A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Malá Šitboř. Mapa A: Území obce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Malá Šitboř. Mapa A: Území obce"

Transkript

1 A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ Název obce: Milíkov Kód obce (IČOB): 9492 (53896) Číslo ORP3 (ČSÚ): 412 (412) Název ORP3: Cheb Kód OPOU2 ČSÚ: 4121 Název OPOU2:: Cheb Pozn: Přehledové mapky prezentují území celé obce, do které dotčená část obce spadá. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Kód části obce PRVK: Název části obce: Kód části obce PRVK: IČOB obce obce ÚIR: CZ Stránka 1 z 8

2 Počet obyvatel B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) Obec Milíkov místní část se nachází západně od místní části Milíkov. Je zde charakteristická venkovská zástavba, rodinné domy a rekreační objekty. Část území se nachází v ochranném pásmu 3. stupně přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Františkovy Lázně (NV č. 152/1992 Sb., příl. č. 2) a část ve vnějším ochranném pásmu 2. stupně vodního zdroje Jesenice- Nebanice. B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ Počet obyvatel: Počet trvale bydlících obyvatel Počet osob s časově omezeným pobytem (ČOP) Graf B2.1: Vývoj počtu obyvatel Celkový počet trvale bydlících obyvatel a obyvatel s ČOP počet trvale bydlících obyvatel počet obyvatel s ČOP C. PODKLADY Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Cheb z roku 1997 zpracovaný firmou Hydroprojekt CZ a.s., aktualizovaný Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod Provozní řád vodovodu Okrouhlá (3/211) GIS CHEVAK Cheb, a.s. Stránka 2 z 8

3 D. VODOVODY D.1 POTŘEBA VODY Z BILANCE Základní parametry: Ozn.: Jednotky: Rok: Počet všech zásobených obyvatel Nz obyvatel Voda vyrobená celkem VVR tis.m3/r ,4 Voda fakturovaná celkem VFC tis.m3/r ,4 Voda fakturovaná pro obyvatele VFD tis.m3/r ,1 Spec. potř. fakt. vody obyvatelstva Qs,d l/(os.den) 75,1 38,6 4,3 88,6 Spec. potř. fakt. vody Qs l/(os.den) 112,6 115,8 12,9 98,5 Spec. potř. vody vyrobené Qs,v l/(os.den) 15,1 154,4 161,2 98,5 Průměrná denní potřeba Qp m3/d ,5 Max. denní potřeba Qd m3/d 16,4 16,4 16,4 9,8 Mapa D1: Vodovody - rozvody v obci Trasování sítí, lokalizace vodojemů, zdrojů, ATS, ČS, ÚV, redukcí tlaku Obec: Milíkov Legenda: Vodovody Čerpací stanice Úpravny vody navrhované navržená navržená rekonstrukce rekonstrukce rekonstrukce Vodojem věžový Vodojem zemní Studna, vrt ATS rekonstrukce navržený navržená navržená Stránka 3 z 8

4 Investiční náklady [mil. Kč/r] Specifická potřeba vody [l/os.r] Počet obyvatel Graf D1.1: Počet zásobených obyvatel Celkový počet zásobovaných trvale bydlících obyvatel a obyvatel s ČOP počet zásobených trvale bydlících počet zásobených s ČOP počet obyvatel celkem Graf D1.2: Specifická potřeba vody [l/os.r] fakturované vody vody vyrobené fakturované vody obyvatelstva Tab. D.1.3: Vodovody - časový přehled výstavby Druh investice Rok: [mil. Kč/r]: nové investice rekon. řadů rekon. ostatní Celkem [mil.kč Graf D1.4: Vodovody - investice Časový přehled výstavby [mil.kč/r] 1,,8,6,4,2, nové investice [mil.kč/r] rekonstrukce řadů [mil.kč/r] rekonstrukce ostatní [mil.kč/r] Stránka 4 z 8

5 D.2 POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU Obec Milíkov místní část ( m n.m.) je v současné době zásobena pitnou vodou z vodovodní sítě veřejeného vodovodu Okrouhlá. Jako zdroj vody pro zásobování veřejného vodovodu slouží vrtaná artézská studna HV 3 v obci Okrouhlá. Vydatnost této studny je 5 l/s Ze studny je voda čerpána ponorným čerpadlem do objektu čerpací stanice úpravny, kde je voda alkalizována hydroxidem vápenatým a dezinfikována chlornanem sodným Voda je dále přivedena do věž. vdj. Okrouhlá 2 m3. Z tohoto vodojemu je voda gravitačně vedena do obce Okrouhlá a dále do Velké Šitboře a Malé Šitboře. Propojovací řad Šitboř začíná napojením na ukončení ho vodovodního řadu mezi farmou a obytným objektem ve Velké Šitboři. Celková délka propojovacího řadu Šitboř je 621m, řad je proveden z trub PE-HD PE SDR 17 d 5 x 5,4 (DN 8). Celková délka vodovodního potrubí na území částí obce Malá a Velká Šitboř dohromady je 3 171,2 m. Celkem je na řad napojeno 2 přípojek v délce 385,7 m (dohromady pro části obce Malá a Velká Šitboř). D.3 ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ Systém zásobení obce pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnu. D.4 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje) Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den obyvatele cisternami ze zdroje Nebanice. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika. Stránka 5 z 8

6 E. KANALIZACE A ČOV E.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Rok: Základní parametry: Ozn.: Jednotky: Počet všech obyv. napoj. na kanal. Nk obyvatel Počet obyv. napojených na ČOV Ncov obyvatel Spec. produkce odp. vod obyv. Qov l/(os.den) Produkce odpadních vod Mov m3/den 9,8 9, Mapa E1: Kanalizace - rozvody v obci Trasování sítí, lokalizace ČOV, ČS, výústě, odlehčovací komory Obec: Milíkov Legenda: Kanalizace ČOV Čerpací stanice Aglomerace navrhovaná rekonstrukce navrhované rekonstrukce navrhované rekonstrukce hranice aglomerací kanalizace Stránka 6 z 8

7 Investiční náklady [mil. Kč/r] Specifická produkce [l/(os.den)] Denní produkce [m3/den] Počet obyvatel Graf E1.1: Počet obyvatel napojených na kanalizaci Celkový počet trvale bydlících obyvatel a obyvatel s ČOP napojených na kanalizaci počet napojených trvale bydlících počet napojených s ČOP počet obyvatel celkem Graf E1.2: Produkce odpadních vod Specifická produkce odpadních vod obyv. [l/(os.den)] a celková produkce [m3/den] Druh investice [mil. Kč/r]: specifická produkce odpadních vod obyvatelstvo Tab. E.1.3: Kanalizace - časový přehled výstavby ,5 11, 1,5 1, 9,5 9, produkce odpadních vod nové investice rek.stok.sítě rekon. ostatní Rok: Celkem [mil.kč Graf E1.4: Kanalizace - investice Časový přehled výstavby [mil.kč/r] 1,,8,6,4,2, nové investice [mil.kč/r] rekonstrukce stok. sítě [mil.kč/r] rekonstrukce ostatní [mil.kč/r] Stránka 7 z 8

8 E.2 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU Dle dostupných informací není v obci vybudována kanalizace pro veřejnou potřebu Informace o m způsobu odkanalizování a likvidace odpadních vod této obce se nepodařilo zpracovateli této dokumentace získat. E.3 POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU Vzhledem k tomu, že se nachází v CHOPAV - Chebská pánev a Slavkovský les, v CHPO - Slavkovský les a s ohledem na velikost místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nezbytné zajistit po roce 215 rekonstrukci ch nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 22 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod města Cheb. AKTUALIZACE - poznámky: Datum aktualizace: Popis: aktuální stav 213 Stránka 8 z 8