný zodpovědný pracovník zajistí převoz dítěte. Skutečnosti zapíše do Knihy denní evidence Návrat dítěte do zařízení Po návratu dítěte do zařízení je dítě předáno vychovateli ve službě. Ten provede s dítětem pohovor, vnější zdravotní prohlídku, potřebná hygienická a protiepidemiologická opatření a zajistí bezodkladnou lékařskou péči, vyžaduje-li to zdravotní stav dítěte. Po déletrvajícím útěku zajistí u dívek gynekologické lékařské vyšetření. Návrat dítěte do zařízení neprodleně ohlásí policii ČR a údaj zaznamená v knize útěků. Po návratu dítěte z útěku provede speciální pedagog individuální pohovor, vypracuje písemný rozbor útěku a ten předá vedoucímu vychovateli Rozbor útěku obsahuje tyto základní údaje: a) základní nacionále, b) datum a čas útěku a návratu, c) okolnosti útěku (s kým, odkud, činnosti, kdo u toho byl, zda mu někdo pomohl atd.), d) jaká opatření byla učiněna k zadržení, e) opatření k zamezení dalšího útěku. Vedoucí vychovatelé zpracují v pololetí a na závěr školního roku rozbor útěkovosti. Tento materiál je projednán na pedagogické radě a předán řediteli. Po útěku je dítěti věnována maximální pozornost, zejména ze strany speciálního pedagoga, kmenového vychovatele a vedoucích pracovníků, příp. psychologa. 14

15 5. PRÁVA A POVINNOSTI DĚTÍ A DALŠÍ USTANOVENÍ 5.1 Práva dětí s nařízenou ústavní výchovou Dítě má právo: a) na zajištění plného přímého zaopatření, b) na rozvíjení tělesných, duševních a citových a sociálních schopností, c) na respektování lidské důstojnosti, d) na společné umístění se svými sourozenci, nebrání-li tomu závažné okolnosti ve vývoji a vztazích sourozenců, e) na vytváření podmínek pro dosažení vzdělání a pro přípravu na povolání v souladu s jeho schopnostmi, nadáním a potřebami, f) na svobodu náboženství, při respektování práv a povinností osob odpovědných za výchovu usměrňovat dítě v míře odpovídající jeho rozumovým schopnostem, g) být seznámen se svými právy a povinnostmi; radit se se svým obhájcem nebo opatrovníkem, ustanoveným pro řízení podle zvláštního zákona (pozn. zákon o soudnictví ve věcech mládeže), bez přítomnosti třetích osob, a za tímto účelem přijímat a odesílat korespondenci bez kontroly jejich obsahu, h) účastnit se činností a aktivit ústavu organizovaných v rámci výchovného programu s výjimkou zákazu či omezení v rámci opatření ve výchově stanovených tímto řádem, i) obracet se s žádostmi, stížnostmi a návrhy na ředitele a pedagogické pracovníky zařízení a požadovat, aby podání adresovaná příslušným státním orgánům, orgánům územní samosprávy a právnickým a fyzickým osobám pověřeným výkonem sociálně právní ochrany byla ze zařízení odeslána následující pracovní den po jejich odevzdání pracovníkům zařízení, a to bez kontroly jejich obsahu; tyto stížnosti, návrhy a podněty zařízení eviduje, j) vyjádřit svůj názor na zamýšlená a prováděná opatření, která se ho dotýkají a na to, aby jeho názoru byla věnována patřičná pozornost odpovídající jeho věku a rozumové vyspělosti, k) požádat o osobní rozhovor a uskutečnit osobní rozhovor s pověřeným zaměstnancem orgánu sociálně-právní ochrany dětí, zaměstnancem České školní inspekce, ministerstva nebo orgánu kraje, a to bez přítomnosti dalších osob, l) být hodnoceno a odměňováno a ke svému hodnocení se vyjadřovat, m) na informace o stavu svých úspor či pohledávek, n) na udržování kontaktu s osobami odpovědnými za výchovu a dalšími blízkými osobami za podmínek stanovených zákonem, a to formou korespondence, telefonických hovorů a osobních návštěv, o) přijímat v zařízení s vědomím pedagogického pracovníka i návštěvy osob, které nejsou uvedeny v písmenu n); pedagogický pracovník návštěvu nepřipustí, pokud byly dítěti zakázány nebo omezeny návštěvy na základě opatření ve výchově nebo pokud návštěva ohrožuje zdraví nebo bezpečnost, p) opustit samostatně se souhlasem pedagogického pracovníka zařízení za účelem vycházky, pokud nedošlo k zákazu nebo omezení v rámci opatření ve výchově stanovených tímto vnitřním řádem, q) na podporu a pomoc po ukončení pobytu v zařízení v souladu s cílem reintegrace dítěte do rodiny a společnosti. 15

16 5.2 Povinnosti dětí s nařízenou ústavní výchovou Dítě má povinnost: a) dodržovat stanovený pořádek a kázeň, plnit pokyny a příkazy zaměstnanců zařízení, šetrně zacházet se svěřenými věcmi, nepoškozovat cizí majetek, dodržovat zásady slušného jednání s osobami, s nimiž přichází do styku, v prostorách zařízení a v osobních věcech udržovat pořádek a čistotu a i jinak zachovávat ustanovení tohoto vnitřního řádu, b) dodržovat předpisy a pokyny k ochraně bezpečnosti a zdraví, s nimiž bylo řádně seznámeno. S předpisy je seznámeno pracovníkem pověřeným BOZP v den příchodu do zařízení formou instruktáže o BOZP a PO, která obsahuje základní pokyny. Instruktáž podepíše dítě i školící pracovník. Instruktáž je uložena v pedagogické dokumentaci dítěte. Instruktáž se opakuje periodicky každý rok. c) poskytnout na výzvu ředitele doklady o svých příjmech d) předat do úschovy na výzvu pedagogického pracovníka předměty ohrožující výchovu, zdraví a bezpečnost; doba úschovy těchto předmětů nesmí přesáhnout dobu pobytu dítěte v zařízení a při jeho ukončení musí být tyto předměty dítěti nebo osobě odpovědné za výchovu vydány, e) podrobit se na výzvu ředitele vyšetření, zda není ovlivněno alkoholem nebo jinou návykovou látkou. Je-li pro vyšetření třeba odebrat krev, je dítě povinno strpět, aby mu lékař nebo odborný zdravotnický pracovník odebral krev, pokud to není spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví f) dodržovat z hygienických důvodů přísný zákaz nošení a aplikace pearcingu, tetovat se a jakkoliv půjčovat, prodávat, či vyměňovat si ošacení. 5.3 Systém hodnocení a opatření ve výchově Hodnocení dětí Dítě má právo být hodnoceno a odměňováno a ke svému hodnocení se vyjadřovat. Hodnocení má dítě posilovat v pozitivním jednání a chování, přivést je k určitému náhledu na příčiny svého selhání, ale především motivovat a rozvíjet pozitivní postoje a potenciály. Všichni pedagogičtí pracovníci používají systém hodnocení po dobrém uvážení a objektivním a spravedlivém posouzení všech příčin a důsledků projevů dítěte. Případný přestupek je nutné objektivně vyšetřit, pokud se jedná o závažný přestupek, je třeba navíc vystavit písemný protokol Reflexe a sebereflexe a) denní hodnocení probíhá individuálně u každého dítěte. Záznamy o projevech chování dítěte jsou asistentem pedagoga, učitelem a vychovatelem vedeny slovním záznamem chronologicky po každé činnosti do sešitu hodnocení. Zaznamenané slovní hodnocení je podkladem pro večerní schůzku vychovatele se skupinou, kde proběhne reflexe a sebereflexe. Každé dítě má prostor k vyjádření svých postojů k událostem uplynulého dne. b) týdenní hodnocení probíhá každé pondělí ve stanovený čas za účasti ředitele, zástupce ředitele, vedoucího vychovatele, vychovatele a speciálního pedagoga. Každé dítě má prostor pro vyjádření svých citů a postojů, k sebereflexi uplynulého dne nebo týdne. c) měsíční hodnocení probíhá měsíčně na tzv. volné tribuně interakční technikou. Jednotlivá pracoviště ústavu mají možnost vyhlašovat nejlepší dítě čtvrtletně, pololetně nebo na konci školního roku. 16

17 5.3.3 Opatření ve výchově 1) Za prokázané porušení povinností může být dítěti: a) odňata výhoda udělená za příkladné úsilí a výsledky při plnění povinností nebo za příkladný čin b) omezeno trávení volného času mimo zařízení po dobu maximálně tří týdnů (např. omezení na 1 hod. denně, s doprovodem pedagogického pracovníka, s doprovodem asistenta) c) zakázáno trávení volného času mimo zařízení po dobu maximálně tří týdnů, d) odňata možnost účastnit se atraktivní činnosti či akce organizované zařízením, e) odňata možnost účastnit se výběrové činnosti či akce, f) zakázány návštěvy, s výjimkou návštěv osob odpovědných za výchovu, osob blízkých a oprávněných zaměstnanců orgánů sociálně-právní ochrany dětí, a to na dobu nejdéle 30 dnů v období následujících 3 měsíců. g) odejmutí opatření stanoveného na základě odstavce 3 bodu c) 2) Opatření podle odstavce 1 lze ukládat podmíněně se zkušební dobou až na 3 měsíce. 3) Za příkladné úsilí a výsledky při plnění povinností nebo za příkladný čin může být dítěti: a) prominuto předchozí opatření podle odstavce 1, b) udělena věcná nebo finanční odměna, c) povolena mimořádná návštěva kulturního zařízení, mimořádná vycházka, mimořádná návštěva nebo přiznána jiná osobní výhoda. Opatření ve výchově schvaluje ředitel. Opatření přijatá podle odstavců 1 až 3 jsou zaznamenávána do osobního spisu dítěte. 5.4 Dítě s uloženou ochrannou výchovou Práva a povinnosti dětí s uloženou ochrannou výchovou Dítě s uloženou ochrannou výchovou má všechna práva a povinnosti jako dítě s nařízenou ústavní výchovou s výjimkou práva: a) přijímat v zařízení se souhlasem pedagogického pracovníka návštěvy ostatních osob, b) opustit samostatně se souhlasem pedagogického pracovníka zařízení za účelem vycházky Opatření ve výchově u dítěte s uloženou ochrannou výchovou Dítěti s uloženou ochrannou výchovou se udělují stejná opatření ve výchově jako dítěti s nařízenou ústavní výchovou, s výjimkou povolení mimořádných návštěv kulturního zařízení, mimořádné vycházky, mimořádné návštěvy nebo přiznání jiné osobní výhody. Podmínky pro udělení tohoto opatření jsou upraveny v následujícím odstavci. Dítěti s uloženou ochrannou výchovou může být dále v případě dobrých výsledků při plnění povinností: a) povolena samostatná vycházka mimo zařízení na dobu nejvýše 12 hodin, lze-li mít důvodně za to, že tím nebude ohrožen účel výkonu ochranné výchovy, b) povoleno přijetí návštěvy jiných osob než osob odpovědných za výchovu, osob blízkých a oprávněných zaměstnanců orgánu sociálně-právní ochrany dětí, není-li to v rozporu s účelem výkonu ochranné výchovy; v odůvodněném případě může být návštěva uskutečněna se zrakovou, případně i sluchovou kontrolou zaměstnancem zařízení. 5.5 Kapesné, osobní dary a věcná pomoc Kapesné Dětem a nezaopatřeným osobám, kterým se poskytuje plné přímé zaopatření, náleží po dobu pobytu v zařízení kapesné, jehož výše je stanovena v rozsahu zvláštního vládního nařízení: a) pro dítě od 10 do 15 let výše kapesného činí částku 200 až 300 Kč, b) pro dítě starší 15 let nebo nezaopatřenou osobu výše kapesného činí částku 300 až 450,- Kč, Kapesné se v rámci limitů rozlišuje v jednotlivých případech podle výchovných hledisek stanovených tímto řádem (viz bod ). 17

18 Za období kratší než 1 měsíc se kapesné stanoví podle počtu dnů, v nichž je dítě v péči zařízení. Denní výše kapesného činí jednu třicetinu měsíční výše kapesného. Vypočtená celková částka se zaokrouhlí na desetikoruny směrem nahoru. Kapesné dítěti nenáleží za dny, po které je a) na útěku ze zařízení, b) ve výkonu vazby nebo ve výkonu trestu odnětí svobody. Kapesné je vypláceno měsíčně vždy k nejpozději k pátému dni v měsíci a za jeho evidenci odpovídá příslušný kmenový vychovatel Výše kapesného je stanovena dle následujících výchovných hledisek. Kritéria pro výši kapesného - dle výchovných hledisek: - Respektování vnitřního řádu - Respektování pokynů pedagogických pracovníků - Bezproblémové zapojení do školních i mimoškolních aktivit - Pořádek v osobních věcech - Pravidelná docházka do školy - Plnění školních i mimoškolních povinností - Včasné návraty ze samostatných vycházek - Včasný a bezproblémový návrat ze školy - Řádné chování na veřejnosti Důvody ke snížení maximální částky kapesného: - Porušování vnitřního řádu - Úmyslné nedodržení pravidel osobní hygieny - Nedodržování pořádku v osobních věcech - Nedodržení pravidel slušného chování - Vulgární vyjadřování k ostatním dětem - Vulgární vyjadřování k pedagogickým pracovníkům - Fyzická a slovní agresivita - Pozdní návraty ze samostatných vycházek a ze školy - Lhaní - Podvody - Záškoláctví - Krádeže - Nedodržování povinností nebo obcházení povinností ve výchovném ústavu - Nerespektování pokynů pedagogických pracovníků - Kouření v prostorách výchovného ústavu - Poškození dobrého jména výchovného ústavu Kritéria pro zvýšení kapesného: - Příkladné respektování pravidel a vnitřního řádu - Mimořádná a příkladná pomoc druhým - Aktivní a samostatné zapojování se do školních i mimoškolních aktivit - Reprezentace výchovného ústavu na veřejnosti, v soutěžích apod. - Dosažení kladných výsledků v hodnocení - Dosažení dobrých výsledků ve škole - Pracovní činnost ve VÚ nad rámec povinností 18

19 5.5.2 Osobní dary Osobní dary jsou dítěti poskytovány v kalendářním roce do celkové výše 1.700,- Kč; a to zejména při těchto příležitostech: a) narozeniny b) Vánoce - v hodnotě až do výše 500,- Kč pro děti trávící pobyt v zařízení, c) úspěšná reprezentace zařízení, d) ústavní soutěže, e) výborné studijní výsledky v pololetí a na závěr školního roku, f) úspěšné ukončení studia, g) jiné příležitosti. Osobní dar lze poskytnout též formou finančního příspěvku. Za evidenci osobních darů odpovídá příslušný kmenový vychovatel. Evidence je součástí PROD Věcná a finanční pomoc Dítěti se - při ukončení pobytu v zařízení dosáhne-li zletilosti nebo věku 19 let (byla-li mu prodloužena ústavní výchova), pokud v zařízení dobrovolně nesetrvá do ukončení přípravy na povolání - poskytne věcná pomoc zahrnující ošacení, kterým bylo dítě při pobytu v zařízení vybaveno, nebo jednorázový finanční příspěvek až do výše ,- Kč. O skutečné výši příspěvku rozhoduje ředitel zařízení na poradě vedení podle níže uvedených kritérií: a) úspěšné zakončení přípravy na povolání a propuštění do úplné rodiny, b) úspěšné zakončení přípravy na povolání a propuštění do neúplné rodiny, c) úspěšné zakončení přípravy na povolání a propuštění k příbuzným, e) úspěšné zakončení přípravy na povolání a propuštění do samostatného života, např. Dům na půli cesty. Při rozhodování o skutečné výši příspěvku se bere na zřetel především skutečná potřebnost dítěte, délka pobytu, úspěšné ukončení přípravy na povolání, dodržování vnitřního řádu, útěkovost ze zařízení apod. Rozhodnutí o výši věcné pomoci se zakládá do osobního spisu dítěte a je rovněž součástí PROD Náhrada škody vzniklé zaviněním dítěte Hmotné škody úmyslně způsobené hradí dítě ze svých finančních příjmů. 5.7 Organizace dne Organizace dne je upravena programem dne a programem týdne, který je vypracován na každém pracovišti (Velké Meziříčí, Janštejn, Žďár nad Sázavou). Program všedního dne zahrnuje dopolední aktivity (škola, zaměstnání) a odpolední relaxační, režimové a výchovné činnosti. Program ve volných dnech je zaměřen spíše relaxačně. Režimy dne jednotlivých pracovišť tvoří samostatnou přílohu tohoto vnitřního řádu. 5.8 Pobyt dětí mimo zařízení Individuální vycházky Vycházky jsou jednou z forem volného pohybu dítěte mimo zařízení, kdy tráví svůj volný čas samostatně. Vycházku uděluje kmenový vychovatel v době stanovené programem dne. Vycházka se neuděluje v době vyučování a společné organizované plánované výchovné činnosti. 19

20 5.8.2 Pobyt dítěte mimo zařízení podle 23 odst. 1 písm. a) u rodičů či jiných osob odpovědných za výchovu A. Pobyt dítěte (ve věku do 18 let) mimo zařízení: Realizuje se o prázdninách a víkendech. Povolení vydává ředitel zařízení na základě písemné žádosti osob odpovědných za výchovu a písemného souhlasu orgánu sociálně právní ochrany dítěte. B. Pobyt dítěte se soudem prodlouženou ústavní výchovou (po 18. roce věku) mimo zařízení: Realizuje se o prázdninách a víkendech. Povolení vydává ředitel zařízení na základě písemné žádosti osob, u kterých bude víkendový pobyt realizován (přednostně se jedná o rodiče, prarodiče a jiné blízké příbuzné). V tomto případě není nutnou podmínkou k udělení povolení písemný souhlas orgánu sociálně právní ochrany dítěte (viz 30 odst. 1 zákona č. 359/1999), orgán SPOD je však sociální pracovnicí výchovného ústavu o plánovaném pobytu dítěte mimo zařízení informován a žádán o vyjádření k pobytu. Pokud orgán SPOD nedá vyjádření, rozhodne o dovolence dítěte ředitel. C. Pobyt dítěte, které ve VÚ pobývá na základě dobrovolného pobytu v souvislosti s dokončením studia, mimo zařízení: Realizuje se podle odst. B. v tomto případě však není nutné informovat orgán SPOD. O dovolence dítěte rozhodne ředitel. Ředitel zařízení je oprávněn v zájmu úspěšné výchovy dětí zakázat z vážných výchovných důvodů pobyt dítěte u osob odpovědných za výchovu, a to nejdéle na 30 dnů v období následujících tří měsíců. Cestovné na prázdniny dle rozpisu MŠMT ČR a 1x za měsíc na víkendový pobyt je hrazeno z prostředků zařízení. Pobyt nad tento rámec si děti hradí ze svých příjmů. U dětí s ochrannou výchovou se pobyt u rodičů či jiných osob povoluje na základě jejich žádosti a souhlasu kurátora maximálně na 14 dnů Pobyt mimo zařízení u dětí s ochrannou výchovou podle 23, odst.1 písm. b) Ředitel může dát soudu návrh na podmíněné umístění dítěte mimo zařízení Přechodné ubytování mimo zařízení podle 23, odst.1 písm.c) Přechodné ubytování mimo zařízení povoluje ředitel zařízení v souvislosti se studiem nebo pracovním poměrem. V případě dítěte s uloženou ochrannou výchovou může ve zvláště důvodném případě za tímto účelem podat soudu návrh na podmíněné umístění mimo zařízení podle Zákona 218/2003Sb. 5.9 Kontakty dětí s rodiči a dalšími osobami Návštěvy Návštěvy osob odpovědných za výchovu jsou možné kterýkoliv den tak, aby nenarušovaly vyučování, je však potřebné tyto předem telefonicky nebo písemně dohodnout, aby byla 20

VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248

VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248 VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248 Dřevohostice,Novosady 248, PSČ: 751 14, Tel: 581 711022,581 711 307 INFORMAČNÍ TABULE podle zákona č.106/1999 Sb. VÝCHOVNÉHO ÚSTAVU A STŘEDNÍ ŠKOLY

Více

Vnitřní řád DL Křetín

Vnitřní řád DL Křetín 1 ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ Vnitřní řád DL Křetín 1.1 Provozovatel (dále jen ZDVOP, Zařízení), Jihomoravské dětské léčebny, p.o., pracoviště Dětská léčebna Křetín, Křetín 12, 679 62 pracoviště Dětská léčebna pohybových

Více

333/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

333/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ 333/2012 Sb. ZÁKON ze dne 19. září 2012, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád zahrnuje základní údaje, týkající se práv a povinností žáků SOUE a jejich zákonných zástupců, organizace vyučování

Více

109/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 5. února 2002

109/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 5. února 2002 109/2002 Sb. ZÁKON ze dne 5. února 2002 o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů Změna: 476/2004

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 STATUT DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, BYSTŘICE

Více

ZÁKON č. 109/2002 Sb. ze dne 5. února 2002

ZÁKON č. 109/2002 Sb. ze dne 5. února 2002 ZÁKON č. 109/2002 Sb. ze dne 5. února 2002 o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů Parlament

Více

109/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 5. února 2002

109/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 5. února 2002 109/2002 Sb. ZÁKON ze dne 5. února 2002 o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů Změna: 476/2004

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 123 Rozeslána dne 15. října 2012 Cena Kč 40, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 123 Rozeslána dne 15. října 2012 Cena Kč 40, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 123 Rozeslána dne 15. října 2012 Cena Kč 40, O B S A H : 333. Zákon, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy

Více

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 SMLOUVA O PŘIJETÍ KLIENTA DO INTERNÁTNÍHO PROGRAMU STŘEDISKA VÝCHOVNÉ PÉČE Právnická osoba vykonávající činnost zařízení : DÚM, SVP a ŠJ Pobytový program

Více

Vnitřní řád Dětský domov a Školní jídelna, Sazená 39

Vnitřní řád Dětský domov a Školní jídelna, Sazená 39 Vnitřní řád Dětský domov a Školní jídelna, Sazená 39 Článek I. CHARAKTERISTIKA A STRUKTURA DOMOVA 1. Název, adresa, spojení: D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, S A Z E N Á 39 273 24 Velvary,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. ZŠ/0103/2014/04 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Platnost od 1. 9. 2014 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Zákon č. 109/2002 Sb.

Zákon č. 109/2002 Sb. Zákon č. 109/2002 Sb. ZÁKON ze dne 5. února 2002 o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů ve

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců Základní škola a Mateřská škola Kopidlno ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Činnost mateřské školy vykonává Základní škola a Mateřská škola Kopidlno. Školní řád byl zpracován v souladu s těmito platnými právními

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠspecLa 147/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 03. 09. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

4. Vnitřní řád školní družiny

4. Vnitřní řád školní družiny Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 4. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSUN 179/2015 Spisový znak: 1.1.1

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace, 360 01 Karlovy Vary Vnitřní řád školní družiny V Karlových Varech 30.srpna 2013 Mgr. Jan Poula ředitel školy Vnitřní řád školní družiny

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola a Mateřská škola Huzová, okres Olomouc, příspěvková organizace Směrnice č. 3 Vnitřní řád školní družiny 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Na základě ustanovení zákona

Více

Násilí na dětech a co s tím!?

Násilí na dětech a co s tím!? Víkendové vzdělávání Násilí na dětech a co s tím!? Trojanovice 16.10.-18.10.2009 Vypracovala: Mgr. Taťána Gelnarová Sociálněprávníochrana dětí Zákon č. 359/99 Sb. SPO se rozumí zejména: Ochrana práva dítěte

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola,lužany, okres Jičín se sídlem Lužany 155, 507 06 Lužany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2014 Směrnice nabývá

Více

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Úvodní ustanovení Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání žáků má výkon dozoru nad činností

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Š K O L N Í Ř Á D Vydán: ve Zlíně 24. 8. 2011 Schvaluje: Mgr. Marta Fojtíková, ředitelka Úvod V souladu s ustanoveními

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Šakvice, příspěvková organizace se sídlem Hlavní 41. 691 67 Šakvice VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 23 /12 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28. 8. 2012 Směrnice nabývá

Více

VNITŘNÍ ŘÁD školní družiny

VNITŘNÍ ŘÁD školní družiny VNITŘNÍ ŘÁD školní družiny a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80139 (IČ 02077469) OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Školní družina (dále jen družina ) je školským zařízením pro

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 3/2014 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 20.1.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.2014 Mgr. Jiřina Lacinová,

Více

Za porušení školního řádu lze žákovi udělit tato kázeňská opatření:

Za porušení školního řádu lze žákovi udělit tato kázeňská opatření: Základní škola Postřelmov, okres Šumperk, příspěvková organizace Školní 290, 789 69 Postřelmov Sankční řád Č.j.: M/014/14/2 Platnost od: 25. 8. 2014 Skartační znak: A 10 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 122/12 Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2012

Více

P Ř Í L O H Y V N I T Ř N Í H O Ř Á D U

P Ř Í L O H Y V N I T Ř N Í H O Ř Á D U Dětský domov a Školní jídelna, Krnsko, Horní Krnsko 180 Čj.:10563/DD/07 P Ř Í L O H Y V N I T Ř N Í H O Ř Á D U 1. Denní režim 2. Návštěvní řád 3. Směrnice pro poskytování kapesného, určení výše věcné

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2012 Vypracoval: Dagmar Křivánková vedoucí vychovatelka Schválil: PaedDr. Marcela Vaňková ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 3. 9. 2012 Směrnice nabývá

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA KARLOVY VARY A OSTROV

VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA KARLOVY VARY A OSTROV DĚTSKÝ DOMOV KARLOVY VARY A OSTROV IČO: 635 536 60 se sídlem: Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA KARLOVY VARY A OSTROV PLATNÝ OD 1. LEDNA 2014 Zpracoval: Kontrolu dodržování

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Pecka, příspěvková organizace Pecka, okres Jičín ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 22. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 89 /2012 Spisový znak A.1. Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Základní a Mateřská škola Záhoří Horní Záhoří 3, 398 18 Záhoří tel./fax: 382 284 213, IČO: 75000989 Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Číslo směrnice: 12..2013 Vypracoval: Mgr. Markéta Bajerová,

Více

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Školní družina (dále jen družina) je školským zařízením pro zájmové vzdělávání zřízené v souladu se zákonem 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191. ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ERB/42/13 A.4./A 5

Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191. ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ERB/42/13 A.4./A 5 Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191 ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ERB/42/13 A.4./A 5 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 21. 1. 2013 Školská

Více

Vnitřní řád internátu

Vnitřní řád internátu Vnitřní řád internátu I. Základní ustanovení 1.Název zařízení: ZŠ Olešovice Ringhofferova 436 251 68 Kamenice 2.Účel a poslání: Internát je školské zařízení zajišťující výchovnou a sociální péči pro děti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Sloup 679 13 Sloup 200 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: Mgr.Pavel

Více

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Komenského 157, 679 32 Svitávka 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 9/2016 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 31. 8. 2015 Mgr. Aleš Antl,

Více

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola, Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace se sídlem Brumovice 140, 691 11 Brumovice 2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 264/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Marie

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola, Hostěradice, okres Znojmo příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZSHost/ 35 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 26.8.2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

1.1. Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, 411 15 Třebívlice

1.1. Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, 411 15 Třebívlice Vnitřní řád 1. Charakteristika a struktura zařízení 1.1. Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, 411 15 Třebívlice Telefon: +420 416594219, +420 41659492

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ OLEŠNICE, okres Trutnov, příspěvková organizace, Dolní Olešnice 41, 543 71 Hostinné, tel. 724 893 650, E-mail: zsdolniolesnice@seznam.cz IČO 75016591 Vnitřní řád

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 160 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 15.1.2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ Základní škola a mateřská škola J. Schrotha, Lipová - lázně ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne 27.2.2007 Směrnice nabývá platnosti

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola, Chrast, okres Chrudim příspěvková organizace se sídlem U Pošty 5, 538 51 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Č.j.: ZŠ/CH-370/12b) Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1. A10 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 23.1.2014

Více

VNITŘNÍ ŘÁD VS 2/13. Výchovného ústavu, střední školy a školní jídelny, Jindřichův Hradec, Gymnazijní 118. ředitel VÚ, SŠ a ŠJ J.

VNITŘNÍ ŘÁD VS 2/13. Výchovného ústavu, střední školy a školní jídelny, Jindřichův Hradec, Gymnazijní 118. ředitel VÚ, SŠ a ŠJ J. VNITŘNÍ ŘÁD Výchovného ústavu, střední školy a školní jídelny, Jindřichův Hradec, Gymnazijní 118 V Jindřichově Hradci: 31.12 2012 Mgr. Pavel Vítkovský ředitel VÚ, SŠ a ŠJ J. Hradec Strana 1 (celkem 29)

Více

Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice

Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice vychází ze zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání ve znění pozdějších předpisů Školní družina je školské zařízení určené k zájmovému vzdělávání,

Více

- 1 - Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Višňové, Zámek 1 VNITŘNÍ ŘÁD

- 1 - Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Višňové, Zámek 1 VNITŘNÍ ŘÁD - 1 - Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Višňové, Zámek 1 VNITŘNÍ ŘÁD 1. Charakteristika a struktura Výchovného ústavu, střední školy a školní jídelny Višňové, Zámek 1 1. Činnost výchovného

Více

Školní řád Mateřské školy DOUBRAVKY

Školní řád Mateřské školy DOUBRAVKY Školní řád Mateřské školy DOUBRAVKY s účinností od 1. září 2013 Zřizovatelem školy obec Doubravčice, Doubravčice 94, 282 01. Školní řád je zpracován v souladu s platnými právními předpisy a normami. Články

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY IČ:70999384 e-mail: zs.bratcice@skolniweb.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Pavla Fialová Schválil: Mgr. Kristýna Dvořáková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 28. 8. 2014 Směrnice

Více

DĚTSKÝ DOMOV KARLOVY VARY A OSTROV. se sídlem: Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov VNITŘNÍ ŘÁD. Zpracoval: Mgr. Petr Zmuda. Kontrolu dodržování

DĚTSKÝ DOMOV KARLOVY VARY A OSTROV. se sídlem: Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov VNITŘNÍ ŘÁD. Zpracoval: Mgr. Petr Zmuda. Kontrolu dodržování DĚTSKÝ DOMOV KARLOVY VARY A OSTROV se sídlem: Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Petr Zmuda Kontrolu dodržování předpisu provádí: Ředitel dětského domova, vedoucí zaměstnanci

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracovala: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova se sídlem 798 14 Olšany u Prostějova 3 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OLS-370/2015 Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Mgr.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 197/12 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Petra Přikrylová Schválil: PeadDr. Václav Hanč, Ph.D. Pedagogická

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno 1. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá zpravidla v měsíci květnu formou

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem 739 59 Střítež 108 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠ/0164/2012 2012/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Pedagogická

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vypracoval: Ivana Štefková Schválil: Mgr. Ilona Racková Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. I. OBECNÁ

Více

Pedagogický pracovník

Pedagogický pracovník Kurz pro výchovné poradce Právn vní rámec výkonu poradenské Text k předmp edmětu Školské zákony a vyhláš ášky Zákon č.. 563/2004 Sb. Autor: Ing. Vlasta Šormová Pedagogický pracovník Pedagogickým pracovníkem

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení VNITŘNÍ ŘÁD 1 Úvodní ustanovení Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí(dále jen DDM) vydává ředitel organizace na základě 30 zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

IČO: : + 420 318586025 + 420 318586291 : + 420 318586066 61100544 Č.

IČO: : + 420 318586025 + 420 318586291 : + 420 318586066 61100544 Č. Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna, Obořiště 1 tel. : + 420 318586025 + 420 318586291 fax : + 420 318586066 e-mail: vu@vychovnyustavoboriste.cz http://www.vychovnyustavoboriste.cz IČO: 61100544

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY příspěvková organizace se sídlem Libštát č. p. 17, 512 03 Libštát 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 03/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net Obecná ustanovení SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ

Více

Řád školní družiny I. OBECNÁ USTANOVENÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Řád školní družiny I. OBECNÁ USTANOVENÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17, 602 00 Brno příspěvková organizace Řád školní družiny I. OBECNÁ USTANOVENÍ Školní družina je součástí právního subjektu Základní školy a mateřské školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNICE VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNICE VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNICE NA NÁVSI 60, 251 63 KUNICE, okres Praha východ VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ Úpice Lány

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ Úpice Lány VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ Úpice Lány A Práva a povinnosti žáků a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky 1. Práva žáků Žák má právo: na účast na výchovných, vzdělávacích,

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Vnitřní řád ŠKOLA 1. Režim dne Vyučování začíná dopoledne v 8.00 hodin v obou budovách školy. Odpolední vyučování začíná ve 12.45

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Univerzitní mateřská škola HRÁŠEK Mendelovy univerzity v Brně Koleje J. A. Komenského Mendelovy univerzity v Brně Kohoutova 11, 613 00 Brno Č. MŠ 2/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY OŘ byl projednán

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 7. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 279 /12 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 30. 08. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 30. 08. 2012 Mgr. Ivana Málková,

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2011.3.211.1484, please register! Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace se sídlem ve Vápenné 262,

Více

Vnitřní řád domova mládeže

Vnitřní řád domova mládeže Vypracoval: Evangelická akademie, Vyšší odborná škola sociálně právní 602 00 Brno, Opletalova 6 Vnitřní řád domova mládeže Mgr. Hana Svobodová Účinnost ode dne: 1. září 2011 Změny ve vnitřním předpisu

Více

Vnitřní řád Domova mládeže (DM)

Vnitřní řád Domova mládeže (DM) Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 Vnitřní předpis ředitele školy Vnitřní řád Domova mládeže (DM) (Červený Kostelec, Lhota 333) I. Práva ubytovaných studentek

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA T. G. MASARYKA Rudolfovská 143, České Budějovice, PSČ 370 01

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA T. G. MASARYKA Rudolfovská 143, České Budějovice, PSČ 370 01 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA T. G. MASARYKA Rudolfovská 143, České Budějovice, PSČ 370 01 Č.j.:190/2012 Vypracoval: Mgr. Zdeněk Špaček, ředitel školy Schválil: Mgr. Zdeněk Špaček, ředitel školy Pedagogická

Více

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah 1. Zřízení dětského domova v Jablonném v Podještědí 1.1 Základní identifikační údaje o organizaci 1.2 Statutární

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Hvozd, Hvozd 84, 798 55 Hvozd VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 65/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část: 4. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část: 4. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část: 4. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 117/2013 Vypracoval: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2013 Mgr. Jaroslav Přeučil, ředitel školy Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny vychází z vyhlášky č. 74/2005 Sb. a Úmluvy o právech dítěte I. Práva a povinnosti žáků a) Práva žáků: 1. Na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových,

Více

Š k o l n í ř á d. Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let.

Š k o l n í ř á d. Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let. Organizace provozu mateřské školy Š k o l n í ř á d I. Přijímací řízení Zřizovatelem je Obec Dolní Chvatliny, která poskytuje finanční prostředky na provoz školy, část nákladů na provoz je hrazena formou

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Brno, Křídlovická 30b VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval Mifková Radmila, vedoucí vychovatelka ŠD Vydal RNDr. Jarmila Bavlnková, ředitelka školy Školská rada schválila

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6 příspěvková organizace Ústí nad Labem, PSČ 400 01. SMĚRNICE č. 2/2012.

Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6 příspěvková organizace Ústí nad Labem, PSČ 400 01. SMĚRNICE č. 2/2012. SMĚRNICE č. 2/2012 Mimoškolní akce Obsah : Čl. 1 Úvod Čl. 2 Organizační zajištění Čl. 3 Pracovně právní zajištění mimoškolní akce Čl. 4 Finanční zajištění mimoškolní akce Čl. 5 Bezpečnost a ochrana zdraví

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

Základní škola a mateřská škola Oskava, příspěvková organizace, Oskava 66, 788 01 Oskava VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY OSKAVA

Základní škola a mateřská škola Oskava, příspěvková organizace, Oskava 66, 788 01 Oskava VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY OSKAVA Základní škola a mateřská škola Oskava, příspěvková organizace, Oskava 66, 788 01 Oskava VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY OSKAVA V Oskavě 1. září 2012 ředitel školy: Mgr. Stanislav Lysák Obsah:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Školní řád Základní školy a Mateřské školy Babice vychází ze Zákona č. 561/2004 Sb., 30, o předškolním,

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Vnitřní řád školní družiny a školního klubu ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j. Vypracoval: Bc. Radomíra Stejskalová Schválila Školská rada dne: Pedagogická rada ZŘ projednala dne: Směrnice

Více

PROGRAM POMOC V NOUZI METODIKA PRÁCE VÝCHOVNÉ KOMISE 1

PROGRAM POMOC V NOUZI METODIKA PRÁCE VÝCHOVNÉ KOMISE 1 PROGRAM POMOC V NOUZI METODIKA PRÁCE VÝCHOVNÉ KOMISE 1 CÍL Výchovná komise (dále jen VK) je zřízena pro řešení závažných, opakujících se nebo dlouhodobě přetrvávajících výchovně vzdělávacích problémů žáků

Více

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: A. Práva žáků B. Povinnosti žáků C. Práva zákonných zástupců žáka D. Povinnosti zákonných zástupců žáka E. Provoz školy F. Bezpečnost

Více

Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce

Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Vnitřní předpis směrnice č. 107/2011 Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY I. Přijímací řízení Zápis dětí do

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Obsah: Školní řád mateřské školy Ředitelka mateřské školy Waldorfské školy Příbram mateřské školy, základní školy a střední školy v souladu s 30 odst. 1 a 3zák. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,

Více