vydává i, Úřad městyse Trhová Kamenice ročník 40 leden 2011 číslo 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "vydává i, Úřad městyse Trhová Kamenice ročník 40 leden 2011 číslo 1"

Transkript

1 vydává i, Úřad městyse Trhová Kamenice ročník 40 leden 2011 číslo 1 Určitě každý někdy četl nějaký horoskop. Na začátku nového roku jsou horoskopy různých druhů oblíbeným tématem snad všech časopisů. Čínský horoskop má původ v legendě. Buddha uspořádal velkou hostinu, na kterou pozval všechna zvířata, aby zdůraznil jednotu a rovnost všech živých bytostí. První přiběhla agresivní Krysa, za ní pracovitý Buvol. Mezi posledními se objevili věrný Pes a svědomitý Vepř. Nakonec se Buddha rozhodl všechna zvířata odměnit. Po dlouhém rozmýšlení se rozhodl každému hostu věnovat vládu nad jedním rokem. Skončil rok 2010, rok tygra. Podle čínského kalendáře tygr často přináší neklidný rok, ve kterém se vše stále mění, lidé mají vliv na své záležitosti a často jednají impulsivně. Zda se výše napsané týkalo i Vás, můžete posoudit jen sami. Jisté ale je, že rok 2010 je již minulostí a před námi je rok Jaký bude a co nám přinese? Rok 2011 je rokem zajíce. Znamená období míru a harmonie. Je příležitostí k pozvolnému pokroku a k zúročení předchozího úsilí. V roce zajíce se utužují rodinné vztahy. Vážení spoluobčané a čtenáři. Ať je nový rok pro Vás plný zdraví, úspěchů, radosti a milých setkání. Ať už Váš horoskop říká cokoli, užívejte si svůj život plnými doušky! Blanka Němcová Obsah zajišťuje a zpracovává ve spolupráci s Úřadem městyse Trhové Kamenice Ing. Blanka Němcová. Uzávěrka příštího čísla bude v pondělí 24. ledna 2011

2 Číslo 1/2011 Trhovokamenický občasník strana 2 INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTYSE Děkujeme Je čas krátce po Vánocích. Je to také čas se zamyslet nad dobrými skutky, ochotou pomoci jeden druhému. Moţná málokdo ví, ţe mezi námi v Trhové Kamenici ţije pan Jaromír Novák, který nepřetrţitě od roku 1993 aţ dosud pomáhá. Pomáhá svými sponzorskými dary pro místní organizace, hasiče, rybáře, lyţaře, Sokol, fotbalový klub, mateřskou školku, muzeum, při povodních. Za tato léta daroval 356 tisíc korun. Chtěl bych mu poděkovat jménem úřadu městyse a všech organizací za jeho nezištnou podporu a pomoc. A popřát hodně zdraví, pohody do nového roku 2011 s přáním, aby Tvoje štědrá ruka zůstala i nadále pro dobré věci otevřená. Děkujeme. léčebnách a nemocnicích a nápravných ústavech, b) fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo slouţící k individuální rekreaci na území městyse Trhová Kamenice, ve které není hlášena k trvalému pobytu ţádná fyzická osoba, a zároveň mají trvalý pobyt na území městyse Trhová Kamenice, c) v rodinách se třemi a více dětmi do 18 let, třetí a kaţdé další dítě do 18 let, d) děti narozené od do , e) vlastníci objektu č.p. 9 Petrkov, č.p. 9 Zubří. Úleva se poskytuje poplatníkům s trvalým pobytem v T. Kamenici č.e. 51 ve výši 50%. Děkujeme za včasnou úhradu poplatků. Oldřich Pilný Poděkování Děkujeme učitelům a ţákům školy za uspořádání pěkné vánoční besídky v domě s pečovatelskou sluţbou, která všechny velmi potěšila. USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASTUPITELSTVA Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse Trhová Kamenice konaného dne 15. prosince 2010 v hodin v sokolovně v Trhové Kamenici. Zastupitelstvo městyse: Poplatky Máme tady první číslo občasníku v roce 2011 a s ním jiţ tradičně přichází i přehled poplatků na rok bere na vědomí zprávu o činnosti zastupitelstva městyse za uplynulé období zprávu o průběžné veřejnosprávní finanční Druh poplatku Výše poplatku Termín úhrady kontrole příspěvkových organizací MŠ a ZŠ Trhová Kamenice příloha č. 2 a 3 příkaz starostky městyse k provedení inventur Předplatné Trhovokamenického občasníku 50,-Kč na rok do 20. ledna 2011 majetku k příloha č. 4 vydává formou opatření obecné povahy Územní plán Nájem pozemků Dle nájemní smlouvy do 31. ledna 2011 Trhová Kamenice jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., Poplatek za psa 50,- Kč za jednoho psa 120,- Kč za kaţdého dalšího do 15. února 2011 o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, za pouţití 43 odst. 4, 54 odst. 2 stavebního zákona, 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací Poplatek za odpad 500,- Kč za jednu povinnou osobu či rekreační objekt do 30. dubna 2011 dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a 171 aţ 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění. schvaluje Z poplatku za odpad jsou osvobozeni: a) osoby s trvalým pobytem v Trhové Kamenici, pobývající nejméně 1 rok v zahraničí, rozpočtové opatření č. 3/2010 příloha č. 5 pravidla rozpočtového provizoria Městyse Trhová Kamenice na rok 2011 příloha č. 6

3 Číslo 1/2011 Trhovokamenický občasník strana 3 rozpočet Svazku obcí Trhová Kamenice pověřuje a Vysočina pro plynofikaci na rok 2011 příloha č. 7 zřízení finančního výboru: člena zastupitelstva paní Věru Pilařovou ve věci uzavírání manželství dle zákona č. 94/1963 Sb. v platném znění 4. předseda: členové: MUDr. Zdeňka Janovská Věra Pilařová Milan Linhart Jan Svoboda Ing. Martin Pilný zřízení kontrolního výboru: předseda: členové: Pavel Kábele Miroslava Zdraţilová Hynek Odvárka Josef Jelínek Věra Kroutilová zřízení kulturní komise: předseda: členové: Hana Měkotová Josef Janotka Ţaneta Lupoměská Jaroslav Šibal Věra Gráfová odměny neuvolněným členům zastupitelstva městyse dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb. v platném znění od , a to ve výši: pro předsedy výborů a komisí ve výši 1 060,-Kč měsíčně pro členy výborů a komisí ve výši 750,-Kč měsíčně pro místostarostu ve výši 5 400,-Kč měsíčně vydání obecně závazné vyhlášky městyse Trhová Kamenice č. 1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromaţďování sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů příloha č. 8 používání soukromého vozidla starostkou Ing. Ivou Dostálovou ke služebním účelům a poskytování cestovních náhrad dle 78 zákona o obcích pravidla pro přidělování a uţívání bytů v domě s pečovatelskou službou příloha č. 9 nabytí pozemku pozemková parcela č. 364 o výměře 6808 m 2 lesní pozemek v k.ú. Trhová Kamenice za cenu ,-Kč od Zdeňka Kohlera, Oskava 112. rozhodlo nově vzniklá ulice na pozemcích č. 1903/3 a 448/11 v k.ú. Trhová Kamenice ponese název Svárovská Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA Ing. Iva Dostálová, starostka Oldřich Pilný, místostarosta Zastupitelé se od ustavujícího zasedání, které se konalo 10. listopadu 2010, sešli na třech pracovních zasedáních. Na pracovních jednáních byly mimo jiné projednávány tyto body: v domě s pečovatelskou službou bylo dokončeno zateplení sklepů, ještě se bude zateplovat půda a na jaře budníky, do DPS byla přijata p. Pirklová, byly projednány žádosti o pořádání pouti od p. Lagrona a p. Spilky, zastupitelstvo městyse rozhodlo o přidělení pouti p. Lagronovi, smlouva bude vystavena na dobu 2 let, prodloužení smlouvy s redaktorkou Trhovokamenického občasníku Ing. Blankou Němcovou na další rok, účast Městyse Trhová Kamenice na dražbě lesního pozemku p.p.č. 364 o výměře m 2 v k.ú. Trhová Kamenice za cenu ,-Kč od p. Zdeňka Kohlera, Oskava 112. Tento pozemek se podařilo za tuto cenu vydraţit, bylo stanoveno složení finančního, kontrolního výboru a kulturní komise, byly stanoveny inventurní komise k provedení inventur majetku městyse ke dni , byly navrženy odměny neuvolněným členům zastupitelstva městyse dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb. v platném znění od , byla projednána žádost o finanční příspěvek na opravu střechy kostela v Trhové Kamenici od faráře p. Čtvrtečky ve výši ,-Kč, tato částka je 10% příspěvkem městyse z celkové dotace ,-Kč, o kterou bude p. Čtvrtečka ţádat,

4 Číslo 1/2011 Trhovokamenický občasník strana 4 byla podána žádost o dotaci na hřiště u DPS, na které je jiţ zhotoven projekt, uvaţuje se o umístění ukazatele měření rychlosti směrem od Rohozné, byl poskytnut příspěvek v hodnotě 2 000,- Kč Svazu tělesně postiţených dětí v Hlinsku, byly projednány dvě žádosti o pronájem, a to p. Eriky Pilařové o pronájem nebytových prostor v č.p. 56 pro prodejnu ovoce a zeleniny, a ţádost p. Davida Zlatohlávka o pronájem nebytového prostoru v DPS na skladování stavebního materiálu, splátkách tak, ţe první polovina poplatku bude zaplacena nejpozději do 30. dubna a druhá polovina nejpozději do 31. října příslušného roku, V diskusi veřejného zastupitelstva zazněla připomínka ke zhotovení plánku ulic městyse a ţádost o jeho zveřejnění. Plánek ulic existuje, ale musí se upravit a bude zveřejněn. Ing. Iva Dostálová, starostka Oldřich Pilný, místostarosta bylo projednáno používání soukromého vozidla pro p. starostku, projednána pravidla pro přidělování a užívání bytů v domě s pečovatelskou sluţbou, nově vzniklá ulice v k.ú. Trhová Kamenice s novou zástavbou ponese název Svárovská, pověření člena zastupitelstva, p. Věry Pilařové, ve věci uzavírání manželství dle zákona č. 94/1963 v platném znění, ze školské rady byl na vlastní ţádost uvolněn Ing. Josef Janotka, místo něho byl navrţen Ing. Lukáš Menc, Vydání Územního plánu Trhová Kamenice pro celé správní území městyse Trhová Kamenice v rozsahu k. ú. Hluboká u Trhové Kamenice, Rohozná u Trhové Kamenice a Trhová Kamenice. Do Územního plánu Trhová Kamenice je moţné nahlédnout, a to jak v listinné podobě na Úřadě městyse Trhová Kamenice a Městském úřadě Hlinsko, tak i na internetových stránkách města Hlinska, finanční výbor provedl kontrolu hospodaření s finančními prostředky na provoz MŠ a ZŠ, nebylo zjištěno porušení účelu čerpání příspěvku od Městyse Trhová Kamenice, Zastupitelstvo městyse Trhová Kamenice vydává obecně závaznou vyhlášku městyse Trhová Kamenice o místním poplatku za provoz systému shromaţďování sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů - poplatek na rok 2011 bude 500,- Kč. Po předchozí dohodě se správcem poplatku je moţné ho zaplatit ve dvou NAPSALI JSTE Vánoční posezení Ten vánoční čas, dočkali jsme zas. Koleda nám nastala, abychom ji zpívali. Koledu nám přinesli ţáci základní školy s p. uč. R. Melounovou a O. Tichou. Koleda byla přání, písně s kytarou s vánoční tematikou, nádherné hraní na flétny a potom ti malí zpěváci. Vše bylo v duchu Vánoc. Nádherné prostředí stromeček, pohoštění, gratulace, zpěv dětí, ale i nás starších. Potom od těch

5 Číslo 1/2011 Trhovokamenický občasník strana 5 nejmladších přání, malé dárky. BLAHOPŘÁNÍ SPOZ Hodně zdraví a ţivotní pohody přejeme všem jubilantům, kteří v měsíci lednu oslaví své kulaté narozeniny. 50 let Olga Doubalová, Trhová Kamenice Ladislav Kavalír, Trhová Kamenice 60 let Kateřina Kudláčková, Trhová Kamenice František Pytlík, Trhová Kamenice Stanislav Švec, Trhová Kamenice 70 let Antonín Chvojka, Trhová Kamenice Udělalo nám to všem radost. Byly i slzy v očích. Bylo i dojemné přání úřadu městyse úcta ke stáří. 75 let Milan Kučera, Trhová Kamenice MATEŘINKA Ředitelství mateřské školy děkuje p. F. Tichému, Z. Dubskému, J. Janotkovi, Obci Vysočina a L. a M. Škvrňákovým za sponzorování mateřské školy v roce Všem přejeme hodně úspěchů v nadcházejícím roce Z NAŠÍ ŠKOLY Sběr starého papíru Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě vánočního posezení. Za vše děkují všichni z pečovatelského domu v Trhové Kamenici. Krásnou atmosféru můţete vidět i z fotografií, pořízených tento den. Poděkování Spokojení zákazníci děkují za dobré zásobování, čistotu prostředí a příjemnou obsluhu celému kolektivu pracovníků prodejny potravin v nákupním středisku v Trhové Kamenici a přejí hodně zdraví a spokojenosti v roce V měsíci listopadu proběhl na naší škole sběr starého papíru. Celkem ho bylo sebráno kg. Výtěžek ,-Kč bude pouţit pro potřeby ţáků. Při třídění sběru jsme našli větší obnos peněz, který jsme okamţitě odevzdali na úřad městyse Trhová Kamenice. Ráda bych poděkovala všem, kteří nám při této zdařilé akci pomáhali. Poděkování patří panu Zbyňku Kudláčkovi, který nám umoţnil uskladnit starý papír ve svém objektu. Vánoční jarmark Mgr. Miroslava Pšornová Vánoční atmosféru se pokusili ţáci naší školy naladit v místní sokolovně 2. prosince Jednotlivé třídy si pro své rodiče, babičky a dědečky připravily různé rukodělné výrobky, které vyráběly při hodinách výtvarné výchovy, pracovních činností a ve svém volném čase. Součástí jarmarku byla také vánoční besídka. Kytarový krouţek pod vedením paní učitelky Radky Melounové představil mladé nadějné kytaristy, taneční krouţek pod vedením paní učitelky Zdeny Dufkové vystoupil s krátkým programem na

6 Číslo 1/2011 Trhovokamenický občasník strana 6 téma vánoční koleda. Mladé flétnistky Tereza zaujmout vtipnými slogany. Vánoční jarmark se vydařil, setkání rodičů s dětmi bylo jistě příjemným zpestřením v předvánočním čase. Děkujeme všem zúčastněným za návštěvu a věřím, ţe se náš jarmark stane kaţdoroční tradicí. Na závěr bychom Vám chtěli popřát klidné proţití vánočních svátků a hodně štěstí, zdraví, lásky a spokojenosti do nového roku. Petr Novák Den otevřených dveří Linhartová, Petra Dejnoţková, Lenka Málková a Simona Sotonová překvapily publikum krásným uměleckým přednesem. Závěrečné úsilí o nastoupení všech tříd na pódium bylo zdárně naplněno a zpěv koled rozezpíval nejednoho rodiče v sále. Hojná účast rodičů, příbuzných a známých byla vodou na mlýn Zveme Vás na Den otevřených dveří, který se uskuteční 19. ledna 2011 od 7.20 do hodin v naší základní škole. V tuto dobu se budete moci podívat do výuky. Termín byl posunut z původně plánovaného vzhledem k předpokládanému lyţařskému výcviku ţáků. Zprávičky ze školní družiny Mgr. Miroslava Pšornová A co se dělo v měsících listopadu a prosinci v druţině? Hned jak nám napadl sníh, vyrazila jsem s dětmi na kopec za Kamenici a parádně jsme si sněhovou nadílku uţili! našim malým obchodníkům. Před besídkou i po ní probíhal čilý obchodní ruch v celém sále. Perníčky školní druţiny, řízečky první třídy, překrásné vrkoče páťáků nebo výborný štrúdl osmičky šly velmi rychle na odbyt. Malí obchodníci v závěru jarmarku smlouvali, nabízeli výhodné slevy a snaţili se Do konce listopadu jsme finišovali s výrobky na jarmark, tvořila se spousta zvonečků, stromečků atd. A ţe bylo v sokolovně z čeho vybírat mi jistě dají za pravdu všichni, kteří tam byli. Děti se zhostily n elehkého úkolu pradávajících a při té spoustě nakupujících si i parádně zopakovaly sčítání a odečítání! Ve škole nás také navštívil Mikuláš s doprovodem a všem dětem zanechal nadílku, připravili jsme si pěkné pohoštění a uţili si prima odpoledne.

7 Číslo 1/2011 Trhovokamenický občasník strana 7 V polovině měsíce jsem se s dětmi vydala na vánoční výstavu na Veselý Kopec. Děti si mohly vyzkoušet výrobu svíček z včelího vosku, viděly jak tašky a v místních obchodech, aţ maminky vyrazí na nákupy, budete moci po svátcích posoudit, zda se nám to povedlo. V předstihu se v druţině také nadělovalo pod stromeček. Máme nové sáně a spoustu dalších her a hraček. Za družinu Katka Kábelová LÉKÁRNICKÉ OKÉNKO Enzymy se dříve strojil vánoční stromeček, přípravu štědrovečerního stolu atd. Ve skanzenu zrovna probíhala ukázka výcviku dravců, takţe jsme se dozvěděli i mnoho informací z ptačí říše. A i přesto, ţe hustě chumelilo, si děti výlet skvěle uţily a doufám, ţe si i občas vzpomenou, co vše se dozvěděly o Vánocích v době dávno minulé. V lidském těle stejně jako v ostatních ţivých organismech se nachází velké mnoţství enzymů, které mají klíčovou roli pro fungování těchto organizmů. Enzymy jsou vlastně katalyzátory chemických reakcí. Katalyzátor je látka, která umoţňuje průběh chemické reakce, aniţ by sama do ní vstupovala a během reakce se nemění. Enzymy mají bílkovinnou povahu a vzájemně se liší počtem a pořadím aminokyselin, které je tvoří. V přírodě hrají často enzymy ochrannou roli před nežádoucími vlivy vnějšího prostředí. V těle pomáhají nejčastěji při odbourávacích procesech. Například abychom mohli zuţitkovat potravu, potřebujeme tři skupiny enzymů: proteolytické enzymy štěpící bílkoviny, lipázy štěpící tuky a amylázy štěpící cukry. Bylo zjištěno, ţe proteolytické enzymy hrají také důležitou roli v celém imunitním systému. Mohou usměrňovat obranné reakce v těle a regulovat probíhající zánět tak, aby proběhl hladce a bez následků. Proto se enzymy dnes dají uţívat při různých onemocněních provázených zánětem. A protoţe čas kvapí a uţuţ se blíţily vánoční prázdniny, společně jsme se pustili do výroby dárků pro maminky - zdobili jsme foukacími fixy textilní Urychlují hojení a zkracují dobu léčení, podporují úplné doléčení, aby nedocházelo k opakování chorob. Urychlují vstřebání otoků, krevních podlitin a výronů. Zvyšují účinek antibiotik, a tím zkracují dobu léčení infekcí dýchacích cest. Zlepšují cirkulaci krve a působí i proti zánětům ţil, zmírňují bolesti oteklých nohou a pocit těţkých nohou. Působí i podpůrně při léčení zánětlivých onemocnění kloubů, pomáhají zlepšit hybnost a zkracují dobu ranní ztuhlosti. Uvádí se, ţe působí příznivě i na opakované ţenské potíţe. Po úrazech kloubů a šlach mohou zkrátit dobu léčení, zmírnit otok a podlitiny. Hrají roli při zlepšení průchodnosti lymfatických cest. Enzymy je nutné uţívat nalačno, tedy půl hodiny před jídlem nebo 2 hodiny po jídle, je třeba je dobře zapíjet (alespoň 200ml vody nebo čaje, minerálky). Určitou nevýhodou je jejich vyšší

8 Číslo 1/2011 Trhovokamenický občasník strana 8 cena a také se jich uţívá poměrně velké mnoţství, například 3 krát denně 5 draţé. Jejich přínos pro lidské zdraví převažuje nad nevýhodami. Samotný fakt, ţe se na trhu vyskytují jiţ přes 40 let, jistě svědčí o jejich kladném vlivu na lidské zdraví. Mnoho zdraví v roce 2011 všem čtenářům občasníku přeje PharmDr. Jitka Mičulková Mnoho štěstí, zdraví a lásky, nejen v novém roce, přeje vedení a zaměstnanci společnosti IWE PHARM s.r.o. FARNÍ OKÉNKO Slavnostní bohoslužba 10. prosince se v chrámu Panny Marie v Luţi konala slavnostní bohoslužba po ukončené obnově. Za přítomnosti pana velvyslance Norska, pardubického hejtmana Martínka a poutníků slouţil mši svatou praţský arcibiskup Duka. Za pomoci Norských fondů byly pod odborným dohledem památkářů restaurovány obrazy, varhany a provedena výmalba. Další prvky na restaurování ještě čekají, pro klienty Hamzovy léčebny by byl potřeba výtah. Po úvodních projevech významných osobností arcibiskup Duka poţehnal varhany. Následoval krátký varhanní koncert v provedení prof. Jaroslava Tůmy. Potom arcibiskup Duka pronesl kázání, při němţ vycházel z biblických textů o Abrahámovi a o rodokmenu Jeţíše Krista, které zazněly v bohosluţbě slova. K Abrahámovi se vztahují tři velká monoteistická náboţenství: ţidovství, křesťanství a islám. "Jsme svědky toho, ţe Abrahám putuje. I my ţijeme v době stěhování národů, ztrácíme kořeny. Mnozí, kdyţ budou poctiví, tak musejí vyznat, ţe se nemohou rozpomenout, kde by byl jejich domov. Ale co je důleţité, je závěr, kde Abrahám píše o svém setkání s Bohem. Je pravda, ţe to Abrahám nepsal. Vyprávění o patriarších byly ságy, které se vyprávěly u ohňů kočovníků. Aţ později byly zapsány do Bible. Ale co je důleţité, je to, ţe tito kočovníci měli domov, který nikdy neztratili, a to bylo jejich srdce. To byla jistota, ţe jejich cesta má smysl. To, co nám vlastně znemoţňuje hlubší, smysluplnější a mírumilovnější způsob ţivota, je právě onen nedostatek domova. Dějiny lidstva jsou poznamenány tím, ţe stále hledáme a rozšiřujeme svůj prostor. Abrahám nám dává hlouběji pochopit otázku smyslu ţivota. Protoţe i Abrahám se ptal. Ptal se Boha: "Kdo jsi?" V 15. kapitole říká: "Viděl jsem něco, jakoby prošla hořící a doutnající pec." To nekoresponduje s touto nádhernou barokní sochou Boha Otce jako starce, jehoţ zobrazování zakazuje první přikázání Desatera. Aţ do prvního tisíciletí toto křesťané poslouchali. Později podlehli pokušení zobrazit to velké tajemství, které je nezobrazitelné a nevysvětlitelné. Bůh přesahuje naše vnímání. Co k tomu vedlo naše předky. Vedl je k tomu ten, jehoţ rodokmen jsme četli. Četli jsme rodokmen Jeţíše, syna Davidova. Hebrejština nezná slova dědeček, pradědeček, nerozlišuje bratra a bratrance. Má slovník trošku chudší, ale na druhou stranu bohatší. Chce nám říci, ţe tento rodokmen hraje velikou roli v Bibli, abychom si uvědomili jedinečnost a neopakovatelnost kaţdého člověka. Kaţdého z nás. Ale abychom si téţ uvědomili, ţe člověk neţije sám. Tak jako nešel na tuto cestu Abrahám bez Boţího pokynu sám, tak my neţijeme sami, ţijeme v rodině, jsme si vědomi těch vazeb, o kterých hovoří 4. přikázání. "Cti otce i matku." V čase adventu si to připomínáme u Panny Marie. To je oltář, který nepostavil Abrahám, postavili

9 Číslo 1/2011 Trhovokamenický občasník strana 9 jej naši předkové. Sešli se s tím, jehoţ rodokmen jsme četli. Sešli se s tím, který řekl: "Já a Otec jedno jsme". A kdyţ jeden z apoštolů, Filip, říká "ukaţ nám Otce", Kristus se na něho zadívá a říká: "Tak dlouho jsem s vámi a ty neznáš Otce?" Naše předky ono zobrazení vlastně přivedlo k tomu, ţe si uvědomili, ţe máme-li hovořit o Bohu, musíme hovořit o člověku. Také islám si bude muset uvědomit, ţe zboţnost k Bohu Abrahámovu se neměří podle toho, zdali jsem byl v Mekce, ale jak se chovám ke svému bliţnímu. To je skutečná zboţnost. Doba adventu a Vánoc nám připomíná, ţe právě v Panně Marii se projevuje veliká láska Boha k člověku, k národu, k městu Jeruzalému. Protoţe v hebrejštině označení pro město, zem, pro národ, jsou všechno feminina. Proto kdyţ překládáme Bibli, tak musíme říci "dcera jeruzalémská" coţ v Bibli nenajdeme. Ale musíme si přiblíţit právě tento hluboký vztah Boha k člověku, o kterém také vypovídá poutník Abrahám, otec naší víry, ale také o něm vypovídá ten, v němţ Bůh se stal jedním z nás. Jestliţe opakujeme slovo Maria, tak si uvědomujeme, ţe Bůh je ten, v kterém nalézáme nejenom odpověď po smyslu ţivota, ale také si uvědomujeme, ţe bez lásky by lidský ţivot neměl smysl. A v tomto prostoru si také uvědomujeme, ţe ona radost a uchvácení krásou patří k Boţímu tajemství, které si nelze představit a zobrazit." Pavel Čtvrtečka Všem návštěvníkům kina a občanům přejeme do Nového roku 2011 hodně zdraví a spokojenosti v rodinném životě. AKTUÁLNÍ POZVÁNKY Výtvarné dílničky minulé i budoucí Přejí kinaři Opět jsme se s maminkami a dětmi sešly v místní škole a to v měsíci listopadu dokonce dvakrát! První dílnička byla zaměřena tématem přímo pekelným - tvořili se čerti na mnoho způsobů a hodnější z nás si domů odnášeli i krásné Mikuláše. Druhou PROGRAM KINA LEDEN ledna v 18 hod Občanský průkaz Český film Ondřeje Trojana. Ţánr: tragikomedie Mládeţi přístupno Vstupné 30/50,-Kč Délka filmu: 137 minut 21. ledna v 18 hod Jíst, meditovat, milovat Film USA. Reţie Ryan Murphy. Mládeţi přístupno Vstupné 20/40,-Kč Ţánr: romantický, dobrodruţný 28. ledna v 18 hod 4. února v 18 hod Délka filmu: 140 minut Přežít svůj život Český film. Sen je druhý ţivot. Gerard de Nerval, jeden z velkých prokletých básníků. Ţánr: komedie Délka filmu: 105 minut Harry Potter a Relikvie smrti - 1 Mládeţi přístupno Vstupné 20/40,-Kč dílničku jsme pojaly mrazivě, vyráběli jsme nádherné sněhuláky z papíru - velké díky patří Ţanetě Lupoměské, která měla opět vše perfektně připravené. Někdo si odnášel nejen úţasné sněhuláčky, ale i krásné stromečky k dekoraci bytu apod. A protoţe kaţdá hospodyňka v měsíci prosinci peče, uklízí atd., tento měsíc jsme si daly menší pauzu a opět se sejdeme aţ v pondělí 17. ledna 2011 v 16 hodin v jídelně ZŠ. Co se bude vyrábět tentokrát, se opět dozvíte na nástěnce v MŠ a ZŠ. Těšíme se.

10 Číslo 1/2011 Trhovokamenický občasník strana 10 Největším úspěchem pro nás bylo 1. místo na Dřevíkově, čtyři druhá místa a čtyři třetí místa. Ještě jednou bychom touto cestou chtěli poděkovat za finanční příspěvky na úpravu sportovní stříkačky, bez které bychom těţko tato místa obsadili. STOB kurz v Hlinsku Katka Kábelová a Žaneta Lupoměská Kurz snižování nadváhy společnosti STOB začne od 10. ledna 2011 v Hlinsku. Kurz je vhodný i pro diabetiky 2.typu Díky také patří panu Karlu Kozlovi a panu Františku Šidákovi, kteří finančně přispěli hasičům v letošním roce. Sbor dobrovolných hasičů zasahoval v roce 2010 u 4 poţárů: poţár buňky Kučera TK Informace získáte na telefonním čísle nebo na mailové adrese Další informace na poţár lesa v Trhové Kamenici poţár dříví u obchodu na Zářeči v Trhové Kamenici poţár lesa ve Velké Stříteţi SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Tímto příspěvkem bychom chtěli poděkovat všem, kteří ve svém volném čase pomohli na pracech v budoucí hasičárně (Ozdobě). Děkujeme panu Vladislavu Slavíkovi, Romanu Šretrovi, Tomášovi Kopeckému a Josefu Jehličkovi (zednické práce), Michalu Vondrákovi (vodoinstalatérské práce), panu Miroslavu Vackovi a Josefu Jelínkovi (malířské práce), paní Věře Pilné (šití záclon). Za vysoce hodnotné sponzorské dary děkujeme firmě Gastro AZ (výčepní nerezový pult), Vladimíru a Michalu Vondrákovým (stavební materiál), Danielu Morávkovi (truhlářské práce- dveře), a v neposlední řadě Městysu Trhová Kamenice za finance na nákup potřebného materiálu. V roce 2010 jsme se zúčastnili 18 soutěží. Všem spoluobčanům přejí hasiči vše nejlepší, pevné zdraví a mnoho úspěchů v novém roce POJĎTE S NÁMI ZA KULTUROU Hlinecká orlovna a sokolovna: V pátek 7. ledna od hodin proběhne Věneček. Ples na ukončení kurzu tance a společenské výchovy se uskuteční v hlinecké sokolovně. K tanci a poslechu hraje hudební skupina Artur. 22. ledna 2011 od hodin se mohou milovníci tance těšit na společenský ples v hlinecké Orlovně. K tanci a poslechu hrají Zavřelovi, je připravena bohatá tombola. Všichni jste srdečně zváni. Vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek p. Sodomková (tel ) V sobotu 22. ledna od hodin bude v prostorách hlinecké sokolovny Městský ples. Předtančení: standardní a latinskoamerické tance. Pěvecké vystoupení rodiny

11 Číslo 1/2011 Trhovokamenický občasník strana 11 Černých. Hudba: Chrudimská skupina H.A.M. V pátek 28. ledna od hodin vystoupí v hlinecké Orlovně dětské ministudio Sluníčko při DDM v Hlinsku. Vystoupení je určeno pro širokou veřejnost. Sobota 29. ledna od hodin bude v hlinecké sokolovně patřit Tradičnímu mysliveckému plesu. K tanci a poslechu hraje skupina Trampoty. Bohatá tombola, zvěřinové hody. Předprodej vstupenek v prodejně rybářských potřeb U Sumce. V pátek 4. února v čase od hodin si nenechte ujít divadelní představení Harrison Bergeron. Divadelní hra, uvedená v angličtině, na motivy povídky Kurta Vonneguta je v podání studentů Gymnázia pondělí Plavecký bazén Plaváni pro seniory, cena 50,-Kč úterý středa aquaerobik, cena 50,-Kč čtvrtek pátek sobota neděle Cena vstupu do krytého bazénu je 30,-Kč za jednu hodinu, děti do 15 let zaplatí 20,-Kč za hodinu. Další informace získáte na tel. č Sauna ženy muži ženy muži společná sauna Hlinecká městská knihovna Pro Ty z Vás, kteří navštěvujete i knihovnu v Hlinsku, je tady uvedena půjčovní doba: Hlinecký bazén K. V. Raise v Hlinsku opravdu výjimečnou událostí. Poměrně závaţné téma varující před nebezpečím totality je proloţeno tancem, zpěvem a světelnými efekty. V Orlovně v pátek 11. února od hodin můţete zaţít Egyptské dobrodružství prostřednictvím další originální cestopisné přednášky Tomáše Černohouse. Ten Vás tentokrát provede po největších krásách Egypta. Za 7 dní urazil více neţ km, cestoval 6 druhy dopravy a vše podnikal na vlastní pěst. Opět nebudou chybět fotografie, filmové vstupy ani ochutnávka vodní dýmky. Od 4. ledna 2011 opět můţete zavítat do krytého plaveckého bazénu a sauny v Hlinsku. V následující tabulce je napsána běţná provozní doba: pondělí úterý Dospělé oddělení , , Soubor lidových staveb Vysočina Dětské oddělení , středa ZAVŘENO ZAVŘENO čtvrtek pátek , , sobota ZAVŘENO telefonní číslo Od 22. ledna do 27. března 2011 je v Betlémě Masopust, zimní krajina. Výstava fotografií členů Fotoklubu Městského kulturního klubu Hlinečan Hlinsko, domek č. p Otevírací doba: leden až březen úterý až pátek od 8 12 a od hodin, v sobotu od 8 do 11 hodin. Zavřeno v neděli a pondělí.

12 R o z p i s p o h o t o v o s t n í c h s l u ž e b s t o m a t o l o g ů I. čtvrtletí 2011 Měsíc Datum Den Titul Jméno Příjmení Místo pohotovostní služby Poznámka Leden Nový rok - sobota MUDr. Zdena Janovská Trhová Kamenice Hlinecká Neděle MUDr. Zdena Janovská Trhová Kamenice Hlinecká Sobota MUDr. Zdeněk Dvořáček Hlinsko Husova Neděle MUDr. Zdeněk Dvořáček Hlinsko Husova Sobota MUDr. Zuzana Hejlová Skuteč Smetanova Neděle MUDr. Zuzana Hejlová Skuteč Smetanova Sobota MUDr. Libor Bačkovský Hlinsko Družstevní Neděle MUDr. Libor Bačkovský Hlinsko Družstevní Sobota MUDr. Helena Seyčková Hlinsko Nádražní 548 Poliklinika Hlinsko Neděle MUDr. Helena Seyčková Hlinsko Nádražní 548 Poliklinika Hlinsko Únor Sobota MUDr. Josef Cimburek Skuteč Tyršova Neděle MUDr. Josef Cimburek Skuteč Tyršova Sobota MUDr. Yvona Chludová Skuteč Smetanova Neděle MUDr. Yvona Chludová Skuteč Smetanova Sobota MUDr. Jiří Janovský Hlinsko Wilsonova Neděle MUDr. Jiří Janovský Hlinsko Wilsonova Sobota MUDr. Zora Dvořáčková Hlinsko Husova Neděle MUDr. Zora Dvořáčková Hlinsko Husova 64 Březen Sobota MUDr. Lubomír Pecháček Miřetice 31 Zdravotní středisko Neděle MUDr. Lubomír Pecháček Miřetice 31 Zdravotní středisko Sobota MUDr. Eva Krejčí Krouna Neděle MUDr. Eva Krejčí Krouna Sobota MUDr. Jan Konývka Hlinsko Poličská 444 ETA Hlinsko Neděle MUDr. Jan Konývka Hlinsko Poličská 444 ETA Hlinsko Sobota MUDr. Eva Konývková Hlinsko Nádražní 548 Poliklinika Hlinsko Neděle MUDr. Eva Konývková Hlinsko Nádražní 548 Poliklinika Hlinsko Pohotovostní služby jsou od 9.00 do hodin.

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2014

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2014 VYDÁVÁ ÚŘAD MĚSTYSE TRHOVÁ KAMENICE ČÍSLO 01/ 2015 ROČNÍK 44 U V N I T Ř T O H O T O V Y D Á N Í N A J D E T E : D O T A C E O B D R Ž E- N É V R O C E 2 0 1 4 I N F O R M A C E Z O B E C N Í H O Ú Ř A

Více

VYDÁVÁ ÚŘAD MĚSTYSE TRHOVÁ KAMENICE ČÍSLO 04/ 2015

VYDÁVÁ ÚŘAD MĚSTYSE TRHOVÁ KAMENICE ČÍSLO 04/ 2015 VYDÁVÁ ÚŘAD MĚSTYSE TRHOVÁ KAMENICE ČÍSLO 04/ 2015 ROČNÍK 44 Milí čtenáři, U V N I T Ř T O H O T O V Y D Á N Í N A J D E T E : I N F O R M A C E Z O B E C N Í H O Ú Ř A - DU 2 jak jistě víte, 20. března

Více

Všem čtenářům Trhovokamenického občasníku přejeme úspěšný nový rok. leden 2009. ročník 38. vydává úřad městyse Trhová Kamenice.

Všem čtenářům Trhovokamenického občasníku přejeme úspěšný nový rok. leden 2009. ročník 38. vydává úřad městyse Trhová Kamenice. vydává úřad městyse Trhová Kamenice ročník 38 leden 2009 číslo 1 Vážení čtenáři, rok se sešel s rokem a Vy držíte v rukou nové číslo dalšího ročníku Trhovokamenického občasníku. V tomto roce pomohou připravit

Více

VYDÁVÁ ÚŘAD MĚSTYSE TRHOVÁ KAMENICE ROČNÍK 42

VYDÁVÁ ÚŘAD MĚSTYSE TRHOVÁ KAMENICE ROČNÍK 42 VYDÁVÁ ÚŘAD MĚSTYSE TRHOVÁ KAMENICE ROČNÍK 42 ČÍSLO 04 / 2013 U V N I T Ř T O H O T O V Y D Á N Í N A J D E T E : I N F O R M A C E Z Ú Ř A D U M Ě S T Y S E 2 B L A H O P Ř Á N Í 4 N A P S A L I J S T

Více

Vážení čtenáři, vydává Úřad městyse Trhová Kamenice ročník 40 červen 2011 číslo 6

Vážení čtenáři, vydává Úřad městyse Trhová Kamenice ročník 40 červen 2011 číslo 6 vydává Úřad městyse Trhová Kamenice ročník 40 červen 2011 číslo 6 Vážení čtenáři, a je tady červen. Dětem se kvapem blíží letní prázdniny, léto ťuká na dveře, možná už plánujete svou dovolenou. V posledních

Více

Vážení čtenáři, Výlet nejen pro seniory. vydává Úřad městyse Trhová Kamenice ročník 40 květen 2011 číslo 5

Vážení čtenáři, Výlet nejen pro seniory. vydává Úřad městyse Trhová Kamenice ročník 40 květen 2011 číslo 5 vydává Úřad městyse Trhová Kamenice ročník 40 květen 2011 číslo 5 Vážení čtenáři, a máme tady už květen lidově máj. Tento měsíc je spojován s láskou, vždyť také všechno kvete, krásně voní a zima už je

Více

Vánoční rozhovor s učitelem náboženství Petrem Gabrhelem

Vánoční rozhovor s učitelem náboženství Petrem Gabrhelem TELNICE www.telnice.eu TELNICKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 3 PROSINEC 2008 Sokolské oslavy vzniku ČSR Adventní pohlazení ve škole Drakiáda na Orlovně Vánoční rozhovor s učitelem náboženství Petrem Gabrhelem

Více

Tereziny lázně Z OBSAHU... Ordinační hodiny... Inzerce... Vzpomínka.. Svatební dny... MKZ zve... Zápisy do 1. tříd ZŠ...

Tereziny lázně Z OBSAHU... Ordinační hodiny... Inzerce... Vzpomínka.. Svatební dny... MKZ zve... Zápisy do 1. tříd ZŠ... zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec Tereziny lázně Z OBSAHU... Slovo starosty... Z jednání RM... MP informuje... Rozpočet města na rok 2014... Návštěva divadla... Na slovíčko...

Více

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005 Broumovský zpravodaj leden 2005 Richard Kahler Obsah... V historickém okénku... str. 3 Zprávy z radnice... str. 4 5 Spol. jednání zastupitelstev obcí Br....str. 4 Společenská kronika... str. 6 Co je nového

Více

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu Jinecký zpravodaj titul ročník 28 www.jince.eu cena 5 Kč 1 prosinec 2010 1. 12. St Prodejní výstava knih a bižuterie (více: KS) 9.00-17.00 hod. Schůzka Klubu učitelů - důchodců v KS (více: KS) 14.00 hod.

Více

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná HORAŽĎOVICKÝ LEDEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU REVITALIZACE NÁMĚSTÍ STR. 1, 2, 19 Z RADNICE STR. 7 11 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA STR. 14 15 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

R o k y t e n s k é v á n o? n í n o v i n y prosinec 2005

R o k y t e n s k é v á n o? n í n o v i n y prosinec 2005 R o k y t e n s k é v á n o? n í n o v i n y prosinec 2005 O čem se jednalo Za období od minulého vydání rokytenských novin jednalo zastupitelstvo 3 x. Usnesení obecního zastupitelstva obce č. 5/2005

Více

zprávy OÚ Lukavice prosinec/2010 VÁNOČNÍ

zprávy OÚ Lukavice prosinec/2010 VÁNOČNÍ prosinec/2010 zprávy OÚ Lukavice Vážení občané, úvodem bych Vás chtěl seznámit se složením zastupitelstva obce Lukavice vzešlého z podzimních komunálních voleb a ustavujícího zasedání konaného dne 8.11.2010

Více

VYDÁVÁ ÚŘAD MĚSTYSE TRHOVÁ KAMENICE ČÍSLO 03/ 2014

VYDÁVÁ ÚŘAD MĚSTYSE TRHOVÁ KAMENICE ČÍSLO 03/ 2014 VYDÁVÁ ÚŘAD MĚSTYSE TRHOVÁ KAMENICE ČÍSLO 03/ 2014 ROČNÍK 43 U V N I T Ř T O H O T O V Y D Á N Í N A J D E T E : I N F O R M A C E Z Ú Ř A D U M Ě S T Y S E 2 B L A H O P Ř Á N Í 2 M A T E Ř I N K A V

Více

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka KUNOVJAN kunovjan Městský zapravodaj ročník 25 Číslo: 1/2015 www.mesto-kunovice.cz CENA 10 Kč Nechť tato světla prozáří vaše dny V novém roce konejte dobro, i když bude zapomenuto. Nevzdávejte se úspěchu,

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Přibyslavský O B Č A S N Í K ÚNOR 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 290 ZDARMA Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů

Více

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 4 Prosinec 2012 Cena: 30,- Kč. 1 autor: Jaroslav Pavlík

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 4 Prosinec 2012 Cena: 30,- Kč. 1 autor: Jaroslav Pavlík VĚTRNÝ MLÝN Občasník občanů klobouckého regionu Číslo: 4 Prosinec 2012 Cena: 30,- Kč O čem píšeme? Slovo starosty Zprávy z radnice Významné dny Pravé Vánoce Evangelický sbor Betlémské světlo 2012 Vzpomínka

Více

Ob asník Zbýova 4/2010 v novaný nejnov jím aktualitám LISTOPADPROSINEC

Ob asník Zbýova 4/2010 v novaný nejnov jím aktualitám LISTOPADPROSINEC Ob asník Zbýova 4/2010 v novaný nejnov jím aktualitám LISTOPADPROSINEC Z OBSAHU: Pravidelné rubriky Výsledky voleb do Zastupitelstva m sta Zbýova a do Senátu Parlamentu R Jízdní ády 1 Vánoční 2010 Zdena

Více

č.21 NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ, Motto dne: Obdarováni jsme byli všichni, ale ne všichni to vědí a umí děkovat.

č.21 NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ, Motto dne: Obdarováni jsme byli všichni, ale ne všichni to vědí a umí děkovat. č.21 15. prosince 2010 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA Město Žamberk Vás zve na NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ, který se bude konat tradičně na Nový rok, 1. ledna 2011 od 0:30 hodin na Masarykově náměstí v Žamberku.

Více

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané,

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané, Život 1/2009 1/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Zimní Mnichovice 1. Slovo starosty...1 2. Úvodník redakce...2 3. Čas vánoční...3 4. Česká mše vánoční...5 5.

Více

Předvánoční setkání seniorů. Vážení spoluobčané,

Předvánoční setkání seniorů. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, začátek nového roku je vhodnou příležitostí k ohlédnutí za tím právě uplynulým a k zamyšlení nad tím, co nám příští období přinese. V našem městě můžeme letos očekávat dokončení sportovní

Více

Radnice bude s lidmi komunikovat v novém

Radnice bude s lidmi komunikovat v novém Informační měsíčník města Lovosice náklad 3 800 ks do všech domácností ZDARMA ročník 2 číslo 3 březen 2012 Aktuality Rozhovor Soutěţ Sport Ţáků prvních tříd Ředitel Štyks opouští Nejlepším chemikem Lovosičtí

Více

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr)

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr) zima 2014 MK ČR E 20196 04/2014 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát krásné Vánoce,

Více

fotky SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

fotky SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 4 SPOLEČENSKÁ RUBRIKA Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme novomanželům, kteří v měsíci říjnu uzavřeli sňatek: Jiří Michálek, Brno Jana Bláhová, Brno, Petr Peňáz,

Více

na okraj NiKi MB, s.r.o. Vážení spoluobčané, leden 2014 1

na okraj NiKi MB, s.r.o. Vážení spoluobčané, leden 2014 1 NiKi MB, s.r.o. provozovna: Pivovarská 67, Moravské Budějovice Tel.: 561 019 022, 777 854 343 Ú ETNICTVÍ DAN PORADENSTVÍ Roční zúčtování daně ze závislé činnosti Roční zúčtování daně z příjmů fyzických

Více

Náchodský. zpravodaj. únor. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. únor. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 únor Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Plesová sezona v plném proudu Zprávy Kronika Poděkování Náchodské školy Vzpomínka na Oldřicha Šafáře Únoroová

Více

č.4/2014 Slovo starosty Kněžpolské noviny

č.4/2014 Slovo starosty Kněžpolské noviny www.knezpole.cz Kněžpolské noviny Kněžpolské noviny č.4/2014 Vánoce plné štědrosti, pohody, lásky a klidu, úspěšný vstup do roku 2015, hodně štěstí, zdraví, osobních a pracovních úspěchů přeje Rada obce

Více

Komentář starostky. CENA 5 Kč. Petice za úpravu Husího potoka

Komentář starostky. CENA 5 Kč. Petice za úpravu Husího potoka CENA 5 Kč F U L N E C K Ý Komentář starostky únor 2011 číslo 2 Z P R A V O D A J Vážení spoluobčané, zdravím vás v době vrcholící plesové sezóny a věřím, že se i vy úspěšně protancováváte prvními týdny

Více

Generální rekonstrukce KD pokračuje

Generální rekonstrukce KD pokračuje Informační zpravodaj Městského úřadu, Palackého náměstí 133, 539 73 Skuteč ČERVENEC 2007 CENA 5,- Kč Miroslav Florian RANNÍ POBOŽNOST V zahrádce ztřísněné létem jak dětská dlaň na slunce zprudka narážejí

Více

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj INFORMAČNÍ BULLETIN MĚSTA BUŠTĚHRADU Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků informace z radnice město neziskové organizace kultura sport inzerce 2014 Stěhování

Více