STIPENDIJNÍ ŘÁD. Vysoké školy ekonomické v Praze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STIPENDIJNÍ ŘÁD. Vysoké školy ekonomické v Praze"

Transkript

1 STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysoké školy ekonomické v Praze Rektor Vysoké školy ekonomické v Praze podle 17 odst. l), písm. g) v souladu s 91 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, stanoví: 1 Rozsah platnosti Stipendijní řád se vztahuje na všechny studenty prezenčního studia Vysoké školy ekonomické v Praze, kteří jsou účastníky některého studijního programu mimo studentů-cizinců studujících podle studijního programu pro cizince v cizím jazyce. Finanční a hmotné zabezpečení cizinců přijatých ke studiu s přihlédnutím k závazkům z mezinárodních smluv je upraveno zvláštním předpisem. 2 Druhy stipendií (1) Stipendia přiznaná studentům VŠE v Praze jsou hrazena z dotace poskytnuté ze státního rozpočtu, ze stipendijního fondu, popřípadě z jiných zdrojů. (2) Stipendia mohou být studentům VŠE v Praze přiznána jako: a) prospěchové stipendium, b) mimořádné stipendium, c) doktorské stipendium. (3) Prostředky získané na stipendia z jiných zdrojů jsou čerpána ve shodě s účelem určeným samotným dárcem. 3 Prospěchové stipendium (1) Prospěchové stipendium je přiznáváno studentům děkanem fakulty za vynikající studijní výsledky. Základním kriteriem je dosažený studijní průměr za určité obobí

2 (zpravidla za uplynulý akademický rok). Podmínky pro přiznání stipendia na jednotlivých fakultách, vyjadřující fakultní kriteria jsou součástí prováděcí vyhlášky děkana, která je vydávána v dostatečném předstihu. (2) Prospěchové stipendium může získat každý student, splňující podmínky pro přiznání stipendia, který je účastníkem bakalářského nebo magisterského studijního programu, a to bez ohledu na to, zda pobírá ještě jiné stipendium nebo příspěvky. (3) Prospěchové stipendium student nepobírá za měsíce měsíce červenec a srpen. 4 Mimořádné stipendium (1) Mimořádné stipendium může být přiznáno děkanem fakulty zejména studentům: a) kteří se zapojují do vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti fakulty, popř. za vynikající studijní, vědecké, výzkumné nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí studentů a prestiže fakulty, b) za vynikající výsledky celého studia u studentů bakalářského a inženýrského studijního programu, c) na krytí mimořádných nákladů spojených s řešením úkolů zadaných v zájmu fakulty, odbornou praxí nebo vědecko-výzkumnou činností jak na území ČR, tak i v souvislosti se studiem v zahraničí, d) v mimořádné tíživé sociální situaci, a to jak občanům ČR, tak azylantům a cizincům s trvalým pobytem v ČR. (2) Mimořádné stipendium může být přiznáno rektorem VŠE v Praze: a) jako mimořádná cena rektora. Účel a podmínky udělení takové ceny rektor stanoví předem, ve formě pravidel pro její získání, b) v dalších případech zvláštního zřetele hodných, např. za příkladné občanské činy. (3) Studentům lze poskytnout mimořádné stipendium podle výsledků předmětů uznaných ze studia na zahraničních vysokých školách. Poskytnutí stipendia lze zvážit i v případě přestupu studenta z jedné fakulty VŠE v Praze na jinou její fakultu, a to za podmínek platných na fakultě studenta přijímající, popř. přejmout nárok na stipendium přestupujícího studenta. Výše takového stipendia v zásadě odpovídá výši srovnatelného prospěchového stipendia.

3 (4) Podrobnosti týkající se výše a podmínek pro udělení mimořádného stipendia děkanem fakulty ze shora uvedených důvodů, obsahují rovněž prováděcí vyhlášky jednotlivých fakult. Rozhodnutí o mimořádném stipendiu udělovaném rektorem VŠE je jeho výlučným právem. Své rozhodnutí rektor sdělí příslušné fakultě, na které je student zapsán. (5) Mimořádné stipendium lze poskytnout na žádost studenta i z vlastního podnětu rektora nebo děkana fakulty. 5 Doktorské stipendium (1) V doktorském studijním programu pobírají stipendium všichni doktorandi, studující v prezenční formě studia. Studentovi doktorského studijního programu může být přiznáno stipendium až do výše ,-- Kč ročně, a to v rozmezí, které platí po 3 roky studia doktoranda za předpokladu včasného a řádného plnění jeho studijních povinností. (2) Děkan fakulty - na návrh garanta doktorského studijního programu - přiznává a odnímá doktorské stipendium, stanoví jeho konkrétní výši, měsíční splátky a počet měsíců, které bude student doktorské stipendium pobírat, a to s přihlédnutím k ustanovení předchozího odstavce. (3) Student ztrácí nárok na vyplacení zbytku doktorského stipendia, pokud přestane být studentem prezeční formy doktorského studia.. (4) Za vynikající vědeckou, výzkumnou a publikační činnost může přiznat děkan fakulty, na návrh garanta doktorského studijního programu, ze stipendijního fondu, jednorázově popř. opakovaně mimořádné stipendium. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 6 (1) Roční objem finančních prostředků na stipendia stanoví pro fakulty, v rámci rozpočtu na příslušný kalendářní rok, rektor Vysoké školy ekonomické v Praze, a to po schválení v akademickém senátu školy. Děkani fakult předkládají na vědomí akademickému senátu fakulty, v rámci jeho kontrolní činnosti, prováděcí vyhlášku o podmínkách přiznávání stipendií na běžné období. (2) Prospěchové stipendium u jednoho studenta, hrazené z dotace v rámci rozpočtu, lze přiznat až do výše l3.000,- Kč ročně, zpravidla v pravidelných měsíčních splátkách. (3) Poskytování mimořádných stipendií a stipendií z mimorozpočtových prostředků, tuzemských i zahraničních je v kompetenci rektora a děkanů fakult.

4 7 O přiznání stipendií rozhoduje děkan fakulty na základě návrhu stipendijní komise, která je poradním orgánem děkana. Komisi jmenuje děkan fakulty. Předsedu stipendijní komise určí děkan fakulty, dalšími členy jsou zpravidla tajemnice fakulty, studijní referentky a zástupce studentů. 8 Proti rozhodnutí děkana o stipendiu může student podat žádost o přezkoumání rozhodnutí, a to do 30 dnů od doručení. Žádost se podává děkanovi fakulty, který ji předá rektorovi VŠE v případě, že sám své původní rozhodnutí nezmění nebo nezruší. 9 Prospěchová a mimořádná stipendia budou zasílána na bankovní účet studenta nejpozději do l0. dne v měsíci za příslušné výplatní období. Student může předem požádat o zasílání částky na nahlášenou adresu, v mimořádných případech pak o vyplácení v pokladně VŠE v předem vyhlášeném výplatním termínu. USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ 10 (1) Tímto stipendijním řádem se zrušují všechny stipendijní řády a prováděcí vyhlášky fakult, odvozené z dříve platných předpisů. (2) Hmotné a finanční zabezpečení cizinců upravuje vyhl. l78/1998 Sb. o hmotném a finančním zabezpečení cizinců studujících na školách v působnosti MŠMT ČR, kterou se mění vyhl. 400/199l Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to až do vydání nového předpisu navazujícího na zák. 111/l998 Sb. (3) Změny a dodatky stipendijního řádu školy podléhají schválení akademického senátu školy ve smyslu 9, odst. l, písm. b) a registraci MŠMT ČR ve smyslu 87, písm. a) zák. č. 111/98 Sb.. ÚČINNOST 11 Tento stipendijní řád nabývá účinnosti dnem Prof. Ing. Jan Seger, CSc.

5 rektor Schváleno Akademickým senátem VŠE dne l998

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE Vnitřní předpis ČVUT v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y VNITŘNÍ PŘEDPIS STIPENDIJNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY OBRANY ve znění 1., 2. a 3. změny B r n o 2 0 0 9 2 Obsah: ČÁST PRVNÍ... 3 ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1 Působnost...

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

STIPENDIJNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ STIPENDIJNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ ze dne 26. dubna 2012 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

III. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ZE DNE 5. ČERVNA 2009

III. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ZE DNE 5. ČERVNA 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 31. března 2006

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Čl. 1 Základní ustanovení 1. Stipendijní řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen stipendijní

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 111/1998 Sb. ze dne 22. dubna 1998. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 111/1998 Sb. ze dne 22. dubna 1998. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 111/1998 Sb. ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) (...) Změna: 189/2008 Sb. Změna: 110/2009 Sb. Změna: 419/2009

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

SMĚRNICE REKTORA Č. 16/2008

SMĚRNICE REKTORA Č. 16/2008 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 9. 4. 2008 Čj.: 031/90110/2008 Za věcnou stránku odpovídá: prorektor pro studijní záležitosti Za oblast účetnictví odpovídá: Ekonomický odbor rektorátu Za oblast

Více

VII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU Univerzity Hradec Králové

VII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU Univerzity Hradec Králové VII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU Univerzity Hradec Králové ze dne 26. června 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 7. prosince 2006

Více

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva Bratislavská vysoká škola práva stanoví průběh studia tímto studijním řádem jako vnitřním předpisem školy, který přijala podle zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých

Více

Vnitřní předpisy České zemědělské univerzity v Praze

Vnitřní předpisy České zemědělské univerzity v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. června 2015

Více

(zákon o vysokých školách),

(zákon o vysokých školách), Úplné znění zákona o vysokých školách - nepublikované ve Sbírce zákonů listopad 2010 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 111/1998 SB., O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁKONŮ (zákon o vysokých školách),

Více

(ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

(ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH), Úplné znění zákona o vysokých školách - nepublikované ve Sbírce zákonů 22. ledna 2007 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 111/1998 SB., O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 27. ČERVNA 2014

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 27. ČERVNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. dubna 2006

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE Vnitřní předpisy Akademie múzických umění v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL HOSPODAŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ze dne 13. září 2010

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL HOSPODAŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ze dne 13. září 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 31. října 2006

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 6317 472 ZÁKON ze dne 20. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (schválená akademickým senátem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne ) Akademický senát Filozofické fakulty

Více

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Strana 2928 Sbírka zákonů č. 211 / 2009 Částka 63 211 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 10 Vydáno: ŘÍJEN 2005 Cena: 164 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 10 Vydáno: ŘÍJEN 2005 Cena: 164 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LXI SEŠIT 10 Vydáno: ŘÍJEN 2005 Cena: 164 Kč Část normativní ñ Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 11/2005

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009 Vnitřní předpisy Univerzity Hradec Králové Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje

110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje 110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje),

Více

Ročník LV Sešit 3 Březen 1999 O B S A H

Ročník LV Sešit 3 Březen 1999 O B S A H VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LV Sešit 3 Březen 1999 O B S A H Část normativní - Vyhláška MŠMT č. 42/1999 Sb. o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu

Více

Vnitřní předpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Vnitřní předpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 24. ledna 2013

Více

Studijní a zkušební řád Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ze dne 24. června 2014

Studijní a zkušební řád Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ze dne 24. června 2014 Vnitřní předpisy Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT K ČLÁNKU 2 AKADEMICKÝ ROK A ČASOVÉ ČLENĚNÍ STUDIA (4) Vytváření

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

Základní škola a Mateřská škola Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Základní škola a Mateřská škola Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č. j.: ZSJ /2014 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 30. 6. 2014 Směrnice nabývá

Více