U N I V E R Z I T A O B R A N Y

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U N I V E R Z I T A O B R A N Y"

Transkript

1 U N I V E R Z I T A O B R A N Y VNITŘNÍ PŘEDPIS STIPENDIJNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY OBRANY ve znění 1., 2., 3. a 4. změny B r n o

2 2 Obsah: ČÁST PRVNÍ... 3 ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1 Působnost... 3 Čl. 2 Obecná ustanovení... 3 Čl. 3 Rozhodování ve stipendijních věcech... 4 ČÁST DRUHÁ... 5 STIPENDIA PRO STUDENTY PREZENČNÍHO STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH... 5 Čl. 4 Druhy stipendií... 5 Čl. 5 Prospěchové stipendium... 5 Čl. 6 Tvůrčí stipendium... 6 Čl. 6a Výzkumné stipendium... 6 Čl. 7 Mimořádné stipendium... 7 Čl. 8 Sociální stipendium... 7 Čl. 9 Ubytovací stipendium... 8 Čl. 10 Stipendium na podporu studia... 8 ČÁST TŘETÍ... 9 STIPENDIA PRO STUDENTY PREZENČNÍHO STUDIA V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH... 9 Čl. 11 Druhy stipendií... 9 Čl. 12 Doktorandské stipendium... 9 Čl. 13 Prospěchové stipendium Čl. 13a Výzkumné stipendium Čl. 14 Sociální stipendium Čl. 15 Ubytovací stipendium Čl. 16 Stipendium na podporu studia ČÁST ČTVRTÁ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Čl. 17 Vyplácení stipendií Čl. 18 Opravné prostředky Čl. 19 Výkon působností Čl. 20 Přechodné ustanovení Čl. 21 Závěrečná ustanovení... 12

3 STIPENDIJNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY OBRANY 3 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Působnost (1) Stipendijní řád pro studenty Univerzity obrany (dále jen řád ) je ve smyslu ustanovení 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), (dále jen zákon ) vnitřním předpisem Univerzity obrany (UO). (2) Řád stanoví pravidla pro přiznávání stipendií studentům zapsaným do studia v prezenční formě v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech, které jsou uskutečňovány na UO. Čl. 2 Obecná ustanovení (1) Na UO se v souladu s ustanovením 95 odst. 1 zákona nezřizuje stipendijní fond. (2) Stipendia přiznávaná podle tohoto řádu jsou hrazena zejména z prostředků přidělených UO ze státního rozpočtu z kapitol Ministerstva obrany a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nebo z prostředků Evropské unie. (3) Stipendium zahraničního studenta, který na UO studuje na základě mezinárodní smlouvy, stanoví tato smlouva. (4) Stipendia jsou studentům přiznávána a vyplácena podle tohoto řádu v rozsahu daném přidělenými finančními prostředky. Student má nárok na přiznání stipendia podle čl. 5, čl. 6 odst. 5, čl. 6a, čl. 8 odst. 3, čl. 9, čl. 12, čl. 13, čl. 13a, čl. 14 ve spojení s čl. 8 odst. 3 a čl. 15, jestliže splní podmínky pro jeho přiznání stanovené tímto řádem; na přiznání ostatních stipendií nemá student nárok. (5) Stipendium podle čl. 8 odst. 3, čl. 9, čl. 10 odst. 2, odst. 3 písm. a) a odst. 9, čl. 12, čl. 14 ve spojení s čl. 8 odst. 3, čl. 15 a čl. 16 ve spojení s čl. 10 odst. 2, odst. 3 písm. a) a odst. 9 může být přiznáno pouze studentovi, který není vojákem v činné službě. (6) Stipendium se přiznává jako: a) jednorázová částka (dále jen jednorázové stipendium ), b) pravidelně opětující se částka (dále jen pravidelné stipendium ). (7) Nárok na přiznané stipendium studentovi zaniká posledním dnem měsíce, ve kterém studium přerušil nebo ukončil, nebo posledním dnem posledního semestru standardní doby studia.

4 4 Čl. 3 Rozhodování ve stipendijních věcech (1) Stipendia se přiznávají na základě písemné žádosti studenta nebo bez této žádosti. Žádost o přiznání stipendia se podává na studijní skupinu nebo skupinu studijní příslušné fakulty (dále jen studijní skupina ). K žádosti o přiznání stipendia musí být přiloženy doklady o splnění podmínek pro přiznání daného stipendia. Pokud podaná žádost o přiznání stipendia není úplná, vyzve studijní skupina studenta, aby žádost doplnil nebo podal potřebné vysvětlení; k provedení těchto úkonů studijní skupina poskytne studentovi přiměřenou lhůtu. (2) Dnem podání žádosti o přiznání stipendia se rozumí den doručení této žádosti na studijní skupinu. (3) Tiskopis žádosti o přiznání stipendia si student vyzvedne na studijní skupině. (4) O podané žádosti o přiznání stipendia musí příslušný orgán rozhodnout bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího podání. Do této lhůty se nezapočítává doba poskytnutá k doplnění podané žádosti o přiznání stipendia nebo k podání potřebného vysvětlení. (5) Rozhodnutí o přiznání stipendia musí být vyhotoveno písemně, musí obsahovat údaje o výši a výplatě stipendia, odůvodnění a poučení o možnosti podat žádost o přezkoumání a musí být studentovi doručeno do vlastních rukou. Obdobným způsobem se postupuje v případě rozhodnutí o odejmutí stipendia podle odstavců 7 a 8. (6) Student, kterému bylo přiznáno stipendium podle tohoto řádu, je povinen bez zbytečného odkladu písemně informovat studijní skupinu o všech skutečnostech, které mají vliv na přiznání stipendia nebo jeho výši. (7) V případě dodatečného zjištění nepravdivých, neúplných, zkreslených nebo studentem zatajených údajů v žádosti o přiznání stipendia nebo nesplnění oznamovací povinnosti uvedené v odstavci 6 příslušný orgán rozhodne o odejmutí přiznaného stipendia, a pokud v souvislosti s tím došlo k neoprávněné výplatě stipendia, je student povinen částky neprávem přijaté vrátit. (8) Příslušný orgán rozhodne o odejmutí přiznaného stipendia, jestliže student, kterému bylo přiznáno stipendium, přestane splňovat podmínky pro přiznání stipendia. (9) Orgán, který rozhodl o přiznání stipendia, o odejmutí přiznaného stipendia nebo o zastavení vyplácení přiznaného stipendia podle čl. 17 odst. 7, zveřejní tuto skutečnost ve svém rozkazu.

5 STIPENDIJNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY OBRANY 5 ČÁST DRUHÁ STIPENDIA PRO STUDENTY PREZENČNÍHO STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH Čl. 4 Druhy stipendií (1) Stipendium může být přiznáno studentům v prezenční formě studia v bakalářských a magisterských studijních programech jako: a) prospěchové stipendium - za vynikající studijní výsledky podle 91 odst. 2 písm. a) zákona, b) tvůrčí stipendium - za vynikající tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí podle 91 odst. 2 písm. b) zákona, c) výzkumné stipendium - za podíl na výzkumné, vývojové a inovační činnosti podle 91 odst. 2 písm. c) zákona, d) mimořádné stipendium - za mimořádné činnosti konané ve prospěch UO nebo reprezentující UO na veřejnosti a v případech hodných zvláštního zřetele podle 91 odst. 2 písm. e) zákona, e) sociální stipendium - v tíživé sociální situaci studenta podle 91 odst. 2 písm. d) zákona, f) ubytovací stipendium - k částečné úhradě nákladů spojených s ubytováním podle 91 odst. 2 písm. e) zákona, g) stipendium na podporu studia - jako příspěvek na zvýšené náklady v průběhu určité části studia podle 91 odst. 4 písm. a) nebo b) zákona. (2) Prospěchové, výzkumné a ubytovací stipendium a stipendium na podporu studia podle čl. 10 odst. 2 a 3 přiznává studentovi děkan, sociální stipendium a stipendium na podporu studia podle čl. 10 odst. 9 přiznává studentovi rektor a tvůrčí a mimořádné stipendium přiznává studentovi rektor na návrh. (3) Prospěchové, tvůrčí, výzkumné a mimořádné stipendium a stipendium na podporu studia podle čl. 10 odst. 3 písm. b) se studentovi přiznává bez jeho žádosti, sociální a ubytovací stipendium a stipendium na podporu studia podle čl. 10 odst. 2, odst. 3 písm. a) a odst. 9 na jeho žádost. Čl. 5 Prospěchové stipendium (1) Prospěchové stipendium se přiznává podle čl. 2 odst. 6 písm. b) na období následujícího semestru za studijní výsledky dosažené v uplynulém semestru studentovi, který do konce uplynulého semestru splnil všechny studijní povinnosti stanovené studijním plánem pro tento semestr.

6 6 (2) Pro hodnocení studijních výsledků při výpočtu výše prospěchového stipendia se používá vážený průměr. 1) (3) Prospěchové stipendium může být přiznáno studentovi: a) který studuje daný ročník studia poprvé, b) kterému nebyla v posledních dvanácti měsících uložena sankce za disciplinární přestupek podle 65 odst. 1 zákona. (4) Studentovi, který pokračuje ve studiu po přerušení studia nebo který byl přijat ke studiu ve studijním programu a dříve již studoval v jiném bakalářském (magisterském) studijním programu, se vážený průměr stanovuje ze známek z uznaných zkoušek a klasifikovaných zápočtů z předchozího studia v posledním uzavřeném semestru včetně rozdílových zkoušek a klasifikovaných zápočtů předepsaných pro dokončení semestru. (5) Prospěchové stipendium se přiznává ve výši: Dosažený vážený průměr m m = 1 Měsíční částka 1500 Kč 1 < m 1, Kč 1,2 < m 1,5 500 Kč (6) Pokud studentovi, kterému bylo přiznáno prospěchové stipendium, byla uložena sankce za disciplinární přestupek podle 65 odst. 1 zákona, rozhodne děkan o odejmutí přiznaného prospěchového stipendia. Čl. 6 Tvůrčí stipendium (1) Tvůrčí stipendium se přiznává podle čl. 2 odst. 6 písm. a) nebo b) nejvýše na období 8 měsíců (listopad až červen) v akademickém roce. (2) Jednorázové tvůrčí stipendium lze přiznat za podíl na vědecké činnosti příslušného pracoviště UO. Maximální výše jednorázového tvůrčího stipendia činí 8000 Kč. (3) Jednorázové tvůrčí stipendium lze přiznat za úspěšnou obhajobu vědecké práce na fakultní studentské konferenci organizované v rámci soutěže studentské tvůrčí činnosti. Maximální výše jednorázového tvůrčího stipendia činí 2000 Kč. (4) Jednorázové tvůrčí stipendium lze přiznat za mimořádné výsledky při reprezentaci UO na veřejnosti v soutěžích s celoarmádní nebo celostátní působností anebo s mezinárodní účastí. Maximální výše jednorázového tvůrčího stipendia činí 3000 Kč za výsledky v celoarmádních soutěžích, 4000 Kč za výsledky v celostátních soutěžích a 5000 Kč za výsledky v mezinárodních soutěžích. (5) Pravidelné tvůrčí stipendium lze přiznat za podíl na pedagogické činnosti. Maximální výše pravidelného tvůrčího stipendia činí 700 Kč měsíčně. (6) Pravidelné tvůrčí stipendium podle odstavce 5 lze vyplatit pouze po odevzdání a schválení výsledku pedagogické činnosti za daný měsíc. 1 ) Článek 28 Studijního a zkušebního řádu Univerzity obrany.

7 STIPENDIJNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY OBRANY 7 Čl. 6a Výzkumné stipendium (1) Výzkumné stipendium se přiznává podle čl. 2 odst. 6 písm. b) na období semestru nebo jeho části. (2) Výzkumné stipendium se přiznává za účast na výzkumu prováděném studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních programů, který je bezprostředně spojen s jejich vzděláváním (dále jen specifický vysokoškolský výzkum ); za účast na specifickém vysokoškolském výzkumu se považuje činnost řešitele nebo člena řešitelského týmu projektu specifického vysokoškolského výzkumu. Maximální výše výzkumného stipendia činí 3000 Kč měsíčně. Čl. 7 Mimořádné stipendium (1) Mimořádné stipendium se přiznává podle čl. 2 odst. 6 písm. a) nebo b) nejvýše na období 10 měsíců (říjen až červenec) v akademickém roce. (2) Jednorázové mimořádné stipendium lze přiznat za mimořádné výsledky ve společensky prospěšných aktivitách konaných nad rámec studijních povinností, v soutěžích sportovního charakteru, na kulturních a společenských akcích reprezentujících UO na veřejnosti, případně z jiných důvodů hodných zvláštního zřetele. Maximální výše jednorázového mimořádného stipendia činí 5000 Kč. (3) Pravidelné mimořádné stipendium lze přiznat za dlouhodobější účast na aktivitách konaných ve prospěch UO. Maximální výše pravidelného mimořádného stipendia činí 1000 Kč měsíčně. Čl. 8 Sociální stipendium (1) Sociální stipendium se přiznává podle čl. 2 odst. 6 písm. a) nebo b) po stanovenou část příslušného akademického roku. (2) Jednorázové sociální stipendium lze přiznat maximálně dvakrát po dobu studia, pokaždé do částky nepřesahující trojnásobek částky životního minima studenta. (3) Pravidelné sociální stipendium (podle 91 odst. 3 zákona) se přiznává studentovi, který má nárok na přídavek na dítě podle právního předpisu, jestliže rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Nárok na stipendium prokazuje student písemným potvrzením vydaným na jeho žádost orgánem státní sociální podpory, který o přiznání přídavku na dítě rozhodl. (4) Pravidelné sociální stipendium v zákonem stanovené výši se přiznává po standardní dobu studia na období 10 měsíců (říjen až červenec) v akademickém roce. Nárok na pravidelné sociální stipendium může student uplatnit za určité časové období pouze jednou.

8 8 (5) Žádost o přiznání pravidelného sociálního stipendia student podává nejpozději do jednoho měsíce ode dne zápisu do studia nebo ode dne přiznání přídavku na dítě, pokud přídavek na dítě byl přiznán až po dni zápisu do studia; v případě, že žádost o přiznání pravidelného sociálního stipendia bude podána po uplynutí uvedených lhůt, lze pravidelné sociální stipendium přiznat nejdříve od prvního dne měsíce, ve kterém byla žádost podána. Čl. 9 Ubytovací stipendium (1) Ubytovací stipendium se přiznává podle čl. 2 odst. 6 písm. b) po stanovenou část příslušného akademického roku. (2) Ubytovací stipendium se přiznává studentovi, který: a) studuje v prvním studijním programu nebo ve studijním programu na něj navazujícím nebo přestoupil z jednoho studijního programu do jiného a předchozí studium mu bylo uznáno; v případě souběžně studovaných programů je studentovi přiznáno nejvýše jednou, a to v tom studijním programu, ve kterém byl do studia zapsán dříve, b) nepřekročil standardní dobu studia v žádném ze souběžně studovaných studijních programů, c) nemá trvalý pobyt na území okresu, v němž je místo jeho studia. (3) Splnění podmínek nároku na ubytovací stipendium podle odstavce 2 se ověřuje na základě údajů v matrice studentů. Při ověření splnění podmínky podle odstavce 2 písm. a) se nepřihlíží ke studiu ve studijním programu, do něhož se uchazeč zapsal a které ukončil v období od 1. května do 30. října téhož kalendářního roku. (4) Ubytovací stipendium se přiznává po standardní dobu studia na období 10 měsíců (říjen až červenec) (dále jen stipendijní období ) v akademickém roce. Studentům zapsaným do studia v průběhu stipendijního období lze ubytovací stipendium přiznat také jen na část stipendijního období po jejich zápisu do studia, aniž by to mělo vliv na výši přiznaného ubytovacího stipendia. (5) Žádost o přiznání ubytovacího stipendia student podává nejpozději do 31. října daného stipendijního období nebo do jednoho měsíce ode dne splnění podmínek stanovených pro přiznání ubytovacího stipendia, pokud tyto podmínky student splnil až v průběhu stipendijního období; v případě, že žádost o přiznání ubytovacího stipendia bude podána po uplynutí uvedených lhůt, lze ubytovací stipendium přiznat nejdříve od prvního dne měsíce, ve kterém byla žádost podána. (6) Výši ubytovacího stipendia stanoví rektor po vyjádření Akademického senátu Univerzity obrany. Čl. 10 Stipendium na podporu studia (1) Stipendium na podporu studia se poskytuje na podporu určité části studia v České republice nebo v zahraničí.

9 STIPENDIJNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY OBRANY 9 (2) Stipendium na podporu studia v České republice může být přiznáno studentovi, který byl v rámci plnění studijních povinností vyslán k prezentaci výsledků studijní a vědecké činnosti nebo k výkonu odborné praxe mimo území obce, v němž je místo jeho studia (dále jen studijní vyslání ). (3) Stipendium na podporu studia v zahraničí může být přiznáno studentovi, který byl: a) v rámci plnění studijních povinností vyslán k prezentaci výsledků studijní a vědecké činnosti nebo k výkonu odborné praxe v zahraničí, b) v souladu s kvalifikačními podmínkami příslušného schváleného programu na podporu celoživotního učení vybrán pro studijní pobyt nebo pracovní stáž v zahraničí. (4) Stipendium na podporu studia podle odstavce 2 a odstavce 3 písm. a) se poskytuje jako jednorázové stipendium na celou dobu studijního vyslání. (5) Jednorázové stipendium na podporu studia podle odstavce 2 a odstavce 3 písm. a) lze přiznat do výše součtu předpokládaných jízdních výdajů, výdajů za ubytování, stravného a konferenčních a jiných poplatků, které bude nezbytné vynaložit v souvislosti se studijním vysláním. Pro stanovení výše jízdních výdajů, výdajů za ubytování a stravného a podmínek jejich poskytnutí se použijí ustanovení právního předpisu 2). (6) O konkrétní výši možného stipendia na podporu studia podle odstavce 2 a odstavce 3 písm. a) informuje orgán, který rozhoduje o přiznání stipendia, studenta v dostatečném předstihu před vydáním rozhodnutí o přiznání stipendia. (7) Stipendium na podporu studia podle odstavce 3 písm. b) se poskytuje jako paušální částky na měsíc pobytu v zahraničí. (8) Podmínky pro přiznání, výše a vyplácení stipendia na podporu studia podle odstavce 3 písm. b) se řídí příslušným schváleným programem na podporu celoživotního učení. (9) Studentovi, který předloží řádné vyúčtování stipendia na podporu studia v zahraničí, které mu bylo poskytnuto podle odstavce 3 písm. b), lze přiznat v závislosti na nezbytnosti zvýšených životních nákladů během pobytu v zahraničí jednorázové dodatkové stipendium na podporu studia v zahraničí až do výše skutečně vynaložených a řádně doložených, odůvodněných a opodstatněných životních nákladů, které nemohly být a nebyly uhrazeny z poskytnutého stipendia na podporu studia v zahraničí. ČÁST TŘETÍ STIPENDIA PRO STUDENTY PREZENČNÍHO STUDIA V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH Čl. 11 Druhy stipendií (1) Stipendium může být přiznáno studentovi v prezenční formě studia v doktorském studijním programu jako: 2 ) 173 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

10 10 a) stipendium na podporu studia v doktorském studijním programu (dále jen doktorandské stipendium ) - k zabezpečení přiměřeného sociálního postavení studenta podle 91 odst. 4 písm. c) zákona, b) prospěchové stipendium - za vynikající studijní výsledky podle 91 odst. 2 písm. a) zákona, c) výzkumné stipendium - za podíl na výzkumné, vývojové a inovační činnosti podle 91 odst. 2 písm. c) zákona, d) sociální stipendium - v tíživé sociální situaci studenta podle 91 odst. 2 písm. d) zákona, e) ubytovací stipendium - k částečné úhradě nákladů spojených s ubytováním podle 91 odst. 2 písm. e) zákona, f) stipendium na podporu studia - jako příspěvek na zvýšené náklady v průběhu určité části studia podle 91 odst. 4 písm. a) nebo b) zákona. (2) Doktorandské, prospěchové, výzkumné a ubytovací stipendium a stipendium na podporu studia podle čl. 10 odst. 2 a 3 přiznává studentovi děkan, sociální stipendium a stipendium na podporu studia podle čl. 10 odst. 9 přiznává studentovi rektor. (3) Doktorandské, prospěchové a výzkumné stipendium a stipendium na podporu studia podle čl. 10 odst. 3 písm. b) se studentovi přiznává bez jeho žádosti, sociální a ubytovací stipendium a stipendium na podporu studia podle čl. 10 odst. 2, odst. 3 písm. a) a odst. 9 na jeho žádost. Čl. 12 Doktorandské stipendium (1) Doktorandské stipendium se přiznává podle čl. 2 odst. 6 písm. b) po standardní dobu studia po dobu příslušného akademického roku. (2) Výše doktorandského stipendia je závislá na ročníku studia a činí: Ročník studia Měsíční částka Kč Kč Kč Kč (3) Doktorandské stipendium lze přiznat nejdříve od prvního dne kalendářního měsíce, ve kterém byl student zapsán do příslušného ročníku. (4) Pokud student neplní studijní povinnosti vyplývající z individuálního studijního plánu, může děkan, na návrh školitele doporučený oborovou radou, studentovi přiznané doktorandské stipendium snížit až o 50 %. Čl. 13 Prospěchové stipendium

11 STIPENDIJNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY OBRANY 11 (1) Prospěchové stipendium se přiznává podle čl. 2 odst. 6 písm. b) na období následujícího semestru za studijní výsledky dosažené v uplynulém semestru studentovi, který do zahájení následujícího semestru splnil všechny studijní povinnosti uplynulého semestru stanovené individuálním studijním plánem pro tento semestr. Věta první se nevztahuje na prospěchové stipendium za studijní výsledky dosažené při státní doktorské zkoušce. (2) Pro hodnocení studijních výsledků při výpočtu výše prospěchového stipendia se započítávají známky z úspěšně vykonaných zkoušek a klasifikovaných zápočtů z předmětů stanovených individuálním studijním plánem. (3) Prospěchové stipendium může být přiznáno studentovi: a) který studuje daný ročník studia poprvé, b) kterému nebyla v posledních dvanácti měsících uložena sankce za disciplinární přestupek podle 65 odst. 1 zákona. (4) Studentovi, který pokračuje ve studiu po přerušení studia nebo který byl přijat ke studiu ve studijním programu a dříve již studoval v jiném doktorském studijním programu, se průměr stanovuje ze známek z uznaných zkoušek a klasifikovaných zápočtů z předchozího studia v posledním uzavřeném semestru včetně rozdílových zkoušek a klasifikovaných zápočtů předepsaných pro dokončení semestru (5) Prospěchové stipendium se přiznává ve výši: Dosažený průměr m Měsíční částka 1 m 1, Kč 1,5 < m Kč (6) Za složení státní doktorské zkoušky se přiznává prospěchové stipendium ve výši 3000 Kč měsíčně. Prospěchové stipendium podle věty první se přiznává od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po složení státní doktorské zkoušky. (7) V případě souběhu nároků na prospěchové stipendium podle odstavců 1 a 6 se vyplácí pouze prospěchové stipendium podle odstavce 6. (8) Pokud studentovi, kterému bylo přiznáno prospěchové stipendium, byla uložena sankce za disciplinární přestupek podle 65 odst. 1 zákona, rozhodne děkan o odejmutí přiznaného prospěchového stipendia. Čl. 13a Výzkumné stipendium Pro výzkumné stipendium se použije ustanovení čl. 6a obdobně. Čl. 14 Sociální stipendium Pro sociální stipendium se použije ustanovení čl. 8 obdobně.

12 12 Čl. 15 Ubytovací stipendium Pro ubytovací stipendium se použije ustanovení čl. 9 obdobně. Čl. 16 Stipendium na podporu studia Pro stipendium na podporu studia se použije ustanovení čl. 10 obdobně. ČÁST ČTVRTÁ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Čl. 17 Vyplácení stipendií (1) Přiznané stipendium se vyplácí po vydání rozhodnutí o jeho přiznání. (2) Stipendium podle čl. 4 odst. 1 písm. a) a c), čl. 6 odst. 5, čl. 7 odst. 3, čl. 8 odst. 3 a čl. 11 odst. 1 písm. a) až c) se vyplácí měsíčně, ubytovací stipendium se vyplácí za kalendářní čtvrtletí; při přerušení nebo ukončení studia se ubytovací stipendium vyplácí v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém bylo studium přerušeno nebo ukončeno. Pravidelné stipendium je splatné zpětně, a to ke stanovenému dni kalendářního měsíce následujícího po skončení daného období. Jednorázové stipendium je splatné zpětně s výjimkou stipendia na podporu studia podle čl. 10 odst. 2 a 3, které je splatné předem. (3) Pravidelná stipendia se vyplácejí za celý kalendářní měsíc; naposledy se pravidelné stipendium v přiznané výši vyplácí za měsíc, v němž nastala rozhodná skutečnost uvedená v čl. 2 odst. 7, čl. 3 odst. 8, čl. 12 odst. 4 a čl. 17 odst. 7. (4) Přiznaná stipendia se vyplácejí v české měně s výjimkou stipendia na podporu studia v zahraničí, které lze podle zásad uvedených v odstavci 5 vyplácet také v cizí měně. (5) Přiznané stipendium se poukazuje na účet studenta vedený v české měně u pobočky peněžního ústavu na území České republiky nebo se vyplácí v hotovosti na pokladně UO. Student je povinen v žádosti o přiznání stipendia uvést, kterým z uvedených způsobů má být stipendium vypláceno; v případě poukazování stipendia na účet sdělí student potřebné údaje o bankovním spojení. Stipendium na podporu studia v zahraničí, které je vypláceno v cizí měně, lze poukazovat pouze na účet studenta vedený u pobočky peněžního ústavu na území České republiky, který převod peněžních prostředků v cizí měně umožňuje. U stipendií, která jsou přiznávána bez žádosti, je student povinen písemně oznámit způsob vyplácení stipendia, případně i potřebné údaje o bankovním

13 STIPENDIJNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY OBRANY 13 spojení, studijní skupině do 30 dnů od doručení rozhodnutí o přiznání stipendia. Za správnost a úplnost údajů o bankovním spojení odpovídá student. (6) Všechna přiznaná stipendia, která se vyplácejí v české měně, lze poukazovat pouze na jeden účet studenta. (7) Orgán, který rozhodl o přiznání stipendia, může vyplácení stipendia zastavit, jestliže se spolehlivě prokáže, že student má vůči UO peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti. Čl. 18 Opravné prostředky (1) Proti rozhodnutí děkana a rektora ve věcech přiznání stipendia lze podat žádost o přezkoumání. (2) Podání žádosti o přezkoumání rozhodnutí o odejmutí přiznaného stipendia nebo rozhodnutí o snížení doktorandského stipendia nemá odkladný účinek. (3) Žádost o přezkoumání rozhodnutí děkana se podává děkanovi, žádost o přezkoumání rozhodnutí rektora se podává rektorovi, a to do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí. (4) Pokud děkan žádosti o přezkoumání nevyhoví a rozhodnutí nezmění nebo nezruší, postoupí žádost studenta o přezkoumání spolu se spisovým materiálem k rozhodnutí rektorovi, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu byla žádost o přezkoumání doručena. (5) Pokud rektor žádosti o přezkoumání podané podle odstavce 3 nebo postoupené podle odstavce 4 nevyhoví a rozhodnutí nezmění nebo nezruší, žádost o přezkoumání zamítne a napadené rozhodnutí potvrdí. (6) Rozhodnutí rektora musí být přijato do 15 dnů ode dne, kdy mu byla žádost o přezkoumání doručena nebo postoupena, a je konečné. Čl. 19 Výkon působností (1) Působnosti děkana uvedené v tomto řádu vykonává u studijních programů uskutečňovaných přímo na UO rektor. (2) Působnosti studijní skupiny uvedené v tomto řádu vykonává u studijních programů uskutečňovaných přímo na UO studijní skupina pověřené fakulty. Čl. 20 Přechodné ustanovení Stipendia přiznaná podle dosavadních vnitřních předpisů jsou i po dni účinnosti tohoto řádu vyplácena podle podmínek stanovených v rozhodnutí o jejich přiznání.

14 14 Čl. 21 Závěrečná ustanovení (1) Tento řád byl schválen podle 9 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým senátem UO dne 19. března (2) Tento řád nabývá v souladu s ustanovením 36 odst. 4 zákona platnosti dnem registrace Ministerstvem obrany podle ustanovení 95 odst. 8 písm. a) zákona. (3) Tento řád nabývá účinnosti dnem 1. září Týmž dnem se zrušuje Stipendijní řád pro studenty Univerzity obrany, registrovaný Ministerstvem obrany dne 1. září 2004 pod čj / , ve znění 1. změny, registrované Ministerstvem obrany dne 28. listopadu 2006 pod čj / plukovník prof. MUDr. Jiří KASSA, CSc. předseda Akademického senátu UO prof. Ing. Rudolf URBAN, CSc. rektor UO

15 STIPENDIJNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY OBRANY 15 *** Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyslovilo podle 95 odst. 8 písm. a) zákona školách), dne 8. června 2009 pod čj / souhlas s registrací Stipendijního řádu pro studenty Univerzity obrany. doc. Ing. Václav VINŠ, CSc. ředitel odboru vysokých škol Ministerstvo obrany registrovalo podle 36 odst. 2 a 95 odst. 8 písm. a) zákona školách), dne 15. června 2009 pod čj / Stipendijní řád pro studenty Univerzity obrany. Ing. Milan GOL ředitel sekce personální ředitel MO *** 1. změnu Stipendijního řádu pro studenty Univerzity obrany schválil podle 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), Akademický senát Univerzity obrany dne 21. ledna změna Stipendijního řádu pro studenty Univerzity obrany nabyla účinnosti dnem 1. července Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyslovilo podle 95 odst. 8 písm. a) zákona školách), dne 9. června 2010 pod čj. 3595/ souhlas s registrací 1. změny Stipendijního řádu pro studenty Univerzity obrany. doc. Ing. Václav VINŠ, CSc. ředitel odboru vysokých škol Ministerstvo obrany registrovalo podle 36 odst. 2 a 95 odst. 8 písm. a) zákona školách), dne 22. června 2010 pod čj. 44-6/ změnu Stipendijního řádu pro studenty Univerzity obrany. Ing. Milan GOL ředitel sekce personální MO - personální ředitel MO

16 16 *** 2. změnu Stipendijního řádu pro studenty Univerzity obrany schválil podle 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), Akademický senát Univerzity obrany dne 25. září změna Stipendijního řádu pro studenty Univerzity obrany nabyla účinnosti dnem 1. ledna Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyslovilo podle 95 odst. 8 písm. a) zákona školách), dne 31. října 2012 pod čj. MSMT-47386/ souhlas s registrací 2. změny Stipendijního řádu pro studenty Univerzity obrany. Mgr. Karolína GONDKOVÁ ředitelka odboru vysokých škol Ministerstvo obrany registrovalo podle 36 odst. 2 a 95 odst. 8 písm. a) zákona školách), dne 12. listopadu 2012 pod čj. 92-6/ změnu Stipendijního řádu pro studenty Univerzity obrany. Ing. Petr VANČURA ředitel sekce personální MO - personální ředitel MO *** 3. změnu Stipendijního řádu pro studenty Univerzity obrany schválil podle 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), Akademický senát Univerzity obrany dne 20. května změna Stipendijního řádu pro studenty Univerzity obrany nabyla účinnosti dnem 1. září Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyslovilo podle 95 odst. 8 písm. a) zákona školách), dne 11. července 2014 pod čj. MSMT-25489/ souhlas s registrací 3. změny Stipendijního řádu pro studenty Univerzity obrany. Mgr. Karolína GONDKOVÁ ředitelka odboru vysokých škol Ministerstvo obrany registrovalo podle 36 odst. 2 a 95 odst. 8 písm. a) zákona školách), dne 22. července 2014 pod čj / změnu Stipendijního řádu pro studenty Univerzity obrany. Ing. Petr VANČURA ředitel sekce personální MO - personální ředitel MO

17 STIPENDIJNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY OBRANY 17 *** 4. změnu Stipendijního řádu pro studenty Univerzity obrany schválil podle 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), Akademický senát Univerzity obrany dne 20. května změna Stipendijního řádu pro studenty Univerzity obrany nabyla účinnosti dnem 1. července Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyslovilo podle 95 odst. 8 písm. a) zákona školách), dne 8. června 2015 pod čj. MSMT-19854/ souhlas s registrací 4. změny Stipendijního řádu pro studenty Univerzity obrany. Mgr. Karolína GONDKOVÁ ředitelka odboru vysokých škol Ministerstvo obrany registrovalo podle 36 odst. 2 a 95 odst. 8 písm. a) zákona školách), dne 24. června 2015 pod čj / změnu Stipendijního řádu pro studenty Univerzity obrany. Ing. Petr VANČURA státní tajemník MO

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y VNITŘNÍ PŘEDPIS STIPENDIJNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY OBRANY ve znění 1., 2. a 3. změny B r n o 2 0 0 9 2 Obsah: ČÁST PRVNÍ... 3 ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1 Působnost...

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY OBRANY V BRNĚ

STIPENDIJNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY OBRANY V BRNĚ Univerzita obrany v Brně Kounicova 65, Brno, PSČ 662 10, datová schránka hkraife REGISTROVANÝ VNITŘNÍ PŘEDPIS STIPENDIJNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY OBRANY V BRNĚ B r n o 2 0 1 7 Článek 1 Úvodní ustanovení

Více

dne 12. dubna 2017 pod čj. MSMR-8819/2017 Mgr. Karolína Gondková ředitelka odboru vysokých škol

dne 12. dubna 2017 pod čj. MSMR-8819/2017 Mgr. Karolína Gondková ředitelka odboru vysokých škol STIPENDIJNÍ ŘÁD VUT Záhlaví Schválení AS: 4. dubna 2017 Platnost: 12. dubna 2017 Účinnost: 12. dubna 2017 Odpovědnost: Odbor studijních záležitostí Rektorátu Závaznost: všechny součásti VUT Počet stran:

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VUT

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VUT ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VUT Záhlaví Úplné znění ke dni: 1. září 2018 Zapracovává: Dodatek č. 1 Registrace Stipendijní řád VUT registrován: dne 12. dubna 2017 pod čj. MSMR-8819/2017 Dodatek č. 1

Více

III. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ZE DNE 5. ČERVNA 2009

III. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ZE DNE 5. ČERVNA 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 31. března 2006

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ

STIPENDIJNÍ ŘÁD MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ STIPENDIJNÍ ŘÁD MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ ze dne 17. dubna 2018 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 30. listopadu 2009

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 30. listopadu 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) registrovalo dne 10. dubna 2006 pod

Více

Stipendijní řád Evropského polytechnického institutu, s.r.o. STIPENDIJNÍ ŘÁD

Stipendijní řád Evropského polytechnického institutu, s.r.o. STIPENDIJNÍ ŘÁD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ

STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

Stipendijní řád Bankovního institutu vysoké školy, a.s.

Stipendijní řád Bankovního institutu vysoké školy, a.s. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. srpna 2006

Více

Stipendijní řád Vysoké školy polytechnické Jihlava

Stipendijní řád Vysoké školy polytechnické Jihlava Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 27. června 2017

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách Ruší předpis MSMT- 31537/2013-30

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Datum vydání: 25. 7. 2016 Číslo jednací:

Více

Vnitřní předpisy Mendelovy univerzity v Brně

Vnitřní předpisy Mendelovy univerzity v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. prosince 2010

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 12. května 2006

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 12. května 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 2. srpna 2005 pod

Více

Vysoké školy finanční a správní, o. p. s.

Vysoké školy finanční a správní, o. p. s. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

Stipendijní řád. Stipendijní řád. POZOR! Pořízená kopie je neřízený dokument.

Stipendijní řád. Stipendijní řád. POZOR! Pořízená kopie je neřízený dokument. Stipendijní řád Verze: 2 Platnost: dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Zpracoval: Mgr. Vladimíra Sedláčková Mgr. et Mgr. Michaela Vaněčková, Ph.D. Markéta Šimáková Schválil:

Více

Vysoké školy finanční a správní, o. p. s.

Vysoké školy finanční a správní, o. p. s. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI ZE DNE 30. DUBNA 2009

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI ZE DNE 30. DUBNA 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 18. dubna 2006

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 9. ledna 2008

STIPENDIJNÍ ŘÁD JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 9. ledna 2008 STIPENDIJNÍ ŘÁD JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 9. ledna 2008 Část první Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Tento stipendijní řád obsahuje pravidla pro přiznávání stipendií

Více

ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE

ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. září 2017 pod

Více

I. Úplné znění Stipendijního řádu Slezské univerzity v Opavě ze dne 15. prosince 2017

I. Úplné znění Stipendijního řádu Slezské univerzity v Opavě ze dne 15. prosince 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 8. srpna

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 4. dubna 2006 pod

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI ze dne 13. listopadu 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 17. října 2017

Více

Vnitřní předpisy Akademie výtvarných umění v Praze

Vnitřní předpisy Akademie výtvarných umění v Praze zákona), d) v případě tíživé sociální situace studenta ( 91 odst. 2 písm. d) a odst. 3 zákona), e) v případě zvláštního zřetele hodných ( 91 odst. 2 písm. e) zákona), f) na podporu studia v zahraničí (

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 11. srpna 2010

STIPENDIJNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 11. srpna 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 11. srpna 2010 pod

Více

Úplné znění Stipendijního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 18. dubna 2007

Úplné znění Stipendijního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 18. dubna 2007 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE Vnitřní předpis ČVUT v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 24. dubna 2017

Více

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Stipendijní řád Vysoké školy ekonomické v Praze ze dne 11. dubna 2014

Stipendijní řád Vysoké školy ekonomické v Praze ze dne 11. dubna 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 11. dubna 2014 pod

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s.

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. Stipendijní řád upravuje druhy stipendií udělovaných Vysokou školou ekonomie a managementu, o.p.s. podmínky jejich přiznání a způsob vyplácení.

Více

I I. Z E D N E 1. S R P N A ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE

I I. Z E D N E 1. S R P N A ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. září 2017 pod

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE ČÁST PRVNÍ STIPENDIA PŘIZNANÁ STUDENTŮM Oddíl první Článek 1 Druhy stipendií a jejich zdroje 1. Studentům mohou být přiznána tato stipendia: a) stipendium

Více

Článek 4 Prospěchové stipendium

Článek 4 Prospěchové stipendium Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

I. Ú P L N É Z N Ě N Í S T I P E N D I J N Í H O Ř Á D U Z E D N E 2 2. Ú N O R A ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE

I. Ú P L N É Z N Ě N Í S T I P E N D I J N Í H O Ř Á D U Z E D N E 2 2. Ú N O R A ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. září 2017 pod

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Stipendijní řád

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Stipendijní řád Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 87 odst. 1 písm. a), 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZE DNE 28. DUBNA 2006

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZE DNE 28. DUBNA 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. dubna 1999

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY LOGISTIKY O.P.S.

STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY LOGISTIKY O.P.S. Vysoká škola logistiky o.p.s. Strana 1 (celkem 9) Dokumentace integrovaného systému R 07-VSLG/03 STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY LOGISTIKY O.P.S. Vypracoval Zkontroloval a uvolnil Schválil Funkce Prorektor

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

STIPENDIJNÍ ŘÁD JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 16. května 2017

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

STIPENDIJNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. dubna 1999

Více

Stipendijní řád NEWTON College

Stipendijní řád NEWTON College Článek I Úvodní ustanovení 1. NEWTON College, a.s. (dále jen NEWTON College ) vydává v souladu s 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 11. července 2017

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 11. července 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 11. července 2017

Více

Stipendijní řád Vysoké školy aplikované psychologie, s.r.o.

Stipendijní řád Vysoké školy aplikované psychologie, s.r.o. 0 Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. Stipendijní řád Vysoké školy aplikované psychologie, s.r.o. Akademická rada Vysoké školy aplikované psychologie se podle 9 odst. 1 písm. b) a 17 odst. 1 písm.

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY LOGISTIKY O.P.S.

STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY LOGISTIKY O.P.S. Vysoká škola logistiky o.p.s. Strana 1 (celkem 6) Dokumentace integrovaného systému R 07-VSLG/02 STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY LOGISTIKY O.P.S. Vypracoval Schválil Funkce Manager IS Ředitel společnosti

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s.

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. Stipendijní řád upravuje druhy stipendií udělovaných Vysokou školou ekonomie a managementu, o.p.s. podmínky jejich přiznání a způsob vyplácení.

Více

Stipendijní řád. říjen 2006. Praha

Stipendijní řád. říjen 2006. Praha Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 39 odst. 9 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 13.

Více

XI. Úplné znění Stipendijního řádu Slezské univerzity v Opavě ze dne 26. května 2014

XI. Úplné znění Stipendijního řádu Slezské univerzity v Opavě ze dne 26. května 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 30. března 2006

Více

ředitelka odboru vysokých škol STIPENDIJNÍ ŘÁD VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO ZE DNE 5. ÚNORA 2016 Článek l Obecná ustanovení

ředitelka odboru vysokých škol STIPENDIJNÍ ŘÁD VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO ZE DNE 5. ÚNORA 2016 Článek l Obecná ustanovení Vnitl'ní předpisy Veterinární a farmaceutické univerzity Brno 1I Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

VII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZE DNE 18. ČERVNA 2013

VII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZE DNE 18. ČERVNA 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. dubna 1999

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE ze dne 12. března 2007

STIPENDIJNÍ ŘÁD AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE ze dne 12. března 2007 Vnitřní předpisy Akademie múzických umění v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

VNITŘ NÍ PŘ EDPIS UP R-A-18/01. Stipendijní řád Univerzity Palackého v Olomouci

VNITŘ NÍ PŘ EDPIS UP R-A-18/01. Stipendijní řád Univerzity Palackého v Olomouci VNITŘ NÍ PŘ EDPIS UP R-A-18/01 Stipendijní řád Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Garant: Stanovení postupů při poskytování stipendií na Univerzitě Palackého v Olomouci. prorektor pro studium Platnost:

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

STIPENDIJNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ STIPENDIJNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ ze dne 13. dubna 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Stipendijní řád Masarykovy univerzity

Stipendijní řád Masarykovy univerzity Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 2. června 2017

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO ze dne 5. června 2017

STIPENDIJNÍ ŘÁD VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO ze dne 5. června 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 5. června 2017

Více

I. ÚPLNÉ ZNENÍ STIPENDIJNÍHO RÁDU CESKÉHO VYSOKÉHO UCENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 26. CERVENCE 2004

I. ÚPLNÉ ZNENÍ STIPENDIJNÍHO RÁDU CESKÉHO VYSOKÉHO UCENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 26. CERVENCE 2004 Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona c. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmene a doplnení dalších zákonu (zákon o vysokých školách), dne 23. dubna 1999

Více

Stipendijní řád Slezské univerzity v Opavě ze dne 8. srpna Opava, srpen t~l

Stipendijní řád Slezské univerzity v Opavě ze dne 8. srpna Opava, srpen t~l Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona é. /ll I 1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 8. srpna

Více

Pravidla pro přiznávání stipendií na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy

Pravidla pro přiznávání stipendií na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy UNIVERZITA KARLOVA KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Pravidla pro přiznávání stipendií na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy Akademický senát Katolické teologické fakulty se podle 27 odst. 1 písm.

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Část první Základní ustanovení Článek 1

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Část první Základní ustanovení Článek 1 V Š VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s. r. o. O&H STIPENDIJNÍ ŘÁD Část první Základní ustanovení Článek 1 Rozsah platnosti 1. Stipendijní řád Vysoké školy obchodní a hotelové s. r. o. (dále jen stipendijní

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Vysoké školy ekonomické v Praze

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Vysoké školy ekonomické v Praze STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysoké školy ekonomické v Praze Rektor Vysoké školy ekonomické v Praze podle 17 odst. l), písm. g) v souladu s 91 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Stipendijní řád HAMU

Stipendijní řád HAMU Stipendijní řád HAMU Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Stipendijní řád HAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dále

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Stipendijní řád upravuje druhy stipendií udělovaných Vysokou školou ekonomie a managementu, a.s. podmínky jejich přiznání a způsob vyplácení. Stipendijní

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

STIPENDIJNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ STIPENDIJNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ ze dne 26. dubna 2012 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY

PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY Akademický senát Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. f) zákona č. 111/1998

Více

VII. Úplné znění Stipendijního řádu Slezské univerzity v Opavě ze dne 12. října 2010

VII. Úplné znění Stipendijního řádu Slezské univerzity v Opavě ze dne 12. října 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 30. března 2006

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 27. ČERVNA 2014

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 27. ČERVNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 18. července 2013

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE

STIPENDIJNÍ ŘÁD PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE STIPENDIJNÍ ŘÁD PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 28. 11. 2018 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Stipendijní řád Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty

Více

Stipendijní řád DAMU

Stipendijní řád DAMU Článek 1 Úvodní ustanovení Stipendijní řád DAMU 1. Stipendijní řád DAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon). 2. Na stipendium,

Více

Stipendijní řád NEWTON College

Stipendijní řád NEWTON College VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉHO BUSINESSU Stipendijní řád NEWTON College Článek I Úvodní ustanovení 1. Stipendijní řád NEWTON College, a.s. (dále též jen Stipendijní řád ) vydává vysoká škola NEWTON College,

Více

VNITŘNÍ NORMA PdF UP. PdF-B-18/17. Stipendijní řád Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

VNITŘNÍ NORMA PdF UP. PdF-B-18/17. Stipendijní řád Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci VNITŘNÍ NORMA PdF UP PdF-B-18/17 Stipendijní řád Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Garant: Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Druhy stipendií Článek 3 Řízení o přiznání stipendia,

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Stipendijní řád Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Čl. 1 Základní ustanovení 1. Stipendijní řád Přírodovědecké fakulty UJEP (dále jen Stipendijní řád ) upravuje

Více

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm.

Více

A. 1. Stipendijní program prospěchový. a) podle prospěchu v uplynulém akademickém roce (odstavce 3 a 4)

A. 1. Stipendijní program prospěchový. a) podle prospěchu v uplynulém akademickém roce (odstavce 3 a 4) Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Opatření děkana č. 11/2018 Podmínky stipendijních programů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (ve znění účinném od 10. října2018) Stipendia jsou na

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Stipendijní řád

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Stipendijní řád Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s.

STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stipendijní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje 1 poskytování stipendií studentům Metropolitní univerzity

Více

SMĚRNICE REKTORA Č. 16/2008

SMĚRNICE REKTORA Č. 16/2008 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 9. 4. 2008 Čj.: 031/90110/2008 Za věcnou stránku odpovídá: prorektor pro studijní záležitosti Za oblast účetnictví odpovídá: Ekonomický odbor rektorátu Za oblast

Více

UNIVERZITA KARLOVA PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ NA FARMACEUTICKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ NA FARMACEUTICKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ UNIVERZITA KARLOVA PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ NA FARMACEUTICKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. f)

Více

Rozhodnutí děkana č. 3/2016 Bližší podmínky stipendijního řádu JU na FROV

Rozhodnutí děkana č. 3/2016 Bližší podmínky stipendijního řádu JU na FROV č.j. 09/0025/16 Vodňany, 14.1.2016 Rozhodnutí děkana č. 3/2016 Bližší podmínky stipendijního řádu JU na FROV Rozhodnutí děkana vychází ze Stipendijního řádu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ SMĚRNICE Č. 37/2017 UBYTOVACÍ A SOCIÁLNÍ STIPENDIUM

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ SMĚRNICE Č. 37/2017 UBYTOVACÍ A SOCIÁLNÍ STIPENDIUM VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Datum vydání: 1. 5. 2017 Účinnost: 1. 5. 2017 Odpovědnost: Odbor studijních záležitostí Rektorátu Závaznost: všechny součásti VUT Vydává: rektor VUT Zrušuje: Směrnici rektora

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ Přílohy č. 6 STATUTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE POPLATKY SPOJENÉ SE STUDIEM ZE DNE 28. DUBNA 2006

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ Přílohy č. 6 STATUTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE POPLATKY SPOJENÉ SE STUDIEM ZE DNE 28. DUBNA 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. dubna 1999

Více

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE DĚKANA PřF

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE DĚKANA PřF A-15/7/SD PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE DĚKANA PřF A-15/7/SD Směrnice děkana Přírodovědecké fakulty UP ze dne 17. 12. 2015, kterou se provádějí některá ustanovení Stipendijního

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Čl. 1 Základní ustanovení 1. Stipendijní řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen stipendijní

Více

II. úplné znění Pravidel pro přiznávání stipendií. ze dne

II. úplné znění Pravidel pro přiznávání stipendií. ze dne II. úplné znění Pravidel pro přiznávání stipendií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ze dne 11. 10. 2013 Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se podle 27 odst.

Více

VI. ZMĚNY STATUTU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE

VI. ZMĚNY STATUTU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2016

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s.

STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stipendijní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje poskytování stipendií studentům Metropolitní univerzity Praha,

Více

VYSOKÉ ŠKOLY SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ, z.ú.

VYSOKÉ ŠKOLY SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ, z.ú. VYSOKÉ ŠKOLY SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ, z.ú. VYSOKÉ ŠKOLY SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ, z.ú. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. V souladu s ustanovením čl. 1 Statutu Vysoké školy, z.ú. se vydává tento stipendijní řád, který je vnitřním

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j /

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j / Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 2 435/2011-33 Pravidla pro poskytování dotací soukromým vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na stipendia podle 40 odst. 2, 91

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 23. LISTOPADU 2016

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 23. LISTOPADU 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 18. července 2013

Více

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 6/2014

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 6/2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 6/2014 kterou se určují podmínky pro přiznání a stanovení výše stipendií studentů Fakulty stavební Řízená kopie č: Razítko:

Více

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP KE STIPENDIJNÍMU ŘÁDU UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP KE STIPENDIJNÍMU ŘÁDU UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV- SD-1/2016 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA SMĚRMICE DĚKANA SMĚRNICE DĚKANA FZV UP KE STIPENDIJNÍMU ŘÁDU UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Obsah: Touto směrnicí se doplňuje Stipendijní

Více

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ Přílohy č. 6 STATUTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE POPLATKY SPOJENÉ SE STUDIEM ZE DNE 13. ÚNORA 2015

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ Přílohy č. 6 STATUTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE POPLATKY SPOJENÉ SE STUDIEM ZE DNE 13. ÚNORA 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. dubna 1999

Více

Pravidla pro přiznávání stipendií na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

Pravidla pro přiznávání stipendií na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy Pravidla pro přiznávání stipendií na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy Akademický senát 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. f) zákona č. 111/1998

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD FLD ČZU V PRAZE PRO BAKALÁŘSKÉ, MAGISTERSKÉ A DOKTORSKÉ STUDIUM. I. Prospěchové stipendium

STIPENDIJNÍ ŘÁD FLD ČZU V PRAZE PRO BAKALÁŘSKÉ, MAGISTERSKÉ A DOKTORSKÉ STUDIUM. I. Prospěchové stipendium STIPENDIJNÍ ŘÁD FLD ČZU V PRAZE PRO BAKALÁŘSKÉ, MAGISTERSKÉ A DOKTORSKÉ STUDIUM Článek 1 - Rozsah platnosti (1) Stipendijní řád Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze (FLD) je

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 21. srpna 2017 stipendijní řád

VNITŘNÍ PŘEDPIS JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 21. srpna 2017 stipendijní řád VNITŘNÍ PŘEDPIS JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 21. srpna 2017 stipendijní řád Akademický senát schválil na návrh Jeho Magnificence pana rektora prof. Ing. MgA. Ivo Medka, Ph.D., tento

Více

PODMÍNKY PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. ze dne 11. července 2017

PODMÍNKY PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. ze dne 11. července 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 11. července 2017

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Základní ustanovení... 3 Čl. 3 Program celoživotního vzdělávání... 3 Čl. 4 Přijímání ke studiu... 4 Čl. 5 Průběh

Více