OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS"

Transkript

1 1 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU Zastupitelstvo obce Teplice nad Bečvou ZÁPIS z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 9. prosince 2010 v hod. v sále Hasičské zbrojnice v Teplicích nad Bečvou občanů: A - Zahajovací část zasedání zastupitelstva Zahájení, určení ověřovatelů zápisů, určení zapisovatelky, kontrola plnění usnesení z 2. zasedání ZO ze dne a) Zasedání Zastupitelstva obce Teplice nad Bečvou (dále též jako ZO - zastupitelstvo ) bylo zahájeno v hodin starostou obce Ing. Vladimírem Pavelkou ( dále jako předsedající ). Předsedající schůze dle prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (Příloha 1) konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné ( 92 odst. 3 zákona o obcích). b) Předsedající určil ověřovatele zápisu: MUDr. Jana Jamborová MUDr. Robert Bučko c) Předsedající určil zapisovatelkou p. Romanu Třetinovou d) Kontrola plnění usnesení Předseda kontrolního výboru MUDr. Bučko seznámil přítomné s plněním usnesení ze zasedání ZO ze dne Nebyly vzneseny žádné připomínky, usnesení je plněno. e) Ing. Roman Michalčík podal informaci, že zápis z předchozího zasedání ZO byl ověřen a je uložen na Obecním úřadě v Teplicích nad Bečvou. Námitka: Ladislav Táborský.: Neproběhla volba návrhové komise, jak je uvedeno v programu. Ing. Vladimír Pavelka: Tento bod bude na základě nového Jednacího řádu následně z programu vypuštěn. Námitka byla tedy neakceptována. Zastupitelstvo obce Teplice nad Bečvou bere na vědomí zahajovací část zasedání ZO, zprávu o kontrole plnění usnesení a zprávu o ověření a uložení zápisu z předchozího zasedání. Výsledek hlasování: Pro Proti Zdrželi se Usnesení č. 26 bylo schváleno.

2 2 B. Programová část Bod 1 Schválení programu Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a zveřejněnou na úřední desce.(příloha č. 2). 1) Schválení programu 2) Kontrola plnění usnesení z 2. zasedání ZO ze dne ) Rezignace na funkci zastupitele obce, doplnění člena zastupitelstva obce dle par. 55, zák.č. 491/2001 Sb. předání osvědčení a složení slibu 4) Aktualizace Organizačního řádu vč. organizační struktury Obecního úřadu a Jednacího řádu zastupitelstva obce 5) Rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí ) Obecně závazné vyhlášky 7) Zřízení komisí a) volba předsedy komisí b) určení členů komisí 8) Různé a) Smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi Obcí a KÚOK b) Kupní smlouva mezi Obcí a Správou jeskyní ČR c) Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolufinancování mezi Obcí a MěÚ Hranice d) Výběrové řízení na uložení prostředků z BÚ u KB na termínované vklady 9) Diskuse K návrhu programu byly vzneseny návrhy na doplnění. Předsedající navrhl zrušit bod č. 2 - kontrolu usnesení z programové části, byla provedena v zahajovací části a doplnit v programu v bodě 8) Různé o další body: e) Úprava rozpočtu č. 5/2010 f) Plán práce finančního výboru Před hlasováním otevřel předsedající rozpravu a dal možnost vyjádřit se i přítomným občanům. Výsledek rozpravy: bez námitek Předsedající dal hlasovat o návrhu na zařazení a změně navržených bodů do programu jednání OZ. ZO Teplice nad Bečvou schvaluje zařazení bodu Úprava rozpočtu č. 5/2010 a bod č. 2 převést z programové do zahajovací části programu zasedání ZO. Bod f) Plán práce finančního výboru Námitky nebyly vzneseny. Výsledek hlasování: Pro Proti Zdrželi se Usnesení č. 27 bylo schváleno

3 3 Zastupitelstvo obce Teplice nad Bečvou schvaluje doplněný program zasedání ZO v opraveném znění: 1. Schválení programu 2. Rezignace na funkci zastupitele obce, doplnění člena zastupitelstva obce dle par. 55, zák.č. 491/2001 Sb. předání osvědčení a složení slibu 3. Aktualizace Organizačního řádu vč. organizační struktury Obecního úřadu a Jednacího řádu zastupitelstva obce 4. Rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí Obecně závazné vyhlášky 6. Zřízení komisí a. volba předsedy komisí b. určení členů komisí 7. Různé a) Smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi Obcí a KÚOK b) Kupní smlouva mezi Obcí a Správou jeskyní ČR c) Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolufinancování mezi Obcí a MěÚ Hranice d) Výběrové řízení na uložení prostředků z BÚ u KB na termínované vklady e) Úprava rozpočtu č. 5/2010 f) Plán práce finančního výboru 8. Diskuse Výsledek hlasování: Pro Proti Zdrželi se Usnesení č. 28 bylo schváleno. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Bod 2 - Rezignace na funkci zastupitele obce, doplnění člena zastupitelstva obce dle par. 55, zák.č. 491/2001 Sb. předání osvědčení a složení slibu Předsedající informoval zastupitelstvo obce, že dne podal zastupitel obce pan Ladislav Táborský, Teplice nad Bečvou čp. 11 rezignaci na mandát člena zastupitelstva obce Teplice nad Bečvou, dle 55 odst. 2 písm. b) zákona č.491/2001 Sb. O volbách do zastupitelstev obcí. V novém zastupitelstvu obce Teplice nad Bečvou nahradí pana Ladislava Táborského pan Pavel Táborský, jako 1. náhradník ze Sdružení nezávislých kandidátů ZBRAŠOV. Předsedající v souladu s 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomného člena zastupitelstva Pavla Táborského ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu ( 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění). Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v 69 odst. 2 zákona o obcích Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce (města, městyse) a jejích (jeho) občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky. a jmenovitě vyzval přítomného člena zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova slibuji a podpisem na připraveném archu (příloha č. 3) Nový člen zastupitelstva neodmítl složit slib a ani nesložil slib s výhradou.

4 4 Předsedající informoval, že odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva byly v souladu s 72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, schváleny usnesením č. 11/2010 ze dne Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil * * * Bod 3 Aktualizace Organizačního řádu vč. organizační struktury Obecního úřadu a Jednacího řádu zastupitelstva obce Předsedající předložil k projednání zastupitelstvu obce aktualizovaný Organizační řád vč. organizační struktury Obecního úřadu a Jednací řád Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Byly sděleny následující stanoviska: Zastupitelé Pavel Táborský a Jiří Havránek podali návrh upravit v Jednacím řádu v 4 bod 2 lhůtu na doručení programu jednání včetně písemných podkladů všem členům zastupitelstva obce ze 4 dní na 7 dní. Ing. Vladimír Pavelka návrh přijal. Další námitky nebyly vzneseny. Zastupitelstvo obce Teplice nad Bečvou schvaluje Organizační řád vč. organizační struktury Obecního úřadu a Jednací řád. Platnost změny organizační struktury je od Současně pověřuje starostu obce provedením všech kroků k uvedení schválených dokumentů do souladu se stávajícím stavem. Výsledek hlasování: Pro Proti Zdrželi se Usnesení č. 29 bylo schváleno. * * * Bod 4 - Rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí 2011 Předsedající předložil k projednání zastupitelstvu obce Pravidla rozpočtového provizoria na 1. čtvrtletí 2011, které jsou součástí zápisu (příloha č. 4). Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo Zastupitelstvo obce Teplice nad Bečvou schvaluje Pravidla rozpočtového provizoria na 1.čtvrtletí 2011, které jsou součásti tohoto zápisu. Výsledek hlasování: Pro Proti Zdrželi se Usnesení č. 30 bylo schváleno * * *

5 5 Bod 5 - Obecně závazné vyhlášky novelizace ( p.havránek J.) Předsedající informoval zastupitelstvo obce, že od 1. ledna 2011 nabývá účinnosti nový zákon č. 280/2009 Sb. (daňový řád), ruší se dosud platný zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků a proto je nutné stávající Obecně závazné vyhlášky novelizovat. Předložil k projednání zastupitelstvu obce nové obecně závazné vyhlášky s účinností od 1. ledna 2011 a současně informuje, že stávající obecně závazné vyhlášky vč. jejich dodatků a změn se zrušují. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Byly sděleny následující stanoviska: Zastupitel obce Pavel Táborský upozornil na doplnění v ohlašovací povinnosti, doplnit na 15 dní, dále upozornil na aktualizaci přílohy Přiznání k místnímu poplatku. Ing. Viktor Langer se dotázal, jestli je nutné, zrušovací ustanovení celé OZV 1/2004 uvádět v každé jednotlivé vyhlášce. Ing. Vladimír Pavelka uvedl, že se upřesní zrušovací ustanovení v jednotlivých OZV, a informoval, že všechny tyto OZV budou viset na úřední desce OÚ a také zaslány ke kontrole na Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Zastupitelstvo obce Teplice nad Bečvou schvaluje nové Obecně závazné vyhlášky s účinnosti od : č. 1/2010,o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt č. 2/2010,o místním poplatku ze psů č. 3/2010,o místním poplatku ze vstupného č. 4/2010,o místním poplatku z ubytovací kapacity č. 5/2010,o místním poplatku za užívání veřejného prostranství č. 6/2010,o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a ukládá, upřesnit zrušovací ustanovení v jednotlivých OZV a aktualizovat formuláře k jednotlivým vyhláškám Výsledek hlasování: Pro Proti Zdrželi se Usnesení č.31 bylo schváleno * * * Bod 6 - Zřízení komisí dle organizačního řádu Předsedající starosta obce informoval zastupitelstvo obce, že v souladu s 122 a) zákona 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Organizačním a Jednacím řádem obce, byly zřízeny tyto komise: 1. Sociální MUDr. Jana Jamborová Bc. Vlad. Paličková Kolková Eva Symerská Eva Jako předseda byla komisí zvolena MUDr. Jana Jamborová

6 6 2. Stavební a dotace Tomeček Jaroslav Ing.Havránek Aleš Chromišin Marián Zlámala Pavel Fadanelli Libuše Jako předseda byl komisí zvolen: Tomeček Jaroslav 3. Kulturní a sportovní Bonková Milada MUDr.Robert Bučko Hapalová Dagmar Horváthová Jitka Chmelová Jana Machancová Veronika Ing.Přibylová Lucie Táborská Zdenka Jako předsedkyně byla komisí zvolena: Milada Bonková Před hlasováním o složení komisí se zvolenými předsedy komisí byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit v rozpravě svá stanoviska. Sdělená stanoviska: Bc.Vlad.Paličková připomínka ke spolupráci s nově zřízenou komisí kulturní a sportovní v věci Vánočního posezení v sále HZ dne l0.. Ing. Vladimír Pavelka připomínka neakceptována Pavel Táborský dotaz na možnost rozšíření počtu členů komisí. Ing. Vladimír Pavelka ano rozšíření počtu členů je možné Jiří Havránek námět pro stavební komisi dotačního titulu. Podpora TI pro rok 2011 Ing. Vladimír Pavelka námět bude předán Komisi stavební a dotace Zastupitelstvo obce Teplice nad Bečvou bere na vědomí zprávu o zřízení komisí sociální, stavební a dotace a kulturní a sportovní v čele s předsedy, které si komise zvolily. Výsledek hlasování: Pro Proti Zdrželi se Usnesení č. 32 bylo schváleno. * * * Bod 7 Různé a) Smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi Obcí Teplice nad Bečvou a KÚOK Člen zastupitelstva obce Jiří Havránek předložil k projednání zastupitelstvu obce Smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Obcí a Olomouckým krajem ve věci závazku uzavření darovací smlouvy nejpozději do jednoho roku od vydání kolaudačního souhlasu na stavbu Zlepšení dopravní a technické infrastruktury, jejímž předmětem bude bezúplatný převod části pozemku p.č. 683/1 o výměře cca 230 m 2, části pozemku p.č. 692/1 o výměře cca 750 m 2 a části pozemku parc.č. 692/4 o výměře cca 220 m 2, vše v k.ú. Teplice nad Bečvou, obec

7 7 Teplice nad Bečvou, z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví Obce Teplice nad Bečvou za podmínek smlouvy o budoucí darovací smlouvě. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Zastupitelstvo obce Teplice nad Bečvou schvaluje Smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Obcí Teplice nad Bečvou a Olomouckým krajem a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy. Výsledek hlasování: Pro Proti Zdrželi se Usnesení č. 33 bylo schváleno b) Kupní smlouva mezi Obcí a Správou jeskyní ČR Předsedající předložil k projednání zastupitelstvu obce Kupní smlouvu mezi Obcí a Správou jeskyní ČR ve věci předání internetového kiosku za dohodnutou kupní cenu 1,- Kč. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Zastupitelstvo obce Teplice nad Bečvou schvaluje kupní smlouvu mezi Obcí a Správou jeskyní ČR ve věci předání internetového kiosku za dohodnutou kupní cenu 1,- Kč a pověřuje starostu k podepsání kupní smlouvy. Výsledek hlasování: Pro Proti Zdrželi se Usnesení č. 34 bylo schváleno c) Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolufinancování mezi Obcí Teplice nad Bečvou a MěÚ Hranice Předsedající předložil k projednání zastupitelstvu obce Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolufinancování mezi Obcí a MěÚ Hranice ve věci spolufinancování společného projektu Zlepšení systému povodňové služby preventivní protipovodňové ochrany ve městě Hranice a dalších obcích ve správním obvodu města Hranic. Doba splacení dohodnuté částky je prodloužena nejdříve od 1.června nejpozději do 30.června Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Zastupitelstvo obce Teplice nad Bečvou schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolufinancování mezi Obcí Teplice nad Bečvou a MěÚ Hranice a pověřuje starostu k podpisu tohoto dodatku. Výsledek hlasování: Pro Proti Zdrželi se Usnesení č. 35 bylo schváleno d) Výběrové řízení na uložení prostředků z BÚ u KB na termínované vklady

8 8 Předseda finančního výboru Ing. Roman Michalčík předložil k projednání zastupitelstvu obce informaci o plánovaném výběrovém řízení na uložení prostředků z BÚ u KB na termínované vklady (příloha č.7) Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Zastupitelstvo obce Teplice nad Bečvou bere na vědomí informaci o plánovaném výběrovém řízení na uložení prostředků z BÚ u KB na termínované vklady Výsledek hlasování: Pro Proti Zdrželi se Usnesení č. 36 bylo schváleno e) Úprava rozpočtu č. 5/2010 Předsedající předložil k projednání zastupitelstvu obce Úpravu rozpočtu č. 5/2010 Upravený rozpočet č.5/2010 činí ,- Kč. Přesné členění příjmových a výdajových položek je uvedeno v příloze č. 5 Obec Teplice nad Bečvou Úpravy rozpočtu č. 5/2010, která je součástí tohoto zápisu. Jednalo se jen o přesuny mezi jednotlivými položkami a paragrafy. Celková výše upraveného rozpočtu je ve stejné výši jako při úpravě č. 4/2010, schválená zastupitelstvem obce dne Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo Zastupitelstvo obce Teplice nad Bečvou schvaluje Úpravu rozpočtu č. 5/2010, upravený rozpočet činí ,-Kč Výsledek hlasování: Pro Proti Zdrželi se Usnesení č. 37 bylo schváleno f) Plán práce finančního výboru Předseda finančního výboru Ing. Roman Michalčík předložil k projednání zastupitelstvu obce zpracovaný Plán práce finančního výboru (příloha č.6), který byl zpracován na základě kontroly Finančního výboru provedené dne Zápis z kontroly je uložen na Obecním úřadě. Zastupitelstvo obce Teplice nad Bečvou schvaluje předložený Plán práce finančního výboru na rok 2011 Výsledek hlasování: Pro Proti Zdrželi se Usnesení č. 38 bylo schváleno * * *

9 9 Bod 8 Diskuse Ing. Vladimír Pavelka poděkoval panu Ladislavu Táborskému za vykonanou práci v minulém volebním období MUDr. Jana Jamborová podala návrh, aby se v projektu Úprava veř.prostranství pod školkou vyhradila část prostranství přímo dětem z MŠ (jak měli uvedeno ve volebním programu) Ladislav Táborský reagoval na návrh MUDr. Jany Jamborové, uvedl, že projekt je koncipován tak, tak aby byla získána dotace, dotační podmínky neuvádějí možnost zapracování návrhu MUDr. Jany Jamborové Ing. Roman Michalčík podal připomínku, aby se konkrétní stavební návrhy projednávaly na pracovních schůzkách stavební komise stavební a dotace, ne na zasedáních zastupitelstva,kde není dostatek časového prostoru. Ladislav Táborský upozornil na to, že nebyl schválen Etický kodex člena zastupitelstva, který byl předložen na ustavujícím zasedání dne , doporučil zastupitelstvu obce tento kodex schválit na příštím zasedání ZO, dále podal informaci o tom,že je za Obec Teplice n.b. členem dozorčí rady Vodovody a kanalizace a.s., a míní toto členství ukončit na příští valné hromadě. Zastupitelstvo obce vzalo tuto informaci na vědomí. Podle 103 odst. 5) starosta obce stanovil termín dalšího zasedání zastupitelstva obce: 3. února v hodin.( změna vyhrazena) * * * Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve hodin. Přílohy zápisu: 1) Prezenční listina 2) Zveřejněný program zasedání zastupitelstva obce Teplice nad Bečvou 3) Slib člena zastupitelstva obce 4) Pravidla rozpočtového provizoria 5) Úprava rozpočtu č. 5/2010 6) Plán práce FV 7) Podklady k výběrovému řízení na uložení prostředků z BÚ u KB na termínované vklady Zápis byl vyhotoven dne: Zapisovatel: Třetinová Romana Ověřovatelé: MUDr. Jana Jamborová, dne... MUDr. Robert Bučko, dne... Starosta: Ing. Vladimír Pavelka dne... Razítko obce:

10 10 Příloha č. 1 Zápisu z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Teplice nad Bečvou dne Prezenční listina Jméno a příjmení člena zastupitelstva obce: Podpis: Ing. Vladimír Pavelka MUDr. Jana Jamborová Ing. Roman Michalčík MUDr. Robert Bučko Bc.Vladimíra Paličková Jiří Havránek Pavel Táborský

11 11 Příloha č. 2 Obec Teplice nad Bečvou Obecní úřad Teplice nad Bečvou P O Z V Á N K A na 3. zasedání Zastupitelstva obce Teplice nad Bečvou Místo konání: Obec Teplice nad Bečvou místnost v Hasičské zbrojnici, Teplice nad Bečvou č. p.87 Doba konání: od 18:00 Navržený program: 1) Volba návrhové komise, určení ověřovatelů zápisu ( 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele, schválení programu 2) Kontrola usnesení z 2. zasedání ZO ze dne ) Rezignace na funkci zastupitele obce, doplnění člena zastupitelstva obce dle par. 56, zák.č. 491/2001 Sb. předání osvědčení a složení slibu 4) Aktualizace Organizačního řádu vč. organizační struktury Obecního úřadu a Jednacího řádu zastupitelstva obce 5) Rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí ) Obecně závazné vyhlášky 7) Zřízení komisí a) volba předsedy komisí b) určení členů komisí 8) Různé a) Smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi Obcí a KÚOK b) Kupní smlouva mezi Obcí a Správou jeskyní ČR c) Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolufinancování mezi Obcí a MěÚ Hranice d)výběrové řízení na uložení prostředků z BÚ u KB na termínované vklady 9) Diskuse V obci Teplice nad Bečvou, dne starosta obce Teplice nad Bečvou, v.r. Ing. Vladimír Pavelka Vyvěšeno na úřední desce dne: Jméno a podpis:jiří Havránek Sejmuto z úřední desky dne: Jméno a podpis: Jiří Havránek

12 12 Příloha č. 3 Listina prokazující složení slibu člena zastupitelstva obce S l i b člena zastupitelstva obce. Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce (města, městyse) a jejích (jeho) občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky [ 69 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění]. Svým podpisem potvrzuji složení slibu Jméno a příjmení: Podpis: Pavel Táborský V obci Teplice nad Bečvou,

13 13 Příloha č. 4 O B E C T E P L I C E N A D B EČVOU PRAVIDLA ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA Na základě 44 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje zastupitelstvo obce na období od 1. ledna 2011 do doby schválení rozpočtu obce na rok 2011, včetně závazných vztahů ke státnímu rozpočtu, krajskému zřízení kraje Olomouckého a jiným rozpočtům Hospodaření obce: ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení. Při čerpání výdajů v době rozpočtového provizoria se vychází z 1/12 z celkového rozpočtu roku V Teplicích nad Bečvou, dne. MUDr. Jana Jamborová místostarosta Ing. Vladimír Pavelka starosta obce Vyvěšeno: Sejmuto: Zodpovídá: Jiří Havránek

14 14 Příloha č. 5 Zápisu z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Teplice nad Bečvou dne Úprava rozpočtu č. 5/2010 PŘÍJMY OBEC TEPLICE NAD BEČVOU Úpravy rozpočtu č.5/ Daň z příjmu FO ze ZČ ,- Důvod: dle skutečnosti UR , Daň z příjmu FO ze sam.výd.čin ,- Důvod: dle skutečnosti UR , Daň z příjmů práv.osob ,- Důvod: dle skutečnosti UR , Daň z přidané hodnoty ,- Důvod: dle skutečnosti UR , Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa ,- Důvod: dle skutečnosti UR 3.303, Poplatek ze vstupného ,- Důvod: dle skutečnosti UR , Poplatek z ubytovací kapacity ,- Důvod: dle skutečnosti UR , Daň z nemovitosti ,- Důvod: dle skutečnosti UR , UZ NI př.transf. ze všeob.pokl.správy ,- Důvod: dotace na úhradu výdajů spojených s přípravou a provedením sčítaní lidu, domů UR 1.686, Příjmy z pronájmu movitých ,- Důvod: dle skutečnosti (pronájem malotraktoru) UR 2.000, Přijaté nekapitálové příspěvky + 700,- Kč Důvod: dle skutečnosti, za tříděný odpad- ASEKOL UR 1.700,- PŘÍJMY CELKEM + 0,-Kč VÝDAJE Neinv.transf.nezisk.org ,- Důvod: poskytnutí finančního daru Charitě v Hranicích UR 5.000, Les Ostatní osobní výdaje ,- Důvod: odměny na dohodu o prov.práce za práce v lese UR , VS Ostatní osobní výdaje ,- Důvod: odměny na dohody o provedení práce UR , VzO Drobný dl.hm.majetek ,- Důvod: dle skutečnosti UR 1.000, VzO Nákup materiálu ,- Důvod: dle skutečnosti UR , VS Drobný dl.hm.majetek ,- Důvod: dle skutečnosti, nákup DDHM UR 9.000, KS Studená voda ,- Důvod: dle skutečnosti (v HZ) UR 5.000, VS Studená voda ,- Důvod: dle skutečnosti (i spotřeba vody v kiosku) UR 5.000, KS Plyn ,- Důvod: dle skutečnosti (v HZ) UR , VS Plyn ,- Důvod: dle skutečnosti UR , VS Elektrická energie ,- Důvod: dle skutečnosti UR , Les Nákup služeb ,-

15 15 Důvod: dle skutečnosti UR , Les Nákup materiálu ,- Důvod: dle skutečnosti UR , RT Nákup služeb ,- Důvod: dle skutečnosti UR , KS Nákup služeb + 590,- Důvod: dle skutečnosti UR , VzO Nákup služeb + 420,- Důvod: dle skutečnosti UR 3.540, VS Nákup služeb ,- Důvod: dle skutečnosti UR , RT Výdaje na dod.zaj.opravy a udržby ,- Důvod: dle skutečnosti UR , RT Služby telekomunikací a radiokomunikací ,- Důvod: dle skutečnosti UR , ZŠ Neinv.transfery obcím ,- Důvod: dle skutečnosti (úhrada za dojíždějící žáky) UR , VS Platby daní a poplatků ,- Důvod: dle skutečnosti(správní poplatky FÚ a SÚ) UR 1.300, Komunální služby Budov, haly a stavby ,- Důvod: dle skutečnosti (dorovnání rozpočtu) UR ,- VÝDAJE CELKEM + 0,- Kč Schválený rozpočet: ,00 Kč Upravený rozpočet: ,00 Kč Vyhotovila: Třetinová R. (správce rozpočtu) Podpis: Schválil: Ing. Vladimír Pavelka (starosta) Podpis: Schváleno ZO:

16 16 Příloha č. 6 Obec Teplice nad Bečvou Plán práce Finanční výbor Plán práce je zpracován v souladu s článku 10 Organizačního řádu obce Teplice nad Bečvou Zastupitelstvo obce zřizuje své iniciativní a kontrolní orgány tj. výbory. Předsedou je vždy člen zastupitelstva obce. Ze své činnosti se výbor odpovídá zastupitelstvu obce. V obci Teplice nad Bečvou jsou zřízeny tyto výbory: finanční výbor kontrolní výbor Finanční výbor: provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce provádí kontrolu pokladny 4x do roka plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce Přehled řádného plánu práce Finančního výboru Poř.č Termín Předmět kontroly (mimo kontroly dané organizačním 1. Únor Květen Srpen Říjen 2011 řádem) Termín bude upřesněn min. 7 dnů před konáním výboru. Předkládá: Michalčík Roman Rozpočtové provizorium 2011 Návrh rozpočtu 2011 Plnění rozpočtu 2010 Stav přípravy auditu za rok 2010 Závěry auditu 2010 stanovení nápravných opatření Kontrola výběrových řízení Plnění rozpočtu 2011 Kontrola přípravy rozpočtu 2012 Kontrola plnění podmínek dotačních titulů Kontrola stavu plnění nápravných opatření z auditu 2010

17 17 Příloha č. 7 Obec Teplice nad Bečvou Výběrové řízení hodnotící komise Formulář číslo: TnB 01 Obec Teplice nad Bečvou vypisuje zjednodušené podlimitní řízení na: Termínovaný vklad resp. Termínované vklady Hodnotící komise Jméno Podpis Projednáno na zastupitelstvu dne: Pod bodem:

18 18 Obec Teplice nad Bečvou Výběrové řízení výběr dodavatelů Formulář číslo: TnB 02 Obec Teplice nad Bečvou vypisuje zjednodušené podlimitní řízení na: Termínovaný vklad resp. Termínované vklady Výběr dodavatelů Poř.č Název 1. Komerční banka, a.s. 2. ČSOB a.s. 3. Česká spořitelna, a.s. 4. GE Money Bank, a.s. 5. Volksbank CZ, a.s. 6. Raiffeisenbank a.s. Sídlo, Hodnotící komise Jméno Podpis Datum

19 19 Obec Teplice nad Bečvou Výběrové řízení otevření nabídek Formulář číslo: TnB 03 Obec Teplice nad Bečvou vypisuje zjednodušené podlimitní řízení na: Termínovaný vklad resp. Termínované vklady Dodavatelé Kolo:... Poř.č Název 1. Komerční banka, a.s. 2. ČSOB a.s Česká spořitelna, a.s. 4. GE Money Bank, a.s. 5. Volksbank CZ, a.s. 6. Raiffeisenbank a.s. Zápis podstatných informací

20 20 Hodnotící komise Jméno Podpis Datum

21 21 Obec Teplice nad Bečvou Výběrové řízení vyhodnocení Formulář číslo: TnB 04 Obec Teplice nad Bečvou vypisuje zjednodušené podlimitní řízení na: Termínovaný vklad resp. Termínované vklady Dodavatelé Kolo:... Poř.č Název Vyhodnocení nabídky Pořadí 1. Komerční banka, a.s. 2. ČSOB a.s Česká spořitelna, a.s. 4. GE Money Bank, a.s. 5. Volksbank CZ, a.s. 6. Raiffeisenbank a.s. Rozhodnutí:

22 22 Hodnotící komise Jméno Podpis Datum Přílohy:

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Mnichov, konaného dne 1. 11. 2014 od 18.00 hodin

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Mnichov, konaného dne 1. 11. 2014 od 18.00 hodin Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Mnichov, konaného dne 1. 11. 2014 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Mnichov (dále též jako zastupitelstvo) bylo

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS 1 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU Zastupitelstvo Obce Teplice nad Bečvou ZÁPIS z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 10.12.2013 v 17.00 hod. ve společenské místnosti

Více

Zápis.13/2010 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.13/2010 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.13/2010 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven Zapisovatel 10.11.2010 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca,

Více

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁBŘEZÍ ŘEČICE

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁBŘEZÍ ŘEČICE Dokument č.: Datum vyvěšení: Datum sejmutí: ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁBŘEZÍ ŘEČICE Konaného dne: 12.11.2010 Číslo: 010/2010 Ověřovatelé: Ing. Petr SAMEK Martin JUKL Přítomní zastupitelé:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 21.4.2016

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 21.4.2016 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 21.4.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Luštěnicích Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Luštěnice (dále též

Více

Zápis č. 3-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 28.4.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 3-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 28.4.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Strana 1 Zápis č. 3-2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 28.4.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: 6 Omluveni: 3 Neomluveni: 0 Dubská Ivana Mádlíková Helena,

Více

Z Á P I S. Praha-Lysolaje, Kovárenská 8/5

Z Á P I S. Praha-Lysolaje, Kovárenská 8/5 Z Á P I S z 11. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Lysolaje konaného dne 7. března 2012, od 18:00 hodin v budově Úřadu městské části Praha-Lysolaje, kancelář starosty (1. patro) Praha-Lysolaje,

Více

Zápis z X. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne 26. 10. 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany

Zápis z X. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne 26. 10. 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany Zápis z X. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne 26. 10. 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany Přítomni: viz prezenční listina Paní zastupitelky Z. Nekovářová a V. Šolcová

Více

Zápis.11/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.11/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.11/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 19.08.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Zápis číslo 1/2010 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 1.12.2010 1. Zahájení Program jednání:

Zápis číslo 1/2010 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 1.12.2010 1. Zahájení Program jednání: Zápis číslo 1/2010 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 1.12.2010 Přítomni: starosta Josef Hloužek, místostarosta - Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Luděk Tůma, Kamil Zborovský od

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 5.4.2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 5.4.2013 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 5.4.2013 Č.j.:OZ 27-3/2013 Ověřovatelé zápisu: Petr Havel, Martin Jedlička Zápis provedla: Veronika Houdková Přítomni: Jan Michal, Jana Starinská,

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY ze dne 11.02.2013

ZÁPIS A USNESENÍ Z 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY ze dne 11.02.2013 ZÁPIS A USNESENÍ Z 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY ze dne 11.02.2013 Přítomni: František Kubiš, Jaroslav Bradáč, Jaroslav Bradáč ml., Milena Dellingerová, Tomáš Naňka, Petr Novák, Stanislav

Více

1. Zahájení zasedání zastupitelstva

1. Zahájení zasedání zastupitelstva OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice ouzernoseky@iol.cz Zápis č. 25/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 17.7.2014 od 18.00 hod. zasedací místnost Obecního úřadu Velké Žernoseky

Více

OBEC VOLEČ 533 41 Lázně Bohdaneč, IČO : 00274593

OBEC VOLEČ 533 41 Lázně Bohdaneč, IČO : 00274593 OBEC VOLEČ 533 41 Lázně Bohdaneč, IČO : 00274593 Zápis č. 1/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Voleč, konaného dne 18.2.2016 od 19:00 hodin Přítomni: p. Ing. Soňa Machurová, p. Petr Heteš, p.

Více

Z Á P I S z 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy konaného dne 20.08.2015 od 19,30 hodin v klubovně na Michnovce

Z Á P I S z 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy konaného dne 20.08.2015 od 19,30 hodin v klubovně na Michnovce Z Á P I S z 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy konaného dne 20.08.2015 od 19,30 hodin v klubovně na Michnovce Přítomní členové zastupitelstva obce: Marek Veselý, MUDr. Aleš Rybka, Bc.

Více

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 28. 12. 2012, od 17:00 hodin.

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 28. 12. 2012, od 17:00 hodin. Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 28. 12. 2012, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Josef Šťourač, Zdeňka Daňková, Jaroslava Večeřová, Milan Mazel, Radek Kašík, Bedřich

Více

Obec Hnanice Hnanice, Znojemská 113, 669 2 Znojmo, tel., fax: 515232133, mobil 724236970 ouhnanice@volny.cz, www.obechnanice.cz, www.daniz.

Obec Hnanice Hnanice, Znojemská 113, 669 2 Znojmo, tel., fax: 515232133, mobil 724236970 ouhnanice@volny.cz, www.obechnanice.cz, www.daniz. Obec Hnanice Hnanice, Znojemská 113, 669 2 Znojmo, tel., fax: 515232133, mobil 724236970 ouhnanice@volny.cz, www.obechnanice.cz, www.daniz.cz Zápis z jednání zastupitelstva obce Hnanice č. 138/2012, konaného

Více

Zápis č. 15-03/2012 a přijatá usnesení

Zápis č. 15-03/2012 a přijatá usnesení Zápis č. 15-03/2012 a přijatá usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu, dne 21.3.2012, v kanceláři obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. 1. Zahájení zasedání zastupitelstva obce a

Více

Zápis z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 4. 9. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

Zápis z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 4. 9. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Zápis z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 4. 9. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

Hlasování č. 1: Přítomno: 4 členové Pro: 4 hlasy Proti: 0 Zdržel se: 0

Hlasování č. 1: Přítomno: 4 členové Pro: 4 hlasy Proti: 0 Zdržel se: 0 VÝPIS ZE ZÁPISU č. 11/2015 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Habrovany konaného dne 25. 11. 2015 v kanceláři starosty víceúčelové budovy Habrovany č. p. 345 Pozn.: Zveřejněna je anonymizovaná verze

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 01.10.2015 na Obecním úřadě v Luštěnicích

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 01.10.2015 na Obecním úřadě v Luštěnicích Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 01.10.2015 na Obecním úřadě v Luštěnicích Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Luštěnice (dále též jako zastupitelstvo

Více

Obec Hnanice Hnanice, Znojemská 113, 669 2 Znojmo, tel., fax: 515232133, mobil 724236970 ouhnanice@volny.cz, www.obechnanice.cz, www.daniz.

Obec Hnanice Hnanice, Znojemská 113, 669 2 Znojmo, tel., fax: 515232133, mobil 724236970 ouhnanice@volny.cz, www.obechnanice.cz, www.daniz. Obec Hnanice Hnanice, Znojemská 113, 669 2 Znojmo, tel., fax: 515232133, mobil 724236970 ouhnanice@volny.cz, www.obechnanice.cz, www.daniz.cz Zápis z jednání zastupitelstva obce Hnanice č. 134/2011, konaného

Více

Zápis z ustavujícího zasedání ZO Kobylnice dne 6.11. 2014

Zápis z ustavujícího zasedání ZO Kobylnice dne 6.11. 2014 Zápis z ustavujícího zasedání ZO Kobylnice dne 6.11. 2014 Přítomni: 14 členů ZO Kobylnice, zvolených ve volbách 10. a 11.10.2014 (viz prezenční listina), omluven Jiří Pecl, pracovnice OÚ Jaroslava Urbánková,

Více

Z Á Z N A M z jednání zastupitelstva obce Čakovičky. 15. října 2008 od 17.00 hodin

Z Á Z N A M z jednání zastupitelstva obce Čakovičky. 15. října 2008 od 17.00 hodin OBEC ČAKOVIČKY Kojetická 32, pošta Mratín, PSČ: 250 63, okr. Mělník 315 682 286, 725 081 025, < ou.cakovicky@seznam.cz Z Á Z N A M z jednání zastupitelstva obce Čakovičky Termín konání : 15. října 2008

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Ctiboř Ze dne 20. 1. 2015 od 17:00 hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Ctiboř Ze dne 20. 1. 2015 od 17:00 hodin. Přítomni: Dle prezenční listiny Místo konání: Ctiboř 70, 347 01 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Ctiboř Ze dne 20. 1. 2015 od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU USNESENÍ.1/2007

OBEC TEPLICE NAD BE VOU USNESENÍ.1/2007 OBEC TEPLICE NAD BE VOU USNESENÍ.1/2007 Ze zasedání zastupitelstva obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 15.2.2007 v zasedací místnosti Obecního ú adu v Teplicích nad Be vou Zastupitelstvo obce:

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU ZÁPIS

OBEC TEPLICE NAD BE VOU ZÁPIS 1 OBEC TEPLICE NAD BE VOU Zastupitelstvo Obce Teplice nad Be vou ZÁPIS z 8. ve ejného zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 7.6. 2011 v 18.00 hod. ve spole enské místnosti

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 10.6.2011 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 10.6.2011 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 10.6.2011 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 7 zastupitelů, 14 občanů, 5 hostů. Veřejné zasedání zahájil

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horní Kalná, konaného dne 29. 12. 2014 od 18:00 hod. v zasedací místnosti obce Horní Kalná.

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horní Kalná, konaného dne 29. 12. 2014 od 18:00 hod. v zasedací místnosti obce Horní Kalná. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horní Kalná, konaného dne 29. 12. 2014 od 18:00 hod. v zasedací místnosti obce Horní Kalná. Zahájení zasedání zastupitelstva Schůzi zahájil starosta obce

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích,

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích, Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích, v platném znění) č. 3/2014 konaného dne 29.9.2014 Přítomni : ing. Skalický J., Hladík O., Hrůza T., Janda P., Karfíková M., Koťová J.,

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 11. 04. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 11. 04. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 11. 04. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. 2/2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Miroslava

Více

z 27. zasedání Zastupitelstva města Smiřice

z 27. zasedání Zastupitelstva města Smiřice Z Á P I S z 27. zasedání Zastupitelstva města Smiřice konaného dne 15.09.2014 v 17:00 h. v zasedací místnosti Městského úřadu Smiřice Přítomno: Omluveni: 9 členů ZM dle prezenční listiny Karel Šust MUDr.

Více

ZÁPIS č. 2/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Skřivany

ZÁPIS č. 2/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Skřivany ZÁPIS č. 2/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Skřivany Místo konání: OÚ Skřivany Dne: 7.3.2011 Od: 18.00 hodin Ukončeno: 20.10 hodin PŘÍTOMNI: V. Futera, Mgr. J. Suchánek, M. Novák, L. Zima,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 25.1.2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 25.1.2013 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 25.1.2013 Č.j.:OZ 25-1/2013 Ověřovatelé zápisu: Petr Havel, Martin Jedlička Zápis provedla: Veronika Houdková Přítomni: Jan Michal, Jana Starinská,

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/100/16/KY Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

Obec Kostice. Zápis č. 4 ze zasedání zastupitelstva obce 27. dubna 2015

Obec Kostice. Zápis č. 4 ze zasedání zastupitelstva obce 27. dubna 2015 1 Obec Kostice Zápis č. 4 ze zasedání zastupitelstva obce 27. dubna 2015 2 Zápis o průběhu 4. zasedání zastupitelstva obce Kostice ze dne 27.4.2015 --------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 19.12.2011, od 19:15 hodin na obecním úřadu ve Slapech

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 19.12.2011, od 19:15 hodin na obecním úřadu ve Slapech Obec Slapy Zastupitelstvo obce Slapy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 19.12.2011, od 19:15 hodin na obecním úřadu ve Slapech Zahájení v 19,05 hod Přítomni: Ing. František Neužil,

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Obec Podmoky Zastupitelstvo obce Podmoky Zápis č. 4 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Podmoky, konaného dne 7. 12. 2015, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Městská část Praha - Dolní Chabry Rada městské části Zápis č. 005/07/Rady MČ ze dne 29.01.2007

Městská část Praha - Dolní Chabry Rada městské části Zápis č. 005/07/Rady MČ ze dne 29.01.2007 Přítomni: dle prezenční listiny : 4 Omluveni : PhDr. Doušová Neomluveni : 0 Městská část Praha - Dolní Chabry Rada městské části Zápis č. 005/07/Rady MČ ze dne 29.01.2007 Ověřovatelé zápisu: MUDr.Dvořák,

Více

Obec Bečváry, se sídlem Bečváry 161, 281 43 Bečváry

Obec Bečváry, se sídlem Bečváry 161, 281 43 Bečváry Obec Bečváry, se sídlem Bečváry 161, 281 43 Bečváry Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Bečváry č. 15/2016, konaného dne 26. 1. 2016 od 18.00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Bečváry bylo zahájeno

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 15. 3. 2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 15. 3. 2016 Obec Bříza Bříza 110 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 00263419 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 15. 3. 2016 místo konání: Obecní úřad v Bříze čas konání: 18:30 19:09 hodin přítomni:

Více

Zápis z V. zasedání Zastupitelstva obce Psáry, konaného 14. 12. 2011 v 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu, Pražská 137, 252 44 Psáry

Zápis z V. zasedání Zastupitelstva obce Psáry, konaného 14. 12. 2011 v 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu, Pražská 137, 252 44 Psáry Zápis z V. zasedání Zastupitelstva obce Psáry, konaného 14. 12. 2011 v 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu, Pražská 137, 252 44 Psáry Přítomni dle prezenční listiny: Milan Vácha, Vlasta Málková,

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Vlastec, které se konalo dne 5. 2. 2016 v 16.00 hod. na obecním úřadě

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Vlastec, které se konalo dne 5. 2. 2016 v 16.00 hod. na obecním úřadě Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Vlastec, které se konalo dne 5. 2. 2016 v 16.00 hod. na obecním úřadě Přítomno: 5 členů zastupitelstva: Host: Program: 1) Zahájení 2) Rozpočtové opatření č. 10/2015

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 3 konané dne 16. 12. 2014

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 3 konané dne 16. 12. 2014 Zápis byl upraven pro potřeby vyvěšení na elektronické úřední desce z důvodu ochrany osobních údajů Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 3 konané dne 16. 12. 2014 Zasedání se konalo v budově obecního

Více

Zápis ze 3. zasedání ZO Vráž dne 16. 3. 2011

Zápis ze 3. zasedání ZO Vráž dne 16. 3. 2011 Zápis ze 3. zasedání ZO Vráž dne 16. 3. 2011 1. Zahájení, úvod Zasedání bylo zahájeno v 18.05 hodin, kdy paní starostka přivítala přítomné zastupitele a občany, kteří se na zasedání dostavili. Přítomných

Více

MĚSTYS LÁZNĚ TOUŠEŇ Úřad městyse, Hlavní 56, 250 89 LÁZNĚ TOUŠEŇ, okres Praha východ

MĚSTYS LÁZNĚ TOUŠEŇ Úřad městyse, Hlavní 56, 250 89 LÁZNĚ TOUŠEŇ, okres Praha východ MĚSTYS LÁZNĚ TOUŠEŇ Úřad městyse, Hlavní 56, 250 89 LÁZNĚ TOUŠEŇ, okres Praha východ Zápis č. 7/2014 ze zasedání Zastupitelstva městyse Lázně Toušeň, konaného dne 17. 12. 2014 od 19.00 hodin v zasedací

Více

Zápis č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Plaňany, které se konalo 4. listopadu 2003 v l8 hodin v jídelně základní školy Plaňany

Zápis č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Plaňany, které se konalo 4. listopadu 2003 v l8 hodin v jídelně základní školy Plaňany Zápis č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Plaňany, které se konalo 4. listopadu 2003 v l8 hodin v jídelně základní školy Plaňany Přítomni: Petr Brůžek, Martin Charvát, Ladislav Krouman, Bohuslav

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 6. 6. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 6. 6. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 6. 6. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Žerotice, konaného dne 27. 11. 2010 v 19. 00 hod. v místnosti Obecního úřadu Žerotice

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Žerotice, konaného dne 27. 11. 2010 v 19. 00 hod. v místnosti Obecního úřadu Žerotice Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Žerotice, konaného dne 27. 11. 2010 v 19. 00 hod. v místnosti Obecního úřadu Žerotice Starosta Mgr. Jindřich Nožka zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis z prvního zasedání zastupitelstva obce konaného dne 10. 2. 2011 v 19.oo hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z prvního zasedání zastupitelstva obce konaného dne 10. 2. 2011 v 19.oo hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z prvního zasedání zastupitelstva obce konaného dne 10. 2. 2011 v 19.oo hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. První zasedání zastupitelstva obce Skalice zahájil starosta Antonín Buchta v 19.00

Více

Zápis.04/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.04/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.04/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.03.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice ze dne 17.12.2015

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice ze dne 17.12.2015 ZO Tvrdonice schvaluje: Program: Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice ze dne 17.12.2015 Usnesení č. 83 Zastupitelstvo obce schválilo následující program zasedání: 1. Zahájení 2.

Více

Z Á P I S č. 28. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 30. 04. 2014 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 28. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 30. 04. 2014 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 28 z 28. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 30. 04. 2014 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2015 Elektronický podpis - 4.3.2016 KUMSX01M3GEL Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 26.7.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne z 5.9.2003 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 5.11. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 5.11. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 5.11. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Přítomno 8 členů ZO, dle prezenční listiny Omluven: P. Karas - pracovní povinnosti Program:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Popice číslo 7 konaného dne 26.05.2011, od 18:00 hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Popice číslo 7 konaného dne 26.05.2011, od 18:00 hodin. Obec Popice Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Popice číslo 7 konaného dne 26.05.2011, od 18:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva obce Popice (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis. z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou. konaného dne 12. února 2015.

Zápis. z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou. konaného dne 12. února 2015. Obec Orlík nad Vltavou, Staré Sedlo 28, 398 07 Orlík nad Vltavou obec@orliknadvltavou.cz www.orliknadvltavou.cz 382 275 118, 382 275 113 IČ 249939 č.ú. 0640022339/0800 Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva

Více

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne 3. 6. 2015 na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne 3. 6. 2015 na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12 Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne 3. 6. 2015 na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12 Č. j.: 375/2015/OUNE Celkem přítomno: 9 Členů obecního zastupitelstva (dále OZ): 7

Více

Z á p i s č. 25/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 10. 4. 2013

Z á p i s č. 25/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 10. 4. 2013 Z á p i s č. 25/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 10. 4. 2013 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:30 František Bouček,

Více

OBECNÍ ÚŘAD HNANICE Znojemská 113, 66902 Znojmo, tel., fax: 515232133, mobil 724236970 ouhnanice@volny.cz, www.obechnanice.cz

OBECNÍ ÚŘAD HNANICE Znojemská 113, 66902 Znojmo, tel., fax: 515232133, mobil 724236970 ouhnanice@volny.cz, www.obechnanice.cz OBECNÍ ÚŘAD HNANICE Znojemská 113, 66902 Znojmo, tel., fax: 515232133, mobil 724236970 ouhnanice@volny.cz, www.obechnanice.cz Zápis z jednání zastupitelstva obce Hnanice č. 128/2011, konaného dne 17. května

Více

Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012

Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012 Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012 K 1. lednu 2012 mělo město Počátky k dispozici tyto finanční prostředky: 1/ Základní účty volné prostředky GE Money Bank Oberbank KB Česká spořitelna

Více

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 29.7.2013 v 19:00

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 29.7.2013 v 19:00 Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 29.7.2013 v 19:00 Ve Studené dne 30.7.2013 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah...1 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele...2 2. Program

Více

Zastupitelstvo obce Chrást určuje ověřovateli zápisu paní Lenku Boudovou a paní Mgr. Petru Bednářovou a zapisovatele pana Jana Kokošku.

Zastupitelstvo obce Chrást určuje ověřovateli zápisu paní Lenku Boudovou a paní Mgr. Petru Bednářovou a zapisovatele pana Jana Kokošku. Zápis z 5. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 13.5.2015 od 18.00 hodin Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 ZO/03/2008 Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 Přítomni : Mgr. Václava Kuklíková, Ing. Jaroslav Egrmajer, Ing. Ladislav Vlk, Bc. Michal Hala, MUDr. Karel

Více

Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 13. 10. 2015 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 13. 10. 2015 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 13. 10. 2015 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 13. 10. 2015 v 19,00 hod. Počet přítomných členů dle prezenční

Více

Zápis z 11. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 13.4.2016 od 18.00 hodin

Zápis z 11. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 13.4.2016 od 18.00 hodin Zápis z 11. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 13.4.2016 od 18.00 hodin Přítomni: p. Ladislav Bohuslav, pí. Lenka Boudová, Ing. Taťána Smutná DiS., p. Lubomír Kopecký,

Více

Zásady hospodaření s nemovitostmi

Zásady hospodaření s nemovitostmi Zásady hospodaření s nemovitostmi Zastupitelstvo obce Osek nad Bečvou schválilo dne 10.7.2008 tyto zásady pro nabývání majetku obcí Osek nad Bečvou a převodu a pronájmu nemovitostí z majetku obce Osek

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: zasedací místnost Úřadu Městyse Sepekov Datum konání: Čas zahájení jednání: 12. prosince 2013 od 19.00 hod Přítomno: 13 členů zastupitelstva

Více

ZÁPIS č. 1/2015 Z ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Šaratice dne 28.ledna 2015

ZÁPIS č. 1/2015 Z ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Šaratice dne 28.ledna 2015 ZÁPIS č. 1/2015 Z ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Šaratice dne 28.ledna 2015 Přítomní: Dosoudil Libor, Dostálová Ludmila, Drabálek Josef, Holoubek František., Horáček Jaroslav,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 15.1. 2016 od 19.00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 15.1. 2016 od 19.00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 15.1. 2016 od 19.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Omluven: Jiří Svoboda cca

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Netolice, konaného dne 10. 12. 2014 od 17,00 hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Netolice, konaného dne 10. 12. 2014 od 17,00 hodin. Město Netolice Zastupitelstvo města Netolice Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Netolice, konaného dne 10. 12. 2014 od 17,00 hodin. Usnesení č. 24-48/2014 Zasedání Zastupitelstva města Netolice (dále

Více

Návrh závěrečného účtu obce Všejany za rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Všejany za rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Všejany za rok 2014 Rozpočet obce Všejany na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem obce dne 17.12.2013 v celkové výši 6.048.720,- Kč. Rozpočet byl sestaven jako přebytkový na

Více

Zápis číslo 12 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 10. 5. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 12 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 10. 5. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 12 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 10. 5. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Na úvod starosta obce Petr Šváb přivítal zastupitele a hosty. Zasedání

Více

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva města Švihov č. Z/47/13, konaného dne 24.07.2013 od 16.00 hod. v kanceláři starosty - Švihov, nám. Dr.E.Beneše 38. Zasedání

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne 21.1.2015

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne 21.1.2015 Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne 21.1.2015 Přítomni: Hák Libor, Hemza Rostislav, Hirš Karel, Komínek Karel (host), Poukar Jiří, Poukar Radim, Poukar Václav, Poukarová Anežka

Více

Z Á P I S. Ing. arch. Kabelová Ivana. Ing. Potluka Oto. pan Horký Vladimír Bc. Preiss Martin. pí. Voříšková Jitka

Z Á P I S. Ing. arch. Kabelová Ivana. Ing. Potluka Oto. pan Horký Vladimír Bc. Preiss Martin. pí. Voříšková Jitka Z Á P I S z 9. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 24. října 2011 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. arch. Kabelová Ivana 8 členů Zastupitelstva MČ od 18:40 hod. 9 členů Zastupitelstva

Více

Zápis ze III. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice

Zápis ze III. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice Zápis ze III. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice konaného dne 27. listopadu 2014 v zasedací síni Úřadu městyse Ostrovačice Přítomní: dle prezenční listiny 1. Technický bod Třetí veřejné

Více

Bod č. 1 Technický bod

Bod č. 1 Technický bod ZÁPIS z jednání zastupitelstva obce Hnanice ze dne 11.3.2010 o 17.00 hod., číslo zápisu 115/2009, které se uskutečnilo v zasedací místnosti Obecního úřadu Hnanice. Bod č. 1 Technický bod Přítomni: Jiří

Více

Město Pohořelice. Zápis z XVII. zasedání zastupitelstva města konaného dne 22.10. 2008

Město Pohořelice. Zápis z XVII. zasedání zastupitelstva města konaného dne 22.10. 2008 Město Pohořelice Zápis z XVII. zasedání zastupitelstva města konaného dne 22.10. 2008 Účast zastupitelů při zahájení: 14 při zahájení, celkem 16 Počet přítomných občanů: 4 Hosté: Bc. Novák, vedoucí finančního

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 7/2012

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 7/2012 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 7/2012 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 17.12.2012 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. Přítomno: 7 členů

Více

Přítomni : viz presenční listina Omluveni : Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Bc. Martin Frei Neomluveni : - PROGRAM ZASEDÁNÍ

Přítomni : viz presenční listina Omluveni : Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Bc. Martin Frei Neomluveni : - PROGRAM ZASEDÁNÍ Z Á P I S z 34. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 29. června 2011 v 16:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ivančice Přítomni : viz presenční listina Omluveni

Více

Zápis z 11. zasedání zastupitelstva obce Bílé Poličany konaného dne 11. listopadu 2015

Zápis z 11. zasedání zastupitelstva obce Bílé Poličany konaného dne 11. listopadu 2015 Zápis z 11. zasedání zastupitelstva obce Bílé Poličany konaného dne 11. listopadu 2015 Zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany (dále jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou obce

Více

Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva městyse Nové Dvory dne 29.2. 2016

Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva městyse Nové Dvory dne 29.2. 2016 Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva městyse Nové Dvory dne 29.2. 2016 Přítomni: V. Vöröšová, J. Rajdl, K. Pokorná, J. Sehnal, J. Hrušková, K. Pavlíková, E. Procházková, M. Fiala, J. Přibylová Zasedání

Více

JUDr. M. Stejskal, J. Pfeifer, Mgr. H. Katzerová,V. Jandejsková, J. Kulhanek, Ing. J. Falta, J. Koubek, L. Merta, K. Medková

JUDr. M. Stejskal, J. Pfeifer, Mgr. H. Katzerová,V. Jandejsková, J. Kulhanek, Ing. J. Falta, J. Koubek, L. Merta, K. Medková Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce ve Výprachticích konaného dne v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: JUDr. M. Stejskal, J. Pfeifer, Mgr. H. Katzerová,V. Jandejsková,

Více

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně)

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně) U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2009 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 10.1.2011 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 10.1.2011 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 10.1.2011 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Zastupitelstvo městyse Prosiměřice určuje ověřovateli zápisu pana

Více

Souhrn usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Třeštice č. 11/2014

Souhrn usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Třeštice č. 11/2014 Souhrn usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Třeštice č. 11/2014 konaném dne 18.11.2014 v budově OÚ od 18.00 hodin Starosta, jako předsedající, zahájil zasedání zastupitelstva obce v 18.00 hodin a jako

Více

Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 25. 6. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 25. 6. 2014, od 18:00 hodin. Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 25. 6. 2014, od 18:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Josef Šťourač, Zdeňka Daňková, Milan Mazel, Bedřich Zeman, Radek Kašík, Jaroslava Večeřová

Více

Zápis č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 17.12.2010

Zápis č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 17.12.2010 Zápis č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 17.12.2010 Přítomní členové ZO: viz. prezenční listina Omluveni.: Hosté: viz. prezenční listina Zasedání zastupitelstva obce zahájila pí.

Více

Město Ždírec nad Doubravou

Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 15.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou Strana 1/5 Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 15.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou konaného dne 31.března 2005 od 17:00 Přítomni:

Více

ZÁPIS. Zasedání ZM je usnášeníschopné.

ZÁPIS. Zasedání ZM je usnášeníschopné. ZÁPIS z 8. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.6.2015 od 19.15 hodin do 21.09 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August, Martin

Více

Veřejné zasedání č. 18/ 2010

Veřejné zasedání č. 18/ 2010 Veřejné zasedání č. 18/ 2010 Dne 15.9.2010 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

U s n e s e n í ze 22.jednání Zastupitelstva města Planá konaného dne 13.5.2009 U 86 ZMP bere na vědomí: U 87 ZMP schválilo: U 88 ZMP rozhodlo:

U s n e s e n í ze 22.jednání Zastupitelstva města Planá konaného dne 13.5.2009 U 86 ZMP bere na vědomí: U 87 ZMP schválilo: U 88 ZMP rozhodlo: U s n e s e n í ze 22.jednání Zastupitelstva města Planá konaného dne 13.5.2009 U 86 ZMP bere na vědomí: 1. zprávu o práci Rady od 21.jednání ZMP. 2. splnění úkolu uloženého usnesením č. 85/1 3. informaci

Více

OBEC DOLNí ZÁLEZLY ZÁPIS. ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Zálezly, které se konalo dne 14. března 2012

OBEC DOLNí ZÁLEZLY ZÁPIS. ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Zálezly, které se konalo dne 14. března 2012 1 BEC DLNí ZÁLEZLY ZÁPIS ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Zálezly, které se konalo dne 14. března 2012 Jednání zastupitelstva obce se konalo v zasedací místnosti becního úřadu Dolní Zálezly od

Více

Město Rosice. Z á p i s č. 04/2012/14 Č.j.: MR-C 2786/12-PKR/KVZM ze 14. zasedání kontrolního výboru konaného dne 16. 04. 2012

Město Rosice. Z á p i s č. 04/2012/14 Č.j.: MR-C 2786/12-PKR/KVZM ze 14. zasedání kontrolního výboru konaného dne 16. 04. 2012 Město Rosice Kontrolní výbor zastupitelstva města Z á p i s č. 04/2012/14 Č.j.: MR-C 2786/12-PKR/KVZM ze 14. zasedání kontrolního výboru konaného dne 16. 04. 2012 Přítomni: JUDr. Polák, pan Světlík, Bc.

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Datum: 29.12.2006 Přítomní členové zastupitelstva: Omluveni: Ing. Josef Bušák, Jiří Kühnel, Miroslav Pilař, MVDr. Josef Šafařík, Květa Štilcová, Pavel

Více

ZÁPIS z 10. zasedání zastupitelstva obce Vysoká Pec konaného 29. prosince 2015

ZÁPIS z 10. zasedání zastupitelstva obce Vysoká Pec konaného 29. prosince 2015 ZÁPIS z 10. zasedání zastupitelstva obce Vysoká Pec konaného 29. prosince 2015 Přítomno: 7 členů zastupitelstva Omluven: 0 Zapisovatelka: Ilona Káňová Program: 1) zahájení a schválení programu 2) volba

Více

Pravidla pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění

Pravidla pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění Město Blovice VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 2 /2012 Pravidla pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění Článek 1 Úvodní ustanovení Tato směrnice stanoví pravidla pro poskytování informací

Více

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva města Švihov č. Z/13/11, konaného dne 11.05.2011 od 16.00 hod. na radnici Švihov č.p. 38.. Zasedání Zastupitelstva města Švihov

Více