Média prezentovala vznik Národní gardy (dále jen NG) jako vigilantistický 3 projekt,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Média prezentovala vznik Národní gardy (dále jen NG) jako vigilantistický 3 projekt,"

Transkript

1 Národní garda: krátký p íb h 1 National Guard: a short story Autor: Josef Smolík 2 Abstract This article describes history of the National Guard, its activities and particular events. It also describes the structure of the National Guard and the relationship to the National Party. Although the project of the National Guard was a margine one, it gained attention of Czech Republic's security forces, some politicians (f. e. František Bublan, Zden k Marší ek, Vojt ch Filip, Ivan Langer, Džamila Stehlíková, Václav Klaus etc.) and especially by Czech media. Their views and interpretations of the National Guard will be mentioned in the article as well. The article draws i.a. from interviews with former members of the National Guard and National Party. Keywords National Guard, National Party, extreme right-wing, nationalism Média prezentovala vznik Národní gardy (dále jen NG) jako vigilantistický 3 projekt, 1 Tento text byl zpracován v rámci grantového projektu GA R GPP408/10/P098 Národní strana : obrana národních zájm. 2 Za poskytnuté materiály a p ipomínky d kuji panu Michalu Šev íkovi. 3 Johnston (dle Ku era 2010a: 15) definuje 6 základních rys vigilantismu: 1. vigilantismus obsahuje prvek plánování (jako nap. pozorování zamýšlené ob ti); 2. p edstavitelé vigilantismu jsou soukromé osoby, a to jedna nebo celá skupina (nikoliv zástupci státu nebo komer ní subjekty), jejichž ú ast je zcela dobrovolná; 3. vigilantismus je autonomní populistické hnutí, které je mobilizováno na základ racionálního aktivismu; 4. užití nebo hrozba užití násilí, p i emž neznamená, že k danému násilí musí vždy dojít; 5. p í inou vzniku vigilantismu je 16

2 který m l sjednat po ádek a bezpe í p edevším v sociáln vylou ených lokalitách (srov. Mareš 2010, Ku era 2010a). Nevládní organizace považovaly NG za ozbrojenou složku politické strany a požadovaly rázný zásah ze strany státních orgán (k zákazu politické strany srov. erný 2008: , Smolík 2008: 28-29). P edseda Výboru pro bezpe nost Poslanecké sn movny František Bublan ( SSD) dokonce p irovnal Národní gardu k oddíl m NSDAP, p estože NS jasn deklarovala, že NG bude neozbrojenou aktivitou (srov. Smolík, Vejvodová 2010). Tento text se s asovým odstupem pokusí shrnout projekt NG a popsat stru n krátkou historii, aktivity a akce této organizace. Úvod Po vzestupu n kterých politických formací v západní Evrop v pr b hu 80. a 90. let 20. století se krajn pravicová 4 uskupení formovala logicky i v zemích postkomunistických (srov. Kupka, Laryš, Smolík 2009). Zákonit tato politická uskupení p ebírala nejenom rétoriku, programatiku, koncepty, ale i strategie politického aktivismu 5 ( i militantního aktivismu), který je (a vždy byl) nezbytnou sou ástí i sou asné krajní pravice, která asto hledá nové formy jak zaujmout potenciální voli e (srov. Hloušek, Kope ek 2010: 209, porušení zavedených norem, p i emž d vodem vzniku m že být i potenciální porušení t chto norem nebo pouze obvin ní n koho (i neopodstatn né) z jejich porušování; 6. cílem vigilantismu je kontrola i zamezení kriminality a jiných sociálních deviací prost ednictvím garancí bezpe nosti jak své vlastní, tak ostatních (srov. Ku era 2010b: 27). Ku era (2010b: 28) na základ dalších zahrani ních definic uvádí, že 1. p edstavitelé vigilantismu jsou soukromé osoby, a to jedna nebo celá skupina (nikoliv zástupci státu nebo komer ní subjekty), jejichž ú ast je zcela dobrovolná, a jež nejsou ochotni být odpov dni státu, 2. p í inou vzniku vigilantismu je porušení zavedených norem nebo pouze obvin ní n koho (i neopodstatn né) z jejich porušování, p i emž tyto normy mohou mít formu vlastního systému hodnot, jejichž hájení je založeno na subjektivním vnímání spravedlnosti a obecného blaha komunity. 4 Používáním termínu krajní pravice se lze vyhnout komplikovaným kategoriím, jako jsou nap. extrémn pravicový, pravicov populistický, neofašistický, neonacistický, ultrapravicový, protip ist hovalecký, rasistický, xenofobií, radikální atp., které jsou asto zcela promiskuitn užívány, aniž by je bylo možno považovat za synonyma (k tomu srov. Winock 1998: 7-11, Smolík, Vejvodová 2010: 48, Kupka, Laryš, Smolík 2009: 24-26, Hloušek, Kope ek 2010: 215, Charvát 2007: 9-19, Miller 2003: 385, Bobbio 2003: 101). Danics (2002) tvrdí, že termíny krajní pravice a krajní levice postrádají ono normativní negativní zatížení vyplývající z adjektiva extrémní. 5 Charvát (2007: 27) správn poznamenává, že aktivismus není politickou ideologií, je pouze politickým stylem, který se m že spojovat s ideologiemi pravicovými i levicovými. 17

3 Nakone ný 2006: 11). Práv t mito p ístupy a strategiemi (nap. zakládáním domobran i gard) se krajní pravice ve st ední Evrop snažila získat pozornost potenciálních voli. Tyto aktivistické projevy (demonstrace, pochody atp.) zaujaly média, která ve snaze o exkluzivitu a senzacechtivost asto utvá ela pohled ve ejnosti na nejr zn jší projevy krajní pravice (ale asto i krajní levice). Jednou z velice diskutovaných forem mediálního zájmu se ve st ední Evrop stal i fenomén tzv. (národních) gard. I když jsou projekty národních gard ve ejností vnímány rozporupln, je skute ností, že alespo ást ob an s t mito projekty sympatizuje i se jich p ímo ú astní. Gardistická uskupení nejsou v prost edí krajní pravice novou záležitostí i n ím neobvyklým. Projekty nejr zn jších národních gard, polovojenských organizací 6 i domobran 7 byly uskute ovány v pr b hu 19. i 20. století (blíže viz Mareš 2010). Mareš (2010) také upozor uje na fakt, že o z ízení Vlastenecké gardy se v pr b hu 90. let 20. století pokusilo i ob anské sdružení Vlastenecká fronta 8 (blíže viz Mareš 2005: 169). Spíše než o skute nou aktivitu však šlo o koncept možného vývoje ásti VF. Další podobné aktivity vznikaly v prost edí skinheadské subkultury (blíže viz Mareš 2003). P esto v tšina takto koncipovaných projekt nem la dlouhého trvání, resp. nebyly (až na výjimky) realizovány (k tomu srov. Ku era 2010a). Samotný vznik NG iniciovala Národní strana 9 (dále jen NS), která v programatice 6 Mareš (2010) v souvislosti s Národními gardami upozor uje na rok 1848, kdy p sobily jako národní ozbrojené formace (blíže viz Mareš 2010: 37). Nakone ný (2006) v souvislosti s eským fašismem 30. a 40. let 20. století uvádí nap íklad Omladinu, Junáka i Svatoplukovy gardy (srov. Pej och 2009). 7 Mareš (2010: 33) upozor uje na nejasný obsah termínu domobrana, který se vztahuje spíše k organizacím s jistým prvkem bezprost edního vztahu k ochran subjektivn pojaté domoviny. 8 Mezi VF a NS probíhala v minulosti personální fluktuace, která tyto dva subjekty do jisté míry p ibližovala (nejen tematicky) (srov. Rataj 2006: 177). 9 Novodobá NS byla registrována 31. íjna 2002 na základ rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 27. zá í Nejvyšší soud zrušil p vodní rozhodnutí MV R o odmítnutí registrace NS. Odmítnutí registrace MV od vodnilo poukazem na programové cíle politické strany, které p edpokládaly jejich napln ní prost ednictvím v le národa, což bylo dle ministerstva v rozporu s principy rovnosti a vylou ení diskriminace dle. 1, l. 3 odst.1 LPS, l. 2 odst. 1 HSKP, l. 2 odst. 2 HSKP a l. 2 Všeobecné deklarace lidských práv (blíže erný 2008: 89-90, k tomu srov. erný 2005: ). 18

4 vždy kladla dostate ný d raz na bezpe nostní tématiku ( tvrdý p ístup prosazovala v oblasti vnit ní bezpe nosti 10, kde se snažila etnizovat sociální a kriminální problémy), p edevším v souvislosti s tematizováním tzv. ekonomického p ist hovalectví, drogovou problematikou a pouli ními nepokoji (nap. ve Francii i Holandsku) (srov. Pink, Smolík 2007; Smolík, Vejvodová 2010: 55; Danics 2003: 25-26, NP, prosinec 2005, NP, únor 2006, NP, zá í 2007, NP, erven 2008). Rataj (2007) NS adí k tzv. integráln národnímu proudu. NS se sama charakterizuje jako konzervativn tradicionalistická, na rozdíl od konzervativní ODS. Hlásí se k husitské tradici v pojetí brann nacionálním, pokládá se za p ímého následovníka první novodobé eské politické strany Národní strany (staro eské, která m la ješt celonárodní p sobnosti. (Rataj 2007: 268, srov. Rataj 2006: 176, NP, íjen 2008: 10) Projekt NG se v programatice NS objevil již na konci roku 2005, kdy ve Volebním programu NS pro volby do Poslanecké sn movny parlamentu (dále PS P) R pro rok 2006 bylo v bod 14 (Bezpe nost mezinárodní armáda, Národní garda) konstatováno, že armádu v plném slova smyslu nelze v demokratickém stát, v 21. století, budovat na principech morálních a národoveckých, i když je nutné tyto principy v armád podporovat. Na t chto principech m že fungovat pouze propracovaný systém vlastenecké domobrany Národní gardy. Zde jsme pro kratší, každoro n opakovaný, intenzivní výcvik dobrovolných len. NG bude využívána i v p ípad živelných katastrof. NG nesmí být využita proti ob an m R, p i ob anských nepokojích, demonstracích i zásahových akcích policie. NG bude sloužit pln na principech domobrany proti vn jšímu nep íteli. (viz NP, listopad 2005: 6, srov. NP, duben, kv ten 2006: 9, Rozhovor s Michalem Kubíkem, ) MV bylo nuceno zaregistrovat NS kolem p ípravného výboru Pavla Sedlá ka. NS již 22. listopadu 2002 uspo ádala na Starom stském nám stí v Praze demonstraci proti NATO p i p íležitosti summitu aliance. (Mareš 2003:253, k tomu srov. erný 2005: ) 10 NS prosazovala zp ísn ní trestních sazeb, požadovala zavedení pravidla t ikrát a dost a tvrdé tresty pro leny organizovaného zlo inu, drogové dealery atp. (viz Pink, Smolík 2007). V programatice p ed krajskými volbami v roce 2008 NS považovala zajišt ní bezpe nosti za prioritu programu (s d razem na vzr stající kriminalitu a další sociáln patologické jevy) (viz NP, srpen 2008: 4). 19

5 Již od samého po átku se v rétorice NS objevovalo, že NG nem la ambice nahrazovat Policii R, ani Armádu R. 11 Vztah k A R lze rovn ž vysledovat již ve zmi ovaném Volebním programu NS pro volby do PS P R, kde bylo konstatováno, že vojenský obranný systém R je stav n na pravidelné, profesionální, malé armád specialist a d stojník a na dobrovolné NG. (viz NP, listopad 2005: 6). Pozd jší vznik NG rozpoutal op t diskusi ohledn extremismu NS, která již v pr b hu roku 2005 byla ozna ena a vedena Ministerstvem vnitra R (dále jen MV R) v kategorii nacionalistické subjekty (srov. NP, leden 2006: 7, Tejchmanová 2005: 6). Vznik NG P ed samotným vznikem NG bylo založení této organizace popsáno v NP, kdy v úvodním proslovu P. Edelmannové bylo konstatováno, že od roku 1999 prosazujeme založení NG, od roku 2002 programov, jako nedílné sou ásti vnitrostátní bezpe nosti (NP, listopad 2007: 1, srov. Danics 2003:25). Michal Šev ík upozornil, že myšlenka na vznik NG vznikla i na základ katastrofických povodní z let 1997 a 2002 (Rozhovor s Michalem Šev íkem, ). Dále byla NG p edstavena jako sbor dobrovolc po vzoru legioná, kte í za svoji službu vlasti nežádají zisky, odm ny i platy (srov. NP, listopad 2007: 1). Vznik NG byl avizován na demonstraci Národní strany dne 28. íjna 2007, kde tento úkol byl sv en Michalu Kubíkovi z pov ení p edsedkyn NS Petry Edelmannové (Rozhovor s Michalem Kubíkem, , srov. Ku era 2010a: 72, Švec 2010: 33) P esto se problematika A R n kolikrát vyskytla v souvislosti s NG na stránkách NP, kde byly mimo jiné opakovány teze z programatiky NS: Národní strana je p esv d ena, že R pot ebuje samostatnou, malou, profesionální armádu, kde megalomanské p edstavy n kterých armádních generál o vlastních leteckých nadzvukových svazech, letadlovém lo stvu a tisícihlav ových tankových sborech nebudou mít prostor. Kde zrovna tak nebude prostor pro nákup zahrani ní techniky výstroje a výzbroje, pokud, by o kategorii níže, m žeme vojáky vybavit prost edky z dílen našich vojenských (obnovených) závod. R pot ebuje armádu odhodlaných, v rných a dob e p ipravených voják -profesionál a sbory dobrovolnické NG (NP, b ezen 2008: 4). 12 Dekret k založení NG byl M. Kubíkovi p edán u p íležitosti pátého výro í založení Národní strany, resp. u p íležitosti dev taosmdesátého výro í vzniku eskoslovenské republiky (srov. NG 2008c). 20

6 Michal Kubík byl následn jmenován Zemským velitelem NG, která za ala p ijímat zájemce v lednu 2008 v rámci tzv. p ijíma e. B hem následujících m síc byl vznik NG inzerován a propagován v tiskovin NS Národní politika, na webových stránkách NS i NG (srov. NP, erven 2008: 1). P esto by bylo chybné se domnívat, že každý len NG musel být i lenem NS (srov. NP, duben 2008: 7) Obavy ze stran nevládních organizací (nap. HV, Romea) vyvolala p edevším výstroj gardisty, která obsahovala záchraná ský n ž, i hierarchická struktura NG a aktivismus tzv. ob anských hlídek NG (tento politický aktivismus na bázi ob anských hlídek pozd ji vyzkoušela i strana V ci ve ejné) (srov. Rozhovor s Janem Kopalem 13, ). D vody, které vedly leny NS k vytvo ení NG byly shrnuty M. Kubíkem do t í základních bod, p i emž v preambuli bylo upozorn no, že NG byla 28. íjna založena p edevším ku pomoci eskému národu! Bude využívána k nasazení v místech p írodních katastrof, na odstra ování jejich následk, k hlídkovým a zajiš ovacím úkol m všude tam, kde o to požádá utla ovaný a ohrožovaný ech i Moravan. D vody pro založení NG byly: 1) Destrukce, rozpad republikové policie a neschopnost jejího velení pod taktovkou ministra ODS I.L. zajistit ob an m klid, po ádek a bezpe í. 2) Tragické rozhodnutí zp va ky (t.. ministryn obrany) V.P., na jehož konci je rušení tolik pot ebných Záchranných prapor Armády R, které byly ur eny p evážn pro pomoc ob an m v p ípad p írodních pohrom! 3) Stále rostoucí strach našich spoluob an, ech, Moravan a Slezan z chování nep izp sobivých menšin a imigrant, které sou asná demoliberální garnitura nadsazuje nad ádné ob any této zem!" (NG 2008d, NP, listopad 2007: 2). Již v tomto prohlášení bylo konstatováno, že NS respektuje zákon. 424/1991 Sb., 5, odst. (2) Strany a hnutí nesm jí být ozbrojeny a nesm jí z izovat ozbrojené složky. V NP (b ezen 2008: 2) se argumentace opírala o zákon. 240/2000 Sb. o krizovém ízení, kde bylo konstatováno, že vzhledem k situaci, kdy AZ A R nemají logického 13 Jan Kopal rovn ž upozornil, že tuto aktivitu asem p ebrala a za ala realizovat D lnická strana (DS), která založila Ochranné sbory DS (Rozhovor s Janem Kopalem, ). 21

7 dopl ovatele stavu, neb byla zrušena ZVS, z jejíchž absolvent se erpalo, dá se p edpokládat postupný útlum až rozpad (logická likvidace) AZ A R. Zde bude NG vhodn dopl ovat až nahrazovat innost zmi ovaných sbor a to pln v souladu s tzv. Krizovým zákonem, který vyt žování neziskového sektoru (humanitární, záchraná ské, pomocné složky) nejen p edpokládá, ale pln s ním po ítá! Citujeme: Zákon. 240/2000 Sb. o krizovém ízení (krizový zákon) - 5 Poskytování a p ejímání humanitární pomoci (1) Humanitární pomoc lze poskytovat a p ijímat k uspokojování základních životních pot eb obyvatelstva a k obnov území postižených mimo ádnou událostí formou v cných nebo finan ních prost edk, služeb nebo speciálních prací. (2) Humanitární pomoc je poskytována bezplatn orgány státní správy a orgány územních samosprávných celk, právnickými osobami, podnikajícími fyzickými osobami, nevládními organizacemi, neziskovými organizacemi a sdruženími ob an. Na ízením velitele NG ze dne byl p ijat dokument, který blíže specifikoval strukturu NG a základní definice vertikálního len ní a opera n -taktického ízení sboru. Následn byl schválen i ád NG, kariérní ád NG a Kodex p íslušníka NG (NG 2008e, NP, prosinec 2007: 2) byl Zemským velitelem NG p edstaven vít zný návrh na oficiální znak pomocného a ochranného sboru NG. Znakem NG se stal dvouocasý lev vyvedený v barv bílé na erném pozadí, t ímající eský praporec. 14 Celý znak byl zasazen do kruhového tvaru, jejž lemovaly lipové listy ve zlaté barv. Pod znakem NG byl vyveden na erném podkladu ervený nápis Národní garda 15 (blíže viz NG 2008f, NP, prosinec 2007: 2; NP, erven 2008: 1) Nábor len do NG probíhal p es webové stránky NG a poštovní box, p i emž zájemce o lenství p edkládal strukturovaný životopis a motiva ní dopis. NG m la zájem 14 V pr b hu realizace NG došlo k posílení identifikace i ve form výb ru symbol pro NG. Odborná komise Kancelá e ZV NG vyhlásila sout ž na oficiální znak NG, p i emž bylo následn vybíráno ze dvou návrh. Výb rové ízení na oficiální znak NG bylo vypsáno dne Kritériem pro výb r znaku byla nap. jednoduchost. Auto i m li využít i oficiálních hesel NG Omnia pro Patria a Sloužíme, pomáháme, chráníme (blíže viz srov. NG 2008b). 15 Dle vyjád ení NG m l tento distinktivní symbol rovn ž vyjad ovat pocit skupinové identity a sounáležitosti (srov. NP, prosinec 2007: 2). 22

8 p edevším o dobrovolníky z ad IZS (záchraná e, zdravotníky, hasi e, ale i bývalé vojáky, policisty) (srov. NG 2008a, NP, listopad 2007: 2). NG zahájila koncem roku 2007 nábor nových len a brzy poté uvád la, že se jí hlásí stovky zájemc. Reálný po et len gardy však byl nanejvýše n kolik desítek. Uvád ný po et vytvo ených divizí tak nemohla reáln naplnit (Mareš 2010: 39, blíže viz schéma. 1). Michal Kubík p iznává, že prob hly dv slavnostní p ísahy. První byla kompletní instruktorská, které se zú astnilo p ibližn 20 osob, druhou p ísahu absolvovalo p ibližn 40 lidí. Celkový po et gardist Kubík odhaduje do sta lidí (Rozhovor s Michalem Kubíkem, ). Zemský velitel NG zahájil první P ijíma žadatel o lenství v NG dne 5. ledna Na základ zaslaných informací následoval p ijímací pohovor se zájemcem o lenství. Kritérii pro lenství v NG (od 15 let se lenové ozna ovali jako Prá ata, od 18 let m li status gardisty ) byly nap. loajalita k R, zdravotní zp sobilost, oddanost Základním princip m NG a absolvování p ijímacího pohovoru (viz NG 2008h). Prost ednictvím právního zástupce JUDr. Vo íška se zástupci NG obrátili na Ministerstvo obrany (MO) s dotazem ohledn nošení uniformy NG ( maská ). Odpov z Tiskové a informa ní služby MO potvrdila, že používání tzv. maská neodporuje žádnému zákonu. Zástupci NG deklarovali, že v NG se mohou angažovat všechny skupiny obyvatel, od již výše zmín ných Prá at p es ženské sbory tzv. Samaritánek až po pomocné sbory senior (viz NG 2008a). NG tak cht la oslovit všechny skupiny ob an, kte í by cht li participovat na aktivitách NG. NG skute n oslovila n kolik dobrovolník, kte í d íve p sobili v A R i u Policie R (srov. Ku era 2010a: 72, NP, duben 2008: 7). Organiza ní struktura Organiza ní struktura NG podle p edpokladu vedení NS a NG m la vypadat následovn. V ele NG m la mít Zemského velitele NG (ZVNG), v jehož p ímé pod ízenosti m la fungovat Kancelá Zemského velitele, která se m la skládat ze t í 23

9 odbor, právního, tiskového a velitelského. Do organiza ní struktury NG dále pat il zástupce velitele NG, výkonný ná elník NG a Hlavní štáb NG (HŠNG), který byl ur en k opera n -taktickému rozhodování. P edpokládané složení NG na nižších úrovních se m lo skládat z divizí (na úrovni vojenských okruh ), žup (na úrovni kraj ), praporc (na úrovni okres ) a korouhví (na úrovni samostatných obcí) (viz NG 2008g, srov. NP, duben 2008, Ku era 2010a). Ku era (2010a:72) na základ vojenské struktury hodnotí NG jako domobranu, což z ejm nevystihuje úplnou podstatu této organizace (dle jednotlivých realizovaných aktivit). Podrobná organiza ní struktura je uvedena ve schématu Schema. 1 Aktivity NG Aktivity NG je možné lenit p ibližn do t chto skupin: 1. po adatelské aktivity p i akcích NS, 2. aktivity v sociáln vylou ených a problémových lokalitách (v rámci tzv. Spanilých jízd NS) a 3. ochranka p edsedkyn NS Petry Edelmannové (tzv. Alfa tým NG ) (srov. Mareš 2010: 39, Rozhovor s Michalem Kubíkem, ). Michal Kubík 16 Za poskytnutí schématu. 1 d kuji panu Michalu Kubíkovi. 24

10 p edpokládal, že NG by nesloužila primárn jako ochranná služba pro ú ely NS, resp. že by zajiš ovala pouze po adatelskou innost na mítincích strany, ale byla by ur ena pro aktivní spolupráci lidem, kte í d íve p sobili v IZS (Rozhovor s Michalem Kubíkem, ). Elitní útvary NG byly ozna eny jako tzv. Alfa tým. NG asto byla prezentována jako osobní ochranka p edsedkyn P. Edelmannové, p i emž hlavním úkolem NG bylo pomáhat a sloužit vlasti. Poprvé na sebe NG upozornila v lednu 2008 v Jihlav v rámci tzv. Spanilé jízdy NS. Z d vod množících se útok na místní restaura ní za ízení nabídli místop edseda NS Michal Šev ík spole n se Zemským velitelem NG Michalem Kubíkem pomoc místním majitel m restaurací. P estavitelé NS a NG se sešli s majitelem restaurace a situaci pouze monitorovali (viz Ku era 2010: 74). V dubnu 2008, tedy n kolik m síc po založení NG, byla terezínskému památníku nabídnuta ostraha poté, co byly zcizeny bronzové desti ky z náhrobk. Tuto ochranu však vedení památníku rázn odmítlo (Smolík 2010, srov. Ku era 2010a: 74, Smolík, Vejvodová 2010: 56, Zeman 2008: D6). Dalším vystoupením NG byla ú ast na prvomájové komunistické demonstraci v roce V kv tnu rovn ž gardisté hlídkovali p ed karlovarskou školou J. A. Komenského, kde v minulosti docházelo k útok m na školáky dospívajícími Romy (srov. NP, erven 2008: 8, Rozhovor s Janem Skácelem, , Ku era 2010a: 74, Švec 2010: 34) lenové NS i NG se v rámci tzv. Spanilé jízdy (SJ) 17 ú astnili i protestní akce p i tzv. Queer Parade (Duhová vlna) v Brn dne (srov. Smolík, Vejvodová 2010: 56). Po této akci se NS, resp. NG, distancovala od Ochranných sbor D lnické strany (OS DS) i Národního odporu (NO). P edsedkyn NS Petra Edelmannová situaci zhodnotila tak, že p íslušníci NG slouží, pomáhají a chrání, jsou cvi ení k záchraná ským úkon m, ku pomoci t m, kterým Systém nepomáhá, a dosavadní jejich zákroky tomu pln nasv d ují. Ultralevicové d lnické boj vky (myšleno OS DS, pozn. JS) si našly svoji parketu 17 Hlídky v rámci tzv. SJ byly formáln i reáln odlišovány od NG, p esto ást len p sobila jak v rámci hlídek SJ, tak i v NG. 25

11 v napadání lidí, v zastrašování ob an, v primitivním uli ním boji, v násilí. (viz NP, erven 2008: 1) Poté, co Ivan Langer chybn obvinil leny NG z násilností p i Queer Parade poblíž nám stí Svobody v Brn, dostalo se mu kritických komentá na stránkách NP. Jan Skácel popsal i vztah, kdy lenové IZS odmítali spolupracovat se leny NG, kte í disponovali sonarem (Rozhovor s Janem Skácelem, ). Konkrétn se jednalo o p ípad v Oticích, kde bylo pátráno po dvacetim sí ním chlapci. Ze strany NG bylo nabídnuto využití sonaru, zdravotního materiálu, komunika ní techniky a lidské zdroje (srov. NP, zá í 2008: 5). Další aktivity NS a posléze NG se vztahovaly k problematice mezi v tšinovou spole ností a romskou menšinou (nap. v Ivanovicích na Hané, Teplicích, Karlových Varech) (viz NP, zá í 2008: 5, srov. Koudelka 2007). P esto byly aktivity NG v pr b hu roku 2009 ukon eny. Financování innosti gardist podle vyjád ení NG probíhalo z prost edk NS a od sponzor. Každý gardista si však základní výbavu zaopat oval sám. K NG však pat ilo i n kolik záchraná, kte í již pot ebnou výbavou disponovali (srov. Ku era 2010a). Mediální obraz NG I pro NS platilo existovat znamená být vid n. I proto její akce byly asto nadmíru medializovány 18 ; s tém jistotou lze tvrdit, že strana m la v pom ru k po tu svých len nejv tší podíl na mediálním prostoru. Strategicky p sobivým po inem, který byl medializován a probrán mnohými politiky, bylo i založení NG (Smolík 2008, Kyloušek, Smolík 2008). Založení NG jako projektu (p edevším, ale ne jenom) len NS obrátil zájem médií ( T1, Nova, Právo, Reflex ad.) k této politické stran (srov. Smolík 2010). Vznik NG vzbudil zájem nejenom v eské republice, ale i v n kterých zemích st ední Evropy (srov. Mareš 2010). 19 Mezi prvními reakcemi ze strany politik bylo i prohlášení prezidenta R 18 Prozatím nejmedializovan jší vystoupení NS se uskute nilo v roce 2006 v Letech u Písku (Kyloušek, Smolík 2008). 19 Vznik NG odsoudil i slovenský prezident Ivan Gašparovi, který upozornil na možný vznik 26

12 Václava Klause, který prohlásil, že do demokratické zem žádné ozbrojené gardy extremist nepat í, na což reagoval v prohlášení Michal Kubík, který vyjád il souhlas a p irovnal NG ke Skautské ochranné služb (viz NP, listopad 2007: 2). Krátce po vzniku NG tento krok NS kritizoval i ministr vnitra Ivan Langer (ODS), který rovn ž upozornil na fakt, že by tyto aktivity m ly být monitorovány Policií R (k tomu srov. NP, duben 2008: 3). O NG informovala i T v po adu Reporté i T (R T), který byl zemským velitelem Michalem Kubíkem dostate n okomentován (p edevším sou innost s režisérem Vondrá kem a jeho nad ízeným Wollnerem) a hodnocen jako jedenáctimunitová reklama na jedinou sílu v R, která bez nároku na úhradu pomáhá slouží chrání t m a ty, kte í si to p ístupem k naší vlasti zaslouží (srov. NG 2008a). Další televizní stanice, která si všímala NS i projektu NG, byla televize Prima. Podstatnou p i popisu aktivit NG se jeví p edevším samotný mediální obraz (viz následující kapitola), který byl prezentován p edevším p i akci hlídek NG v Karlových Varech p ed základní školou J. A. Komenského, kde došlo k n kolika p epadením školák ze strany dospívajících Rom. Výbav a výstroji len NG se v noval i asopis Týden, který informoval o možné zám n p íslušník NG s p íslušníky A R. Na tyto informace reagoval Zemský velitel M. Kubík otev eným dopisem, ve kterém mj. uvedl, že gardista není a nem že být za nošení výstrojních sou ástí A R vz. 95 nikterak sankcionován, a to nejen proto, že z uniformy gardisty bude více než patrno (výstrojní dopl ky, znaky, jiné hodnostní ozna ení, rozlišovací vesta atd.), že se jedná o gardistu, a ne vojáka A R; nejen proto, že NG užívá podobných skupin na Slovensku. Na prezidentovu kritiku reagovala Krajská rada Mládeže SNS v trnavském kraji, která vyhlásila, že vznik NG p i partnerské NS je založený na humanitárních principech a proto je vyhlášení prezidenta SR založené na neznalosti problematiky specifik NG (Krajská rada Mládeže SNS 2007). Následn byla KR MSNS kritizována za tento postoj vedením SNS. Zajímavostí je fakt, že spolupráce mezi NS a SNS tak ka neprobíhala. Deklarovaná spolupráce se týkala v tšinou NS a MSNS (viz Okresní rada Mládeže SNS v okrese Skalica 2007). 27

13 ásti stejnokroje vz. 95 a ne aktuální vz. 97 a nejen proto, že NG deklaruje nezam nitelnost a v li po rozlišení (viz srov. NG 2008i). Bezpe nostn -zpravodajský a politický aspekt NG Jak už bylo uvedeno v textu výše, NG od po átku své existence vstoupila i do prostoru bezpe nostn -zpravodajského a politického. V prvním bod je t eba p edevším vnímat jistou alternativu v i A R i Policii R, p ípadn zájem ze strany Bezpe nostní informa ní služby (BIS) i MV R. Akce NG byly asto medializovány i díky symbióze s mate skou NS, p edevším se to týkalo tzv. Spanilých jízd do problémových ( asto sociáln -vylou ených) lokalit, což lze demonstrovat na p íkladech návšt vy krajského m sta Jihlavy na za átku roku 2008 i návšt vy P erova ad. M. Topolánek vyjád il na zasedání Bezpe nostní rady státu, že NG nemá neonacistický charakter (srov. NG 2008a). P esto akce NS i NG byly monitorovány BIS a MV R, které situaci pr b žn hodnotilo ve Zprávách o problematice extremismu na území R, konkrétn v kapitole týkající se ultranacionalistické scény. MV R tak ve Zpráv z roku 2007 hodnotilo založení NG jako provokativní po in, protože ji považovalo za polovojenskou organizaci (MV R 2008). MV R také konstatovalo, že založení NG nebylo inspirováno situací v Ma arsku, kde došlo k založení Ma arské gardy 20, protože tento bod byl obsažen již v politickém programu z roku 2006 (viz MV R 2008). O rok pozd ji BIS ve Výro ní zpráv za rok 2008 uvádí, že p edstavitelé NS pokra ovali ve své strategii z p edchozích let udržet zájem ve ejnosti a médií, p i emž k tomu využívali NG (BIS 2009). NG byla ozna ena jako neozbrojený sbor organizovaný na vojenském principu (viz BIS 2009). BIS (2009) také upozor ovala na fakt, že projekt NG, vzhledem k možnostem NS, jejíž lenskou základnu 20 Ma arské gardy byly založeny ma arskou stranou Jobbik (Hnutím za lepší Ma arsko), p i emž se tento kontroverzní krok nesetkal s jednotnou akceptací ani uvnit strany. ást p vodního vedení se od n j distancovala a Jobbik opustila (Hloušek, Kope ek 2010: 221, srov. Mareš 2010: 36-37). Významná delega ní konference (mezinárodní, seznamovací) Národní gardy a Národní strany prob hla v Bratislav, v restauraci Ufo, kde se sešli zástupci NS a NG na jedné stran a ma arské politické strany Jobbik a Ma arských gard na stran druhé. Za Národní stranu Michal Šev ík, za Národní gardu René Langer a za Jobbik a Ma arskou gardu Béla Kovacs (nyn jší poslanec Evropského parlamentu za Jobbik) ( TK 2008). 28

14 tvo í pouze n kolik málo desítek osob, je naprosto nerealistický. BIS charakterizovala NG pouze jako virtuální organizaci, které se pomocí dezinformací a mystifikací da ilo um le vytvá et obraz NG jako masivní a fungující organizace (viz BIS 2009). BIS (2010) rovn ž upozor ovala na to, že b hem roku 2009 došlo k útlumu nacionalistických politických stran v etn NS, což se projevilo i v nefunk nosti NG. Roli BIS na p ípadném ukon ení innosti NG i ukon ení lenství n kterých osob v této organizaci z pochopitelných d vod nelze potvrdit. P esto je patrné, že BIS se aktivitami NG zabývala, resp. monitorovala jednotlivé akce NG. Záv r Hodnocení NG je pom rn obtížné, p esto lze konstatovat, že NG nem la potenciál jakkoli ohrozit demokratický systém R (k opa nému tvrzení srov. Švec 2010: 46). NG lze považovat za komplementární složku NS. Lze souhlasit i s tím, že NG byla p edevším mediálním propaga ním tahem NS (srov. Smolík 2008, Zeman 2008). P esto nelze souhlasit s Marešem (2010), že tento tah nevyšel. Ba naopak. Je sice skute ností, že masová p ísaha NG na Václavském nám stí v Praze se již neuskute nila, nicmén je nutné dodat, že mediální prostor projekt NG získal. Rovn ž lze upozornit na n které akce NG, které m ly upoutat pozornost ve ejnosti k mate ské NS. Projekt NG tak byl jen krátkým p íb hem, který definitivn ukon il epilog faktické existence NS poté, co v prosinci 2009 z vedení strany odstoupila dlouholetá p edsedkyn Petra Edelmannová a následn i celé vedení (srov. Smolík 2010, Smolík, Vejvodová 2010). NG tak nem la šanci p esv d it ve ejnost o své užite nosti a smysluplnosti. Zp tn lze její roli vnímat p edevším jako po adatelskou i monitorovací. Seznam zkratek A R Armáda eské republiky AZ A R Aktivní zálohy Armády eské republiky 29

15 BIS Bezpe nostní informa ní služba HV eský helsinský výbor R eská republika SSD eská strana sociáln demokratická TK eská tisková kancelá HŠNG Hlavní štáb Národní gardy IZS Integrovaný záchranný systém Jobbik Hnutí za lepší Ma arsko KR MSNS Krajská rada Mládeže SNS MO R Ministerstvo obrany R MV R Ministerstvo vnitra R NG Národní garda NO Národní odpor NP Národní politika NS Národní strana NSDAP Národn socialistická d lnická strana N mecka ODS Ob anská demokratická strana OS DS Ochranné sbory D lnické strany R T Reporté i T SNS Slovenská národní strana ZVNG Zemský velitel Národní gardy ZVS Základní vojenská služba 30

16 VF Vlastenecká fronta LZPS Listina základních práv a svobod HSKP Vyhláška ministra zahrani ních v cí o Mezinárodním paktu o ob anských a politických právech a mezinárodním paktu o hospodá ských, sociálních a kulturních právech. 120/1976 Sb. Literatura a prameny BIS Výro ní zpráva BIS On-line text: ov eno k BIS Výro ní zpráva BIS On-line text: ov eno k BIS Výro ní zpráva BIS On-line text: ov eno k Bobbio, N Pravice a levice. D vod a smysl rozd lení politické scény. Brno: CDK. erný, P Politický extremismus a právo. Praha: Eurolex Bohemia. erný, P Právní ochrana p ed extremismem. Praha: C. H. Beck. TK Radikáli z eska a Ma arska sa stretli v neutrálnej Bratislave. On-line text: ov eno k Danics, Š Extremismus hrozba demokracie. Praha: Police History. Danics, Š Extremismus. Praha: Triton. Hloušek, V., Kope ek, L Politické strany. P vod, ideologie a transformace politických stran v západní a st ední Evrop. Praha: Grada Publishing. Charvát, J Sou asný politický extremismus a radikalismus. Praha: Portál. 31

17 Koudelka, J Komise ud lila dv pokuty Rom m. On-line text: ov eno k Krajská rada Mládeže SNS v kraji Trnava Vyhlášení Ku era, M. 2010a. Dobrovolné sdružování osob za ú elem ochrany v R. Brno: Masarykova univerzita (diplomová práce). Ku era, M. 2010b. Antifašistická akce optikou teorie vigilantismu. In Svoboda I. a kol.: Politický extremismus a terorismus jako ohrožení vnit ní bezpe nosti státu. Brno: Univerzita obrany, s Kupka, P., Laryš, M., Smolík, J Krajní pravice ve vybraných zemích st ední a východní Evropy: Slovensko, Polsko, Ukrajina, B lorusko, Rusko. Brno: Mezinárodní politologický ústav. Kyloušek, J., Smolík, J Krajní pravice v krajských volbách St edoevropské politické studie. ro. X,. 4, s Mareš, M Pravicový extremismus a radikalismus v R. Brno: Barrister&Principal, CSS. Mareš, M Terorismus v R. Brno: Centrum strategických studií. Mareš, M Paramilitarismus jako bezpe nostní hrozba pro eskou republiku. Bezpe nostní teorie a praxe, ro. XVI.,. 1, s Miller, D. (ed.) Blackwellova encyklopedie politického myšlení. Brno: Barrister&Principal, 2. vydání. Nakone ný, M eský fašismus. Praha: Nakladatelství Vodná. Národní politika, listy Národní strany, ro. 63, listopad Národní politika, listy Národní strany, ro. 63, prosinec

18 Národní politika, listy Národní strany, ro. 64, duben-kv ten, listopad Národní politika, listy Národní strany, ro. 64, leden Národní politika, listy Národní strany, ro. 64, únor Národní politika, listy Národní strany, ro. 65, listopad Národní politika, listy Národní strany, ro. 65, prosinec Národní politika, listy Národní strany, ro. 65, zá í Národní politika, listy Národní strany, ro. 66, b ezen Národní politika, listy Národní strany, ro. 66, erven Národní politika, listy Národní strany, ro. 66, duben Národní politika, listy Národní strany, ro. 66, íjen Národní politika, listy Národní strany, ro. 66, srpen Národní politika, listy Národní strany, ro. 66, zá í Okresní rada Mládeže SNS v okrese Skalica Vyhlášení Pej och, I Armády eských politik. eské polovojenské jednotky Cheb: Sv t k ídel. Pink, M., Smolík, J Komunální volby a krajn pravicové politické strany v eské republice. St edoevropské politické studie. ro. IX,. 1, on-line text: ov eno k Rataj, J Vize eské nacionální politiky v soudobých konceptech krajní pravice v eské republice. In N mec, J., Š stková, M. (eds.): III. Kongres eských politolog. Olomouc: SPV, s Rataj, J Návraty radikálního konzervatismu v eské republice. In Srb, V., Hirtlová, P. (eds.): Radikalismus a jeho projevy v sou asném sv t. Sborník z mezinárodní v decké konference. Kolín: ARC-VŠPSV, s

19 Smolík, J Národní strana v médiích a volbách. Listy, ro. XXXVIII,. 5, s Smolík, J Krajn pravicové politické strany v R: heterogenita, kooperace, konkurence. In Bargel, M., Mühlpachr, P. a kol. Inkluze versus exkluze dilema sociální patologie. Brno: Institut mezioborových studií, s Smolík, J., Vejvodová, P Politický extremismus jako bezpe nostní hrozba? In Smolík, J., Šmíd, T. a kol.: Vybrané bezpe nostní hrozby a rizika 21. století. Brno: Mezinárodní politologický ústav, s Švec, M Komparace D lnické strany a Národní strany. Hradec Králové: FF UHK (bakalá ská práce). Tejchmanová, L. (ed.) Informace o problematice extremismu na území eské republiky v roce Praha: OBP MV R. Winock, M Historie extrémní pravice ve Francii. Praha: Academia. Zeman, V Kam mí í eská ultrapravice. Kavárna Idnes, Sešit D5-D6, dne Internetové zdroje (ov eno k ) NG 2008a. on-line text: NG 2008b. on-line text: NG 2008c. on-line text: NG 2008d. on-line text: NG 2008e. on-line text: NG 2008f. on-line text: NG 2008g. on-line text: NG 2008h. on-line text: NG 2008i. on-line text: 34

20 Rozhovory (nahrávky k dispozici u autora) Rozhovor s Janem Kopalem, 4. ervna Rozhovor s Michalem Šev íkem, 15. ervence Rozhovor s Mgr. Janem Skácelem, 25. ervna Rozhovor s Michalem Kubíkem, 28. ervence

Odůvodnění veřejné zakázky. Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby

Odůvodnění veřejné zakázky. Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby Odůvodnění veřejné zakázky Veřejná zakázka Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby Zadavatel: Právní forma: Sídlem: IČ / DIČ: zastoupen: EAST

Více

Příloha č. 1. Základní pojmy

Příloha č. 1. Základní pojmy Příloha č. 1 Základní pojmy Aktivní záloha Příslušníci Aktivní zálohy se několik týdnů v roce věnují vojenskému výcviku, ve zbytku času se věnují svému civilnímu povolání. Kombinují tak dvě kariéry: vojenskou

Více

INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY

INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY II. INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY Podnětem ke zpracování tohoto materiálu je změna působení jednotek

Více

městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila

městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila městské části Praha 3 pro rok 2016 - Návrh projektu k 3. 2. 2016 Obsah Obsah... 2 1. KONTEXT... 3 2. CÍLE A VÝSTUPY PROJEKTU... 4 3. POSTUP PŘÍPRAVY PARTICIPAČNÍHO

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Strana Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. 1. Právní předpisy upravující přijímací řízení ke studiu ve střední

Více

Zápis ze semináře k přípravě zákona o neziskových organizacích a veřejné prospěšnosti

Zápis ze semináře k přípravě zákona o neziskových organizacích a veřejné prospěšnosti Zápis ze semináře k přípravě zákona o neziskových organizacích a veřejné prospěšnosti datum a čas konání: pátek 31. října 2008 od 9:00 hodin místo konání: sál Slévárny Vaňkovka, ve Vaňkovce 1, Brno ve

Více

MINISTERSTVO OBRANY ČR

MINISTERSTVO OBRANY ČR KONCEPCE PROJEDNANÉ BRS Ministr obrany Alexandr Vondra Náčelník Generálního štábu AČR generálporučík Petr Pavel 4. prosinec 2012 KONCEPCE PROJEDNANÉ BRS Koncepce aktivní zálohy ozbrojených sil ČR Koncepce

Více

Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6

Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6 Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6 MINISTERSTVO OBRANY ČR SEKCE VYZBROJOVÁNÍ V Y H L Á Š E N Í OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE III. VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH NA VÝBĚR PROJEKTŮ DO PROGRAMU OBRANNÉHO

Více

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh Čl. I Název a sídlo 1. SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. (dále jen spolek ) má své sídlo na adrese Praha 10 - Vršovice, Vladivostocká ulice 1460/10,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 As 92/2011-93 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr.

Více

Návrh. VYHLÁŠKA č...sb., ze dne... 2011,

Návrh. VYHLÁŠKA č...sb., ze dne... 2011, Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů

Více

Zpráva o zhodnocení průběhu plnění Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení a stanovení dalšího postupu

Zpráva o zhodnocení průběhu plnění Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení a stanovení dalšího postupu III. Zpráva o zhodnocení průběhu plnění Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení a stanovení dalšího postupu I. Úvod Usnesením č. 14 ze dne 16. listopadu 2004 schválila Bezpečnostní rada státu (dále

Více

219/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999. o ozbrojených silách České republiky ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět právní úpravy

219/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999. o ozbrojených silách České republiky ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět právní úpravy Změna: 352/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 413/2005 Sb., 546/2005 Sb. 219/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999 o ozbrojených silách České republiky Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Seriál: Management projektů 7. rámcového programu

Seriál: Management projektů 7. rámcového programu Seriál: Management projektů 7. rámcového programu Část 4 Podpis Konsorciální smlouvy V předchozím čísle seriálu o Managementu projektů 7. rámcového programu pro výzkum, vývoj a demonstrace (7.RP) byl popsán

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2003 V Praze dne 11. prosince 2003 Částka: 53 O B S A H : Část I.

Více

Základní teze a vývoj ípravy nového zákona o realitním zprost edkování

Základní teze a vývoj ípravy nového zákona o realitním zprost edkování Základní teze a vývoj ípravy nového zákona o realitním zprost edkování MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Zde ka Niklasová 3. 11. 2014 editelka odboru ve ejných dražeb a realitní innosti Základní východiska

Více

Krajská hospodářská komora Střední Čechy. Pravidla soutěže. Poznáváme firmy ve středních Čechách. 1. Pořadatel soutěže. 2. Termín konání soutěže

Krajská hospodářská komora Střední Čechy. Pravidla soutěže. Poznáváme firmy ve středních Čechách. 1. Pořadatel soutěže. 2. Termín konání soutěže Pravidla soutěže (dále jen pravidla soutěže ) Krajská hospodářská komora Střední Čechy Poznáváme firmy ve středních Čechách 1. Pořadatel soutěže se sídlem: Tyršova 106, 261 01 Příbram Zámeček s adresou

Více

Rámcový rezortní interní protikorupční program

Rámcový rezortní interní protikorupční program III. Rámcový rezortní interní protikorupční program Ministerstvům a dalším ústředním správním úřadům je předkládána osnova představující minimální rámec rezortního interního protikorupčního programu. Její

Více

C) Pojem a znaky - nositelem územní samosprávy jsou územní samosprávné celky, kterými jsou v ČR

C) Pojem a znaky - nositelem územní samosprávy jsou územní samosprávné celky, kterými jsou v ČR Správní právo dálkové studium VIII. Územní samospráva A) Historický vývoj na území ČR - po roce 1918 při vzniku ČSR zpočátku převzala předchozí uspořádání rakousko uherské - samosprávu představovaly obce,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 KYNOLOGICKÝ KLUB DRAHELČICE RUDNÁ, O.S. Obsah ÚVODNÍ SLOVO...3 DŮVOD EXISTENCE A CÍLE OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ...3 LIDÉ V OBČANSKÉM SDRUŽENÍ...4 ČINNOST V ROCE 2009...4 Výcvik základní poslušnosti

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ Článek 1. Základní ustanovení Tento Dražební řád stanoví organizaci a průběh dražby nemovitostí (dále jen dražba) realizované soudním exekutorem při provádění exekucí

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 137/2012-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Tomáše Langáška a Mgr.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DESNÁ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DESNÁ ZA ROK 2014 Městská policie Desná, Údolní 633, Desná v Jizerských horách ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DESNÁ ZA ROK 2014 Městská policie Desná Zpracoval: Ing. Miroslav ERLEBACH Desná leden 2015 Obsah: 1. Obecná

Více

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s.

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlo spolku : Třebestovice, Kerská 160, PSČ : 289 12, Česká republika 3. KLUB

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Realizace vzdělávacích aktivit v Prioritní ose 1 Počáteční vzdělávání V návaznosti na vyhlášení výzev k předkládání individuálních projektů a předložení

Více

Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku

Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku Čl. I Úvodní ustanovení 1. Petrov, občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží brněnské diecéze, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

Zápis ze 17. Schůze Pracovní skupiny pro dialog o HÚ

Zápis ze 17. Schůze Pracovní skupiny pro dialog o HÚ Zápis ze 17. Schůze Pracovní skupiny pro dialog o HÚ Datum a čas konání: 26. 8. 2015, 10:00 16:00 hod Místo konání: velká zasedací místnost, Ministerstvo průmyslu a obchodu (Na Františku 32, Praha 1) Informace

Více

projekty environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

projekty environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) www.ornita.cz Typ organizace: Náplň činnosti: Cílová skupina: Financování: občanské sdružení projekty environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) děti a mládež, pedagogičtí pracovníci pražských

Více

Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 2016

Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 2016 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 2016

Více

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007 č. 1 / únor 2008 Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou první číslo našeho Zpravodaje v roce 2008, ve kterém bychom Vás rádi informovali o dění v naší obci v uplynulých i nadcházejících měsících.

Více

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Obsah: I. Vznik sdružení II. Základní ustanovení III. Poslání a cíle sdružení IV. Členská základna V. Uspořádané akce v průběhu roku 2012 VI. Propagace sdružení

Více

OBĚŽNÍK Č. 2. projektu Místní akční plán Frýdek-Místek

OBĚŽNÍK Č. 2. projektu Místní akční plán Frýdek-Místek OBĚŽNÍK Č. 2 projektu Místní akční plán Frýdek-Místek Třanovice: 11. dubna 2016 ÚVODNÍ SETKÁNÍ... zástupců a zřizovatelů škol a ostatních aktérů ve vzdělávání v projektu Místní akční plán Frýdek-Místek

Více

k žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality a extremismu v roce 2010 - Úsvit

k žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality a extremismu v roce 2010 - Úsvit Popis projektu k žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality a extremismu v roce 2010 - Úsvit Název projektu: Rozšíření kapacity nízkoprahového centra Kamarád Žadatel : Statuární město Děčín

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy Gymnázium, Praha 4, Písnická 760

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 Stanovy Spolku rodičů a přátel školy Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 I. Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Písnická 760, Praha 4, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

Edice Právo pro každého. JUDr. Jan Přib. Kdy do důchodu a za kolik 12. aktualizované vydání

Edice Právo pro každého. JUDr. Jan Přib. Kdy do důchodu a za kolik 12. aktualizované vydání Edice Právo pro každého JUDr. Jan Přib Kdy do důchodu a za kolik 12. aktualizované vydání Vydala GRADA Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7, jako svou 4 228. publikaci Foto na obálce allphoto.cz Odpovědný

Více

II. ÚS 265/07 II.ÚS 265/07 ze dne 6. 6. 2007

II. ÚS 265/07 II.ÚS 265/07 ze dne 6. 6. 2007 II. ÚS 265/07 II.ÚS 265/07 ze dne 6. 6. 2007 U 7/45 SbNU 479 K oprávnění zastupitelstva obce podat ústavní stížnost proti trestnímu stíhání členů zastupitelstva v souvislosti s jeho rozhododováním a hlasováním

Více

Z á p i s. ízení I. ustavujícího zasedání Zastupitelstva m stské ásti Brno- abov esky se ujal starosta JUDr. Ji í Helán.

Z á p i s. ízení I. ustavujícího zasedání Zastupitelstva m stské ásti Brno- abov esky se ujal starosta JUDr. Ji í Helán. Z á p i s z I. ustavujícího zasedání Zastupitelstva m stské ásti Brno- abov esky, konaného dne 11.11.2010 v Dom spolkových aktivit Rubínek, Pozna ská 10, Brno --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 5. volební období 72. USNESENÍ

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 5. volební období 72. USNESENÍ Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 5. volební období 72. USNESENÍ výboru pro evropské záležitosti z 9. schůze konané dne 30. ledna 2007 k Návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o

Více

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami PŘEVZATO Z MINISTERSTVA FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo financí Odbor 39 Č.j.: 39/116 682/2005-393 Referent: Mgr. Lucie Vojáčková, tel. 257 044 157 Ing. Michal Roháček, tel. 257 044 162 Pokyn D -

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí oddělení hygieny práce Karviná (odborný rada)

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí oddělení hygieny práce Karviná (odborný rada) Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí oddělení hygieny práce Karviná (odborný rada) č.j.: KHSMS/20151/2016 Datum: 8. června 2016 Ředitelka Krajské hygienické stanice Moravskoslezského

Více

Legislativní úprava auditorské činnosti

Legislativní úprava auditorské činnosti Legislativní úprava auditorské činnosti Ing. Michaela Krechovská, Ph.D Zákonné normy Normy, které stanovují povinnost ověřovat účetní závěrku obchodních společností: - Zákon č. 513/91 Sb., obchodní zákoník

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 80 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory obyvatel na zadlužení a přijatelnost

Více

VÝPIS. ZÁPIS ZE 6. JEDNÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY konaného 26. května 2009

VÝPIS. ZÁPIS ZE 6. JEDNÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY konaného 26. května 2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE BEZPEČNOSTNÍ RADA VÝPIS ZÁPIS ZE 6. JEDNÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY konaného 26. května 2009 Přítomnost: viz prezenční listina Začátek jednání: 13:30 hod Ukončení jednání: 15:15 hod

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTI PATŘÍ DOMŮ, O.S., V ROCE 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTI PATŘÍ DOMŮ, O.S., V ROCE 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTI PATŘÍ DOMŮ, O.S., V ROCE 2008 1. Základní údaje o sdružení Název: Děti patří domů, o.s. Sídlo: Višňovka 185, 252 03 Řitka Identifikační číslo: 22682660 Zapsáno u MV ČR pod

Více

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let.

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let. JEDNACÍ ŘÁD ZO OSŽ Praha Masarykovo nádraží I. Úvodní ustanovení Čl. 1. Jednací řád Základní organizace odborového sdružení železničářů Praha Masarykovo nádraží (dále jen ZO) upravuje postup orgánů ZO

Více

Z Á Z N A M z jednání zastupitelstva obce Čakovičky. 15. října 2008 od 17.00 hodin

Z Á Z N A M z jednání zastupitelstva obce Čakovičky. 15. října 2008 od 17.00 hodin OBEC ČAKOVIČKY Kojetická 32, pošta Mratín, PSČ: 250 63, okr. Mělník 315 682 286, 725 081 025, < ou.cakovicky@seznam.cz Z Á Z N A M z jednání zastupitelstva obce Čakovičky Termín konání : 15. října 2008

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. místo vrchní ministerský rada vedoucí oddělení FM 1909, v odboru 18 Nepřímé daně,

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. místo vrchní ministerský rada vedoucí oddělení FM 1909, v odboru 18 Nepřímé daně, Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení FM 1909, v odboru 18 Nepřímé daně, odd. 1801 Daň z přidané hodnoty Č.j.: MF-19797/2016/3005-2 PID: MFCR6XJPBS

Více

K bodu 2: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2006.

K bodu 2: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2006. Zápis o jednání řádné valné hromady Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem v Hradci Králové, Víta Nejedlého 893, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B,

Více

Obecně závazná vyhláška města Žlutice č. 2/2011 Požární řád obce

Obecně závazná vyhláška města Žlutice č. 2/2011 Požární řád obce Obecně závazná vyhláška města č. 2/2011 Požární řád obce Zastupitelstvo města svým usnesením ZM/2011/8/11 ze dne 31. října 2011 vydává na základě 29 odst. 1 písm o) bod 1 zák. 133/1985 Sb., o požární ochraně

Více

2. CÍL A SOUVISLOSTI VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 1. NÁZEV

2. CÍL A SOUVISLOSTI VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 1. NÁZEV Příloha I Podmínky zadávacího řízení ze dne 2. března 2009 SPECIFIKACE Produkce "open air" festivalu k oslavě Dne Evropy (9. května), který bude informovat o záležitostech EU, propagovat 5.výročí rozšíření

Více

1. 2. 2.1. 3. 4. 5. 2009...8 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 6. 7. - 2009...14 8. 9. O

1. 2. 2.1. 3. 4. 5. 2009...8 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 6. 7. - 2009...14 8. 9. O Výroční zpráva za rok 2009 Občanská poradna Plzeň, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Občanská poradna Plzeň, o.s...3 2.1. Pracovníci občanských poraden...3 3. Poslání a principy...4 4. Historie...6 5.

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE Ve ejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. b) zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon): ZŠ Brno, Bakalovo náb eží 8 nástavba administrativní

Více

Postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků prosinec 2015

Postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků prosinec 2015 pm0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 0 0 E-mail: cvvm@soc.cas.cz Postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků prosinec 0 Větší část

Více

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 tel.: 585 412 493, e-mail: skola@gcajkol.cz vlastimil.kaspir@post.cz www.gcajkol.cz KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ Datum a místo konání: 21.3.2016 v

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 Signatura: af2ls102 Okresní pracoviště Litoměřice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/zařízení: Dům dětí a mládeže ELKO, Lovosice,

Více

Analýza stavu implementace a řízení projektů SA

Analýza stavu implementace a řízení projektů SA Analýza stavu implementace a řízení projektů SA Fáze 2: Analýza stavu projektového řízení ve veřejné správě Zadavatel: Ministerstvo vnitra České republiky Sídlo: Nad štolou 936/3, Praha 7 Holešovice, 170

Více

Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012)

Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012) Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012) Ve dnech 12. 15. 1. 2012 se MAS Střední Povltaví prezentovala na společném stánku se Svazkem obcí Milevska na brněnském veletrhu cestovního ruchu Regiontour

Více

Vyhlášení grantového řízení

Vyhlášení grantového řízení ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor pro informování o evropských záležitostech nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 Praha 1 - Malá Strana telefon 221 774 132 fax: 221 774 289 V Praze dne 25.07.2005 Č.j. 14615/05-OEZ

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-731/14-B. Vyškovská 376, 685 01 Bučovice ddm.bucovice@tiscali.

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-731/14-B. Vyškovská 376, 685 01 Bučovice ddm.bucovice@tiscali. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-731/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 70284083 Identifikátor 600126111 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Dům

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ČESKÉ REPUBLIKY

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ČESKÉ REPUBLIKY STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Asociace nestátních neziskových organizací České republiky(dále jen ANNO ČR nebo Asociace ) je spolkem ve

Více

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

K jednotlivým bodům shora uvedeného programu:

K jednotlivým bodům shora uvedeného programu: Z á p i s z valné hromady Západočeského badmintonového svazu, z.s. konané 6. června 2016 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Přítomni: zástupci

Více

EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE

EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE 2016 EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY, ODBOR VYSOKÝCH ŠKOL, 31. KVĚTNA 2016 Obsah 1. Úvod...

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

Signální zpráva o průběhu realizace projektu Postoje občanů k prevenci kriminality a k bezpečnosti včetně důvěry občanů v bezpečnostní složky 12/2012

Signální zpráva o průběhu realizace projektu Postoje občanů k prevenci kriminality a k bezpečnosti včetně důvěry občanů v bezpečnostní složky 12/2012 Signální zpráva o průběhu realizace projektu Postoje občanů k prevenci kriminality a k bezpečnosti včetně důvěry občanů v bezpečnostní složky 12/2012 Předmětem signální zprávy o průběhu realizace projektu

Více

2002, str. 252. 1 Jírová, H.: Situace na trhu práce v České republice. Transformace české ekonomiky. Praha, LINDE,

2002, str. 252. 1 Jírová, H.: Situace na trhu práce v České republice. Transformace české ekonomiky. Praha, LINDE, Úkolem diplomové práce, jejíž téma je Politika zaměstnanosti (srovnání podmínek v ČR a EU), je na základě vyhodnocení postupného vývoje nezaměstnanosti v České republice od roku 1990 analyzovat jednotlivé

Více

Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc. Často kladené otázky

Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc. Často kladené otázky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 - Malá Strana Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc Často kladené otázky Dotazy k celému PO: Dotaz: Co to přesně

Více

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov 1 Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov Úvodní komentář k případové studii: Střední zdravotnická škola působí v regionu

Více

DPH a účtování přeprava, dovoz, vývoz, služby 5. aktualizované vydání

DPH a účtování přeprava, dovoz, vývoz, služby 5. aktualizované vydání Edice Účetnictví a daně JUDr. Svatopluk Galočík, Ing. František Louša DPH a účtování přeprava, dovoz, vývoz, služby 5. aktualizované vydání Vydala GRADA Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7, jako svou

Více

STANOVY Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky, sportovní svaz policistů a hasičů, z.s.

STANOVY Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky, sportovní svaz policistů a hasičů, z.s. STANOVY Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky, sportovní svaz policistů a hasičů, z.s. (dále jen Unie ) Čl. 1 Název, sídlo, postavení Unie (1) Unie je založena na principu dobrovolnosti

Více

Návrh. poslanců Vojtěch Filipa, Zuzky Bebarové Rujbrové, Stanislava Grospiče a Vojtěcha Adama. na vydání

Návrh. poslanců Vojtěch Filipa, Zuzky Bebarové Rujbrové, Stanislava Grospiče a Vojtěcha Adama. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období 380 Návrh poslanců Vojtěch Filipa, Zuzky Bebarové Rujbrové, Stanislava Grospiče a Vojtěcha Adama na vydání zákona kterým se mění zákon

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0922/2015/VZ-45149/2015/532/KSt Brno: 17. prosince 2015

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0922/2015/VZ-45149/2015/532/KSt Brno: 17. prosince 2015 *UOHSX007XXVS* UOHSX007XXVS ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0922/2015/VZ-45149/2015/532/KSt Brno: 17. prosince 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 ZO/03/2008 Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 Přítomni : Mgr. Václava Kuklíková, Ing. Jaroslav Egrmajer, Ing. Ladislav Vlk, Bc. Michal Hala, MUDr. Karel

Více

Zákon o veřejných zakázkách

Zákon o veřejných zakázkách Zákon o veřejných zakázkách Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále i zákon), je základním stavebním kamenem veřejného investování v České republice. Veřejní a

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání obce Valdíkov

Zpráva o výsledku přezkoumání obce Valdíkov ř a Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Obecni ú d V a l d l k o v Došlodne. ~r2--,:f:-:;-.~2-r:" _~_'k_._ C.). t/.ť//i ( Stejnopis č.: 1 Č. j.: KUJI 8685/2014 KO Zpráva

Více

I. SPRÁVNÍ ORGÁN eská národní banka II. ŽADATEL III. ŽÁDOST VZOR. Sídlo Na P íkop 28, Praha 1, PS 115 03 Podatelna Senovážná 3, Praha 1, PS 115 03

I. SPRÁVNÍ ORGÁN eská národní banka II. ŽADATEL III. ŽÁDOST VZOR. Sídlo Na P íkop 28, Praha 1, PS 115 03 Podatelna Senovážná 3, Praha 1, PS 115 03 Příloha č. 6 k vyhlášce č. 255/2008 Sb. VZOR Žádost o p edchozí souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve zn ní pozd jších p edpis ( dále jen

Více

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s.

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. 1. Základní ustanovení, název a sídlo spolku 1. TJ Sokol Hostivice ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012

Více

DAŇOVÉ AKTULITY 2013. Daň z přidané hodnoty

DAŇOVÉ AKTULITY 2013. Daň z přidané hodnoty DAŇOVÉ AKTULITY 2013 Po dlouhém období daňově lability v oblasti očekávání pro rok 2013 a následující došlo ke schválení kontroverzního daňového balíčku a dalších daňových zákonů a jejich zveřejnění ve

Více

Alternativy zajištění a jejich uplatňování v České republice

Alternativy zajištění a jejich uplatňování v České republice Alternativy zajištění a jejich uplatňování v České republice Mgr. Beáta Szakácsová Bratislava, Slovenská republika Kancelář veřejného ochránce práv 15. června 2015 Nová působnost veřejného ochránce práv

Více

VALNÁ HROMADA 2015. 1. Informace představenstva společnosti o přípravě řádné valné hromady společnosti a výzva akcionářům.

VALNÁ HROMADA 2015. 1. Informace představenstva společnosti o přípravě řádné valné hromady společnosti a výzva akcionářům. VALNÁ HROMADA 2015 1. Informace představenstva společnosti o přípravě řádné valné hromady společnosti a výzva akcionářům. 2. Informace a dokumenty související s odvoláním a volbou členů představenstva

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Konference komunitního plánování sociálních sluţeb v rámci projektu

Konference komunitního plánování sociálních sluţeb v rámci projektu Konference komunitního plánování sociálních sluţeb v rámci projektu VYTVOŘENÍ STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PROSTĚJOVĚ čtvrtek 3. prosinec 2009 9:00 14:30 hodin Kulturní klub U Hradeb

Více

Školení starostů obcí. Povinnosti obce v oblasti požární ochrany 2015

Školení starostů obcí. Povinnosti obce v oblasti požární ochrany 2015 Školení starostů obcí Povinnosti obce v oblasti požární ochrany 2015 Osnova historie požární prevence povinnosti obce v samostatné působnosti povinnosti obce v přenesené působnosti povinnosti obce jakožto

Více

SPOLE NÉ PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN DOHODY O SOU ASNÉM ROZŠÍ ENÍ EVROPSKÉ UNIE A EVROPSKÉHO HOSPODÁ SKÉHO PROSTORU

SPOLE NÉ PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN DOHODY O SOU ASNÉM ROZŠÍ ENÍ EVROPSKÉ UNIE A EVROPSKÉHO HOSPODÁ SKÉHO PROSTORU 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - S-Erklärung Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 13 SPOLE NÁ PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN DOHODY SPOLE NÉ PROHLÁŠENÍ O SOU ASNÉM ROZŠÍ ENÍ EVROPSKÉ UNIE A EVROPSKÉHO

Více

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu Městské části Praha - Ďáblice Obsah: 1) Úvodní

Více

RÁMCOVÁ DOHODA ŠVÝCARSKOU FEDERÁLNÍ RADOU. VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY týkající se

RÁMCOVÁ DOHODA ŠVÝCARSKOU FEDERÁLNÍ RADOU. VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY týkající se RÁMCOVÁ DOHODA MEZI ŠVÝCARSKOU FEDERÁLNÍ RADOU A VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY týkající se IMPLEMENTACE PROGRAMU ŠVÝCARSKO - ČESKÉ SPOLUPRÁCE NA SNÍŽENÍ HOSPODÁŘSKÝCH A SOCIÁLNÍCH ROZDÍLŮ V RÁMCI ROZŠÍŘENÉ EVROPSKÉ

Více

NÚOV Kvalifikační potřeby trhu práce

NÚOV Kvalifikační potřeby trhu práce Zadavatel: Národní ústav odborného vzdělávání v Praze se sídlem: Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10, IČ: 00022179 zastoupený : RNDr. Miroslavem Procházkou, CSc. prostřednictvím osoby pověřené výkonem zadavatelských

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2013 O:

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2013 O: Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2013 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Zastupitelstvo obce

Více

Dopady NOZ na občanská sdružení. Mgr. Marcela Tomaščáková březen 2015

Dopady NOZ na občanská sdružení. Mgr. Marcela Tomaščáková březen 2015 Dopady NOZ na občanská sdružení Mgr. Marcela Tomaščáková březen 2015 Co se stalo dne 1. 1. 2014 vstoupil v účinnost nový občanský zákoník (zák. č. 89/2012 Sb.) + doprovodná legislativa (např. zákon o veřejných

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného vedoucí oddělení hygieny práce Nový Jičín (odborný rada) č.j.: KHSMS/51666/2015 Datum: 14. prosince 2015 Ředitelka Krajská hygienická

Více

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu,

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu, Strana 6230 Sbírka zákonů č. 383 / 2009 Částka 124 383 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI Níže uvedené smluvní strany Koordinátor: Partnerství, o. p. s. SMLOUVA O SPOLUPRÁCI MEZI KRAJI A MĚSTY NA MARKETINGU PRODUKTU LABSKÁ STEZKA Údolní 567/33, 602 00 Brno IČ: 26268817 Odpovědný zástupce: Ing.

Více

www.socialni-zaclenovani.cz

www.socialni-zaclenovani.cz 9. SETKÁNÍ LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ VELKÉ HAMRY 20. června 2014 MěÚ Velké Hamry, 9:00 12:00 Účastníci: Město Velké Hamry Jaroslav Najman Lucie Večerníková Markéta Horneková Základní škola Velké Hamry Tereza

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2013

PRO SCHŮZI VLÁDY. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2013 ÚŘAD VLÁDY ČR Č.j.: 16473/2014-OLP V Praze dne 2014 Výtisk č.: PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2013 Důvod předložení: Materiál je

Více

Kočí, R.: Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana Leges Praha, 2011

Kočí, R.: Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana Leges Praha, 2011 Kočí, R.: Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana Leges Praha, 2011 Účelové komunikace jsou důležitou a rozsáhlou částí sítě pozemních komunikací v České republice. Na rozdíl od ostatních kategorií

Více

ob anské sdružení MALÁ ANTIOCHIA 569 34 Rychnov na Morav 53, tel.: 461 323 129 e-mail: mala.antiochia@seznam.cz I O: 269 855 43, DI : CZ 269 855 43

ob anské sdružení MALÁ ANTIOCHIA 569 34 Rychnov na Morav 53, tel.: 461 323 129 e-mail: mala.antiochia@seznam.cz I O: 269 855 43, DI : CZ 269 855 43 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ ZA ROK 2005 O em se do tete v naší výro ní zpráv : 1. Úvodní slovo 2. Poslání a cíle 3. Naši lenové, lidé ve vedení 4. Zpráva o innosti 5. Finan ní zpráva za rok 2005

Více

MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN

MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009 Zpracoval: Mgr. Jindřich Vašíček Únor 2010 Zpráva o činnosti Městské policie Hodonín za rok 20079 Strana 2 Obsah 1. Úvod 3 2. Personální obsazení 3 3. Činnosti

Více

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy -1- I I. N á v r h VYHLÁŠKY ze dne 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické

Více