Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, 594 01"

Transkript

1 Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, tel., fax.: , V N I T Ř N Í Ř Á D Vypracoval: PaedDr. Karel Suchánek, ředitel zařízení Účinnost od: Č.j.: VM 695/2015

2 Vnitřní řád Tento vnitřní řád je vydáván pro zabezpečení účelné organizace, péče, řízení a kontroly výchovně vzdělávacího procesu ve Výchovném ústavu, základní škole, střední škole a středisku výchovné péče, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1 (dále VÚ) v souladu se Zákonem č. 109/2002 Sb. ze dne o výkonu ústavní výchovy (dále ÚV) nebo ochranné výchovy (dále OV) ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů v platném znění. Obsah: 1. Charakteristika a struktura zařízení 3 2. Postup při přijímání, přemisťování a propouštění dětí 7 3. Organizace výchovně vzdělávacích činností v zařízení Organizace péče o děti v zařízení Práva a povinnosti dětí a další ustanovení Práva a povinnosti osob odpovědných za výchovu Úhrada nákladů na péči o děti v zařízení Bezpečnost a ochrana zdraví Závěr 29 Přílohy: 5 2

3 1. CHARAKTERISTIKA A STRUKTURA ZAŘÍZENÍ 1.1 Název zařízení, adresa, kontakty Zařízení Název zařízení: Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1 Místo poskytovaného vzdělávání a školských služeb: K Rakůvkám 1, Velké Meziříčí Nad Sýpkami 1022, Velké Meziříčí Náměstí 25, Velké Meziříčí (startovací byt) Náměstí 79/3, Velké Meziříčí (Středisko výchovné péče) Kontakt: tel./fax: , mobil: ředitel zařízení: tel.: , mobil: Odloučená pracoviště (OP) 1) Odloučené pracoviště Janštejn Místo poskytovaného vzdělávání a školských služeb: Janštejn 138, Horní Dubenky Janštejn 180, Horní Dubenky Kontakt: tel.: , 2) Odloučené pracoviště Žďár nad Sázavou Místo poskytovaného vzdělávání a školských služeb: Veselská 32, Žďár nad Sázavou Revoluční 1829/27, Žďár nad Sázavou (startovací byt) Kontakt: tel.: , , 3) Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Místo poskytovaných školských služeb Náměstí 79/3, Velké Meziříčí Kontakt: tel , Web: 3

4 1.2 Organizační členění 4

5 1.3 Charakteristika součástí zařízení Výchovný ústav poskytuje péči, kterou by jinak poskytovali rodiče nebo jiné osoby zodpovědné za výchovu, dětem ve věku 15 (12) 18, resp. 19 let, u nichž byla nařízena ústavní výchova, uložena ochranná výchova nebo předběžné opatření. Plní úkoly výchovné, vzdělávací a sociální. Má tyto součásti: Výchovný ústav Celková kapacita zařízení je 84 dětí zařazených do deseti výchovných skupin. 1) Velké Meziříčí kapacita 42 děvčat 5 výchovných skupin a samostatný startovací byt, kde jsou ubytovány 2 dívky. Charakteristika tohoto pracoviště je určena ústavní školou, která je další součástí ústavu. 2) Odloučené pracoviště Janštejn kapacita 24 dětí 3 výchovné skupiny. Pracoviště je charakterizováno tím, že jsou zde přijímány děti do základní školy, do praktické školy a do odborného učiliště s dvouletou přípravou, dále děti do škol mimo ústav (do veřejných škol ) v okolí Janštejna. 3) Odloučené pracoviště Žďár nad Sázavou kapacita 18 chlapců 2 výchovné skupiny a samostatný startovací byt, kde jsou ubytováni 2 chlapci. Na toto pracoviště jsou přijímáni chlapci do veřejných škol (škol mimo výchovný ústav). 4) Středisko výchovné péče Velké Meziříčí poskytuje speciálně pedagogické a psychologické služby dětem s rizikem poruch chování nebo již rozvinutými projevy poruch chování a negativními jevy v sociálním vývoji. Podrobněji viz. Vnitřní řád SVP Ústavní škola Studijní/učební obory podle klasifikace kmenových oborů vzdělání: 1) C/01 Základní škola ŠVP Cesta k úspěchu 2) E/01 Potravinářská výroba ŠVP Cukrářská výroba 3) E/02 Práce ve stravování ŠVP Provoz společného stravování 4) E/01 Provozní služby ŠVP Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních 5) C/001 Praktická škola jednoletá 6) C/002 Praktická škola dvouletá Obory vzdělávání Základní škola, Provozní služby, Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá jsou vyučovány na odloučeném pracovišti v Janštejně Školní jídelna Školní jídelna je pouze ve Velkém Meziříčí s kapacitou 60 jídel. Na odloučených pracovištích se obědy a večeře dovážejí, ostatní strava se připravuje v zařízení. 5

6 1.4 Personální zabezpečení Pedagogičtí pracovníci Pedagogičtí pracovníci jsou zaměstnanci, kteří vykonávají vyučovací, výchovnou, pedagogicko psychologickou nebo speciálně pedagogickou činnost. Jsou to: ředitel, zástupce ředitele, vedoucí vychovatelé, učitelé, vychovatelé, asistenti pedagoga, speciální pedagogové, psychologové. Pedagogickým pracovníkem může být ten, kdo má odbornou kvalifikaci. Každý pedagogický pracovník musí dále splňovat podmínku psychické způsobilosti, která se zjišťuje psychologickým vyšetřením a prokazuje se před vznikem pracovněprávního vztahu k zařízení Nepedagogičtí pracovníci Nepedagogičtí pracovníci jsou zaměstnanci ostatní: vedoucí ekonomického oddělení, účetní, ekonomická pracovnice, sociální pracovnice, hospodyně, vedoucí školní jídelny, kuchařky, řidiči, údržbáři, uklízečky. 1.5 Organizační zajištění spolupráce s osobami odpovědnými za výchovu a) po přijetí dítěte obdrží zákonní zástupci či osoby odpovědné za výchovu zprávu o přijetí dítěte, základní informace o zařízení a výpis z vnitřního řádu, zejména části zvláště významné pro tyto osoby, b) agendu příspěvku na úhradu péče a kontakty se zákonnými zástupci vede sociální pracovnice na každém pracovišti, c) povinnost poskytnout informace zákonným zástupcům o jejich dětech mají všichni pedagogičtí pracovníci, zejména ředitel, zástupce ředitele, vedoucí vychovatel, kmenoví vychovatelé, třídní učitelé, sociální pracovnice, speciální pedagog. Kmenoví vychovatelé zasílají 2x ročně písemné hodnocení jednotlivých dětí. d) o opatřeních zásadní důležitosti ve vztahu k dítěti jedná se o případy zejména související s přípravou dítěte na budoucí povolání, lékařskými zákroky a předpokládanou hospitalizaci v zařízení poskytujícím zdravotnické služby - ředitel předem projedná se zákonnými zástupci, popřípadě také s jinými osobami, kterým bylo dítě svěřeno do výchovy rozhodnutím příslušného orgánu. Jedná-li se o akutní lékařský zákrok nebo hospitalizaci, ředitel o něm bezodkladně písemně informuje osoby uvedené v předcházející větě. Ve věci přípravy na budoucí povolání ředitel zařízení respektuje názor dítěte, je-li to možné. Pokud není možné respektovat názor dítěte ve věci přípravy na budoucí povolání, vyžádá si ředitel zařízení stanovisko školy, kterou dítě navštěvuje, a vyjádření psychologa nebo speciálního pedagoga-etopeda a rozhodne se zřetelem k těmto vyjádřením. e) kontakty dětí s těmito osobami a dovolenky zajišťují vedoucí vychovatelé a sociální pracovnice, f) návštěvy osob odpovědných za výchovu jsou možné kterýkoliv den tak, aby nenarušovaly vyučování, je však potřebné ji předem telefonicky nebo písemně dohodnout, aby byla zajištěna přítomnost dítěte. Organizují ji vedoucí vychovatelé, za jejich nepřítomnosti službu konající příslušný vychovatel. Poskytnou těmto osobám informace o dítěti. Návštěva, pokud je důvod, proběhne ve vymezeném prostoru ústavu, jinak lze předat dítě na vycházku mimo ústav. V takovém případě osoby odpovědné za výchovu odpovídají za dítě zejména za jeho zdraví, bezpečnost, chování na veřejnosti, nepožívání alkoholu, drog. Dohodnou se okolnosti čas návratu apod. Návštěva se neumožňuje osobám pod vlivem alkoholu, drog a projevujícím agresivitu. 6

7 g) poradenskou pomoc osobám odpovědným za výchovu ve věcech výchovné péče o dítě poskytují vedoucí pedagogičtí pracovníci, speciální pedagogové, sociální pracovnice. 2. POSTUP PŘI PŘIJÍMÁNÍ, PŘEMÍSŤOVÁNÍ A PROPOUŠTĚNÍ DĚTÍ 2.1 Do zařízení se nepřijímají děti, a) které jsou pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky a podle stanoviska lékaře vyžadují odbornou zdravotní péči, kterou jim nelze poskytnout v rámci pobytu v zařízení, nebo b) s psychiatrickým onemocněním: schizofrenie, bipolární porucha, těžké depresivní a úzkostné stavy vyžadující ústavní léčbu. 2.2 Vymezení odpovědnosti pracovníků zařízení při přijímání dětí Děti jsou do zařízení přijímány pouze na základě rozhodnutí soudu. Soud v rozhodnutí, kterým nařizuje ústavní výchovu, označí zařízení, do kterého má být dítě umístěno. To platí i tehdy, rozhoduje-li soud o přemístění dítěte do jiného zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. V případě přijímání dítěte s předběžným opatřením sociální pracovnice zjistí, zda bylo zahájeno řízení o nařízení ústavní výchovy. Nebylo-li zahájeno, urguje soud. Pokud soud do tří měsíců nezahájí řízení, dítě je ze zařízení propuštěno. Po příjezdu dítěte do zařízení sociální pracovnice převezme dokumentaci dítěte, dítěte se ujme speciální pedagog-etoped, který s ním provede vstupní pohovor. Pokud je přítomen ředitel (na OP vedoucí OP), přivede dítě představit. Vedoucí vychovatel zařadí dítě do skupiny. Kmenový vychovatel seznámí dítě s vnitřním řádem zařízení, s právy a povinnostmi dítěte, s organizací a s režimem zařízení a přidělí mu lůžko, osobní skříňku a osobní potřeby. Osoba pověřená BOZP a PO provede podrobné poučení a seznámení s bezpečnostními předpisy. Po přijetí je u dítěte provedena vstupní zdravotní prohlídka praktickým lékařem a vystaven průkaz pracovníka v potravinářství. Kontakt s lékařem vykonává na všech pracovištích asistent pedagoga, v jeho nepřítomnosti sociální pracovnice, nebo jiný pověřený pracovník Dokumentace při přijímání dítěte: Při přijetí dítěte k pobytu předkládá orgán sociálně-právní ochrany dětí nebo osoba odpovědná za výchovu pravomocné rozhodnutí nebo předběžné opatření soudu, osobní list, rodný list, občanský průkaz nebo v případě cizinců cestovní pas, jakož i poslední školní vysvědčení nebo výpis z katalogového listu s vyznačením roku školní docházky. Dále předává průkaz zdravotní pojišťovny, očkovací průkaz a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k umístění dítěte do výchovného ústavu ne starší 3 dnů a písemné vyjádření lékaře o aktuálním zdravotním stavu dítěte. Není-li možno ze závažných důvodů při přijetí dítěte na základě předběžného opatření předložit některé z výše uvedených dokladů, s výjimkou rozhodnutí o předběžném opatření a písemného vyjádření lékaře o aktuálním zdravotním stavu dítěte, zajistí orgán sociálně-právní ochrany dětí jejich předložení bez zbytečného odkladu dodatečně Osobní doklady dítěte Občanský průkaz, průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny, cestovní pas a další doklady jsou osobním vlastnictvím dítěte a lze je na základě písemné žádosti dítěte bezpečně uložit u sociální pracovnice či kmenového vychovatele. 7

8 2.3 Přemístění dítěte do jiného zařízení Přemístění dítěte do jiného zařízení lze provést pouze rozhodnutím soudu. Návrh na přemístění dítěte (na základě rozhodnutí ředitele) podává výchovný ústav soudu jen zcela výjimečně, jsou-li pro to zvláštní důvody nebo je přemístění v zájmu dítěte, např.: a) nezletilé těhotné dívky se zpravidla od dvanáctého týdne těhotenství umísťují nebo přemísťují do zařízení, která jsou schopna zajistit příslušnou zdravotnickou a pedagogickou péči, b) děti vyžadující výchovně léčebný režim v důsledku jejich neurologického poškození a psychického onemocnění diagnostický ústav umísťuje nebo přemísťuje do zařízení, která jsou schopna zajistit výchovnou a zdravotní péči na odpovídající odborné úrovni, c) jestliže je dítě dlouhodobě na útěku, ve výkonu vazby, výkonu trestu odnětí svobody nebo výkonu trestního opatření a vyžadují-li to provozní podmínky zařízení. Úkony spojené s přemístěním dítěte vykonávají na odloučených pracovištích po schválení ředitelem vedoucí OP. 2.4 Spolupráce s kompetentními orgány a institucemi Spolupráce s dalšími organizacemi je dána příslušnými pokyny, směrnicemi a metodickými pokyny MŠMT ČR, zákonem 109/2002 Sb., v platném znění, zákonem 359/99 Sb., v platném znění, a dalšími právními normami. Jedná se o spolupráci se státní správou a samosprávou (MŠMT ČR, krajské orgány, obec), se soudy, policií, orgány sociálně právní ochrany dítěte (OSPOD) a dalšími. 2.5 Ředitel ukončí pobyt dítěte v zařízení a) jestliže soud zrušil ústavní nebo ochrannou výchovu, b) dosáhne-li zletilosti; pokud v zařízení dobrovolně nesetrvá do ukončení přípravy na povolání na vlastní žádost, c) dosáhne-li věku devatenácti let, byla-li mu prodloužena ústavní nebo ochranná výchova, pokud v zařízení nesetrvá do ukončení přípravy na povolání, d) jestliže rozhodnutí soudu o osvojení nebo o svěření dítěte do pěstounské péče nabylo právní moci, e) je po uplynutí doby trvání předběžného opatření nebo jeho zrušení soudem, f) jestliže dítě, které setrvává v zařízení na vlastní žádost, poruší podmínky smlouvy, popřípadě samo písemně požádá o ukončení pobytu, Šest měsíců před propuštěním dítěte řeší sociální pracovnice ve spolupráci s kurátorem pro mládež otázky bydlení a zaměstnání dítěte po odchodu ze zařízení a informuje v zájmu zaručení návaznosti péče příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností o nadcházejícím propuštění dítěte ze zařízení. S dostatečným předstihem před propuštěním dítěte se sociální pracovnice dohodne s osobami odpovědnými za výchovu, zda si jej v zařízení vyzvednou osobně, nebo může cestovat samo. Pokud dítě nemá možnost návratu do rodiny po ukončení ÚV, spolupracuje sociální pracovnice s kurátorem pro mládež na zajištění náhradního ubytování. Propuštění dítěte oznámí sociální pracovnice do tří dnů příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, osobám odpovědným za výchovu a okresnímu soudu, který ústavní či ochrannou výchovu nařídil. 8

9 Při odchodu obdrží dítě od sociální pracovnice na základě předávacího protokolu vysvědčení, občanský průkaz, průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny, rodný list, vkladní knížku, příp. zápočtový list aj. Pokud je v době ukončení ÚV na útěku a příslušné doklady si nevyzvedne osobně, zašle je sociální pracovnice k rukám dítěte do místa trvalého bydliště. 2.6 Zajišťování pomoci po propuštění ze zařízení V případě, že se na zařízení obrátí dítě po propuštění a požádá, je mu poskytnuta poradenská pomoc při řešení v tíživé životní situaci. 9

10 3. ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH ČINNOSTÍ V ZAŘÍZENÍ Organizace výchovně vzdělávacích činností je rozpracována v celoročním plánu práce, v měsíčních plánech vedoucích vychovatelů, v týdenních programech výchovně vzdělávacích činností, denních programech, rozvrhu hodin ve škole, v plánech zájmových kroužků. 3.1 Organizace výchovných činností a) výchova se provádí ve výchovných skupinách, které vedou vždy dva kmenoví vychovatelé. b) speciální pedagog etoped, nebo pověřený pedagogický pracovník vypracuje Program rozvoje osobnosti dítěte (PROD), jehož součástí jsou krátkodobé a dlouhodobé výchovné cíle, které jsou pravidelně vyhodnocovány a aktualizovány. S programem dále pracují kmenoví vychovatelé ve spolupráci se speciálním pedagogem, učiteli, sociální pracovnicí, popř. psychologem. S cíli a záměry programu je dítě seznámeno a vedeno ke spolupráci na jejich plnění. c) činnost výchovné skupiny se řídí sestaveným týdenním plánem, který je vypracován kmenovými vychovateli s využitím námětů dětí. Tyto týdenní plány vycházejí z měsíčního plánu vedoucího vychovatele a z plánu práce na školní rok. 3.2 Organizace vzdělávání dětí a) organizace práce v ústavní škole vychází ze Školního řádu VÚ vydaného ředitelem zařízení. Vyučování probíhá dle schválených učebních dokumentů. Pro účely vysvědčení používá ústavní škola tiskopisy a razítko s uvedením názvu a adresy školy bez uvedení názvu zařízení. b) před zahájením školního roku jsou zástupcem ředitele pro školu zpracovány rozvrhy vyučovacích hodin, rozpisy třídnictví a organizace práce ústavní školy, které jsou součástí ročního plánu práce; c) vzdělávání žáků v civilních školách v místě nebo blízkém okolí ústavu se uskutečňuje buď denním docházením či dojížděním do školy, nebo při ubytování na internátě civilní školy dojížděním zpět do ústavu na víkendy; d) o zařazení žáka do jednotlivých oborů či tříd vydá ředitel VÚ rozhodnutí; e) za spolupráci se školou, do které je dítě zařazeno, zodpovídá kmenový vychovatel. Omlouvání žáka a odhlášení stravy zajišťuje na odloučených pracovištích sociální pracovnice, ve VÚ zástupce ředitele. 3.3 Organizace zájmových činností a) zájmová činnost na ústavu probíhá v rámci řízených volnočasových činností, které mají na starosti vychovatelé určení v ročním plánu výchovné činnosti ústavu. b) podle zájmu dítěte je možné samostatné docházení do sportovních a společenských institucí mimo ústav se souhlasem vychovatele. 10

11 3.4 Systém prevence sociálně patologických jevů a) Za systém prevence sociálně patologických jevů na každém pracovišti zodpovídá speciální pedagog, nebo pověřený pedagogický pracovník. b) Systém prevence se odvíjí od dlouhodobé Strategie prevence sociálně patologických jevů, která je stěžejním východiskem pro realizaci a tvorbu Minimálních preventivních programů pro jednotlivá pracoviště na každý školní rok. Na tvorbě a realizaci tohoto programu se podílejí všichni pedagogičtí pracovníci. Koordinaci tvorby a kontrolu plnění provádí speciální pedagog. Za plnění tohoto programu zodpovídají všichni pedagogičtí pracovníci. c) Ve vnitřních i vnějších prostorách zařízení je zakázáno: - kouřit (vnější i vnitřní prostory jsou takto označeny), - užívat alkoholické nápoje, - užívat, přechovávat, šířit a propagovat omamné a psychotropní látky a manipulovat s nimi. d) Oblast primární prevence (předcházení sociálně-patologickým jevům): Zaměřuje se především na posilování sociální kompetence a emocionální stability dětí, vytváření podmínek pro účinnou integraci dětí do společnosti po ukončení ústavní výchovy. Důraz je kladen na interiorizaci odpovědnosti a zachovávání pravidel, dále na spravedlnost, spoluúčast a spolupráci. Klíčová témata prevence (oblast zdravého životního stylu, společenskovědní, přírodovědná, rodinné a občanské výchovy, sociálně právní) jsou zapracována také do učebních plánů jednotlivých učebních oborů ústavní školy. Děti jsou s nimi seznamovány i v mimoškolních činnostech formou pohovorů, diskusí, besed apod. V oblasti primární prevence se klade důraz na efektivitu prevence, využívání nespecifické i specifické formy prevence (všeobecná, selektivní, indikovaná). Primární prevence zahrnuje ve svém širokém spektru oblasti záškoláctví, šikany, rasismu, xenofobie, vandalismu, kriminality a delikvence, užívání návykových látek, onemocnění HIV/AIDS a dalšími infekčními onemocněními, závislosti na politickém a náboženském extremismu, netolismu (virtuálních drog) a patologického hráčství (gamblingu). Do této oblasti dále zahrnujeme rozpoznání a včasnou intervenci zejména v případech domácího násilí, týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání, ohrožování mravní výchovy mládeže, poruch příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie). e) Oblast sekundární prevence (náprava, léčba sociálně-patologických jevů): Je zabezpečována díky úzké spolupráci s odborníky z oboru zdravotnictví, policie a práva a specializovanými pracovníky z Pedagogicko-psychologické poradny a dalších neziskových institucí zabývajících se prevencí. Setkávání s těmito odborníky je dětem umožňováno dle jejich požadavků. f) Další aktivity v oblasti prevence: pojetí výchovné práce v ústavu pomáhá předcházet širokému spektru sociálních patologií také tím, že je dětem nabízena celá škála volnočasových aktivit (ruční práce, sport, tanec aj.), která jim poskytuje možnost volby, ve které oblasti se budou realizovat, dopřává jim zážitek úspěchu, napomáhá umění realisticky odhadnout své síly atd. g) V případě, že jsou u dětí nalezeny návykové látky, vedoucí pedagogický pracovník tuto skutečnost nahlásí Policii ČR. O události je zpracován záznam, který je součástí dokumentace dítěte. h) Nález alkoholu a návykových látek v zařízení je považován za hrubé porušení vnitřního řádu. 11

12 4. ORGANIZACE PÉČE O DĚTI V ZAŘÍZENÍ 4.1 Zásady péče o děti 1) Péče o děti je organizována ve výchovných skupinách. 2) O děti ve výchovných skupinách pečují kmenoví vychovatelé po všech stránkách, tj. po stránce výchovné, vzdělávací (sledují školní prospěch a pečují o přípravu na vyučování), sociální, zdravotní, materiální apod. Dětem je poskytována péče jinak poskytovaná rodiči nebo jinými osobami, kterým by bylo dítě svěřeno do výchovy. 3) V době, kdy je pobyt dítěte v zařízení přerušen (při pobytu dítěte mimo zařízení povoleném ředitelem zařízení) nebo je dítě s uloženou ochrannou výchovou podmínečně umístěno mimo zařízení, poskytují dítěti plné přímé zaopatření osoby, u nichž dítě pobývá. 4) Každé dítě je zařazeno do výchovné skupiny na základě rozhodnutí ředitele, příp. vedoucího vychovatele. Přeřazování z jedné skupiny do druhé se děje pouze v odůvodněných případech. 5) Speciální pedagog, nebo pověřený pedagogický pracovník vypracuje Program rozvoje osobnosti dítěte, jehož součástí jsou krátkodobé a dlouhodobé výchovné cíle a na kterém spolupracuje s dalšími pedagogickými pracovníky. S těmito cíli je dítě seznámeno a vedeno ke spolupráci na jejich plnění. Tato spolupráce je pravidelně hodnocena. 6) Každá výchovná skupina má své prostory, o které pečuje. Za inventář a úroveň těchto prostor zodpovídají kmenoví vychovatelé. Konkrétní rozdělení specifikuje roční plán práce. 7) Zařízení, do něhož bylo dítě umístěno, má právo na výběr lékaře nebo jiného odborného pracovníka, nebo poskytovatele zdravotnických služeb. 8) Zařízení poskytuje plné přímé zaopatření zletilé nezaopatřené osobě po ukončení výkonu ústavní výchovy, připravující se na budoucí povolání, nejdéle však do věku 26 let, a to za podmínek sjednaných ve smlouvě mezi nezaopatřenou osobou a zařízením. 9) Dětem výše uvedeným je poskytováno plné přímé zaopatření, a to : a) stravování, ubytování a ošacení, b) učební potřeby a pomůcky, c) úhrada nezbytně nutných nákladů na vzdělání, d) úhrada nákladů na zdravotní služby, léčiva a zdravotnické prostředky, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, pokud nebyly zdravotní služby vyžádány zákonnými zástupci dítěte, e) kapesné, osobní dary a věcná pomoc při odchodu zletilých ze zařízení, f) úhrady nákladů na dopravu do sídla školy. 10) Dětem mohou být podle rozhodnutí ředitele dále hrazeny: a) potřeby pro využití volného času a rekreaci, b) náklady na kulturní, uměleckou, sportovní a oddechovou činnost, c) náklady na soutěžní akce, rekreace, d) náklady na dopravu k osobám odpovědným za výchovu. 11) V zařízení se vytvářejí podmínky pro účast dětí na náboženské výchově, na náboženských obřadech, na dodržování náboženských zvyklostí, a to podle zájmu dítěte s ohledem na předchozí rodinnou výchovu a na rozumové schopnosti dítěte. 12) Zařízení poskytne diagnostickému ústavu na základě jeho vyžádání potřebné údaje z dokumentace dětí. 12

13 4.1.1 Umísťování dětí do bytové jednotky Naše zařízení zřídilo v zájmu přípravy na budoucí samostatný život dítěte - dle 2, odst. 6 vyhlášky 438/2006 Sb., v platném znění dvě samostatné bytové jednotky pro ubytování dětí, které se připravují na odchod ze zařízení. Děti jsou zde ubytováni na základě na základě Dohody o užívání bytu, která stanovuje podmínky a kritéria ubytování v bytové jednotce a tvoří samostatné přílohy č. 4 a 5 Vnitřního řádu. 4.2 Ubytování dětí a) každá výchovná skupina má řádné prostorové podmínky, jimiž jsou obývací pokoj, ložnice dětí, pokoj vychovatelů, kuchyňka, sociální zařízení; b) Vnitřním vybavením jsou zejména nábytek pro uložení prádla, šatstva a obuvi dětí, sedací soupravy, psací stoly a židle, jídelní stůl a běžné vybavení kuchyně. c) Podmínky pro osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování vodou a úklid jsou zabezpečeny dle platných norem. d) hygienické zařízení odpovídá počtu ubytovaných dětí; e) ve všech prostorách výchovného ústavu platí zákaz manipulace nábytkem a zařízením. f) Oddělenou místnost dle 22 Zákona 109/2002 Sb. zařízení nemá. g) Samostatné bydlení ve Velkém Meziříčí a Žďáru nad Sázavou odpovídá hygienickým požadavkům. 4.3 Materiální zabezpečení a) prádlem, šatstvem a obuví jsou děti vybavovány dle potřeby. Tyto věci stávají jejich osobním majetkem. b) pro rekreaci, sport, turistiku a cestování jsou zřízeny sklady sezónních potřeb tak, aby jejich množství odpovídalo potřebám dětí; c) pro vzdělávání jsou děti plně vybavovány školními pomůckami. 4.4 Finanční prostředky dětí a) základní finanční prostředky získávají děti z měsíčního kapesného. Kapesné je jim v den výplaty vyplaceno v celkové výši a záleží jen na nich, zda si celou částku ponechají u sebe, nebo si část peněz uschovají u svého kmenového vychovatele. Kapesné není považováno za příjem dítěte a není možné z něho hradit případnou náhradu škody. b) dítě může získat finanční prostředky jako dary od osob odpovědných za výchovu, příp. z příležitostných brigád. S těmito prostředky se hospodaří obdobně jako s kapesným. c) příjmem dítěte je např. sirotčí důchod a mzda z pracovního poměru. Na základě rozhodnutí ředitele je v takovém případě dítě povinno podílet se na úhradě příspěvku na péči, a to po předchozím souhlasu dítěte, pokud je k tomuto účelu způsobilé, nebo se souhlasem osoby odpovědné za správu jeho majetku. d) Pokud má dítě pravidelný příjem a podílí se na úhradě péče, zbylá část z tohoto příjmu je dítěti ukládána na vkladní knížku, která je dítěti pro tento účel založena, a to se souhlasem dítěte nebo osoby odpovědné za správu jeho majetku. 13

14 4.5 Systém stravování a) stravování dětí je dané stravovacími normami podle vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb. a vyhláškou MŠMT č. 438/2006 Sb. b) ve Výchovném ústavu ve Velkém Meziříčí zajišťuje celodenní stravu školní jídelna. Na odloučených pracovištích jsou zřízeny výdejny stravy. Strava je dovážena ve varných nádobách a je vydávána pověřeným pracovníkem. Snídaně a svačiny jsou připravovány samostatně v kuchyňkách. c) O víkendech je zajišťováno stravování za pomoci dětí na jednotlivých výchovných skupinách obdobně jako v rodině. d) děti mají po celý den připravován k pití čaj, v nádobách k tomu určených. Samostatně si mohou připravit čaj, kávu apod. 4.6 Postup v případě útěku dítěte ze zařízení Útěk Za útěk se považuje každé vzdálení dítěte s úmyslem nevrátit se do zařízení, případně nevrácení se z dovolenky. Ředitel, jakmile nabude přesvědčení, že dítě uteklo, je povinen neprodleně útěk nahlásit Policii ČR. Zároveň útěk dítěte telefonicky oznámí osobám odpovědným za výchovu. Okolnosti útěku jsou zaznamenány do Knihy denní evidence, útěk je zaznamenán do Knihy útěků. Ředitel je povinen 3x vyplnit Oznámení o útěku, 2 výtisky předat na příslušné oddělení policie ČR, 1 výtisk se založí do osobního spisu dítěte. Dále službu konající pedagogický pracovník shromáždí veškeré osobní věci dítěte ze skříněk a poliček včetně lůžkovin, pořídí se seznam těchto věcí a uschovají se do skladu. Útěk je neprodleně oznámen odpovědnému pracovníkovi sociálně právní ochrany dětí a osobám odpovědným za výchovu Zadržení dítěte Po zadržení dítěte na útěku informuje službu konající vychovatel vedoucího vychovatele, který rozhodne o převozu dítěte. V případě nedosažitelnosti tento vychovatel či jiný zodpovědný pracovník zajistí převoz dítěte. Skutečnosti zapíše do Knihy denní evidence Návrat dítěte do zařízení Po návratu dítěte do zařízení je dítě předáno vychovateli ve službě. Ten provede s dítětem pohovor, vnější zdravotní prohlídku, potřebná hygienická a protiepidemiologická opatření a zajistí bezodkladnou lékařskou péči, vyžaduje-li to zdravotní stav dítěte. Po déletrvajícím útěku zajistí u dívek gynekologické lékařské vyšetření. Návrat dítěte do zařízení neprodleně ohlásí policii ČR a údaj zaznamená v knize útěků. Po návratu dítěte z útěku provede speciální pedagog individuální pohovor, vypracuje písemný rozbor útěku a ten předá vedoucímu vychovateli Rozbor útěku obsahuje tyto základní údaje: a) základní nacionále, b) datum a čas útěku a návratu, c) okolnosti útěku (s kým, odkud, činnosti, kdo u toho byl, zda mu někdo pomohl atd.), d) jaká opatření byla učiněna k zadržení, e) opatření k zamezení dalšího útěku. Vedoucí vychovatelé zpracují v pololetí a na závěr školního roku rozbor útěkovosti. Tento materiál je projednán na pedagogické radě a předán řediteli. Po útěku je dítěti věnována maximální pozornost, zejména ze strany speciálního pedagoga, kmenového vychovatele a vedoucích pracovníků, příp. psychologa. 14

15 5. PRÁVA A POVINNOSTI DĚTÍ A DALŠÍ USTANOVENÍ 5.1 Práva dětí s nařízenou ústavní výchovou Dítě má právo: a) na zajištění plného přímého zaopatření, b) na rozvíjení tělesných, duševních a citových a sociálních schopností, c) na respektování lidské důstojnosti, d) na společné umístění se svými sourozenci, nebrání-li tomu závažné okolnosti ve vývoji a vztazích sourozenců, e) na vytváření podmínek pro dosažení vzdělání a pro přípravu na povolání v souladu s jeho schopnostmi, nadáním a potřebami, f) na svobodu náboženství, při respektování práv a povinností osob odpovědných za výchovu usměrňovat dítě v míře odpovídající jeho rozumovým schopnostem, g) být seznámen se svými právy a povinnostmi; radit se se svým obhájcem nebo opatrovníkem, ustanoveným pro řízení podle zvláštního zákona (pozn. zákon o soudnictví ve věcech mládeže), bez přítomnosti třetích osob, a za tímto účelem přijímat a odesílat korespondenci bez kontroly jejich obsahu, h) účastnit se činností a aktivit ústavu organizovaných v rámci výchovného programu s výjimkou zákazu či omezení v rámci opatření ve výchově stanovených tímto řádem, i) obracet se s žádostmi, stížnostmi a návrhy na ředitele a pedagogické pracovníky zařízení a požadovat, aby podání adresovaná příslušným státním orgánům, orgánům územní samosprávy a právnickým a fyzickým osobám pověřeným výkonem sociálně právní ochrany byla ze zařízení odeslána následující pracovní den po jejich odevzdání pracovníkům zařízení, a to bez kontroly jejich obsahu; tyto stížnosti, návrhy a podněty zařízení eviduje, j) vyjádřit svůj názor na zamýšlená a prováděná opatření, která se ho dotýkají a na to, aby jeho názoru byla věnována patřičná pozornost odpovídající jeho věku a rozumové vyspělosti, k) požádat o osobní rozhovor a uskutečnit osobní rozhovor s pověřeným zaměstnancem orgánu sociálně-právní ochrany dětí, zaměstnancem České školní inspekce, ministerstva nebo orgánu kraje, a to bez přítomnosti dalších osob, l) být hodnoceno a odměňováno a ke svému hodnocení se vyjadřovat, m) na informace o stavu svých úspor či pohledávek, n) na udržování kontaktu s osobami odpovědnými za výchovu a dalšími blízkými osobami za podmínek stanovených zákonem, a to formou korespondence, telefonických hovorů a osobních návštěv, o) přijímat v zařízení s vědomím pedagogického pracovníka i návštěvy osob, které nejsou uvedeny v písmenu n); pedagogický pracovník návštěvu nepřipustí, pokud byly dítěti zakázány nebo omezeny návštěvy na základě opatření ve výchově nebo pokud návštěva ohrožuje zdraví nebo bezpečnost, p) opustit samostatně se souhlasem pedagogického pracovníka zařízení za účelem vycházky, pokud nedošlo k zákazu nebo omezení v rámci opatření ve výchově stanovených tímto vnitřním řádem, q) na podporu a pomoc po ukončení pobytu v zařízení v souladu s cílem reintegrace dítěte do rodiny a společnosti. 15

16 5.2 Povinnosti dětí s nařízenou ústavní výchovou Dítě má povinnost: a) dodržovat stanovený pořádek a kázeň, plnit pokyny a příkazy zaměstnanců zařízení, šetrně zacházet se svěřenými věcmi, nepoškozovat cizí majetek, dodržovat zásady slušného jednání s osobami, s nimiž přichází do styku, v prostorách zařízení a v osobních věcech udržovat pořádek a čistotu a i jinak zachovávat ustanovení tohoto vnitřního řádu, b) dodržovat předpisy a pokyny k ochraně bezpečnosti a zdraví, s nimiž bylo řádně seznámeno. S předpisy je seznámeno pracovníkem pověřeným BOZP v den příchodu do zařízení formou instruktáže o BOZP a PO, která obsahuje základní pokyny. Instruktáž podepíše dítě i školící pracovník. Instruktáž je uložena v pedagogické dokumentaci dítěte. Instruktáž se opakuje periodicky každý rok. c) poskytnout na výzvu ředitele doklady o svých příjmech d) předat do úschovy na výzvu pedagogického pracovníka předměty ohrožující výchovu, zdraví a bezpečnost; doba úschovy těchto předmětů nesmí přesáhnout dobu pobytu dítěte v zařízení a při jeho ukončení musí být tyto předměty dítěti nebo osobě odpovědné za výchovu vydány, e) podrobit se na výzvu ředitele vyšetření, zda není ovlivněno alkoholem nebo jinou návykovou látkou. Je-li pro vyšetření třeba odebrat krev, je dítě povinno strpět, aby mu lékař nebo odborný zdravotnický pracovník odebral krev, pokud to není spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví f) dodržovat z hygienických důvodů přísný zákaz nošení a aplikace pearcingu, tetovat se a jakkoliv půjčovat, prodávat, či vyměňovat si ošacení. 5.3 Systém hodnocení a opatření ve výchově Hodnocení dětí Dítě má právo být hodnoceno a odměňováno a ke svému hodnocení se vyjadřovat. Hodnocení má dítě posilovat v pozitivním jednání a chování, přivést je k určitému náhledu na příčiny svého selhání, ale především motivovat a rozvíjet pozitivní postoje a potenciály. Všichni pedagogičtí pracovníci používají systém hodnocení po dobrém uvážení a objektivním a spravedlivém posouzení všech příčin a důsledků projevů dítěte. Případný přestupek je nutné objektivně vyšetřit, pokud se jedná o závažný přestupek, je třeba navíc vystavit písemný protokol Reflexe a sebereflexe a) denní hodnocení probíhá individuálně u každého dítěte. Záznamy o projevech chování dítěte jsou asistentem pedagoga, učitelem a vychovatelem vedeny slovním záznamem chronologicky po každé činnosti do sešitu hodnocení. Zaznamenané slovní hodnocení je podkladem pro večerní schůzku vychovatele se skupinou, kde proběhne reflexe a sebereflexe. Každé dítě má prostor k vyjádření svých postojů k událostem uplynulého dne. b) týdenní hodnocení probíhá každé pondělí ve stanovený čas za účasti ředitele, zástupce ředitele, vedoucího vychovatele, vychovatele a speciálního pedagoga. Každé dítě má prostor pro vyjádření svých citů a postojů, k sebereflexi uplynulého dne nebo týdne. c) měsíční hodnocení probíhá měsíčně na tzv. volné tribuně interakční technikou. Jednotlivá pracoviště ústavu mají možnost vyhlašovat nejlepší dítě čtvrtletně, pololetně nebo na konci školního roku. 16

17 5.3.3 Opatření ve výchově 1) Za prokázané porušení povinností může být dítěti: a) odňata výhoda udělená za příkladné úsilí a výsledky při plnění povinností nebo za příkladný čin b) omezeno trávení volného času mimo zařízení po dobu maximálně tří týdnů (např. omezení na 1 hod. denně, s doprovodem pedagogického pracovníka, s doprovodem asistenta) c) zakázáno trávení volného času mimo zařízení po dobu maximálně tří týdnů, d) odňata možnost účastnit se atraktivní činnosti či akce organizované zařízením, e) odňata možnost účastnit se výběrové činnosti či akce, f) zakázány návštěvy, s výjimkou návštěv osob odpovědných za výchovu, osob blízkých a oprávněných zaměstnanců orgánů sociálně-právní ochrany dětí, a to na dobu nejdéle 30 dnů v období následujících 3 měsíců. g) odejmutí opatření stanoveného na základě odstavce 3 bodu c) 2) Opatření podle odstavce 1 lze ukládat podmíněně se zkušební dobou až na 3 měsíce. 3) Za příkladné úsilí a výsledky při plnění povinností nebo za příkladný čin může být dítěti: a) prominuto předchozí opatření podle odstavce 1, b) udělena věcná nebo finanční odměna, c) povolena mimořádná návštěva kulturního zařízení, mimořádná vycházka, mimořádná návštěva nebo přiznána jiná osobní výhoda. Opatření ve výchově schvaluje ředitel. Opatření přijatá podle odstavců 1 až 3 jsou zaznamenávána do osobního spisu dítěte. 5.4 Dítě s uloženou ochrannou výchovou Práva a povinnosti dětí s uloženou ochrannou výchovou Dítě s uloženou ochrannou výchovou má všechna práva a povinnosti jako dítě s nařízenou ústavní výchovou s výjimkou práva: a) přijímat v zařízení se souhlasem pedagogického pracovníka návštěvy ostatních osob, b) opustit samostatně se souhlasem pedagogického pracovníka zařízení za účelem vycházky Opatření ve výchově u dítěte s uloženou ochrannou výchovou Dítěti s uloženou ochrannou výchovou se udělují stejná opatření ve výchově jako dítěti s nařízenou ústavní výchovou, s výjimkou povolení mimořádných návštěv kulturního zařízení, mimořádné vycházky, mimořádné návštěvy nebo přiznání jiné osobní výhody. Podmínky pro udělení tohoto opatření jsou upraveny v následujícím odstavci. Dítěti s uloženou ochrannou výchovou může být dále v případě dobrých výsledků při plnění povinností: a) povolena samostatná vycházka mimo zařízení na dobu nejvýše 12 hodin, lze-li mít důvodně za to, že tím nebude ohrožen účel výkonu ochranné výchovy, b) povoleno přijetí návštěvy jiných osob než osob odpovědných za výchovu, osob blízkých a oprávněných zaměstnanců orgánu sociálně-právní ochrany dětí, není-li to v rozporu s účelem výkonu ochranné výchovy; v odůvodněném případě může být návštěva uskutečněna se zrakovou, případně i sluchovou kontrolou zaměstnancem zařízení. 5.5 Kapesné, osobní dary a věcná pomoc Kapesné Dětem a nezaopatřeným osobám, kterým se poskytuje plné přímé zaopatření, náleží po dobu pobytu v zařízení kapesné, jehož výše je stanovena v rozsahu zvláštního vládního nařízení: a) pro dítě od 10 do 15 let výše kapesného činí částku 200 až 300 Kč, b) pro dítě starší 15 let nebo nezaopatřenou osobu výše kapesného činí částku 300 až 450,- Kč, Kapesné se v rámci limitů rozlišuje v jednotlivých případech podle výchovných hledisek stanovených tímto řádem (viz bod ). 17

18 Za období kratší než 1 měsíc se kapesné stanoví podle počtu dnů, v nichž je dítě v péči zařízení. Denní výše kapesného činí jednu třicetinu měsíční výše kapesného. Vypočtená celková částka se zaokrouhlí na desetikoruny směrem nahoru. Kapesné dítěti nenáleží za dny, po které je a) na útěku ze zařízení, b) ve výkonu vazby nebo ve výkonu trestu odnětí svobody. Kapesné je vypláceno měsíčně vždy k nejpozději k pátému dni v měsíci a za jeho evidenci odpovídá příslušný kmenový vychovatel Výše kapesného je stanovena dle následujících výchovných hledisek. Kritéria pro výši kapesného - dle výchovných hledisek: - Respektování vnitřního řádu - Respektování pokynů pedagogických pracovníků - Bezproblémové zapojení do školních i mimoškolních aktivit - Pořádek v osobních věcech - Pravidelná docházka do školy - Plnění školních i mimoškolních povinností - Včasné návraty ze samostatných vycházek - Včasný a bezproblémový návrat ze školy - Řádné chování na veřejnosti Důvody ke snížení maximální částky kapesného: - Porušování vnitřního řádu - Úmyslné nedodržení pravidel osobní hygieny - Nedodržování pořádku v osobních věcech - Nedodržení pravidel slušného chování - Vulgární vyjadřování k ostatním dětem - Vulgární vyjadřování k pedagogickým pracovníkům - Fyzická a slovní agresivita - Pozdní návraty ze samostatných vycházek a ze školy - Lhaní - Podvody - Záškoláctví - Krádeže - Nedodržování povinností nebo obcházení povinností ve výchovném ústavu - Nerespektování pokynů pedagogických pracovníků - Kouření v prostorách výchovného ústavu - Poškození dobrého jména výchovného ústavu Kritéria pro zvýšení kapesného: - Příkladné respektování pravidel a vnitřního řádu - Mimořádná a příkladná pomoc druhým - Aktivní a samostatné zapojování se do školních i mimoškolních aktivit - Reprezentace výchovného ústavu na veřejnosti, v soutěžích apod. - Dosažení kladných výsledků v hodnocení - Dosažení dobrých výsledků ve škole - Pracovní činnost ve VÚ nad rámec povinností 18

19 5.5.2 Osobní dary Osobní dary jsou dítěti poskytovány v kalendářním roce do celkové výše 1.700,- Kč; a to zejména při těchto příležitostech: a) narozeniny b) Vánoce - v hodnotě až do výše 500,- Kč pro děti trávící pobyt v zařízení, c) úspěšná reprezentace zařízení, d) ústavní soutěže, e) výborné studijní výsledky v pololetí a na závěr školního roku, f) úspěšné ukončení studia, g) jiné příležitosti. Osobní dar lze poskytnout též formou finančního příspěvku. Za evidenci osobních darů odpovídá příslušný kmenový vychovatel. Evidence je součástí PROD Věcná a finanční pomoc Dítěti se - při ukončení pobytu v zařízení dosáhne-li zletilosti nebo věku 19 let (byla-li mu prodloužena ústavní výchova), pokud v zařízení dobrovolně nesetrvá do ukončení přípravy na povolání - poskytne věcná pomoc zahrnující ošacení, kterým bylo dítě při pobytu v zařízení vybaveno, nebo jednorázový finanční příspěvek až do výše ,- Kč. O skutečné výši příspěvku rozhoduje ředitel zařízení na poradě vedení podle níže uvedených kritérií: a) úspěšné zakončení přípravy na povolání a propuštění do úplné rodiny, b) úspěšné zakončení přípravy na povolání a propuštění do neúplné rodiny, c) úspěšné zakončení přípravy na povolání a propuštění k příbuzným, e) úspěšné zakončení přípravy na povolání a propuštění do samostatného života, např. Dům na půli cesty. Při rozhodování o skutečné výši příspěvku se bere na zřetel především skutečná potřebnost dítěte, délka pobytu, úspěšné ukončení přípravy na povolání, dodržování vnitřního řádu, útěkovost ze zařízení apod. Rozhodnutí o výši věcné pomoci se zakládá do osobního spisu dítěte a je rovněž součástí PROD Náhrada škody vzniklé zaviněním dítěte Hmotné škody úmyslně způsobené hradí dítě ze svých finančních příjmů. 5.7 Organizace dne Organizace dne je upravena programem dne a programem týdne, který je vypracován na každém pracovišti (Velké Meziříčí, Janštejn, Žďár nad Sázavou). Program všedního dne zahrnuje dopolední aktivity (škola, zaměstnání) a odpolední relaxační, režimové a výchovné činnosti. Program ve volných dnech je zaměřen spíše relaxačně. Režimy dne jednotlivých pracovišť tvoří samostatnou přílohu tohoto vnitřního řádu. 5.8 Pobyt dětí mimo zařízení Individuální vycházky Vycházky jsou jednou z forem volného pohybu dítěte mimo zařízení, kdy tráví svůj volný čas samostatně. Vycházku uděluje kmenový vychovatel v době stanovené programem dne. Vycházka se neuděluje v době vyučování a společné organizované plánované výchovné činnosti. 19

20 5.8.2 Pobyt dítěte mimo zařízení podle 23 odst. 1 písm. a) u rodičů či jiných osob odpovědných za výchovu A. Pobyt dítěte (ve věku do 18 let) mimo zařízení: Realizuje se o prázdninách a víkendech. Povolení vydává ředitel zařízení na základě písemné žádosti osob odpovědných za výchovu a písemného souhlasu orgánu sociálně právní ochrany dítěte. B. Pobyt dítěte se soudem prodlouženou ústavní výchovou (po 18. roce věku) mimo zařízení: Realizuje se o prázdninách a víkendech. Povolení vydává ředitel zařízení na základě písemné žádosti osob, u kterých bude víkendový pobyt realizován (přednostně se jedná o rodiče, prarodiče a jiné blízké příbuzné). V tomto případě není nutnou podmínkou k udělení povolení písemný souhlas orgánu sociálně právní ochrany dítěte (viz 30 odst. 1 zákona č. 359/1999), orgán SPOD je však sociální pracovnicí výchovného ústavu o plánovaném pobytu dítěte mimo zařízení informován a žádán o vyjádření k pobytu. Pokud orgán SPOD nedá vyjádření, rozhodne o dovolence dítěte ředitel. C. Pobyt dítěte, které ve VÚ pobývá na základě dobrovolného pobytu v souvislosti s dokončením studia, mimo zařízení: Realizuje se podle odst. B. v tomto případě však není nutné informovat orgán SPOD. O dovolence dítěte rozhodne ředitel. Ředitel zařízení je oprávněn v zájmu úspěšné výchovy dětí zakázat z vážných výchovných důvodů pobyt dítěte u osob odpovědných za výchovu, a to nejdéle na 30 dnů v období následujících tří měsíců. Cestovné na prázdniny dle rozpisu MŠMT ČR a 1x za měsíc na víkendový pobyt je hrazeno z prostředků zařízení. Pobyt nad tento rámec si děti hradí ze svých příjmů. U dětí s ochrannou výchovou se pobyt u rodičů či jiných osob povoluje na základě jejich žádosti a souhlasu kurátora maximálně na 14 dnů Pobyt mimo zařízení u dětí s ochrannou výchovou podle 23, odst.1 písm. b) Ředitel může dát soudu návrh na podmíněné umístění dítěte mimo zařízení Přechodné ubytování mimo zařízení podle 23, odst.1 písm.c) Přechodné ubytování mimo zařízení povoluje ředitel zařízení v souvislosti se studiem nebo pracovním poměrem. V případě dítěte s uloženou ochrannou výchovou může ve zvláště důvodném případě za tímto účelem podat soudu návrh na podmíněné umístění mimo zařízení podle Zákona 218/2003Sb. 5.9 Kontakty dětí s rodiči a dalšími osobami Návštěvy Návštěvy osob odpovědných za výchovu jsou možné kterýkoliv den tak, aby nenarušovaly vyučování, je však potřebné tyto předem telefonicky nebo písemně dohodnout, aby byla 20

ZÁKON č. 109/2002 Sb. ze dne 5. února 2002

ZÁKON č. 109/2002 Sb. ze dne 5. února 2002 ZÁKON č. 109/2002 Sb. ze dne 5. února 2002 o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů Parlament

Více

Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362, příspěvková organizace se sídlem Sokolská 362, Hrotovice 675 55

Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362, příspěvková organizace se sídlem Sokolská 362, Hrotovice 675 55 Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362 se sídlem Sokolská 362, 675 55 Hrotovice, příspěvková organizace Kraje Vysočina Směrnice č. 02 VNITŘNÍ ŘÁD Č.j.: Sp.zn. Skartační znak DDHr/005/2015 DDHr/029/2015/28

Více

Zákon č. 109/2002 Sb.

Zákon č. 109/2002 Sb. Zákon č. 109/2002 Sb. ZÁKON ze dne 5. února 2002 o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů ve

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace

VNITŘNÍ ŘÁD. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD Vnitřní řád Dětského domova a Školní jídelny, Ostrava Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvkové

Více

Husova 623, 534 11 Holice

Husova 623, 534 11 Holice DĚTSKÝ DOMOV HOLICE Husova 623, 534 11 Holice VNITŘNÍ ŘÁD Platnost od 1. 3. 2013 1 Vnitřní řád je vydaný na základě Zákona č. 109/2002 Sb. Čl. 1. Charakteristika zařízení Dětský domov Holice, Husova 623,

Více

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace. ředitel: Mgr.

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace. ředitel: Mgr. platný od 31.12.2013 ředitel: Mgr.Tomáš Široký Obsah: 1. Charakteristika a struktura zařízení... 4 1.1. Název zařízení, adresa, kontakt... 4 1.2. Součásti zařízení a jejich organizační členění... 4 1.3.

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Č.j. :DDMelč/5/2014

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Č.j. :DDMelč/5/2014 Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Č.j. :DDMelč/5/2014 Vnitřní řád v souladu se zákonem č. 109/2002 Sb. v platném znění a vyhl. č. 438/2006 Sb., vč. přílohy a dle zák.č.333/2012

Více

O b s a h: 4. Organizace péče o děti v DDÚ 4.1. Ubytování a materiální zajištění 4.2. Stravování dětí 4.3. Opatření při útěku dítěte z DDÚ

O b s a h: 4. Organizace péče o děti v DDÚ 4.1. Ubytování a materiální zajištění 4.2. Stravování dětí 4.3. Opatření při útěku dítěte z DDÚ Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Brno, Hlinky 140 tel.: 543420751, fax.: 543 213 543, email: ddu@ddubrno.cz VNITŘNÍ ŘÁD O b s a h: 1. Charakteristika

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ

VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, PŘEROV, SUŠILOVA 25 Sušilova 25/2392, 750 02 Přerov Č. j. 1358/2009/Řed VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ Platný s účinností od 1. ledna 2010 Mgr. Jan Pavlas DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ ředitel

Více

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Lazy 3695 VNITŘNÍ ŘÁD DD

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Lazy 3695 VNITŘNÍ ŘÁD DD Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Lazy 3695 VNITŘNÍ ŘÁD DD 1 OBSAH strana 1. Charakteristika a struktura zařízení 3 2. Postup při přijímání, přemísťování a propouštění

Více

DĚTSKÝ DOMOV KARLOVY VARY A OSTROV. se sídlem: Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov VNITŘNÍ ŘÁD. Zpracoval: Mgr. Petr Zmuda. Kontrolu dodržování

DĚTSKÝ DOMOV KARLOVY VARY A OSTROV. se sídlem: Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov VNITŘNÍ ŘÁD. Zpracoval: Mgr. Petr Zmuda. Kontrolu dodržování DĚTSKÝ DOMOV KARLOVY VARY A OSTROV se sídlem: Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Petr Zmuda Kontrolu dodržování předpisu provádí: Ředitel dětského domova, vedoucí zaměstnanci

Více

Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky Smolina 16, 766 01. VNITŘNÍ ŘÁD pro dětský domov

Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky Smolina 16, 766 01. VNITŘNÍ ŘÁD pro dětský domov Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky Smolina 16, 766 01 VNITŘNÍ ŘÁD pro dětský domov Leden 2014 1 1. Charakteristika a struktura zařízení Název, kontakty: Součásti zařízení:

Více

V N I T Ř N Í Ř Á D DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV A STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE. Schválil: Tento Vnitřní řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2007.

V N I T Ř N Í Ř Á D DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV A STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE. Schválil: Tento Vnitřní řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2007. DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV A STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Na Dlouhé mezi 19, Praha 4 - Hodkovičky V N I T Ř N Í Ř Á D Schválil: Tento Vnitřní řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2007. Obsah 1. Charakteristika a struktura

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Krnsko, Horní Krnsko 180 V N I T Ř N Í Ř Á D

Dětský domov a Školní jídelna, Krnsko, Horní Krnsko 180 V N I T Ř N Í Ř Á D Dětský domov a Školní jídelna, Krnsko, Horní Krnsko 180 V N I T Ř N Í Ř Á D Obsah: Čl. 1. Charakteristika a struktura školského zařízení Čl. 2. Postup při příjímání, přemísťování a propouštění dětí a další

Více

Vnitřní řád Dětský domov a Školní jídelna, Sazená 39

Vnitřní řád Dětský domov a Školní jídelna, Sazená 39 Vnitřní řád Dětský domov a Školní jídelna, Sazená 39 Článek I. CHARAKTERISTIKA A STRUKTURA DOMOVA 1. Název, adresa, spojení: D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, S A Z E N Á 39 273 24 Velvary,

Více

DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY, příspěvková organizace

DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY, příspěvková organizace 1 Dětský domov a Školní jídelna, příspěvková organizace Lipová u Šluknova 417, 407 81 Lipová u Šluknova Tel.: 412 391 322, fax.: 412 391 714, e-mail.: ddlip@interdata.cz IČ: 0041074 DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD

Více

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 814/5 V n i t ř n í ř á d

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 814/5 V n i t ř n í ř á d Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 814/5 V n i t ř n í ř á d Platný od 1. 1. 2014 Mgr. Dušan Šimonka ředitel DDŠ 2 Obsah: 1. Charakteristika a struktura dětského

Více

Dětský domov, Praha 9 Klánovice, Smržovská 77 VNITŘNÍ ŘÁD. Platný od 1.2. 2009. Vypracovala: Dana Kuchtová Josef Černý

Dětský domov, Praha 9 Klánovice, Smržovská 77 VNITŘNÍ ŘÁD. Platný od 1.2. 2009. Vypracovala: Dana Kuchtová Josef Černý Dětský domov, Praha 9 Klánovice, Smržovská 77 VNITŘNÍ ŘÁD Platný od 1.2. 2009 Vypracovala: Dana Kuchtová Josef Černý 1 Obsah: 1. Charakteristika a struktura Dětského domova - název DD, adresa a telefonní

Více

Dětský domov Loreta a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace

Dětský domov Loreta a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace Dětský domov Loreta a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (zpracovaný podle zákona č. 561/2005 Sb. v platném znění) Školní rok 2011/2012 2015/2016 Platnost od 1. 2.

Více

Školní řád. B Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Školní řád. B Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace Školní 247, 262 31 Milín IČO 70998868 tel.: 318691134, e-mail: zs.milin@post.cz, www.zsmilin.org Školní řád A Školní řád 1. Práva a povinnosti

Více

Organizační směrnice č. 28/2014/SŘ Školní řád

Organizační směrnice č. 28/2014/SŘ Školní řád Organizační směrnice č. 28/2014/SŘ Školní řád Č. j.: SŠNM/1392/2014 Vydala: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 31. července 2014 Dokument byl schválen Školskou radou dne

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4 P 2.2.3 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: 153/2013-mi Pedagogická rada

Více

169/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1999 o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů

169/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1999 o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů 169/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1999 o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 359/1999 Sb. Změna: 3/2002 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 218/2003 Sb. Změna: 52/2004

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH I. Úvod II. Práva a povinnosti žáků III. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků IV. Práva a povinnosti pracovníků školy V. Docházka do školy VI. Bezpečnost a ochrana zdraví VII. Provoz

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7. Mgr. Ilona Kopecká, ředitelka školy. Pedagogická rada projednala dne: 20.6.2013

ŠKOLNÍ ŘÁD. Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7. Mgr. Ilona Kopecká, ředitelka školy. Pedagogická rada projednala dne: 20.6.2013 Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Kopecká, ředitelka školy Mgr. Ilona Kopecká, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 20.6.2013 Směrnice nabývá

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH R O Č N Í K LXIII V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 9 Vydáno: ZÁŘÍ 2007 Cena: 156 Kč Část normativní OBSAH Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Aktualizoval: Schválila: Mgr. Petr Přerovský Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy Pedagogická

Více

Vnitřní pracovní řád. Střední škola stavební Třebíč. Kubišova 1214/9

Vnitřní pracovní řád. Střední škola stavební Třebíč. Kubišova 1214/9 Vnitřní pracovní řád Střední školy stavební Třebíč Kubišova 1214/9 Střední škola stavební Třebíč Kubišova 1214/9 (dále jen škola nebo školy ) podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD Ing. Zuzana Chvojková ředitelka Tento Školní řád byl schválen Školskou radou dne 7. května 2014, projednán pedagogickou

Více