Sdělení klientům České spořitelny, a. s. Specifika pro Službu ERSTE Premier a pro produkty v jejím rámci poskytované (dále jen Sdělení )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sdělení klientům České spořitelny, a. s. Specifika pro Službu ERSTE Premier a pro produkty v jejím rámci poskytované (dále jen Sdělení )"

Transkript

1 Sdělení klientům České spořitelny, a. s. Specifika pro Službu ERSTE Premier a pro produkty v jejím rámci poskytované (dále jen Sdělení ) 1. Úvodní ustanovení Česká spořitelna, a. s. (dále jen Banka ), stanovuje tato Specifika pro Službu ERSTE Premier a pro produkty v jejím rámci poskytované (dále jen Specifika ). Původní název služby byl Služba Česká spořitelna Premier. Pokud není těmito Specifiky upraveno jinak, platí pro jednotlivé produkty poskytnuté v rámci Služby ERSTE Premier podmínky stanovené v příslušných smlouvách sjednaných k těmto jednotlivým produktům a ve Všeobecných obchodních podmínkách České spořitelny, a. s. (dále jen VOP ). 2. Charakteristika Služby ERSTE Premier Služba ERSTE Premier (dále jen Služba Premier ) je nový koncept obsluhy klientů Banky, jenž je nastaven pro potřeby aktivních klientů s vyššími příjmy, kteří plní dále uvedená kritéria. Služba Premier nabízí komplexní bankovní servis na vysoké úrovni zahrnující nejen nabídku speciálních produktů a služeb pro Premier klienty, ale i profesionální servis a pomoc osobního Premier bankéře. Banka poskytuje Službu Premier z důvodů shora uvedených jen ve vybraných obchodních místech Banky s typem obsluhy Služba Premier (aktuální seznam těchto obchodních míst viz Na standardních obchodních místech Banky je klient se sjednanou Službou Premier oprávněn realizovat vybrané transakce u produktů poskytnutých v rámci Služby Premier, např. zadání platebního příkazu, hotovostní výběry a další standardní úkony, které Banka poskytuje. Služba Premier, jakož i produkty v jejím rámci poskytované, nejsou určeny k podnikání. 3. Obecná ustanovení Na poskytnutí Služby Premier a na uzavření smluv o produktech Premier není právní nárok a Banka je oprávněna žádost o zřízení Služby Premier odmítnout. Pro fyzickou osobu, které Banka po akceptaci žádosti poskytne Službu Premier, je ve Sdělení dále používán pojem Uživatel služby. Do Služby Premier mohou být zařazeny i další osoby (manžel/manželka/registrovaný partner/registrovaná partnerka/druh/družka), a to na základě žádosti Uživatele služby. Tyto další osoby se pak podílejí na plnění podmínek Služby Premier. Mezi tyto osoby nemůže být zahrnuta osoba, která je majitelem kartového účtu ke kreditní kartě Infinite, neboť taková osoba je samostatným Uživatelem služby a plní kritéria pro poskytování Služby Premier uvedená v bodech 5 a 6 Sdělení samostatně. Banka je oprávněna podmínky Specifik měnit, pokud změnu klientovi oznámí nejméně 2 měsíce přede dnem účinnosti změny. Vůči klientovi je taková změna závazná pokud ji písemně v této lhůtě neodmítne. V případě, že klient se změnou Strana 1/6

2 nebude souhlasit může smlouvy o platebním účtu, o platební kartě a internetovém bankovnictví vypovědět s okamžitou účinností, ostatní nabízené služby, tj. majetkový účet a úvěr na Osobním účtu Premier (kontokorent) písemně vypovědět ve výpvědní době 1 měsíce. Strana 2/6

3 4. Přehled produktů poskytovaných v rámci Služby Premier Podmínkou pro zřízení Služby Premier je: Osobní účet Premier Smlouva o Osobním účtu Premier (v měně CZK) uzavřená mezi Bankou a Uživatelem služby. Uživateli služby může Banka na jeho žádost zřídit i několik Osobních účtů Premier s tím, že ceny dle bodu 6 Sdělení jsou účtovány k tíži nejdéle vedeného účtu v režimu Osobní účet Premier. V rámci Služby Premier může Uživatel služby využívat dle vlastního výběru níže uvedené základní produkty, a to: Kartový účet a kreditní kartu Visa Infinite v měně CZK s limitem, o který Uživatel služby požádá (max. do výše odpovídající bonitě Uživatele služby). Služby internetového bankovnictví: SERVIS 24 k Osobnímu účtu Premier, vyšší typ zabezpečení, zůstatkové SMS bez služby SERVIS 24. Debetní kartu(y) k Osobnímu účtu Premier: Visa Infinite, MC World Elite Úvěr na Osobním účtu Premier (kontokorent) s požadovaným limitem (max. do výše odpovídající bonitě Uživatele služby). Běžný/é účet/účty Premier v cizí měně (tj. v měnách dle aktuální obchodní nabídky Banky). Vkladový/é účet/účty Premier (v měnách dle aktuální obchodní nabídky Banky). Spořící účet Premier v měně CZK (od se již nenabízí) Spoření PREMIER v měně CZK Majetkový účet (účet určená pro evidence investičních produktů) Karta s multiměnovou funkcí služba o zpracování kartových transakcí (Dále jen produkty Premier.) Vedle shora uvedených produktů Premier může Uživatel služby využívat za standardních obchodních a cenových podmínek tyto doplňkové produkty: asistenční služba Premier a Premier Plus, pojištění karty a osobních věcí včetně notebooku. Informace o jednotlivých produktech jsou k dispozici zejména v příslušných smlouvách o produktech a navazujících obchodních podmínkách nebo v rámcové smlouvě sjednané k danému produktu mezi Bankou a příslušnou pojišťovnou nebo jiným poskytovatelem produktu, přičemž pro režim produktu je vždy platná poslední verze rámcové smlouvy. Banka je oprávněna shora uvedenou nabídku základních produktů Premier, jakož i doplňkových produktů, měnit a doplňovat s tím, že taková změna je platná a účinná ke dni nabytí účinnosti změny Sdělení. Aktuální nabídka produktů ERSTE Premier je uvedena na Kromě výše vyjmenovaných základních produktů Premier a doplňkových produktů může Uživatel služby využívat další produkty poskytované Bankou za standardních obchodních podmínek. 5. Kritéria Banky pro poskytování Služby Premier Banka může Uživateli služby poskytovat Službu Premier za podmínky, že bude splňovat alespoň jedno z těchto kritérií: a) příjmové kritérium, tj. ke konci každého kalendářního měsíce bude po provedení dále uvedeného výpočtu vykazovat tzv. měsíční příjem na účtu/účtech minimálně v aktuální výši CZK nebo b) depozitní kritérium, tj. že ke konci každého kalendářního měsíce bude po provedení dále uvedeného výpočtu vykazovat uložení depozita minimálně v aktuální výši CZK na produktech Banky a subjektů definovaných dále v textu nebo c) bilanční kritérium, tj. že ke konci každého kalendářního měsíce bude po provedení dále uvedeného výpočtu vykazovat uložení depozit a úvěrových produktů minimálně v aktuální výši CZK na produktech Banky a subjektů definovaných dále v textu. Kritéria uvedená v tomto bodě Sdělení musí být plněna Uživatelem Služby měsíčně, a to po celou dobu existence Služby Premier. Po zřízení Služby Premier je Uživatel služby povinen poprvé splnit uvedené podmínky pro její poskytování nejpozději k poslednímu dni třetího kalendářního měsíce následujícího po datu akceptace žádosti o Službu Premier Bankou. Nesplnění podmínek pro poskytování Služby Premier může mít za následek ukončení poskytování Služby Premier ze strany Banky s dopady na vedení produktů Premier uvedenými v bodě 8 Sdělení. Strana 3/6

4 Pravidla výpočtu tzv. měsíčního příjmu na účtu/účtech pro příjmové kritérium: Při výpočtu tzv. měsíčního příjmu se počítá s kreditním obratem vykazovaným ke konci dotčených kalendářních měsíců na všech Osobních účtech Premier a všech běžných účtech Premier v cizí měně, kde je Uživatel služby majitelem účtu, a také na žádost Uživatele služby i na všech Osobních účtech Premier a všech Běžných účtech Premier v cizí měně, kde je majitelem účtu jeho manžel/registrovaný partner/druh. Do kreditních obratů se nezahrnuje úrok připsaný ve prospěch dotčeného/ých účtu/ů. Do kreditních obratů se dále nezapočítávají kreditní obraty, které byly poukázány ve prospěch dotčeného/ých účtu/ů z jiných účtů vedených Bankou pro Uživatele služby či jeho manžela/registrovaného partnera/druha. Měsíční příjem se počítá jako 6 měsíční medián měsíčních součtů kreditních transakcí (tj. jako průměr mezi třetí a čtvrtou nejvyšší sumou) dle výše uvedených pravidel. Pravidla výpočtu depozitního kritéria: Při výpočtu depozitního kritéria se počítá s kreditními zůstatky vykazovanými ke konci dotčených kalendářních měsíců na produktech vedených pro Uživatele služby a na jeho žádost i na produktech vedených pro jeho manžela/registrovaného partnera/druha v Bance a ve všech jejích dceřiných společnostech, včetně Pojišťovny České spořitelny, a. s., Vienna Insurance Group, brokerjet České spořitelny, a. s. a fondů České spořitelny, a. s., a ostatních zahraničních podílových fondů objem prostředků, za které byly nakoupeny spořící státní dluhopisy, které se do tohoto zůstatku započitávají). Počítá se pouze s kreditními zůstatky na produktech poskytovaných pro fyzické osoby-občany, tj. nebudou zahrnuty produkty vedené Bankou pro fyzickou osobu-podnikatele. Výsledná výše dosaženého depozitního zůstatku se pro daný kalendářní měsíc vždy vypočte jako průměrný zůstatek Uživatele služby za poslední předcházející 3 kalendářní měsíce. Měsíční příjem/kreditní zůstatek na produktech vedených v cizí měně bude zohledněn ve výpočtu plnění shora uvedených kritérií po přepočtu na CZK kurzem deviza střed podle platného kurzovního lístku ČNB k ultimu měsíce. Pravidla výpočtu bilančního kritéria: Při výpočtu bilančního kritéria se počítá s: kreditními zůstatky vykazovanými ke konci dotčených kalendářních měsíců na produktech vedených pro Uživatele služby a na jeho žádost i na produktech vedených pro jeho manžela/registrovaného partnera/druha v Bance a ve všech jejích dceřiných společnostech, včetně Pojišťovny České spořitelny, a. s., Vienna Insurance Group, brokerjet České spořitelny, a. s. a fondů České spořitelny, a. s., a ostatních zahraničních podílových fondů. absolutní hodnotou zůstatků vykazovaných ke konci dotčených kalendářních měsíců na úvěrových produktech vedených pro Uživatele služby a na jeho žádost i na produktech vedených pro jeho manžela/registrovaného partnera/druha v Bance a v dceřiných společnostech Stavební spořitelna České spořitelny, a. s., brokerjet České spořitelny, a. s. a Leasing České spořitelny, a. s. a sautoleasing, a. s. Počítá se pouze se zůstatky na produktech poskytovaných pro fyzické osoby-občany, tj. nebudou zahrnuty produkty vedené Bankou pro fyzickou osobu-podnikatele. Výsledná výše dosaženého bilančního zůstatku se pro daný kalendářní měsíc vždy vypočte jako průměrný zůstatek Uživatele služby za poslední předcházející 3 kalendářní měsíce. 6. Cenové podmínky Služby Premier Za Službu Premier a služby spojené s produkty poskytovanými v rámci Služby Premier platí Uživatel služby ceny podle Sazebníku České spořitelny, a. s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník ). a) Cena za Službu Premier Za Službu Premier je Uživateli služby účtována měsíční cena dle Ceníku platném v daném kalendářním měsíci. Měsíční ceny za Službu Premier Banka eviduje a jsou Uživateli služby vyúčtovány po zohlednění ceny podle bodu 6/b, a to vždy jednou za 12 kalendářních měsíců. První lhůta počíná dnem zřízení Služby Premier Uživateli služby a je ukončena/vyhodnocena po uplynutí 12 kalendářních měsíců počítaných od 1. kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci zřízení Služby Premier. Poté začíná ihned navazovat běh 2. lhůty, která má délku 12 kalendářních měsíců; stejné pravidlo se uplatní i pro běh dalších 12 měsíčních lhůt. Pokud Uživatel služby využije dále uvedenou možnost vyzkoušení Služby Premier zdarma, posouvá se počátek běhu první 12 měsíční lhůty o 6 kalendářních měsíců. Slevy z účtování ceny za Službu Premier: Z úhrnné sumy ceny za Službu Premier může Uživatel služby dostat slevu dle aktuálně platného Ceníku, a to podle plnění obratového a bilančního kritéria. Pravidla výpočtu obratového kritéria: 1. lhůta počíná dnem zřízení Služby Premier Uživateli služby a je ukončena/vyhodnocena po uplynutí 12 kalendářních měsíců počítaných od 1. kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci zřízení Služby Premier. Poté začíná ihned navazovat běh 2. lhůty, která má délku 12 kalendářních měsíců; stejné pravidlo se uplatní i pro běh dalších 12 měsíčních lhůt. Strana 4/6

5 Do plnění obratového kritéria se zahrnují pouze debetní obraty zrealizované prostřednictvím platební/ch karty/karet vydané/ých k Osobnímu/Osobním účtu/účtům Premier vedeného/ých Uživateli služby a všech kreditních karet Infinite vydaných ke kartovému účtu vedenému Uživateli služby (tj. včetně dodatkových karet) u obchodních partnerů akceptujících tyto karty k platbě zboží/služeb. Na žádost Uživatele služby lze do plnění obratového kritéria zahrnout i debetní obraty provedené prostřednictvím platebních karet vydaných k Osobnímu účtu/osobním účtům Premier vedeném/ých jeho manželovi/registrovanému partnerovi/druhovi. Informace o plnění obratového a bilančního kritéria, a tedy možnosti zjištění výše slevy, jakož i o uplynutí lhůty pro splnění obratového kritéria, sdělí Banka Uživateli služby na obchodních místech Banky s typem obsluhy Premier. Informace o plnění obratového kritéria jsou též uvedeny na výpise z Osobního účtu Premier, který je určen k zatížení roční cenou, stanovenou dle níže uvedeného pravidla. Výjimky z účtování ceny za Službu Premier: Vyzkoušení Služby Premier zdarma Banka umožní Uživateli služby na jeho žádost, aby si vyzkoušel zdarma Službu Premier, a to po dobu prvních 6 měsíců od založení Služby Premier. Pokud bude Uživateli služby během této lhůty Služba Premier na jeho žádost ukončena či zanikne z důvodu zániku jediného, tj. posledního, Osobního účtu Premier, nebude mu účtována cena za Službu Premier. Uživatel služby je povinen plnit podmínky pro poskytování Služby Premier, jak je uvedeno výše v bodu 5. b) Cena za neplnění příjmového/depozitního/bilančního kritéria Služby Premier Neplní-li Uživatel služby kritéria uvedená v bodě 5 Sdělení, je Banka oprávněna mu účtovat cenu za každý měsíc neplnění těchto kritérií dle Ceníku. c) Celkové vyúčtování cen Služby Premier Celkové vyúčtování probíhá na vrub Osobního účtu Premier vedeného Uživateli služby. Pokud má Uživatel služby více Osobních účtů Premier, je vyúčtování prováděno na vrub Osobního účtu Premier s nejstarším datem vzniku. Pokud se na plnění obratového kritéria podílejí ve smyslu bodu 6 další osoby, kterým jsou také vedeny Osobní účty Premier, je vyúčtování prováděno na vrub Osobního účtu Premier, který je v režimu Osobní účet Premier veden nejdéle. Od výše ročně evidované celkové sumy cen za Službu Premier se před zaúčtováním Uživateli služby odečítají případně zaplacené měsíční ceny za neplnění příjmového/depozitního/bilančního kritéria služby Premier ve stejné lhůtě 12 měsíců. Výše veškerých cen uvedených v bodech a a b nemůže přesáhnout celkovou sumu měsíčních cen za 12 měsíční lhůtu. Pokud Služba Premier zanikne před uplynutím aktuálně probíhající 12 měsíční lhůty, bude k datu ukončení Služby Premier proveden výpočet bilančního kritéria a poměrného plnění obratového kritéria pro určení výše případné slevy a bude mu vyúčtována poměrná část. Cena za vedení Běžného účtu Premier v cizí měně Cena za vedení každého Běžného účtu Premier v cizí měně nad rámec stanovený Ceníkem pro vedení zdarma je účtována k tíži Osobního účtu Premier vedeného Uživateli služby (pokud má Uživatel služby více Osobních účtů Premier, účtuje se taková cena k tíži účtu vedeného v režimu Osobní účet Premier nejdéle). 7. Specifika pro zřízení a vedení Služby Premier Banka poskytne Uživateli služby službu Premier na základě akceptace jeho žádosti o takovou službu. Majitelé sporožirového účtu nebo Osobního účtu České spořitelny mohou písemně požádat Banku o zřízení Služby Premier a zároveň o ukončení vedení uvedeného účtu dle podmínek pro citovaný účet a jeho další vedení dle podmínek Smlouvy o Osobním účtu Premier. Ke změně obsahu smlouvy platí následující podmínky: Akceptací takové žádosti Bankou se ve lhůtě tří obchodních dnů po podání žádosti mění podmínky Smlouvy o Osobním účtu České spořitelny/smlouvy o sporožirovém účtu na podmínky Smlouvy o Osobním účtu Premier. Bance zaniká povinnost plnit dříve sjednané podmínky pro vedení účtu a nastupuje povinnost vést účet podle podmínek platných pro Osobní účet Premier, včetně podmínky pro úročení peněžních prostředků na Osobním účtu Premier. Je-li ke dni účinnosti změny Smlouvy o sporožirovém účtu evidován na sporožirovém účtu kontokorent s roční periodicitou vyúčtování úroků, ode dne účinnosti změny smlouvy se mění periodicita vyúčtování úroků z takového kontokorentu z roční na měsíční s tím, že tyto úroky budou splatné k poslednímu dni každého kalendářního měsíce a Banka je oprávněna je tentýž den připsat k jistině příslušného kontokorentu. Byly-li v případě sporožirového účtu sjednány Program Student+, Výhodný program, Komplexní program, účet Senior či Exclusive konto a v případě Osobního účtu České spořitelny režim speciálního úročení Spořicí plán, pojistné programy Pojištění schopnosti hradit pravidelné výdaje pro případ smrti, invalidity a pracovní neschopnosti, resp. ztráty zaměstnání, právní ochrana pro majitele soukromých bankovních účtů vedených u České spořitelny, a. s., resp. výlučně formou právní porady, v právních vztazích vyplývajících z kupní smlouvy k movité věci, resp. v právních vztazích, jejichž předmětem je movitá nebo nemovitá věc nebo služba, Cestovní pojištění, Úrazové pojištění či Asistenční služba, zaniká takové ujednání ke dni bezprostředně předcházejícímu dni účinnosti smlouvy o Osobním účtu Premier. Nadále zůstávají zachovány veškeré úkony Strana 5/6

6 (dispozice dle podpisového vzoru k účtu, udělené příkazy apod.), číslo a měna účtu a ostatní služby související s účtem, pokud nebude sjednáno jinak. Na Osobní účet Premier se nevztahují specifika pro zřízení a vedení Osobního účtu České spořitelny, Osobního účtu České spořitelny Absolvent, Osobního účtu České spořitelny Student, Osobního účtu České spořitelny Junior a pro poskytování souvisejících produktů a služeb. V případě, že klient v době změny obsahu smlouvy o účtu má vydanou standardní debetní kartu České spořitelny, bude mu v nejbližší automatické výměně vyrobena následující karta takto: Za kartu Visa Electron/Visa Electron Student/Visa Classic Partner/Visa Gold Partner se mu v automatické výměně vyrobí Visa Classic Premier. Za kartu Maestro/MC Standard Partner/MC Gold Partner se mu v automatické výměně vyrobí MC World Elite. Karta s individuálním designem bude v rámci automatické výměny převydána na kartu Premier bez individuálního designu. V rámci automatické výměny budou vždy zachovány transakční limity z původní karty. Karty Visa Gold Partner/MC Gold Partner/Visa Gold Exclusive budou zpoplatněny dle platného Ceníku. V případě, že klient po uzavření smlouvy ke kartovému účtu ke kreditní kartě Visa Infinite nesplní alespoň jedno z kritérií uvedených v bodě 5 Sdělení, je Banka oprávněna pozastavit vydání kreditní karty Infinite klientovi do doby, než klient splní alespoň jedno z kritérií uvedených v bodě 5 Sdělení. Tímto nejsou dotčeny ostatní body Sdělení. Po dobu trvání Služby Premier je Uživatel služby oprávněn požádat Banku o produkty Premier a doplňkové produkty uvedené v bodě 4 Sdělení. Tyto produkty jsou poskytovány dle typu produktu na základě samostatné smlouvy nebo na základě dohody uzavřené akceptací žádosti Uživatele služby o produkt. Uživatel služby majitel stávajícího běžného účtu v cizí měně/spořícího účtu Internetového spoření České spořitelny nebospoření České spořitelny může požádat Banku o ukončení vedení těchto účtů za stávajících podmínek a jejich další vedení dle podmínek Smlouvy o Běžném účtu Premier v cizí měně/spoření PREMIER. Ke změně obsahu stávajících smluv platí následující podmínky: Akceptací žádosti Bankou ve lhůtě tří obchodních dnů po podání žádosti se mění podmínky stávajících smluv na podmínky smlouvy o shora uvedených produktech Premier. Bance zaniká povinnost plnit dříve sjednané podmínky pro vedení účtu a nastupuje povinnost vést účet dle podmínek platných pro produkty Premier. Nadále však zůstávají zachovány veškeré úkony (dispozice dle podpisového vzoru byl-li k účtu zřízen, udělené příkazy apod.) a služby související s účtem, číslo a měna účtu. Klient/Uživatel služby může podat žádost ve smyslu tohoto bodu Sdělení a Banka ji může přijmout i mimo prostory vybraných poboček Banky, a to na základě výslovné žádosti klienta/uživatele služby. Nebude-li taková žádost takto akceptována Bankou, je Uživatel služby povinen se na telefonickou výzvu Banky dostavit v dohodnutém dni a čase do zvoleného obchodního místa Banky k podpisu smluv o zvolených finančních službách. Nedostaví-li se k podpisu smluv ani po uplynutí lhůty 30 kalendářních dnů od sjednaného termínu a s Bankou si nesjedná jinak, nebudou Služba Premier ani jiné produkty Bankou poskytnuty. 8. Ukončení účinnosti dohody o poskytování Služby Premier Dohoda o poskytování Služby Premier pozbývá účinnosti z těchto důvodů: a) pro neplnění kritérií uvedených v bodě 5 Sdělení ze strany Uživatele služby, a to ke dni sdělenému Uživateli služby Bankou; b) z důvodu zániku jediného, tj. posledního, Osobního účtu Premier vedeného Uživateli služby, a to ke dni zániku uvedeného účtu; c) na základě žádosti Uživatele služby akceptované Bankou nejpozději ve lhůtě tří obchodních dnů ode dne podání takové žádosti; d) z podnětu Banky (např. z důvodu vyřazení Služby Premier z obchodní nabídky Banky) ke dni sdělenému Uživateli služby v dostatečném časovém předstihu před zánikem Služby Premier. Zánikem Služby Premier se mění podmínky smluv o produktech Premier, Bance zaniká povinnost plnit dříve sjednané podmínky pro vedení a správu produktů Premier a nastupuje povinnost vést je, pokud nebudou na žádost Uživatele služby také zrušeny, dále dle podmínek platných pro produkty, na jejichž smluvní režim přejdou, takto: 8.1 Zanikají podmínky pro vedení Osobního účtu Premier a účet je dále veden podle podmínek stanovených Bankou pro služby BLUE a Osobního konta České spořitelny nebo podle podmínek pro Osobní účet České spořitelny II a služby v rámci nich poskytované.. Nadále zůstávají zachovány veškeré úkony (dispozice dle podpisového vzoru k účtu, udělené příkazy apod.), číslo a měna účtu Pokud nebude s klientem dohodnuto jinak, bude mu při nejbližší automatické výměně vyrobena platební karta vydávaná v rámci služby BLUE nebo k Osobnímu účtu České spořitelny II, a to se standardními limity pro daný typ karty a charakter účtu. Pokud bude v takové automatické výměně vyrobena karta Visa Gold Exclusive, budou Bankou účtovány ceny dle platného Ceníku. Strana 6/6

7 8.3 Dochází ke změně výše úrokové sazby úvěru na Osobním účtu Premier (kontokorent) a nadále se na tento úvěr použije úroková sazba vyhlašovaná Bankou v Ceníku pro obdobný produkt (kontokorent) na Osobním účtu České spořitelny II nebo ve službě BLUE. 8.4 Zanikají podmínky pro vedení Běžného účtu Premier v cizí měně a účet je dále veden dle podmínek stanovených Bankou pro standardní běžný účet v cizí měně. Nadále zůstávají zachovány veškeré úkony (dispozice dle podpisového vzoru k účtu, udělené příkazy apod.), číslo a měna účtu. 8.5 Zanikají podmínky pro vedení Spořícího účtu Premier nebo Spoření PREMIER a účet je dále veden dle podmínek stanovených Bankou pro Spoření České spořitelny. Zanikne zmocnění udělené jiné osobě klientem na podpisovém vzoru ke Spořicímu účtu. Pro účet platí pouze čtvrtletní frekvence vyhotovení elektronických výpisů a původně jinak sjednané frekvence (měsíční, pololetní, roční) zaniknou. Klient je oprávněn provádět pouze tyto operace: jednorázové příkazy k úhradě s výjim- kou jednorázových příkazů k úhradě v rámci zahraničního platebního styku zadaný prostřednictvím služby SERVIS 24, a to pouze na kontaktní účet sjednaný v původní smlouvě (toto pravidlo se neuplatní v případě výplaty zůstatku zrušeného účtu). Vklady a výběry hotovosti nejsou nadále přípustné a rovněž nelze nadále provádět příkazy k úhradě prostřednictvím obchodních míst Banky. Nadále zůstávají zachovány veškeré úkony (udělené příkazy apod.), číslo a měna účtu. 8.6 Smlouva o vkladovém účtu Premier s obnovováním (revolvingem) se v nejbližší den splatnosti po zániku Služby Premier ukončuje, tj. neprodlužuje se (neobnovuje se) účinnost smlouvy do dalšího dne splatnosti vkladu. Nadále zůstávají zachovány do doby ukončení účinnosti smlouvy veškeré úkony (dispozice dle podpisového vzoru k účtu, udělené příkazy apod.), číslo a měna účtu. 8.7 Smlouva o vkladovém účtu Premier bez obnovování (revolvingu) zaniká po skočení sjednané doby uložení vkladu. Nadále zůstávají zachovány do doby ukončení účinnosti smlouvy veškeré úkony (dispozice dle podpisového vzoru k účtu, udělené příkazy apod.), číslo a měna účtu. 8.8 Kartový účet s kreditní kartou Infinite majitele účtu a dalších karet ke stejnému účtu pokud nebude s klientem dohodnuto jinak, končí účinnost smlouvy, na jejímž základě je Bankou pro klienta veden kartový účet s kreditní kartou Infinite, a klient je povinen splatit veškeré své závazky vyplývající z této smlouvy. 8.9 Majetkový účet nadále pokračuje za původních podmínek Smlouva o službě SERVIS 24 jakož i Smlouva o službě Vyšší zabezpečení a Smlouva o zůstatkových SMS bez služby Servis 24 zůstávají beze změny. Pokud Služba Premier zanikne před uplynutím aktuální 12 měsíční lhůty, bude k datu ukončení Služby Premier, jak je uvedeno v bodě 6 Sdělení, proveden výpočet poměrného plnění obratu a v případě neplnění obratového kritéria vyúčtována Uživateli služby poměrná výše roční ceny. Pokud nebude s klientem sjednáno jinak, bude správa produktů dosud vedených na obchodních místech s obsluhou Služba Premier převedena Bankou na obchodní místo nejbližší místu adresy obchodního místa Banky s typem obsluhy Služby Premier a klient o tom bude informován na nejbližším výpise k danému produktu. Sdělení nabývá účinnosti dnem a nahrazuje Sdělení platné do Česká spořitelna, a. s. Strana 7/6

8 Oznámení České spořitelny, a. s., o úrokových sazbách produktů Erste Premier Obsah: 1. Vkladové produkty Premier v české měně Osobní účet Premier Spořicí účet Premier Spořicí účet Premier Plus Vkladové účty Premier 2. Vkladové produkty Premier v cizí měně Běžné účty Premier v cizí měně Vkladový účet Premier v cizí měně 3. Úvěrové produkty Premier v české měně Karta VISA Infinite 4. Obecná ustanovení 1. Vkladové produkty Premier v české měně Osobní účet Premier Kreditní zůstatek 0,01 % Nepovolený debetní zůstatek na Osobním účtu Premier Spoření Premier V případě výběru ze Spoření Premier nepřipíšeme na účet úrok za daný kalendářní měsíc. REPO sazba ČNB + 7 % p. a. Část kreditního zůstatku do Kč včetně 0,40 % p. a. Část kreditního zůstatku nad Kč 0,01 % p. a. měsíční úroková sazba 2,086 % p. m. Spořicí účet Premier (od se nezakládá) Kreditní zůstatek 1. pásmo do ,99 Kč 2. pásmo od Kč základní úrok 0,10 % 0,10 % bonusový úrok * 0,30 % * Vztahuje se na Spořicí účet Premier, pokud jeho průměrná denní hodnota zůstatku v průběhu aktuálního sledovaného období je stejná nebo vyšší než průměrná denní hodnota zůstatku v předchozím sledovaném období. Pro první sledované období je úrokový bonus přiznán vždy. Sledovaného období = kalendářní čtvrtletí. Spořicí účet Premier Plus (od se nezakládá) Kreditní zůstatek 1. pásmo do ,99 Kč 2. pásmo od Kč základní úrok 0,20 % 0,20 % bonusový úrok 1,00 % Nabídka pro klienty bez investice v podílových fondech. Bonusovým úrokem bude úročena taková část zůstatku na účtu, která bude odpovídat hodnotě klientem vlastněných podílových listů v otevřených podílových fondech, a to vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce. Do plnění podmínek budou započítávány objemy v otevřených podílových fondech Investiční společnosti České spořitelny, a. s., REICO Investiční společnost České spořitelny, a. s., ERSTE Sparinvest, zahraniční otevřené podílové fondy prodávané Českou spořitelnou. Za první sledované období je bonusový úrok přiznán vždy. Úrok je připisován měsíčně. Účinnost od Strana 1/4

9 Vkladové účty Premier (pevná úroková sazba) Doba uložení vkladu 1. pásmo do ,99 Kč 2. pásmo od do ,99 Kč 3. pásmo od do ,99 Kč 4. pásmo od do ,99 Kč 5. pásmo od Kč 7 dní * 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 14 dní * 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 1 měsíc ** 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 2 měsíce * 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 3 měsíce ** 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 4 měsíce * 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 5 měsíců * 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 6 měsíců ** 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 7 měsíců * 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 8 měsíců * 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 9 měsíců * 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 10 měsíců * 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 11 měsíců * 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 12 měsíců ** 0,10 % 0,10 % 0,10 % 0,10 % 0,10 % 18 měsíců *** 0,15 % 0,15 % 0,15 % 0,15 % 0,15 % 24 měsíců *** 0,20 % 0,20 % 0,20 % 0,20 % 0,20 % 36 měsíců *** 0,30 % 0,30 % 0,30 % 0,30 % 0,30 % 48 měsíců 0,40 % 0,40 % 0,40 % 0,40 % 0,40 % * S účinností od se vkladové účty s těmito splatnostmi nezakládají. ** S účinností od se vkladové účty s těmito splatnostmi nezakládají. *** S účinností od se vkladové účty s těmito splatnostmi nezakládají. Při splnění podmínek stanovených bankou je vkladovému účtu přiznána úroková prémie 15 % z úrokového výnosu z přívkladů. Od úroková prémie 15 % z úrokového výnosu z příkladů již není poskytována. Z vkladového účtu je možné zdarma realizovat první výběr až do výše 25% z jistiny vkladu při založení (resp. obnovení) mimo stanovenou splatnost. První výběr až do výše 25 % se nepovažuje za předčasný výběr. Při výběru z vkladového účtu založeného od přesahujícím tuto výši, nebo každém dalším výběru Vám nepřipíšeme úrok za období od založení účtu, jeho obnovení nebo od data připsání úroků do data výběru. Jako začátek je považován okamžik, který je nejblíže datu výběru. Při výběru z vkladového účtu založeného do včetně přesahujícím tuto výši, nebo každém dalším výběru Vám bude naúčtován poplatek. Výše poplatku se určí následovně: vybíraná částka 2,00 % počet dní do splatnosti vkladového účtu / 360. Minimální výše poplatku je 0,50 % z vybírané částky, maximální výše poplatku je 7,00 % z vybírané částky. Účinnost od Strana 2/4

10 2. Vkladové produkty Premier v cizí měně Běžný účet Premier v cizí měně Měna Kreditní zůstatek Debetní zůstatek Sankční úrok CAD 0,01 % 15,00 % 20,00 % CHF 0,01 % 15,00 % 20,00 % DKK 0,01 % 15,00 % 20,00 % EUR 0,01 % 15,00 % 20,00 % GBP 0,01 % 15,00 % 20,00 % JPY 0,00 % 15,00 % 20,00 % SEK 0,01 % 15,00 % 20,00 % USD 0,01 % 15,00 % 20,00 % Vkladové účty Premier v cizí měně Doba uložení vkladu Měna Do 7 dní 14 dní 1 měsíc 2 měsíce 3 měsíce 6 měsíců 12 měsíců 24 měsíců CAD ,9 0,05 % 0,05 % 0,32 % 0,32 % 0,58 % 0,85 % 1,25 % CHF ,9 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % DKK ,9 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % EUR 9 999,9 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,05 % 0,12 % 0,35 % GBP 7 999,9 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,05 % 0,08 % 0,17 % 0,38 % 0,38 % JPY ,9 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % SEK ,9 0,45 % 0,47 % 0,49 % 0,47 % 0,49 % 0,55 % 0,84 % USD ,9 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,05 % 0,05 % 0,05 % 0,23 % 0,23 % Měna Do Do Doba uložení vkladu 7 dní 14 dní 1 měsíc 2 měsíce 3 měsíce 6 měsíců 12 měs. 24 měs. CAD , ,9 0,09 % 0,08 % 0,37 % 0,37 % 0,63 % 0,90 % 1,30 % CHF , ,9 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % DKK , ,9 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % EUR , ,9 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,05 % 0,17 % 0,40 % GBP 8 000, ,9 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,05 % 0,13 % 0,22 % 0,43 % 0,43 % JPY , ,9 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,05 % SEK , ,9 0,50 % 0,52 % 0,54 % 0,52 % 0,54 % 0,60 % 0,89 % USD , ,9 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,05 % 0,05 % 0,05 % 0,28 % 0,28 % Doba uložení vkladu Měna Od 7 dní 14 dní 1 měsíc 2 měsíce 3 měsíce 6 měsíců 12 měsíců 24 měsíců CAD ,0 0,14 % 0,13 % 0,42 % 0,42 % 0,68 % 0,95 % 1,35 % CHF 8 000,0 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % DKK ,0 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % EUR ,0 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,14 % 0,27 % 0,50 % GBP ,0 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,05 % 0,18 % 0,27 % 0,48 % 0,48 % Účinnost od Strana 3/4

11 Doba uložení vkladu Měna Od 7 dní 14 dní 1 měsíc 2 měsíce 3 měsíce 6 měsíců 12 měsíců 24 měsíců JPY ,0 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,10 % SEK ,0 0,55 % 0,57 % 0,59 % 0,57 % 0,59 % 0,65 % 0,94 % USD ,0 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,05 % 0,05 % 0,10 % 0,38 % 0,38 % Při výběru z vkladového účtu mimo stanovenou lhůtu pro výběr se uplatňuje sankční poplatek: sankční poplatek = vybíraná částka 2,00 % počet dní do splatnosti vkladového účtu / 360 Minimální výše sankčního poplatku je 0,50% z vybírané částky, maximální výše sankčního poplatku je 7,00 % z vybírané částky. Sankční poplatek se neuplatňuje v případě, že se jedná o první výběr z vkladového účtu mimo stanovenou lhůtu pro výběr a současně vybíraná částka je nejvýše 25 % z jistiny vkladového účtu při jeho založení, resp. obnovení (vyjma účtů s nestandardní dobou uložení vkladu). Pozn. V případě platebních účtů, na které se vztahuje zákon o platebním styku, je úroková sazba na kreditních zůstatcích vyhlašovaná (tzn. snížení úrokové sazby je komunikováno klientovi alespoň 60 dní předem). 3. Úvěrové produkty Premier v české měně Kontokorenty a úvěry roční úroková sazba měsíční úroková sazba Kontokorent na Osobním účtu Premier 11,90 % p. a. 0,992 % p. m. Půjčka Premier 5,90 % p. a. 0,492 % p. m. Konsolidace PREMIER 6,90 % p. a. 0,575 % p. m. Karta Visa Infinite Při 100% úhradě celkové čerpané částky do data úhrady pouze pro bezhotovostní platby kartou Při úhradě menší než 100% celkové čerpané částky pro bezhotovostní platby kartou roční úroková sazba měsíční úroková sazba 0,00 % p. a. 0,00 % p. m. 9,90 % p. a. 0,83 % p. m. Při úhradě menší než 100% celkové čerpané částky pro výběry hotovostí 23,88 % p. a. 1,99 % p. m. Při převodu zůstatku kreditní/úvěrové karty vydané jinou společností 9,90 % p. a. 0,83 % p. m. Limit současné minimální úhrady je 9 Kč. 4. Obecná ustanovení Ceny dalších produktů a služeb z nabídky České spořitelny najdete ve standardním Oznámení o úrokových sazbách. Všechny úrokové sazby jsou p. a., není-li uvedeno jinak. Účinnost od Strana 4/4

12 Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Služba Erste Premier Obsah: 1. Služba Erste Premier Služba Erste Premier je poskytována v souladu se Sdělením klientům České spořitelny, a.s. Specifika pro Službu Erste Premier a pro produkty v jejím rámci poskytované (dále jen Sdělení ). 1. Služba Erste Premier Základní cena za Službu Erste Premier Kč ročně ( tj Kč měsíčně) Účtovaná cena za Službu Erste Premier závisí na využívání bankovních produktů klienta v rámci FSČS a na kartovém obratu klienta v souladu s níže uvedenou tabulkou: Měsíční cena při splnění příjmového nebo depozitního nebo bilančního kritéria Kartový obrat za rok (v Kč) do až od Bilanční kritérium (v Kč) do zdarma až zdarma zdarma od zdarma zdarma zdarma Měsíční ceny se účtují zpětně za uplynulých 12 měsíců. V případě neplnění příjmového/depozitního/ bilančního kritéria Služby Erste Premier se cena účtuje měsíčně a to vždy v plné výši základní měsíční ceny za Službu Erste Premier. Bonifikaci ve výši 200 Kč Vám připíšeme pokud: máte sjednaný Osobní účet Premier a Službu Erste Premier a zároveň z tohoto účtu hradíte pravidelně cenu za telefonní tarif zprostředkovaný naší dceřinou společností ČS do domu, a. s. Jestliže z Vašeho Osobního účtu Premier pravidelně hradíte cenu za více telefonních čísel, pro které jste sjednali smlouvu prostřednictvím naší dceřiné společnosti ČS do domu, a. s., připíšeme Vám stejnou bonifikaci za každé takové číslo, nejvýše však do celkového počtu 4 čísel. Výše uvedené částky Vám připíšeme na Osobní účet Premier vždy následující měsíc po zaplacení ceny tarifů, za každý tarif maximálně po dobu 24 měsíců od první platby příslušného tarifu a pouze dokud splňujete výše uvedené podmínky. Ceny dalších produktů a služeb z nabídky České spořitelny najdete ve standardním Sazebníku České spořitelny. Ceny jsou uvedeny v Kč, není-li uvedeno jinak. Pro účty v cizí měně jsou ceny uváděny v Kč, ale vybírají se v příslušné protihodnotě cizí měny. Pokud je účtována cena odpovídající její maximální/minimální částce nebo pevně stanovená cena, přepočítá se dle aktuálně známého kurzu České národní banky v den splatnosti/zaúčtování poplatku. Pokud je účtována cena odpovídající její procentní sazbě, přepočítá se dle aktuálního obchodního kurzu České spořitelny, a. s., v den splatnosti transakce/zaúčtování poplatku. Mimo ceny za úkony uvedené v Sazebníku se účtují náhrady skutečných výloh cizích (např. výlohy jiných bank a institucí). Ceny se hradí v hotovosti při provádění úkonu nebo se účtují na vrub účtu, nejpozději při rušení účtu, event. koncem roku. Na cenu uhrazenou v hotovosti je Česká spořitelna, a. s., povinna vydat potvrzení, je-li o to požádána. Další ceny požadované za služby České spořitelny, a. s., jsou uvedeny v ostatních částech Sazebníku. Ve výjimečných případech může banka poskytnout slevu z uvedené ceny. Tento sazebník nabývá účinnosti dnem a každá případná změna bude zveřejněna v pobočkách České spořitelny, a. s. Účinnost od Strana 1/1

13 Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Osobní účet Premier 2. Běžný účet Premier v cizí měně 3. Vkladový účet Premier 4. Spořicí účet Premier a Spoření Premier 5. Výpisy 6. Ostatní položky 1. Osobní účet Premier 1.1 Zřízení, zrušení účtu Zřízení účtu Zrušení účtu zdarma zdarma 1.2 Produkty a služby zdarma v měsíční ceně Vedení účtu SERVIS 24 (Internetbanking, Telebanking, GSM banking) Dvě debetní karty (Visa Infinite nebo Visa Classic nebo MasterCard World Elite) Výběry debetní kartou z bankomatu České spořitelny Výběry debetní kartou ze všech bankomatů v zahraničí Bezhotovostní transakce v české měně * (v rámci ČR) Zůstatkové SMS Vyhotovení výpisu od měsíční frekvence výše (včetně) Pozn.: zaslání výpisu poštou či osobní převzetí v pobočce je standardně zpoplatněno. Sjednání, správa a vedení úvěru na účtu (kontokorent) zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma * Uvedené transakce v rámci České spořitelny, a. s., i do/z jiné banky v České republice v české měně: převzetí platebního příkazu (položka) přes přímé bankovnictví prostřednictvím služby SERVIS 24 (Telebanking automatická hlasová služba, Telebanking telefonní bankéř, Internetbanking, GSM banking), prostřednictvím bankomatu České spořitelny, a. s., poštou, prostřednictvím sběrného boxu, na přepážce; realizace trvalého příkazu/souhlasu s inkasem/sipo (položka); došlá bezhotovostní platba (položka); platba poštovní poukázkou B (mimo připočítané ceny dle služeb České pošty, s. p.); příplatek za platbu z/do jiné banky (položka). 2. Běžný účet Premier v cizí měně Zřízení účtu Zrušení účtu Vedení účtu měsíčně první účet v měně EUR USD GB Vedení účtu měsíčně každý další účet zdarma zdarma zdarma 40 * * Poplatek je účtován z Osobního účtu Premier. Účinnost od Strana 1/2

14 3. Vkladový účet Premier Zřízení a vedení vkladových účtů Změna dispozice klienta s převodem jistiny a/nebo úroků zdarma zdarma 4. Spořicí účet Premier a Spoření Premier Zřízení účtu Vedení účtu měsíčně Zrušení účtu zdarma zdarma zdarma 5. Výpisy Elektronicky SERVIS 24 Internetbanking zdarma Papírově na adresu v ČR 25 Papírově na adresu mimo ČR 40 Papírově v pobočce Ostatní položky Další debetní karta (Visa Classic nebo MasterCard World Elite) k Osobnímu účtu Premier měsíčně 60 Další debetní karta (Visa Infinite) k Osobnímu účtu Premier měsíčně 500 Smluvní pokuta za prodlení * 500 Omezení dispozice s peněžními prostředky na účtu 150 * Pokud nám neuhradíte dlužnou částku včas (k datu splatnosti), můžeme Vám od tohoto data (data splatnosti) účtovat smluvní pokutu za prodlení ve výši 500 Kč. Smluvní pokutu můžeme účtovat u jednoho účtu maximálně jednou měsíčně. Nárok na zaplacení smluvní pokuty nám vznikne v každém kalendářním měsíci, ve kterém budete mít na účtu nedoplatek vyšší než 100 Kč. Smluvní pokuta je splatná následující den po datu splatnosti nezaplacené dlužné platby. Ceny ostatních produktů a služeb České spořitelny najdete ve standardním Ceníku České spořitelny. Ceny jsou uvedeny v Kč, není-li uvedeno jinak. Cena za vedení účtů se hradí bez ohledu na skutečnost, zda bude účet zrušen před uplynutím v Ceníku stanoveného časového období. Pro účty v cizí měně jsou ceny uváděny v Kč, ale vybírají se v příslušné protihodnotě cizí měny. Pokud je účtována cena odpovídající její maximální/minimální částce nebo pevně stanovená cena, přepočítá se dle aktuálně známého kurzu České národní banky v den splatnosti/zaúčtování poplatku. Pokud je účtována cena odpovídající její procentní sazbě, přepočítá se dle aktuálního obchodního kurzu České spořitelny, a. s., v den splatnosti transakce/zaúčtování poplatku. Mimo ceny za úkony uvedené v Ceníku se účtují náhrady skutečných výloh cizích (např. výlohy jiných bank a institucí). Ceny se hradí v hotovosti při provádění úkonu nebo se účtují na vrub účtu, nejpozději při rušení účtu, event. koncem roku. Na cenu uhrazenou v hoto - vosti je Česká spořitelna, a. s., povinna vydat potvrzení, je-li o to požádána. Další ceny požadované za služby České spořitelny, a. s., jsou uvedeny v ostatních částech Ceníku. Ve výjimečných případech může banka poskytnout slevu z uvedené ceny. Tento Ceník je současně Sazebníkem České spořitelny, a. s., pro bankovní obchod. Tento Ceník nabývá účinnosti dnem a každá případná změna bude zveřejněna v pobočkách České spořitelny, a. s. Účinnost od Strana 2/2

15 Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část II. Platební styk Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty vedené v cizí měně 4. Zahraniční platební styk 5. Obecné položky 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy (v české měně, v cizí měně prováděné uvnitř banky) SERVIS 24 Internetbanking, Telebanking: automatická hlasová služba, GSM banking, PLATBA 24, ostatní služby přímého bankovnictví SERVIS 24 Telebanking: služby telefonní bankéř Bankomat/platbo - mat České spořitelny Sběrný box Pošta Přepážka 1.1 Odchozí bezhotovostní platby platební příkazy/domácí platby do České spořitelny (za položku) Převzetí platebního příkazu Osobní účet Premier zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma první příkaz v měsíci Převzetí platebního příkazu Spořicí účet Premier zdarma první příkaz v měsíci 65 každý další příkaz v měsíci 65 každý další příkaz v měsíci (Pouze na pobočkách, které poskytují Službu ERSTE Premier) Převzetí platebního příkazu Spoření Premier zdarma zdarma Převzetí platebního příkazu ostatní účty 5 * standardní formulář 40 nestandard - ní formulář 20 standardní formulář 40 nestandard - ní formulář 20 standardní formulář 40 nestandard - ní formulář Převzetí a provedení zrychleného platebního příkazu Převzetí a okamžité zpracování platebního příkazu Osobní účet Premier, ostatní účty 80 Převzetí a okamžité zpracování platebního příkazu Spořicí účet Premier zdarma první příkaz v měsíci 65 každý další příkaz v měsíci 1.2 Odchozí bezhotovostní platby platební příkazy/domácí platby mimo Českou upořitelnu (za položku) Převzetí platebního příkazu Osobní účet Premier zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma Převzetí platebního příkazu Spořicí účet Premier zdarma první příkaz v měsíci 67 každý další příkaz v měsíci zdarma první příkaz v měsíci 67 každý další příkaz v měsíci Převzetí platebního příkazu Spoření Premier 2 2 Převzetí platebního příkazu ostatní účty 7 ** standardní formulář 42 nestandard - ní formulář 22 standardní formulář 42 nestandard - ní formulář 22 standardní formulář 42 nestandard - ní formulář Převzetí a provedení zrychleného platebního příkazu Převzetí a okamžité zpracování platebního příkazu Osobní účet Premier, ostatní účty 82 Účinnost od Strana 1/4

16 Převzetí a okamžité zpracování platebního příkazu Spořicí účet Premier zdarma první příkaz v měsíci 67 každý další příkaz v měsíci * Pro Internetové spoření České spořitelny převzetí jednoho jednorázového platebního příkazu přes přímé bankovnictví prostřednictvím SERVIS 24 Interentbanking měsíčně zdarma, každý další příkaz zpoplatněn sazbou 65 Kč. ** Pro Internetové spoření České spořitelny převzetí jednoho jednorázového platebního příkazu přes přímé bankovnictví prostřednictvím SERVIS 24 Interentbanking měsíčně zdarma, každý další příkaz zpoplatněn sazbou 67 Kč. 1.3 Ostatní odchozí bezhotovostní platby SERVIS 24 Internetbanking, Telebanking: automatická hlasová služba, GSM banking Bankomat České spořitelny Přepážka Obchodník Platba kartou zdarma Dobití mobilního telefonu 5 zdarma Platba poštovní poukázkou typu B Osobní účet Premier zdarma Platba poštovní poukázkou typu B 20 + cena dle ceníku České pošty 1.4 Trvalý příkaz/souhlas s inkasem (trvalá platba, inkaso/sipo) Přímé bankovnictví Přepážka Zřízení zdarma zdarma Změna, zrušení z podnětu klienta zdarma zdarma Realizace platby (za položku) Osobní účet Premier zdarma zdarma Realizace platby do České spořitelny (za položku) ostatní účty Realizace platby mimo Českou spořitelnu (za položku) ostatní účty Došlé bezhotovostní platby Došlá bezhotovostní platba z České spořitelny i z jiné banky (za položku) Osobní účet Premier, Spořicí účet Premier, Spoření Premier zdarma Došlá bezhotovostní platba z České spořitelny (za položku) ostatní účty 5 Došlá bezhotovostní platba z jiné banky (za položku) Spoření Premier 2 Došlá bezhotovostní platba z jiné banky (za položku) ostatní účty 7 Poplatek za došlou platbu (včetně příplatku za platbu z/do jiné banky) se neúčtuje u účtů s názvem X konto a pro účty založené do s názvem Xtra konto a Šikovné spoření České spořitelny, Šikovné spoření České spořitelny Plus a Internetové spoření České spořitelny. 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 2.1 Vklad hotovosti Vkladový bankomat České spořitelny Přepážka Na účty vedené u České spořitelny zdarma zdarma Vklad mincí v Kč do 100 ks každé denominace * zdarma Vklad mincí v Kč od 101 ks každé denominace * 3 %, min. 125 Třetí osobou (vkladatel není majitelem ani disponentem účtu) 5 80 Na účty vedené u jiných bank v ČR ** 80 3 %, min. 125 * Počet mincí se sčítá během jednoho pracovního dne, u netříděných mincí se účtuje navíc za každých započatých 15 min. práce 75 Kč. ** Netýká se vkladů ve prospěch účtů vedených u dceřinných společností České spořitelny, a. s. V případě, že hotovost není roztříděna a adjustována po jednotlivých denominacích do sáčků nebo svitků (dle zákona o oběhu bankovek a mincí č. 136/2011 Sb. a prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu), připočítá se za každých započatých 15 min. práce 75 Kč. Tuto službu poskytujeme pouze pro klienty České spořitelny, a.s. Účinnost od Strana 2/4

17 2.2 Výběr hotovosti Bankomat České spořitelny Bankomat jiné banky/cash advance (v ČR) Bankomat ERSTE GROUP * Bankomat jiné banky v zahraničí cash advance v zahraničí Přepážka Obchodník Debetní kartou k Osobnímu účtu Premier zdarma 40 zdarma zdarma 125 Ostatními kartami Dokladem 80 Cash back zdarma Výběr hotovosti ze Spoření Premier na přepážce je zdarma. * Erste Bank Rakousko, Slovenská sporiteľňa, Erste Bank&Steiermärkische Bank Chorvatsko, Erste Bank Maďarsko, Erste Bank Srbsko, Banca Comerciala Romana Rumunsko, BCR Chissinau Moldavsko, Erste Bank Podgorica Černá Hora, Sparkasse Bank Makedonie, Sparkasse Bank Bosna a Hercegovina. 2.3 Ostatní hotovostní operace Výměna bankovek nebo mincí v Kč do 100 každé denominace ks * zdarma Výměna bankovek nebo mincí v Kč od 101 každé denominace * 3 %, min. 125 Výběr mincí v Kč 3 %, min. 125 * Počet mincí a bankovek se sčítá během jednoho pracovního dne, u netříděných mincí se účtuje navíc za každých započatých 15 min. práce 75 Kč. 3. Hotovostní operace pro účty vedené v cizí měně 3.1 Vklad hotovosti Vklad Kč 1 %, min. 40 Vklad bankovek cizí měny do ekvivalentu Kč včetně Vklad bankovek cizí měny nad ekvivalent Kč zdarma 0,15 % z vkládané částky + příp. cena za vklad mincí Vklad mincí EUR (nominální hodnoty EUR 1, EUR 2) 20 %, min. 125 Vklad bankovek cizí měny v prekluzi 20 %, min Výběr hotovosti Výběr Kč 2 %, min. 40 Výběr cizí měny 0,15 %, min. 40, max Zahraniční platební styk 4.1. Úhrady do zahraničí a do tuzemských bank v cizí měně (zahraniční platby) Úhrada ve prospěch účtu klienta Slovenské spořitelny, a. s. * 50 * Na platebním příkazu musí být uveden platný identifikační kód banky příjemce (BIC). Úhrada v měně EUR ve prospěch účtu klienta banky finanční skupiny ERSTE GROUP (FIT platba) Pozn.: Na platebním příkaze musí být uveden platný identifikační kód banky příjemce (BIC) přeshraniční převod * SEPA převod do výše EUR (včetně) * SEPA převod nad EUR * Ostatní platby v EUR do EU/EHP %, min. 220, max Ostatní úhrady do zahraničí a úhrady do tuzemských bank v cizí měně 1 %, min. 220, max * Přeshraniční převod/sepa převod převod v měně EUR v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP) do výše EUR (limit platí pouze pro přeshraniční převod), obsahující platný BIC banky příjemce, číslo účtu příjemce v platném formátu IBAN, s dispozicí poplatků SHA a bez uvedení specifických instrukcí klienta. Účinnost od Strana 3/4

18 Příplatek za zpracování platebního příkazu přijatého v písemné podobě 250 Prioritní úhrada zrychlení o každý 1 den 250 Příplatek za úhradu PRIEURO 750 Zřízení/změna/zrušení trvalého příkazu do zahraničí zdarma Potvrzení o provedené úhradě do zahraničí (vystavené na žádost příkazce) 100 Změna instrukcí nebo zrušení dosud neprovedeného platebního příkazu Změna instrukcí, žádost o storno, doplňující informace k již provedenému platebnímu příkazu do zahraničí zdarma ceny zahr. banky 4.2 Úhrady ze zahraničí a z tuzemských bank v cizí měně Úhrada ze Slovenské spořitelny, a. s. zdarma Úhrada v měně EUR od klienta banky finanční skupiny ERSTE GROUP přeshraniční převod * SEPA převod do EUR * Úhrada v libovolné měně úhrady ze zahraničí nebo od tuzemských bank v cizí měně s dispozicí SHA a BEN do přepočtu EUR pouze pro Běžný účet Premier v cizí měně a Vkladový účet Premier v cizí měně 100 Úhrada v USD úhrada Direct Deposit of U.S. Federal Benefits z Bank of New York Ostatní úhrady ze zahraničí a od tuzemských bank v cizí měně 1 %, min. 100, max Šetření o avizované úhradě na žádost klienta České spořitelny, a. s., na podkladě dokladu od plátce ze zahraničí ceny zahr. banky * Přeshraniční převod/sepa převod převod v měně EUR v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP) do výše EUR (limit platí pouze pro přeshraniční převod), obsahující platný BIC banky příjemce, číslo účtu příjemce v platném formátu IBAN, s dispozicí poplatků SHA a bez uvedení specifických instrukcí klienta. 5. Obecné položky Oznámení o neprovedených platebních příkazech * 25 Za potvrzení o složení prostředků na účtu/zůstatku na účtu zpracované na žádost klienta % DPH Neuskutečněný ohlášený hotovostní výběr 500 * Cena se nevybírá u neprovedených příkazů zahraničního platebního styku. Ceny ostatních produktů a služeb České spořitelny najdete ve standardním Ceníku České spořitelny. Ceny jsou uvedeny v Kč, není-li uvedeno jinak. Pro účty v cizí měně jsou ceny uváděny v Kč, ale vybírají se v příslušné protihodnotě cizí měny. Pokud je účtována cena odpovídající její maximální/minimál - ní částce nebo pevně stanovená cena, přepočítá se dle aktuálně známého kurzu České národní banky v den splatnosti/zaúčtování poplatku. Pokud je účtována cena odpovídající její procentní sazbě, přepočítá se dle aktuálního obchodního kurzu ČS, a. s., v den splatnosti transakce/zaúčtování poplatku. Mimo ceny za úkony uvedené v Ceníku se účtují náhrady skutečných výloh cizích (např. výlohy jiných bank a institucí). Ceny se hradí v hotovosti při provádění úkonu nebo se účtují na vrub účtu, nejpozději při rušení účtu, event. koncem roku. Na cenu uhrazenou v hotovosti je Česká spořitelna, a. s., povinna vydat potvrzení, je-li o to požádána. Další ceny požadované za služby České spořitelny, a. s., jsou uvedeny v ostatních částech Ceníku. Ve výjimečných případech může banka poskytnout slevu z uvedené ceny. Tento Ceník je současně Sazebníkem České spořitelny, a. s., pro bankovní obchod. Tento Ceník nabývá účinnosti dnem a každá případná změna bude zveřejněna v pobočkách České spořitelny, a. s. Účinnost od Strana 4/4

19 Ceník ERSTE Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) III. Přímé bankovnictví Obsah: 1. SERVIS 24 (Telebanking, Internet banking, GSM banking, Mobilní banka) 2. Režim vyšší bezpečnosti přímého bankovnictví s čipovou kartou 1. SERVIS 24 (Telebanking, Internet banking, GSM banking, Mobilní banka) SERVIS 24 (Internetbanking, Telebanking, GSM banking, Mobilní banka) SERVIS 24 Start Zřízení služby zdarma zdarma Měsíční cena - Osobní účet České spořitelny Premier zdarma Měsíční cena sporožirové účty včetně Internetového spoření České spořitelny 25 Měsíční cena běžné účty 100 Měsíční cena pro klienty FSČS bez sporožirového a/nebo běžného účtu zdarma Změna údajů ve smlouvě zdarma Aktivace, deaktivace každého dalšího sporožirového a běžného účtu zdarma Zaslání potvrzení transakce, výčtu z historie transakcí, detailu účtu či výsledku simulace stavebního spoření: em faxem poštou zdarma poštovné Opětovné vygenerování a zaslání bezpečnostních údajů 100 Odblokování přístupu do služby Internetbanking zdarma Zrušení služby z podnětu klienta zdarma Zaslání autorizační SMS zdarma zdarma Zaslání konfirmační SMS zdarma Zaslání přihlašovací SMS 2 zdarma Zaslání informační SMS 2 2 Zaslání zůstatkové SMS * 2 Zaslání SMS upozornění o nově přijaté e-faktuře/e-dokumentu 2 * Lze sjednat k Osobnímu účtu České spořitelny bez zřízené služby SERVIS 24. Zdarma k Osobnímu účtu Premier. Účinnost od Strana 1/2

20 2. Režim vyšší bezpečnosti přímého bankovnictví s čipovou kartou Čtečka čipových karet 1 kus 350 Čipová karta 1 kus 350 Klientský certifikát s platností na 1 rok: vygenerování obnova v termínu obnova po termínu Ceny dalších produktů a služeb z nabídky České spořitelny najdete ve standardním Ceníku České spořitelny. Ceny jsou uvedeny v Kč, není-li uvedeno jinak. Pro účty v cizí měně jsou ceny uváděny v Kč, ale vybírají se v příslušné protihodnotě cizí měny. Pokud je účtována cena odpovídající její maximální/minimální částce nebo pevně stanovená cena, přepočítá se dle aktuálně známého kurzu České národní banky v den splatnosti/zaúčtování poplatku. Pokud je účtována cena odpovídající její procentní sazbě, přepočítá se dle aktuálního obchodního kurzu ČS, a. s., v den splatnosti transakce/zaúčtování poplatku. Mimo ceny za úkony uvedené v sazebníku se účtují náhrady skutečných výloh cizích (např. výlohy jiných bank a institucí). Ceny se hradí v hotovosti při provádění úkonu nebo se účtují na vrub účtu, nejpozději při rušení účtu, event. koncem roku. Na cenu uhrazenou v hotovosti je Česká spořitelna, a. s., povinna vydat potvrzení, je-li o to požádána. Další ceny požadované za služby České spořitelny, a. s., jsou uvedeny v ostatních částech Ceníku. Ve výjimečných případech může banka poskytnout slevu z uvedené ceny. Tento Ceník je současně Sazebníkem České spořitelny, a. s., pro bankovní obchod. Tento Ceník nabývá účinnosti dnem a každá případná změna bude zveřejněna v pobočkách České spořitelny, a. s. Účinnost od Strana 2/2

21 Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) IV. Karta Visa Infinite Obsah: 1. Vydání a používání karty Visa Infinite 2. Služby ke kartě Visa Infinite 3. Ceny za transakce 4. Úroková sazba pro Visa Infinite kreditní 5. Všeobecné služby 6. Volitelné pojištění 7. Asistenční služby 8. Smluvní pokuta za prodlení 1. VYDÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ KARTY VISA INFINITE Sjednání/změna úvěrového limitu ke kreditní kartě VISA Infinite Vedení a používání až 2 debetních karet ke stejnému účtu * Vedení a používání až 4 kreditních karet ke stejnému účtu * zdarma zdarma zdarma Vedení a používání další VISA Infinite měsíčně 500 Zrušení VISA Infinite zdarma * Pokud má klient vydánu kartu Visa Infinite debetní a zároveň kreditní, zdarma je pouze kreditní karta a debetní bude zpoplatněna. 2. SLUŽBY KE KARTĚ VISA INFINITE Vedení a správa kartového účtu Vyhotovení a zaslání výpisu poštou Možnost non-stop přístupu k účtu prostřednictvím služby přímého bankovnictví Cestovní pojištění Premier Priority Pass čtyři vstupy do letištních salonků/kalendářní rok/účet * Priority Pass pátý a další vstup do letištních salonků/kalendářní rok/účet ** Concierge osobní asistent Emergency servis zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma 50 % z poplatků třetích stran (Priority Pass) zdarma zdarma 100% inkaso k Visa Infinite kreditní zdarma Zůstatkové SMS zdarma * Osobní účet Premier nebo kartový účet. ** Aktuální výše poplatků třetích stran k datu účinnosti Ceníku je 26,62 EUR za osobu. Vztahuje se na Osobní účet Premier nebo kartový účet (platnost do ). Účinnost od Strana 1/3

22 3. CENY ZA TRANSAKCE 3.1 Platby za zboží a služby Platba kartou u obchodníka zdarma 3.2 Výběr hotovosti Cash back Bankomat České spořitelny debetní/kreditní Bankomat skupiny ERSTE v zahraničí debetní/kreditní zdarma zdarma/39 zdarma/39 Bankomat jiné banky v ČR debetní/kreditní 40/49 Cash advance u banky v ČR debetní/kreditní 40/49 Bankomat jiné banky v zahraničí debetní/kreditní zdarma/125 Cash advance u banky v zahraničí debetní/kreditní 125/ Vklad hotovosti Vkladový bankomat České spořitelny na účet ke kartě u České spořitelny zdarma na jiný účet u České spořitelny 5 na účty vedené u jiných bank v ČR ÚROKOVÉ SAZBY PRO VISA INFINITE KREDITNÍ 4.1 Platby za zboží a služby Při úplném splacení aktuálního zůstatku do data splatnosti 0 % Při částečných splátkách aktuálního zůstatku 9,90 % 4.2 Výběr hotovosti Výběry hotovosti 23,88 % 4.3 Zvláštní způsoby čerpání Převod karty k nám pro prvních 6 měsíců od provedení operace 9,90 % Převod karty k nám od 7. měsíce po provedení operace 23,88 % Cash back 23,88 % 5. VŠEOBECNÉ SLUŽBY 5.1 Dotaz na zůstatek účtu Bankomat České spořitelny zdarma Bankomat jiné banky Změna PIN Bankomat České spořitelny zdarma 5.3 Limity ke kartě Dotaz na transakční limity karty prostřednictvím bankomatu České spořitelny Odemknutí/zamknutí karty prostřednictvím služby SERVIS 24 Internetbanking Odemknutí/zamknutí karty v pobočce, prostřednictvím služby SEVIS 24 Telebanking, na informační lince ČS Změna transakčních limitů ke kartě prostřednictvím služby SERVIS 24 Internetbanking Změna transakčních limitů ke kartě v pobočce, prostřednictvím služby SERVIS 24 Telebanking, na informační lince ČS zdarma zdarma 30 zdarma 30 Účinnost od Strana 2/3

23 5.4 Výpisy z kartového účtu Pravidelný výpis prostřednictvím služby SERVIS 24 Internetbanking zdarma Pravidelný výpis na pobočce k osobnímu vyzvednutí 45 Mimořádný výpis na žádost klienta zaslaný poštou 39, Zaslání karty Na adresu klienta v ČR zdarma Na adresu klienta v zahraničí kurýrní služba Expresní vydání karty včetně doručení na adresu v ČR Visa Infinite debetní Zaslání PIN ke kartě Prostřednictvím SMS Poštou zdarma zdarma Opětovné zaslání PIN doporučeně do vlastních rukou Vydání náhradní karty Vyrobení náhradní karty cena je účtována při žádosti o náhradní kartu 200 Vydání náhradní karty v zahraničí s omezenou platností (Emergency karta) Výplata náhradní hotovosti v zahraničí (Emergency Cash Advance) zdarma zdarma 6. VOLITELNÉ POJIŠTĚNÍ 6.1 Pojištění karty a osobních věcí P10 pojistné krytí do Kč pouze k Visa Infinite debetní (nově se již neposkytuje) ročně 170 P30 pojistné krytí do Kč pouze k Visa Infinite debetní ročně 320 P60 pojistné krytí do Kč pouze k Visa Infinite debetní ročně 480 P90 pojistné krytí do Kč ročně ASISTENČNÍ SLUŽBY Asistence Premier měsíčně 139 Asistence Premier Plus měsíčně SMLUVNÍ POKUTA ZA PRODLENÍ Smluvní pokuta za prodlení * 500 * Pokud nám neuhradíte dlužnou platbu včas (k datu splatnosti), můžeme Vám od tohoto data (data splatnosti) účtovat smluvní pokutu za prodlení ve výši 500 Kč. Smluvní pokutu můžeme účtovat u jednoho úvěru maximálně jednou měsíčně. Nárok na zaplacení smluvní pokuty nám vznikne v každém kalendářním měsíci, ve kterém budete mít na úvěru nedoplatek vyšší než 100 Kč. Smluvní pokuta je splatná následující den po datu splatnosti nezaplacené dlužné platby. Ceny dalších produktů a služeb z nabídky České spořitelny najdete ve standardním Ceníku České spořitelny. Ceny jsou uvedeny v Kč, není-li uvedeno jinak. Mimo ceny za úkony uvedené v Ceníku se účtují náhrady skutečných výloh cizích (např. výlohy jiných bank a institucí). Ceny se hradí v hotovosti při provádění úkonu nebo se účtují na vrub účtu, nejpozději při rušení účtu, event. koncem roku. Na cenu uhrazenou v hotovosti je Česká spořitelna, a. s., povinna vydat potvrzení, je-li o to požádána. Další ceny požadované za služby České spořitelny, a. s., jsou uvedeny v ostatních částech Ceníku. Tento Ceník je současně Sazebníkem České spořitelny, a. s., pro bankovní obchod. Tento Ceník nabývá účinnosti dnem , každá případná změna bude zveřejněna v pobočkách České spořitelny, a. s. Účinnost od Strana 3/3

24 Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) V. Úvěry Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 3. Americké hypotéky Spotřebitelské i Hotovostní 4. Hypoteční úvěry 5. Obecné položky 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent) Správa a vedení úvěru na sporožirovém účtu (kontokorent) na dobu neurčitou měsíčně v ceně sporožirového účtu Mini Kontokorent České spořitelny se neposkytuje k Osobnímu účtu Premier. 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 2.1 Přijetí, posouzení a vyhodnocení žádosti o úvěr Úvěr PREMIER Konsolidace PREMIER Spotřebitelský úvěr Přijetí, posouzení a vyhodnocení žádosti o úvěr zdarma zdarma 1 % z výše poskytnutého úvěru, max U úvěrů uzavřených po je poplatek za správu a vedení úvěrového obchodu neměnný. Úvěry poskytnuté na základě zvláštních právních předpisů jedná se o tzv. sociálních úvěrů, to je u úvěrů na IBV (skupina 61) a u úvěrů mladým manželům (skupina 75) Správa úvěru měsíčně Aktuálně nabízené produkty Úvěr PREMIER Konsolidace PREMIER Spotřebitelský úvěr Správa úvěru zdarma Cena se neuplatňuje u všech úvěrů sjednaných v obdboí do odvolání po celou dobu trvání úvěru Historicky nabízené produkty Půjčka, Konsolidace půjček, Spotřebitelský úvěr Úvěr Plus Úvěr Plus Půjčka, Spotřebitelský úvěr Půjčka Půjčka poskytnutá na základě zvláštních předpisů Poskytování do do Správa úvěru * zdarma ročně (za každý započatý kalendářní rok) 300 ročně (za každý započatý kalendářní rok) * Cena se neuplatňuje u úvěrů v produktech TADY & TEĎ (včetně Nákupního úvěru) ukončeny k , závazkového úvěru, služby Úvěr po telefonu ukončeny k Účinnost od Strana 1/7

25 2.3 Za přístoupení do pojištění k hotovostním a spotřebitelským úvěrům měsíčně Soubor pojištění A (u úvěrů poskytnutých od ) dlouhodobá pracovní neschopnost, plná invalidita, úmrtí Soubor pojištění B (u úvěrů poskytnutých od ) ztráta zaměstnání, dlouhodobá pracovní neschopnost, plná invalidita, úmrtí Úvěry do Kč 8 % z výše měsíční splátky 10 % z výše měsíční splátky Úvěry od do Kč 7 % z výše měsíční splátky 9 % z výše měsíční splátky Úvěry od Kč 5 % z výše měsíční splátky 8 % z výše měsíční splátky Soubor pojištění A (u úvěrů poskytnutých do ) dlouhodobá pracovní neschopnost, plná invalidita, úmrtí Soubor pojištění B (u úvěrů poskytnutých od do ) ztráta zaměstnání, dlouhodobá pracovní neschopnost, plná invalidita, úmrtí Soubor pojištění B (u úvěrů poskytnutých do ) ztráta zaměstnání, dlouhodobá pracovní neschopnost, plná invalidita, úmrtí Úvěry do Kč Úvěry od do Kč Úvěry od do Kč Úvěry od do Kč Úvěry od do Kč Úvěry od do Kč Úvěry od do Kč Úvěry od do Kč Úvěry od do Kč Úvěry od do Kč Úvěry od Kč 0,0601 % z výše poskytnutého úvěru 0,1060 % z výše poskytnutého úvěru 2.4 Za přistoupení do pojištění k úvěrům v produktech TADY & TEĎ měsíčně Soubor pojištění A dlouhodobá pracovní neschopnost, plná invalidita, úmrtí Soubor pojištění B ztráta zaměstnání, dlouhodobá pracovní neschopnost, plná invalidita, úmrtí Úvěry do Kč Úvěry od do Kč Úvěry od do Kč Účinnost od Strana 2/7

26 2.5 Ostatní položky Méně než 1 rok do ukončení Více než 1 rok (včetně) do ukončení Hotovostní splátka úvěru Úhrada nákladů spojených s mimořádnou splátkou Úvěru PREMIER a Konsolidace PREMIER Úhrada nákladů spojených s mimořádnou splátkou úvěru (pro úvěry sjednané od ) Úhrada nákladů spojených s mimořádnou splátkou úvěru (pro úvěry sjednané od ) Úhrada nákladů spojených s mimořádnou splátkou Úvěru Plus zdarma zdarma 4 % z výše mimořádné splátky, min. 500, max ,5 % z výše mimořádné splátky 1,0 % z vše mimořádné splátky zdarma Cena za hotovostní splátku úvěru se neuplatňuje u úvěrů ve stavu žaloba. 3. Americké hypotéky Spotřebitelské i Hotovostní 3.1 Přijetí, posouzení a vyhodnocení žádosti o úvěr, správa úvěru Poskytnutí úvěru Správa úvěru měsíčně * 97 * Cena se neuplatňuje u všech úvěrů sjednaných v období od do odvolání po celou dobu trvání úvěru. Cena se vybírá při podpisu úvěrové smlouvy. 3.2 Pojištění schopnosti splácet americkou hypotéku Typ A pracovní neschopnost, invalidita, smrt Typ B pracovní neschopnost, invalidita, smrt, ztráta zaměstnání Za přistoupení do pojištění (u úvěrů poskytnutých od ) pro jednoho klienta měsíčně Za přistoupení do pojištění (u úvěrů poskytnutých od ) pro dva klienty (za každou z pojištěných osob) měsíčně Za přistoupení do pojištění (u úvěrů poskytnutých do ) pro jednoho klienta měsíčně Za přistoupení do pojištění (u úvěrů poskytnutých do ) pro dva klienty (za každou z pojištěných osob) měsíčně 0,0433 % z výše poskytnutého úvěru 0,0390 % z výše poskytnutého úvěru 0,0333 % z výše poskytnutého úvěru 0,0300 % z výše poskytnutého úvěru 0,0633 % z výše poskytnutého úvěru 0,0570 % z výše poskytnutého úvěru 0,0473 % z výše poskytnutého úvěru 0,0426 % z výše poskytnutého úvěru 3.3 Ostatní položky Méně než 1 rok do ukončení Více než 1 rok (včetně) do ukončení Změna smluvních podmínek z podnětu klienta 0,2 % z aktuálního zůstatku, min. 100, max Hotovostní splátka úvěru Úhrada nákladů spojených s mimořádnou splátkou úvěru (pro úvěry sjednané od ) zdarma 1 % z výše mimořádné splátky min. 500 max Úhrada nákladů spojených s mimořádnou splátkou úvěru (pro úvěry sjednané od ) 0,5 % z výše mimořádné splátky, max % z výše mimořádné splátky, max Účinnost od Strana 3/7

27 4. Hypoteční úvěry 4.1 Hypotéka ČS Osobní účet České spořitelny ke splácení Hypotéky ČS zdarma. Akce platí pro hypotéky se slevou za splácení z aktivního Osobního účtu České spořitelny s podpisem úvěrové smlouvy od do Podmínkou je podání Žádosti, včetně kompletních podkladů pro poskytnutí do a podpis úvěrové smlouvy nejpozději do Akce platí pro první období fixace pevné úrokové sazby pro pásma Standard I a Standard II Osobního účtu České spořitelny (slevu nelze kombinovat s Programem Výhod). Komplexní posouzení a vyhodnocení žádosti o úvěr včetně příslibu Garance úrokové sazby na 30 dní zdarma zdarma Správa úvěru měsíčně ***** 150 Poplatek za 1. čerpání * zdarma Poplatek za 2. a každé další čerpání * 500 Poplatek za správu Státní finanční podpory měsíčně ** 50 Rezervace finančních prostředků u hypotečních úvěrů na koupi s dobou čerpání přesahující 6 měsíců, na refinancování s dobou čerpání přesahující 12 měsíců, u hypotečních úvěrů na výstavbu, rekonstrukci a dostavbu s dobou čerpání přesahující 24 měsíců *** 0,5 % p. a. Poplatek za nedočerpání celé výše úvěru **** 5 % z nevyčerpané částky * V rámci jednoho dne se poplatek účtuje pouze jednou. ** Cena je vybírána měsíčně od přijetí žádosti o Státní finanční podporu. *** Cena je vybírána měsíčně z nevyčerpané částky. Účtuje se po 6/12/24 měsících (6/12/24 měsíců se počítá od prvního dne následujícího měsíce po měsíci, ve kterém došlo k podpisu smlouvy o úvěru). **** Cena je vybírána v případě nedočerpání více jak 10 % schválené výše úvěru. U úvěrů poskytnutých na výstavbu, rekonstrukci a dostavbu je cena vybírána až v případě nedočerpání více jak 20 % schválené výše úvěru. ***** Cena se neuplatňuje u všech úvěrů sjednaných v období od do odvolání a úvěrů, kterým se v tomto období mění fixace úrokové sazby. Cena se neuplatňuje po celou dobu trvání úvěru. 4.2 Volitelné služby a zvýhodnění Hypotéky ČS * Možnost mimořádné splátky v průběhu fixace sazby bez sankce měsíčně Platí pro úvěry sjednané od (včetně) a pro úvěry se změnou fixované úrokové sazby po tomto datu Možnost mimořádné splátky v průběhu fixace sazby bez sankce měsíčně Platí pro úvěry sjednané do a pro úvěry se změnou fixované úrokové sazby před tímto datem zdarma 200 Financování družstevního a obecního bytu jednorázová cena Hypotéka Komplet jednorázová cena Hypotéka s prémií jednorázová cena Variabilita splátek jednorázová cena Hypotéka až do 100% hodnoty nemovitosti jednorázová cena Zrychlená výstavba jednorázová cena Překlenovací financování jednorázová cena Expresní čerpání jednorázová cena uplatněná při využití služby Financování montovaných domů jednorázová cena Obratová hypotéka pro podnikatele jednorázová cena Hypotéka na pronájem jednorázová cena * Ceny specifikované v tomto bodě se uplatní pro všechny hypotéky poskytnuté v rámci nového produktu Hypotéka ČS (tj. s datem podání Žádosti po včetně) a dále i pro ostatní hypotéky (včetně Ideální hypotéky), pokud je po datu (včetně) příslušná služba či zvýhodnění k takovým hypotékám sjednávána dodatečně na základě dodatku k úvěrové smlouvě. Dodatek, kterým je dodatečně sjednána služba či zvýhodnění, je zdarma. Zde uvedené služby a zvýhodnění nelze sjednávat k produktu Privátní business hypotéka nebo jiným Hypotékám na investice. Účinnost od Strana 4/7

28 4.3 Privátní Business Hypotéka České spořitelny Komplexní posouzení a vyhodnocení žádosti o úvěr včetně příslibu úvěru hypoteční úvěr Správa úvěru ** 150 Rezervace finančních prostředků s dobou čerpání přesahující 6 měsíců, na rekonstrukci přesahující 24 měsíců * 0,5 % p. a. * Cena je vybírána měsíčně z nevyčerpané částky. Účtuje se vždy po 6/24 měsících (6/24 měsíců se počítá od prvního dne následujícího měsíce po měsíci, ve kterém došlo ** k podpisu smlouvy o úvěru). Cena se neuplatňuje u všech úvěrů sjednaných v období od do odvolání po celou dobu trvání úvěru. 4.4 Pojištění schopnosti splácet hypoteční úvěr měsíčně Typ A pracovní neschopnost, invalidita, smrt Pro jednoho klienta při sjednání pojištění 0,0373 % počínaje * z výše poskytnutého úvěru Typ B pracovní neschopnost, invalidita, smrt, ztráta zaměstnání 0,0494 % z výše poskytnutého úvěru Pro dva klienty (za každou z pojištěných osob) při sjednání pojištění počínaje ,0336 % z výše poskytnutého úvěru 0,0445 % z výše poskytnutého úvěru Pro jednoho klienta při sjednání pojištění 0,0333 % do * ** z výše poskytnutého úvěru Pro dva klienty (za každou z pojištěných 0,0300 % osob) při sjednání pojištění do * ** z výše poskytnutého úvěru 0,0473 % z výše poskytnutého úvěru 0,0426 % z výše poskytnutého úvěru * Cena specifikovaná pro případy sjednání pojištění do (včetně) se uplatní i pro úvěrové smlouvy uzavřené v rámci produktu Ideální hypotéka od do , a to za podmínky sjednání pojištění přímo v úvěrové smlouvě. ** Pro úvěry Privátní business hypo platí i v případě sjednání počínaje Ostaní položky Zjištění ceny bytu nebo RD v případě, kdy při projednání úvěru není na klientovi vyžadováno předložení znaleckého ocenění úvěrované nemovitosti a současně bance nebylo předáno jiné akceptovatelné znalecké ocenění ** Vystavení potvrzení o výši úroků z úvěru pro daňové účely Vystavení duplikátu potvrzení o výši zaplacených úroků z úvěru na základě požadavku klienta 200 zdarma Změna smluvních podmínek z podnětu klienta * uvolnění zajištění úvěru v průběhu úvěrového vztahu v hodnotě, která přesahuje výši povinného zajištění zůstatku úvěru stanoveného bankou zrušení nebo změna pojištění (včetně PPI, životního pojištění) v období změny úrokové sazby změna typu PPI mimo období změny úrokové sazby drobná změna neovlivňujících splátkový kalendář a zajištění úvěru mimořádná splátka mimo období změny úrokové sazby zrušení volitelné služby Ideální hypotéky v průběhu fixace sazby (s výjimkou pojištění PPI) Změna smluvních podmínek z podnětu klienta * v ostatních případech, např. změna ovlivňující splátkový kalendář a zajištění úvěru zrušení pojištění (včetně PPI a životního pojištění) mimo období změny úrokové sazby Poplatek za mimořádnou splátku (mimo termín změny pevné úrokové sazby) maximální výše % z výše mimořádné splátky * Cena je vybírána při podpisu dodatku. ** Je součástí osvobozené činnosti bez nároku na odpočet, pokud je využito jen pro potřeby banky poskytnutí úvěru. Pokud je klientovi znalecké ocenění poskytnuto pro jiné účely, podléhá sazbě DPH 21 %. Účinnost od Strana 5/7

29 4.6 Ostatní hypoteční úvěry Do výše 5 milionů Kč Nad 5 milionů Kč V případě splacení úvěru poskytnutého jiným peněžním ústavem a použitého shodně s účelem hypotečního úvěru * Komplexní posouzení a vyhodnocení žádosti o úvěr včetně příslibu úvěru hypoteční úvěr 0,9 % z hodnoty úvěru min , max individuální sazba min Správa úvěru * Cena je vybírána při podpisu smlouvy o úvěru. 4.7 ČS Hypotéka na počkání od se nově nezakládá Správa úvěru spláceného z účtu vedeného u ČS 150 Správa úvěru spláceného z účtu vedeného u jiné banky 200 Komplexní posouzení a vyhodnocení žádosti o ČS Hypotéku na počkání pro FO Změna smluvních podmínek dodatkem č. 1 k úvěrové smlouvě 0,9 % z hodnoty úvěru min , max zdarma 4.8 Ideální hypotéka České spořitelny od se nově nezakládá Komplexní posouzení a vyhodnocení žádosti o úvěr včetně příslibu zdarma Správa úvěru měsíčně 200 Rezervace finančních prostředků u hypotečních úvěrů s dobou čerpání přesahující 6 měsíců * 0,5 % p. a. Poplatek za každé čerpání v období od 4. měsíce po podpisu úvěrové smlouvy ** 500 Poplatek za nedočerpání celé výše úvěru *** 5 % z nevyčerpané částky * Cena je vybírána měsíčně z nevyčerpané částky. Účtuje se vždy až po 6 měsících. (6 měsíců se počítá od prvního dne následujícího měsíce, po měsíci, ve kterém došlo k podpisu smlouvy o úvěru). ** V rámci jednoho dne se poplatek účtuje pouze jednou. *** Cena je vybírána v případě nedočerpání více jak 10 % schválené výše úvěru. 4.9 Volitelné služby Ideální hypotéky České spořitelny * Možnost mimořádné splátky v průběhu fixace sazby bez sankce měsíčně *** 149 Možnost mimořádné splátky v průběhu fixace sazby bez sankce jednorázový poplatek *** **** Prémie při změně fixace ** měsíčně 439 Prémie při změně fixace ** jednorázový poplatek **** Změna výše splátek jednorázový poplatek **** Možnost přerušení splátek jednorázový poplatek **** * Od se nově nezakládá. Ceny specifikované v tomto bodě se uplatní pro všechny hypotéky poskytnuté v rámci produktu Ideální hypotéka (tj. s datem podání Žádosti, včetně kompletních podkladů pro poskytnutí, nejpozději do (včetně) a datem uzavření úvěrové smlouvy nejpozději do ), popř. i pro ostatní hypotéky s datem uzavření úvěrové smlouvy před ), a to za předpokladu sjednání příslušné služby či zvýhodnění přímo v úvěrové smlouvě. Je-li příslušná služba či zvýhodnění sjednávána dodatečně na základě dodatku k úvěrové smlouvě, uplatní se tyto ceny jen v případě uzavření dodatku před datem Zde uvedené služby a zvýhodnění nelze sjednávat k produktu Privátní business hypotéka nebo jiným Hypotékám na investice. ** Od se nově nezakládá. *** Pro hypotéky s podáním Žádosti, včetně kompletních podkladů pro poskytnutí do a podpis úvěrové smlouvy nejpozději do služba je zdarma po celou dobu platnosti smlouvy o úvěru. **** Poplatek se vybírá za každé období fixace, pro které si klient službu zvolí. Účinnost od Strana 6/7

30 5. Obecné položky 5.1 Vyhodnocení rizik spojených se zástavou nemovitosti (posouzení vhodnosti zástavy) Nemovitosti oceňované ve stávajícím stavu Nemovitosti projektované, ve výstavbě, v rekonstrukci Bytová jednotka dle zákona 72/1994 Sb Bytová jednotka dle zákona 72/1994 Sb. bez místního šetření, v individuálně povolených 500 případech * Nebytový prostor dle zákona 72/1994 Sb Rodinný dům Samostatný stavební pozemek (budoucí stav po zasíťování) Objekt pro individuální rekreaci Garáž Zpráva o stavu výstavby/rekonstrukce (aktualizace NHZP) Expresní vyhodnocení rizik do 2 obchodních dnů ode dne zadání zakázky oceňovateli nad základní sazbu pro konkrétní typ nemovitosti nad základní sazbu pro konkrétní typ nemovitosti Ostatní objekty individuálně individuálně * V případě, kdy vyhodnocení rizik spojených se zástavou bytové jednotky není možné dle vyjádření banky bez místního šetření provést a poplatek byl již zaplacen, započítává se tento poplatek do poplatku za vyhodnocení rizik spojených se zástavou nemovitosti spojenou s místním šetřením smluvním odhadcem ČS. 5.2 Ostatní položky Smluvní pokuta za prodlení * 500 Potvrzení o zůstatku na účtu zpracované na žádost klienta 500 * Pokud nám neuhradíte dlužnou platbu včas (k datu splatnosti), můžeme Vám od tohoto data (data splatnosti) účtovat smluvní pokutu za prodlení ve výši 500 Kč. Smluvní pokutu můžeme účtovat u jednoho úvěru maximálně jednou měsíčně. Nárok na zaplacení smluvní pokuty nám vznikne v každém kalendářním měsíci, ve kterém budete mít na úvěru nedoplatek vyšší než 100 Kč. Smluvní pokuta je splatná následující den po datu splatnosti nezaplacené dlužné platby. Ceny dalších produktů a služeb z nabídky České spořitelny najdete ve standardním Ceníku České spořitelny. Ceny jsou uvedeny v Kč, není-li uvedeno jinak. Mimo ceny za úkony uvedené v sazebníku se účtují náhrady skutečných výloh cizích (např. výlohy jiných bank a institucí). Ceny se inkasují z účtu klienta nebo se účtují na vrub úvěrového účtu nebo se hradí v hotovosti nejpozději při rušení úvěrového účtu, event. koncem roku. Ceny za externí služby související s úvěrem (posouzení projektu, posouzení zajištění, notářské poplatky apod.) hradí klient buď ihned nebo při podpisu smlouvy. Na cenu uhrazenou v hotovosti je Česká spořitelny, a. s., povinna vydat potvrzení, je-li o to požádána. Ceny za poskytnutí bankovní informace a telekomunikační služby v souvislosti s bankovními operacemi jsou uvedeny v části IX. Ostatní bankovní služby. Cena za správu a vedení úvěrového účtu či úvěrového obchodu se hradí bez ohledu na skutečnost, zda bude účet zrušen před uplynutím v Ceníku stanoveného časového období. Další ceny požadované za služby České spořitelny, a. s., jsou uvedeny v ostatních částech Ceníku. Ve výjimečných případech může banka poskytnout slevu z uvedené ceny. Tento Ceník je současně Sazebníkem České spořitelny, a. s., pro bankovní obchod. Tento Ceník nabývá účinnosti dnem a každá případná změna bude zveřejněna v pobočkách České spořitelny, a. s. Účinnost od Strana 7/7

31 Sazebník ERSTE Premier pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) VI. Směnárenské služby Obsah: 1. Nákup cizí měny 2. Prodej cizí měny 1. Nákup cizí měny Nákup cizí měny 2 %, min. 40 Nákup mincí EUR (nominální hodnoty EUR 1, EUR 2) 20 %, min. 125 Nákup bankovek v prekluzi v cizí měně 20 %, min Prodej cizí měny Prodej cizí měny * 1 %, min. 50 * S platností od 1. června do 30. září 2013 zdarma pro majitele všech typů sporožirových účtů v případě výběru cizí měny přímo ze sporožirového účtu. Konverze cizích měn ve směnárně u konverzních operací v různých měnách se k přepočtům používá na vstupní straně operace kurz valuta, příp. deviza nákup, na výstupní straně operace kurz valuta, příp. deviza prodej v závislosti na tom, zda jde o operace s valutami (bankovkami) nebo devizami (prostředky na účtu, šeky, IMO poukázky apod.). Ceny dalších produktů a služeb z nabídky České spořitelny najdete ve standardním Sazebníku České spořitelny. Ceny jsou uvedeny v Kč, není-li uvedeno jinak. Mimo ceny za úkony uvedené v sazebníku se účtují náhrady skutečných výloh cizích (např. výlohy jiných bank a institucí). Ceny se hradí v hotovosti při provádění úkonu. Na cenu uhrazenou v hotovosti je Česká spořitelna, a. s., povinna vydat potvrzení, je-li o to požádána. Další ceny požadované za služby České spořitelny, a. s., jsou uvedeny v ostatních částech sazebníku. Ve výjimečných případech může banka poskytnout slevu z uvedené ceny. Tento sazebník nabývá účinnosti dnem a každá případná změna bude zveřejněna v pobočkách České spořitelny, a. s. Účinnost od Strana 1/1

32 Ceník ERSTE Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) VII. Šeky Obsah: 1. Nákup šeků 2. Prodej šeků soukromý šek České spořitelny, a. s. 1. Nákup šeků Zpracování šeků vystavených k tíži účtu u jiné banky (šeky inkasované v jiných bankách) Proplacení bankovního šeku ČS, a. s., a bankovního šeku vystaveného jinou bankou k tíži účtu u České spořitelny, a. s. Proplacení soukromého šeku České spořitelny, a. s., na účet vedený v České spořitelně, a. s. 1 %, min. 100, max případné výlohy ostatních bank zdarma zdarma Proplacení soukromého šeku České spořitelny, a. s., v hotovosti 80 Proplacení soukromého šeku České spořitelny, a. s. předložení k proplacení prostřednictvím jiné banky 1 %, min. 220, max Prodej šeků soukromy šek České spořitelny, a. s. Vydání tiskopisu šeku 1 ks 5 Vydání šekové knížky (obal) 1 ks 10 Upozornění na vystavení nekrytého šeku (operace s nekrytými a neproplacenými šeky) 1 ks 500 Zákaz výplaty šeku, odvolání šeku, storno tiskopisu šeku České spořitelny, a. s. 150 Zrušení zákazu výplaty šeku, zrušení storna tiskopisu šeku 50 Ceny dalších produktů a služeb z nabídky České spořitelny najdete ve standardním Ceníku České spořitelny. Ceny jsou uvedeny v Kč, není-li uvedeno jinak. Pro účty v cizí měně jsou ceny uváděny v Kč, ale vybírají se v příslušné protihodnotě cizí měny. Pokud je účtována cena odpovídající její maximální/minimální částce nebo pevně stanovená cena, přepočítá se dle aktuálně známého kurzu České národní banky v den splatnosti/zaúčtování poplatku. Pokud je účtována cena odpovídající její procentní sazbě, přepočítá se dle aktuálního obchodního kurzu ČS, a. s., v den splatnosti transakce/zaúčtování poplatku. Mimo ceny za úkony uvedené v sazebníku se účtují náhrady skutečných výloh cizích (např. výlohy jiných bank a institucí). Ceny se hradí v hotovosti při provádění úkonu nebo se účtují na vrub účtu, nejpozději při rušení účtu, event. koncem roku. Na cenu uhrazenou v hotovosti je Česká spořitelna, a. s., povinna vydat potvrzení, je-li o to požádána. Další ceny požadované za služby České spořitelny, a. s., jsou uvedeny v ostatních částech Ceníku. Ve výjimečných případech může banka poskytnout slevu z uvedené ceny. Tento Ceník je současně Sazebníkem České spořitelny, a. s., pro bankovní obchod. Tento Ceník nabývá účinnosti dnem a každá případná změna bude zveřejněna v pobočkách České spořitelny, a. s. Účinnost od Strana 1/1

33 Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby 2. Obstarání obchodu na zahraničních trzích 3. Obstarání obchodů s podílovými listy otevřených podílových fondů 4. Správa aktiv 5. Úschova, správa a uložení cenných papírů 6. Imobilizované akcie 7. Ostatní služby na kapitálovém trhu 8. Správa portfolia cenných papírů 9. Společné a ostatní položky 1. Obstarání obchodu na Burze cenných papírů Praha a související služby 1.1 Uzavření smlouvy o investičních službách Uzavření smlouvy o investičních službách zdarma 1.2 Obstarání koupě nebo prodeje akcií, investičních certifikátů a investičních pákových produktů (poplatky uvedené v procentech se počítají z denního objemu realizovaného obchodu) Zrušení neprovedeného pokynu nad Kč až Kč zdarma ,1 % z částky nad 1 mil ,25 % z částky nad 500 tis. 0 až Kč 0,4 %, min. 300 * Vypořádání obchodu zdarma 1.3 Majetkový účet v evidenci České spořitelny, a. s., navazující na evidenci vedenou Centrálním depozitářem cenných papírů, a. s. Otevření účtu Zrušení účtu Změna evidovaných údajů vztahujících se k majetkovému účtu osoby v navazující evidenci České spořitelny, a. s. Přidělení NID zdarma zdarma zdarma zdarma Vedení cenných papírů na účtu v navazující evidenci ČS (Poplatky uvedené v procentech se počítají denně, a to pro kotované cenné papíry jiné než dluhopisy z tržní hodnoty, pro dluhopisy a nekotované cenné papíry ze jmenovité hodnoty cenných papírů. Poplatky jsou splatné čtvrtletně) * Pro obchody s investičními certifikáty je minimální poplatek 300 Kč snížen na nulu. I pro malé obchody tak platí základní sazba 0,40 %. Úprava platí až do Průměrný objem majetku méně než 10 mil. CZK Zbývající průměrný objem majetku nad 10 mil. Kč až do 100 mil. Kč Zbývající průměrný objem majetku nad 100 mil. Kč České kotované akcie 0,06 % p. a. 0,04 % p. a. 0,03 % p. a Zahraniční kotované akcie 0,06 % p. a. 0,06 % p. a. 0,06 % p. a. České nekotované akcie 0,10 % p. a. 0,08 % p. a. 0,06 % p. a. České dluhopisy 0,04 % p. a. 0,03 % p. a. 0,02 % p. a. Ostatní cenné papíry 0,06 % p. a. 0,06 % p. a. 0,06 % p. a. Účinnost od Strana 1/7

34 1.4 Majetkový účet v Centrálním depozitáři cenných papírů, a. s. Otevření účtu 100 Zrušení účtu 100 Změna evidovaných údajů vztahujících se k majetkovému účtu osoby vedeném v evidenci Centrálního ozitáře cenných papírů, a. s. 100 Přidělení NID 450 Vedení cenných papírů v evidencích Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. (poplatky uvedené v procentech se počítají denně, a to pro kotované cenné papíry jiné než dluhopisy z tržní hodnoty, pro dluhopisy a nekotované cenné papíry ze jmenovité hodnoty cenných papírů. Poplatky jsou splatné čtvrtletně) Průměrný objem majetku méně než 10 mil. CZK Zbývající průměrný objem majetku nad 10 mil. Kč až do 100 mil. Kč Zbývající průměrný objem majetku nad 100 mil. Kč České kotované akcie 0,20 % p. a. 0,17 % p. a. individuálně Zahraniční kotované akcie 0,20 % p. a. 0,20 % p. a. 0,20 % p. a. České nekotované akcie 0,30 % p. a. 0,25 % p. a. individuálně České dluhopisy 0,07 % p. a. 0,05 % p. a. individuálně Ostatní cenné papíry 0,20 % p. a. 0,20 % p. a. 0,20 % p. a. 1.5 Ostatní položky Zasílání reportů o realizovaných a nerealizovaných obchodech zdarma Poplatek za suspendovaný obchod zaviněný klientem (za každý den, který je obchod suspendován) 800 Obstarání inkasa výnosů zahraničních cenných papírů evidovaných v Centrálním depozitáři cenných papírů, a. s. Převod cenných papírů mezi klienty České spořitelny, a. s., v navazující evidenci České spořitelny, a. s., (oba klienti mají cenné papíry vedené v této navazující evidenci), poplatek se účtuje pouze na debetní straně Převod cenných papírů kótovaných i nekótovaných na regulovaném trhu BCPP z majetkového účtu v evidenci v Centrálním depozitáři cenných papírů, a. s., vedeného prostřednictvím jiného obchodníka s cennými papíry nebo z majetkového účtu v navazující evidenci jiného obchodníka s cennými papíry na účet klienta v navazující evidenci České spořitelny, a. s., popř. na účet klienta vedený prostřednictvím České spořitelny, a. s., v evidenci Centrálního depozitáře cenných papírů, a. s. Převod cenných papírů z majetkového účtu klienta v navazující evidenci České spořitelny, a. s., popř. z majetkového účtu klienta v evidenci v Centrálním depozitáři cenných papírů, a. s., vedeného prostřednictvím České spořitelny, a. s., s výjimkou převodu cenných papírů mezi dvěma majetkovými účty stejného klienta vedenými prostřednictvím České spořitelny, a. s., v evidenci Centrálního depozitáře cenných papírů, a. s., nebo mezi dvěma majetkovými účty stejného klienta v navazující evidenci České spořitelny, a. s., a s výjimkou převodu všech cenných papírů v rámci jednoho klienta evidovaných na majetkovém účtu klienta vedeném prostřednictvím České spořitelny, a. s., v evidenci Centrálního depozitáře cenných papírů, a. s., na majetkový účet vedený pro klienta v navazující evidenci České spořitelny, a. s. Převod cenných papírů mezi dvěma majetkovými účty stejného klienta vedenými prostřednictvím České spořitelny, a. s., v navazující evidenci České spořitelny, a. s., nebo v evidenci Centrálního depozitáře cenných papírů, a. s. Převod všech cenných papírů (v rámci převodu celého majetkového účtu) kótovaných i nekótovaných na regulovaném trhu BCPP z nezařazeného majetkového účtu v evidenci Centrálního depozitáře cenných papírů, a. s., na majetkový účet klienta v navazující evidenci České spořitelny, a. s., popř. na majetkový účet klienta vedený prostřednictvím České spořitelny, a. s., v evidenci Centrálního depozitáře cenných papírů, a. s., poplatek se počítá pouze na debetní straně zdarma 100 za jeden ISIN 150 za jeden ISIN 800 za jeden ISIN zdarma 100 za jeden ISIN Účinnost od Strana 2/7

35 Převod cenných papírů kótovaných i nekótovaných na regulovaném trhu BCPP v rámci jednoho klienta z nezařazeného majetkového účtu v evidenci Centrálního depozitáře cenných papírů, a. s., na majetkový účet klienta v navazující evidenci České spořitelny, a. s. Převod všech cenných papírů v rámci jednoho klienta evidovaných na majetkovém účtu klienta vedeném prostřednictvím České spořitelny, a. s., v evidenci Centrálního depozitáře cenných papírů, a. s., na majetkový účet vedený pro klienta v navazující evidenci České spořitelny, a. s., poplatek se účtuje pouze na debetní straně 150 za jeden ISIN 100 za jeden ISIN 2. Obstarání obchodu na zahraničních trzích 2.1 Uzavření komisionářské smlouvy Uzavření komisionářské smlouvy zdarma 2.2 Obstarání koupě nebo prodeje AKCIÍ, ETFs (exchange traded funds), ETCs (exchange traded commodities) a investičních certifikátů poplatky uvedené v procentech se počítají z objemu realizovaného obchodu Podání pokynu Zrušení pokynu Francie Německo Rakousko Japonsko Polsko USA Velká Británie zdarma zdarma 0,90 %, min. 23 EUR 0,90 %, min JPY 0,90 %, min. 100 PLN 0,60 %, min. 20 USD 0,90 %, min. 25 GBP 2.3 Správa cenných papírů (poplatky uvedené v procentech se počítají z tržní hodnoty k posled nímu dni čtvrtletí cenných papírů, které jsou ve správě k poslednímu dni čtvrtletí, poplatky jsou splatné čtvrtletně) Francie Německo Rakousko Japonsko Polsko USA Velká Británie 0,01700 % za každé čtvrtletí za jeden ISIN *, min 2,00 EUR 0,04800 % za každé čtvrtletí za jeden ISIN *, min. 300 JPY 0,04800 % za každé čtvrtletí za jeden ISIN *, min. 5,00 PLN 0,04800 % za každé čtvrtletí za jeden ISIN *, min. 2,00 USD 0,04800 % za každé čtvrtletí za jeden ISIN *, min. 2,00 GBP 2.4 Obstarání inkasa výnosů (dividend) poplatky třetích stran * Je-li však jeden ISIN evidován u více depozitářů, platí se zvlášť za každou takovou evidenci. Účinnost od Strana 3/7

36 3. Obstarání obchodů s podílovými listy otevřených podílových fondů 3.1 Nákup podílových listů Podílové fondy skupiny Erste Group Bank (ISČS, REICO a ESPA) Sporoinvest ESPA český fond firemních dluhopisů Konzervativní mix FF Optimum Dluhopisové fondy Fond řízených výnosů Vyvážený mix FF Dynamický mix FF Nemovitostní fond REICO 0,30 % 1,00 % 1,50 % CS fond životního cyklu ,00 % CS fond životního cyklu ,50 % Akciové fondy Akciový Mix ESPA-ČS Zajištěné fondy YOU INVEST solid, balanced, active Sleva při nákupu otevřených podílových fondů přes SERVIS 24 při zadání příkazu přes záložku Spoření a investování ** 3,00 % dle prodejních informací individuálně 10 % z poplatku z pořízené transakce Sleva podle pořadí pravidelné měsíční investice. Podmínkou slevy je sjednaný Pokyn na pravidelný nákup cenných papírů v minimální výši Kč měsíčně ** I. pásmo 1. až 12. sleva 0 % II. pásmo 13. až 36. sleva 25 % III. pásmo 37. a více sleva 50 % Fondy třetích stran * ING, BNP Paribas, HSBC a fondy ostatních investičních společností Peněžní trh 0,50 % Dluhopisový trh 1,50 % Akciový trh a komoditní trh 4,00 % ING akciový trh; BNP Paribas akciový trh 3,00 % Zajištěné fondy dle prodejních informací 3.2 Odkoupení podílových listů Všechny fondy kromě zajištěných fondů Uzavřené fondy (včetně zajištěných) zdarma dle prodejních informací 3.3 Převod podílových listů fondů v rámci jedné investiční společnosti Fondy ISČS při výměně do cílového fondu s vyšším poplatkem za obstarání koupě Fondy ISČS při výměně do cílového fondu s nižším nebo shodným poplatkem za obstarání koupě Fondy 3. stran včetně ESPA rozdíl poplatků za obstarání koupě daných fondů zdarma rozdíl poplatků za obstarání koupě podle kategorií fondů, mezi kterými klient přechází Účinnost od Strana 4/7

37 3.4 Majetkový účet investičních nástrojů (MUIN) Založení, vedení a zrušení Zasílání Přehledu obchodů Zasílání Přehledu portfolia nebo Výpisu ze samostatné evidence Investičních nástrojů zdarma zdarma zdarma * Max. výše poplatku u fondů třetích stran se vždy řídí statutem daného fondu. ** Slevy se nesčítají, uplatňuje se vždy vyšší sleva. 4. Správa aktiv Ceny se stanovují individuálně 5. Úschova, správa a uložení cenných papírů 5.1 Depotní účet (účet CP) Zřízení a vedení depotního účtu ročně 30 Výběr CP z centrálního depotu Burzovního registru cenných papírů (nesouvisející přímo s vypořádáním obchodu s CP) Nevyzvednutí CP v předem stanovené době 500 za každou emisi, max ,5 % denně z celkové nominální hodnoty, min. 100 Kč denně 5.2 Úschova cenných papírů Za přijetí CP do úschovy * hromadné Za přijetí CP do úschovy * samostatné Roční cena za úschovu CP ** hromadnou Roční cena za úschovu CP ** samostatnou až 0,5 % z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 30 za každou emisi CP (za každý ISIN) + 21 % DPH až 1,0 % z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 100 za každou emisi CP (za každý ISIN) + 21 % DPH až 0,4 % z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 30 za každou emisi CP (za každý ISIN) + 21 % DPH až 0,8 % z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 100 za každou emisi CP (za každý ISIN) + 21 % DPH 5.3 Správa cenných papírů Za přijetí CP do správy * Roční cena za správu CP ** Za zajištění a obstarání inkasa až 0,6 % z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 40 za každou emisi CP (za každý ISIN) *** až 0,5 % z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 40 za každou emisi CP (za každý ISIN) *** až 0,3 % z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 50 za každou emisi CP (za každý ISIN) *** Účinnost od Strana 5/7

38 5.4 Uložení cenných papírů (úschova spojená se správou) Za přijetí CP do uložení * hromadné Za přijetí CP do uložení * samostatné Roční cena za uložení CP ** hromadné Roční cena za uložení CP ** samostatné Za obstarání výnosů z CP hromadné až 0,8 % z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 50 za každou emisi CP (za každý ISIN) + 21 % DPH až 1,5 % z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 100 za každou emisi CP (za každý ISIN) + 21 % DPH až 0,6 % z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 50 za každou emisi CP (za každý ISIN) + 21 % DPH až 1,3 % z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 100 za každou emisi CP (za každý ISIN) + 21 % DPH až 3 % z výnosu, ale minimálně 20 za každou emisi CP (za každý ISIN) Za obstarání výnosů z CP samostatné až 3 % z výnosu, ale minimálně 30 za každou emisi CP (za každý ISIN) Za obstarání inkasa z jistin CP hromadné Za obstarání inkasa z jistin CP samostatné až 0,5 % z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 30 za každou emisi CP (za každý ISIN) až 1,0 % z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 50 za každou emisi CP (za každý ISIN) * Tato cena se uplatňuje na období od přijetí CP do stávajícího roku. ** Tato cena se uplatňuje na období následujícího roku po přijetí CP a dalších let, vždy za stav k stávajícího roku. *** Pokud jsou ve smlouvě o správě tuzemských (zahraničních) cenných papírů a vypořádání obchodů s nimi dle 36 a 37 zák. o cenných papírech a zák. č. 513/91 obchodní zákoník stanoveny zvlášť poplatky: za obstarání inkasa výnosů z cenných papírů, představuje úplatu za osvobozenou činnost, za ostatní činnosti představuje úplatu za zdanitelné plnění podléhající sazbě 21 % DPH. V případě, že smlouvou nebudou zvlášť stanoveny poplatky za obstarání inkasa výnosů z cenných papírů a za ostatní činnosti, pak celkový poplatek za správu cenných papírů na základě Smlouvy o správě cenných papírů představuje úplatu za plnění, které je považováno za osvobozenou činnost. 6. Imobilizované akcie 6.1 Vedení imobilizovaných akcií na účtu (počítají se denně ze jmenovité hodnoty akcií; splatné čtvrtletně) Průměrný objem majetku méně než 20 mil. Kč 0,040 % p. a. Zbývající průměrný objem majetku nad 20 mil. Kč až do 100 mil. Kč 0,025 % p. a. Zbývající průměrný objem majetku nad 100 mil. Kč 0,010 % p. a. 6.2 Převod imobilizovaných akcií (poplatek se účtuje pouze na straně převádějícího) 150 Účinnost od Strana 6/7

39 7. Ostatní služby na kapitálovém trhu 7.1 Obstarání výpisu z evidencí vedených centrálním depozitářem cenných papírů Vypořádání dědictví Poplatek za přijetí Žádosti k vypořádání dědictví za každého nabyvatele zvlášť (platí pro všechny investiční nástroje v evidencích ČS i v evidencích Centrálního depozitáře cenných papírů nebo v evidencích zahraničních správců / depozitářů) 400 Poplatek za provedený přechod jednoho titulu cenných papírů (za každý ISIN) v evidencích CDCP * Založení / změna / zrušení / realizace smluvního zástavního práva Poplatek za přijetí Žádosti ke zřízení / změně / zrušení / vypořádání smluvního zástavního práva (platí pro všechny investiční nástroje v evidencích ČS i v evidenci ČS navazující na evidence Centrálního depozitáře cenných papírů, a. s., případně v jeho evidencích) Poplatek za jeden zastavený titul cenných papírů (ISIN) v evidenci ČS navazující na evidence Centrálního depozitáře cenných papírů, a. s., případně v jeho evidencích 7.4 Darování cenných papírů v evidenci ČS navazující na evidence Centrálního depozitáře cenných papírů, a. s., případně v jeho evidencích do Nadačního fondu CDCP 7.5 Založení/ změna/ zrušení pozastavení práva nakládat (platí pro imobilizované akcie v evidenci ČS) * Pro vypořádání dědictví v CDCP složí klient zálohu 2 100, na svůj investiční účet. ČS z tohoto účtu odečte při vypořádání dědictví částku odpovídající násobku poplatku a počtu skutečně převedených ISIN cenných papírů, maximálně však ve výši této zálohy. 8. Správa portfolia cennych papírů Pro vybrané klienty se ceny stanovují individuálně 9. Společné a ostatní položky Cena za přímý prodej CP z majetku České spořitelny, a. s Transakční poplatek za podání pokynu k nákupu nebo prodeji dluhopisů 100 Ceny dalších produktů a služeb z nabídky České spořitelny najdete ve standardním Ceníku České spořitelny. Ceny jsou uvedeny v Kč, není-li uvedeno jinak. Mimo ceny za úkony uvedené v sazebníku se účtují náhrady skutečných výloh cizích (např. výlohy jiných bank a institucí). Ceny se hradí v hotovosti při provádění úkonu nebo se účtují na vrub účtu, nejpozději při rušení účtu, event. koncem roku. Na cenu uhrazenou v hotovosti je Česká spořitelna, a. s., povinna vydat potvrzení, je-li o to požádána. Další ceny požadované za služby České spořitelny, a. s., jsou uvedeny v ostatních částech Ceníku. Ve výjimečných případech může banka poskytnout slevu z uvedené ceny. Budou-li činnosti podléhající dani poskytovány osobě registrované k DPH v jiném členském státě nebo zahraniční osobě povinné k dani, místo plnění se bude nacházet mimo tuzemsko a poplatek nebude předmětem daně. Tento Ceník je současně Sazebníkem České spořitelny, a. s., pro bankovní obchod. Tento Ceník nabývá účinnosti dnem a každá případná změna bude zveřejněna v pobočkách České spořitelny, a. s. Účinnost od Strana 7/7

40 Sazebník ERSTE Premier pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) IX. Ostatní bankovní služby Obsah: 1. Bezpečnostní schránky 2. Trezorová skříň 3. Úschova 4. Poskytované informace 5. Ostatní položky 1. Bezpečnostní schránky 1.1. Pronájem bezpečnostních schránek roční nájemné cm * cm * cm * cm 3 a více * 1.2. Ostatní položky Za výzvu k úhradě nezaplaceného nájemného za pronájem 100 V případě opožděné úhrady nájemného za každý započatý měsíc prodlení Uložení nevyzvednutého obsahu bezpečnostní schránky 10 % z ceny sjednaného ročního nájemného, min ročně + 21 % DPH * Ceny jsou uvedeny včetně 21 % DPH. 2. Trezorová skříň Pronájem Uložení nevyzvednutého obsahu trezorové skříně individuálně ročně + 21 % DPH 3. Úschova Za úschovu 1 ks vkladového produktu České spořitelny, a. s. ** měsíčně Za úschovu 1 ks vkladového produktu České spořitelny, a. s. ** ročně Úschova pro soudy ročně ** bude zaplaceno až při vydání věcí z úschovy nebo vyúčtováno a zaplaceno ročně % DPH max % DPH % DPH Odeslání výzvy k úhradě nezaplacené ceny za úschovu 100 Uložení nevyzvednutých vkladových produktů ročně + 21 % DPH ** S účinností od se služba neposkytuje. Účinnost od Strana 1/2

41 4. Poskytované informace Zprávy poskytované podle ust. 38 odst. 6zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů informace o jednom klientovi (věcné náklady) Potvrzení pro tuzemského klienta (vystavení víza, studium v zahraničí, otevření účtu v zahraničí atd.) % DPH 5. Ostatní položky Za ostatní služby v sazebníku výslovně neuvedené (např. vyhledávání dokladů, odsouhlasení stavu pohledávek a závazků, vyhotovení plné moci pracovníkem ČS, a. s.) za každých 15 minut práce na úkonu, a to i započatých 75 Pokud služba není poskytnuta v rámci finanční činnosti, zaplatí klient DPH ve výši 21 % stanovené zákonem. Ceny dalších produktů a služeb z nabídky České spořitelny najdete ve standardním Sazebníku České spořitelny. Ceny jsou uvedeny v Kč, není-li uvedeno jinak. Pro účty v cizí měně jsou ceny uváděny v Kč, ale vybírají se v příslušné protihodnotě cizí měny. Pokud je účtována cena odpovídající její maximální/minimální částce nebo pevně stanovená cena, přepočítá se dle aktuálně známého kurzu České národní banky v den splatnosti/zaúčtování poplatku. Pokud je účtována cena odpovídající její procentní sazbě, přepočítá se dle aktuálního obchodního kurzu ČS, a. s., v den splatnosti transakce/zaúčtování poplatku. Mimo ceny za úkony uvedené v sazebníku se účtují náhrady skutečných výloh cizích (např. výlohy jiných bank a institucí). Ceny se účtují na vrub účtu nebo se hradí v hotovosti při provádění úkonu, nejpozději však při rušení účtu, event. koncem roku. Na cenu uhrazenou v hotovosti je Česká spořitelna, a. s., povinna vydat potvrzení, je-li o to požádána. V případě, že je bezplatně poskytnuta služba, která není finanční činností, odvede se DPH z ceny obvyklé. Další ceny požadované za služby České spořitelny, a.s., jsou uvedeny v ostatních částech sazebníku. Ve výjimečných případech může banka poskytnout slevu z uvedené ceny. Tento sazebník nabývá účinnosti dnem a každá případná změna bude zveřejněna v pobočkách České spořitelny, a. s. Účinnost od Strana 2/2

42 Uživatelská příručka služeb Odteď máte nonstop k dispozici moderní formy internetového a telefonního bankovnictví. SERVIS 24 Internetbanking dostupný na internetové adrese: SERVIS 24 Telebanking dostupný na telefonním čísle: SERVIS 24 Mobilní banka pro iphone, Android nebo Windows uživatele Mobilní aplikace Můj stav pro iphone nebo Android /2015 1/40

43 O B S A H 1. Charakteristika služeb SERVIS Obsluha účtů Charakteristika služby SERVIS 24 Telebanking Charakteristika služby SERVIS 24 Internetbanking Používání služby SERVIS 24 Internetbanking Charakteristika služby SERVIS 24 GSM banking Charakteristika služby SERVIS 24 - Mobilní banka Mobilní aplikace MŮJ STAV Charakteristika služby SERVIS 24 START Přístup ke službám SERVIS 24 a komunikační poplatky Přístup ke službám SERVIS Spojení s aplikacemi Internetbanking a Mobilní banka SMS zprávy v aplikaci GSM banking Doručování SMS zpráv do zahraničí Bezpečnost služeb SERVIS Poskytování bezpečnostních údajů Identifikace a ověření uživatele Bezpečnostní pravidla při využívání služeb internetového bankovnictví SERVIS ) Chraňte si svoje bezpečnostní údaje ) Nereagujte na podvodné y ) Neotevírejte neznámé odkazy na cizí servery ) Chraňte si svůj počítač i mobilní telefon ) Přistupujte do internetového bankovnictví výhradně z bezpečného počítače ) Využívejte antivirový program i osobní firewally ) Využívejte ochranu proti spamu ) Nastavte si upozornění o platbách na svém bankovním účtu ) Pravidelně sledujte informace o bezpečnosti ) Mějte správně nastavený váš chytrý mobilní telefon Změna hesla Zablokování a odblokování přístupu do služeb SERVIS Přihlášení do služeb SERVIS Přihlášení do služby SERVIS 24 Telebanking Přihlášení do služby SERVIS 24 Internetbanking Přihlášení do služby SERVIS 24 - Mobilní banka Limity používané ve službách SERVIS Limit služby Limit účtu Limit připodepisování Limit pro mobilní platby Uživatelé ve službách SERVIS Disponent Zmocněná osoba Připodepisování Zpracování platebních příkazů Podmínky pro realizaci transakcí Zahraniční platby Transakce na majetkových účtech Prováděcí směrnice pro využívání klientských certifikátů v rámci služeb telefonního a internetového bankovnictví Obecná ustanovení Platnost a účinnost klientského certifikátu a čipové karty Obnovení platnosti klientského certifikátu Vydání následného klientského certifikátu Zneplatnění klientského certifikátu /2015 2/40

44 9. Přehled poskytovaných služeb a operací na účtech Přehled ostatních poskytovaných služeb Vymezení vybraných pojmů Struktura IVR /2015 3/40

45 1. Charakteristika služeb SERVIS 24 Služby SERVIS 24 můžete využívat prostřednictvím telefonu (SERVIS 24 Telebanking s obsluhu prostřednictvím hlasového automatu (déle jen IVR) a telefonních bankéřů), internetu (SERVIS 24 Internetbanking), mobilního telefonu (SERVIS 24 GSM banking) a prostřednictvím aplikace SERVIS 24 Mobilní banka pro zařízení vybavené operačními systémy ios a Android nebo Windows. Služby SERVIS 24 Vám poskytujeme v rozsahu pasivních a aktivních transakcí a administrativních operací na námi vedených účtech, není-li dále stanoveno jinak. Rozsah pasivních a aktivních transakcí a služeb podporovaných službami SERVIS 24 je pro jednotlivé způsoby obsluhy rozdílný a je uvedený v bodě 9. Přehled poskytovaných služeb a operací na účtech a 10. Přehled ostatních poskytovaných služeb. Rozsah transakcí a služeb jsme oprávněni v souvislosti s rozšiřováním nabídky služeb SERVIS 24 a produktů naší finanční skupiny a Pojišťovny České spořitelny, a.s, Vienna Insurance Group (dále jen Pojišťovna ČS) jednostranně měnit. 1.1 Obsluha účtů Pomocí služeb SERVIS 24 můžete účet obsluhovat Vy, jako majitel účtu, tak i další osoby, které k obsluze zmocníte. Pro fyzické osoby (FOO) platí, že prvním přihlášením Vás nebo zmocněné osoby (tzv. aktivací služeb) se automaticky ke službám SERVIS 24 přiřadí veškeré produkty vedené u finanční skupiny naší společnosti. Fyzickým osobám podnikatelům (FOP) a právnickým osobám (PO) se automaticky přiřadí primární účet uvedený ve smlouvě, kartový účet, pokud je zřízen pro stejného majitele a všechny platební karty vydané k těmto účtům. Nezletilý majitel může ke službě přiřadit další produkty ručně. Jako majiteli účtu se Vám při prvním přihlášení přiřadí automaticky, nebo kdykoliv na základě vlastního pokynu i účty Pojišťovny ČS. V případě Stavební spořitelny ČS se Vám přiřadí i účty, ke kterým máte vztah jako majitel, zákonný zástupce, dlužník, spoludlužník nebo ručitel. Všechny přiřazené účty (s výjimkou primárního účtu) můžete vy nebo zmocněná osoba kdykoliv odřadit, případně znovu přiřadit prostřednictvím služeb SERVIS Charakteristika služby SERVIS 24 Telebanking Služba SERVIS 24 Telebanking Vám umožňuje obsluhovat účty pomocí telefonu a je poskytována prostřednictvím našeho Klientského centra. Princip služby Zavoláním na telefonní číslo budete spojeni s automatickou hlasovou službou (dále také IVR). Hlasový systém IVR řídíte stisknutím nabízeného tlačítka, díky kterému přecházíte do dalšího menu nebo ke konkrétní informaci či operaci. Služba SERVIS 24 Telebanking umožňuje také přepojení na telefonního bankéře, který Vám poskytne příslušné informace nebo provede vybrané finanční operace. Z výše uvedeného vyplývá, že SERVIS 24 Telebanking umožňuje komunikaci s IVR a telefonním bankéřem. Kdykoli se v této příručce používá pojem služba SERVIS 24 Telebanking, jsou míněny obě možnosti kontaktu. Používání služby SERVIS 24 Telebanking prostřednictvím IVR Abyste mohli využít tuto službu, potřebujete telefonní přístroj s tónovou volbou nebo mobilní telefon. Pokud takový telefon nemáte, počkejte, prosím, po vytočení čísla na automatické přepojení na telefonního bankéře. Při používání služby Vám bude prostřednictvím IVR sdělena nabídka dostupných operací, ve které stisknutím určitého nabízeného tlačítka zvolíte další postup. Přehrávání hlasového sdělení prostřednictvím IVR můžete kdykoli přerušit stisknutím tlačítka podle požadované volby. Např. při opakování každého zadaného údaje nebo při závěrečném odsouhlasení zadaných údajů je možno některé pasáže zkrátit použitím křížku #. Z každé nabídky můžete využít přepojení na telefonního bankéře (s výjimkou rozpracované transakce). Jestliže Vás systém vyzve k zadání určitého údaje, máte na zadání přibližně deset sekund. Pokud údaj v tomto limitu nezadáte, systém výzvu zopakuje. Po třetím zopakování výzvy dojde k automatickému ukončení hovoru. Při zadávání příkazu k provedení transakce (například domácí platby) postupujte podle automatem sdělovaných instrukcí. Pokud zadáte údaj chybně, automat Vás vyzve, abyste zadání zopakovali. Když vyčerpáte tři povolené pokusy, automat Vás vrátí do předchozí nabídky. Po zadání údaje systém jeho hodnotu zopakuje. Poté můžete zadání potvrdit nebo opravit. Po potvrzení údaje pokračuje transakce dále. Funkčnost nejdůležitějších telefonních tlačítek 0 (nula) Přepojení na telefonního bankéře * (hvězdička) Návrat do předchozí nabídky v režimu pohybu v nabídce * (hvězdička) Storno zadaného údaje v režimu zadávání transakce # (křížek) Potvrzení zadaného údaje po vyzvání automatickou hlasovou službou Struktura IVR schéma automatické hlasové služby viz kap. Struktura IVR /2015 4/40

46 Používání služby SERVIS 24 Telebanking prostřednictvím telefonního bankéře Své účty můžete obsluhovat také prostřednictvím telefonního bankéře. Údaje potřebné pro realizaci transakcí či služeb odsouhlasíte telefonnímu bankéři slovně. 1.3 Charakteristika služby SERVIS 24 Internetbanking Služba SERVIS 24 Internetbanking slouží k obsluze účtů přes internet a je poskytována prostřednictvím internetové aplikace. Princip služby Zadáním adresy do internetového prohlížeče se Vám zobrazí stránky internetového bankovnictví. Technické předpoklady využití služby Doporučeným vybavením pro správné fungování aplikace SERVIS 24 Internetbanking je osobní počítač s nainstalovaným operačním systémem a internetovým prohlížečem: Operační systém Windows 7 (SP1) Windows 8 Windows 8.1 Mac OS X 10.9 (Mavericks) Mac OS X (Yosemite) Linux distribuce CentOS verze 6 a vyšší Linux distribuce Ubuntu verze a vyšší Prohlížeč Internet Explorer 10 Internet Explorer 11 Mozilla Firefox (poslední 3 verze) *) Google Chrome (poslední 3 verze) *) Internet Explorer 10 Internet Explorer 11 Mozilla Firefox (poslední 3 verze) *) Google Chrome (poslední 3 verze) *) Safari 6 a vyšší Mozilla Firefox (poslední 3 verze) *) Google Chrome (poslední 3 verze) *) Mozilla Firefox (poslední 3 verze) *) Google Chrome (poslední 3 verze) *) *) Nejnovější verze prohlížečů jsou po jejich vydání testovány po dobu 3 měsíců a aplikace je jim přizpůsobována tak, aby byla zajištěna plná funkčnost a správné zobrazení. Aplikace vyžaduje prohlížeč schopný zpracovat webové stránky podle následujících standardů: HTML 4.01 (podle doporučení W3C HTML 4.01 Specification a normy ISO/IEC 15445:2000), JavaScript (podle doporučení ECMAscript-262, rev.3), CSS 3 (podle doporučení W3C CSS3 Values and Units), HTTP 1.1 (podle doporučení IETF RFC2616), TLS 1.0. Jiné operační systémy a prohlížeče než výše vyjmenované nemusí být s aplikací internetového bankovnictví plně kompatibilní, a proto Vám nemůžeme zaručit, že aplikace bude zobrazena správně a všechny nabízené funkčnosti budou správně zpracovány. Od 8. dubna 2014 společnost Microsoft ukončila podporu operačního systému Windows XP a Microsoft Office Používání služby SERVIS 24 Internetbanking Další informace najdete po přihlášení do aplikace ve Zprávách banky (např. informace o plánované údržbě systému, tipy pro používání aplikace a obchodní informace). K dispozici máte rovněž podporu telefonního bankéře na lince služeb SERVIS 24 (viz kap. 2.1 Přístup ke službám SERVIS 24). 1.5 Charakteristika služby SERVIS 24 GSM banking Od je nabídka služby pro nové klienty ukončena. Službu nelze nově nainstalovat či přeinstalovat na novou SIM kartu. Klienti, kteří mají službu již aktivovánu ji mohou využívat bez omezení. Služba SERVIS 24 GSM banking slouží k obsluze účtů přes mobilní telefon a je poskytována prostřednictvím aplikace SIM Toolkit v mobilním telefonu. Podrobný popis používání aplikace GSM banking naleznete v Uživatelském manuálu ke službě SERVIS 24 GSM banking, který naleznete na K dispozici je rovněž podpora telefonního bankéře na lince služeb SERVIS 24 (viz kap. 2.1 Přístup ke službám SERVIS 24) /2015 5/40

47 Princip služby Prostřednictvím bankovní aplikace na SIM kartě komunikujete s bankovním systémem a tím ovládáte svůj účet. Komunikace mezi bankou a mobilním telefonem probíhá pomocí zašifrovaných SMS zpráv. Služba SERVIS 24 GSM banking Vám také umožňuje využít podporu telefonního bankéře. Důležitá telefonní tlačítka a zkratky: * (hvězdička) hvězdičkou se oddělují: - předčíslí účtu (např * ) - haléře v částce (např. 540,40 Kč zapište jako 540*40 Kč) - datum splatnosti se zadává ve formátu: DDMMRRRR nebo DDMMRR 1.6 Charakteristika služby SERVIS 24 - Mobilní banka Mobilní aplikace, která Vám umožňuje bezpečnou a pohodlnou správu osobních financí kdykoliv a kdekoliv přímo z mobilního telefonu nebo tabletu s operačním systémem ios (iphone, ipad, ipod touch), Android nebo Windows Phone 8.1. Dostupná je zdarma v české a anglické verzi. Typy obsluhovaných účtů - Všechny typy Osobních účtů, nebo sporožirové účty - Spořicí účet k Osobnímu kontu ČS, - Peníze stranou k Osobnímu účtu II - Běžný účet, - Cizoměnový účet, - Kartový účet (kreditní karta). Hlavní funkce - zobrazení zůstatku na účtech, - zadávání plateb, - zadávání plateb pomocí skenování poštovní poukázky typu A, - zadávání plateb z QR kódu na faktuře, - dobíjení kreditu u mobilních operátorů, - zobrazení přehledu karet, - změna limitů u platebních karet, - zablokování/odblokování platební karty, - objednání náhradní karty, - vyhledávání v transakční historii, - vyhledání bankomatů a poboček České spořitelny, - naše důležité kontaktní údaje. - sjednání úvěru fyzických osob, kreditní karty nebo kontokorentu - navýšení úvěru fyzických osob, kreditní karty nebo kontokorentu Podmínky - účet u České spořitelny (viz. Typy obsluhovaných účtů) s disponentským oprávněním typu A (aktivní) nebo P (pasivní) a zároveň tento účet nevyžaduje autorizaci transakcí klientským certifikátem, - aktivní SERVIS 24 Internetbanking nebo SERVIS 24 START Internetbanking pro nastavení hesla pro Mobilní banku. 1.7 Mobilní aplikace MŮJ STAV Mobilní aplikace, která na rozdíl od aplikace Mobilní banka nabízí pouze pasivní přístup k Vašim účtům (bez možnosti provádět aktivní transakce). Vhodné pro každodenní rychlou kontrolu Vašich účtů a transakcí. Hlavní funkce - kontrolovat všechny své produkty (osobní účet, kartový účet, půjčky, hypotéky, stavební spoření, penzijní připojištění, životní pojištění, investiční účet, majetkový účet) - nahlížet do historie transakcí účtů, jednotlivé transakce filtrovat (příchozí/odchozí/vše) - zobrazit detail transakce (číslo účtu protistrany, poznámky pro příjemce/sebe, variabilní aj. symboly) a sdílet ho pomocí SMS, u, messaging aplikací atd. - zobrazit zůstatek účtů na ploše svého přístroje bez nutnosti spouštění aplikace (Android widget / ios přehled Dnes) - vybrat způsob zabezpečení vstupu do aplikace (PIN, gesto, otisk prstu, bez hesla) - zobrazit čísla účtů/smluv a sdílet je pomocí SMS, u, messaging aplikací atd. - zobrazit užitečné kontakty banky (tel.čísla, ové adresa) Podmínky využívání - mobilní telefon (pozn. aplikace vyvinuta pro mobilní telefony; lze jí používat na tabletu, ale zobrazení není optimalizováno), operační systém přístroje Android 4.0 a vyšší, ios 7 a vyšší - aktivní služba SERVIS 24 Internetbanking nebo SERVIS 24 START Internetbanking - uživatel je majitelem účtu /2015 6/40

48 1.8 Charakteristika služby SERVIS 24 START Pro ty z Vás, kteří využíváte pouze vkladové, úvěrové účty a/nebo produkty naší finanční skupiny nebo Pojišťovny ČS (např. majetkové účty, spořicí nebo úvěrové účty stavebního spoření, penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření, důchodové spoření nebo životní pojištění), jsme připravili jednodušší verzi služeb SERVIS 24 pod názvem SERVIS 24 - START. Prostřednictvím služby SERVIS 24 - START můžete realizovat služby a operace uvedené v kapitolách 9 Přehled poskytovaných služeb a operací na účtech a 10 Přehled ostatních poskytovaných služeb. Pro službu SERVIS 24 - START platí stejná pravidla, principy a technické předpoklady jako pro služby SERVIS 24. Transakce, které nejsou uživateli služby SERVIS 24 - START ve službě SERVIS 24 Internetbanking přístupné, jsou barevně odlišeny. Rovněž je omezeno využívání služby SERVIS 24 Telebanking. V případě, že budete mít zájem využívat služby SERVIS 24 v plném rozsahu, můžete o převedení služby SERVIS 24 - START na služby SERVIS 24 požádat v obchodním místě. Podmínkou je existence běžného, sporožirového či Osobního účtu České spořitelny, Internetového spořicího účtu, na který budou služby SERVIS 24 navázány. 2. Přístup ke službám SERVIS 24 a komunikační poplatky Komunikačními poplatky rozumíme telefonní poplatky, poplatky za připojení k síti internet a poplatky za odeslané nebo doručené SMS zprávy. 2.1 Přístup ke službám SERVIS 24 Na telefonním čísle Telefonní linka je určena pro provádění transakcí prostřednictvím IVR a telefonního bankéře. Na tomto čísle zajišťujeme také podporu ke službám SERVIS 24. Telefonní poplatky odpovídají poplatkům za volání na pevnou linku na úrovni cen místního volání. Ze zahraničí volejte na telefonní číslo v mezinárodním formátu, a to Pro volání z mobilního telefonu můžete využít telefonní čísla se sazbou za volání v rámci vlastní sítě, v závislosti na zvoleném tarifu: O T-Mobile Vodafone Na ové adrese Pouze na této ové adrese můžete získat odpovědi na své dotazy či zaslat náměty ke službám SERVIS Spojení s aplikacemi Internetbanking a Mobilní banka Poplatky za připojení k internetové aplikaci jsou účtovány dle ceníku jednotlivých společností poskytujících internetové připojení. 2.3 SMS zprávy v aplikaci GSM banking Poplatky za SMS zprávy, které odesíláte Vy nám jsou, účtovány dle ceníku jednotlivých mobilních operátorů. 2.4 Doručování SMS zpráv do zahraničí Informaci, zda i v zahraničí bude možné využívat funkčnost zasílání SMS zpráv, získáte následujícím způsobem: Tuzemský operátor: pokud využíváte služby tuzemského operátora a cestujete do zahraničí, ověřte si u svého mobilního operátora, zda doručuje SMS zprávy do požadované země/destinace. Zahraniční operátor: pokud využíváte služby zahraničního operátora, ověřte si, zda zahraniční operátor, jehož služby využíváte, je roamingovým partnerem mobilního operátora T-Mobile (ČS realizuje všechny zahraniční SMS přes T- Mobile). 3. Bezpečnost služeb SERVIS 24 Služby SERVIS 24 jsou standardně zabezpečeny následujícími Bezpečnostními údaji: heslo pro Telebanking, heslo pro Internetbanking, bezpečnostní kód, /2015 7/40

49 bezpečnostní SMS - zahrnující autorizační SMS (povinné pro aktivní transakce) a přihlašovací SMS (volitelné), nastavené pro daného uživatele, případně na účet. Volitelně, pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak, je možné využívat: klientský certifikát soubor dat uložený na čipové kartě, kterým lze prostřednictvím čtečky připojené k počítači jednoznačně identifikovat uživatele služby SERVIS 24 Internetbanking nebo autorizovat jeho transakce. Ve Smlouvě můžete stanovit povinnost autorizace všech aktivních transakcí prováděných na Vašich účtech klientským certifikátem. V tom případě je nutné všechny aktivní transakce autorizovat klientským certifikátem nebo realizovat prostřednictvím služby SERVIS 24 GSM banking. Pokud si ve Smlouvě navíc stanovíte povinnost přístupu ke službám SERVIS 24 klientským certifikátem, pak přístup k Vašim produktům je možný pouze po přihlášení uživatele klientským certifikátem nebo prostřednictvím služby SERVIS 24 GSM banking. Služba SERVIS 24 Telebanking je dostupná pouze pro podávání reklamací. Povinnost používání klientského certifikátu pro přihlášení ke službě SERVIS 24 Internetbanking si můžete sami nastavit. Zrušit tuto povinnost můžete sami ve službě SERVIS 24 Internetbanking po přihlášení klientským certifikátem nebo prostřednictvím obchodního místa. 3.1 Poskytování bezpečnostních údajů Bezpečnostní údaje Vám poskytujeme automaticky při zřízení služeb SERVIS 24. Bezpečnostní kód a heslo pro Telebanking obdržíte osobně při založení služeb SERVIS 24/ SERVIS 24- Start nebo Vám je zašleme doporučeně poštou do vlastních rukou na Vaši korespondenční adresu. Klientské číslo, které je součástí Protokolu o zřízení uživatele, můžete obdržet přímo v pobočce, nebo standardní poštovní zásilkou na Vaši korespondenční adresu. Pro zadávání aktivních transakcí prostřednictvím služby SERVIS 24 Internetbanking je nutné ke standardní bezpečnosti aktivovat autorizační SMS. O nastavení čísla mobilního telefonu pro zasílání bezpečnostních SMS a aktivaci autorizačních a přihlašovacích SMS si můžete požádat buď již při sjednání služeb SERVIS 24 nebo kdykoli později prostřednictvím obchodního místa, nebo prostřednictvím aplikace Internetbanking v případě, že využíváte klientský certifikát. O klientský certifikát ke službě SERVIS 24 Internetbanking si můžete požádat buď při sjednání služby, nebo kdykoli později, a to pouze prostřednictvím obchodního místa. Platnost klientského certifikátu je 1 rok. Klientský certifikát je možné před vypršením platnosti obnovit prostřednictvím služby SERVIS 24 Internetbanking. Dalšími prvky zvyšujícími bezpečnost služby jsou: grafická klávesnice klávesnice zobrazovaná na přihlašovací a dalších vybraných obrazovkách aplikace Internetbanking, která slouží k zadání hesla pro Internetbanking při přihlášení nebo při jeho změně, automatické odhlášení uživatele v případě, že vyprší doba platnosti stránky, možnost změny hesla pro Internetbanking, Telebanking a Mobilní banku (viz kapitola 3.3 Změna hesla), možnost změny výše limitů (viz kapitola 5. Limity používané ve službách SERVIS 24), možnost volby používání klientského certifikátu, možnost zasílání informací o účtu prostřednictvím SMS zpráv, digitální podpis, který umožňuje zkontrolovat, že konfirmace ve formátu PDF a zůstatkové y byly vytvořeny námi a nebyly změněny třetí stranou, možnost aktivního používání a kombinování bezpečnostních prvků (změna hesla pro Telebanking, Internetbanking a Mobilní banku, změna limitu, SMS zprávy o námi přijatých transakcích, popř. používání autorizačních SMS, přihlašovacích SMS či klientského certifikátu), zaznamenávání a archivace veškeré komunikace vedené přes služby SERVIS 24 z naší strany. 3.2 Identifikace a ověření uživatele Podmínkou provádění aktivních i pasivních transakcí je Vaše identifikace prostřednictvím bezpečnostních údajů, případně klientského certifikátu. Jedná se o: Klientské číslo Desetimístné číslo, které je uvedeno na Protokolu o zřízení uživatele. Protokol o zřízení uživatele dostává každý nově zřizovaný uživatel. Při přihlašování slouží k ověření Vaší totožnosti. O změnu klientského čísla můžete požádat prostřednictvím obchodního místa. Heslo pro Telebanking Šestimístné číslo, které jste obdrželi při zřizování služby na naší pobočce v bezpečnostní obálce, nebo poštou v doporučené zásilce a které slouží k Vašemu ověření při každém přihlášení do služby SERVIS 24 Telebanking. Heslo pro Telebanking může být použito k prvnímu přihlášení do služby SERVIS 24 Internetbanking nebo k odblokování služby SERVIS 24 Internetbanking. Při přihlašování do služby SERVIS 24 Telebanking budete vyzváni k zadání tří náhodně zvolených znaků tohoto hesla. Při zapomenutí nebo ztrátě tohoto hesla můžete přes telefonního bankéře nebo na pobočce požádat o vygenerování nových bezpečnostních údajů. Heslo pro Internetbanking Vámi vytvořená kombinace číslic a písmen o minimální délce 8 a maximální délce 30 znaků (rozlišujte malá a velká písmena, nepoužívejte diakritiku) obsahující současně minimálně dvě písmena a minimálně dvě číslice. Heslo si stanovíte při prvním přihlášení do služby SERVIS 24 Internetbanking (viz kapitola 4.2 Přihlášení do služby SERVIS 24 Internetbanking) V případě, že zapomenete své heslo pro Internetbanking, můžete si nastavit nové přímo na /2015 8/40

50 přihlašovací stránce do aplikace SERVIS 24 Internetbanking. Heslo pro Mobilní banku Vámi vytvořená kombinace písmen bez diakritiky, číslic a některých dalších znaků uvedených na grafické klávesnici. Heslo pro Mobilní banku se vytváří v internetovém bankovnictví a je nutné pro aktivaci a následná přihlášení do aplikace SERVIS 24 Mobilní banka. Heslo musí obsahovat minimálně 6 a maximálně 20 znaků. Heslo rozlišuje malá a velká písmena. Nesmí být tvořeno jednoduchou číselnou řadou. Pokud je aktivována klávesa Caps Lock, na obrazovce se zobrazí krátké upozornění. Pro zvýšení bezpečnosti je možné nastavení hesla provést pomocí grafické klávesnice. Bankovní PIN pro službu SERVIS 24 GSM banking Minimálně čtyřmístné číslo, které slouží k bezpečnému přístupu do bankovní aplikace. V případě mobilního operátora O2 je bankovní PIN dodáván přímo se SIM kartou. V případě mobilního operátora T-Mobile a Vodafone si bankovní PIN volíte sami po zadání bankovního PUK. Bankovní PUK pro službu SERVIS 24 GSM banking Osmimístné číslo, které slouží k prvnímu přihlášení do bankovní aplikace (v případě SIM karet operátorů T-Mobile a Vodafone) a u všech mobilních operátorů k odblokování přístupu do služby GSM banking (po třikrát chybně zadaném bankovním PIN). Bezpečnostní kód Osmimístné číslo, ze kterého zadáváte vždy pouze 4 systémem náhodně požadované znaky. Bezpečnostní kód je vyžadován při prvním přihlášení ke službě, při prvním přihlášení do správce certifikátu, při odblokování uživatele, změna limitů, aktivace 3D Secure a služby a při zadávání telefonního čísla pro automatické zasílání zůstatkových SMS zpráv nebo SMS o uskutečněných aktivních transakcích přes služby SERVIS 24. Bezpečnostní kód obdržíte přímo na obchodním místě v bezpečnostní obálce nebo poštou v doporučené zásilce spolu s heslem pro Telebanking. O změnu bezpečnostního kódu můžete požádat buď prostřednictvím obchodního místa, kdy Vám bude předán v bezpečnostní obálce spolu s heslem pro Telebanking, nebo prostřednictvím KCP, kdy Vám bude zaslán korespondenčně, formou doporučené zásilky. Autorizační SMS SMS, kterou Vám zasíláme na Váš mobilní telefon, a která obsahuje autorizační SMS kód. Autorizační SMS kód slouží k autorizaci transakcí Vámi pořizovaných prostřednictvím služby SERVIS 24 Internetbanking. Během autorizace je třeba SMS kód opsat ze SMS zprávy do příslušného pole v aplikaci Internetbanking. Případně také slouží jako elektronický podpis Vámi připojený k datové zprávě, která je adresována bance. Přihlašovací SMS SMS, kterou Vám zasíláme na Váš mobilní telefon, a která obsahuje přihlašovací SMS kód. Přihlašovací SMS kód slouží k autorizaci bezpečnostních údajů při Vašem přihlašování do služby SERVIS 24 Internetbanking. Kontrolní SMS SMS, kterou Vám zasíláme na Váš mobilní telefon, a která obsahuje kontrolní SMS kód. Kontrolní SMS kód slouží k autorizaci bezpečnostních údajů při Vašem prvním přihlášení do služby SERVIS 24 Internetbanking nebo při odblokování. PIN k čipové kartě s klientským certifikátem Minimálně čtyřmístné číslo, které si sami nastavíte pro práci s čipovou kartou nesoucí klientský certifikát. Úvodní hodnotu PIN jste dostali spolu s čipovou kartou v bezpečnostní obálce. Hodnotu PIN můžete sami kdykoliv změnit po přihlášení ke službě SERVIS 24 Internetbanking nebo s pomocí dodávaného software. Pro případ zablokování PIN je v bezpečnostní obálce uvedena také hodnota PUK, která je vyžadována při odblokování PIN s pomocí dodávaného software. Důležité upozornění: Prozrazením výše uvedených bezpečnostních prvků můžete ohrozit bezpečnost svých účtů obsluhovaných službami SERVIS 24. Doporučujeme Vám, abyste speciální doporučenou zásilku ani jednotlivé bezpečnostní prvky nikomu nesvěřovali a chránili je před ztrátou a odcizením. Využíváte-li službu SERVIS 24 Internetbanking na počítačích, které nejsou pod Vaší přímou kontrolou, např. ve veřejných prostorech (internetové kavárny, pracovní či školní počítačové sítě), doporučujeme Vám pro přihlášení používat přihlašovací SMS nebo klientský certifikát. Nejsme odpovědni za prozrazení bezpečnostních prvků, pokud k prozrazení dojde na straně Vás nebo osob, které k užívání služeb SERVIS 24 zvolíte. Nepřebíráme odpovědnost za neúspěšné doručení SMS zpráv způsobené technickým výpadkem na straně mobilního operátora nebo způsobené chybným fungováním mobilního telefonu. Informace o změně účetního zůstatku v podobě SMS zprávy, zasílané mimo službu SERVIS 24 GSM banking, nebo e- mailu je odesílána vždy po změně účetního zůstatku. 3.3 Bezpečnostní pravidla při využívání služeb internetového bankovnictví SERVIS 24 1) Chraňte si svoje bezpečnostní údaje a) Heslo - Nikdy nesdělujte svoje bezpečnostní údaje dalším osobám a nevkládejte je do aplikací, pokud nemáte jistotu, že pracujete na stránkách nebo Nastavte si silné heslo (mělo by obsahovat velká i malá písmena, číslice i speciální znaky) a pravidelně ho měňte. Heslo do internetového bankovnictví by mělo být odlišné od hesel do jiných aplikací /2015 9/40

51 b) Certifikát - Nenechávejte vaši čipovou kartu s klientským certifikátem ve čtečce čipových karet, pokud neprovádíte bankovní operace. Čipová karta je potřeba pouze pro přihlášení a autorizaci transakcí. c) Autorizační SMS Každá autorizační SMS zpráva obsahuje nejen unikátní kód, jehož zadáním potvrdíte prováděnou transakci, ale také detailní informace k dané transakci. Před zadáním kódu proto dbejte na důslednou kontrolu uvedených údajů a potvrďte si tak, že se jedná o vámi zadanou transakci. 2) Nereagujte na podvodné y Nereagujte na ové zprávy, které jste obdrželi od neznámých adresátů, nebo zprávy s podezřelým názvem či obsahem. Soustřeďte se také na správnou gramatiku ových zpráv, podvodné y většinou obsahují gramatické chyby. a) Pokud takový podvodný obdržíte, neodpovídejte na něj, neklikejte na vložené odkazy, neotevírejte přílohy. Mějte na paměti, že Česká spořitelna nikdy neoslovuje klienty v otázkách bezpečnosti em, proto nikdy nesdělujte své osobní ani bezpečnostní údaje v rámci reakce na obdrženou ovou. b) Neklikejte na odkazy v ech od neznámých či podezřelých odesílatelů a nezadávejte svoje citlivé údaje. Česká spořitelna to NIKDY nepožaduje. 3) Neotevírejte neznámé odkazy na cizí servery Při práci na internetu neotevírejte odkazy na neznámé servery (např. s erotickým obsahem) a ty, se kterými se setkáte v nevyžádaných ech. 4) Chraňte si svůj počítač i mobilní telefon Vaše zařízení je důležitý bezpečnostní prostředek při komunikaci s internetovým bankovnictvím, a proto byste jej měli pečlivě chránit a dodržovat základní pravidla. a) Pravidelně aktualizujte svůj operační systém a internetový prohlížeč - instalujte bezpečnostní záplaty a balíčky, které výrobce doporučuje. b) Instalujte si aplikace výhradně z oficiálních obchodů - Nikdy neinstalujte do svých počítačů programy ze zdrojů, které nemáte prověřeny. Při instalaci aplikací do svých mobilních telefonů, stahujte aplikace pouze z oficiálních obchodů (App store, Google play a Windows phone store). 5) Přistupujte do internetového bankovnictví výhradně z bezpečného počítače Nikdy nepřistupujte ke službám SERVIS 24 a BUSINESS 24 z neznámých počítačů nebo z počítačů v internetových kavárnách či v jiných veřejných místech. Používejte přihlášení do svého počítače s přístupem bez administrátorských práv (nastavení práv ověříte Nabídka Start Ovládací panely Uživatelské účty) Ověřte si, že se přihlašujete ke stránkám banky. Po otevření přihlašovací stránky zkontrolujte, že se vám v adresním řádku v horní části internetového prohlížeče zobrazuje adresa (pro SERVIS 24), (pro BUSINESS 24). Zkontrolujte si v adresním řádku po kliknutí na zámeček v zeleně podbarvené části řádku, že se zobrazí informace o certifikovaném zabezpečení dané služby. 6) Využívejte antivirový program i osobní firewally Na svůj počítač i chytrý mobilní telefon si nainstalujte antivirový program. Aby antivirový program mohl plnit svou funkci, pravidelně jej aktualizujte (i několikrát denně). Zastaralý antivirový program je neúčinný! Většina podporovaných operačních systémů již nabízí nástroj osobní firewall. Nevypínejte tento nástroj, chrání vás při komunikaci na internetu. 7) Využívejte ochranu proti spamu Používejte ke své ové schránce ochranu proti spamu. Dále doporučujeme použít ještě další ochranné nástroje označované jako antispyware, antiadware a podobně. 8) Nastavte si upozornění o platbách na svém bankovním účtu Doporučujeme vám, aktivujte si zasílání informačních SMS zpráv s pohybem na svém účtu (nastavení je možné provést ve službě SERVIS 24 Internetbanking, Nastavení (ikona klíč ) / SMS ZPRÁVY / Informační a zůstatkové SMS). Budete tak mít informaci o každém pohybu na svém účtu. Také doporučujeme kontrolovat si poslední úspěšné přihlášení do internetového bankovnictví. Informaci najdete v zápatí internetového bankovnictví / /40

52 9) Pravidelně sledujte informace o bezpečnosti Česká spořitelna zveřejňuje informace k bezpečnostní situaci na svých internetových stránkách a také přímo v internetovém bankovnictví. 10) Mějte správně nastavený váš chytrý mobilní telefon Chytrý telefon obsahuje operační systém a je tedy nutné u těchto moderních typů telefonu brát větší obezřetnost i na bezpečnost. Nepoužívejte programové úpravy svého chytrého mobilního telefonu, které umožňují plný administrátorský přístup (jedná se o úpravy typu: jailbreak pro ios = iphone, root pro Android = SAMSUNG Galaxy, NEXUS, a mnoho dalších nebo jailbreak, také unlock/odemčení pro Windows. Doporučení: u telefonů se systémem android doporučujeme zakázat instalaci z neznámých zdrojů. Touto úpravou si zajistíte, že si stahujete a instalujete aplikace pouze z oficiálního úložiště. 3.4 Změna hesla Změnit heslo pro Telebanking si můžete pouze prostřednictvím IVR. Při změně hesla budete vyzváni k zadání: klientského čísla, 3 náhodně vybraných pozic z aktuálního hesla pro Telebanking, 4 náhodně vybraných pozic z bezpečnostního kódu, nového hesla pro Telebanking (šestimístné číslo), nového hesla pro Telebanking pro potvrzení. Změnit heslo pro Internetbanking si můžete pouze prostřednictvím aplikace Internetbanking. Při změně hesla budete vyzván: k zadání starého hesla pro Internetbanking, k zadání nového hesla pro Internetbanking, k potvrzení nového hesla pro Internetbanking. Údaje lze zadat pomocí grafické klávesnice. Změnit bankovní PIN ke službě GSM banking si můžete pouze ve svém mobilním telefonu. Pro změnu bankovního PIN u SIM karet mobilních operátorů O2 a Vodafone a SIM karet mobilního operátora T-Mobile jiného typu než Universal je nutné: třikrát chybně zadat bankovní PIN, následně zadat bankovní PUK a pak nový bankovní PIN, potvrdit nový bankovní PIN. Pro změnu bankovního PIN u SIM karty typu Universal mobilního operátora T-Mobile je nutné: postupně zvolit v menu mobilního telefonu T-Mobile Sifrovane SMS Zmena BPIN, zadat nový bankovní PIN, potvrdit nový bankovní PIN. Změna Vašeho hesla bude ve všech případech provedena okamžitě. 3.5 Zablokování a odblokování přístupu do služeb SERVIS 24 Zrušení uživatele v případě nepoužívání služeb internetového a telefonního bankovnictví Od okamžiku přidělení bezpečnostních údajů, které jsou předávány na obchodním místě v bezpečnostní obálce nebo odeslány ve speciální doporučené zásilce, je stanovena 120denní lhůta, do které se musíte jako uživatel alespoň k jedné ze služeb SERVIS 24 přihlásit, tzn. začít službu používat. Pokud v uvedené lhůtě neuskutečníte první přihlášení (v případě služby SERVIS 24 GSM banking první operaci), dojde ke zrušení Vašeho uživatelského přístupu a pokud jste jediným uživatelem ke službám SERVIS 24, tak také zrušení smlouvy. Zablokování uživatele na vlastní žádost Zablokování přístupu do služby SERVIS 24 Telebanking, SERVIS 24 Internetbanking, SERVIS 24 Mobilní banka a SERVIS 24 GSM banking na vlastní žádost můžete provést prostřednictvím telefonního bankéře. Přístup do všech služeb bude zablokován zároveň. Zablokování bude provedeno po sdělení některých Vašich osobních údajů. (V případě ztráty nebo zcizení SIM karty nebo mobilního telefonu doporučujeme provést zároveň deaktivaci mobilního telefonu registrovaného pro službu SERVIS 24 GSM banking prostřednictvím telefonního bankéře nebo v obchodním místě). Zablokování uživatele nemá vliv na využívané funkčnosti, např. odesílání nastavených SMS zpráv, ů apod. Zablokování uživatele v případě zadání nesprávného hesla Na zadání hesla pro Telebanking nebo hesla pro Internetbanking máte pouze tři pokusy. Pokud třikrát po sobě zadáte nesprávné heslo, dojde k zablokování Vašeho přístupu ke službě SERVIS 24 Telebanking, resp. SERVIS 24 Internetbanking / /40

53 Nesprávným zadáním klientského čísla se rozumí zadání jiného čísla, než které je uvedeno na Protokolu o zřízení uživatele. Zadáním nesprávného hesla se rozumí zadání jiného hesla, než je heslo pro Telebanking, resp. Internetbanking, které jste si jako uživatel zvolil při poslední úspěšně provedené změně. Po úspěšném přihlášení se nesprávné pokusy o zadání hesla nulují. Zablokování uživatele v případě neplatného klientského certifikátu či chybně zadaného PIN k čipové kartě Využívání klientského certifikátu ke službám SERVIS 24 vyžaduje z bezpečnostních důvodů jeho pravidelnou obnovu. V případě, že klientský certifikát ve stanovené době neobnovíte, dojde automaticky k jeho zneplatnění. Obnovu neplatného klientského certifikátu je možné provést pouze v obchodním místě. Na zadání PIN k čipové kartě máte tři pokusy. Po třech neplatných pokusech dojde k zablokování PIN k čipové kartě. Odblokování můžete provést přes správce karty (CryptoPlus) pomocí hesla PUK, které jste obdrželi ve speciální obálce spolu s PIN a Vaší čipovou kartou. Pokud zadáte sedmkrát neplatné heslo PUK, dojde k zablokování čipové karty. Po zablokování karty je nutné v obchodním místě zakoupit novou čipovou kartu a zažádat o nový klientský certifikát. Odvolání platnosti klientského certifikátu O odvolání platnosti klientského certifikátu můžete požádat sami po přihlášení ke službě SERVIS 24 Internetbanking nebo prostřednictvím obchodního místa nebo prostřednictvím služby SERVIS 24 Telebanking. Platnost zneplatněného klientského certifikátu nelze obnovit. Pokud chcete dál používat klientský certifikát, musíte si požádat o vydání nového klientského certifikátu v obchodním místě. Zablokování bezpečnostního kódu Na zadání bezpečnostního kódu máte pouze tři pokusy. Pokud třikrát po sobě zadáte nesprávný bezpečnostní kód, dojde k jeho zablokování. Odblokování bezpečnostního kódu není možné, vždy musíte požádat o vygenerování nového bezpečnostního kódu, a to prostřednictvím obchodního místa nebo služby SERVIS 24 Telebanking. Pokud požádáte přes obchodní místo, bude Vám okamžitě předán nový bezpečnostní kód včetně hesla pro Telebanking. Při požadavku přes službu SERVIS 24 Telebanking Vám bude nový bezpečnostní kód zaslán formou doporučené zásilky do vlastních rukou na korespondenční adresu. Zablokování bankovního PIN ke službě GSM banking Protože je od nabídka služby pro nové klienty ukončena a službu nelze nově nainstalovat či přeinstalovat na novou SIM kartu, nelze již po zablokování bankovního PIN a následně i PUK ke službě GSM banking službu využívat. Na zadání bankovního PIN máte tři pokusy. Pokud třikrát po sobě zadáte nesprávný bankovní PIN, budete vyzváni k zadání bankovního PUK, který jste obdrželi při koupi SIM karty od mobilního operátora nebo v doporučené zásilce (v případě starších SIM karet mobilního operátora T-Mobile). Deaktivace mobilního telefonu registrovaného pro službu SERVIS 24 GSM banking na vlastní žádost Mobilní telefon registrovaný pro službu SERVIS 24 GSM banking můžete na vlastní žádost deaktivovat prostřednictvím telefonního bankéře nebo v obchodním místě. Obnovení přístupu k účtu prostřednictvím deaktivovaného telefonu již není z důvodu ukončení nabídky služby možné. Odblokování přístupu uživatele ke službám SERVIS 24 Telebanking a SERVIS 24 Internetbanking Odblokování přístupu ke službě SERVIS 24 Telebanking, případně ke službám SERVIS 24 jako celku můžete provést prostřednictvím telefonního bankéře. Výjimku tvoří zablokování přístupu pomocí klientského certifikátu, který lze odblokovat pouze osobní návštěvou v obchodním místě. Pokud dojde k zablokování při používání služby SERVIS 24 Telebanking prostřednictvím IVR, budete automaticky přepojeni na telefonního bankéře. Každé z níže uvedených odblokování je možno provést pouze tehdy, sdělíte-li čtyři systémem náhodně požadované znaky z bezpečnostního kódu. 1. Pokud si zablokujete přístup ke službám SERVIS 24, odblokujete jej tak, že zažádáte o nové bezpečnostní údaje, které Vám budou předány v bezpečnostní obálce na obchodním místě nebo budou zaslány na zadanou korespondenční adresu služeb SERVIS 24. Služba SERVIS 24 GSM banking je přístupná okamžitě po zadání požadavku na vygenerování nových bezpečnostních údajů (platí pouze v případě, že zároveň nedošlo k deaktivaci mobilního telefonu). 2. Pokud si zablokujete přístup ke službě SERVIS 24 Telebanking, odblokujete jej tak, že zažádáte o vygenerování nového hesla pro Telebanking. 3. Pokud si zablokujete přístup ke službě SERVIS 24 Internetbanking, můžete jej odblokovat přímo na přihlašovací stránce aplikace SERVIS 24 Internetbanking. Pro odblokování budete potřebovat bezpečnostní kód a pokud nemáte aktivovány bezpečnostní SMS, pak ještě heslo pro Telebanking. Odblokování přístupu uživatele ke službě SERVIS 24 GSM banking Přístup ke službě SERVIS 24 GSM banking odblokujete tak, že zažádáte o vytvoření nových bezpečnostních údajů ke službám SERVIS 24, a to v naší pobočce nebo prostřednictvím telefonního bankéře. Služba SERVIS 24 GSM banking je přístupná okamžitě po zadání požadavku na vytvoření nových bezpečnostních údajů (platí pouze v případě, že zároveň nedošlo k deaktivaci mobilního telefonu) / /40

54 V případě deaktivace všech mobilních telefonů registrovaných ke službě SERVIS 24 GSM banking není obnovení přístupu k účtu prostřednictvím SERVIS 24 GSM banking z důvodu ukončení nabídky služby možné. Obnovení přístupu k účtu v případě deaktivace jednoho mobilního telefonu - viz odstavec výše: Deaktivace mobilního telefonu registrovaného pro službu SERVIS 24 GSM banking na vlastní žádost. Zablokování přístupu k aplikaci SERVIS 24 Mobilní banka Přístup k účtům přes aplikaci SERVIS 24 Mobilní banka můžete zablokovat skrze aplikaci Internetbanking nebo Telebanking, ale také špatným zadáním hesla pro Mobilní banku, třikrát v řadě. Odblokování přístupu k aplikaci SERVIS 24 Mobilní banka Odblokování přístupu k aplikaci SERVIS 24 Mobilní banka můžete provést pouze v Internetbankingu, kde je nutné nastavit znovu heslo pro Mobilní banku a vygenerovat jednorázový kód. 4. Přihlášení do služeb SERVIS 24 Využití služeb SERVIS 24 je podmíněno úspěšným přihlášením, které slouží k Vaší identifikaci a ověření. 4.1 Přihlášení do služby SERVIS 24 Telebanking První přihlášení Po obdržení speciální doporučené zásilky s bezpečnostními údaji můžete uskutečnit své první přihlášení na telefonním čísle a službu SERVIS 24 Telebanking začít používat podle návodu této příručky. Při prvním přihlášení budete vyzváni k zadání: klientského čísla, tří systémem náhodně vybraných znaků z hesla pro Telebanking, čtyř systémem náhodně požadovaných znaků z bezpečnostního kódu. Doporučení: Pokud budete první přihlášení uskutečňovat prostřednictvím IVR, zvolte nabídku 1 Operace s bankovními účty a produkty. Automatická hlasová služba Vás vyzve k ověření a identifikaci. Pak zvolte např. nabídku 1 Informace o zůstatku bankovního účtu. Druhé a další přihlášení Při druhém a dalším přihlášení budete vyzván k zadání: klientského čísla, tří systémem náhodně vybraných znaků z hesla pro Telebanking. 4.2 Přihlášení do služby SERVIS 24 Internetbanking První přihlášení Po zobrazení aplikace Internetbanking na adrese zvolte odkaz První přihlášení. Následně budete vyzváni k zadání klientského čísla a čtyř náhodně požadovaných znaků z bezpečnostního kódu. Po úspěšném zadání přihlašovacích údajů Vám bude automaticky zaslána SMS s kontrolním kódem, pokud nemáte aktivovány autorizační nebo přihlašovací SMS, pak budete vyzváni k zadání hesla pro Telebanking. Do příslušného pole zadejte kontrolní SMS kód, který obdržíte na mobilní telefon, nebo heslo pro Telebanking a vytvořte si heslo pro Internetbanking. Nové heslo do aplikace Internetbanking musí obsahovat minimálně 2 písmena a současně minimálně 2 číslice. Heslo tedy nemůže být složeno pouze z písmen nebo z číslic, ale vždy z jejich kombinace. Počet znaků je v rozsahu od 8 až do 30. Pokud se chcete přihlašovat do aplikace Internetbanking pouze pomocí klientského certifikátu, označte tuto možnost po prvním přihlášení do aplikace SERVIS 24 Internetbanking na záložce Nastavení ve volbě Způsob přihlášení. Při příštím přihlašování již bude vždy vyžadováno použití klientského certifikátu. Druhé a další přihlášení K přihlášení použijte klientské číslo a aktuální heslo pro Internetbanking, případně také přihlašovací SMS kód. Heslo pro Internetbanking můžete zadat na grafické klávesnici umístěné na přihlašovací obrazovce aplikace Internetbanking. Pokud máte aktivovaný klientský certifikát, vložte čipovou kartu do čtečky připojené k Vašemu počítači (bližší informace najdete v Příručce pro klientský certifikát). Po provedení příslušné volby na přihlašovací obrazovce budete vyzváni k zadání PINu k Vaší čipové kartě. Doporučení: Doporučujeme Vám uschovat si bezpečnostní kód a aktuální heslo pro Telebanking. Budete je potřebovat pro případné / /40

55 odblokování přístupu do aplikace SERVIS 24 Internetbanking. 4.3 Přihlášení do služby SERVIS 24 - Mobilní banka Aktivace Stáhněte si zdarma aplikaci SERVIS 24 Mobilní banka v App Store nebo v Google play do Vašeho mobilního zařízení. Pro vyhledání aplikace můžete použít klíčová slova SERVIS 24, S24, CS, spořitelna, česká spořitelna, internetbanking, mobilní banka nebo mobile bank Přihlašovací údaje je nutné nastavit ve službě SERVIS 24 Internetbanking na Zde je nutné zadat nové heslo pro Mobilní banku a vygenerovat jednorázový aktivační kód. Spusťte aplikaci SERVIS 24 Mobilní banka na vašem mobilním zařízení a zadejte požadované údaje. Aktivaci Vám usnadní průvodce v aplikaci. Používání K přihlášení do aplikace Mobilní banka používejte heslo pro Mobilní banku. 5. Limity používané ve službách SERVIS 24 Pro služby SERVIS 24 je definováno několik limitů, které omezují výši zadávaných aktivních transakcí a představují tak další z prvků zabezpečení. Žádný z níže uvedených limitů se nečerpá, pokud platí současně: Aktivní transakce je prováděna mezi bankovními účty (např. běžný, sporožirový, vkladový účet) a účty ISČS téhož majitele přiřazenými ke službám SERVIS 24. Uživatel zadávající transakci je oprávněn nakládat s oběma účty prostřednictvím služeb SERVIS 24. Limit se rovněž nečerpá v případě aktivní transakce prováděné z Internetového spořicího účtu na Kontaktní účet. Na cizoměnových účtech jsou limity stanovovány jako ekvivalent částek v Kč podle aktuálního kurzu měny účtu ve chvíli přijetí požadované transakce ke zpracování. Limity jsou přepočteny kurzem deviza nákup. Ve všech případech se jedná o denní limity platné v rámci provozní doby, jejichž obnova probíhá každý den ve hod. 5.1 Limit služby Limit služby představuje maximální denní částku aktivních transakcí, které můžete jako uživatel uskutečnit v rámci služeb SERVIS 24 na všech Vámi obsluhovaných účtech bez autorizace klientským certifikátem. Pro službu SERVIS 24 Mobilní banka je kromě denního limitu stanoven také limit měsíční, který představuje maximální částku aktivních transakcí uskutečněných v průběhu kalendářního měsíce na všech Vámi obsluhovaných účtech. Nutnou podmínkou provádění aktivních transakcí ve službě SERVIS 24 Internetbanking bez autorizace klientským certifikátem (a tím i čerpání limitu služby SERVIS 24 Internetbanking) je aktivace autorizačních SMS v obchodním místě. Základní limity služeb jsou automaticky nastaveny každému uživateli. Limit služby SERVIS 24 Telebanking lze snížit prostřednictvím služby Telebanking nebo Internetbanking.Zvýšení (ale i snížení) limitu můžete provést v obchodním místě. Limit služby SERVIS 24 Internetbanking lze snížit i zvýšit prostřednictvím služby Internetbanking. Druh limitu Základní limit (nastaven při zřízení služby) Maximální limit Limit služby SERVIS 24 Telebanking Limit služby SERVIS 24 Internetbanking Limit služby SERVIS 24 GSM banking bez limitu bez limitu Limit služby SERVIS 24 Mobilní banka / měsíční limit / měsíční limit Limit účtu pro mobilní platby / /40

56 5.2 Limit účtu Pro omezení výše aktivních transakcí nad konkrétním účtem lze nastavit limit účtu. Limit účtu nelze překročit (ani klientským certifikátem). Limit účtu lze nastavit přímo ve službách SERVIS 24 Internetbanking a SERVIS 24 Telebanking. 5.3 Limit připodepisování Limit připodepisování je využíván při obsluze účtu více uživateli. Bližší informace najdete v kapitole 6.3 Připodepisování. Limit připodepisování představuje maximální celkovou denní částku aktivních transakcí, kterou mohou uživatelé uskutečnit na všech účtech přiřazených k dané smlouvě bez nutnosti jejich autorizace dalším uživatelem účtu. Transakce nad tento limit musí být ve službě SERVIS 24 Internetbanking autorizovány (připodepsány) dalšími uživateli účtu, s příslušným oprávněním. Limit připodepisování není povinný. Pokud je požadován, je uveden společně s počtem požadovaných přípodpisů ve smlouvě a lze jej měnit pouze prostřednictvím obchodního místa. Tyto limity se nevztahují na transakce mezi účty, které patří jednomu uživateli a jsou součástí jedné Smlouvy o poskytování služby SERVIS Limit pro mobilní platby Limit se týká dobíjení předplacených Twist karet, O2 karet, Vodafone karet, a plateb faktur Vodafone. Další podmínky pro dobíjení stanovené mobilními operátory najdete ve značkových prodejnách mobilních operátorů a na příslušných webových stránkách ( ; Uživatelé ve službách SERVIS 24 Jako uživatel služeb SERVIS 24 můžete být disponentem a/nebo zmocněnou osobou. 6.1 Disponent Disponent je uživatel, který může v rozsahu přiděleného oprávnění obsluhovat Vaše účty. Disponentem sporožirového, běžného, vkladového účtu, Šikovného spoření nebo Internetového spoření se může stát uživatel uvedený na podpisovém vzoru účtu v obchodním místě. Disponent může získat následující práva: Právo aktivních transakcí zadávání transakcí z daného účtu a získávání informací o těchto transakcích, aktivaci, deaktivaci, změny a nastavení služby e-faktura/e-dokumenty, Právo pasivních transakcí - přístup k informacím (například stav účtu) vztahujícím se k danému účtu, aktivaci, deaktivaci, změny a nastavení služby e-faktura/e-dokumenty Právo připodepisování transakcí připodepisování (autorizování) transakcí, které překročily limit připodepisování (viz kapitola 5.3 Limity připodepisování). Ke kartovému účtu může získat disponent pouze právo pasivních transakcí, a to pouze v případech: je již uveden jako disponent s pasivním oprávněním alespoň na jednom Vašem běžném nebo sporožirovém účtu, je majitelem kartového účtu, případně držitelem platební karty vydané k danému kartového účtu. Pokud je disponent (s libovolným oprávněním) současně držitelem debetní nebo kreditní platební karty, může měnit její parametry (viz kapitola 9). Práva obsluhovat Váš daný účet přiřazuje disponentům zmocněná osoba prostřednictvím služeb SERVIS 24 Internetbanking nebo SERVIS 24 Telebanking. Pokud přiřazovaná osoba není uživatelem, je jako uživatel zřízena a jsou jí vygenerovány a zaslány bezpečnostní údaje. 6.2 Zmocněná osoba Zmocněná osoba je uživatel, který je ve Smlouvě zmocněn k vykonávání následujících operací: přiřazování/odřazování účtů ke službám SERVIS 24 a k nastavování limitů k jednotlivým přiřazeným účtům, administraci práv disponentů, tj. k přiřazování/odřazování disponentů ke službám SERVIS 24 a k nastavení/změně/zrušení jejich práv při nakládání s penězi na Vašich účtech, zřizování vkladového účtu prostřednictvím služeb SERVIS 24, aktivaci/změně/deaktivaci textových výpisů v elektronické i papírové formě pro sporožirové, běžné a vkladové účty v českých korunách nebo cizí měně, přiřazování nově vydaných platebních karet k účtům, k nimž byly vydány, změně parametrů debetních platebních karet, změně parametrů kreditních platebních karet v případě, že je současně i majitelem kartového účtu, / /40

57 aktivaci, deaktivaci, nastavení služby e-faktura/e-dokumenty, případně k provedení změn v již realizovaném nastavení sponzorování daného uživatele služby SERVIS 24. Zmocněná osoba má automaticky nastaveno právo pasivních transakcí ke všem kartovým účtům, které jsou přiřazeny ke službám SERVIS 24. Pokud jste majitelem účtu, který obsluhujete ve službách SERVIS 24, jste na daném účtu automaticky veden jako zmocněná osoba a disponent se všemi právy bez možnosti změny. 6.3 Připodepisování Připodepisování znamená povinnost autorizace aktivních transakcí na Vašich účtech více disponenty. Nastavení připodepisování není povinné. Povinnost připodepisování si můžete sjednat ve smlouvě, spolu s limitem připodepisování (částka, kterou je možné za den převést z Vašich účtů bez nutnosti přípodpisu) a počtem připodepisujících disponentů (osob, které musí autorizovat transakce převyšující zadaný limit před jejich odesláním ke zpracování). Zadat transakci k připodepsání je možné přes služby SERVIS 24 Internetbanking, SERVIS 24 GSM banking nebo SERVIS 24 Mobilní banka. Připodepsat transakci je možné pouze prostřednictvím služby SERVIS 24 Internetbanking. Nedojde-li k přípodpisu transakce do data splatnosti, je možné do třiceti dnů od data splatnosti toto datum aktualizovat doplněním zbývajícího podpisu a transakci provést s aktuálním datem splatnosti. 7. Zpracování platebních příkazů 7.1 Podmínky pro realizaci transakcí Pasivní a aktivní transakce a administrativní operace jsme Vám oprávněni zpřístupnit pouze po řádném ověření Vaší osoby. Jsme oprávněni odmítnout realizaci aktivní nebo pasivní transakce či administrativní operace, pokud na její straně vznikne podezření, že její provedení zadává neoprávněná osoba. Před uskutečněním Aktivní transakce či Administrativní operace je nutné její obsah odsouhlasit z Vaší strany. Za odsouhlasení aktivní transakce či administrativní operace se považuje ústní potvrzení telefonnímu bankéři, potvrzení příslušné volby v IVR nebo potvrzení aktivní transakce či administrativní operace v internetovém bankovnictví a Mobilní bance. Po odsouhlasení je aktivní transakce či administrativní operace přijata ke zpracování, což znamená, že všechny požadované údaje byly vyplněny a splnily formální náležitosti. Neznamená to, že příkaz bude zpracován. Příkaz můžeme odmítnout například v případě, že na účtu je málo peněz. Pasivní a aktivní transakce a administrativní operace je možno zadávat/pořizovat v rámci provozní doby služeb SERVIS 24. Aby byl platební příkaz zpracován s datem aktuálního obchodního dne, musí být zadán do hod. Výjimky z tohoto pravidla jsou stanoveny v Informaci k platebním službám (soukromá klientela). Služby SERVIS 24 disponují také funkcí kontroly nechtěného opakovaného zadání platební transakce. Při realizaci domácí platby, hromadné platby nebo importu plateb kontrolují služby SERVIS 24 již zadané platby. Pokud se v ten samý den objeví shodná platba, zobrazí se upozornění. Platbu pak můžete zrušit, zkontrolovat již zadané platby, nebo platby podat. 7.2 Zahraniční platby Zahraniční platby a přeshraniční platby v eurech (EUR) jsou zpracovávány v termínech a podle priorit uvedených v Informaci k platebním službám (soukromá klientela) a Informaci k platebním službám (firemní a korporátní), které jsou k dispozici na našich webových stránkách.( v části Ke stažení / Obchodní a pojistné podmínky, reklamační řád, kodex / Informace České spořitelny,a.s.k platebním službám pro soukromou klientelu/informace České spořitelny,a.s.k platebním službám pro firemní klientelu). O provedených nebo neprovedených zahraničních platbách Vás informujeme prostřednictvím avíz. Pokud odmítnete zaslání avíza prostřednictvím služby SERVIS 24 Telebanking, vzdáváte se informací o provedených nebo neprovedených platbách. Pro převod peněz v cizí měně v rámci naší banky doporučujeme použít formulář pro domácí platbu. Pro nadlimitní konverzní platby (měna účtu se liší od měny platby) Vám nabízíme individuální kurz. 7.3 Transakce na majetkových účtech Pro vypořádání transakcí na majetkových účtech jsou rozhodující následující lhůty: Nákup či prodej podílových listů fondů je prováděn vždy za cenu v daném okamžiku neznámou. U každého fondu je nutné se řídit aktuálními propozicemi pro daný fond a zákonnými dokumenty fondu (zejména statutem), kde je uváděn i postup výpočtu ceny podílového listu. Veškeré dokumenty jsou dostupné na internetových stránkách příslušného správce fondu nebo v obchodním místě: / /40

58 Při nákupu (prodeji/výměně) podílových listů fondů Investičních společností ČS a REICOjsou transakce přijaté do pracovního dne vypořádány za cenu tohoto dne. Příkaz k nákupu a úhradě (příkaz k prodeji), který je zadán po hod. znamená nákup (prodej) podílových listů za cenu následujícího pracovního dne. Pokyny přijaté mimo pracovní den až do posledního dne pracovního volna jsou vypořádány za cenu posledního dne před dnem pracovního volna. Při nákupu a prodeji podílových listů fondů ESPA (tj. fondů ERSTE-SPARINVEST) denominovaných v Kč je třeba zadat příkaz k nákupu a úhradě do hod. pracovního dne. Pokyny k nákupu podílových listů jsou odeslány následující pracovní den. Podílové listy jsou pak vydávány další pracovní den a jsou označeny datem jejich vydání. Vypořádáno je tedy dle rakouského práva a zvyklostí za cenu (kurz) dne následujícího po dni odeslání objednávky do Rakouska (za podmínky že i v Rakousku je pracovní den). Upozornění: cena podílových listů fondů ESPA je označena datem výpočtu. Podílové listy fondů ESPA Stock Japan, ESPA Stock Russia, ESPA STOCK Global Emerging Markets a ESPA Stock Istanbul jsou vydávány a ceny podílových listů počítány o jeden den později než u ostatních ESPA fondů. Nákup prémiového vkladu lze ve službách SERVIS 24 zadat kdykoliv. Související příkazy zadané na běžných a sporožirových účtech budou předány ke zpracování stejný nebo nejbližší pracovní den. Příkazy z účtů nepřiřazených ke službám SERVIS 24 musíte zadat tak, aby peněžní prostředky odpovídaly výši vkladu a byly připsány na náš účet nejpozději třetí pracovní den od nákupu. Pokud neuhradíte peněžní prostředky do tří pracovních dní, pak nákup pozbývá účinnosti. Prémiový vklad bude na majetkovém účtu založen v pracovní den následující po dni, kdy Vámi poukázané peněžní prostředky ve výši vkladu byly připsány na náš účet. Nákup dluhopisu/hypotečního zástavního listu lze ve službách SERVIS 24 zadat kdykoliv za cenu platnou v tento den. V nepracovní dny se obchoduje za ceny předchozího pracovního dne. Související příkazy zadané na běžných a sporožirových účtech budou předány ke zpracování stejný nebo nejbližší pracovní den. Příkazy z účtů nepřiřazených ke službám SERVIS 24 musíte zadat sami. Transakce musí být uhrazena do tří pracovních dní od podání příkazu k jednorázovému nákupu. Pokud neuhradíte kupní cenu do tří pracovních dní, pak nákup pozbývá účinnosti. Na Váš majetkový účet převedeme podíl na dluhopisu/hypotéčním zástavním listu do čtyř pracovních dní od podání příkazu k jednorázovému nákupu. Prodej dluhopisu/hypotečního zástavního listu lze zadat ve službách SERVIS 24 kdykoliv za cenu platnou v tento den. V nepracovní dny se obchoduje za ceny předchozího pracovního dne. Podíl na dluhopisu/hypotéčním zástavním listu převedeme ve Váš prospěch do čtyř pracovních dní od podání jednorázového prodeje. V případě jakékoli nejistoty ohledně zaúčtování zadaného příkazu kontaktujte přímo telefonního bankéře, který Vám ochotně zodpoví Vaše dotazy. U vybraných transakcí Vám bude na vyžádání sděleno nebo ve službě SERVIS 24 Internetbanking automaticky zobrazeno referenční číslo transakce. Toto číslo můžete využít k identifikaci platby (např. ve výpisu) nebo Vám usnadní případnou reklamaci transakce zadané přes služby SERVIS Prováděcí směrnice pro využívání klientských certifikátů v rámci služeb telefonního a internetového bankovnictví 8.1 Obecná ustanovení Uživatel se současně s koupí čtečky čipových karet zavazuje seznámit se a dodržovat licenční podmínky vystavené na Klientské certifikáty vydává pro naše potřeby certifikační autorita. Certifikační autoritou je První certifikační autorita, a.s., Praha 9, Libeň, Podvinný mlýn 2178/6, PSČ , IČ: zapsaná u rejstříkového soudu v Praze, oddíl B, vložka 7136 (dále i I.CA). Informace o Certifikační autoritě je možné získat na stránkách příp. na e- mailových adresách a Jste povinni bez zbytečného odkladu po vygenerování klientského certifikátu ověřit správnost jeho obsahu. Zjistíte-li rozpor mezi obsahem klientského certifikátu a údaji v Protokolu/Žádosti, jste povinni klientský certifikát zneplatnit a na tuto skutečnost nás ihned upozornit. Klientský certifikát bude uložen na čipové kartě a je určen pro zabezpečení internetového bankovnictví. Podporu při použití certifikátu mimo aplikaci internetového bankovnictví nezajišťujeme. Klientský certifikát zajišťuje: integritu dat, neodmítnutelnost odpovědnosti, důvěrnost dat, ustanovení sdíleného tajemství (klíče) v rámci protokolu pro bezpečnou výměnu dat, přímé šifrování a dešifrování dat, přímé podepisování dat. 8.2 Platnost a účinnost klientského certifikátu a čipové karty Platnost klientského certifikátu je stanovena na dobu jednoho roku, a to ode dne jeho vydání Certifikační autoritou, přičemž informaci o době platnosti certifikátu s uvedením přesného časového okamžiku, kdy pozbývá platnosti, je možné získat kdykoli během jeho používání prostřednictvím správce certifikátů a/nebo informační linky. Po dobu platnosti je certifikát účinný, tj. může být používán pro zabezpečení služeb internetového bankovnictví tak, jak je / /40

59 to definováno v této příručce. Možnost používat služby, které použití certifikátu vyžadují, je vázána na jeho platnost a účinnost. Zneplatnění klientského certifikátu, obnovení nebo změnu údajů v klientském certifikátu podrobně upravuje tato Příručka v kapitole 3 Bezpečnost služeb SERVIS 24. Čipová karta má z technických důvodů omezenou platnost. Datum platnosti je uvedeno na čipové kartě ve formátu RRRR, přičemž je myšleno daného roku. Poslední platný klientský certifikát je možné nahrát na čipovou kartu nejpozději roku, předcházejícího datu konce platnosti čipové karty. 8.3 Obnovení platnosti klientského certifikátu V průběhu platnosti klientského certifikátu může být jeho platnost dále obnovována, a to při splnění následujících podmínek: mezi námi a Vámi musí existovat účinná smlouva o vyšším typu zabezpečení a zároveň uživatel neoznámil změnu svých identifikačních údajů uvedených v Protokolu/Žádosti (s výjimkou změny ové adresy, kterou můžete provést prostřednictvím obnovy/prodloužení platnosti klientského certifikátu), vyplníte a odešlete prostřednictvím správce certifikátů žádost o prodloužení platnosti tak, abychom ji přijali ještě v době platnosti klientského certifikátu. Přestože i obnovení platnosti klientského certifikátu znamená vydání certifikátu nového, stávající smlouva o vyšším typu zabezpečení zůstává v tomto případě i nadále účinná a v okamžiku úspěšného vydání klientského certifikátu Certifikační autoritou zaniká automaticky platnost certifikátu předchozího. Na ukončení platnosti klientského certifikátu Vás upozorníme minimálně jeden měsíc před ukončením jeho standardní platnosti, a to zprávou ve službě SERVIS 24 Internetbanking a současně na ovou adresu uvedenou v Protokolu/Žádosti. Obnovení klientského certifikátu nebude povoleno v případě, kdy nejste sponzorovanou osobou. Na tuto skutečnost Vás upozorníme při podání žádosti o obnovení platnosti klientského certifikátu. 8.4 Vydání následného klientského certifikátu O vydání následného (nového) klientského certifikátu je možné/nutné požádat v naší pobočce prostřednictvím žádosti v následujících případech: klientský certifikát vystavený na základě protokolu a uzavřené smlouvy o vyšším typu zabezpečení, případně předcházející žádosti pozbyl platnosti, tzn. nebylo využito oprávnění obnovení platnosti klientského certifikátu, pokud dojde ke změně Vašich identifikačních údajů (jméno/příjmení/trvalá adresa), a to i v době platnosti klientského certifikátu vydaného na základě původních identifikačních údajů, ztráty/poškození/výměny čipové karty nebo v případě změny ové adresy. Nepodporujeme vystavení následného klientského certifikátu na data, která příslušela již jednou vystavenému/zneplatněnému klientskému certifikátu. 8.5 Zneplatnění klientského certifikátu K zneplatnění klientského certifikátu může dojít na Vaši žádost nebo v těchto případech, kdy jsme k zneplatnění klientského certifikátu oprávněni my: klientský certifikát byl vydán na základě nepravdivých nebo zfalšovaných informací anebo ověřené a certifikované údaje již nejsou platné a my se tuto skutečnost dozvíme, nebyla uhrazena cena za vydání klientského certifikátu nebo jste porušil jakoukoliv povinnost vyplývající ze smlouvy o vyšším typu zabezpečení, uživatel zemřel a my se tuto skutečnost dozvíme, automaticky v případě, kdy smlouva o vyšším typu zabezpečení pozbývá účinnosti, nebo je-li vydán následný (nový) klientský certifikát na základě žádosti, automaticky v případě, kdy ohlásíte změnu údajů do klientského certifikátu a nepožádáte ve stanované lhůtě o následný (nový) klientský certifikát, došlo k ukončení vydávání klientských certifikátů pro naše potřeby, pokud o zneplatnění rozhodly k tomu oprávněné orgány v souladu s právními předpisy. Jste oprávněni zneplatnit svůj klientský certifikát pouze prostřednictvím správce certifikátů nebo prostřednictvím KCP (tel. linka uvedete jméno, příjmení a rodné číslo). Jste povinni zneplatnit klientský certifikát v případě, že máte podezření ze zneužití nebo dojde ke krádeži/ztrátě čipové karty. Po obdržení oprávněné žádosti o zneplatnění klientského certifikátu neprodleně provedeme odvolání jeho platnosti a klientský certifikát nelze od tohoto okamžiku používat pro služby internetového bankovnictví a bude Certifikační autoritou zneplatněn. Zneplatnění klientského certifikátu ukončuje nevratně jeho platnost a certifikát nelze dále používat / /40

60 9. Přehled poskytovaných služeb a operací na účtech SERVIS 24 správa uživatele S24 START IVR TB IB GSM MBA Typ uživatele * Změna hesla pro Telebanking Všichni Změna hesla pro Internetbanking Všichni Změna kontaktních údajů Všichni Snížení limitu uživatele pro Telebanking Všichni Změna limitu pro Internetbanking Všichni Aktivace a deaktivace přihlášení pomocí klientského certifikátu do aplikace Internetbanking Blokace a odblokování služby Všichni Všichni Blokace služby Mobilní banka Všichni Aktivace služby Mobilní banka Všichni Výběr telefonního čísla pro bezpečnostní SMS (aktivace přihlašovacích a autorizačních SMS) Všichni Zaslání potvrzení o přijetí transakce Všichni Nastavení zpráv banky Všichni Žádost o zaslání čipové karty Odblokování PIN k čipové kartě Všichni Všichni Poznámky Změna korespondenční adresy pro zaslání bezpečnostních údajů, telefonního nebo faxového čísla, ové adresy pro zasílání konfirmací Jen pokud má uživatel uzavřenou smlouvu o poskytování vyššího typu zabezpečení Přes TB lze opětovně zaslat bezpečnostní kód a/nebo heslo pro Telebanking Autorizační SMS lze nastavit pouze při přihlášení do SERVIS 24 Internetbanking klientským certifikátem. Tzv. konfirmace - má pouze informativní charakter, lze zvolit způsob zaslání: , pošta (poštou pouze u služby SERVIS 24 Telebanking) Dostupná pouze v případě exspirace čipové karty a platnosti klientského certifikátu <= akt. den + 45 a zároveň >= akt. den + 15 Lze odblokovat pomocí PUK buď na přihlašovací obrazovce nebo hned po zablokování SERVIS 24 správa účtu Nastavení oblíbených položek S24 START IVR TB IB GSM MBA DP Typ uživatele * Poznámky Možnost nastavení maximálně 10 oblíbených položek / /40

61 SERVIS 24 správa účtu S24 START IVR TB IB GSM MBA Grafický přehled vývoje zůstatků, příjmů a výdajů ZO Přiřazení nebo odebrání účtů Nastavení limitu účtu Nastavení/změna/zrušení čísla mobilního telefonu pro automatické zasílání zůstatkových SMS zpráv Nastavení/změna/zrušení čísla mobilního telefonu pro automatické SMS zprávy po přijetí každé aktivní transakce Zasílání SMS nebo u o zůstatku na sporožirovém, běžném, majetkovém, vkladovém účtu a účtu Šikovného spoření Správa disponentů ZO ZO DP Typ uživatele * ZO, DA DP ZO Poznámky Údaje za posledních 5 ukončených kalendářních měsíců Přiřazení produktů se u FOO provádí automaticky. ZO může produkty manuálně odřadit nebo následně přiřadit. Pokud je majitelem nezletilá osoba, tak přidání nebo odebrání produktu lze pouze manuálně. Maximální denní částka všech aktivních transakcí na daném účtu (viz kap. 5.2 Limit účtu) Operace vyžaduje zadání bezpečnostního kódu; změnu je možné provést ve službách SERVIS 24 pouze pokud není aktivní volba: používat metodu autorizační SMS pro autorizaci finančních transakcí (v opačném případě je nejdříve nutné provést migraci nastavením Bezpečnostních SMS) Operace vyžaduje zadání bezpečnostního kódu Informace o účetním zůstatku na účtu je zasílána vždy následující den po změně účetního zůstatku. Pro službu SERVIS 24-START pouze e- mail Přiřazení/odřazení disponentů účtu a nastavení jejich práv (pro sporožirové, běžné, vkladové a kartové účty a platební karty); určení disponentů, jejichž poplatky budou hrazeny z primárního účtu / /40

62 SERVIS 24 správa účtu Nastavení datových výpisů pro běžný účet Nastavení/změna/zrušení výpisů v elektronické i papírové formě pro sporožirový, běžný, vkladový účet a účet Šikovného spoření Nastavení/změna výpisů ke kartovým S24 START IVR TB IB GSM MBA ZO účtům Nastavení zasílání kreditních avíz o příchozích zahraničních platbách pro běžný a sporožirový účet Typ uživatele * ZO zároveň s DA Majitel účtu ZO, DP Změna souhlasu uživatele se zasíláním obchodních sdělení Všichni Informace o aktuálním nastavení osobního účtu (OUČS, OUČS II a OKČS ) Informace o aktuálním nastavení Firemního účtu/ Podnikatelského konta Změna nastavení Osobního účtu ČS Změna nastavení Osobního účtu ČS II/Osobního konta Majitel účtu DP Majitel účtu/záko nný zástupce Majitel účtu/záko nný zástupce Poznámky Na základě nastavení jsou automaticky generovány datové výpisy, které lze následně použít např. pro import do účetního systému uživatele Pouze pro fyzické osoby občany Týká se i dalších typů Junior, Student, Absolvent Sporožirový účet, Běžný účet v Kč Informace o zůstatku na účtu Informace o historii transakcí na účtu Doplnění vlastní poznámky k provedené transakci v historii transakcí Opětovné použití údajů platby Informace o transakcích zadaných přes služby SERVIS 24 Informace o nezaúčtovaných platbách Informace o hromadných platbách a importovaných platbách S24 START IVR TB IB GSM MBA DP - DP DP Typ uživatele * DA, DP DA, DP DP Poznámky Informace o účetním zůstatku a výši kontokorentu Zaúčtované obraty na účtu Možnost znovu použít údaje realizované platby v historii transakcí. Všechny transakce provedené uživatelem, např. trvalé platby, souhlasy s inkasem, úhrady Platby provedené prostřednictvím platebních karet Všechny zadané hromadné platby a dávky plateb importované do služby SERVIS 24 Internetbanking / /40

63 Sporožirový účet, Běžný účet v Kč Informace o odložených mobilních platbách Zadání domácí platby (úhrada složenky, platba za služby, splátka pojištění, ) Šablony plateb Zobrazení/zrušení čekajících plateb Zadání expresní platby Zadání domácí platby na sběrné účty PLATBA 24 zadání domácí platby ve prospěch e-shopu S24 START IVR TB IB GSM MBA Typ uživatele * DA, DP - DA _ Všichni DA DA DA - DA Zahraniční platba DA Přeshraniční platba v EUR DA Přehled avíz: - kreditní avíza - debetní avíza - poplatková avíza - avíza o neprovedené platbě Zadání inkasní platby Založení trvalé platby Změna a zrušení trvalé platby DA, DP DA - - DA DA Poznámky Všechna dobíjení kreditu předplacených karet mobilních operátorů O2, T-Mobile, která nebyla ihned zpracována Umožněna tzv. budoucí splatnost; možnost převodu prostředků v Kč na cizoměnový účet; údaje do pole popisujícího platbu je možno zadat přes službu SERVIS 24 Telebanking nebo SERVIS 24 Internetbanking Šablony domácích, zahraničních plateb a šablony pro dobíjení TB: požadavek může být předán nejdříve následující den po dni zadání a musí být předán 1 den před splatností a to do hod; Prostřednictvím S24 IB je možné zrušit dopřednou domácí platbu ze sporožirových a běžných účtů, a to max. den před splatností. Platbu je možno přijmout pouze v pracovní dny do hod. Umožněno pouze z běžných účtů právnických osob Předvyplněný formulář pro platbu; přímý proklik z e- shopu. Lze realizovat pouze z osobního účtu. Přehled a detail avíz Inkasovaný musí dát souhlas s inkasem Trvalou platbu lze založit nejpozději 1 den přede dnem její splatnosti Změnu a zrušení trvalé platby lze provést nejpozději 1 den přede dnem její splatnosti / /40

64 Sporožirový účet, Běžný účet v Kč Informace o trvalých platbách Založení/změna/zrušení trvalé platby k regulaci zůstatku Informace o trvalých platbách k regulaci zůstatku Založení/změna/zrušení souhlasu s inkasem Informace o souhlasech s inkasem Založení/změna/zrušení plateb SIPO u sporožirového účtu Informace o platbách SIPO Založení/změna/zrušení trvalé inkasní platby S24 START IVR TB IB GSM MBA Typ uživatele * - - DA, DP DA DA, DP DA DA, DP DA DA, DP DA Informace o trvalých inkasních platbách DA, DP Odesílání platby s výplatou v hotovosti příjemci formou poštovní poukázky typu "B" u sporožirového účtu Mobilní platby - dobíjení předplacených karet a platba faktur mobilních operátorů Hromadná platba Připodepisování transakcí DA - - DA DA DS Poznámky Přehled zadaných a detail vybrané trvalé platby Trvalou platbu lze založit nejpozději 1 den přede dnem její splatnosti; lze stanovit maximální a minimální limit zůstatku (u BÚ jen přes službu SERVIS 24 Telebanking) Přehled zadaných a detail vybrané trvalé platby k regulaci zůstatku Přehled zadaných a detail vybraného souhlasu s inkasem Platbu lze založit nejpozději 1 den přede dnem její splatnosti Přehled zadaných a detail vybrané platby Trvalou inkasní platbu lze založit nejpozději 1 den přede dnem její splatnosti Přehled zadaných a detail vybrané platby Pouze v rámci zadané trvalé platby/ trvalého příkazu k úhradě; zobrazení a administrace je možná jen přes S24 TB Dobíjení předplacených karet mobilních operátorů; platba faktur Vodafone; součet mobilních plateb z jednoho účtu nesmí překročit Kč za den; platby nelze připodepisovat Umožňuje provádět transakce jako celek; hromadná platba může obsahovat maximálně 10 jednotlivých domácích plateb v Kč Autorizace transakcí, které přesáhnou limit připodepisování / /40

65 Sporožirový účet, Běžný účet v Kč Import dávky domácích plateb a inkasních plateb z běžného účtu Export datových výpisů z běžného účtu S24 START IVR TB IB GSM MBA DA DP Export elektronických výpisů z běžného, sporožirového a kartového účtu DP Internetové spoření v Kč S24 START IVR TB IB GSM MBA Typ uživatele * Typ uživatele * Informace o zůstatku na účtu Internetového spoření DP Informace o historii transakcí DP Domácí platba DA Poznámky Import datového souboru ve standardním formátu ABO obsahujícího domácí platby nebo inkasní platby v Kč; soubor lze exportovat z běžných účetních systémů; dávka může obsahovat max. 50 příkazů. Lze využít pouze s použitím klientského certifikátu. Export automaticky generovaných souborů obsahujících transakční historii účtu ve formátu ABO nebo CSV; datový výpis lze následně importovat do běžných účetních systémů Stažení automaticky generovaných výpisů ve formátu PDF Poznámky Běžný účet v cizí měně Informace o zůstatku na účtu Domácí platba Zadání expresní platby S24 START IVR TB IB GSM MBA - DP DA DA Zahraniční platba DA Přeshraniční platba v EUR DA Přehled avíz: - kreditní avíza - debetní avíza - poplatková avíza - avíza o neprovedené platbě Typ uživatele * DA, DP Poznámky Informace o účetním zůstatku a výši kontokorentu Zadání domácí platby; umožňuje převádět CZK na korunový nebo cizoměnový účet vedený v bance v ČR; převod v cizí měně je možný pouze v rámci ČS; je umožněna tzv. dopředná splatnost; Platbu je možno přijmout pouze v pracovní dny do hod. Platbu lze zadat pouze v CZK Přehled a detail avíz / /40

66 Běžný účet v cizí měně S24 START IVR TB IB GSM MBA Informace o historii transakcí - - DP Přehled zadaných operací Vkladové účty v Kč a v cizí měně Informace o zůstatku na vkladovém účtu Založení vkladového účtu v Kč i v cizí měně a nastavení disponenta Založení vkladového účtu v Kč i v cizí měně, nastavení disponenta a vložení prostředků na nově založený vkladový účet DP S24 START IVR TB IB GSM MBA - - DP ZO Změna vkladového účtu počtu cyklů obnovování, způsobu výplaty úroků, způsobu výplaty jistiny Jednorázový výběr DA Trvalý příkaz ke dni splatnosti (výběr) DA Modelování vkladových účtů Zrušení obnovování vkladového účtu Šikovné spoření v Kč - - DP S24 START ZO IVR TB IB GSM MBA Informace o zůstatku na účtu Šikovného spoření - - DP Informace o transakční historii DP Typ uživatele * Typ uživatele * ZO, příp. ZO zároveň s DA ZO zároveň s DP Typ uživatele * Poznámky Např. trvalé platby, souhlasy s inkasem Poznámky Informace o účetním zůstatku; v aplikaci GSM banking pouze pro vkladové účty v Kč Výše minimálního vkladu je stanovena pro každou měnu samostatně (např. pro CZK činí Kč) Pokud chce ZO s DA současně provést i vklad prostředků; výše minimálního vkladu je stanovena pro každou měnu samostatně (např. pro CZK činí Kč) Požadavek na změnu musí být zadán nejméně 1 den před dnem splatnosti vkladu Ve službě GSM banking pouze pro vkladové účty v Kč Informace o úrokových sazbách a hodnotě úroků za zvolené období Zrušením obnovování dojde k řádnému ukončení vkladového účtu (účet nelze zrušit, tzn. vypovědět dříve než ke dni jeho splatnosti) Poznámky Podnikatelský spořicí účet ČS S24 START IVR TB IB GSM MBA Typ uživatele * Poznámky / /40

67 Podnikatelský spořicí účet ČS Informace o zůstatku na účtu S24 START IVR TB IB GSM MBA - - DP Informace o transakční historii DP Domácí platba DP Typ uživatele * Poznámky Podnikatelský spořící účet je zřizován pouze k podnikatelskému účtu MAXI Převod prostředků je umožněn pouze uživateli s DP, který má současně aktivní právo k Podnikatelskému kontu Maxi Spoření České spořitelny S24 START IVR TB IB GSM MBA Informace o zůstatku na účtu DP Informace o transakční historii DP Jednorázový výběr DA Založení Zrušení Typ uživatele * Majitel S24 Majitel S24 Poznámky Dětská vkladní knížka S24 START IVR TB IB GSM MBA Typ uživatele * Informace o zůstatku na účtu ZO, DP Informace o transakční historii ZO, DP Poznámky Platební karty a kartové účty Informace o platebních kartách ke kartovému účtu detail platební karty S24 START IVR TB IB GSM MBA - - Informace o kartových účtech detail kartového účtu - - Informace o historii transakcí kartového účtu - Typ uživatele * Držitel PK/ DP/majitel kartového účtu DP/majitel kartového účtu DP/majitel kartového účtu Poznámky (Pro fyzické osoby občany, podnikatele) Držitel PK pouze vlastní PK I pro PO DP + majitel účtu info o všech kartách I pro PO Pohyby na kartovém účtu za posledních 7 měsíců I pro PO / /40

68 Platební karty a kartové účty Blokování a odblokování karty Sjednání náhradní karty Změna parametrů kreditní karty: 1. nastavení automatické obnovy, 2. změna adresy pro zaslání PIN, případně karty, 3. opětovné zaslání PIN, 4. způsob převzetí další karty, Změna druhu další karty (kontaktní/bezkontaktní) Změna adresy pro zaslání výpisů Změna limitů platební karty (snížení, zvýšení) Sjednání pojištění karty a osobních věcí Sjednání cestovního pojištění S24 START IVR TB IB GSM MBA Typ uživatele * Držitel PK/ majitel kartového účtu/ ZO Majitel kartového účtu/zo/dr žitel PK, všichni s právem P ke kartovému účtu Pouze majitel kartového účtu Pouze majitel kartového účtu Pouze majitel kartového účtu Pouze majitel kartového účtu Pouze majitel kartového účtu Pouze majitel kartového účtu Informace o síti bankomatů všichni 3D Secure - aktivace služby u stávající kreditní karty 3D Secure zobrazení informací Majitel kartového účtu Majitel kartového účtu/dp/dr žitel karty Poznámky (Pro fyzické osoby občany, podnikatele) Přes TB: Operace bez ověření; odblokování po sdělení některých osobních údajů. Přes S24 IB: držitel PK může zablokovat t pouze vlastní kartu a odblokovat ji pokud sám zablokoval Majitel úctu může zablokovat a odblokovat všechny karty vydané ke kartovému úctu. Přes S24 IB: Majitel účtu, ke kterému je vydaná platební karta. Držitel platební karty. ZO ke smlouvě, ke které je přiřazen kartový účet. S výjimkou služebních kreditních a charge PK Přes TB i bez ověření, po sdělení některých osobních údajů s výjimkou služebních PK Přes TB i bez ověření, po sdělení některých osobních údajů Přes TB i bez ověření, po sdělení některých osobních údajů (pouze pro FOO) Přes TB i bez ověření, po sdělení některých osobních údajů Pouze pro soukromé kreditní a charge PK Přes TB i bez ověření, po sdělení některých osobních údajů Pro předplacené PK Přes TB i bez ověření, po sdělení některých osobních údajů, ale jen pro soukromé předplacené PK / /40

69 Platební karty a kartové účty Aktivace karty Zobrazení hesla ke kartě Změna hesla ke kartě Zobrazení PIN k platební kartě Nastavení doručení PIN do S24 IB Domácí platba Sjednání dodatkové karty a kreditní nálepky S24 START IVR TB IB GSM MBA Typ uživatele * Pouze držitel platební karty Majitel účtu/zo s právem P/držitel platební karty Majitel účtu/zo s právem P/držitel platební karty Pouze držitel platební karty Majitel kartového účtu Pouze majitel kartového účtu Pouze majitel kartového účtu Poznámky (Pro fyzické osoby občany, podnikatele) Pouze pro soukromé kreditní karty; max. výše jedné transakce Kč; budoucí splatnost až 30 dnů Přes S24 IB lze objednat dodatkovou kartu pouze držiteli, který je plně ověřen v interních systémech banky. Platební karty k běžným a sporožirovým účtům (debetní) S24 START IVR TB IB GSM MBA Žádost o vydání debetní platební karty ke sporožirovému účtu Informace o platebních kartách detail platební karty Blokování a odblokování karty Typ uživatele * Pouze majitel účtu Držitel PK zároveň s DP, ZO zároveň s DP Držitel PK, majitel účtu, ZO s právem P Poznámky (Pro fyzické osoby občany, podnikatele a právnické osoby) Přes IB v menu E-SHOP/Karty Přes TB i bez ověření, po sdělení některých osobních údajů, pouze k soukromým PK. Držitel PK pouze vlastní PK. Přes TB: Operace bez ověření; odblokování po sdělení některých osobních údajů. Přes S24 IB: držitel PK může zablokovat t pouze vlastní kartu a odblokovat pokud ji sám zablokoval Majitel úctu /ZO může zablokovat a odblokovat všechny karty vydané k úctu / /40

70 Platební karty k běžným a sporožirovým účtům (debetní) Sjednání náhradní karty S24 START IVR TB IB GSM MBA Typ uživatele * ZO s právem P/majitel účtu/ držitel PK zároveň s jakýmkol iv D oprávnění m Poznámky (Pro fyzické osoby občany, podnikatele a právnické osoby) Přes S24 IB: ZO/Majitel účtu, ke kterému je vydaná platební karta může požádat pro kohokoliv. Držitel platební karty může požádat pouze pro sebe / /40

71 Platební karty k běžným a sporožirovým účtům (debetní) Změna parametrů platební karty: 1. nastavení automatické obnovy, 2. změna adresy pro zaslání PIN, případně karty, 3. opětovné zaslání PIN, 4. způsob převzetí další karty, Změna druhu další karty (kontaktní/bezkontaktní) Změna limitů platební karty (snížení, zvýšení) Sjednání pojištění karty a osobních věcí Sjednání cestovního pojištění či připojištění k platební kartě S24 START IVR TB IB GSM MBA Typ uživatele * Držitel PK zároveň s jakýmkol iv D oprávnění m, ZO s právem P Držitel PK zároveň s jakýmkol iv D oprávnění m, ZO s právem P Držitel PK zároveň s jakýmkol iv D oprávnění m, ZO s právem P Držitel PK zároveň s jakýmkol iv D oprávnění m/zo s právem P Držitel PK zároveň s jakýmkol iv D oprávnění m/ ZO s právem P Informace o síti bankomatů všichni 3D Secure - aktivace služby u stávající karty 3D Secure zobrazení informací Majitel účtu/ D s jakýmkol iv oprávnění m Držitel PK/ ZO zároveň s jakýmkol iv D oprávnění m Aktivace karty Držitel PK Zobrazení hesla ke kartě Změna hesla ke kartě Majitel účtu/ ZO s právem P/ držitel PK Majitel účtu/ ZO s právem P/ držitel PK Poznámky (Pro fyzické osoby občany, podnikatele a právnické osoby) Přes TB i bez ověření, po sdělení některých osobních údajů pouze k soukromým PK. Držitel PK pouze vlastní PK. Přes TB i bez ověření, po sdělení některých osobních údajů pouze k soukromým PK. Držitel PK pouze vlastní PK. Přes TB i bez ověření, po sdělení některých osobních údajů pouze k soukromým PK. Držitel PK pouze vlastní PK. Přes TB i bez ověření, po sdělení některých osobních údajů, pouze pro soukromé PK Držitel PK pouze vlastní PK. Pro služební PK / /40

72 Platební karty k běžným a sporožirovým účtům (debetní) Zobrazení PIN k platební kartě Nastavení doručení PIN do S24 IB S24 START IVR TB IB GSM MBA Typ uživatele * Pouze držitel platební karty Majitel účtu Poznámky (Pro fyzické osoby občany, podnikatele a právnické osoby) Úvěrové produkty ČS Informace o úvěrovém účtu Informace o účtu hypotečního úvěru Úvěrové možnosti Nabídka úvěrových produktů úvěr, kontokorentní úvěr, kreditní kartu Přehled žádostí o úvěrové produkty Přehled uzavřených smluv Možnost navýšení již sjednaných úvěrových produktů kontokorentní úvěr, kreditní karta, úvěr pro fyzické osoby S24 START IVR TB IB GSM MBA Typ uživatele * ZO, DP ZO, DP Majitel smlouvy Majitel smlouvy, ZO u PO Majitel smlouvy, ZO u PO Majitel smlouvy, ZO Majitel smlouvy Poznámky Poskytnutí informace FO. FOP, PO o úvěrovém účtu, který byl aktivován pro službu (např. výše úvěru, úrokové sazby, poplatky a splátky) Poskytnutí informace FO, FOP, PO a podnikateli o hypotečním účtu, který byl aktivován pro službu (např. výše úvěru, úrokové sazby, poplatky a splátky) Nezávazná nabídka výše půjčky, kontokorentu a kreditní karty klientovi Pro FOO, FOP které reagovali na nabídku úvěrových produktů a disponují prostředky k uzavření smlouvy PO pouze nabídka bez možnosti uzavření smlouvy Zobrazeny budou FOO, FOP všechny rozpracované žádosti o kontokorent, úvěr a kreditní kartu, které uživatel podal přes službu SERVIS 24 Internetbanking, s uvedením aktuálního stavu žádosti Zobrazeny budou FOO, FOP všechny smlouvy o kontokorentu, úvěru a kreditní kartě, které uzavřel uživatel ve službě SERVIS 24 Internetbanking s možností uložit smlouvu ve formátu pdf Pouze pro FOO. V rámci SERVIS 24 IB, MBA / /40

73 Otevřené podílové fondy Investiční společnosti ČS** S24 START IVR TB IB GSM MBA Typ uživatele * Dotaz na stav majetkového účtu - - MUIN Jednorázový nákup MUIN Jednorázový prodej MUIN Jednorázová výměna MUIN Pravidelný nákup Otevřené podílové fondy Investiční společnosti ČS** Pravidelný prodej Pravidelná výměna Informace o historii transakcí Modelování portfolia MUIN S24 START IVR TB IB GSM MBA Typ uživatele * MUIN MUIN MUIN MUIN Zobrazení portfolia MUIN Změna parametrů výpisů ZO Poznámky (Pro fyzické osoby občany a podnikatele) Klienti mohou zadat úhradu z účtu přiřazeného pod služby SERVIS 24 nebo z jiného bankovního účtu Zadání, změna, zrušení; Klienti se sjednanou službou SERVIS 24 START, kteří mají přiřazen běžný nebo sporožirový účet, musí příkaz k převodu prostředků zadat mimo službu SERVIS 24 START Poznámky (Pro fyzické osoby občany a podnikatele) Zadání, změna, zrušení Zadání, změna, zrušení Obraty na majetkovém účtu Klienti mohou zadat úhradu z účtu přiřazeného pod služby SERVIS 24 nebo z jiného bankovního účtu Možnost nastavit frekvenci zasílání výpisů Zajištěné produkty Investiční společnosti ČS*** Jednorázový nákup Jednorázový prodej Informace o historii transakcí S24 START IVR TB IB GSM MBA Typ uživatele * MUIN MUIN MUIN Poznámky (Pro fyzické osoby občany a podnikatele) Klienti mohou zadat úhradu z účtu přiřazeného pod služby SERVIS 24 nebo z jiného bankovního účtu (při nákupu dluhopisu/hypotéční ho zástavního listu pouze z účtu ČS, tj. kód 0800) Přes služby SERVIS 24 nelze zadat prodej prémiových vkladů, zajištěných fondů Obraty na majetkovém účtu / /40

74 Zajištěné produkty Investiční společnosti ČS*** S24 START IVR TB IB GSM MBA Typ uživatele * Přehled účtů MUIN Poznámky (Pro fyzické osoby občany a podnikatele) / /40

75 E- faktura/e-dokument**** Přehled výstavců e-faktur/edokumentů Nastavení/zrušení přijímání e-faktur/edokumentů od výstavce Nastavení oznámení o příchozí faktuře/dokumentu SMS/ Nastavení oznámení o blížící se splatnosti faktury Přehled e-faktur/e-dokumentů S24 START IVR TB IB GSM MBA Typ uživatele * ZO, DA, DP ZO, DA, DP ZO, DA, DP ZO, DA, DP DA, DP Poznámky Přehled všech výstavců e-faktur/edokumentů, od kterých je možné obdržet fakturu v elektronické podobě Službu je možné aktivovat vybráním výstavce a zadáním jednoznačného identifikátoru, pod kterým je klient veden u výstavce; výstavce na základě této aktivace začne zasílat faktury nebo dokumenty elektronicky do internetového bankovnictví a přestane je zasílat poštou; návod pro aktivaci jednotlivých výstavců viz. U PS-ČS může provést aktivaci, deaktivaci služby pouze ZO, DA, DP, který je zároveň majitel produktu. Oznámení je klientovi doručeno vždy, když přijde nová faktura nebo dokument do internetového bankovnictví Oznámení je klientovi doručeno jím určený počet dní před splatností/platností faktury nebo dokumentu Obsahuje přijaté faktury nebo dokumenty 24 měsíců po datu jejich splatnosti/platnosti; Uživatel si může zobrazit vybranou e- fakturu nebo dokument ve formátu PDF a následně uložit ve svém počítači či vytisknout / /40

76 Zajištěné produkty Investiční společnosti ČS*** Úhrada e-faktury Avízo k nastavení e-faktury/edokumentu Avízo k doručené e-faktuře/edokumentu S24 START IVR TB IB GSM MBA DA Typ uživatele * DA, DP DA, DP Poznámky (Pro fyzické osoby občany a podnikatele) Po kliknutí na tlačítko Zaplatit bude na základě fakturačních dat předvyplněna platba, kterou uživatel standardním způsobem autorizuje; pokud klient platí faktury jiným způsobem, např. inkasní platbou, tento odkaz nepoužívá Nastavení a zobrazení avíza se vztahuje k primárnímu účtu. Aktivací služby e- faktura/e-dokumenty se automaticky aktivuje avízo ke službě. Nastavení a zobrazení avíza se vztahuje k primárnímu účtu. Aktivací služby e- faktura/e-dokumenty se automaticky aktivuje avízo ke službě. E-shop Nákup produktů a služeb v e-shopu S24 START IVR TB IB GSM MBA Typ uživatele * Všichni Poznámky O konkrétních podmínkách zřízení produktu nebo služby je uživatel informován během nákupu. ibod S24 START IVR TB IB GSM MBA Typ uživatele * Zobrazení počtu bodů Všichni Zobrazení aktivačního kódu Všichni Poznámky Registraci lze provést na OM ČS, příp. u partnerů ibod Online podepisování smluv Zobrazení / elektronický podpis smluv a dokumentů S24 START IVR TB IB GSM MBA Typ uživatele * Majitel účtu Poznámky Zasílání dokumentů k zobrazení / elektronickému podpisu klientovi do S24 IB lze provádět službu nebo operaci Typ uživatele: U každé operace je určen typ uživatele, který může příslušnou operaci na daném účtu provést / /40

77 Uživatel může být následujícího typu: Zmocněná osoba (ZO) Disponent (D) Disponent s právem Aktivních transakcí (DA) Disponent s právem Pasivních transakcí (DP) Disponent s právem připodepisování (DS) majitel majetkového účtu investičních nástrojů (MUIN). Operaci může provádět více typů uživatelů. V takém případě jsou jednotlivé typy uživatelů odděleny čárkou. Více informací o typu uživatele a jeho nastavení naleznete v kap. 6 Uživatelé ve službách SERVIS 24. ** Otevřené podílové fondy: Operace s podílovými fondy jsou nedostupné každý den po dobu 30 minut mezi až 8.00 hodin z důvodu aktualizace dat. *** Zajištěné produkty Investiční společnosti ČS: Zajištěnými produkty jsou zajištěné fondy, prémiové vklady, dluhopisy a hypoteční zástavní listy evidované na sběrném dluhopisu. Poznámka: Trvalé platby či inkasní platby, souhlasy s inkasem a SIPO založené ve službě SERVIS 24 budou realizovány i po úmrtí majitele účtu, změnu lze provést pouze v obchodním místě. **** E-faktura/e-dokument služba E-faktura byla od přejmenována v SERVIS 24 IB na E-faktura/edokument. Důvodem je možnost zasílání přes službu i neplatební dokumenty od vybraných vystavitelů / /40

78 10. Přehled ostatních poskytovaných služeb Služba S24 START IVR TB IB GSM MBA Poznámky Pojistné produkty Pojišťovny ČS Pro fyzické osoby občany Modelování pojistných produktů Operace bez ověření Informace o smlouvách životního pojištění Změna smluv životního pojištění Nastavení/zrušení přijímání e- dokumentů z Pojišťovny ČS k vybrané smlouvě životního pojištění Nastavení oznámení o příchozím e-dokumentu SMS/ z Pojišťovny ČS Přehled e-dokumentů z Pojišťovny ČS Zprostředkování kontaktu v případě hlášení pojistných událostí a zajišťování kontaktů klientů s Pojišťovnou ČS Služba Stavební spoření Stavební spořitelny ČS Informace o účtu stavebního spoření, překlenovacím úvěru, úvěru ze stavebního spoření S24 START IVR TB IB GSM MBA Poznámky - - Zobrazení historie transakcí Změna osobních údajů Modelování produktů Založení stavebního spoření Změna parametrů smlouvy o stavebním spoření Operace bez ověření; pouze majitel smlouvy životního pojištění; údaje o klientovi, placení pojistného, pojistné události, pojištěná rizika, výše kap. Hodnoty, vinkulace; přes aplikaci Internetbanking pouze pro pojištěnce se sjednanou službou SERVIS 24 nebo SERVIS 24-START Majitel smlouvy životního pojištění, který má zároveň sjednánu službu SERVIS 24 nebo SERVIS 24 START Majitel smlouvy životního pojištění, který má zároveň sjednánu službu SERVIS 24 nebo SERVIS 24 START Majitel smlouvy životního pojištění, který má zároveň sjednánu službu SERVIS 24 nebo SERVIS 24 START Majitel smlouvy životního pojištění, který má zároveň sjednánu službu SERVIS 24 nebo SERVIS 24 START Operace bez ověření Pro fyzické osoby občany Operace s ověřením; pouze osoba se vztahem k účtu; přes Internetbanking pro osobu se vztahem k účtu SSČS, která má sjednané služby SERVIS 24 nebo službu SERVIS 24- START Zobrazení pohybů na účtech stavebního spoření Možnost změny osobních údajů klienta SSČS (jméno, adresa) pouze majitel účtu SSČS starší 18 let, příp. zákonný zástupce nezletilého majitele Stavební spoření, překlenovací úvěr, úvěr ze stavebního spoření; operace bez ověření (simulace bez klientských dat) Uzavření návrhu smlouvy o stavebním spoření prostřednictvím aplikace SERVIS 24 internetbanking. Pouze pro majitele služby. Změna cílové částky, změna požadavku na státní podporu, pouze majitel účtu SSČS, příp. zákonný zástupce nezletilého majitele / /40

79 Služba Penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření a důchodové spoření ČS penzijní společnosti Změna průběhu penzijního připojištění, doplňkového penzijního spoření a důchodového spoření Změna smluvních podmínek Změna výše úložky příspěvku účastníka, sjednání /zrušení příspěvku zaměstnavatele, sjednání/zrušení penzevýsluhová, starobní, invalidní Informace o účtech penzijního připojištění, doplňkového penzijního spoření a důchodového spoření S24 START IVR TB IB GSM MBA Poznámky Informace o smlouvě o penzijním připojištění, doplňkovém penzijním spoření a důchodovém spoření Informace o historii transakcí Pro fyzické osoby občany majitele smlouvy Žádost o odklad nebo přerušení placení příspěvků, žádost o přerušení penzijního připojištění, doplňkového penzijního spoření a důchodového spoření Změna kontaktních údajů, druhu penzí, výše měsíčního příspěvku; přistoupení k Penzijnímu plánu č. 4 (pouze penzijní připojištění), změna rozložení financí do fondů (pouze doplňkové penzijní spoření a důchodově spoření) sjednání nebo zrušení služby Maximum a Optimum (pouze penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření) Informace o zůstatku na smlouvě k určitému datu Rekapitulace stavu smlouvy, oprávněné/určené osoby, sjednané smluvní podmínky, kontaktní údaje; u služby SERVIS 24 GSM banking pouze informace o zůstatku na smlouvě k určitému datu Obraty na účtech penzijního připojištění, doplňkového penzijního spoření a důchodového spoření Služba Mobito Aktivace služby Zobrazení služby S24 START IVR TB IB GSM MBA Poznámky Pouze majitel sporožira, který je zároveň majitelem S24 Pouze majitel sporožira, který je zároveň majitelem S24 Služba Ostatní služby Informace o kurzovním lístku ČS a kurzech otevřených podílových fondů ISČS Informace o kurzech vybraných měn S24 START IVR TB IB GSM MBA Poznámky Aktuální úrokové sazby vkladového účtu - - Vyhledání nových čísel sporožirových účtů Obchodní sdělení Operace bez ověření Zaslání kurzu vybrané měny pomocí SMS zprávy Formou modelování vkladového účtu; operace bez ověření Jedná se o nová čísla sporožirových účtů vytvořená přečíslováním v dubnu 2004; operace bez ověření Informuje uživatele o obchodních nabídkách ČS / /40

80 Služba Informace o kurzovním lístku ČS a kurzech otevřených podílových fondů ISČS Informace o kurzech vybraných měn S24 START lze provádět službu nebo operaci IVR TB IB GSM MBA Poznámky Pouze majitel účtu, který je zároveň majitelem S24 Pouze majitel účtu, který je zároveň majitelem S24 *) U všech operací je nutno provést Vaše ověření (viz kap. 3.2 Identifikace a ověření uživatele) kromě těch, u nichž je v Poznámkách uvedeno operace bez ověření. Pro přístup do služby SERVIS 24 Internetbanking je ověření vyžadováno vždy. Aktuální podobu Uživatelské příručky služby SERVIS 24 najdete na webových stránkách Banky ( v části Ke stažení / Příručky). 11. Vymezení vybraných pojmů Administrativní operace operace, které mění nastavení služby a práva uživatelů. Aktivní transakce transakce, jejichž prostřednictvím jsou převáděny peněžní prostředky. Bezpečnostní prostředky znamenají jedinečné bezpečnostní prvky přidělené bankou uživateli za účelem jeho identifikace a sloužící ke zpřístupnění služeb telefonního a internetového bankovnictví uživateli s využitím posílené bezpečnosti komunikace s bankou (např. klientský certifikát). Bezpečnostní údaje jedinečné bezpečnostní prvky (bezpečnostní kód a heslo pro Telebanking), které jsou automaticky přiděleny nově zřízenému uživateli za účelem jeho jednoznačné identifikace pro zpřístupnění služeb telefonního a internetového bankovnictví. Bezpečnostní SMS zahrnují autorizační SMS a přihlašovací SMS nastavené pro daného uživatele. Certifikační autorita instituce, která vydává, spravuje a zneplatňuje klientské certifikáty. Čipová karta bezpečné úložiště klientského certifikátu, samostatný mikroprocesor na kartě podle ISO Čtečka čipových karet hardwarové zařízení nutné pro používání čipových karet. Disponent uživatel, který je oprávněn nakládat s peněžními prostředky na Vašich účtech, na základě oprávnění a v rozsahu Vámi přiděleném. Disponent musí být totožný s osobou uvedenou v platném podpisovém vzoru k danému účtu. Domácí platba slouží k jednorázovému zaslání platby na účet příjemce, který je vedený v České spořitelně nebo v ostatních bankách v České republice. E-faktura služba banky poskytovaná v rámci služby SERVIS 24 Internetbanking, která Vám umožňuje příjem daňových dokladů od poskytovatelů služeb, kteří jsou našimi smluvními partnery, v elektronické podobě a zároveň umožňuje snazší úhradu za poskytnutá zdanitelná plnění. Naše finanční skupina zahrnuje dceřiné společnosti České spořitelny, a.s., společnost, která má rozhodující majetkovou účast v České spořitelně, a.s. (mateřská společnost banky) a dále společnosti, v nichž má mateřská společnost banky majetkovou účast v rozsahu nad 25 % základního kapitálu nebo podíl v rozsahu na 25 % hlasovacích práv. Aktuální informace o členech naší finanční skupiny jsou k dispozici na webových stránkách banky a na jejích obchodních místech. Heslo k získání certifikátu jednorázové heslo pro potvrzení žádosti o klientský certifikát. IVR hlasový automat. Klientské centrum Prostějov (též KCP) pracoviště banky, které poskytuje prostřednictvím telefonu služby telefonního a internetového bankovnictví. Podporuje klienty a informuje je o produktech a službách celé skupiny banky. Klientský certifikát soubor dat uložený na čipové kartě, kterým lze prostřednictvím čtečky připojené k počítači jednoznačně identifikovat uživatele služby SERVIS 24 Internetbanking nebo autorizovat jeho transakce. Klientské číslo identifikační číslo uživatele, které je uvedeno na Protokolu o zřízení uživatele Mobilní platby dobíjení předplacených kupónů mobilních operátorů (O2 karta, TWIST karta, Vodafone karta), pro mobilního operátora Vodafone navíc zaplacení faktury, Vodafone platba, navýšení volací jistiny. Mobito služba, která umožňuje platit mobilním telefonem pomocí jednoduchého propojení s bankovním účtem. Obchodní den je kterýkoli den, kdy máme my a další banky v České republice otevřeno a jsou prováděna vypořádání mezibankovních obchodů. Pro platební příkazy předávané prostřednictvím služeb telefonního a internetového bankovnictví a realizované mezi účty v rámci banky, je každý den obchodním dnem. Pasivní transakce pasivní transakce zahrnují všechny informace poskytované prostřednictvím služeb telefonního a internetového bankovnictví. Platební karta nástroj bezhotovostního platebního styku. Zahrnuje všechny typy karet (debetní karta, kreditní karta, dodatková kreditní karta, charge karta, předplacená karta) / /40

81 Podpisový vzor bankou určený formulář, na kterém jsou Vámi uvedeny oprávněné osoby (mezi oprávněné osoby můžete uvést i sebe), vzorové podpisy těchto osob, resp. rozsah jejich oprávnění. Protokol - (též Protokol pro Vyšší typ zabezpečení) dokument pořizovaný na základě Vašeho zájmu o získání klientského certifikátu (bezpečnostním prostředku). Primární účet - účet, který Vám vedeme, dle kterého jsou identifikovány další Vaše účty a produkty, které v rámci naší finanční skupiny a Pojišťovny ČS využíváte. Provozní doba pro služby telefonního a internetového bankovnictví je od hodin do hodin následujícího kalendářního dne. Příkazy zadávané po 23. hodině večerní jsou zpracovány s datem následujícího kalendářního dne. Sdělení zkrácený název pro dokumenty Sdělení klientům České spořitelny, a.s. Náležitosti platebních příkazů a Sdělení klientům České spořitelny - Lhůty zúčtování platebního styku. Služby - telefonního a internetového bankovnictví naše služby, v rámci kterých můžete prostřednictvím telefonu, internetu nebo prostřednictvím jiných prostředků dálkové komunikace realizovat aktivní a pasivní transakce a administrativní operace. Smlouva - (též Smlouva o poskytování služeb SERVIS 24) smlouva, na jejímž základě jsou služby telefonního a internetového bankovnictví poskytovány. Smlouva o vyšším typu zabezpečení dohoda mezi námi, na základě níž je Vám poskytnut klientský certifikát; jde o smlouvu o používání bezpečnostního prostředku ve smyslu příslušného bodu VOP. Sponzorovaná osoba uživatel, za kterého jsou dle sazebníku České spořitelny, a.s. pro bankovní obchody, poplatky a ceny spojené se zřízením a správou bezpečnostních prostředků, bankou účtovány na vrub účtu, jehož majitel s touto skutečností prostřednictvím služeb telefonního a internetového bankovnictví souhlasil. Sporožirový účet zahrnuje jak sporožirové účty, tak všechny typy Osobních účtů ČS. Správce certifikátu software, internetová aplikace umožňující administraci klientského certifikátu. Telefonní bankéř pracovník klientského centra Prostějov, který poskytuje určený rámec služeb prostřednictvím telefonu. Uživatel fyzická osoba (držitel bezpečnostních údajů), která je oprávněna využívat služby telefonního a internetového bankovnictví v rozsahu Vámi uděleného oprávnění. Na základě daného oprávnění je rozlišován uživatel zmocněná osoba a uživatel disponent. Obě oprávnění může mít uživatel současně. Uživatel Zmocněná osoba (dále též zmocněná osoba) uživatel jednající za Vás na základě zmocnění uděleného mu ve smlouvě. Nemusí se jednat o klienta banky. Uživatel Disponent uživatel, který je oprávněn nakládat s peněžními prostředky na Vašich účtech, na základě oprávnění a v rozsahu mu přiděleném Vámi nebo uživatelem zmocněnou osobou. Disponent musí být totožný s osobou uvedenou v platném podpisovém vzoru k danému účtu. Žádost - (též Žádost pro vyšší typ zabezpečení) dokument zachycující Váš požadavek adresovaný bance na změnu identifikačních údajů souvisejících s bezpečnostním prostředkem /klientským certifikátem. 12. Struktura IVR / /40

82 Sdělení České spořitelny, a.s. Základní vklady, minimální zůstatky a jiné podmínky u vybraných vkladový produktů České spořitelny, a. s. PREMIER v české a v cizí měně / vymezení účtů poskytovaných v rámci Služby ERSTE PREMIER, které jsou platebními účty ve smyslu zákona o platebním styku I. Základní vklady, minimální zůstatky a jiné podmínky u vybraných vkladových produktů PREMIER v české a cizí měně a u produktů na ně navazujících A. Česká měna: 1. OSOBNÍ ÚČET PREMIER 2. VKLADOVÝ ÚČET PREMIER 3. SPOŘICÍ ÚČET PREMIER 1. OSOBNÍ ÚČET PREMIER 1.1. Základní vklad a minimální zůstatek Osobního účtu PREMIER Základní vklad potřebný pro založení Osobního účtu PREMIER činí Minimální zůstatek potřebný pro vedení Osobního účtu PREMIER (kromě Osobních účtů PREMIER, ke kterým byla sjednána smlouva o poskytnutí úvěru na sporožirovém účtu - kontokorentu) činí 1.2. Úvěr na Osobním účtu PREMIER (kontokorent) Maximální výše poskytnutého kontokorentu na dobu neurčitou činí přičemž vždy musí činit celý násobek částky Kč 100 Kč 100 Kč Kč 2. VKLADOVÝ ÚČET PREMIER 2.1. Základní vklad potřebný pro založení Vkladového účtu PREMIER Kč Minimální výše každého dalšího vkladu (přívkladu) na Vkladový účet PREMIER činí 200 Kč Minimální zůstatek potřebný pro vedení Vkladového účtu PREMIER činí Kč 2.2. Podmínky pro prémii za pravidelné spoření na Vkladovém účtu PREMIER: Vkladový účet PREMIER musí být založen s 6 měsíční splatností nebo delší za dané období splatnosti pravidelné spoření (přívklady) dosáhlo nebo převýšilo částku 500 Kč/měsíčně *) za dané období splatnosti nedošlo k výběru z Vkladového účtu PREMIER *) u splatnosti 18, 24, 36 a 48 měsíců celková částka spoření (přívkladů) za bilanční období dosáhla nebo převýšila Kč 3. SPOŘICÍ ÚČET PREMIER 3.1. Minimální zůstatek potřebný pro vedení Spořicího Kč účtu PREMIER činí 3.2. Podmínky pro získání úrokového bonusu Vztahuje se na Spořicí účet PREMIER, pokud jeho průměrná denní hodnota zůstatku v průběhu aktuálního sledovaného období je stejná nebo vyšší než průměrná denní hodnota zůstatku v předchozím sledovaném období. Pro první sledované období je úrokový bonus přiznán vždy. Výši úrokového bonusu Česká spořitelna, a. s., aktuálně stanovuje a vyhlašuje pro příslušná pásma průměrného denního zůstatku v Oznámení České spořitelny, a. s., o úrokových sazbách produktů ERSTE Premier Délka sledovaného období Kalendářní čtvrtletí B. Cizí měna: 1. BĚŽNÝ ÚČET PREMIER V CIZÍ MĚNĚ 2. VKLADOVÝ ÚČET PREMIER 1. BĚŽNÝ ÚČET PREMIER V CIZÍ MĚNĚ 1.1. Základní vklad a minimální zůstatek Běžného účtu PREMIER v cizí měně Základní vklad potřebný pro založení Běžného účtu PREMIER v cizí měně činí Kč *) Minimální zůstatek potřebný pro vedení Běžného účtu PREMIER v cizí měně činí Kč *) *) protihodnota minimálního vkladu/zůstatku v cizí měně musí po přepočtu, podle platného kurzovního lístku ČNB, odpovídat této výši 2. VKLADOVÝ ÚČET PREMIER 2.1. Základní vklady a minimální zůstatky Vkladového účtu PREMIER Základní vklad potřebný pro založení Vkladového účtu PREMIER v měnách, ve kterých lze Vkladový účet PREMIER zřídit, činí *) Minimální zůstatky potřebné pro vedení Vkladového účtu PREMIER, v měnách, ve kterých je Vkladový účet PREMIER veden, činí 2.2. Minimální výše každého dalšího vkladu (přívkladu) na Vkladový účet PREMIER činí *) *) nebo odpovídající protihodnota v cizí/české měně 300 USD; 300 EUR; 600 GBP; CAD; CHF; DKK; SEK; JPY 300 USD; 300 EUR; 600 GBP; CAD; CHF; DKK; SEK; JPY 50 USD; 50 EUR; 60 GBP; 150 CAD; 140 CHF; 750 DKK; 920 SEK; JPY 1/2

83 II. Vymezení účtů poskytovaných v rámci Služby ERSTE PREMIER, které jsou platebními účty ve smyslu zákona o platebním styku V podmínkách České spořitelny, a. s., jsou platebními účty ve smyslu zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, v platném znění, (dále zákon o platebním styku) tyto druhy z výše uvedených účtů poskytovaných v rámci Služby ERSTE PREMIER: Osobní účty PREMIER Spořicí účty PREMIER Běžné účty PREMIER v cizí měně Platebními účty ve smyslu zákona o platebním styku nejsou: Vkladové účty PREMIER v české i cizí měně. Nestanoví-li smlouvy o vkladových účtech PREMIER, které, jak je uvedeno výše, nejsou platebními účty ve smyslu zákona o platebním styku, něco jiného, vztahují se na smluvní vztahy upravené takovými smlouvami přiměřeně ustanovení Všeobecných obchodních podmínek České spořitelny, a. s., obsažená v části Platební účty a dále v části Platební styk. Sdělení nabývá účinnosti dnem Česká spořitelna, a. s., Centrála v Praze 2/2

84 Smluvní podmínky pro poskytování platebních služeb.

85 INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Soukromá klientela

86 OBSAH V tomto dokumentu uvádíme užitečné informace o platebních službách. Prosím, seznamte se s nimi v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy. OBSAH 1. Jak vyplnit platební příkaz Jaké jsou bezpečnostní limity pro platby a výběry Jak rychle provedeme Váš platební příkaz Jak provádíme přepočet měny při platbách

87 JAK VYPLNIT PLATEBNÍ PŘÍKAZ 1. JAK VYPLNIT PLATEBNÍ PŘÍKAZ Abychom mohli Vaše platební příkazy správně a včas provést, neobejdeme se bez potřebných informací od Vás. 1.1 Tuzemské platby v českých korunách Abychom platbu mohli provést, vždy prosím uvádějte tyto povinné údaje: a) číslo účtu plátce a příjemce, včetně kódu banky; b) výši částky (u poštovní poukázky platí částka uvedená na zadní straně, pokud ji nevyplníte, platí částka na přední straně); c) podpis musí odpovídat vzorovému podpisu uvedenému na formuláři podpisového vzoru k účtu. Pokud zadáváte jednorázové platební příkazy ve formě hromadného příkazu, musí výše uvedené povinné údaje obsahovat každý tiskopis nebo stránka hromadného příkazu. Můžete navíc uvést i následující nepovinné údaje: a) datum splatnosti (tj. den, kdy máme peněžní prostředky odepsat z Vašeho účtu); b) variabilní symbol; c) specifický symbol; d) konstantní symbol; e) textovou zprávu pro příjemce nebo i pro sebe; f) datum vystavení platebního příkazu. Nepovinné údaje můžete použít pro svoji potřebu, nebo pokud je vyžaduje příjemce, aby správně poznal Vaši platbu. My platbu provedeme i bez uvedení nepovinných údajů. U poštovní poukázky provedeme platbu výhradně podle zúčtovacích dat příjemce uvedených na přední straně a zúčtovacích dat plátce uvedených na zadní straně. 1.2 Platební příkazy pro platby v cizích měnách v rámci ČR a veškeré platby do zahraničí Abychom platbu mohli provést, vždy prosím uvádějte tyto povinné údaje: a) bankovní spojení plátce číslo účtu, přesné jméno a adresa majitele účtu; b) bankovní spojení příjemce Pokud provádíte platbu do zemí Evropského hospodářského prostoru nebo dalších zemí, které používají čísla účtu ve formátu IBAN (seznam těchto zemí je na uvádějte bankovní spojení příjemce takto: 1. IBAN číslo účtu v mezinárodním formátu a přesný název účtu a adresu příjemce (pokud uvedete chybný IBAN, můžeme Váš platební příkaz odmítnout), 2. BIC mezinárodní kód banky a přesný název a sídlo banky příjemce. Jestliže u plateb do stanovených zemí a v určených měnách (seznam těchto zemí a měn naleznete na neuvedete IBAN a BIC, nebudeme je moci přijmout ke zpracování. Pokud IBAN a BIC napíšete jinam než do stanovených kolonek, může se stát, že platba neproběhne vůbec nebo bude zahraniční banka vyžadovat dodatečný poplatek. Pokud provádíte platbu do zemí, které nepoužívají čísla účtů ve formátu IBAN, uvádějte prosím bankovní spojení příjemce takto: 1. číslo účtu; 2. přesný název účtu a adresa příjemce; 3. BIC nebo clearingový (směrový) kód banky příjemce, přesný název a sídlo pobočky banky příjemce, kde je veden účet. Pokud na platebním příkazu uvedete pouze BIC bez názvu banky, zpracujeme příkaz na základě BIC. Pokud uvedete obojí a BIC neodpovídá názvu banky, budeme se při zpracování příkazu řídit pouze BIC. Pokud uvedete neplatný BIC banky, zpracujeme příkaz podle názvu a sídla banky. V případě, že název a sídlo banky nestačí pro správné provedení příkazu, příkaz neprovedeme. Stejné zásady platí i při použití clearingového (směrového) kódu místo BIC. c) měna převodu AUD, CAD, CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, HKD, HRK, HUF, JPY, LTL, NOK, NZD, PLN, RON, RUB, SEK, USD, TRY, TND, ZAR. Pokud je měnou převodu česká koruna, ověřte si prosím předem v našem obchodním místě nebo na bezplatné telefonní lince (pro volání ze zahraničí na lince ), jestli zahraniční banka platbu v českých korunách přijme. d) datum splatnosti den, kdy máme peněžní prostředky odepsat z Vašeho účtu. 3

88 e) způsob zpoplatnění plateb způsob, jak banky zúčtují poplatky za převod: SHA BEN OUR Plátce hradí poplatky své banky Všechny poplatky hradí příjemce. Všechny poplatky hradí plátce. a příjemce hradí poplatky ostatních bank. Proto příjemce dostane platbu sníženou Proto příjemce dostane platbu v plné výši. Proto příjemce může dostat platbu o poplatky všech zúčastněných bank. Při platbě do USA je možné, sníženou o poplatky ostatních bank. že příjemce platbu nedostane v plné výši. Při platbách do zemí Evropského hospodářského prostoru v měnách těchto zemí je možné zvolit pouze SHA. OUR lze použít, jen když u převodu dochází ke konverzi mezi měnou platby a měnou Vašeho účtu, tj. když měna převodu je odlišná od měny účtu. Způsob zpoplatnění BEN u těchto převodů nelze zvolit vůbec. Pokud nám předáte příkaz s chybně uvedeným způsobem zpoplatnění, změníme BEN a OUR na SHA. Pokud na platebním příkazu nezvolíte ani jeden ze způsobů zpoplatnění, zpracujeme platbu jako SHA. Platby do částky Kč nebo jejího ekvivalentu v cizí měně provedeme pouze v případě, že platební příkaz obsahuje zpoplatnění SHA nebo OUR. Příkaz se zpoplatněním BEN neprovedeme. Při platbě do USA je i přes zvolené zpoplatnění OUR možné, že příjemce platbu nedostane v plné výši. f) smluvní kurz pokud jste si k prováděné platbě předem sjednali smluvní kurz, vyznačte ho na platebním příkazu. Pokud příslušné políčko neoznačíte, použijeme kurz z aktuálního kurzovního lístku platného v okamžiku zpracování; g) podpis musí odpovídat vzorovému podpisu uvedenému na formuláři podpisového vzoru k účtu. Některé banky nebo státy příjemců vyžadují vyplnění určitých náležitostí platebního příkazu zvláštním způsobem, např. u platby v RUB do Ruské federace. V případech, kdy by nedodržení těchto zvláštních požadavků mělo za následek neprovedení platby bankou příjemce, můžeme odmítnout příkaz, který nám známé zvláštní požadavky zahraničních bank nesplňuje. Více informací k takovýmto platbám najdete na Můžete uvést i následující nepovinné údaje: a) účel platby tj. dodatečnou informaci vztahující se k platbě, která má význam pro příjemce; b) prioritu provedení platby; c) pokyn k zaslání potvrzení o provedení platby; d) pokyn k zaslání informační SMS o případném neprovedení platby; e) pokyn k vyplacení částky v hotovosti. Pokud jste si s příjemcem dohodli povinné uvedení některého z těchto údajů, uvádějte ho také. My platbu provedeme i bez uvedení nepovinných údajů. Pokud požadujete vyplacení částky příjemci v hotovosti, uveďte prosím na platební příkaz: a) název a přesnou adresu banky, kde si příjemce osobně peníze vyzvedne; b) název a číslo identifikačního průkazu, kterým se příjemce při výplatě prokáže, a kontaktní údaje na něj; c) v poli název účtu příjemce jméno osoby, která si platbu převezme. Je nutné uvést jméno přesně podle identifikačního průkazu; d) pole číslo účtu příjemce se v tomto případě nevyplňuje. 1.3 Náležitosti platebních příkazů pro SEPA převody v eurech Na platebním příkazu pro SEPA převod v EUR prosím uvádějte tyto povinné údaje: a) bankovní spojení plátce a název účtu; b) bankovní spojení příjemce, vždy ve formátu IBAN (pokud uvedete chybný IBAN, můžeme Váš platební příkaz odmítnout) spolu s BIC banky; c) částku v EUR; d) datum splatnosti; e) smluvní kurz (pokud ho máte předem sjednaný); f) podpis musí odpovídat vzorovému podpisu uvedenému na formuláři podpisového vzoru k účtu. Můžete uvést i následující nepovinné údaje: a) účel prováděné platby tj. dodatečnou informaci vztahující se k platbě, která má význam pro příjemce; b) prioritu provedení platby; c) pokyn k zaslání potvrzení o provedení platby; d) pokyn k zaslání informační SMS zprávy o případném neprovedení platby; e) doplňující identifikace platby, příkazce a příjemce, a to: referenci platby reference, kód nebo symbol platby, který slouží k rozpoznání platby pro Vás nebo pro příjemce; kód příkazce a typ kódu doplňující údaj identifikující příkazce; kód příjemce a typ kódu doplňující údaj identifikující příjemce. Pokud jste si s příjemcem dohodli povinné uvedení některého z těchto údajů, uvádějte ho také. My platbu provedeme i bez uvedení nepovinných údajů. 1.4 Riziková teritoria Do některých rizikových teritorií můžeme provádět hloubkovou kontrolu a do některých rizikových teritorií neprovádíme zahraniční převody. Více informací k platbám do rizikových teritorií a bank a jejich aktuální seznam najdete na 4

89 BEZPEČNOSTNÍ LIMITY PLATEB A VÝBĚRŮ 2. JAKÉ JSOU BEZPEČNOSTNÍ LIMITY PRO PLATBY A VÝBĚRY 2.1 Bezpečnostní limity platebních příkazů a souhlasů s inkasem Způsob zadání Limit Platební příkaz přes bankomat Denní limit Kč nebo platbomat Do tohoto limitu zahrnujeme i příkazy s budoucí splatností. Platební příkaz přes sběrný box, Limit na jeden platební příkaz Kč (nebo ekvivalent této částky v cizí měně). poštou nebo kurýrem U hromadných příkazů se posuzuje celková částka. Platební příkaz u našich přepážek Bez limitu Souhlas s inkasem u našich přepážek Limit na jeden souhlas s inkasem Kč (s možností změny) 1) 1) Platí automaticky, pokud si nesjednáte jiný limit nebo nemáte na účtu nastaven nižší limit. 2.2 Bezpečnostní limity služeb SERVIS 24 Přes SERVIS 24 můžete od 23:00 do 23:00 následujícího dne zadat platební příkazy a souhlasy s inkasem až do této výše: Limit pro: Základní denní limit nastavený při zřízení SERVIS 24: SERVIS 24 Telebanking Kč (tento limit si můžete zvýšit až na Kč) 1) SERVIS 24 Internetbanking Kč (s použitím elektronického certifikátu je možné ho překročit) 1) SERVIS 24 GSM banking Bez limitu SERVIS 24 Mobilní banka Kč, měsíční limit Kč (bez možnosti změny) Mobilní platby Kč (bez možnosti změny) 1) U souhlasů s inkasem platí automaticky pro každý jednotlivý souhlas s inkasem (nikoliv jako denní limit), pokud si nesjednáte jiný limit nebo nemáte na účtu nastaven nižší limit. Tyto limity neplatí pro platby mezi účty přiřazenými pod jednu smlouvu o službách SERVIS 24 a zadávanými uživatelem, který má oprávnění pro tyto účty. K uvedeným limitům nemusíte přihlížet ani při platbách z Vašeho Internetového spoření ČS nebo Spořicího účtu Premiér na Vámi určený kontaktní účet ve smlouvě o těchto účtech. U některých účtů můžete jako majitel účtu omezit uživatele v nakládání s penězi na účtu nebo určit způsob společného jednání několika uživatelů při zadávání platebních příkazů (např. každý příkaz musí podepsat alespoň dva uživatelé). 2.3 Limity pro platby a výběry prostřednictvím platební karty U své platební karty si můžete sjednat limity pro výběry hotovosti, pro platby u obchodníků a platby na internetu. Pokud to neuděláte, nastavíme Vám doporučené limity k platební kartě, viz Nastavené limity si můžete změnit. Aktuální nastavení limitů zjistíte: a) při sjednávání platební karty; b) z dopisu, který dostanete spolu s kartou; c) v našich bankomatech; d) na bezplatné telefonní lince (pro volání ze zahraničí na lince ); e) v internetovém bankovnictví SERVIS 24; f) v kterémkoli našem obchodním místě. Do limitů pro platby u obchodníků zahrnujeme i platby na internetu, objednávky zboží a služeb prostřednictvím telefonu, u nebo poštou (tzv. MO/TO platby) a pravidelné platby. Do limitů pro výběry hotovosti zahrnujeme i cash back (výběr hotovosti u obchodníka při současné platbě kartou), cash advance (výběr prostřednictvím karty u přepážek bank a ve směnárnách) a další platby stanovené pravidly kartových asociací, které jsou uvedeny na Jednorázové příkazy zadané přes bankomat nebo platbomat do těchto limitů nezapočítáváme, při nich karta slouží pouze k Vaší identifikaci. V případě, že máte více platebních karet k jednomu účtu, jsou stanoveny denní limity k účtu pro všechny karty dohromady; tyto limity platí, i když máte jen jednu platební kartu. Tyto limity nelze měnit. Podrobnosti najdete na 5

90 RYCHLOST PROVEDENÍ PŘÍKAZU 3. JAK RYCHLE PROVEDEME VÁŠ PLATEBNÍ PŘÍKAZ 3.1 Vymezení pracovního dne Typ převodu Platby v českých korunách převáděné v rámci ČR Platby v českých korunách nebo cizí měně mezi účty v naší bance Platby v cizích měnách nebo české měně do zahraničí Pracovní den Den, kdy mají banky v ČR otevřeno a probíhá vypořádání mezibankovních obchodů zúčtovacím centrem v ČR. Kterýkoli den, včetně víkendů a svátků (neplatí pro platební příkazy vhozené do sběrných boxů a pro platby na účty velkých korporátních klientů). Den, kdy mají banky v ČR i v zahraničí otevřeno a probíhá vypořádání devizových obchodů v ČR i v hlavním finančním centru pro měnu platby. 3.2 Platby v českých korunách v rámci ČR odeslané platby a vklady Způsob předání Provozní doba pro zpracování Lhůty připsání na účet příjemce platebního příkazu platebních příkazů v den přijetí v naší bance v jiné bance v ČR JEDNORÁZOVÝ PLATEBNÍ PŘÍKAZ STANDARDNÍ Naše obchodní místo pro okamžité zadání do systému celá otevírací doba tentýž den nebo následující pracovní den 1) pro následné zadání do systému do 12:00 následující pracovní den Sběrný box do 12:00 tentýž den následující pracovní den Bankomat, platbomat do 23:00 (OU) tentýž den nebo pro námi vydané karty do 22:00 (BU) následující pracovní den 1) internetové a telefonní do 23:00 tentýž den nebo bankovnictví následující pracovní den 1) JEDNORÁZOVÝ PLATEBNÍ PŘÍKAZ ZRYCHLENÝ/EXPRESNÍ Naše obchodní místo do 12:30 tentýž den Internetové a telefonní do 14:00 tentýž den bankovnictví (OÚ, BÚ, DÚ) JEDNORÁZOVÝ PLATEBNÍ PŘÍKAZ K INKASU Naše obchodní místo pro okamžité zadání do systému celá otevírací doba tentýž den nebo (OÚ, BÚ, DÚ) následující pracovní den 1) pro následné zadání do systému do 12:00 tentýž den následující pracovní den Sběrný box (OÚ, BÚ, DÚ) do 12:00 následující pracovní den Internetové a telefonní do 23:00 tentýž den nebo bankovnictví (OÚ, BÚ, DÚ) následující pracovní den 1) TRVALÉ PLATEBNÍ PŘÍKAZY K ÚHRADĚ, INKASU A SOUHLASY S INKASEM Všechny způsoby předání podle data splatnosti platebního příkazu tentýž den tentýž den nebo následující pracovní den 1) JEDNORÁZOVÝ PLATEBNÍ PŘÍKAZ K VÝPLATĚ HOTOVOSTI (POŠTOVNÍ POUKÁZKA B ) Naše obchodní místo pro okamžité zadání do systému celá otevírací doba následující pracovní den (OÚ, BÚ) pro následné zadání do systému do 12:00 VKLAD V HOTOVOSTI Naše obchodní místo celá otevírací doba tentýž den nebo následující pracovní den 1) Vkladový bankomat do 23:00 tentýž den (na účty Stavební pro námi vydané karty spořitelny ČS tentýž den) Použité zkratky: OÚ osobní, sporožirový, spořicí nebo jiný platební účet BÚ běžný účet DÚ běžný účet v cizí měně 1) Závisí na času přijetí platebního příkazu ke zpracování. 6

91 3.3 Platby v českých korunách v rámci ČR přijaté platby Příchozí platby v českých korunách v ČR připíšeme na účet tentýž den. Příchozí platbu, která dosahuje nebo převyšuje Kč, připíšeme na účet vedený v cizí měně tentýž den, pokud tuto platbu k připsání dostaneme do 16: Platby v českých korunách v rámci ČR založení, změna a zrušení trvalých příkazů a souhlasů s inkasem Způsob předání Provozní doba pro předání Den předání platebního příkazu platebního příkazu TRVALÝ PLATEBNÍ PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Naše obchodní místo pro okamžité zadání do systému celá otevírací doba den před splatností (OÚ) v den splatnosti (BÚ, DÚ) pro následné zadání do systému do 12:00 Sběrný box pro založení do 12:00 trvalého příkazu Bankomat, platbomat do 23:00 den před splatností (OU) pro námi vydané karty Internetové a telefonní do 23:00 den před splatností (OÚ) bankovnictví v den splatnosti (BÚ) TRVALÝ PLATEBNÍ PŘÍKAZ K VÝPLATĚ HOTOVOSTI (POŠTOVNÍ POUKÁZKA B ) Naše obchodní místo celá otevírací doba den před splatností (OÚ) v den splatnosti (BÚ) Internetové a telefonní pro SERVIS 24 Telebanking do 23:00 den před splatností (OÚ) bankovnictví TRVALÝ PLATEBNÍ PŘÍKAZ K INKASU Naše obchodní místo celá otevírací doba den před splatností (OÚ) v den splatnosti (BÚ) Internetové a telefonní pro SERVIS 24 Telebanking do 23:00 den před splatností (OÚ, BÚ) bankovnictví TRVALÝ PLATEBNÍ PŘÍKAZ K REGULACI ZŮSTATKU NA ÚČTU Naše obchodní místo celá otevírací doba den před splatností (OÚ) v den splatnosti (BÚ, DÚ) Internetové a telefonní do 23:00 den před splatností (OÚ, BÚ) bankovnictví SOUHLAS S INKASEM Naše obchodní místo celá otevírací doba den před splatností (OÚ, BÚ, DÚ) Internetové a telefonní do 23:00 den před splatností (OÚ, BÚ) bankovnictví SOUHLAS S INKASEM PRO PLATBU SIPO 1) Naše obchodní místo celá otevírací doba den před splatností (OÚ) Internetové a telefonní do 23:00 bankovnictví Použité zkratky: OÚ osobní, sporožirový, spořicí nebo jiný platební účet BÚ běžný účet DÚ běžný účet v cizí měně 1) Údaje pro založení, změnu nebo zrušení souhlasu s inkasem přes SIPO předáváme České poště vždy 25. dne v měsíci pro následující inkasní období, proto je vždy třeba pokyn zadat měsíc předem, a to do 24. kalendářního dne. Pokud 25. den v měsíci není pracovní, je třeba předat příkaz 2 pracovní dny před ním. Např. pokud je 25. května neděle, je třeba předat pokyn k inkasu nejpozději ve čtvrtek 22. května a jeho účinky se projeví až v červnové platbě. 7

92 3.5 Odeslané platby v cizích měnách v rámci ČR a veškeré platby do zahraničí Způsob předání Provozní doba pro Připsání platby Připsání platby na platebního příkazu Priorita převodu zpracování příkazu korespondenční účet banky příjemce v den přijetí bance 1) PLATBA DO BANKY SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA V EUR A CZK A FIT PLATBA 2) Naše obchodní místo do 14:00 standardní Internetové a telefonní do 15:00 bankovnictví tentýž den PLATBA DO BANKY SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA V JINÝCH MĚNÁCH KROMĚ EUR A CZK Naše obchodní místo standardní celá otevírací doba následující pracovní den následující pracovní den expresní/urgentní do 10:00 tentýž den tentýž den Internetové a telefonní standardní do 20:00 následující pracovní den následující pracovní den bankovnictví expresní/urgentní do 11:00 tentýž den tentýž den PŘESHRANIČNÍ PŘEVOD V EUR/SEPA PŘEVOD/OSTATNÍ PLATBY V EUR DO ZEMÍ EU A EHP Naše obchodní místo standardní celá otevírací doba následující pracovní den následující pracovní den expresní do 10:00 tentýž den tentýž den 3) Internetové a telefonní standardní do 20:00 následující pracovní den následující pracovní den bankovnictví expresní do 11:00 tentýž den tentýž den 3) PRIEURO PLATBA Internetové a telefonní do 11:00 připsání na účet příjemce bankovnictví do 4 h od předání příkazu OSTATNÍ PLATBY Naše obchodní místo standardní celá otevírací doba 2. následující pracovní den urgentní do 14:00 následující pracovní den expresní do 10:00 tentýž den Přímé bankovnictví standardní do 20:00 2. následující pracovní den urgentní do 15:00 následující pracovní den expresní do 11:00 tentýž den v měnách EU/EHP do zemí EU/EHP 4. následující pracovní den, jiné měny 4) 1) Provedení platby tentýž den nebo následující pracovní den garantujeme pouze ve stanovených měnách. Přehled těchto měn uvádíme v bodě ) FIT PLATBA je platba mezi bankami Erste Group v měně EUR. 3) V případech, kdy nemůžeme ovlivnit průběh zpracování Vaší platby v korespondenční bance, je lhůta připsání platby bance příjemce nejpozději následující pracovní den. 4) Pro tyto platby jsme se ve smlouvě dohodli na lhůtě připsání platby na účet korespondenční banky. 3.6 Přijaté platby v cizích měnách v rámci ČR a veškeré platby ze zahraničí Obdržení peněžních prostředků Provozní doba pro zpracování Připsání peněžních naší bankou platebního příkazu v den splatnosti prostředků na Váš účet Platba je v měně tentýž den členského státu EU/EHP Platba je v jiné měně tentýž den do 16:30 následující pracovní den než měny států EU/EHP PRIEURO platba tentýž den do 1,5 h od přijetí platby naší bankou 8

93 PŘEPOČET MĚNY PŘI PLATBÁCH 3.7 Platby v cizích měnách, kdy účet plátce i příjemce vedeme v naší bance Místo předání Účet, na který platbu odesíláte, Provozní doba pro zpracování platebních Připsání peněz vedený pro: příkazů v den přijetí na účet příjemce OÚ BÚ/DÚ Naše obchodní místo soukromou/firemní klientelu do 14:00 celá otevírací doba 1) korporátní klientelu 2) do 14:00 Sběrný box soukromou/firemní/korporátní klientelu do 12:00 do 12:00 tentýž den Internetové a telefonní soukromou/firemní klientelu do 15:00 do 23:00 3) bankovnictví korporátní klientelu 2) do 15:00 Použité zkratky: OÚ osobní, sporožirový, spořicí nebo jiný platební účet BÚ běžný účet DÚ běžný účet v cizí měně 1) Platí v případě, že máme platbu zúčtovat na BÚ/DÚ. Pokud ji máme zúčtovat na OÚ, platí čas předání do 14:00. 2) Většinou velké firmy a korporace. 3) Platí v případě odeslání platby prostřednictvím služby SERVIS 24 na formuláři Domácí platba. V případě, že použijete formulář pro Zahraniční platbu, platí čas předání do 15: Trvalé příkazy k platbám v cizích měnách a do zahraničí Váš příkaz k založení, změně nebo zrušení trvalého příkazu k platbě v cizí měně, v české měně do zahraničí nebo v cizích měnách v rámci ČR provedeme, pokud ho podáte v našem obchodním místě nejpozději 1 pracovní den před jeho splatností do 15: Platby PRIEURO Příkazy k platbám PRIEURO nám můžete předávat přes SERVIS 24. Pokud banka příjemce platby PRIEURO neprovádí nebo Váš příkaz bude mít chybný BIC banky příjemce, kterou však můžeme identifikovat podle jiných údajů uvedených na příkazu, provedeme jej v režimu expresní tentýž den. Pokud Vám přijde platba v režimu PRIEURO, připíšeme ji nejpozději do 1,5 hodiny po jejím obdržení. Aktuální seznam PRIEURO bank najdete na Urgentní a expresní platby v cizích měnách a do zahraničí U příkazů s urgentní prioritou, předaných v naší provozní době, garantujeme jejich připsání korespondenční bance následující pracovní den u následujících měn: CAD, CZK, DKK, EUR, GBP, HRK, HUF, CHF, NOK, PLN, SEK, TRY a USD. U příkazů s expresní prioritou, předaných v naší provozní době, garantujeme jejich připsání korespondenční bance tentýž den u následujících měn: CAD, CZK, EUR, GBP, HUF, CHF, NOK, SEK a USD. Platby v měnách AUD, HKD, JPY, LTL, NZD, RON, RUB, TND, ZAR připíšeme korespondenční bance do 2 pracovních dnů po obdržení. Tyto platby proto doporučujeme předávat vždy s prioritou standardní. 4. JAK PROVÁDÍME PŘEPOČET MĚNY PŘI PLATBÁCH 4.1 Pravidla pro přepočet měn při platbách Veškeré operace na platebních účtech provádíme a zúčtováváme v měně, ve které je platební účet veden. Pokud zadáte platbu v jiné měně, nejprve provedeme přepočet (konverzi) částky do měny účtu. Přepočet měn u odesílaných plateb provádíme podle našeho kurzovního lístku, platného v okamžiku přijetí příkazu, takto: a) u příkazu v cizí měně z účtu vedeného v českých korunách kurzem deviza prodej; b) u příkazu v české měně z účtu vedeného v cizí měně kurzem deviza nákup; c) u příkazu v cizí měně z účtu vedeného v odlišné cizí měně provedeme konverzi částky z měny převodu do českých korun kurzem deviza prodej a částku v českých korunách pak přepočteme do měny účtu kurzem deviza nákup. U příkazů, které nám předáte vhozením do sběrného boxu, použijeme kurz platný ve 12:00 daného dne. Příkazy s budoucí splatností, trvalé příkazy a příkazy, u kterých dochází k opakovanému zúčtování po dni splatnosti (např. pokud na Vašem účtu 9

94 nebylo dostatečné množství peněžních prostředků), provedeme kurzem podle prvního kurzovního lístku platného v den provedení příkazu. Přepočet měn u příchozích plateb provádíme aktuálním kurzem v okamžiku zpracování. V případě, že se jedná o došlou platbu ze zahraničí: a) v cizí měně na účet vedený v českých korunách přepočteme částku na koruny kurzem deviza nákup; b) v českých korunách na účet vedený v cizí měně přepočteme částku do měny účtu kurzem deviza prodej; c) v cizí měně na účet vedený v jiné cizí měně přepočteme částku převodu na české koruny kurzem deviza nákup pro měnu převodu a tuto částku v českých korunách přepočteme do měny účtu kurzem deviza prodej. Zúčtování mezinárodní platby kartou (platba u obchodníka, výběr hotovosti) provádíme v české měně. Pokud uskutečníte mezinárodní platbu kartou v jiné zahraniční měně než v EUR, přepočte kartová asociace platbu prostřednictvím USD na EUR, případně přímo na EUR podle svých pravidel. Pro přepočet použije svůj směnný kurz platný v den zpracování platby. Z Vašeho účtu pak tuto platbu odečteme v českých korunách. Pro přepočet z EUR na českou korunu použijeme náš kurz platný v den, kdy platbu zpracujeme. V případě platby u obchodníka použijeme kurz deviza prodej, v případě výběru hotovosti kurz valuta prodej. 4.2 Přepočet měn u nadlimitních plateb Pokud částka příkazu dosahuje nebo převyšuje Kč nebo ekvivalent této částky v cizí měně (přepočtený aktuálním kurzem ČNB deviza střed) a při zúčtování příkazu budeme provádět přepočet měn, použijeme tyto kurzy: Odeslaná platba do zahraničí a platba v cizích měnách v ČR Příkaz předaný do 16:30 Příkaz předaný po 16:30 směnný kurz stanovený podle aktuální směnný kurz podle našeho kurzovního lístku, situace na mezibankovním trhu platného v den splatnosti příkazu Přijatá platba ze zahraničí a v cizích měnách z jiných bank v ČR Platba v cizích měnách, kdy účet plátce i příjemce je veden v naší bance Platba přijatá do 16:30 Platba přijatá po 16:30 směnný kurz stanovený podle aktuální směnný kurz podle našeho kurzovního lístku, situace na mezibankovním trhu platného v den zpracování platby Platba přijatá do 15:30 Platba přijatá po 15:30 směnný kurz stanovený podle aktuální směnný kurz podle našeho kurzovního lístku, situace na mezibankovním trhu platného v den zpracování platby Informace nabývá účinnosti dnem 1. ledna Pokud máte jakýkoli dotaz, rádi Vám ho zodpovíme na naší bezplatné informační lince (pro volání ze zahraničí na lince ) nebo v kterémkoli obchodním místě. 10

95 INFORMACE O BANCE Česká spořitelna, a.s. sídlo Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 IČO: DIČ: CZ Kontaktní údaje: informační linka banky: ; pro volání ze zahraničí Internetové stránky: Ombudsman Finanční skupiny České spořitelny: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, tel.: Kód banky pro účely platebního styku: 0800 BIC/SWIFT kód banky: GIBACZPX Telex: spdb c, spdb c, spdb c Reuters: SPOPsp.PR Orgán dohledu: Česká národní banka, sídlo Na Příkopě 28, Praha 1 Hlavní předmět podnikání: Poskytování bankovních služeb na základě bankovní licence podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, která obsahuje také oprávnění poskytovat investiční služby podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

96 Obchodní podmínky České spořitelny, a.s. pro poskytování úvěrů (kreditní karty) Soukromá klientela

97 OBSAH ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Úvodem Vzájemná komunikace Uzavírání smluv Změna obchodních podmínek a další změny Ukončení našeho smluvního (úvěrového) vztahu Další obecné podmínky poskytování našich služeb ÚVĚR 7. Úvěrový limit Čerpání úvěru Kartový účet, evidence úvěru a pohledávek z úvěru KREDITNÍ KARTY 10. Druhy kreditních karet Vydání kreditní karty (včetně změn) Používání kreditní karty, bezpečnost, transakční limity DOPLŇKOVÉ SLUŽBY 13. Obecné informace ke službám Zavádění, změny a rušení služeb Pojištění vyčerpané částky (BCC Balance Cancellation) a pojištění schopnosti splácet (PPI Payment Protection Insurance) SPLÁCENÍ 16. Pohledávky z úvěru, obecná pravidla pro splácení Splatnost jednotlivých úhrad a způsob placení Úroky z úvěru Splátkové programy Porušení podmínek našeho úvěrového vztahu a jiné závažné skutečnosti, důsledky SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 21. Náhradní termíny, náhradní ujednání Metoda výpočtu úroků a cen Forma a obsah předávaných dokumentů Zavedení měny euro Nebezpečí změny okolností a vyšší moc Potvrzení o přijetí důležitých ujednání ZÁVĚREM

98 ÚVOD Vážení klienti, děkujeme, že jste se rozhodli vzít si úvěr právě u České spořitelny, a věříme, že naše služby budou pro Vás vždy užitečné. Naším cílem je, abyste u nás byli spokojení a cítili se dobře. Proto jsme se snažili i dokument, který právě čtete, napsat jasně a srozumitelně. Rozhodně před Vámi nebudeme nic skrývat, schovávat důležité údaje pod čarou nebo je psát malým písmem. Tyto obchodní podmínky doplňují naše všeobecné obchodní podmínky a smlouvy a popisují konkrétní pravidla, kterými se řídí náš úvěrový vztah. Pokud si přesto nejste jisti, jak postupovat v některých případech, obraťte se na naši bezplatnou telefonní linku (pro volání ze zahraničí na linku ), rádi Vaše dotazy zodpovíme. Aktuální znění těchto obchodních podmínek vždy snadno najdete na nebo přímo v pobočkách. Věříme, že budete s našimi službami spokojeni. 3

99 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. ÚVODEM 1.1 Proč je důležité pečlivě číst smlouvy a obchodní podmínky? Abyste se mohli zodpovědně rozhodnout, potřebujete znát nejen všechny informace o smlouvě o úvěru (smlouva), kterou se s námi chystáte uzavřít, ale i informace, které najdete právě v těchto obchodních podmínkách. Obecné podmínky poskytování služeb a obchodů jsou potom upraveny ve všeobecných obchodních podmínkách, které jsou přístupné na našich internetových stránkách a se kterými budete seznámeni při uzavírání konkrétní smlouvy. 1.2 O čem jsou tyto obchodní podmínky? Tyto obchodní podmínky upravují poskytování úvěrů spojených s kreditní kartou fyzickým osobám, které nejsou podnikateli, a to mimo jiné znamená, že se na Vás vztahují i právní předpisy pro ochranu spotřebitelů. Peníze ve formě úvěru Vám budeme poskytovat zejména za účelem úhrady zboží nebo služeb Vaší kreditní kartou. Tyto obchodní podmínky se vztahují také na jednání, jejichž cílem je uzavření příslušné smlouvy. Obchodní podmínky obsahují jednak obecné informace o našem úvěrovém vztahu, včetně podmínek pro jeho změny a způsob komunikace mezi námi, a jednak konkrétní informace o úvěrech, kterých se tyto obchodní podmínky týkají, zejména informace o čerpání úvěru, jeho evidenci, splácení a dalších platbách, souvisejících službách a případech porušení našeho úvěrového vztahu. Bankovní služby (úvěry) Vám poskytneme na základě jednotlivých smluv, které spolu uzavřeme. Pokud se nedohodneme při uzavírání konkrétní smlouvy jinak, sjednáváme ji na dobu neurčitou. Když si ve smlouvě dohodneme některá pravidla jinak, než jak jsou upravena v těchto obchodních podmínkách, všeobecných obchod ních podmínkách či ceníku, má přednost znění smlouvy. Tyto obchodní podmínky jsou speciálním ujednáním ve vztahu k vše obecným obchodním podmínkám, a proto mají jejich ustanovení přednost před ustanoveními všeobecných obchodních podmínek. 1.3 Co zahrnuje náš smluvní (úvěrový) vztah a co všechno je jeho součástí? Náš úvěrový vztah jsou veškeré podmínky upravující smluvní vztahy mezi Vámi jako majitelem kartového účtu a námi v rámci poskytnutí úvěru, které jsou stanovené právními předpisy, smlouvou, žádostí o vydání Vaší karty, těmito obchodními podmínkami, všeobecnými obchodními podmínkami, ceníkem a dalšími souvisejícími ujednáními. Ve smlouvě si sjednáváme podmínky pro poskytnutí úvěru, vydání a používání kreditní karty, jakož i podmínky, za kterých pro Vás zřídíme a budeme vést Váš kartový účet. Pokud si ve smlouvě nedohodneme něco jiného, platí pro vztahy mezi Vámi a námi: a) tyto obchodní podmínky; b) všeobecné obchodní podmínky (Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a.s., soukromá klientela); c) náš ceník v platném znění, zahrnující ceny a úrokové sazby, příslušný pro klientskou skupinu a produkt, do nichž jsme Vás zařadili; d) podmínky týkající se Vámi zvolených služeb, např. pojistné podmínky v případě, že si sjednáte pojištění. Všeobecné obchodní podmínky upravují základní pravidla a podmínky bankovních obchodů ze smluv uzavíraných mezi námi a Vámi. Ve vztahu ke kreditním kartám všeobecné obchodní podmínky upravují zejména vydávání a používání karet, zúčtování transakcí provedených kartami, bezpečnost a ochranu při používání karty a PIN ke kartě nebo postup při podávání reklamací. Aktuální všeobecné obchodní podmínky najdete v našich pobočkách a na Úrokové sazby a ceny našich služeb jsou uvedeny v našem ceníku. Pokud si ve smlouvě nesjednáme jinak, použijeme úrokovou sazbu nebo cenu uvedenou v ceníku platném v době poskytnutí služby, popř. provedení příslušného úkonu či jednání. Aktuální ceník najdete v našich pobočkách a na 4

100 1.4 Kde můžete nalézt další užitečné informace? Seznamte se prosím s uživatelskou příručkou ke kartám, kde najdete důležité pokyny, návody a další užitečné informace pro používání kreditní karty. Příručku můžete najít na případně v našich pobočkách. 2. VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE 2.1 Jak spolu budeme komunikovat? K naší vzájemné komunikaci použijeme poštu nebo osobní doručení dokumentů, případně elektronické formy komunikace ( , internet, telefon, bankomat, fax, elektronické úložiště pro datové zprávy apod.). Dokumenty můžete podepisovat pomocí elektronického nebo biometrického podpisu v případech, kdy Vám tuto možnost nabídneme nebo se na tom s Vámi dohodneme. Komunikaci prostřednictvím informační linky mohou využít rovněž držitelé kreditních karet, kteří s námi neuzavřeli smlouvu, tj. nejsou majiteli kartového účtu. Ostatní obecná pravidla pro vzájemnou komunikaci jako je ověření Vaší totožnosti, dodatečné písemné potvrzení o komunikaci, podmínky pro zaznamenávání vzájemné komunikace, jazyk komunikace či naše oprávnění požadovat od Vás předložení dokumentů a podpisů najdete ve všeobecných obchodních podmínkách (Vzájemná komunikace). Ve všeobecných obchodních podmínkách rovněž najdete informace, jakou Vaši adresu budeme používat pro doručování a jak nám můžete oznámit změnu Vašich údajů. 2.2 Jak předcházet chybám v komunikaci? Veškeré Vaše pokyny nebo oznámení by měly být zcela jasné a nepochybné. V případě jakékoli nejasnosti máme právo vyžádat si potvrzení Vašeho pokynu nebo oznámení, což ale může způsobit zpoždění jeho provedení. Abychom předešli vzájemným nedorozuměním, seznamte se prosím s každou naší zprávou bez zbytečného odkladu, včetně zpráv doručených prostřednictvím internetového bankovnictví. Překontrolujte si co nejdříve i správnost a úplnost výpisů z účtů, potvrzení o platbách, přijatých a provedených pokynech a podobných zpráv. Pokud kdokoli z nás zjistí podstatnou chybu v jakémkoli sdělení, výpisu z kartového účtu, oznámení nebo jiné informaci, upozorní na ni ihned druhou stranu. Zjištěnou chybu co nejdříve odstraníme a budeme Vás o tom informovat. Sdělte nám prosím co nejdříve, pokud v obvyklém termínu neobdržíte výpis z kartového účtu nebo jiné obdobné pravidelné oznámení. 2.3 Jakým způsobem Vás budeme informovat? Pokud si sjednáme, že Vás budeme informovat nebo Vám zašleme oznámení, učiníme tak podle povahy oznamované skutečnosti, zpravidla v rámci výpisu z Vašeho kartového účtu. V případech, kdy to požadují právní předpisy, Vás budeme informovat písemně, a to buď v papírové podobě (např. dopisem), nebo elektronickou formou (např. soubor ve formátu PDF) na trvalém nosiči dat (např. média CD, DVD, flash disk). Zmaříte-li vědomě doručení jakékoli písemnosti, platí, že Vám byla řádně doručena okamžikem zmaření. 3. UZAVÍRÁNÍ SMLUV 3.1 Kde a jak s námi můžete uzavřít smlouvu? Smlouvu obvykle uzavíráme v našich pobočkách. Pro Vaše pohodlí ale umožňujeme uzavření některých smluv také prostřed nictvím internetu, telefonu, bankomatu, kurýra, našich obchodních zástupců nebo korespondenčně. Konkrétní postup uzavření smlouvy Vám sdělíme při jejím sjednávání. Některé smlouvy můžete uzavřít také tím, že využijete způsob stanovený v naší konkrétní nabídce. Jiný než stanovený způsob, odchylku či dodatek nemůžeme s ohledem na způsob zpracování našich nabídek přijmout. Můžete nám například zaslat potvrzovací SMS na určené telefonní číslo, aktivovat si kreditní kartu, zadat osobní identifikační číslo (PIN) nebo se přihlásit do internetového bankovnictví přístupovým kódem, který jsme Vám zaslali. Výše uvedené platí rovněž pro změnu smlouvy. Změnu smlouvy můžeme sjednat i formou Vaší žádosti a našeho následného oznámení o přijetí Vámi požadované změny. Pokud uzavřeme smlouvu nebo sjednáme změnu smlouvy jinak než písemně, za platný obsah smlouvy budeme považovat nabídku a její přijetí učiněné v souladu s touto nabídkou. Případné následné písemné potvrzení nebude mít na tento obsah vliv. 5

101 3.2 Máte na uzavření smlouvy právní nárok? Na uzavření smlouvy ani na vydání kreditní karty nemáte právní nárok a my Vám nemusíme sdělovat důvody případného odmítnutí s výjimkou případů, kdy je důvodem neposkytnutí úvěru výsledek vyhledávání v databázi umožňující posouzení úvěruschopnosti spotřebitele. Smlouvu nemůžeme uzavřít, dokud u nás neproběhnou všechny potřebné schvalovací procesy podle našich vnitřních pravidel. Do doby, než bude smlouva skutečně uzavřena, Vám tedy nemůžeme s jistotou zaručit, že s Vámi smlouvu uzavřeme a poskytneme Vám naše bankovní služby. 3.3 Jak funguje automatická obnova smlouvy na dobu určitou? Pokud je Vám u smlouvy na dobu určitou s automatickou obnovou vydána pokračovací kreditní karta a nepožádáte nás písemně o ukončení smlouvy nejpozději ve lhůtě 5 kalendářních dnů před posledním dnem trvání smlouvy, prodlužuje se automaticky trvání smlouvy na další období, a to i opakovaně. 4. ZMĚNA OBCHODNÍCH PODMÍNEK A DALŠÍ ZMĚNY 4.1 Jak se mohou tyto obchodní podmínky měnit? Pokud se změní zákony a jiné předpisy, podmínky na trzích finančních služeb, dojde ke změnám technologií nebo organizačních procesů, a s přihlédnutím k obchodní politice naší banky nebo v zájmu zlepšení kvality našich služeb, máme právo tyto obchodní podmínky změnit vydáním nových obchodních podmínek. Každou změnu Vám oznámíme písemně poštou nebo elektronicky, např. prostřednictvím internetového bankovnictví, nejpozději 2 měsíce před nabytím její účinnosti. Pokud v této lhůtě navrženou změnu písemně neodmítnete, stává se nové znění závazné pro obě strany. Pokud navrženou změnu odmítnete, můžeme smlouvu vypovědět s účinností ve lhůtě 2 měsíců. Pokud se změnou obchodních podmínek nebudete souhlasit, můžete před datem účinnosti změny písemně vypovědět smlouvu s okamžitou účinností ke dni, kdy nám bude výpověď doručena. 4.2 Jaké další smluvní podmínky se mohou měnit? Kromě změny těchto obchodních podmínek můžeme způsobem uvedeným v článku 4.1 výše změnit doplňkové služby a jejich podmínky (článek 14.3) a délku bezúročného období a jeho podmínky (článek 16.6). Jednostrannou změnou můžeme dále změnit typ nebo funkčnost kreditních karet (článek 10.3) a limity ke kreditní kartě (článek 12.3). Můžeme rovněž změnit výši úvěrového limitu postupem uvedeným v článku 7.3. Dále jsme oprávněni změnit výše úrokových sazeb a cen. S ohledem na požadavky právních předpisů jsou podmínky pro takovou změnu sjednány přímo ve smlouvě. 4.3 Co se ještě může změnit? Pokud budeme mít v úmyslu provést změnu obchodního názvu produktu nebo služby, změnu označení, formulářů, provozu poboček nebo jiné změny, které nemají vliv na naše vzájemná práva a povinnosti, nejedná se o změnu smlouvy nebo obchodních podmínek. Vždy Vás ale samozřejmě s připravovanými změnami seznámíme. 5. UKONČENÍ NAŠEHO SMLUVNÍHO (ÚVĚROVÉHO) VZTAHU 5.1 Jak můžete smlouvu ukončit? Náš úvěrový vztah lze ukončit na základě vzájemné dohody. Právo ukončit smlouvu výpovědí nebo odstoupením je upraveno přímo ve smlouvě a také v těchto obchodních podmínkách. Od smlouvy můžete odstoupit z důvodů stanovených ve smlouvě nebo právními předpisy. Vaše odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení oznámení o odstoupení. Dnem účinnosti odstoupení od smlouvy zaniká Vaše oprávnění čerpat úvěr. Smlouvu můžete písemně vypovědět: a) bez udání důvodu, s účinností k poslednímu dni příslušného účetního období, v němž nám byla výpověď doručena, nebo b) v případě nesouhlasu se změnou těchto obchodních podmínek nebo všeobecných obchodních podmínek, pokud se tato změna týká kreditních karet, s okamžitou účinností ke dni, kdy nám bude výpověď doručena. Dnem účinnosti výpovědi smlouvy zanikne Vaše oprávnění čerpat úvěr. V případě, že nám Vaše výpověď nebude doručena spolu se všemi kreditními kartami vydanými k Vašemu kartovému účtu, nesete plnou odpovědnost za znehodnocení neodevzdaných karet nejpozději ke dni účinnosti výpovědi, jakož i za případnou škodu vzniklou v důsledku nesplnění této povinnosti. Není-li Vaše výpověď 6

102 ÚVĚR učiněna v naší pobočce, nesete odpovědnost za veškerou případnou škodu způsobenou až do okamžiku, kdy nám bude Vaše výpověď doručena. V našem úvěrovém vztahu se nepoužije 1978 odst. 2 občanského zákoníku, tj. marné uplynutí dodatečné lhůty nemá za následek automatické odstoupení od smlouvy. 5.2 Jak můžeme smlouvu ukončit? Kromě případů jednostranného ukončení smlouvy uvedených v článku 20 jakožto nápravných opatření v důsledku porušení našeho úvěrového vztahu jsme dále oprávněni smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu s účinností ve lhůtě 2 měsíců. Dnem účinnosti výpovědi smlouvy zaniká Vaše oprávnění čerpat úvěr. 5.3 Jaké jsou důsledky ukončení smlouvy? Nedohodneme-li se jinak, zaplatíte nám veškeré pohledávky z úvěru nejpozději ke dni ukončení účinnosti smlouvy. Zánikem smlouvy se nezbavujete povinnosti zaplatit nám veškeré pohledávky z úvěru. Nedohodneme-li se jinak, nemá zrušení automatické výměny nebo zrušení všech kreditních karet vydaných k Vašemu kartovému účtu za následek ukončení smlouvy ani zrušení kartového účtu. 6. DALŠÍ OBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ NAŠICH SLUŽEB 6.1 Je možné pohledávku nebo smlouvu postoupit někomu jinému? Dohodli jsme se, že Vaše práva a povinnosti ze smluv uzavřených s námi můžete převést na třetí osobu nebo postoupit takové pohledávky nebo celou smlouvu na třetí osoby pouze s naším předchozím písemným souhlasem. My máme právo převést jakákoli naše práva a povinnosti ze smluv uzavřených s Vámi nebo postoupit takové pohledávky nebo celou smlouvu na třetí osoby i bez Vašeho předchozího souhlasu. O převodu nebo postoupení Vás budeme informovat. ÚVĚR 7. ÚVĚROVÝ LIMIT 7.1 Co je celkový úvěrový limit? Celkový úvěrový limit je výše úvěru, tedy částka, do které můžete opakovaně čerpat a splácet úvěr. Tento limit je sjednán ve smlouvě a může se v průběhu našeho úvěrového vztahu měnit. 7.2 Kdy může dojít k překročení celkového úvěrového limitu a jaké jsou jeho důsledky? Může dojít k situaci, kdy z technických důvodů (např. delší doba pro zaúčtování neautorizovaných offline transakcí) nebo v důsledku započtení cen za služby a splatných úroků do celkového úvěrového limitu překročíte celkový úvěrový limit. V důsledku překročení celkového úvěrového limitu jsme oprávněni uplatnit nápravná opatření podle článků 20.3 a 20.4 těchto obchodních podmínek. Proto Vám doporučujeme, abyste při čerpání úvěru postupovali uvážlivě a zohlednili riziko možného překročení limitu. 7.3 Jak se může celkový úvěrový limit měnit? Během trvání smlouvy se můžeme vždy dohodnout na změně Vašeho celkového úvěrového limitu. Někdy Vám zvýšení Vašeho celkového úvěrového limitu můžeme sami navrhnout při posouzení Vaší schopnosti splácet úvěr na základě nám dostupných informací o Vás. Návrh na zvýšení limitu Vám zašleme minimálně 20 dnů před navrženou účinností 7

103 zvýšení. Pokud tento návrh neodmítnete před datem navržené účinnosti takové změny, považujeme ho za přijatý a limit Vám zvýšíme v souladu s naším návrhem. Může nastat situace, kdy budeme nuceni Váš celkový úvěrový limit s okamžitou účinností snížit, zejména pokud: a) porušujete své povinnosti vůči nám, nebo b) to vyžaduje naše zákonná povinnost postupovat obezřetně. Nový celkový úvěrový limit bude vždy uveden v následujícím výpisu z Vašeho kartového účtu. 8. ČERPÁNÍ ÚVĚRU 8.1 Jak můžete úvěr čerpat? Úvěr můžete čerpat při platbě kreditní kartou u obchodníků, na internetu, případně též formou výběru hotovosti (prostřednictvím bankomatu či v pobočce), jakož i dalšími způsoby, které Vám umožníme na základě naší obchodní nabídky a technických možností, jako například cash back (výběr hotovosti u obchodníka při současné platbě kartou), cash advance (výběr prostřednictvím karty u přepážek bank a ve směnárnách) nebo jednorázové či trvalé příkazy k převodu, případně souhlasy s inkasem, zadané na pobočce či prostřednictvím prostředku komunikace na dálku. Některé způsoby čerpání můžeme zpoplatnit příslušnou cenou a takto čerpaný úvěr nebo jeho část může být úročen zvláštní úrokovou sazbou. Tyto ceny a úrokové sazby budou vždy uvedeny v ceníku. 8.2 Jak postupujeme v případě úmrtí majitele kartového účtu? Dozvíme-li se věrohodným způsobem o úmrtí majitele kartového účtu, můžeme ihned pozastavit právo čerpat úvěr, zablokovat kreditní karty vydané ke kartovému účtu a naše pohledávky z úvěru převést na evidenční účet pro účely dědického řízení. 9. KARTOVÝ ÚČET, EVIDENCE ÚVĚRU A POHLEDÁVEK Z ÚVĚRU 9.1 Co je kartový účet? Na základě Vaší žádosti o vydání kreditní karty Vám zřídíme účet (kartový účet), ke kterému je vydána Vaše kreditní karta. Nebude- li číslo kartového účtu uvedeno ve smlouvě, sdělíme Vám jej nejpozději při převzetí Vaší kreditní karty. Toto číslo rovněž uvedeme na každém výpisu z Vašeho kartového účtu. Kartový účet vedeme pro Vás jakožto majitele kartového účtu v českých korunách a tento účet je určen k čerpání úvěru a k úhradě pohledávek z úvěru. 9.2 Jak Vás budeme informovat o stavu kartového účtu? O disponibilním zůstatku na Vašem kartovém účtu a o uskutečněných transakcích Vás budeme pravidelně informovat měsíčními výpisy z Vašeho kartového účtu. Výpisy Vám budeme zasílat pouze v případě, že na Vašem kartovém účtu došlo během příslušného účetního období k pohybu, případně pokud Váš kartový účet vykazuje k datu ukončení příslušného účetního období dlužnou částku. Jednotlivé Vámi uskutečněné transakce budeme identifikovat mimo jiné datem realizace transakce a datem zúčtování transakce. Datum zúčtování transakce může být pozdější než datum její realizace, jelikož datum zúčtování závisí na délce procesu zpracování transakce obchodníkem či příslušnou karetní asociací. Podle Vaší volby Vám budeme výpisy zasílat buď obyčejnou poštovní zásilkou, nebo pro Vás budou připraveny k převzetí v jakékoli naší pobočce nebo je budete mít k dispozici v elektronické formě v internetovém bankovnictví. Disponibilním zůstatkem (zůstatkem k čerpání) se rozumí částka, do které můžete čerpat úvěr a která představuje celkový úvěrový limit snížený o částky zúčtovaných transakcí, o částky cen, o zaúčtované úroky a o částky autorizovaných transakcí (tj. transakcí ještě nezúčtovaných) během účetního období, a zvýšený o připsané úhrady. O disponibilním zůstatku na Vašem kartovém účtu Vás můžeme informovat i jiným způsobem (prostřednictvím našeho bankomatu, bankomatu jiných bank, prostřednictvím internetového bankovnictví či prostřednictvím SMS), přičemž poskytnutí této informace může být zpoplatněno. Informace o disponibilním zůstatku na Vašem kartovém účtu nemusí vždy představovat aktuální písemnou informaci o stavu peněz na Vašem kartovém účtu. Nemusí totiž zohlednit poslední dosud nezaúčtované transakce. 8

104 KREDITNÍ KARTY KREDITNÍ KARTY 10. DRUHY KREDITNÍCH KARET 10.1 Jaké druhy kreditních karet vydáváme? Aktuální nabídku kreditních karet naleznete v našich informačních materiálech, které jsou Vám k dispozici ve všech našich pobočkách a dále na našich internetových stránkách. Informace o nabídce kreditních karet získáte i na naší telefonní informační lince, která pro Vás zajišťuje klientský servis. Můžeme vydávat i kreditní karty ve spolupráci s partnerem (partnery) z komerční sféry (označované též jako partnerské či co- brandové karty) a speciální karty zpravidla spojené s účastí v určitém programu nebo vydávané jako náš speciální produkt, případně zahrnující odlišný rozsah či obsah služeb či jiné způsoby komunikace s námi (označované též jako speciální karty). K takovým kartám můžeme vydat další obchodní podmínky upravující jejich používání Jaký je rozdíl mezi základními a dodatkovými kreditními kartami? V komunikaci s Vámi můžeme dále rozlišovat základní a dodatkové karty, přičemž: a) základními kartami jsou kreditní karty, které vydáme Vám majiteli kartového účtu, a b) dodatkovými kartami jsou kreditní karty, které vydáme na základě Vaší žádosti pro dalšího držitele karty Za jakých podmínek můžeme vydané karty měnit? V návaznosti na rozvoj našich obchodních a technických možností můžeme kdykoli jednostranně změnit typ a/nebo funkčnost karet, a to včetně karet již vydaných. O takové změně Vás budeme předem informovat. 11. VYDÁNÍ KREDITNÍ KARTY (VČETNĚ ZMĚN) 11.1 Co je kreditní karta? Kreditní karta je platební karta, která umožňuje čerpat úvěr. Vydáváme ji zpravidla na základě smlouvy nebo na základě Vaší zvláštní žádosti Kdo je držitel kreditní karty? Držitel kreditní karty je fyzická osoba, pro kterou byla vydána, a je na ní uvedeno její jméno. Kreditní kartu smí používat jen její držitel. Kreditní kartu vydáme Vám (majiteli kartového účtu) nebo osobě, kterou poskytnutím karty zmocníte k čerpání úvěru (držiteli). Je Vaší povinností zajistit, aby držitel karty dodržoval veškerá pravidla jejího používání, zejména ta bezpečnostní, a v přiměřeném rozsahu i další pravidla stanovená v těchto obchodních podmínkách nebo ve všeobecných obchodních podmínkách. Nesete odpovědnost za jednání držitele a případnou škodu způsobenou držitelem hradíte Vy jako majitel Jak Vám předáme kreditní kartu a PIN? K používání kreditní karty potřebujete osobní identifikační číslo (PIN). Pro zaslání a převzetí kreditní karty a PIN se uplatní ustanovení všeobecných obchodních podmínek o platebních kartách (Vydání platební karty) s následujícími změnami: a) při vydání karty osobě mladší 15 let a současném zaslání PIN obyčejnou zásilkou se zákonný zástupce držitele karty mladšího 15 let dostaví k převzetí karty do jedné z našich poboček, zvolené pro tento účel. Zákonnému zástupci držitele vydáme kartu poté, co nám zákonný zástupce držitele písemně potvrdí, že držitel obdržel PIN; b) pokud si Vy nebo držitel karty nevyzvednete kartu v naší pobočce, kterou jste si zvolili k převzetí karty, do 3 měsíců od okamžiku, kdy Vám připravíme kartu k převzetí, nebo pokud se nám poštovní zásilka s kartou zaslaná Vám vrátí zpět jako nedoručitelná, budeme mít právo kartu zlikvidovat. V takovém případě nebudete mít nárok na vrácení cen zaplacených v souvislosti s vydáním karty. 9

105 11.4 Kde naleznete informace k předávané kreditní kartě? Společně s Vaší kartou Vám zašleme informační dopis. V něm Vám sdělíme zejména číslo Vašeho kartového účtu, výši celkového úvěrového limitu, úrokovou sazbu, variantu splácení, počátek a konec účetního období, které trvá 1 měsíc (účetní období). Pokud v souvislosti s účetním obdobím použijeme zkratku EOM (End of Month), rozumí se tím, že účetní období trvá od prvního do posledního dne kalendářního měsíce Co je automatická obnova kreditní karty? Pokud máte s námi sjednanou automatickou obnovu kreditní karty a plníte podmínky našeho úvěrového vztahu, vydáme Vám před koncem doby její platnosti kartu s novou dobou platnosti navazující na předchozí dobu platnosti (pokračovací karta). Nebudete-li mít o novou kartu zájem, sdělte nám to prosím Vy nebo jiný držitel karty nejpozději 2 měsíce před skončením platnosti své stávající karty. Při automatické obnově kreditní karty nebo při vydání náhradní karty (kterou Vám vydáme např. v případě ztráty nebo odcizení původní kreditní karty) Vám můžeme vydat jiný typ karty, popř. kartu s novou funkčností, např. bezkontaktní platební technologii. Je-li Vaše karta zařazena do seznamu karet, s nimiž je zakázáno provádět platební transakce (zablokování karty), nebude Vám vydána pokračovací karta Jaký je vztah mezi Vámi jako majitelem kartového účtu a držiteli dodatkových karet? Veškerá sdělení včetně výpisů z Vašeho kartového účtu budeme zasílat nebo předávat v souladu s těmito obchodními podmínkami a smlouvou pouze Vám jako majiteli kartového účtu. Veškerá sdělení, která zašleme nebo předáme Vám jako majiteli kartového účtu nebo držiteli dodatkové karty ve vztahu k tomuto kartovému účtu, budeme považovat za zaslaná nebo předaná oběma. Vy jako majitel kartového účtu souhlasíte s tím, že budete vázán i všemi pokyny a požadavky předloženými držiteli dodatkové karty k Vašemu kartovému účtu. Celkový úvěrový limit poskytujeme vždy společně Vám jako majiteli kartového účtu a všem držitelům dodatkových karet. Tím není dotčeno Vaše oprávnění omezit limity čerpání ve vztahu k jednotlivým dodatkovým kartám. Souhlasíte, že jsme oprávněni sdělovat podle svého uvážení nezbytné údaje o Vás nebo o Vašem kartovém účtu kterémukoli z držitelů dodatkových karet k Vašemu kartovému účtu. Jako majitel kartového účtu máte kdykoli právo zrušit užívání dodatkových karet, které jsme vydali k Vašemu kartovému účtu. Držitel dodatkové karty k Vašemu kartovému účtu je také oprávněn sám zrušit užívání své dodatkové karty. I když Vy nebo jiný držitel dodatkové karty vydané k Vašemu kartovému účtu kartu zrušíte, příslušné povinnosti a dluhy Vás i ostatních držitelů, vyplývající z našeho úvěrového vztahu, přetrvají až do jejich konečného splnění. 12. POUŽÍVÁNÍ KREDITNÍ KARTY, BEZPEČNOST, TRANSAKČNÍ LIMITY 12.1 Jak můžete používat Vaši kreditní kartu? Pro používání kreditní karty se uplatní ustanovení všeobecných obchodních podmínek o platebních kartách (Používání platební karty) Jaká bezpečnostní opatření musíte dodržovat? Pro ochranu bezpečnostních údajů a kreditních karet se uplatní ustanovení všeobecných obchodních podmínek o platebních kartách (Bezpečnost při používání platební karty). V případě, že jsme sjednali nebo jsme Vám, resp. držiteli dodatkové karty přidělili heslo pro naši komunikaci na dálku, musíte dodržovat stejná bezpečnostní pravidla jako pro ochranu PIN nebo jiného bezpečnostního kódu a kreditní karty. Vaše heslo si můžete kdykoli změnit Jak lze nastavit limity ke kreditní kartě? U své kreditní karty si můžete sjednat limity pro čerpání úvěru, pokud jde o výběry hotovosti, pro platby u obchodníků a na internetu. Pokud to neuděláte, nastavíme Vám doporučené limity k platební kartě, které najdete na Nastavené limity si můžete změnit v pobočkách nebo prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, zejména prostřednictvím internetového bankovnictví. Maximální výše limitů můžeme omezit zejména s ohledem na technické možnosti, rozvoj technologií a naši obchodní politiku. Pokud máte limity nastaveny automaticky, můžeme je kdykoli v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit, zejména s ohledem na zajištění bezpečnosti Vaší kreditní karty. 10

106 DOPLŇKOVÉ SLUŽBY DOPLŇKOVÉ SLUŽBY 13. OBECNÉ INFORMACE KE SLUŽBÁM 13.1 Jaké služby můžete využívat? K Vašemu kartovému účtu nebo k Vaší kreditní kartě Vám dle naší aktuální nabídky poskytneme doplňkové služby, včetně zpoplatněných služeb. Ceny služeb jsou uvedeny v ceníku. V komunikaci s Vámi můžeme dále rozlišovat základní, volitelné a dokoupitelné služby, přičemž: a) základními službami jsou služby, které Vám poskytujeme k Vaší kartě nebo k Vašemu kartovému účtu jako nedílnou součást produktu a neplatíte za ně žádnou cenu; b) volitelnými službami jsou služby, které Vám poskytujeme na základě Vaší volby k Vaší kartě nebo k Vašemu kartovému účtu, a ceny za tyto služby budete platit v závislosti na typu kreditní karty buď samostatně, nebo v rámci příslušné ceny spojené s kartovým účtem, a c) dokoupitelnými službami jsou služby, které Vám poskytujeme na základě Vaší volby k Vaší kartě nebo k Vašemu kartovému účtu za cenu, kterou nám budete platit samostatně. 14. ZAVÁDĚNÍ, ZMĚNY A RUŠENÍ SLUŽEB 14.1 Jak si můžete služby měnit? Jakékoli změny týkající se základních služeb jsme oprávněni provádět pouze my. Nastavení ostatních služeb si můžete v průběhu trvání našeho úvěrového vztahu libovolně měnit, pokud to umožňuje povaha služby nebo pokud si nesjednáme jinak. Držitel dodatkové karty k Vašemu kartovému účtu může nastavit a změnit některé služby týkající se jeho dodatkové karty Za jakých podmínek můžeme zavádět nové služby? Nové služby můžeme zavádět kdykoli a o zavedení nové služby Vás budeme informovat Za jakých podmínek můžeme změnit nebo zrušit služby? Podmínky a rozsah sjednaných volitelných a dokoupitelných služeb, včetně cen za takové služby, můžeme jednostranně změnit způsobem stanoveným v článku 4.1 pro jednostranné změny těchto obchodních podmínek. Pokud s takovými změnami nebudete souhlasit, můžete smlouvu vypovědět způsobem podle článku 4.1 těchto obchodních podmínek a s důsledky tam uvedenými. Stejně tak můžeme postupovat v případě zrušení volitelné nebo dokoupitelné služby. Neuvedeme-li u konkrétní služby jinak, nastavíme Vám změnu služby následující pracovní den po jejím sjednání V jakých dalších případech můžeme služby změnit či zrušit? Změnu nebo zrušení služeb, které Vám poskytujeme bezplatně, můžeme provést kdykoli. O změně nebo zrušení služby Vás budeme předem informovat. Pokud je služba, kterou Vám poskytujeme, závislá na nějaké další skutečnosti, může se stát, že Vám tuto službu nebudeme moci poskytnout z důvodu neexistence či zániku takové skutečnosti, nebo proto, že jste nám sdělili chybnou informaci. V takovém případě můžeme poskytování této služby jednostranně ukončit. Pokud Vámi vybraná služba spočívá v zasílání určité peněžní částky jako odměny na Vámi určený účet a tento účet přestane existovat, máme právo odměnu převádět na Váš kartový účet, a to až do doby, než nám sdělíte nové číslo účtu pro zasílání odměny. Pokud určitou službu jednostranně ukončíme, máte možnost si ji po splnění příslušných podmínek znovu sjednat. Tímto ustanovením není dotčena Vaše povinnost platit cenu za službu až do okamžiku jejího zrušení. V případech podle tohoto článku 14.4 nejde o jednostranné změny obchodních podmínek podle článku 4.1 a nemůžete z tohoto důvodu vypovědět smlouvu. 11

107 15. POJIŠTĚNÍ VYČERPANÉ ČÁSTKY (BCC BALANCE CANCELLATION) A POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET (PPI PAYMENT PROTECTION INSURANCE) 15.1 Jaké existují typy pojištění? U vybraných karet si můžete sjednat níže uvedeným způsobem pojištění vyčerpané částky (pro případ smrti, invalidity, pracovní neschopnosti, ztráty zaměstnání nebo hospitalizace v nemocnici). Krom toho můžete mít sjednáno pojištění schopnosti splácet úvěr, buď typu A (pro případ smrti, invalidity a pracovní neschopnosti), nebo typu B (pro případ smrti, invalidity, pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání). Toto pojištění sice nadále neposkytujeme, veškerá sjednaná pojištění zůstávají nicméně i nadále v platnosti Jak si pojištění sjednáte? Pokud jde o pojištění vyčerpané částky: Splníte-li podmínky Rámcové pojistné smlouvy č. ČSBC 1/2013 uzavřené dne 30. září 2013 mezi společností Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, IČO: , jako pojistitelem, a námi, jako pojistníkem, můžete si sjednat ve smlouvě, případně v jejím dodatku (přičemž za dodatek se pro účely tohoto článku 15.2 považuje rovněž Vaše písemná žádost o změnu smluvních podmínek, tzv. změnový list, akceptovaná námi), v žádosti o vydání karty, telefonicky nebo jinými prostředky komunikace na dálku, pokud Vám to umožníme, příslušné pojištění úvěru, spočívající v pojištění Vás jako pojištěného proti neschopnosti splácet úvěr pro případ smrti, invalidity, pracovní neschopnosti, ztráty zaměstnání nebo hospitalizace v nemocnici. Pokud jde o pojištění schopnosti splácet: Pojištění podléhá splnění podmínek Rámcové pojistné smlouvy č. ČSK 1/2009 uzavřené dne 31. října 2009 mezi společností Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, IČO: , jako pojistitelem, a námi, jako pojistníkem Jaké jsou důsledky sjednání pojištění? Pokud jde o pojištění vyčerpané částky: Sjednáním pojištění Vy jako pojištěný: a) přistupujete k Rámcové pojistné smlouvě č. ČSBC 1/2013 uzavřené dne 30. září 2013 mezi společností Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, IČO: , jako pojistitelem, a námi, jako pojistníkem, a b) potvrzujete, že jste byl seznámen s uvedenou rámcovou pojistnou smlouvou, Všeobecnými pojistnými podmínkami pojištění pro skupinové pojištění SKUP 1 Pojišťovny České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, v aktuálním znění, porozuměl jste jim, souhlasíte s nimi i se svým pojištěním v souladu s těmito dokumenty pro případ smrti, invalidity, pracovní neschopnosti, ztráty zaměstnání nebo hospitalizace v nemocnici. Pokud jde o pojištění schopnosti splácet: Sjednáním pojištění jste Vy jako pojištěný: a) přistoupil k Rámcové pojistné smlouvě č. ČSK 1/2009 uzavřené dne 31. října 2009 mezi společností Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, IČO: , jako pojistitelem, a námi, jako pojistníkem, a b) potvrdil, že jste byl seznámen s uvedenou rámcovou pojistnou smlouvou, Všeobecnými pojistnými podmínkami pojištění pro skupinové pojištění SKUP 1 Pojišťovny České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, v aktuálním znění, porozuměl jste jim, souhlasil s nimi i se svým pojištěním v souladu s těmito dokumenty pro případ smrti, invalidity a pracovní neschopnosti (v případě souboru pojištění A) nebo pro případ smrti, invalidity, pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání (v případě souboru pojištění B) Kdy pojištění začíná a kdy končí? Pojištění (pojištění vyčerpané částky i pojištění schopnosti splácet) máte sjednáno Vy jako pojištěný na pojistnou částku uvedenou jako pojistné plnění u jednotlivých rizik v příslušné rámcové pojistné smlouvě. Počátkem pojištění je: a) hodin dne, kdy Vy jako pojištěný začnete čerpat úvěr, případně naúčtováním úroků z úvěru nebo ceny za služby dle ceníku, je-li pojištění sjednáno ve smlouvě nebo v žádosti o vydání karty; b) hodin dne podpisu dodatku ke smlouvě, v němž Vy jako pojištěný vyjádříte souhlas se svým pojištěním, případně dnem nabytí účinnosti dodatku, je-li dodatek sjednán s podmínkami odkládajícími jeho účinnost, nebo dnem načerpání úvěru, případně naúčtováním úroků z úvěru nebo ceny za služby dle ceníku, podle toho, která z těchto skutečností nastala později; c) hodin následujícího dne po dni sjednání přistoupení k pojištění za pomoci prostředků komunikace na dálku, zejména vyslovením telefonického souhlasu s přistoupením k pojištění nebo sjednáním přistoupení k pojištění prostřednictvím internetu, nebo dnem načerpání úvěru, případně naúčtováním úroků z úvěru nebo ceny za služby dle ceníku, podle toho, která z těchto skutečností nastala později. Koncem pojištění je hodin dne, kdy skončí účinnost smlouvy, pokud příslušná rámcová pojistná smlouva nestanoví jinak Co prohlašujete jakožto pojištěný? U pojištění (pojištění vyčerpané částky i pojištění schopnosti splácet) Vy jako pojištěný prohlašujete a potvrzujete, že ke dni sjednání pojištění: a) jste mladší než 60 let; 12

108 SPLÁCENÍ b) jste zdráv; c) nejste uznán invalidním; d) nejste v pravidelné lékařské péči ani pod pravidelným lékařským dohledem v důsledku zjištěného chronického onemocnění s trvalým užíváním léků, a e) nejste v pracovní neschopnosti. Vy jako Pojištěný dále souhlasíte s tím, že výše uvedený pojistitel má právo požadovat údaje o Vašem zdravotním stavu za účelem šetření a likvidace pojistných událostí podle 50 odst. 1 zákona o pojistné smlouvě. Berete na vědomí, že v souladu se zákonem o pojistné smlouvě bude mít jakékoli záměrné zamlčení skutečností rozhodných pro Váš vstup do pojištění nebo Vaše nepravdivé prohlášení za následek odstoupení pojistitele od pojištění a zrušení pojištění od samého počátku. V případě prodlení s placením peněžních dluhů nebo porušení jiných povinností, které Vám vyplývají ze smlouvy o úvěru, máme právo jednostranně a bez předchozího upozornění pozastavit platby pojistného za pojištění podle příslušné rámcové pojistné smlouvy se všemi s tím spojenými důsledky včetně zániku tohoto pojištění. V tomto případě nemáte právo po nás požadovat náhradu tím vzniklé majetkové újmy. V případě volby souboru pojištění B (pojištění schopnosti splácet) Vy jako pojištěný dále prohlašujete a potvrzujete, že jste zaměstnán v pracovním poměru sjednaném na dobu neurčitou, byl jste zaměstnán v pracovním poměru nepřetržitě také v předcházejících 12 měsících, nejste ve zkušební době, nedal jste ani Vám nebyla dána výpověď z pracovního poměru, nezrušil jste okamžitě pracovní poměr ani Vám pracovní poměr nebyl okamžitě zrušen a neobdržel jste ani jste nezaslal návrh na skončení pracovního poměru dohodou Kdo má nárok na pojistné plnění? V případě pojistné události vznikne právo na celé pojistné plnění z pojištění (pojištění vyčerpané částky i pojištění schopnosti splácet) na základě příslušné rámcové pojistné smlouvy Vám jako oprávněné osobě nebo v případě úmrtí Vás jako pojištěného obmyšlené osobě dle Vaší volby Jaká je cena za tuto službu? Za udržování tohoto pojištění (pojištění vyčerpané částky i pojištění schopnosti splácet) máme právo na měsíční úhradu. Je vypočtena z celkové čerpané částky k poslednímu dni účetního období procentní sazbou uvedenou v ceníku. Tato úhrada není připisována k jistině úvěru, ale je splatná v termínech a způsobem sjednanými pro splácení jistiny úvěru. SPLÁCENÍ 16. POHLEDÁVKY Z ÚVĚRU, OBECNÁ PRAVIDLA PRO SPLÁCENÍ 16.1 Co jsou to pohledávky z úvěru? Pohledávkami z úvěru jsou veškeré naše pohledávky za Vámi, vzniklé v rámci našeho úvěrového vztahu a v souvislosti s ním. Jedná se zejména o dlužnou částku úvěru, úroky z úvěru, úroky z prodlení, ceny v souvislosti s úvěrem a s kreditní kartou, smluvní pokuty a náhrady škody. Dále jsou to také pohledávky vzniklé z ukončení či v souvislosti s ukončením našeho úvěrového vztahu nebo pohledávky z některého jiného smluvního vztahu v rámci našeho úvěrového vztahu anebo pohledávky vznikající v souvislosti s ním. Pohledávkami z úvěru jsou rovněž naše pohledávky za Vámi na vydání případného bezdůvodného obohacení, pokud bychom zaplatili peníze ve Váš prospěch nebo za Vás a na náhradu nákladů vynaložených v souvislosti s vymáháním těchto pohledávek Co je celková minimální úhrada? Celková minimální úhrada představuje dlužnou částku, kterou musíte zaplatit po ukončení každého účetního období. Způsob výpočtu její výše je uveden dále v tomto článku 16, není-li ve smlouvě ujednáno jinak. Výši této úhrady najdete vždy na výpisu z Vašeho kartového účtu. 13

109 Celkovou minimální úhradu nebudete platit, pokud: a) si sjednáte službu spočívající v úhradě celkové čerpané částky (automatické nastavení 100% inkasa celkové čerpané částky) a v tomto případě máte povinnost zaplatit celkovou úhradu, nebo b) výše vypočtené celkové minimální úhrady nedosáhne limitu, který stanovíme v ceníku. Tyto výjimky se ovšem neuplatní, pokud jste v prodlení s plněním některé Vaší pohledávky z úvěru. Pokud hodláte využít bezúročného období podle článku 16.6, musíte zaplatit celkovou čerpanou částku tak, aby celková čerpaná částka byla do data splatnosti (včetně) připsána na Váš kartový účet Jak se vypočítá celková minimální úhrada? Způsob výpočtu výše celkové minimální úhrady si zvolíte ve Vaší žádosti o vydání karty. Její výše může být vypočtena jako: a) procentní úhrada, kdy výše celkové minimální úhrady odpovídá součtu příslušného procenta z částky čerpaného a nesplaceného úvěru a veškerých úroků z úvěru a cen námi vyúčtovaných za příslušné účetní období, nebo b) pevná úhrada ve výši uvedené ve Vaší žádosti o vydání karty nebo ve výši odpovídající součtu veškerých úroků z úvěru a cen námi vyúčtovaných za příslušné účetní období, podle toho, která z částek bude vyšší. V případě, že překročíte celkový úvěrový limit nebo v případě existence dlužných pohledávek z úvěru po splatnosti z předchozích účetních období, můžeme přičíst částku odpovídající takovému překročení a částku ve výši dlužných pohledávek v plné výši k celkové minimální úhradě, resp. tuto částku zahrnout do celkové úhrady Kdy budete platit celkovou úhradu? Celkovou úhradu budete platit, pokud máte sjednáno automatické nastavení 100% inkasa celkové čerpané částky. Celková úhrada představuje částku, kterou musíte zaplatit po ukončení každého účetního období. Výše celkové úhrady odpovídá částce čerpaného a nesplaceného úvěru, včetně všech úroků z úvěru a cen za příslušné účetní období a částky případného překročení celkového úvěrového limitu či dlužných pohledávek z úvěru z minulých účetních období. Výši celkové úhrady najdete na měsíčním výpisu z Vašeho kartového účtu Co je celková čerpaná částka? Celková čerpaná částka (označovaná též jako čerpaná částka celkem, zejména na výpisu z Vašeho kartového účtu) odpovídá aktuální výši vyčerpaného a nesplaceného úvěru k poslednímu dni příslušného účetního období. Tato výše je vždy uvedena na výpisu z Vašeho kartového účtu Co je bezúročné období a kdy se uplatní? Bezúročné období se uplatní, pokud zaplatíte celkovou čerpanou částku tak, aby za příslušné účetní období byla do stanoveného data splatnosti (včetně) připsána na Váš kartový účet. V případě, že celkovou čerpanou částku do data splatnosti nezaplatíte, budeme Vámi čerpaný úvěr nebo jeho část úročit příslušnou úrokovou sazbou od data realizace příslušné transakce. Bezúročné období se uplatní při bezhotovostní úhradě zboží nebo služeb. Bezúročné období se nepoužije v případě výběru z bankomatu nebo u zvláštních typů transakcí jako cash back (výběr hotovosti u obchodníka při současné platbě kartou), cash advance (výběr prostřednictvím karty u přepážek bank a ve směnárnách), quasi cash (transakce představující prodej obchodníkova sortimentu jako jsou hrací žetony, otevření účtu nebo peněžní příkazy, které jsou přímo směnitelné za hotovost) nebo jednorázové či trvalé příkazy k převodu, případně souhlasy s inkasem, zadané na pobočce či prostřednictvím prostředku komunikace na dálku. V budoucnu můžeme jednostranně rozšířit bezúročné období i na další transakce. Tato změna se pak nebude považovat za změnu těchto obchodních podmínek. 17. SPLATNOST JEDNOTLIVÝCH ÚHRAD A ZPŮSOB PLACENÍ 17.1 Kdy budete splácet? Celkovou minimální úhradu, potažmo celkovou úhradu nám zaplatíte vždy do stanoveného data splatnosti. Datum splatnosti závisí na délce bezúročného období a odpovídá poslednímu dni bezúročného období počítaného od prvního dne účetního období. Datum splatnosti najdete vždy na výpisu z Vašeho kartového účtu, případně též ve Vašem internetovém bankovnictví. Na Vaši žádost Vám jej rovněž sdělíme telefonicky Jak budete splácet? Veškeré naše pohledávky z úvěru nám zaplatíte na Váš kartový účet. Připsáním částky na Váš kartový účet je příslušná částka zaplacena. Veškeré pohledávky z úvěru se zavazujete platit v českých korunách. Nemusíme přijmout úhradu jakékoli pohledávky z úvěru od jiné osoby než od Vás. Povinnost zaplatit příslušnou dlužnou částku do stanoveného data splatnosti budete mít i v případě, že neobdržíte výpis z Vašeho kartového účtu. 14

110 17.3 Co je inkasní účet? Inkasní účet je bankovní účet, který určíte k úhradě pohledávek z úvěru. Není-li v těchto obchodních podmínkách nebo ve smlouvě stanoveno jinak, případně nedohodneme-li se jinak, nezrušíte po celou dobu trvání našeho úvěrového vztahu inkasní účet a budete na něm udržovat dostatek peněz k úhradě pohledávek z úvěru. Inkasní účet může být veden u nás nebo u jiné peněžní instituce v České republice a budeme z něj přednostně inkasovat celkovou minimální úhradu v případech, kdy svou povinnost splácet nesplníte jiným způsobem. Pokud si sjednáte službu spočívající v úhradě celkové čerpané částky (automatické nastavení 100% inkasa celkové čerpané částky), je uvedení údajů o inkasním účtu podmínkou poskytnutí takové služby Jak probíhá splácení prostřednictvím souhlasu s inkasem? Souhlas s inkasem k účtu může sjednat pouze majitel účtu nebo osoba s dispozičním právem k účtu. Pokud nám udělíte souhlas s inkasem z Vašeho inkasního účtu za účelem úhrady pohledávek z úvěru, zároveň tímto vyjadřujete i Váš souhlas s tím, abychom bez Vašeho příkazu a vyrozumění prováděli úhrady našich pohledávek z úvěru až do doby jejich úplného uhrazení z inkasního účtu. Za účelem úhrady pohledávek z úvěru Vám zřídíme souhlas s inkasem v případě, že je Váš inkasní účet veden u nás. Pokud je Váš inkasní účet veden u jiné banky, je Vaší povinností zajistit zřízení souhlasu s inkasem k tomuto inkasnímu účtu a výslovně souhlasit s úhradou pohledávek z úvěru formou inkasa. Tímto ustanovením není dotčeno naše oprávnění započíst a/nebo strhávat naše pohledávky z úvěru inkasem z ostatních Vašich účtů, které pro Vás vedeme, v souladu se všeobecnými obchodními podmínkami. Nebudeme-li moci provést inkaso, zejména proto, že nebudete mít na inkasním účtu dostatek peněz, že inkasní účet nebude existovat atd., budeme mít právo uplatnit nápravná opatření podle článku 20.3 těchto obchodních podmínek. Pokud si sjednáte službu spočívající v úhradě celkové čerpané částky (automatické nastavení 100% inkasa celkové čerpané částky), budete mít povinnost zajistit na Vašem inkasním účtu dostatek peněz k zaplacení celkové úhrady, a to nejpozději 4 pracovní dny před splatností této úhrady, je-li účet veden u jiné peněžní instituce v České republice, nebo 3 pracovní dny před splatností této úhrady, je-li účet veden u nás. Jestliže z důvodu nedostatku peněz na Vašem inkasním účtu nedojde k zaplacení celkové úhrady prostřednictvím automatického nastavení 100% inkasa, máme právo kdykoli přednostně před ostatními platbami provést z Vašeho inkasního účtu úhradu příslušné celkové minimální úhrady za dané účetní období Jaký je postup při změně inkasního účtu? Změníte-li Váš inkasní účet, oznámíte nám nové číslo inkasního účtu a nové bankovní spojení. Pro změněný inkasní účet platí všechny Vaše povinnosti a naše oprávnění uvedená v tomto článku 17, a to včetně Vaší povinnosti zajistit souhlas s inkasem k inkasnímu účtu ve prospěch kartového účtu, a to v dostatečném předstihu před splatností nejbližší pohledávky z úvěru Jak budeme postupovat při souběhu plateb? Zaplatíte-li nám dlužnou částku na Váš kartový účet a zároveň i prostřednictvím inkasa, částku přesahující požadovanou celkovou minimální úhradu nebo celkovou úhradu Vám nebudeme vracet. O tuto částku se Vám navýší disponibilní zůstatek na Vašem kartovém účtu a budete si ji moci kdykoli vyčerpat Na co použijeme Vaše platby? Nestačí-li disponibilní zůstatek na Vašem kartovém účtu spolu s dalšími Vašimi prostředky na úhradu pohledávek z úvěru, budou peníze na Vašem účtu použity k uspokojení našich pohledávek z úvěru v následujícím pořadí: naše náklady spojené s vymáháním pohledávek či s Vaším porušením, úroky z prodlení, řádné úroky z úvěru, ostatní ceny a nakonec jistina. 18. ÚROKY Z ÚVĚRU 18.1 Jak budeme účtovat úroky z úvěru? Ode dne, kdy začnete čerpat úvěr nebo jeho část (včetně), Vám vzniká povinnost platit nám z úvěru úroky. Vaše povinnost platit úroky bude trvat až do dne bezprostředně předcházejícího dni, kdy nám úvěr splatíte (včetně). Podle typu kreditní karty, kterou jsme Vám vydali, se však může uplatnit bezúročné období, za které Vám nebudeme účtovat žádné úroky z úvěru a které začíná běžet vždy od prvního dne účetního období. 15

111 Úroky z úvěru Vám vyúčtujeme za každé uplynulé účetní období a strhneme je z Vašeho kartového účtu. O výši úroků z úvěru za příslušné účetní období Vás budeme informovat na výpisu z Vašeho kartového účtu. Úrokové sazby jsou uvedeny v našem ceníku. Můžeme uplatňovat různé úrokové sazby v závislosti na způsobu, kterým úvěr čerpáte. Výše úrokové sazby je vždy uvedena jako roční úrok (p. a., per annum), může být též uvedena jako měsíční úrok (p. m., per mensem). Odlišnou úrokovou sazbu uplatníme zejména v následujících případech: a) úvěr čerpáte jiným způsobem nebo za jiným účelem než je bezhotovostní úhrada zboží nebo služeb kreditní kartou; b) uplatní se bezúročné období; c) snížíme-li dočasně úrokovou sazbu úvěru. O této změně Vás budeme informovat. 19. SPLÁTKOVÉ PROGRAMY 19.1 Co jsou splátkové programy? Můžeme si sjednat možnost splácet úvěr nebo jeho část na základě splátkového kalendáře, a to pravidelnými splátkami složenými ze splátky příslušné části jistiny úvěru a příslušné části úroků z úvěru. 20. PORUŠENÍ PODMÍNEK NAŠEHO ÚVĚROVÉHO VZTAHU A JINÉ ZÁVAŽNÉ SKUTEČNOSTI, DŮSLEDKY 20.1 Co považujeme za porušení podmínek úvěrového vztahu? Za porušení podmínek úvěrového vztahu považujeme následující skutečnosti: a) prokáže se nepravdivost nebo zásadní neúplnost některého z Vašich prohlášení ve smlouvě nebo v jiném dokumentu, který jste nám v souvislosti s uzavřením smlouvy předali; b) porušíte některou z Vašich důležitých, zejména platebních, povinností vůči nám Co považujeme za jiné závažné skutečnosti? Za jinou závažnou skutečnost považujeme vznik situace, která může mít s ohledem na naši povinnost postupovat obezřetně podstatný nepříznivý vliv na Vaši schopnost plnit Vaše povinnosti ze smlouvy, zejména pokud: a) zjistíme, že hrozí nebo je proti Vám vedeno insolvenční řízení, pokud není návrh na zahájení insolvenčního řízení zcela zjevně šikanózní; b) obdržíme usnesení soudu o přikázání pohledávky, exekuční příkaz či jiné rozhodnutí s obdobnými účinky; c) po uzavření smlouvy nastalo takové zhoršení Vaší finanční či majetkové situace, které může mít zásadní nepříznivý vliv na Vaši schopnost splácet úvěr, nebo d) se dostanete do prodlení s plněním smluvního závazku nebo povinnosti vyplývající z právního předpisu, která má vliv na naše postavení nebo se týká smlouvy mezi námi Jaké jsou důsledky porušování povinností a jiných závažných skutečností? Pokud dojde k porušení podmínek úvěrového vztahu podle článku 20.1 nebo ke vzniku jiné závažné skutečnosti podle článku 20.2, můžeme podle vlastní úvahy uplatnit následující opatření: a) ihned pozastavit Vaše právo čerpat úvěr; b) zablokovat kreditní karty vydané ke kartovému účtu; c) snížit celkový úvěrový limit; d) prohlásit veškeré pohledávky z úvěru nebo jejich část za okamžitě splatné a požadovat po Vás jejich zaplacení; e) vypovědět smlouvu s okamžitou účinností ke dni, kdy Vám byla výpověď doručena, nebo f) odstoupit od smlouvy. O každém takovém opatření Vás budeme informovat. Můžeme využít i více opatření současně, pokud to bude podle našeho odborného názoru nezbytné pro omezení našich rizik. Ve výše uvedených případech po Vás můžeme rovněž požadovat náhradu škody, která nám vznikne v souvislosti se vznikem porušení Vaší povinnosti nebo jiné závažné skutečnosti. Vaše oznámení o porušení právní povinnosti a upozornění na možné následky porušení Vás nezbavuje povinnosti nahradit nám škodu tímto porušením způsobenou v celé výši. Pokud prohlásíme veškeré naše pohledávky z úvěru nebo jejich část za okamžitě splatné, zaplatíte nám je v termínu, který Vám stanovíme. Jestliže nám pohledávky nezaplatíte, dostáváte se do prodlení s úhradou celé částky, kterou jsme prohlásili za okamžitě splatnou Jaké jsou důsledky překročení celkového úvěrového limitu? Pokud bude překročen celkový úvěrový limit, můžeme uplatnit kterékoli z opatření uvedených v předchozím článku Stejně tak můžeme přičíst částku odpovídající takovému překročení v plné výši k celkové minimální úhradě, resp. tuto částku zahrnout 16

112 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ do celkové úhrady. Obdobný postup můžeme uplatnit i v případě existence dlužných pohledávek z úvěru po splatnosti z předchozích účetních období Jaké jsou důsledky porušení peněžitých povinností (dluhů)? V případě prodlení se zaplacením jakékoli pohledávky z úvěru nám zaplatíte z částky v prodlení úroky z prodlení za dobu od prvního dne prodlení (včetně) do dne předcházejícího dni splacení dlužné částky (včetně). Výše úroků z prodlení se řídí příslušnými právními předpisy. V takových případech máme dále právo požadovat po Vás uhrazení cen spojených se správou úvěru v prodlení a s případným vymáháním úvěru, a to ve výši podle ceníku platného v době zúčtování ceny za provedený úkon či jednání. Úroky z prodlení jsme oprávněni Vám vyúčtovávat průběžně vždy se splatností v den vyúčtování. Uplatnění úroků z prodlení nemá vliv na naše oprávnění požadovat společně s úroky z prodlení i úhradu řádných úroků z úvěru. Bez ohledu na úroky z prodlení po Vás můžeme žádat všechny náklady, které nám v důsledku takového Vašeho prodlení vzniknou, například náklady spojené s vymáháním naší pohledávky za Vámi včetně nákladů právního zastoupení. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 21. NÁHRADNÍ TERMÍNY, NÁHRADNÍ UJEDNÁNÍ 21.1 Kdy se uplatní náhradní termíny? Pokud by den stanovený pro určitou skutečnost či provedení jednání či úkonu v rámci našeho úvěrového vztahu měl připadnout na jiný než pracovní den, budeme v odůvodněných případech považovat za stanovený den poslední tomuto dni předcházející pracovní den. Obdobně, pokud by poslední den stanoveného období měl připadnout na jiný než pracovní den a je-li změna odůvodněná, období se zkracuje a končí poslední tomuto dni předcházející pracovní den. Následující období skončí v obvyklém termínu, jako by ke zkrácení předcházejícího období nedošlo. V odůvodněných případech můžeme stanovit též jinou nepravidelnou délku období. O takovém opatření Vás budeme informovat Jak budeme postupovat v případě neplatnosti či nevymahatelnosti ujednání? Pokud se ukáže, že některé ujednání v našem úvěrovém vztahu je neplatné či nevymahatelné a takové ujednání je oddělitelné od ostatního obsahu našeho úvěrového vztahu, bude neplatné jen takové ujednání, pokud lze předpokládat, že bychom náš úvěrový vztah uzavřeli i bez něj. Takové neplatné či nevymahatelné ujednání pak nahradíme jiným ujednáním s účinky maximálně se blížícími záměru sledovanému původním ujednáním. 22. METODA VÝPOČTU ÚROKŮ A CEN 22.1 Jak počítáme úroky a ceny? Úroky a ceny počítáme na základě skutečného počtu dnů a roku o 360 dnech. Z důvodů organizačních, technických, provozních či z důvodů změny právních předpisů nebo změny jejich převažujícího výkladu jsme oprávněni změnit způsob výpočtu úroků a cen. O této změně a jejích důvodech Vás budeme písemně informovat. 23. FORMA A OBSAH PŘEDÁVANÝCH DOKUMENTŮ 23.1 V jaké formě a obsahu nám budete předávat dokumenty? Pokud nám budete při plnění svých povinností předkládat jakékoli dokumenty, tyto musí svým obsahem, formou a rozsahem odpovídat našim požadavkům. Nestanoví-li tyto obchodní podmínky nebo smlouva, zda nám má být určitý dokument předložen v originále či v jiné formě, předložíte nám takový dokument v originále nebo úředně ověřené kopii, ledaže v konkrétním případě akceptujeme prostou kopii. 17

113 24. ZAVEDENÍ MĚNY EURO 24.1 Jak budeme postupovat v případě zavedení měny euro? Dojde-li v České republice k nahrazení české měny měnou euro, budeme úvěr evidovaný v české měně nadále vést, úročit, a Vy splácet, v měně euro. Přepočet čerpané a v dané době nesplacené částky úvěru budeme provádět podle závazně stanovených koeficientů, resp. jiným pro ten případ stanoveným závazným způsobem. 25. NEBEZPEČÍ ZMĚNY OKOLNOSTÍ A VYŠŠÍ MOC 25.1 Jaké jsou důsledky nebezpečí změny okolností? Pokud se po uzavření smlouvy změní okolnosti tak, že se Vaše plnění podle smlouvy stane pro Vás obtížnější, např. zhoršení Vaší finanční situace nebo změna situace na finančních trzích, přebíráte na sebe nebezpečí takové změny okolností a taková změna nemá vliv na Vaše dluhy ze smlouvy a Vaši povinnost splnit dluhy ze smlouvy Jaká je naše odpovědnost v případě vyšší moci? Neodpovídáme Vám za neposkytnutí služeb a za škody Vám způsobené přímo či nepřímo okolnostmi stojícími mimo naši kontrolu, resp. působnost příslušných karetních asociací nebo kteréhokoli z jejich partnerů, zejména přerušením dodávky energie, poruchami strojů, nefunkčností systému zpracování dat nebo přenosových linek, stávkami apod. Dále neodpovídáme za odmítnutí prodejního nebo výplatního místa akceptovat kartu k zaplacení za zboží či služby nebo k provedení výplaty hotovosti. 26. POTVRZENÍ O PŘIJETÍ DŮLEŽITÝCH UJEDNÁNÍ 26.1 Na co bychom Vás rádi ještě jednou výslovně upozornili? Rádi bychom Vás výslovně upozornili na následující ujednání obsažená v těchto obchodních podmínkách, která považujeme za důležitá a která by Vás podle našeho názoru mohla překvapit: a) podmínky pro automatickou obnovu smlouvy na dobu určitou a možnosti ukončení automatické obnovy smlouvy (článek 3.3); b) naše oprávnění jednostranně změnit některé parametry našeho úvěrového vztahu (článek 4.2): tyto obchodní podmínky jako celek (článek 4.1); typ nebo funkčnost kreditních karet (článek 10.3); limity k Vaší kreditní kartě (článek 12.3); volitelné a dokoupitelné služby nebo jejich podmínky (článek 14.3); délku bezúročného období (článek 16.6). c) zrušení automatické výměny nebo zrušení všech kreditních karet vydaných k Vašemu kartovému účtu nemá za následek ukončení smlouvy ani zrušení kartového účtu (článek 5.3); d) Vaše oprávnění postoupit Vaše pohledávky ze smlouvy či celou smlouvu na třetí osobu podléhá našemu předchozímu písemnému souhlasu (článek 6.1); e) naše oprávnění kdykoli postoupit pohledávky ze smlouvy či celou smlouvu na třetí osobu i bez Vašeho souhlasu (článek 6.1), f) situace, kdy může dojít k překročení celkového úvěrového limitu a naše oprávnění uplatnit v takovém případě nápravná opatření (článek 7.2); g) postup pro zvýšení celkového úvěrového limitu (článek 7.3); h) povinnost Vás majitele účtu zajistit, aby držitel kreditní karty dodržoval veškerá pravidla používání kreditní karty, zejména ta bezpečnostní, a v přiměřeném rozsahu i další pravidla stanovená v těchto obchodních podmínkách nebo ve všeobecných obchodních podmínkách, a Vaše odpovědnost za škodu způsobenou držitelem karty (článek 11.2); i) pokud nemáte zájem o automatickou obnovu kreditní karty, musíte nám to sdělit nejpozději 2 měsíce před skončením platnosti stávající kreditní karty (článek 11.5); j) podmínky pro přistoupení k pojištění schopnosti splácet či pojištění vyčerpané částky a Vaše prohlášení jakožto pojištěného (článek 15); k) bezúročné období se uplatní pouze při bezhotovostní úhradě zboží nebo služeb, a nikoli při jiných transakcích (článek 16.6); l) Vaše povinnost zaplatit příslušnou dlužnou částku do stanoveného data splatnosti i v případě, že neobdržíte výpis z Vašeho kartového účtu (článek 17.2); m) naše oprávnění odmítnout přijetí úhrady pohledávky z úvěru od jiné osoby než od Vás (článek 17.2); n) naše oprávnění započíst a/nebo strhávat naše pohledávky z úvěru inkasem i z jiných Vašich účtů než je inkasní účet, pokud je pro Vás vedeme (článek 17.4); o) naše oprávnění uplatnit nápravná opatření i v situaci, kdy Vám hrozí insolvenční řízení nebo nastanou jiné závažné skutečnosti, třeba i bez Vašeho zavinění (články 20.2 a 20.3); p) Vaše oznámení o porušení právní povinnosti a upozornění na možné následky porušení Vás nezbavuje povinnosti nahradit nám škodu tímto porušením způsobenou v celé výši (článek 20.3); q) naše oprávnění přičíst celou částku odpovídající překročení celkového úvěrového limitu v plné výši k celkové minimální úhradě, resp. tuto částku zahrnout do celkové úhrady (článek 20.4); r) máte povinnost plnit Vaše dluhy a Vaše povinnosti ze smlouvy, i když se po uzavření smlouvy změní okolnosti tak, že se Vaše plnění podle smlouvy stane pro Vás obtížnější (článek 25.1); 18

114 ZÁVĚREM s) práva a povinnosti ze všech našich smluv, na které se vztahují tyto obchodní podmínky, s výjimkou vztahů z pojištění podle článku 15, se budou s účinností od řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (článek 27.1). ZÁVĚREM 27.1 Odkdy tyto obchodní podmínky platí? Ve vztahu k fyzickým osobám, které nejsou podnikateli, nahrazují tyto obchodní podmínky od všechny obchodní podmínky týkající se kreditních karet, které jsme vydali dříve. Pojmy a výrazy uváděné v původních obchodních podmínkách s velkým počátečním písmenem mají stejný význam jako stejné nebo obdobné pojmy uvedené malými písmeny v těchto obchodních podmínkách. Tímto si sjednáváme, že práva a povinnosti ze smluv, na které se vztahují tyto obchodní podmínky, s výjimkou vztahů ze sjednaného pojištění schopnosti splácet či pojištění vyčerpané částky podle článku 15 těchto obchodních podmínek, se ode dne řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Vztahy z pojištění podle článku 15 se budou i nadále řídit původními právními předpisy, účinnými k datu uzavření příslušné rámcové pojistné smlouvy, především zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, v platném znění. Pokud máte jakýkoli dotaz, rádi Vám ho zodpovíme na naší bezplatné informační lince nebo v kterékoli pobočce. 19

115 ZÁKLADNÍ INFORMACE O BANCE Česká spořitelna, a.s. sídlo Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 IČO: DIČ: CZ Kontaktní údaje: informační linka banky: pro volání ze zahraničí: internetové stránky: Ombudsman Finanční skupiny České spořitelny: Olbrachtova 1929/62, Praha 4 tel.:

116 POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ karty a osobních věcí pro klienty České spořitelny, a.s. PP 04/2013

117 POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ karty a osobních věcí pro klienty České spořitelny, a.s. PP 04/ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Vztah pojistitele, pojistníka a pojištěného v souvislosti s pojištěním platební karty a osobních věcí se řídí (1) pojistnou smlouvou č , kterou uzavřel pojistník s pojistitelem, a (2) těmito pojistnými podmínkami. 2. POJISTNÁ UDÁLOST, ROZSAH POJISTNÉHO PLNĚNÍ 2.1 Pojistitel poskytne pojištěnému pojistné plnění v rozsahu dohodnutém v těchto pojistných podmínkách a v přihlášce, pokud nastane pojistná událost definovaná v těchto pojistných podmínkách. 2.2 Pojistnou událostí se pro účely těchto pojistných podmínek rozumí a) debetování účtu, ke kterému je vedena karta, v důsledku neoprávněné karetní operace, pokud došlo ke ztrátě nebo odcizení karty; b) odcizení hotovosti, kterou pojištěný vybral z účtu, ke kterému je vedena karta, na pobočce banky nebo z jiné banky nebo z bankomatu; k odcizení hotovosti musí dojít v době do 12 hodin po výběru hotovosti prokazatelně při násilném přepadení nebo v důsledku nuceného výběru učiněného pod hrozbou fyzického násilí; c) odcizení hotovosti do částky Kč, kterou pojištěný vybral z účtu, ke kterému je vedena karta, na pobočce banky nebo z bankomatu a tato hotovost se nacházela v odcizené peněžence nebo v odcizeném příručním zavazadle, to vše za podmínky, že k odcizení došlo nejpozději 48 hod. od pořízení hotovosti výběrem na pobočce nebo z bankomatu. d) ztráta nebo odcizení klíčů, pokud k takové ztrátě nebo odcizení došlo současně se ztrátou nebo odcizením karty; e) ztráta nebo odcizení dokladů, pokud k takové ztrátě nebo odcizení došlo současně se ztrátou nebo odcizením karty; f) odcizení mobilního telefonu společně s kartou a záležitost musí být šetřena policií; pojištění se vztahuje pouze na mobilní telefon ve výlučném vlastnictví pojištěného; g) zneužití mobilního telefonu; náklady, které je pojištěný povinen uhradit mobilnímu operátorovi (provolané náklady) a které evidentně vznikly v období od ztráty/odcizení mobilního telefonu do okamžiku nahlášení ztráty nebo odcizení operátorovi; a to včetně nákladů na blokaci SIM karty, pokud ke zneužití mobilního telefonu došlo prokazatelně po jeho ztrátě nebo odcizení společně s kartou; h) ztráta nebo odcizení příručních zavazadel včetně peněženky, pokud k takové ztrátě nebo odcizení došlo současně se ztrátou nebo odcizením karty; i) odcizení dioptrických brýlí, multimediálního přehrávače, pokud k odcizení došlo současně se ztrátou nebo odcizením karty; j) odcizení notebooku nebo tabletu společně s kartou - záležitost musí být šetřena policií; pojištění se vztahuje pouze na notebook nebo tablet ve výlučném vlastnictví pojištěného; k) odcizení fotoaparátu společně s kartou, záležitost musí být šetřena policií; pojištění se vztahuje pouze na fotoaparát ve výlučném vlastnictví pojištěného; l) poplatek za vydání nové karty, jako náhrady za odcizenou nebo ztracenou platební kartu v částce dle sazebníku banky; 2.3 Pojistnou událostí není událost způsobená v důsledku nebo v souvislosti s úmyslným, protiprávním a/nebo nedbalostním jednáním pojištěného, držitele karty, pojistníka nebo jiné osoby z podnětu některého z nich (nedbalostní jednání např. ponechání předmětu na nechráněném nebo volně přístupném místě). 2.4 Pojistitel nahradí pojištěnému za podmínek uvedených v těchto pojistných podmínkách a v přihlášce čistou finanční škodu, kterou utrpěl v důsledku pojistné události. Pojištění se nevztahuje na jakékoliv následné škody. 3. VÝLUKY 3.1 Pojištění se nevztahuje na neoprávněné karetní operace: a) ke kterým došlo před převzetím karty držitelem karty;

118 b) ke kterým došlo po okamžiku, ke kterému byla ztráta či odcizení karty nahlášena bance; c) které proběhly v době, kdy bylo právo používat kartu zrušeno (po době platnosti karty); d) při kterých držitel karty kartu fyzicky nepředkládá, pokud nedošlo ke ztrátě nebo odcizení karty; e) uskutečněné podvodně pojištěným nebo osobou blízkou. 3.2 Pojištění se nevztahuje na pojistné události vzniklé: a) v důsledku zemětřesení, záplav, atomového výbuchu, jakož i radiace, manipulace se zbraněmi, výbušninami, hořlavinami a toxickými látkami; b) v důsledku občanské války nebo válečné události, aktivní účasti na nepokojích, trestných činech, teroristických akcích a sabotážích; c) odcizení notebooku nebo tabletu z motorového vozidla zaparkovaného na veřejné(m) nebo volně přístupné(m) komunikaci (místě) mezi 22 hodinou večerní a 7 hodinou ranní. 4. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ POJIŠTĚNÍ 4.1 Práva a povinnosti pojistitele, pojistníka a pojištěného jsou upraveny v zákonných normách. 4.2 Pojistitel poskytne pojistné plnění podle těchto pojistných podmínek za předpokladu, že pojištěný a držitel karty: a) řádně dbal na to, aby pojistná událost nenastala; b) neporušoval zákonné povinnosti směřující k tomu, aby hrozící pojistná událost byla odvrácena nebo aby bylo zmenšeno pojistné nebezpečí; a c) vyvinul veškeré úsilí, které lze na něm rozumně vyžadovat, aby zmenšil újmu, která mu v důsledku pojistné události vznikla nebo mohla vzniknout. 4.3 Pokud se prokáže, že porušení výše uvedených podmínek mělo vliv na vznik pojistné události, rozsah nebo výši škody, může pojistitel pojistné plnění snížit úměrně tomu, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah jeho povinnosti plnit. 5. POJISTNÉ PLNĚNÍ 5.1 Pojistné plnění poskytnuté pojistitelem za všechny pojistné události v průběhu pojistného období je omezeno limitem pojistného plnění dle zvolené varianty uvedené v přihlášce. Varianta Neoprávněné karetní operace - limit na kartu v Kč Vyzvednutá hotovost při přepadení - limit na kartu v Kč Sdružený limit pro osobní věci *) - limit na kartu v Kč P P P P *) Sdružený limit kryje následující rizika: doklady, klíče, peněženku - vč. odcizené hotovosti (max Kč) v ní uložené, příruční zavazadlo - vč. odcizené hotovosti (max Kč) v něm uložené, dioptrické brýle, multimediální přehrávač, zneužití mobilního telefonu, poplatek za blokaci SIM, odcizení mobilního telefonu, poplatek za vydání nové karty; v případě varianty P90 rovněž odcizení notebooku nebo tabletu; v případě variant P30, P60 a P90 rovněž odcizení fotoaparátu.

119 5.2 Pojistné plnění pro neoprávněné karetní operace (zneužití karty) je pro všechny varianty omezeno limitem pojistného plnění ve výši EUR 150,-. Toto omezení se netýká neoprávněných karetních operací, při kterých je držitel karty identifikován pomocí osobního identifikačního čísla (PIN), zde platí limity pojistného plnění dle zvolené varianty P10, P30, P60 nebo P Pojistné plnění za odcizení mobilního telefonu je podmíněno současným splněním dále uvedených podmínek: a) Odcizený mobilní telefon nesmí být starší než 2 roky od data pořízení. b) Znovupořizovaný mobilní telefon musí být totožný či případně podobný co do rozsahu funkčnosti, kvality a ceny s mobilním telefonem odcizeným. c) Pokud není možné splnit podmínku dle předchozího písm. b) a nahradit odcizený mobilní telefon mobilním telefonem stejného typu, má pojištěný možnost znovu si pořídit mobilní telefon co do rozsahu funkčnosti, kvality a ceny vyššího standardu s tím, že v takovém případě je pojistné plnění omezeno cenou odcizeného mobilního telefonu a limitem pojistného plnění. 5.4 Pojistné plnění za odcizení notebooku nebo tabletu je podmíněno současným splněním dále uvedených podmínek: a) Odcizený notebook, tablet nesmí být starší než 3 roky od data pořízení. b) Znovupořizovaný notebook, tablet musí být totožný či případně podobný co do rozsahu funkčnosti, kvality a ceny s notebookem, tabletem odcizeným. c) Pokud není možné splnit podmínku dle předchozího písm. b) a nahradit odcizený notebook, tablet notebookem, tabletem stejného typu, má pojištěný možnost znovu si pořídit notebook nebo tablet co do rozsahu funkčnosti, kvality a ceny vyššího standardu s tím, že v takovém případě je pojistné plnění omezeno cenou odcizeného notebooku, tabletu a limitem pojistného plnění. d) Pojistné plnění může být poskytnuto pro jednoho pojištěného maximálně dvakrát (2x) v jednom kalendářním roce. 5.5 Pojistné plnění za odcizení fotoaparátu je podmíněno současným splněním dále uvedených podmínek: a) Odcizený fotoaparát nesmí být starší než 3 roky od data pořízení. b) Znovupořizovaný fotoaparát musí být totožný či případně podobný co do rozsahu funkčnosti, kvality a ceny s fotoaparátem odcizeným. c) Pokud není možné splnit podmínku dle předchozího písm. b) a nahradit odcizený fotoaparát fotoaparátem stejného typu, má pojištěný možnost znovu si pořídit fotoaparát co do rozsahu funkčnosti, kvality a ceny vyššího standardu s tím, že v takovém případě je pojistné plnění omezeno cenou odcizeného fotoaparátu a limitem pojistného plnění. d) Pojistné plnění může být poskytnuto pro jednoho pojištěného maximálně dvakrát (2x) v jednom kalendářním roce. 5.6 Pojistné plnění je splatné do 15 dnů po skončení šetření nutného ke zjištění důvodu a rozsahu povinnosti pojistitele plnit. Pojistné plnění se poskytuje v české měně. Pro přepočet zahraniční měny na českou je rozhodující kurs devizy-střed vyhlášený Českou národní bankou ke dni pojistné události. 5.7 Pojistitel poskytne pojistné plnění převodem na účet, ke kterému byla karta vydána. 5.8 Jestliže pojistitel z důvodu omezení limitem pojistného plnění uhradil pojištěnému pouze část čisté finanční škody a následně byla neoprávněná karetní operace úspěšně vyreklamována, banka vyplatí pojištěnému rozdíl mezi již vyplaceným pojistným plněním a čistou finanční škodou. Zbývající část vyreklamované částky banka vyplatí pojistiteli v souladu s ustanovením zákonných norem o přechodu práva na náhradu škody. 6. UPLATNĚNÍ NÁROKU NA POJISTNÉ PLNĚNÍ 6.1 Pojistitel poskytne pojistné plnění, pokud majitel účtu nebo držitel karty: a) neprodleně oznámí ztrátu nebo odcizení karty a v souladu s obchodními podmínkami banky požádá o zákaz na kartu; b) neprodleně oznámí obecnímu úřadu pověřenému vedením matrik nebo matrice ztrátu dokladů a požádá o vydání potvrzení o této skutečnosti; c) neprodleně předloží nebo zašle na adresu pojistitele řádně vyplněný dokument Hlášení o škodní události s těmito přílohami: (i) kopie policejního dokladu o oznámení o odcizení karty nebo kopie trestního oznámení přijatého orgány činnými v trestním řízení v případě neoprávněné karetní operace, ke které došlo následkem ztráty nebo odcizení karty, v případě fyzického násilí použitého při odcizení hotovosti; kopie policejního dokladu o oznámení o odcizení mobilního telefonu, notebooku, tabletu nebo fotoaparátu; pokud k události došlo v zahraničí, pak je držitel karty povinen ohlásit událost na nejbližším úředním místě k tomu určeném;

120 (ii) v případě neoprávněné karetní operace opis transakcí potvrzený bankou; (iii) v případě neoprávněné karetní operace kopie výpisů z účtu nebo výpisů o všech karetních operacích za předchozí tři měsíce; (iv) v případě neoprávněné karetní operace kopii reklamačního protokolu; (v) v případě ztráty nebo odcizení dokladů potvrzení o vydání nových dokladů spolu s účtenkou a kopie nových dokladů; (vi) fakturu nebo účet za výdaje vynaložené v souvislosti s náhradou za ztracené nebo odcizené klíče spolu s dokladem o odborné výměně vložky zámku; fakturu nebo účet za odbornou výměnu klíčů a zámků u soukromého osobního vozu autorizovaným servisem; potvrzení zaměstnavatele o vydání nového průkazu ke vstupu na pracoviště; (vii) vyúčtování mobilního operátora s označením reklamovaných telefonních hovorů a potvrzení operátora o blokaci mobilního telefonu včetně částky za blokační poplatek; (viii) fakturu nebo účet za nově pořizovaný mobilní telefon; (ix) fakturu nebo účet za pořízení odcizeného mobilního telefonu; (x) fakturu nebo účet za nově pořizované dioptrické brýle; (xi) fakturu nebo účet za nově pořizovaný multimediální přehrávač; (xii) fakturu nebo účet za pořízení nového kuponu pří/městské dopravy; (xiii) fakturu nebo účet za pořízení nového příručního zavazadla; (xiv) fakturu nebo účet za pořízení nové peněženky; (xv) fakturu nebo účet za pořízení odcizeného notebooku nebo tabletu; (xvi) fakturu nebo účet za nově pořizovaný notebook nebo tablet; (xvii) fakturu nebo účet za pořízení odcizeného fotoaparátu; (xviii) fakturu nebo účet za nově pořizovaný fotoaparát; (xix) potvrzení o výběru hotovosti na pobočce banky nebo z bankomatu v případě ztráty nebo odcizení příručního zavazadla a/nebo peněženky a současně hotovosti v nich uložených. 6.2 V průběhu šetření škodné události má pojistitel právo si od pojištěného vyžádat další podklady, které se škodnou událostí bezprostředně souvisí. 6.3 Pojištěný je v případě zjištění neoprávněných karetních operací povinen bez zbytečného odkladu požádat o zahájení reklamačního řízení na pobočce banky. 6.4 Pojistník a pojištěný jsou povinni spolupracovat s pojistitelem a poskytnout mu potřebnou součinnost při šetření škodné události. 7. POJISTNÉ 7.1 Pojistné je běžným pojistným, jehož výše za pojistné období je uvedena v sazebníku banky. 7.2 Pokud vzniklo pojištění po převzetí karty držitelem karty, odpovídá výše běžného pojistného pojistnému za celé pojistné období. Pokud pojištění zanikne před koncem pojistného období, náleží pojištěnému nespotřebované pojistné za období od data zániku pojištění do data konce pojistného období. Nespotřebované pojistné bude uhrazeno pojištěnému na účet, ke kterému je karta vydána, ke dni zániku pojištění. 7.3 Je-li pojištěný v prodlení s placením pojistného, je povinen zaplatit pojistníkovi úrok z prodlení v zákonné výši. 7.4 Pojištění se v případě prodlení s placením pojistného nepřerušuje. 8. VZNIK, TRVÁNÍ A ZÁNIK POJIŠTĚNÍ 8.1 Pojistnou smlouvu uzavírá pojistník s pojistitelem podle obecných ustanovení zákonných norem. Pojistná smlouva se sjednává na dobu neurčitou. 8.2 Pojištění konkrétního majitele účtu nebo držitele karty vzniká podpisem přihlášky nebo jiným dohodnutým způsobem mezi pojistníkem a pojištěným a trvá po dobu běžného roku. Pokud majitel účtu nebo držitel karty

121 přihlášku podepsal nebo pojištění uzavřel jiným dohodnutým způsobem mezi ním a pojistníkem a pojistné zaplatil před převzetím karty, pojištění vznikne až okamžikem převzetí karty a trvá po dobu běžného roku. 8.3 Pokud majitel účtu přihlášku do pojištění podepsal po převzetí karty nebo pojištění sjednal jiným dohodnutým způsobem mezi ním a pojistníkem, pojištění je účinné následující kalendářní den (00:00 hod) po podpisu přihlášky do pojištění nebo uzavření pojištění jiným dohodnutým způsobem mezi ním a pojistníkem, anebo sdělením konkrétního data účinnosti pojištění a trvá po dobu běžného roku. 8.4 Pojištění zaniká, pokud dojde ke ztrátě či odcizení karty, není-li dále v těchto podmínkách stanoveno jinak, a v případech upravených zákonnými normami. 8.5 V případě, že je držiteli karty vydána v době trvání pojištění náhradní karta, a to i s novým číslem karty, pojištění k původní kartě nezaniká a vztahuje se na tuto náhradní kartu. Vzhledem k tomu, že se jedná o náhradu karty původní, pojištěný znovu nehradí již uhrazené pojistné. Pojištění pak trvá po dobu běžného roku. 9. DORUČOVÁNÍ 9.1 Oznámení nebo sdělení se doručují na adresu pojištěného. 9.2 Jakékoliv oznámení nebo sdělení, které má být doručeno pojištěnému, se bude považovat za doručené okamžikem, kdy adresát toto oznámení nebo sdělení skutečně převzal nebo okamžikem, kdy jeho přijetí odmítnul nebo jinak znemožnil (např. neoznámením změny v adrese). 10. ÚZEMNÍ ROZSAH 10.1 Pojištění se vztahuje na pojistnou událost, která nastala kdekoliv na světě, není-li v pojistné smlouvě sjednáno jinak. 11. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 11.1 Pojištění se sjednává jako pojištění škodové Nadpisy odstavců a článků jsou pouze orientační a jejich účelem není jakkoliv ovlivňovat význam či obsah ustanovení, která uvozují Pojištění je uzavřeno mezi pojistníkem a pojistitelem, kterým je Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. 12. DEFINICE Pokud z textu nevyplývá něco jiného, mají následující pojmy psané v textu kurzívou dále uvedené významy: Banka je Česká spořitelna, a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171; IČ: ; Olbrachtova 1929/62, Praha 4, Česká republika; Běžný rok je opakující se období od okamžiku vydání karty do konce její platnosti, v délce trvání 12 měsíců; Čistá finanční škoda je škoda spočívající v: a) debetování účtu, ke kterému je vedena karta v důsledku neoprávněné karetní operace; b) náhradě odcizené hotovosti; c) náhradě nákladů na znovupořízení klíčů; d) náhradě nákladů na znovupořízení dokladů; e) náhradě nákladů na znovupořížení mobilního telefonu; f) náhradě nákladů za zneužití mobilního telefonu (provolané náklady), včetně poplatku za blokaci SIM;

122 g) náhradě nákladů za pořízení nových příručních zavazadel včetně peněženky; h) náhradě nákladů za pořízení nových dioptrických brýlí, multimediálního přehrávače; i) náhradě nákladů za znovupořízení notebooku nebo tabletu; j) náhradě nákladů za znovupořízení fotoaparátu; k) náhradě poplatku za opětovné pořízení nové karty. Doklad je občanský průkaz, pas, řidičský průkaz, průkaz ke vstupu na místo pracoviště; osvědčení o registraci vozidla část 1. (tzv. malý technický průkaz), měsíční/čtvrtletní/roční kupon pří/městské dopravy (např. ROPID, MHD); Držitel karty je fyzická osoba, které byla karta na její žádost nebo se souhlasem majitele účtu vydána k používání a která se zavázala dodržovat obchodní podmínky; Fotoaparát je zařízení sloužící k pořizování a zaznamenání fotografií. Na příslušenství fotoaparátu, kterým se rozumí jakékoliv vybavení a doplňky (pouzdro, datové, nabíjecí a/nebo propojovací kabely, externí blesk, výměnný objektiv, filtry, stativ, paměťové medium, očnice, korekce apod.), které nejsou zahrnuty v kupní ceně samostatného fotoaparátu, se pojištění nevztahuje; Karta je elektronický platební prostředek k peněžní hodnotě vydaný bankou na základě obchodních podmínek; Klíče jsou klíče a vložky zámků od trvalého či přechodného bydliště, klíče a vložky zámků od soukromého osobního vozu, klíče a vložka zámku od systému pro zamykání řadící páky soukromého osobního vozu; Majitel účtu je fyzická nebo právnická osoba, na jejíž jméno je veden účet uvedený v přihlášce a ke kterému je vydán elektronický platební prostředek; Multimediální přehrávač je MP3/4 přenosný přehrávač, přehrávač typu walkman nebo discman. Multimediálním přehrávačem není mobilní telefon nebo MP3 kombinované s mobilním telefonem; Následná škoda je škoda na věci, škoda na životě a zdraví, finanční škoda nebo jakákoliv jiná újma, včetně ušlého zisku, vyplývající přímo nebo nepřímo ze škody, na kterou se vztahuje toto pojištění; Neoprávněná karetní operace je neoprávněné užití ztracené nebo odcizené karty osobou odlišnou od pojištěného bez jeho vědomí a bez jeho souhlasu; Notebook je přenosný osobní počítač k individuálnímu užití. Na příslušenství notebooku (pouzdro, datové kabely, sluchátka, ochrana displeje, paměťová karta apod.) se pojištění nevztahuje; Obchodní podmínky jsou obchodní podmínky pro vydávání a používání karet k účtu vedeném bankou; Osoba blízká je příbuzný pojištěného v řadě přímé, sourozenec a manžel pojištěného; jiná osoba v poměru rodinném nebo obdobném (např. druh) k pojištěnému se považuje za osobu blízkou, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako vlastní; Peněženka je peněženka nebo příruční taška určená k přechovávání a přenosu peněz, případně dokladů pojištěného; Pojistné období je běžný rok platnosti karty, za které se platí běžné pojistné, není-li s držitelem karty dohodnuto jinak; Pojištěný je osoba uvedená v přihlášce, na jejíž majetek se toto pojištění vztahuje; pojištěným ve smyslu tohoto pojištění je majitel účtu nebo držitel karty; Pojistitel je Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1897, IČ: , Templová 747, Praha 1, Česká republika; Pojistník je osoba, která uzavřela pojistnou smlouvu s pojistitelem a která je povinna platit pojistné; pojistníkem je banka; Přihláška je ve formě žádosti o vydání a používání debetní karty, příp. žádosti o vydání kreditní/charge karty, nebo ve formě změnového listu ke kartě, ve které je označen příslušný druh pojištění; Příruční zavazadlo je uzavíratelné zavazadlo s pevným dnem, zejména kabelka, batoh nebo sportovní taška; Tablet je přenosný osobní počítač ve tvaru desky s dotykovou obrazovkou k individuálnímu užití. Na příslušenství tabletu (pouzdro, datové kabely, sluchátka, ochrana displeje, paměťová karta apod.) se pojištění nevztahuje; Zákaz na kartu je blokace karty, uvedení karty na stop-list nebo jiná forma zákazu za účelem zamezení zneužití karty; Zákonné normy zákon č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a další právní předpisy vztahující se k pojištění. Tyto pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem

123 V případě pojistné události kontaktujte: ZÁKAZNICKÉ CENTRUM PRO KLIENTY FINANČNÍ SKUPINY ČESKÉ SPOŘITELNY Na Rybníčku 1329/5, P.O. Box Praha tel.:

124 Příručka pro držitele Platební karty

125 Úvod Není nic příjemnějšího než chodit po světě volně, ničím se nezatěžovat a nechat se uchvátit tím, co nás zaujme. To platí nejen pro procházky přírodou, ale i pro pobyt ve městě. Ať už v roli turisty nebo domorodce, ve městě potřebujeme každou chvíli něco zaplatit, koupit, dopřát si šálek kávy nebo se postarat o velký nákup pro celou rodinu. A mezi tím je ještě něco, co nám dělá radost: impulzivní nákupy. Kniha, do které jsme se začetli v knihkupectví, kašmírová šála, kterou jsme náhodou zahlédli za výlohou. Abychom si mohli dělat tyhle malé radosti bez přemýšlení, jestli zrovna máme u sebe dost peněz, je výhodné toulat se po městě s platební kartou v kapse. Platební karta dává lidem volnost v mnoha směrech. Co všechno umí a k čemu ji můžete používat, o tom se dočtete v této příručce. Přejeme Vám, ať Vám karta slouží k Vaší spokojenosti. Obsah Jaká je Vaše karta 03 Než začnete kartu používat 05 Použití karty 09 Zablokování karty v případě ztráty 14 Co ještě můžete s kartou dělat 15 Vše, co by Vás mohlo o kartě zajímat 16 Cestujete do zahraničí 21 Platit kartou se vyplatí 24 Pojištění ke kartě 26 Jsme tu pro Vás 29 Bezpečné zacházení s kartou 30 Důležitá telefonní čísla a kontakty 34

126 Jaká je Vaše karta Co na kartě najdete Česká spořitelna vydává mezinárodní platební karty pro soukromé a služební použití. Aktuální nabídku karet zjistíte na internetu ( nebo v našich pobočkách. Debetní karta Karta, která je vydána k Vašemu osobnímu nebo firemnímu účtu. Když s ní platíte nebo vybíráte hotovost, používáte peníze na svém účtu. Kreditní karta, Chytrá karta České spořitelny Použitím této karty opakovaně čerpáte úvěr až do sjednaného limitu. Po skončení účetního cyklu můžete vyčerpanou částku zaplatit buď celou najednou bez úroků (netýká se výběrů z bankomatů, na ně se úroky vztahují), nebo postupně s příslušným úrokem. Karta není vázaná na Váš osobní nebo firemní účet. Předplacená karta Karta, kterou je možné prostřednictvím spe ciál ního účtu opakovaně nabíjet na libovolnou částku. Může být soukromá nebo služební. Lze ji využít například pro zaměstnance na služební cestu nebo pro výplatu odměn. Charge karta Použitím této karty opakovaně čerpáte úvěr až do sjednaného limitu. Po skončení účetního cyklu je nutné zaplatit celou vyčerpanou částku najednou. Neplatíte žádné úroky, ani za výběry z bankomatů. Jedná se o služební kartu, která není vázaná na firemní účet. Logo banky, která kartu vydala Čip; obsahuje údaje o kartě Začátek platnosti karty ve tvaru měsíc/rok Jméno držitele Podpisový proužek Kontaktní údaje banky Konec platnosti karty ve tvaru měsíc/rok Logo kartové asociace; kartu můžete použít na všech místech označených tímto logem Symbol bezkontaktní platby; kartou s tímto symbolem můžete platit i bezkontaktně Číslo karty; 16místné číslo; první 4 čísla se opakují na dalším řádku jako bezpečnostní prvek Magnetický proužek obsahuje údaje o kartě Hologram jako bezpečnostní prvek Kód CVV2/CVC2 slouží k platbě přes internet

127 Než začnete kartu používat Podepište si kartu Podepište se (ne hůlkovým písmem) do podpisového proužku na zadní straně karty. Použijte k tomu pero, fix nebo popisovač, který se nerozmazává. Aktivujte kartu Aktivace je nutná jen v případě, že Vám karta přišla poštou. Pokud jste si ji vyzvedli v pobočce, je již aktivní. Kartu můžete aktivovat nejdříve první den její platnosti. Po aktivaci je okamžitě funkční. ZADEJTE VÁŠ PIN A STISKNĚTE VSTUP HLAVNÍ MENU VYBERTE SI Z NABÍDKY V České republice aktivujte kartu v bankomatu České spořitelny. Potřebujete k tomu pouze svůj PIN. Chytrou kartu České spořitelny můžete také aktivovat pomocí telefonu na čísle ZŮSTATEK DOBÍJENÍ ZMĚNA PINU PŘÍKAZY K ÚHRADĚ VÝBĚR HOTOVOSTI OSOBNÍ MENU OSTATNÍ SLUŽBY V zahraničí a karty expresně vydané aktivujte telefonicky na čísle Uvedete své jméno, číslo karty a heslo ke kartě. SLUŽBY VYBERTE SI Z NABÍDKY AKTIVACE KARTY BONUS PROGRAM ZPĚT LIMITY VAŠÍ KARTY

128 PIN PIN je 4místné číslo, které chrání Vaši kartu před zneužitím neoprávněnou osobou. U pokračovací karty zůstává PIN stejný. PIN je určen pouze Vám, proto ho zachovávejte v tajnosti. Nepište si ho na kartu ani na nic jiného, co nosíte společně s ní, a neříkejte ho nikomu jinému, a to ani členům rodiny nebo zaměstnancům banky, pokladním v obchodech, dokonce ani policii ne. PIN si můžete změnit Jestli Vám přidělený PIN nevyhovuje, můžete si ho změnit v bankomatu České spořitelny. Jako nový PIN nezadávejte čtyři stejná čísla, data narození nebo jiná čísla, která se dají jednoduše zjistit. Abyste věděli, že změna proběhla v pořádku, vytiskne Vám bankomat stvrzenku. Z bezpečnostních důvodů na ní není uveden nový PIN, proto si ho při zadávání dobře zapamatujte. Nový PIN funguje okamžitě. Když do konce platnosti karty zbývá méně než dva měsíce, bankomat odmítne změnu PIN provést, protože Vám už vyrábíme novou kartu. PIN si budete moci změnit až u ní. Co dělat, když PIN zapomenete? Požádejte o jeho opětovné zaslání. Můžete to udělat následujícím způsobem: 1 Typ karty Chytrá karta České spořitelny Kreditní služební Charge Předplacená ano ano ano Debetní soukromá ano ano Debetní služební Kreditní soukromá Pobočka ano S24 Telebanking Některé způsoby nejsou povoleny pro držitele, kteří nejsou majiteli účtu či disponujícími osobami dle podpisového vzoru. 2 Pro klienty, kteří mají sjednánu službu SERVIS 24. Informační linka

129 Použití karty Platební karta Vám přináší skutečné pohodlí. Peníze máte stále k dispozici, kdekoli a kdykoli. Využijete ji k placení nákupů v obchodech, k platbám na internetu i k výběrům hotovosti. Za platbu kartou si Česká spořitelna neúčtuje žádné poplatky.! Tip pro Vás Chcete se o použití karty dozvědět více? Podívejte se na kde jsou i krátká videa. Platby v obchodech Plaťte kartou, je to snadné Kartou zaplatíte v obchodech, které jsou označeny stejným logem jako Vaše karta. Kartu předložíte na pokladně nebo ji sami vložíte do terminálu. Budete vyzváni k zadání PIN nebo k podpisu dokladu o zaplacení (bude ověřena shoda podpisu s podpisem na Vaší kartě), příp. budete požádáni o PIN i podpis současně. Aby se předešlo zneužití karty, můžete být někdy požádáni i o předložení dokladu totožnosti. Dostanete kopii dokladu o zaplacení. Tu můžete použít pro kontrolu transakcí na výpisu z účtu. Pro ty, kteří chtějí vědět víc: Na některých místech, jako jsou fastfoody, výběr mýtného apod., po Vás nemusí být PIN nebo podpis požadován, platíte-li částku nižší než ekvivalent 25 USD. V takovém případě Vám obsluha vystaví doklad o zaplacení jen na požádání. Plaťte kartou bezkontaktně Kartou s tímto symbolem můžete platit také bezkontaktně, tj. pouhým přiložením karty ke čtečce terminálu v obchodech, které jsou označeny podobným symbolem. Označení obchodů, ve kterých zaplatíte bezkontaktně: Bezkontaktně snadno zaplatíte jakoukoliv částku: U nákupů do 500 Kč pouze přiložíte kartu ke čtečce bez zadávání PIN nebo podpisu. Pípnutí terminálu potvrdí provedení platby. U nákupů nad 500 Kč přiložíte kartu ke čtečce, zadáte PIN, a je zaplaceno. Nákupy tak zaplatíte ještě rychleji a přitom stejně bezpečně jako kontaktně. Plaťte kartou i v zahraničí Je to stejně jednoduché jako doma, a přitom výhodnější než si ve směnárně kupovat cizí měnu. Ani za platbu kartou v zahraničí Vám Česká spořitelna neúčtuje žádné poplatky Označení bezkontaktního terminálu:

130 Platby na internetu Ověřte si, zda máte pro placení na internetu vhodnou kartu. Pro placení na internetu musíte mít nastavený dostatečný limit (více o limitech na str. 16). Plaťte jen v bezpečných internetových obchodech. Poznáte je podle toho, že internetová adresa stránky, na které zadáváte údaje o své kartě, začíná Na stránce je také zobrazena: ikona zlatého zámečku případně loga Verified by Visa či MasterCard SecureCode Při placení zadáváte údaje ze své karty. Jde zpravidla o: číslo karty, platnost karty, CVV2/CVC2 kód. Nikdy nezadávejte PIN! Pro ty, kteří chtějí vědět víc: Zlatý zámeček protokol SSL Obchodník má zakódovaný přenos údajů o Vaší platební kartě. Certifikát zabezpečení SSL se zobrazí, pokud dvakrát kliknete na zlatý zámeček. Verified by Visa, MasterCard Secure- Code 3D-Secure protokol Nejbezpečnější způsob placení na internetu, protože v okamžiku, kdy zadáváte údaje o své kartě, jste automaticky přesměrováni do banky, se kterou má obchodník uzavřenou smlouvu o přijímání platebních karet na internetu. Tím, že obchod nemá údaje o Vaší platební kartě, odpadá možnost zneužití poskytnutých dat. Obchodu poskytujete pouze údaje potřebné k doručení objednaného zboží. Přenos dat se uskutečňuje prostřednictvím zabezpečeného protokolu https, který tyto informace šifruje. Obchodníci, kteří nemají zakódovaný přenos údajů o platební kartě, nejsou zabezpečeni proti jejímu zneužití. V těchto obchodech nedoporučujeme nakupovat. Pokud nakoupíte během 1 týdne vícekrát u stejného obchodníka zboží do 2 USD, může obchodník platby spojit dohromady a na výpisu z účtu tak najdete jednu sloučenou částku (max. 25 USD celkem). O detailní rozpis můžete požádat obchodníka. Výběry hotovosti Z bankomatu K výběru peněz můžete využívat bankomaty České spořitelny i jiných bank. Bankomat Vám přitom nedovolí překročit stanovený limit pro výběry hotovosti, který máte u své karty nastaven (o limitech více na str. 16). Na najdete vyhledavač bankomatů: České spořitelny, asociací Visa a MasterCard (v angličtině), jednotlivých bank Erste Group.! Tip pro Vás Víte, že z bankomatů Erste Group (např. na Slovensku, v Chorvatsku, Rakousku) vybíráte za zvýhodněný poplatek? 11 12

131 Zablokování karty v případě ztráty Při platbách kartou v obchodech (Cash Back) Při placení nákupu kartou alespoň za 300 Kč můžete zároveň požádat pokladní o hotovost až 1500 Kč. Kvůli malým částkám už proto nemusíte hledat bankomat. Vybraný obnos se započítává do limitu pro výběr hotovosti. Obchody, které nabízejí cash back, jsou označeny touto samolepkou: Na přepážkách bank a ve směnárnách (Cash Advance) Po celém světě můžete prostřednictvím karty vybrat hotovost v bankách a směnárnách, které jsou označeny logem Vaší karty. Tuto službu oceníte v případech, kdy nemůžete platit kartou a nenajdete žádný bankomat. Pokud zjistíte, že jste kartu ztratili nebo Vám byla ukradena, okamžitě ji zablokujte, abyste zabránili jejímu zneužití. Udělejte to telefonicky na číslech: , jste-li v České republice, , jste-li v zahraničí. V některých případech může Česká spořitelna kartu zablokovat sama, např. při podezření na podvodné jednání při výběrech peněz či platbách a také v případě porušení smlouvy nebo obchodních podmínek. Na obou číslech je nepřetržitá služba. Při blokaci karty dostanete zákazový kód, který potvrzuje nahlášení ztráty nebo krádeže karty Zablokovat kartu můžete i v kterékoliv pobočce České spořitelny. Kartu může zablokovat její držitel nebo majitel účtu, ke kterému byla vydána. Výjimečně ji může zablokovat i někdo jiný, např. člen rodiny v případě telefonického nahlášení však musí blokaci ještě potvrdit držitel karty, případně majitel účtu, a to do 24 hodin. Od okamžiku zablokování karty přebírá veškerou odpovědnost za její zneužití banka. Na Vaši žádost Vám vydáme novou kartu s novým PIN.

132 Co ještě můžete s kartou dělat Vše, co by Vás mohlo o kartě zajímat V bankomatu Dobíjet kredit mobilního telefonu Dobíjení je bezplatné a probíhá on-line. Během několika minut Vám mobilní operátor pošle SMS potvrzující dobití kreditu. U operátorů Telefónica O2 a Vodafone slouží stvrzenka z bankomatu jako daňový doklad. Dobíjíte-li kredit T-Mobile, stvrzenka není daňovým dokladem. Zjišťovat zůstatek na účtu Zůstatek si snadno ověříte v bankomatu České spořitelny i jiných bank, které tuto službu poskytují. Nezapomeňte, že jeho výše ještě nemusí zahrnovat poslední transakce provedené kartou. Zůstatek není možné zjišťovat pomocí služebních karet vydaných k firemním účtům. Zjišťovat nastavení limitů Prostřednictvím bankomatu rovněž jednoduše zjistíte nastavení limitů své karty. Další informace o nastavení limitů naleznete na straně 16. Vložit hotovost na účet Pomocí některých bankomatů, jejichž seznam najdete na můžete vkládat bankovky v české měně na účet, který si zvolíte. Zadávat platební příkazy Pomocí debetní karty můžete v bankomatech České spořitelny zadávat příkazy k úhradě, platit SIPO nebo pojištění, zaplatit faktury telefonních společností či příspěvky nadacím nebo charitativním projektům. Tyto transakce se nezapočítávají do limitu pro platby kartou, karta slouží pouze k identifikaci držitele. Další použití MO/TO transakce (Mail Order/Telephone Order) Jsou to platby za zboží a služby objednané poštou, faxem nebo telefonem. Jejich úhrada se provádí na základě uvedení čísla a platnosti karty, případně i kódu CVV2/CVC2, který je vedle podpisového proužku na zadní straně karty. Nikdy však nesdělujte svůj PIN! Při vystavování dokladu o zaplacení obchodník na místě pro podpis uvede M.O., resp. T.O., a kopii dokladu zašle společně se zbožím. Při těchto platbách buďte maximálně obezřetní, máte-li jakékoli pochybnosti, zvolte raději jiný způsob úhrady. Pravidelné platby (Recurring Transaction) Používají se na základě písemného oprávnění, které poskytnete obchodníkovi k pravidelně se opakujícím platbám, např. při objednávce časopisu. Quasi Cash transakce Jde o platbu kartou za prostředky směnitelné na hotovost, např. za žetony v kasinu, sázky, loterijní tikety, cestovní šeky, elektronické peníze, dluhopisy, drahé kovy nebo cizí měnu atd. Limity Limit určuje maximální částku, kterou můžete prostřednictvím karty vyčerpat ve stanoveném období. Limit Vás nemá omezovat, ale chránit v případě, že je karta někým zneužita. Banka obvykle vydává karty se standardně nastavenými limity, ty si však můžete podle svých potřeb změnit, a to hned při žádosti o kartu nebo kdykoli později. Druhy limitů ke kartě: Limit pro Časové období Určen pro Poznámka výběry hotovosti platby u obchodníků platby na internetu 1denní, 7denní nebo 14denní podle typu karty 1denní 1denní výběry z bankomatů výběry v obchodech (Cash Back) výběry na přepážkách bank a směnáren (Cash Advance) Quasi Cash transakce (str. 15) platby v obchodech platby na internetu MO/TO transakce (str. 15) pravidelné platby (str. 15) je součástí limitu pro platby u obchodníků Bez ohledu na výši limitů můžete peníze čerpat maximálně do výše disponibilního zůstatku na účtu

133 Limit na účet a den Limit na účet a den je předem daný a není možné ho měnit. Jestliže je k jednomu účtu vydáno více karet, transakce provedené všemi kartami dohromady nesmí tento limit překročit. Kde zjistím konkrétní nastavení limitů u své karty? 1 V bankomatu České spořitelny, na informační lince , pomocí služby SERVIS 24 Internetbanking/Business 24 Internetbanking (máte-li ji sjednanou), v našich pobočkách. Kde si změním nastavení limitů? 1 Na informační lince , na lince služby SERVIS 24 Telebanking (máte-li službu sjednanou), na lince služby Business 24 (máte-li službu sjednanou), v našich pobočkách. Chci zvýšit limit jen na omezenou dobu 1 Potřebujete vybrat více peněz nebo zaplatit nákup, jehož cena přesahuje stanovený limit? Pomocí služby Odemknutí/zamknutí karty si ho můžete dočasně změnit na dobu od 1 hodiny až do pěti dnů. Po uplynutí zvolené doby se limit automaticky vrátí na původní výši. O službu můžete požádat: na informační lince , na lince služby SERVIS 24 Telebanking (máte-li službu sjednanou), na lince služby Business 24 (máte-li službu sjednanou). Platnost karty Doba platnosti je uvedena na kartě. Před jejím uplynutím Vám bude automaticky vyrobena karta pokračovací, pokud jste tuto možnost nezrušili (nejpozději dva měsíce předem). Během 30 dnů před vypršením platnosti stávající karty o tom budete informováni v bankomatu České spořitelny, případně na výpisu z účtu, SMS nebo em. 15 dní předem si můžete novou kartu vyzvednout v pobočce nebo Vám přijde poštou, máte-li to tak sjednáno. U soukromých předplacených karet není výroba pokračovací karty automatická, ale pouze na žádost klienta. 1 Některé způsoby nejsou povoleny pro držitele, kteří nejsou majiteli účtu či disponujícími osobami dle podpisového vzoru. Informace o provedených transakcích Přehled všech transakcí provedených kartou uvidíte na výpisu z účtu, ke kterému byla karta vydána. Platby jsou seřazeny podle data provedení a můžete si je porovnat s doklady o zaplacení z obchodů nebo stvrzenkami z bankomatu. Výpisy k osobnímu nebo firemnímu účtu Vám chodí pravidelně ve sjednaném intervalu. Ke kartovému účtu dostáváte výpisy jen při obratu na tomto účtu v daném účetním období. Výpis obdrží majitel účtu (dle volby elektronický či tištěný). Majitel firemního účtu si může rovněž objednat zasílání přehledu transakcí provedených všemi debetními kartami vydanými k danému účtu. Transakce jsou rozděleny podle jednotlivých karet. U služebních kreditních, charge a předplacených karet si může majitel účtu sjednat zasílání přehledu transakcí pro každého jednotlivého držitele karty. Náhradní karta Jestliže byla Vaše karta nějakým způsobem poškozena a vrátíte ji v pobočce České spořitelny, na požádání Vám vyrobíme náhradní kartu se stejným číslem a PIN. Pokud jste kartu ztratili nebo Vám ji ukradli, bude mít Vaše nová karta z bezpečnostních důvodů jiné číslo i PIN. Individuální vzhled karty Karta podle Vás Vzhled své karty si můžete navrhnout sami. Obrázek si můžete vybrat v připravené galerii nebo použít vlastní fotografii. Na stránkách si můžete tuto službu vyzkoušet a vytvořit si kartu s osobitým vzhledem. Službu lze využít pro Chytrou kartu České spořitelny a pro většinu osobních a služebních debetních karet. Příklad obrázků z připravené galerie: 17 18

134 Zaslání karty poštou Kartu Vám můžeme zaslat na zvolenou adresu v České republice. Pokud chcete svoji kartu poslat poštou, požádejte o to v libovolné pobočce České spořitelny nebo na bezplatné telefonní lince nejméně 2 měsíce před koncem platnosti původní karty. Poštou pak budete dostávat všechny vydané karty (pokračovací i náhradní). Kartu zasíláme obyčejnou poštovní zásilkou, PIN doporučeně do vlastních rukou. Karta je z bezpečnostních důvodů neaktivní, proto ji musíte pomocí PIN odblokovat v bankomatu České spořitelny. Chytrou kartu České spořitelny můžete také aktivovat po telefonu na lince , přičemž budete potřebovat heslo ke kartě. Dětem do 15 let lze poštou poslat pouze debetní kartu. Karta i PIN jsou v takovém případě adresovány jejich zákonnému zástupci uvedenému v žádosti o kartu. Expresní vydání karty Pokud potřebujete mít debetní kartu k dispozici dříve, než je standardní doba vydání (do 7 pracovních dní od podání žádosti o kartu), můžete požádat o její expresní vydání. Kartu Vám vyrobíme a doručíme do 3 pracovních dní na zvolenou adresu v České republice. Adresa pro doručení expresní karty slouží pouze k tomuto účelu a není dále využívána. Kartu i PIN Vám zašleme odděleně prostřednictvím dvou různých kurýrních služeb. Kartu si aktivujte v bankomatu České spořitelny nebo telefonem na čísle prostřednictvím hesla ke kartě. Embosovaná nebo elektronická karta Elektronické karty můžete použít pro platby v obchodech s elektronickým platebním terminálem. Embosované karty mají díky vystouplému písmu širší možnost použití. Můžete s nimi nakupovat i v obchodech, které nejsou vybaveny elektronickým terminálem, ale používají mechanický snímač identifikačních údajů (imprinter). Čipová karta s magnetickým proužkem Karty České spořitelny obsahují jak čip, tak magnetický proužek. Při placení kartou na čipovém terminálu probíhá ověření držitele karty prostřednictvím PIN, čímž se značně zvyšuje bezpečnost platby. Magnetický proužek zase umožňuje použití karty i v místech, kde není čipová technologie zavedená. Ověření držitele karty pak probíhá porovnáním jeho podpisu na dokladu o zaplacení a na podpisovém proužku

135 Cestujete do zahraničí Cestovní pojištění S cestovním pojištěním se budete při svých cestách do ciziny cítit bezpečně. Více informací najdete na str. 27. Zaslání karty do zahraničí Kartu Vám do zahraničí doručíme kurýrní službou, PIN zašleme na stejnou adresu doporučenou zásilkou. Kartu poté odblokujete telefonicky na čísle prostřednictvím hesla ke kartě. Na uvedenou adresu budete dostávat i všechny další vydané karty (pokračovací i náhradní), proto nezapomeňte po návratu ze zahraničí nahlásit změnu adresy. Garantovaná rezervace hotelu (Hotel Reservation Service) služba pro embosované karty Hotel si rezervujete telefonicky nebo písemnou objednávkou. Svůj pobyt garantujete hotelu tím, že mu poskytnete číslo a platnost své karty. Jako potvrzení rezervace Vám přidělí potvrzující kód. Pokud by ubytování nebylo k dispozici, musí Vám hotel zajistit bez příplatku srovnatelné ubytování na jednu noc v jiném hotelu, dopravu do něj a na požádání i 3minutový telefonní hovor. Případné zrušení rezervace je třeba hotelu oznámit v souladu s jeho podmínkami. V opačném případě má hotel právo odečíst z Vašeho účtu cenu za ubytování na jednu noc. Jako potvrzení o zrušení rezervace dostanete nový kód, který si schovejte pro případnou reklamaci. Opuštění hotelu bez vyrovnání účtu (Express Check-out/Priority Check-out Service) služba pro embosované karty Tuto službu využijete v případě, kdy budete potřebovat rychlé odhlášení. Hotelu dopředu sdělíte číslo a platnost své karty a podepíšete dohodu, podle které je hotel oprávněn odečíst si cenu za ubytování z Vašeho účtu. Úhrada se uskuteční bez Vaší přítomnosti a znalosti celkové částky. Rozpis položek za ubytování Vám bude odeslán do 3 dnů po opuštění hotelu. Dodatečné zatížení držitele (Delayed or Amended Charge Transaction/Late Charge) služba pro embosované karty Obchodník dodatečně odečte z Vašeho účtu částku za zboží a služby, které jste využili, ale nezaplatili (minibar v hotelu, benzín v půjčovně aut, telefonní poplatky apod.), a to do 90 dnů od data uskutečnění transakce. Poté Vám zašle doklad o zaplacení s vysvětlením, proč byla částka doúčtována, s označením Signature on File. Dynamic Currency Conversion Obchodník Vám může nabídnout, že platbu v cizí měně přepočte na českou měnu. Hned tedy znáte částku v korunách, která bude odečtena z Vašeho účtu. Svým podpisem na dokladu o zaplacení nebo zadáním PIN potvrzujete, že souhlasíte s použitým kurzem a případnými poplatky za tuto službu. Pomoc v nouzi (Emergency Service) služba pro embosované karty Kartové společnosti Visa a MasterCard poskytují pomoc v nouzi při ztrátě či krádeži karty v zahraničí. Díky této službě můžete zablokovat kartu, požádat o náhradní kartu nebo o jednorázovou finanční výpomoc. Postupujte přesně podle instrukcí kartové společnosti, zejména pokud jde o zapamatování si přiděleného hesla a dodržení místa a času převzetí. Pomoc v nouzi se neposkytuje na válečných územích a na Kubě

136 Platit kartou se vyplatí Zákaz na kartu (Lost/Stolen Card) Ztracenou nebo odcizenou kartu okamžitě zablokujte. Volat můžete na linku: České spořitelny , společnosti Visa (v angličtině) nebo MasterCard (v angličtině). Náhradní karta (Emergency karta) Po zablokování karty můžete kartovou společnost požádat o vydání emergency karty. Je určena k výběru hotovosti na přepážkách bank (Cash Advance) a k platbám nutným k návratu ze zahraničí, nikoli k výběru peněz z bankomatu. Karta je bez PIN a má platnost 2 kalendářní měsíce. Obvykle se zasílá do dohodnuté členské banky Visa/MasterCard, která je nejblíže místu Vašeho pobytu. U karet Visa trvá dodání 3 pracovní dny (u typu Classic a Business), resp. 1 pracovní den (u typu Gold), u karet MasterCard 2 pracovní dny od požádání. Náhradní hotovost (Emergency Cash Advance) Kartová společnost Vám pomůže i s výplatou potřebné částky peněz. Po uvedení základních údajů a poskytnutého hesla si ji můžete vybrat v členské bance Visa/MasterCard, která je nejblíže místu Vašeho pobytu. U karet Visa Vám bude služba poskytnuta do 3 pracovních dní (u typu Classic a Business), resp. do 1 pracovního dne (u typu Gold) od požádání, u karet MasterCard do 1 hodiny po odsouhlasení výplaty Vaší bankou. Program Sphere k Chytré kartě České spořitelny Sphere card je slevový program, který si můžete sjednat jako jednu z volitelných služeb k Chytré kartě České spořitelny. Budete tak moci nakupovat levněji ve více než 8000 obchodech v České republice a na Slovensku. Poznáte je podle samolepky Sphere card, kterou jsou označeny. Při platbě kartou s logem programu v partnerském obchodě dostanete slevu až 30 % a navíc se můžete během roku zapojit do různých akčních soutěží. Podrobné informace o programu včetně seznamu partnerských obchodů a aktuálních slev najdete na Ptát se můžete také v klientském servisu Sphere card od 8.30 do hodin na telefonu nebo na Do programu jsou zapojeny renomované obchodní společnosti, které nabízejí široké spektrum zboží od potřeb pro domácnost, módy nebo elektra až po cestování, telekomunikace a další.

137 Pojištění ke kartě Pojištění karty a osobních věcí Pojištění nabízíme ve 4 variantách, které se liší podle výše ročního limitu pojistného plnění: P10, P30, P60 a P90. U karet Gold může být pojištění již jejich součástí. Pojištění kryje: neoprávněné transakce provedené ztracenou nebo odcizenou kartou (včetně transakcí s PIN), hotovost, kterou si klient vybral kartou a byla mu ukradena pod hrozbou fyzického násilí, osobní věci: 1 peněženka, kabelka, batoh, dioptrické brýle, multimediální přehrávač, náklady na nové osobní doklady, průkaz a kupon MHD, malý technický průkaz k autu, klíče a výměna zámků od bytu a auta, poplatek za vyrobení náhradní karty, poplatek za blokaci SIM karty, zneužití mobilního telefonu a náklady na znovupořízení mobilního telefonu, fotoaparát (náklady na znovupořízení) varianty P30, P60, P90, notebook (náklady na znovupořízení) varianta P90. 1 Ke ztrátě nebo odcizení musí dojít současně se ztrátou nebo odcizením platební karty Limity pojistného plnění: Varianta Neoprávněné karetní transakce v Kč Odcizení hotovosti v Kč Sdružený limit pro osobní věci P10 10 tis. 10 tis. 20 tis. P30 30 tis. 10 tis. 25 tis. P60 60 tis. 10 tis. 30 tis. P90 90 tis. 15 tis. 35 tis. Více se dozvíte na na lince nebo v našich pobočkách. Pojištění je poskytováno ve spolupráci s pojišťovnou Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group.

138 Cestovní pojištění Cestovní pojištění nabízíme ve 3 variantách: Comfort, Exclusive a Gold. Variantu Comfort si můžete sjednat ke všem kartám, kromě karet vydaných v rámci Osobního účtu České spořitelny, Chytré karty České spořitelny a kreditních karet Kredit+. Varianty Exclusive a Gold jsou automatickou součástí vybraných stříbrných a zlatých karet. Zvolíte-li variantu pojištění Family, chráníte nejen sebe, ale i svou rodinu. Platnost pojištění: trvá po dobu platnosti karty a přechází i na pokračovací kartu, vztahuje se na neomezený počet zahraničních cest, maximální souvislá doba jednoho pobytu je u pojištění Comfort a Exclusive 90 dní, u pojištění Gold 120 dní, cena pojištění je automaticky účtována s roční cenou karty. Obsah pojištění: pojištění léčebných výloh, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jiné osobě, pojištění zavazadel, pojištění zpoždění letu a zpoždění zavazadel (Exclusive a Gold). Základní asistenční služby poskytuje společnost Global Assistance ( ). Více se dozvíte na nebo v našich pobočkách. Pojištění je poskytováno ve spolupráci s pojišťovnou Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Pojištění schopnosti splácet Pojištění kryje riziko neschopnosti splácet úvěr při nečekaném výpadku příjmů a je určeno držitelům Chytré karty České spořitelny a soukromých kreditních karet Kredit+. Nabízíme dvě varianty pojištění podle sjednaných rizik: varianta A: pracovní neschopnost, invalidita, úmrtí, varianta B: ztráta zaměstnání, pracovní neschopnost, invalidita, úmrtí. Při ztrátě zaměstnání nebo pracovní neschopnosti za Vás pojišťovna uhradí až 12 měsíčních splátek. V případě invalidity 3. stupně pojišťovna nejdříve splácí 12 měsíců úvěr, a pokud je po roce invalidita 3. stupně potvrzena, zaplatí jednorázově zbývající část úvěru. Při úmrtí pojišťovna uhradí celou výši úvěru. Poplatek za pojištění platíte měsíčně, jen když Chytrou kartu České spořitelny nebo kreditní kartu skutečně využíváte, tedy když čerpáte úvěr. Bližší informace získáte na nebo v našich pobočkách. Pojištění je poskytováno ve spolupráci s BNP Paribas Cardif Pojišťovnou. Pojištění k Chytré kartě České spořitelny Garance nejnižší ceny Garance nejnižší ceny je automatickou součástí karty. Pojištění kryje ztrátu vzniklou rozdílem ceny zaplacené a té, za kterou jste mohli ve stejné době stejné zboží pořídit levněji v obdobném obchodě. Ochrana nákupu při zničení a krádeži Toto pojištění je rovněž automatickou součástí karty. Vztahuje se na poškození, zničení nebo krádež zakoupeného zboží. Prodloužená záruka na zboží Je jednou z volitelných služeb k Chytré kartě České spořitelny. Díky pojištění si u zaregistrovaného zboží prodloužíte záruku o 1 rok nad rámec standardní doby poskytované výrobcem. Více informací o pojištění Garance nejnižší ceny, Ochrana nákupu při zničení a krádeži a Prodloužená záruka na zboží najdete v brožuře Nakupujte výhodně pro držitele Chytré karty České spořitelny zaslané spolu s kartou, na nebo v našich pobočkách. Tato pojištění jsou poskytována ve spolupráci s BNP Paribas Cardif Pojišťovnou

139 Jsme tu pro Vás Bezpečné zacházení s kartou Česká spořitelna je tu pro Vás 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. SERVIS 24 Internetbanking Díky této službě máte údaje o své kartě přístupné prostřednictvím internetu na Můžete se podívat na základní informace o své kartě a účtu, ke kterému je vedena. Rovněž můžete provádět některé změny v nastavení své karty výčet možností najdete v Uživatelské příručce služeb SERVIS 24 nebo na SERVIS 24 Telebanking Uživatelé této služby mohou provádět operace související s platební kartou po telefonu, a to na telefonní lince , kde funguje nepřetržitá služba. Výčet možných operací najdete v Uživatelské příručce služeb SERVIS 24 nebo na V některých případech je vyžadováno ověření volajícího pomocí klientského čísla, hesla, případně i čísla smlouvy ke službě SERVIS 24. Služba SERVIS 24 není poskytována automaticky. Pokud ji chcete využívat, sjednejte si ji v našich pobočkách nebo na informační lince Reklamace Pokud najdete na výpisu z účtu nějakou transakci kartou, kterou jste neprovedli, okamžitě ji reklamujte v kterékoli pobočce České spořitelny. Připojte k ní dostupné podklady reklamační šetření se tím urychlí. Reklamaci můžete podat nejpozději do 13 měsíců od vzniku transakce. Pokud Vám vznikla škoda v důsledku ztracení, odcizení nebo zneužití karty, nesete ztrátu maximálně do částky odpovídající 150 EUR (převod na Kč se provádí dle kurzu ČNB deviza střed k datu vypořádání reklamace). Další informace naleznete ve Všeobecných obchodních podmínkách (články 34.2 a 34.3). Reklamaci transakcí uskutečněných přes bankomat můžete provést také na bezplatné lince S reklamací se na nás obraťte i tehdy, pokud je Vaše karta nefunkční, máte chybu ve jméně na kartě, zjistíte nějakou nesrovnalost v programech či službách ke kartám apod. Aby Vám karta bez problémů sloužila, buďte při jejím používání opatrní. Pravidelně kontrolujte, zda se Vám neztratila, a noste ji odděleně od osobních dokladů. Karta je pouze Vaše, nikomu ji nepůjčujte, a to ani členům rodiny. PIN nikomu nesdělujte a v žádném případě ho nepište na kartu ani ho neukládejte v blízkosti karty. Zásadně nereagujte na ové či telefonické požadavky na sdělení údajů o platební kartě (číslo karty, platnost, bezpečnostní kód ze zadní strany karty, případně i PIN). Na co je třeba dávat pozor při výběru hotovosti z bankomatu? Za žádných okolností Vás nesmí rušit neznámá osoba, i kdyby tvrdila, že je pracovníkem banky, bezpečnostní služby nebo Policie ČR apod. Pracovníci, kteří bankomaty udržují, nemají žádný důvod transakci přerušovat a také to nikdy nedělají. PIN zadávejte pouze na klávesnici bankomatu, nikdy ne na zařízení u vstupních dveří samoobslužné zóny, kde je bankomat umístěn. Ubezpečte se, že vstupní otvor pro vložení karty nenese známky manipulace nebo poškození. Při zadávání PIN zakryjte klávesnici rukou, aby nikdo neměl možnost PIN odpozorovat. Pokud by Vaše karta byla z jakéhokoliv důvodu zadržena bankomatem a nebyla Vám vydána potvrzenka o jejím zadržení, ihned nás kontaktujte na lince Informační linka Naše bezplatná infolinka je Vám k dispozici nonstop. U některých požadavků je nutná identifikace volajícího budete potřebovat číslo účtu, heslo ke kartě, případně další údaje.

140 Na co je třeba dávat pozor při placení kartou v obchodech? Vždy pečlivě zkontrolujte na dokladu o zaplacení a na účtence datum, částku a označení prodejny. Dávejte pozor, zda personál prodejny neodchází s kartou do zázemí nebo s ní nemanipuluje nezvyklým způsobem. Uchovávejte doklady o zaplacení pro případné reklamace. Kontrolujte pravidelně výpis transakcí; při jakékoli nesrovnalosti nás neprodleně informujte. Důležitá telefonní čísla a kontakty Číslo Vaší karty: Bezplatná infolinka České spořitelny: SERVIS 24 Telebanking: Bonus linka k Bonus programu: (8 20 hodin)

141 Důležitá telefonní čísla a kontakty Bezplatná infolinka České spořitelny: SERVIS 24 Telebanking: Bonus linka k Bonus programu: (8 20 hodin) Zablokování karty v případě ztráty bezplatná infolinka České spořitelny: (ČJ) ze zahraničí: (ČJ) Visa (Emergency service): (AJ) MasterCard (Emergency service): (AJ) Pojištění karty a osobních věcí informace a pojistná událost: Cestovní pojištění zelená linka pojišťovny Kooperativa: pojistná událost: Global Assistance Pojištění schopnosti splácet informace a pojistná událost: Garance nejnižší ceny, Ochrana nákupu, Prodloužená záruka informace a pojistná událost: Zablokování karty v případě ztráty bezplatná infolinka České spořitelny: (ČJ) ze zahraničí: (ČJ) Visa (Emergency service): (AJ) MasterCard (Emergency service): (AJ) Pojištění karty a osobních věcí informace a pojistná událost: Cestovní pojištění zelená linka pojišťovny Kooperativa: pojistná událost: Global Assistance Pojištění schopnosti splácet informace a pojistná událost: Garance nejnižší ceny, Ochrana nákupu, Prodloužená záruka informace a pojistná událost:

142 MPV 1/06/2013/347 Příručka pro držitele platební karty Tato příručka má pouze informativní charakter a její znění nezakládá žádná práva a povinnosti. Při používání karty se řiďte platnými všeobecnými obchodními podmínkami a speciálními obchodními podmínkami pro vydávání a používání karet. Jejich znění je zveřejněno na V případě dotazů se obraťte na bezplatnou informační linku České spořitelny nebo na kteroukoli pobočku České spořitelny. informační linka:

143 Cestovní pojištění Premier k platebním kartám Visa Infinite

144 Obsah Úvod 2 Pokyny pro pojištěné při cestách do zahraničí 4 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění 6 Prohlášení ošetřujícího lékaře 32 Oznámení pojistné události 34 Centrála asistenční služby ,

145 ÚVOD Děkujeme Vám, že jste se rozhodli uzavřít pojištění u společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále jen Kooperativa). Ať už Vaše cesty vedou kamkoliv, ujišťujeme Vás, že spolu s naším partnerem pro poskytování asistenčních služeb společností Global Assistance uděláme vše pro Vaši spokojenost. Přejeme Vám šťastnou cestu. ROZSAH POJISTNÉ OCHRANY Rádi bychom Vás stručně seznámili s rozsahem pojistné ochrany. Výše pojistných plnění je uvedena v tabulce na straně 30 Všeobecných pojistných podmínek pro Cestovní pojištění Premier k platebním kartám Visa Infinite. STRUČNÝ PŘEHLED 1) Pojistitelem je Kooperativa. Pojistníkem je Česká spořitelna, a.s., která uzavřela s pojistitelem Rámcovou pojistnou smlouvu o poskytování Cestovního pojištění Premier pro držitele platebních karet Visa Infinite a jejich rodinných příslušníků. 2) Pojištění trvá po dobu platnosti karty. Pojištění se vztahuje na neomezený počet zahraničních cest uskutečněných v době platnosti pojištění na území celého světa. Pojistná událost může nastat nejdříve při každém zahraničním pobytu okamžikem překročení státní hranice České republiky, nebo země trvalého pobytu do zahraničí, (v případě letecké dopravy s přeletem hranice okamžikem nastoupení na palubu letadla), a to po dobu maximálně 120 dnů jednoho souvislého pobytu v zahraničí. Nejpozději může pojistná událost nastat do okamžiku překročení státní hranice České republiky ze zahraničí, (v případě letecké dopravy s přeletem hranice do České republiky do okamžiku vystoupení z paluby letadla). 3) Limit pojistného plnění se vztahuje na každou pojištěnou osobu, není-li ujednáno jinak. POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH 1) Předmětem pojištění léčebných výloh v zahraničí jsou nezbytné a přiměřené náklady na lékařské ošetření nebo léčení akutního onemocnění či úrazu pojištěného v zahraničí, která jsou z lékařského hlediska nutná. Těmito náklady se rozumí zejména náklady na ambulantní lékařské ošetření, náklady na ošetření (pobyt) v nemocnici, léky a léčebné prostředky, náklady na ošetření zubním lékařem apod. 2) Dále jsou hrazeny náklady na dopravu pojištěného do nejbližšího zdravotnického zařízení, repatriaci pojištěného ze zahraničí zpět do České republiky, náklady na vyslání rodinného příslušníka, náklady na vyslání náhradního pracovníka, a další. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Úrazové pojištění se vztahuje na trvalé následky úrazu nebo na smrt pojištěného v důsledku úrazu. 1

146 POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU Pojištění odpovědnosti za škodu se vztahuje na případy právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou jinému při cestě a pobytu v zahraničí. POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL Pojištění zavazadel se vztahuje na zavazadla a věci osobní potřeby, které si pojištěný vzal na cestu a pobyt do zahraničí. POJIŠTĚNÍ ZPOŽDĚNÍ ZAVAZADEL Pojištění zpoždění zavazadel se vztahuje na pořízení nezbytných náhradních věcí, které si je nucen pojištěný pořídit v důsledku toho, že řádně registrovaná zavazadla, která odevzdal k přepravě leteckému přepravci, byla prokazatelně zpožděna po příletu do cílové destinace nejméně o 6 hodin (toto neplatí po návratu do země trvalého pobytu pojištěného). POJIŠTĚNÍ ZPOŽDĚNÍ LETU Pojištění zpoždění letu se vztahuje na náklady na stravu, úschovu zavazadel a ubytování, které je nucen pojištěný vynaložit v důsledku toho, že letadlo, v němž má pojištěný rezervovaný oficiálně registrovaný let v rámci pojištěné cesty, bylo na odletu zpožděno nejméně o 6 hodin. b) poskytne radu, na které zdravotnické zařízení se má pojištěný obrátit, případně jej k vyšetření doprovodí, c) v případě potřeby zabezpečí repatriaci vhodným dopravním prostředkem, d) vybere zdravotnické zařízení vhodné pro diagnózu pacienta, rezervuje mu nemocniční pokoj a převeze pojištěného do nemocnice, e) průběžně monitoruje zdravotní stav pojištěného a předává vzkazy jeho rodině, f) informuje nemocnici o způsobu platby účtu, g) v případě potřeby zajišťuje komunikaci pojištěného s lékaři.!!! DŮLEŽITÉ: Úplný výčet všech pojistných plnění, hrazených nákladů a úplné znění podmínek, za kterých může být pojistné plnění poskytnuto, je uveden dále ve Všeobecných pojistných podmínkách pro Cestovní pojištění Premier k platebním kartám Visa Infinite (dále jen VPP). ZÁKLADNÍ ASISTENČNÍ SLUŽBY Je-li pojištěný nemocen či zraněn, poskytuje asistenční služba zejména tyto služby: a) zajistí lékařské vyšetření pojištěného, 2

147 Pokyny pro pojištěné při cestách do zahraničí A. PŘI CESTÁCH A POBYTU V ZAHRANIČÍ 1) V případě úrazu nebo náhlého onemocnění, které si vyžádá potřebu lékařského ošetření nebo léčení v nemocnici, a náklady s tím spojené převýší částku Kč, spojte se telefonicky s call-centrem Global Assistance ( dále jen call-centrum ) na telefonní číslo nebo (telefonní číslo do České republiky), pokud tak neučiní služba první pomoci, ošetřující lékař, policie či jiná kompetentní osoba. Call-centru je třeba oznámit: jméno a příjmení držitele karty, rodné číslo držitele karty příp. datum narození držitele karty, případně další požadované údaje, které povedou k jednoznačné identifikaci pojištění k platební kartě. V call-centru je nepřetržitá služba, která Vám sdělí pokyny, jak dále postupovat. Stejně postupuje kterákoli jiná osoba při hlášení pojistné události v případě smrti pojištěného. 2) Ošetřujícímu lékaři předložte k vyplnění tiskopis Prohlášení ošetřujícího lékaře (strana 31), případně Vám podobný tiskopis vystaví lékař. 3) Úhradu nákladů za lékařské ošetření, léčení ve zdravotnickém zařízení a další služby zajišťuje call-centrum. Náklady které nepřevýší částku 2000 Kč (vynaložené za lékařské ošetření, telefonické spojení s call-centrem a náklady za léky) nemusíte konzultovat s centrálou a můžete je uhradit v hotovosti sami. Jestliže si náklady za lékařské ošetření nebo léčení ve zdravotnickém zařízení, které převýší částku Kč hradíte sami, konzultujte to s call-centrem. Takto vynaložené náklady Vám budou pojistitelem proplaceny v české měně po návratu ze zahraničí. B. PO NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍ Bez zbytečného odkladu oznamte pojistnou událost. K oznámení použijte formulář Oznámení pojistné události, který je součástí této brožury, případně si formulář vyzvedněte na kterémkoliv obchodním místě Kooperativy nebo na pobočce České spořitelny. Vyplněný formulář a další doklady doručte na kterékoliv obchodní místo Kooperativy. Oznámení učiněné telefonicky, faxem, em musí být dodatečně písemně potvrzeno vyplněním příslušného formuláře. Oznámení pojistné události a další doklady zašlete na adresu: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Centrum zákaznické podpory Brněnská 634, Modřice 3

148 POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH V případě pojistné události z pojištění léčebných výloh předložte: a) vyplněný a podepsaný tiskopis Oznámení pojistné události (strana 33), b) Prohlášení ošetřujícího lékaře (strana 34), bylo-li lékařem vyplněno, a další lékařské zprávy, pokud je máte k dispozici, originály nebo ověřené kopie dokladů o skutečně vynaložených nákladech v zahraničí, c) v případě, že jste současně pojištěn u další komerční pojišťovny, potvrzení této komerční pojišťovny o výši poskytnuté úhrady, příp. odebrání originálů dokladů, resp. udělení plné moci Kooperativě k jednání s touto pojišťovnou. Doklady musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození (rodné číslo) ošetřené osoby, diagnózu nemoci nebo úrazu, údaje o jednotlivých lékařských úkonech s datem jejich provedení a výši lékařského honoráře. Při uplatňování náhrady za léky musí být uvedeny jejich názvy a cena. Při zubním ošetření musí být popsány příslušné zuby a ošetření, která na nich byla provedena. Všechny doklady musí být opatřeny razítkem zdravotnického zařízení nebo lékárny. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ V případě pojistné události z úrazového pojištění předložte: a) vyplněný a podepsaný tiskopis Oznámení pojistné události (strana 33), b) v případě tělesného poškození úrazem v zahraničí svědecké doklady o tom, kdy a za jakých okolností došlo k úrazu pojištěného a dále Prohlášení ošetřujícího lékaře (strana 31), bylo-li lékařem vyplněno, a další lékařské zprávy, pokud je máte k dispozici, c) v případě smrti pojištěného následkem úrazu v zahraničí úmrtní list a potvrzení o příčině smrti od úředního lékaře. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU V případě pojistné události z pojištění odpovědnosti za škodu předložte: a) vyplněný a podepsaný tiskopis Oznámení pojistné události (strana 33), b) doklady, které jednoznačně svědčí o vzniku a rozsahu způsobené pojistné události. Důkazy je nutné zajistit v místě pojistné události (např. prohlášení a adresy svědků, policejní protokol, atd.). POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL V případě pojistné události z pojištění zavazadel předložte: a) vyplněný a podepsaný tiskopis Oznámení pojistné události (strana 33), b) seznam poškozených nebo odcizených věcí. V případě, že se jedná o krádež nebo loupež, předložte policejní protokol o způsobu překonání překážek chránících věci před odcizením. Jakékoliv bližší informace Vám rádi poskytneme na infolince Kooperativy Přehledné informace naleznete také na internetových stránkách 4

149 Všeobecné pojistné podmínky pro Cestovní pojištění Premier k platebním kartám Visa Infinite OBSAH Oddíl A. Oddíl B. Oddíl C. Oddíl D. Oddíl E. Oddíl F. Oddíl A. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Společná ustanovení Pojištění léčebných výloh v zahraničí Úrazové pojištění Pojištění zavazadel Pojištění odpovědnosti za škodu Závěrečná ustanovení M-775/10 2) S účinností od uzavřely Česká spořitelna, a.s. a Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Rámcovou pojistnou smlouvu o poskytování Cestovního pojištění Premier držitele platebních karet Visa Infinite a jejich rodinných příslušníků vydávaných Českou spořitelnou, a.s., ve které se dohodly, že držitelům těchto platebních karet bude Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále jen pojistitel) prostřednictvím České spořitelny, a.s. poskytovat pojištění za podmínek a v rozsahu stanoveném níže. 3) Nedílnou součástí Cestovního pojištění Premier pro držitele platební karty Visa Infinite vč. rodinných příslušníků držitele platební karty jsou tyto Všeobecné pojistné podmínky pro Cestovní pojištění Premier k platebním kartám Visa Infinite (dále jen VPP ). 1) S výjimkou úrazového pojištění se všechny druhy soukromého pojištění obsažené v cestovním pojištění k platebním kartám České spořitelny (dále jen pojištění ) sjednávají jako pojištění škodová. Úrazové pojištění se sjednává jako pojištění obnosové. 4) V zájmu zlepšení kvality služeb poskytovaných pojištěným, v návaznosti na vývoj právního prostředí a také s ohledem na obchodní politiku České spořitelny, a.s. a pojistitele, jsou Česká spořitelna, a.s. a pojistitel vždy společně oprávněny změnit nebo upravit tyto VPP. Česká spořitelna, a.s. je v takovém případě povinna pojištěného na tyto změny vhodným způsobem upozornit, a to v dostatečném předstihu. 5

150 Článek I. Vznik a trvání pojištění 1) Pojištění vzniká dnem počátku platnosti karty. V případě, že je držiteli karty vydáno více platebních (debetních či kreditních) karet Visa Infinite, pojištění se vztahuje pouze k jedné z těchto karet 2) Pojištění se vztahuje na cesty nebo pobyty v zahraničí započaté po vzniku pojištění. 3) Pojištění trvá po dobu platnosti karty. Pojištění se vztahuje na neomezený počet zahraničních cest uskutečněných v době platnosti pojištění. 4) V případě, že držitel karty požádá z důvodu nefunkčnosti karty o opětovné vydání stávající karty (tj. o vydání náhradní karty), platí k náhradní kartě pojištění stávající. 5) Pojištění se pro nezaplacení pojistného nepřerušuje. Článek II. Zánik pojištění Pojištění zaniká: 1) V případě, že bude karta zařazena do zákazu z důvodu ztráty nebo krádeže karty a pojištěný se nachází mimo území České republiky, zaniká pojištění okamžikem přechodu hranice do České republiky, v případě letecké dopravy s přeletem hranice do České republiky okamžikem vystoupení z paluby letadla na území České republiky. 2) Pokud bude karta zařazena do zákazu z důvodu odvolatelného debetu na účtu a nebo dočasného omezení dispozice s kartou na žádost majitele účtu, držitel bude i nadále pojištěn, a to až do doby konce platnosti karty. 3) Pokud bude karta zařazena do zákazu z důvodu ztráty či odcizení na území České republiky nebo je karta zařazena do zákazu z jiného důvodu, s výjimkou případů uvedených v odst. 2 a 3 tohoto článku, pojištění zaniká okamžikem zákazu na kartu. 4) Z dalších důvodů uvedených v zákoně. Článek III. Forma právních úkonů 1) Právní úkony týkající se pojištění musí mít písemnou formu s výjimkou sjednání pojištění formou obchodu na dálku. 2) Pojistitel může určit, které úkony spojené se šetřením škodných událostí nemusí mít písemnou formu. 6

151 Článek IV. Pojistné, rozsah pojištění, pojištěné osoby 1) Rozsah pojištění je vymezen v přehledu tvořícím nedílnou součást těchto pojistných podmínek. 2) Pojistné je běžným pojistným. Pojistným obdobím je jeden pojistný rok v souladu s platností platební karty. Pojistné je automaticky splatné vždy k datu roční platnosti karty. 3) V případě zániku pojištění dle článku II. se již zaplacené pojistné nevrací. 4) Pojištěné osoby: a) držitel karty, b) manžel/ka, nebo registrovaný partner/partnerka c) není-li osob uvedených pod písm. b) druh/družka d) max. tři děti osob uvedených pod písm. a) až c) do dovršení 18 let věku (poslední den pojistné ochrany je den osmnáctých narozenin). Na osoby uvedené pod písmeny b) nebo c) se pojištění vztahuje pouze za předpokladu, že v době pojistné události žijí s držitelem karty ve společné domácnosti. Článek V. Výluky z pojištění 1) Z pojištění nevzniká právo na plnění za škody vzniklé následkem: a) válečných událostí, vzpoury, povstání nebo jiných hromadných násilných nepokojů, stávky, výluky, teroristických aktů (tj. násilných jednání motivovaných politicky, sociálně, ideologicky nebo nábožensky) včetně chemické nebo biologické kontaminace, b) zásahu státní moci nebo veřejné správy, c) působení jaderné energie, d) úmyslného jednání pojištěného, nebo jiné osoby z podnětu některého z nich. 2) Z pojištění nevzniká právo na plnění za škody, které nastanou po 120. dnu souvislého pobytu v zahraničí. Článek VI. Územní platnost pojištění 1) Cestovní pojištění Premier k platebním kartám Visa Infinite platí na území celého světa, s výjimkami uvedenými v odst. 2 tohoto článku. 2) Cestovní pojištění Premier k platebním kartám Visa Infinite se nevztahuje na škodné události, které nastanou na území České republiky. 7

152 Článek VII. Povinnosti pojistníka, pojištěného a oprávněné osoby 1) Pojistník má následující povinnosti: a) informovat pojištěné o právech a povinnostech vyplývajících ze sjednání pojištění, b) předat všem pojištěným příslušné doklady vystavené pojistitelem (Brožura pokyny pro pojištěné při cestách do zahraničí a VPP, karta pojištěného). 2) Kromě dalších povinností stanovených právními předpisy je pojištěný dále povinen: a) odpovědět pravdivě a úplně na všechny písemné dotazy pojistitele týkající se pojištění, b) oznámit bez zbytečného odkladu pojistiteli všechny změny týkající se skutečností, na které se ho pojistitel tázal, c) dbát, aby pojistná událost nenastala, zejména nesmí porušovat povinnosti směřující k odvrácení nebo zmenšení nebezpečí, které jsou mu uloženy právními předpisy nebo na jejich základě nebo které na sebe vzal sjednáním pojištění. Nesmí rovněž strpět, aby tyto povinnosti porušovaly třetí osoby. 3) Nastane-li škodná událost, je oprávněná osoba kromě dalších povinností stanovených právními předpisy povinna: a) učinit veškerá opatření směřující k tomu, aby se vzniklá škoda již nezvětšovala, b) bez zbytečného odkladu pojistiteli oznámit, že taková událost nastala, podat pravdivé vysvětlení o vzniku a rozsahu následků této události, c) zabezpečit dostatečné důkazy o rozsahu vzniklé škody, např. šetřením provedeným policií nebo jinými vyšetřovacími orgány, fotografickým či filmovým záznamem, d) umožnit pojistiteli nebo osobám jím pověřeným šetření nezbytná pro posouzení nároku na pojistné plnění a jeho výši a předložit k tomu doklady, které si pojistitel vyžádá, a umožnit pořídit jejich kopie. Rodinní příslušníci držitele platební karty jsou povinni předložit pojistiteli doklady umožňující ověřit, zda jako pojištěné osoby splňují podmínky uvedené v čl. IV. odst. 4 písm. b) až d) a čl. V. odst. 2, e) postupovat v souladu se všemi pokyny pojistitele, f) oznámit bez zbytečného odkladu místně příslušné policii vznik události, která nastala za okolností nasvědčujících spáchání trestného činu nebo přestupku. 4) Nastane-li pojistná událost, je oprávněná osoba také povinna: a) postupovat tak, aby pojistitel mohl vůči jinému uplatnit právo na náhradu škody způsobené pojistnou událostí, b) bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli nalezení věci, za kterou pojistitel poskytl pojistné plnění. Pokud se pojistitel a oprávněná osoba nedohodnou jinak, je oprávněná osoba povinna vrátit pojistné plnění po odečtení přiměřených nákladů na opravu této věci, jsou-li nutné k odstranění závad, které vznikly v době, kdy byla zbavena možnosti s věcí nakládat. 8

153 Článek VIII. Povinnosti pojistitele Kromě dalších povinností stanovených právními předpisy je pojistitel povinen: 1) Po oznámení škodné události bez zbytečného odkladu zahájit šetření ke zjištění rozsahu své povinnosti plnit. 2) Ukončit šetření do tří měsíců po oznámení škodné události. Nemůže-li šetření ukončit v této lhůtě, je povinen sdělit oprávněné osobě důvody, pro které nelze šetření ukončit, a poskytnout jí na její písemnou žádost přiměřenou zálohu. Tato lhůta neběží, je-li šetření znemožněno nebo ztíženo z viny oprávněné osoby nebo pojištěného, nebo je-li v důsledku vzniku škodné události vedeno vyšetřování orgány policie nebo trestní stíhání oprávněné osoby nebo pojištěného, a to až do okamžiku skončení takového vyšetřování nebo trestního stíhání. 3) Sdělit oprávněné osobě výsledky šetření nutného ke zjištění výše pojistného plnění. 4) Zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozví při sjednávání pojištění, jeho správě a při šetření pojistných událostí. Poskytnout tyto informace může jen se souhlasem osoby, které se skutečnosti týkají, nebo pokud tak stanoví právní předpis. Článek IX. Důsledky porušení povinností 1) Porušil-li pojištěný některou z povinností uvedených v článku VII. odst. 2 písm. c) a v odst. 3 písm. a) a e) a toto porušení mělo podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh nebo zvětšení rozsahu jejích následků anebo na zjištění nebo určení výše pojistného plnění, je pojistitel oprávněn snížit pojistné plnění úměrně tomu, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah jeho povinnosti plnit. 2) Pokud ztížil pojištěný šetření pojistitele porušením některé z povinností uvedených v článku VII. odst. 3 písm. b) e) a f) je pojistitel oprávněn snížit pojistné plnění úměrně tomu, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah jeho povinnosti plnit. 3) Pojistitel není povinen plnit, jestliže pojištěný porušil některou z povinností uvedených v článku VII. odst. 3 písm. c) a d). 4) Pokud v důsledku porušení některé z povinností uvedených v článku VII. pojistiteli vznikne škoda nebo pojistitel vynaloží zbytečné náklady (např. náklady na soudní spor), má právo na jejich náhradu proti osobě, která porušením povinnosti způsobila vznik takové škody nebo zbytečných nákladů. 5) Uvede-li oprávněná osoba při uplatňování práva na plnění z pojištění nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje týkající se pojistné události nebo údaje týkající se této události zamlčí, je pojistitel oprávněn pojistné plnění odmítnout. 9

154 Článek X. Pojistné plnění 1) Pojistné plnění je omezeno horní hranicí. Horní hranice se určí limitem pojistného plnění nebo pojistnou částkou a vztahuje se na každou pojištěnou osobu, není-li ujednáno jinak. Tabulka limitů pojistného plnění je nedílnou součástí těchto VPP. 2) Nebylo-li v době vzniku události pojištění účinné a platné, není pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění. 3) Pojistitel poskytuje pojistné plnění v tuzemské měně, není-li ujednáno jinak. Pro přepočet cizí měny se použije kursu oficiálně vyhlášeného Českou národní bankou ke dni vzniku pojistné události, v případě pojištění léčebných výloh v zahraničí ke dni úhrady nákladů na základě vystaveného účtu. 4) Pojistné plnění je splatné do 15 dnů po skončení šetření nutného ke zjištění rozsahu povinnosti pojistitele plnit. Šetření je skončeno, jakmile pojistitel sdělí jeho výsledky oprávněné osobě nebo je s ní projedná. Článek XI. Rozhodné právo 1) Sjednané pojištění a právní vztahy z něj vyplývající se řídí právním řádem České republiky. 2) Pro spory ze sjednaného pojištění jsou příslušné soudy České republiky. ODDÍL B. POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH V ZAHRANIČÍ Článek XII. Trvání pojištění Jestliže v důsledku pojistného nebezpečí, které působilo v době trvání pojištění, je zdravotní stav pojištěného takový, že ani v poslední den sjednané pojistné doby neumožňuje podle rozhodnutí ošetřujícího lékaře jeho návrat do České republiky, prodlužuje se pojištění až do dne, kdy je pojištěný tohoto návratu schopen. Článek XIII. Pojistná nebezpečí Pojistná událost 1) Pojistným nebezpečím je akutní onemocnění, úraz nebo smrt pojištěného v zahraničí. 10

155 2) Pojistnou událostí je vynaložení nezbytných a přiměřených nákladů: a) na lékařské ošetření nebo léčení akutního onemocnění či úrazu pojištěného v zahraničí, která jsou z lékařského hlediska nutná, b) vzniklých v souvislosti se smrtí pojištěného, pokud je pojistitel povinen plnit. 3) vynaložení nákladů na lékařské ošetření nebo léčení jednoho úrazu či jednoho akutního onemocnění se považuje za jednu pojistnou událost. Článek XIV. Výluky z pojištění 1) Pojistitel nehradí náklady vynaložené: a) v souvislosti s úrazem nebo onemocněním, které nastaly nebo jejichž příznaky se projevily před odjezdem pojištěného na cestu do zahraničí, s výjimkou stabilizovaného chronického onemocnění, b) za léčení, které nebylo z lékařského hlediska nezbytně nutné a neodkladné, c) za psychoanalytickou a psychoterapeutickou péči, d) za odstraňování tělesných vad a anomálií, za kosmetické úkony, za očkování a dezinfekci, e) za zhotovení zubních náhrad, korunek nebo úpravu čelistí, f) v souvislosti s těhotenstvím, umělým přerušením těhotenství, potratem nebo porodem a jejich komplikacemi s výjimkou případů uvedených v článku XVII. odst. 2 písm. g), g) v souvislosti s léčením infertility nebo sterility (např. umělým oplodněním), h) v souvislosti s duševní poruchou nebo poruchou chování pojištěného (diagnózy F00 až F99 podle mezinárodní statistické klasifikace nemocí), onemocněním AIDS, infekcí HIV a pohlavními nemocemi, i) za nákup nebo pronájem zdravotních pomůcek nebo přístrojů, které nebyly předepsány lékařem, j) za lékařské vyšetření spojené s výkonem zaměstnání v zahraničí, k) za léky na choroby známé pojištěnému již před počátkem pojištění, l) za léčení pojištěného prováděné jeho příbuzným v řadě přímé, manželem nebo sourozencem, m) v souvislosti s opakovaným projevem sluneční alergie, n) v souvislosti s újmou na zdraví způsobenou v důsledku požití alkoholu nebo aplikace omamných nebo psychotropních látek, o) v souvislosti s újmou na zdraví způsobenou v důsledku úmyslného sebepoškození pojištěného, sebevraždou nebo pokusem o sebevraždu, p) za pohřeb tělesných ostatků pojištěného v České republice po jejich převozu ze zahraničí, q) v souvislosti se škodnou událostí, která nastala při provozování rizikové sportovní činnosti, tj. takové činnosti, která nespadá do žádné ze sportovních činností uvedených v článku XVIII. Jedná se zejména o skok na gumovém laně, skialpinismus, lyžování a snowboarding mimo vyznačené trasy, sjezd na horském kole, r) v souvislosti se škodnou událostí, která nastala při aktivní účasti pojištěného na sportovních akcích (závodech a soutěžích společně s tréninkem a bezprostřední přípravou na ně) konaných v rámci cest, které jsou organizovány individuálně, sportovními oddíly, cestovními kancelářemi nebo jinými subjekty vyjma golfu. Dále při akrobatickém lyžování, jízdě na bobech, skibobech, skocích na lyžích, bojových sportech, boxu, vzpírání, zápasu, karate, judu, motorových sportech všech druhů kromě jízdy na čtyřkolkách a skútru 11

156 (na sněhu a vodě), canyoningu, létání bezmotorovými letadly, balony, rogaly a jinými sportovními létajícími zařízeními, seskoku a letu s padákem, horolezectví, vysokohorské turistice (v nadmořské výšce nad m n.m.), s) za pobyt v rehabilitačních zařízeních a ústavech, v lázeňských léčebnách, ozdravovnách a sanatoriích, v léčebnách tuberkulózy a respiračních nemocí, v zařízeních pro léčbu alkoholismu, toxikomanie, hráčské nebo jiné závislosti, t) v případě provozování profesionální sportovní činnosti, u) v případě účasti pojištěného jako řidiče nebo spolujezdce motorových a nemotorových prostředků na souši, ve vodě či ve vzduchu na závodech a soutěžích nebo při přípravě na ně, v) v případě výkonu funkce nebo povolání pilota nebo jiného člena posádky letadla či vrtulníku, při létání se sportovním létajícím zařízením, bezmotorovými letadly, létání v balónech, seskocích a letech padákem, w) v případě výcviku nebo nasazení příslušníků ozbrojených sil a ozbrojených sborů, x) za osoby, které provozují činnost speleologa, kaskadéra, pyrotechnika, horníka nebo které se účastní výprav do míst s extrémními klimatickými nebo přírodními podmínkami, a na expedice, např. polární výpravy, výpravy do pouští, extrémní horolezectví apod., y) v souvislosti s výkonem horolezeckého sportu. 2) Pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění, bylo-li pojištění sjednáno po odjezdu na cestu do zahraničí. Článek XV. Povinnosti pojištěného 1) Pojištěný je povinen bez zbytečného odkladu vyhledat po vzniku úrazu nebo akutního onemocnění lékařské ošetření. Při styku se zdravotnickým zařízením je pojištěný povinen prokázat se kartou pojištěného. 2) Každý úraz nebo akutní onemocnění, které vyžadují lékařské ošetření či léčení ve zdravotnickém zařízení (s výjimkou případů, kdy úhrada nákladů s tím spojená je podle článku XIV. vyloučena z pojištění, a s výjimkou případů uvedených v odst. 4 tohoto článku), je oprávněná osoba povinna oznámit smluvní asistenční společnosti, jakmile je to objektivně možné. Po návratu do České republiky je oprávněná osoba povinna oznámit bez zbytečného odkladu pojistiteli vznik pojistné události. 3) Pojištěný je na žádost pojistitele nebo smluvní asistenční společnosti povinen zprostit třetí osoby povinnosti mlčenlivosti o skutečnostech, které tato společnost potřebuje pro účinné poskytnutí asistenčních služeb, případně zplnomocnit pojistitele k vyžádání všech nutných zpráv od třetích osob. Pojištěný je také povinen podrobit se na vyzvání pojistitele vyšetření lékařem, kterého pojistitel určí. 4) Náklady vynaložené v souvislosti s lékařským ošetřením či léčením úrazu nebo akutního onemocnění, které nepřevýší částku Kč, může pojištěný uhradit sám bez kontaktování smluvní asistenční společnosti a po návratu do České republiky bez zbytečného odkladu oznámí pojistiteli vznik pojistné události. 12

157 5) Všechny náklady, které má pojistitel ze sjednaného pojištění uhradit, je oprávněná osoba po návratu do České republiky povinna prokázat pojistiteli příslušnými originály dokladů. V případě, že originály dokladů si vyžádala zdravotní pojišťovna či jiný pojistitel, plní pojistitel i na základě jejich kopie doložené potvrzením zdravotní pojišťovny či jiného pojistitele o převzetí originálních dokladů a o výši nákladů jimi hrazených. 6) Pojištěný není oprávněn uznat bez souhlasu pojistitele nebo smluvní asistenční společnosti zcela ani zčásti jakýkoli nárok třetí osoby. Článek XVI. Důsledky porušení povinností Nedodrží-li pojištěný při provozování sportovní činnosti, pro kterou bylo sjednáno pojištění, bezpečnostní opatření včetně používání ochranných pomůcek potřebných pro bezpečný výkon sportovní činnosti, je pojistitel oprávněn pojistné plnění přiměřeně snížit. Článek XVII. Pojistné plnění 1) Pojistné plnění poskytuje pojistitel sám nebo prostřednictvím smluvní asistenční společnosti oprávněné osobě nebo jiné osobě, která příslušné náklady prokazatelně vynaložila, např. i lékaři nebo zdravotnickému zařízení, které v zahraničí pojištěného ošetřilo. 2) Pojistitel v případě akutního onemocnění nebo úrazu pojištěného uhradí náklady za: a) lékařské ošetření, b) léky a obvazový materiál předepsané lékařem; za léky se nepovažují výživné, posilující nebo vitamínové preparáty, i když jsou předepsány lékařem a obsahují léčivé látky, dále prostředky používané preventivně a návykově a kosmetické přípravky, c) léčebné prostředky použité lékařem k ošetření (např. sádra, bandáže) a nákup nebo pronájem lékařem předepsaných zdravotních pomůcek nebo přístrojů (např. podpůrných prostředků k chůzi, pojízdného křesla, dýchacího přístroje), přičemž cena za jejich pronájem nesmí přesáhnout cenu při jejich koupi, d) laboratorní rozbory a rentgenové snímky provedené z rozhodnutí lékaře, e) lékařem stanovenou fyzikální léčbu (např. léčbu zářením, teplem, světlem), f) ošetření zubním lékařem v rozsahu jednoduché výplně, případně extrakce z důvodu akutní bolesti nebo úrazu a jednoduché opravy zubních protéz v důsledku jejich poškození při pobytu v zahraničí, a to až do výše Kč, tento limit platí pro ošetření jednoho zubu (včetně nákladů na léky) během cesty nebo pobytu v zahraničí, g) lékařské ošetření při neočekávaných akutních komplikacích během prvních šesti měsíců těhotenství (s výjimkou rizikového), pokud bylo nutné k odvrácení bezprostředního nebezpečí ohrožení života matky nebo plodu, případně obou, h) dopravu pojištěného do zdravotnického zařízení nejbližšího jeho místu pobytu, které je schopné zajistit potřebnou zdravotní péči, a dopravu ze zdravotnického zařízení do místa pobytu pojištěného, i) pobyt pojištěného v nemocnici po dobu nezbytně nutnou, a to ve standardním pokoji 13

158 včetně stravování, případně umístění v nemocničním pokoji s intenzivní péčí, je-li z lékařského hlediska nezbytná, j) dopravu (tam a zpět) a ubytování rodinného příslušníka, který doprovází pojištěného po dobu hospitalizace, a to až do výše sjednaného limitu (platí v případě, že ošetřující lékař potvrdí, že hospitalizace potrvá nejméně 5 dní ode dne přijetí do nemocnice, dále pokud hospitalizovaný pojištěný není dle rozhodnutí lékaře schopen samostatného návratu zpět do České republiky a dále pokud hospitalizovaným pojištěným je osoba mladší 15-ti let. Náklady doprovázející osoby pojistitel uhradí pouze tehdy, je-li z lékařského hlediska doprovod nutný a je-li realizován prostřednictvím smluvní asistenční společnosti, k) přepravu (repatriaci) pojištěného ze zahraničí zpět do České republiky, jakmile to dovolí jeho zdravotní stav, a to za předpokladu, že není možné ze zdravotních důvodů použít původně plánovaný dopravní prostředek. Repatriaci pojištěného a její způsob musí schválit smluvní asistenční společnost nebo pojistitel, l) vyslání náhradního pracovníka za podmínky, že hospitalizace či neschopnost vykonávat činnosti spojené s účelem cesty pojištěného překročí podle vyjádření ošetřujícího lékaře dobu 5-ti po sobě jdoucích dní. Způsob dopravy náhradního pracovníka musí schválit smluvní asistenční společnost, nebo pojistitel. Náklady na dopravu, ubytování a cestovní pojištění se hradí až do výše sjednaného limitu. 3) Pojistitel v případě smrti pojištěného uhradí náklady za: přepravu (repatriaci) tělesných ostatků pojištěného z místa uložení do rakve až do pohřebního ústavu v místě, kde měl pojištěný v České republice trvalý, resp. přechodný pobyt, nebo náklady za pohřeb pojištěného ve státě, kde pojištěný zemřel (jen pokud příslušné předpisy pohřeb v zahraničí přikazují); přeprava tělesných ostatků zahrnuje i nutné vedlejší náklady s tím spojené, zejména cenu prosté rakve umožňující ostatky přepravit. 4) Pokud není dohodnuto jinak, plní pojistitel pouze do výše skutečně vynaložených nákladů, maximálně však do výše sjednaného limitu plnění za jednu pojistnou událost. Jestliže má pojištěný vůči své zdravotní pojišťovně právo na vrácení zaplacených nákladů, které mu vzniklo podle příslušného obecně závazného právního předpisu, přechází toto právo na pojistitele, pokud za pojištěného tyto náklady zaplatil. Pojištěný je povinen na žádost pojistitele potvrdit převod tohoto práva na pojistitele udělením plné moci pojistiteli nebo uzavřením smlouvy o postoupení tohoto práva. Pojištěný je dále povinen poskytnout pojistiteli potřebnou součinnost a odevzdat mu doklady potřebné k uplatnění tohoto práva. 5) Přesáhne-li lékařské ošetření nebo léčení pojištěného lékařsky nutnou míru z hlediska jeho zdravotního stavu nebo je-li požadována úhrada nepřiměřených nákladů, je pojistitel oprávněn pojistné plnění přiměřeně snížit. 6) Získá-li pojištěný od třetí osoby náhradu škody, která souvisí s pojistnou událostí, je pojistitel oprávněn o částku této náhrady snížit pojistné plnění. 7) Pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění, pokud pojištěný nesplní povinnost uloženou mu v článku XV. odst. 2 anebo pokud pojistiteli nebudou předloženy doklady uvedené v článku XV. odst

159 Článek XVIII. Sportovní činnosti Pojištění se vztahuje na následující sportovní činnosti: rekreační provozování běžných individuálních nebo kolektivních sportů v rozsahu neorganizovaných sportovních aktivit (např. aerobic, fotbal, florbal, volejbal, cyklistika, cykloturistika, motorsporty na sněhu či vodě (skútr), stolní tenis, badminton, bowling, tenis, squash, golf (včetně závodů a soutěží pořádaných na amatérské i profesionální úrovni), bruslení, skateboarding, plavání, šnorchlování, vodní lyžování, vodní atrakce a další sporty srovnatelné rizikovosti), rekreační provozování zimních sportů (na vyznačených sjezdovkách, trasách a přístupových cestách k nim), jachting, kiting, jízda na čtyřkolkách, vysokohorská turistika a treking po vyznačených a pro veřejnost otevřených cestách a stezkách max. do výšky m n.m. a do II. stupně obtížnosti podle mezinárodní stupnice UIAA včetně, via ferrata max. do stupně C včetně, rekreační sjíždění řek do 3. stupně obtížnosti včetně při nezvýšeném průtoku vody a s přiměřenou výstrojí, rafting do 3. stupně obtížnosti včetně s přiměřenou výstrojí a za účasti odborného instruktora, rekreační potápění s přístrojem do hloubky 40 m s certifikací přístrojového potápění, windsurfing, surfing, parasailing s výjimkou sportů uvedených v článku XIV. odst. 1 písm. r. Článek XIX. Pojištění nákladů za zásah horské záchranné služby 1) Pojištění léčebných výloh v zahraničí se vztahuje rovněž na náhradu nákladů za zásah horské záchranné služby (dále jen HZS), pokud byly nutně vynaloženy v přímé příčinné souvislosti se záchranou pojištěné osoby v situaci ohrožení jejího života nebo zdraví a pokud je pojištěná osoba povinna je podle právních předpisů uhradit. 2) Limit pojistného plnění za jednu pojistnou událost činí Kč za každou pojištěnou osobu. 3) Pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění, jestliže: a) HZS byla úmyslně zneužita jakýmkoli způsobem, b) k ohrožení života nebo zdraví pojištěné osoby došlo následkem její hrubé nedbalosti nebo vědomého jednání v rozporu s pokyny HZS. 4) Pojištění se za stejných podmínek vztahuje na náhradu nákladů jiných obdobných institucí jako HZS, které vykonávají záchranou činnost v horských oblastech nebo v jiném těžko dostupném přírodním prostředí (námořní záchranná služba apod.). 15

160 Článek XX. Další služby pojistitele 1) Pojistitel prostřednictvím smluvní asistenční společnosti poskytuje pojištěnému tyto další služby: a) doporučení a zprostředkování služeb lékaře a přijetí pojištěného do zdravotnického zařízení, b) organizaci pohřbu v ČR, náklady na pohřeb se nehradí, c) pomoc pojištěnému při získání náhradních cestovních dokladů v případě jejich ztráty nebo odcizení, d) úhradu nákladů v souvislosti se ztrátou cestovních dokladů pro případ jejich ztráty nebo zničení v přímé souvislosti s pojistnou událostí krytou ostatními druhy pojištění těchto VPP, e) právní pomoc spočívající v zajištění právního zástupce pojištěného v případě, že se pojištěný dopustil neúmyslného porušení zákonů hostitelské země, a to až do výše Kč (např. právní pomoc v případě regresního řízení). Náklady na právní pomoc však nebudou hrazeny, jedná-li se o právní pomoc v souvislosti s následky provozu motorového vozidla, výkonem povolání pojištěného, manipulací a držením omamných a psychotropních látek a porušením zákonů z nedbalosti, f) poskytnutí půjčky pojištěnému až do výše sjednaného limitu na složení kauce v souvislosti s autonehodou, půjčka bude poskytnuta v hotovosti v měně státu, kde se pojištěný nachází, za předpokladu, že třetí osoba na území České republiky prostřednictvím pojistitele nebo smluvní asistenční společnosti předem uhradí částku půjčky, požadovanou pojištěným v Kč (v kurzovém přepočtu), g) úhradu nákladů na nezbytně nutné telefonické hovory pojištěného, příp. jiných osob s asistenční službou, související s pojistnou událostí nebo dalšími službami pojistitele, h) úhradu prokazatelně vynaložených nákladů na stravu, úschovu zavazadel a ubytování, které je pojištěný nucen vynaložit v důsledku toho, že letadlo, v němž má pojištěný rezervovaný oficiálně registrovaný let v rámci pojištěné cesty, bylo na odletu zpožděno nejméně o 6 hodin. i) úhradu prokazatelně vynaložených nákladů na pořízení nezbytných náhradních věcí, které je pojištěný nucen si pořídit v důsledku toho, že řádně registrovaná zavazadla, která pojištěný odevzdal k přepravě leteckému přepravci, byla prokazatelně ztracena nebo byla zpožděna po příletu pojištěného plánovaným letem do cílové destinace (nikoli však po návratu do země trvalého bydliště pojištěného) nejméně o 6 hodin. Pojištění platí pouze pro oficiální registrované lety v rámci pojištěné cesty. Výše limitu plnění za každého pojištěného a limit plnění za každou další hodinu zpoždění (po uplynutí stanovené lhůty) jsou určeny sjednanou variantou pojištění. 2) Tyto další služby může smluvní asistenční společnost odmítnout, jestliže jí pojištěný, případně jiná osoba, nepředá potřebné informace jakmile je to po zjištění pojistné události objektivně možné. 16

161 ODDÍL C. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Článek XXI. Pojistné nebezpečí Pojistná událost 1) Pojistným nebezpečím je neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly pojištěného nezávisle na jeho vůli. 2) Pojistnou událostí je úraz pojištěného v důsledku pojistného nebezpečí uvedeného v odst. 1 tohoto článku, který nastal v době trvání pojištění a pojištěnému způsobil poškození zdraví nebo smrt, a to i tehdy, pokud se poškození zdraví projevilo nebo smrt nastala až po skončení pojištění. Článek XXII. Právo pojistitele zjišťovat zdravotní stav Pojistitel je oprávněn zpracovávat v souvislosti s šetřením škodné události citlivé údaje vypovídající o zdravotním stavu pojištěného ve smyslu zvláštního zákona a zjišťovat jeho zdravotní stav nebo příčinu jeho smrti. Článek XXIII. Povinnosti pojištěného 1) Pojištěný je povinen podstoupit v rozsahu nutném k zajištění výkonu práv a plnění povinností pojistitele plynoucích ze sjednaného pojištění prohlídku nebo vyšetření ve zdravotnickém zařízení určeném pojistitelem; pojistitel v takovém případě uhradí pojištěnému náklady spojené s prohlídkou nebo vyšetřením včetně nákladů na jeho dopravu do tohoto zařízení obvyklým hromadným dopravním prostředkem po území České republiky. 2) Pojištěný je povinen v případě úrazu vyhledat bez zbytečného odkladu lékařské ošetření, léčit se podle pokynů lékaře, dodržovat léčebný režim stanovený lékařem, vyloučit veškerá jednání, která brání jeho uzdravení, a poskytovat pojistiteli součinnost při kontrole průběhu léčebného procesu. Článek XXIV. Povinnosti pojistitele Pojistitel je povinen umožnit pojištěnému nahlížet do Oceňovacích tabulek pro likvidaci příslušných pojistných událostí. 17

162 Článek XXV. Důsledky porušení povinností Porušil-li pojištěný nebo oprávněná osoba své povinnosti týkající se pojištění, je pojistitel oprávněn v případech stanovených zákonem plnění ze sjednaného pojištění odmítnout. Článek XXVI. Druhy pojistného plnění 1) Pojistitel poskytne pojistné plnění : a) pojištěnému za trvalé následky úrazu, b) oprávněné osobě uvedené v zákonu za smrt pojištěného následkem úrazu. 2) V případě pojistné události je pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění v rozsahu stanoveném sjednanou variantou pojištění. Výši pojistného plnění určuje pojistitel podle zásad uvedených v článku XXVII. až XXVIII. a podle svých Oceňovacích tabulek pro likvidaci pojistných událostí z úrazového pojištění (dále jen oceňovací tabulky ) platných v době oznámení pojistné události. Pojistitel je oprávněn podle vývoje lékařské vědy a praxe oceňovací tabulky doplňovat a měnit. Článek XXVII. Pojistné plnění za trvalé následky úrazu 1) Zanechá-li úraz pojištěnému trvalé následky, vyplatí pojistitel pojistné plnění ve výši procentního podílu z pojistné částky, který přísluší pro jednotlivá tělesná poškození podle příslušné oceňovací tabulky a odpovídá rozsahu trvalých následků po jejich ustálení; v případě, že se neustálily do tří let ode dne úrazu, vyplatí pojistitel pojistné plnění podle procentního podílu, který odpovídá jejich stavu ke konci této lhůty. Stanoví-li příslušná oceňovací tabulka procentní rozpětí, určí pojistitel výši pojistného plnění tak, aby v rámci daného rozpětí odpovídalo povaze a rozsahu trvalého tělesného poškození způsobeného úrazem. 2) Podmínkou vzniku nároku na plnění je skutečnost, že rozsah trvalých následků způsobených pojištěnému jedním úrazovým dějem dosáhl minimální výše 10-ti % ohodnocení. 3) Rozsah trvalých následků úrazu určuje pojistitel na základě prohlídky pojištěného příslušným odborným lékařem a po případné konzultaci se svým posudkovým lékařem. 4) Způsobil-li jeden úraz pojištěnému několik trvalých následků, hodnotí se celkové trvalé následky součtem procent pro jednotlivé následky, nejvýše však 100 %, není-li ujednáno jinak. 5) Týkají-li se jednotlivé následky po jednom nebo více úrazech téhož údu, orgánu nebo jejich částí, hodnotí je pojistitel jako celek, a to nejvýše procentem, uvedeným v příslušné oceňovací tabulce pro anatomickou nebo funkční ztrátu příslušného údu, orgánu nebo jejich částí. 18

163 6) Týkají-li se trvalé následky úrazu části těla nebo orgánu, které byly poškozeny již před úrazem, sníží pojistitel pojistné plnění o tolik procent, kolika procentům odpovídá rozsah předcházejícího poškození stanovený též podle příslušné oceňovací tabulky. 7) Nemůže-li pojistitel ukončit své šetření proto, že trvalé následky úrazu nejsou po uplynutí jednoho roku ode dne úrazu ustáleny, avšak je známo, jaký bude jejich minimální rozsah, poskytne pojištěnému na jeho písemnou žádost přiměřenou zálohu na pojistné plnění. 8) Jestliže před výplatou pojistného plnění za trvalé následky úrazu pojištěný zemře, nikoliv však na následky tohoto úrazu, vyplatí pojistitel jeho dědicům částku, která odpovídá rozsahu trvalých následků úrazu stanovenému před smrtí pojištěného. Článek XXVIII. Pojistné plnění za smrt následkem úrazu 1) Zemře-li pojištěný následkem úrazu, který vznikl v době trvání pojištění, nejpozději však do tří let ode dne úrazu, vyplatí pojistitel pojistné plnění ve výši sjednané pojistné částky. 2) Zemře-li pojištěný následkem úrazu a pojistitel již poskytl pojistné plnění za trvalé následky tohoto úrazu, vyplatí pojistitel pojistné plnění ve výši rozdílu mezi pojistnou částkou pro případ smrti následkem úrazu a částkou již vyplacenou. Článek XXIX. Omezení nebo vyloučení pojistného plnění 1) Pojistitel je oprávněn snížit pojistné plnění až na polovinu, došlo-li k pojistné události v souvislosti s jednáním pojištěného: a) pro které byl pravomocně odsouzen; bylo-li toto jednání pojištěného úmyslné nebo pro společnost zvlášť nebezpečné, může pojistitel pojistné plnění snížit o více než polovinu, b) při kterém požil alkohol, léky, aplikoval si omamné či toxické látky nebo přípravky tyto látky obsahující, c) jímž jinému způsobil nebezpečným jednáním újmu na zdraví nebo smrt anebo jímž jinak hrubě porušil důležitý zájem společnosti. 2) Oprávněná osoba nemá právo na pojistné plnění, způsobila-li sama nebo jiná osoba z jejího podnětu pojištěnému smrt úmyslným trestným činem nebo se na spáchání takového trestného činu podílela a byla pro něj soudem pravomocně odsouzena. Pojistitel není povinen plnit, neníli trestní řízení pravomocně ukončeno. 3) Pojistitel dále neplní za škodné události, které nastaly: a) v případě provozování profesionální sportovní činnosti, b) v souvislosti se škodnou událostí, která nastala při provozování rizikové sportovní činnosti, tj. takové činnosti, která nespadá do žádné ze sportovních činností uvedených v článku XIX. Jedná se zejména o skok na gumovém laně, skialpinismus, lyžování a snowboarding mimo vyznačené trasy, sjezd na horském kole, 19

164 c) v souvislosti se škodnou událostí, která nastala při aktivní účasti pojištěného na sportovních akcích (závodech a soutěžích společně s tréninkem a bezprostřední přípravou na ně) konaných v rámci cest, které jsou organizovány individuálně, sportovními oddíly, cestovními kancelářemi nebo jinými subjekty vyjma golfu. Dále při akrobatickém lyžování, jízdě na bobech, skibobech, skocích na lyžích, bojových sportech, boxu, vzpírání, zápasu, karate, judu, motorových sportech všech druhů, raftingu a jiném sjíždění divokých řek vyššího stupně obtížnosti než 3, canyoningu, potápění s dýchacím přístrojem v hloubkách více než 40 m, létání bezmotorovými letadly, balony, rogaly a jinými sportovními létajícími zařízeními, seskoku a letu s padákem, horolezectví, vysokohorské turistice (v nadmořské výšce nad m n.m.), d) v případě účasti pojištěného jako řidiče nebo spolujezdce motorových a nemotorových prostředků na souši, ve vodě či ve vzduchu na závodech a soutěžích nebo při přípravě na ně, e) v případě výkonu funkce nebo povolání pilota nebo jiného člena posádky letadla či vrtulníku, při létání se sportovním létajícím zařízením, bezmotorovými letadly, létání v balónech, seskocích a letech s padákem, f) v případě výcviku nebo nasazení příslušníků ozbrojených sil a ozbrojených sborů, g) osobám, které provozují činnost speleologa, kaskadéra, pyrotechnika, horníka nebo které se účastní výprav do míst s extrémními klimatickými nebo přírodními podmínkami, a na expedice, např. polární výpravy, výpravy do pouští, extrémní horolezectví apod. h) z důvodu úmyslného sebepoškození, sebevraždy nebo pokusu o sebevraždu, i) při výkonu horolezeckého sportu, j) osobě starší 70-ti let, pokud následkem tohoto úrazu byla smrt pojištěné osoby. 4) Pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění vyjádřil-li pojištěný písemný nesouhlas se zpracováním a předáváním osobních údajů o svém zdravotním stavu. 5) Pojistitel neplní za: a) vznik a zhoršení kýl (hernií), nádorů všeho druhu a původu, bércových vředů, diabetických gangrén, aseptických zánětů pochev šlachových, svalových úponů, tíhových váčků, epikondylitid, b) výhřez meziobratlové ploténky, ploténkové páteřní syndromy a jiné dorzopatie (diagnózy M40 až M54 podle mezinárodní statistické klasifikace nemocí), c) kolapsy, epileptické nebo jiné záchvaty a křeče, které zachvátí celé tělo, pokud nevznikly výlučně následkem úrazu, d) újmy na zdraví vzniklé vlivem duševní poruchy nebo poruchy chování (diagnózy F00 až F99 podle mezinárodní statistické klasifikace nemocí), e) poškození zdraví vzniklé v souvislosti s těhotenstvím, umělým přerušením těhotenství, potratem nebo porodem, f) infekční nemoci, a to, i když byly přeneseny v důsledku úrazu, g) pracovní úrazy a nemoci z povolání, pokud neodpovídají definici úrazu dle článku XLIII. odst. 27, h) následky diagnostických, léčebných a preventivních zákroků, i když byly provedeny v důsledku úrazu, i) zhoršení nebo projevení se nemoci v důsledku úrazu, j) smrt nebo újmy na zdraví vzniklé působením mikrobiálních jedů a imunotoxických látek. 20

165 ODDÍL D. POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL Článek XXX. Předmět pojištění 1) Předmětem pojištění jsou zavazadla a věci osobní potřeby, které si pojištěný vzal na cestu a pobyt do zahraničí. Jde o věci, které jsou majetkem pojištěného a dále o cizí věci, které pojištěný oprávněně užívá, (dále jen pojištěné věci ). 2) Předmětem pojištění nejsou: a) cennosti (peníze, cestovní šeky, vkladní knížky, platební karty, cenné papíry, ceniny, známky, šperky, drahé kovy, drahé kameny a předměty z nich vyrobené, perly, předměty vyrobené z kožešiny); výjimku tvoří snubní prsteny osobní povahy, b) starožitnosti, věci historické nebo umělecké hodnoty, sbírky všeho druhu, c) písemnosti, plány a jiná dokumentace, jakékoliv individuálně zhotovené záznamy, d) motorová a přípojná vozidla (včetně jejich příslušenství), motocykly, motokola, jízdní kola a obdobná zařízení s vlastním pojezdovým pohonem, e) motorová plavidla (včetně jejich příslušenství), f) letadla (včetně jejich příslušenství), rogalla, horkovzdušné balony, lodě, plavidla (kromě dětských nafukovacích člunů) apod. včetně jejich náhradních dílů, součástí, vybavení a příslušenství, g) obchodní zboží, věci určené k prodeji, předměty určené na výstavy, názorné modely, prototypy, vzorky, h) věci uložené v úschovnách, s výjimkou úschov realizovaných v ubytovacím zařízení, nebo věci odložené v automatických úložních schránkách, i) elektronické a optické přístroje uložené v zavazadle, které bylo odevzdáno leteckému dopravci k přepravě. Článek XXXI. Pojistná nebezpečí 1) Oprávněné osobě vznikne právo na pojistné plnění, byla-li škoda na pojištěných věcech způsobena: a) dopravní nebo jinou nehodou včetně úrazu, následkem které byl pojištěný zbaven možnosti pojištěné věci opatrovat, b) krádeží, při které pachatel prokazatelně překonal překážky chránící věc před odcizením, c) loupeží, při které se pachatel zmocnil věci tak, že použil proti pojištěnému násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí, d) požárem a jeho průvodními jevy, e) výbuchem, f) úderem blesku, g) nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo jeho nákladu, h) povodní nebo záplavou, i) vichřicí nebo krupobitím, j) sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením lavin, k) zemětřesením, l) pádem stromů, stožárů nebo jiných předmětů, nejsou-li součástí téhož souboru jako pojištěná věc, 21

166 m) kapalinou unikající z vodovodních zařízení nebo médiem vytékajícím z hasicích zařízení. Článek XXXII. Pojistná událost 1) Pojistnou událostí je poškození, zničení nebo odcizení pojištěných věcí zapříčiněné některým z pojistných nebezpečí uvedených v článku XXXI. Pojistnou událostí je i poškození, zničení nebo ztráta pojištěné věci v přímé souvislosti s událostí uvedenou v článku XXXI. 2) Pojistnou událostí je dále škoda na pojištěných věcech zapříčiněná některým z pojistných nebezpečí uvedených v čl. XXXI., která vznikla v době, kdy pojištěný tyto věci: a) předal veřejnému dopravci k přepravě proti potvrzení nebo podle pokynu dopravce uložil do prostoru určeného pro společnou přepravu zavazadel (s výjimkou prostoru pro přepravu osob), b) uložil v ubytovacím zařízení, ve kterém je ubytován, na místě k tomu určeném. 3) Podmínkou vzniku práva na pojistné plnění je skutečnost, že pojistné nebezpečí působilo v době trvání pojištění. Článek XXXIII. Pojistná hodnota 1) Pojistnou hodnotou věci je její nová cena (pojištění na novou cenu), není-li v těchto VPP uvedeno jinak. Článek XXXIV. Limit pojistného plnění Limit pojistného plnění je horní hranicí plnění a je určen sjednanou variantou pojištění. Článek XXXV. Pojistné plnění Kromě obecných ustanovení uvedených v článku X. je pojistné plnění upraveno následovně: 1) Pokud se oprávněná osoba podílí na pojistném plnění dohodnutou spoluúčastí, spoluúčast pojistitel odečte od celkové výše pojistného plnění. Celkovou výší pojistného plnění se rozumí plnění, na které vznikl nárok podle všech podmínek sjednaného pojištění, před odečtením spoluúčasti. Pokud celková výše pojistného plnění nepřesahuje sjednanou spoluúčast, pojistitel pojistné plnění neposkytne. 22

167 2) Je-li věc pojištěna na novou cenu, vzniká oprávněné osobě právo, aby jí pojistitel vyplatil v případě: a) zničení, odcizení nebo ztráty pojištěné věci částku odpovídající přiměřeným nákladům na znovupořízení stejné nebo srovnatelné nové věci a sníženou o cenu využitelných zbytků, b) poškození pojištěné věci částku odpovídající přiměřeným nákladům na opravu poškozené věci a sníženou o cenu využitelných zbytků nahrazovaných částí. Bude-li poškozena, zničena, odcizena nebo ztracena pojištěná věc, jejíž zůstatková hodnota z nové ceny (v %) byla před vznikem pojistné události nižší než 70 %, vyplatí pojistitel plnění podle odstavce 3 tohoto článku. 3) Je-li věc pojištěna na časovou cenu, vzniká oprávněné osobě právo, aby jí pojistitel vyplatil v případě: a) zničení, odcizení nebo ztráty pojištěné věci částku odpovídající přiměřeným nákladům na znovupořízení stejné nebo srovnatelné nové věci a upravenou o částku odpovídající stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení anebo zhodnocení věci (např. opravou, modernizací) z doby před pojistnou událostí a o cenu využitelných zbytků, nejvýše však částku nepřesahující limit plnění, b) poškození pojištěné věci částku odpovídající přiměřeným nákladům na opravu poškozené věci a upravenou o částku odpovídající stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení anebo zhodnocení nahrazovaných částí z doby před pojistnou událostí a o cenu využitelných zbytků nahrazovaných částí, maximálně však částku nepřesahující limit plnění. 4) Plnění pojistitele za opravu poškozené věci nesmí převýšit částku stanovenou limitem pojistného pro případ jejího zničení, odcizení nebo ztráty. 5) Pojistitel může v odůvodněných případech rozhodnout o poskytnutí naturálního plnění opravou nebo výměnou věci. Pokud pojistitel rozhodl o tom, že poskytne naturální plnění a oprávněná osoba přesto opravila nebo vyměnila věci jiným způsobem, je pojistitel povinen plnit jen ve výši, kterou by plnil, kdyby oprávněná osoba postupovala podle jeho pokynů. 6) Za pojistnou událost vzniklou krádeží pojištěných věcí, které byly v době vzniku škody umístěny: a) ve stanu, b) v přívěsu či ve střešním nosiči vozidla, který má některou ze stěn z nepevného materiálu (např. z plachtoviny), činí limit pojistného plnění Kč za každého pojištěného. Pojištění se netýká elektronických a optických přístrojů (včetně jejich příslušenství), které byly v době vzniku pojistné události umístěny v těchto objektech. Článek XXXVI. Výluky z pojištění 1) Pojištění se nevztahuje na: a) zavazadla odcizená z neuzamčených prostorů, b) zavazadla odcizená z bezpečně uzamčených prostorů, nepotvrdí-li policie násilné otevření nebo vniknutí, 23

168 c) zavazadla odcizená z nákladního prostoru vozidla, d) zboží podléhající rychlé zkáze, poživatiny, cigarety a alkohol, e) klíče, f) brýle, kontaktní čočky, umělé zuby, zubní můstky, protézy všeho druhu a jiné zdravotnické přístroje a materiál kromě vozíku pro invalidy, pokud k jejich poškození nebo zničení nedošlo při tak vážném poranění pojištěného, že si vyžádalo asistenční službu pojistitele, g) elektronické hry a jejich příslušenství, h) věci zapůjčené, převzaté, pronajaté a cizí, i) hudební nástroje, umělecké předměty, sběratelské předměty, nábytek, starožitnosti, lovecké pušky, zbraně a střelivo všeho druhu, j) zapomenuté, založené nebo ztracené věci, k) záznamy na nosičích dat, fotografické, filmové, zvukové záznamy a záznamy obdobného charakteru, l) poškození nebo zničení odděleně přepravovaných položek v průběhu přepravy před Vaším převzetím, m) poškození sežehnutím, připálením, varem, žehlením nebo sušením. 2) Pojistné plnění se neposkytuje za žádnou škodu, která je zcela nebo zčásti následkem: a) opotřebování nebo postupného chátrání, b) působení hmyzu nebo škůdců, c) skryté vady nebo poškození, d) nevysvětlitelného zmizení. Článek XXXVII. Přechod vlastnictví Na pojistitele nepřechází vlastnictví nalezeného pojištěného majetku, za který pojistitel poskytl pojistné plnění v důsledku pojistné události na zavazadlech. ODDÍL E. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU Článek XXXVIII. Pojistná nebezpečí, rozsah pojištění 1) Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou jinému při cestě a pobytu v zahraničí (mimo území České republiky) v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného v běžném občanském životě. 2) Z pojištění odpovědnosti za škodu podle těchto pojistných podmínek má pojištěný právo, aby pojistitel uhradil v případě vzniku pojistné události: a) škodu na zdraví nebo na životě, b) škodu na věci jejím poškozením, zničením nebo ztrátou. 3) Pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch třetí osoby v důsledku zaviněného protiprávního jednání 24

169 pojištěného, jestliže z odpovědnosti za škodu na zdraví, ke které se tyto náklady vážou, vznikl nárok na plnění z pojištění podle těchto VPP. Článek XXXIX. Pojistná událost 1) Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit škodu, jež nastala v souvislosti s činností nebo vztahem uvedeným v článku XXXVIII. a se kterou je spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění. 2) Pojistitel je povinen poskytnout pojistné plnění za předpokladu, že právní skutečnost, v jejímž důsledku škoda vznikla, nastala v době trvání pojištění. 3) Více nároků na náhradu škody vyplývajících z jedné příčiny nebo z více příčin, které spolu časově, místně nebo jinak přímo souvisí, a to nezávisle na počtu poškozených osob, se považují za jednu pojistnou událost. 4) Rozhoduje-li o náhradě škody nebo její výši soud nebo jiný oprávněný orgán, je pojistitel povinen plnit podle článku XXXVIII. odst. 2 až poté, kdy mu bylo doručeno jeho pravomocné rozhodnutí. Článek XL. Výluky z pojištění 1) Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu: a) způsobenou úmyslně nebo převzatou nad rámec stanovený právním předpisem, b) způsobenou na věci, kterou pojištěný užívá neoprávněně, c) způsobenou působením teploty, unikajících látek (např. plynů, par, popílku, dýmu apod.) nebo působením vlhkosti, hluku, záření a odpadů všeho druhu, d) způsobenou znečištěním životního prostředí, e) způsobenou v důsledku právní skutečnosti, o které pojištěný v době sjednání pojištění věděl nebo mohl vědět, f) způsobenou při profesionální sportovní činnosti, g) způsobenou na věcech vypůjčených, najatých, svěřených do úschovy, či předaných pojištěnému do užívání, držení, k přepravě, či zpracování, h) způsobenou zaměstnavateli při plnění pracovních úkolů nebo přímé souvislosti s ním nebo způsobenou při podnikatelské činnosti pojištěného, i) způsobenou po požití alkoholu nebo aplikaci omamných nebo psychotropních látek, j) způsobenou manželu pojištěného, jeho sourozenci nebo příbuzným v řadě přímé nebo osobám, které s pojištěným žijí ve společné domácnosti, k) způsobenou při provozování nebo řízení motorového i nemotorového vzdušného nebo vodního plavidla, k jehož vedení je požadován průkaz letecké nebo plavební způsobilosti, l) způsobenou provozem vozidla, pokud vznikl nárok na pojistné plnění z povinného pojištění, m) způsobenou provozem dopravních prostředků a dalšími činnostmi, u kterých právní 25

170 předpis ukládá povinnost uzavřít pojištění nebo se na ně vztahuje pojištění ze zákona, s výjimkou spoluúčasti pojištěného na škodě způsobené na zapůjčeném vozidle nebo plavidle na základě písemné smlouvy sjednané mezi pojištěným a registrovanou půjčovnou motorových vozidel nebo plavidel, a to do maximální výše Kč, n) způsobenou v souvislosti s činností, při které právní předpis ukládá povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu, o) způsobenou zavlečením nebo rozšířením nakažlivé choroby lidí, zvířat nebo rostlin, p) vyplývající z vlastnictví a používání zbraní, q) způsobenou sesuvem půdy nebo důsledky poddolování. 2) Pojistitel neposkytne plnění za: a) pokuty, penále či jiné smluvní, správní nebo trestní sankce nebo jiné platby, které mají represivní, exemplární nebo preventivní charakter, b) náhradu nemajetkové újmy způsobené neoprávněným zásahem do práva na ochranu osobnosti, c) škody při výkonu povolání nebo při podnikatelské činnosti pojištěného včetně odpovědnosti za škodu vzniklou jeho pracovníkovi podle pracovněprávních předpisů a odpovědnosti za výrobek, d) škody při plnění pracovních úkolů v pracovněprávních vztazích nebo v přímé souvislosti s nimi, za něž pojištěný odpovídá svému zaměstnavateli, e) škody při sportovní činnosti, která je vyloučena z pojištění zdravotních nákladů, pokud si pojištěný rozsah pojištění zdravotních nákladů nerozšířil, f) škody způsobené zvířaty, g) škody, za které pojištěný odpovídá v důsledku své aktivní účasti na závodech a sportovních soutěžích včetně přípravy na ně. Článek XLI. Povinnosti pojištěného 1) Nastane-li škodná událost, má pojištěný, kromě povinností uvedených v právních předpisech a článku VII., zejména následující povinnosti: a) písemně bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli, že poškozený uplatnil proti němu právo na náhradu škody, a vyjádřit se ke své odpovědnosti za vzniklou škodu, k požadované náhradě škody a její výši, b) písemně bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli, že v souvislosti se škodnou událostí bylo proti němu zahájeno soudní (občanskoprávní i trestní) nebo rozhodčí řízení a informovat o průběhu a výsledcích řízení, c) nesmí bez souhlasu pojistitele uhradit ani se zavázat k úhradě promlčené pohledávky nebo její části, d) nesmí bez souhlasu pojistitele zcela nebo zčásti uznat nárok z titulu odpovědnosti za škodu. 2) Pojištěný má v řízení o náhradě škody vedeném proti němu zejména následující povinnosti: a) postupovat v souladu s pokyny pojistitele, zejména se dohodnout s pojistitelem na tom, kdo bude pojištěného zastupovat, b) nesmí bez souhlasu pojistitele uzavřít soudní smír, c) vznést námitku promlčení, 26

171 d) na pokyn pojistitele podat opravný prostředek, e) postupovat tak, aby nezavdal příčinu k vydání rozsudku pro zmeškání nebo pro uznání. 3) Porušil-li pojištěný některou z povinností uvedených v odst. 1 písm. a), b) a d) a v odst. 2 písm. a), b) a e) tohoto článku a toto porušení mělo vliv na zjištění nebo určení výše pojistného plnění, je pojistitel oprávněn snížit pojistné plnění úměrně tomu, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah jeho povinnosti plnit. 4) Pojistitel není povinen plnit, jestliže pojištěný porušil některou z povinností uvedených v odst. 1 písm. c) a v odst. 2 písm. c) a d) tohoto článku. Článek XLII. Pojistné plnění Kromě obecných ustanovení uvedených v článku X. je plnění pojistitele upraveno následovně: 1) Pojistitel uhradí za pojištěného škodu z jedné pojistné události maximálně do výše limitu pojistného plnění. 2) Za škodu způsobenou na cennostech, jakož i na věcech umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty (např. obrazy, sochy, sbírky známek), je pojistitel povinen poskytnout plnění nejvýše do částky Kč za jednu takovou věc (sbírku) a za škodu na penězích, směnkách, cenných papírech a ceninách nejvýše do celkové částky Kč. 3) V pojištění odpovědnosti za škodu může právo na pojistné plnění uplatnit pouze pojištěný. Pojistné plnění vyplácí pojistitel poškozenému, poškozený však právo na pojistné plnění proti pojistiteli nemá. ODDÍL F. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Článek XLIII. Výklad pojmů Pro účely pojištění podle těchto pojistných podmínek platí následující výklad pojmů: 1) Akutním onemocněním se rozumí nemoc, která přímo ohrožuje život nebo zdraví pojištěného nezávisle na jeho vůli a vyžaduje neodkladné lékařské ošetření. 2) Asistenční společností se rozumí subjekt, který na základě smluvního vztahu s pojistitelem zabezpečuje a organizuje poskytování asistenčních služeb. 3) Běžným pojistným je pojistné stanovené za pojistné období. 4) Cestou se rozumí doprava z území České republiky do zahraničí a na ni navazující pobyt mimo území České republiky. 27

172 5) Lhůta určená podle měsíců končí dnem, který předchází dnu, jenž se svým číselným označením shoduje se dnem, od kterého lhůta počíná. Není-li takový den v posledním měsíci, připadne konec lhůty na jeho poslední den. 6) Nemocí se rozumí porucha tělesného nebo duševního zdraví pojištěného zjištěná a klasifikovaná podle všeobecně uznaného stavu lékařské vědy. 7) Nemocnicí se rozumí zdravotnické zařízení poskytující ambulantní a lůžkovou základní a specializovanou péči, jejíž součástí jsou i nezbytná preventivní opatření. 8) Oprávněnou osobou je osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění. Oprávněnou osobou je pojištěný, v případě uvedeném v článku XXVI. odst. 1 písm. b) osoba uvedená v zákoně. 9) Pojistitelem je Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. 10) Pojistníkem je Česká spořitelna, a.s., která uzavřela s pojistitelem Rámcovou pojistnou smlouvu o poskytování Cestovního pojištění Premier pro držitele platebních karet Visa Infinite a jejich rodinných příslušníků. 11) Pojistnou částkou je částka, ze které se stanoví výše pojistného plnění v případě pojistné události, popř. která je jeho horní hranicí. 12) Pojistnou dobou je doba, na kterou je pojištění sjednáno. 13) Pojistnou událostí je nahodilá událost blíže označená v pojistné smlouvě (ve VPP) nebo ve zvláštním právním předpisu, na který se pojistná smlouva (VPP) odvolává a se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění. 14) Pojistným nebezpečím je možná příčina vzniku pojistné události. 15) Pojistným obdobím je časové období za které se platí běžné pojistné. 16) Pojistným plněním je finanční plnění poskytnuté pojistitelem na základě pojistné smlouvy v případě vzniku pojistné události. 17) Pojistným rizikem je míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události vyvolané pojistným nebezpečím. 18) Pojištěnému blízkou osobou je manžel, sourozenci nebo příbuzní v řadě přímé nebo osoby, které s ním žijí ve společné domácnosti. 19) Pojištěním obnosovým je pojištění, jehož účelem je získání obnosu, tj. dohodnuté finanční částky v důsledku pojistné události ve výši, která je nezávislá na vzniku nebo rozsahu škody. 28

173 20) Pojištěním škodovým je pojištění, jehož účelem je náhrada škody vzniklé v důsledku pojistné události. 21) Pojištěným je osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost za škodu nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se pojištění vztahuje. 22) Poškozením věci se rozumí takové poškození věci, které lze odstranit opravou, přičemž náklady na tuto opravu nepřevýší částku odpovídající nákladům na znovupořízení stejné nebo srovnatelné věci. 23) Profesionální sportovní činností je jakákoli sportovní činnost, kterou sportovci vykonávají za úplatu, jakož i jakákoli příprava k této činnosti. Nejde o sportovní činnosti prováděné z důvodů zdravotních či rekreačních. 24) Spoluúčast je částka dohodnutá při sjednání pojištění, kterou se oprávněná osoba podílí na pojistném plnění. Spoluúčast může být vyjádřena pevnou částkou, procentem nebo jejich kombinací. 25) Stabilizovaným chronickým onemocněním se rozumí takové onemocnění, které sice existovalo ke dni počátku pojištění, avšak stav pojištěného během 12 měsíců před jeho odjezdem na cestu do zahraničí nenasvědčoval tomu, že by v průběhu cesty nastala potřeba vyhledat lékaře. 26) Škodnou událostí je skutečnost, ze které vznikla škoda a která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění. 27) Úrazem se rozumí neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle na vůli pojištěného, kterým bylo pojištěnému během trvání pojištění poškozeno zdraví nebo způsobena smrt. Jestliže se poškození zdraví projevilo nebo smrt nastala až po skončení pojištění, plní pojistitel tehdy, došlo-li k úrazu během trvání pojištění. 28) Užíváním věci se rozumí stav, kdy pojištěný má věc movitou nebo nemovitou po právu ve své moci a je oprávněn využívat její užitné vlastnosti. 29) Zákonem se rozumí zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, v platném znění. 30) Zničením věci se rozumí takové poškození, které není možné odstranit ekonomicky účelnou opravou, přičemž věc už není možné dále používat k původnímu nebo podobnému účelu. 31) Ztrátou věci se rozumí stav, kdy pojištěný, resp. poškozený ztratil nezávisle na své vůli možnost s věcí disponovat. 32) Zůstatkovou hodnotou věci se rozumí nová cena věci snížená o částku odpovídající stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení s přihlédnutím k případnému zhodnocení věci (např. opravou, modernizací) z doby před pojistnou událostí. Článek XLIV. Tyto VPP nabývají účinnosti dnem

174 Pojištění Limity plnění v Kč Premier Pojištění Limity plnění v Kč Premier Léčebné výlohy Další služby poskytované asistenční službou pojistitele Repatriace * bez limitu Repatriace tělesných ostatků * bez limitu Náhrada na pořízení rakve * bez limitu Právní pomoc * Autonehoda kauce * Regresní řízení právní pomoc * Cest. výdaje pro náhradního pracovníka na zastoupení pojištěného * Cest. výdaje pro rodinného příslušníka * Ztráta cestovních dokumentů * Max. limit plnění na 1 pojistnou událost v rámci asistence * Zpoždění zavazadel / hod. max spoluúčast 6 hod. Zpoždění letu / hod. max spoluúčast 6 hod. Úrazové pojištění smrt následkem úrazu Úrazové pojištění trvalé následky úrazu Odpovědnost za škodu život a zdraví Odpovědnost za škodu věc Pojištění zavazadel spoluúčast v Kč 0 limit na jednu věc Maximální souvislá doba pobytu 120 * Limity za služby poskytované asistenční službou nelze kumulovat s limitem léčebných výloh. 30

175 Prohlášení ošetřujícího lékaře / Atestatio Medici / Doctor Statement Prezentační razítko Nomen aegroti / Name of the patient Natus / Date of birth Prima therapia / Date of the first treatmenthospitalisatio a die / Hospitalisation from usque ad diem / to Diagnosis

176 Therapia / Way of the treatment Praescriptum medicamentum / Prescription of medicines Nomen et adres medici / Name and address of the doctor (write in capitals) Die / Date Sigillum et signum medici / Stamp and signature of the doctor MPV 1/10/2010/000 (Vm-763; 03/2014)

177 Oznámení pojistné události A. POJIŠTĚNÝ Rodné číslo Adresa ulice (místo), číslo popisné/orientační Příjmení Obec dodací pošta Jméno Titul PSČ Telefon Mobilní telefon Číslo účtu Pobyt od do B. POJISTNÁ UDÁLOST * Platnou variantu označte křížkem. Pojistná událost se týká* Pojištění léčebných výloh v zahraničí Úrazové pojištění, pojištění zavazadel a odpovědnosti za škodu ambulantní ošetření přivolání opatrovníka Úrazové pojištění Pojištění odpovědnosti převoz do nemocnice a léčení vyslání náhradního pracovníka smrt následkem úrazu za škodu na zdraví a životě léky a lékařský materiál převoz tělesných ostatků trvalé následky úrazu za škodu na věci ošetření zubůdalší služby převoz pacienta do ČR Odcizení a poškození zavazadel Celková částka uhrazená v hotovosti MPV 1/10/2010/000 (Vm-763; 03/2014)

178 Vznik pojistné události datum Místo ošetření Stát Popis pojistné události Zvolte způsob proplacení Peněžní poukázkou na adresu (může být odečteno poštovné) Ano Ne Na účet Ano Ne Číslo účtu Název a sídlo peněžního ústavu Kontaktována asistenční služba Datum a způsob kontaktování Ano Ne Uplatnil(a) jste škodu ještě u jiné pojišťovny? Ano Ne Uveďte název pojišťovny Přikládám dle Všeobecných pojistných podmínek a pokynů pro pojištěné tyto další dokumenty (vyjmenujte) Datum 2 0 Prohlašuji, že jsem na všechny dotazy odpověděl(a) pravdivě a úplně. Jsem si vědom(a) případných důsledků nesprávných odpovědí na povinnost pojistitele plnit. Dávám tímto ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) pojistiteli souhlas, aby mé osobní údaje uvedené v pojistné smlouvě, včetně údajů o mém zdravotním stavu získaných v souvislosti s touto pojistnou smlouvou, zpracovával v rámci své činnosti v pojišťovnictví po dobu nutnou k zajištění výkonu práv a plnění povinností plynoucích z této pojistné smlouvy. Podpis pojištěného

179 Oznámení pojistné události A. POJIŠTĚNÝ Rodné číslo Adresa ulice (místo), číslo popisné/orientační Příjmení Obec dodací pošta Jméno Titul PSČ Telefon Mobilní telefon Číslo účtu Pobyt od do B. POJISTNÁ UDÁLOST * Platnou variantu označte křížkem. Pojistná událost se týká* Pojištění léčebných výloh v zahraničí Úrazové pojištění, pojištění zavazadel a odpovědnosti za škodu ambulantní ošetření přivolání opatrovníka Úrazové pojištění Pojištění odpovědnosti převoz do nemocnice a léčení vyslání náhradního pracovníka smrt následkem úrazu za škodu na zdraví a životě léky a lékařský materiál převoz tělesných ostatků trvalé následky úrazu za škodu na věci ošetření zubůdalší služby převoz pacienta do ČR Odcizení a poškození zavazadel Celková částka uhrazená v hotovosti MPV 1/10/2010/000 (Vm-763; 03/2014)

180 Vznik pojistné události datum Místo ošetření Stát Popis pojistné události Zvolte způsob proplacení Peněžní poukázkou na adresu (může být odečteno poštovné) Ano Ne Na účet Ano Ne Číslo účtu Název a sídlo peněžního ústavu Kontaktována asistenční služba Datum a způsob kontaktování Ano Ne Uplatnil(a) jste škodu ještě u jiné pojišťovny? Ano Ne Uveďte název pojišťovny Přikládám dle Všeobecných pojistných podmínek a pokynů pro pojištěné tyto další dokumenty (vyjmenujte) Datum 2 0 Prohlašuji, že jsem na všechny dotazy odpověděl(a) pravdivě a úplně. Jsem si vědom(a) případných důsledků nesprávných odpovědí na povinnost pojistitele plnit. Dávám tímto ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) pojistiteli souhlas, aby mé osobní údaje uvedené v pojistné smlouvě, včetně údajů o mém zdravotním stavu získaných v souvislosti s touto pojistnou smlouvou, zpracovával v rámci své činnosti v pojišťovnictví po dobu nutnou k zajištění výkonu práv a plnění povinností plynoucích z této pojistné smlouvy. Podpis pojištěného

181

182 MPV 1/10/2010/000 (Vm-763; 03/2014)

183 RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI PŘI POSKYTOVÁNÍ ASISTENČNÍCH SLUŽEB uzavřená podle 269 odst. 2. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění 1. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Česká spořitelna, a.s. se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4 IČ : DIČ: CZ zapsaná v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 jednající panem Mgr. Dušanem Baranem, MBA, místopředsedou představenstva a prvním náměstkem generálního ředitele a panem Ing. Jiřím Škorvagou, CSc., členem představenstva a náměstkem generálního ředitele (dále jen ČS ) 1.2. Europ Assistance s.r.o. se sídlem Na Pankráci 1683/127, Praha 4 IČ: DIČ: CZ zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka jednající panem Josefem Woernerem, jednatelem (dále jen Asistenční centrála ) 2. DEFINICE POJMŮ 2.1. Rámcová smlouva tato Rámcová smlouva o spolupráci při poskytování asistenčních služeb Podmínky Podmínky poskytování asistenčních služeb, které tvoří přílohu č. 1 Rámcové smlouvy a jsou její nedílnou součástí klient fyzická osoba, která je držitelem karty a splnila podmínky pro poskytnutí asistenčních služeb asistenční služby soubor služeb, které jsou klientům ČS poskytovány Asistenční centrálou na základě této Rámcové smlouvy karta kreditní karta vydaná ČS pod označením Visa Infinite, jejímž držitelem je fyzická osoba kartový účet účet zřízený ČS, k němuž je vydána jedna či více karet. 3. PŘEDMĚT RÁMCOVÉ SMLOUVY 3.1. Asistenční centrála se zavazuje poskytovat klientům ČS asistenční služby za podmínek a v rozsahu definovanými touto Rámcovou smlouvou, včetně Podmínek ČS se zavazuje za uvedenou činnost zaplatit Asistenční centrále odměnu podle dohodnutých podmínek dle této Rámcové smlouvy. 4. POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 4.1. V souvislosti s poskytováním asistenčních služeb je Asistenční centrála povinna: pro potřeby zajištění asistenčních služeb vyčlenit ve své telefonní centrále telefonní číslo , které bude výhradně určeno ke spojení klientů ČS s Asistenční centrálou nahrávat telefonní hovory na vyčleněné telefonní lince zahrnující upozornění pro klienty, že telefonní hovor je nebo může být nahráván v nepřetržitém provozu přijímat a evidovat požadavky klientů ČS na poskytování asistenčních služeb, ověřovat číslo karty a oprávněnost nároku klienta ČS na poskytnutí asistenčních služeb v momentě vzniku požadavků na jejich zajištění v případě existence nároku na poskytnutí asistenčních služeb, poskytnout klientovi ČS požadované služby v rozsahu definovaném Podmínkami v případě požadavku klienta na zajištění a úhradu některé z požadovaných služeb, informovat klienta o celkové ceně za službu a v případě souhlasu klienta provést platbu prostřednictvím karty klienta. 1/5

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny II 2. Služba BLUE a Osobní konto České spořitelny 3. Internetový osobní účet České spořitelny

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny II 2. Osobní konto České spořitelny 3. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České

Více

6. Cenové podmínky Služby Premier

6. Cenové podmínky Služby Premier Sdělení klientům České spořitelny, a. s. Specifika pro Službu ERSTE Premier a pro produkty v jejím rámci poskytované (dále jen Sdělení ) 1. Úvodní ustanovení Česká spořitelna, a. s. (dále jen Banka ),

Více

Sdělení klientům České spořitelny, a. s. - Specifika pro Službu Erste Premier a pro produkty v jejím rámci poskytované (dále jen Sdělení )

Sdělení klientům České spořitelny, a. s. - Specifika pro Službu Erste Premier a pro produkty v jejím rámci poskytované (dále jen Sdělení ) Sdělení klientům České spořitelny, a. s. - Specifika pro Službu Erste Premier a pro produkty v jejím rámci poskytované (dále jen Sdělení ) 1. Úvodní ustanovení Toto Sdělení upravuje podmínky pro Službu

Více

Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od 1. 2. 2016)

Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od 1. 2. 2016) Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od 1. 2. 2016) 1. Služba Moje zdravé finance 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Clasic 4. Přímé bankovnictví 5. Pojištění 6. Nedodržení smluvních

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: I. Vkladové produkty. pol. text cena v Kč

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: I. Vkladové produkty. pol. text cena v Kč Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

Obchodní podmínky služby Erste Premier

Obchodní podmínky služby Erste Premier Služba je poskytována Českou spořitelnou, a. s. Obchodní podmínky služby Erste Premier 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky Erste Premier (dále jen Podmínky ) upravují službu Erste Premier. Pokud

Více

Sdělení klientům České spořitelny, a. s. - Specifika pro Službu Erste Premier a pro produkty v jejím rámci poskytované (dále jen Sdělení )

Sdělení klientům České spořitelny, a. s. - Specifika pro Službu Erste Premier a pro produkty v jejím rámci poskytované (dále jen Sdělení ) Sdělení klientům České spořitelny, a. s. - Specifika pro Službu Erste Premier a pro produkty v jejím rámci poskytované (dále jen Sdělení ) 1. Úvodní ustanovení Toto Sdělení upravuje podmínky pro Službu

Více

1. Osobní účet České Spořitelny

1. Osobní účet České Spořitelny Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České Spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) V. Úvěry Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 3. Americké hypotéky Spotřebitelské i Hotovostní

Více

1. Osobní účet České spořitelny

1. Osobní účet České spořitelny Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Osobní účet České spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní

Více

ČSOB Aktivní konto. ČSOB Konto. Založení účtu zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma. Zrušení účtu zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma

ČSOB Aktivní konto. ČSOB Konto. Založení účtu zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma. Zrušení účtu zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma Sazebník pro fyzické osoby občany změny od 1. 9. 2015 k 1. 4. 2016 původně nově OBSAH F JIŽ NENABÍZENÉ SLUŽBY A PRODUKTY Osobní konta ( Osobní, Studentské Plus, Aktivní, Exkluzivní ) Úvodní ustanovení

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

Sazebník KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček

Sazebník KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček Sazebník KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček Obsah Každodenní bankovnictví Financování (úvěry, záruky, směnky, dokumentární platby) Spoření a investování Pojištění Ostatní služby

Více

1. Osobní účet České spořitelny

1. Osobní účet České spořitelny Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový účet a Běžný účet v cizí měně *) 5. Vkladové účty 6. Vkladní knížky 7. Programy

Více

Obchodní podmínky služby Erste Premier

Obchodní podmínky služby Erste Premier Obchodní podmínky služby Erste Premier 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky Služby Erste Premier(dále jen Podmínky ) upravují Službu Erste Premier pro klienty Erste Premier a klienty Erste Private

Více

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od 1. 9. 2015 k 1. 4. 2016

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od 1. 9. 2015 k 1. 4. 2016 Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od 1. 9. 2015 k 1. 4. 2016 původně nově A ÚČTY A PLATBY Osobní účty Online účet do 26 let První konto Eurokonto pro fyzické osoby Osobní účty běžné platební

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní

Více

Ceník služeb PPF banky a.s. pro komunální sféru (města, obce, kraje, sdružení a příspěvkové organizace)

Ceník služeb PPF banky a.s. pro komunální sféru (města, obce, kraje, sdružení a příspěvkové organizace) Ceník služeb PPF banky a.s. pro komunální sféru (města, obce, kraje, sdružení a příspěvkové organizace) Obsah Strana 1. Běžné účty v CZK 2. Běžné účty v cizí měně 2 2 3. Termínované vklady a Depozitní

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ - LIDÉ platný od 01.11.2015

SAZEBNÍK POPLATKŮ - LIDÉ platný od 01.11.2015 SAZEBNÍK POPLATKŮ - LIDÉ platný od 01.11.2015 Banka, ve které vás znají jménem tel.: +420 384 344 110 e-mail: info@wspk.cz www.wspk.cz Obsah 01. OSOBNÍ ÚČTY 04 OSOBNÍ ÚČET POPULÁR 04 OSOBNÍ ÚČET POPULÁR

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Osobní konto České spořitelny 2. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet

Více

INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Firemní a korporátní klientela

INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Firemní a korporátní klientela INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Firemní a korporátní klientela OBSAH Tento dokument obsahuje důležité informace o platebních službách, které poskytuje Česká spořitelna, a. s., (dále

Více

PODMÍNKY pro provádění platebního styku Expobank CZ a.s.

PODMÍNKY pro provádění platebního styku Expobank CZ a.s. PODMÍNKY pro provádění platebního styku Expobank CZ a.s. I. BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK 1. Obecné podmínky 1.1 Tyto Podmínky pro provádění platebního styku (dále jen Podmínky") stanoví provozní a technické

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ. Podnikatelské a neziskové subjekty, Veřejný sektor. platný od 01.11.2015. tel.: +420 384 344 110 e-mail: info@wspk.cz www.wspk.

SAZEBNÍK POPLATKŮ. Podnikatelské a neziskové subjekty, Veřejný sektor. platný od 01.11.2015. tel.: +420 384 344 110 e-mail: info@wspk.cz www.wspk. SAZEBNÍK POPLATKŮ Podnikatelské a neziskové subjekty, Veřejný sektor platný od 01.11.2015 Banka, ve které vás znají jménem tel.: +420 384 344 110 e-mail: info@wspk.cz www.wspk.cz Obsah 01. PODNIKATELSKÉ

Více

STANDARDNÍ SAZEBNÍK ODMĚN A POPLATKŮ

STANDARDNÍ SAZEBNÍK ODMĚN A POPLATKŮ STANDARDNÍ SAZEBNÍK ODMĚN A POPLATKŮ Expobank CZ a.s., Vítězná 126/1, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 14893649 (dále jen Banka) Osobní bankovnictví Podnikatelé a malé firmy Firemní klientela Platný od 1. 6. 2016

Více

Vedení účtu včetně vyhotovení měsíčního výpisu. Přechod na jiný typ účtu. 0 1 produkt/služba Standard 29. 2 3 produkty/služby Standard 69

Vedení účtu včetně vyhotovení měsíčního výpisu. Přechod na jiný typ účtu. 0 1 produkt/služba Standard 29. 2 3 produkty/služby Standard 69 Sazebník Osobní účet České spořitelny Tip pro Vás: Vybíráte často z bankomatu? Zřiďte si službu Výběry z bankomatu České spořitelny neomezeně a již od 69 Kč za měsíc můžete pomocí debetní karty vydané

Více

1. Programy pro soukromou klientelu

1. Programy pro soukromou klientelu Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Programy pro soukromou klientelu 2. Sporožirový účet a Běžný účet v cizí měně *) 3. Vkladové účty 4. Vkladní knížky 5.

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti FORTISSIMO, spol. s r.o platné od 1.1.2012

Všeobecné obchodní podmínky společnosti FORTISSIMO, spol. s r.o platné od 1.1.2012 Všeobecné obchodní podmínky Strana 1 (celkem 5) _ Všeobecné obchodní podmínky společnosti FORTISSIMO, spol. s r.o platné od 1.1.2012 I. Obecná ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky Fortissimo, spol.

Více

1. Programy pro soukromou klientelu

1. Programy pro soukromou klientelu Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Programy pro soukromou klientelu 2. Sporožirový účet a Běžný účet v cizí měně *) 3. Vkladové účty 4. Vkladní knížky 5.

Více

Sazebník KB pro občany

Sazebník KB pro občany Sazebník KB pro občany Obsah Každodenní bankovnictví Financování Spoření a investování Pojištění Ostatní služby Zkratky a všeobecná ustanovení Platnost Sazebníku od 28. 7. 2015 Záleží nám na Vaší spokojenosti

Více

INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Soukromá klientela

INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Soukromá klientela INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Soukromá klientela OBSAH V tomto dokumentu uvádíme užitečné informace o platebních službách. Prosím, seznamte se s nimi v dostatečném předstihu před

Více

Ceník produktů a služeb pro soukromé osoby 1. část

Ceník produktů a služeb pro soukromé osoby 1. část Změny v Ceníku s účinností od 1. 8. 2016 Ceník produktů a služeb pro soukromé osoby 1. část bankovnictví ekonto Smart, ekonto Student 2.5. Zpracování odchozí platby zadané prostřednictvím Telefonního bankovnictví

Více

Ceník pro investování do akcií

Ceník pro investování do akcií Ceník pro investování do akcií Stejné ceny se uplatní i pro investiční certifikáty, warranty, ETF, ADR, GDR a další produkty, které mají povahu akcií. 1. Smluvní dokumentace 2. Zřízení a vedení majetkových

Více

Pravidla pro připisování ibodů od České spořitelny

Pravidla pro připisování ibodů od České spořitelny Pravidla pro připisování ibodů od České spořitelny Česká spořitelna je jedním z partnerů bonusového programu ibod. V tomto programu můžete od České spořitelny získávat tzv. ibody, které si pak společně

Více

Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví. Platnost od 31. 10. 2011

Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví. Platnost od 31. 10. 2011 Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví Platnost od 31. 10. 2011 I. Běžné, vkladové a úsporné účty, šeky v CZK A. IQkonto ZDARMA - produktový balíček Založení účtu Vedení účtu Zrušení

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Kreditní karty 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám 1. Kreditní karty 1.1. Sjednání,

Více

Vedení účtu včetně vyhotovení měsíčního výpisu. Přechod na jiný typ účtu. 4 6 produkty/služby Standard 29 69 109 149 + 20 159 289 389 + 80

Vedení účtu včetně vyhotovení měsíčního výpisu. Přechod na jiný typ účtu. 4 6 produkty/služby Standard 29 69 109 149 + 20 159 289 389 + 80 Sazebník Osobní účet České spořitelny Základní operace spojené se správou účtu Zřízení Vedení účtu včetně vyhotovení měsíčního výpisu Přechod na jiný typ účtu Zrušení Měsíční cena za produkty a služby

Více

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny Sazebník poplatků Poštovní spořitelny Česká republika, ve znění k 1. 9. 2015 OBSAH A ÚČTY A PLATBY Osobní účty Účty pro podnikatele a právnické osoby Další služby k účtům Karty Elektronické bankovnictví

Více

Ceník pro Osobní konto České spořitelny

Ceník pro Osobní konto České spořitelny Ceník pro Osobní konto České spořitelny 1. Osobní konto 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Gold 4. Přímé bankovnictví 5. Nedodržení smluvních podmínek 1. OSOBNÍ KONTO ČS 1.1 Založení, přechod

Více

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO VELKÉ PODNIKY

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO VELKÉ PODNIKY CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO VELKÉ PODNIKY Ceník produktů a služeb pro velké podniky OBSAH STRANA BĚŽNÉ ÚČTY A SPOŘICÍ ÚČTY 3 Běžné účty 3 Termínované vklady 3 Depozitní směnky 3 Vázaný účet 3 Účet úschovy

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny II 2. Služba BLUE a Osobní konto České spořitelny 3. Internetový osobní účet České spořitelny

Více

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby SAZEBNÍK POPLATKŮ pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Poplatky v cizí měně jsou přepočítávány aktuálním kurzem ČNB a účtovány v příslušné měně účtu. 1. Běžné účty BĚŽNÝ ÚČET

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1 Firemní účet České spořitelny 2. Běžné účty v české měně 3. Běžné účty v cizí měně 4. Vkladové účty

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Firemní účet České spořitelny 2. Běžné účty v české měně 3. Běžné účty v cizí měně 4. Vkladové účty

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Firemní účet České spořitelny 2. Běžné účty v české měně 3. Běžné účty v cizí měně 4. Vkladové účty

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny II 2. Osobní konto České spořitelny 3. Internetový osobní účet České spořitelny iúčet 4.

Více

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny 1. Služby k Podnikatelskému kontu Basic České spořitelny 2. Úrokové sazby 3. Výpisy 4. Obecné položky 5. Zřízení a zrušení Podnikatelského konta Klasik České

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny II 2. Osobní konto České spořitelny 3. Osobní účet České spořitelny,

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015 Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015 1. Vkladové produkty v české měně 2. Vkladové produkty v cizí měně 3. Úvěrové produkty v české měně pro soukromou klientelu 4. Úvěrové produkty v české

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ELEKTRONICKÝ STYK S BANKOU SBERBANK ONLINE BANKING

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ELEKTRONICKÝ STYK S BANKOU SBERBANK ONLINE BANKING Účinné od 1. 10. 2014 Část I. Úvodní ustanovení (1) Tyto Obchodní podmínky pro elektronický styk s bankou Sberbank Online Banking (dále jen Podmínky ) stanoví závazná pravidla pro elektronický styk s bankou

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy Zákon č. 124/2002 Sb. ze dne 13. března 2002 o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku) Ve znění změn podle zákona č. 257/2004

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH ÚVĚROVÉ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH SLUŽEB I. Úvodní ustanovení 1. Tyto úvěrové podmínky k Rámcové smlouvě o poskytování finančních služeb Banky (dále jen Úvěrové podmínky k Rámcové

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Služba Moje zdravé finance (sjednaná od 24.10.2016) 2. Účet 3. Základní účet 4. Osobní účet České spořitelny II 5. Služba

Více

PODMÍNKY DEBETNÍCH KARET

PODMÍNKY DEBETNÍCH KARET Tyto Podmínky debetních karet obsahují bližší úpravu práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy, na základě které je vydána debetní platební karta v souladu s pravidly příslušné Karetní společnosti.

Více

Úvěrové podmínky Hotovostní úvěr

Úvěrové podmínky Hotovostní úvěr Úvěrové podmínky Hotovostní úvěr Kód úvěrových podmínek: ITH113 Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru ke společnosti Home Credit, a.s. Úvěrové podmínky, které držíte

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Příloha č. 2. Všeobecné obchodní podmínky Citfin Finanční trhy, a.s. se sídlem Radlická 751/113e, 158 00 Praha 5, IČ: 25079069, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíle B, vložce

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty vedené v cizí měně 4. Zahraniční platební styk 5. Obecné položky 1. Bezhotovostní

Více

SMLOUVA O ZASTAVENÍ OBCHODNÍHO PODÍLU č. ZO2/768/13/LCD

SMLOUVA O ZASTAVENÍ OBCHODNÍHO PODÍLU č. ZO2/768/13/LCD SMLOUVA O ZASTAVENÍ OBCHODNÍHO PODÍLU č. ZO2/768/13/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Chytrá karta České spořitelny, Penzijní karta České spořitelny**) 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny II 2. Služba BLUE a Osobní konto České spořitelny 3. Internetový osobní účet České spořitelny

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Kreditní karty 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám 1. Kreditní karty 1.1. Sjednání,

Více

Sazebník odměn za poskytování bankovních služeb Část fyzické osoby nepodnikající UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Sazebník odměn za poskytování bankovních služeb Část fyzické osoby nepodnikající UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Sazebník odměn za poskytování bankovních služeb Část fyzické osoby nepodnikající UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Platí od 1. 2. 2016 Sazebník odměn za poskytování bankovních služeb Část

Více

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 16. 1. 2017 1. Vkladové produkty v české měně 2. Vkladové produkty v cizí měně 3. Úvěrové produkty v české měně pro soukromou klientelu 4. Úvěrové produkty v české

Více

PODMÍNKY PRO KONTOKORENT

PODMÍNKY PRO KONTOKORENT PODMÍNKY PRO KONTOKORENT Podmínky pro Kontokorent vydává, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46 (dále

Více

Sazebník poplatků Commercial Bank

Sazebník poplatků Commercial Bank Commercial Bank Sazebník poplatků Commercial Bank (pro účty začínající 25) Platnost od 1. ledna 2013 I. Poplatky odlišené v rámci jednotlivých cenových programů MIX, Domestic a Cross Border Druh poplatku

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace

Více

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny 1. Služby k Podnikatelskému kontu Basic České spořitelny 2. Úrokové sazby 3. Výpisy 4. Obecné položky 5. Zřízení a zrušení Podnikatelského konta Klasik České

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Oznámení České spořitelny, a.s. o úrokových sazbách účinnost od 1.2.2010

Oznámení České spořitelny, a.s. o úrokových sazbách účinnost od 1.2.2010 OBSAH: 1. Vkladové produkty v české měně sporožirové účty běžné účty investiční účet Šikovné spoření České spořitelny, Šikovné spoření České spořitelny Plus vkladové účty nový vkladový účet Perfektní vklad

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé

Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé 1. KORUNOVÝ BĚŽNÝ ÚČET 1.1. Úrokové sazby Běžný účet CZK - úročení zůstatku účtu Běžný účet CZK - úročení debetního zůstatku

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny II 2. Osobní konto České spořitelny 3. Internetový osobní účet České

Více

1. Vkladové produkty Běžné účty 01 Účet úschovy u advokáta, notáře 01 Vkladové účty v Kč 02 Vkladové účty v cizí měně 02

1. Vkladové produkty Běžné účty 01 Účet úschovy u advokáta, notáře 01 Vkladové účty v Kč 02 Vkladové účty v cizí měně 02 Strana 2 z 5 1. Vkladové produkty Běžné účty 01 Účet úschovy u advokáta, notáře 01 Vkladové účty v Kč 02 Vkladové účty v cizí měně 02 2. Úvěrové produkty Základní sazby 04 Kontokorentní a krátkodobé úvěry

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank - aktuálně nabízené produkty Platný od 1. 9. 2016 mbank.cz 222 111 999 Obsah 1. Osobní účet mkonto, mkonto #navlastnitriko, mkonto pro děti... 2 2. Povolené přečerpání

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: II. Platební styk v české měně a v cizí měně

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: II. Platební styk v české měně a v cizí měně Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy pro účty vedené v české měně a v cizí měně 2. Hotovostní operace pro účty vedené

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace

Více

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení ČS ČS ČS ČS ČSOB ČSOB Sporožirový účet Výhodný program Komplexní program Exclusive konto ČSOB Konto ČSOB Aktivní konto Minimální vklad 100,- 100,- 100,- 100,- 200.- 200,- Zřízení účtu Zřízení balíčku Vedení

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Chytrá karta České spořitelny 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám

Více

Cena pro klienty služby BLUE měsíčně zdarma. Cena pro pro osoby splňující kritéria Osobního bankovnictví a pro spřízněné osoby měsíčně 120 Kč

Cena pro klienty služby BLUE měsíčně zdarma. Cena pro pro osoby splňující kritéria Osobního bankovnictví a pro spřízněné osoby měsíčně 120 Kč ÚČTY infolinka 800 207 207 www.csas.cz Strana 1/5 Ceník pro Osobní konto České spořitelny 1. Osobní konto 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Gold 4. Přímé bankovnictví a informační zprávy

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: II. Platební styk v české měně a v cizí měně

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: II. Platební styk v české měně a v cizí měně Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy pro účty vedené v české měně a v cizí měně 2. Hotovostní operace pro účty vedené

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby. PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY s obratem do 25 mil. Kč

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby. PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY s obratem do 25 mil. Kč Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY s obratem do 25 mil. Kč Platný od 1. 12. 2018 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Speciální účty 04

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Sjednání/změna úvěrového limitu ke kreditní kartě VISA Infinite. Vedení a používání 1. karty VISA Infinite měsíčně zdarma

Sjednání/změna úvěrového limitu ke kreditní kartě VISA Infinite. Vedení a používání 1. karty VISA Infinite měsíčně zdarma CENÍK ERSTE PREMIER infolinka 956 777 569 www.erstepremier.cz Strana 1/4 Karta Visa Infinite 1. Vydání a používání karty 2. Služby ke kartě Visa Infinite 3. Ceny za transakce 4. Úroková sazba pro Visa

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank - aktuálně nabízené produkty Platný od 1. 7. 2016 mbank.cz 222 111 999 Obsah 1. Osobní účet mkonto, mkonto #navlastnitriko, mkonto pro děti... 2 2. Povolené přečerpání

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty vedené v cizí měně

Více