Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží na internetu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží na internetu"

Transkript

1 Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží na internetu Vymezení pojmů použitých v těchto všeobecných obchodních podmínkách pro prodej zboží na internetu: Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající. Prodávající (dodavatel) - obchodní společnost KloadoMustang s.r.o., IČ: , se sídlem Struhařov, Bořeňovice 15, PSČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka , která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a která je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. Kupující, který je spotřebitel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. Kupující, který není spotřebitel - podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Kupní smlouva - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto okamžiku vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito všeobecnými obchodními podmínkami pro prodej zboží na internetu, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. 1. Základní ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží na internetu (dále jen obchodní podmínky ) blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je obchodní společnost KloadoMustang s.r.o., IČ: , se sídlem Struhařov, Bořeňovice 15, PSČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka , která provozuje internetový obchod a kupujícího. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí ve znění platném ke dni podání své objednávky. Na tyto obchodní podmínky je kupující výslovně upozorněn před uskutečněním své objednávky, a má možnost se s nimi seznámit případně objednávku nepodat. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění.

2 Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku kupujícího nebo její část (pokud se zrušením části objednávky kupující souhlasí, v opačném případě bude zrušena celá objednávka) před uzavřením kupní smlouvy, pokud se poptávané výrobky již nevyrábí, došlo k podstatné změně ceny, k dodání zboží by došlo později, než bylo avizováno apod. Pokud dojde ke zrušení objednávky nebo její části dle předchozí věty a kupující již zaplatil část nebo celou kupní cenu, pak mu prodávající tuto částku bez zbytečného odkladu předá nebo převede na účet dle dohody smluvních stran. Podaná objednávka a uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Tyto obchodní podmínky jsou dostupné na internetových stránkách internetového obchodu a současně jsou dostupné v sídle prodávajícího. Veškeré kupujícím podané objednávky jsou považovány za závazné. Každá objednávka obdrží registrační číslo, pod kterým bude vedena až do jejího úplného vyřízení. Kupující je oprávněn požádat prodávajícího o sdělení aktuálního stavu objednávky a prodávající se zavazuje kupujícímu tuto informaci poskytnout. Pokud je uzavřena s kupujícím individuální smlouva, pak má přednost před těmito obchodními podmínkami. 2. Objednávka Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. Tato cena bude uvedena v objednávce kupujícího, s jejímž obsahem má kupující možnost se vždy seznámit, a v u informujícím kupujícího, že objednávka zboží byla prodávajícímu doručena (kupující bere na vědomí, že tento informační není akceptací objednávky ze strany prodávajícího a nedochází tedy k uzavření kupní smlouvy). Pokud kupující s objednávkou nesouhlasí, nepotvrdí odeslání objednávky prodávajícímu. Před podáním objednávky přes internetové stránky je nutné se zaregistrovat dle pokynů uvedených na uvedených internetových stránkách. Při registraci je nutné vyplnit požadované údaje buď jako kupující spotřebitel nebo kupující podnikatel. Povinné údaje k vyplnění jsou označeny tučně, bez nich nebude možné provést registraci ani uzavřít kupní smlouvu. Uvedení IČ a DIČ u kupujících podnikatelů je nezbytné z důvodu, aby mohl být vystaven řádný daňový doklad. Objednávat je možné prostřednictvím internetového obchodu na internetové stránce nebo osobně v sídle prodávajícího. 3. Platební podmínky Kupní cenu zboží lze uhradit: a) platbou v hotovosti při nákupu (případně platební kartou, pokud s tím prodávající souhlasí); b) platbou předem převodem na účet; c) platbou na dobírku při doručení zboží;

3 d) platbou na fakturu s odloženou splatností (kupující bere na vědomí, že tento způsob úhrady ceny zboží, je možný pouze při splnění podmínek pro umožnění této odložené platby stanovených prodávajícím, přičemž prodávající si vyhrazuje právo tento způsob úhrady bez uvedení důvodu odmítnout). 4. Dodací podmínky Osobní odběr K osobnímu převzetí zboží v sídle prodávajícího je oprávněn pouze kupující, nebo osoba k tomu kupujícím zmocněná, která se prokáže písemnou plnou mocí (v případě obchodních společností musí být plná moc udělená statutárním orgánem kupujícího). Zaslání přepravní službou Na základě dohody smluvních stran před akceptací objednávky prodávajícím je možné zboží kupujícímu zaslat přepravní službou na adresu určenou kupujícím. Cena přepravy se řídí aktuálním ceníkem přepravní služby v době podání objednávky. Prodávající je oprávněn si účtovat i balné. Kupující je povinen prodávajícímu před akceptací objednávky na zboží potvrdit, že uhradí cenu přepravy a balného, kterou mu prodávající ještě před akceptací objednávky kupujícího sdělí. V případě, že přepravní služba doručí neúplnou nebo poškozenou zásilku, je kupující povinen sepsat s dopravcem protokol o vzniku škody, ve kterém uvede vytýkané škody (nedostatky) a tento protokol bez zbytečného odkladu doručit prodávajícímu. 5. Právo kupujícího spotřebitele odstoupit od smlouvy Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (prostřednictvím internetových stránek je kupující, který je spotřebitelem, oprávněn v souladu s ust. 53 odst. 7 občanského zákoníku bezprostředně po převzetí zboží, nejpozději však do 14 dnů od převzetí zboží, odstoupit od kupní smlouvy. Rozhodnutí kupujícího spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy musí být doručeno prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží s tím, že kupující současně prodávajícímu (nejlépe písemně) sdělí i číslo objednávky, datum převzetí zboží a číslo účtu pro vrácení peněz. Prodávající upozorňuje kupujícího a kupující si je této skutečnosti vědom, že se v případě využití 14 denní lhůty pro odstoupení od smlouvy nejedená o bezplatné vypůjčení zboží. Zboží je kupující spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, včetně kompletního originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (prodávající započte svůj nárok vůči vracené kupní ceně a kupující spotřebitel tak bude mít nárok pouze na takto sníženou kupní cenu zboží), s čímž kupující souhlasí. Na kupní cenu, která má být kupujícímu spotřebiteli vrácena, může prodávající započítat i své skutečné a prokazatelně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (náklady na přepravu apod.), s čímž kupující souhlasí. Při zaslání zboží zpět prodávajícímu se spotřebitel zavazuje zboží zabalit tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti znehodnocení. Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od vrácení zboží na základě odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem.

4 Zboží zaslané na dobírku kupujícím spotřebitelem, který využil svého práva a odstoupil od kupní smlouvy, nebude prodávajícím přijato. Právo na odstoupení od smlouvy kupující spotřebitel nemá v případě následujících smluv: a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele, c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, e) na dodávku novin, periodik a časopisů, f) spočívajících ve hře nebo loterii. Kupující spotřebitel bere na vědomí, že pokud je spolu se zbožím předán kupujícímu spotřebiteli dárek/dárky a kupující spotřebitel využije svého práva na odstoupení od kupní smlouvy, je splněna rozvazovací podmínka, jejíž splnění způsobí, že kupující spotřebitel je povinen spolu s vraceným zbožím vrátit i dárek/dárky, které spolu s tímto zbožím od prodávajícího obdržel. 6. Reklamace Záruční doba na zboží dodané prodávajícím kupujícímu, který je spotřebitel, činí 24 měsíců, pokud zákon nestanoví kratší záruční dobu. Prodávající poskytne na zboží delší záruční lhůtu, než stanoví zákon, pokud ji poskytuje výrobce zboží (bude výslovně uvedeno na daňovém dokladu nebo v záručním listu). Záruční doba na použité zboží (bude prodávajícím vždy jako použité označeno) dodané prodávajícím kupujícímu, který je spotřebitel, činí 12 měsíců, s čímž kupující spotřebitel souhlasí (tuto dobu uvede prodávající v dokladu o prodeji zboží). Záruční doba na zboží dodané prodávajícím kupujícímu, který je podnikatelem, bude v délce uvedené u konkrétního zboží na daňovém dokladu nebo v záručním listu. Pokud na daňovém dokladu nebo v záručním listu záruční lhůta uvedena není, není záruční lhůta prodávajícím kupujícímu poskytnuta. Záruční lhůta počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím (zpravidla se jedná o datum prodeje, který je uveden v daňovém dokladu, příp. i v záručním listu). V případě kupujícího spotřebitele, má-li koupení zboží uvést do provozu jiný podnikatel než prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení zboží do provozu, pokud kupující spotřebitel objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost (pozn. nevztahuje se na kupujícího podnikatele). Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží nebo jeho části, počíná běžet nová záruční doba v plné délce na zboží nebo jeho část. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Prodávající dále neodpovídá za vady způsobené nesprávným použitím zboží, skladováním, vnějšími událostmi a nesprávnou manipulací kupujícího, za škody vyplývající z provozu produktů a funkčních vlastností zboží. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. V případě, že kupující kupuje zboží, které je použité, odpovídá stav prodávaného zboží míře jeho používání a opotřebení.

5 V případě, že kupující spotřebitel odstoupí od smlouvy v souladu se zákonem, je jeho odstoupení účinné vůči prodávajícímu od okamžiku, kdy je mu doručeno, pokud jsou splněny všechny podmínky stanovené zákonem a těmito všeobecnými obchodními podmínkami. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a strany jsou povinny si vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. K uplatnění reklamace je nutné předložit a předat prodávajícímu: předmět reklamace (vadné zboží) v čistém a kompletním stavu; záruční list a další dokumentaci, která byla součástí zboží při prodeji; daňový doklad k zakoupenému zboží. Reklamaci je možné uplatnit těmito způsoby: osobně v prodejně prodávajícího; poštou na adrese nákupu (upozornění: zboží zaslané na dobírku nebude prodávajícím převzato). Nárok na uplatnění záruky zaniká například v následujících případech: porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud jsou na výrobku umístěny; neodbornou instalací/montáží nebo provozem v rozporu s návodem pro montáž a použití; zboží bylo poškozeno přírodními živly (např. přepětí v el. síti); zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v návodu pro použití; zboží bylo poškozené zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné SN. Způsoby vypořádání reklamace v záruce: kupující spotřebitel: vada odstranitelná: právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady; není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti; není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit; vada neodstranitelná jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby mohla být věc řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit; jede-li o vadu odstranitelnou vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání věci, má kupující stejná práva jako v případě vady neodstranitelné (viz předchozí odrážka); jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z ceny odstoupení od smlouvy; kupující podnikatel: postupuje se v souladu se zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, resp. příslušnou smlouvou. Má-li věc prodávaná za nižší cenu nebo věc použitá vadu, za kterou prodávající odpovídá, má kupující spotřebitel místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

6 Možnosti řešení neoprávněné reklamace v záruce: oprava předmětu reklamace (zboží) za finanční úhradu; výměna předmětu reklamace (zboží) za nový kus za finanční úhradu. V případě kupujícího spotřebitele musí být reklamace vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se smluvní strany nedohodnou na lhůtě delší. Po uplynutí této lhůty, a pokud nebude reklamace vyřízena, se má za to, že vady jsou neodstranitelné. V případě kupujícího podnikatele bude reklamace vyřízena dle obchodního zákoníku, resp. příslušné smlouvy. 7. Ochrana osobních údajů a informací Osobní údaje, které kupující poskytuje prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a nejsou sdíleny s třetími osobami. Prodávající se zavazuje, že osobní údaje neposkytne mimo případy uvedené zákonem, v jakékoli podobě třetí straně, s výjimkou externích dopravců zajišťujících přepravní služby, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, nutném pro doručení objednaného zboží, pokud jeho doručení bude kupující požadovat. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů v databázi prodávajícího pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Podáním objednávky, pokud dojde k uzavření kupní smlouvy, kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení, přičemž kupující je oprávněn zasílání obchodních sdělení prodávajícího kdykoliv odmítnout. Jednotlivé objednávky jsou po akceptaci ze strany prodávajícího jako smlouvy archivovány v elektronickém úložišti prodávajícího a jsou přístupné pouze prodávajícímu. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Filip Klouda, jednatel KloadoMustang s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

Všeobecné obchodní podmínky Bontonland.cz

Všeobecné obchodní podmínky Bontonland.cz Všeobecné obchodní podmínky Bontonland.cz 1. Základní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky zveřejněné na této stránce (dále též jen VOP) platí pro nakupování prostřednictvím e-shopu www.bontonland.cz

Více

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky platné od 19. 11. 2014

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky platné od 19. 11. 2014 Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky platné od 19. 11. 2014 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě (e-shop), který je provozován společností COOP Mobil s.r.o. Podmínky vymezují

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Všeobecná ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Všeobecná ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecná ustanovení Tyto obchodní podmínky (dále jen "OP") upravují práva a povinnosti mezi společností LTRADE STORES s.r.o., se sídlem Na Svobodě 3152/80, 723 00 Ostrava Martinov, IČ:

Více

Všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Terasat CZ s.r.o. od 1.1 2014.

Všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Terasat CZ s.r.o. od 1.1 2014. Všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Terasat CZ s.r.o. od 1.1 2014. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým

Více

platné a účinné od 16.11.2011

platné a účinné od 16.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky prodeje horoskopů na míru na www.astrohled.cz provozované společností E.M.A. Europe s.r.o, sídlem Kozí 5/916, PSČ 110 00, Praha Staré Město, IČ 273 98 307 zapsané v obchodním

Více

platné a účinné od 16.11.2011

platné a účinné od 16.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky prodeje horoskopů na míru na http://horoskopynamiru.blesk.cz provozované společností E.M.A. Europe s.r.o, sídlem Kozí 5/916, PSČ 110 00, Praha Staré Město, IČ 273 98 307 zapsané

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Provozovatel obchodu: František Vávra - Infernits.COM (jsme od počátku roku 2003 rodinnou firmou na základě živnosti, "ručení omezené" u nás prosím nehledejte) Sídlo společnosti:

Více

Obchodní podmínky. Všeobecná ustanovení. Vymezení pojmů. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách. Dodání zboží:

Obchodní podmínky. Všeobecná ustanovení. Vymezení pojmů. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách. Dodání zboží: Obchodní podmínky všeobecná ustanovení vymezení pojmů dodání zboží platební podmínky odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele odpovědnost za vady zboží - záruka

Více

Obchodní podmínky SEDCO

Obchodní podmínky SEDCO Obchodní podmínky SEDCO Kontaktní údaje prodávajícího Název: SEDCO s.r.o. Sídlo/bydliště: Průmyslová 5, 796 01 Prostějov IČO: 262 29 374 č.j.: MŽU/2237/00/Ko Telefon: 582 360 422; Fax: 582 360 404 Email:

Více

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v e-shopu provozovaném společností Private Mobile a. s. od 1.6.2014.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v e-shopu provozovaném společností Private Mobile a. s. od 1.6.2014. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v e-shopu provozovaném společností Private Mobile a. s. od 1.6.2014. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Private

Více

Obchodní podmínky Superdiskont, s.r.o. platné ode dne 1. 1. 2013

Obchodní podmínky Superdiskont, s.r.o. platné ode dne 1. 1. 2013 Obchodní podmínky Superdiskont, s.r.o. platné ode dne 1. 1. 2013 I. Všeobecná ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v celém internetovém obchodním domě SuperDISKONT.cz, tedy v následujících

Více

Obchodní podmínky www.solarcontrols.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. SOLAR controls s.r.o.

Obchodní podmínky www.solarcontrols.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. SOLAR controls s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SOLAR controls s.r.o. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnost 1. ledna 2014 a ruší se platnost všech předchozích

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.webbambino.cz VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.webbambino.cz VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.webbambino.cz Kontaktní údaje Provozovatel obchodu a zodpovědná osoba: Andrea Dočekalová Adresa:

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Miloslava Krumlová Knihkupectví K+T

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Miloslava Krumlová Knihkupectví K+T Všeobecné obchodní podmínky společnosti Miloslava Krumlová Knihkupectví K+T Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.knihkupec.com provozovaném Fyzickou osobou podnikající - Miloslava

Více

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Trefa vojenský prodej od 1.1. 2014.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Trefa vojenský prodej od 1.1. 2014. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Trefa vojenský prodej od 1.1. 2014. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým

Více

Obchodní podmínky. Všeobecná ustanovení

Obchodní podmínky. Všeobecná ustanovení Obchodní podmínky Všeobecná ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.gwprofit.eu provozovaném obchodní společností Gold Way Czech a.s., zapsanou v obchodním rejstříku

Více

Obchodní podmínky společnosti Netretail, s.r.o. v roce 2014

Obchodní podmínky společnosti Netretail, s.r.o. v roce 2014 Obchodní podmínky společnosti Netretail, s.r.o. v roce 2014 Obchodní řád platný do 31.12. 2013 naleznete zde Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Netretail,

Více

Obchodní podmínky Superdiskont, s.r.o. platné ode dne 1.1.2014

Obchodní podmínky Superdiskont, s.r.o. platné ode dne 1.1.2014 Obchodní podmínky Superdiskont, s.r.o. platné ode dne 1.1.2014 I. Všeobecná ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v celém internetovém obchodním domě SuperDISKONT.cz, tedy v následujících

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Michal Ihnát vypocetnitechnika.eu

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Michal Ihnát vypocetnitechnika.eu Všeobecné obchodní podmínky společnosti Michal Ihnát vypocetnitechnika.eu I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Všeobecné obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky ), je zpracován

Více

na internetových stránkách společnosti OFFICE ASSISTANCE (www.officeassistance.cz). Znění

na internetových stránkách společnosti OFFICE ASSISTANCE (www.officeassistance.cz). Znění Všeobecné obchodní podmínky společnosti OFFICE ASSISTANCE s.r.o. Se sídlem Veselská 686, 199 00 Praha 9 IČ: 48110205, DIČ: CZ48110205 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Eva Sojková IČ: 15377971 DIČ: CZ5457230889 se sídlem Karla Tomana 823 272 04 Kladno 4

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Eva Sojková IČ: 15377971 DIČ: CZ5457230889 se sídlem Karla Tomana 823 272 04 Kladno 4 OBCHODNÍ PODMÍNKY Eva Sojková IČ: 15377971 DIČ: CZ5457230889 se sídlem Karla Tomana 823 272 04 Kladno 4 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu Wellness klubu Nezestárni.cz, umístěného na internetové

Více

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Obchodní podmínky Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Efteria, spol. s r.o. Jaromírova 146/59 128 00 Praha 2 Nusle IČO: 26763028 Veškeré smluvní vztahy

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Pivovar Lobeč s.r.o., IČ:41195833, se sídlem Lobeč 34, Lobeč, 27736

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Pivovar Lobeč s.r.o., IČ:41195833, se sídlem Lobeč 34, Lobeč, 27736 Všeobecné obchodní podmínky společnosti Pivovar Lobeč s.r.o., IČ:41195833, se sídlem Lobeč 34, Lobeč, 27736 1. Preambule Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Rasguard.cz s.r.o. se sídlem Poděbradská 7, Karlovy Vary, 360 01, identifikační číslo: 03590356 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod

Více

Všeobecné obchodní podmínky e-shop STOCKIST

Všeobecné obchodní podmínky e-shop STOCKIST Všeobecné obchodní podmínky e-shop STOCKIST Všeobecné obchodní podmínky společnosti ACTIVA spol. s r.o. Se sídlem: Praha 9, Letňany, Veselská 686, PSČ 199 00 IČ: 48111198, DIČ: CZ48111198, společnost zapsaná

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Univerzitni liga, z.s., IČ:02046211, se sídlem Masarykova Univerzita, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77, Brno

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Univerzitni liga, z.s., IČ:02046211, se sídlem Masarykova Univerzita, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77, Brno Všeobecné obchodní podmínky společnosti Univerzitni liga, z.s., IČ:02046211, se sídlem Masarykova Univerzita, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77, Brno 1. Preambule Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Reco Design s.r.o., IČ:27284476, se sídlem Chrastava, Vítkovská 468, PSČ 463 31

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Reco Design s.r.o., IČ:27284476, se sídlem Chrastava, Vítkovská 468, PSČ 463 31 Všeobecné obchodní podmínky společnosti Reco Design s.r.o., IČ:27284476, se sídlem Chrastava, Vítkovská 468, PSČ 463 31 1. Preambule Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád Podmínkou nákupu v internetovém obchodě BLAŽEK PRAHA je akceptace těchto Obchodních podmínek a reklamačního řádu Internetového obchodu BLAŽEK PRAHA ( Internetový obchod

Více