Zpráva o realizaci. CZ /0.0/0.0/15_003/ Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o realizaci. CZ /0.0/0.0/15_003/ Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II"

Transkript

1 RK , př. 1 Počet stran 12 Zpráva o realizaci Registrační číslo projektu: CZ /0.0/0.0/15_003/ Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II Informace o zprávě Identifikační číslo zprávy: Typ zprávy: Typ dokumentu: Pořadové číslo zprávy: sdz2cpzor1 Zpráva o realizaci Realizační 1 Předpokládané datum podání: Sledované období od: Sledované období do: Kontaktní údaje ve věci zprávy Jméno: Příjmení: Mobil: Telefon: Lenka Matoušková Harmonogram projektu Skutečné datum zahájení: Skutečné datum ukončení: Dokumenty Pořadí: realizace projektu.doc Datum vložení: Sestava vytvořena v MS ZoR1_př. 1_Stav realizace projektu etkindqfoucbqxlmuxdsbw ::ZoR1_př. 1_Stav

2 Jedná se o informace o realizaci projektu a jeho aktivit za sledované období. Pořadí: 2 ZoR1_př. 2_1. zasedání PS Venkov VQ7kfHDPgUWbiGtr2CKkxw ::ZoR1_př. 2_1. zasedání PS Venkov.zip Dokumentace z 1. zasedání pracovní skupiny Venkov ( ) Pořadí: 3 ZoR1_př. 3_13. zasedání RSK EN-TNYNuPkOjxOCfz-lrlA ::ZoR1_př. 3_13. zasedání RSK.zip Dokumentace z 13. zasedání RSK, konaného Pořadí: 4 ZoR1_př. 4_2. zasedání PS Venkov LC3tVUygVUKTscpwf0Kb_w ::ZoR1_př. 4_2. zasedání PS Venkov.zip Dokumentace k 2. zasedání PS Venkov, konanému Pořadí: 5 Sestava vytvořena v MS

3 ZoR1_př. 5_PS VVV květen ie0uuklneofrfthqteo3w ::ZoR1_př. 5_PS VVV květen 2018.zip Dokumentace z 6. jednání pracovní skupiny Školství, vzdělávání, vysoké školy, výzkum a vývoj, konaného per rollam v květnu 2018 Pořadí: 6 ZoR1_př. 6_14. zasedání RSK VfOc7OBWyUC0BpfwGC1GOA ::ZoR1_př. 6_14. zasedání RSK.zip Dokumentace k 14. zasedání RSK, konanému per rollam v červnu 2018 Pořadí: 7 ZoR1_př. 7_PS VVV srpen 2018 dmd0f_eyb0cqc_8cysszeg ::ZoR1_př. 7_PS VVV srpen 2018.zip Dokumentace ze 7. jednání pracovní skupiny Školství, vzdělávání, vysoké školy, výzkum a vývoj, konaného per rollam v srpnu 2018 Pořadí: 8 ZoR1_př. 8_PS Doprava srpen 2018 Sestava vytvořena v MS

4 7foUmAwmjUuw4tWXbkpS1Q ::ZoR1_př. 8_PS Doprava srpen 2018.zip Dokumentace z 5. jednání pracovní skupiny Doprava, konaného per rollam v červenci a srpnu 2018 Pořadí: 9 ZoR1_př. 9_Počet prcovních míst financovaných z programu dfj-skj3yeukfvbldd2_va ::ZoR1_př. 9_Tabulka 8b_počet pracovních míst financovaných z programu.zip Výpočtová tabulka k výpočtu indikátoru počet pracovních míst financovaných z programu Pořadí: 10 ZoR1_př. 10_Publicita fotodokumentace WjtC8ZRcqk-i5HQQPeEKpw ::ZoR1_př. 10_Publicita fotodokumentace.zip Fotodokumentace k plnění publicity: plakát, webové stránky Dokumenty nepřenášené na projekt Popis Popis pokroku v realizaci za sledované období: Ve sledovaném období byly realizovány aktivity v souladu se schválenou žádostí o podporu, podrobnosti jsou uvedeny v příloze č. 1 této zprávy. Viz záložka "Dokumenty", "ZoR1_př.1_Stav realizace projektu". Ve sledované etapě nebyla na projektu provedena žádná externí kontrola. Sestava vytvořena v MS

5 Indikátory Kód indikátoru: Název indikátoru: Počet pracovních míst financovaných z programu NPR/ENVI: Výchozí hodnota: 0,000 Datum výchozí hodnoty: Cílová hodnota: 1,500 Datum cílové hodnoty: Měrná jednotka: FTE Typ indikátoru: Výstup Dosažená hodnota z projektu: 0,000 Přírůstková hodnota: 0,380 Datum přírůstkové hodnoty: Dosažená hodnota kumulativně: 0,380 Procento plnění cílové hodnoty: 25,33 Komentář: Jedná se o pracovníky sekretariátu RSK - Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina, kteří zabezpečovali realizaci projektu v souladu se schválenou projektovou žádostí, následovně: 1) v období Mgr. Eva Leligdonová, Ing. Lenka Matoušková, Mgr. Miloš Molák každý v rozsahu 0,5 úvazku 2) v období Ing. Gabriela Tomolová v rozsahu 1,0 úvazku, Ing. Lenka Matoušková v rozsahu 0,5 úvazku 3) z důvodu ukončení pracovního poměru Ing. Gabriely Tomolové, od dosud Mgr. Eva Leligdonová, Ing. Lenka Matoušková, Mgr. Miloš Molák každý v rozsahu 0,5 úvazku Přepočtený pracovní úvazek - přírůstková hodnota za 1. etapu projektu činí 0,38 FTE. Výpočtová tabulka viz záložka Dokumenty, příloha č. 9 (Tabulka 8b_Počet pracovních míst financovaných z programu). Definice indikátoru: Úvazky pracovníků implementační struktury financovaných z programu, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru. Do indikátoru se započítávají úvazky pracovníků, kteří mají pracovní smlouvu na plný nebo částečný úvazek, jsou jmenováni do funkce nebo pracují na dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti (FTE). Informace o příjmech Příjmy za sledované období: Příjmy dle čl. 61: Jiné peněžní příjmy: Čisté jiné peněžní příjmy: Sestava vytvořena v MS

6 Výdaje za sledované období: Provozní výdaje: Přepočet v modulu CBA: Příjmy celkem: Příjmy dle čl. 61: 0,00 Jiné peněžní příjmy: 0,00 Čisté jiné peněžní příjmy: 0,00 Výdaje celkem: Provozní výdaje: 0,00 Proveden přepočet v modulu CBA?: Publicita Publicita: Plakát u projektu ESF a u projektu ERDF/FS v hodnote nižší než EUR velikosti min A3 Název nepovinného zajištění propagace projektu: Plnění publicitní činnosti: Ano Komentář: Plakát velikosti A3 je umístěn ve vstupních prostorách sekretariátu RSK - Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina. Fotodokumentace viz příloha č. 10 Zprávy o realizaci projektu. Publicita: Povinné prvky jsou uvedeny na dokumentech, webových stránkách a dalších nosicích financovaných z evropských fondu v souladu s Pravidly pro žadatele a príjemce a to v souladu s povinnými technickými parametry Název nepovinného zajištění propagace projektu: Plnění publicitní činnosti: Ano Komentář: Povinné prvky jsou uvedeny na relevantních dokumentech - pozvánky, prezenční listiny, podkladové materiály, zápisy z jednání RSK a pracovních skupin (viz příslušné přílohy Zprávy o realizaci projektu). Na webových stránkách Kraje Vysočina je umístěna informace o projektu (popis operace, cíle, očekávané výsledky, finanční podpora od EU): Sestava vytvořena v MS

7 Identifikace problému Identifikace: Osobní výdaje 8/2018 Popis: Osobní výdaje pracovníků sekretariátu RSK za měsíc srpen 2018 nebyly k datu ukončení sledované etapy uhrazeny, nejsou proto zahrnuty v žádosti o platbu. Řešení: Výdaje budou nárokovány v rámci žádosti o platbu za následující etapu. Čestná prohlášení Název čestného prohlášení: Text čestného prohlášení: OPTP_Čestné prohlášení k ZoR Jako příjemce peněžních prostředků/dotace z Operačního programu Technická pomoc prohlašuji, že: 1. Informace uvedené ve Zprávě o realizaci projektu včetně tohoto čestného prohlášení a v přílohách jsou pravdivé a úplné, a jsem si vědom možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů; 2. na aktivity projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného dotačního programu ani z jiného projektu v rámci OPTP; 3. příjemce, resp. osoby vykonávající funkci statutárního orgánu příjemce, nebo osoby, které jsou oprávněny jednat jeho jménem, nebyly pravomocně odsouzeny pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem činnosti žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku nebo pro trestné činy úplatkářství nebo účasti na zločinném spolčení; 4. při realizaci projektu byly dodrženy příslušné právní předpisy ČR a EU. Etapy Pořadí etapy: 1 Název etapy: 1. etapa Předpokládané datum zahájení etapy: Předpokládané datum ukončení etapy: Skutečné datum zahájení: Skutečné datum ukončení: Sestava vytvořena v MS

8 Sestava vytvořena v MS

9 CZ /0.0/0.0/15_003/ Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II OP Technická pomoc Zpráva o realizaci projektu č. 1 Sledované období: etapa č. 1, Projekt Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II (dále jen projekt ) si klade za cíl zajistit efektivní fungování a plynulý chod Regionální stálé konference (dále jen RSK ) a jí zřízených tematických pracovních skupin a posílit organizační, personální, provozní a administrativní zázemí sekretariátu RSK v dlouhodobém horizontu tak, aby RSK mohla stabilně, efektivně a úspěšně plnit role, které jí vyplývají ze Statutu. Záměrem projektu je, aby plynulý chod RSK a jejích pracovních skupin v dlouhodobém horizontu podpořil koordinaci naplňování územní dimenze a spolupráci územních partnerů v rámci Kraje Vysočina a přispěl k efektivnímu čerpání finančních prostředků z evropských i jiných dotačních titulů na aktuální rozvojové potřeby regionu. Globálním cílem je zajistit vyvážený rozvoj celého území Vysočiny a snižování regionálních disparit, směřující k posílení konkurenceschopnosti kraje a jeho atraktivity jako regionu pro kvalitní život i práci. Ve sledovaném období byla v rámci projektu realizována klíčová aktivita, kterou je zabezpečení chodu RSK a jí zřízených tematických pracovních skupin, tj. zejména zajištění činnosti sekretariátu RSK, kterým je Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina. Sekretariát RSK ve sledovaném období v souladu se schválenou žádostí o podporu projektu zajišťoval zejména následující činnosti: I. Personální a platové zajištění Realizaci projektu po věcné a odborné stránce ve sledovaném období zajišťovali pracovníci sekretariátu RSK Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina, následovně: o v období Mgr. Eva Leligdonová, Ing. Lenka Matoušková, Mgr. Miloš Molák každý v rozsahu 0,5 úvazku o v období Ing. Gabriela Tomolová v rozsahu 1,0 úvazku, Ing. Lenka Matoušková v rozsahu 0,5 úvazku o z důvodu ukončení pracovního poměru Ing. Gabriely Tomolové, od dosud Mgr. Eva Leligdonová, Ing. Lenka Matoušková, Mgr. Miloš Molák každý v rozsahu 0,5 úvazku Realizací projektu se rozumí zejména: o zajištění činnosti sekretariátu RSK o organizační a administrativní zabezpečení chodu RSK a pracovních skupin o příprava a organizace zasedání RSK a pracovních skupin o příprava odborných podkladů pro zasedání RSK a pracovních skupin o vedení a archivace související dokumentace o sběr relevantních podkladů z území kraje (analýz, studií, projektových záměrů apod.) Stránka 1 z 4

10 o zajištění projednání, evaluace, doplnění a aktualizace Regionálního akčního plánu pro území Kraje Vysočina (dále jen RAP ), vč. zajištění přenosu informací na národní úroveň (NSK, MMR ČR) o podpora absorpční kapacity a informování potenciálních žadatelů v regionu o možnostech a podmínkách čerpání o zpracování, vedení a průběžná aktualizace databáze projektových záměrů RAP Pro výše uvedené pracovníky jsou v rámci rozpočtu projektu hrazeny způsobilé osobní výdaje v souladu s pravidly způsobilosti výdajů OP TP. Související doklady a přílohy (rekapitulace mzdových výdajů, aktuální platové výměry a další) jsou součástí dokumentace k Žádosti o platbu. II. Organizační zabezpečení zasedání RSK a pracovních skupin Pracovníci sekretariátu RSK ve sledovaném období organizačně zabezpečovali jednání RSK a jí zřízených tematických pracovních skupin. Jednalo se především o zajištění místa jednání, přípravu a distribuci pozvánek, programu a podkladů pro jednání, zpracování zápisů, administraci veškeré související dokumentace a zajištění plnění usnesení RSK a pracovních skupin, realizaci a koordinaci činností vyplývajících z přijatých usnesení. Ve sledovaném období se uskutečnilo: o 1. zasedání pracovní skupiny Venkov dne Zasedání pracovní skupiny bylo věnováno projednání připravovaných krajských dotačních titulů na podporu rozvoje venkova (Pravidla Rady Kraje Vysočina na podporu činnosti místních akčních skupin, grantové programy Fondu Vysočiny Venkovské prodejny 2018 a Rozvoj vesnice 2018) a návrhů dalších témat, která by pracovní skupina v rámci své činnosti měla řešit. Dokumentace k tomuto jednání (pozvánka, prezenční listina, zápis, fotodokumentace) je uvedena v příloze ZoR1_př. 2_1. zasedání PS Venkov. o 13. zasedání Regionální stálé konference dne Na tomto zasedání RSK projednala a schválila Zprávu o hodnocení plnění Regionálního akčního plánu a Výroční zprávu o činnosti RSK za rok Dále byly na jednání představeny výstupy Analýzy potřeb měst a obcí ČR, stav přípravy na programové období EU či aktuální informace o realizaci integrovaných nástrojů. Členové RSK byli rovněž seznámeni s projektovým záměrem na implementaci Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Učíme se ze života pro život. Dokumentace k tomuto jednání (pozvánka, prezenční listina, zápis, fotodokumentace) je uvedena v příloze ZoR1_př. 3_13. zasedání RSK. o 2. zasedání pracovní skupiny Venkov dne Klíčovým tématem bylo projednání nové podoby dotační politiky Kraje Vysočina od roku 2019 návrhu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny. Jednání pracovní skupiny se též zúčastnila zástupkyně jihlavské pobočky Úřadu práce ČR k problematice podmínek vytváření veřejně prospěšných pracovních míst na obcích. Dokumentace k tomuto jednání (pozvánka, prezenční listina, zápis, fotodokumentace) je uvedena v příloze ZoR1_př. 4_2. zasedání PS Venkov. Stránka 2 z 4

11 o Pracovní skupina Školství, vzdělávání, vysoké školy, výzkum a vývoj Pracovní skupina se zabývala projednáním a schválením 2. aktualizace Rámce pro investice do infrastruktury Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání ( KAP ). Jednalo se o doplnění projektových záměrů připravovaných k předložení do aktuálně vyhlášených výzev místních akčních skupin (dále jen MAS ) v rámci implementace strategií CLLD (komunitně vedeného místního rozvoje). Projednání probíhalo v souladu s čl. 4 odst. 4 Jednacího řádu RSK tzv. procedurou korespondenčního elektronického hlasování prostřednictvím elektronické pošty, v termínu Pracovní skupina doporučila RSK přijmout navrhované usnesení. Dokumentace k tomuto jednání (oslovení členů pracovní skupiny, podkladový materiál, zápis) je uvedena v příloze ZoR1_př. 5_PS VVV květen o 14. jednání Regionální stálé konference Členům RSK byla předložena ke schválení 2. aktualizace Rámce pro investice do infrastruktury KAP a změna nositele projektu MAP II místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro území správního obvodu obce s rozšířenou působností Náměšť nad Oslavou. Z časových důvodů projednání proběhlo v souladu s čl. 4 odst. 4 Jednacího řádu RSK tzv. procedurou korespondenčního elektronického hlasování prostřednictvím elektronické pošty, v termínu Dokumentace k tomuto jednání (oslovení členů RSK, podkladový materiál, zápis) je uvedena v příloze ZoR1_př. 6_14. zasedání RSK. o Pracovní skupina Školství, vzdělávání, vysoké školy, výzkum a vývoj Pracovní skupina v rámci tohoto jednání řešila schválení Rámce pro investice do infrastruktury pro oblast speciálního školství. Schválení tohoto dokumentu je nezbytné v souvislosti s plánovaným zářijovým vyhlášením výzvy IROP č. 86 Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života, kdy soulad projektového záměru s Rámcem patří k podmínkám přijatelnosti uvedené výzvy. Rámec pro investice do infrastruktury pro oblast speciálního školství byl v souladu s čl. 4 odst. 4 Jednacího řádu RSK projednán a schválen tzv. procedurou korespondenčního elektronického hlasování prostřednictvím elektronické pošty, které probíhalo v termínu Dokumentace k tomuto jednání (oslovení členů pracovní skupiny, podkladový materiál, zápis) je uvedena v příloze ZoR1_př. 7_PS VVV květen o Pracovní skupina Doprava Členové pracovní skupiny byli dne osloveni ve věci aktualizace přílohy Regionálního akčního plánu pro území Kraje Vysočina ( RAP ) - seznamu projektových záměrů kraje na modernizaci a rekonstrukci vybraných úseků silnic II. a III. třídy připravovaných k předložení do specifického cíle 1.1 IROP. Aktualizace spočívala v doplnění nového projektového záměru. Projednání aktualizace RAP probíhalo v souladu s čl. 4 odst. 4 Jednacího řádu RSK tzv. procedurou korespondenčního elektronického hlasování prostřednictvím elektronické pošty, v termínu do Pracovní skupina doporučila RSK přijmout navrhované usnesení. Dokumentace k tomuto jednání (oslovení členů pracovní skupiny, podkladový materiál, zápis) je uvedena v příloze ZoR1_př. 8_PS Doprava srpen Stránka 3 z 4

12 Ve sledovaném období byla dále zahájena příprava 15. zasedání RSK, které se uskuteční dne Pracovníci sekretariátu RSK dále průběžně zajišťovali komunikaci se členy RSK a pracovních skupin, vedení aktuálního seznamu členů RSK a pracovních skupin, zveřejňování výstupů, které RSK určí k předání veřejnosti, na webových stránkách RSK ( vedení a administraci dokumentace související s činností RSK a pracovních skupin. III. IV. Aktualizace přílohy Regionálního akčního plánu pro území Kraje Vysočina Ve sledované etapě byla zpracována aktualizace přílohy RAP - seznamu dopravních projektů, pro jejichž realizaci se předpokládá využití prostředků v rámci specifického cíle 1.1 IROP. Aktualizace spočívala v doplnění nového projektového záměru II/379 Velká Bíteš severozápadní obchvat. Aktualizace byla projednána pracovní skupinou Doprava v období červenec/srpen 2018 a schválení se předpokládá na nejbližším zasedání RSK, které se připravuje na termín Mapování absorpční kapacity a potřeb v území, komunikace s MMR ČR Ve sledovaném období v rámci průběžné komunikace s MMR ČR zajišťoval sekretariát RSK zpracování podkladů/připomínek/zpětné vazby pro: o podmínky výzvy IROP na podporu sociálního bydlení o podmínky výzvy OP PIK v rámci programu Nemovitosti o relevantní části dokumentů souvisejících s přípravou České republiky na programové období EU po roce 2020 (Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+, Národní koncepce realizace politiky soudržnosti), návrh vymezení hospodářsky a sociálně ohrožených regionů o mapování a sběr projektových záměrů pro potřeby Národního investičního plánu a dotačních programů na národní úrovni V. Nákup kancelářských potřeb a vybavení nezbytných k zajištění administrace činnosti RSK a sekretariátu RSK Ve sledovaném období byl realizován nákup kancelářských potřeb nezbytných pro zajištění administrace činnosti RSK a sekretariátu RSK. Nákup části potřeb byl proveden prostřednictvím Dynamického nákupního systému na dodávky kancelářských materiálů; zbývající položky, které součástí tohoto systému nejsou, byly objednány zvlášť na základě poptávky. Související doklady jsou součástí dokumentace k Žádosti o platbu. VI. Ostatní aktivity Zástupci sekretariátu RSK se účastní pravidelných setkání sekretariátů RSK s MMR ČR. Ve sledovaném období se tato setkání konala v termínech , , , , , a Zástupci sekretariátu se dále průběžně účastní zasedání řídících výborů místních akčních plánů rozvoje vzdělávání realizovaných na území Kraje Vysočina. Stránka 4 z 4

Zpráva o realizaci. CZ /0.0/0.0/15_003/ % & Regionální stálé konference pro území Kraje,- II. sdz2cpzor2 # &' ( )

Zpráva o realizaci. CZ /0.0/0.0/15_003/ % & Regionální stálé konference pro území Kraje,- II. sdz2cpzor2 # &' ( ) RK-08-2019-63, př. 1 počet stran: 11 Zpráva o realizaci projektu: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000124 % & Regionální stálé konference pro území Kraje,- II Informace o &./ ( zprávy: Typ zprávy: Typ dokumentu:

Více

Zpráva o realizaci. CZ /0.0/0.0/15_003/ Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina

Zpráva o realizaci. CZ /0.0/0.0/15_003/ Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina Zpráva o realizaci Registrační číslo projektu: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000055 Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina Informace o zprávě Identifikační číslo zprávy:

Více

Závěrečná zpráva o realizaci

Závěrečná zpráva o realizaci RK-11-2018-52, př. 1 počet stran: 14 Závěrečná zpráva o realizaci Registrační číslo projektu: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000055 Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina

Více

Zpráva o realizaci. Řešení problémových oblastí komunitně vedeného místního rozvoje. Pořadí: 1 Podrobný popis aktivit v rámci realizace provozu údržby

Zpráva o realizaci. Řešení problémových oblastí komunitně vedeného místního rozvoje. Pořadí: 1 Podrobný popis aktivit v rámci realizace provozu údržby Zpráva o realizaci Registrační číslo projektu: CZ.08.1.125/0.0/0.0/16_004/0000080 Řešení problémových oblastí komunitně vedeného místního rozvoje Informace o zprávě Identifikační číslo zprávy: 7mCIjPZoR1

Více

Zpráva o realizaci. Řešení problémových oblastí komunitně vedeného místního rozvoje. Informace o zprávě. Harmonogram projektu.

Zpráva o realizaci. Řešení problémových oblastí komunitně vedeného místního rozvoje. Informace o zprávě. Harmonogram projektu. Zpráva o realizaci Registrační číslo projektu: CZ.08.1.125/0.0/0.0/16_004/0000080 Řešení problémových oblastí komunitně vedeného místního rozvoje Informace o zprávě Identifikační číslo zprávy: 7mCIjPZoR2

Více

Zpráva o realizaci. Administrace SCLLD v MAS Sdružení SPLAV-1.etapa. Identifikační číslo zprávy:

Zpráva o realizaci. Administrace SCLLD v MAS Sdružení SPLAV-1.etapa. Identifikační číslo zprávy: Zpráva o realizaci Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001213 Administrace SCLLD v MAS Sdružení SPLAV-1.etapa Informace o zprávě Identifikační číslo zprávy: 1gHC2PZoR1 Typ zprávy: Zpráva

Více

Závěrečná zpráva o realizaci

Závěrečná zpráva o realizaci RK-11-2018-49, př. 1 počet stran: 6 Závěrečná zpráva o realizaci Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000333 Transformace Domova Háj I. Informace o zprávě Identifikační číslo zprávy:

Více

Zpráva o realizaci. Transformace Domova Háj II. d406ypzor1 Zpráva o realizaci Realizační

Zpráva o realizaci. Transformace Domova Háj II. d406ypzor1 Zpráva o realizaci Realizační RK-06-2019-41, př. 1 Počet stran: 6 Zpráva o realizaci Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005877 Transformace Domova Háj II. Informace o zprávě Identifikační číslo zprávy: Typ zprávy:

Více

Zpráva o realizaci. CZ /0.0/0.0/16_031/ Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina - Jankovský potok

Zpráva o realizaci. CZ /0.0/0.0/16_031/ Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina - Jankovský potok Zpráva o realizaci Registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_031/0004915 Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina - Jankovský potok Informace o zprávě Identifikační číslo zprávy:

Více

Zpráva o realizaci. Transformace Domova Háj III. d6in6pzor1 Zpráva o realizaci Realizační

Zpráva o realizaci. Transformace Domova Háj III. d6in6pzor1 Zpráva o realizaci Realizační RK-17-2019-55, př. 1 počet stran: 7 Zpráva o realizaci Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005883 Transformace Domova Háj III. Informace o zprávě Identifikační číslo zprávy: Typ zprávy:

Více

REGIONÁLNÍ STÁLÁ KONFERENCE ÚSTECKÉHO KRAJE CZ /0.0/0.0/15_003/ Přehled činnosti sekretariátu RSK ÚK za rok 2016

REGIONÁLNÍ STÁLÁ KONFERENCE ÚSTECKÉHO KRAJE CZ /0.0/0.0/15_003/ Přehled činnosti sekretariátu RSK ÚK za rok 2016 Přehled činnosti sekretariátu RSK ÚK za rok 2016 Odborné zajištění chodu RSK Měsíc Popis Leden konzultace projektové žádosti s poskytovatelem dotace v rámci přípravy a finalizace projektové žádosti na

Více

Výroční zpráva Regionální stálé konference (RSK) pro území Kraje Vysočina za rok 2016

Výroční zpráva Regionální stálé konference (RSK) pro území Kraje Vysočina za rok 2016 Výroční zpráva Regionální stálé konference (RSK) pro území Kraje Vysočina za rok 2016 1. Úvod Regionální stálá konference je jedním z podstatných prvků systému koordinace územní dimenze, do kterého aktivně

Více

4. zasedání 29. dubna 2016, Praha

4. zasedání 29. dubna 2016, Praha 4. zasedání 29. dubna 2016, Praha Program zasedání regionální komory NSK Čas 10:00 10:30 Bod programu Úvod Metodické a koordinační aktivity MMR Aktuálně řešená témata v regionální politice ČR 10:30 11:15

Více

OBECNÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

OBECNÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM OBECNÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PŘÍLOHA Č. 7 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA CELÉ OBDOBÍ REALIZACE PROJEKTU VZOR VYDÁNÍ 1.5 PLATNOST OD 1. 7. 2016 Úvodní strana dokumentu

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Zlepšení prostředí v problémových sídlištích PŘÍLOHA Č. 11 HLÁŠENÍ O POKROKU - VZOR Vydání 01, platnost od 22. května 2009 Hlášení o pokroku 1. Údaje o projektu: Prioritní

Více

4. zasedání 29. duben 2016, Praha

4. zasedání 29. duben 2016, Praha 4. zasedání 29. duben 2016, Praha Program zasedání regionální komory NSK Čas Bod programu 14:00 14:15 Kontrola plnění usnesení ze 3. zasedání NSK 14:15 15:00 Shrnutí jednání jednotlivých komor NSK a diskuse

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA K PODKLADOVÝM DOKUMENTŮM

DŮVODOVÁ ZPRÁVA K PODKLADOVÝM DOKUMENTŮM DŮVODOVÁ ZPRÁVA K PODKLADOVÝM DOKUMENTŮM 1. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Doprava 2014-2020 25. června 2015 Ministerstvo dopravy, Velké kolegium Statut a jednací řád Monitorovacího

Více

Příprava Regionálního akčního plánu Libereckého kraje 1. zasedání Regionální stálé konference LK , Krajský úřad Libereckého kraje

Příprava Regionálního akčního plánu Libereckého kraje 1. zasedání Regionální stálé konference LK , Krajský úřad Libereckého kraje Příprava Regionálního akčního plánu Libereckého kraje 1. zasedání Regionální stálé konference LK 12.11.2014, Krajský úřad Libereckého kraje Národní úroveň-východiska Operační programy (byly vymezeny usnesením

Více

Výroční zpráva Regionální stálé konference (RSK) pro území Kraje Vysočina za rok 2017

Výroční zpráva Regionální stálé konference (RSK) pro území Kraje Vysočina za rok 2017 Výroční zpráva Regionální stálé konference (RSK) pro území Kraje Vysočina za rok 2017 1. Úvod Regionální stálá konference je jedním z podstatných prvků systému koordinace územní dimenze, do kterého aktivně

Více

Výzva I programu podpory Technická pomoc

Výzva I programu podpory Technická pomoc MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Výzva I programu podpory Technická pomoc Název programu podpory Prioritní osa operačního

Více

Regionální stálá konference Regionální akční plán

Regionální stálá konference Regionální akční plán Regionální stálá konference Regionální akční plán Zpracoval(a): Ing. Denisa Toráčová Mgr. Jiří Štěpán Datum: 24.2.2015 Aktuální stav v programovém období 2014-2020 Operační programy 7/2014: programy dopracovány

Více

Zápis 6. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje

Zápis 6. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje Zápis 6. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje Den konání: 1. března 2017 Místo: předsálí zastupitelstva kraje Účastníci konference: 34 účastníků (viz prezenční listina) - členové

Více

Informace o činnosti sekretariátu Regionální stálé konference

Informace o činnosti sekretariátu Regionální stálé konference Informace o činnosti sekretariátu Regionální stálé konference 10. jednání Regionální stálé konference - 30. 3. 2017 Ing. Přemysl Bureš Mgr. Aneta Štíchová Výroční zpráva RSK LK Přehled aktivit RSK Aktivita

Více

Aktuální informace MMR Odboru regionální politiky

Aktuální informace MMR Odboru regionální politiky Aktuální informace MMR Odboru regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 18. 3. 2016 RSK Jihomoravského kraje Aktuální činnost MMR Odboru regionální politiky Průběžná komunikace se zástupci

Více

1. jednání pracovní skupiny SOCIÁLNÍ OBLAST

1. jednání pracovní skupiny SOCIÁLNÍ OBLAST 1. jednání pracovní skupiny SOCIÁLNÍ OBLAST v rámci Regionální stálé konference KHK pro potřeby tvorby Regionálního akčního plánu KHK 23. 10. 2014 Hradec Králové Schválené operační programy 2014 2020 =

Více

MČ Praha 22 MAP. MČ Praha 22 Místní akční plán rozvoje vzdělávání. Představení MAP MČ Praha 22 na setkání zástupců MAP I a KAP

MČ Praha 22 MAP. MČ Praha 22 Místní akční plán rozvoje vzdělávání. Představení MAP MČ Praha 22 na setkání zástupců MAP I a KAP MČ Praha 22 MAP MČ Praha 22 Místní akční plán rozvoje vzdělávání Představení MAP MČ Praha 22 na setkání zástupců MAP I a KAP 10. 4. 2019 Žadatelem byla MČ Praha 22 a projekt byl realizován na území správního

Více

Statut Pracovní skupiny Vzdělávání

Statut Pracovní skupiny Vzdělávání Statut Pracovní skupiny Vzdělávání Karlovarského kraje Preambule 1. V programovém období 2014-2020 Evropské unie jsou uplatňovány principy územní dimenze. Územní dimenzí se rozumí zacílení intervencí Evropských

Více

PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12

PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12 PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12 Etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu/hlášení o pokroku 1 předkládá

Více

Regionální stálá konference pro území. Plzeňského kraje. 3. jednání, 12. listopadu 2015 Krajský úřad Plzeňského kraje

Regionální stálá konference pro území. Plzeňského kraje. 3. jednání, 12. listopadu 2015 Krajský úřad Plzeňského kraje Regionální stálá konference pro území Plzeňského kraje 3. jednání, 12. listopadu 2015 Krajský úřad Plzeňského kraje 1. Zahájení, úvodní slovo 1. Zahájení, úvodní slovo Úvodní slovo p. Václav Šlajs, hejtman

Více

Regionální stálá konference pro území. Plzeňského kraje. 6. jednání, 22. září 2016 Krajský úřad Plzeňského kraje

Regionální stálá konference pro území. Plzeňského kraje. 6. jednání, 22. září 2016 Krajský úřad Plzeňského kraje Regionální stálá konference pro území Plzeňského kraje 6. jednání, 22. září 2016 Krajský úřad Plzeňského kraje 1. Zahájení, úvodní slovo Program jednání 1. Zahájení, schválení programu a schválení hostů

Více

Aktuální informace z Odboru regionální politiky MMR

Aktuální informace z Odboru regionální politiky MMR Aktuální informace z Odboru regionální politiky MMR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 22. 9. 2016 RSK Plzeňského kraje Struktura prezentace 1. Význam regionálního akčního plánu 2. Aktuální a plánované

Více

8. Národní stálá konference. 14. prosince Uměleckoprůmyslové muzeum, 17. listopadu 2, Praha 1

8. Národní stálá konference. 14. prosince Uměleckoprůmyslové muzeum, 17. listopadu 2, Praha 1 8. Národní stálá konference 14. prosince 2017 Akademie veřejného investování (AVI), Pařížská 4, Praha 1 9:00 9:30 Registrace Program 9:30 12:30 Jednání jednotlivých komor NSK podrobný program dále 12:30

Více

Národní stálá konference komora regionální

Národní stálá konference komora regionální Národní stálá konference komora regionální MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI 5. zasedání 5. října, Poděbrady Program zasedání Čas Bod programu 13:30 14:00 Metodické a koordinační

Více

Statut Národní stálé konference

Statut Národní stálé konference Statut Národní stálé konference Článek 1 Úvodní ustanovení 1. V programovém období 2014-2020 je pro koordinaci realizace územní dimenze ustavena Národní stálá konference (dále jen NSK ), jakožto nástupce

Více

Integrovaný operační program Hlášení o udržitelnosti projektu

Integrovaný operační program Hlášení o udržitelnosti projektu Integrovaný operační program Hlášení o udržitelnosti projektu Číslo zprávy Období 1 1) Údaje o projektu: Oblast intervence Aktivita NUTS II Kraj Příjemce Registrační číslo projektu Název projektu Převzal

Více

Aktuální informace z Odboru regionální politiky MMR

Aktuální informace z Odboru regionální politiky MMR Aktuální informace z Odboru regionální politiky MMR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 23. 9. 2016 RSK Jihomoravského kraje Struktura prezentace 1. Význam regionálního akčního plánu 2. Aktuální a plánované

Více

Aktuální informace z oblasti regionální politiky

Aktuální informace z oblasti regionální politiky MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Aktuální informace z oblasti regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Liberec, 25. září 2017 Příprava období po roce 2020 na národní úrovni Východiska pozice ČR

Více

Aktuální informace z oblasti regionální politiky

Aktuální informace z oblasti regionální politiky MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Aktuální informace z oblasti regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Hradec Králové, 11. října 2017 Shrnutí jednání komory regionální Shrnutí aktuální informací

Více

NÁRODNÍ STÁLÁ KONFERENCE

NÁRODNÍ STÁLÁ KONFERENCE NÁRODNÍ STÁLÁ KONFERENCE SOUBOR USNESENÍ ze 4. zasedání Národní stálé konference Datum zasedání: 29. dubna 2016 Místo: Slovanský dům, Na Příkopě 22, Praha Usnesení Národní stálé konference č. NSK-1/2016

Více

Program 5. Národní stálé konference 1. den jednání 5. října 2016

Program 5. Národní stálé konference 1. den jednání 5. října 2016 5. Národní stálá konference 5. 6. října 2016 Kongresové centrum Poděbrady (nám. T. G. Masaryka 433; 290 01 Poděbrady III) Program 5. Národní stálé konference 1. den jednání 5. října 2016 13:00 13:30 Registrace

Více

OBECNÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

OBECNÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM OBECNÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PŘÍLOHA Č. 8 ZPRÁVA O UDRŽITELNOSTI PROJEKTU VZOR VYDÁNÍ 1.5 PLATNOST OD 1. 7. 2016 Úvodní strana dokumentu Datová položka

Více

Aktuální informace z Odboru regionální politiky MMR

Aktuální informace z Odboru regionální politiky MMR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Aktuální informace z Odboru regionální politiky MMR Regionální stálá konference Libereckého kraje, 26. září 2018, Liberec Obsah příspěvku 1. Příprava ČR na Programové období

Více

PŘÍLOHA č. 17a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. Monitorovací zpráva o realizaci projektu OP VaVpI

PŘÍLOHA č. 17a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. Monitorovací zpráva o realizaci projektu OP VaVpI PŘÍLOHA č. 17a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI Monitorovací zpráva o realizaci projektu OP VaVpI Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Monitorovací

Více

2. zasedání NSK 27. března 2015, Praha

2. zasedání NSK 27. března 2015, Praha 2. zasedání NSK 27. března 2015, Praha Program plenárního zasedání NSK Čas Bod programu 13:00 13:30 Schválení Statutu a Jednacího řádu NSK 13:30 14:30 Shrnutí jednání jednotlivých komor Přijetí usnesení

Více

2. jednání pracovní skupiny OBCE A MĚSTA při Regionální stálé konferenci KHK

2. jednání pracovní skupiny OBCE A MĚSTA při Regionální stálé konferenci KHK 2. jednání pracovní skupiny OBCE A MĚSTA při Regionální stálé konferenci KHK pro potřeby tvorby Regionálního akčního plánu KHK 29. 1. 2015 Hradec Králové Program Úvodní slovo Aktuální informace o přípravě

Více

Zpráva o realizaci. 4vzyJPZoR1 Zpráva o realizaci Realizační Pavel Buňat

Zpráva o realizaci. 4vzyJPZoR1 Zpráva o realizaci Realizační Pavel Buňat RK-02-2018-27, př. 1 počet stran: 7 Zpráva o realizaci Registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001630 Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic Informace o zprávě Identifikační číslo zprávy:

Více

Aktuální informace z programového období 2014+

Aktuální informace z programového období 2014+ Aktuální informace z programového období 2014+ Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 12. 11. 2015 RSK Plzeňského kraje Aktuální činnost MMR ORP Aktualizace Národního dokumentu k územní dimenzi - Finanční alokace,

Více

Statut Regionální stálé konference pro území Moravskoslezského kraje

Statut Regionální stálé konference pro území Moravskoslezského kraje Statut Regionální stálé konference pro území Moravskoslezského kraje Preambule 1. V programovém období 2014-2020 Evropské unie jsou uplatňovány principy územní dimenze. Územní dimenzí se rozumí zacílení

Více

MATERIÁLOVÉ A ENERGETICKÉ

MATERIÁLOVÉ A ENERGETICKÉ Statutární město Brno jako nositel Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje Integrované územní investice (ITI) oznamuje změny ve 30. výzvě k předkládání projektových

Více

3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu MAS Region HANÁ jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Region HANÁ na období 2014 2020 vyhlašuje 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního

Více

vyhlašuje 7. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

vyhlašuje 7. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu MAS Litomyšlsko jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Litomyšlsko 2014 2020 vyhlašuje 7. výzvu k předkládání žádostí o podporu

Více

CLLD (MAS) optikou MMR. Mgr. František Kubeš Odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

CLLD (MAS) optikou MMR. Mgr. František Kubeš Odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj ČR CLLD (MAS) optikou MMR Mgr. František Kubeš Odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj ČR LeaderFEST 2015, Náchod, 18. a 19. 6. 2015 CLLD NA MMR Odbor regionální politiky metodický gestor

Více

Aktuální informace z Odboru regionální politiky MMR

Aktuální informace z Odboru regionální politiky MMR Aktuální informace z Odboru regionální politiky MMR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 30. 9. 2016 RSK Olomouckého kraje Struktura prezentace Význam regionálního akčního plánu Aktuální a plánované činnosti

Více

Projekt KAP ve Zlínském kraji

Projekt KAP ve Zlínském kraji Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje Projekt KAP ve Zlínském kraji Představení projektu Workshop pro ředitele a zástupce škol Zlín 21. listopadu 2016 Proč KAP? 2 V oblasti regionálního

Více

NÁRODNÍ STÁLÁ KONFERENCE

NÁRODNÍ STÁLÁ KONFERENCE NÁRODNÍ STÁLÁ KONFERENCE SOUBOR USNESENÍ ze 4. zasedání Národní stálé konference Datum zasedání: 29. dubna 2016 Místo: Slovanský dům, Na Příkopě 22, Praha Usnesení Národní stálé konference č. NSK-1/2016

Více

4.výzva MAS Východní Slovácko IROP Zázemí a rozvoj sociálních služeb

4.výzva MAS Východní Slovácko IROP Zázemí a rozvoj sociálních služeb MAS Východní Slovácko jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje Barevná venkovská harmonie: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Východní Slovácko pro období 2014 2020 oznamuje

Více

Územní dimenze a nové nástroje v programovém období včetně Regionálního akčního plánu, role Regionální stálé konference

Územní dimenze a nové nástroje v programovém období včetně Regionálního akčního plánu, role Regionální stálé konference Územní dimenze a nové nástroje v programovém období 2014 2020 včetně Regionálního akčního plánu, role Regionální stálé konference Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚZEMNÍ DIMENZE Koncentrace

Více

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V LIBERECKÉM KRAJI

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V LIBERECKÉM KRAJI MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V LIBERECKÉM KRAJI V období III.- VI./2018 1 Obsah ÚVOD 3 1. Čerpání dotací EU v ČR 4 1.1 Integrovaný regionální operační program 4 1.2 Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání

Více

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V LIBERECKÉM KRAJI

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V LIBERECKÉM KRAJI MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V LIBERECKÉM KRAJI V období IX.- XI./218 OBSAH ÚVOD 2 1. Čerpání dotací EU v ČR 3 1.1 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 1.2 Operační program Výzkum,

Více

Územní dimenze a využití integrovaných nástrojů v programovém období

Územní dimenze a využití integrovaných nástrojů v programovém období Územní dimenze a využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 2020 Mgr. Jelena Kriegelsteinová ředitelka Odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Jednání

Více

3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2017

3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2017 3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2017 f) Evropské programy Rekapitulace v tis.kč ORJ 31.7. Návrh rozpočtu na rok 2017 % 30 Příprava projektů 1 586 34 1 150 196,25 59 60 64 74 76 Celkem Ostatní projekty

Více

MAS Českomoravské pomezí IROP Investice do škol a školských zařízení včetně vybavení

MAS Českomoravské pomezí IROP Investice do škol a školských zařízení včetně vybavení MAS Českomoravské pomezí o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Českomoravské pomezí na období 2014 2020 oznamuje změnu v 2. výzvě k předkládání žádostí o

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Předběžný harmonogram výzev 015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Typ výzvy Termín výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Předpokládané

Více

vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu Místní akční skupina Hlinecko, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014-2020 (2023) vyhlašuje 2. výzvu k

Více

MAS Krkonoše IROP Infrastruktura pro vzdělávání na území MAS Krkonoše.

MAS Krkonoše IROP Infrastruktura pro vzdělávání na území MAS Krkonoše. MAS Krkonoše jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Krkonoše na období 2014 2020 vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního

Více

Česká republika v programovém období 2014 2020, integrované nástroje. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Česká republika v programovém období 2014 2020, integrované nástroje. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Česká republika v programovém období 2014 2020, integrované nástroje Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR PŘÍKLADY PROJEKTŮ ALOKACE NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 - 18,9% 26,69 mld. 21,64

Více

Strategie regionálního rozvoje a navazující aktivity. PS pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území

Strategie regionálního rozvoje a navazující aktivity. PS pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území Strategie regionálního rozvoje a navazující aktivity PS pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území 25. 2. 2016, Praha Strategie regionálního rozvoje - Schválena usnesením vlády č. 344/2013 - Základní

Více

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V LIBERECKÉM KRAJI

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V LIBERECKÉM KRAJI MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V LIBERECKÉM KRAJI V období III/219- V/219 7 OBSAH ÚVOD 2 1. Čerpání dotací EU v ČR 3 1.1 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 1.2 Operační program

Více

1. výzva MAS Krajina srdce-irop-modernizace VYBAVENÍ A REKONSTRUKCE ŠKOL

1. výzva MAS Krajina srdce-irop-modernizace VYBAVENÍ A REKONSTRUKCE ŠKOL MAS Krajina srdce jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Krajina srdce na období 2014 2020 vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního

Více

Poslední novinky k čerpání z Evropských fondů

Poslední novinky k čerpání z Evropských fondů 5. května 2016, Praha 1 Poslední novinky k čerpání z Evropských fondů MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI 5. května 2016, Praha 5. května 2016, Praha 2 Globální pohled na evropské

Více

ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM

ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM Tato zpráva se odevzdává v tištěné a elektronické podobě na ŘO IOP MMR každoročně do 31. 3. za předchozí kalendářní rok. 1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ Registrační

Více

Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20. Mgr. Jelena Kriegelsteinová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20. Mgr. Jelena Kriegelsteinová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20 Mgr. Jelena Kriegelsteinová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚZEMNÍ DIMENZE Koncentrace (zacílení) prostředků programů ESI fondů do specifických

Více

Zápis z jednání Programového výboru MAS Luhačovské Zálesí

Zápis z jednání Programového výboru MAS Luhačovské Zálesí Zápis z jednání Programového výboru MAS Luhačovské Zálesí Datum a čas zahájení: 25. září 2017, 9:00 hod. Místo: sekretariát MAS Luhačovské Zálesí,, Luhačovice Přítomni: viz prezenční listina (příloha č.

Více

vyhlašuje 8. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

vyhlašuje 8. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu MAS Region HANÁ, z. s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Region HANÁ na období 2014 2020 vyhlašuje 8. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného

Více

Aktuální stav příprav programového období

Aktuální stav příprav programového období Aktuální stav příprav programového období 2014 2020 Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Regionální rozvoj mezi teorií a praxí 5 29. května 2014, Pardubice PŘÍKLADY PROJEKTŮ ALOKACE NA

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 68. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY

Více

MAS Brána do Českého ráje IROP Investice do vzdělávání

MAS Brána do Českého ráje IROP Investice do vzdělávání MAS Brána do Českého ráje z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Brána do Českého ráje na období 2014 2020 vyhlašuje 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu

Více

Statutární město Plzeň jako zprostředkující subjekt ITI Strategie plzeňské metropolitní oblasti. vyhlašuje

Statutární město Plzeň jako zprostředkující subjekt ITI Strategie plzeňské metropolitní oblasti. vyhlašuje Statutární město Plzeň jako zprostředkující subjekt ITI Strategie plzeňské metropolitní oblasti vyhlašuje 19. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ZLEPŠENÍ

Více

3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu MAS LEADER-Loucko, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS LEADER-Loucko na období 2014 2020 vyhlašuje 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného

Více

PODKLADY PRO HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O PODPORU

PODKLADY PRO HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O PODPORU PŘÍLOHA 6 PODKLADY PRO HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O PODPORU OBSAH...Chyba! Záložka není definována. 1. ZAJIŠTĚNÍ PROVOZNÍ KAPACITY... 2 2. VAZBA INDIKÁTORŮ A AKTIVIT... 3 3. PODROBNÝ POPIS ANIMACÍ STRATEGIE CLLD...

Více

1.výzva MAS Hustopečsko-IROP-Cyklostezky pro všechny

1.výzva MAS Hustopečsko-IROP-Cyklostezky pro všechny MAS Hustopečsko jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Hustopečsko na období 2014 2020 oznamuje změny v 1. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného

Více

Výzva MAS Sokolovsko. MAS Sokolovsko IROP - Studie, strategie a plány v oblasti udržitelného rozvoje

Výzva MAS Sokolovsko. MAS Sokolovsko IROP - Studie, strategie a plány v oblasti udržitelného rozvoje Výzva MAS Sokolovsko MAS Sokolovsko IROP - Studie, strategie a plány v oblasti udržitelného rozvoje 1 MAS Sokolovsko o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS

Více

vyhlašuje 5. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

vyhlašuje 5. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu MAS Region HANÁ, z. s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Region HANÁ na období 2014 2020 vyhlašuje 5. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného

Více

MAS Podještědí jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Podještědí na období

MAS Podještědí jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Podještědí na období MAS Podještědí jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Podještědí na období 2014 2020 vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního

Více

Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center II.

Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center II. MAS Český les, z. s., jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Český les na období 2014 2020 vyhlašuje 13. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního

Více

MAS POHODA IROP Infrastruktura základních škol II

MAS POHODA IROP Infrastruktura základních škol II Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny POHODA venkova na období

Více

MAS POHODA IROP Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol I

MAS POHODA IROP Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol I Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny POHODA venkova na období

Více

MAS Region HANÁ, z. s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Region HANÁ na období

MAS Region HANÁ, z. s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Region HANÁ na období MAS Region HANÁ, z. s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Region HANÁ na období 2014 2020 vyhlašuje 9. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 86. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 86. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 86. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA VEDOUCÍ K PŘECHODU DO ŠKOL HLAVNÍHO VZDĚLÁVACÍHO

Více

9. Národní stálá konference. Program 9. Národní stálé konference

9. Národní stálá konference. Program 9. Národní stálé konference 9. Národní stálá konference 14. 15. březen 2018 Jindřichův Hradec Program 9. Národní stálé konference 1. den jednání 14. března 2018 12:00 13:00 Registrace (oběd) 13:00 16:30 Jednání jednotlivých komor

Více

MAS Šumavsko IROP Vybavení a modernizace učeben

MAS Šumavsko IROP Vybavení a modernizace učeben MAS Šumavsko, z. s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Šumavsko, z. s. na období 2014 2020 vyhlašuje 8. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného

Více

vyhlašuje 12. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

vyhlašuje 12. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu MAS Region HANÁ, z. s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Region HANÁ na období 2014 2020 vyhlašuje 12. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného

Více

7. výzva MAS Prostějov venkov o.p.s. IROP infrastruktura pro základní vzdělávání-o3 Investice do školství-iii.

7. výzva MAS Prostějov venkov o.p.s. IROP infrastruktura pro základní vzdělávání-o3 Investice do školství-iii. MAS Prostějov venkov o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Prostějov venkov o.p.s. na období 2014 2020 vyhlašuje 7. výzvu k předkládání žádostí o podporu

Více

Spolupráce MAS a ÚRR v rámci územní dimenze Ing. Erika Šteflová ÚRR Jihlava

Spolupráce MAS a ÚRR v rámci územní dimenze Ing. Erika Šteflová ÚRR Jihlava Spolupráce MAS a ÚRR v rámci územní dimenze Ing. Erika Šteflová ÚRR Jihlava Východiska pro zapojení ÚRR do implementace IROP Dohoda o partnerství schválena EK dne 26. srpna 2014 definuje IROP jako program

Více

Územní dimenze a nové nástroje v programovém období Mgr. Jelena Kriegelsteinová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Územní dimenze a nové nástroje v programovém období Mgr. Jelena Kriegelsteinová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Územní dimenze a nové nástroje v programovém období 2014-2020 Mgr. Jelena Kriegelsteinová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚZEMNÍ DIMENZE Koncentrace (zacílení) prostředků programů ESI fondů do specifických

Více

Konference k tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období Dolní Žandov

Konference k tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období Dolní Žandov Konference k tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014-2020 Dolní Žandov 29.5.2014 Program 9:30 Přivítání účastníků, informace o možnostech MAS v období 2014 2020 10:00 Jednání pracovních

Více

12. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

12. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu MAS Královédvorsko, z. s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Královédvorsko na období 2014 2020 vyhlašuje 12. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc 1. Identifikace výzvy Prioritní osa Specifický cíl 1 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství 1.3 Podpořit kapacity pro

Více

MAS Sedlčansko IROP Infrastruktura vzdělávání

MAS Sedlčansko IROP Infrastruktura vzdělávání MAS Sedlčansko,o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Sedlčansko na období 2014 2020 vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 88. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 88. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 88. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (SVL) II. Identifikace

Více