Přehled vybraných právních předpisů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled vybraných právních předpisů"

Transkript

1 Přehled vybraných právních předpisů Předpisů, které se problematiky letní činnosti s dětmi a mládeží alespoň okrajově dotýkají, je velké množství a je na provozovatelích táborů, aby se s těmito předpisy seznámili. Předkládáme vybranou část ze souboru právních předpisů, které se vztahují k činnosti s dětmi a mládeží na zotavovacích akcích, soustředěních a podobných akcích. Zároveň doplňujeme o ta ustanovení, která se tou či onou měrou vztahují k zotavovacím akcím. U právních předpisů, které jsou pro činnost na zotavovacích akcích zejména důležité, připojujeme i výňatky, resp. upozornění na zvlášť důležité pasáže. Některá konkrétní doporučení vycházející z těchto ustanovení můžete najít v textu této publikace. I. V š e o b e c n á č á s t : Ústavní zákon č. 4/1993 Sb., o opatřeních souvisejících se zánikem ČSFR ústavní zákony a ostatní právní předpisy ČSFR platné v den zániku ČSFR na území České republiky zůstávají nadále v platnosti, nelze však použít ustanovení, podmíněná toliko existencí ČSFR a příslušností České republiky k ní. Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky ve znění ústavních zákonů č. 347/1997 Sb. (vyšší územní celky), č. 300/2000 Sb. (pobyt cizích vojsk na území ČR), č. 448/2001 Sb. (postavení ČNB), č. 395/2001 Sb. (závazky ČR z mezinárodních smluv) a č. 515/2002 Sb. (přistoupení k EU); každý občan může činit, co není zákonem zakázáno a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá; součástí ústavního pořádku ČR je Listina základních práv a svobod; základní práva a svobody jsou pod ochranou soudní moci; zaručuje se samospráva územních samosprávných celků; ČR se člení na obce, a vyšší územní samosprávné celky, obce jsou základními územními samosprávnými celky a stát může do jejich činnosti zasahovat jen v vyžaduje-li to ochrana zákona. Usnesení předsednictva ČNR o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku ČR č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. (změna čl. 8 ohledně zadržení obviněného nebo podezřelého z trestného činu ze 24 hod. na 48 hod.) lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech; základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné nikomu nesmí být způsobena újma na právech pro uplatňování jeho základních práv a svobod povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod meze základních práv a svobod mohou být za podmínek stanovených Listinou upraveny pouze zákonem nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena, omezena může být jen v případech stanovených zákonem nikdo nesmí být podroben nuceným pracím nebo službám (s výjimkou výkonu trestu, vojenské služby či služby podle zákona)

2 každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života obydlí je nedotknutelné, není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu toho, kdo v něm bydlí výjimky jen je-li to nezbytné pro ochranu života nebo zdraví osob, ochranu práv a svobod druhých a pro odvrácení závažného ohrožení veřejné bezpečnosti a pořádku nikdo nesmí porušit listovní tajemství ani tajemství jiných písemností a záznamů svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena každý má právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny zaměstnanci mají právo na spravedlivou odměnu za práci a na uspokojivé pracovní podmínky děti narozené v manželství i mimo ně mají stejná práva rodiče, kteří pečují o děti, mají právo na pomoc státu každý má právo na příznivé životní prostředí. Zákon č. 3/1993 Sb., o státních symbolech ČR ve znění zákona č. 154/1998 Sb. státními symboly České republiky jsou velký a malý státní znak, státní barvy, vlajka prezidenta republiky, státní pečeť a státní hymna státní vlajka se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky státní vlajky, poměr šířky k její délce je 2 : 3 státní hymnu tvoří první sloka písně Františka Škroupa a J. K. Tyla Kde domov můj. Zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů oprávněné fyzické a právnické osoby v souvislosti s výkonem působnosti i organizační složky státu mohou užít státní vlajku vhodným a důstojným způsobem kdykoliv při vyvěšení dvou vlajek se vlajka ČR vyvěšuje vlevo, je-li vyvěšeno více vlajek, při lichém počtu se vlajka ČR vyvěšuje uprostřed, při sudém počtu v prostřední dvojici vlevo při vyvěšení vlajky na objektu při čelním pohledu modrý klín směřuje doprava, bílá barva je nahoře při svislém vyvěšení vlajky modrý klín směřuje dolů, bílá barva je vlevo; zneužije-li fyzická osoba státní symbol ČR, nebo jej úmyslně poškodí nebo hrubě zneváží, dopustí se přestupku a pokuta činí až ,- Kč. Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružení občanů ve znění zákona č. 300/1990 Sb. (vznik odborových organizací a organizací zaměstnavatelů jako právnických osob), zákona č. 513/1991 Sb., č. 68/1993 Sb., č. 151/2002 Sb., č. 230/2006 Sb. a č. 342/2006 Sb. občané mají právo se svobodně sdružovat občané mohou zakládat spolky, společnosti, svazy, hnutí, kluby a jiná občanská sdružení i odborové organizace (členy mohou být i právnické osoby) nikdo nesmí být nucen ke sdružování, k členství ve sdruženích, ani k účasti na jejich činnosti, ze sdružení může každý svobodně vystoupit; nejsou dovolena sdružení:

3 - s cílem popírat nebo omezovat osobní, politická nebo jiná práva občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení, rozněcovat nenávist a nesnášenlivost, podporovat násilí nebo jinak porušovat ústavu - ozbrojená nebo s ozbrojenými složkami. II. P r a c o v n ě p r á v n í č á s t : Zákon 362/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb. - Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony 30 a násl. vznik, změna s skončení pracovního poměru (pracovní smlouvu je zaměstnavatel povinen uzavřít písemně), 55 okamžité zrušení pracovního poměru = byl-li zaměstnanec odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok či pro trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů na dobu nejméně 6 měsíců a nebo porušil-li povinnost vyplývající z právních předpisů, vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem, 74 s násl. dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce = max. 150 hodin v kalendářním roce a dohoda o pracovní činnosti = max. rozsah polovina stanovené týdenní pracovní doby, posuzováno za celou sjednanou dobu, okamžité zrušení je možné, jen bylo-li výslovně sjednáno použití 55, u zaměstnance jde o 56 ), pracovní doba a doba odpočinku, 79 a u zaměstnance mladšího než 18 let nesmí délka směny v jednotlivých dnech překročit 8 hodin a ve více pracovněprávních vztazích podle 3 věty druhé nesmí délka týdenní pracovní doby ve svém souhrnu překročit 40 hodin, odměňování za práci, odměna za pracovní pohotovost a srážky z příjmu z pracovněprávního vztahu ( 113 odst. 2 odkazuje u minimální mzdy na výši, stanovenou nařízením vlády, pro rok 2007 vl. nař. č. 567/2006 Sb. stanoví min , Kč za měsíc, nebo 48,10 Kč za 1 hodinu), platí i pro dohody o prac. činnosti i provedení práce 156 a násl., resp. 173 a násl. poskytnutí cestovních náhrad, překážky v práci na straně zaměstnance, zejména 203 o poskytnutí pracovního volna pro jiný úkon v obecném zájmu, mezi něž dle odst. 2, písm. h) patří i činnost vedoucích táborů pro děti a mládež, jejich zástupců pro věci hospodářské a zdravotní, oddílových vedoucí, vychovatelů, instruktorů, popřípadě středních zdravotnických pracovníků v táborech pro děti a mládež; přísluší pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu, nejvýše však 3 týdny v kalendářním roce, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele a za podmínky, že zaměstnanec nejméně po dobu 1 roku před uvolněním pracoval soustavně a bezplatně s dětmi nebo s mládeží. Podmínka soustavné a bezplatné práce se nevyžaduje, jde-li o tábory pro zdravotně postižené děti a mládež; náhrada mzdy nebo platu od zaměstnavatele dle 200 nepřísluší, není-li v tomto zákoně stanoveno nebo dohodnuto jinak, náhrada škody Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu částka životního minima jednotlivce činí měsíčně 3.126,- Kč částka životního minima osoby, která je posuzována jako první v pořadí, činí měsíčně 2.880,- Kč

4 částka životního minima osoby, která je posuzována jako druhá nebo další v pořadí činí měsíčně: a) 2.600,- Kč u osoby od 15 let věku, která není nezaopatřeným dítětem b) 2.250,- Kč, jde-li o nezaopatřené dítě od 15 do 26 let věku c) 1.960,- Kč, jde-li o nezaopatřené dítě od 6 do 15 let věku d) 1.600,- Kč, jde-li o nezaopatřené dítě do 6 let věku životní minimum osob, které se pro účely tohoto zákona posuzují společně, se stanoví jako úhrn částek životního minima všech těchto osob Vyhláška č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání ve znění vyhlášky č. 43/1995 Sb., č. 98/1996 Sb., č.74/2000 Sb. a 487/2001 Sb. Zaměstnavatel je povinen: dbát, aby nenastala škodní událost, odvracet nebo zmenšovat nebezpečí pokud škoda nastane, učinit opatření, aby byla co nejmenší oznámit pojišťovně zvýšené nebezpečí, které nastalo po vzniku pojištění že nastala škodná událost, vyjádřit se k požadované náhradě informovat o trestním řízení oznámit, že poškozený uplatňuje právo na náhradu škody u soudu respektovat pokyny pojišťovny nepřistupovat bez souhlasu pojišťovny na uzavření soudního smíru Povinnost platit pojistné vzniká zaměstnavateli, zaměstnává-li alespoň jednoho zaměstnance, výše pojistného si vypočítává zaměstnavatel ze základu stanoveného shodně s postupem pro určení vyměřovacího základu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti dle zvláštního zákona (zák. č. 589/1992 Sb). Základem pro výpočet pojistného je souhrn vyměřovacích základů za uplynulé kalendářní čtvrtletí všech pracovníků, které v tomto období zaměstnavatel zaměstnával. K výpočtu se použije sazba, která je uvedená v příloze uvedené vyhlášky. III. O b č a n s k o p r á v n í č á s t : Zákon č. 40/1964 Sb. - Občanský zákoník - ve znění pozdějších předpisů - úplné znění č. 47/1992 Sb. a další změny zákony č. 264/1992 Sb., č. 267/1994 Sb., č. 104/1995 Sb., č. 118/1995 Sb., č. 89/1996 Sb., č. 94/1996 Sb., č. 227/1996 Sb., č. 91/1998 Sb., č. 165/1998 Sb., č. 159/1999 Sb., č. 363/1999 Sb., č. 27/2000 Sb., č. 103/2000 Sb., č. 227/2000 Sb., č. 367/2000 Sb., č. 229/2001 Sb., č. 317/2001 Sb., č. 501/2001 Sb., č. 125/2002 Sb., č. 135/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 88/2003 Sb., č. 37/2004 Sb., č. 278/2004 Sb., č. 480/2004 Sb., č. 554/2004 Sb., č. 359/2005 Sb, 107/2006 Sb., č. 115/2006 Sb., č. 160/2006 Sb., č. 264/2006 Sb. a č. 315/2006 Sb. Občanský zákoník upravuje majetkové vztahy fyzických a právnických osob, majetkové vztahy mezi těmito osobami a státem, jakož i vztahy vyplývající z práva na ochranu osob, pokud tyto občanskoprávní vztahy neupravují jiné zákony. Pozornost nutno věnovat zejména ustanovením 34 až 42, 43 až 51a, 52 až 65, 115 až 122 (některá obecná ustanovení o právních úkonech, o smlouvách, o spotřebitelských smlouvách a některých pojmech OZ, počítání času aj.) 420 až 450 (náhrada škody - viz písemné materiály pro školení hlavních vedoucích)

5 588 až 627 (kupní smlouva včetně odpovědnosti za vady apod.) 631 až 643 (smlouva o dílo) 663 až 684 (nájemní smlouvy) Nařízení vlády č. 142/1994 Sb. ve znění nařízení vlády č. 163/2005 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatků z prodlení podle občanského zákona 1 - Výše úroků z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby 14) stanovené Českou národní bankou, zvýšené o sedm procentních bodů. V každém kalendářním pololetí, v němž trvá prodlení dlužníka, je výše úroků z prodlení závislá na výši repo sazby stanovené Českou národní bankou a platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. 2 - Výše poplatku z prodlení činí za každý den prodlení 2,5 promile dlužné částky, nejméně však 25 Kč za každý i započatý měsíc prodlení. 3 - Došlo-li k prodlení s plněním peněžitého dluhu před nabytím účinnosti tohoto nařízení, řídí se výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení ode dne účinnosti tohoto nařízení tímto nařízením. Nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník za klenoty, peníze a jiné cennosti se odpovídá jen do výše 5.000,- Kč (k odpovědnosti za škodu na vnesených a odložených věcech odst. 1 obč. zák). Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách (poslední novela č. 191/2006 Sb.) 37 - přepravní řád: (1) Podmínky, za nichž se přepravují osoby a jejich zavazadla ve veřejné drážní osobní dopravě a věci ve veřejné drážní nákladní dopravě, stanoví přepravní řády. (2) V přepravním řádu pro přepravu osob a jejich zavazadel ve veřejné drážní osobní dopravě se uvede zejména: a) vznik, obsah a ukončení přepravní smlouvy, způsob prokazování jejího vzniku, včetně úpravy vztahů mezi dopravcem a cestujícím b) náležitosti jízdního dokladu pro přepravu osob, způsob placení jízdného a posuzování platnosti jízdních dokladů c) náležitosti přepravního dokladu pro přepravu zavazadel, způsob placení přepravného d) právo na obsazení míst k sezení v drážním vozidle a podmínky pro poskytování rezervačních a ubytovacích služeb ve vlacích e) podmínky přepravy dětí, cestujících s omezenou schopností pohybu a orientace f) způsob vracení jízdného a přepravného při neprovedení přepravy osob, jejich zavazadel, včetně živých zvířat g) rozsah a podmínky přepravy ručních zavazadel a cestovních zavazadel a jejich druhy h) podmínky a způsob používání sdělovacích, bezpečnostních a informačních zařízení cestujícími na dráze a v drážních vozidlech i) věci vyloučené z přepravy zavazadel j) zvláštní podmínky pro přepravu zavazadel, kterými jsou nebezpečné věci, snadno zkazitelné věci, živá zvířata, vozíky pro invalidy, dětské kočárky, jízdní kola, osobní automobily 14) repo sazba jedna ze tří úrokových sazeb stanovených ČNB

6 k) rozsah nároků cestujícího vůči dopravci z přepravní smlouvy o přepravě osob a z přepravní smlouvy o přepravě zavazadel a způsob jejich uplatňování l) vztah mezi dopravci ve veřejné drážní dopravě při plnění jedné přepravní smlouvy. (3) V přepravním řádu pro přepravu věcí ve veřejné drážní nákladní dopravě se uvede zejména: a) vznik, obsah a ukončení přepravní smlouvy, včetně úpravy vztahů mezi dopravcem a odesílatelem nebo příjemcem při uzavírání, plnění a ukončení přepravní smlouvy b) náležitosti přepravního dokladu pro přepravu věcí, způsob placení přepravného c) věci z přepravy vyloučené d) podmínky pro přepravu nebezpečných věcí, zemřelých osob, snadno zkazitelných věcí, živých zvířat, odpadů, kolejových vozidel na vlastních kolech, věcí mimořádných rozměrů, neobvyklé hmotnosti nebo zvláštní povahy e) podmínky pro ustanovení, působnost a získání odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí f) způsob převzetí zásilky dopravcem a její vydání příjemci g) odpovědnost dopravce při škodě na zásilce a jiné škodě h) rozsah nároků odesílatele nebo příjemce vůči dopravci a způsob jejich uplatňování i) vztah mezi dopravci v nákladní drážní dopravě při plnění jedné přepravní smlouvy. (4) Průvodčí drážního vozidla nebo jiná osoba ve veřejné drážní osobní dopravě pověřená dopravcem a vybavená kontrolním odznakem nebo průkazem dopravce (dále jen pověřená osoba ) je oprávněna dávat cestujícím pokyny a příkazy k zajištění jejich bezpečnosti, bezpečnosti ostatních cestujících a bezpečnosti a plynulosti dopravy. Pověřená osoba je oprávněna: a) vyloučit z přepravy cestujícího, který se na výzvu pověřené osoby neprokáže platným jízdním dokladem a nesplní povinnost zaplatit jízdné a přirážku b) vyloučit z přepravy cestujícího nebo uložit cestujícímu zaplacení přirážky, pokud přes upozornění nedodržuje přepravní řád, pokyny a příkazy pověřené osoby, znečišťuje drážní vozidlo nebo pokud svým chováním ruší klidnou přepravu cestujících nebo ostatní cestující jinak obtěžuje; vyloučením z přepravy nesmí být ohrožena bezpečnost a zdraví cestujícího c) nepřipustit k přepravě nebo vyloučit z přepravy zavazadlo cestujícího nebo zvíře s ním přepravované, pokud jsou překážkou bezpečné přepravy cestujících nebo ohrožují zdraví cestujících nebo pokud jejich přepravu neumožňují přepravní podmínky d) uložit cestujícímu, který se neprokázal platným jízdním dokladem, zaplacení jízdného a přirážky k jízdnému nebo vyžadovat od cestujícího osobní údaje potřebné k vymáhání jízdného a přirážky k jízdnému, pokud cestující nezaplatí na místě; osobními údaji jsou jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození a adresa místa trvalého pobytu, 6g) uvedené v osobním dokladu cestujícího vydaném příslušným správním úřadem. (5) Cestující je povinen při nástupu do drážního vozidla, pobytu v něm a při výstupu z drážního vozidla chovat se tak, aby neohrozil svou bezpečnost, bezpečnost jiných osob, bezpečnost a plynulost drážní dopravy, a dbát přiměřené opatrnosti dané povahou drážní dopravy. Cestující je dále povinen:

7 a) dbát pokynů a příkazů pověřené osoby, které směřují k zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy, jeho bezpečnosti nebo bezpečnosti ostatních cestujících b) na výzvu pověřené osoby se prokázat platným jízdním dokladem; neprokáže-li se platným jízdním dokladem z příčin na své straně, zaplatit jízdné z nástupní do cílové stanice nebo, nelze-li bezpečně zjistit stanici, kde cestující nastoupil, z výchozí stanice vlaku a přirážku k jízdnému nebo se prokázat osobními údaji potřebnými na vymáhání zaplacení jízdného a přirážky k jízdnému, pokud cestující nezaplatí na místě c) na výzvu pověřené osoby zaplatit přirážku za nedodržování přepravního řádu d) na výzvu pověřené osoby ji následovat na vhodné pracoviště veřejné správy ke zjištění totožnosti, anebo na výzvu pověřené osoby setrvat na vhodném místě do příchodu osoby oprávněné zjistit totožnost cestujícího, a to nesplní-li povinnosti uvedené v písmenu b). (6) Výši přirážky stanoví dopravce v přepravních podmínkách. Výše přirážky nesmí přesáhnout částku Kč. Přirážka za porušení podmínek stanovených přepravním řádem činí nejvýše Kč. (7) Vláda vydá nařízením přepravní řád pro veřejnou nákladní drážní dopravu. Ministerstvo dopravy vydá vyhláškou přepravní řád pro veřejnou drážní osobní dopravu. Podrobnosti přepravních podmínek mohou být stanoveny ve smluvních přepravních podmínkách. (8) Porušení povinnosti cestujícího podle odstavce 5, kterým ohrozí pověřenou osobu, je přestupkem podle zvláštního právního předpisu. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění zákona č. 60/2001 Sb., č. 478/2001 Sb., č. 62/2002 Sb., č. 311/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 436/2003 Sb., č. 53/2004 Sb., č. 229/2005 Sb. (=řidičské průkazy vydané a) od 1. července 1964 do 31. prosince 1993 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2007, b) od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2010, c) od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince ), č. 411/2005 Sb., č. 226/2006 Sb., 264/2006 Sb. a 342/2006 Sb. účastník silničního provozu je každá osoba, která se přímým způsobem účastní silničního provozu (řidič, spolujezdec, chodec...) účastník silničního provozu je povinen chovat se ukázněně a aby neohrozil bezpečnost a plynulost silničního provozu, dbát dopravních značek a dopravních zařízení a uposlechnout pokynů policisty, příp. jiných osob uvedených ve vyhlášce chodec musí užívat především chodníku, kde chodí vpravo, není-li chodník nebo je-li neschůdný, pak chodí po levé krajnici, není-li krajnice, co nejblíže při levém okraji vozovky, nejvýše dva vedle sebe, pokud tím neohrozí nebo neomezí silniční provoz osoba vedoucí jízdní kolo smí použít chodníku jen neohrozí-li chodce, jinak musí užít pravé krajnice nebo pravého okraje vozovky osoba pohybující se po chodníku na lyžích, kolečkových bruslích apod. nesmí na chodníku nebo na stezce pro chodce ohrozit ostatní chodce je-li v blízkosti křižovatka s řízeným provozem, přechod pro chodce (nadchod, podchod), smí chodec přecházet jen na těchto místech pro organizovaný útvar chodců (útvar školní mládeže, apod.) platí přiměřeně práva a povinnosti řidičů (směr a způsob jízdy, jízda v jízdních pruzích, objíždění,

8 předjíždění, vyhýbání, odbočování, jízda křižovatkou, vjíždění na silnici, otáčení a couvání, zastavení a stání, železniční přejezdy, dopravní nehody, dopravní značky a dopravní zařízení, řízení provozu pokyny příslušníka) za snížené viditelnosti musí být organizovaný útvar chodců označen vpředu po obou stranách neoslňujícím bílým světlem a vzadu rovněž po obou stranách červeným světlem (tj. 2 bílá a 2 červená světla) při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na pozemních komunikacích nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou za dodržování obou shora uvedených odstavců odpovídá vedoucí útvaru, jímž může být jen osoba starší 15 let, která je k tomu dostatečně způsobilá organizovaný útvar chodců jdoucí nejvýše ve dvojstupu smí jít po chodníku a to vpravo, přitom nemusí být označen jízda na jízdním kole - jezdí se při pravém okraji vozovky, příp. se smí jet po pravé krajnici nejsou-li tím omezováni nebo ohrožováni chodci cyklisté smí jet jen jednotlivě za sebou, nesmí jet bez držení řídítek, držet se jiného vozidla, vést za jízdy druhé jízdní kolo, ruční vozík, psa nebo jiné zvíře a vozit předměty, které by znesnadňovaly řízení jízdního kola při jízdě musí mít cyklista nohy na šlapadlech, na jednomístném jízdním kole není dovoleno jezdit ve dvou (je-li pomocné sedadlo s pevnými opěrami pro nohy, pak osoba starší 15 let smí vézt dítě mladší 7 let) cyklista mladší 18 let je povinen za jízdy použít ochranou přilbu schváleného typu podle zvláštního právní předpisu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě cyklista je povinen za snížené viditelnosti mít za jízdy rozsvícen světlomet s bílým světlem svítícím dopředu a zadní svítilnu se světlem červené barvy nebo přerušovaným světlem červené barvy; je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena, může cyklista použít náhradou za světlomet svítilnu bílé barvy s přerušovaným světlem osoba mladší 10 let smí na silnici, s výjimkou polních a lesních cest a obytných zón, jet na jízdním kole jen pod dohledem osoby starší 15 let, která je dostatečně způsobilá k tomu, aby na ni řádně dohlížela za jízdní kolo se smí připojit přívěsný vozík, který není širší než 800 mm, má na zádi dvě červené odrazky netrojúhelníkového tvaru umístěné co nejblíže k bočním obrysům vozíku a je spojen s jízdním kolem pevným spojovacím zařízením, v případě, že přívěsný vozík nebo náklad zakrývá za snížené viditelnosti obrysové světlo červené jízdního kola, musí mít přívěsný vozík vlevo na zádi červené světlo osoba tlačící nebo táhnoucí ruční vozítko o celkové šířce větší než 600 mm musí jít při pravém okraji vozovky, příp. po pravé krajnici, nejsou-li tím ohrožováni ani omezováni chodci, za snížené viditelnosti musí být tato osoba nebo vozík označeni na levé straně neoslňujícím bílým světlem. Vyhláška č. 205/1999 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, ve znění vyhl. č. 429/2002 Sb. a č. 309/2004 Sb. na dálnici, silnici, místní komunikaci a účelové komunikaci veřejně přístupné může provozovat vozidlo pouze ten, jehož odpovědnost za škodu způsobenou provozem tohoto vozidla je pojištěna podle tohoto zákona vzor dokladu o pojištění a jeho rozměry jsou uvedeny v příloze 1 tohoto zákona

9 Vyhláška č. 344/1991 Sb., kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti na vnitrozemských vodních cestách ve znění vyhlášky 223/1995 Sb. členové posádky jsou povinni plnit příkazy, které jim dává vůdce v rámci své pravomoci, jsou povinni spolupůsobit při dodržování ustanovení tohoto Řádu a dalších souvisejících předpisů. Všechny další osoby na plavidle musejí plnit příkazy, které jim vůdce dává v zájmu bezpečnosti plavby nebo zachování pořádku na plavidle. Zákon č. 379/2005 Sb. ve znění zák. č. 225/2006 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů prodej tabákových výrobků a tabákových potřeb pomocí prodejních automatů, u nichž nelze vyloučit prodej osobám mladším 18 let věku, je zakázán. Veškeré další formy prodeje, při kterých není možno ověřit věk kupujícího, jsou zakázány prodávat tabákové výrobky osobám mladším 18 let se zakazuje, prodej tabákových výrobků na kulturních, společenských a sportovních akcích určených pro osoby mladší 18 let je zakázán zakazuje se kouřit: a) na veřejných místech, kterými jsou uzavřené prostory přístupné veřejnosti, prostředky veřejné dopravy, veřejně přístupné prostory budov související s veřejnou dopravou, nástupiště, přístřešky a čekárny veřejné silniční a drážní dopravy a městské hromadné dopravy, s výjimkou stavebně oddělených prostor ke kouření vyhrazených a při pobytu osob trvale větraných do prostor mimo budovu b) ve vnějších i vnitřních prostorách všech typů škol a školských zařízení c) v zařízeních společného stravování provozovaných na základě hostinské činnosti, pokud tato zařízení nemají zvláštní prostory vyhrazené pro kuřáky a označeny zjevně viditelným nápisem Prostor vyhrazený pro kouření nebo jiným obdobným způsobem a zajištěné dostatečné větrání podle požadavků stanovených zvláštním právním předpisem d) v uzavřených zábavních prostorách, jako jsou kina, divadla, výstavní a koncertní síně, dále ve sportovních halách a prostorách, kde jsou pořádána pracovní jednání s výjimkou zvláštních, stavebně oddělených prostor ke kouření vyhrazených se zajištěným dostatečným větráním podle požadavků stanovených zvláštním právním předpisem e) ve vnitřních prostorách zdravotnických zařízení všech typů, s výjimkou uzavřených psychiatrických oddělení nebo jiných zařízeních pro léčbu závislostí, a to v prostorách, které jsou stavebně oddělené a při pobytu osob s možností větrání do prostor mimo budovu. zakazuje se prodávat nebo podávat alkoholické nápoje, anebo jinak umožňovat jejich požívání osobám mladším 18 let, osobám zjevně ovlivněným alkoholickým nápojem nebo jinou návykovou látkou, osobám řídícím motorová nebo silniční nemotorová vozidla a ostatním osobám, které vykonávají činnost, při níž by mohly ohrozit život nebo zdraví lidí nebo poškodit majetek.. IV. S p r á v n í p ř e d p i s y

10 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění zákona č. 273/2001 Sb., č. 320/2001 Sb., č. 450/2001 Sb., č. 311/2002 Sb., č. 313/2002 Sb., č. 59/2003 Sb., č. 22/2004 Sb., č. 216/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., 421/2004 Sb., č. 501/2004 Sb., č. 626/2004 Sb., č. 413/2005 Sb., č. 61/2006 Sb., 186/2006 Sb., č. 189/2006 Sb., č. 234/2006 Sb. a č. 245/2006 Sb. obec jako právnická osoba vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány ČR, ve znění pozdějších předpisů (poslední novely z roku č. 56, 57, 130, 161, 215, 235, 227, 138, 136, 81, 109, 112, 186, 575, 226, 312 a 179) poplatky zavede obec obecně závaznou vyhláškou, ve které upraví podrobnosti jejich vybírání, zejména stanoví konkrétní sazbu poplatku, ohlašovací povinnost ke vzniku a zániku poplatkové povinnosti, splatnost, úlevy a případné osvobození od poplatků. U poplatku za užívání veřejného prostranství určí místa, která v obci tomuto poplatku podléhají řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění zákona č. 184/1991 Sb., č. 338/1992 Sb., č. 305/1997 Sb., č. 149/1998 Sb., č. 185/2001 Sb., č. 274/2001 Sb., č. 320/2002 Sb. a č. 229/2003 Sb. obce mohou vybírat místní poplatky ze psů, za lázeňský nebo rekreační pobyt, za užívání veřejného prostranství, z reklamních zařízení, ze vstupného, z prodeje alkoholických nápojů, za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných částí míst a částí měst. Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů - úplné znění zákon č. 334/2002, další změny zákon č. 218/2003 Sb., č. 274/2003 Sb., č. 362/2003 Sb., č. 47/2004 Sb., č. 436/2004 Sb., č. 501/2004 Sb., č. 559/2004 Sb., č. 586/2004 Sb., č. 92/2005 Sb., č. 379/2005 Sb., č. 392/2005 Sb., č. 411/2005 Sb., z roku 2006 č. 76, 57, 216,134, 213, 115, 181, 225, 226 a 80 za přestupek není odpovědný, kdo v době jeho spáchání nedovršil 15 rok svého věku za přestupek není odpovědný, kdo pro duševní poruchu v době jeho spáchání nemohl rozpoznat, že jde o porušení nebo ohrožení zájmu chráněného zákonem, nebo nemohl ovládat své jednání; odpovědnosti se však nezbavuje ten, kdo se do stavu nepříčetnosti přivedl, byť z nedbalosti, požitím alkoholu nebo užitím jiné návykové látky zákon obsahuje též postup při zjištění přestupku u mladistvých Zákon č. 283/1991 Sb. (úplné znění zákona č. 122/2001 Sb.), o Policii ČR ve znění zákona č. 265/2001 Sb., č. 216/2002 Sb., č. 362/2003 Sb., č. 436/2003 Sb., č. 119/2004 Sb., č. 288/2005 Sb., č. 413/2005 Sb. a z roku 2006 č. 321, 342, 135 a 267 policista je oprávněn požadovat prokázání totožnosti, je oprávněn zajistit osobu, která ohrožuje svůj život nebo život nebo zdraví jiných osob nebo majetek, osobu, která byla přistižena při jednání, které má znaky přestupku, osobu mladší 15 let přistiženou při trestném činu zajištění může trvat nejdéle 24 hodin od okamžiku omezení osobní svobody, u cizinců 48 hodin

11 policista je oprávněn požadovat potřebná vysvětlení od osoby, která může přispět k objasnění skutečností důležitých pro odhalení trestného činu nebo přestupku a jejich pachatele, jakož i pro vypátrání hledaných nebo pohřešovaných osob a věcí, a v případě potřeby ji vyzvat, aby se ve stanovenou dobu dostavila na určené místo k sepsání protokolu o podání vysvětlení; vysvětlení může odepřít pouze osoba, která by tím sobě, svému příbuznému v pokolení přímém, svému sourozenci, osvojiteli, osvojenci, manželu nebo druhu anebo jiným osobám v poměru rodinném nebo obdobném, jejichž újmu by právem pociťovala jako újmu vlastní, způsobila nebezpečí trestního stíhání nebo nebezpečí postihu za přestupek je-li důvodná obava, že je ohrožen život nebo zdraví osoby anebo hrozí-li větší škoda na majetku, je policista oprávněn otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor, vstoupit do něho a provést potřebné služební zákroky vedoucí k odvrácení bezprostředního nebezpečí policista je při objasňování přestupků oprávněn vyžadovat lékařské vyšetření včetně odběru krve a moče ke zjištění alkoholu nebo jiné návykové látky Zákon č. 500/2004 Sb. ve znění zák. č. 413/2005 Sb. Správní řád V. Z d r a v o t n ě - h y g i e n i c k á č á s t : Zákon č. 471/2005 Sb., úplné znění zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 444/2005 Sb. a zákonů z roku 2006 č. 74, 186, 59, 222, 342, 264 a 189 viz příloha této publikace Vyhláška MZ č. 148/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č.106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti viz příloha této publikace Vyhláška MZ č. 602/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství: a) některé podmínky uvádění pokrmů do oběhu, b) některé podmínky značení pokrmů, c) základní podmínky pro přípravu a podávání pokrmů v rámci zdravotních a sociálních služeb, d) způsob stanovení kritických bodů a jejich evidence, e) postup při odběru a uchování vzorků vyrobených pokrmů, f) zásady osobní a provozní hygieny pro výkon činností epidemiologicky závažných. Minimální hygienické požadavky a zásady pro provozování stravovacích služeb, minimální požadavky na provozovny stravovacích služeb a mikrobiologické požadavky na potraviny stanoví přímo použitelné předpisy Evropských společenství. Zákon č. 48/1997 Sb., o Veřejném zdravotním pojištění, ve znění zák. č. 55/2003 Sb. a dalších zákonů z roku 2004 č. 85, 359, 422, 436 a 438, z roku 2005 č. 123, 168, 253, 361, 350 a z roku 2006 č. 47, 117, 245, 340, 214, 165, 109, 112, 264 a 189 Tento zákon upravuje veřejné zdravotní pojištění a rozsah a podmínky, za nichž je na základě tohoto zákona zdravotní péče poskytována:

12 plátci pojistného zdravotního pojištění jsou pojištěnci, zaměstnavatelé a stát - pojištěnec z titulu zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti, zaměstnavatel za své zaměstnance a stát za nezaopatřené děti, poživatele důchodů, pokud nejsou výdělečně činní, osoby na mateřské dovolené... povinnost platit pojistné vzniká pojištěnci dnem nástupu do zaměstnání, dnem zahájení samostatné výdělečné činnosti...povinnost zaměstnavatele platit část pojistného za pojištěnce vzniká dnem nástupu zaměstnance do zaměstnání pojistné za zaměstnance hradí z jedné třetiny zaměstnanec a ze dvou třetin zaměstnavatel, zaměstnavatel je povinen přihlásit u příslušné zdravotní pojišťovny své zaměstnance nejpozději do 8 dnů od nástupu zaměstnance do zaměstnání a odhlásit nejpozději do 8 dnů od jeho ukončení a vést k tomu účelu evidenci a dokumentaci, obdobně je povinen se přihlásit nebo odhlásit pojištěnec jako osoba samostatně výdělečně činná. Vyhláška č. 61/1990 Sb., o hospodaření s léky a zdravotnickými potřebami ve znění vyhlášky č. 427/1992 Sb., č. 555/1992 Sb. a 79/1997 Sb. Zákon stanoví podmínky pro výzkum, výrobu, přípravu, distribuci, kontrolu a zneškodňování léčiv, registraci, předepisování a výdej léčivých přípravků, vedení dokumentace o činnostech výše uvedených: lékaři předepisují na základě vyšetření nemocného léčiva, která jsou zařazena do lékopisu nebo jejichž používání je ministerstvem zdravotnictví České republiky povoleno při poskytování první pomoci lze předepisovat jen léčiva nezbytná pro poskytnutí této pomoci a v množství potřebném do doby návštěvy nemocného u lékaře některá léčiva mohou být vydána nemocným za úhradu i bez receptu, seznam těchto léčiv je uveden v příloze této vyhlášky léčiva obsahující omamné látky a psychotropní látky mohou být vydávána pouze v lékárnách. Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí ve znění zákona č. 123/1998 Sb. a č. 100/2001 Sb. Zákon vymezuje základní pojmy a stanoví základní zásady ochrany životního prostředí a povinnosti právnických a fyzických osob při ochraně a zlepšování stavu životního prostředí a při využívání přírodních zdrojů; vychází přitom z principu trvale udržitelného rozvoje: poškozování životního prostředí je zhoršování jeho stavu znečisťováním nebo jinou lidskou činností nad míru stanovenou zvláštními předpisy každý je povinen předcházet znečišťování nebo poškozování životního prostředí a minimalizovat nepříznivé důsledky své činnosti na životní prostředí orgány pro životní prostředí uloží pokutu až do výše Kč právnické nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která při své činnosti způsobí ekologickou újmu. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění zákona č. 289/1995 Sb., č. 3/1997 Sb., č. 16/1998 Sb., č. 123/1998 Sb., č. 161/1999 Sb., č. 238/1999 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., dále zákonů z roku 2004 č. 100, 168 a 218, z roku 2005 č. 387 a 444 Sb. a z roku 2006 č. 222, 186 a 267 Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření s přírodními zdroji:

13 ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody poškozovat a ničit jeskyně je zakázáno, pro povolení ke zpřístupnění či jinému využití jeskyní je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody výkon rybářského a mysliveckého práva v národních přírodních rezervacích je možný jen se souhlasem orgánu ochrany přírody je zakázáno poškozovat památné stromy je zakázáno sbírat, trhat, vykopávat, poškozovat, ničit chráněné rostliny, dále je zakázáno chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrcovat chráněné živočichy. Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon) ve znění zákona č. 67/2000 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 149/2003 Sb. č. 1/2005 Sb., č. 444/2005 Sb. a z roku 2006 č. 22, 186 a 267 Účelem tohoto zákona je stanovit předpoklady pro zachování lesa, péči o les a obnovu lesa jako národního bohatství, tvořícího nenahraditelnou složku životního prostředí, pro plnění všech jeho funkcí a pro podporu trvale udržitelného hospodaření v něm každý si musí počínat tak, aby nedocházelo k ohrožování nebo poškozování lesů, jakož i objektů a zařízení sloužících hospodaření v lese nikdo nesmí bez povolení užít lesní pozemky k jiným účelům, pokud tento zákon nestanoví jinak v lesích je zakázáno: rušit klid a ticho, provádět terénní úpravy, narušovat půdní kryt, stavět oplocení a jiné objekty, vyzvedávat sazenice stromů a keřů, těžit stromy a keře nebo je poškozovat, sbírat lesní plody způsobem, který poškozuje les, jezdit a stát s motorovými vozidly, vstupovat do míst se zákazem vstupu, vstupovat do míst, kde se provádí těžba, mimo vyznačené trasy jezdit na kole, kouřit, rozdělávat oheň nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa, odhazovat hořící nebo doutnající předměty, znečisťovat les odpadky a odpady rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně je zakázáno také do vzdálenosti 50 m od kraje lesa. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) ve znění zákona č. 76/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 274/2003 Sb., č. 20/2004 Sb., č. 413/2005 Sb., č. 444/2005 Sb. a z roku 2006 č. 222, 342 a 186 Účelem tohoto zákona je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky pro hospodárné využívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových a podzemních vod, vytvořit podmínky pro snižování nepříznivých účinků povodní a sucha a zajistit bezpečnost vodních děl každý, kdo nakládá s povrchovými nebo podzemními vodami, je povinen dbát o jejich ochranu a zabezpečovat jejich hospodárné a účelné užívání podle podmínek tohoto zákona a dále dbát o to, aby nedocházelo k znehodnocování jejich energetického potenciálu a k porušování jiných veřejných zájmů chráněných zvláštními předpisy každý může na vlastní nebezpečí odebírat povrchové vody k užívání povrchových vod k plavbě není třeba povolení vodoprávního úřadu. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů ve znění zákona č. 477/2001 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 275/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 356/2003 Sb. a zákonů z roku 2004 č. 167, 188, 317, z roku 2005 č. 7 a 444 Sb. a z roku 2006 č. 222, 314 a 186

14 Tento zákon stanoví pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodržování ochrany životního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udržitelného rozvoje, upravuje práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství působnost orgánů veřejné správy s odpady lze nakládat pouze v zařízeních, která jsou k tomu určena. Nesmí být ohroženo nebo poškozováno životní prostředí a nesmějí být překročeny limity znečišťování fyzické osoby jsou povinny odkládat komunální odpad na místech k tomu určených a odpad třídit podle systému stanoveného obcí odpady lze spalovat, jen jsou-li splněny podmínky stanovené právními předpisy o ochraně ovzduší a o hospodaření energií. Zákon 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší ve znění zákona č. 521/2002 Sb., č. 92/2004 Sb., č. 186/2004 Sb., č. 695/2004 Sb., č. 180/2005 Sb., č. 385/2005 Sb., č. 444/2005 Sb. a z roku 2006 č. 212, 222, 230 a 186 každý je povinen omezovat a předcházet znečištění ovzduší a snižovat množství jím vypouštěných znečisťujících látek v otevřených ohništích lze spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály a plynná paliva určená výrobcem nekontaminovaná chemickými látkami vznik a ukončení smogové situace ohlašuje ministerstvo nebo jím určená právnická osoba VI. Obchodněprávní část a daňové předpisy Zákon č. 513/1991 Sb. - Obchodní zákoník, úplné znění pod č. 63/2001 Sb. ve znění zákona č. 120/2001 Sb., č. 239/2001 Sb., č. 353/2001 Sb., č. 501/2001 Sb., č. 15/2002 Sb., č. 125/2002 Sb., č. 126/2002 Sb., č. 151/2002 Sb., č. 308/2002 Sb., č. 309/2002 Sb., č. 312/2002 Sb., zákonů z roku 2003 č.87 (nález Ústavního soudu), č. 88 a 437, zákonů z roku 2004 č. 85, 257, 360, 484, 499, 544, 635 a 695, zákonů z roku 2005 č. 179, 216, 377 a č. 413 Sb. a z roku 2006 č. 56, 79, 81, 57 a 308 Tento zákon upravuje postavení podnikatelů, obchodní, závazkové vztahy, jakož i některé jiné vztahy s podnikáním související podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku podnikatelem se rozumí osoba zapsaná v obchodním rejstříku, která podniká na základě živnostenského oprávnění nebo jiného podle zvláštních předpisů, fyzická osoba provozující zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání - živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů, poslední změny zákona č. 476/2002 Sb., 438/2003 Sb., v roce 2004 č. 38, 119, 167, 257, 326, 499, 635 a 695 a z roku 2005 č. 58, 95, 127, 215, 253, 358, 428 a 444, z roku 2006 č. 62, 76, 131, 161, 212, 191, 115, 225, 310, 214, 165, 315, 109, 186 a 179 Zákon upravuje podmínky živnostenského podnikání a kontrolu nad jejich dodržováním živnost je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, úplné znění pod č. 56/2002 Sb., další změny zák. č. 578/2002 Sb., č. 437/2003 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 669/2004 Sb., č. 179/2005 Sb. a č. 495/2005 Sb., z roku 2006 č. 81, 57, 230 a 264

15 účetní doklady jsou originální písemnosti, které musí mít tyto náležitosti: označení účetního dokladu, popis obsahu účetního případu, peněžní částku nebo údaj o množství a ceně, datum vyhotovení účetního dokladu, datum uskutečnění účetního případu (není-li shodné s datem vyhotovení) a podpis osoby odpovědné za účetní případ a osoby odpovědné za jeho zaúčtování (tyto podpisy lze nahradit jiným průkazným způsobem) účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví vedou peněžní deník, knihu pohledávek a závazků, pomocné knihy o ostatních složkách majetku a o závazcích z pracovněprávních vztahů; peněžní deník obsahuje minimálně údaje o peněžních prostředcích v hotovosti, na účtech u peněžního ústavu a průběžných položkách, příjmech celkem a v členění požadovaném pro jejich zdaňování, platbách, které nejsou výdajem vynaloženým na dosažení, zajištění a udržení příjmů a nesmí ovlivnit výsledek hospodaření Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, poslední změny zákona v roce 2003 zákonem č. 354, 438, 440 a 479, v roce 2004 zákonem č. 19, 237, 254, 436, 501 a 554, v roce 2005 zákonem č. 179, 215, 381, 413, 444 a v roce 2006 č. 56, 62, 70, 79, 230, 115, 267, 214 a 230 daňovým subjektem se rozumí poplatník, plátce daně a právní nástupce fyzické či právnické osoby, která je jako daňový subjekt vymezena zákonem poplatníkem se rozumí osoba, jejíž příjmy, majetek nebo úkony jsou přímo podrobeny dani, plátcem daně se rozumí osoba, která pod vlastní majetkovou odpovědností odvádí správci daně daň vybranou od poplatníků nebo sraženou poplatníkům Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů, poslední změny zákona v roce 2005 zákonem č. 217, 342, 357, 441, 530, 545 a 552, v roce 2006 č. 56, 57, 203, 223, 245, 109, 112, 264, 179, 189 a 267, v roce 2007 č. 261 fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky mají daňovou povinnost z příjmů ze zdrojů na území České republiky i v zahraničí předmětem daně se rozumí příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky, příjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti, z kapitálového majetku, z pronájmu a ostatní příjmy poplatníky daně z příjmu právnických osob jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami, s výjimkou právnických osob uvedených v odst. 2 předmětem daně jsou příjmy z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem jednou z daňových oblastí, které zákon upravuje, je daň z příjmů fyzických osob. Změnou zákona o daních z příjmů je pro fyzické osoby snižování daňových sazeb, respektive jednotná sazba pro všechny fyzické osoby ve výši 15% pro rok 2008 a 12,5% pro rok 2009 stejně zásadní je však i zavedení aplikace sazby daně na podstatně vyšší základ daně, v případě zaměstnanců se hovoří o tzv. super hrubé mzdě. Je to součet hrubé mzdy zaměstnance a pojistného na sociální a zdravotní pojištění, které je povinen za zaměstnavatele hradit zaměstnavatel změna vyplývá z 6 odst. 13 zákona od je v souladu s ustanovením 6 odst. 13 zákona nutné do základu daně zaměstnance započítat také pojistné, které za zaměstnance zaplatil zaměstnavatel v zahraničí

16 u daně z příjmů právnických osob je nejdůležitější změnou změna samotné daně z příjmu právnických osob. Současná 24% bude od roku 2010 postupně klesat, a to až na 19%. Rok sazba daně % % % % Sníženou daňovou sazbu uplatní poplatníci až v daňovém přiznání v roce 2009, neboť podle zákona platí, že k výpočtu daňové povinnosti se použije sazba daně příjmů účinná k poslednímu dni zdaňovacího období nebo období, za které se podává daňové přiznání. Zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, úplné znění pod č. 230/2000 Sb., ve znění zákona č. 241/2000 Sb., č. 256/2000 Sb., č. 141/2001 Sb., č. 262/2001 Sb., č. 477/2001 Sb., č. 276/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 575/2002 Sb., č. 322/2003 Sb., č. 354/2003 Sb., č. 438/2003 Sb., č. 437/2003 Sb. a 102/2004 Sb. Tento zákon upravuje daň z přidané hodnoty (dále jen daň), které podléhá zdanitelnému plnění v tuzemsku, zboží z dovozu a mezinárodní autobusová přeprava osob uskutečňovaná zahraničním provozovatelem v tuzemsku, s výjimkou pravidelné přepravy osob zdanitelným plněním je dodání zboží, stavebních objektů a převod nemovitostí, poskytování služeb, převod nebo využití práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, poskytování práva využití věci nebo majetkově využitelné hodnoty, jakož i poskytování technických nebo jiných hospodářsky využitelných znalostí uskutečněné v rámci podnikání. Zákon č. 575/2002 Sb., kterým se mění zákon O daních z příjmů, zákon o DPH a další zákony, ve znění zákona č. 237/2004 Sb. Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční ve znění pozdějších předpisů (poslední změny zákona zákonem č. 207/2002 Sb., č. 102/2004 Sb., č. 635/2004 Sb. a č. 545/2005 Sb.) předmětem jsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla registrovaná v České republice nebo v zahraničí, provozovaná na území České republiky, jsouli používána nebo určena k podnikání nebo k jiné samostatně výdělečné činnosti nebo jsou používána v přímé souvislosti s podnikáním anebo k činnostem, z nichž plynoucí příjmy jsou předmětem daní z příjmu podle zvláštních právních předpisů nebo obdobných daní v zahraničí. Bez ohledu na to, zda jsou používána nebo

17 určena k podnikání, jsou předmětem daně vozidla s celkovou hmotností alespoň 12 tun, registrovaná v České republice a určena výlučně k přepravě nákladu.

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y. 4. volební období 576/3. Pozměňovací návrhy

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y. 4. volební období 576/3. Pozměňovací návrhy P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2004 4. volební období 576/3 Pozměňovací návrhy vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu

Více

Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, byl novelizován zákonem č. 48/2016 Sb. Změny vstupují v účinnost od 20. února 2016.

Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, byl novelizován zákonem č. 48/2016 Sb. Změny vstupují v účinnost od 20. února 2016. Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, byl novelizován zákonem č. 48/2016 Sb. Změny vstupují v účinnost od 20. února 2016. 2 Mezi nemotorová vozidla patří i přípojné vozidlo znění účinné do 19. února

Více

http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/sektory-bozp/doprava

http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/sektory-bozp/doprava 5.6.17.12. Doprava http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/sektory-bozp/doprava Provozování dopravy je řešeno především v Nařízení vlády č. 168/2002 Sb. a dalšími právními předpisy. Silniční doprava

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY pro veřejnou drážní osobní dopravu ve vlacích KŽC Doprava, s.r.o. (výňatek)

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY pro veřejnou drážní osobní dopravu ve vlacích KŽC Doprava, s.r.o. (výňatek) I. Vznik a splnění přepravní smlouvy 1. Uzavřením přepravní smlouvy o přepravě osob vzniká mezi dopravcem a cestujícím právní vztah, jehož obsahem je závazek dopravce přepravit cestujícího ze stanice nástupní

Více

ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU

ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU Úplné znění účinné od 1. července 2010 Změny účinné od 1. července 2010 (podle novely provedené zákonem č. 227/2009 Sb.) jsou v tomto úplném znění zákona zvýrazněny následovně:

Více

Metodický zpravodaj autoškol č. 87/2016 zákony, vyhlášky.

Metodický zpravodaj autoškol č. 87/2016 zákony, vyhlášky. Metodický zpravodaj autoškol č. 87/2016 zákony, vyhlášky. Seznam zákonů, vyhlášek a předpisů vydaných ve Sbírce zákonů ČR, Úředním věstníku EU a v ostatních rezortních předpisech v období listopad 2015

Více

PŘÍKLADY TESTOVÝCH OTÁZEK - zkouška cyklisty.

PŘÍKLADY TESTOVÝCH OTÁZEK - zkouška cyklisty. PŘÍKLADY TESTOVÝCH OTÁZEK - zkouška cyklisty. 1. Cyklista před přechodem pro chodce je povinen a) umožnit chodci, který je na přechodu nebo jej zřejmě hodlá použít, nerušené a bezpečné přejití vozovky

Více

(1) Obecní policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou.

(1) Obecní policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou. 553/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o obecní policii ve znění zákonů č. 67/1993 Sb., č. 163/93 Sb., č. 82/1995 Sb., č. 153/1995 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 311/2002 Sb., č. 320/2002

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 115 Rozeslána dne 27. září 2013 Cena Kč 82, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 115 Rozeslána dne 27. září 2013 Cena Kč 82, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 27. září 2013 Cena Kč 82, O B S A H : 300. Zákon o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii) 301. Vyhláška o stanovení

Více

ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU

ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU úplné znění účinné od 7. listopadu 2014 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č.

Více

Z P R A V O D A J. číslo 87/2016

Z P R A V O D A J. číslo 87/2016 M E T O D I C K Ý Z P R A V O D A J A U T O Š K O L číslo 87/2016 OBSAH: Statistika nehod řidičů MO, NA a BUS za rok 2015 str.2 Pokuty za přestupky a správní delikty v silniční dopravě-část I. (podle zákonů

Více

361/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 14. září 2000 o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) ČÁST PRVNÍ

361/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 14. září 2000 o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) ČÁST PRVNÍ Změna: 60/2001 Sb. Změna: 478/2001 Sb. Změna: 62/2002 Sb. Změna: 311/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 436/2003 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 229/2005 Sb. Změna: 76/2006 Sb. Změna: 411/2005 Sb., 226/2006 Sb.

Více

Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává podle 58 písm.

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 294/2015 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 294/2015 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 294/2015 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích Účinnost od 01.01.2016 Aktuální verze 294 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2015, kterou se provádějí

Více

ZÁKON České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii. Úvodní ustanovení

ZÁKON České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii. Úvodní ustanovení ZÁKON České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii ve znění zákona č. 67/1993 Sb., 163/1993 Sb., 82/1995 Sb., 153/1995 Sb., 132/2000 Sb., 311/2002 Sb., 320/2002 Sb., 267/2006 Sb. a zákona č. 274/2008

Více

ZÁKON. České národní rady. ze dne 6. prosince 1991. o obecní policii. Úvodní ustanovení. [Základní ustanovení]

ZÁKON. České národní rady. ze dne 6. prosince 1991. o obecní policii. Úvodní ustanovení. [Základní ustanovení] 553/1991 Sb. znění účinné od 1. 1. 2015 změněno s účinností od poznámka zákonem č. 267/2006 Sb. 1.1.2015 Novela nemůže být provedena, protože text, který má být změněn, v dotčeném ustanovení není. zákonem

Více

vyhlašuje ZÁKON ČÁST PRVNĺ Oddíl první Úvodní ustanovení

vyhlašuje ZÁKON ČÁST PRVNĺ Oddíl první Úvodní ustanovení 410 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z

Více

553/1991 Sb. ZÁKON. České národní rady

553/1991 Sb. ZÁKON. České národní rady Změna: 67/1993 Sb. Změna: 163/1993 Sb. Změna: 82/1995 Sb. Změna: 153/1995 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 311/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 274/2008 Sb. Změna: 227/2009 Sb. Změna: 427/2010 Sb. Změna: 375/2011

Více

Smluvní přepravní podmínky ODIS

Smluvní přepravní podmínky ODIS Smluvní přepravní podmínky ODIS Dopravci: Cestovní a dopravní kancelář Maxner (dále Maxner) České dráhy, a.s. (dále ČD) ČSAD Frýdek Místek a. s. (dále ČSAD F-M) ČSAD Havířov a. s. (dále ČSAD Havířov) ČSAD

Více

Smluvní přepravní podmínky pro městskou hromadnou dopravu v Kroměříži.

Smluvní přepravní podmínky pro městskou hromadnou dopravu v Kroměříži. Smluvní přepravní podmínky pro městskou hromadnou dopravu v Kroměříži. Kroměřížské technické služby, s. r. o. se sídlem Kroměříž, Kaplanova 2959, IČ 26276437, (dále jen dopravce ), podle 1 zákona č. 266/1994

Více

69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006. o provádění mezinárodních sankcí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006. o provádění mezinárodních sankcí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006 o provádění mezinárodních sankcí Ve znění zákona č. 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 139/2011 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY Tyto Smluvní přepravní podmínky (dále též i jen přepravní podmínky ), vydané a vyhlášené dopravcem P O H L KLADNO spol.s r.o., Malá Strana 1019, 273 09 Kladno - Švermov (dále

Více

Zákon č. 13/1993 Sb. CELNÍ ZÁKON

Zákon č. 13/1993 Sb. CELNÍ ZÁKON zdroj: www.zakonyprolidi.cz Zákon č. 13/1993 Sb. CELNÍ ZÁKON ze dne 15. prosince 1992 HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Tento zákon upravuje a) v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie 1 )

Více

1. Vznik smlouvy o přepravě a právo na přepravu

1. Vznik smlouvy o přepravě a právo na přepravu Smluvní přepravní podmínky VATRA Bohemia, spol. s r.o. vydané na základě zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění a vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č. 175/2000 Sb., o přepravním

Více

Správní právo dálkové studium. XII. Policie ČR, obecní policie. A) Policie ČR

Správní právo dálkové studium. XII. Policie ČR, obecní policie. A) Policie ČR Správní právo dálkové studium XII. Policie ČR, obecní policie A) Policie ČR zákon č. 273/2008 Sb., o policii ČR další úprava je obsažena např. v trestním řádu, zákonu o provozu na pozemních komunikacích,

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pačejov č. 1/2001, o vzhledu, čistotě, pořádku a ochraně životního prostředí. Základní ustanovení

Obecně závazná vyhláška Obce Pačejov č. 1/2001, o vzhledu, čistotě, pořádku a ochraně životního prostředí. Základní ustanovení Obecně závazná vyhláška Obce Pačejov č. 1/2001, o vzhledu, čistotě, pořádku a ochraně životního prostředí Základní ustanovení Vyhláškou se stanoví zásady péče o životní prostředí, čistotu veřejných prostranství

Více

ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 455 ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb. zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993

Více

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2006 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 152 RozeslaÂna dne 11. rï õâjna 2006 Cena KcÏ 49,50 OBSAH:

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2006 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 152 RozeslaÂna dne 11. rï õâjna 2006 Cena KcÏ 49,50 OBSAH: RocÏnõÂk 2006 SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ CÏ ESKAÂ REPUBLIKA CÏ aâstka 152 RozeslaÂna dne 11. rï õâjna 2006 Cena KcÏ 49,50 OBSAH: 465. UÂ plneâ z neïnõâ zaâkona cï. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnõâch komunikacõâch

Více

Obecnou úpravou stanoví pravidla pro předjíždění zákon č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Obecnou úpravou stanoví pravidla pro předjíždění zákon č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Předjíždění Obecnou úpravou stanoví pravidla pro předjíždění zákon č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 17 Předjíždění (1) Předjíždí se vlevo. Vpravo se předjíždí vozidlo, které mění směr jízdy

Více

Bezpečnost práce v železniční dopravě

Bezpečnost práce v železniční dopravě SPRÁVNÁ PRAXE PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 18 Bezpečnost práce v železniční dopravě Obsah 1 Úvod 2 2 Zásady pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2 3

Více

634/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 26. listopadu 2004. o správních poplatcích

634/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 26. listopadu 2004. o správních poplatcích 634/2004 Sb. ZÁKON ze dne 26. listopadu 2004 o správních poplatcích Změna: 217/2005 Sb. Změna: 228/2005 Sb. Změna: 357/2005 Sb. Změna: 361/2005 Sb. Změna: 444/2005 Sb. Změna: 553/2005 Sb. Změna: 545/2005

Více

Zastavování vozidel. Zastavování vozidel, 79. Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu

Zastavování vozidel. Zastavování vozidel, 79. Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu Zastavování vozidel Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu (1) Zastavovat vozidla je oprávněn a) policista ve stejnokroji, b) vojenský policista ve stejnokroji, c) strážník obecní policie ve stejnokroji

Více

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY INFORMACE o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY Rok 2015 Obsah Návod Ministerstva dopravy Jak nedostat body 3 Souhrn a evidence jednání podle jednotlivých zákonů. 4 Srovnání

Více

5) [2 b.] Smíte jako řidič vozidla z výhledu v dané situaci vjet na tento železniční přejezd?

5) [2 b.] Smíte jako řidič vozidla z výhledu v dané situaci vjet na tento železniční přejezd? Test: 05.06.2013 08:21 (číslo 1) 1 z 7 1) [2 b.] "Nemotorové vozidlo" je: a) vozidlo pohybující se pomocí lidské nebo zvířecí síly, například jízdní kolo, ruční vozík nebo potahové vozidlo. b) pouze potahové

Více

Příloha č. 2. Vybrané paragrafy ze zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích s komentářem, týkajícím se problematiky dopravní výchovy

Příloha č. 2. Vybrané paragrafy ze zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích s komentářem, týkajícím se problematiky dopravní výchovy Příloha č. 2 Vybrané paragrafy ze zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích s komentářem, týkajícím se problematiky dopravní výchovy Příloha č. 2: Vybrané paragrafy ze zákona č. 361/200

Více

160 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 4. prosince 2009, kterým se upravuje postup na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu

160 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 4. prosince 2009, kterým se upravuje postup na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu 160 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 4. prosince 2009, PRO VNITŘNÍ POTŘEBU kterým se upravuje postup na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu (opr. tisk. chyby SIAŘ PP ČR čá. 170/2011)

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 3/2003. o veřejném pořádku a životním prostředí v obci Mirošovice

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 3/2003. o veřejném pořádku a životním prostředí v obci Mirošovice O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 3/2003 o veřejném pořádku a životním prostředí v obci Mirošovice Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo na svém zasedání dne 18. 6. 2003 vydat podle

Více

4) [2 b.] Mám, jako řidič automobilu z výhledu, za povinnost dát vozidlu přijíždějícímu zprava přednost v jízdě?

4) [2 b.] Mám, jako řidič automobilu z výhledu, za povinnost dát vozidlu přijíždějícímu zprava přednost v jízdě? C_E-28082006-114523-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C+E 1 z 7 1) [2 b.] Provozovatel vozidla je: a) Vlastník vozidla nebo jiná fyzická nebo právnická osoba, která je zmocněna vlastníkem vozidla k provozování

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 27. října 2015, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích ČÁST PRVNÍ ÚPRAVA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

VYHLÁŠKA. ze dne 27. října 2015, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích ČÁST PRVNÍ ÚPRAVA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla na pozemních komunikacích, nahradila s účinností od 1. ledna 2016 vyhlášku č. 30/2001 Sb. Dopravní značky, světelné signály apod. jsou přehledně uspořádány

Více

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a S T A N O V Y Článek I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo. (dále jen "družstvo") 2. Sídlo:.. PSČ:.. 3. Předmět činnosti: Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: HLAVA I Obecná ustanovení

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: HLAVA I Obecná ustanovení 379/2005 Sb. ZÁKON ze dne 19. srpna 2005 o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů ve znění zákona č. 225/2006

Více

Pravomoci a povinnosti obcí po novele zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání

Pravomoci a povinnosti obcí po novele zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání Pravomoci a povinnosti obcí po novele zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání Dr. Peter Pastierik Mariánské Lázně,14.3.2013 Dnem 1. 1. 2013 nabyla účinnosti novela zákona č. 246/1992 Sb.,

Více

Část první Platné znění příslušných částí zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, s vyznačením navrhovaných změn a odst. 2

Část první Platné znění příslušných částí zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, s vyznačením navrhovaných změn a odst. 2 Část první Platné znění příslušných částí zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., zákona č. 344/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 290/1993

Více

Otázky platné od 1.1.2014

Otázky platné od 1.1.2014 Kontrolní otázky podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů 1. Při přepravě dítěte vozidlem

Více

Stanovy Společenství vlastníků bytových jednotek domu 856/4 Ciolkovského (zákon č. 89/2012 Sb., 1200)

Stanovy Společenství vlastníků bytových jednotek domu 856/4 Ciolkovského (zákon č. 89/2012 Sb., 1200) Stanovy Společenství vlastníků bytových jednotek domu 856/4 Ciolkovského (zákon č. 89/2012 Sb., 1200) Název společenství vlastníků: Společenství vlastníků bytových jednotek domu 856/4 Ciolkovského Sídlo:

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Návrh Zastupitelstva HMP. na vydání. zákona

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Návrh Zastupitelstva HMP. na vydání. zákona PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období 972 Návrh Zastupitelstva HMP na vydání zákona kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 45 Rozeslána dne 11. dubna 2012 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 45 Rozeslána dne 11. dubna 2012 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 45 Rozeslána dne 11. dubna 2012 Cena Kč 90, O B S A H : 119. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,

Více

254/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON)

254/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) 254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

361/2000 Sb. ZÁKON. Strana 1 / 154. ze dne 14. září 2000 o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. (zákon o silničním provozu)

361/2000 Sb. ZÁKON. Strana 1 / 154. ze dne 14. září 2000 o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. (zákon o silničním provozu) 361/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 2000 o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) Změna: 60/2001 Sb. Změna: 478/2001 Sb. Změna: 62/2002 Sb. Změna: 311/2002

Více

PL A TNÉ ZNĚ NÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

PL A TNÉ ZNĚ NÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ V. PL A TNÉ ZNĚ NÍ zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, s v y z n ačením navrhovaných změn: ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA

Více

114/1995 Sb. ZÁKON ze dne 25. května 1995 ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

114/1995 Sb. ZÁKON ze dne 25. května 1995 ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 5.9.2010 do částky 93/2010 Sb. a 35/2010 Sb.m.s. Obsah a text 114/1995 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2012 Změna: 358/1999 Sb. Změna: 254/2001 Sb. Změna: 320/2002

Více

Zákon č. 143/1992 Sb.,

Zákon č. 143/1992 Sb., 2 Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 40/1994 Sb.,

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA Obsah ÚVODNÍ USTANOVENÍ A. ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Článek 1 Výklad pojmů Článek 2 Rozsah pojištění,

Více

STARONOVĚ O SILNIČNÍ DOPRAVĚ

STARONOVĚ O SILNIČNÍ DOPRAVĚ STARONOVĚ O SILNIČNÍ DOPRAVĚ V minulých letech jsme na stránkách našeho časopisu v určitých intervalech publikovali příspěvky, týkající se problematiky dopravy, a to zejména dopravy silniční, která především

Více

STANOVY. ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02

STANOVY. ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02 STANOVY ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02 2015 STANOVY bytového družstva Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 1) Firma: ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo (dále jen

Více

PRACOVNÍ ŘÁD. tento P R A C O V N Í Ř Á D. Část I Rozsah platnosti. Čl. 1. Část II Pracovní poměr. Čl. 2

PRACOVNÍ ŘÁD. tento P R A C O V N Í Ř Á D. Část I Rozsah platnosti. Čl. 1. Část II Pracovní poměr. Čl. 2 Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., Vídeňská 1083, Praha 4 Krč, 142 20 PRACOVNÍ ŘÁD podle 306 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, vydávám s předchozím písemným souhlasem odborové organizace tento

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2001 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění

Více

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (s účinností od 1. 1. 2009)

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (s účinností od 1. 1. 2009) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (s účinností od 1. 1. 2009) 1 Základní ustanovení Orgány státní správy a orgány obce (dále jen "správní orgány") vedou občany k tomu,

Více

Platné znění části zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění části zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění části zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, s vyznačením navrhovaných změn 2 (1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ POD NEMOCNICÍ 35, BRNO

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ POD NEMOCNICÍ 35, BRNO STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ POD NEMOCNICÍ 35, BRNO ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ čl. I. Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování správy domu

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK PRO DŮM V BRNĚ, VÝSTAVNÍ 245/6 a 720/8

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK PRO DŮM V BRNĚ, VÝSTAVNÍ 245/6 a 720/8 STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK PRO DŮM V BRNĚ, VÝSTAVNÍ 245/6 a 720/8 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem

Více

II. znalostní test zaměřený na dopravní výchovu a bezpečnost v dopravě

II. znalostní test zaměřený na dopravní výchovu a bezpečnost v dopravě II. znalostní test zaměřený na dopravní výchovu a bezpečnost v dopravě SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ 1) Na koloběžce a bruslích a) jsem cyklista, můžu jezdit jedině po silnici, na chodník nesmím, b) jsem chodec, můžu

Více

280/1992 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 28. dubna 1992. o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách ČÁST PRVNÍ

280/1992 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 28. dubna 1992. o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách ČÁST PRVNÍ 280/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 28. dubna 1992 o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách Změna: 10/1993 Sb., 15/1993 Sb. Změna: 60/1995 Sb. Změna: 149/1996 Sb.

Více

200/1990 Sb. ZÁKON. České národní rady

200/1990 Sb. ZÁKON. České národní rady 200/1990 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17.května 1990 o přestupcích Změna: 337/1992 Sb., 344/1992 Sb., 359/1992 Sb. Změna: 67/1993 Sb. Změna: 290/1993 Sb. Změna: 134/1994 Sb. Změna: 82/1995 Sb. Změna:

Více

254/2001 Sb. ZÁKON. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

254/2001 Sb. ZÁKON. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Změna: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb., 444/2005 Sb. Parlament

Více

Odůvodnění novely veterinárního zákona

Odůvodnění novely veterinárního zákona Odůvodnění novely veterinárního zákona Na základě rostoucího znepokojení veřejnosti nad výskytem kočičích a psích kůží na trzích kožešin a kožešinových výrobků, jakož i požadavků obchodníků na sjednocení

Více

Odbor pozemních komunikací. Novela zákona o pozemních komunikacích a zákona o silničním provozu (Nové pojetí) Mgr. Ján Skovajsa

Odbor pozemních komunikací. Novela zákona o pozemních komunikacích a zákona o silničním provozu (Nové pojetí) Mgr. Ján Skovajsa Česká republika Ministerstvo dopravy Odbor pozemních komunikací Novela zákona o pozemních komunikacích a zákona o silničním provozu (Nové pojetí) Mgr. Ján Skovajsa Usnesení vlády ČR č. 634 z roku 2011

Více

(2) Cestující je povinen

(2) Cestující je povinen MINISTERSTVO VNITRA odbor bezpečnostní politiky oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství Praha 19. prosince 2008 Počet listů: 4 Postup strážníka při zjišťování totožnosti osob mladších

Více

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: Základní ustanovení

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: Základní ustanovení 200/1990 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17.května 1990 o přestupcích ve znění zákonů č. 337/1992 Sb., č. 344/1992 Sb., č. 359/1992 Sb., č. 67/1993 Sb., č. 290/1993 Sb., č. 134/1994 Sb., č. 82/1995

Více

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1.

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1. Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1. lednu 2016) ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb.,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy Ú PL NÉ ZNĚNÍ zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 242/2000 Sb. ZÁKON ze

Více

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 6.3.2011 do částky 16/2011 Sb. a 6/2011 Sb.m.s. Obsah a text 262/2006 Sb. - poslední stav textu 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007

Více

200/1990 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 17.května 1990

200/1990 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 17.května 1990 200/1990 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17.května 1990 o přestupcích Změna: 337/1992 Sb., 344/1992 Sb., 359/1992 Sb. Změna: 67/1993 Sb. Změna: 290/1993 Sb. Změna: 134/1994 Sb. Změna: 82/1995 Sb. Změna:

Více

Výchova ke zdraví BESIP

Výchova ke zdraví BESIP VY III/2 INOVACE 63 Tělesná výchova Výchova ke zdraví BESIP Autor DUM Mgr. Jarmila Kesnerová, s využitím publikace Dopravní výchova pro 4. a 5. ročník ZŠ Datum (období) vzniku DUM Ročník a typ školy ŠVP

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 122 Rozeslána dne 9. listopadu 2015 Cena Kč 210,- O B S A H: 294. Vyhláška, komunikacích Strana 3730 Sbírka zákonů č. 294 / 2015 Částka 122 294 VYHLÁŠKA

Více

110/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu. Předmět úpravy

110/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu. Předmět úpravy 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 261/2007 Sb.(část), 129/2008 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Změna: 85/2010 Sb. Změna: 73/2011

Více

254/2001 Sb. ze dne 28. června 2001 HLAVA I. (1) Účelem tohoto zákona je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky pro hospodárné

254/2001 Sb. ze dne 28. června 2001 HLAVA I. (1) Účelem tohoto zákona je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky pro hospodárné 254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

ČÁST PRVNÍ. Obecná část. ASPI JU827 Strana 1 18.11.2011 10:59:29

ČÁST PRVNÍ. Obecná část. ASPI JU827 Strana 1 18.11.2011 10:59:29 200/1990 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17.května 1990 o přestupcích Změna: 337/1992 Sb., 344/1992 Sb., 359/1992 Sb. Změna: 67/1993 Sb. Změna: 290/1993 Sb. Změna: 134/1994 Sb. Změna: 82/1995 Sb. Změna:

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2397 204 ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

www.autoskolahumpolec.cz

www.autoskolahumpolec.cz www.autoskolahumpolec.cz VYHLÁŠKA č. 32/2001 Sb. Ministerstva dopravy a spojů o evidenci dopravních nehod Datum účinnosti: 31.1.2001 Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle 137 odst. 2 zákona č. 361/2000

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 03.12.1991 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1992 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 492 V Y H L Á Š K A ministerstva financí

Více

f) právních předpisů upravujících výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětmi^4).

f) právních předpisů upravujících výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětmi^4). 251/2005 Sb. ZÁKON ze dne 3. května 2005 o inspekci práce Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1 Tento zákon upravuje

Více

251/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 3. května 2005. o inspekci práce. Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb.

251/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 3. května 2005. o inspekci práce. Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. 251/2005 Sb. ZÁKON ze dne 3. května 2005 o inspekci práce Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1 Tento zákon upravuje

Více

200/1990 Sb. ZÁKON České národní rady

200/1990 Sb. ZÁKON České národní rady Systém ASPI - stav k 26.11.2012 do částky 145/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. Obsah a text 200/1990 Sb. - poslední stav textu 200/1990 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17.května 1990 o přestupcích Změna:

Více

Úkoly MP a povinnosti strážníka (vybrané části zákona)

Úkoly MP a povinnosti strážníka (vybrané části zákona) Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii Úkoly MP a povinnosti strážníka (vybrané části zákona) (1) Obecní policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou.

Více

1/1992 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 1991 o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku

1/1992 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 1991 o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku ČÁST PRVNÍ Působnost zákona 1/1992 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 1991 o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku Změna: 590/1992 Sb., 10/1993 Sb., 37/1993 Sb. Změna: 74/1994 Sb. Změna:

Více

PEXESOVÁ LIGA. Projekt pro žáky I. stupně Základních škol, zaměřený na nácvik chování a řešení dopravních situací dětí na pozemních komunikacích.

PEXESOVÁ LIGA. Projekt pro žáky I. stupně Základních škol, zaměřený na nácvik chování a řešení dopravních situací dětí na pozemních komunikacích. PEXESOVÁ LIGA Projekt pro žáky I. stupně Základních škol, zaměřený na nácvik chování a řešení dopravních situací dětí na pozemních komunikacích. Děti se formou obrázkové hry PE-XE-SO seznámí s některými

Více

455/1991 Sb. ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) (stav od 1.7.2008)

455/1991 Sb. ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) (stav od 1.7.2008) 455/1991 Sb. ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) (stav od 1.7.2008) Změna: 600/1992 Sb., od 1.1.1993-591/1992 Sb. Změna: 231/1992 Sb. Změna: 273/1993 Sb. Změna: 303/1993

Více

Pojmy a definice PŘEPRAVA OSOB VE VEŘEJNÉ DRÁŽNÍ A SILNIČNÍ OSOBNÍ DOPRAVĚ PŘEPRAVNÍ SMLOUVA, JÍZDNÍ DOKLADY A REZERVAČNÍ SLUŽBY

Pojmy a definice PŘEPRAVA OSOB VE VEŘEJNÉ DRÁŽNÍ A SILNIČNÍ OSOBNÍ DOPRAVĚ PŘEPRAVNÍ SMLOUVA, JÍZDNÍ DOKLADY A REZERVAČNÍ SLUŽBY PŘERAVNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI DOPRAVA ZÁRUBA M&K S.R.O. POJMY, DEFINICE A ZKRATKY Pojmy a definice Veřejná drážní osobní doprava - činnost dopravce spočívající v pravidelné přepravě osob, zavazadel, věcí

Více

P l a t n é z n ě n í

P l a t n é z n ě n í P l a t n é z n ě n í V. z á k o n a č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 44 Rozeslána dne 25. dubna 2008 Cena Kč 35, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 44 Rozeslána dne 25. dubna 2008 Cena Kč 35, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 44 Rozeslána dne 25. dubna 2008 Cena Kč 35, O B S A H : 134. Zákon o přijetí úvěrů Českou republikou od Evropské investiční banky na financování národních

Více

o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů

o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů 191/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. července 1999 o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů Změna:

Více

Platné znění zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) Čl. I. Místní příslušnost

Platné znění zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) Čl. I. Místní příslušnost V. Platné znění zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) Čl. I 7b Místní příslušnost (1) Pro insolvenční řízení je příslušný soud, v jehož obvodu je obecný soud dlužníka. Pro insolvenční

Více

Příloha IV * * * 9. 59a) 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. 58c) 192 odst. 2 věta první zákoníku práce.

Příloha IV * * * 9. 59a) 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. 58c) 192 odst. 2 věta první zákoníku práce. Příloha IV Platné znění některých ustanovení zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s vyznačením navrhovaných změn * * * 9 (1) Zaměstnavatel

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. (1) Česká národní banka je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem.

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. (1) Česká národní banka je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem. 6/1993 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17. prosince 1992 o České národní bance ve znění zákonů č. 60/1993 Sb., č. 15/1998 Sb., č. 442/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 278/2001 Sb., zákonů č. 482/2001

Více

ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU

ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU Úplné znění účinné od 1. července 2010 2 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická DIPLOMOVÁ PRÁCE Zaměstnávání cizinců na území ČR, vývoj právní úpravy od 1. 1. 2007 Soňa Vildová Plzeň 2012 1 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická

Více

ZÁKON ze dne 4. listopadu 2004 o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) ČÁST PRVNĺ BRANNÁ POVINNOST

ZÁKON ze dne 4. listopadu 2004 o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) ČÁST PRVNĺ BRANNÁ POVINNOST Zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2004, částka 201, ze dne 29.11.2004. Projednávání v PSP ČR: sněmovní tisk 682 585 ZÁKON ze dne 4. listopadu 2004 o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) Parlament

Více

Kolektivní smlouvu vyššího stupně

Kolektivní smlouvu vyššího stupně Odborový svaz pracovníků obchodu Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1 zastoupený předsedou Alexandrem Leinerem (dále jen "odborový svaz ") a Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky Těšnov č. 5, 110

Více

549/1991 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 5. prosince 1991. o soudních poplatcích. 1 Předmět soudních poplatků

549/1991 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 5. prosince 1991. o soudních poplatcích. 1 Předmět soudních poplatků Změna: 217/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb., 427/2010 Sb. 549/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 5. prosince 1991 o soudních poplatcích Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 1 Předmět soudních

Více