OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS"

Transkript

1 1 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU Zastupitelstvo obce Teplice nad Bečvou ZÁPIS z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 9. prosince 2010 v hod. v sále Hasičské zbrojnice v Teplicích nad Bečvou občanů: A - Zahajovací část zasedání zastupitelstva Zahájení, určení ověřovatelů zápisů, určení zapisovatelky, kontrola plnění usnesení z 2. zasedání ZO ze dne a) Zasedání Zastupitelstva obce Teplice nad Bečvou (dále též jako ZO - zastupitelstvo ) bylo zahájeno v hodin starostou obce Ing. Vladimírem Pavelkou ( dále jako předsedající ). Předsedající schůze dle prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (Příloha 1) konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné ( 92 odst. 3 zákona o obcích). b) Předsedající určil ověřovatele zápisu: MUDr. Jana Jamborová MUDr. Robert Bučko c) Předsedající určil zapisovatelkou p. Romanu Třetinovou d) Kontrola plnění usnesení Předseda kontrolního výboru MUDr. Bučko seznámil přítomné s plněním usnesení ze zasedání ZO ze dne Nebyly vzneseny žádné připomínky, usnesení je plněno. e) Ing. Roman Michalčík podal informaci, že zápis z předchozího zasedání ZO byl ověřen a je uložen na Obecním úřadě v Teplicích nad Bečvou. Námitka: Ladislav Táborský.: Neproběhla volba návrhové komise, jak je uvedeno v programu. Ing. Vladimír Pavelka: Tento bod bude na základě nového Jednacího řádu následně z programu vypuštěn. Námitka byla tedy neakceptována. Zastupitelstvo obce Teplice nad Bečvou bere na vědomí zahajovací část zasedání ZO, zprávu o kontrole plnění usnesení a zprávu o ověření a uložení zápisu z předchozího zasedání. Výsledek hlasování: Pro Proti Zdrželi se Usnesení č. 26 bylo schváleno.

2 2 B. Programová část Bod 1 Schválení programu Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a zveřejněnou na úřední desce.(příloha č. 2). 1) Schválení programu 2) Kontrola plnění usnesení z 2. zasedání ZO ze dne ) Rezignace na funkci zastupitele obce, doplnění člena zastupitelstva obce dle par. 55, zák.č. 491/2001 Sb. předání osvědčení a složení slibu 4) Aktualizace Organizačního řádu vč. organizační struktury Obecního úřadu a Jednacího řádu zastupitelstva obce 5) Rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí ) Obecně závazné vyhlášky 7) Zřízení komisí a) volba předsedy komisí b) určení členů komisí 8) Různé a) Smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi Obcí a KÚOK b) Kupní smlouva mezi Obcí a Správou jeskyní ČR c) Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolufinancování mezi Obcí a MěÚ Hranice d) Výběrové řízení na uložení prostředků z BÚ u KB na termínované vklady 9) Diskuse K návrhu programu byly vzneseny návrhy na doplnění. Předsedající navrhl zrušit bod č. 2 - kontrolu usnesení z programové části, byla provedena v zahajovací části a doplnit v programu v bodě 8) Různé o další body: e) Úprava rozpočtu č. 5/2010 f) Plán práce finančního výboru Před hlasováním otevřel předsedající rozpravu a dal možnost vyjádřit se i přítomným občanům. Výsledek rozpravy: bez námitek Předsedající dal hlasovat o návrhu na zařazení a změně navržených bodů do programu jednání OZ. ZO Teplice nad Bečvou schvaluje zařazení bodu Úprava rozpočtu č. 5/2010 a bod č. 2 převést z programové do zahajovací části programu zasedání ZO. Bod f) Plán práce finančního výboru Námitky nebyly vzneseny. Výsledek hlasování: Pro Proti Zdrželi se Usnesení č. 27 bylo schváleno

3 3 Zastupitelstvo obce Teplice nad Bečvou schvaluje doplněný program zasedání ZO v opraveném znění: 1. Schválení programu 2. Rezignace na funkci zastupitele obce, doplnění člena zastupitelstva obce dle par. 55, zák.č. 491/2001 Sb. předání osvědčení a složení slibu 3. Aktualizace Organizačního řádu vč. organizační struktury Obecního úřadu a Jednacího řádu zastupitelstva obce 4. Rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí Obecně závazné vyhlášky 6. Zřízení komisí a. volba předsedy komisí b. určení členů komisí 7. Různé a) Smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi Obcí a KÚOK b) Kupní smlouva mezi Obcí a Správou jeskyní ČR c) Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolufinancování mezi Obcí a MěÚ Hranice d) Výběrové řízení na uložení prostředků z BÚ u KB na termínované vklady e) Úprava rozpočtu č. 5/2010 f) Plán práce finančního výboru 8. Diskuse Výsledek hlasování: Pro Proti Zdrželi se Usnesení č. 28 bylo schváleno. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Bod 2 - Rezignace na funkci zastupitele obce, doplnění člena zastupitelstva obce dle par. 55, zák.č. 491/2001 Sb. předání osvědčení a složení slibu Předsedající informoval zastupitelstvo obce, že dne podal zastupitel obce pan Ladislav Táborský, Teplice nad Bečvou čp. 11 rezignaci na mandát člena zastupitelstva obce Teplice nad Bečvou, dle 55 odst. 2 písm. b) zákona č.491/2001 Sb. O volbách do zastupitelstev obcí. V novém zastupitelstvu obce Teplice nad Bečvou nahradí pana Ladislava Táborského pan Pavel Táborský, jako 1. náhradník ze Sdružení nezávislých kandidátů ZBRAŠOV. Předsedající v souladu s 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomného člena zastupitelstva Pavla Táborského ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu ( 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění). Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v 69 odst. 2 zákona o obcích Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce (města, městyse) a jejích (jeho) občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky. a jmenovitě vyzval přítomného člena zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova slibuji a podpisem na připraveném archu (příloha č. 3) Nový člen zastupitelstva neodmítl složit slib a ani nesložil slib s výhradou.

4 4 Předsedající informoval, že odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva byly v souladu s 72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, schváleny usnesením č. 11/2010 ze dne Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil * * * Bod 3 Aktualizace Organizačního řádu vč. organizační struktury Obecního úřadu a Jednacího řádu zastupitelstva obce Předsedající předložil k projednání zastupitelstvu obce aktualizovaný Organizační řád vč. organizační struktury Obecního úřadu a Jednací řád Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Byly sděleny následující stanoviska: Zastupitelé Pavel Táborský a Jiří Havránek podali návrh upravit v Jednacím řádu v 4 bod 2 lhůtu na doručení programu jednání včetně písemných podkladů všem členům zastupitelstva obce ze 4 dní na 7 dní. Ing. Vladimír Pavelka návrh přijal. Další námitky nebyly vzneseny. Zastupitelstvo obce Teplice nad Bečvou schvaluje Organizační řád vč. organizační struktury Obecního úřadu a Jednací řád. Platnost změny organizační struktury je od Současně pověřuje starostu obce provedením všech kroků k uvedení schválených dokumentů do souladu se stávajícím stavem. Výsledek hlasování: Pro Proti Zdrželi se Usnesení č. 29 bylo schváleno. * * * Bod 4 - Rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí 2011 Předsedající předložil k projednání zastupitelstvu obce Pravidla rozpočtového provizoria na 1. čtvrtletí 2011, které jsou součástí zápisu (příloha č. 4). Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo Zastupitelstvo obce Teplice nad Bečvou schvaluje Pravidla rozpočtového provizoria na 1.čtvrtletí 2011, které jsou součásti tohoto zápisu. Výsledek hlasování: Pro Proti Zdrželi se Usnesení č. 30 bylo schváleno * * *

5 5 Bod 5 - Obecně závazné vyhlášky novelizace ( p.havránek J.) Předsedající informoval zastupitelstvo obce, že od 1. ledna 2011 nabývá účinnosti nový zákon č. 280/2009 Sb. (daňový řád), ruší se dosud platný zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků a proto je nutné stávající Obecně závazné vyhlášky novelizovat. Předložil k projednání zastupitelstvu obce nové obecně závazné vyhlášky s účinností od 1. ledna 2011 a současně informuje, že stávající obecně závazné vyhlášky vč. jejich dodatků a změn se zrušují. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Byly sděleny následující stanoviska: Zastupitel obce Pavel Táborský upozornil na doplnění v ohlašovací povinnosti, doplnit na 15 dní, dále upozornil na aktualizaci přílohy Přiznání k místnímu poplatku. Ing. Viktor Langer se dotázal, jestli je nutné, zrušovací ustanovení celé OZV 1/2004 uvádět v každé jednotlivé vyhlášce. Ing. Vladimír Pavelka uvedl, že se upřesní zrušovací ustanovení v jednotlivých OZV, a informoval, že všechny tyto OZV budou viset na úřední desce OÚ a také zaslány ke kontrole na Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Zastupitelstvo obce Teplice nad Bečvou schvaluje nové Obecně závazné vyhlášky s účinnosti od : č. 1/2010,o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt č. 2/2010,o místním poplatku ze psů č. 3/2010,o místním poplatku ze vstupného č. 4/2010,o místním poplatku z ubytovací kapacity č. 5/2010,o místním poplatku za užívání veřejného prostranství č. 6/2010,o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a ukládá, upřesnit zrušovací ustanovení v jednotlivých OZV a aktualizovat formuláře k jednotlivým vyhláškám Výsledek hlasování: Pro Proti Zdrželi se Usnesení č.31 bylo schváleno * * * Bod 6 - Zřízení komisí dle organizačního řádu Předsedající starosta obce informoval zastupitelstvo obce, že v souladu s 122 a) zákona 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Organizačním a Jednacím řádem obce, byly zřízeny tyto komise: 1. Sociální MUDr. Jana Jamborová Bc. Vlad. Paličková Kolková Eva Symerská Eva Jako předseda byla komisí zvolena MUDr. Jana Jamborová

6 6 2. Stavební a dotace Tomeček Jaroslav Ing.Havránek Aleš Chromišin Marián Zlámala Pavel Fadanelli Libuše Jako předseda byl komisí zvolen: Tomeček Jaroslav 3. Kulturní a sportovní Bonková Milada MUDr.Robert Bučko Hapalová Dagmar Horváthová Jitka Chmelová Jana Machancová Veronika Ing.Přibylová Lucie Táborská Zdenka Jako předsedkyně byla komisí zvolena: Milada Bonková Před hlasováním o složení komisí se zvolenými předsedy komisí byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit v rozpravě svá stanoviska. Sdělená stanoviska: Bc.Vlad.Paličková připomínka ke spolupráci s nově zřízenou komisí kulturní a sportovní v věci Vánočního posezení v sále HZ dne l0.. Ing. Vladimír Pavelka připomínka neakceptována Pavel Táborský dotaz na možnost rozšíření počtu členů komisí. Ing. Vladimír Pavelka ano rozšíření počtu členů je možné Jiří Havránek námět pro stavební komisi dotačního titulu. Podpora TI pro rok 2011 Ing. Vladimír Pavelka námět bude předán Komisi stavební a dotace Zastupitelstvo obce Teplice nad Bečvou bere na vědomí zprávu o zřízení komisí sociální, stavební a dotace a kulturní a sportovní v čele s předsedy, které si komise zvolily. Výsledek hlasování: Pro Proti Zdrželi se Usnesení č. 32 bylo schváleno. * * * Bod 7 Různé a) Smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi Obcí Teplice nad Bečvou a KÚOK Člen zastupitelstva obce Jiří Havránek předložil k projednání zastupitelstvu obce Smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Obcí a Olomouckým krajem ve věci závazku uzavření darovací smlouvy nejpozději do jednoho roku od vydání kolaudačního souhlasu na stavbu Zlepšení dopravní a technické infrastruktury, jejímž předmětem bude bezúplatný převod části pozemku p.č. 683/1 o výměře cca 230 m 2, části pozemku p.č. 692/1 o výměře cca 750 m 2 a části pozemku parc.č. 692/4 o výměře cca 220 m 2, vše v k.ú. Teplice nad Bečvou, obec

7 7 Teplice nad Bečvou, z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví Obce Teplice nad Bečvou za podmínek smlouvy o budoucí darovací smlouvě. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Zastupitelstvo obce Teplice nad Bečvou schvaluje Smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Obcí Teplice nad Bečvou a Olomouckým krajem a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy. Výsledek hlasování: Pro Proti Zdrželi se Usnesení č. 33 bylo schváleno b) Kupní smlouva mezi Obcí a Správou jeskyní ČR Předsedající předložil k projednání zastupitelstvu obce Kupní smlouvu mezi Obcí a Správou jeskyní ČR ve věci předání internetového kiosku za dohodnutou kupní cenu 1,- Kč. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Zastupitelstvo obce Teplice nad Bečvou schvaluje kupní smlouvu mezi Obcí a Správou jeskyní ČR ve věci předání internetového kiosku za dohodnutou kupní cenu 1,- Kč a pověřuje starostu k podepsání kupní smlouvy. Výsledek hlasování: Pro Proti Zdrželi se Usnesení č. 34 bylo schváleno c) Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolufinancování mezi Obcí Teplice nad Bečvou a MěÚ Hranice Předsedající předložil k projednání zastupitelstvu obce Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolufinancování mezi Obcí a MěÚ Hranice ve věci spolufinancování společného projektu Zlepšení systému povodňové služby preventivní protipovodňové ochrany ve městě Hranice a dalších obcích ve správním obvodu města Hranic. Doba splacení dohodnuté částky je prodloužena nejdříve od 1.června nejpozději do 30.června Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Zastupitelstvo obce Teplice nad Bečvou schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolufinancování mezi Obcí Teplice nad Bečvou a MěÚ Hranice a pověřuje starostu k podpisu tohoto dodatku. Výsledek hlasování: Pro Proti Zdrželi se Usnesení č. 35 bylo schváleno d) Výběrové řízení na uložení prostředků z BÚ u KB na termínované vklady

8 8 Předseda finančního výboru Ing. Roman Michalčík předložil k projednání zastupitelstvu obce informaci o plánovaném výběrovém řízení na uložení prostředků z BÚ u KB na termínované vklady (příloha č.7) Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Zastupitelstvo obce Teplice nad Bečvou bere na vědomí informaci o plánovaném výběrovém řízení na uložení prostředků z BÚ u KB na termínované vklady Výsledek hlasování: Pro Proti Zdrželi se Usnesení č. 36 bylo schváleno e) Úprava rozpočtu č. 5/2010 Předsedající předložil k projednání zastupitelstvu obce Úpravu rozpočtu č. 5/2010 Upravený rozpočet č.5/2010 činí ,- Kč. Přesné členění příjmových a výdajových položek je uvedeno v příloze č. 5 Obec Teplice nad Bečvou Úpravy rozpočtu č. 5/2010, která je součástí tohoto zápisu. Jednalo se jen o přesuny mezi jednotlivými položkami a paragrafy. Celková výše upraveného rozpočtu je ve stejné výši jako při úpravě č. 4/2010, schválená zastupitelstvem obce dne Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo Zastupitelstvo obce Teplice nad Bečvou schvaluje Úpravu rozpočtu č. 5/2010, upravený rozpočet činí ,-Kč Výsledek hlasování: Pro Proti Zdrželi se Usnesení č. 37 bylo schváleno f) Plán práce finančního výboru Předseda finančního výboru Ing. Roman Michalčík předložil k projednání zastupitelstvu obce zpracovaný Plán práce finančního výboru (příloha č.6), který byl zpracován na základě kontroly Finančního výboru provedené dne Zápis z kontroly je uložen na Obecním úřadě. Zastupitelstvo obce Teplice nad Bečvou schvaluje předložený Plán práce finančního výboru na rok 2011 Výsledek hlasování: Pro Proti Zdrželi se Usnesení č. 38 bylo schváleno * * *

9 9 Bod 8 Diskuse Ing. Vladimír Pavelka poděkoval panu Ladislavu Táborskému za vykonanou práci v minulém volebním období MUDr. Jana Jamborová podala návrh, aby se v projektu Úprava veř.prostranství pod školkou vyhradila část prostranství přímo dětem z MŠ (jak měli uvedeno ve volebním programu) Ladislav Táborský reagoval na návrh MUDr. Jany Jamborové, uvedl, že projekt je koncipován tak, tak aby byla získána dotace, dotační podmínky neuvádějí možnost zapracování návrhu MUDr. Jany Jamborové Ing. Roman Michalčík podal připomínku, aby se konkrétní stavební návrhy projednávaly na pracovních schůzkách stavební komise stavební a dotace, ne na zasedáních zastupitelstva,kde není dostatek časového prostoru. Ladislav Táborský upozornil na to, že nebyl schválen Etický kodex člena zastupitelstva, který byl předložen na ustavujícím zasedání dne , doporučil zastupitelstvu obce tento kodex schválit na příštím zasedání ZO, dále podal informaci o tom,že je za Obec Teplice n.b. členem dozorčí rady Vodovody a kanalizace a.s., a míní toto členství ukončit na příští valné hromadě. Zastupitelstvo obce vzalo tuto informaci na vědomí. Podle 103 odst. 5) starosta obce stanovil termín dalšího zasedání zastupitelstva obce: 3. února v hodin.( změna vyhrazena) * * * Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve hodin. Přílohy zápisu: 1) Prezenční listina 2) Zveřejněný program zasedání zastupitelstva obce Teplice nad Bečvou 3) Slib člena zastupitelstva obce 4) Pravidla rozpočtového provizoria 5) Úprava rozpočtu č. 5/2010 6) Plán práce FV 7) Podklady k výběrovému řízení na uložení prostředků z BÚ u KB na termínované vklady Zápis byl vyhotoven dne: Zapisovatel: Třetinová Romana Ověřovatelé: MUDr. Jana Jamborová, dne... MUDr. Robert Bučko, dne... Starosta: Ing. Vladimír Pavelka dne... Razítko obce:

10 10 Příloha č. 1 Zápisu z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Teplice nad Bečvou dne Prezenční listina Jméno a příjmení člena zastupitelstva obce: Podpis: Ing. Vladimír Pavelka MUDr. Jana Jamborová Ing. Roman Michalčík MUDr. Robert Bučko Bc.Vladimíra Paličková Jiří Havránek Pavel Táborský

11 11 Příloha č. 2 Obec Teplice nad Bečvou Obecní úřad Teplice nad Bečvou P O Z V Á N K A na 3. zasedání Zastupitelstva obce Teplice nad Bečvou Místo konání: Obec Teplice nad Bečvou místnost v Hasičské zbrojnici, Teplice nad Bečvou č. p.87 Doba konání: od 18:00 Navržený program: 1) Volba návrhové komise, určení ověřovatelů zápisu ( 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele, schválení programu 2) Kontrola usnesení z 2. zasedání ZO ze dne ) Rezignace na funkci zastupitele obce, doplnění člena zastupitelstva obce dle par. 56, zák.č. 491/2001 Sb. předání osvědčení a složení slibu 4) Aktualizace Organizačního řádu vč. organizační struktury Obecního úřadu a Jednacího řádu zastupitelstva obce 5) Rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí ) Obecně závazné vyhlášky 7) Zřízení komisí a) volba předsedy komisí b) určení členů komisí 8) Různé a) Smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi Obcí a KÚOK b) Kupní smlouva mezi Obcí a Správou jeskyní ČR c) Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolufinancování mezi Obcí a MěÚ Hranice d)výběrové řízení na uložení prostředků z BÚ u KB na termínované vklady 9) Diskuse V obci Teplice nad Bečvou, dne starosta obce Teplice nad Bečvou, v.r. Ing. Vladimír Pavelka Vyvěšeno na úřední desce dne: Jméno a podpis:jiří Havránek Sejmuto z úřední desky dne: Jméno a podpis: Jiří Havránek

12 12 Příloha č. 3 Listina prokazující složení slibu člena zastupitelstva obce S l i b člena zastupitelstva obce. Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce (města, městyse) a jejích (jeho) občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky [ 69 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění]. Svým podpisem potvrzuji složení slibu Jméno a příjmení: Podpis: Pavel Táborský V obci Teplice nad Bečvou,

13 13 Příloha č. 4 O B E C T E P L I C E N A D B EČVOU PRAVIDLA ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA Na základě 44 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje zastupitelstvo obce na období od 1. ledna 2011 do doby schválení rozpočtu obce na rok 2011, včetně závazných vztahů ke státnímu rozpočtu, krajskému zřízení kraje Olomouckého a jiným rozpočtům Hospodaření obce: ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení. Při čerpání výdajů v době rozpočtového provizoria se vychází z 1/12 z celkového rozpočtu roku V Teplicích nad Bečvou, dne. MUDr. Jana Jamborová místostarosta Ing. Vladimír Pavelka starosta obce Vyvěšeno: Sejmuto: Zodpovídá: Jiří Havránek

14 14 Příloha č. 5 Zápisu z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Teplice nad Bečvou dne Úprava rozpočtu č. 5/2010 PŘÍJMY OBEC TEPLICE NAD BEČVOU Úpravy rozpočtu č.5/ Daň z příjmu FO ze ZČ ,- Důvod: dle skutečnosti UR , Daň z příjmu FO ze sam.výd.čin ,- Důvod: dle skutečnosti UR , Daň z příjmů práv.osob ,- Důvod: dle skutečnosti UR , Daň z přidané hodnoty ,- Důvod: dle skutečnosti UR , Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa ,- Důvod: dle skutečnosti UR 3.303, Poplatek ze vstupného ,- Důvod: dle skutečnosti UR , Poplatek z ubytovací kapacity ,- Důvod: dle skutečnosti UR , Daň z nemovitosti ,- Důvod: dle skutečnosti UR , UZ NI př.transf. ze všeob.pokl.správy ,- Důvod: dotace na úhradu výdajů spojených s přípravou a provedením sčítaní lidu, domů UR 1.686, Příjmy z pronájmu movitých ,- Důvod: dle skutečnosti (pronájem malotraktoru) UR 2.000, Přijaté nekapitálové příspěvky + 700,- Kč Důvod: dle skutečnosti, za tříděný odpad- ASEKOL UR 1.700,- PŘÍJMY CELKEM + 0,-Kč VÝDAJE Neinv.transf.nezisk.org ,- Důvod: poskytnutí finančního daru Charitě v Hranicích UR 5.000, Les Ostatní osobní výdaje ,- Důvod: odměny na dohodu o prov.práce za práce v lese UR , VS Ostatní osobní výdaje ,- Důvod: odměny na dohody o provedení práce UR , VzO Drobný dl.hm.majetek ,- Důvod: dle skutečnosti UR 1.000, VzO Nákup materiálu ,- Důvod: dle skutečnosti UR , VS Drobný dl.hm.majetek ,- Důvod: dle skutečnosti, nákup DDHM UR 9.000, KS Studená voda ,- Důvod: dle skutečnosti (v HZ) UR 5.000, VS Studená voda ,- Důvod: dle skutečnosti (i spotřeba vody v kiosku) UR 5.000, KS Plyn ,- Důvod: dle skutečnosti (v HZ) UR , VS Plyn ,- Důvod: dle skutečnosti UR , VS Elektrická energie ,- Důvod: dle skutečnosti UR , Les Nákup služeb ,-

15 15 Důvod: dle skutečnosti UR , Les Nákup materiálu ,- Důvod: dle skutečnosti UR , RT Nákup služeb ,- Důvod: dle skutečnosti UR , KS Nákup služeb + 590,- Důvod: dle skutečnosti UR , VzO Nákup služeb + 420,- Důvod: dle skutečnosti UR 3.540, VS Nákup služeb ,- Důvod: dle skutečnosti UR , RT Výdaje na dod.zaj.opravy a udržby ,- Důvod: dle skutečnosti UR , RT Služby telekomunikací a radiokomunikací ,- Důvod: dle skutečnosti UR , ZŠ Neinv.transfery obcím ,- Důvod: dle skutečnosti (úhrada za dojíždějící žáky) UR , VS Platby daní a poplatků ,- Důvod: dle skutečnosti(správní poplatky FÚ a SÚ) UR 1.300, Komunální služby Budov, haly a stavby ,- Důvod: dle skutečnosti (dorovnání rozpočtu) UR ,- VÝDAJE CELKEM + 0,- Kč Schválený rozpočet: ,00 Kč Upravený rozpočet: ,00 Kč Vyhotovila: Třetinová R. (správce rozpočtu) Podpis: Schválil: Ing. Vladimír Pavelka (starosta) Podpis: Schváleno ZO:

16 16 Příloha č. 6 Obec Teplice nad Bečvou Plán práce Finanční výbor Plán práce je zpracován v souladu s článku 10 Organizačního řádu obce Teplice nad Bečvou Zastupitelstvo obce zřizuje své iniciativní a kontrolní orgány tj. výbory. Předsedou je vždy člen zastupitelstva obce. Ze své činnosti se výbor odpovídá zastupitelstvu obce. V obci Teplice nad Bečvou jsou zřízeny tyto výbory: finanční výbor kontrolní výbor Finanční výbor: provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce provádí kontrolu pokladny 4x do roka plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce Přehled řádného plánu práce Finančního výboru Poř.č Termín Předmět kontroly (mimo kontroly dané organizačním 1. Únor Květen Srpen Říjen 2011 řádem) Termín bude upřesněn min. 7 dnů před konáním výboru. Předkládá: Michalčík Roman Rozpočtové provizorium 2011 Návrh rozpočtu 2011 Plnění rozpočtu 2010 Stav přípravy auditu za rok 2010 Závěry auditu 2010 stanovení nápravných opatření Kontrola výběrových řízení Plnění rozpočtu 2011 Kontrola přípravy rozpočtu 2012 Kontrola plnění podmínek dotačních titulů Kontrola stavu plnění nápravných opatření z auditu 2010

17 17 Příloha č. 7 Obec Teplice nad Bečvou Výběrové řízení hodnotící komise Formulář číslo: TnB 01 Obec Teplice nad Bečvou vypisuje zjednodušené podlimitní řízení na: Termínovaný vklad resp. Termínované vklady Hodnotící komise Jméno Podpis Projednáno na zastupitelstvu dne: Pod bodem:

18 18 Obec Teplice nad Bečvou Výběrové řízení výběr dodavatelů Formulář číslo: TnB 02 Obec Teplice nad Bečvou vypisuje zjednodušené podlimitní řízení na: Termínovaný vklad resp. Termínované vklady Výběr dodavatelů Poř.č Název 1. Komerční banka, a.s. 2. ČSOB a.s. 3. Česká spořitelna, a.s. 4. GE Money Bank, a.s. 5. Volksbank CZ, a.s. 6. Raiffeisenbank a.s. Sídlo, Hodnotící komise Jméno Podpis Datum

19 19 Obec Teplice nad Bečvou Výběrové řízení otevření nabídek Formulář číslo: TnB 03 Obec Teplice nad Bečvou vypisuje zjednodušené podlimitní řízení na: Termínovaný vklad resp. Termínované vklady Dodavatelé Kolo:... Poř.č Název 1. Komerční banka, a.s. 2. ČSOB a.s Česká spořitelna, a.s. 4. GE Money Bank, a.s. 5. Volksbank CZ, a.s. 6. Raiffeisenbank a.s. Zápis podstatných informací

20 20 Hodnotící komise Jméno Podpis Datum

21 21 Obec Teplice nad Bečvou Výběrové řízení vyhodnocení Formulář číslo: TnB 04 Obec Teplice nad Bečvou vypisuje zjednodušené podlimitní řízení na: Termínovaný vklad resp. Termínované vklady Dodavatelé Kolo:... Poř.č Název Vyhodnocení nabídky Pořadí 1. Komerční banka, a.s. 2. ČSOB a.s Česká spořitelna, a.s. 4. GE Money Bank, a.s. 5. Volksbank CZ, a.s. 6. Raiffeisenbank a.s. Rozhodnutí:

22 22 Hodnotící komise Jméno Podpis Datum Přílohy:

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS 1 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU Zastupitelstvo Obce Teplice nad Bečvou ZÁPIS z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 10.12.2013 v 17.00 hod. ve společenské místnosti

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Mnichov, konaného dne 1. 11. 2014 od 18.00 hodin

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Mnichov, konaného dne 1. 11. 2014 od 18.00 hodin Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Mnichov, konaného dne 1. 11. 2014 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Mnichov (dále též jako zastupitelstvo) bylo

Více

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁBŘEZÍ ŘEČICE

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁBŘEZÍ ŘEČICE Dokument č.: Datum vyvěšení: Datum sejmutí: ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁBŘEZÍ ŘEČICE Konaného dne: 12.11.2010 Číslo: 010/2010 Ověřovatelé: Ing. Petr SAMEK Martin JUKL Přítomní zastupitelé:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 21.4.2016

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 21.4.2016 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 21.4.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Luštěnicích Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Luštěnice (dále též

Více

Zápis z X. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne 26. 10. 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany

Zápis z X. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne 26. 10. 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany Zápis z X. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne 26. 10. 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany Přítomni: viz prezenční listina Paní zastupitelky Z. Nekovářová a V. Šolcová

Více

Zápis č. 3-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 28.4.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 3-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 28.4.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Strana 1 Zápis č. 3-2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 28.4.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: 6 Omluveni: 3 Neomluveni: 0 Dubská Ivana Mádlíková Helena,

Více

Zápis číslo 1/2010 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 1.12.2010 1. Zahájení Program jednání:

Zápis číslo 1/2010 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 1.12.2010 1. Zahájení Program jednání: Zápis číslo 1/2010 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 1.12.2010 Přítomni: starosta Josef Hloužek, místostarosta - Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Luděk Tůma, Kamil Zborovský od

Více

Zápis.11/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.11/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.11/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 19.08.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

OBEC VOLEČ 533 41 Lázně Bohdaneč, IČO : 00274593

OBEC VOLEČ 533 41 Lázně Bohdaneč, IČO : 00274593 OBEC VOLEČ 533 41 Lázně Bohdaneč, IČO : 00274593 Zápis č. 1/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Voleč, konaného dne 18.2.2016 od 19:00 hodin Přítomni: p. Ing. Soňa Machurová, p. Petr Heteš, p.

Více

Z Á P I S z 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy konaného dne 20.08.2015 od 19,30 hodin v klubovně na Michnovce

Z Á P I S z 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy konaného dne 20.08.2015 od 19,30 hodin v klubovně na Michnovce Z Á P I S z 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy konaného dne 20.08.2015 od 19,30 hodin v klubovně na Michnovce Přítomní členové zastupitelstva obce: Marek Veselý, MUDr. Aleš Rybka, Bc.

Více

Zápis č. 15-03/2012 a přijatá usnesení

Zápis č. 15-03/2012 a přijatá usnesení Zápis č. 15-03/2012 a přijatá usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu, dne 21.3.2012, v kanceláři obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. 1. Zahájení zasedání zastupitelstva obce a

Více

Zápis z ustavujícího zasedání ZO Kobylnice dne 6.11. 2014

Zápis z ustavujícího zasedání ZO Kobylnice dne 6.11. 2014 Zápis z ustavujícího zasedání ZO Kobylnice dne 6.11. 2014 Přítomni: 14 členů ZO Kobylnice, zvolených ve volbách 10. a 11.10.2014 (viz prezenční listina), omluven Jiří Pecl, pracovnice OÚ Jaroslava Urbánková,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 01.10.2015 na Obecním úřadě v Luštěnicích

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 01.10.2015 na Obecním úřadě v Luštěnicích Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 01.10.2015 na Obecním úřadě v Luštěnicích Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Luštěnice (dále též jako zastupitelstvo

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU USNESENÍ.1/2007

OBEC TEPLICE NAD BE VOU USNESENÍ.1/2007 OBEC TEPLICE NAD BE VOU USNESENÍ.1/2007 Ze zasedání zastupitelstva obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 15.2.2007 v zasedací místnosti Obecního ú adu v Teplicích nad Be vou Zastupitelstvo obce:

Více

Z Á Z N A M z jednání zastupitelstva obce Čakovičky. 15. října 2008 od 17.00 hodin

Z Á Z N A M z jednání zastupitelstva obce Čakovičky. 15. října 2008 od 17.00 hodin OBEC ČAKOVIČKY Kojetická 32, pošta Mratín, PSČ: 250 63, okr. Mělník 315 682 286, 725 081 025, < ou.cakovicky@seznam.cz Z Á Z N A M z jednání zastupitelstva obce Čakovičky Termín konání : 15. října 2008

Více

Zápis z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 4. 9. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

Zápis z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 4. 9. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Zápis z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 4. 9. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 10.6.2011 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 10.6.2011 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 10.6.2011 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 7 zastupitelů, 14 občanů, 5 hostů. Veřejné zasedání zahájil

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horní Kalná, konaného dne 29. 12. 2014 od 18:00 hod. v zasedací místnosti obce Horní Kalná.

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horní Kalná, konaného dne 29. 12. 2014 od 18:00 hod. v zasedací místnosti obce Horní Kalná. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horní Kalná, konaného dne 29. 12. 2014 od 18:00 hod. v zasedací místnosti obce Horní Kalná. Zahájení zasedání zastupitelstva Schůzi zahájil starosta obce

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 11. 04. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 11. 04. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 11. 04. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. 2/2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Miroslava

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Obec Podmoky Zastupitelstvo obce Podmoky Zápis č. 4 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Podmoky, konaného dne 7. 12. 2015, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

z 27. zasedání Zastupitelstva města Smiřice

z 27. zasedání Zastupitelstva města Smiřice Z Á P I S z 27. zasedání Zastupitelstva města Smiřice konaného dne 15.09.2014 v 17:00 h. v zasedací místnosti Městského úřadu Smiřice Přítomno: Omluveni: 9 členů ZM dle prezenční listiny Karel Šust MUDr.

Více

Zápis.04/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.04/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.04/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.03.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích,

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích, Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích, v platném znění) č. 3/2014 konaného dne 29.9.2014 Přítomni : ing. Skalický J., Hladík O., Hrůza T., Janda P., Karfíková M., Koťová J.,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 6. 6. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 6. 6. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 6. 6. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice ze dne 17.12.2015

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice ze dne 17.12.2015 ZO Tvrdonice schvaluje: Program: Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice ze dne 17.12.2015 Usnesení č. 83 Zastupitelstvo obce schválilo následující program zasedání: 1. Zahájení 2.

Více

Z Á P I S č. 28. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 30. 04. 2014 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 28. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 30. 04. 2014 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 28 z 28. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 30. 04. 2014 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Obec Bečváry, se sídlem Bečváry 161, 281 43 Bečváry

Obec Bečváry, se sídlem Bečváry 161, 281 43 Bečváry Obec Bečváry, se sídlem Bečváry 161, 281 43 Bečváry Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Bečváry č. 15/2016, konaného dne 26. 1. 2016 od 18.00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Bečváry bylo zahájeno

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Žerotice, konaného dne 27. 11. 2010 v 19. 00 hod. v místnosti Obecního úřadu Žerotice

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Žerotice, konaného dne 27. 11. 2010 v 19. 00 hod. v místnosti Obecního úřadu Žerotice Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Žerotice, konaného dne 27. 11. 2010 v 19. 00 hod. v místnosti Obecního úřadu Žerotice Starosta Mgr. Jindřich Nožka zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis z V. zasedání Zastupitelstva obce Psáry, konaného 14. 12. 2011 v 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu, Pražská 137, 252 44 Psáry

Zápis z V. zasedání Zastupitelstva obce Psáry, konaného 14. 12. 2011 v 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu, Pražská 137, 252 44 Psáry Zápis z V. zasedání Zastupitelstva obce Psáry, konaného 14. 12. 2011 v 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu, Pražská 137, 252 44 Psáry Přítomni dle prezenční listiny: Milan Vácha, Vlasta Málková,

Více

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 ZO/03/2008 Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 Přítomni : Mgr. Václava Kuklíková, Ing. Jaroslav Egrmajer, Ing. Ladislav Vlk, Bc. Michal Hala, MUDr. Karel

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: zasedací místnost Úřadu Městyse Sepekov Datum konání: Čas zahájení jednání: 12. prosince 2013 od 19.00 hod Přítomno: 13 členů zastupitelstva

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 5.11. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 5.11. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 5.11. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Přítomno 8 členů ZO, dle prezenční listiny Omluven: P. Karas - pracovní povinnosti Program:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 25.1.2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 25.1.2013 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 25.1.2013 Č.j.:OZ 25-1/2013 Ověřovatelé zápisu: Petr Havel, Martin Jedlička Zápis provedla: Veronika Houdková Přítomni: Jan Michal, Jana Starinská,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Popice číslo 7 konaného dne 26.05.2011, od 18:00 hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Popice číslo 7 konaného dne 26.05.2011, od 18:00 hodin. Obec Popice Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Popice číslo 7 konaného dne 26.05.2011, od 18:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva obce Popice (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 19.12.2011, od 19:15 hodin na obecním úřadu ve Slapech

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 19.12.2011, od 19:15 hodin na obecním úřadu ve Slapech Obec Slapy Zastupitelstvo obce Slapy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 19.12.2011, od 19:15 hodin na obecním úřadu ve Slapech Zahájení v 19,05 hod Přítomni: Ing. František Neužil,

Více

Zápis č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Plaňany, které se konalo 4. listopadu 2003 v l8 hodin v jídelně základní školy Plaňany

Zápis č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Plaňany, které se konalo 4. listopadu 2003 v l8 hodin v jídelně základní školy Plaňany Zápis č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Plaňany, které se konalo 4. listopadu 2003 v l8 hodin v jídelně základní školy Plaňany Přítomni: Petr Brůžek, Martin Charvát, Ladislav Krouman, Bohuslav

Více

Zápis z 11. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 13.4.2016 od 18.00 hodin

Zápis z 11. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 13.4.2016 od 18.00 hodin Zápis z 11. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 13.4.2016 od 18.00 hodin Přítomni: p. Ladislav Bohuslav, pí. Lenka Boudová, Ing. Taťána Smutná DiS., p. Lubomír Kopecký,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2015 Elektronický podpis - 4.3.2016 KUMSX01M3GEL Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 26.7.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 3 konané dne 16. 12. 2014

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 3 konané dne 16. 12. 2014 Zápis byl upraven pro potřeby vyvěšení na elektronické úřední desce z důvodu ochrany osobních údajů Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 3 konané dne 16. 12. 2014 Zasedání se konalo v budově obecního

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne z 5.9.2003 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis číslo 12 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 10. 5. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 12 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 10. 5. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 12 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 10. 5. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Na úvod starosta obce Petr Šváb přivítal zastupitele a hosty. Zasedání

Více

Návrh závěrečného účtu obce Všejany za rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Všejany za rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Všejany za rok 2014 Rozpočet obce Všejany na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem obce dne 17.12.2013 v celkové výši 6.048.720,- Kč. Rozpočet byl sestaven jako přebytkový na

Více

Z á p i s č. 25/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 10. 4. 2013

Z á p i s č. 25/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 10. 4. 2013 Z á p i s č. 25/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 10. 4. 2013 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:30 František Bouček,

Více

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 29.7.2013 v 19:00

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 29.7.2013 v 19:00 Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 29.7.2013 v 19:00 Ve Studené dne 30.7.2013 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah...1 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele...2 2. Program

Více

Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012

Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012 Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012 K 1. lednu 2012 mělo město Počátky k dispozici tyto finanční prostředky: 1/ Základní účty volné prostředky GE Money Bank Oberbank KB Česká spořitelna

Více

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne 3. 6. 2015 na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne 3. 6. 2015 na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12 Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne 3. 6. 2015 na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12 Č. j.: 375/2015/OUNE Celkem přítomno: 9 Členů obecního zastupitelstva (dále OZ): 7

Více

Město Pohořelice. Zápis z XVII. zasedání zastupitelstva města konaného dne 22.10. 2008

Město Pohořelice. Zápis z XVII. zasedání zastupitelstva města konaného dne 22.10. 2008 Město Pohořelice Zápis z XVII. zasedání zastupitelstva města konaného dne 22.10. 2008 Účast zastupitelů při zahájení: 14 při zahájení, celkem 16 Počet přítomných občanů: 4 Hosté: Bc. Novák, vedoucí finančního

Více

Zápis. z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou. konaného dne 12. února 2015.

Zápis. z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou. konaného dne 12. února 2015. Obec Orlík nad Vltavou, Staré Sedlo 28, 398 07 Orlík nad Vltavou obec@orliknadvltavou.cz www.orliknadvltavou.cz 382 275 118, 382 275 113 IČ 249939 č.ú. 0640022339/0800 Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 7/2012

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 7/2012 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 7/2012 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 17.12.2012 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. Přítomno: 7 členů

Více

ZÁPIS. Josef Kolář, Bohuslava Šlapáková, Ing. Pavla Savincová Milan Huml, Ing. Roman Karásek, Jana Urxová, Pavel Mráček

ZÁPIS. Josef Kolář, Bohuslava Šlapáková, Ing. Pavla Savincová Milan Huml, Ing. Roman Karásek, Jana Urxová, Pavel Mráček ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 24. listopadu 2015 od 18.00 hodin v přístavbě

Více

Z Á P I S o průběhu 19. zasedání Zastupitelstva obce Miroslavské Knínice, konaného dne 14.dubna 2009 v zámeckém přísálí

Z Á P I S o průběhu 19. zasedání Zastupitelstva obce Miroslavské Knínice, konaného dne 14.dubna 2009 v zámeckém přísálí Z Á P I S o průběhu 19. zasedání Zastupitelstva obce Miroslavské Knínice, konaného dne 14.dubna 2009 v zámeckém přísálí Zápis 3/2009 Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : Vyžrálek Milan, Souček jiří

Více

JUDr. M. Stejskal, J. Pfeifer, Mgr. H. Katzerová,V. Jandejsková, J. Kulhanek, Ing. J. Falta, J. Koubek, L. Merta, K. Medková

JUDr. M. Stejskal, J. Pfeifer, Mgr. H. Katzerová,V. Jandejsková, J. Kulhanek, Ing. J. Falta, J. Koubek, L. Merta, K. Medková Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce ve Výprachticích konaného dne v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: JUDr. M. Stejskal, J. Pfeifer, Mgr. H. Katzerová,V. Jandejsková,

Více

OBEC DOLNí ZÁLEZLY ZÁPIS. ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Zálezly, které se konalo dne 14. března 2012

OBEC DOLNí ZÁLEZLY ZÁPIS. ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Zálezly, které se konalo dne 14. března 2012 1 BEC DLNí ZÁLEZLY ZÁPIS ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Zálezly, které se konalo dne 14. března 2012 Jednání zastupitelstva obce se konalo v zasedací místnosti becního úřadu Dolní Zálezly od

Více

k bodu 2) Z Á P I S z 4. zasedání zastupitelstva Obce Nové Hutě konaného dne 30.6.2015 v Nových Hutích

k bodu 2) Z Á P I S z 4. zasedání zastupitelstva Obce Nové Hutě konaného dne 30.6.2015 v Nových Hutích Z Á P I S z 4. zasedání zastupitelstva Obce Nové Hutě konaného dne 30.6.2015 v Nových Hutích Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ Nové Hutě dne 23.6.2015.

Více

Zápis z 27. zasedání zastupitelstva obce Butoves, konaného dne 25. 03. 2013, od 18:00 hodin.

Zápis z 27. zasedání zastupitelstva obce Butoves, konaného dne 25. 03. 2013, od 18:00 hodin. Zápis z 27. zasedání zastupitelstva obce Butoves, konaného dne 25. 03. 2013, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Butoves (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis ze III. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice

Zápis ze III. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice Zápis ze III. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice konaného dne 27. listopadu 2014 v zasedací síni Úřadu městyse Ostrovačice Přítomní: dle prezenční listiny 1. Technický bod Třetí veřejné

Více

Z Á P I S. Ing. arch. Kabelová Ivana. Ing. Potluka Oto. pan Horký Vladimír Bc. Preiss Martin. pí. Voříšková Jitka

Z Á P I S. Ing. arch. Kabelová Ivana. Ing. Potluka Oto. pan Horký Vladimír Bc. Preiss Martin. pí. Voříšková Jitka Z Á P I S z 9. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 24. října 2011 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. arch. Kabelová Ivana 8 členů Zastupitelstva MČ od 18:40 hod. 9 členů Zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 10.1.2011 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 10.1.2011 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 10.1.2011 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Zastupitelstvo městyse Prosiměřice určuje ověřovateli zápisu pana

Více

Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 25. 6. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 25. 6. 2014, od 18:00 hodin. Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 25. 6. 2014, od 18:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Josef Šťourač, Zdeňka Daňková, Milan Mazel, Bedřich Zeman, Radek Kašík, Jaroslava Večeřová

Více

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně)

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně) U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2009 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

U s n e s e n í ze 22.jednání Zastupitelstva města Planá konaného dne 13.5.2009 U 86 ZMP bere na vědomí: U 87 ZMP schválilo: U 88 ZMP rozhodlo:

U s n e s e n í ze 22.jednání Zastupitelstva města Planá konaného dne 13.5.2009 U 86 ZMP bere na vědomí: U 87 ZMP schválilo: U 88 ZMP rozhodlo: U s n e s e n í ze 22.jednání Zastupitelstva města Planá konaného dne 13.5.2009 U 86 ZMP bere na vědomí: 1. zprávu o práci Rady od 21.jednání ZMP. 2. splnění úkolu uloženého usnesením č. 85/1 3. informaci

Více

Město Ždírec nad Doubravou

Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 15.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou Strana 1/5 Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 15.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou konaného dne 31.března 2005 od 17:00 Přítomni:

Více

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 VÝBOR FINANČNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 Datum jednání: 9. 12. 2013 Místo jednání: Zasedací místnost

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 12. 12. 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu

OBEC HUSLENKY. Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 12. 12. 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 12. 12. 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní: Surala Oldřich, Mgr. Helena Jurčíková, Ing. Radomír Kořenek, Mgr. Jarmila Kopecká,

Více

Město Rosice. Z á p i s č. 04/2012/14 Č.j.: MR-C 2786/12-PKR/KVZM ze 14. zasedání kontrolního výboru konaného dne 16. 04. 2012

Město Rosice. Z á p i s č. 04/2012/14 Č.j.: MR-C 2786/12-PKR/KVZM ze 14. zasedání kontrolního výboru konaného dne 16. 04. 2012 Město Rosice Kontrolní výbor zastupitelstva města Z á p i s č. 04/2012/14 Č.j.: MR-C 2786/12-PKR/KVZM ze 14. zasedání kontrolního výboru konaného dne 16. 04. 2012 Přítomni: JUDr. Polák, pan Světlík, Bc.

Více

ZÁPIS. Zasedání ZM je usnášeníschopné.

ZÁPIS. Zasedání ZM je usnášeníschopné. ZÁPIS z 8. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.6.2015 od 19.15 hodin do 21.09 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August, Martin

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 2/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 2/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 2/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 31.3.2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. Přítomno: 7 členů

Více

Zápis číslo 8/2015 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou, ze dne 16. 12. 2015

Zápis číslo 8/2015 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou, ze dne 16. 12. 2015 Zápis číslo 8/2015 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou, ze dne 16. 12. 2015 Přítomni: starosta - Ing. Václav Matyáš, místostarosta - Josef Hloužek členové - Ludmila Pilátová, Mgr. Anna Pišová,

Více

Zápis č. 4/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 25.04.2016

Zápis č. 4/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 25.04.2016 Zápis č. 4/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 25.04.2016 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,20 hod. Přítomni členové

Více

Zápis.13/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.13/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.13/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven Zapisovatel 23.11.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš,

Více

Zápis číslo 15 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 4. 10. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 15 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 4. 10. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 15 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 4. 10. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Z Á P I S z 23. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 04. 11. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu

Z Á P I S z 23. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 04. 11. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu Z Á P I S z 23. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 04. 11. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu Začátek jednání: 18:05 hodin Přítomni zastupitelé: 9 Omluveni zastupitelé: 0

Více

Z Á P I S o průběhu VI.. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 18. prosince 2008 na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu VI.. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 18. prosince 2008 na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu VI.. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 18. prosince 2008 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Radovan Pukl zahájil VI. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald,I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, P. Jedlička Ing. P. Savincová, V. Huml, M. Huml, L. Marek - 9

ZÁPIS. Ing. J. Sevald,I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, P. Jedlička Ing. P. Savincová, V. Huml, M. Huml, L. Marek - 9 ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 25. listopadu 2010 od 18.30 hodin v přístavbě

Více

Souhrn usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Třeštice č. 11/2014

Souhrn usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Třeštice č. 11/2014 Souhrn usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Třeštice č. 11/2014 konaném dne 18.11.2014 v budově OÚ od 18.00 hodin Starosta, jako předsedající, zahájil zasedání zastupitelstva obce v 18.00 hodin a jako

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 6.10.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 6.10.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 6.10.2015 Začátek: 19:00 hodin Přítomni: R. Dibus, M. Hadinec, L. Hrabě, P. Dibus, J. Luža, K. Dibus, L. Mitáček Omluveni: Hosté: Zapisovatel:

Více

Zápis č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 17.12.2010

Zápis č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 17.12.2010 Zápis č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 17.12.2010 Přítomní členové ZO: viz. prezenční listina Omluveni.: Hosté: viz. prezenční listina Zasedání zastupitelstva obce zahájila pí.

Více

Z Á P I S č. 20. z 20. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 23. 5. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 20. z 20. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 23. 5. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 20 z 20. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 23. 5. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU ZÁPIS. 1/2007 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 15. února 2007 v zasedací místnosti Obecního ú adu v Teplicích nad Be vou. P ítomni: Ladislav

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 45. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 25.3.2013, od 19. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 17. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 29.03.2012 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

1. Kontrola usnesení. V usnesení ze zasedání OZ dne 18.6.2003 nebyly uloženy žádné konkrétní úkoly.

1. Kontrola usnesení. V usnesení ze zasedání OZ dne 18.6.2003 nebyly uloženy žádné konkrétní úkoly. Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 16.7.2003 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p. R.Sýkora, p.f.farář, p.v.farář, p.l.dyková, p.b.wolf, p. H.Kovářová, p.k.schwarz,

Více

Zápis č. 1/2014. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech

Zápis č. 1/2014. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Zápis č. 1/2014 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Mgr. Vladimír Libovický, Ing. Ivan Franc, Monika Petrisková, Simona

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Lanškroun Datum jednání : 14.2.2012

Více

Zápis ze 018. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 25. 07. 2011 od 13:00 hodin 26.07.2011 od 15:00 hodin.

Zápis ze 018. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 25. 07. 2011 od 13:00 hodin 26.07.2011 od 15:00 hodin. Zápis ze 018. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 25. 07. 2011 od 13:00 hodin 26.07.2011 od 15:00 hodin. Dne 25.07.2011 Přítomni: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Zdeňka

Více

Z Á P I S 15. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 26. května 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města

Z Á P I S 15. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 26. května 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Z Á P I S 15. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 26. května 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Podle prezenční listiny, která je přiložena k zápisu. Členové rady: Ing. Jindřich

Více

a) kontrolu usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Bolatice ze dne 23. 4. 2014,

a) kontrolu usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Bolatice ze dne 23. 4. 2014, Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva obce v Bolaticích, konaného dne 23. června 2014 v 18:00 hodin v Obřadní síni OÚ v Bolaticích OUBOL/1350/2014 89/28 Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání bere

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.06.2015

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.06.2015 Kancelář úřadu V Písku dne: 15.06.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.06.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh Pravidel pro přijímání a vyřizování petic a stížností NÁVRH USNESENÍ Rada města návrh

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Obec Jasenice

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Obec Jasenice Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Č. j.: KUJI 19172/2014 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Jasenice se sídlem Jasenice 50, 675 71 Náměšť

Více

ZÁPIS A USNESENÍ č. 46

ZÁPIS A USNESENÍ č. 46 ZÁPIS A USNESENÍ č. 46 ze 45. zasedání Zastupitelstva obce Nepolisy konaného dne 25. 9. 2014 od 18,00 hod. v sále pohostinství Na Nové Přítomno: 9 členů dle presenční listiny Program: 1) Zahájení 2) Určení

Více

K bodu 2: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku společnosti za rok 2007

K bodu 2: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku společnosti za rok 2007 Zápis o jednání řádné valné hromady Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem v Hradci Králové, Víta Nejedlého 893, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B,

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 16.11.2010

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 16.11.2010 1 Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 16.11.2010 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni všichni členové ZO. Zasedání je usnášeníschopné,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezbavětice konaného dne 1.9.2011

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezbavětice konaného dne 1.9.2011 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezbavětice konaného dne 1.9.2011 Místo konání : salónek místního pohostinství Přítomní zastupitelé : paní Andrlíková, Šlajerová, pánové Dudek, Macourek, Sedlák Libor,

Více

11. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HNOJICE

11. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HNOJICE 11. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HNOJICE Pondělí 29.8.2011-19:00 hod. v kanceláři Obecního úřadu Hnojice Přítomni: Libor Kašpárek, Ing.Miloš Fišer, Ing.Jarmila Hubáčková, Josef Papica, Antonín

Více

Z Á P I S o průběhu 44. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 6. 2010 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 44. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 6. 2010 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 44. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 6. 2010 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 44. zasedání zastupitelstva

Více

Zastupitelstvo obce Chrást určuje ověřovateli zápisu pana Ing. Michala Mráze a pana Lukáše Krismana a zapisovatele pana Jana Kokošku.

Zastupitelstvo obce Chrást určuje ověřovateli zápisu pana Ing. Michala Mráze a pana Lukáše Krismana a zapisovatele pana Jana Kokošku. Zápis z 6. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 17.6.2015 od 18.00 hodin Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Měchenice. Hlavní 4 25206 Měchenice

Měchenice. Hlavní 4 25206 Měchenice 25206 V Měchenicích dne 18.6.2014 Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva č. 5/2014, které se konalo dne 26.6.2014 od 19.30 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu obce. Navržený program jednání:

Více

Z á p i s č. 1/2011. Přítomni členové zastupitelstva: Luboš Hartl, Jindra Vondráková, Miloslav Vondráček, Radek Talpa,

Z á p i s č. 1/2011. Přítomni členové zastupitelstva: Luboš Hartl, Jindra Vondráková, Miloslav Vondráček, Radek Talpa, Strana č. 1/4 Obecní úřad Jezdovice Z á p i s č. 1/2011 z veřejného jednání zastupitelstva obce Jezdovice konaného dne 5. 1. 2011 v 18.00 hod. v sále kulturního domu v Jezdovicích Přítomni členové zastupitelstva:

Více

PLAN CONTROL s.r.o., U Trojice 120, 380 01 Český Krumlov

PLAN CONTROL s.r.o., U Trojice 120, 380 01 Český Krumlov PLAN CONTROL s.r.o., U Trojice 120, 380 01 Český Krumlov Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku obcí Identifikační údaje: IČO 15789683 Název svazku:svazek Lipenských obcí Jména osob provádějících

Více

U 17.12.2008 U 72 ZMP

U 17.12.2008 U 72 ZMP U s n e s e n í z 19.jednání Zastupitelstva města Planá konaného dne 17.12.2008 U 72 ZMP bere na vědomí: 1. zprávu o práci Rady města Planá od 17.jednání. 2. informaci o kontrole plnění uložených úkolů.

Více