Český Krumlov. Časopis Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků na Novém Zélandě Číslo 5 (No.5) Květen 2007 (May 2007) Ročník 18 (Vol.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Český Krumlov. Časopis Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků na Novém Zélandě Číslo 5 (No.5) Květen 2007 (May 2007) Ročník 18 (Vol."

Transkript

1 Časopis Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků na Novém Zélandě Číslo 5 No.5) Květen 2007 May 2007) Ročník 18 Vol. 18) Český Krumlov Český Krumlov je často po zásluze nazýván perlou jižních Čech. současnosti zachovaly bez rušivých přestaveb a ve svém úhrnu představují skvost světového významu. Středu města vévodí svou polohou a velikostí chrám sv. Víta, cenná stavba české gotiky. Nad městem se také zdvihá jeden z největších zámků ve střední Evropě, zámek Český Krumlov. Jméno města Krumlov je odvozeno z německého výrazu Krumme Aue", jež lze přeložit jako Křivý luh". Tento název byl odvozen z přírodních podmínek, konkrétně z tvaru území, na němž se město rozkládá - to leží v esovitě zakřivených meandrech řeky Vltavy. Na latinských listinách je nazýváno Crumlovia či Crumlovium. První zmínka je zachována v písemnosti z roku 1253, kde je Krumlov označován coby Chrumbenowe. Procházka centrem tohoto jihočeského města je nezapomenutelným zážitkem a není proto tedy divu, ze historické jádro města bylo v roce 1992 zapsáno na seznam památek kulturního dědictví UNESCO. Unikátní urbanistický celek zahrnuje více než 300 historických staveb a má neopakovatelnou atmosféru. Obdivovat zde můžeme různorodé gotické a renesanční domy, velkou renesanční radnici na svažujícím se náměstí, na které navazují úzké a křivolaké uličky, dále pak starobylé kláštery a kostely, které se do Zámek se tyčí na skalnatém ostrohu nad Českým Krumlovem, z jedné strany obtékán Vltavou a z druhé potokem Polečnicí. Společně s kostelem sv. Víta tvoří dominantu města. Hrad byl založen v první polovině 13. století pány z Krumlova. Po vymření majitelů zdědili hrad Rožmberkové, kteří v něm sídlili až do počátku 17. století. Za Rožmberků hrad získal honosnou podobu renesančního monumentálního zámku. Petr z Rožmberka vystavěl nový, tzv. Horní hrad. Během čtyřicetileté vlády Viléma z Rožmberka ) proběhly dalekosáhlé stavební úpravy a podle plánů Baltazare Maggiho byly novými stavbami oba hrady propojeny. Zámecké interiéry ještě doznaly v dalších dvou staletích řadu změn, ale krásné renesanční pokoje Viléma z Rožmberka ponechali další majitelé Krumlova v původním stavu. V době baroka obohatily

2 celý areál nově přistavěné budovy, například mincovna a zámecké divadlo. Nesmíme opomenout ani knížata ze Schwarzenbergu, kteří vlastnili zámek po deset generací, až do roku Jim vděčí Český Krumlov za svůj rozvoj a také za to, že zachovali pro příští generace množství exponátů, které se běžně používaly a v době svého vzniku většinou neměly mimořádnou hodnotu. Na začátku 18. století pak podstoupil přestavbu zámecký areál. V druhé polovině ztratil zámek hlavní roli rodového sídla. Jak již bylo prve zmíněno, zámek a jeho areál patří mezi jedny z největších v Evropě. Nelze ovšem nepřipomenout, že úspěch od svého začátku byl garantován překrásným prostředím noční zámecké zahrady v Českém Krumlově, využitím letohrádku zvaného Bellarie, nejcennější stavby zahradní architektury v Čechách. Krumlovský zámek je v Čechách druhý největší po Pražském hradě a dodnes vypovídá velmi názorně o své bohaté historii. Český Krumlov ovšem nezůstal pouhopouhým historickým skanzenem - je živým městem s osobitou a jedinečnou nabídkou kulturních a společenských aktivit. Velmi bohatý kulturní život Českého Krumlova lze ilustrovat zejména na dvou významných akcích, kterými jsou Slavnosti pětilisté růže a Svatováclavské slavnosti. Krumlov je rovnež známý pro svou rušnou divadelní scénu. Zřejmě není město, které by se mohlo pochlubit takovou různorodostí divadelních scén, jakou se může prezentovat Český Krumlov. Vedle kamenného divadla, které sice nemá stálou scénu, ale hostí během roku nejlepší divadelní soubory z celé republiky, je město proslaveno nejen zámeckým divadlem Zámecké divadlo v Českém Krumlově), tak i divadlem otáčivým. Otáčivé hlediště, jehož myšlenka experimentální divadelní scény vznikala na přelomu 50. a 60. let, původní projekt scénáristy Joana Brehmse), se jako improvizovaná scéna roztočilo poprvé v roce Původně plánovaná tři představení však divácký ohlas změnil na plných třiadvacet a tradice otáčivého hlediště byla založena. Zahrada, letohrádek a pohádkové prostředí setmělé noční zahrady, to byly první atributy dnešního úspěchu. Jak šel čas, měnila se i technika. Divadlo v dnešní podobě je 650 tun vážící kolos, dnešní točna je poháněna elektromotory a pojme více než 650 diváků. Ale modernizace nic neubrala na původním kouzlu prostředí, ve kterém se letní divadelní sezóny v Českém Krumlově odehrávají. Zejména velmi oblibená večerní představení v Českém Krumlově mají skutečně neopakovatelnou atmosféru. Převzato z: 2

3 DĚJINY ZEMÍ KORUNY ČESKÉ Pokračování: Byl tu však jeden závažný problém. Blok táborů, sirotků a pražanů požadoval bezpodmínečné uznání čtyř pražských artikulů pro všechny obyvatele Království českého a Markrabství moravského, včetně katolíků! Ve snaze přimět protivníky k povolnosti oblehl hlavní katolickou pevnost v Čechách město Plzeň červenec 1433). S takovými kroky koncil a česká katolická strana zásadně nesouhlasily. V prudce se zhoršující ekonomické situaci nehodlali táboři a sirotci ustoupit ani o píď. Ocitli se i pod tlakem polních vojsk, obávajících se ztráty existence v případě uzavření mírových smluv. Většina země volala po míru, ale polní obce se na nikoho neohlížely, pokračovaly v obléhání katolické Plzně a v drancování celých oblastí v zoufalém úsilí zajistit si potravu. Na politické scéně proto došlo k důležitému přeskupení sil. Rokycanovi pražané se spojili s umírněnými husity a dočasně též s českými katolíky proti táborům a sirotkům, od nichž rychle odpadli mnozí dosavadní přívrženci. K rozhodující bitvě došlo u vesnice Lipany, nedaleko Českého Brodu. Táborskosirotčí seskupení utrpělo těžkou porážku, jež v podstatě znamenala konec polních vojsk sirotčí se rozpadlo úplně, zbytky táborské polní obce vstoupily později do žoldu Zikmunda Lucemburského, aby bojovaly proti Turkům). Jednání mezi husity a vyslanci koncilu se však i po Lipanech vlekla ještě dva roky. Až byla v Jihlavě slavnostně vyhlášena dohoda mezi husitskými Čechy a basilejským koncilem, tzv. kompaktáta. Na území Království českého a Markrabství moravského povolila přijímání z kalicha a v oslabené formě i další tři pražské články, ovšem pouze husitskému obyvatelstvu. V dějinách římské církve však i tento krok představoval ústupek 3 zásadního významu. České země se staly oblastí dvojího lidu, kde se fakticky každý člověk mohl rozhodnout, zda se přihlásí k husitskému či katolickému vyznání. Ačkoli ostatní konfese, což se týkalo hlavně táborského vyznání víry, kompaktáta nepřipouštěla, přece jen představovala první krok na evropské cestě k náboženské toleranci a svobodě. Jedna okolnost však hrozila do budoucna komplikacemi, totiž fakt, že kompaktáta a autonomní postavení husitů v rámci římské církve neschválil papež. Sjednání kompaktát bylo i podmínkou nástupu Zikmunda Lucemburského na český trůn. Husité tak mlčky uznali platnost korunovace z července Starý král a císař římskou korunovační jízdu podnikl v roce 1433) však musel souhlasit s podmínkami, které zásadním způsobem měnily tvář českého království. Duchovenstvo ztratilo zastoupení na českých zemských sněmech na Moravě i v dalších vedlejších zemích si je udrželo), naopak právo účasti na nich si vydobyla nižší šlechta a vedle Starého Města pražského i královská města. V rozdělení sněmu do tří kurií panské, rytířské a městské) se rýsovalo uspořádání rodící se stavovské společnosti. Revoluce výrazně zasáhla i do národnostní problematiky. Prahu i další husitská města kupř. Žatec a Kutnou Horu) opustilo po roce 1419 německé etnikum, čímž se dovršil proces počešťování měst. Majetek uprchlíků získali přívrženci kalicha a dobře si ho hlídali. Plnoprávným měšťanem se v husitských městech nesměl stát ani katolík, ani Němec! Panovník potvrdil i zábory a zástavy nemovitého majetku, k nimž došlo v revolučních časech, čímž legalizoval rozsáhlé přesuny v pozemkové držbě. Katolická církev ztratila v Čechách téměř všechny své statky, které naopak získali příslušníci panstva, nižší šlechta, měšťané a městské obce. Na vyznání přitom mnoho nezáleželo, jelikož církevní statky zabrala v průběhu revoluce i celá řada katolických šlechticů. Na Moravě, kde husitství neslavilo takové úspěchy, si římská církev udržela značnou část svého pozemkového bohatství. Oba šlechtické stavy i města vyšly z revolučního dění výrazně posíleny. Předpoklady pro vyostřené hospodářské a politické soupeření městského stavu se šlechtou, jak je známe z počátku 16. století, vznikly právě za husitství. Výsledky revoluce však jen sotva

4 mohly uspokojit poddané vesničany, vstupující do bouřlivého dění s nadějemi, které nedošly naplnění. Jeden příklad za všechny: Po odpadnutí chiliastické vlny se část vesničanů vrátila z Tábora ke svým gruntům na rožmberských panstvích. Vyobrazení táborského bojovníka nástěnná malba z Tábora) počátek 16. století Porovnáme-li všechna pro a proti, dospějeme k závěru, že husitská revoluce sice nedosáhla původně vytčených cílů, ale neskončila ani porážkou. Zvítězila ve své umírněné variantě, což odpovídalo podmínkám, v nichž probíhala. Zápas o český trůn ) Ne vše bylo tak jednoduché, jak vyplývalo z oficiálních dokumentů. Oslabená táborská strana odmítla uznat kompaktáta a trvala na výlučnosti své náboženské organizace. K malé radosti koncilu a proti jeho vůli vyslovil Zikmund, aby zachoval v zemi klid, s požadavky táborských představitelů souhlas a bývalou revoluční obec Tábor dokonce povýšil na královské město! V odboji proti novému panovníkovi tak zůstal jedině Hradec Králové a od jara 1437 pouze Jan Roháč z Dubé a jeho ozbrojená družina na hrádku Sion u Kutné Hory. Ačkoli se Zikmund snažil o obnovení klidu a právního řádu znovu začal zasedat zemský soud, který za revoluce neúřadoval), směřovalo soužití katolického panovníka s husitskou většinou ke konfliktu. Napětí se vyhrotilo poté, co dal Zikmund najevo nepřízeň volnému pražskému arcibiskupovi, kališníku Janu Rokycanovi, a ten ve strachu o svůj život opustil Prahu. Situace se stala neudržitelnou po oběšení Jana Roháče ), kterého král přikázal popravit jako zemského škůdce a zhoubce. Poměry v Uhrách a nespokojenost husitských politiků přiměly Zikmunda k odjezdu z Čech. Cestou do uherského království ve Znojmě zemřel ). Po jeho skonu přijali tradičně uvažující katolíci a umírnění husité na trůn Zikmundova zetě Albrechta Habsburského, vévodu rakouského vládl v letech ), ale východočeští husité, táboři a Rokycanovi stoupenci se vyjádřili pro polského prince Kazimíra. Boje mezi stranami přerušila Albrechtova náhlá smrt. Ale to již byla Praha pod kontrolou umírněných kališníků, spolupracujících často s katolickými politiky. Poněvadž se dědic trůnu, malý Ladislav narozený až po otcově smrti, a proto zvaný Posthumus, tj. Pohrobek), nemohl jako nezletilý ujmout vlády, pokusili se představitelé všech českých stran dohodnout na jiném kandidátovi. V roce 1440 zvolil výbor, složený z 18 pánů, 14 příslušníků nižší šlechty, 14 měšťanů a Jana Rokycany, českým králem bavorského vévodu Albrechta, jenž však českou korunu nepřijal. V nastalém dlouhém bezvládí spravovaly zemi branně-politické spolky, zvané landfrýdy doslova přeloženo znamená landfrýd zemský mír), fungující na krajském principu. Největší sílu mezi nimi představovaly landfrýdy východočeské, rozkládající se na území bývalého sirotčího svazu a prosazující přísné dodržování kompaktát. Jejich vůdcem se stal schopný šlechtic Jiří Poděbrad, pocházející z panské a k tomu husitsky orientované rodiny děd Boček, otec Viktorin). Poděbradská strana si uvědomovala možné nebezpečí restaurace katolické moci a proto v noci z 2. na opanovala Prahu a vrátila ji do rukou Rokycanových přívrženců. Roku 1452 pak i mnozí katolíci souhlasili s volbou Jiřího Poděbradského zemským správcem. Svého postavení využil Jiřík k zásahu proti táborům. Dne mu Tábor otevřel brány a vydal do jeho rukou představitele dožívající táborské církve, seniora Mikuláše z Pelhřimova a bývalého radikála Václava Konradu. Oba zemřeli v internaci na Poděbradových hradech. Tímto krokem zároveň došlo ke sjednocení všech husitů na základě kompaktát. Hlavou kališnické církevní organizace zůstával Jan Rokycana. Roku 1453 se třináctiletý Ladislav Pohrobek ujal vlády ve všech dědičných zemích v rakouských oblastech, Uhrách) a tedy i v Koruně české. Opět se však potvrdilo, že katolický král si nerozumí s kališnickým obyvatelstvem a politiky. Když Ladislav v listopadu 1457 zemřel na leukémii, přestala se utrakvistická většina ohlížet na dynastické smlouvy Karla IV. i na lesk tradičních evropských panovnických rodů. Svým způsobem jí napomohl příklad z Uher, kde šlechtické kruhy zvolily počátkem roku 1458 panovníkem muže ze svého středu mladého Matyáše Korvína. Husitská strana proto kandidovala na český trůn Jiřího z Poděbrad. S tímto řešením nakonec souhlasili též představitelé katolické šlechty, které Jiřího osobnost skýtala záruku, že nedojde k návratu statků zpět do držení římské církve. V dané situaci neměl proti Jiřímu šanci obstát ani francouzský princ. Pokračování příští měsíc 4

5 Měsíc ve zprávách Státní dluh zatím není strašákem Státní dluh České republiky vzrostl v prvním čtvrtletí 2007 o více než devět miliard korun na téměř 812 miliard. Informovalo o tom tento týden ministerstvo financí. Na zprávy o rostoucím dluhu je už veřejnost v podstatě zvyklá. Média je neopomenou citovat. Máme se ale těchto zpráv děsit? Rádio Praha Současnost a budoucnost Evropské unie Evropská unie se dožila svých padesátin. Vedle zvláštního zasedání italského Senátu k 50. výročí podepsání tzv. Římských smluv uspořádalo Německo, současná předsednická země unie, v Berlíně oslavy, které vyvrcholily podepsáním slavnostní deklarace. Českou republiku na berlínských oslavách zastupoval prezident Václav Klaus, který je ve světě znám jako euroskeptik. Politologa Jiřího Peheho jsem se zeptal, zda to podle něj byla ta správná osoba, která by nás měla při takové příležitosti reprezentovat? Myslím si, že Václav Klaus tak trochu do toho sboru politiků, kteří se sešli v Berlíně, nepatřil, protože Evropská unie je založena na tom, že ji na celoevropské úrovni, to znamená v Evropské radě, reprezentují předsedové vlád. A otázka, proč Českou republiku musel reprezentovat zrovna prezident Klaus, když předseda vlády netrpěl žádnou indispozicí a nebyl natolik časově zaneprázdněn, že by tam jet nemohl, to je otázka k další diskusi. Pokud to souvisí s nějakým dlouhodobějším dělením odpovědnosti nebo úkolů v české zahraniční politice, tak si myslím, že je to vývoj dosti nešťastný, protože i ústavně Českou republiku na takovéto úrovni má zastupovat předseda vlády." Rádio Praha Česko má novou MISS, studentku z Průhonic Miss České republiky 2007 se dnes večer v brněnském Boby Centru stala osmnáctiletá studentka Kateřina Sokolová z Průhonic. Titul první vicemiss a druhé místo získala jednadvacetiletá Veronika Pompeová z Jeseníku, třetí místo v soutěži patří o rok mladší Veronice Chmelířové ze Znojma. Aktuálně.čz Čínská pohraniční stráž nepustila Béma do Tibetu Čínská pohraniční stráž nepustila primátora Pavla Béma do Tibetu. Informoval o tom internetový server Týden.cz. Bém spolu s dalšími horolezci odjel do Himálaje s cílem vystoupit na nejvyšší horu světa Mount Everest. "Čína mě nepřekvapila. Její zahraniční politika stále nese příchuť starých komunistických praktik," tlumočila Bémovo vyjádření Martina Jirovcová, která je s primátorem v kontaktu. Bém podle ní nebyl puštěn do Tibetu navzdory platným vízům a platnému vrcholovému povolení k výstupu severní stezkou. Horolezci nyní míří zpátky do základního tábora a na Mount Everest se vypraví z jižní strany. Bém věří, že odmítavý postoj Číňanů nebude znamenat pro jeho expedici zdržení. "Výstup z jihu je kratší, za dobrého počasí a s dobrou aklimatizací může být rychlejší, i když je z objektivního hlediska nebezpečnější. Ledopád Khumbu je v letošním roce mimořádně nepříjemný," upozornil Bém. Ledopád bývá považován za nejnebezpečnější místo výstupu, cestu přes něj totiž ohrožují laviny. Rádio Praha Sdružení Znojemské okurky se snaží vzkřísit jejich slávu Jaro vtrhlo do Česka překvapivě brzy. O víkendu řada lidí zatopila v krbu a dala se do grilování. A tak se v okolí domků šířila vůně masa, klobásek a zeleniny. A co si vzít k takovému grilovanému masíčku? Třeba okurku. Chtělo by to říct znojemskou, ale to už není pravda. Zdejší konzervárna, která chrlila na trh až 8000 tun okurek ročně, ukončila před třemi lety činnost. Ale kdo ví, třeba se podaří slávu zdejších okurek opět vzkřísit. Rádio Praha Ve Škodě se stávkovalo za vyšší mzdy, ve středu se bude pracovat Zaměstnanci mladoboleslavské automobilky Škoda Auto v úterý stávkovali za vyšší mzdy. Ve středu stávka pokračovat nebude, od 9:00 se bude konat další kolo vyjednávání, řekl novinářům mluvčí Škody Auto Jaroslav Černý. Pokud se odboráři s vedením firmy nedohodnou, obnoví odbory stávku opět ve čtvrtek, řekl novinářům odborový pracovník lisoven a pracoven Vladimír Kment. Podotkl, že protest se koná s téměř absolutní podporou všech zaměstnanců, přestože podle zjištění ČTK řada lidí se stávkou nesouhlasí. Stávku odstartovali pracovníci lakovny a po dvouapůlhodinovém protestu se akce přesunula do montovny Škody Octavia. Postupně pak protestovali zaměstnanci dalších provozů. Stávka bude podle plánu odborářské organizace pokračovat celý den. Nyní začali protestovat lidé na odpolední směně, poté se jí zúčastní i pracovníci na noční směně. Rádio Praha Studny nastolují problém s podzemními vodami v Česku V uplynulých týdnech se v Česku šířila zvěst, že za čerpání vody ze studní se bude platit. Podle odhadů využívají vodu ze studní stovky tisíc lidí, především ale obyvatelé malých obcí. Ministr Petr Gandalovič v úterý tuto poplašnou zprávu uvedl na pravou míru. Žádné poplatky občané platit nebudou, pokud využívají vodu ze studny pro potřebu domácnosti a odebrané množství 5

6 nepřesahuje 500 metrů krychlových za měsíc. Tak vysokého odběru ostatně nemůže normální domácnost ani dosáhnout. Rádio Praha Odbory a vedení Škody Auto se dohodly na zvýšení mezd Odboráři a vedení Škody Auto se ve středu dohodli na nárůstu mezd v automobilce. Od letošního druhého čtvrtletí zvýší firma mzdy v průměru o 12,7 procenta do konce roku Za příští rok zaměstnanci dostanou jednorázový příplatek 2500 korun a vzroste jim příspěvek na penzijní připojištění. Na tiskové konferenci to řekl člen představenstva automobilky Martin Jahn. Stávka tak pokračovat nebude. Za loňský rok firma zaměstnancům vyplatí jednorázový příspěvek korun, který bude firma v následujících letech zvyšovat či snižovat o podíl růstu či poklesu hospodaření. Odbory stávkovaly od úterý, ve středu ráno protest ukončily a jednaly s firmou o možném navýšení mezd. Kvůli stávce by firmě neměla vzniknout žádná výrazná škoda. Rádio Praha Zástupci sociální demokracie, kteří si prohlédli radar, změnili názor na jeho umístění v Česku Všichni tři zástupci sociální demokracie, kteří si na Marshallových ostrovech prohlédli radar, změnili názor na případné umístění tohoto systému v Česku. Návštěva je přesvědčila, že americký radar nepředstavuje zdravotní rizika a zvýšil by naši bezpečnost. Sociální demokracie prý bude o americké radarové základně v Česku znovu diskutovat. Předseda nejsilnější opoziční strany Jiří Paroubek ale soudí, že současný postoj členů ČSSD a z něj vycházející zamítavé stanovisko strany k základně se zřejmě nezmění. Rádio Praha Jedna ze tří největších historických jízdáren v Evropě stojí v Česku Jízdárna ve Světcích u Tachova je hned po císařské jízdárně ve Vídni druhou největší ve střední Evropě. A tím pádem největší v Česku. V 80. letech to byla ruina, kterou se nyní pokouší vzkřísit ministerstvo kultury, město Tachov i sdružení Jízdárna Světce. Při pohledu na fotografie každého napadne, že je to spíš romantický zámek. Ale místo něho se tu skrývá impozantní prostor, který nechal postavit známý rod Windischgrätzů. Jízdárna má úctyhodné rozměry dvacet krát čtyřicet metrů. Svými mírami i architekturou je v Evropě naprosto ojedinělá. Stavbu jízdárny zahájil v roce 1858 kníže Alfréd I. Windischgrätz. Vzhledem k tomu, že se značně zadlužil, zůstala jediným dokončeným objektem z plánovaného sídla. Součástí byly hostinské pokoje, kovárny, stáje. Windischgrätzům patřila až do roku 1945, kdy jim majetek zabavil stát. Poté jízdárna sloužila jako příležitostný sklad, využívala ji také justiční stráž. Rádio Praha V Bukovci odhalili památník sestřeleným americkým letcům V Bukovci na Domažlicku v sobotu slavnostně odhalili pamětní desku deseti americkým letcům, kteří nedaleko obce zemřeli v únoru 1944, když se zřítil jejich bombardér. Umístění desky na budovu městského úřadu se připravovalo téměř dva roky, řekl ČTK iniciátor památníku Karel Fouda. "Nejdéle trvalo zjistit, kdo vlastně v troskách letadla zahynul," uvedl Fouda. Poblíž Bukovce se 22. února 1944 zřítil americký bombardér 6 B-24 Liberator. Stal se obětí palby německých stíhacích letců a explodoval ještě ve vzduchu. ČTK Kufřík na brněnském magistrátu obsahoval zřejmě trhavinu danubit Kufřík z brněnských ztrát a nálezů obsahoval zřejmě průmyslovou trhavinu danubit. Pět kilogramů hmoty bylo opatřeno rozbuškami napojenými na mobilní telefon, který ale neměl baterii. Proto systém nebyl funkční. Novinářům to řekl Roman Čech z Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. Primátor Brna Roma Onderka ČSSD) je výsledkem vyšetřování velmi znepokojen. Dal již pokyn k přísnějšímu nakládání s nalezenými podezřelými předměty. Tašku s kufříkem zanechal zatím neznámý člověk loni 25. dubna v úschovně na brněnském hlavním nádraží. Zavazadlo několikrát zkontroloval a vždy si předplatil další měsíc úschovy, naposledy 12. srpna. Potom se už neobjevil, a proto kufřík skončil na brněnském magistrátu. Úředníci jej koncem letošního března otevřeli, aby zjistili totožnost majitele, a přivolali policii. ČTK V Česku padaly teplotní rekordy, od neděle se má ochlazovat Letní počasí z posledních dní vyvrcholilo patrně v sobotu, kdy meteorologové na řadě míst Česka naměřili teplotní rekordy. Maxima padla například v Praze, Jihočeském nebo Olomouckém kraji. Tisíce lidí si užívaly koupání. V následujících dnech se již ale ochladí. V pražské Libuši v sobotu odpoledne meteorologové naměřili teplotní rekord 26,5 stupně Celsia. Dosud pro tento den platila v Libuši maximální hodnota 24,9 stupně, naměřená v roce V Českých Budějovicích rtuť teploměru vystoupala na rekordních 25 stupňů Celsia. Teplotní rekord starý 61 let padl také v Olomouci. Tamní stanice naměřila teplotu 26,3 stupně. Rádio Praha Čeští vědci vyvinuli lék proti rakovině Čeští vědci vyvinuli nový lék proti rakovině, který má velmi dobré výsledky. Po aplikování preparátu u pokusných psů zmizely po šesti dnech zhoubné nádory na krku či žaludku.

7 Americká firma Gilead nyní začala látku vyvinutou v pražském Ústavu organické chemie a biochemie testovat na několika tisících pacientů ve Spojených státech. Píše to sobotní Mladá fronta Dnes. Cílem výzkumu je nyní zjistit případné vedlejší účinky léku, který by se mohl začít prodávat zhruba do šesti let. Na vývoji látky proti rakovině lymfatických uzlin spolupracovaly tři české týmy. Vedli je Antonín Holý a Ivan Votruba z Ústavu organické chemie a biochemie a Berta Otová z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Holého tým už získal světové uznání za léky na virové nemoci a AIDS, píše MfD. Podle deníku je nový lék unikátní v tom, že působí pouze na buňky zasažené rakovinou a neničí zdravou tkáň. Léčba pak není tak drastická jako třeba chemoterapie, která zničí celý imunitní systém. Rádio Praha Na pražské Letné byla demonstrace proti komunismu vydržet statisíce kilometrů. Jak je vidět, skutečně se tak stalo," řekl ČTK Petr Chuchvalec z pořádajícího Veteran Car Clubu Praga. Na úterním srazu se podílel i Autoklub ČR. Rádio Praha Transportér z nejdražší armádní zakázky se ukáže lidem Evropské unie, loni odbavilo 11,5 milionů cestujících. Rádio Praha Bém s horolezci postavili pod Everestem druhý výškový tábor Horolezecká výprava na nejvyšší vrchol světa Mount Everest, které se účastní pražský primátor Pavel Bém ODS), má za sebou výstavbu druhého výškového tábora. Nachází se asi 6500 metrů nad mořem na vrcholku morény takzvaného západního Cwm, informovala v pondělí ČTK primátorova asistentka Martina Jirovcová. ČTK Nadšenci v amerických autech a uniformách zahájili oslavy osvobození Na pražské Letné, v místě, kde se dříve konala prvomájová komunistická shromáždění, dnes lidé demonstrovali právě proti komunismu. Na Letenské pláni bylo odhadem kolem tisícovky lidí. Místopředseda Konfederace politických vězňů KPV) Mirko Šťastný ve svém projevu varoval před návratem komunistické totality. "Ve jménu dobra, spravedlnosti a lásky k národu to nedopusťme," prohlásil před shromážděnými lidmi. Rádio Praha Pragovky parkovaly v Praze, připomněly 100 let od začátku výroby Téměř stovka historických vozidel značky Praga dnes zaparkovala v pražské Opletalově ulici. Nablýskané automobily, motocykly, autobusy, nákladní i vojenské vozy vystavené pod širým nebem tak připomněly 100. výročí od vzniku továrny na výrobu oblíbených pragovek. "Pragovka vyráběla vozidla velmi kvalitní. Dle reklamního sloganu měla být schopna Zhruba dvě stě nových obrněných transportérů vyjde českou armádu na bezmála 24 miliard korun, což z obrněnců udělalo nejdražší armádní zakázku v historii. Dva osmikoloví a jeden šestikolový obrněnec Pandur rakouské firmy Steyr se představují na prestižním mezinárodním zbrojařském veletrhu IDET, který dnes začíná na brněnském výstavišti. "Jsou to první dva stroje, které armáda dostane v létě na zkoušky," řekl Aktuálně.cz Jan Piskáček, mediální zástupce rakouské zbrojařské firmy. Prvních sedmnáct strojů by vojáci měli zařadit do své výzbroje ještě letos, další příští rok. Aktuálně.čz Ruzyňské letiště zprovoznilo internetový letový řád Ruzyňské letiště zprovoznilo na svých internetových stránkách on-line letový řád, ve kterém si mohou cestující najít jakékoliv letecké spojení z Prahy a zpět. Letiště Praha se tak stalo po Kodani a Amsterodamu třetím evropským letištěm, které podobnou službu nabízí. Celkem má Praha podle letního letového řádu přímé spojení se 120 městy na celém světě. Pražské letiště je největším vzdušným přístavem v rámci nových zemí 7 Z pražského Karlína, přímo ze zahrady jedné ze stanic Českého rozhlasu, se ve středu vydala kolona historických amerických vojenských jeepů na spanilou jízdu Prahou, která pak pokračovala na Šumavu a vyvrcholí v sobotu v Plzni oslavami osvobození. Nejdůležitější zastávka prvního dne putování byla před americkým velvyslanectvím na Malé Straně. Víc, než řev motorů, se do daleka rozeznívala hudba... Do sluncem zalité starobylé pražské ulice Tržiště se ve středu dopoledne překvapivě vtěsnalo nejméně padesát historických amerických vojenských jeepů, ale také pár limuzín v roli důstojnických vozů, to vše nejen v bezchybném provozuschopném stavu a plné parádě, ale také s řidiči a posádkami v amerických historických vojenských uniformách. Rádio Praha Antická galerie v Hostinném Když chcete vidět antické umění, nemusíte putovat po světových muzeích. Stačí zajet do podkrkonošského městečka Hostinné. Ve zdejším františkánském kostele je jedinečná sbírka odlitků antických soch. Rádio Praha

8 Úřad žene před soud žalobkyni Milady Horákové Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu navrhl obžalovat bývalou prokurátorku Ludmilu Brožovou-Polednovou. Viní ji z účasti na zinscenovaném procesu s političkou Miladou Horákovou. Ta byla roku 1950 komunistickým režimem popravena. Mladá fronta Dnes Americký velvyslanec věnoval Plzni historické materiály Velkou krabici fotografií, knih a dalších historických materiálů zejména z roku 1945 věnoval v sobotu při Slavnostech svobody Plzni americký velvyslanec Richard Graber. Velvyslanec se účastní plzeňských oslav i v neděli. Plzeňské oslavy jsou jedny z největších připomínek konce druhé světové války v zemi. Nabízejí kulturní program i vzpomínková setkání u pomníků padlých. Ulice Plzně zdobí praporky v městských barvách, české, belgické a americké vlajky. České a americké praporky jsou i na všech vozech městské dopravy, okna svých bytů si jimi stále zdobí mnoho domácností. Ve městě jsou k vidění vojenské kempy s historickými auty ozdobenými šeříky, mnoho amerických i belgických veteránů, kteří se sem od roku 1990 vracejí každoročně, poznávají a zdraví na ulicích desítky Plzeňanů. Dar, který Graber do Plzně přivezl, byl v amerických archivech. Po více než 60 letech se na západ Čech vrátily věci, které si odtud v roce 1945 odvezli při návratu do vlasti američtí vojáci. Byla to například ilustrovaná kniha s textem české hymny podepsaná americkými vojáky, fotografie osvoboditelů s českými dívkami nebo pamětní knížka pro americké i české vojáky vytištěná v Plzni hned v květnu Graber ukázal také kapesního průvodce pro vojáky. Dozvěděli se v něm například několik základních českých slov, informace hlavně o západě československého územní po demarkační linii a nechybělo ani upozornění na velmi silný český alkohol vyráběný ze švestek. "Byly zde také instrukce pro vojáky, které říkaly, že jsou přátelé Čechů a Češi jsou jejich přáteli, a že nesmějí udělat nic, co by mohlo jakkoliv tyto dobré vztahy narušit," řekl velvyslanec. Rádio Praha Oslavy osvobození v Plzni byly v duchu odpovědnosti za svobodu O odpovědnosti za svobodu a aktivní účasti na obraně demokracie, míru a svobody hovořila v neděli v Plzni většina politiků při hlavním pietním aktu, kterým vyvrcholily třídenní oslavy osvobození Plzně americkou armádou v květnu Řečníci zmínili zejména aktuální téma - nadcházející diskusi mezi českou a americkou vládou o umístění radarové základy v brdském vojenském prostoru. Stejně jako v posledních letech se dnes u pomníku Díky, Ameriko! sešly davy Plzeňanů. Přišli alespoň potleskem pozdravit své oblíbence - americké a belgické veterány, kteří město právě 6. května 1945 osvobodili. Rádio Praha P ři osvobozování Československé republiky padlo vojáků sovětské armády, dále asi rumunských vojáků. Podle dostupných údajů nelze přesně vymezit počet padlých amerických vojáků - některé prameny uvádějí asi 290 Američanů, jiné 180. Rádio Praha Moravská a česká vína získala na soutěži v Bruselu 17 medailí Moravští a čeští vinaři získali na 14. ročníku mezinárodního soutěže vín Concours Mondial v Bruselu 17 cenných kovů - šest zlatých a 11 stříbrných medailí. Domácí vinaři na soutěž vyslali společně celkem 58 vzorků. ČTK informaci získala na stránkách Svazu vinařů České republiky a Národního vinařského centra. V jedné z nejslavnějších soutěží světa letos 220 degustátorů hodnotilo rekordních 5735 vín a destilátů ze 47 zemí. Největší v historii byla také účast českých a moravských 8 vinařů, loni přihlásili do soutěže 37 vzorků a získali 14 medailí. Rádio Praha Pohřby v Česku zdražují, lidé na nich šetří Vypravit pohřeb není v Česku levná záležitost. Pozůstalí za něj musí v průměru zaplatit 12 až 15 tisíc korun. Ceny vzrostly za sedm let více než o třetinu kvůli dražší energii, dřevu i vyšším mzdám. Tržby pohřebních firem se tak zvyšují, zisky však zůstávají stejné. Pohřebáci tvrdí, že lidé šetří. Mladá fronta Dnes Zemřel nejstarší muž Česka Ve věku 106 let zemřel v pátek 4. května nejstarší muž Česka. Oznámil to místostarosta Březí nad Oslavou na Žďársku, kde nejstarší Čech žil. V sobotu byl Stanislav Večeřa pohřben v Novém Veselí. Mladá fronta Dnes Kurzy devizového trhu Austrálie 1 AUD 17.38Kč Británie 1 GBP 41.35Kč EMU 1 EUR 28.29Kč Kanada 1 CAD 18.84Kč N. Zéland 1 NZD 15.42Kč Slovensko 100 SKK 84.23Kč Švýcarsko 1 CHF 17.13Kč USA 1 USD 20.88Kč Č.N.B. Platné od Doplatky za léky citelně vzrostly Není to příjemná zpráva: léky stojí pacienty o dost víc než před několika týdny. Zjistil to test MF DNES, který zkoumal, kolik se doplácí na nejběžnější léky v několika desítkách lékáren po celé zemi. Mladá fronta Dnes Problém hypermarketů: Lidé tam nechtějí pracovat Těžká práce za málo peněz, nízká nezaměstnanost a ostrá konkurence jsou hlavní tři důvody proč supermarkety, hypermarkety i diskontní prodejny v Česku stále hůře získávají nové zaměstnance. Problémy tak mají obchody především ve velkých městech s nízkou nezaměstnaností. Jenom v Praze například hledají přes úřady práce desítky prodavačů a prodavaček. Deník.čz

9 Správy zo Slovenska a o Slovensku Letušky SkyEurope vďaka Baťa topánkam lietajú Napriek vyspelým technológiam dnešnej doby a moderným lietadlám Novej Generácie, ľudia asi nikdy neprestanú úplne chodiť. Ak si k tomu ich profesia vyžaduje veľa chôdze, rozhodne potrebujú pohodlnú obuv. V prípade, že ste moderná žena či muž, očakávate od svojich topánok naviac aj určitú eleganciu a štýl. To je jeden z dôvodov, prečo sa letušky SkyEurope rozhodli pre módny komfort menom Insolia a la Baťa. Musia absolvovať tisícky krokov denne a neustále sa usmievať na cestujúcich. To znamená, že ich nároky na výber obuvi sú primerane vysoké. cennými kovmi. Štát potom oberali na odpočtoch dane z pridanej hodnoty. Obvinení podľa polície svoju vinu popreli. Pravda Takáto bola Miss Slovensko 2007 I. vicemiss Romana Škamlová a II. vicemiss Kristína Valušková blahoželajú bozkom svojej kolegyni a víťazke Miss Slovensko 2007 Veronike Husárovej. Pravda Topánky s technológiou Insolia poskytujú odľahčenie prednej časti chodidla, poskytujú lepšiu stabilitu a znižujú bolesť chodidiel a prstov. Dobrý pocit letušiek, stewardov, pilotov a pilotiek SkyEurope rozhodne prispieva k príjemnejšej atmosfére na palube lietadla. Keď sa opýtate hociktorého z anjelov SkyEurope, väčšina Vám odpovie: nohy si zaslúžia našu zvýšenú pozornosť, keďže musíme doslovne bežať míle v našej každodennej starostlivosti o našich pasažierov, povedala Katarína Futákova, manažérka palubného personálu SkyEurope. Pravda Na Slovensku zapustí korene Bahájska viera Zoznam registrovaných cirkví a náboženských spoločenstiev na Slovensku rozšíri na osemnásť Bahájska viera. Bahájska viera vznikla v polovici 19. storočia, sídlo má v izraelskej Hajfe. V hlavnej spravodajskej relácii Televízne noviny o tom informovala TV Markíza. Podľa zákona majú duchovní registrovaných cirkví a náboženských skupín na Slovensku nárok na platy od štátu. Jej predstavitelia okrem toho môžu v prípade záujmu žiakov vyučovať svoje náboženstvo aj na školách. Pravda Odhalili najväčší daňový podvod v dejinách Polícia odhalila pravdepodobne najväčší daňový podvod v dejinách Slovenska. Šiesti muži a jedna žena sa na podvodoch s daňou z pridanej hodnoty údajne obohatili o viac ako 611 miliónov korún. Informoval o tom policajný prezident Ján Packa. Skupina podľa polície vyrábala falošné účtovné doklady z obchodov so železným odpadom a Malý medvedík sa zatúlal až do Banskej Bystrice Malé asi šesťkilogramové medvieďa sa dnes krátko predpoludním ocitlo v banskobystrickej mestskej časti Jakub na štátnej ceste vedúcej z mesta pod Urpínom na Donovaly. Z nej zišlo na rovnú strechu jednej z budov pod cestou, kde sa učupilo v rohu. Domáci, ktorých na medvieďa upozornil jeden z tadiaľ prechádzajúcich vodičov, privolali policajtov, ktorí ho zniesli zo strechy. Dostať medvedíka do vreca sa im nepodarilo, preto ho dali do psej búdy a odovzdajú ho lesníkom. Tí rozhodnú, či zvieratko vrátia alebo nevrátia do prírody. TASR Bratislavský hrad vysťahujú na päť rokov Viac ako 250- tisíc zbierkových predmetov, asi desať kancelárií, ale aj reštaurátorské ateliéry musia pre rekonštrukciu do 30. septembra opustiť priestory Bratislavského hradu. Slovenské národné múzeum - Historické múzeum sa vysťahuje na základe nariadenia vlastníka, Kancelárie NR SR, ktorá plánuje začať rekonštrukčné práce už v októbri. Pravda

10 Sportovní události Hokejisté Sparty zdolali Pardubice 2:0 a obhájili titul Hokejisté pražské Sparty obhájili titul v extralize. V šestém finálovém utkání v sobotu zvítězili dvěma brankami Ondřeje Kratěny nad Pardubicemi 2:0 a sérii vyhráli 4:2 na zápasy. Rádio Praha Česká dráhová cyklistika se po pěti letech radovala z titulu mistra světa Jedním z nejpřekvapivějších českých mistrů světa letošního roku je cyklista Alois Kaňkovský. Třiadvacetiletý jezdec pražské Dukly triumfoval před 14-ti dny v dráhovém omniu na oválu ve španělské Palma de Mallorce. Omnium, neboli-li cyklistický pětiboj, mělo na MS svou premiéru. Rádio Praha Slováci vyhrali v Rakúsku Slovenská hokejová reprezentácia zvíťazila v 3. prípravnom stretnutí pred MS v Moskve vo Viedni nad domácou reprezentáciou Rakúska 3:1. Slováci tak v príprave pred šampionátom po dvoch prehrách s Českom zaznamenali prvé víťazstvo. Slovenská reprezentácia v 23. vzájomnom súboji s Rakúskom si do štatistík pripísala osemnástu výhru. Oproti zápasom s Čechmi vo Viedni pribudli do zostavy Slovenska štyria noví hráči Halák, Jurčina, Stehlík, M. Hlinka). Hra týmu už bola kompaktnejšia, prechod do útoku už tak neviazol a zlepšila sa aj defenzívna činnosť, aj keď menšie chyby boli stále vidieť. V bránke podal veľmi dobrý výkon Jaroslav Halák, pre ktorého to bol debut v reprezentácii. TASR Zápasník Vála získal stříbro na ME v Sofii Zápasník David Vála získal na mistrovství Evropy v Sofii stříbrnou medaili. Ve čtvrtečním finále váhové kategorie do 120 kilogramů v řeckořímském stylu nestačil na olympijského vítěze a mistra světa Chasana Barojeva z Ruska, s nímž prohrál jednoznačně 1:13 na body. Předtím Vála tři soupeře porazil a zajistil si životní úspěch. Rádio Praha Čeští ragbisté prohráli v Rusku I ve třetím zápase A divize mistrovství Evropy utrpěli čeští ragbisté těžkou porážku. V Krasnodaru v sobotu podlehli domácímu Rusku vysoko 6:62, když v poločase prohrávali 0:29. V tabulce jsou čeští reprezentanti poslední se skóre 22:206. Rádio Praha Šafářová porazila Hantuchovou Tenistka Lucie Šafářová získala první bod českého fedcupového týmu v zápase 1. kola Světové skupiny II na Slovensku. V Bratislavě v sobotní úvodní dvouhře za více než dvě a půl hodiny porazila domácí jedničku Danielu Hantuchovou 7:6, 4:6 a 6:3. Rádio Praha Češky jednoznačnými vítězkami tenisového federálního derby České tenistky rozdrtily v utkání 2. divize Fed cupu slovenské hráčky 5:0. Slovenkám nepomohlo ani domácí prostředí národního tenisového centra v Bratislavě. Naše reprezentantky už netrpělivě vzhlížejí ke středečnímu losu, který jim určí soupeřky pro červencovou baráž o postup do elitní světové skupiny. Rádio Praha Volejbalisté Českých Budějovic vyhráli první finálový zápas Volejbalisté Českých Budějovic vyhráli první finálový zápas extraligy. V pátečním duelu porazili v domácím prostředí Liberec 3:0. Rádio Praha Čeští hokejisté na MS bez problémů porazili Rakousko 6:1 Čeští hokejisté zvládli bez potíží roli favoritů i v druhém vystoupení na mistrovství světa v Rusku a po výhře nad Běloruskem 8:2 vyhráli v Mytiščích nad Rakouskem 6:1. Rádio Praha Čeští hokejisté prohráli se Slovenskem Čeští hokejisté dnes prohráli v osmifinálové skupině F na mistrovství světa v Rusku se Slovenskem 2:3 a čeká je tuhý boj o postup do čtvrtfinále. ČTK A ni ve čtvrtém utkání mistrovství Evropy čeští ragbisté neuspěli. V Praze podlehli Španělsku 15:42 a výrazně si zkomplikovali boj o udržení v A divizi. Rádio Praha Č eský motocyklista Lukáš Pešek vyhrál poprvé v kariéře závod mistrovství světa. Na okruhu v Šanghaji zvládl nejlépe konec vyrovnané Velké ceny Číny a po třetím a druhém místě v této sezoně dosáhl v 21 letech vytoužené mety. Díky triumfu ve čtvrtém podniku letošního seriálu se rovněž v kubatuře do 125 ccm posunul do čela průběžného pořadí, jež vede o dva body před Maďarem Talmacsim. Rádio Praha Čeští hokejisté prohráli s Ruskem a medaili na MS nezískají Čeští hokejisté vypadli na mistrovství světa v Moskvě ve čtvrtfinále a obsadí nejlépe sedmé místo, což je nejhorší výsledek v historii. Podobně dopadl národní tým, který v ruské metropoli obhajoval stříbrné medaile, jen v roce 1994 v Itálii. Deník.čz

11 Trochu Humoru Starý Skot McBerth byl pozván na slavnostní večeři. V pozvánce byl dovětek grátis. Šetrný starý pán se zalekl toho cizího slova a slavnosti se raději nezúčastnil. Druhý den ho našli mrtvého s vypůjčeným slovníkem cizích slov v ruce. V jednom skotském městě vybírali příspěvky na nové koupaliště. Přišli i k McArthurovi. Mohl byste přispět i vy? Zajisté, pravil McArthur a přinesl pohár vody. Tati, prosím tě, pomoz mně vypočítat tady ten úkol, prosí syn. Přemýšlej sám! nakáže otec. Ale já jsem už přemýšlel, brání se synek. A na cos došel? Že se zeptám tebe Na pískovišti si hrají děti. Jedna holčička říká: Pojďme si zahrát na maminku a tatínka. Druhá ohrne nos a praví: To už je staré, zahrajeme si na tatínka a sekretářku. Soudce se ptá úplatkáře: A to vám nebylo hanba, vzít si těch tisíc korun? Bylo, ale když víc nedali Hrozný náraz, řinčení skla a do výkladu Mototechny vrazí auto. Z trosek se vyhrabe řidič a s ledovým klidem se ptá: Máte brzdové destičky? Drahá, dneska jedu na služební cestu do Prahy. Jestli dojedu dobře, tak ti zavolám. A jestli ne, tak se to dozvíš o půl osmé na Nově! Jedna lupara, dvě pistole ČZ ráže 9mm, Kalašnikov, pět kilo Semtexu To máte pro svoji osobní potřebu anebo pán je podnikatel? Dědeček přišel k lékaři a stěžoval si, že ho bolí levá noha. Lékař ho pečlivě prohlédl a pak mu přátelsky povídá: No jo, dědo, to víte, stáří! Volovina! Rozčílí se děda. Ta pravá noha je stejně stará a nebolí mě! Jednu nízkou a hodně širokou, nebožtíkovi se neotevřel padák. Romové se stěhují do Kanady a já hned zítra požádám o azyl v Kuvajtu, křičí rozčílený Radovan na Vašíka. A proč? Benzin už zase zdražili a já pomalu s auťákem ani nevyjedu! A v Kuvajtu je benzin za babku! Jde Ruda Stolař půlnočními Lužánkami a zpívá si: Na tý lóce zélený Přiběhne policajt, omrkne situaci a diví se: Člověče, vy máte kudlu v zádech a zpíváte si. Pochopitelně, na to srandista, kdybych volal o pomoc, tak byste nepřišel. Nerozčiluj se, uklidňuje jeden poslanec druhého. Jak se nemám rozčilovat, když o mně v tisku píšou takové lži! Opakuji ti, nerozčiluj se! Buď rád, že o tobě nepíšou pravdu! Jestlipak také letos oslavíte petardami další výročí slavné Říjnové revoluce? ptá se příslušník ruské mafie svého kolegy. Samozřejmě, víš přece, že si šéf na takové věci potrpí. Právě teď vedle připravují dvě nálože a dohadují se, pod čí auto je máme umístit! Strýc Jan Baláž zemřel. Po celý život byl veliký lakomec a také tyran své rodiny. Snad si všichni moc ulevili a ani neželeli. V předvečer pohřbu přijde malá Renatka k sousedům s prosbou: Maminka prosí, jestli nám můžete půjčit kilo cibule? Na guláš, Renatko? ptá se sousedka. Ale ne, na brečení 11

12 Klubovní zprávy 30.Výroční schůze!!! Zdá se to skoro neuvěřitelné, ale je to tak! Až se ve středu 6. června sejdeme, bude to už 30. Výroční schůze Českého a Slovenského klubu. Klub byl založen v roce 1977 pod jménem Československý klub na Novém Zélandě. První Výroční schůze se konala 23. dubna 1978, a kdo bude mít zájem, může v naší knize zjistit, kteří členové se zúčastnili zakládající, první i třicáté schůze. Chceme-li existenci klubu uchovat, potřebujeme nové členy a nové nápady. Všichni členové, noví zájemci a přátelé jsou vítáni. Kdy: 6. června 2007 v Kde: Polský Dům, 257 Riddiford St., Newtown knihovna v přízemí, vchod za rohem z Rhodes St. Jana Baborová Vážení krajané čtenáři Střípků, v dubnovém čísle Vás velvyslanectví informovalo o nadcházející cestě náměstkyně ministra zahraničních věcí Heleny Bambasové na Nový Zéland. S politováním oznamuji, že paní náměstkyně byla nucena svoji návštěvu Wellingtonu zrušit. Věřím, že paní náměstkyně bude moci mezi Vás zavítat v jiném termínu. Srdečně Vás zdraví Adam Piňos rada Velvyslanectví České republiky, Canberra 8 Culgoa Circuit O'Malley ACT 2606 Drakiáda podruhé Minulý měsic jsme přinesli článek o drakiádě, kdy se ve větrném Wellingtonu nehnul téměř ani lísteček. A tak jsme museli běhat abysme draky dostali alespoň na chvíli do vzduchu. A co na to draci? Po malé chvíli slétli zpět k zemi hned jakmile nám došel dech anebo prostor k běhu. Tak jsme hend začali plánovat že musíme akci zopakovat jakmile se naskytne vhodná chvíle. Sešli jsme se proto 25. dubna odpoledne na hřišti v Johnsonville a tentokrát se už létalo. Zúčastnilo se sice o něco méně lidí než posledně, zato jsme měli o něco více větru, a tak jsme draky dostali do vzduchu i bez usilovného běhání. Na snímku vlevo vidíte nejmladší účastnici Viktorku, která se jak sami vidíte draků pranic nebojí a vpravo vysloužilého šéfredaktora Gustava Knotka, který se na nás nejen přišel podívat, ale i se aktivně zapojil a asistoval při startu. Michal Šolc 12

13 KAREL PAŽOUREK VELVYSLANEC ČESKÉ REPUBLIKY V Canbeře dne 20. dubna 2007 Vážení krajané, Při příležitosti dne vítězství 8. května si dovoluji připomenout hrdinství českých veteránů 2. světové války žijících v Austrálii a na Novém Zélandu. Tisíce Čechů koncem třicátých let minulého století uprchly za často velmi dramatických okolností z vlasti, aby se se zbraní v ruce postavily proti rozpínavé Německé říši a její zrůdné nacistické ideologii. Tito mladí muži vědomě riskovali život již při ilegálním překročení protektorátní hranice, což se trestalo smrtí. Nerukovali povinně jako většina jejich spolubojovníků, ale dobrovolně se přihlásili k boji proti nepříteli, který okupoval jejich zemi i převážnou část Evropy. Díky podnětu jednoho z nich, Aloise Mikuly, si v roce 2005 naše velvyslanectví dalo cíl vypátrat a důstojně ocenit všechny české veterány 2. světové války v Austrálii a na Novém Zélandu. Díky pomoci tří spolků českých legionářů v Austrálii a vedení všech našich krajanských organizací máte nakonec před sebou seznam 29 statečných mužů, kteří žili a žijí mezi námi v Austrálii a na Novém Zélandu. Měl jsem tu čest všechny osobně poznat a stisknout jim ruku v ústě a pokoře před jejich statečností, obětavostí a hrdinstvím. Za každým z těchto jmen se skrývá pohnutý osud. První z nich zásáhli do bojů 2. světové války již v září 1939 v řadách francouzské armády a letectva. Po francouzské kapitulaci neváhali opětovně nasadit život v československých jednotkách utvořených v rámci britské armády a britského letectva. Někteří z nich bojovali jako bombardéři a stíhači bojovali v bitvách o Anglii, o Evropu i o Atlantik. Generálporučík v.v. Vladimír Nedvěd velel 312. československé bombardovací peruti RAF. Jiní jako tankisté bojovali u Tobruku nebo u Dunkerque. Další prošli s československým armádním sborem po boku sovětské armády těžkými boji o Kyjev a Duklu. Další bojovali na straně povstalců při Slovenském národním povstání nebo nasazovali krk v domácím odboji v Protektorátu. Za každým z těchto jmen se skrývají naše životy a naše svoboda, demokracie a možnost vzít svůj osud do vlastních rukou v Evropě i v Austrálii: Leopold Aron Štěpán Barabáš Arnošt Brichta Hanuš Federer Pavel Forman Jan Franklin František Hanzal Arnošt Huppert Ivo Kalina Milan Kantor Henry Klas František Kocyan Teodor Lejsek Stanislav Lorman Julius Matuška Alois Mikula Vladimír Nedvěd Jaroslav Novák David Placzek Jan Pollak Jiří Pollak Joseph Poster Jiří Pressburg Pavel Retter Pavel Riess Juraj Spath František Starý Ladislav Světlík Edward Zlatý Navrhl jsem ministru obrany ČR, aby zásluhy českých veteránů 2. světové války ocenil čestnými medailemi. Tyto medaile veteráni převzali z rukou senátorů a poslanců českého Parlamentu, poslance Evropského parlamentu, náměstka českého ministra zahraničních věcí nebo z rukou mých za přítomnosti významných australských či novozélanských politiků při několika slavnostních příležitostech v Sydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane, Hobartu, Canbeře, Darwinu, Wellingtonu a Warkworthu. Jsem vděčný osudu, že jsem pod Jižním křížem měl tu nevšední přiležitost poznat 29 hrdinů mezi námi. Budu si na ně pamatovat po celý život. Připomeňte si prosím jejich hrdinství spolu se mnou. Karel Pažourek velvyslanec České republiky v Austrálii a na Novém Zélandu 13

14 Ahoj vsichni, Aucklandské zprávy Tyto informace i vsechny predesle prubezne take davame na nasi VYROCNI SCHUZKA probehla vyrocni schuzka a byl zvolen novy vybor. Na miste pokladni vystridala Danca Viznerova do CR se vrativsi Ivu Wrightovou, cimz se i pocet clenu snizil o 1. Dancu pak na miste tajemnice vystridal Martin Rajcok. Uplynuly rok byl opet celkem uspesnym, podarilo se nam zorganizovat dost akci, z toho tradicne nejvic lidi pritahl Mikulas a Gulas Party jiz 5. rocnik). Na Vylet na hory/lyzovacka se se dostavil slucny pocet 29 lidi, ale jelikoz jsme neobsadili celou chatu, kterou jsme meli zaknihovanou a uz jsme nemohli rezervaci zrusit, byla to pro klub dost citelna ztrata $595. Vybor proto rozhodl, ze pro priste se nebude knihovat cela chata, ledaze bychom meli s dostatecnym predstihem dost lidi na zaplaceni. Dekujeme vsem, kteri se podileli na organizaci, tem, kteri se pravidelne zucastnuji, i tem, kteri aspon udrzuji kontakt. Po odstoupeni stareho vyboru nas cestny predseda Slavek Trombik provedl volbu noveho, ktery byl jednohlasne zvolen v tomto slozeni: Predseda - Mirek Pistora Mistopredseda - Jozef Holub Tajemnik - Martin Rajcok Pokladni - Daniela Viznerova Clenove - Jitka Bloomfield, Petra Hnykova, Tana Kailingova, Jiri Kral, Alena Rajcokova, a Martin Vizner. Schuzka takze schvalila dalsi podstatnou zmenu stanov. Tato formalni Vyrocni schuzka byla posledni, od priste se uz nebude konat. Formalni vyrocni schuzky mely opodstatneni v dobe, kdy se platily clenske prispevky a tudiz clenove chteli vedet, jak se s jejich penezi hospodarilo. Prispevky jsme ale loni zrusili a na kazde akci, kde mame nejake vydaje, stejne vybirame par dolaru vstupne, takze uz neni duvod tuto formalitu poradat, navic kdyz se ji skoro nikdo neucastnite. Na priste proto jen pokladni po skonceni financniho roku sepise zpravu, da zkontrolovat a schvalit 2 nezavislym lidem mimo Vybor a pak ji dame na nasi internetovou stranku, kdybyste si ji chteli precist. Volba noveho Vyboru nasledne probehne elektronickou, resp. postovni formou. Jelikoz uz nevybirame clenske prispevky, muzete prispet napr. tim, ze si pres na Klub zakoupite - z kazde mame 20% a vam se mnohanasobne vrati cena knizky, ktera je pouhych $60. Uz po pouziti 3-4 kuponu mate cenu zpet a tech kuponu jsou v knizce stovky se novy Vybor sesel, aby promyslil program na letosni zimu a prisel s temito navrhy: PLANOVANE AKCE GO KARTS - SOBOTA cas upresnime podle zajmu - Auckland Raceway, 82 The Concourse, Henderson Martin Rajcok vas vyzyva na zavod v motokarach po strechou. Zaknihujeme si cele zavodiste 8-10 zavodniku najednou) a budeme soutezit. Cena je cca $30 na osobu. Hlaste se Martinovi na OSLAVY ZALOZENI PUHOI - NEDELE 1.7. od 11:00 - Puhoi V Puhoi vesnici na sever od Aucklandu, zalozene pristehovalci ze Zapadnich Cech) se konaji oslavy 144. vyroci zalozeni. Nebudeme organizovat hromadnou navstevu to delame jen pri kulatych vyrocich) - kdo chcete, jedte se na oslavy podivat. V kostele najdete spoustu ceskych jmen, maji tam pekne male muzeum, navsteva mistni hospody je povinnost maji mj. po stenach bankovky z celeho sveta), a take nezapomente na syrarnu nad vesnici: maji tam vyborny syr a delaji ochutnavky. AUCKLANDSKY FILMOVY FESTIVAL Zatim nevime, jestli letos bude obsazen nejakym cesko-slovenskym filmem, dame kdyztak vedet, jinak se muzete podivat zde: V pripade, ze bude, pujdeme jako vzdy po filmu na "jedno" naproti do London Baru. KOLKY/KUZELKY - nedela :00 - PANMURE SUPERBOWL, 523a Ellerslie-Panmure Highway, Panmure Rad si zahras tenpin bowling? Alebo si to este nikdy nehral/a a rad by si skusil/a? Prid si zahrat, zoznamit sa s novymi ludmi, podebatit no hlavne uzit si kopec srandy.. 14

15 CENA: jedna hra $10, dve hry $17, tri hry $21, pre tych co mame Entertainment book druha hra je zadarmo. Viacej na: Zaujemci kontaktujte Tanu Kailingovu na najneskor tyzden pred konanim. VYLET NA HORY/LYZOVACKA - VIKEND Station Lodge, Ohakune Poradame uz 4. rocnik, vetsinou se sjedou Cesi a Slovaci z celeho Severniho ostrova, nejen z Aucklandu. Jak jsme ale uz predeslali, celou chatu budeme knihovat jen v pripade, ze se vas prihlasi dostatecny pocet na obsazeni chaty a s dostatecnym predstihem. Termin prihlaseni byl urcen do konce tohoto mesice, t.j , takze se hlaste a uvidime. Jinak se kazdy budete muset zaknihovat sam. Jako vzdy se jedna o chatu v Ohakune. Cena v pripade, ze obsadime celou chatu, bude opet $25/osobu za noc, chata pobere 46 noclezniku. Muzete i prijet drive nebo odjet pozdeji. Chata je vedle zeleznicni stanice, takze muzete prijet i vlakem. Predloni, kdy jsme obsadili celou chatu, udelal Martin Vizner s pomocniky bramboraky a svarak, a byla skvela nalada. Letos to hodla opakovat. Na svahu se da nejen lyzovat, ale i bobovat s detmi, resp. se vyvezt lanovkami, projit se a kochat se. Hlaste se na FILMOVY VECER - NEDELE od 13:00 do 18:00 - Glendowie Community Hall Jako kazdy rok poradame promitani ceskych a slovenskych filmu z projektoru na platno, s obcerstvenim. Opet to bude v Glendowie Community Hall na rohu Mt Taylor Drive a Crossfield Road v Glendowie: Nejprve promitneme detem par vecernicku nebo pohadku a pak vybereme nejaky cesky/slovensky film. RODICE POZOR! V ramci haly je i skolka a hriste s prulezkami a houpackami vse bezpecne oplocene - viz foto na zminene www), jejiz vybaveni budeme mit take k dispozici, takze se nemusite bat, ze se vase ratolesti budou nudit. Kdo se v ramci obcerstveni chcete pochlubit nejakou domaci specialitkou, dejte vedet, material vam proplatime z klubovniho fondu. Vstupne na zaplaceni haly a jidla) bude $5 dospely, deti zdarma. Hlaste se na PIVO V DEN CESKOSLOVENSKE NEZAVISLOSTI - NEDELE od 15:00 do vecera - Cardrona Speight's Ale House Jako uz tradicne, letni sezonu otevreme v hospode, jako vzdy v Cardrone na 37 Normanby Rd, Mt Eden - Pripijeme take na 89. vyroci vzniku nasi byvale spolecne vlasti. Prijdte si poklabosit se znamymi a seznamit s novymi lidmi! Mame zaknihovany stul pro nejmene 30 lidi. Hlaste se na KONCERTY ZDARMA V Auckland Town Hall pres zimu probihaji rodinne koncerty vazne hudby zdarma. Podivejte se na: a zadejte slovo "free". Diky za kazdy pripadny ohlas. At se vam vsem dari. Vas Vybor CESKE A SLOVENSKE KNIHY ZDARMA Mame spoustu ceskych a slovenskych knizek, knihovna se momentalne nachazi u Jardy Pretaka Jelikoz je ale navstevnost miziva, vybor rozhodl, ze knihovnu zrusime a knizky rozdame, resp. zbytek dame do sberu. Kdo tedy mate zajem si nejake knizky vzit, zavolejte Jardovi, vse je zdarma. KLUBOVNI VIDEOTEKA Mame take spoustu ceskych a slovenskych filmu, videoteka se nachazi u Martina a Danci Viznerovych , Videoteku budeme take brzy rusit, protoze zabira moc mista a dost filmu uz je v nekvalitnim stavu. Ty, ktere pujdou, prevedeme na DVD format a zbytek rozdame zajemcum. Jeste dame vedet, kdy k tomu dojde. 15

16 Tajenka k řešení 213: Prosím vás, nemusíte nás nutně bavit. Vyřešení křížovky 214 na této stránce bude uvedeno příští měsíc. Pozor! Nezapomeňte na výroční schůzi Českého a Slovenského klubu Polský dům, středa 6.června 2007 v 19:30 hodin 257 Riddiford Street, Newtown, Wellington knihovna v přízemí více informací na Klubovní stránce strana 12) Kávěnky Ingredience: 250 g hladké mouky, 130 g másla, 2 žloutky, 1 lžička prášku do pečiva, 1 lžíce mleté kávy, 80 g cukru, 100 g mletých oříšků, trošku mléka Nádivka: 130 g másla, 150 g cukru, 1/8 l silné kávy, 1 lžíce hrubé mouky Poleva: 200 g moučkového prosátého cukru, 2-3 lžíce horké kávy, 1 lžička oleje Postup přípravy: Zpracujeme na vále v těsto, necháme odpočinout. Potom vyválíme plát, vykrajujeme kolečka a upečeme. Vychladlá kolečka spojíme krémem, polijeme kávovou polevou a zdobíme čokoládovým kávovým zrnem speciální na zdobení pečiva) nebo lehce sypeme strouhanými oříšky. Na náplň svaříme kávu s moukou na kaši. Necháme vychladit a mezitím utřeme máslo s cukrem. Když je moučná kaše vychladlá spojíme s utřeným máslem a dobře promícháme. Na polevu utřeme všechny přísady do husté lesklé polevy. Autor receptu: Vlasta Vencová Střípky - Čriepky, měsíčník Českého a Slovenského klubu na Novém Zélandě Inc.) Adresa redakce: PO. Box , Wellington, NZ Tel: +64 0) , webová stránka: Předplatné pro členy klubu $ 15.00, pro nečleny $ 30.00, plus poštovné mimo N.Z. Šeky pište na: Czech and Slovak Club in N.Z. Pro čtenáře ve finanční tísni na požádání zdarma. Redaktoři: Michal Šolc, Gustav Knotek, Jana Hrtánková, zodpovědná redakční rada: Kamila Skapa Otištěné články označené jménem autora nemusí vyjadřovat názory klubu ani redakce, vyhrazujeme si právo články jinak upravit.

Čeští vynálezci světu Spřádání a výroba materiálů na bázi nanovláken

Čeští vynálezci světu Spřádání a výroba materiálů na bázi nanovláken Časopis Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků na Novém Zélandě Číslo 10 (No. 10) Říjen 2010 (October 2010) Ročník 21 (Vol. 21) Čeští vynálezci světu Spřádání a výroba materiálů na bázi nanovláken Spřádání

Více

Časopis Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků na Novém Zélandě Číslo 6 (No. 6) Červen 2008 (June 2008) Ročník 19 (Vol.

Časopis Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků na Novém Zélandě Číslo 6 (No. 6) Červen 2008 (June 2008) Ročník 19 (Vol. Časopis Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků na Novém Zélandě Číslo 6 (No. 6) Červen 2008 (June 2008) Ročník 19 (Vol. 19) MINULOST NELAHOZEVSI Na sever od Prahy, sotva půl hodiny cesty za Kralupy nad Vltavou,

Více

K R O N I K A. Moravský Krumlov Okres Znojmo

K R O N I K A. Moravský Krumlov Okres Znojmo K R O N I K A Moravský Krumlov Okres Znojmo Rok 2011 Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000. Pochod za Slovanskou epopej (29. 10. 2011) 2 OBSAH 1. Úvod...8 Vítejte

Více

Časopis Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků na Novém Zélandě Číslo 03(No.03) Březen 2015 (Marec 2015) Ročník 26 (Vol. 26)

Časopis Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků na Novém Zélandě Číslo 03(No.03) Březen 2015 (Marec 2015) Ročník 26 (Vol. 26) Časopis Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků na Novém Zélandě Číslo 03(No.03) Březen 2015 (Marec 2015) Ročník 26 (Vol. 26) České a slovenské hrady a zámky Hrad Bouzov Romantický hrad založený na přelomu

Více

Z obsahu. slovo starosty schůze rady kriminalita rekonstrukce věznice nový jízdní řád ČD kdysi a dnes vánoční čtení program kina kultura

Z obsahu. slovo starosty schůze rady kriminalita rekonstrukce věznice nový jízdní řád ČD kdysi a dnes vánoční čtení program kina kultura prosinec 2003 SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJ strana 1 Z obsahu slovo starosty schůze rady kriminalita rekonstrukce věznice nový jízdní řád ČD kdysi a dnes vánoční čtení program kina kultura Foto: Jaroslav Vála strana

Více

SLOVANSKÁ VZÁJEMNOST

SLOVANSKÁ VZÁJEMNOST Svût si dûstojnû pfiipomnûl Den vítûzství nad fa ismem SLOVANSKÁ VZÁJEMNOST Zakladatel profesor Ing. Břetislav Chvála, doktor technických věd (DrSc.) MĚSÍČNÍK SLOVANSKÉHO VÝBORU ČR ROČNÍK XVIII ČÍSLO 188,

Více

Počínaje první minutou roku 2009, tedy ve čtvrtek 1. ledna, zavedlo Slovensko na svém území euro a stalo se tak šestnáctou zemí eurozóny.

Počínaje první minutou roku 2009, tedy ve čtvrtek 1. ledna, zavedlo Slovensko na svém území euro a stalo se tak šestnáctou zemí eurozóny. Počínaje první minutou roku 2009, tedy ve čtvrtek 1. ledna, zavedlo Slovensko na svém území euro a stalo se tak šestnáctou zemí eurozóny. "V období světové hospodářské krize je euro pro Slováky psychologickým

Více

Univerzitní centrum otevřeno

Univerzitní centrum otevřeno 5 květen 2011 ROÈNÍK XXII cena: 6 Kè Radosti a starosti telčského starosty Univerzitní centrum otevřeno Asi až v budoucnu si uvědomíme význam slavnostního aktu, který se odehrál v pondělí 11. dubna v budově

Více

KRONIKA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9. Kronika

KRONIKA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9. Kronika KRONIKA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 Kronika 2010 Zápis do kroniky MČ Praha 9 za rok 2010 byl zpracován na podkladě článků a informací v časopise Devítka, vybraných zpráv z monitoringu českých novin firmy Newton,

Více

Kostelík u Jasiny. Vlastimil Svoboda:

Kostelík u Jasiny. Vlastimil Svoboda: Podkarpatská Rus Časopis Společnosti přátel Podkarpatské Rusi 3 2009: Rachov, středisko Huculů Cesta Rusínů do Evropy aneb: film Osadné o rusínské vesnici vyhrál na karlovarském festivalu O 10. Světovém

Více

V DAVU SE VINA VŽDY NEJSNÁZE VYTRATÍ (Publilius Syrus) ČÍSLO 11* ROČNÍK VI* 20. 3. 2013* (ČAS 1 ročník XVII* Kurýr ročník VIII)

V DAVU SE VINA VŽDY NEJSNÁZE VYTRATÍ (Publilius Syrus) ČÍSLO 11* ROČNÍK VI* 20. 3. 2013* (ČAS 1 ročník XVII* Kurýr ročník VIII) V DAVU SE VINA VŽDY NEJSNÁZE VYTRATÍ (Publilius Syrus) ČÍSLO 11* ROČNÍK VI* 20. 3. 2013* (ČAS 1 ročník XVII* Kurýr ročník VIII) Ve druhém století našeho letopočtu žil v Alexandrii slavný astronom a zeměpisec

Více

Expedice Mukačevo 2011

Expedice Mukačevo 2011 Podkarpatská Rus Časopis Společnosti přátel Podkarpatské Rusi 3 2011: Světový kongres Rusínů v Maďarsku Naděje pro další žadatele o odškodnění Vandrovka do Jasiny Rusínská Sixtinská kaple zachráněna Vzpomínka

Více

zpravodaj Radniční města Pardubic říjen 2010 číslo 10

zpravodaj Radniční města Pardubic říjen 2010 číslo 10 říjen 2010 číslo 10 zpravodaj Radniční města Pardubic 2 Rozhovor s primátorem o končícím volebním období 3 Díky světlům mají Pardubice letiště lepší úrovně 3 Všechny pardubické školky jedou naplno 3 Náměstek

Více

Kronika Městské části Praha 14 2013

Kronika Městské části Praha 14 2013 Kronika Městské části Praha 14 2013 Mgr. Tereza Střelbová Kronikářka Bc. Radek Vondra Starosta Obsah Úvod... 5 VÝZNAMNÁ VÝROČÍ 2013... 6 1. Události z České republiky... 18 2. Události ze světa... 36 3.

Více

Zima v Poděbradech: ladovský únor, bruslařská idylka na Jezeře a přebytky soli

Zima v Poděbradech: ladovský únor, bruslařská idylka na Jezeře a přebytky soli Střípky ze sklárny Startuje kulinářská soutěž o hodnotné ceny Fotbalové jaro klepe na dveře Ročník 21 číslo 5 1. března 2012 www.podebradskenoviny.cz cena 7 Kč Zima v Poděbradech: ladovský únor, bruslařská

Více

TÝDENÍK MĚSTA KOPŘIVNICE A JEHO OKOLÍ 22. LISTOPADU 2012 ČÍSLO 42 ROČNÍK XXI WWW.KOPRIVNICE.CZ CENA 5 KČ

TÝDENÍK MĚSTA KOPŘIVNICE A JEHO OKOLÍ 22. LISTOPADU 2012 ČÍSLO 42 ROČNÍK XXI WWW.KOPRIVNICE.CZ CENA 5 KČ Dnes v čísle: Štefánikova bude otevřena 30. listopadu (str. 2) Pěvecké sdružení oslavilo devadesáté výročí (str. 4) Odstartovaly futsalové soutěže (str. 7) TÝDENÍK MĚSTA KOPŘIVNICE A JEHO OKOLÍ 22. LISTOPADU

Více

Vyšebrodský zpravodaj

Vyšebrodský zpravodaj ZPRAVODAJ MĚSTA VYŠŠÍ BROD ročník 24 (243) náklad 1620 ks zdarma Vyšebrodský zpravodaj www.mestovyssibrod.cz ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ O PŘÍSPĚVKY MĚST A OBCÍ ROŽMBERK NAD VLTAVOU, LOUČOVICE, PŘEDNÍ VÝTOŇ, HORNÍ

Více

Čelákovice zažily další nájezd vykradačů aut

Čelákovice zažily další nájezd vykradačů aut INZERCE Vyhrajte lístek do cirkusu! Vystřižený kupon podepiště a přineste nebo zašlete do pon-dělka 26. 2. do 12 hodin do redakce Polabského týdeníku TOK. Pět vylosovaných výherců získá po dvou lístcích

Více

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nl.cz. Do Ústí nad Labem přijedou prezidenti

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nl.cz. Do Ústí nad Labem přijedou prezidenti Prezident České republiky Václav Klaus a jeho předchůdce Václav Havel se v Ústí nad Labem ve dnech 26. - 28. března zúčastní prestižní mezinárodní konference Tolerance místo intolerance. Němci v českých

Více

V prvních dnech letošního roku se novým kapelníkem Městské hudby Františka Kmocha v Kolíně stal René Hönig.

V prvních dnech letošního roku se novým kapelníkem Městské hudby Františka Kmocha v Kolíně stal René Hönig. Přes 500 lístků obsahovala schránka na přání občanů, která byla již tradičně umístěna z iniciativy radnice pod vánočním stromem na Karlově náměstí v Kolíně. Na zhruba čtyřech stech lístcích bylo přání

Více

Animátoři z řad katolické mládeže se setkali v Litomyšli

Animátoři z řad katolické mládeže se setkali v Litomyšli Zpravodaj Města Litomyšle 9 5. září 2006 Ročník XVI. Animátoři z řad katolické mládeže se setkali v Litomyšli Maraton přednášek doplnily slavnostní mše, sportovní akce či zábavný program v Orion Areně.

Více

Časopis Jaderné elektrárny Temelín n ročník XVII. n 3 / 2009

Časopis Jaderné elektrárny Temelín n ročník XVII. n 3 / 2009 Časopis Jaderné elektrárny Temelín n ročník XVII. n 3 / 2009 ČEZ za 10 let obcím stovky milionů Díky pro dobrovolníky z elektrárny Všeteč oslavila 100 let školy Dříteň ENERGIE CUP 2009 2 OBSAH 4 ČEZ -

Více

Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed

Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed Zpravodaj Města Litomyšle 5. dubna 2011 Ročník XXI. 4 Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed Olbram Zoubek slaví 85. narozeniny Kulaté životní jubileum oslaví akademický sochař Olbram

Více

2/2015 MAGAZÍN ZE ŽIVOTA OBCE HVOZDNÁ

2/2015 MAGAZÍN ZE ŽIVOTA OBCE HVOZDNÁ 2/2015 MAGAZÍN ZE ŽIVOTA OBCE HVOZDNÁ Osvobození Hvozdné před 70 lety VZPOMÍNKY NA KONEC VÁLKY OBDOBÍ VÁLKY OČIMA KRONIKÁŘE JIŽ 40 LET V KNĚŽSKÉ SLUŽBĚ SDH HVOZDNÁ V SOUČASNOSTI 2úvodník Mistr Jan Hus

Více

Č. 9 / ROČNÍK V ZÁŘÍ 2009 12 Kč

Č. 9 / ROČNÍK V ZÁŘÍ 2009 12 Kč Č. 9 / ROČNÍK V ZÁŘÍ 2009 12 Kč Cena v předplatném 9 Kč PŘEDČASNÉ VOLBY: Předseda RS ČR zve na besedy str. 3 Eva Pilarová bude mít OSLAVU PADESÁTIN str. 16 Kolik budeme platit za teplo? str. 8 SOUTĚŽ O

Více

Květiny nejen k pokoukání

Květiny nejen k pokoukání Informace z votických osad str. 2-3 Sběrný dvůr v Luční ulici zahájil letní provoz str. 4 Proč nemáme májku? str. 4 VOTICKÉ NOVINY Bystřice u Benešova Červený Újezd Heřmaničky Jankov Ješetice Miličín Neustupov

Více

Irové prodávají projekt u Václavského náměstí

Irové prodávají projekt u Václavského náměstí 19_24_E15_2702.indd 19 26.2.2015 16:17:40 deník pátek 27. 2. 2015 číslo 1816 l volný prodej 10 Kč l řízená distribuce l dnes v listu speciál kongresový průmysl speciál Pyrrhovo vítězství Dráhy vyhrály

Více

PRAHA 1. Praha 1 oslaví 17. listopad s prezidentem. Měsíčník městské části Praha 1 listopad 2009. minibusy. výstava.

PRAHA 1. Praha 1 oslaví 17. listopad s prezidentem. Měsíčník městské části Praha 1 listopad 2009. minibusy. výstava. Měsíčník městské části Praha 1 listopad 2009 o éh ck le ře st ce za li ta vi re PRAHA 1 a ov tr os foto archiv bezpečnostních složek ) 11 0 (1 Praha 1 oslaví 17. listopad s prezidentem výstava 5 minibusy

Více

zpravodaj 2 / 2015 spravodaj

zpravodaj 2 / 2015 spravodaj 0 Obsah 100 let Svazu spolků Čechů a Slováků ve Švýcarsku 2 Sjezd delegátů 18.4.2015 3 Ze zahraničí 4 Vojny sa bojí už celá Ukrajina / Petra Procházková 4 Vzpomínáme 5 Pietní pochod za Jana Palacha se

Více

Rekordní dotace půl miliardy korun

Rekordní dotace půl miliardy korun www.listyjm.cz květen 2010 5 Jižní Moravou za prací i zábavou Rozhovor s Jiřím Dalerem čtěte na straně 6 Olympijský vítěz se vrací na dráhu Jubilejní ročník mezinárodního hudebního festivalu Jižní Moravu

Více