Obchodní podmínky obchodní společnosti THERMOTRADE, s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní podmínky obchodní společnosti THERMOTRADE, s.r.o."

Transkript

1 Obchodní podmínky obchodní společnosti THERMOTRADE, s.r.o. I. Všeobecná ustanovení 1. Zde uvedené obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti smluvních stran pro nákup v internetovém obchodě (dále v textu jen Obchodní podmínky ). Jedná se tedy především o práva a povinnosti mezi obchodní společností THERMOTRADE, s.r.o., IČ: , DIČ: CZ , se sídlem Prostějov, Dolní 24, PSČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 62181, jako prodávajícím na straně jedné a kupujícím, případně spotřebitelem na straně druhé v rámci internetového obchodu Nedílnou součástí Obchodních podmínek jsou dodací podmínky (dále v textu jen Dodací podmínky ) i reklamační řád (dále v textu jen Reklamační řád ). 2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny a řídí se právním řádem České republiky, s vyloučením kolizních ustanovení. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dále zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. II. Vymezením základních pojmů Sdělení před uzavřením smlouvy a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek Vašeho operátora, Thermotrade s.r.o. si neúčtuje žádné další poplatky b) všechny prodejní ceny jsou uvedeny včetně DPH c) doprava u zboží o hmotnosti do 30kg po České Republice je jednotně účtována částkou 150Kč, zboží o větší hmotnosti nebo do jiného státu viz. kompletní ceník v kapitole III. Dodací podmínky, úhrada nebo horní menu na úvodní stránce (při osobním odběru není účtován žádný s uvedených poplatků) 1. V rámci Obchodních podmínek se rozumí: a) Prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů, dodává spotřebiteli či kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby - dále v textu jen Prodávající. b) Spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami dále v textu jen Spotřebitel.

2 c) Kupující (nikoli spotřebitel) je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti dále v textu jen Kupující. d) Kupní smlouva objednávka Spotřebitele či Kupujícího je návrhem kupní smlouvy (a rovněž i akceptací Obchodních podmínek ze strany Spotřebitele či Kupujícího) a samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu Spotřebiteli či Kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího). Od tohoto okamžiku mezi Spotřebitelem či Kupujícím a Prodávajícím vznikají právní vztah - vzájemná práva a povinnosti dále v textu jen Kupní smlouva. e) Spotřebitelská smlouva smlouva kupní, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně Spotřebitel a na druhé straně Prodávající. Není-li výslovně uvedeno v Obchodních podmínkách jinak, platí pro Spotřebitelskou smlouvu stejná pravidla jako pro Kupní smlouvu. III. Předmět Kupní smlouvy 1. Prodávající se zejména zavazuje, že Spotřebiteli, příp. Kupujícímu dodá zboží, jež je předmětem Kupní smlouvy, ve stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky, dále na něj převede vlastnické právo a Spotřebitel, příp. Kupující se zejména zavazuje řádně uhradit sjednanou kupní cenu a zboží převzít. 2. Uzavřením Kupní smlouvy dále Spotřebitel či Kupující stvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami (a to včetně Dodacích podmínek a Reklamačního řádu). Na Obchodní podmínky byl Spotřebitel či Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a měl možnost se s nimi seznámit. Obchodní podmínky (včetně Dodacích podmínek a Reklamačního řádu) jsou nedílnou součástí uzavřené Kupní smlouvy. IV. Objednání zboží, uzavření Kupní smlouvy, zrušení objednávky 1. Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem Kupní smlouvy, kdy samotná Kupní smlouva vzniká formálním potvrzením objednávky Prodávajícím. Potvrzení o přijetí objednávky Prodávajícím bude Spotřebiteli či Kupujícímu oznámeno na jeho ovou adresu a to nejpozději do 24 hodin od přijetí objednávky Prodávajícím, čímž se má objednávka za závazně potvrzenou. 2. Spotřebitel či Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením ze strany Prodávajícího. 3. Po závazném potvrzení objednávky jen je možné objednávku ze strany Spotřebitele či Kupujícího stornovat pouze v případě, že Prodávající nesplní podmínky dodání, není-li Obchodními podmínkami či právním předpisem stanoveno jinak. V případě stornování potvrzené objednávky je Spotřebitel či Kupující povinen uhradit Prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající je oprávněn žádat po Spotřebiteli či Kupujícím smluvní pokutu ve výši 40 % z kupní ceny, která byla stanovena jako paušální náhrada škody, kterou je Spotřebitel či Kupující uhradit ve prospěch Prodávajícího, není-li Obchodními podmínkami či právním předpisem stanoveno jinak. 4. Prodávající má právo stornovat objednávku bez udání důvodu nebo z důvodu a vyhrazuje si tímto právo chyb a změn uvedených kupních cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží. V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude neprodleně

3 kontaktovat Spotřebitele či Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Spotřebitel či Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo na adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 10 pracovních dnů). Spotřebitel ani Kupující, vzhledem k tomu, že byli s takovou možností seznámeni, nemají nárok na náhradu škody. 5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně žádat Spotřebitele či Kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem jako například mailem nebo telefonicky nebo o uhrazení zálohy nejvýše ve výši 40 % z kupní ceny. Objednávka se považuje za stornovanou a Kupní smlouva za zaniklou, v případě, že Spotřebitel či Kupující tuto autorizaci požadovaným způsobem neprovede či neuhradí vyžádanou zálohu. 6. Od potvrzení objednávky Prodávajícím začíná běžet dodací lhůta. 7. Prodávající má právo odmítnout jakoukoli další objednávku Spotřebitele či Kupujícího, jestliže Spotřebitel či Kupující nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu a v takovém případě se nejedná u Prodávajícího o porušení jakéhokoli závazku a není povinen hradit Spotřebiteli či Kupujícímu jakoukoli škodu. 8. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které obchodní podmínky neupravují, občanským zákoníkem (č. 89/2012Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů. Je-li smluvní stranou právnická osoba, řídí se vztahy občanským zákoníkem, č. 89/2012 Sb., vše ve znění pozdějších právních předpisů, nicméně v tomto případě se neuplatní ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách), která je obsažena v zákoně č. 89/2012 Sb. a v dalších předpisech na ochranu spotřebitele. V. Kupní cena a platba 1. Kupní ceny uvedené na webových stránkách jsou platné k okamžiku objednání ze strany Spotřebitele či Kupujícího. 2. Prodávající si vyhrazuje právo chyb a změn uvedených kupních cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží. V takovém případě je povinen neprodleně Prodávající oznámit em změnu kupní ceny Spotřebiteli či Kupujícímu. Spotřebitel či Kupující jsou oprávněni ve lhůtě 5 pracovních dnů od takového oznámení od Kupní smlouvy odstoupit. V případě, že Spotřebitel či Kupující od Kupní smlouvy v dané lhůtě neodstoupí, ani ve lhůtě určené Prodávajícím zvýšenou kupní cenu neuhradí, má právo Prodávající od Kupní smlouvy odstoupit. V případě, že Spotřebitel či Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo na adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 10 pracovních dnů). Spotřebitel ani Kupující, vzhledem k tomu, že byli s takovou možností seznámeni, nemají nárok na náhradu škody. 3. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet Prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti v prodejně prodávajícího nebo pracovníkovi přepravní společnosti. 4. Při prodlení s úhradou kupní ceny je Prodávající oprávněn účtovat Spotřebiteli či Kupujícímu úroky z prodlení v právním předpisem stanovené výši. Prodávající je dále oprávněn účtovat a Spotřebitel či Kupující je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny za každý započatý den prodlení. V případě prodlení s úhradou kupní ceny delší než 10 pracovních dnů je oprávněn Prodávající od Kupní smlouvy odstoupit.

4 5. Vlastnické právo ke zboží přechází na Spotřebitele či Kupujícího dnem úplné úhrady kupní ceny. 6. Faktura vystavená na základě Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Spotřebitelem či Kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a záruční list. 7. Způsoby úhrady zboží: 1. převodem na bankovní účet Prodávajícího vedený v GE Money Bank č. ú.: / hotově při dodávce zboží. 8. Spotřebitel či Kupující berou na vědomí, že kupní cena nezahrnuje jakékoli další náklady související zejména s dodáním zboží. Dodání zboží Spotřebiteli či Kupujícímu se řídí Dodacími podmínkami. Všechny prodejní ceny jsou uvedeny včetně DPH. VI. Záruka za zboží 1. Záruku na Prodávané zboží Prodávající poskytne dle obecně závazných právních předpisů po dobu uvedenou v záručním listě. Není-li v on-line katalogu na webových stránkách uvedeno u daného produktu jinak, je záruční doba na zboží všech značek 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží Spotřebitelem či Kupujícím. Spotřebitel a Kupující berou na vědomí, že záruční a pozáruční servis je zajišťováním přímo výrobcem zboží nebo jeho smluvními partnery. 2. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem v obsluze, neodborným ošetřováním, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou. Záruka se nevztahuje na zboží mechanicky poškozené za předpokladu, že toto poškození je důvodem reklamované vady a zároveň Prodávající není za toto poškození odpovědný. 3. Prodávající má právo odmítnout reklamaci zboží v případě zřetelné manipulace se záručním listem jako například přepisování a podobně. 4. Místem uplatnění reklamace je sklad Prodávajícího. 5. Bližší podmínky reklamace stanoví Reklamační řád. VII. Odstoupení od Kupní smlouvy, vrácení zboží 1. V souladu s ustanovením občanského zákoníku dle 1829 má Spotřebitel právo odstoupit od Kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží bez udání důvodu a bez sankce.viz.userdata/default/odstoupeni od smlouvy.pdf 2. Rozhodnete-li se Spotřebitel, pro odstoupení od Kupní smlouvy ve lhůtě uvedené v odstavci 1 tohoto článku, je povinen dodržet níže uvedené podmínky: 1. Písemně odstoupit od Kupní smlouvy, přičemž v odstoupení musí být uvedeno alespoň - číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu (rozhodující je datum převzetí). Rovněž se doporučuje uvést případný důvod (není zákonem vyžadováno a ani není jeho uvedení podmiňováno pro vrácení peněz za zboží), ale pomůže Prodávajícímu zkvalitnit poskytované služby. 2. Pokud již Spotřebitel zboží obdržel a převzal, zavazuje se je zaslat zpět na své náklady na adresu Prodávajícího za splnění těchto podmínek:

5 nesmí být použité, musí být nepoškozené, musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu, obalu atd.) s originálem dokladu o koupi, vrácené v původním obalu. 3. Spotřebitel se zavazuje zboží zaslat doporučeně a pojištěné, jelikož Prodávající neručí za jeho případnou ztrátu na cestě na sklad Prodávajícího (doporučeně neznamená na dobírku). 3. Prodávající je povinen za předpokladu splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží peníze za zboží zaslat Spotřebiteli složenkou nebo převodem na účet Spotřebitele a to nejpozději do 30 po odstoupení (kromě nákladů spojených se zasláním zboží). V případně nedodání kompletního zboží či jinak odporující výše uvedeným podmínkám se termín posouvá do doby dodání plnohodnotného zboží. 4. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek Prodávající není povinen akceptovat odstoupení od Kupní smlouvy jako řádné a je oprávněn zboží vrátit zpět na náklady Spotřebitele. 5. Prodávající upozorňuje, že Spotřebitel nemůže mj. odstoupit podle 53 odstavce 8 občanského zákoníku od takové Kupní smlouvy, jejímž předmětem je dodávka zboží upraveného podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání. 6. Prodávající dále zdvořile Spotřebitele upozorňuje, že shora uvedená lhůta pro odstoupení je určena k tomu, aby se Spotřebitel mohl dostatečně seznámit s vlastnostmi zakoupeného zboží a nelze ji chápat jako právo na výpůjčku zboží. Toto právo také primárně neslouží jako způsob řešení dodání vadného zboží (viz. čl. VIII. Vlastnosti zboží). V případě vadného plnění ovšem není vyloučeno, aby Spotřebitel uplatnil své právo na odstoupení od Kupní smlouvy, v takovém případě je ale nutné, aby odůvodnil své odstoupení od Kupní smlouvy vadou dodaného zboží. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že Prodávající může v rámci odstoupení od Kupní smlouvy vrácené vadné zboží považovat za poškozené ze strany Spotřebitele. VIII. Vlastnosti zboží 1. Spotřebitel či Kupující je srozuměn a uzavřením Kupní smlouvy bere výslovně na vědomí a souhlasí s následujícími skutečnostmi: 1. barvy a jejich odstíny se mohou lišit od skutečnosti vlivem technických důvodů (nastavení monitoru, stáří, osvětlení v místnosti atd.), 2. Prodávající si vyhrazuje právo rozdílu odstínu barvy v závislosti na výrobních změnách výrobce, které není schopen ovlivnit, 3. foto je ilustrační, případná dekorace není součástí výrobku, 4. u dřevěných částí, když se jedná o přírodní dřevo, jednotlivé části mořené stejným mořidlem mohou vykazovat mírné barevné odlišnosti - moření tak zvýrazňuje strukturu a přírodní vlastnosti dřeva. IX. Ochrana osobních dat

6 1. Spotřebitel a Kupující bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky internetového obchodu dává Spotřebitel či Kupující souhlas ke shromažďovaní a archivování osobních údajů a jeho nákupech. 2. Internetový obchod si váží Vaší důvěry a zavazuje se, že bude chránit Vaše údaje, které musely být uvedeny při realizaci objednávky, a to nejen v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Vaše údaje nebudou v žádném případě poskytnuty třetí osobě, ani jinak zneužity či využívány ke komerčním sdělením, které se netýkají nabídky Prodávajícího. 3. Spotřebitel či Kupující mají právo kdykoli požádat Prodávajícího o změnu osobních údajů, nebo o jejich vymazání a to em (viz. Kontakty). X. Rozhodčí doložka 1. Všechny spory vznikající z Kupní smlouvy a v souvislosti s ní, u nichž hodnota sporu nepřesáhne ,- Kč budou rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízením ad hoc před rozhodcem JUDr. Petrem Poledníkem, advokátem, IČ: , s místem kanceláře Brno, Příkop 4, PSČ: Rozhodce bude vést řízení dle platných právních předpisů a v souladu s aplikovatelnými ustanoveními Pravidel Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. 2. Všechny ostatní spory vznikající z Kupní smlouvy a v souvislosti s ní, které nespadají pod bod 1. nebo hodnota sporu není jednoznačně vyčíslitelná, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. XI. Závěrečná ujednání 1. Obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách Prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. 2. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje Spotřebitel či Kupující Prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky. 3. Odeslanou objednávku je Kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ustanovení 262, odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména ustanovením 409 a následujícím. V Prostějově, dne THERMOTRADE, s. r. o. Dodací podmínky společnosti THERMOTRADE, s.r.o. I. Všeobecná ustanovení 1. Dodací podmínky doplňují práva a povinnosti smluvních stran pro nákup v internetovém obchodě Dodací podmínky jsou vedle Reklamačního řádu nedílnou součástí Obchodních podmínek a potažmo Kupní smlouvy.

7 II. Místo plnění 1. Je-li plněno zboží Kupujícímu, pak je místem plnění sklad Prodávajícího, kde Prodávající předá zboží dopravci - přepravní společnosti. 2. V ostatních případech je místem plnění adresa uvedená Spotřebitelem v objednávkovém formuláři. 3. Při osobním odběru je místem plnění adresa Prodávajícího. III. Dodací podmínky, úhrada 1. Doprava je zajištěna zejména Českou poštou, s.p., kurýrní službou PPL CZ s.r.o., či TOPTRANS spol. s r.o. Prodávající si vyhrazuje právo měnit formu přepravy s ohledem na objednané množství a charakter zboží. 1. Konkrétní dodací lhůty jsou uvedeny u každého výrobku. Prodávající upozorňuje, že tyto dodací lhůty jsou pouze orientační - vzhledem k šíři nabízeného sortimentu nelze garantovat nevyprodání skladových zásob a s tím spojené případné prodloužení publikované dodací lhůty. O této skutečnosti je Spotřebitel nebo Kupující neprodleně informován. 2. Ke změně dodacích lhůty může dojít v období překlenutí kalendářního roku (objednávka provedena v prosinci bude brána jako objednávka provedená v lednu a bude tak začínat její běh lhůty, jelikož dochází k zastavení dodávek zboží od výrobců). Aktuální informace budou sděleny při objednání Spotřebiteli či Kupujícímu na titulní straně AKTUÁLNÍ INFORMACE. 1. Dopravou se rozumí, že dopravce (Prodávající) přepraví zboží z určitého místa (místo odeslání) do určitého jiného místa (místo určení), a není tím myšlen výnos objednaného zboží. 2. Spotřebitel či Kupující uzavřením Kupní smlouvy akceptuje takto uvedené ceny za dodání zboží a tyto se zavazuje uhradit: 1. Doručování a ceník přepravného v rámci České republiky: Osobní odběr 0,- Pošta - BALÍK DO RUKY do 30 kg 150 Kč s DPH. Toptrans přepravní společnost do 150 kg 550 Kč s DPH Toptrans přepravní společnost nad 150 kg 960 Kč s DPH Doručování zásilek do zahraničí Při doručování zásilek do zahraničí jsou expediční poplatky účtovány vždy. Zboží je expedováno: a) na dobírku pomocí přepravní společnosti TOPTRANS. V takovémto případě se platba přebírá v EUR a přepočítání se provádí podle kurzu platného v den předání přepravci ( ).Po otevření kurzovního lístku platí kolonka Valuty - nákup - dle tohoto kurzu je částka z Kč přepočtena firmou

8 TOPTRANS do EUR. Doba dodání je 48 hodin následujících po dni expedice. b) formou zaplacení zálohové faktury v Kč na zboží včetně předem vykalkulované ceny dopravy Ceník přepravného do SR Hmotnost balíku/poštovné+balné: Osobní odběr 0,- Toptrans přepravní společnost do 20 kg do ,- 700 Kč s DPH Toptrans přepravní společnost nad 20 kg nad ,- 550 Kč s DPH Při větším odběru zboží cena dopravy dle dohody. 1. Spotřebitel či Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít a vyvinout maximální součinnost, aby Česká pošta, s.p., či kurýrní služba PPL CZ s.r.o., TOPTRANS spol. s r.o., mohla zboží doručit. 2. Dále je Spotřebitel či Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě shledání porušení originální pásky na zboží či shledání jiných porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučuje Spotřebiteli či Kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít. Podpisem faktury Spotřebitel či Kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Faktura sloužící zároveň i jako daňový doklad a záruční list je přiložena. Ve Prostějově, dne THERMOTRADE, s. r. o. Reklamační řád obchodní společnosti THERMOTRADE, s.r.o. I. Všeobecná ustanovení 1. Reklamační řád doplňuje práva a povinnosti smluvních stran pro nákup v internetovém obchodě Reklamační řád je vedle Dodacích podmínek nedílnou součástí Obchodních podmínek a potažmo Kupní smlouvy. 2. Prodávající prohlašuje, že v internetovém obchodě poskytuje stejné podmínky pro uplatňování reklamací, jaké jsou platné v kterékoliv běžné prodejně, a které jsou v souladu s platnými právními předpisy. II. Uplatnění reklamace 1. Spotřebitel či Kupující je povinen uplatnit reklamaci písemně prostřednictvím u a to tak, že v předmětu u uveden REKLAMACE FA (číslo). Dále vyplní pod Reklamačním řádem připojený tiskopis ke stažení s názvem REKLAMAČNÍ LIST, a v tomto listu vyplní veškeré předepsané údaje a další náležitosti uvedené v Reklamačním listu. V případě dalších informací kontaktujte zástupce Prodávajícího na telefonu:

9 III. Podmínky a vyřízení reklamace 1. Při uplatnění reklamace musí Spotřebitel či Kupující prokázat, že reklamované zboží pochází od Prodávajícího. K tomuto účelu doloží Spotřebitel či Kupující k reklamovanému zboží originál prodejního dokladu (faktura, příp. kupní smlouva). 2. Pokud je zboží dodáno přepravcem s poškozeným obalem a má-li Spotřebitel či Kupující při převzetí podezření, že zboží vykazuje vady, vyhotoví Spotřebitel či Kupující na místě s přepravcem písemný zápis o reklamaci zboží. 3. Při uplatnění reklamace na vadu zboží je Prodávající povinen prověřit, zda se jedná o vadu odstranitelnou. Pokud se jedná o vadu neodstranitelnou může Prodávající zboží vyměnit, poskytnout slevu nebo vrátit Spotřebiteli či Kupujícímu plnou kupní cenu a to dle dohody obou smluvních stran. 4. Pokud se jedná o vadu odstranitelnou postupuje Prodávající následujícím způsobem: Odstraní na své náklady zjištěnou vadu. Vadu odstraní bez zbytečného odkladu a s řádnou péčí, nejpozději však do 4 týdnů od převzetí oprávněné reklamace. Pokud nebylo zboží ještě použito, může Prodávající dle svého uvážení zboží vyměnit. V případě, že je vadná pouze součást zboží, má Spotřebitel či Kupující právo na výměnu této součásti a nikoli celého zboží. Prodávající vadnou věc vymění, poskytne slevu nebo vrátí kupní cenu, jestliže se na opraveném zboží vada vyskytne opětovně nebo pro větší počet vad nelze zboží řádně užívat. 1. Pokud Spotřebitel či Kupující uplatní reklamaci zboží osobně u Prodávajícího, je povinen si zboží (opravené, vyměněné, popřípadě zboží v původním stavu, pokud reklamace nebyla oprávněná) též osobně převzít, pokud není v reklamačním protokolu uvedeno jinak. Reklamace se považuje za vyřízenou v den, kdy je zboží (opravené, vyměněné, popřípadě zboží v původním stavu, pokud reklamace nebyla oprávněná) připraveno v místě uplatnění reklamace k vydání a předání Spotřebiteli či Kupujícímu. 2. Pokud Spotřebitel či Kupující Prodávajícímu zboží k reklamaci zašle, pak též Prodávající zašle zboží (opravené, vyměněné, popřípadě zboží v původním stavu, pokud reklamace nebyla oprávněná) Spotřebiteli či Kupujícímu, pokud není v reklamačním protokolu uvedeno jinak; reklamace je vyřízena v den, kdy je zboží (opravené, vyměněné, popřípadě zboží v původním stavu, pokud reklamace nebyla oprávněná) předáno v dopravě na adresu Spotřebitele či Kupujícího uvedenou v reklamaci. 3. Spotřebitel či Kupující je povinen s Prodávajícím při vyřízení reklamace spolupracovat, zejména je povinen zboží po vyřízení reklamace převzít.

Obchodní podmínky www.solarcontrols.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. SOLAR controls s.r.o.

Obchodní podmínky www.solarcontrols.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. SOLAR controls s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SOLAR controls s.r.o. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnost 1. ledna 2014 a ruší se platnost všech předchozích

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží přijaté níže uvedeného dne, měsíce a roku Obchodní společnost AP Servis s.r.o., IČ: 16190726, se sídlem Praha 10, Francouzská 114, PSČ 100 00, společnost zapsaná

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží přijaté níže uvedeného dne, měsíce a roku Obchodní společnost AP Servis s.r.o., IČ: 16190726, se sídlem Praha 10, Francouzská 114, PSČ 100 00, společnost zapsaná

Více

Všeobecné obchodní podmínky Bontonland.cz

Všeobecné obchodní podmínky Bontonland.cz Všeobecné obchodní podmínky Bontonland.cz 1. Základní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky zveřejněné na této stránce (dále též jen VOP) platí pro nakupování prostřednictvím e-shopu www.bontonland.cz

Více

Obchodní podmínky. Přeprava, poštovné, dárky zdarma

Obchodní podmínky. Přeprava, poštovné, dárky zdarma Obchodní podmínky provozovatele internetového obchodu www.megatrampoliny.cz a dalších informačních webůobchodů s možností objednání zboží,které jsou uvedeny dole provozovatel: GLORIA IMPORT CZ s.r.o Ukrajinská

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MORIS distribution, divize spol. MORIS design s.r.o. 1. Společná ustanovení 1.1 Všeobecné obchodní podmínky prodávajícího (dále jen VOP ) upravují běžnou obchodní spolupráci

Více

- vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR

- vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR Společnost SPORTISIMO s.r.o., se sídlem Řevnická 1/121, 155 00 Praha 5, IČ: 26194627, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78675 (dále jen Prodávající ) zveřejňuje

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD 1. Všeobecná ustanovení 2. Předmět smlouvy 3. Místo plnění 4. Objednání zboží, uzavření smlouvy 5. Cena a placení 6. Dodací lhůta 7. Dopravní podmínky, poštovné 8. Záruka,

Více

IV. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ, UZAVŘENÍ SMLOUVY

IV. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ, UZAVŘENÍ SMLOUVY OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SPORTISIMO S.R.O. Společnost SPORTISIMO s.r.o., se sídlem Řevnická 1/121, 155 00 Praha 5, IČ: 26194627, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky firmy MONTAN Plzeň s.r.o. 1. Základní ustanovení. 2. Cena předmětu plnění. 3.

Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky firmy MONTAN Plzeň s.r.o. 1. Základní ustanovení. 2. Cena předmětu plnění. 3. Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky firmy MONTAN Plzeň s.r.o. 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy

Více

Obchodní podmínky společnosti SPORTISIMO s.r.o.

Obchodní podmínky společnosti SPORTISIMO s.r.o. Obchodní podmínky společnosti SPORTISIMO s.r.o. Společnost SPORTISIMO s.r.o., se sídlem Řevnická 1/121, 155 00 Praha 5, IČ: 26194627, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MORIS distribution, divize spol. MORIS design s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MORIS distribution, divize spol. MORIS design s.r.o. 1. Společná ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MORIS distribution, divize spol. MORIS design s.r.o. 1.1 Všeobecné obchodní podmínky prodávajícího (dále jen VOP ) upravují běžnou obchodní spolupráci

Více

- vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé

- vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé Obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení a) Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními

Více

Všeobecné obchodní podmínky. Josefa Novotného

Všeobecné obchodní podmínky. Josefa Novotného Všeobecné obchodní podmínky Josefa Novotného Místo podnikání: Jirkovská 5047, 430 04, Chomutov Identifikační číslo: 74212362 zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Chomutova pro

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.webbambino.cz VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.webbambino.cz VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.webbambino.cz Kontaktní údaje Provozovatel obchodu a zodpovědná osoba: Andrea Dočekalová Adresa:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP V INTERNETOVÉM OBCHODĚ EUBIQ (www.eubiq.cz/eshop)

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP V INTERNETOVÉM OBCHODĚ EUBIQ (www.eubiq.cz/eshop) OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP V INTERNETOVÉM OBCHODĚ EUBIQ (www.eubiq.cz/eshop) 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě firmy PRODIX s.r.o. (dále jen Prodávající

Více

Všeobecné obchodní podmínky e-shop STOCKIST

Všeobecné obchodní podmínky e-shop STOCKIST Všeobecné obchodní podmínky e-shop STOCKIST Všeobecné obchodní podmínky společnosti ACTIVA spol. s r.o. Se sídlem: Praha 9, Letňany, Veselská 686, PSČ 199 00 IČ: 48111198, DIČ: CZ48111198, společnost zapsaná

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží pomocí prostředků komunikace na dálku, zejména prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.sofe.sk Prodávající: Marek Maršál Sídlo:

Více

Všeobecné podmínky pro prodej zboží platné od 1. 5. 2015

Všeobecné podmínky pro prodej zboží platné od 1. 5. 2015 Všeobecné podmínky pro prodej zboží platné od 1. 5. 2015 Obsah 1. Základní ustanovení... 2 2. Sdělení v souvislosti s uzavíráním smlouvy prostředky komunikace na dálku... 2 3. Systém objednávání... 3 4.

Více

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) internetového obchodu www.dilydoauta.cz

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) internetového obchodu www.dilydoauta.cz Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) internetového obchodu www.dilydoauta.cz 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Tyto VOP dodavatele: Petr Nemrava Na mezích 342 25162 Louňovice IČO: 691

Více

Obchodní podmínky Superdiskont, s.r.o. platné ode dne 1. 1. 2013

Obchodní podmínky Superdiskont, s.r.o. platné ode dne 1. 1. 2013 Obchodní podmínky Superdiskont, s.r.o. platné ode dne 1. 1. 2013 I. Všeobecná ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v celém internetovém obchodním domě SuperDISKONT.cz, tedy v následujících

Více

I. Vymezení základních pojmů

I. Vymezení základních pojmů OBCHODNÍ PODMÍNKY PLATNÉ OD 1. 1. 2014 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.kuracke-potreby.cz (www.kurackepotreby.cz) uskutečněném po 1. 1. 2014. Podmínky blíže vymezují a

Více

Obchodní podmínky e-shopu www.aaahrackarna.cz platné od 1.2.2015

Obchodní podmínky e-shopu www.aaahrackarna.cz platné od 1.2.2015 Obchodní podmínky e-shopu www.aaahrackarna.cz platné od 1.2.2015 Obsah: 1. Všeobecné ustanovení 2. Vymezení pojmů 3. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách 4. Ochrana dat 5. Ověřeno zákazníky

Více

na internetových stránkách společnosti OFFICE ASSISTANCE (www.officeassistance.cz). Znění

na internetových stránkách společnosti OFFICE ASSISTANCE (www.officeassistance.cz). Znění Všeobecné obchodní podmínky společnosti OFFICE ASSISTANCE s.r.o. Se sídlem Veselská 686, 199 00 Praha 9 IČ: 48110205, DIČ: CZ48110205 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

4. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí všech Smluv, které budou mezi Smluvními stranami uzavřeny.

4. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí všech Smluv, které budou mezi Smluvními stranami uzavřeny. Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb společnosti FLOWER A & F, s.r.o., se sídlem : Třebovle 128, p. Kostelec nad Černými lesy, PSČ 281 63, I.Č: 25074334, DIČ: CZ25074334,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Rasguard.cz s.r.o. se sídlem Poděbradská 7, Karlovy Vary, 360 01, identifikační číslo: 03590356 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod

Více

Obchodní podmínky e-shopu www.rychle-darky.cz platné od 1.2.2015. Obsah:

Obchodní podmínky e-shopu www.rychle-darky.cz platné od 1.2.2015. Obsah: Obchodní podmínky e-shopu www.rychle-darky.cz platné od 1.2.2015 Obsah: 1. Všeobecné ustanovení 2. Vymezení pojmů 3. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách 4. Ochrana dat 5. Ověřeno zákazníky

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Všeobecná ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Všeobecná ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecná ustanovení Tyto obchodní podmínky (dále jen "OP") upravují práva a povinnosti mezi společností LTRADE STORES s.r.o., se sídlem Na Svobodě 3152/80, 723 00 Ostrava Martinov, IČ:

Více

Obchodní podmínky Superdiskont, s.r.o. platné ode dne 1.1.2014

Obchodní podmínky Superdiskont, s.r.o. platné ode dne 1.1.2014 Obchodní podmínky Superdiskont, s.r.o. platné ode dne 1.1.2014 I. Všeobecná ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v celém internetovém obchodním domě SuperDISKONT.cz, tedy v následujících

Více

Obchodní podmínky. Všeobecná ustanovení. Vymezení pojmů. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách. Dodání zboží:

Obchodní podmínky. Všeobecná ustanovení. Vymezení pojmů. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách. Dodání zboží: Obchodní podmínky všeobecná ustanovení vymezení pojmů dodání zboží platební podmínky odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele odpovědnost za vady zboží - záruka

Více