U N I V E R Z I T A O B R A N Y

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U N I V E R Z I T A O B R A N Y"

Transkript

1 U N I V E R Z I T A O B R A N Y VNITŘNÍ PŘEDPIS STIPENDIJNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY OBRANY ve znění 1., 2., 3. a 4. změny B r n o

2 2 Obsah: ČÁST PRVNÍ... 3 ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1 Působnost... 3 Čl. 2 Obecná ustanovení... 3 Čl. 3 Rozhodování ve stipendijních věcech... 4 ČÁST DRUHÁ... 5 STIPENDIA PRO STUDENTY PREZENČNÍHO STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH... 5 Čl. 4 Druhy stipendií... 5 Čl. 5 Prospěchové stipendium... 5 Čl. 6 Tvůrčí stipendium... 6 Čl. 6a Výzkumné stipendium... 6 Čl. 7 Mimořádné stipendium... 7 Čl. 8 Sociální stipendium... 7 Čl. 9 Ubytovací stipendium... 8 Čl. 10 Stipendium na podporu studia... 8 ČÁST TŘETÍ... 9 STIPENDIA PRO STUDENTY PREZENČNÍHO STUDIA V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH... 9 Čl. 11 Druhy stipendií... 9 Čl. 12 Doktorandské stipendium... 9 Čl. 13 Prospěchové stipendium Čl. 13a Výzkumné stipendium Čl. 14 Sociální stipendium Čl. 15 Ubytovací stipendium Čl. 16 Stipendium na podporu studia ČÁST ČTVRTÁ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Čl. 17 Vyplácení stipendií Čl. 18 Opravné prostředky Čl. 19 Výkon působností Čl. 20 Přechodné ustanovení Čl. 21 Závěrečná ustanovení... 12

3 STIPENDIJNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY OBRANY 3 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Působnost (1) Stipendijní řád pro studenty Univerzity obrany (dále jen řád ) je ve smyslu ustanovení 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), (dále jen zákon ) vnitřním předpisem Univerzity obrany (UO). (2) Řád stanoví pravidla pro přiznávání stipendií studentům zapsaným do studia v prezenční formě v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech, které jsou uskutečňovány na UO. Čl. 2 Obecná ustanovení (1) Na UO se v souladu s ustanovením 95 odst. 1 zákona nezřizuje stipendijní fond. (2) Stipendia přiznávaná podle tohoto řádu jsou hrazena zejména z prostředků přidělených UO ze státního rozpočtu z kapitol Ministerstva obrany a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nebo z prostředků Evropské unie. (3) Stipendium zahraničního studenta, který na UO studuje na základě mezinárodní smlouvy, stanoví tato smlouva. (4) Stipendia jsou studentům přiznávána a vyplácena podle tohoto řádu v rozsahu daném přidělenými finančními prostředky. Student má nárok na přiznání stipendia podle čl. 5, čl. 6 odst. 5, čl. 6a, čl. 8 odst. 3, čl. 9, čl. 12, čl. 13, čl. 13a, čl. 14 ve spojení s čl. 8 odst. 3 a čl. 15, jestliže splní podmínky pro jeho přiznání stanovené tímto řádem; na přiznání ostatních stipendií nemá student nárok. (5) Stipendium podle čl. 8 odst. 3, čl. 9, čl. 10 odst. 2, odst. 3 písm. a) a odst. 9, čl. 12, čl. 14 ve spojení s čl. 8 odst. 3, čl. 15 a čl. 16 ve spojení s čl. 10 odst. 2, odst. 3 písm. a) a odst. 9 může být přiznáno pouze studentovi, který není vojákem v činné službě. (6) Stipendium se přiznává jako: a) jednorázová částka (dále jen jednorázové stipendium ), b) pravidelně opětující se částka (dále jen pravidelné stipendium ). (7) Nárok na přiznané stipendium studentovi zaniká posledním dnem měsíce, ve kterém studium přerušil nebo ukončil, nebo posledním dnem posledního semestru standardní doby studia.

4 4 Čl. 3 Rozhodování ve stipendijních věcech (1) Stipendia se přiznávají na základě písemné žádosti studenta nebo bez této žádosti. Žádost o přiznání stipendia se podává na studijní skupinu nebo skupinu studijní příslušné fakulty (dále jen studijní skupina ). K žádosti o přiznání stipendia musí být přiloženy doklady o splnění podmínek pro přiznání daného stipendia. Pokud podaná žádost o přiznání stipendia není úplná, vyzve studijní skupina studenta, aby žádost doplnil nebo podal potřebné vysvětlení; k provedení těchto úkonů studijní skupina poskytne studentovi přiměřenou lhůtu. (2) Dnem podání žádosti o přiznání stipendia se rozumí den doručení této žádosti na studijní skupinu. (3) Tiskopis žádosti o přiznání stipendia si student vyzvedne na studijní skupině. (4) O podané žádosti o přiznání stipendia musí příslušný orgán rozhodnout bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího podání. Do této lhůty se nezapočítává doba poskytnutá k doplnění podané žádosti o přiznání stipendia nebo k podání potřebného vysvětlení. (5) Rozhodnutí o přiznání stipendia musí být vyhotoveno písemně, musí obsahovat údaje o výši a výplatě stipendia, odůvodnění a poučení o možnosti podat žádost o přezkoumání a musí být studentovi doručeno do vlastních rukou. Obdobným způsobem se postupuje v případě rozhodnutí o odejmutí stipendia podle odstavců 7 a 8. (6) Student, kterému bylo přiznáno stipendium podle tohoto řádu, je povinen bez zbytečného odkladu písemně informovat studijní skupinu o všech skutečnostech, které mají vliv na přiznání stipendia nebo jeho výši. (7) V případě dodatečného zjištění nepravdivých, neúplných, zkreslených nebo studentem zatajených údajů v žádosti o přiznání stipendia nebo nesplnění oznamovací povinnosti uvedené v odstavci 6 příslušný orgán rozhodne o odejmutí přiznaného stipendia, a pokud v souvislosti s tím došlo k neoprávněné výplatě stipendia, je student povinen částky neprávem přijaté vrátit. (8) Příslušný orgán rozhodne o odejmutí přiznaného stipendia, jestliže student, kterému bylo přiznáno stipendium, přestane splňovat podmínky pro přiznání stipendia. (9) Orgán, který rozhodl o přiznání stipendia, o odejmutí přiznaného stipendia nebo o zastavení vyplácení přiznaného stipendia podle čl. 17 odst. 7, zveřejní tuto skutečnost ve svém rozkazu.

5 STIPENDIJNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY OBRANY 5 ČÁST DRUHÁ STIPENDIA PRO STUDENTY PREZENČNÍHO STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH Čl. 4 Druhy stipendií (1) Stipendium může být přiznáno studentům v prezenční formě studia v bakalářských a magisterských studijních programech jako: a) prospěchové stipendium - za vynikající studijní výsledky podle 91 odst. 2 písm. a) zákona, b) tvůrčí stipendium - za vynikající tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí podle 91 odst. 2 písm. b) zákona, c) výzkumné stipendium - za podíl na výzkumné, vývojové a inovační činnosti podle 91 odst. 2 písm. c) zákona, d) mimořádné stipendium - za mimořádné činnosti konané ve prospěch UO nebo reprezentující UO na veřejnosti a v případech hodných zvláštního zřetele podle 91 odst. 2 písm. e) zákona, e) sociální stipendium - v tíživé sociální situaci studenta podle 91 odst. 2 písm. d) zákona, f) ubytovací stipendium - k částečné úhradě nákladů spojených s ubytováním podle 91 odst. 2 písm. e) zákona, g) stipendium na podporu studia - jako příspěvek na zvýšené náklady v průběhu určité části studia podle 91 odst. 4 písm. a) nebo b) zákona. (2) Prospěchové, výzkumné a ubytovací stipendium a stipendium na podporu studia podle čl. 10 odst. 2 a 3 přiznává studentovi děkan, sociální stipendium a stipendium na podporu studia podle čl. 10 odst. 9 přiznává studentovi rektor a tvůrčí a mimořádné stipendium přiznává studentovi rektor na návrh. (3) Prospěchové, tvůrčí, výzkumné a mimořádné stipendium a stipendium na podporu studia podle čl. 10 odst. 3 písm. b) se studentovi přiznává bez jeho žádosti, sociální a ubytovací stipendium a stipendium na podporu studia podle čl. 10 odst. 2, odst. 3 písm. a) a odst. 9 na jeho žádost. Čl. 5 Prospěchové stipendium (1) Prospěchové stipendium se přiznává podle čl. 2 odst. 6 písm. b) na období následujícího semestru za studijní výsledky dosažené v uplynulém semestru studentovi, který do konce uplynulého semestru splnil všechny studijní povinnosti stanovené studijním plánem pro tento semestr.

6 6 (2) Pro hodnocení studijních výsledků při výpočtu výše prospěchového stipendia se používá vážený průměr. 1) (3) Prospěchové stipendium může být přiznáno studentovi: a) který studuje daný ročník studia poprvé, b) kterému nebyla v posledních dvanácti měsících uložena sankce za disciplinární přestupek podle 65 odst. 1 zákona. (4) Studentovi, který pokračuje ve studiu po přerušení studia nebo který byl přijat ke studiu ve studijním programu a dříve již studoval v jiném bakalářském (magisterském) studijním programu, se vážený průměr stanovuje ze známek z uznaných zkoušek a klasifikovaných zápočtů z předchozího studia v posledním uzavřeném semestru včetně rozdílových zkoušek a klasifikovaných zápočtů předepsaných pro dokončení semestru. (5) Prospěchové stipendium se přiznává ve výši: Dosažený vážený průměr m m = 1 Měsíční částka 1500 Kč 1 < m 1, Kč 1,2 < m 1,5 500 Kč (6) Pokud studentovi, kterému bylo přiznáno prospěchové stipendium, byla uložena sankce za disciplinární přestupek podle 65 odst. 1 zákona, rozhodne děkan o odejmutí přiznaného prospěchového stipendia. Čl. 6 Tvůrčí stipendium (1) Tvůrčí stipendium se přiznává podle čl. 2 odst. 6 písm. a) nebo b) nejvýše na období 8 měsíců (listopad až červen) v akademickém roce. (2) Jednorázové tvůrčí stipendium lze přiznat za podíl na vědecké činnosti příslušného pracoviště UO. Maximální výše jednorázového tvůrčího stipendia činí 8000 Kč. (3) Jednorázové tvůrčí stipendium lze přiznat za úspěšnou obhajobu vědecké práce na fakultní studentské konferenci organizované v rámci soutěže studentské tvůrčí činnosti. Maximální výše jednorázového tvůrčího stipendia činí 2000 Kč. (4) Jednorázové tvůrčí stipendium lze přiznat za mimořádné výsledky při reprezentaci UO na veřejnosti v soutěžích s celoarmádní nebo celostátní působností anebo s mezinárodní účastí. Maximální výše jednorázového tvůrčího stipendia činí 3000 Kč za výsledky v celoarmádních soutěžích, 4000 Kč za výsledky v celostátních soutěžích a 5000 Kč za výsledky v mezinárodních soutěžích. (5) Pravidelné tvůrčí stipendium lze přiznat za podíl na pedagogické činnosti. Maximální výše pravidelného tvůrčího stipendia činí 700 Kč měsíčně. (6) Pravidelné tvůrčí stipendium podle odstavce 5 lze vyplatit pouze po odevzdání a schválení výsledku pedagogické činnosti za daný měsíc. 1 ) Článek 28 Studijního a zkušebního řádu Univerzity obrany.

7 STIPENDIJNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY OBRANY 7 Čl. 6a Výzkumné stipendium (1) Výzkumné stipendium se přiznává podle čl. 2 odst. 6 písm. b) na období semestru nebo jeho části. (2) Výzkumné stipendium se přiznává za účast na výzkumu prováděném studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních programů, který je bezprostředně spojen s jejich vzděláváním (dále jen specifický vysokoškolský výzkum ); za účast na specifickém vysokoškolském výzkumu se považuje činnost řešitele nebo člena řešitelského týmu projektu specifického vysokoškolského výzkumu. Maximální výše výzkumného stipendia činí 3000 Kč měsíčně. Čl. 7 Mimořádné stipendium (1) Mimořádné stipendium se přiznává podle čl. 2 odst. 6 písm. a) nebo b) nejvýše na období 10 měsíců (říjen až červenec) v akademickém roce. (2) Jednorázové mimořádné stipendium lze přiznat za mimořádné výsledky ve společensky prospěšných aktivitách konaných nad rámec studijních povinností, v soutěžích sportovního charakteru, na kulturních a společenských akcích reprezentujících UO na veřejnosti, případně z jiných důvodů hodných zvláštního zřetele. Maximální výše jednorázového mimořádného stipendia činí 5000 Kč. (3) Pravidelné mimořádné stipendium lze přiznat za dlouhodobější účast na aktivitách konaných ve prospěch UO. Maximální výše pravidelného mimořádného stipendia činí 1000 Kč měsíčně. Čl. 8 Sociální stipendium (1) Sociální stipendium se přiznává podle čl. 2 odst. 6 písm. a) nebo b) po stanovenou část příslušného akademického roku. (2) Jednorázové sociální stipendium lze přiznat maximálně dvakrát po dobu studia, pokaždé do částky nepřesahující trojnásobek částky životního minima studenta. (3) Pravidelné sociální stipendium (podle 91 odst. 3 zákona) se přiznává studentovi, který má nárok na přídavek na dítě podle právního předpisu, jestliže rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Nárok na stipendium prokazuje student písemným potvrzením vydaným na jeho žádost orgánem státní sociální podpory, který o přiznání přídavku na dítě rozhodl. (4) Pravidelné sociální stipendium v zákonem stanovené výši se přiznává po standardní dobu studia na období 10 měsíců (říjen až červenec) v akademickém roce. Nárok na pravidelné sociální stipendium může student uplatnit za určité časové období pouze jednou.

8 8 (5) Žádost o přiznání pravidelného sociálního stipendia student podává nejpozději do jednoho měsíce ode dne zápisu do studia nebo ode dne přiznání přídavku na dítě, pokud přídavek na dítě byl přiznán až po dni zápisu do studia; v případě, že žádost o přiznání pravidelného sociálního stipendia bude podána po uplynutí uvedených lhůt, lze pravidelné sociální stipendium přiznat nejdříve od prvního dne měsíce, ve kterém byla žádost podána. Čl. 9 Ubytovací stipendium (1) Ubytovací stipendium se přiznává podle čl. 2 odst. 6 písm. b) po stanovenou část příslušného akademického roku. (2) Ubytovací stipendium se přiznává studentovi, který: a) studuje v prvním studijním programu nebo ve studijním programu na něj navazujícím nebo přestoupil z jednoho studijního programu do jiného a předchozí studium mu bylo uznáno; v případě souběžně studovaných programů je studentovi přiznáno nejvýše jednou, a to v tom studijním programu, ve kterém byl do studia zapsán dříve, b) nepřekročil standardní dobu studia v žádném ze souběžně studovaných studijních programů, c) nemá trvalý pobyt na území okresu, v němž je místo jeho studia. (3) Splnění podmínek nároku na ubytovací stipendium podle odstavce 2 se ověřuje na základě údajů v matrice studentů. Při ověření splnění podmínky podle odstavce 2 písm. a) se nepřihlíží ke studiu ve studijním programu, do něhož se uchazeč zapsal a které ukončil v období od 1. května do 30. října téhož kalendářního roku. (4) Ubytovací stipendium se přiznává po standardní dobu studia na období 10 měsíců (říjen až červenec) (dále jen stipendijní období ) v akademickém roce. Studentům zapsaným do studia v průběhu stipendijního období lze ubytovací stipendium přiznat také jen na část stipendijního období po jejich zápisu do studia, aniž by to mělo vliv na výši přiznaného ubytovacího stipendia. (5) Žádost o přiznání ubytovacího stipendia student podává nejpozději do 31. října daného stipendijního období nebo do jednoho měsíce ode dne splnění podmínek stanovených pro přiznání ubytovacího stipendia, pokud tyto podmínky student splnil až v průběhu stipendijního období; v případě, že žádost o přiznání ubytovacího stipendia bude podána po uplynutí uvedených lhůt, lze ubytovací stipendium přiznat nejdříve od prvního dne měsíce, ve kterém byla žádost podána. (6) Výši ubytovacího stipendia stanoví rektor po vyjádření Akademického senátu Univerzity obrany. Čl. 10 Stipendium na podporu studia (1) Stipendium na podporu studia se poskytuje na podporu určité části studia v České republice nebo v zahraničí.

9 STIPENDIJNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY OBRANY 9 (2) Stipendium na podporu studia v České republice může být přiznáno studentovi, který byl v rámci plnění studijních povinností vyslán k prezentaci výsledků studijní a vědecké činnosti nebo k výkonu odborné praxe mimo území obce, v němž je místo jeho studia (dále jen studijní vyslání ). (3) Stipendium na podporu studia v zahraničí může být přiznáno studentovi, který byl: a) v rámci plnění studijních povinností vyslán k prezentaci výsledků studijní a vědecké činnosti nebo k výkonu odborné praxe v zahraničí, b) v souladu s kvalifikačními podmínkami příslušného schváleného programu na podporu celoživotního učení vybrán pro studijní pobyt nebo pracovní stáž v zahraničí. (4) Stipendium na podporu studia podle odstavce 2 a odstavce 3 písm. a) se poskytuje jako jednorázové stipendium na celou dobu studijního vyslání. (5) Jednorázové stipendium na podporu studia podle odstavce 2 a odstavce 3 písm. a) lze přiznat do výše součtu předpokládaných jízdních výdajů, výdajů za ubytování, stravného a konferenčních a jiných poplatků, které bude nezbytné vynaložit v souvislosti se studijním vysláním. Pro stanovení výše jízdních výdajů, výdajů za ubytování a stravného a podmínek jejich poskytnutí se použijí ustanovení právního předpisu 2). (6) O konkrétní výši možného stipendia na podporu studia podle odstavce 2 a odstavce 3 písm. a) informuje orgán, který rozhoduje o přiznání stipendia, studenta v dostatečném předstihu před vydáním rozhodnutí o přiznání stipendia. (7) Stipendium na podporu studia podle odstavce 3 písm. b) se poskytuje jako paušální částky na měsíc pobytu v zahraničí. (8) Podmínky pro přiznání, výše a vyplácení stipendia na podporu studia podle odstavce 3 písm. b) se řídí příslušným schváleným programem na podporu celoživotního učení. (9) Studentovi, který předloží řádné vyúčtování stipendia na podporu studia v zahraničí, které mu bylo poskytnuto podle odstavce 3 písm. b), lze přiznat v závislosti na nezbytnosti zvýšených životních nákladů během pobytu v zahraničí jednorázové dodatkové stipendium na podporu studia v zahraničí až do výše skutečně vynaložených a řádně doložených, odůvodněných a opodstatněných životních nákladů, které nemohly být a nebyly uhrazeny z poskytnutého stipendia na podporu studia v zahraničí. ČÁST TŘETÍ STIPENDIA PRO STUDENTY PREZENČNÍHO STUDIA V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH Čl. 11 Druhy stipendií (1) Stipendium může být přiznáno studentovi v prezenční formě studia v doktorském studijním programu jako: 2 ) 173 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

10 10 a) stipendium na podporu studia v doktorském studijním programu (dále jen doktorandské stipendium ) - k zabezpečení přiměřeného sociálního postavení studenta podle 91 odst. 4 písm. c) zákona, b) prospěchové stipendium - za vynikající studijní výsledky podle 91 odst. 2 písm. a) zákona, c) výzkumné stipendium - za podíl na výzkumné, vývojové a inovační činnosti podle 91 odst. 2 písm. c) zákona, d) sociální stipendium - v tíživé sociální situaci studenta podle 91 odst. 2 písm. d) zákona, e) ubytovací stipendium - k částečné úhradě nákladů spojených s ubytováním podle 91 odst. 2 písm. e) zákona, f) stipendium na podporu studia - jako příspěvek na zvýšené náklady v průběhu určité části studia podle 91 odst. 4 písm. a) nebo b) zákona. (2) Doktorandské, prospěchové, výzkumné a ubytovací stipendium a stipendium na podporu studia podle čl. 10 odst. 2 a 3 přiznává studentovi děkan, sociální stipendium a stipendium na podporu studia podle čl. 10 odst. 9 přiznává studentovi rektor. (3) Doktorandské, prospěchové a výzkumné stipendium a stipendium na podporu studia podle čl. 10 odst. 3 písm. b) se studentovi přiznává bez jeho žádosti, sociální a ubytovací stipendium a stipendium na podporu studia podle čl. 10 odst. 2, odst. 3 písm. a) a odst. 9 na jeho žádost. Čl. 12 Doktorandské stipendium (1) Doktorandské stipendium se přiznává podle čl. 2 odst. 6 písm. b) po standardní dobu studia po dobu příslušného akademického roku. (2) Výše doktorandského stipendia je závislá na ročníku studia a činí: Ročník studia Měsíční částka Kč Kč Kč Kč (3) Doktorandské stipendium lze přiznat nejdříve od prvního dne kalendářního měsíce, ve kterém byl student zapsán do příslušného ročníku. (4) Pokud student neplní studijní povinnosti vyplývající z individuálního studijního plánu, může děkan, na návrh školitele doporučený oborovou radou, studentovi přiznané doktorandské stipendium snížit až o 50 %. Čl. 13 Prospěchové stipendium

11 STIPENDIJNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY OBRANY 11 (1) Prospěchové stipendium se přiznává podle čl. 2 odst. 6 písm. b) na období následujícího semestru za studijní výsledky dosažené v uplynulém semestru studentovi, který do zahájení následujícího semestru splnil všechny studijní povinnosti uplynulého semestru stanovené individuálním studijním plánem pro tento semestr. Věta první se nevztahuje na prospěchové stipendium za studijní výsledky dosažené při státní doktorské zkoušce. (2) Pro hodnocení studijních výsledků při výpočtu výše prospěchového stipendia se započítávají známky z úspěšně vykonaných zkoušek a klasifikovaných zápočtů z předmětů stanovených individuálním studijním plánem. (3) Prospěchové stipendium může být přiznáno studentovi: a) který studuje daný ročník studia poprvé, b) kterému nebyla v posledních dvanácti měsících uložena sankce za disciplinární přestupek podle 65 odst. 1 zákona. (4) Studentovi, který pokračuje ve studiu po přerušení studia nebo který byl přijat ke studiu ve studijním programu a dříve již studoval v jiném doktorském studijním programu, se průměr stanovuje ze známek z uznaných zkoušek a klasifikovaných zápočtů z předchozího studia v posledním uzavřeném semestru včetně rozdílových zkoušek a klasifikovaných zápočtů předepsaných pro dokončení semestru (5) Prospěchové stipendium se přiznává ve výši: Dosažený průměr m Měsíční částka 1 m 1, Kč 1,5 < m Kč (6) Za složení státní doktorské zkoušky se přiznává prospěchové stipendium ve výši 3000 Kč měsíčně. Prospěchové stipendium podle věty první se přiznává od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po složení státní doktorské zkoušky. (7) V případě souběhu nároků na prospěchové stipendium podle odstavců 1 a 6 se vyplácí pouze prospěchové stipendium podle odstavce 6. (8) Pokud studentovi, kterému bylo přiznáno prospěchové stipendium, byla uložena sankce za disciplinární přestupek podle 65 odst. 1 zákona, rozhodne děkan o odejmutí přiznaného prospěchového stipendia. Čl. 13a Výzkumné stipendium Pro výzkumné stipendium se použije ustanovení čl. 6a obdobně. Čl. 14 Sociální stipendium Pro sociální stipendium se použije ustanovení čl. 8 obdobně.

12 12 Čl. 15 Ubytovací stipendium Pro ubytovací stipendium se použije ustanovení čl. 9 obdobně. Čl. 16 Stipendium na podporu studia Pro stipendium na podporu studia se použije ustanovení čl. 10 obdobně. ČÁST ČTVRTÁ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Čl. 17 Vyplácení stipendií (1) Přiznané stipendium se vyplácí po vydání rozhodnutí o jeho přiznání. (2) Stipendium podle čl. 4 odst. 1 písm. a) a c), čl. 6 odst. 5, čl. 7 odst. 3, čl. 8 odst. 3 a čl. 11 odst. 1 písm. a) až c) se vyplácí měsíčně, ubytovací stipendium se vyplácí za kalendářní čtvrtletí; při přerušení nebo ukončení studia se ubytovací stipendium vyplácí v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém bylo studium přerušeno nebo ukončeno. Pravidelné stipendium je splatné zpětně, a to ke stanovenému dni kalendářního měsíce následujícího po skončení daného období. Jednorázové stipendium je splatné zpětně s výjimkou stipendia na podporu studia podle čl. 10 odst. 2 a 3, které je splatné předem. (3) Pravidelná stipendia se vyplácejí za celý kalendářní měsíc; naposledy se pravidelné stipendium v přiznané výši vyplácí za měsíc, v němž nastala rozhodná skutečnost uvedená v čl. 2 odst. 7, čl. 3 odst. 8, čl. 12 odst. 4 a čl. 17 odst. 7. (4) Přiznaná stipendia se vyplácejí v české měně s výjimkou stipendia na podporu studia v zahraničí, které lze podle zásad uvedených v odstavci 5 vyplácet také v cizí měně. (5) Přiznané stipendium se poukazuje na účet studenta vedený v české měně u pobočky peněžního ústavu na území České republiky nebo se vyplácí v hotovosti na pokladně UO. Student je povinen v žádosti o přiznání stipendia uvést, kterým z uvedených způsobů má být stipendium vypláceno; v případě poukazování stipendia na účet sdělí student potřebné údaje o bankovním spojení. Stipendium na podporu studia v zahraničí, které je vypláceno v cizí měně, lze poukazovat pouze na účet studenta vedený u pobočky peněžního ústavu na území České republiky, který převod peněžních prostředků v cizí měně umožňuje. U stipendií, která jsou přiznávána bez žádosti, je student povinen písemně oznámit způsob vyplácení stipendia, případně i potřebné údaje o bankovním

13 STIPENDIJNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY OBRANY 13 spojení, studijní skupině do 30 dnů od doručení rozhodnutí o přiznání stipendia. Za správnost a úplnost údajů o bankovním spojení odpovídá student. (6) Všechna přiznaná stipendia, která se vyplácejí v české měně, lze poukazovat pouze na jeden účet studenta. (7) Orgán, který rozhodl o přiznání stipendia, může vyplácení stipendia zastavit, jestliže se spolehlivě prokáže, že student má vůči UO peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti. Čl. 18 Opravné prostředky (1) Proti rozhodnutí děkana a rektora ve věcech přiznání stipendia lze podat žádost o přezkoumání. (2) Podání žádosti o přezkoumání rozhodnutí o odejmutí přiznaného stipendia nebo rozhodnutí o snížení doktorandského stipendia nemá odkladný účinek. (3) Žádost o přezkoumání rozhodnutí děkana se podává děkanovi, žádost o přezkoumání rozhodnutí rektora se podává rektorovi, a to do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí. (4) Pokud děkan žádosti o přezkoumání nevyhoví a rozhodnutí nezmění nebo nezruší, postoupí žádost studenta o přezkoumání spolu se spisovým materiálem k rozhodnutí rektorovi, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu byla žádost o přezkoumání doručena. (5) Pokud rektor žádosti o přezkoumání podané podle odstavce 3 nebo postoupené podle odstavce 4 nevyhoví a rozhodnutí nezmění nebo nezruší, žádost o přezkoumání zamítne a napadené rozhodnutí potvrdí. (6) Rozhodnutí rektora musí být přijato do 15 dnů ode dne, kdy mu byla žádost o přezkoumání doručena nebo postoupena, a je konečné. Čl. 19 Výkon působností (1) Působnosti děkana uvedené v tomto řádu vykonává u studijních programů uskutečňovaných přímo na UO rektor. (2) Působnosti studijní skupiny uvedené v tomto řádu vykonává u studijních programů uskutečňovaných přímo na UO studijní skupina pověřené fakulty. Čl. 20 Přechodné ustanovení Stipendia přiznaná podle dosavadních vnitřních předpisů jsou i po dni účinnosti tohoto řádu vyplácena podle podmínek stanovených v rozhodnutí o jejich přiznání.

14 14 Čl. 21 Závěrečná ustanovení (1) Tento řád byl schválen podle 9 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým senátem UO dne 19. března (2) Tento řád nabývá v souladu s ustanovením 36 odst. 4 zákona platnosti dnem registrace Ministerstvem obrany podle ustanovení 95 odst. 8 písm. a) zákona. (3) Tento řád nabývá účinnosti dnem 1. září Týmž dnem se zrušuje Stipendijní řád pro studenty Univerzity obrany, registrovaný Ministerstvem obrany dne 1. září 2004 pod čj / , ve znění 1. změny, registrované Ministerstvem obrany dne 28. listopadu 2006 pod čj / plukovník prof. MUDr. Jiří KASSA, CSc. předseda Akademického senátu UO prof. Ing. Rudolf URBAN, CSc. rektor UO

15 STIPENDIJNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY OBRANY 15 *** Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyslovilo podle 95 odst. 8 písm. a) zákona školách), dne 8. června 2009 pod čj / souhlas s registrací Stipendijního řádu pro studenty Univerzity obrany. doc. Ing. Václav VINŠ, CSc. ředitel odboru vysokých škol Ministerstvo obrany registrovalo podle 36 odst. 2 a 95 odst. 8 písm. a) zákona školách), dne 15. června 2009 pod čj / Stipendijní řád pro studenty Univerzity obrany. Ing. Milan GOL ředitel sekce personální ředitel MO *** 1. změnu Stipendijního řádu pro studenty Univerzity obrany schválil podle 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), Akademický senát Univerzity obrany dne 21. ledna změna Stipendijního řádu pro studenty Univerzity obrany nabyla účinnosti dnem 1. července Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyslovilo podle 95 odst. 8 písm. a) zákona školách), dne 9. června 2010 pod čj. 3595/ souhlas s registrací 1. změny Stipendijního řádu pro studenty Univerzity obrany. doc. Ing. Václav VINŠ, CSc. ředitel odboru vysokých škol Ministerstvo obrany registrovalo podle 36 odst. 2 a 95 odst. 8 písm. a) zákona školách), dne 22. června 2010 pod čj. 44-6/ změnu Stipendijního řádu pro studenty Univerzity obrany. Ing. Milan GOL ředitel sekce personální MO - personální ředitel MO

16 16 *** 2. změnu Stipendijního řádu pro studenty Univerzity obrany schválil podle 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), Akademický senát Univerzity obrany dne 25. září změna Stipendijního řádu pro studenty Univerzity obrany nabyla účinnosti dnem 1. ledna Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyslovilo podle 95 odst. 8 písm. a) zákona školách), dne 31. října 2012 pod čj. MSMT-47386/ souhlas s registrací 2. změny Stipendijního řádu pro studenty Univerzity obrany. Mgr. Karolína GONDKOVÁ ředitelka odboru vysokých škol Ministerstvo obrany registrovalo podle 36 odst. 2 a 95 odst. 8 písm. a) zákona školách), dne 12. listopadu 2012 pod čj. 92-6/ změnu Stipendijního řádu pro studenty Univerzity obrany. Ing. Petr VANČURA ředitel sekce personální MO - personální ředitel MO *** 3. změnu Stipendijního řádu pro studenty Univerzity obrany schválil podle 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), Akademický senát Univerzity obrany dne 20. května změna Stipendijního řádu pro studenty Univerzity obrany nabyla účinnosti dnem 1. září Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyslovilo podle 95 odst. 8 písm. a) zákona školách), dne 11. července 2014 pod čj. MSMT-25489/ souhlas s registrací 3. změny Stipendijního řádu pro studenty Univerzity obrany. Mgr. Karolína GONDKOVÁ ředitelka odboru vysokých škol Ministerstvo obrany registrovalo podle 36 odst. 2 a 95 odst. 8 písm. a) zákona školách), dne 22. července 2014 pod čj / změnu Stipendijního řádu pro studenty Univerzity obrany. Ing. Petr VANČURA ředitel sekce personální MO - personální ředitel MO

17 STIPENDIJNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY OBRANY 17 *** 4. změnu Stipendijního řádu pro studenty Univerzity obrany schválil podle 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), Akademický senát Univerzity obrany dne 20. května změna Stipendijního řádu pro studenty Univerzity obrany nabyla účinnosti dnem 1. července Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyslovilo podle 95 odst. 8 písm. a) zákona školách), dne 8. června 2015 pod čj. MSMT-19854/ souhlas s registrací 4. změny Stipendijního řádu pro studenty Univerzity obrany. Mgr. Karolína GONDKOVÁ ředitelka odboru vysokých škol Ministerstvo obrany registrovalo podle 36 odst. 2 a 95 odst. 8 písm. a) zákona školách), dne 24. června 2015 pod čj / změnu Stipendijního řádu pro studenty Univerzity obrany. Ing. Petr VANČURA státní tajemník MO

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y VNITŘNÍ PŘEDPIS STIPENDIJNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY OBRANY ve znění 1., 2. a 3. změny B r n o 2 0 0 9 2 Obsah: ČÁST PRVNÍ... 3 ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1 Působnost...

Více

III. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ZE DNE 5. ČERVNA 2009

III. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ZE DNE 5. ČERVNA 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 31. března 2006

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách Ruší předpis MSMT- 31537/2013-30

Více

Stipendijní řád Evropského polytechnického institutu, s.r.o. STIPENDIJNÍ ŘÁD

Stipendijní řád Evropského polytechnického institutu, s.r.o. STIPENDIJNÍ ŘÁD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. srpna 2006

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

STIPENDIJNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

Stipendijní řád. Stipendijní řád. POZOR! Pořízená kopie je neřízený dokument.

Stipendijní řád. Stipendijní řád. POZOR! Pořízená kopie je neřízený dokument. Stipendijní řád Verze: 2 Platnost: dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Zpracoval: Mgr. Vladimíra Sedláčková Mgr. et Mgr. Michaela Vaněčková, Ph.D. Markéta Šimáková Schválil:

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE Vnitřní předpis ČVUT v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

XI. Úplné znění Stipendijního řádu Slezské univerzity v Opavě ze dne 26. května 2014

XI. Úplné znění Stipendijního řádu Slezské univerzity v Opavě ze dne 26. května 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 30. března 2006

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 11. srpna 2010

STIPENDIJNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 11. srpna 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 11. srpna 2010 pod

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE ČÁST PRVNÍ STIPENDIA PŘIZNANÁ STUDENTŮM Oddíl první Článek 1 Druhy stipendií a jejich zdroje 1. Studentům mohou být přiznána tato stipendia: a) stipendium

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s.

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. Stipendijní řád upravuje druhy stipendií udělovaných Vysokou školou ekonomie a managementu, o.p.s. podmínky jejich přiznání a způsob vyplácení.

Více

Stipendijní řád. říjen 2006. Praha

Stipendijní řád. říjen 2006. Praha Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 39 odst. 9 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 13.

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s.

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. Stipendijní řád upravuje druhy stipendií udělovaných Vysokou školou ekonomie a managementu, o.p.s. podmínky jejich přiznání a způsob vyplácení.

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

STIPENDIJNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ STIPENDIJNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ ze dne 26. dubna 2012 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 27. ČERVNA 2014

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 27. ČERVNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 18. července 2013

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Čl. 1 Základní ustanovení 1. Stipendijní řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen stipendijní

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Vysoké školy ekonomické v Praze

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Vysoké školy ekonomické v Praze STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysoké školy ekonomické v Praze Rektor Vysoké školy ekonomické v Praze podle 17 odst. l), písm. g) v souladu s 91 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 6/2014

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 6/2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 6/2014 kterou se určují podmínky pro přiznání a stanovení výše stipendií studentů Fakulty stavební Řízená kopie č: Razítko:

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s.

STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stipendijní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje poskytování stipendií studentům Metropolitní univerzity Praha,

Více

Stipendijní řád HAMU

Stipendijní řád HAMU Stipendijní řád HAMU Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Stipendijní řád HAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dále

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Část první Základní ustanovení Článek 1

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Část první Základní ustanovení Článek 1 V Š VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s. r. o. O&H STIPENDIJNÍ ŘÁD Část první Základní ustanovení Článek 1 Rozsah platnosti 1. Stipendijní řád Vysoké školy obchodní a hotelové s. r. o. (dále jen stipendijní

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s.

STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stipendijní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje 1 poskytování stipendií studentům Metropolitní univerzity

Více

Stipendijní řád DAMU

Stipendijní řád DAMU Článek 1 Úvodní ustanovení Stipendijní řád DAMU 1. Stipendijní řád DAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon). 2. Na stipendium,

Více

SMĚRNICE REKTORA Č. 16/2008

SMĚRNICE REKTORA Č. 16/2008 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 9. 4. 2008 Čj.: 031/90110/2008 Za věcnou stránku odpovídá: prorektor pro studijní záležitosti Za oblast účetnictví odpovídá: Ekonomický odbor rektorátu Za oblast

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Základní ustanovení... 3 Čl. 3 Program celoživotního vzdělávání... 3 Čl. 4 Přijímání ke studiu... 4 Čl. 5 Průběh

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Univerzitě obrany pro akademický rok 2010/2011 v doktorském studijním programu Vojenská logistika B r n o 2

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 111/1998 Sb. ze dne 22. dubna 1998. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 111/1998 Sb. ze dne 22. dubna 1998. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 111/1998 Sb. ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) (...) Změna: 189/2008 Sb. Změna: 110/2009 Sb. Změna: 419/2009

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO OBSAZOVÁNÍ MÍST AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO OBSAZOVÁNÍ MÍST AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ UNIVERZITY OBRANY ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO OBSAZOVÁNÍ MÍST AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ UNIVERZITY OBRANY ve znění 1., 2. a 3. změny Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Vyhlašovatel... 3 Čl. 3 Komise pro výběrové řízení...

Více

Část první Pravidla pro přiznávání stipendií Článek 1 Pravidla pro přiznávání stipendia za vynikající studijní výsledky

Část první Pravidla pro přiznávání stipendií Článek 1 Pravidla pro přiznávání stipendia za vynikající studijní výsledky UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 8/2012 Věc Pravidla a postupy pro přiznávání a výplatu stipendií na Univerzitě Pardubice Působnost pro Studenty a zaměstnance Univerzity Pardubice Účinnost 17. září 2012

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Informace k poplatku za nadstandardní dobu studia

Informace k poplatku za nadstandardní dobu studia Informace k poplatku za nadstandardní dobu studia Poplatky za nadstandardní dobu studia jsou příjmem Stipendijního fondu AMU. Citace ze zákona č. 111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Část druhá PODMÍNKY PŘIHLÁŠKY KE STUDIU

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Část druhá PODMÍNKY PŘIHLÁŠKY KE STUDIU Příloha č. 2 ke Statutu ČVUT ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení Řádu přijímacího řízení Tento Řád přijímacího řízení ČVUT (dále jen řád ) v souladu

Více

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě KREDITNÍ SYSTÉM Studium je uskutečňováno na základě kreditního systému studia (Každý předmět má přidělen určitý počet kreditů, které student získá až po splnění všech stanovených podmínek.) Standardní

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Studium v bakalářském studijním programu je uskutečňováno

Více

ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO OBSAZOVÁNÍ MÍST AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO OBSAZOVÁNÍ MÍST AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ UNIVERZITY OBRANY PRO OBSAZOVÁNÍ MÍST AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ UNIVERZITY OBRANY Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Vyhlašovatel... 3 Čl. 3 Komise pro výběrové řízení... 4 Čl. 4 Tajemník komise... 4 Čl. 5 Povinnost

Více

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia 1. Studium v akreditovaném bakalářském studijním programu je ve Vysoké škole realitní - Institut

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA Směrnice rektora č. ZS 1/2015 V Brně dne 6. února 2015 č.j. 115 058/2015 Pravidla pro poskytování podpory na projekty mobility studentů prostřednictvím Interní mobilitní agentury Veterinární a farmaceutické

Více

poplatek za prodlouženou dobu studia (čl. 5), poplatek za další studium (čl. 6),

poplatek za prodlouženou dobu studia (čl. 5), poplatek za další studium (čl. 6), UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 3/2012 Věc Poplatky spojené se studiem na Univerzitě Pardubice Působnost pro Uchazeče o studium, studenty a zaměstnance Univerzity Pardubice Účinnost 17. září 2012 Číslo

Více

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP PRÁVNICKÁ FAKULTA UP V OLOMOUCI S-2/2011 SMĚRNICE DĚKANKY k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP Obsah: Zpracoval: Na základě

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Řád celoživotního vzdělávání

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Řád celoživotního vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE. Část I.

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE. Část I. ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Akademický senát 1. lékařské fakulty se podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

vydává tuto SMĚRNICI č. 8/2014 Ceník poplatků MUP I. Předmět úpravy

vydává tuto SMĚRNICI č. 8/2014 Ceník poplatků MUP I. Předmět úpravy Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. se sídlem Praha 3, Prokopova 16/100, PSČ 130 00 kontaktní adresa Praha 10, Dubečská 900/10, PSČ 100 31 IČ 264 82 789 zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. dubna 1999

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební Účinnost dokumentu od 6. 5. 2011 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/5 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Směrnice stanovuje zásady a závazné podmínky, podle kterých

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 1. 11. 2013 Účinnost od: 4. 11. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: 39369/2013 Počet stran: 4 Počet příloh:

Více

I. Úplné znění Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Ceských Budějovicích ze dne 27.

I. Úplné znění Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Ceských Budějovicích ze dne 27. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 5Ss 36 odst. 2 zákona Č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. března

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o.p.s.

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o.p.s. ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o.p.s. ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (1) Tento Řád přijímacího řízení Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje přijímání

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014 Den platnosti: 1. 11. 2014 Den účinnosti: 1. 11. 2014 Předkládá: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc., prorektor pro vzdělávací činnost

Více

pro akademický rok 2013/2014:

pro akademický rok 2013/2014: Podmínky přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy, v prezenční a kombinované formě studia (dále jen Podmínky ) Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický

Více

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2014/2015 Civilní studium

Více

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S.

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Rigorózní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje 1 postup přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce, která

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

OD 1/2013. Opatření děkana UK FHS č. 1/2013 - Pravidla tvorby a použití sociálního fondu na UK FHS

OD 1/2013. Opatření děkana UK FHS č. 1/2013 - Pravidla tvorby a použití sociálního fondu na UK FHS OD 1/2013 Opatření děkana UK FHS č. 1/2013 - Pravidla tvorby a použití sociálního fondu na UK FHS Část. I Tvorba sociálního fondu 1) Univerzita Karlova v Praze je povinna tvořit v souladu se zákonem č.

Více

Vnitřní předpisy České zemědělské univerzity v Praze

Vnitřní předpisy České zemědělské univerzity v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. června 2015

Více

ŘÁDY. Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov. Stipendijní řád. podpis ředitele: razítko školy: Všichni zaměstnanci

ŘÁDY. Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov. Stipendijní řád. podpis ředitele: razítko školy: Všichni zaměstnanci ŘÁDY Stipendijní řád podpis ředitele: razítko školy: Určení: Všichni zaměstnanci Uložení podepsaného výtisku: Administrátor pro řízenou dokumentaci I. Název Stipendijní řád ředitel 30. 08. 2014 01. 09.

Více

Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (schválená akademickým senátem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne ) Akademický senát Filozofické fakulty

Více

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M (výrazně pozměněné oproti původnímu návrhu) Návrh vymezení Orgánu pro vnitřní hodnocení kvality veřejné vysoké školy a Standardů

Více

Školský zákon 561/2004 Sb.

Školský zákon 561/2004 Sb. Školský zákon 561/2004 Sb. Přijímání ke vzdělávání ve střední škole 59 Podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole (1) Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 31. března 2014

Více

Studijní a zkušební řád Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o.

Studijní a zkušební řád Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o. Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o. Článek 1 studium a jeho organizace (1) Mezinárodní institut podnikatelství a práva, s.r.o. (dále jen škola ) uskutečňuje akreditované bakalářské studijní

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

Vnitřní předpisy Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

Vnitřní předpisy Veterinární a farmaceutické univerzity Brno Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 4. května 2007

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 EDUKAČNÍ CENTRUM ČESKÉ BUDĚJOVICE

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 EDUKAČNÍ CENTRUM ČESKÉ BUDĚJOVICE Dokumentace integrovaného systému ROZHODNUTÍ REKTORA Číslo:.. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 EDUKAČNÍ CENTRUM ČESKÉ BUDĚJOVICE Vypracoval Schválil Funkce

Více

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV- SD-4/2013 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Předkládá Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. proděkanka

Více

Úvodní ustanovení. Čl. 1 Druhy akademických odměn

Úvodní ustanovení. Čl. 1 Druhy akademických odměn DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY FAKULTY VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ Hradec Králové 2005 Obsah: Úvodní ustanovení...3 Druhy akademických odměn...3 Disciplinární přestupek a sankce...3 Disciplinární komise...5

Více

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program Všem pracovištím AS VŠCHT V Praze dne 2. 6. 2014 Č.j. 961/258/2014 Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015 Oddíl I Bakalářský studijní program V souladu

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL HOSPODAŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ze dne 13. září 2010

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL HOSPODAŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ze dne 13. září 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 31. října 2006

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE Článek 1 Základní ustanovení IACP je určen akademické obci. V souladu se zákonem o vysokých školách (č. 111/1998 Sb. v platném znění dále

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Opatření děkana č. 14/2007, kterou se upravuje provádění doplňkové činnosti na 1. lékařské fakultě Vypracoval: Ing. Jaromír

Více

Studijní a zkušební řád České zemědělské univerzity v Praze

Studijní a zkušební řád České zemědělské univerzity v Praze STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE V BAKALÁŘSKÝCH A NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH ZE DNE 11. DUBNA 2012 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo

Více

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slušovice uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení 159 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Více

1.1. Rodné číslo: Jméno a příjmení: Datum narození: Ulice:

1.1. Rodné číslo: Jméno a příjmení: Datum narození: Ulice: Smlouva o studiu v programu celoživotního vzdělávání v akreditovaných studijních programech Stavební inženýrství, Městské inženýrství, Architektura pozemních staveb, Architektura a rozvoj sídel, Geodézie

Více

Hodnocení doktorandů a diferenciace doktorských stipendií: metodika pro Institut politologických studií FSV UK v Praze

Hodnocení doktorandů a diferenciace doktorských stipendií: metodika pro Institut politologických studií FSV UK v Praze Hodnocení doktorandů a diferenciace doktorských stipendií: metodika pro Institut politologických studií FSV UK v Praze Obecná pravidla Snižování doktorských stipendií navrhuje školitel/ka nebo oborová

Více

ŘÁD STUDIA V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU

ŘÁD STUDIA V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU ŘÁD STUDIA V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Tento vnitřní předpis vychází ze zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

Opatření děkana č. 9/2015

Opatření děkana č. 9/2015 Opatření děkana č. 9/2015 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 9/2015 Název: Poskytování příspěvků zaměstnanců Fakulty sociálních věd (dále jen FSV UK ) ze sociálního fondu

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015 Smluvní strany Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ: 00260428 DIČ: CZ00260428 bankovní

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Zásady pro poskytování peněžitých dotací Čl.1 Úvodní ustanovení 1.1. Zásady určují postup pro poskytování a vyúčtování veškerých peněžitých dotací poskytovaných

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Ředitelka Ing. Iva Žáková 47/2010. SOŠ a SOU strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova 113. Evidenční číslo

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Ředitelka Ing. Iva Žáková 47/2010. SOŠ a SOU strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova 113. Evidenční číslo Ředitelka Ing. Iva Žáková SOŠ a SOU strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova 113 STIPENDIJNÍ ŘÁD Evidenční číslo 47/2010 Číslo vydání: 1 Číslo dodatku: ke dni: Účinnost od: 1. 2. 2010 Stipendijní

Více

rektorka Plzeň 14. října 2013 ZCU 032978/2013 Článek 1 Úvodní ustanovení

rektorka Plzeň 14. října 2013 ZCU 032978/2013 Článek 1 Úvodní ustanovení rektorka Plzeň 14. října 2013 ZCU 032978/2013 Směrnice rektora č. 26R/2013 ZVEŘEJŇOVÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ Tato směrnice upravuje způsob odevzdání kvalifikační práce, postup při zveřejňování kvalifikační

Více

ze dne 25. září 2014, kterým se stanoví výše a způsob placení administrativních poplatků spojených se studiem na vysoké škole CEVRO Institut

ze dne 25. září 2014, kterým se stanoví výše a způsob placení administrativních poplatků spojených se studiem na vysoké škole CEVRO Institut POKYN ŘEDITELE č. 19-003-002/14 ze dne 25. září 2014, kterým se stanoví výše a způsob placení administrativních poplatků spojených se studiem na vysoké škole CEVRO Institut Tímto pokynem se nově stanoví

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Článek 1 Úvodní ustanovení Studijní a zkušební řád Archip s.r.o. (dále jen ARCHIP ) je vnitřním předpisem ARCHIP v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vnitřní norma VŠCHT Praha č. 20.32/13 V Praze, 27.11.2013 Čj. 965/13/2013 Grantový řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Čl. 1 Základní ustanovení

Více

Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze

Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze Čl. 1 Úvodní ustanovení Kvalifikační podmínky pro studijní pobyty a praktické stáže studentů

Více

1. Studijní obory v rámci jednotlivých studijních programů, otevírané v daném akademickém roce, vyhlašuje na základě návrhů vedoucích kateder děkan.

1. Studijní obory v rámci jednotlivých studijních programů, otevírané v daném akademickém roce, vyhlašuje na základě návrhů vedoucích kateder děkan. S T U D I J N Í A Z K U Š E B N Í Ř Á D Akademický senát Pedagogické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

DOHODA O POSKYTNUTÍ PŘÍMÉ PODPORY č. číslo dohody

DOHODA O POSKYTNUTÍ PŘÍMÉ PODPORY č. číslo dohody DOHODA O POSKYTNUTÍ PŘÍMÉ PODPORY č. číslo dohody uzavřená podle 51 občanského zákoníku Univerzita Pardubice Studentská 95, 532 10 Pardubice (dále jen univerzita ), kterou za účelem podpisu této dohody

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. CÍLE ROZHODNUTÍ... 3 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ... 8 4. PŘÍLOHY... 9 1. ÚVOD Účelem rozhodnutí je stanovení

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Smluvní strany č. B 13 7285/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ:

Více