VŠEBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI JIROUT REKLAMY s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI JIROUT REKLAMY s.r.o."

Transkript

1 VŠEBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI JIROUT REKLAMY s.r.o. Tyto podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost JIROUT REKLAMY s.r.o. (provozovatel webových prezentací jirout.com, Trikaproreklamu.cz, cocodecor.cz papirovetaskyspotiskm.cz, Darkyproreklamu.cz, Snurkyspotiskem.cz, Reklamnimlsani.cz, reklamnisladkosti.cz, Papirovekapesnikyspotiskem.cz, Diar-kalendar.cz), se sídlem Průmyslová 495, Pardubičky, Pardubice, IČ: , zapsané v obchodním rejstříku krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C, vložka (dále jen jako Prodávající ) a kupujícího podnikatele (dále jen jako Kupující ). I. OBECNÁ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky se vztahují na smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícími jako podnikateli při jejich podnikatelské činnosti. Odkazem na tyto obchodní podmínky učiněným při objednávce či při jakýchkoli jiných návrzích na uzavření kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že jedná jako podnikatel při své podnikatelské činnosti. Veškerá prezentace umístěná v tištěném katalogu nebo na webovém rozhraní obchodů má informativní charakter před uzavřením kupních smluv mezi oběma stranami. Prodávající není povinnen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení paragrafu 1732 odst. 2 občanského zákoníku se tak nepoužije. Kupní smlouva mezi jednotlivými stranami vzniká na základě podpisu obou stran listiny označení jako kupní smlouva. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky a řídí se ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím. Uzavřením kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit na webových stránkách prodávajícího. Podmínka seznámení Kupujícího s těmito obchodními podmínkami dle ust zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen Zákon) je splněna tehdy: - objednává-li Kupující zboží či služby prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího, tím, že před uskutečněním objednávky, která obsahuje doložku odkazující na obchodní podmínky, je Kupující vždy nutně automaticky naveden do textu obchodních podmínek - objednává-li Kupující zboží či služby jinou cestou, je před potvrzením objednávky či vystavením smlouvy ze strany Prodávajícího výslovně upozorněn na existenci a význam doložky, odkazující na obchodní podmínky Od tohoto okamžiku mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti vyplývající z uzavřené kupní smlouvy. II. POUŽITÍ OBCHODNÍCH PODMÍNEK Tyto obchodní podmínky stanovené pro účel dle ust Zákona určují: a) další obsah objednávek Kupujícího nebo jakýchkoli jiných návrhů na uzavření kupních smluv Prodávajícího či Kupujícího týkajících se dodání zboží či služeb Prodávajícím.

2 b) další obsah kupních smluv týkajících se dodání zboží či služeb, které na tyto obchodní podmínky odkazují a to v rozsahu, ve kterém Smluvní úkon nebo kupní smlouva nebo jiná s ní související ujednání neobsahují odchylnou úpravu (např. jiné ceny, splatnost, dodací lhůtu, konkrétní způsob úhrady kupní ceny aj.), neboť odchylná ujednání ve smlouvě mají před zněním těchto obchodních podmínek přednost. Kupní smlouvou se pro účel těchto obchodních podmínek rozumí nejen smlouva o koupi zboží (s případným poskytnutím služeb), ale i smlouva o poskytnutí samotných služeb. III. OBJEDNÁVKA A JEJÍ POTVRZENÍ Kupující bude zboží objednávat elektronicky přes webové stránky nebo em. Kupujícího zastupuje při objednávání pouze osoba k tomu oprávněná, Prodávající má právo považovat za oprávněnou osobu tu, která vykonává tuto činnost obvykle. Objednává-li Kupující zboží včetně potisku či jiného značení, nebo objedná jen potisk samotný, zavazuje se dodat Prodávajícímu společně s objednávkou i grafické podklady a vypsané požadavky pro potisk (z nichž musí vyplývat zejména požadovaná grafická podoba, barevnost, rozměry a umístění). V případě souhlasu potvrdí Prodávající objednávku elektronicky, písemně nebo přímým dodáním zboží Kupujícímu. Kupující je povinen uvést v objednávce tyto údaje: 1. Svojí identifikaci, tj. obchodní název společnosti nebo jméno a příjmení FO, sídlo/provozovna, IČO, DIČ, kontakt (telefon a ovou adresu). 2. Celý kód objednávaného zboží podle katalogu nebo webových stránek 3. Množství objednávaného zboží, pokud nebude uvedeno, je automaticky bráno minimální množství u daného artiklu. 4. Adresu místa dodání zboží (nebude-li tento údaj uveden, má se za to, že zboží má být dodáno na adresu sídla/provozovny kupujícího). 5. Datum dodání zboží pokud je požadováno přesné datum. Jinak je bráno dle VOP. 6. Jméno, příjmení a podpis osoby, oprávněné za zákazníka jednat a přebírat dodávané zboží Nebude-li objednávka obsahovat náležitosti dle předchozího článku, je považována za neúplnou. Prodávající vyzve Kupujícího k odstranění nedostatků objednávky a jejímu případnému zpřesnění anebo doplnění. Okamžikem doručení údajů zpřesňujících anebo doplňujících objednávku Prodávajícímu se objednávka považuje za úplnou. Bezprostředně, nebo v nejkratší možné době po doručení úplné objednávky je Prodávající povinen zkontrolovat skladovou dostupnost zboží. Pokud požadované zboží na skladě není, popřípadě není k dispozici v požadovaném množství, kontaktuje neodkladně Kupujícího a nabídne dodání alternativního plnění. Je-li dodání požadovaného zboží možné pouze v delším dodacím termínu, Prodávající na tuto skutečnost upozorní Kupujícího. Objedná-li Kupující Potisk, odešle mu Prodávající bez zbytečného prodlení po přijetí objednávky grafické ztvárnění požadovaného Potisku zboží. V případě souhlasu odešle Kupující potvrzený formulář zpět Prodávajícímu, a to v co nejkratším možném termínu. V případě nesouhlasu zašle Prodávajícímu neprodleně své připomínky. Objednávky odsouhlasené Kupujícím a Prodávajícím již nelze měnit. Pokud Kupující zruší svoji závaznou objednávku, má Prodávající nárok na stornovací poplatek ve výši 20% (dvacet-procent) z ceny stornovaného zboží, plus nárok na náhradu nákladů prokazatelně

3 vynaložených v souvislosti s plněním zrušené objednávky. Stornovací poplatek, jakož i náhrada vynaložených nákladů jsou splatné na základě dokladu vystaveného Prodávajícím. IV. DODACÍ PODMÍNKY Termín dodání pro zboží bez potisku je 5-10 pracovních dní od potvrzení objednávky, termín expedice zboží se značením od pracovních dní od potvrzení objednávky a finální grafické podoby potisku. Tyto termíny mohou být splněny za podmínek Zboží bez potisku Kupující zašle objednávku do 9,30 hod Zboží se nachází na skladě v ČR Sjednaná záloha je připsána na účet prodávajícího Zboží s potiskem Zboží se nachází na skladě prodávajícího Sjednaná záloha je připsána na účet prodávajícího Grafika značení je odsouhlasena kupujícím Veškeré ceny potisků jsou uvedeny v ceníku potisku, který prodávající zašle na vyžádání kupujícího. Ceny potisku, není-li uvedeno jinak, nezahrnují případné tiskové přípravy vyžadující technologie tisku. Ceny nezahrnují náklady na dopravu a manipulaci, které činí 120 Kč/balík. Pokud atypické rozměry či váha zboží vyvolají skutečné expediční náklady vyšší, než jsou výše uvedeny, vyhrazuje si Prodávající právo doúčtovat skutečně vynaložené náklady v jejich skutečné výši. Fotografie v internetových obchodech Prodávajícího jsou u jednotlivého zboží pouze ilustrační. Kupující má možnost si vyžádat doplňující informace k jednotlivému zboží (např. velikostní tabulky, vzorník barev, atd.). Výměna objednaného a následně dodaného zboží Prodávajícím tak není možná. V. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Prodávající může od smlouvy odstoupit, jestliže je kupující v prodlení s úhradou řádně vystavené zálohové či jiné faktury o více než 14 dní. Odstoupení od smlouvy musí být písemné s uvedením důvodu a doručeno druhé straně. V případě odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího, je prodávající oprávněn požadovat na kupujícím úhradu storno poplatku, který činí 20% hodnoty zakázky v případě nepotištěného zboží a 80% hodnoty zakázky v případě potištěného zboží. Kupující nemá nárok na výměnu zboží u textilního zboží po odsouhlasení velikostní tabulky a grafické podoby potisku. U reklamního zboží s potiskem nemá nárok po odsouhlasení grafické podoby potisku. Dále může prodávající od kupní smlouvy odstoupit Nemůže-li řádně splnit svůj závazek dodat zboží či poskytnout služby z důvodů spadajících pod okolnosti vylučující odpovědnost ve smyslu zákona. O této skutečnosti dá bez zbytečného odkladu zprávu Kupujícímu a má právo buď prodloužit dodací lhůtu, nebo odstoupit od kupní smlouvy, a to bez odpovědnosti za eventuální škodu vzniklou

4 Kupujícímu. Týká-li se daná nemožnost jen části zboží (služeb), které je předmětem kupní smlouvy, má Prodávající tato práva jen, pokud jde o tuto část zboží. Prodlouží-li Prodávající podle předchozího odstavce dodací lhůtu, má Kupující právo do jednoho pracovního dne od obdržení zprávy o prodloužení dodací lhůty od kupní smlouvy odstoupit, jinak platí, že s prodloužením dodací lhůty souhlasí. Věta poslední předchozího odstavce platí pro právo odstoupení Kupujícím obdobně. Má-li Kupující právo odstoupit od kupní smlouvy, ať již v celém rozsahu či jen pokud jde o část zboží (služeb), může vždy odstoupit i v menším rozsahu. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY Kupní cena zboží bude určena dle závazného potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího, popřípadě dle aktuálního katalogu Prodávajícího. Ceny v katalogu i na webových stránkách jsou uvedeny bez DPH a bez značení. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen produktů. Kupní cena bude Kupujícím uhrazena dle dohody s prodávajícím a to v následujících možnostech: Hotově při předání a převzetí zboží v sídle Prodávajícího Hotově při předání a převzetí zboží na straně Kupujícího prostřednictvím 3 strany (přepravní společnosti - DOBÍRKOU Zálohovou platbou předem ve výši 70% + 30% doplatek při převzetí zboží Zálohovou platbou předem ve výši 100% s doplatkem nákladů na dopravu zboží do místa určení, pokud není dohodnuto jinak. Nezaplacení kupní ceny nebo nepřevzetí zboží ve sjednané lhůtě se považuje za podstatné porušení smlouvy. Prodávající je oprávněn účtovat i částečné plnění a Kupující je povinen takto účtovanou částku zaplatit. V případě, že Prodávajícímu vzniknou pohledávky za Kupujícím, má Prodávající povinnost uhradit veškeré náklady spojené s jejich vymáháním. Ceny za potisk a podmínky potisku se řídí ceníky potisku dle jednotlivých technologií. Prodávající si vyhrazuje právo dodat a účtovat +/- 5 (pět procent) z objednaného počtu kusů s potiskem, pokud se s Kupujícím výslovně nedohodne jinak. Případné agenturní slevy lze dohodnout dle nabídky ze strany Prodávajícího. Pokud je zboží nabízeno v rámci krátkodobých akcí nebo výprodejů za ceny speciální, snížené oproti původnímu prodeji či obdobnému zboží stejné užitné hodnoty, jsou tyto speciální ceny cenami konečnými a Prodávající z nich neposkytuje Kupujícímu žádné další rabaty či agenturní slevy. VII. FORMA ÚKONŮ Všechny právní úkony Prodávajícího i Kupujícího týkající se dodání zboží či poskytnutí služeb (jakož i všechny jiné než právní úkony zmíněné v těchto podmínkách) musí být písemné, může jít přitom o jakoukoli písemnou formu - postačí i ová zpráva i bez el. podpisu.

5 VIII. ÚČINNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK, JEJICH ZMĚNY Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem Dosavadní obchodní podmínky, uveřejněné na internetových stránkách Prodávajícího, se tímto ruší.prodávající má právo tyto obchodní podmínky kdykoli změnit. IX. REKLAMAČNÍ ŘÁD PRODÁVAJÍCÍHO K zajištění jednotného a správného postupu při vyřizování reklamací vad zboží a vad potisků je vydáván tento Reklamační řád, který upravuje vyřizování reklamací vad zboží a vad potisků zboží Prodávajícího. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku přechodu nebezpečí škody na zboží, pokud je kupujícím uplatněna ve lhůtách uvedených v článku 5. Reklamačního řádu Vadou se rozumí stav zboží, kdy neodpovídá ujednanému množství, jakosti a provedení Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla po přechodu nebezpečí škody na zboží v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození Kupujícím či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu. 2. Povinnost Kupujícího 2.1. Kupující je povinen uplatnit (reklamovat) u prodávajícího veškeré vady bez zbytečného odkladu ve lhůtách a způsobem stanovených v tomto Reklamačním řádu, jinak se vystavuje riziku, že jeho reklamace bude zamítnuta, nebo nebude moci být projednána Kupující je povinen ihned po převzetí zboží od dopravce zásilku zkontrolovat, nebyla-li poškozena. Zjevné poškození zásilky musí být reklamováno dopravci písemně v okamžiku doručení. Kupující tedy v okamžiku doručení zapíše reklamaci do přepravního (průvodního) dokumentu dopravce, či zápisu o škodě. Jedná-li se o zjevné poškození zásilky, nemusí kupující zásilku od dopravce převzít Není-li poškození zásilky v průběhu přepravy při předání zjevné, je kupující povinen písemně prodávajícímu oznámit bezprostředně po dodání následující informace: název a adresu Kupujícího, číslo přepravní zásilky, popis poškození zboží a fotodokumentaci škody (obal, zboží). Toto písemné oznámení musí Kupující zaslat Prodávajícímu nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení zásilky Kupující je povinen dodané zboží podle možnosti prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Kupující je povinen provést prohlídku před provedením potištění nebo jiného zpracování zboží, jinak jeho nároky z odpovědnosti za vady zboží zanikají. 3. Nároky z vad zboží 3.1. Je-li dodáním zboží s vadami porušena smlouva podstatným způsobem ( 2002 odst. 1 Občanského zákoníku) může Kupující: - požadovat odstranění vad dodáním opraveného nebo nového zboží za zboží vadné - opravu vadného potisku - požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny zboží nebo potisku - odstoupit od smlouvy v předmětu vadného plnění - požadovat dodání chybějícího zboží 3.2. Volba mezi výše uvedenými nároky náleží kupujícímu jen v případě, že ji oznámí Prodávajícímu včas ve lhůtě uvedené v čl. 5 Reklamačního řádu společně s kopií dodacího listu nebo faktury a s vadným zbožím v reklamovaném množství. Uplatněný nárok nelze bez souhlasu Prodávajícího měnit. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom

6 stavu, v jakém ji obdržel. Ustanovení 2110 věta druhá písm. a) až d) občanského zákoníku se nepoužije Je-li dodáním zboží s vadami smlouva porušena nepodstatným způsobem, může kupující: - požadovat odstranění vad zboží - požadovat dodání chybějícího zboží - požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny zboží nebo služeb 3.4. Nárok z vad se považuje za řádně uplatněný, jestliže je reklamováno zboží kompletní, reklamaci nebrání obecné zásady hygieny a jsou písemně oznámeny všechny údaje uvedené v čl Reklamačního řádu a přiloženy listiny dle čl Reklamačního řádu. 4. Místo uplatnění reklamace 4.1. Kupující uplatňuje nároky z vad zboží (reklamuje) u prodávajícího v jeho sídle v Pardubicích, Průmyslová 495, PSČ Nároky z vad zboží (reklamaci) uplatňuje Kupující ve vlastním písemném oznámení, které bude obsahovat nezbytné údaje reklamačního listu: - název (jméno) kupujícího - místo podnikání (příp. bydliště u fyzických podnikatelů) - název reklamovaného zboží, jeho katalogové číslo, číslo faktury nebo dodacího listu u prodávajícího, dodané množství, cenu za jednotku, cenu celkem, číslo faktury, datum převzetí zboží - popis vady zboží volbu nároku z vad zboží - datum a podpis kupujícího (podnikatele nebo jím pověřené osoby) 4.3. V případě, že Kupující uplatňuje jiný reklamační nárok než na poskytnutí slevy z ceny prodávaného zboží a služeb, předá současně s reklamačním listem prodávajícímu i předmětné vadné zboží v plném reklamovaném množství. Reklamace nevráceného reklamovaného zboží nemůže být uznána. 5. Lhůty pro uplatnění nároků z vad (reklamace) 5.1. Vady zboží, které jsou kupujícím zjistitelné při převzetí zboží (zjevné vady), je Kupující povinen uplatnit u Prodávajícího v době: - při osobním odběru nejpozději do čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží. - při dodání zboží nezávislým dopravcem nejpozději do čtrnácti dnů po převzetí zboží, přičemž pro splnění stanoveného termínu je při uplatnění reklamace zaslané poštou rozhodné datum poštovního razítka na zásilce 5.2. Skryté vady zboží, které se stanou zjevnými až po převzetí zboží, je kupující povinen uplatnit u Prodávajícího ihned poté, co je zjistí, max. však ve lhůtě do šesti měsíců ode dne fakturace Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace Opomine-li Kupující oznámit reklamaci ve výše uvedených lhůtách, nebo nejsou-li prodávajícímu zaslány dostatečné podklady k reklamaci, zanikají všechny nároky kupujícího vůči Prodávajícímu. 6. Lhůty pro vyřízení reklamace 6.1. Pro vyřízení reklamace je stanovena lhůta 2 měsíce ode dne jejího doručení Prodávajícímu. Tato lhůta se prodlužuje u vad odstranitelných o dobu, po kterou bude vada odstraňována opravou u třetí strany, případně u dodavatele či výrobce zboží. 7. Závěrečná ustanovení 7.1. Skutečnosti neupravené tímto reklamačním řádem budou mezi smluvními stranami, prodávajícím a Kupujícím, řešeny dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku v platném znění Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014 a stává se nedílnou součástí Obchodních podmínek Prodávajícího.

na internetových stránkách společnosti OFFICE ASSISTANCE (www.officeassistance.cz). Znění

na internetových stránkách společnosti OFFICE ASSISTANCE (www.officeassistance.cz). Znění Všeobecné obchodní podmínky společnosti OFFICE ASSISTANCE s.r.o. Se sídlem Veselská 686, 199 00 Praha 9 IČ: 48110205, DIČ: CZ48110205 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PODNIKATELE

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PODNIKATELE VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PODNIKATELE obchodní společnosti PROPASIV s.r.o. IČ: 29319919 se sídlem Křídlovická 981/23, 603 00 Brno zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží přijaté níže uvedeného dne, měsíce a roku Obchodní společnost AP Servis s.r.o., IČ: 16190726, se sídlem Praha 10, Francouzská 114, PSČ 100 00, společnost zapsaná

Více

Obchodní podmínky www.solarcontrols.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. SOLAR controls s.r.o.

Obchodní podmínky www.solarcontrols.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. SOLAR controls s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SOLAR controls s.r.o. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnost 1. ledna 2014 a ruší se platnost všech předchozích

Více

Všeobecné obchodní podmínky e-shop STOCKIST

Všeobecné obchodní podmínky e-shop STOCKIST Všeobecné obchodní podmínky e-shop STOCKIST Všeobecné obchodní podmínky společnosti ACTIVA spol. s r.o. Se sídlem: Praha 9, Letňany, Veselská 686, PSČ 199 00 IČ: 48111198, DIČ: CZ48111198, společnost zapsaná

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží přijaté níže uvedeného dne, měsíce a roku Obchodní společnost AP Servis s.r.o., IČ: 16190726, se sídlem Praha 10, Francouzská 114, PSČ 100 00, společnost zapsaná

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.webbambino.cz VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.webbambino.cz VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.webbambino.cz Kontaktní údaje Provozovatel obchodu a zodpovědná osoba: Andrea Dočekalová Adresa:

Více

Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky firmy MONTAN Plzeň s.r.o. 1. Základní ustanovení. 2. Cena předmětu plnění. 3.

Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky firmy MONTAN Plzeň s.r.o. 1. Základní ustanovení. 2. Cena předmětu plnění. 3. Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky firmy MONTAN Plzeň s.r.o. 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy Obchodní podmínky Společnost Intersport ČR s.r.o. se sídlem Praha 4, Na Strži 1702/65, PSČ 140 62, IČO: 256 70 816, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 59835

Více

4. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí všech Smluv, které budou mezi Smluvními stranami uzavřeny.

4. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí všech Smluv, které budou mezi Smluvními stranami uzavřeny. Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb společnosti FLOWER A & F, s.r.o., se sídlem : Třebovle 128, p. Kostelec nad Černými lesy, PSČ 281 63, I.Č: 25074334, DIČ: CZ25074334,

Více

DEFINICE POJMŮ VÝČET NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH BODŮ OP:

DEFINICE POJMŮ VÝČET NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH BODŮ OP: Obchodní podmínky zásilkového prodeje www.beliema.cz DEFINICE POJMŮ 1. PRODÁVAJÍCÍ - prodávajícím se rozumí společnost, která prodává nabízené zboží v tomto internetovém obchodě - zásilkové službě Idelyn

Více

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) internetového obchodu www.dilydoauta.cz

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) internetového obchodu www.dilydoauta.cz Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) internetového obchodu www.dilydoauta.cz 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Tyto VOP dodavatele: Petr Nemrava Na mezích 342 25162 Louňovice IČO: 691

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád Podmínkou nákupu v internetovém obchodě BLAŽEK PRAHA je akceptace těchto Obchodních podmínek a reklamačního řádu Internetového obchodu BLAŽEK PRAHA ( Internetový obchod

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI BÜROPROFI s r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI BÜROPROFI s r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI BÜROPROFI s r.o. 1. Obecná ustanovení a) Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Obchodní podmínky") jsou závazné mezi smluvními stranami uzavírajícími kupní smlouvu

Více

Všeobecné obchodní podmínky. Josefa Novotného

Všeobecné obchodní podmínky. Josefa Novotného Všeobecné obchodní podmínky Josefa Novotného Místo podnikání: Jirkovská 5047, 430 04, Chomutov Identifikační číslo: 74212362 zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Chomutova pro

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky METAL WORK Pneumatic CZ, s.r.o. Ostravská 494-73925 Sviadnov - Czech Republic Tel: +420 596 748 577, + 420 596 728 010 info@metalwork.cz - www.metalwork.cz DIČ: CZ 286 56 377 - zapsáno u Krajského obchodního

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Rasguard.cz s.r.o. se sídlem Poděbradská 7, Karlovy Vary, 360 01, identifikační číslo: 03590356 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod

Více

platné a účinné od 16.11.2011

platné a účinné od 16.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky prodeje horoskopů na míru na www.astrohled.cz provozované společností E.M.A. Europe s.r.o, sídlem Kozí 5/916, PSČ 110 00, Praha Staré Město, IČ 273 98 307 zapsané v obchodním

Více

platné a účinné od 16.11.2011

platné a účinné od 16.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky prodeje horoskopů na míru na http://horoskopynamiru.blesk.cz provozované společností E.M.A. Europe s.r.o, sídlem Kozí 5/916, PSČ 110 00, Praha Staré Město, IČ 273 98 307 zapsané

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY platné pro nákup v internetových obchodech provozovaných obchodním subjektem Ing. Magda Koudelková, s účinností od 01.01.2014.

OBCHODNÍ PODMÍNKY platné pro nákup v internetových obchodech provozovaných obchodním subjektem Ing. Magda Koudelková, s účinností od 01.01.2014. OBCHODNÍ PODMÍNKY platné pro nákup v internetových obchodech provozovaných obchodním subjektem Ing. Magda Koudelková, s účinností od 01.01.2014. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

Všeobecné podmínky pro prodej zboží platné od 1. 5. 2015

Všeobecné podmínky pro prodej zboží platné od 1. 5. 2015 Všeobecné podmínky pro prodej zboží platné od 1. 5. 2015 Obsah 1. Základní ustanovení... 2 2. Sdělení v souvislosti s uzavíráním smlouvy prostředky komunikace na dálku... 2 3. Systém objednávání... 3 4.

Více

Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.eproton.cz

Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.eproton.cz Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.eproton.cz Obchodní podmínky Obchodní podmínky 1) všeobecná ustanovení... 1 2) vymezení pojmů... 2 3) dodání zboží... 3 4) platební podmínky... 5

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Eva Sojková IČ: 15377971 DIČ: CZ5457230889 se sídlem Karla Tomana 823 272 04 Kladno 4

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Eva Sojková IČ: 15377971 DIČ: CZ5457230889 se sídlem Karla Tomana 823 272 04 Kladno 4 OBCHODNÍ PODMÍNKY Eva Sojková IČ: 15377971 DIČ: CZ5457230889 se sídlem Karla Tomana 823 272 04 Kladno 4 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu Wellness klubu Nezestárni.cz, umístěného na internetové

Více

2. DEFINICE 2.1. Pojmy definované v tomto článku mají pro účely těchto VOP význam uvedený v následujících bodech tohoto článku.

2. DEFINICE 2.1. Pojmy definované v tomto článku mají pro účely těchto VOP význam uvedený v následujících bodech tohoto článku. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Flavo CZ,

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu stavba-krbu-svojpomocne.sk

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu stavba-krbu-svojpomocne.sk Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu stavba-krbu-svojpomocne.sk Obchodní firma: Obchody na dosah, spol. s r.o. Sídlo: Metylovice 558, PSČ 73949 Identifikační číslo: 28586751 DIČ: CZ28586751, SK4020361895

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží pomocí prostředků komunikace na dálku, zejména prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.sofe.sk Prodávající: Marek Maršál Sídlo:

Více

Obchodní podmínky Superdiskont, s.r.o. platné ode dne 1.1.2014

Obchodní podmínky Superdiskont, s.r.o. platné ode dne 1.1.2014 Obchodní podmínky Superdiskont, s.r.o. platné ode dne 1.1.2014 I. Všeobecná ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v celém internetovém obchodním domě SuperDISKONT.cz, tedy v následujících

Více

E-SHOP ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E-SHOP ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Obecné obchodní podmínky obchodní společnosti Screen servis spol. s r.o. se sídlem Luběnice 156, PSČ 783 46, IČO: 25864203, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vložka

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu nejenkrby.cz

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu nejenkrby.cz Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu nejenkrby.cz Obchodní firma: Obchody na dosah, spol. s r.o. Sídlo: Metylovice 558, PSČ 73949 Identifikační číslo: 28586751 DIČ: CZ28586751 Spisová značka: C 33233

Více