vydává i, Úřad městyse Trhová Kamenice ročník 40 leden 2011 číslo 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "vydává i, Úřad městyse Trhová Kamenice ročník 40 leden 2011 číslo 1"

Transkript

1 vydává i, Úřad městyse Trhová Kamenice ročník 40 leden 2011 číslo 1 Určitě každý někdy četl nějaký horoskop. Na začátku nového roku jsou horoskopy různých druhů oblíbeným tématem snad všech časopisů. Čínský horoskop má původ v legendě. Buddha uspořádal velkou hostinu, na kterou pozval všechna zvířata, aby zdůraznil jednotu a rovnost všech živých bytostí. První přiběhla agresivní Krysa, za ní pracovitý Buvol. Mezi posledními se objevili věrný Pes a svědomitý Vepř. Nakonec se Buddha rozhodl všechna zvířata odměnit. Po dlouhém rozmýšlení se rozhodl každému hostu věnovat vládu nad jedním rokem. Skončil rok 2010, rok tygra. Podle čínského kalendáře tygr často přináší neklidný rok, ve kterém se vše stále mění, lidé mají vliv na své záležitosti a často jednají impulsivně. Zda se výše napsané týkalo i Vás, můžete posoudit jen sami. Jisté ale je, že rok 2010 je již minulostí a před námi je rok Jaký bude a co nám přinese? Rok 2011 je rokem zajíce. Znamená období míru a harmonie. Je příležitostí k pozvolnému pokroku a k zúročení předchozího úsilí. V roce zajíce se utužují rodinné vztahy. Vážení spoluobčané a čtenáři. Ať je nový rok pro Vás plný zdraví, úspěchů, radosti a milých setkání. Ať už Váš horoskop říká cokoli, užívejte si svůj život plnými doušky! Blanka Němcová Obsah zajišťuje a zpracovává ve spolupráci s Úřadem městyse Trhové Kamenice Ing. Blanka Němcová. Uzávěrka příštího čísla bude v pondělí 24. ledna 2011

2 Číslo 1/2011 Trhovokamenický občasník strana 2 INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTYSE Děkujeme Je čas krátce po Vánocích. Je to také čas se zamyslet nad dobrými skutky, ochotou pomoci jeden druhému. Moţná málokdo ví, ţe mezi námi v Trhové Kamenici ţije pan Jaromír Novák, který nepřetrţitě od roku 1993 aţ dosud pomáhá. Pomáhá svými sponzorskými dary pro místní organizace, hasiče, rybáře, lyţaře, Sokol, fotbalový klub, mateřskou školku, muzeum, při povodních. Za tato léta daroval 356 tisíc korun. Chtěl bych mu poděkovat jménem úřadu městyse a všech organizací za jeho nezištnou podporu a pomoc. A popřát hodně zdraví, pohody do nového roku 2011 s přáním, aby Tvoje štědrá ruka zůstala i nadále pro dobré věci otevřená. Děkujeme. léčebnách a nemocnicích a nápravných ústavech, b) fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo slouţící k individuální rekreaci na území městyse Trhová Kamenice, ve které není hlášena k trvalému pobytu ţádná fyzická osoba, a zároveň mají trvalý pobyt na území městyse Trhová Kamenice, c) v rodinách se třemi a více dětmi do 18 let, třetí a kaţdé další dítě do 18 let, d) děti narozené od do , e) vlastníci objektu č.p. 9 Petrkov, č.p. 9 Zubří. Úleva se poskytuje poplatníkům s trvalým pobytem v T. Kamenici č.e. 51 ve výši 50%. Děkujeme za včasnou úhradu poplatků. Oldřich Pilný Poděkování Děkujeme učitelům a ţákům školy za uspořádání pěkné vánoční besídky v domě s pečovatelskou sluţbou, která všechny velmi potěšila. USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASTUPITELSTVA Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse Trhová Kamenice konaného dne 15. prosince 2010 v hodin v sokolovně v Trhové Kamenici. Zastupitelstvo městyse: Poplatky Máme tady první číslo občasníku v roce 2011 a s ním jiţ tradičně přichází i přehled poplatků na rok bere na vědomí zprávu o činnosti zastupitelstva městyse za uplynulé období zprávu o průběžné veřejnosprávní finanční Druh poplatku Výše poplatku Termín úhrady kontrole příspěvkových organizací MŠ a ZŠ Trhová Kamenice příloha č. 2 a 3 příkaz starostky městyse k provedení inventur Předplatné Trhovokamenického občasníku 50,-Kč na rok do 20. ledna 2011 majetku k příloha č. 4 vydává formou opatření obecné povahy Územní plán Nájem pozemků Dle nájemní smlouvy do 31. ledna 2011 Trhová Kamenice jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., Poplatek za psa 50,- Kč za jednoho psa 120,- Kč za kaţdého dalšího do 15. února 2011 o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, za pouţití 43 odst. 4, 54 odst. 2 stavebního zákona, 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací Poplatek za odpad 500,- Kč za jednu povinnou osobu či rekreační objekt do 30. dubna 2011 dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a 171 aţ 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění. schvaluje Z poplatku za odpad jsou osvobozeni: a) osoby s trvalým pobytem v Trhové Kamenici, pobývající nejméně 1 rok v zahraničí, rozpočtové opatření č. 3/2010 příloha č. 5 pravidla rozpočtového provizoria Městyse Trhová Kamenice na rok 2011 příloha č. 6

3 Číslo 1/2011 Trhovokamenický občasník strana 3 rozpočet Svazku obcí Trhová Kamenice pověřuje a Vysočina pro plynofikaci na rok 2011 příloha č. 7 zřízení finančního výboru: člena zastupitelstva paní Věru Pilařovou ve věci uzavírání manželství dle zákona č. 94/1963 Sb. v platném znění 4. předseda: členové: MUDr. Zdeňka Janovská Věra Pilařová Milan Linhart Jan Svoboda Ing. Martin Pilný zřízení kontrolního výboru: předseda: členové: Pavel Kábele Miroslava Zdraţilová Hynek Odvárka Josef Jelínek Věra Kroutilová zřízení kulturní komise: předseda: členové: Hana Měkotová Josef Janotka Ţaneta Lupoměská Jaroslav Šibal Věra Gráfová odměny neuvolněným členům zastupitelstva městyse dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb. v platném znění od , a to ve výši: pro předsedy výborů a komisí ve výši 1 060,-Kč měsíčně pro členy výborů a komisí ve výši 750,-Kč měsíčně pro místostarostu ve výši 5 400,-Kč měsíčně vydání obecně závazné vyhlášky městyse Trhová Kamenice č. 1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromaţďování sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů příloha č. 8 používání soukromého vozidla starostkou Ing. Ivou Dostálovou ke služebním účelům a poskytování cestovních náhrad dle 78 zákona o obcích pravidla pro přidělování a uţívání bytů v domě s pečovatelskou službou příloha č. 9 nabytí pozemku pozemková parcela č. 364 o výměře 6808 m 2 lesní pozemek v k.ú. Trhová Kamenice za cenu ,-Kč od Zdeňka Kohlera, Oskava 112. rozhodlo nově vzniklá ulice na pozemcích č. 1903/3 a 448/11 v k.ú. Trhová Kamenice ponese název Svárovská Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA Ing. Iva Dostálová, starostka Oldřich Pilný, místostarosta Zastupitelé se od ustavujícího zasedání, které se konalo 10. listopadu 2010, sešli na třech pracovních zasedáních. Na pracovních jednáních byly mimo jiné projednávány tyto body: v domě s pečovatelskou službou bylo dokončeno zateplení sklepů, ještě se bude zateplovat půda a na jaře budníky, do DPS byla přijata p. Pirklová, byly projednány žádosti o pořádání pouti od p. Lagrona a p. Spilky, zastupitelstvo městyse rozhodlo o přidělení pouti p. Lagronovi, smlouva bude vystavena na dobu 2 let, prodloužení smlouvy s redaktorkou Trhovokamenického občasníku Ing. Blankou Němcovou na další rok, účast Městyse Trhová Kamenice na dražbě lesního pozemku p.p.č. 364 o výměře m 2 v k.ú. Trhová Kamenice za cenu ,-Kč od p. Zdeňka Kohlera, Oskava 112. Tento pozemek se podařilo za tuto cenu vydraţit, bylo stanoveno složení finančního, kontrolního výboru a kulturní komise, byly stanoveny inventurní komise k provedení inventur majetku městyse ke dni , byly navrženy odměny neuvolněným členům zastupitelstva městyse dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb. v platném znění od , byla projednána žádost o finanční příspěvek na opravu střechy kostela v Trhové Kamenici od faráře p. Čtvrtečky ve výši ,-Kč, tato částka je 10% příspěvkem městyse z celkové dotace ,-Kč, o kterou bude p. Čtvrtečka ţádat,

4 Číslo 1/2011 Trhovokamenický občasník strana 4 byla podána žádost o dotaci na hřiště u DPS, na které je jiţ zhotoven projekt, uvaţuje se o umístění ukazatele měření rychlosti směrem od Rohozné, byl poskytnut příspěvek v hodnotě 2 000,- Kč Svazu tělesně postiţených dětí v Hlinsku, byly projednány dvě žádosti o pronájem, a to p. Eriky Pilařové o pronájem nebytových prostor v č.p. 56 pro prodejnu ovoce a zeleniny, a ţádost p. Davida Zlatohlávka o pronájem nebytového prostoru v DPS na skladování stavebního materiálu, splátkách tak, ţe první polovina poplatku bude zaplacena nejpozději do 30. dubna a druhá polovina nejpozději do 31. října příslušného roku, V diskusi veřejného zastupitelstva zazněla připomínka ke zhotovení plánku ulic městyse a ţádost o jeho zveřejnění. Plánek ulic existuje, ale musí se upravit a bude zveřejněn. Ing. Iva Dostálová, starostka Oldřich Pilný, místostarosta bylo projednáno používání soukromého vozidla pro p. starostku, projednána pravidla pro přidělování a užívání bytů v domě s pečovatelskou sluţbou, nově vzniklá ulice v k.ú. Trhová Kamenice s novou zástavbou ponese název Svárovská, pověření člena zastupitelstva, p. Věry Pilařové, ve věci uzavírání manželství dle zákona č. 94/1963 v platném znění, ze školské rady byl na vlastní ţádost uvolněn Ing. Josef Janotka, místo něho byl navrţen Ing. Lukáš Menc, Vydání Územního plánu Trhová Kamenice pro celé správní území městyse Trhová Kamenice v rozsahu k. ú. Hluboká u Trhové Kamenice, Rohozná u Trhové Kamenice a Trhová Kamenice. Do Územního plánu Trhová Kamenice je moţné nahlédnout, a to jak v listinné podobě na Úřadě městyse Trhová Kamenice a Městském úřadě Hlinsko, tak i na internetových stránkách města Hlinska, finanční výbor provedl kontrolu hospodaření s finančními prostředky na provoz MŠ a ZŠ, nebylo zjištěno porušení účelu čerpání příspěvku od Městyse Trhová Kamenice, Zastupitelstvo městyse Trhová Kamenice vydává obecně závaznou vyhlášku městyse Trhová Kamenice o místním poplatku za provoz systému shromaţďování sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů - poplatek na rok 2011 bude 500,- Kč. Po předchozí dohodě se správcem poplatku je moţné ho zaplatit ve dvou NAPSALI JSTE Vánoční posezení Ten vánoční čas, dočkali jsme zas. Koleda nám nastala, abychom ji zpívali. Koledu nám přinesli ţáci základní školy s p. uč. R. Melounovou a O. Tichou. Koleda byla přání, písně s kytarou s vánoční tematikou, nádherné hraní na flétny a potom ti malí zpěváci. Vše bylo v duchu Vánoc. Nádherné prostředí stromeček, pohoštění, gratulace, zpěv dětí, ale i nás starších. Potom od těch

5 Číslo 1/2011 Trhovokamenický občasník strana 5 nejmladších přání, malé dárky. BLAHOPŘÁNÍ SPOZ Hodně zdraví a ţivotní pohody přejeme všem jubilantům, kteří v měsíci lednu oslaví své kulaté narozeniny. 50 let Olga Doubalová, Trhová Kamenice Ladislav Kavalír, Trhová Kamenice 60 let Kateřina Kudláčková, Trhová Kamenice František Pytlík, Trhová Kamenice Stanislav Švec, Trhová Kamenice 70 let Antonín Chvojka, Trhová Kamenice Udělalo nám to všem radost. Byly i slzy v očích. Bylo i dojemné přání úřadu městyse úcta ke stáří. 75 let Milan Kučera, Trhová Kamenice MATEŘINKA Ředitelství mateřské školy děkuje p. F. Tichému, Z. Dubskému, J. Janotkovi, Obci Vysočina a L. a M. Škvrňákovým za sponzorování mateřské školy v roce Všem přejeme hodně úspěchů v nadcházejícím roce Z NAŠÍ ŠKOLY Sběr starého papíru Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě vánočního posezení. Za vše děkují všichni z pečovatelského domu v Trhové Kamenici. Krásnou atmosféru můţete vidět i z fotografií, pořízených tento den. Poděkování Spokojení zákazníci děkují za dobré zásobování, čistotu prostředí a příjemnou obsluhu celému kolektivu pracovníků prodejny potravin v nákupním středisku v Trhové Kamenici a přejí hodně zdraví a spokojenosti v roce V měsíci listopadu proběhl na naší škole sběr starého papíru. Celkem ho bylo sebráno kg. Výtěžek ,-Kč bude pouţit pro potřeby ţáků. Při třídění sběru jsme našli větší obnos peněz, který jsme okamţitě odevzdali na úřad městyse Trhová Kamenice. Ráda bych poděkovala všem, kteří nám při této zdařilé akci pomáhali. Poděkování patří panu Zbyňku Kudláčkovi, který nám umoţnil uskladnit starý papír ve svém objektu. Vánoční jarmark Mgr. Miroslava Pšornová Vánoční atmosféru se pokusili ţáci naší školy naladit v místní sokolovně 2. prosince Jednotlivé třídy si pro své rodiče, babičky a dědečky připravily různé rukodělné výrobky, které vyráběly při hodinách výtvarné výchovy, pracovních činností a ve svém volném čase. Součástí jarmarku byla také vánoční besídka. Kytarový krouţek pod vedením paní učitelky Radky Melounové představil mladé nadějné kytaristy, taneční krouţek pod vedením paní učitelky Zdeny Dufkové vystoupil s krátkým programem na

6 Číslo 1/2011 Trhovokamenický občasník strana 6 téma vánoční koleda. Mladé flétnistky Tereza zaujmout vtipnými slogany. Vánoční jarmark se vydařil, setkání rodičů s dětmi bylo jistě příjemným zpestřením v předvánočním čase. Děkujeme všem zúčastněným za návštěvu a věřím, ţe se náš jarmark stane kaţdoroční tradicí. Na závěr bychom Vám chtěli popřát klidné proţití vánočních svátků a hodně štěstí, zdraví, lásky a spokojenosti do nového roku. Petr Novák Den otevřených dveří Linhartová, Petra Dejnoţková, Lenka Málková a Simona Sotonová překvapily publikum krásným uměleckým přednesem. Závěrečné úsilí o nastoupení všech tříd na pódium bylo zdárně naplněno a zpěv koled rozezpíval nejednoho rodiče v sále. Hojná účast rodičů, příbuzných a známých byla vodou na mlýn Zveme Vás na Den otevřených dveří, který se uskuteční 19. ledna 2011 od 7.20 do hodin v naší základní škole. V tuto dobu se budete moci podívat do výuky. Termín byl posunut z původně plánovaného vzhledem k předpokládanému lyţařskému výcviku ţáků. Zprávičky ze školní družiny Mgr. Miroslava Pšornová A co se dělo v měsících listopadu a prosinci v druţině? Hned jak nám napadl sníh, vyrazila jsem s dětmi na kopec za Kamenici a parádně jsme si sněhovou nadílku uţili! našim malým obchodníkům. Před besídkou i po ní probíhal čilý obchodní ruch v celém sále. Perníčky školní druţiny, řízečky první třídy, překrásné vrkoče páťáků nebo výborný štrúdl osmičky šly velmi rychle na odbyt. Malí obchodníci v závěru jarmarku smlouvali, nabízeli výhodné slevy a snaţili se Do konce listopadu jsme finišovali s výrobky na jarmark, tvořila se spousta zvonečků, stromečků atd. A ţe bylo v sokolovně z čeho vybírat mi jistě dají za pravdu všichni, kteří tam byli. Děti se zhostily n elehkého úkolu pradávajících a při té spoustě nakupujících si i parádně zopakovaly sčítání a odečítání! Ve škole nás také navštívil Mikuláš s doprovodem a všem dětem zanechal nadílku, připravili jsme si pěkné pohoštění a uţili si prima odpoledne.

7 Číslo 1/2011 Trhovokamenický občasník strana 7 V polovině měsíce jsem se s dětmi vydala na vánoční výstavu na Veselý Kopec. Děti si mohly vyzkoušet výrobu svíček z včelího vosku, viděly jak tašky a v místních obchodech, aţ maminky vyrazí na nákupy, budete moci po svátcích posoudit, zda se nám to povedlo. V předstihu se v druţině také nadělovalo pod stromeček. Máme nové sáně a spoustu dalších her a hraček. Za družinu Katka Kábelová LÉKÁRNICKÉ OKÉNKO Enzymy se dříve strojil vánoční stromeček, přípravu štědrovečerního stolu atd. Ve skanzenu zrovna probíhala ukázka výcviku dravců, takţe jsme se dozvěděli i mnoho informací z ptačí říše. A i přesto, ţe hustě chumelilo, si děti výlet skvěle uţily a doufám, ţe si i občas vzpomenou, co vše se dozvěděly o Vánocích v době dávno minulé. V lidském těle stejně jako v ostatních ţivých organismech se nachází velké mnoţství enzymů, které mají klíčovou roli pro fungování těchto organizmů. Enzymy jsou vlastně katalyzátory chemických reakcí. Katalyzátor je látka, která umoţňuje průběh chemické reakce, aniţ by sama do ní vstupovala a během reakce se nemění. Enzymy mají bílkovinnou povahu a vzájemně se liší počtem a pořadím aminokyselin, které je tvoří. V přírodě hrají často enzymy ochrannou roli před nežádoucími vlivy vnějšího prostředí. V těle pomáhají nejčastěji při odbourávacích procesech. Například abychom mohli zuţitkovat potravu, potřebujeme tři skupiny enzymů: proteolytické enzymy štěpící bílkoviny, lipázy štěpící tuky a amylázy štěpící cukry. Bylo zjištěno, ţe proteolytické enzymy hrají také důležitou roli v celém imunitním systému. Mohou usměrňovat obranné reakce v těle a regulovat probíhající zánět tak, aby proběhl hladce a bez následků. Proto se enzymy dnes dají uţívat při různých onemocněních provázených zánětem. A protoţe čas kvapí a uţuţ se blíţily vánoční prázdniny, společně jsme se pustili do výroby dárků pro maminky - zdobili jsme foukacími fixy textilní Urychlují hojení a zkracují dobu léčení, podporují úplné doléčení, aby nedocházelo k opakování chorob. Urychlují vstřebání otoků, krevních podlitin a výronů. Zvyšují účinek antibiotik, a tím zkracují dobu léčení infekcí dýchacích cest. Zlepšují cirkulaci krve a působí i proti zánětům ţil, zmírňují bolesti oteklých nohou a pocit těţkých nohou. Působí i podpůrně při léčení zánětlivých onemocnění kloubů, pomáhají zlepšit hybnost a zkracují dobu ranní ztuhlosti. Uvádí se, ţe působí příznivě i na opakované ţenské potíţe. Po úrazech kloubů a šlach mohou zkrátit dobu léčení, zmírnit otok a podlitiny. Hrají roli při zlepšení průchodnosti lymfatických cest. Enzymy je nutné uţívat nalačno, tedy půl hodiny před jídlem nebo 2 hodiny po jídle, je třeba je dobře zapíjet (alespoň 200ml vody nebo čaje, minerálky). Určitou nevýhodou je jejich vyšší

8 Číslo 1/2011 Trhovokamenický občasník strana 8 cena a také se jich uţívá poměrně velké mnoţství, například 3 krát denně 5 draţé. Jejich přínos pro lidské zdraví převažuje nad nevýhodami. Samotný fakt, ţe se na trhu vyskytují jiţ přes 40 let, jistě svědčí o jejich kladném vlivu na lidské zdraví. Mnoho zdraví v roce 2011 všem čtenářům občasníku přeje PharmDr. Jitka Mičulková Mnoho štěstí, zdraví a lásky, nejen v novém roce, přeje vedení a zaměstnanci společnosti IWE PHARM s.r.o. FARNÍ OKÉNKO Slavnostní bohoslužba 10. prosince se v chrámu Panny Marie v Luţi konala slavnostní bohoslužba po ukončené obnově. Za přítomnosti pana velvyslance Norska, pardubického hejtmana Martínka a poutníků slouţil mši svatou praţský arcibiskup Duka. Za pomoci Norských fondů byly pod odborným dohledem památkářů restaurovány obrazy, varhany a provedena výmalba. Další prvky na restaurování ještě čekají, pro klienty Hamzovy léčebny by byl potřeba výtah. Po úvodních projevech významných osobností arcibiskup Duka poţehnal varhany. Následoval krátký varhanní koncert v provedení prof. Jaroslava Tůmy. Potom arcibiskup Duka pronesl kázání, při němţ vycházel z biblických textů o Abrahámovi a o rodokmenu Jeţíše Krista, které zazněly v bohosluţbě slova. K Abrahámovi se vztahují tři velká monoteistická náboţenství: ţidovství, křesťanství a islám. "Jsme svědky toho, ţe Abrahám putuje. I my ţijeme v době stěhování národů, ztrácíme kořeny. Mnozí, kdyţ budou poctiví, tak musejí vyznat, ţe se nemohou rozpomenout, kde by byl jejich domov. Ale co je důleţité, je závěr, kde Abrahám píše o svém setkání s Bohem. Je pravda, ţe to Abrahám nepsal. Vyprávění o patriarších byly ságy, které se vyprávěly u ohňů kočovníků. Aţ později byly zapsány do Bible. Ale co je důleţité, je to, ţe tito kočovníci měli domov, který nikdy neztratili, a to bylo jejich srdce. To byla jistota, ţe jejich cesta má smysl. To, co nám vlastně znemoţňuje hlubší, smysluplnější a mírumilovnější způsob ţivota, je právě onen nedostatek domova. Dějiny lidstva jsou poznamenány tím, ţe stále hledáme a rozšiřujeme svůj prostor. Abrahám nám dává hlouběji pochopit otázku smyslu ţivota. Protoţe i Abrahám se ptal. Ptal se Boha: "Kdo jsi?" V 15. kapitole říká: "Viděl jsem něco, jakoby prošla hořící a doutnající pec." To nekoresponduje s touto nádhernou barokní sochou Boha Otce jako starce, jehoţ zobrazování zakazuje první přikázání Desatera. Aţ do prvního tisíciletí toto křesťané poslouchali. Později podlehli pokušení zobrazit to velké tajemství, které je nezobrazitelné a nevysvětlitelné. Bůh přesahuje naše vnímání. Co k tomu vedlo naše předky. Vedl je k tomu ten, jehoţ rodokmen jsme četli. Četli jsme rodokmen Jeţíše, syna Davidova. Hebrejština nezná slova dědeček, pradědeček, nerozlišuje bratra a bratrance. Má slovník trošku chudší, ale na druhou stranu bohatší. Chce nám říci, ţe tento rodokmen hraje velikou roli v Bibli, abychom si uvědomili jedinečnost a neopakovatelnost kaţdého člověka. Kaţdého z nás. Ale abychom si téţ uvědomili, ţe člověk neţije sám. Tak jako nešel na tuto cestu Abrahám bez Boţího pokynu sám, tak my neţijeme sami, ţijeme v rodině, jsme si vědomi těch vazeb, o kterých hovoří 4. přikázání. "Cti otce i matku." V čase adventu si to připomínáme u Panny Marie. To je oltář, který nepostavil Abrahám, postavili

9 Číslo 1/2011 Trhovokamenický občasník strana 9 jej naši předkové. Sešli se s tím, jehoţ rodokmen jsme četli. Sešli se s tím, který řekl: "Já a Otec jedno jsme". A kdyţ jeden z apoštolů, Filip, říká "ukaţ nám Otce", Kristus se na něho zadívá a říká: "Tak dlouho jsem s vámi a ty neznáš Otce?" Naše předky ono zobrazení vlastně přivedlo k tomu, ţe si uvědomili, ţe máme-li hovořit o Bohu, musíme hovořit o člověku. Také islám si bude muset uvědomit, ţe zboţnost k Bohu Abrahámovu se neměří podle toho, zdali jsem byl v Mekce, ale jak se chovám ke svému bliţnímu. To je skutečná zboţnost. Doba adventu a Vánoc nám připomíná, ţe právě v Panně Marii se projevuje veliká láska Boha k člověku, k národu, k městu Jeruzalému. Protoţe v hebrejštině označení pro město, zem, pro národ, jsou všechno feminina. Proto kdyţ překládáme Bibli, tak musíme říci "dcera jeruzalémská" coţ v Bibli nenajdeme. Ale musíme si přiblíţit právě tento hluboký vztah Boha k člověku, o kterém také vypovídá poutník Abrahám, otec naší víry, ale také o něm vypovídá ten, v němţ Bůh se stal jedním z nás. Jestliţe opakujeme slovo Maria, tak si uvědomujeme, ţe Bůh je ten, v kterém nalézáme nejenom odpověď po smyslu ţivota, ale také si uvědomujeme, ţe bez lásky by lidský ţivot neměl smysl. A v tomto prostoru si také uvědomujeme, ţe ona radost a uchvácení krásou patří k Boţímu tajemství, které si nelze představit a zobrazit." Pavel Čtvrtečka Všem návštěvníkům kina a občanům přejeme do Nového roku 2011 hodně zdraví a spokojenosti v rodinném životě. AKTUÁLNÍ POZVÁNKY Výtvarné dílničky minulé i budoucí Přejí kinaři Opět jsme se s maminkami a dětmi sešly v místní škole a to v měsíci listopadu dokonce dvakrát! První dílnička byla zaměřena tématem přímo pekelným - tvořili se čerti na mnoho způsobů a hodnější z nás si domů odnášeli i krásné Mikuláše. Druhou PROGRAM KINA LEDEN ledna v 18 hod Občanský průkaz Český film Ondřeje Trojana. Ţánr: tragikomedie Mládeţi přístupno Vstupné 30/50,-Kč Délka filmu: 137 minut 21. ledna v 18 hod Jíst, meditovat, milovat Film USA. Reţie Ryan Murphy. Mládeţi přístupno Vstupné 20/40,-Kč Ţánr: romantický, dobrodruţný 28. ledna v 18 hod 4. února v 18 hod Délka filmu: 140 minut Přežít svůj život Český film. Sen je druhý ţivot. Gerard de Nerval, jeden z velkých prokletých básníků. Ţánr: komedie Délka filmu: 105 minut Harry Potter a Relikvie smrti - 1 Mládeţi přístupno Vstupné 20/40,-Kč dílničku jsme pojaly mrazivě, vyráběli jsme nádherné sněhuláky z papíru - velké díky patří Ţanetě Lupoměské, která měla opět vše perfektně připravené. Někdo si odnášel nejen úţasné sněhuláčky, ale i krásné stromečky k dekoraci bytu apod. A protoţe kaţdá hospodyňka v měsíci prosinci peče, uklízí atd., tento měsíc jsme si daly menší pauzu a opět se sejdeme aţ v pondělí 17. ledna 2011 v 16 hodin v jídelně ZŠ. Co se bude vyrábět tentokrát, se opět dozvíte na nástěnce v MŠ a ZŠ. Těšíme se.

10 Číslo 1/2011 Trhovokamenický občasník strana 10 Největším úspěchem pro nás bylo 1. místo na Dřevíkově, čtyři druhá místa a čtyři třetí místa. Ještě jednou bychom touto cestou chtěli poděkovat za finanční příspěvky na úpravu sportovní stříkačky, bez které bychom těţko tato místa obsadili. STOB kurz v Hlinsku Katka Kábelová a Žaneta Lupoměská Kurz snižování nadváhy společnosti STOB začne od 10. ledna 2011 v Hlinsku. Kurz je vhodný i pro diabetiky 2.typu Díky také patří panu Karlu Kozlovi a panu Františku Šidákovi, kteří finančně přispěli hasičům v letošním roce. Sbor dobrovolných hasičů zasahoval v roce 2010 u 4 poţárů: poţár buňky Kučera TK Informace získáte na telefonním čísle nebo na mailové adrese Další informace na poţár lesa v Trhové Kamenici poţár dříví u obchodu na Zářeči v Trhové Kamenici poţár lesa ve Velké Stříteţi SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Tímto příspěvkem bychom chtěli poděkovat všem, kteří ve svém volném čase pomohli na pracech v budoucí hasičárně (Ozdobě). Děkujeme panu Vladislavu Slavíkovi, Romanu Šretrovi, Tomášovi Kopeckému a Josefu Jehličkovi (zednické práce), Michalu Vondrákovi (vodoinstalatérské práce), panu Miroslavu Vackovi a Josefu Jelínkovi (malířské práce), paní Věře Pilné (šití záclon). Za vysoce hodnotné sponzorské dary děkujeme firmě Gastro AZ (výčepní nerezový pult), Vladimíru a Michalu Vondrákovým (stavební materiál), Danielu Morávkovi (truhlářské práce- dveře), a v neposlední řadě Městysu Trhová Kamenice za finance na nákup potřebného materiálu. V roce 2010 jsme se zúčastnili 18 soutěží. Všem spoluobčanům přejí hasiči vše nejlepší, pevné zdraví a mnoho úspěchů v novém roce POJĎTE S NÁMI ZA KULTUROU Hlinecká orlovna a sokolovna: V pátek 7. ledna od hodin proběhne Věneček. Ples na ukončení kurzu tance a společenské výchovy se uskuteční v hlinecké sokolovně. K tanci a poslechu hraje hudební skupina Artur. 22. ledna 2011 od hodin se mohou milovníci tance těšit na společenský ples v hlinecké Orlovně. K tanci a poslechu hrají Zavřelovi, je připravena bohatá tombola. Všichni jste srdečně zváni. Vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek p. Sodomková (tel ) V sobotu 22. ledna od hodin bude v prostorách hlinecké sokolovny Městský ples. Předtančení: standardní a latinskoamerické tance. Pěvecké vystoupení rodiny

11 Číslo 1/2011 Trhovokamenický občasník strana 11 Černých. Hudba: Chrudimská skupina H.A.M. V pátek 28. ledna od hodin vystoupí v hlinecké Orlovně dětské ministudio Sluníčko při DDM v Hlinsku. Vystoupení je určeno pro širokou veřejnost. Sobota 29. ledna od hodin bude v hlinecké sokolovně patřit Tradičnímu mysliveckému plesu. K tanci a poslechu hraje skupina Trampoty. Bohatá tombola, zvěřinové hody. Předprodej vstupenek v prodejně rybářských potřeb U Sumce. V pátek 4. února v čase od hodin si nenechte ujít divadelní představení Harrison Bergeron. Divadelní hra, uvedená v angličtině, na motivy povídky Kurta Vonneguta je v podání studentů Gymnázia pondělí Plavecký bazén Plaváni pro seniory, cena 50,-Kč úterý středa aquaerobik, cena 50,-Kč čtvrtek pátek sobota neděle Cena vstupu do krytého bazénu je 30,-Kč za jednu hodinu, děti do 15 let zaplatí 20,-Kč za hodinu. Další informace získáte na tel. č Sauna ženy muži ženy muži společná sauna Hlinecká městská knihovna Pro Ty z Vás, kteří navštěvujete i knihovnu v Hlinsku, je tady uvedena půjčovní doba: Hlinecký bazén K. V. Raise v Hlinsku opravdu výjimečnou událostí. Poměrně závaţné téma varující před nebezpečím totality je proloţeno tancem, zpěvem a světelnými efekty. V Orlovně v pátek 11. února od hodin můţete zaţít Egyptské dobrodružství prostřednictvím další originální cestopisné přednášky Tomáše Černohouse. Ten Vás tentokrát provede po největších krásách Egypta. Za 7 dní urazil více neţ km, cestoval 6 druhy dopravy a vše podnikal na vlastní pěst. Opět nebudou chybět fotografie, filmové vstupy ani ochutnávka vodní dýmky. Od 4. ledna 2011 opět můţete zavítat do krytého plaveckého bazénu a sauny v Hlinsku. V následující tabulce je napsána běţná provozní doba: pondělí úterý Dospělé oddělení , , Soubor lidových staveb Vysočina Dětské oddělení , středa ZAVŘENO ZAVŘENO čtvrtek pátek , , sobota ZAVŘENO telefonní číslo Od 22. ledna do 27. března 2011 je v Betlémě Masopust, zimní krajina. Výstava fotografií členů Fotoklubu Městského kulturního klubu Hlinečan Hlinsko, domek č. p Otevírací doba: leden až březen úterý až pátek od 8 12 a od hodin, v sobotu od 8 do 11 hodin. Zavřeno v neděli a pondělí.

12 R o z p i s p o h o t o v o s t n í c h s l u ž e b s t o m a t o l o g ů I. čtvrtletí 2011 Měsíc Datum Den Titul Jméno Příjmení Místo pohotovostní služby Poznámka Leden Nový rok - sobota MUDr. Zdena Janovská Trhová Kamenice Hlinecká Neděle MUDr. Zdena Janovská Trhová Kamenice Hlinecká Sobota MUDr. Zdeněk Dvořáček Hlinsko Husova Neděle MUDr. Zdeněk Dvořáček Hlinsko Husova Sobota MUDr. Zuzana Hejlová Skuteč Smetanova Neděle MUDr. Zuzana Hejlová Skuteč Smetanova Sobota MUDr. Libor Bačkovský Hlinsko Družstevní Neděle MUDr. Libor Bačkovský Hlinsko Družstevní Sobota MUDr. Helena Seyčková Hlinsko Nádražní 548 Poliklinika Hlinsko Neděle MUDr. Helena Seyčková Hlinsko Nádražní 548 Poliklinika Hlinsko Únor Sobota MUDr. Josef Cimburek Skuteč Tyršova Neděle MUDr. Josef Cimburek Skuteč Tyršova Sobota MUDr. Yvona Chludová Skuteč Smetanova Neděle MUDr. Yvona Chludová Skuteč Smetanova Sobota MUDr. Jiří Janovský Hlinsko Wilsonova Neděle MUDr. Jiří Janovský Hlinsko Wilsonova Sobota MUDr. Zora Dvořáčková Hlinsko Husova Neděle MUDr. Zora Dvořáčková Hlinsko Husova 64 Březen Sobota MUDr. Lubomír Pecháček Miřetice 31 Zdravotní středisko Neděle MUDr. Lubomír Pecháček Miřetice 31 Zdravotní středisko Sobota MUDr. Eva Krejčí Krouna Neděle MUDr. Eva Krejčí Krouna Sobota MUDr. Jan Konývka Hlinsko Poličská 444 ETA Hlinsko Neděle MUDr. Jan Konývka Hlinsko Poličská 444 ETA Hlinsko Sobota MUDr. Eva Konývková Hlinsko Nádražní 548 Poliklinika Hlinsko Neděle MUDr. Eva Konývková Hlinsko Nádražní 548 Poliklinika Hlinsko Pohotovostní služby jsou od 9.00 do hodin.

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0. K jednotlivým bodům:

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0. K jednotlivým bodům: Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Roman Klouzek, Petr Hrdý, Pavlína Karásková, Jaroslav Čermák Ostatní: Program zasedání : 1. Záměr obce Petrovice na pronájem

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.5.2015, od 17:00 hodin na OÚ Sadov upraveno dle zákona o ochraně osobních údajů, do originálu lze nahlédnout

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 5-2008 z 5. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 6.5. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

(Vánoce) Vánoce ve Francii. Vánoce v Austrálii Vánoce v Číně v Rusku. v Německu ve Španělsku. v Grónsku. v USA

(Vánoce) Vánoce ve Francii. Vánoce v Austrálii Vánoce v Číně v Rusku. v Německu ve Španělsku. v Grónsku. v USA (Vánoce) Zjisti jak a kdy se slaví Vánoce nebo konec roku u vás, v Brazílii. Vyrob pozvánku k vám pro děti z Česka. Napiš na ni, co je pro vaši zemi zajímavé a typické. Vánoce ve Francii Vánoce v Austrálii

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Zastupitelstvo obce Dobratice na svém mimořádném 17. zasedání a na 18. zasedání projednalo:

Zastupitelstvo obce Dobratice na svém mimořádném 17. zasedání a na 18. zasedání projednalo: Zpravodaj obce Dobratice www.dobratice.cz Dne 17. 1. 2012 č. 1 / 2012 Zastupitelstvo obce Dobratice na svém mimořádném 17. zasedání a na 18. zasedání projednalo: 17. mimořádné zasedání ZO: Smlouvu o uzavření

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 16.3. 2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

KRONIKA PROSINEC 2014

KRONIKA PROSINEC 2014 KRONIKA PROSINEC 2014 ADVENTNÍ ČAS Adventní čas jsme rozžali symbolickým rozsvícením první svíčky na adventním věnci. Krásný věnec nám věnovala paní Šoupalová, děkujeme. MIKULÁŠ PŘIŠEL K NÁM S napětím

Více

Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 9.8.2013 ZPRAVODAJ č. 3/2013

Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 9.8.2013 ZPRAVODAJ č. 3/2013 Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 9.8.2013 ZPRAVODAJ č. 3/2013 Vážení spoluobčané, prázdniny se nám přehouply do své druhé poloviny a léto se nám snaží vynahradit zamračené jaro. Bohužel

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis ze 17. veřejného zasedání dne 24.10.2012

Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis ze 17. veřejného zasedání dne 24.10.2012 Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis ze 17. veřejného zasedání dne 24.10.2012 1. Volba předsedajícího 2. Schválení programu 3. Volba ověřovatelů zápisu 4. Kontrola úkolů z minulého zasedání 5. Rozpočtové

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě Obec Starý Mateřov Zastupitelstvo Obce Starý Mateřov Výpis usnesení z: Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě

Více

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013 Omluveni: Ing. Stanislav Cukor příchod v 15.05 hod, PhDr. Hana Chvátilová příchod v 15.05 hod, Mgr. Richard Neugebauer příchod v 15.15 hod, Helena Suchánková v příchod v 16 hod, Mgr. Tomáš Kalous, Mgr.

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2013 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 8 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Ze života školy V listopadu tohoto roku vzniklo v Dolní Branné nové občanské sdružení. Nese jméno ŠKOLÁK a jeho hlavním cílem je podporovat činnost školy, pořádat

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Roman Klouzek, Petr

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2014

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2014 VYDÁVÁ ÚŘAD MĚSTYSE TRHOVÁ KAMENICE ČÍSLO 01/ 2015 ROČNÍK 44 U V N I T Ř T O H O T O V Y D Á N Í N A J D E T E : D O T A C E O B D R Ž E- N É V R O C E 2 0 1 4 I N F O R M A C E Z O B E C N Í H O Ú Ř A

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 29.1.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 29.1.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 29.1.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné.

ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné. ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné. Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva, David Šašek

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 10-2008 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 7.8. 2008 od 18.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE PLZEŇ 10. 11.11.2011 DLOUHODOBÁ PÉČE V POJETÍ CHARITY ANEB PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FARNÍ CHARITA -20 LET NAŠÍ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH Ředitelka Miloslava

Více

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2013 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2013 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2013 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Č.j. 847/02/2013 konaného dne 18.12.2013 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle Přítomni: Ing. Miroslav Pospíšil,

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.12.2013 Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.vladislavem Skůpou.

ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.12.2013 Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.vladislavem Skůpou. Obec Drunče Zastupitelstvo obce Drunče ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.12.2013 ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.vladislavem

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Informace www.gtmskola.cz Spolupráce s Diakonií ČCE a Kmotrovstvím Vážení rodiče,

Více

Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 4/2010, o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 4/2010, o místním poplatku ze psů Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 4/2010, o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města Lanškroun se na svém zasedání dne 22.12.2010 rozhodlo svým usnesením č. 145/2010 vydat na základě ustanovení

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 6-2009 z 6. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 28. 5. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Přítomni: 7 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský Ověřovatelé: Ing. Miloš Rydval, Markéta Počekajlová Omluveni: Radka Kittelová,

Více

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 09. 09. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 1 č.j. 8/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.11.2014 17:10 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 2011.2014 19:40

Více

Usnesení č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 11. 12. 2012 na obecním úřadě

Usnesení č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 11. 12. 2012 na obecním úřadě Usnesení č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 11. 12. 2012 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: - rozpočtové provizorium na první

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

OBEC POLIČNÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC POLIČNÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC POLIČNÁ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE POLIČNÁ Č. 6/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě Usnesení č. 176/2012: program 13. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY speciální hosté LUCIE BÍLÁ a SPIRITUÁL KVINTET DIVADLO HYBERNIA František Nedvěd zpívá Zlaté Nedvědovky Z vyprodaného Strahova, přes mnoho míst českých a slovenských,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Strakonice

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl. 1. ČÁST DRUHÁ Čl. 2 Poplatník

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl. 1. ČÁST DRUHÁ Čl. 2 Poplatník OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KOPŘIVNICE č. 4/2008 ze dne 11.12.2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Kontrola usnesení

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 21. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.11.2011 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni : Vítězslav

Více

OBEC Skvrňov. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

OBEC Skvrňov. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC Skvrňov Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Skvrňov se

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 36. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.11.2013 od 19.00 hodin do 20.20 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis z 37. zasedání zastupitelů obce, konaného dne 4.6. 2012 od 19 hod v budově obecního úřadu v Bratčicích 49. Přítomni: Ing.Jiří Uhlíř., Havránek V., Kotrba

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 30.9.2014 v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích.

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 30.9.2014 v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích. ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 30.9.2014 v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích. Přítomni: Josef Prudík, Ivana Dočkalová, Marie Krištofová, Mgr. Irena

Více