Nakupování v Bavorsku. Co musím vědět jako spotřebitel? Financováno: Bavorské státní ministerstvo spravedlnosti a ochrany spotřebitele

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nakupování v Bavorsku. Co musím vědět jako spotřebitel? Financováno: Bavorské státní ministerstvo spravedlnosti a ochrany spotřebitele"

Transkript

1 Nakupování v Bavorsku Co musím vědět jako spotřebitel? Financováno: Bavorské státní ministerstvo spravedlnosti a ochrany spotřebitele

2 Úvod Přistoupením České republiky k Schengenské dohodě v prosinci 2007 odpadly pravidelné kontroly osob na hranicích s Německem. Od té doby využívá mnoho spotřebitelů možnosti nákupu v sousední zemi. Podle studie provedené v roce 2009 v česko-bavorském pohraničí již téměř dvě třetiny dotazovaných na české straně nakupovaly v Bavorsku. Nejčastěji nakupovaným zbožím jsou potraviny a oblečení, a to především v bavorských maloobchodech. Jako největší překážku v nakupování spotřebitelé uvádějí jazykové problémy při jednání s prodejci a neznalost právní situace v sousední zemi a z toho vyplývající potíže při řešení možných problémů se zbožím. Co je třeba udělat, pokud zjistíte, že je zakoupený spotřebič vadný? Jaká práva máte a jak je můžete uplatnit a jak se jich můžete domáhat? Na tyto otázky Vám odpoví tato brožura, která vznikla v rámci projektu ConNet, společného projektu státních a vědeckých institucí, německých a českých organizací na ochranu spotřebitele a Evropských spotřebitelských center ČR a Německa. Tato publikace Vám poskytne přehled o Vaší právní situaci při nakupování v Německu, bude Vás informovat, jaká máte práva a povinnosti, a ukáže, kde můžete v případě potřeby najít pomoc.

3 Obsah Všeobecné informace k nákupu měna, daň z přidané hodnoty, otevírací doba, bezpečnost výrobků, clo Výměna a reklamace koupě, výměna, učtenka, právo na kontrolu, vada, reklamace, zákonná záruka, smluvní záruka, použité zboží, dodávka, odstoupení od smlouvy Zvláštní formy nákupu nakupování přes internet u prodejce z některého členského státu EU, platba DPH při dovozu aut Kde najdu pomoc? Použitelné právo a soudní cesta Malá konverzační příručka ConNet (Consumer Network) bavorsko-český projekt na ochranu spotřebitele

4 Všeobecné informace k nákupu Měna Úředním platidlem v Německu je euro. Za jedno euro (EUR) zaplatíte momentálně přibližně 25 korun českých (Kč). O aktuálních přepočtových kurzech se můžete informovat např. u své banky nebo na internetových stránkách České národní banky Jen ve velice výjimečných případech je možno zaplatit českými korunami. Jako platební prostředky jsou zpravidla přijímány debetní a kreditní karty. Někdy můžete být dodatečně požádáni o předložení osobního dokladu, jako např. cestovního pasu nebo občanského průkazu, za účelem prokázání totožnosti. Pokud si vyměníte peníze v bance, vyhnete se zpravidla přehnaně vysokým poplatkům komerčních směnáren. Bavorské banky však mají jen omezené úřední hodiny. V pracovní dny zavírají kolem 16.00, o víkendech mají zásadně zavřeno. Pomocí debetní nebo kreditní karty si také můžete vyzvednout peníze z bankomatu, nezapomeňte však na poplatky. Především při použití kreditních karet mohou být dost vysoké. Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty činí v Německu v současné době 19 %. Je již obsažena v uváděné ceně. U určitého zboží, zejména potravin, časopisů a knih, činí daň z přidané hodnoty jen 7 %. 4

5 Otevírací doba Otevírací doby obchodů v Bavorsku jsou různé. Menší obchody mají během týdne zpravidla otevřeno do 18 hodin, větší obchody maximálně do 20 hodin. V sobotu zavírají obchody obvykle mezi 16. až 18. hodinou. Neděle je dnem pracovního klidu. Bezpečnost výrobků V rámci Evropy mohou spotřebitelé nahlížet do tzv. databáze RAPEX (http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_de.cfm). V ní jsou zveřejňovány aktuální výstrahy týkající se nebezpečného spotřebního zboží s výjimkou potravin a léčiv, avšak jen v angličtině. V češtině lze sledovat výstrahy na webu České obchodní inspekce Jinak se mohou spotřebitelé, kteří mají dotazy k bezpečnosti výrobku zakoupeného v Bavorsku, obrátit na tamní obchodní inspekci, která sídlí při příslušných okresních úřadech. 5

6 Clo Po vstupu České republiky do Evropské unie byl celní systém přizpůsoben evropské úpravě. Čeští spotřebitelé smějí dovážet tabákové výrobky a alkoholické nápoje do České republiky jen k soukromému použití. Platí následující limity dovozu: 800 kusů cigaret, 10 litrů lihovin, 90 litrů vína, 110 litrů piva, 10 kg pražené kávy a obsah nádrže a 20 litrů benzínu v kanystru. Pokud dojde k překročení těchto množství, je nutno prokázat, že je celkové množství určeno k soukromé spotřebě. V zásadě je smysluplné informovat se předem u českého celního úřadu, jaké zboží můžete bez obav dovézt zpět do České republiky a od dovozu kterého zboží byste raději měli upustit. Bližší podrobnosti najdete na internetu, na domovské stránce Celní správy České republiky 6

7 Výměna a reklamace Koupě V Německu stejně jako v České republice byly transponovány evropské normy týkající se koupě, reklamace a odstoupení od smlouvy. Proto jsou rozdíly mezi českými a německými předpisy obchodního a záručního práva jen minimální. Jediný větší rozdíl v tom, že při nákupu výrobků v Německu nemůžeme počítat s klasikou českou dvouletou zárukou, ale pouze s právem na uplatnění odpovědnosti za vady, které je vysvětleno dále v sekci Zákonná záruka. Výměna Stejně jako v českém právním řádu neexistuje žádný nárok na výměnu bezvadného zboží. Pokud byste však přesto chtěli nechat tuto možnost otevřenou, je důležité, abyste se s obchodníkem předem dohodli, a to nejlépe písemně. Účtenka Máte nárok dostat účtenku a případně byste neměli zapomenout o ni požádat. Právo na kontrolu Pokud to druh zakoupeného předmětu umožňuje, má kupující právo při přejímce předmětu koupě překontrolovat, zda je věc funkční. 7

8 Vada Prodávající má povinnost předat Vám věc bez jakýchkoli vad. Na oplátku od Vás obdrží dohodnutou kupní cenu. O vadu se jedná například tehdy, pokud bylo dodáno menší množství zboží, než bylo dohodnuto, nebo pokud se jakost zboží liší od smluvně dohodnutého, resp. objektivně očekávaného stavu. Zboží musí mít kromě toho také takové vlastnosti, které Vám přislíbil prodávající, výrobce nebo reklama. Pokud je prodávající povinen provést montáž spotřebiče, musí být i montáž provedena správně, aby věc mohla být z právního hlediska považována za bezvadnou. Vady, které vznikly běžným opotřebením nebo nesprávným užíváním věci, a vady, které byly známy již při uzavření smlouvy, však neopravňují k reklamaci. Reklamace Nejvhodnější je, aby kupující reklamaci podal písemně. Za účelem lepší prokazatelnosti doručení se doporučuje forma doporučeného dopisu s doručenkou. Můžete uplatňovat nároky vyplývající ze smluvní záruky nebo ze zákonné záruky. 8

9 Zákonná záruka V rámci zákonné záruky Vám prodávající zaručuje po dobu dvou let, že zakoupená věc v okamžiku předání nevykazuje žádné vady. V průběhu prvních 6 měsíců od předání zboží se má za to, že vzniklá vada existovala již při koupi, pokud prodejce neprokáže opak. Pokud bude vada zjištěna až později, tedy v období od 7. do 24. měsíce po zakoupení, musí spotřebitel existenci vady při převzetí prokázat. Spotřebitel má v případě existence vady nejdříve možnost volby mezi opravou a výměnou věci. Prodávající může volbu spotřebitele odmítnout jen tehdy, pokud je provedení fakticky nemožné nebo pokud by bylo spojeno s nepřiměřeně vysokými náklady. Pokud dojde k výměně zboží, není prodávající podle evropské judikatury oprávněn žádat od kupujícího žádné odškodnění za užívání prvního spotřebiče. Na rozdíl od České republiky neexistuje v Německu žádná zákonem předepsaná lhůta pro dobu trvání opravy. Prodejci písemně stanovte přiměřenou lhůtu (cca 14 dnů), ve které zboží musí opravit nebo vyměnit. Oznamte, že poté podniknete právní kroky a vzniklé náklady uplatníte jako škodu vzniklou prodlením. Pokud je reklamace oprávněná, uhradí prodejce také náklady na přepravu, cestovní náklady, náklady na práci a materiál. 9

10 Nezdaří-li se oprava s definitivní platností po dvou neúspěšných pokusech, nebo pokud prodejce opravu odepřel, může spotřebitel buď odstoupit od smlouvy, nebo žádat slevu z ceny. Totéž platí, pokud jste prodejci poskytli přiměřenou lhůtu ke zjednání nápravy a tato lhůta bezvýsledně uplynula. Při odstoupení od kupní smlouvy může být od zákazníka požadována náhrada za prospěch vzniklý užíváním spotřebiče. Zpravidla se toho dosáhne tak, že prodávající uhradí jen část zaplacené kupní ceny. Pokud prodávající odpovídá za vadu zboží, má spotřebitel právo na náhradu škody. Prodávající odpovídá v každém případě, kdy úmyslně zamlčel věcnou nebo právní vadu zboží. 10

11 Smluvní záruka Smluvní záruka je na rozdíl od zákonné záruky dobrovolným plněním, které většinou poskytuje výrobce. Pokud poskytne smluvní záruku na své zboží, je tento příslib zcela jistě závazný a můžete se také domáhat odpovídajících nároků a prosazovat je. Záruční příslib se vždy vztahuje na funkčnost odpovídajících dílů nebo celého spotřebiče po určité období. U smluvní záruky nehraje stav zboží k okamžiku předání zákazníkovi žádnou roli, protože funkčnost uvedených dílů nebo kompletního spotřebiče je garantovaná po celou dobu. Smluvní záruka je dohoda se zákazníkem, ke které dojde formou zvláštního záručního prohlášení. To by mělo být formulováno jednoduše a srozumitelně a mělo by obsahovat všechny podstatné údaje nutné pro uplatnění smluvní záruky. Spotřebitel může žádat, aby mu záruční prohlášení bylo sděleno písemnou formou. Obvykle Vám v rámci smluvní záruky bude nabídnuta oprava nebo výměna věci. Zákazník musí respektovat, že záruční příslib v žádném případě nenahrazuje zákonnou záruku ani nemůže snížit její rozsah nebo dobu trvání, nýbrž vždy se použije jen vedle zákonné záruky nebo dodatečně k zákonné záruce. 11

12 Použité zboží Stejně jako v České republice může být zákonná záruka při prodeji použitého zboží zkrácena na jeden rok. Nestane se tak však automaticky, zkrácení záruky musí být dohodnuto zvlášť. Dodávka Pokud bude zboží dodáno na přání spotřebitele, převezme spotřebitel riziko za zničení nebo ztrátu zboží během cesty, jakmile prodávající předá zboží spediční službě nebo dopravci. Odstoupení od smlouvy Také v Německu existuje právo na odstoupení od smlouvy, která byla uzavřena např. poté, co Vás někdo neočekávaně oslovil na pěší zóně nebo v tramvaji. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů a začíná běžet okamžikem, kdy jste obdrželi písemné poučení o odstoupení od smlouvy. Pokud bude poučení o odstoupení od smlouvy nepravdivé, nebo pokud ho neobdržíte, můžete od smlouvy odstoupit bez časového omezení. 12

13 Zvláštní formy nákupu Nakupování přes internet u prodejce z některého členského státu EU Pokud si chcete objednat něco přes internet, měli byste pečlivě překontrolovat, zda Vám prodávající sdělil všechny nutné údaje, jako např. svoji adresu s uvedením ulice a čísla popisného, tedy nikoli pouhé telefonní číslo nebo ovou adresu a poštovní přihrádku. Měli byste si přesně prohlédnout cenu je v ní již podle předpisů obsažena daň z přidané hodnoty? Připočtou se ještě náklady na dodání nebo podobné částky? A nenechejte se ukvapeně zlákat nabídkami, které se zdají být výhodné. Pokud má prodejce sídlo v Bavorsku, musíte zkontrolovat, zda nabízí zasílání do zahraničí a jaké jsou podmínky, zejména dodací lhůty. Pozor: Speciálně u těchto smluv uzavíraných po internetu se zásadně použije právní řád země, ve které má spotřebitel bydliště a zde se zpravidla také bude konat případné soudní řízení. Pokud máte bydliště v České republice, platí tedy český právní řád. (Podrobné informace o českém právu na ochranu spotřebitele najdete na webu Evropského spotřebitelského centra ČR Lhůta k odstoupení od smlouvy, která byla uzavřena telefonicky nebo přes internet, činí 14 dnů a začíná běžet, jakmile spotřebitel obdrží zboží. 13

14 Platba DPH při dovozu aut Jedním z nejčastějších případů nakupování v Německu je nákup nových či ojetých vozů. S ním se pojí otázka, v které zemi zaplatit daň z přidané hodnoty (DPH). Pokud budete dovážet automobil zcela nový či ojetý kategorie I (tj. vůz ne starší než 6 měsíců a nemající najeto více než 6000 km), DPH v zemi nákupu neplatíte a tuto daň zaplatíte až v ČR po dovozu podle sazby platné v ČR. Pokud budete dovážet automobil ojetý kategorie II (tj. starší 6 měsíců a mající najeto 6000 km a více), zaplatíte DPH v zemi nákupu v pořizovací ceně vozu, a to dle sazby platné v ČR. 14

15 Kde najdu pomoc? V případě problémů v oblasti práv na ochranu spotřebitele při nákupu v zahraničí nejste odkázáni sami na sebe. Síť Evropských spotřebitelských center Vám pomůže domáhat se Vašich práv a uplatnit Vaše nároky mimosoudně. Jako český spotřebitel se obraťte na Evropské spotřebitelské centrum (ESC) v Praze na následující adrese: Evropské spotřebitelské centrum Štěpánská Praha 2 internetové stránky: Tel.: Právníci ESC přezkoumají Váš případ, zajistí překlad a případně pomohou s řešením případu v rámci unijní sítě Evropských spotřebitelských center. 15

16 Použitelné právo a soudní cesta Pokud by po nákupu zboží v Bavorsku bylo nutné soudní vypořádání, informace o tom, zda bude spor řešit soud německý či český a zda se pro daný případ použije české či německé právo, Vám podá Evropské spotřebitelské centrum České republiky. 16

17 Malá konverzační příručka Cena Daň z přidané hodnoty Účtenka Smlouva Dodací lhůta Vada Záruka Reklamace Shoda s kupní smlouvou Výměna Oprava Porušení smluvních podmínek Snížení ceny Právo na odstoupení od smlouvy Vrácení peněz Přístroj nefunguje. Toto zboží je vadné. Chtěl/a bych ho nechat opravit/ vyměnit. Preis (zum Beispiel Einzelpreis, Mengenpreis) Mehrwertsteuer Kassenzettel Vertrag Lieferfrist Mangel Garantie Reklamation Gewährleistung Ersatzlieferung Reparatur Vertragswidrigkeit Preisminderung Rücktritts-/Widerrufsrecht Geldrückerstattung Gerät funktioniert nicht. Diese Ware ist fehlerhaft. Ich möchte Sie reparieren/ austauschen lassen. 17

18 ConNet (Consumer Network) bavorsko-český ConNet je společný projekt státních a vědeckých institucí a českých a německých organizací na ochranu spotřebitele a Evropských spotřebitelských center. Cílem projektu ConNet je posílení ochrany spotřebitelů na bavorsko-české hranici, kontinuálního vyřizování problémů spotřebitelů při přeshraničních nákupech a odstraňování informačního deficitu u spotřebitelů. Financováno: ZIEL 3 / CÍL 3 Bavorské státní ministerstvo spravedlnosti a ochrany spotřebitele Partneři projektu: TU Mnichov Západočeská univerzita Plzeň VerbraucherService Bayern Verbraucherzentrale Bayern s podporou Evropských spotřebitelských center Česká republika a Německo a Sdružení obrany spotřebitelů SOS 18

19 projekt na ochranu spotřebitele 19

20 Vydal: VerbraucherService Bayern im KDFB e.v. Grafika: Foto: titulní strana M. Worm, s. 5 M. Worm, Martina Berg - Fotolia.com, Falko Matte - Fotolia.com; s. 6 Andreas Scholz - Fotolia.com; s. 8/9 fra - Fotolia.com, Ilan Amith - Fotolia.com, s. 10/11 imageteam - Fotolia.com, Kautz15 - Fotolia.com; s. 12/13 Kristan - Fotolia.com, Bad Dream - Fotolia.com, Sven Bähren - Fotolia.com, s. 14/15 Sigtrix - Fotolia.com, svort - Fotolia.com, s.16/17 Fineas - Fotolia.com, Tino Hemmann - Fotolia.com Vytištěno na 100% recyklovaném papíře. Tisk: Druckerei Mehlis, Nordhausen Vydáno v říjnu 2010.

Úvodní slovo autorů ÚVOD ORŮ AUT ÚVOD OVO ÚVODNÍ

Úvodní slovo autorů ÚVOD ORŮ AUT ÚVOD OVO ÚVODNÍ OBSAH Úvodní slovo autorů 2 ÚVOD 3 Belgie 4 Česká republika 5 Dánsko 6 Estonsko 7 Finsko 8 Francie 9 Irsko 10 Itálie 11 Kypr 12 Litva 13 Lotyšsko 14 Lucembursko 15 Maďarsko 16 Malta 17 Německo 18 Nizozemsko

Více

Všeobecné podmínky pro prodej zboží platné od 1. 5. 2015

Všeobecné podmínky pro prodej zboží platné od 1. 5. 2015 Všeobecné podmínky pro prodej zboží platné od 1. 5. 2015 Obsah 1. Základní ustanovení... 2 2. Sdělení v souvislosti s uzavíráním smlouvy prostředky komunikace na dálku... 2 3. Systém objednávání... 3 4.

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád Podmínkou nákupu v internetovém obchodě BLAŽEK PRAHA je akceptace těchto Obchodních podmínek a reklamačního řádu Internetového obchodu BLAŽEK PRAHA ( Internetový obchod

Více

I. Vymezení základních pojmů

I. Vymezení základních pojmů OBCHODNÍ PODMÍNKY PLATNÉ OD 1. 1. 2014 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.kuracke-potreby.cz (www.kurackepotreby.cz) uskutečněném po 1. 1. 2014. Podmínky blíže vymezují a

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné podmínky pro nakupování prostřednictvím internetového obchodu umístěného na adrese www.hracky-megastore.cz, (dále jen e-shop ) se řídí platnou legislativou, dále se

Více

na internetových stránkách společnosti OFFICE ASSISTANCE (www.officeassistance.cz). Znění

na internetových stránkách společnosti OFFICE ASSISTANCE (www.officeassistance.cz). Znění Všeobecné obchodní podmínky společnosti OFFICE ASSISTANCE s.r.o. Se sídlem Veselská 686, 199 00 Praha 9 IČ: 48110205, DIČ: CZ48110205 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Obchodní podmínky Superdiskont, s.r.o. platné ode dne 1.1.2014

Obchodní podmínky Superdiskont, s.r.o. platné ode dne 1.1.2014 Obchodní podmínky Superdiskont, s.r.o. platné ode dne 1.1.2014 I. Všeobecná ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v celém internetovém obchodním domě SuperDISKONT.cz, tedy v následujících

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SPORTISIMO S.R.O. A REKLAMAČNÍ ŘÁD

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SPORTISIMO S.R.O. A REKLAMAČNÍ ŘÁD OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SPORTISIMO S.R.O. A REKLAMAČNÍ ŘÁD Společnost SPORTISIMO s.r.o., se sídlem Řevnická 1/121, 155 00 Praha 5, IČ: 26194627, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Obchodní podmínky SEDCO

Obchodní podmínky SEDCO Obchodní podmínky SEDCO Kontaktní údaje prodávajícího Název: SEDCO s.r.o. Sídlo/bydliště: Průmyslová 5, 796 01 Prostějov IČO: 262 29 374 č.j.: MŽU/2237/00/Ko Telefon: 582 360 422; Fax: 582 360 404 Email:

Více

Prodávající je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00038189.

Prodávající je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00038189. Obchodní podmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") obchodní společnosti se sídlem DOMATECH.CZ s.r.o. Lannova 2061/8, 110 00 Praha 1 - Nové Město, identifikační

Více

2. DEFINICE 2.1. Pojmy definované v tomto článku mají pro účely těchto VOP význam uvedený v následujících bodech tohoto článku.

2. DEFINICE 2.1. Pojmy definované v tomto článku mají pro účely těchto VOP význam uvedený v následujících bodech tohoto článku. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Flavo CZ,

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád VašeČočky.cz

Obchodní podmínky a reklamační řád VašeČočky.cz Obchodní podmínky a reklamační řád VašeČočky.cz 1. Úvodní ustanovení 1.1. Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.vasecocky.cz. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují

Více

Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky firmy MONTAN Plzeň s.r.o. 1. Základní ustanovení. 2. Cena předmětu plnění. 3.

Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky firmy MONTAN Plzeň s.r.o. 1. Základní ustanovení. 2. Cena předmětu plnění. 3. Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky firmy MONTAN Plzeň s.r.o. 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Všeobecná ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Všeobecná ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecná ustanovení Tyto obchodní podmínky (dále jen "OP") upravují práva a povinnosti mezi společností LTRADE STORES s.r.o., se sídlem Na Svobodě 3152/80, 723 00 Ostrava Martinov, IČ:

Více

RUKOVĚŤ SPOTŘEBITELE. Svazek I

RUKOVĚŤ SPOTŘEBITELE. Svazek I RUKOVĚŤ SPOTŘEBITELE Svazek I září 2003 Ing. Karel Novák, Ing. Libor Dupal Praha, zář í 2003 SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ / CZECH CONSUMERS ASSOCIATION Budějovická 73, 140 00 Praha 4 tel/fax: 261262280/261262268,

Více

Obchodní podmínky Superdiskont, s.r.o. platné ode dne 1. 1. 2013

Obchodní podmínky Superdiskont, s.r.o. platné ode dne 1. 1. 2013 Obchodní podmínky Superdiskont, s.r.o. platné ode dne 1. 1. 2013 I. Všeobecná ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v celém internetovém obchodním domě SuperDISKONT.cz, tedy v následujících

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi KADEŘNÍK 69-51-H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3. ročník. [Zadejte text.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi KADEŘNÍK 69-51-H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3. ročník. [Zadejte text. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi KADEŘNÍK 69-51-H/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3. ročník [Zadejte text.] 1 UČEBNÍ OSNOVA... 5 1.1 Pojetí vyučovacího předmětu... 5 1.1.1

Více

Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.eproton.cz

Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.eproton.cz Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.eproton.cz Obchodní podmínky Obchodní podmínky 1) všeobecná ustanovení... 1 2) vymezení pojmů... 2 3) dodání zboží... 3 4) platební podmínky... 5

Více

Vzorový podnikatelský záměr

Vzorový podnikatelský záměr Vzorový podnikatelský záměr Projekt Podporujme podnikatelky Polabí! www.podnikatelky-polabi.cz Čelákovice, říjen 2013 Tato publikace vznikla v rámci projektu Podporujme podnikatelky Polabí!, který realizuje

Více

Všeobecné obchodní podmínky Bontonland.cz

Všeobecné obchodní podmínky Bontonland.cz Všeobecné obchodní podmínky Bontonland.cz 1. Základní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky zveřejněné na této stránce (dále též jen VOP) platí pro nakupování prostřednictvím e-shopu www.bontonland.cz

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu nejenkrby.cz

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu nejenkrby.cz Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu nejenkrby.cz Obchodní firma: Obchody na dosah, spol. s r.o. Sídlo: Metylovice 558, PSČ 73949 Identifikační číslo: 28586751 DIČ: CZ28586751 Spisová značka: C 33233

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

Všeobecné obchodní podmínky. Josefa Novotného

Všeobecné obchodní podmínky. Josefa Novotného Všeobecné obchodní podmínky Josefa Novotného Místo podnikání: Jirkovská 5047, 430 04, Chomutov Identifikační číslo: 74212362 zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Chomutova pro

Více

1.1.3. ze smlouvy o vytvoření grafických děl (dále jen smlouva o vytvoření grafických děl ).

1.1.3. ze smlouvy o vytvoření grafických děl (dále jen smlouva o vytvoření grafických děl ). OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti inet Solutions s.r.o. se sídlem Praha 10, Nad Vodovodem 1107/37, PSČ 10800, IČ: 26775751 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 929651

Více

Vaše Evropa Vaše práva. Praktický průvodce občanů a podniků po právech a příležitostech na jednotném trhu EU

Vaše Evropa Vaše práva. Praktický průvodce občanů a podniků po právech a příležitostech na jednotném trhu EU Vaše Evropa Vaše práva Praktický průvodce občanů a podniků po právech a příležitostech na jednotném trhu EU Informujte se o svých právech a využívejte jich Na bezplatné telefonní lince 00 800 6 7 8 9 10

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy Obchodní podmínky Společnost Intersport ČR s.r.o. se sídlem Praha 4, Na Strži 1702/65, PSČ 140 62, IČO: 256 70 816, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 59835

Více

Všeobecné obchodní podmínky e-shop STOCKIST

Všeobecné obchodní podmínky e-shop STOCKIST Všeobecné obchodní podmínky e-shop STOCKIST Všeobecné obchodní podmínky společnosti ACTIVA spol. s r.o. Se sídlem: Praha 9, Letňany, Veselská 686, PSČ 199 00 IČ: 48111198, DIČ: CZ48111198, společnost zapsaná

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu stavba-krbu-svojpomocne.sk

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu stavba-krbu-svojpomocne.sk Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu stavba-krbu-svojpomocne.sk Obchodní firma: Obchody na dosah, spol. s r.o. Sídlo: Metylovice 558, PSČ 73949 Identifikační číslo: 28586751 DIČ: CZ28586751, SK4020361895

Více

Vaše Evropa Vaše práva

Vaše Evropa Vaše práva Vaše Evropa Vaše práva Praktický průvodce občanů a podniků po právech a příležitostech na jednotném trhu EU Vnitřní trh a služby Informujte se o svých právech a využívejte jich Na bezplatné telefonní lince

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Provozovatel obchodu: František Vávra - Infernits.COM (jsme od počátku roku 2003 rodinnou firmou na základě živnosti, "ručení omezené" u nás prosím nehledejte) Sídlo společnosti:

Více