Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012"

Transkript

1 Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012 K 1. lednu 2012 mělo město Počátky k dispozici tyto finanční prostředky: 1/ Základní účty volné prostředky GE Money Bank Oberbank KB Česká spořitelna KB Rekonstrukce kino Celkem ,12 Kč ,77 Kč ,50 Kč ,92 Kč ,31 Kč 2/ Fondy Fond modernizace bydlení ,30 Kč Sociální fond ,09 Kč Fond rezerv a rozvoje ,23 Kč /přehledy o hospodaření s fondy jsou přílohou závěrečného účtu/ Zůstatek základního účtu bez blokovaných prostředků a zůstatek fondu rezerv a rozvoje představují možné zdroje financování pro rok Jedná se o částku ,54 Kč. V rámci finančního vypořádání bylo město Počátky povinno vrátit na účet Krajského úřadu kraje Vysočina nevyčerpanou část dotace na dávky hmotné nouze v částce ,- Kč a část dotace na sčítání lidu, domů a bytů v částce 1 668,- Kč. O tuto částku je potřeba snížit disponibilní zůstatek účtů, který po snížení činí ,54 Kč. Finanční hospodaření města Počátky v roce 2012 bylo realizováno v souladu s rozpočtem schváleným zastupitelstvem města dne v objemu: Příjmy Výdaje Financování - příjmy - výdaje Provedeno bylo 184 rozpočtových opatření. Rozpočet po provedených úpravách dosáhl v roce 2012 objemu: Příjmy ,10 Kč Výdaje ,10 Kč Financování - příjmy výdaje Navýšení financování je způsobeno zejména zrušením Fondu rezerv a Fondu modernizace bydlení. Příjmy města Počátky podle platné rozpočtové skladby za rok 2012 dosáhly výše ,28 Kč, včetně financování a převodů z vlastních fondů pak částky ,03 Kč. V rámci financování byly do rozpočtu zapojeny prostředky z vlastních fondů v celkové výši ,75 Kč: z toho: Fond rezerv a rozvoje Sociální fond Prostředky naspořené v minulých letech Zrušení Fondu rezerv a rozvoje ,70 Kč Zrušení Fondu modernizace bydlení ,05 Kč Převod na termínovaný vklad Prostředky ze zrušeného Fondu rezerv a rozvoje a Fondu modernizace bydlení byly částečně převedeny na termínovaný vklad a spořící účet (po 5 mil. Kč) a částečně na běžné účty města. 1

2 Druh příjmů Schválený Upravený Skutečnost plnění SR * plnění UR * Daňové příjmy , , ,50 113,83% 100,00% Nedaňové příjmy , , ,68 184,02% 100,00% Kapitálové příjmy , , , ,02% 100,00% Dotace , , ,10 192,93% 100,00% Příjmy celkem , , ,28 142,40% 100,00% * SR = schválený, UR = upravený Nejdůležitější složkou příjmové části rozpočtu jsou příjmy daňové, které dosáhly částky celkem ,50 Kč. Tyto příjmy spravují zčásti Finanční úřady; místní a správní poplatky jsou vybírány přímo městským úřadem. Daňové příjmy vybírané Finančními úřady Druh daně Schválený Upravený Skutečnost plnění SR * plnění UR * Závislá činnost , , ,74 110,60% 100,00% Samost.výdělečná činnost , , ,76 34,46% 100,02% kapitálové výnosy , , ,41 132,02% 100,01% Právnické osoby , , ,26 118,98% 100,00% DPPO za obec , ,00 0,00% 100,00% Přidaná hodnota , , ,00 106,17% 100,00% Nemovitost , , ,56 104,61% 100,00% Odvod z loterií a her 0, , ,27 0,00% 99,98% Odvod z VHP 0, , ,50 0,00% 100,03% Ostatní 0,00 150,00 146,00 0,00% 97,33% Příjmy celkem , , ,50 114,94% 100,00% Daňové příjmy vybírané Městským úřadem Schválený Druh daně Upravený Skutečnost plnění SR * plnění UR * Poplatek za odpady , , ,00 99,28% 100,01% Poplatek ze psů , , ,00 116,60% 100,09% Rekreační pobyt , , ,00 184,48% 100,04% Užívání prostranství , , ,00 91,50% 100,18% Provozovaný VHP ,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Ubytovací kapacita , , ,00 191,04% 100,10% Správní poplatky , , ,00 85,84% 100,06% Ostatní , ,00 0,00% 100,00% Příjmy celkem , , ,00 102,23% 100,02% Příjmy vybírané finančními úřady byly v porovnání se schváleným rozpočtem plněny v rozpětí 34,46 % - 132,02 %. Nejvyšší procento plnění zaznamenaly daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů a daň z příjmu právnických osob. V porovnání se schváleným rozpočtem nebyla naplněna daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti. Od roku 2012 došlo také ke změně u zpoplatnění loterií apod. her a zdanění výherních hracích přístrojů, které dnes probíhá prostřednictvím finančních úřadů a finanční úřady vybrané prostředky přerozdělují. V souhrnu daňové příjmy vybírané finančními úřady včetně nově zavedených odvodů z loterií a odvodů z VHP zaznamenaly v porovnání se schváleným rozpočtem navýšení ve výši ,50 Kč. Příjmy vybírané městským úřadem byly plněny v rozpětí 85,84 % - 191,04 %. Nejvyšší procento plnění zaznamenaly poplatky z ubytovací kapacity a poplatky za rekreační pobyt. 2

3 V roce 2012 obdrželo město Počátky mimořádné příjmy: Druh příjmu Částka Sankční platby ,- Pojistné náhrady ,- Prodej pozemků ,- Prodej hmotného majetku plynofikace Vesce ,- Prodej dýchací přístroj, vyřazená vrata (SDH) 4 500,- vyřazená světla,, desky (sportovní hala) 5 253,- rozmítací pila (lesy) ,- termojídlonosiče (pečovatelská služba) 4 000,- Dary Den přírody, dobrovolné vstupné ,- Účelový dar zvon v Heřmanči ,- Původně schválený kapitálových příjmů byl u prodeje pozemků navýšen z částky ,- o částku , protože skutečnost dosáhla částky ,- Kč. Dále byla do rozpočtu kapitálových příjmů zahrnuta částka za prodej plynofikace Vesce. Součástí příjmů rozpočtu jsou i splátky půjček zřizovaným a založeným organizacím: Vodotechnické služby s.r.o., Počátky Kulturní zařízení města Počátky Společnosti VTS s.r.o. Počátky byla prodána projektová dokumentace na akci Rekonstrukce ČOV Počátky a kanalizace Vesce a Palackého náměstí v hodnotě Pohledávka za prodej projektové dokumentace byla na základě schválení z 11. Zasedání Zastupitelstva města dne 26. června 2012 započtena na úhradu peněžitého příplatku k základnímu kapitálu společnosti VTS s.r.o. Počátky. DOTACE Dotace do rozpočtu města Počátky činily celkem ,10 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány. Dotace na volby prezidenta republiky na výdaje realizované v roce 2012 činila V roce 2012 nebyly realizovány žádné výdaje spojené s volbou prezidenta republiky; nevyčerpané prostředky z této dotace byly vráceny do SR dne 28. ledna Poskytovatel ÚZ Účel Položka Rozpočet Skutečnost MF - VPS Volba prezidenta , ,00 MF - VPS Volby do zastupitelstva kraje , ,00 MF Globální dotace - školství , ,00 MF Globál. dotace - státní správa , ,00 MPSV Pečovatelská služba , ,00 MŽP Památný strom , ,00 MK Zachování památek , ,00 MŠMT EU peníze školám , ,60 SR + EU 13101,13234 Veřejně prospěšné práce , ,00 Obce Dojíždějící žáci ZŠ, MŠ , ,00 Mikroregion Lípa Vypořádání příspěvku , ,50 Kraj Vysočina Zdravotně postižení žáci, 304 sportovní aktivity dětí , ,00 Kraj Vysočina 92 Zkvalitnění provozu infocentra , ,00 Kraj Vysočina Oprava oplocení sportovišť , ,00 Kraj Vysočina Den přírody , ,00 Kraj Vysočina 15 Sečení podél komunikací , ,00 Kraj Vysočina 53 Pečovatelská služba , ,00 Kraj Vysočina Požární ochrana , ,00 Kraj Vysočina Požární ochrana , ,00 CELKEM , ,10 3

4 Výdaje města Počátky podle platné rozpočtové skladby za rok 2012 dosáhly výše ,18 Kč, včetně financování a převodů z vlastních fondů pak částky ,04 Kč. Financování ve výdajích dosáhlo výše ,86 Kč. Z toho: splátky půjček a úvěrů ,86 Kč převod do sociálního fondu ,00 Kč převod na termínovaný vklad Navýšení zůstatku fondů o splátky půjček poskytnutých: ze sociálního fondu Navýšení prostředků minulých let: Splátka půjčky od VTS s.r.o Druh výdajů Schválený Upravený Skutečnost plnění SR * plnění UR * Běžné výdaje , , ,14 117,19% 73,35% Kapitálové výdaje , , ,04 43,71% 20,34% Příjmy celkem , , ,18 109,75% 66,37% V rozpočtu na rok 2012 byly zahrnuty tyto investiční výdaje: Druh výdaje Upravený Skutečnost plnění UR * Silnice - investiční rezervy ,00 0,00 0,00% Úpravy přechodů pro chodce , ,00 100,01% Vysokorychlostní panel , ,00 100,00% MŠ - příprava zateplení ,00 0,00 0,00% Rekonstrukce - sportovní hala , ,40 98,55% Projekt - rekonstrukce čp ,00 0,00 0,00% VO-sloup Prostý, Žirovnická ul , ,00 99,99% Palackého nám.-prováděcí dokum ,00 0,00 0,00% SDH - úpravy hasičské zbrojnice , ,64 99,98% Výkup pozemků ,00 Spolufinancování k projektům EU ,00 Snížení inv.rezervy-chyba ,00 Rezerva - investiční výdaje ,00 Rezerva - spoluúčast k grantům ,00 Výdaje celkem , ,04 20,34% Výdaje byly čerpány v souladu s upraveným rozpočtem. Největší investiční akcí roku 2012 je dokončení rekonstrukce sportovní haly a hasičské zbrojnice. Některé investiční výdaje nebyly realizovány výkup stavebních pozemků. Na akci zateplení MŠ bylo požádáno o dotaci ze SFŽP. Podrobný přehled plnění rozpočtu je přílohou závěrečného účtu. Výsledek hospodaření za rok 2012 je přebytek ,10 Kč. Výsledek hospodaření obce vzniká porovnáním skutečně uhrazených příjmů a výdajů obce, které jsou v daném roce zaúčtovány v rozpočtové skladbě. V roce 2010 došlo ke změně předpisů pro vedení účetnictví územně samosprávných celků. Počínaje tímto rokem sestavují všechny obce výkaz zisku a ztrát, který porovnává výnosy a náklady obce obdobně jako u podnikatelských subjektů. Není zde rozhodující úhrada, ale pouze zaúčtování /předpis/. Podle výkazu zisku a ztrát dosáhlo město v roce 2012 výsledek hospodaření před zdaněním = zisk ,95 Kč; výsledek hospodaření po zdanění = zisk ,95 Kč. 4

5 V roce 2012 byly na základě rozhodnutí zastupitelstva města zrušeny Fond rezerv a rozvoje a Fond modernizace bydlení. Prostředky z těchto fondů byly převedeny částečně na spořící účet vedený u Sparkasse Waldviertler (vklad 5 mil. Kč), termínovaný vklad vedený u Volksbank Brno (vklad 5 mil. Kč) a částečně na běžný účet města. Po skončení účetního období tj. k mělo město Počátky k dispozici tyto prostředky: 1/ Základní účty volné prostředky GE Money Bank Oberbank KB Česká spořitelna Volksbank Sparkasse Waldviertler Celkem 2/ Blokované prostředky Volksbank termínovaný vklad ,07 Kč ,86 Kč ,19 Kč ,29 Kč ,15 Kč ,56 Kč / Fondy Fond modernizace bydlení Fond rezerv a rozvoje Sociální fond ,79 Kč /přehledy o hospodaření s fondy jsou přílohou závěrečného účtu/ Zůstatek základního účtu včetně blokovaných prostředků představují možné zdroje financování pro rok Jedná se o částku ,56 Kč. V rámci finančního vypořádání musí město Počátky vrátit na účet Krajského úřadu kraje Vysočina nevyčerpanou zálohu dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta republiky v roce 2012 v částce (výdaje spojené s volbou prezidenta, které byly realizovány v roce 2013, kdy volba proběhla, budou pokryty novou dotací zaslanou v roce 2013). O tuto částku je potřeba snížit disponibilní zůstatek účtů, který po snížení činí ,56 Kč. Zařízením města budou rozpočty na rok 2013 navýšeny o případné úspory výdajů z r /případně sníženy o překročení/ na položkách 612. hmotný majetek, 5137 drobný hmotný majetek, 5169 služby a 5171 opravy a udržování v souladu s pravidly pro hospodaření s rozpočtem města až v roce 2013 rozpočtovým opatřením. Přehled nesplacených půjček a úvěrů k Úvěry: Oberbank Tábor Komerční banka Pelhřimov Půjčky: Fond modernizace bydlení Město Počátky splatilo v roce 2012 poslední splátky úvěru u Komerční banky a k datu nemělo přijatý žádný úvěr ani půjčku. Podrobnější přehled půjček a úvěrů včetně účelu je přílohou závěrečného účtu. 5

6 Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Příspěvková organizace Výnosy Náklady Příspěvek neinvestiční Příspěvek investiční Výsledek hospodaření Základní škola , , ,60 město 0, , , ,- kraj ,- EU ,- EU Mateřská škola , , ,- město 0, , , ,- kraj Městské muzeum , , ,- 0, ,33 Kulturní zařízení , , ,- město ,- kraj ,98 RRA 0, ,07 Stav fondů příspěvkových organizací a rozdělení výsledku hospodaření Příspěvková Rezervní FKSP Fond odměn Fond Příděl do Příděl do organizace fond reprodukce majetku fondu odměn rezervního fondu Základní škola , , , ,00 0, ,17 Mateřská škola , , ,00 0,00 0, ,45 Městské , , , ,37 0,00 0,00 muzeum Kulturní zařízení 0, , , ,70 0,00 0,00 Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním odboru MěÚ. Hospodaření organizací založených městem Roční účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku schvaluje rada města ve funkci zakladatele. Zápis z valné hromady není určen ke zveřejnění. Výnosy Náklady Hospodářský výsledek Hospodářský výsledek kumulovaný Vodotechnické služby , , , ,60 s.r.o. Roční účetní závěrka včetně všech zákonem předepsaných výkazů je založena na finančním odboru MěÚ. Připravila: Hůšová Ivana Starosta města Mgr. Karel Štefl Počátky 31. května 2013 Přílohy č. 1 7 jsou vyvěšeny na úřední desce webových stránek města Počátky (www.pocatky.cz) a všechny jsou k nahlédnutí na finančním odboru MěÚ Počátky. Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: 5. června

7 Přílohy: č. 1 zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření č. 2 přehled hospodaření s fondy Fond modernizace bydlení Sociální fond Fond rezerv a rozvoje č. 3 přehled půjček a úvěrů č. 4 výkaz o plnění rozpočtu k č. 5 rozvaha, výkaz zisku a ztrát a příloha účetní závěrky k č. 6 Závěrečný účet za rok 2012 (sestava program GORDIC) č. 7 přehled hospodaření města Počátky k č. 8 inventarizace č. 9 přehledy hospodaření zřizovaných a zakládaných organizací 7

8 Příloha č. 2a) Fond modernizace bydlení Počáteční stav na bankovním účtu k Tvorba fondu: Splátky půjček Z toho: město občané SBD Úroky přijaté Z toho: město občané, SBD banka 2 535,11 Kč Tvorba fondu celkem ,30 Kč 2 535,11 Kč 2 535,11 Kč Čerpání fondu: Půjčky poskytnuté Z toho: město občané SBD Bankovní poplatky Zrušení fondu převod na běžný účet Čerpání fondu celkem 829,36 Kč ,05 Kč ,41 Kč Konečný stav na bankovním účtu k Usnesením 11. Zasedání Zastupitelstva města Počátky ze dne 26. června 2012 byl Fond modernizace bydlení zrušen. Zpracoval: Schválil:.. 8

9 Příloha č. 2b) Sociální fond Počáteční stav na bankovním účtu k ,09 Kč Tvorba fondu Rozpočet Skutečnost Stav fondu k , ,09 Převody z minulého roku ,, ,- Jednotný příděl , ,- Splátky půjček , ,- Úroky 500,- 544,70 Tvorba fondu celkem , ,79 Čerpání fondu Rozpočet Skutečnost Půjčky na bytové účely , ,- Rezerva na půjčky ,- 0,- Příspěvek na stravování , ,- Příspěvek na zájezdy, rekreace ,- 0,- Příspěvek na kulturu, tělovýchovu , ,- Sociální výpomoc-nenávratná ,- 0,- Sociální výpomoc - návratná 0,- 0,- Dary peněžní 0,- 0,- Dary nepeněžní , ,- Ostatní čerpání 0,- 0,- Bankovní poplatky 1 500, ,- Čerpání fondu celkem , ,- Konečný stav na bankovním účtu k ,79 Kč Zpracoval: Schválil:.. 9

10 Příloha č. 2c) Fond rezerv a rozvoje Počáteční stav na bankovním účtu k Tvorba fondu: Převody schválené ZM Úroky Tvorba fondu celkem ,23 Kč ,82 Kč ,82 Kč Čerpání fondu: Převod na základní účet použití schváleno ZM Bankovní poplatky Čerpání fondu celkem ,65 Kč 1 132,40 Kč ,05 Kč Konečný stav na bankovním účtu k Usnesením 11. Zasedání Zastupitelstva města Počátky ze dne 26. června 2012 byl Fond rezerv a rozvoje zrušen. Zpracoval: Schválil:.. 10

11 Příloha č. 3) Přehled půjček a úvěrů k Úvěr /půjčku/ poskytl Výše úvěru Roční splátky Splaceno v roce 2012 Nesplacený zůstatek Účel úvěru /půjčky/ Komerční banka , , ,86 0,- Závazky po Tábor VVN CELKEM , , ,86 0,- Město Počátky splatilo v roce 2012 poslední splátky úvěru u Komerční banky a k datu nemělo přijatý žádný úvěr ani půjčku. Zpracoval: Schválil:.. 11

Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2014

Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2014 Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2014 K 1. lednu 2014 mělo město Počátky k dispozici tyto finanční prostředky: 1/ Základní účty volné prostředky GE Money Bank ČNB KB Česká spořitelna Sberbank

Více

Návrh závěrečného účtu obce Všejany za rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Všejany za rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Všejany za rok 2014 Rozpočet obce Všejany na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem obce dne 17.12.2013 v celkové výši 6.048.720,- Kč. Rozpočet byl sestaven jako přebytkový na

Více

Konsolidace příjmů 2.371.209,75 po 18.555.860,00 25.406.828,00 19.494.652,57 76,73 konsolidaci

Konsolidace příjmů 2.371.209,75 po 18.555.860,00 25.406.828,00 19.494.652,57 76,73 konsolidaci Závěrečný účet obce Jindřichovice pod Smrkem za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Plnění rozpočtu dle výkazu Fin 2-12M vyjádřeno

Více

Konsolidace příjmů 2.436.034,54 po 23.074.221,00 31.110.548,00 21.392.690,48 68,76 konsolidaci

Konsolidace příjmů 2.436.034,54 po 23.074.221,00 31.110.548,00 21.392.690,48 68,76 konsolidaci Závěrečný účet obce Jindřichovice pod Smrkem za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Plnění rozpočtu dle výkazu Fin 2-12M vyjádřeno

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

Komentář k tabulce plnění rozpočtu za I. pololetí 2011

Komentář k tabulce plnění rozpočtu za I. pololetí 2011 Ekonomický odbor Nám. Míru 1, pošt. přihrádka 18, 407 77 Šluknov Komentář k tabulce plnění rozpočtu za I. pololetí 2011 Městskému úřadu Šluknov byla na rok 2011 přidělena od Krajského úřadu Ústeckého kraje

Více

Obec Želeč ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015. (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2015

Obec Želeč ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015. (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2015 Obec Želeč ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00253201 název Obec Želeč ulice, č.p. Želeč 26 obec Želeč PSČ, pošta 391 74 Kontaktní údaje

Více

PLAN CONTROL s.r.o., U Trojice 120, 380 01 Český Krumlov

PLAN CONTROL s.r.o., U Trojice 120, 380 01 Český Krumlov PLAN CONTROL s.r.o., U Trojice 120, 380 01 Český Krumlov Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku obcí Identifikační údaje: IČO 15789683 Název svazku:svazek Lipenských obcí Jména osob provádějících

Více

Závěrečný účet OBCE PŘEHÝŠOV za rok 2015

Závěrečný účet OBCE PŘEHÝŠOV za rok 2015 Závěrečný účet OBCE PŘEHÝŠOV za rok 2015 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 v Kč Třída 1

Více

Obec Bečváry, se sídlem Bečváry 161, 281 43 Bečváry. Návrh rozpočtu obce na rok 2016. Textová část

Obec Bečváry, se sídlem Bečváry 161, 281 43 Bečváry. Návrh rozpočtu obce na rok 2016. Textová část Obec Bečváry, se sídlem Bečváry 161, 281 43 Bečváry Návrh rozpočtu obce na rok 2016 Textová část Rozpočet obce je finanční plán, jímž se řídí její hospodaření. Je sestavován na období jednoho kalendářního

Více

Obecně závazná vyhláška města Milovice č. 1 / 2011 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška města Milovice č. 1 / 2011 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška města Milovice č. 1 / 2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Milovice vydává dne 31.1.2011 podle 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

Zápis č. 1/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 na sále radnice ve Stárkově.

Zápis č. 1/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 na sále radnice ve Stárkově. 1 strana z 5 stran zápisu ze zasedání ZM Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 Zápis č. 1/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 na sále radnice ve Stárkově. Přítomní

Více

Směrnice k rozpočtovému hospodaření

Směrnice k rozpočtovému hospodaření Směrnice k rozpočtovému hospodaření Č. 14 OBEC BECHLÍN IČO: 263 346 Směrnici zpracovali: Ing. Soušek, Koťová M. Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Datum schválení:.. Usnesení č.. Směrnice nabývá účinnosti:

Více

Příloha č. 3 k Závěrečnému účtu za rok 2013 OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Příloha č. 3 k Závěrečnému účtu za rok 2013 OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Příloha č. 3 k Závěrečnému účtu za rok 2013 OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE OBSAH 1. Hlavní a hospodářská činnost města... 2 1.1. Výsledek hospodaření za rok 2013... 2 1.2. Údaje z Rozvahy... 2 1.3. Krátkodobý

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Petrůvka Petrůvka 90 763 21 Slavičín 1 datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 21. května 2015 Ing. Vít Sušila KUZL 908/2015 KUSP

Více

OBEC RATIBOŘ IČO: 00512 711 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013

OBEC RATIBOŘ IČO: 00512 711 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013 OBEC RATIBOŘ IČO: 00512 711 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013 Zpracováno na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech Obec Ratiboř IČO: 00512 711 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013 ( 17 zákona

Více

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2006

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2006 Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2006 Příjmy =================================================================== Uprav.rozpočet Skutečnost % k uprav. Komentář v tis. v tis. rozpočtu Poplatek za

Více

Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek

Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek Příloha č. 1 Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek Článek č. I Rozsah působnosti Pravidla pro financování příspěvkových organizací (dále jen organizace ) platí pro všechny

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET Obce Teplice nad Bečvou

ZÁVĚREČNÝ ÚČET Obce Teplice nad Bečvou 1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET Obce Teplice nad Bečvou ZA ROK 2003 dle ustanovení 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Rozpočet obce Teplice nad Bečvou pro rok 2003 byl schválen zastupitelstvem

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIZ-190/13-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIZ-190/13-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIZ-190/13-Z o veřejnosprávní kontrole podle 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2015 Elektronický podpis - 4.3.2016 KUMSX01M3GEL Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 26.7.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory

Více

Komentář k rozpočtu na rok 2016

Komentář k rozpočtu na rok 2016 Komentář k rozpočtu na rok 2016 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován v návaznosti na schválený

Více

Příloha č. 3 k Závěrečnému účtu za rok 2011 OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Příloha č. 3 k Závěrečnému účtu za rok 2011 OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Příloha č. 3 k Závěrečnému účtu za rok 2011 OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE OBSAH 1. Hlavní a hospodářská činnost města... 2 1.1. Výsledek hospodaření za rok 2011... 2 1.2. Usnesení k účetní závěrce... 2 1.3.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí VODA - svazek obcí, IČ: 63730880 za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí VODA - svazek obcí, IČ: 63730880 za rok 2015 Elektronický podpis - 13.5.2016 KUMSX01MW9YP Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Martin Hajduk Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 21.7.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory

Více

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01 Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01 Platnost od: 22.06.2015 Účinnost od:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 K 31.12.2007 byla rozhodnutím zřizovatele činnost NvB ukončena a převedena spolu se zaměstnanci na Bíloveckou nemocnici, a.s. Nemocnice v Bílovci, p.o. byla poté sloučena s Nemocnicí

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2006

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2006 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2006 Předkládá: Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež, V Sídlišti 347, 330 22 Zbůch organizační složka státu Název zpracovatele Ústav sociální péče pro tělesně

Více

Závěrečný účet MĚSTYSE NEDVĚDICE za rok 2011

Závěrečný účet MĚSTYSE NEDVĚDICE za rok 2011 Závěrečný účet MĚSTYSE NEDVĚDICE za rok 2011 Projednáno finančním výborem dne: Projednáno zastupitelstvem městyse dne: Vyvěšeno: Sejmuto: Úřední deska městyse Nedvědice Elektronická úřední deska www.nedvedice.cz

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOK/58382/2012/KŘ-K/7326 Č.j.: KUOK 1587/2013 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 10 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

VeřejnosprávnÍ smlouva uzavřená podle 10c zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

VeřejnosprávnÍ smlouva uzavřená podle 10c zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů VeřejnosprávnÍ smlouva uzavřená podle 10c zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1. OBEC VELKÉ KARLOVICE se sídlem: Velké Karlovice Č. 1 IČ: 00304417 Zastoupená starostou obce

Více

ÚDAJE O OBCI MĚSTYS VIŠŇOVÉ, VIŠŇOVÉ Č.P. 212, 671 38, IČ 293 784 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTYSE VIŠŇOVÉ ZA ROK 2015

ÚDAJE O OBCI MĚSTYS VIŠŇOVÉ, VIŠŇOVÉ Č.P. 212, 671 38, IČ 293 784 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTYSE VIŠŇOVÉ ZA ROK 2015 Návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VIŠŇOVÉ ZA ROK 2015 Zpracovaný na základě par.17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších úprav a doplňků ÚDAJE O OBCI Adresa

Více

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Smlouva č.: SMF/3/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Výroční zpráva o hospodaření Základní školy, Děčín II,, příspěvková organizace Základní škola Děčín II, je příspěvkovou organizací, jejíž

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 o místních poplatcích Obec Křesetice Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Křesetice se na svém zasedání dne 16.01.2007 usnesením č.? usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

a) kontrolu usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Bolatice ze dne 23. 4. 2014,

a) kontrolu usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Bolatice ze dne 23. 4. 2014, Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva obce v Bolaticích, konaného dne 23. června 2014 v 18:00 hodin v Obřadní síni OÚ v Bolaticích OUBOL/1350/2014 89/28 Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání bere

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM Čl. I Základní ustanovení 1) Těmito Pravidly se stanoví postup při prodeji bytů a nebytových prostor, které jsou dosud ve

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Brumov za rok 2015

Návrh závěrečného účtu Obce Brumov za rok 2015 Návrh závěrečného účtu Obce Brumov za rok 2015 Obec BRUMOV /podle 17 zákona Č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/ Název: Obec Brumov Sídlo:, 67923 Lomnice

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2007

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2007 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2007 Předkládá: Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež, V Sídlišti 347, 330 22 Zbůch organizační složka státu Název zpracovatele Ústav sociální péče pro tělesně

Více

Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu

Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-./ /. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Zásady pro určení nájemného z bytů a nebytových prostorů, záloh na plnění poskytovaná s užíváním bytů a nebytových prostorů a jejich vyúčtování

Více

Old~ch Bubenfček hejtman

Old~ch Bubenfček hejtman 10.6.20159:16:44 Old~ch Bubenfček hejtman Obce Ústeckého kraje Datum: JD: Clslo jednacr: Vyl'izuje/lfnka: E-mail: 5.6.2015 7544612015/KUUK 3031/EK2015 Jana Stohlovál641 stohlova.j@kr-ustecky.cz ZvefeJnini

Více

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení Příloha č.2. Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016 1. Právní předpisy a dokumenty Základní ustanovení Podpora poskytovaná

Více

o místních poplatcích

o místních poplatcích Obec Sudice, Sudice 164, 680 01 Boskovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Sudice vydává přijetím usnesení č. 03/03/2014 na svém 3. zasedání konaném dne 10.12.2014

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM USNESENÍ z 3. zasedání Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem, dne 25. 3. 2015 35/3/2015 Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 1. schvaluje zápis z minulého

Více

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 čj.: MSMT-10938/2016 ze dne 29. března 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

Z á v ě r e č n ý ú č e t o b c e D o b r o n í n z a r o k 2 0 0 7

Z á v ě r e č n ý ú č e t o b c e D o b r o n í n z a r o k 2 0 0 7 Z á v ě r e č n ý ú č e t o b c e D o b r o n í n z a r o k 2 0 0 7 Č e r p á n í r o z p o č t u stav finančních prostředků na účtech k 31.12.2007 Česká spořitelna 941.426,49 Komerční banka 282.932,80

Více

Městská část Brno - Nový Lískovec. Finanční odbor

Městská část Brno - Nový Lískovec. Finanční odbor Městská část Brno - Nový Lískovec Finanční odbor Závěrečný účet městské části Brno - Nový Lískovec za rok Vyúčtování hospodaření a finanční vypořádání Obsah 1. Plnění rozpočtu... 3 1.1. Výsledky rozpočtového

Více

Zápis.04/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.04/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.04/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.03.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Heřmanice

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Heřmanice Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: I Č. j.: KUJI 17132/2014 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Heřmanice se sídlem Dolní Heřmanice

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE

PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2013 Červen 2014 1 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2013 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2013 byl sestaven v souladu s platnými právními předpisy upravujícími

Více

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007 č. 1 / únor 2008 Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou první číslo našeho Zpravodaje v roce 2008, ve kterém bychom Vás rádi informovali o dění v naší obci v uplynulých i nadcházejících měsících.

Více

Obecně závazná vyhláška obce Svatý Jan nad Malší. č. 3/2007. o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Svatý Jan nad Malší. č. 3/2007. o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška obce Svatý Jan nad Malší č. 3/2007 o místních poplatcích Zastupitelstvo Obce Svatý Jan nad Malší se na svém zasedání dne 28. 12. 2007 usneslo vydat na základě ustanovení 10 písm.

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2004

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2004 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2004 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol za rok 2004 Sešit 2. Kapitoly 336-398 336 Ministerstvo spravedlnosti Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/94/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2012

Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2012 Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok tel., fax - 569 422 408 pob. Přibyslav 725 402 687 e-mail : zushb@zushb.cz www.zushb.cz 1 Základní

Více

117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů

117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů 117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2014 (dále jen Zásady ) Správce programu: Určená banka: Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen

Více

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne 3. 6. 2015 na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne 3. 6. 2015 na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12 Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne 3. 6. 2015 na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12 Č. j.: 375/2015/OUNE Celkem přítomno: 9 Členů obecního zastupitelstva (dále OZ): 7

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Horka, IČ: 70953945 za rok 2014

Více

PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015

PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015 PRAVIDLA PRO DOTAČNÍ PODPORU V PROGRAMU PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015 SCHVÁLENÁ USNESENÍM RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 Č.

Více

OBEC VOLEČ 533 41 Lázně Bohdaneč, IČO : 00274593

OBEC VOLEČ 533 41 Lázně Bohdaneč, IČO : 00274593 OBEC VOLEČ 533 41 Lázně Bohdaneč, IČO : 00274593 Zápis č. 1/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Voleč, konaného dne 18.2.2016 od 19:00 hodin Přítomni: p. Ing. Soňa Machurová, p. Petr Heteš, p.

Více

ZÁPIS. Zasedání ZM je usnášeníschopné.

ZÁPIS. Zasedání ZM je usnášeníschopné. ZÁPIS z 8. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.6.2015 od 19.15 hodin do 21.09 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August, Martin

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 25. 6. 2014 31 Věc: Rozpočtový výhled Ústeckého kraje na období 2015 2019 Důvod předložení: ustanovení 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích,

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích, Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích, v platném znění) č. 3/2014 konaného dne 29.9.2014 Přítomni : ing. Skalický J., Hladík O., Hrůza T., Janda P., Karfíková M., Koťová J.,

Více

Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka

Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka Metodický list je věnován všem druhům daní, které patří do daňového systému ČR mimo daně z příjmů. Této dani je věnován samostatný

Více

7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Útušice

7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Útušice 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Útušice Č.j.: 222/15/Vl./3 Datum: 2015-06-29 Začátek: 18:30 hod Přítomno členů ZO: Ing. Václav Fink, p. Stanislav Drda, Mgr. Renata Štollová, p. Anna Kocourková,

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA. PRAVIDELNOU ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ (dále jen Pravidla)

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA. PRAVIDELNOU ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ (dále jen Pravidla) PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA PRAVIDELNOU ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ (dále jen Pravidla) Město Sušice vydává na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Sušice ze dne 17. prosince

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 31

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 31 bez osobních údajůúdajů MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 31 DNE: 14.12.2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 474/2015/KS NÁZEV: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou ANOTACE:

Více

Pronájem a nájem nebytových prostor a pozemků

Pronájem a nájem nebytových prostor a pozemků Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název: Pronájem a nájem nebytových prostor a pozemků Číslo dokumentu: SRM/06 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 01.03.2014 Účinnost

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 17 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 17 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 1181/2015/STAR VÝPIS USNESENÍ číslo: 17 RADY MĚSTA POČÁTKY ze dne 21. prosince 2015 Rada města Počátky (dále jen rada) : I. dle ust. 101 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.:

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J PROTOKOL O KONTROLE Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

Více

o místních poplatcích

o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška města Nejdek č. 4 / 2008 o místních poplatcích Město Nejdek na základě usnesení zastupitelstva č. ZM/197/9/08 ze dne 10.4. 2008 v souladu s ustanovením 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bocanovice, IČ 00535931 za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bocanovice, IČ 00535931 za rok 2015 Elektronický podpis - 13.5.2016 KUMSX01MW9QT Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Martin Hajduk Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 21.7.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory

Více

KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení kontroly obcí a analýz ," ", KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: Čj: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Libňatov, IČ: 00278084 za rok 2010 Přezkoumání se

Více

ZÁPIS A USNESENÍ č. 46

ZÁPIS A USNESENÍ č. 46 ZÁPIS A USNESENÍ č. 46 ze 45. zasedání Zastupitelstva obce Nepolisy konaného dne 25. 9. 2014 od 18,00 hod. v sále pohostinství Na Nové Přítomno: 9 členů dle presenční listiny Program: 1) Zahájení 2) Určení

Více

Shrnutí investic a oprav v roce 2015

Shrnutí investic a oprav v roce 2015 Shrnutí investic a oprav v roce 2015 1) Ve druhé polovině roku 2015 byla zahájena výstavba základní technické vybavenosti pro 7 rodinných domů v lokalitě u hřbitova Na Čechách. Stavbu provádí firma Jaroš

Více

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Zdanění daně z příjmů fyzických osob upravují dva zákony: zákon ze dne 26. července 1991 o dani z příjmů fyzických osob (Sb.Polské republiky 2000, č. 14, pol. 176 ve znění pozd.

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2014 Schválený rozpočet na ZO 28/2014 dne 19.2.2014. Vážany nad Litavou

ROZPOČET OBCE NA ROK 2014 Schválený rozpočet na ZO 28/2014 dne 19.2.2014. Vážany nad Litavou ROZPOČET OBCE NA ROK 2014 Schválený rozpočet na ZO 28/2014 dne 19.2.2014 Vážany nad Litavou PŘÍJMY třída 1. - daňové příjmy (sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb.) návrh rozpočtu koeficient

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Obec Jasenice

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Obec Jasenice Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Č. j.: KUJI 19172/2014 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Jasenice se sídlem Jasenice 50, 675 71 Náměšť

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012 dz_12dpfo5405_19_pok.pdf - Adobe Acrobat Professional POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS 1 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU Zastupitelstvo obce Teplice nad Bečvou ZÁPIS z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 9. prosince 2010 v 18.00 hod. v sále Hasičské

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Město Štramberk Náměstí 9, 742 66 VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Oběh účetních dokladů Platnost: od roku 2010 Pro účetní případy roku 2010, použití od zahájení účtování účetních případů roku 2010.

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2010

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2010 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2010 Bilance příjmů a výdajů za rok 2010 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2010 bylo přebytkové se saldem

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 25. 4. 2012 od 16,00 hodin

Více

Obecně závazná vyhláška městyse Lázně Toušeň č. 2/2007. o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška městyse Lázně Toušeň č. 2/2007. o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška městyse Lázně Toušeň č. 2/2007 o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Lázně Toušeň se usneslo dne 19.12.2007 vydat na základě ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,

Více

Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb

Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb (dotace ze státního rozpočtu na rok 2015) Popis způsobu výpočtu optimální výše finanční podpory - Liberecký kraj Kraj bude při výpočtu dotace postupovat

Více

Závěrečný účet Města Suchdol nad Lužnicí za rok 2012. Závěrečný účet Města Suchdol nad Lužnicí

Závěrečný účet Města Suchdol nad Lužnicí za rok 2012. Závěrečný účet Města Suchdol nad Lužnicí Závěrečný účet Města Suchdol nad Lužnicí za rok 2012 0 Sumář závěrečného účtu za rok 2012 Schválený rozpočet na rok 2012 Plnění rozpočtu za rok 2012 Třída 1 - Daňové příjmy 31 211,30 32 229,79 Třída 2

Více

I. Hospodaření rozpočtů územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti za rok 2011

I. Hospodaření rozpočtů územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti za rok 2011 I. Hospodaření rozpočtů územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti za rok 2011 Výsledky hospodaření územních rozpočtů v loňském roce byly ovlivněny především

Více

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín vyhlašuje usnesením Zastupitelstva MČ Praha Zličín ze dne 16.12.2015 PROGRAM PODPORY VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE MČ PRAHA - ZLIČÍN Vyhlášené

Více

Výroční zpráva o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření 1 Výroční zpráva o hospodaření Základní školy Kamenická 1145 příspěvková organizace Základní škola Děčín II, Kamenická 1145 je příspěvkovou organizací, jejíž zřizovatel je od 01. 01. 2003 Statutární Město

Více

Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2010 v nadačním programu Pro Evropu

Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2010 v nadačním programu Pro Evropu Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2010 v nadačním programu Pro Evropu Cílem programu je zkvalitnit a urychlit přípravu projektů neziskového charakteru podporovaných především ze strukturálních fondů EU

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace 888/OŠK/2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace Článek I Smluvní strany Poskytovatel: statutární město Havířov Sídlo: 736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 Zastoupen: Mgr. Danielem Vachtarčíkem,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 Licence: MP1U XCRGBZUC / ZU1 (01012009 / 01012009) Městská část Praha - Kunratice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) sestavený ke dni 11.06.2010 Údaje o organizaci identifikační číslo 00231134 DIČ CZ00231134

Více

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Předmět daně z příjmů fyzických osob Fyzická osoba zdaňuje všechny své příjmy jedinou daní a přitom tyto příjmy mohou mít různý charakter. Příjmy fyzických osob se rozdělují

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr- SML/1862/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr- SML/1862/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr SML/1862/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 709/34, 750 11

Více

PŘÍLOHA. (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00261891 Název: Statutární město Chomutov. NS: 00261891 Statutární město Chomutov

PŘÍLOHA. (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00261891 Název: Statutární město Chomutov. NS: 00261891 Statutární město Chomutov PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00261891 Název: Statutární město Chomutov NS: 00261891 Statutární město Chomutov Sestavená k rozvahovému dni

Více