Výroční zpráva. o činnosti Občanského sdružení Dítě s diabetem v roce 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. o činnosti Občanského sdružení Dítě s diabetem v roce 2010"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti Občanského sdružení Dítě s diabetem v roce 2010

2 OBSAH 1. Identifikační údaje o organizaci 2. Úvodní slovo 3. Poslání a cíle 4. Orgány sdruţení 5. Stručná historie 6. Zpráva o činnosti 7. Finanční zpráva 8. Záměry pro rok Poděkování 10.Kontaktní data 2

3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Občanské sdruţení Dítě s diabetem Právní forma: Občanské sdruţení (dále jen OS) Registrace: Ministerstvo vnitra pod č.j. VS/1-1/58345/04-R Datum vzniku: Sídlo: Ţelezárenská 636/4, Ostrava 9 IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: /0100 Komerční banka a.s., Ostrava 3

4 POSLÁNÍ A CÍLE Občanské sdruţení vzniklo za účelem poskytování informací, rad a pomoci všem, jeţ se na něj obrátí. Usiluje o to, aby občané s onemocněním Diabetes mellitus I. typu a jejich rodinní příslušníci měli moţnost vyjádřit své potřeby či hájit oprávněné zájmy. Cílem je: pomoci diabetickým dětem a jejich rodinným příslušníkům vyrovnat se s celoživotním onemocněním Diabetes mellitus I. typu a posilovat sebevědomí dětí organizovat společná setkání umoţnit vzájemnou výměnu zkušeností zprostředkovat přísun aktuálních informací z oblasti léčby diabetu, sociální i zdravotní péče napomáhat naučit se žít s diabetem, což znamená vědět co nejvíce o podstatě nemoci, léčbě, dietě, režimu, aplikačních pomůckách, selfmonitoringu, o akutních a pozdních komplikacích posílit vztah mladého diabetika a jeho zdravotnického týmu (rodič má mít důvěru v pomoc po zdravotní stránce, lékař v maximální úsilí rodiče) organizovat sportovní a kulturní aktivity zrovnoprávnit postavení osob s DM ve společnosti, dosáhnout rovného postavení děti s DM v předškolních, školních a dalších zařízeních přispívat ke zvyšování informovanosti široké veřejnosti o problematice DM spolupracovat s dalšími organizacemi působícími v této oblasti nejen na území České republiky. 4

5 ORGÁNY SDRUŽENÍ Rozhodnutím Valné hromady OS Dítě s diabetem ze dne byly zvoleny orgány sdružení ve složení: Rada sdružení: Ing.Nosálková Šárka Bryndačová Martina Ing.Moţná Kateřina Demlová Veronika Matulová Pavlína Norská Dana Baranová Barunka předsedkyně OS místopředsedkyně OS člen rady OS člen rady OS člen rady OS člen rady OS člen rady OS Revizní komise: Ing.Marčišovská Dana Mgr. Jurková Jitka Řezníčková Ivana předsedkyně RK člen revizní komise člen revizní komise Revizní komise je kontrolním orgánem sdružení. Zaměstnanci: Ing.Nosálková Šárka - manaţerka OS Ing.Kateřina Moţná projektová manaţerka Bryndačová Martina koordinátor projektu Demlová Veronika edukační pracovník 5

6 Úvodní slovo Tato výroční zpráva ukazuje, ţe rok 2010 byl velice úspěšný, přibyly nové aktivity, noví členové a mnoho nových zkušeností. Našim hlavním úkolem je pomáhat dětem s diabetes mellitus I.typu a jejich rodinám. Toto vše by nebylo moţné bez podpory spousty lidí, firem a organizací. Vyuţiji tuto moţnost a poděkuji svým spolupracovníkům, externím spolupracovníkům, odborným poradcům lékařům a edukátorům, všem, kdo nás v loňském roce podpořili, poskytovatelům dotací i dárcům, všem přátelům i příznivcům, kteří vědí a rozumí tomu, proč tuto práci děláme, a ví, ţe má obrovský smysl a význam. Od vzniku OS se uskutečnila celá řada akcí, jejichţ společným jmenovatelem se stala edukace nikdy nekončící program vzdělávání vedoucí k samostatnému zvládání diabetu. Z přednášek, besed, diskusí a vzájemné výměny zkušeností v přátelské atmosféře si všichni, děti, rodiče a další rodinní příslušníci, mohli odnést mnoho podnětů a nových informací pro lepší zvládnutí své nemoci. Rok 2009 byl pro sdružení ve znamení několika změn. Svou činnost zahájil v červnu nový tým pracovníků, byla zvolena nová Rada OS, která dne zvolila ze svého středu novou předsedkyni a místopředsedkyni. Rok 2010 byl tedy prvním rokem společného úsilí pracovníků a dobrovolníků OS, kteří se Vám snažili nabízet takové aktivity, aby byly pro Vás přínosné. To jak se nám to podařilo, můžete posoudit Vy sami. Všem, kteří nás v loňském roce podporovali a podporují, děkujeme za přízeň a oporu. Váţíme si toho!! Ing.Šárka Nosálková 6

7 STRUČNÁ HISTORIE Občanské sdruţení Dítě s diabetem bylo zaloţeno 6. září 2004 z iniciativy rodičů, ţijících v Moravskoslezském kraji, jejichţ děti onemocněly nevyléčitelnou nemocí Diabetes mellitus (dále jen DM) I. typu cukrovkou. Ve své činnosti navazuje na aktivity Klubu Moravskoslezského kraje, který v regionu působil od října 2001 a pracoval pod Sdruţením rodičů a přátel diabetických dětí v ČR se sídlem v Praze (SRPDD). Spolupráce s tímto sdruţením i nadále pokračuje. Dne bylo za podpory Statutárního města Ostravy otevřeno Edukační centrum pro děti s diabetem jehoţ prostory byly v roce 2006 za podpory Nadace ČEZ, Statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje rozšířeny o dětský koutek, sklad a kancelář. OS má celkem 130 členů nejen z města Ostravy, ale z celého Moravskoslezského kraje. V předchozích letech byly aktivity občanského sdruţení Dítě s diabetem realizovány dobrovolníky z řad rodičů diabetických dětí. Vzhledem k narůstajícímu počtu dětí s onemocněním diabetes mellitus I.typu, jeţ je závaţné celoţivotní onemocnění, se činnost OS stále rozvíjí a pro vysoké nároky na poskytované sluţby a další úkony s tím spojené jiţ není moţné činnost OS nadále realizovat ve volném čase dobrovolných pracovníků. V roce 2010 zajišťovali chod OS 4 zaměstnanci. Manaţerka, Projektová manaţerka, Koordinátorka projektu a Edukační pracovnice. Jiné pracovní pozice (edukátoři, lektoři, pedagogičtí pracovníci, účetní sluţby, opravy, servisní práce, aj.) jsou zajišťovány smluvně. 7

8 Aktivity OS Dítě s diabetem v roce 2010 Rádi poradíme pravidelné poradenství z oblasti diabetu a problémů s tím souvisejících (léčba, sociální, právní a psychologické poradenství) Půjčovna kompenzačních pomůcek a odborné literatury Bezplatné získávání glukózového senzoru, zapůjčení přístroje Minilink a systému Guardian Real-Time, nastavení, zavedení senzoru, informace k pouţívání přístroje Minilink, staţení naměřených hodnot, vytvoření grafů a tabulek Návštěvy nově diagnostikovaných pacientů Navázání kontaktů s nově diagnostikovaným pacientem (rodičem pacienta). Návštěva v nemocnici nebo doma, poskytnutí edukačních materiálů, informací o ţivotě s diabetem, poradenství, pomoc s vyrovnáním se s celoţivotním onemocněním, seznámení s aktivitami sdruţení, nabídka členství. Dále se podílíme V listopadu 2009 OS na základě podnětů členů iniciovalo vznik PETICE, kterou upozorňuje na problémy rodin, které se starají o dítě s diabetem a na chyby v příslušném Zákoně o sociálních sluţbách. Provozování a profesionalizace Edukačního centra pro děti s diabetem plně odráţí potřebu všech zainteresovaných. Velmi významnou zpětnou vazbou je opakovaný zájem ze strany dětí a rodičů, či rodinných příslušníků. Pravidelně Edukační centrum pro děti s diabetem Ţelezárenská 636/4, Ostrava Hulváky Út, Čt hod Stř hod (v případě potřeby si můţeme dojednat jiný termín) 8

9 FINANČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE ZA ROK

10 10

11 Struktura a objem přijatých a vynaložených finančních prostředků v roce 2010 Příjmy za rok 2010 byly v celkové výši ,96 Kč: Přijaté příspěvky Příspěvky účastníků akcí Členské příspěvky Dotace SMO LZET SMO Edukační centrum SMO www ČEZ www Nadace OKD Edukační centrum Nadace OKD sbírka senzory Nadace Albert Město Havířov Edukační centrum Město Karviná MSK Edukační centrum Ministerstvo zdravotnictví A.import.cz Promedica Medtronic Abbot Lilly Roche Chodovar Martina Rybáriková Chyla Petr JUDr. Žálek Daniel Kašpárek Roman Členové sdružení-dary z přeplatků Pronájem stánku-elekta, Loana Nepeněžní dary Globus ČR IKEA Emco Kofola Levné knihy Roche Roche proužky do glukometru Dopravní podnik Ostrava sleva bus tábor Abbott- proužky do glukometru ODS Ostrava převoz materiálu tábor Tupperware dárky pro LZET ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 5 000,00 Kč 3 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč ,00 Kč 2 500,00 Kč 482,00 Kč 9 614,00 Kč 4 905,00 Kč 9 894,00 Kč 2 055,00 Kč 9 860,00 Kč 11

12 Náklady za rok 2010 byly v celkové výši ,78 Kč: Spotřebované nákupy Spotřeba materiálu kancelářské potřeby drobný majetek Věcné dary odborná literatura materiál LZET odměny ostatní Stravné,potraviny Spotřební materiál Zdravotnický materiál Ostatní materiál Spotřeba energie ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 3 702,00 Kč ,00 Kč 2 029,00 Kč ,00 Kč 8 349,00 Kč ,00 Kč 3 404,00 Kč ,00 Kč Služby cestovné ,00 Kč telefonní poplatky ,01 Kč účetnictví ,00 Kč nájemné ,00 Kč Pronájem místností ,00 Kč přeprava osob ,00 Kč tiskařské práce ,00 Kč Internet a pevná linka 6 817,08 Kč bytování a stravování ,00 Kč poštovné ,00 Kč supervize 3 000,00 Kč školení, vzdělávání ,00 Kč software 6 301,00 Kč Tvorba www ,00 opravy a udržování ,00 Kč náklady na reprezentaci 158,00 Kč Inzerce a propagace 8 145,00 Kč Ostatní náklady ,00 Kč Osobní náklady Sociální pojištění Zdravotní pojištění Ostatní náklady Správní poplatky,pokuty a penále ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 4 674,00Kč Hospodaření roku 2010 bylo ukončeno se ziskem ,18 Kč. Zisk je tvořen dotacemi přesahující do roku

13 ZÁMĚRY PRO ROK 2011 podpora a rozvoj aktivit OS programy prevence zdraví zabezpečení běţného chodu EC zajištění odborných školení a seminářů pro poradce vnitřní směrnice a pravidla finanční zabezpečení organizace, zajištění vícezdrojového financování, oslovení potenciálních sponzorů a dárců, aktivní fundraising pokračování a další rozvoj projektu komunitního plánování v moravskoslezském regionu, aktivní spolupráce na tvorbě III.komunitního plánu prohloubení spolupráce v lokalitě, navázání nových kontaktů se spolupracujícími institucemi zpracovávání analýz o problémech klientů a nedostatcích legislativy pro státní správu a samosprávu ve snaze ovlivnit vývoj politiky a sociálních sluţeb zabezpečení propagace organizace 13

14 PODĚKOVÁNÍ Činnost a rozvoj Občanského sdruţení Dítě s diabetem by nebyla moţná bez podpory partnerů, kteří se na ni podílejí. Především bychom chtěli poděkovat za podporu Statutárnímu městu Ostrava, Moravskoslezskému kraji, Nadaci OKD, Nadaci ČEZ a Nadaci Albert. Naše aktivity podpořilo rovněţ Ministerstvo zdravotnictví ČR, odkud můţeme čerpat pomoc díky spolupráci se Sdruţením rodičů a přátel diabetických dětí v Praze. Velmi si váţíme podpory ze strany lékařů a zdravotnického personálu dětských oddělení a diabetologických poraden v celém Moravskoslezském kraji. Poděkování patří také spolupracujícím firmám z oboru diabetologie především za materiální podporu a podporu zajišťující provoz Edukačního centra. Nezapomínáme ani na všechny ostatní firmy a jednotlivce, kteří jakoukoliv formou podpořili činnost Občanského sdruţení v roce Kaţdá nabídnutá pomoc je pro nás důleţitá a velmi si ji ceníme. Děkujeme za pochopení, trpělivost a důvěru Vám všem, kteří společně s námi věříte ve smysluplnost a důleţitost našeho konání. Děkujeme... 14

15 Děkujeme za podporu, partnerství a spolupráci Dále děkujeme i ostatním dárcům, jejichž podpory, ať již finanční nebo materiální, si velmi vážíme 15

16 16

Vážení přátelé, vážení spolupracovníci,

Vážení přátelé, vážení spolupracovníci, VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské poradny Nymburk, o. s. za rok 2009 Vážení přátelé, vážení spolupracovníci, dovolujeme si Vám předložit zprávu o činnosti Občanské poradny Nymburk, o.s. za rok 2009. Chceme Vás informovat

Více

f) podporou spolupráce neziskových organizací a komunitního rozvoje

f) podporou spolupráce neziskových organizací a komunitního rozvoje VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské poradny Nymburk, o. s. za rok 2010 POSLÁNÍ ORGANIZACE Naším cílem je podpora a realizace činností vedoucích ke zvyšování kompetence občanů v nepříznivé psychosociální situaci anebo

Více

Výroční zpráva za rok 2003. Občanská poradna Plzeň

Výroční zpráva za rok 2003. Občanská poradna Plzeň Výroční zpráva za rok 2003 Občanská poradna Plzeň Obsah 1. Slovo úvodem.............................................. 2 2. Občanská poradna Plzeň...................................... 3 3. Zpráva o činnosti

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POTIŢENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE Bělehradská 389, 530 09 Pardubice - Polabiny IČO: 265 94 625

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POTIŢENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE Bělehradská 389, 530 09 Pardubice - Polabiny IČO: 265 94 625 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŢENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE 2 0 1 1 slovo na úvod Váţení přátelé, dárci, příznivci, dovolte, abych se spolu s vámi ohlédla do minulého období roku 2011, zhodnotila,

Více

Jak cíle naplňujeme? Další aktivity směřující k naplnění cílů:

Jak cíle naplňujeme? Další aktivity směřující k naplnění cílů: Naším cílem je podpora a realizace činností vedoucích ke zvyšování kompetencí občanů v nepříznivé psychosociální situaci anebo občanů touto situací ohrožených. Jak cíle naplňujeme? Provozujeme Občanskou

Více

Úvodní slovo ředitele... 3. Vznik organizace a její poslání... 4. Základní informace o organizaci... 5

Úvodní slovo ředitele... 3. Vznik organizace a její poslání... 4. Základní informace o organizaci... 5 Obsah Úvodní slovo ředitele................................... 3 Vznik organizace a její poslání........................... 4 Základní informace o organizaci......................... 5 Odborné sociální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty Sídlo: Václava Trojana 1483/5, Praha 10 - Uhříněves, PSČ: 104 00, IČ: 227 20 936 Vážení členové a přátelé Občanského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŢENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE Bělehradská 389, 530 09 Pardubice - Polabiny IČO: 265 94 625

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŢENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE Bělehradská 389, 530 09 Pardubice - Polabiny IČO: 265 94 625 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŢENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE 2 0 1 2 Váţení přátelé, dárci, příznivci, dovolte, abych se spolu s vámi ohlédla do minulého období roku 2012, zhodnotila, a vám přiblíţila

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Kontakt: Persefona o.s. Jiráskova 8 Brno 602 00

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Kontakt: Persefona o.s. Jiráskova 8 Brno 602 00 Kontakt: Persefona o.s. Jiráskova 8 Brno 602 00 Telefon: 737 834 345, 545 245 996 Fax: 545 245 996 e-mail: domacinasili@persefona.cz www.persefona.cz Provozní hodiny poradny: pondělí pátek 9.00 17.00 hod.

Více

Výroční zpráva 2014. www.hostcz.org

Výroční zpráva 2014. www.hostcz.org www.hostcz.org Výroční zpráva 2014 HOST HOME-START ČESKÁ REPUBLIKA Myšlenka Home-Start / 2 Co nabízíme / 2 Komu je naše služba určena / 2 Jak pracujeme / 3 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2014 Personální zajištění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje za rok 2008 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. Základní údaje o občanském sdružení Pracovníci sdružení Vznik a poslání sdružení Vize projektu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. KAFIRA o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. KAFIRA o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 KAFIRA o.s. OBSAH Úvodní slovo ředitele 2 Základní údaje o organizaci 4 Poslání organizace 5 Cíle organizace 5 Komu jsou služby určeny 5 Poskytované služby 6 Zásady poskytování služeb

Více

Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje

Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Obsah výroční zprávy 1. Úvodní slovo předsedy 1 2. Základní informace 1 3. Složení

Více

Výroční zpráva 2014 OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ 1/28

Výroční zpráva 2014 OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ 1/28 OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ 1/28 OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ 2/28 Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé, stejně jako v posledních patnácti letech jsem potěšen, že Vám mohu i letos nabídnout novou

Více

Výroční zpráva 2012. ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s.

Výroční zpráva 2012. ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Výroční zpráva 2012 ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Výroční zpráva 2012 ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Asociace pomáhající lidem s autismem APLA JM o.s registrovaná

Více

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení DOLLY. www.dolly-os.cz

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení DOLLY. www.dolly-os.cz Výroční zpráva 211 Občanské sdružení DOLLY Sídlo: Dopravní 381/3, Praha 1 Uhříněves, 1 IČO: 26531186 Registr MV : 7.5.21 pod čj. J. VS/1-1/7 2/1-R Bankovní spojení: 282531399/8 Kontakt: Přátelství 158/78,

Více

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2008/2009

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2008/2009 Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2008/2009 Název práce: Výroční zpráva organizace Centrum volného času Praha 9 Jméno a příjmení autora: Radka Nevosadová Rok: 2008/2009

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Jsme tu, abychom pomáhali nevidomým.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Jsme tu, abychom pomáhali nevidomým. 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Jsme tu, abychom pomáhali nevidomým. MOTTO: Nejsme organizace, která za nevidomé rozhoduje a jedná; jsme nevidomí občané, kteří rozhodují a jednají sami za sebe. Zásady našeho počínání

Více

APLA JIŽNÍ ČECHY, O.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Motto: Autismus neznamená sám.

APLA JIŽNÍ ČECHY, O.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Motto: Autismus neznamená sám. APLA JIŽNÍ ČECHY, O.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Motto: Autismus neznamená sám. Obsah: Poruchy autistického spektra... 2 APLA Jiţní Čechy, o.s.- poslání, cílová skupina... 3 Historie APLA Jiţní Čechy, o.s. v

Více

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo ředitele...1 Profil Diecézní charity ostravsko-opavské...2 Přehled oblastních charit v rámci Diecézní charity ostravsko-opavské...3

Více

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby Výroční zpráva 2014 OBSAH 1.1 O organizaci...str. 3 1.1.1 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi...str. 4 1.1.2 NZDM Klub Modrá kočka...str. 8 1.1.3 NZDM Caravan...str. 11 1.1.4 Poradenské středisko

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí

Více

ÚVOD. Za organizaci. Alžběta Candia M.

ÚVOD. Za organizaci. Alžběta Candia M. ÚVOD Milí přátelé, ráda bych shrnula důležité momenty roku 2013. Uplynulý rok byl velmi bohatý na nové zkušenosti v rámci mezioborové spolupráce, zintenzivnění spolupráce s odděleními SPOD a na rozšiřování

Více

Výroční zpráva 2002. Klub maminek Balónek

Výroční zpráva 2002. Klub maminek Balónek Výroční zpráva 2002 Klub maminek Balónek Kontaktní a identifikační data KMB Název občanského sdruţení: Klub maminek Balónek Číslo a datum registrace: II/S-OVS/1-32013/97-R, Ministerstvo vnitra, 26.2.1997

Více

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ K základním bodům dění v r. 2008 se tentokrát vyjádří oba členové řídícího tandemu Amalthey, Martina Pojmonová (výkonná ředitelka) a David Svoboda (odborný ředitel). Co považuješ za významné události minulého

Více

Brněnský institut rozvoje občanské společnosti. Orlí 20, 602 00 Brno IČ 605 75 450 DIČ 288-60575450

Brněnský institut rozvoje občanské společnosti. Orlí 20, 602 00 Brno IČ 605 75 450 DIČ 288-60575450 TRIALOG (Brněnský institut rozvoje občanské společnosti) Orlí 20, Brno, 602 00, www.trialog-brno.cz, info@trialog-brno.cz, tel.: 542 221 501, fax: 542 221 502 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 3 Představení organizace...4

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. - ICOS Český Krumlov,

Více

Závěrečná zpráva o činnosti Občanského sdružení Anabell v roce 2007

Závěrečná zpráva o činnosti Občanského sdružení Anabell v roce 2007 Závěrečná zpráva o činnosti Občanského sdružení Anabell v roce 2007 červen 2008 O b s a h 1. Identifikační údaje o organizaci 2. Úvodní slovo 3. Poslání a cíle organizace 4. Hodnocení činnosti organizace

Více

O R F E U S. Výroční zpráva

O R F E U S. Výroční zpráva O R F E U S občanské sdružení zdravotně postižených Výroční zpráva 2006 ORFEUS,Anastázová 23/5,Praha 6,PSČ 169 00,IČO 70893721, č.ú: 173081881/0300 www.orfeus-cr.cz e-mail: reditel@orfeus-cr.cz mob: 602

Více