Obchodní podmínky e-shopu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz"

Transkript

1 Obchodní podmínky e-shopu 1. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů, kontakt Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (Ing.Jiří Mařík, Táboritská 461/2, Praha 3, IČ ) a kupujícího. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím. Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Prodávající dodá zboží spotřebiteli na základě elektronické nebo telefonické objednávky. Kupující učiněním objednávky akceptuje obchodní podmínky pro dodávky zboží stanovené prodávajícím. Obchodní podmínky jsou pro obě strany závazné. 2. Informace o zboží 1. Ceny za zboží uvedené na internetových stránkách azsklad.cz jsou konečné. Prodávající není plátce DPH. U zboží, kde není cena stanovena, lze cenu navrhnout smluvně na základě jednání kupujícího s prodávajícím. 2. Prezentované zboží na stránkách nemusí být dostupné. Aktualizace probíhá v nepravidelných intervalech. Dostupnost lze ověřit na uvedených kontaktech. Některé zboží prodávající nezasílá 3. Prodávané zboží je zbožím nepoužitým nebo použitým (s různým stupněm opotřebení) v originálních či náhradních obalech. Některé je dlouhodobě skladované. Kupující bere tyto informace na vědomí. 4. Všechny informace o produktech jsou uváděny podle aktuálních dostupných údajů a doplněny aktuálními fotografiemi. Pro případ, že určitá podrobnější informace u produktu uvedena není, poskytne ji prodávající na žádost kupujícího dodatečně. 5. Prodávající neodpovídá za vady zboží, na které kupujícího upozornil. 3. Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy 1. Kupující provede předběžnou objednávku zboží prostřednictvím kontaktů uvedených na webových stránkách

2 2. Při objednání kupující uvede název zboží a požadovaný počet kusů. Uvede též pravdivě své jméno, příjmení, telefonní číslo, , fakturační údaje, doručovací adresu, způsob placení (Platbu za zboží lze provést formou dobírky nebo převodem na bankovní účet mbank /6210. Do identifikace platby napíše kupující své jméno). 3. Prodávající prověří dostupnost tohoto zboží, navrhne cenu za poštovné a balné, termín odeslání, a tyto informace formou nabídky (dále jen nabídky ) odešle kupujícímu prostřednictvím u. Tento může obsahovat i zpřesňující informace k objednávanému zboží. 4. V okamžiku odsouhlasení nabídky kupujícím formou u je zboží objednáno a kupní smlouva uzavřena. Kupující tímto stvrzuje, že se seznámil obchodními a platebními podmínkami, a že s nimi souhlasí. 5. Podmínkou objednávky je minimální suma objednávaného zboží v souhrnné hodnotě 600 Kč. V některých případech je nutné předem zaplatit zálohu nebo celkovou cenu za zboží na účet prodávajícího. Tyto zpřesňující podmínky prodávající sdělí kupujícímu v nabídce. 6. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího - pod podmínkou zaplacení kupní ceny - jeho převzetím. 4. Doručovací podmínky 1. Zboží je odesláno prodávajícím na adresu kupujícího uvedené v kupní smlouvě prostřednictvím přepravce, na se oba shodnou. 2. Cena za doručení závisí na charakteru a objemu zboží a volbě přepravce a je kupujícímu sdělena v průběhu uzavírání kupní smlouvy. 3. Expedice zboží je provedena na základě domluvy prodávajícího s kupujícím a upřesněna v objednávce. Zboží je možné odeslat v den objednávky či v termínu blízkému datu objednání. 4. V případě volby platby za zboží na bankovní účet je zboží odesláno až po připsání této částky na účet prodávajícího. 5. Kupující je povinen převzít objednané zboží od třetí osoby (logistického partnera prodávajícího), která mu ho dodá prostřednictvím přepravce. V případě, že se jedná o doručení na dobírku, je kupující též povinen přepravci zaplatit částku za zboží a doručení. Kupující při převzetí od přepravce řádně a pečlivě zkontroluje stav zásilky. Veškeré nesrovnalosti je třeba při převzetí od přepravce vyznačit v předávacím protokolu přepravce nebo kupující může převzetí zásilky odmítnout. V tentýž den zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má. 6. Ke každé zásilce je přiložen doklad o zakoupení 7. V případě, když kupující nepřevezme zboží zaslané na dobírku, má prodávající právo na náhradu nákladů vynaložených na zaslání od kupujícího v hodnotě 200 Kč. V případě žádosti kupujícího o opětovné zaslání má prodávající právo žádat zaslání kupní ceny předem na bankovní účet azsklad.cz.

3 5. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy 1. Kupující-spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy, nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu doručeno ve 14 denní lhůtě (nestačí je ve lhůtě předat k poštovní či jiné přepravě) na nebo doporučeným dopisem na adresu prodávajícího. 2. Kupující-spotřebitel je povinen vrátit prodávajícímu zpět nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu, se všemi doklady a dokumentací, které byly kupujícímuspotřebiteli dodány, na adresu sdělenou prodávajícím. Náklady na vrácení zboží zpět, včetně doporučeného pojištění, hradí kupující-spotřebitel. Bude-li zboží odesláno bez předchozího souhlasu prodávajícího na dobírku, nebude tato zásilka prodávajícím převzata. 3. Po obdržení zboží je prodávající je povinen do 14 dnů vrátit kupujícímu-spotřebiteli částku plně odpovídající ceně zboží bez částky na přepravu. Prodávající má nárok na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. 4. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího-spotřebitele, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu-spotřebiteli uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku. 6. Záruční podmínky Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží doklad o zakoupení (podrobnosti viz Reklamační řád). 7. Ochrana osobních údajů 1. Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. 2. Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží. 3. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, obchodních sdělení prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího. Pokud si zákazník nepřeje, aby mu byly zasílány tyto informace sdělí touto skutečnost em na adresu 8. Závěrečná ustanovení Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici elektronicky na

4 Reklamační řád Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem. Rozpor s kupní smlouvou 1. V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, je prodávající povinen bez zbytečného odkladu uvést zboží do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku zákazníka, buď opravou zboží, nebo jeho výměnou. Není-li to možné, může zákazník požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. 2. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. 3. Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že rozpor existoval již při převzetí zboží, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo jej sám způsobil. 4. U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu. 5. Při odstranění rozporu s kupní smlouvou se postupuje jako při vyřízení reklamace vad zboží, které se vyskytnou v záruční době. Zákonná práva z vad 1. Kupující-spotřebitel je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout a zkontrolovat bez zbytečného odkladu. V případě zjištěných závad je kupující-spotřebitel povinen prodávajícího o těchto závadách informovat em nebo písemně nejpozději do třech dnů od převzetí zboží. 2. Vznikne-li na zboží dodaném prodávajícím reklamovatelná vada, může kupující-spotřebitel uplatnit reklamaci em nebo písemně. Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího ; adresu ; ; telefon ; datum objednávky ; podrobný popis závady (jak se závada projevuje, jaký má dopad na použitelnost zboží) ; popis, jak závada vznikla, návrh řešení reklamace (výměnu,opravu, vrácení peněz, jiné řešení) ; číslo účtu v případě vrácení peněz Pro úspěšné vyřízení reklamace je nutné, aby kupující byl schopen předložit doklad o zaplacení zboží. 3. Do třech pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách podle bodu 1 a 2 této kapitoly prodávající informuje kupujícího-spotřebitele o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit. V případě, že je potřeba odborné posouzení, bude o tom kupující v této lhůtě informován. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím-spotřebitelem písemně nedohodli na delší lhůtě.

5 4. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní. Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím-spotřebitelem, tj. dnem uvedeném na dokladu o zakoupení. Lhůta je u nového zboží 24 měsíců, u zboží použitého 12 měsíců. Pro kupujícího podnikatele může být lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění upravena odlišně. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruka za jakost, zaniknou, nebyla-li uplatněna v uvedené době. Závěrečná ustanovení Práva kupujícího vyplývající ze zákona nejsou tímto Reklamačním řádem dotčena. Tento Reklamační řád je platný od a ruší platnost předchozích reklamačních řádů. Tento Reklamační řád je k dispozici jako dokument na

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje Název: KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Bydliště: Popinecká č.p.983, 739 32 Vratimov IČ: 46581448 DIČ: CZ46581448 Zapsán v obchodním rejstříku,

Více

Obchodní podmínky. 1. Základní ustanovení. 2. Kupující. 3. Zboží a ceny. 4. Objednávka zboží. 5. Dodání zboží

Obchodní podmínky. 1. Základní ustanovení. 2. Kupující. 3. Zboží a ceny. 4. Objednávka zboží. 5. Dodání zboží Obchodní podmínky 1. Základní ustanovení Tyto obchodní podmínky (dále jen "Podmínky") upravují smluvní vztah v internetovém obchodě www.fragariacoffee.cz mezi společností FRAGARIA COFFEE s.r.o. (dále jen

Více

Všeobecné obchodní podmínky. Josefa Novotného

Všeobecné obchodní podmínky. Josefa Novotného Všeobecné obchodní podmínky Josefa Novotného Místo podnikání: Jirkovská 5047, 430 04, Chomutov Identifikační číslo: 74212362 zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Chomutova pro

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád. Obchodní podmínky

Obchodní podmínky a reklamační řád. Obchodní podmínky Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží především textilu a hudebních

Více

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) internetového obchodu www.dilydoauta.cz

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) internetového obchodu www.dilydoauta.cz Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) internetového obchodu www.dilydoauta.cz 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Tyto VOP dodavatele: Petr Nemrava Na mezích 342 25162 Louňovice IČO: 691

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Platné od 1.9.2014, verze 1401 společnosti Media One s.r.o. Pobřežní 16/18 186 00 Praha 89 - Karlín IČO: 27417298 Web: WWW.PROSTRENOESHOP.CZ e-mail: INFO@PROSTRENOESHOP.CZ Zákaznická

Více

Všeobecné obchodní podmínky přijaté níže uvedeného dne, měsíce a roku

Všeobecné obchodní podmínky přijaté níže uvedeného dne, měsíce a roku Všeobecné obchodní podmínky přijaté níže uvedeného dne, měsíce a roku Obchodní subjekt Alexander Svoboda IČ: 68599218, sídlem Zlín, Klabalská I/4289, PSČ 760 01, Fyzická osoba podnikající dle živnostenského

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Obchodní podmínky. Všeobecná ustanovení. Vymezení pojmů. obchodní společnosti Acebiz s.r.o.

Obchodní podmínky. Všeobecná ustanovení. Vymezení pojmů. obchodní společnosti Acebiz s.r.o. Obchodní podmínky obchodní společnosti Acebiz s.r.o. se sídlem Mladá Boleslav, třída T.G.Masaryka 1076, PSČ 29301, IČ 276 04 276. Tato společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Bezva běžky CZ s.r.o., IČ 020 03 376, se sídlem Boží Dar, Boží Dar 209, PSČ 362 62, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl

Více

1. Kontaktní údaje prodávajícího

1. Kontaktní údaje prodávajícího 1. Kontaktní údaje prodávajícího Název: NET-MARKET.CZ s.r.o. Sídlo: nám. T. G. Masaryka 1281, 760 01 Zlín IČ: 29361249, DIČ: CZ29361249 Zapsaná: Krajský obchodní soud Brno, oddíl C, vložka 75034 Telefon:

Více

A) Všeobecné obchodní podmínky VELKOOBCHOD

A) Všeobecné obchodní podmínky VELKOOBCHOD Všeobecné obchodní podmínky společnosti MARTÍNEK CZ s.r.o. Sídlo: Klejnarská 92, 280 02 Kolín 4 Identifikační číslo: 24817147 DIČ: CZ24817147 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě prostřednictvím webového rozhraní na adrese www.123-nabytek.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují

Více

Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY. Všeobecná ustanovení. Vymezení pojmů. obchodní společnosti Acebiz s.r.o.

Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY. Všeobecná ustanovení. Vymezení pojmů. obchodní společnosti Acebiz s.r.o. Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Acebiz s.r.o. se sídlem Mladá Boleslav, třída T.G.Masaryka 1076, PSČ 29301, IČ 276 04 276. Tato společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

1) Provozovatel Název: Sídlo/bydliště: IČ: DIČ: Evidující úřad: Datum zápisu do Živnost. rejstříku: Telefon: Email: Kontaktní adresa: Provozní doba:

1) Provozovatel Název: Sídlo/bydliště: IČ: DIČ: Evidující úřad: Datum zápisu do Živnost. rejstříku: Telefon: Email: Kontaktní adresa: Provozní doba: 1) Provozovatel Název: Centroprint.cz Sídlo/bydliště: Trnava 329, Trnava u Zlína, 763 18 IČ: 03132099 DIČ: neplátce DPH Evidující úřad: Magistrát města Zlína Datum zápisu do Živnost. rejstříku: 01.08.2014

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tomáš Skoumal Sídlo: Okrouhlá 418/19, Brno - Bohunice, 625 00 Identifikační číslo: 01587285 zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném u Magistrátu města Brna, sp. zn. ZU/MMB/0078002/2014

Více

3. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

3. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách Obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení Tyto obchodní podmínky (dále též OP) platí pro nákup v internetovém obchodě www.pro-long.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

zapsané v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Hradec Králové pod č.j. ŽÚ/545/2012/Zaj/11390/3 (dále jen Prodávající )

zapsané v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Hradec Králové pod č.j. ŽÚ/545/2012/Zaj/11390/3 (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky Pavly Janků Místo podnikání: Za Veterinou 494/5, 503 41 Hradec Králové Identifikační číslo: 65675169 DIČ: CZ7459183061 zapsané v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou tel.: 569 731 200, 777 778 014, fax: 569 720 887

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou tel.: 569 731 200, 777 778 014, fax: 569 720 887 OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Nákupní řád 2. Reklamační řád 3. Ochrana osobních údajů 1. Nákupní řád Tento nákupní řád platí pro nákup v internetovém obchodě www.atos.cz. Podmínky upravují vztah mezi společností

Více

I. Vymezení základních pojmů 1) NOZ Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

I. Vymezení základních pojmů 1) NOZ Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY PLATNÉ OD 1. 1. 2014 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.hulkarna.cz uskutečněném po 1. 1. 2014. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva

Více

zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Domažlice.

zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Domažlice. Všeobecné obchodní podmínky Ing. Jaroslava Holara Místo podnikání: Chodov 127, PSČ 345 33 Identifikační číslo: 64409678 DIČ: CZ7602101760 zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Domažlice.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti Sportvital Nutrition s.r. o., se sídlem Mokropeská 1799, 252 28 Černošice, identifikační číslo:

Více

2.2.1 bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží;

2.2.1 bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží; OS Buldočí naděje, telefon: +420 776 122 156, email: kramek@buldocinadeje.cz (dále jen prodávající ) pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://www.buldocinadeje.cz/

Více

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném společností PROBEZ OOPP, s.r.o. na adrese www.probez.cz

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném společností PROBEZ OOPP, s.r.o. na adrese www.probez.cz Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném společností PROBEZ OOPP, s.r.o. na adrese www.probez.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

Obchodní podmínky. Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost. ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik.

Obchodní podmínky. Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost. ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik. Obchodní podmínky Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik.cz IČO: 60148101 DIČ: CZ470907163 1. Úvodní ustanovení Tyto

Více