EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE"

Transkript

1 2016 EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY, ODBOR VYSOKÝCH ŠKOL, 31. KVĚTNA 2016

2 Obsah 1. Úvod Základní demografické charakteristiky studentské populace Typy a formy studia Využití času Peněžní příjmy a výdaje studentů Mezinárodní mobilita Domácí studium a aspirace SEZNAM ZKRATEK PŘÍLOHA

3 1. Úvod Následující zpráva vychází z pravidelně realizovaného šetření EUROSTUDENT, které zkoumá sociální a ekonomické podmínky studentů v evropských zemích. Poslední, páté šetření proběhlo mezi léty a zúčastnilo se jej celkem 29 zemí. Cílovou skupinou byli všichni studenti terciárního vzdělávání usilující o získání titulu/stupně vzdělávání v programech odpovídajících úrovním ISCED 5, v ČR ekvivalentní vzdělání na VOŠ, ISCED 6, ekvivalentní bakalářskému vzdělání, ISCED 7, odpovídající vzdělání magisterskému, a případně ISCED 8, odpovídající vzdělání doktorskému. Česká republika však do šetření nezahrnula studenty studující v programech na úrovni ISCED 5, tedy studenty VOŠ, a studenty na úrovni ISCED 8 doktorandy. Šetření v České republice probíhalo na základě internetového dotazníku. Šetření přineslo několik podstatných zjištění. Česká republika má jeden z nejvyšších podílů magisterských studentů (32 %) a druhý nejvyšší podíl kombinovaných/distančních studií (29 %). Česká kombinovaná/distanční studia jsou zároveň mnohem méně časově náročná než zahraniční part-time studia. Čeští studenti tráví téměř nejvíce času prací při studiu a zároveň jich téměř nejvíce pracuje (necelé dvě třetiny): čas strávený prací je přitom na úkor jejich studia, především samostudia. Příjem z placeného zaměstnání je zároveň nejdůležitějším zdrojem jejich příjmu, což je v rámci ostatních evropských zemí značně neobvyklé. Čeští studenti získávají nejnižší veřejnou podporu vůbec. Zároveň však takřka neplatí poplatky za studium. I přes to svou finanční situaci jako závažnou nebo velmi závažnou hodnotí téměř nejnižší podíl studentů ze všech zemí, které se šetření zúčastnily. V ČR je jeden z nejvyšších podílů studentů ze všech sledovaných zemí, kteří absolvovali zahraniční studijní zkušenost, definovanou ovšem také jako zahraniční stáž či jazykový kurz. Podíl studentů, kteří absolvovali studijní stáž na zahraniční vysoké škole, je však lehce podprůměrný. Na rozdíl od ostatních evropských zemí, především zemí původní evropské patnáctky, výuka v ČR takřka neprobíhá v cizím jazyce. Čeští studenti jsou s domácím studiem nadprůměrně spokojeni a 64 % z nich chce studovat dál, což je téměř nejvíce ze všech evropských zemí. Nadprůměrně dobře hodnotí své šance na národním trhu práce, jsou však nejpesimističtější ze všech evropských studentů z hlediska svého uplatnění na mezinárodním trhu práce. Tato zpráva je rozdělena na několik hlavních částí, které víceméně korespondují s rozložením hlavní zprávy šetření EUROSTUDENT. Zpráva obsahuje grafy z hlavní zprávy šetření a v příloze tabulky s dalšími relevantními daty. 2

4 2. Základní demografické charakteristiky studentské populace Většina studujících na vysokých školách jsou ženy. V ČR tvoří 57 % všech studentů. Rozdíly na základě pohlaví se však stále projevují ve výběru studijních programů a oborů. Průměrný věk evropských studentů je 24 let. Čeští studenti jsou v průměru o něco starší: v průměru jim je 25 let, ovšem studenti mladší 25 let tvoří 72 % všech českých studentů. Nadpoloviční část studentů v ČR nemá rodiče s vysokoškolským vzděláním. Ve většině evropských zemí je tomu naopak. Většina studentů magisterských programů v ČR naopak pochází z rodin s terciárním vzděláním. Na vysokých školách studuje více žen než mužů, a to ve všech evropských zemích, s výjimkou Německa a Irska: v České republice tvoří ženy 57 % všech studentů. Tento poměr se však liší napříč skupinami studijních programů: na technických školách převažují muži a na humanitních oborech ženy. Česká republika patří mezi země, v nichž tento nepoměr není tak výrazný, přesto však ženy tvoří 66 % studentů humanitních oborů a pouze 30 % studentů oborů technických. (Viz Tab. 1 v Příloze.) Lze tak mluvit o feminizaci vysokého školství napříč zeměmi, rozdíly na základě pohlaví se však stále uplatňují ve výběru studijních programů a oborů. Průměrný věk vysokoškolských studentů v ČR je 25 let, což je o něco více než v průměru evropských zemí (cca 24,25 roku). 72 % českých studentů je však mladších 25 let, zhruba 16 % studentům je potom mezi 25 a 30 roky. Nejmladší studentskou populaci má Rusko, Ukrajina, Gruzie a Arménie, kde je průměrný věk 20 a 21 let, přičemž pouze 10 % studujících je starších 25 let. Spíše starší studentskou populaci mají severské země, kde je průměrný věk studentů 28 a 29 let, přičemž studenti starší 25 let tvoří ve Finsku, Norsku i Švédsku většinu (58 %, 52 %, 53 %). Vzdělání dosažené rodiči studenta se považuje za faktor spojený se zvýhodněním či znevýhodněním studenta v jeho vzdělávací dráze. Mírně nadpoloviční část vysokoškolských studentů v ČR tvoří studenti, jejichž rodiče nemají terciární vzdělání. Obecně jsou v zemích, které se zúčastnily šetření (kromě Norska), podreprezentovaní studenti s nižším vzdělanostním statusem, neboť ve většině zemí tvoří větší část studující s vysokoškolsky vzdělanými rodiči. ČR tedy patří mezi země s vyšší mírou studentů z rodin bez vysokoškolského vzdělání. Zároveň se řadí mezi země s vyšší mírou studentů s rodiči, kteří dosáhli maximálně nižšího sekundárního vzdělání (dle klasifikace ISCED 2, ukončení ZŠ). Podobně jsou na tom Malta, Itálie, Irsko, ale částečně také Polsko a Slovensko. Vysoký podíl takových studentů může být dán poměrně malým zastoupením vysokoškoláků ve starších generacích a zároveň masifikací 3

5 vysokého školství jež byla v ČR nejvýraznější po přelomu tisíciletí a která v nových členských zemích EU (jako je např. ČR, Polsko a Maďarsko) proběhla později než v zemích západní Evropy. To lze vidět i na datech ve srovnání se zeměmi západní Evropy (Dánsko, Nizozemí, Norsko, Německo) je podíl našich vysokoškoláků menší. Lze proto očekávat, že v následujících letech bude mobilita studentů v ČR a v nových zemích EU vyšší a rostoucí, kdežto v západních zemích tento trend nebude tak patrný. Graf 1: Podíl VŠ studentů podle vzdělání rodičů Rozdíly na základě vzdělání rodičů studenta lze vysledovat také v typu studijního programu, ve kterém studují. V magisterských programech téměř ve všech evropských zemích studuje většina studentů z rodin s terciárním vzděláním a téměř ve všech zemích je jejich podíl znatelně vyšší. V České republice je tento rozdíl zvláště výrazný: činí více než 10 p. b., stejně jako v Gruzii, v Nizozemí a v Rusku (tj. podíl studentů z rodin s nižším vzděláním se změní o více než 10 p. b. v magisterském stupni ve prospěch studentů z rodin s vysokoškolským vzděláním; viz Tab. 2 v Příloze). 4

6 3. Typy a formy studia 32 % českých studentů studuje v magisterských programech, což je jeden z nejvyšších podílů v evropských zemích. 29 % studentů v ČR studuje v rámci kombinovaného a distančního studia, což je druhý nejvyšší podíl mezi zkoumanými zeměmi. Kombinovaná a distanční forma studia v ČR vyžaduje po studentech výrazně méně času než forma prezenční. Kombinovaná a distanční forma studia v ČR je v porovnání s part-time studiem v zahraničí výrazně méně náročná. 32 % studentů v ČR studuje v magisterských studijních programech, což je v rámci zkoumaných zemí třetí nejvyšší podíl, po Švédsku (46 %) a Finsku (37 %). Dvě třetiny (68 %) všech studujících tvoří bakalářští studenti, což je mírně podprůměrný podíl. V České republice však nestudují žádní studenti v programech krátkého cyklu: ty existují zhruba ve třetině zemí, které se šetření zúčastnily, a v některých z nich v těchto programech studuje čtvrtina studentů. 29 % studentů v ČR studuje v kombinované nebo v distanční formě studia, což je téměř nejvíce mezi zeměmi, které se šetření zúčastnily. Je však třeba vzít v potaz, že naše kombinovaná a distanční studia byla pro účely šetření interpretována jako ekvivalent parttime studia v ostatních zemích a mezinárodní srovnání tím může být výrazně ovlivněno. Více studentů v kombinované či distanční formě studuje pouze v Polsku (36 %). Po ČR následuje Litva (26 %), Malta (26 %) a Chorvatsko (25 %). Ve Finsku je takových studentů 17 %, v Nizozemsku 11 % a v Německu pouze 1 %. Intenzita studia v programech v kombinované a distanční formě je v ČR výrazně nižší než v programech prezenčních: zatímco 70 % prezenčních studentů tráví studiem více než 20 hodin týdně, v případě kombinovaného a distančního studia je to 20 %. Zahraniční srovnání je zde výrazně ovlivněno odlišnostmi mezi part-time studiem v zahraničí a kombinovaným/distančním studiem u nás: part-time studium ve všech ostatních zemích je náročnější, když v průměru zhruba polovina part-time studentů v zahraničí tráví studiem více než 20 hodin týdně. 5

7 4. Využití času Čeští studenti v průměru vynakládají nejvíce času na placené zaměstnání ve srovnání s vyučováním a samostudiem. V rámci zkoumaných zemí totéž platí pouze o Maltě a Polsku. Při studiu pracují dvě třetiny českých studentů, což je třetí největší podíl v evropských zemích. Placené zaměstnání nejvíce zkracuje čas na samostudium: čeští studenti samostudiem tráví téměř nejméně času ze všech zkoumaných zemí. Většina (70 %) studentů napříč evropskými zeměmi věnuje nejvíce svého času vyučování (ve srovnání se samostudiem a placeným zaměstnáním). V České republice však, společně s Maltou a Polskem, studenti věnují nejvíce svého času zaměstnání: 14, resp. 19 hodin týdně v případě studentů z rodin bez vysokoškolského vzdělání. Např. ve Finsku studenti tráví prací 5, resp. 11 hodin týdně, v Německu 7, resp. 8 hodin. V zemích jako je Švédsko, Nizozemsko, Norsko, Dánsko a Rakousko studenti věnují nejvíce času samostudiu. Čeští studenti však samostudiu věnují téměř nejméně času ze zkoumaných zemí: konkrétně 9, resp. 10 hodin týdně v případě studentů z rodin bez vysokoškolského vzdělání. (Viz Tab. 3 v Příloze.) Při studiu přitom pracují dvě třetiny českých studentů, což je téměř nejvíce ze zkoumaných zemí. Na rozdíl od většiny ostatních zemí přitom na zaměstnání při studiu nemá vliv, zda studenti žijí s rodiči, nebo ne. Více vysokoškoláků při studiu pracuje pouze v Irsku (85 % studentů, kteří žijí sami, 80 % studentů, kteří žijí s rodiči) a Nizozemsku (75 %, 79 %). (Viz Tab. 4 a 5 v Příloze.) V zemích EUROSTUDENT studenti v průměru stráví 38 hodin týdně aktivitami spojenými se studiem (20 na vyučování a 18 na samostudium). Ukazuje se, že hodiny strávené zaměstnáním snižují čas věnovaný studijním aktivitám v poměru 1:1 na úkor volného času. Hlavní motivací pro výdělečnou činnost českých studentů je financování životních nákladů: jako hlavní důvod ji uvedlo 64 % pracujících studentů. Graf 3: Časová dotace aktivit studentů 6

8 5. Peněžní příjmy a výdaje studentů Čeští studenti, kteří nežijí s rodiči, mají v průměru k dispozici 496 Euro měsíčně. To je téměř polovina oproti průměru zkoumaných zemí (ovšem bez zohlednění odlišné cenové hladiny). Podpora studentů z veřejných zdrojů je v ČR vůbec nejnižší mezi evropskými zeměmi: získává ji nejmenší podíl studentů a zároveň tvoří nejnižší podíl jejich příjmů. Čeští studenti, kteří nežijí s rodiči, v porovnání s ostatními zeměmi získávají z vlastní placené práce téměř největší podíl svých příjmů: necelých 60 %. Čeští studenti takřka neplatí poplatky za studium. Jako závažnou svou finanční situaci hodnotí pouze 14 % studentů v ČR, což je druhý nejnižší podíl mezi všemi sledovanými zeměmi. Příjmy českých studentů jsou ve srovnání s ostatními zeměmi podprůměrné. Průměrný příjem studentů nežijících s rodiči ve zkoumaných zemích dosahuje zhruba 885 Euro měsíčně, čeští studenti mají k dispozici průměrně 496 Euro. O něco vyšší příjmy mají chorvatští studenti (516 Euro), o něco nižší studenti maďarští (486 Euro) a bulharští (481 Euro). V zemích západní Evropy je průměrný výdělek studentů nežijících s rodiči mnohem vyšší: např. ve Finsku Euro, v Nizozemí Euro a v Německu 903 Euro. Absolutní hodnoty příjmu studentů však mají relativně nízkou vypovídací hodnotu kvůli odlišné cenové hladině a odlišné míře bohatství jednotlivých zemí. EUROSTUDENT však bohužel nenabízí normalizované hodnoty (např. paritou kupní síly). (Viz Tab. 6 v Příloze.) Podpora studentů z veřejných zdrojů je v České republice vůbec nejnižší ze všech sledovaných zemí. Získává ji nejmenší podíl studentů a zároveň dosahuje nejnižšího podílu měsíčních příjmů. Průměrně je v evropských zemích podporováno ze státních zdrojů 35 % studentů a tato podpora tvoří 29 % ze všech příjmů studenta. V severských státech, Německu a Polsku však podporu z veřejných zdrojů získává přes 35 % studentské populace (v Nizozemí 70 %, v Norsku až 75 %) a veřejné zdroje zároveň tvoří důležitou část příjmu studentů: v Německu 51 % veškerého příjmu u 35 % studentů, v Nizozemí 28 % u 70 % všech studentů. V ČR získává z veřejných zdrojů podporu pouze 9 % studentů a tvoří 7 % celkového příjmu studenta. 7

9 Graf 2: Důležitost příjmů z veřejných financí Vlastní příjmy ze zaměstnání v ČR tvoří jeden z nejvyšších podílů příjmů studentů, kteří nežijí s rodiči mezi všemi sledovanými zeměmi. Zatímco průměrný samostatně žijící student v těchto zemích financuje placenou prací 35 % svého studia, v České republice je to 58 %. Více své studium financují pouze estonští studenti (60 %). Své studium z nadpoloviční většiny z placené práce financují studenti pouze v pěti zemích: v Estonsku, v ČR, na Maltě, v Polsku a ve Finsku. Graf 4: Podíl příjmů ze zaměstnání studentů, kteří nežijí s rodiči Čeští studenti téměř nejsou zatíženi poplatky za studium: v bakalářském studiu je platí pouze 2 % studentů, což je druhý nejmenší podíl ze všech sledovaných zemí. ČR se tak řadí mezi země s fakticky bezplatným studiem jako je Finsko, Dánsko a Nizozemsko. V zemích jako Polsko, Maďarsko a pobaltské země platí poplatky spojené se studiem necelých 40 % studentů. V zemích jako Švýcarsko, Itálie a Slovensko za studium platí téměř všichni studenti. 8

10 Graf 5: Podíl bakalářských studentů, kteří platí poplatky spojené se studiem Čeští studenti relativně zřídka považují svou finanční situaci za závažnou: jako takovou ji hodnotí 14 % studentů, což je druhý nejnižší podíl po Německu s 13 %. Svou finanční situaci jako závažnou hodnotí v průměru 30 % studentů v evropských zemích. Pozoruhodný je velký podíl studentů, kteří svou finanční situaci považují za závažnou v bohatých severských zemích se štědrou podporou studentů jako je Dánsko (36 %) a Norsko (43 %). Graf 7: Hodnocení finanční situace studenta Vzhledem k nízké veřejné podpoře studentů a k vysokému podílu pracujících studentů, lze usuzovat, že studenti prací při studiu v ČR výrazně kompenzují náklady na život a studium, byť patrně, vzhledem k tomu, že svou finanční situaci relativně zřídka hodnotí negativně, v dostatečné míře. Takový model však může být problematický pro studenty, kteří mají vlastní rodinu nebo kteří se starají o nějakého člena rodiny. Především však takový model negativně ovlivňuje čas, který studenti tráví studiem. 9

11 6. Mezinárodní mobilita 27 % českých studentů má zkušenost se studiem v zahraničí, což je jeden z největších podílů ze všech sledovaných zemí. Jako zahraniční studijní zkušenost jsou však chápány i stáže a jazykové kurzy. Studium na zahraniční vysoké škole absolvovalo pouze 6 % studentů, tedy lehce podprůměrný podíl ve srovnání s ostatními zeměmi. Takto definovaná zahraniční zkušenost je poměrně výrazně sociálně selektivní: zahraniční studijní pobyt na vysoké škole absolvoval dvojnásobný podíl studentů z rodin s VŠ vzděláním proti studentům z rodin bez VŠ vzdělání. Finanční náklady jsou důležitou překážku pro studijní výjezd: jako překážku je vnímá 47 % českých studentů, kteří neplánují studovat na zahraniční vysoké škole. V průměru šetřených zemí však finance jako zásadní překážku uvádí výrazně větší podíl (63 %) takových studentů. 67 % studentů uvádí jako hlavní finanční zdroj svého výjezdu veřejné zdroje, což je ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi nadprůměrná hodnota. 82 % studentů pro výjezd využívá zdroje rodičů či partnera, což je téměř nejvíce mezi sledovanými zeměmi. V ČR se takřka nevyučuje v cizím jazyce: pouze 2 % studia probíhají v cizím jazyce, což je téměř nejmenší podíl ze všech evropských zemí. 27 % studentů v ČR má zkušenost se studiem v zahraničí (které zahrnuje také jazykové kurzy, stáže atp.), což je jeden z nejvyšších podílů ze všech sledovaných zemí. Více studentů studovalo v zahraničí pouze v Norsku (28 %), ve Finsku (33 %) a v Dánsku (39 %). V průměru sledovaných zemí má zahraniční studijní zkušenost 16 % studentů. Graf 8: Podíl studentů se zahraniční studijní zkušeností 10

12 Bez zohlednění stáží a jazykových kurzů však ČR patří spíše k podprůměru evropských zemí: pouze 6 % studentů studovalo na zahraniční vysoké škole proti průměrným 7 %. Poměrně výrazný vliv na studium v zahraničí má přitom vzdělání rodičů: zatímco 8 % studentů z rodin s VŠ vzděláním studovalo vysokou školu v zahraničí, v případě studentů z rodin bez VŠ vzdělání to byly 4 %. Graf 9 a 10: Studium v zahraničních vysokoškolských studijních programech dle vzdělání rodičů Překážky absolvování studia v zahraničí jsou různé. V průměru všech zemí studenti bez zahraniční zkušenosti, kteří takovou zkušenost ani neplánují, uvádějí náklady spojené s výjezdem (63 %) a oddělení od rodiny, přátel a dětí (47 %). Následují nedostatečné jazykové schopnosti (29 %), problém s uznáním kreditů získaných v zahraničí (24 %) a nedostatek informací od domácí instituce (22 %). Čeští studenti nepociťují jako tak závažný problém finanční náklady: ty jsou překážkou pro 47 % z nich a příliš se neliší ve vnímání závažnosti oddělení od blízkých (49 %), nedostatečných jazykových znalostí (31 %) a uznání kreditů získaných v zahraničí (25 %). Lépe hodnotí také informace poskytované domácí institucí: informovanost jako překážku chápe pouze 14 % z nich. 11

13 Nejdůležitějším zdrojem financování studia v zahraničí jsou studijní granty z Evropské unie, jako primární zdroj je uvádí 44,5 % českých studentů. Společně s dalšími granty (resp. veřejnými zdroji) tvoří primární zdroj financí pro 67 % studentů, což je jeden z nejvyšších podílů mezi sledovanými zeměmi: např. ve Finsku je to 53 %, v Norsku 60 %, v Nizozemí 35 % a v Dánsku 32 %. Graf 11: Primární zdroj financování zahraničního studia 82 % studentů však zároveň pro svůj výjezd využívá podporu své rodiny či partnera, což je rovněž jeden z nejvyšších podílů mezi sledovanými zeměmi. Graf 12: Využití financí rodiny či partnera pro studium v zahraničí 12

14 29 % českých studentů uvádí, že ovládá (velmi) dobře alespoň dva cizí jazyky, což je jeden z nejvyšších podílů mezi všemi sledovanými zeměmi. Větší podíl uvádí pouze Malta, Slovinsko, Srbsko, Švýcarsko a Arménie. Je však otázkou, zda výsledky nejsou ovlivněny tím, že někteří studenti jako jeden z cizích jazyků počítali slovenštinu. Z hlediska jazykových kompetencí ve dvou jazycích však panují velké rozdíly mezi českými studenty z rodin s VŠ vzděláním a z rodin bez VŠ vzdělání: rozdíl činí více než 10 p. b. Tento rozdíl patří k téměř nejvyšším mezi všemi sledovanými zeměmi. Graf 13: Hodnocení vlastních jazykových schopností Dobrá úroveň jazykových kompetencí českých studentů však nekoresponduje s mírou domácího studia, které se odehrává v cizím jazyce: Česká republika patří k zemím bývalého východního bloku, v nichž podíl výuky v cizím jazyce nepřesahuje 2 %. V severských zemích je tento podíl více než 20%. Graf 14: Podíl výuky v domácích studijních programech v cizím jazyce 13

15 7. Domácí studium a aspirace Čeští studenti jsou nadprůměrně spokojeni s domácími studijními programy. Čeští studenti hodnotí nadprůměrně pozitivně své vyhlídky na národním pracovním trhu a podprůměrně na mezinárodním trhu práce. Celkem 64 % bakalářských studentů chce pokračovat ve studiu, což je téměř nejvíce studentů ze všech sledovaných zemí. Pouze 4 % z těchto studentů však chtějí studovat magisterský program v zahraničí. To je druhý nejnižší podíl ze všech sledovaných zemí. Čeští studenti patří k nejspokojenějším ze všech zemí, které se zúčastnily šetření, co se týče studijního programu. Po irských studentech (84 %) jsou nejčastěji spokojeni s kvalitou výuky (78 %), po estonských studentech (82 %) jsou nejčastěji spokojeni se studijním vybavením (80 %). Nadprůměrně často jsou rovněž spokojeni s organizací studií a rozvrhem a s přístupem administrativy ke studentům. Ve všech oblastech jsou u nás studenti spokojenější než např. studenti v Norsku, Nizozemsku, Dánsku, ale i na Slovensku, v Polsku či Maďarsku. Grafy 15, 16, 17 a 18: Spokojenost studentů s kvalitou výuky, s organizací studia, s přístupem ke studentům a se studijním vybavením 14

16 Nadprůměrně dobře hodnotí čeští studenti své šance na uplatnění na pracovním trhu: téměř 60 % je hodnotí jako (velice) dobré, zatímco v průměrné evropské zemi je to necelých 50 % studentů. Podprůměrně však hodnotí své šance na mezinárodním trhu práce: jako (velice) dobré je hodnotí necelých 30 % oproti průměru 40 %. Čeští studenti jsou tak ohledně svého uplatnění na mezinárodním trhu práce druzí nejpesimističtější ze všech sledovaných zemí. Graf 19: Očekávané uplatnění na národním a mezinárodním trhu Téměř dvě třetiny českých studentů chtějí pokračovat ve studiu. Jde o jeden z nejvyšších podílů po Ukrajině (75 %), Gruzii (71 %), Rumunsku (64 %) a Černé Hoře (67 %). Graf 20: Pokračování ve studiu 15

17 Téměř všichni bakalářští studenti v ČR, kteří chtějí pokračovat v dalším studiu, chtějí i nadále studovat v ČR. Pouze 4 % by chtěli magisterský program studovat v zahraničí (9 % nerozhodnuto). Podobně je na tom Irsko (3 %), Polsko (5 %), Ukrajina (6 %), Slovensko (6 %), Dánsko (6 %) a Nizozemí (6 %). Celkově je však tento podíl druhý nejnižší ze všech sledovaných zemí. Graf 21: Pokračování studia v zahraničí 16

18 SEZNAM ZKRATEK AM Arménie LT Litva AT Rakousko LV Lotyšsko BA Bosna a Hercegovina ME Černá Hora CH Švýcarsko MT Malta CZ Česka republika NL Nizozemsko DE Německo NO Norsko DK Dánsko PL Polsko EE Estonsko RO Rumunsko FI Finsko RS Srbsko FR Francie RU Rusko HR Chorvatsko SE Švédsko HU Maďarsko SI Slovinsko GE Gruzie SK Slovensko IE Irsko UA Ukrajina IT Itálie 17

19 PŘÍLOHA Tab. 1: Podíl žen dle typu studia 18

20 Tab. 2: Charakteristiky studentů, jejichž rodiče mají a nemají terciární vzdělání 19

21 Tab. 3: Časová dotace studentů 20

22 Tab. 4 a 5 Pracující studenti, kteří žijí s rodiči, a pracující studenti, kteří nežijí s rodiči 21

23 Tab. 6: Měsíční příjmy studentů podle typu programu a podle toho, zda žijí s rodiči 22

Velké rozdíly v rozsahu práce v atypickou dobu mezi profesemi a odvětvími

Velké rozdíly v rozsahu práce v atypickou dobu mezi profesemi a odvětvími 3. 2. 2014 Velké rozdíly v rozsahu práce v atypickou dobu mezi profesemi a odvětvími V roce 2012 pracoval v rámci referenčního období čtyř týdnů alespoň někdy večer každý třetí respondent. Frekvence noční

Více

HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ. Populace a oblast testování Žáci 4. ročníku Čtenářská gramotnost Žáci 4. ročníku Žáci 8. ročníku Cyklus Pětiletý Čtyřletý

HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ. Populace a oblast testování Žáci 4. ročníku Čtenářská gramotnost Žáci 4. ročníku Žáci 8. ročníku Cyklus Pětiletý Čtyřletý PIRLS 2011 & TIMSS 2011 HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ Oba projekty organizuje Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků vzdělávání IEA se sídlem v Amsterodamu. Do šetření PIRLS 2011 se zapojilo celkem 45 zemí, šetření

Více

ČTVRT MILIÓNU NEAKTIVNÍCH DŮCHODCŮ CHTĚLO PRACOVAT

ČTVRT MILIÓNU NEAKTIVNÍCH DŮCHODCŮ CHTĚLO PRACOVAT ČTVRT MILIÓNU NEAKTIVNÍCH DŮCHODCŮ CHTĚLO PRACOVAT V roce 2012 byli v rámci výběrového šetření pracovních sil dotazováni respondenti ve věku 50-69 let na téma jejich odchodu do důchodu. Přechod mezi aktivitou

Více

Metodické pokyny Obsah

Metodické pokyny Obsah Metodické pokyny Obsah Metodické pokyny... 1 1. Úvod... 2 2. Definice... 2 2.1. Zahrnutí příjemci... 2 2.2. Kategorie plnění... 2 2.2.1. Plnění poskytovaná zdravotnickým odborníkům... 2 2.2.2. Plnění poskytovaná

Více

Spole ná žádost zam stnance a zam stnavatele o vystavení potvrzení o p íslušnosti k právním p edpis m sociálního zabezpe ení

Spole ná žádost zam stnance a zam stnavatele o vystavení potvrzení o p íslušnosti k právním p edpis m sociálního zabezpe ení Eviden ní štítek Spole ná žádost zam stnance a zam stnavatele o vystavení potvrzení o p íslušnosti k právním p edpis m sociálního zabezpe ení Tato žádost slouží pro ú ely ur ení p íslušnosti k právním

Více

Velikost pracovní síly

Velikost pracovní síly Velikost pracovní síly Velikost pracovní síly v kraji rostla obdobně jako na celorepublikové úrovni. Velikost pracovní síly 1 na Vysočině se v posledních letech pohybuje v průměru kolem 257 tisíc osob

Více

Postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků prosinec 2015

Postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků prosinec 2015 pm0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 0 0 E-mail: cvvm@soc.cas.cz Postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků prosinec 0 Větší část

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 80 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory obyvatel na zadlužení a přijatelnost

Více

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Ing. Jiří Čarský, Ph.D. (Duben 2007) Komplexní přehled o podílu jednotlivých druhů

Více

Definice, metody měření a výpočtu

Definice, metody měření a výpočtu Číslo Parametr znění Definice, metody měření a výpočtu Subjekt 1 Průměrná doba, za kterou je zřízeno připojení v pevném místě k veřejné telefonní síti Doba, za kterou je zřízeno připojení v pevném místě

Více

7. Domy a byty. 7.1. Charakteristika domovního fondu

7. Domy a byty. 7.1. Charakteristika domovního fondu 7. Domy a byty Sčítání lidu, domů a bytů 2011 podléhají všechny domy, které jsou určeny k bydlení (např. rodinné, bytové domy), ubytovací zařízení určená k bydlení (domovy důchodců, penziony pro důchodce,

Více

Preference v u ívání prost edk elektronické komunikace áky a studenty

Preference v u ívání prost edk elektronické komunikace áky a studenty Preference v u ívání prost edk elektronické komunikace áky a studenty (dotazníkový pr zkum) Zuzana Pustinová Dne ní doba nabízí mnohé mo nosti, jak komunikovat, ani by se ú astníci hovoru nacházeli na

Více

Obsah Celex č. Ustanovení 32013L0055

Obsah Celex č. Ustanovení 32013L0055 Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis ES Ustanovení novely zákona č. 360/1992 Sb. Obsah Celex č. Ustanovení 23 odst. 7 písm. d) d) osvědčení, že dotčená osoba je držitelem dokladu o dosažené

Více

Názory na bankovní úvěry

Názory na bankovní úvěry INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/2007 DLUHY NÁM PŘIPADAJÍ NORMÁLNÍ. LIDÉ POKLÁDAJÍ ZA ROZUMNÉ PŮJČKY NA BYDLENÍ, NIKOLIV NA VYBAVENÍ DOMÁCNOSTI. Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru

Více

Postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků říjen a listopad 2015

Postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků říjen a listopad 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 210 10 91 E-mail: cvvm@soc.cas.cz Postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků říjen a listopad

Více

7. Dynamika nevýznamnějších výdajových položek vládního sektoru v období konsolidace veřejných rozpočtů

7. Dynamika nevýznamnějších výdajových položek vládního sektoru v období konsolidace veřejných rozpočtů Vybrané aspekty vývoje hospodaření vládního sektoru v zemích EU kód 87-13 7. Dynamika nevýznamnějších výdajových položek vládního sektoru v období konsolidace veřejných rozpočtů Potřeba podrobnějšího pohledu

Více

Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky

Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky Výstup projektu Předvídání kvalifikačních potřeb (PŘEKVAP) Zpracoval: Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí P R O F I L S K U P I N Y P O V O L Á N Í Pracovníci

Více

Průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě

Průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě Průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě Česká republika Únor 2016 7. ročník Contents V pořadí sedmý průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě probíhal v říjnu a listopadu. Průzkumu

Více

PŘEHLED VYBRANÝCH ZJIŠTĚNÍ DOTAZNÍK PRO ABSOLVENTY POBYTŮ ERASMUS 2004-2012

PŘEHLED VYBRANÝCH ZJIŠTĚNÍ DOTAZNÍK PRO ABSOLVENTY POBYTŮ ERASMUS 2004-2012 PŘEHLED VYBRANÝCH ZJIŠTĚNÍ DOTAZNÍK PRO ABSOLVENTY POBYTŮ ERASMUS 2004-2012 Úvod Zpráva přibližuje hlavní zjištění z dotazníkového šetření mezi absolventy studijních pobytů a pracovních stáží. Dům zahraniční

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) L 46/8 23.2.2016 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/248 ze dne 17. prosince 2015, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu

Více

ČR A EU V ROCE 2015. Výsledky průzkumu veřejného mínění a výzvy pro rok 2015. Tomáš Prouza, státní tajemník pro evropské záležitosti

ČR A EU V ROCE 2015. Výsledky průzkumu veřejného mínění a výzvy pro rok 2015. Tomáš Prouza, státní tajemník pro evropské záležitosti ČR A EU V ROCE 2015 Výsledky průzkumu veřejného mínění a výzvy pro rok 2015 Tomáš Prouza, státní tajemník pro evropské záležitosti JAK VNÍMAJÍ ČEŠI UNII? Přes polovina populace považuje členství ČR v EU

Více

Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 2016

Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 2016 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 2016

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.12.2015 COM(2015) 665 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2014 CS CS ZPRÁVA KOMISE

Více

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Czech Republic

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Czech Republic ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Czech Republic FL - Companies engaged in online activities CZ A Prodává Vaše společnost na internetu anebo využívá

Více

1. DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍŤ V OKRESECH ČR

1. DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍŤ V OKRESECH ČR 1. DÁIČNÍ A SIIČNÍ SÍŤ V OKRESE ČR Pro dopravu nákladů, osob a informací jsou nutné podmínky pro její realizaci, jako je kupříkladu vhodná dopravní infrastruktura. V případě pozemní silniční dopravy to

Více

Nástroje ke zvýšení pracovní mobility v ČR kombinovaná databáze práce a bydlení

Nástroje ke zvýšení pracovní mobility v ČR kombinovaná databáze práce a bydlení Nástroje ke zvýšení pracovní mobility v ČR kombinovaná databáze práce a bydlení Petr SUNEGA petr.sunega@soc.cas.cz http://seb.soc.cas.cz Oddělení socioekonomie bydlení Struktura prezentace Důvody pro zkoumání

Více

STAV ZUBNÍ HYGIENY V ČR

STAV ZUBNÍ HYGIENY V ČR STAV ZUBNÍ HYGIENY V ČR Hlavní zjištění kvantitativního průzkumu provedeného mezi pacienty zubních lékařů Říjen 2006 OBSAH Hlavní zjištění strana 3 Příloha - grafy strana 6 Realizátor projektu strana 14

Více

Sociálně demografická analýza ( zdroj ČSÚ rok 2007 ke dni 31.5. 2008) Pozn. : Analýza je zaměřena především na kriminálně rizikové skupiny.

Sociálně demografická analýza ( zdroj ČSÚ rok 2007 ke dni 31.5. 2008) Pozn. : Analýza je zaměřena především na kriminálně rizikové skupiny. Podklad č. 3 ke Koncepci prevence kriminality hl.m. Prahy na léta 2009 až 2012 Sociálně demografická analýza ( zdroj ČSÚ rok 2007 ke dni 31.5. 2008) Pozn. : Analýza je zaměřena především na kriminálně

Více

Rychnov nad Kněžnou. Trutnov VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V LETECH 1998 AŽ 2007 29

Rychnov nad Kněžnou. Trutnov VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V LETECH 1998 AŽ 2007 29 3. Bytová výstavba v okresech Královéhradeckého kraje podle fází (bez promítnutí územních změn) Ekonomická transformace zasáhla bytovou výstavbu velmi negativně, v 1. polovině 90. let nastal rapidní pokles

Více

Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku

Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku Čl. I Úvodní ustanovení 1. Petrov, občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží brněnské diecéze, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

Studijní opora. Název předmětu: Organizační chování. Zpracoval: Mgr. Jaromír Ďuriš

Studijní opora. Název předmětu: Organizační chování. Zpracoval: Mgr. Jaromír Ďuriš Studijní opora Název předmětu: Organizační chování Zpracoval: Mgr. Jaromír Ďuriš Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského

Více

Zdravotně rizikové chování mládeže v Česku

Zdravotně rizikové chování mládeže v Česku Zdravotně rizikové chování mládeže v Česku Dagmar Dzúrová, Ladislav Csémy, Jana Spilková a Michala Lustigová (eds.) Období dospívání představuje v epidemiologickém výzkumu chování specifické, a pro další

Více

ZA6585. Flash Eurobarometer 421 (Internationalisation of Small and Medium-Sized Enterprises) Country Questionnaire Czech Republic

ZA6585. Flash Eurobarometer 421 (Internationalisation of Small and Medium-Sized Enterprises) Country Questionnaire Czech Republic ZA Flash Eurobarometer (Internationalisation of Small and Medium-Sized Enterprises) Country Questionnaire Czech Republic A Číslo Flash FL A B Země FL B C Číslo rozhovoru FL C NACE Kód NACE (Informace o

Více

Shoda dosaženého vzdělání a vykonávaného zaměstnání - 2005

Shoda dosaženého vzdělání a vykonávaného zaměstnání - 2005 Shoda dosaženého vzdělání a vykonávaného zaměstnání - 2005 Mgr. Gabriela Doležalová Ing. Jiří Vojtěch Praha 2006 OBSAH 1. Úvod... 2 2. Východiska analýzy, metodika a cíle... 3 3. Profesní struktura absolventů

Více

5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz Úroveň pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz je v zásadě dána dvěma rozdílnými faktory. Prvým z nich je objektivní

Více

Odůvodnění veřejné zakázky. Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby

Odůvodnění veřejné zakázky. Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby Odůvodnění veřejné zakázky Veřejná zakázka Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby Zadavatel: Právní forma: Sídlem: IČ / DIČ: zastoupen: EAST

Více

HODNOCENÍ VÝVOJE NEHODOVOSTI V ROCE 2012 A POROVNÁNÍ SE STÁTY EU

HODNOCENÍ VÝVOJE NEHODOVOSTI V ROCE 2012 A POROVNÁNÍ SE STÁTY EU HODNOCENÍ VÝVOJE NEHODOVOSTI V ROCE 2012 A POROVNÁNÍ SE STÁTY EU Ing. Petr Pokorný, Mgr. Zuzana Strnadová, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i, červen 2013 Email: petr.pokorny@cdv.cz, zuzana.strnadova@cdv.cz

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 102 120/99-4033 Oblastní pracoviště č.10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 102 120/99-4033 Oblastní pracoviště č.10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 102 120/99-4033 Oblastní pracoviště č.10 Signatura: tj1cs103.doc Okresní pracoviště Chrudim INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Chrudim, Olbrachtova 291 adresa:

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta provozně ekonomická Obor: Provoz a ekonomika Statistické aspekty terénních průzkumů Vedoucí diplomové práce: Ing. Pavla Hošková Vypracoval: Martin Šimek 2003

Více

Fakta na dosah. Analýza předpokladů a vzdělávacích potřeb pedagogických pracovníků pro zkvalitňování jejich práce. Učitelé ZŠ a SŠ

Fakta na dosah. Analýza předpokladů a vzdělávacích potřeb pedagogických pracovníků pro zkvalitňování jejich práce. Učitelé ZŠ a SŠ Analýza předpokladů a vzdělávacích potřeb pedagogických pracovníků pro zkvalitňování jejich práce Učitelé ZŠ a SŠ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 7. května 2009 Fakta na dosah 1 Firma je

Více

Graf 21: Rozvody v ČR a podíl rozvodů cizinců v letech 1995 2008 (Pramen: ČSÚ) 36 000 6,0 28 000 3,0

Graf 21: Rozvody v ČR a podíl rozvodů cizinců v letech 1995 2008 (Pramen: ČSÚ) 36 000 6,0 28 000 3,0 4.Rozvody cizinců Třetím analyzovaným procesem je rozvodovost. Zatímco se počet sňatků pohyboval na úrovni minimálně 5 tis. ročně, z grafu 21 je patrné, že počet rozvodů je nižší. Ročně dojde k rozvodu

Více

JAK ČEŠI TRÁVÍ ČAS? VÝSLEDKY 1. ROČNÍKU VÝZKUMU PROMĚNY ČESKÉ SPOLEČNOSTI 2015

JAK ČEŠI TRÁVÍ ČAS? VÝSLEDKY 1. ROČNÍKU VÝZKUMU PROMĚNY ČESKÉ SPOLEČNOSTI 2015 JAK ČEŠI TRÁVÍ ČAS? VÝSLEDKY 1. ROČNÍKU VÝZKUMU PROMĚNY ČESKÉ SPOLEČNOSTI 2015 MATERIÁL K TISKOVÉ KONFERENCI 20. 6. 2016 Sociologický ústav AV ČR červen 2016 www.promenyceskespolecnosti.cz PROČ ZKOUMAT,

Více

Energetické úspory jako nástroj ke zvyšování konkurenceschopnosti a technologické vyspělosti českého průmyslu

Energetické úspory jako nástroj ke zvyšování konkurenceschopnosti a technologické vyspělosti českého průmyslu Energetické úspory jako nástroj ke zvyšování konkurenceschopnosti a technologické vyspělosti českého průmyslu Vladimír Dlouhý prezident Hospodářské komory ČR konference Energetické úspory jako příležitost

Více

SKP Jihlava. Poslání a cíl naší práce

SKP Jihlava. Poslání a cíl naší práce Poslání a cíl naší práce Posláním našeho azylového domu je poskytnutí celkového hmotného zaopatření a sociálně psychologická pomoc lidem, kteří se vlivem různých životních situací ocitli na pokraji lidské

Více

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

Uplatňování nařízení o vzájemném uznávání u předmětů z drahých kovů

Uplatňování nařízení o vzájemném uznávání u předmětů z drahých kovů EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO PODNIKY A PRŮMYSL Pokyny 1 V Bruselu dne 1. února 2010 - Uplatňování nařízení o vzájemném uznávání u předmětů z drahých kovů 1. ÚVOD Účelem tohoto dokumentu je

Více

NADANÝ ŽÁK A JEHO MOŽNOSTI ROZVOJE VE VOLNÉM ČASE

NADANÝ ŽÁK A JEHO MOŽNOSTI ROZVOJE VE VOLNÉM ČASE 1 PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ NADANÝCH ŽÁKŮ NADANÝ ŽÁK A JEHO MOŽNOSTI ROZVOJE VE VOLNÉM ČASE Ing. Jaroslav Broulík Projekt OPVK reg.č. CZ.1.07/.1.2.00/08.0126 2 Základní údaje o projektu Prioritní osa 1 Počáteční

Více

Návrh ZÁKON. ze dne... 2015, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Návrh ZÁKON. ze dne... 2015, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Návrh ZÁKON ze dne...... 2015, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon

Více

Důchody: systém starobního důchodu v ČR

Důchody: systém starobního důchodu v ČR ČESKO- ANGLICKÉ GYMNÁZIUM Důchody: systém starobního důchodu v ČR Seminární práce Interní konzultant: Mgr. Tomáš Veber, Th.D. Externí konzultant: Obor: Student: Filip Janda Ročník: 3. ročník/septima Školní

Více

BAROMETR MEZI STUDENTY 4., 5., a 6. ročníků lékařských fakult v České republice

BAROMETR MEZI STUDENTY 4., 5., a 6. ročníků lékařských fakult v České republice BAROMETR MEZI STUDENTY 4., 5., a 6. ročníků lékařských fakult v České republice (Praha, 23. března 2016) Téměř tři čtvrtiny budoucích mladých lékařů a lékařek (72%) plánují po ukončení jejich vysokoškolského

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Středisko praktického vyučování PRAKTIK s. r. o., Olomouc, tř. 17. listopadu 6/A Adresa tř. 17. listopadu 6/A, 772 00 Olomouc Identifikátor:

Více

Nehodovost v kraji v roce 2012

Nehodovost v kraji v roce 2012 Nehodovost v kraji v roce 212 Přehled viníků a zavinění nehod v Jihočeském kraji v roce 212 Viník, zavinění nehody Řidičem motorového vozidla Řidičem nemotorového vozidla z toho dětmi Chodcem z toho dětmi

Více

PROČ VĚDECKÁ ŠKOLA A JAK SE K NÍ DOSTAT? WHY SCIENTIFIC SCHOOL AND HOW TO ACHIEVE IT?

PROČ VĚDECKÁ ŠKOLA A JAK SE K NÍ DOSTAT? WHY SCIENTIFIC SCHOOL AND HOW TO ACHIEVE IT? PROČ VĚDECKÁ ŠKOLA A JAK SE K NÍ DOSTAT? WHY SCIENTIFIC SCHOOL AND HOW TO ACHIEVE IT? Abstrakt Cyril Klimeš Univerzita Konstantina Filozofa v Nitře Fakulta přírodních věd, katedra informatiky, e-mail cklimes@ukf.sk

Více

ZNAK ČERVENÉHO KŘÍŽE, JEHO OCHRANA A UŽÍVÁNÍ

ZNAK ČERVENÉHO KŘÍŽE, JEHO OCHRANA A UŽÍVÁNÍ Národní skupina pro implementaci mezinárodního humanitárního práva Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Hradčanské nám. 5, 118 00 Praha e-mail: nsmhp@cervenykriz.eu tel.: 224 18 2790 fax: 224 18 2038 www.cervenykriz.eu/nsmhp

Více

RAPEX závěrečná zpráva o činnosti systému v roce 2012 (pouze výtah statistických údajů)

RAPEX závěrečná zpráva o činnosti systému v roce 2012 (pouze výtah statistických údajů) Evropská komise GŘ pro zdraví a spotřebitele (SANCO) 5/2013 Dokument D 108 RAPEX závěrečná zpráva o činnosti systému v roce 2012 (pouze výtah statistických údajů) 1. Vývoj počtu oznámení o nebezpečných

Více

Anketa byla určena pro rodiče, jejichž děti navštěvují naši školní jídelnu.

Anketa byla určena pro rodiče, jejichž děti navštěvují naši školní jídelnu. Stránka1 Vyhodnocení ankety Školní jídelna Chvaletická 918 Praha 9 - Lehovec Vážení rodiče, vážení strávníci, ráda bych Vás seznámila s výsledky ankety, kterou jsme pro Vás připravili v měsíci říjnu a

Více

Orientační průvodce mateřstvím a rodičovstvím v zadávacích dokumentacích poskytovatele

Orientační průvodce mateřstvím a rodičovstvím v zadávacích dokumentacích poskytovatele Orientační průvodce mateřstvím a rodičovstvím v zadávacích dokumentacích poskytovatele Z důvodu ulehčení, snazší orientace, poskytnutí jednoznačných a široce komunikovatelných pravidel v otázkách mateřství

Více

Veřejné konzultace o rychlosti a kvalitě internetového připojení po roce 2020

Veřejné konzultace o rychlosti a kvalitě internetového připojení po roce 2020 Veřejné konzultace o rychlosti a kvalitě internetového připojení po roce 2020 OBECNÉ INFORMACE O KONZULTACI Evropská komise tuto veřejnou konzultaci pořádá s cílem zjistit, jak rychlé a jak kvalitní internetové

Více

VYBRANÉ ASPEKTY PÉČE O SENIORY

VYBRANÉ ASPEKTY PÉČE O SENIORY VYBRANÉ ASPEKTY PÉČE O SENIORY Z HLEDISKA SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z EMPIRICKÉHO VÝZKUMU REALIZOVANÉHO V RÁMCI PROJEKTU TD2 Projekt Vybrané aspekty péče o seniory z hlediska sociálního začleňování

Více

Praktické důsledky legislativní úpravy daně z příjmů právnických osob NNO

Praktické důsledky legislativní úpravy daně z příjmů právnických osob NNO Studentská 95 532 10 PARDUBICE WWW.UPCE.CZ Praktické důsledky legislativní úpravy daně z příjmů právnických osob NNO doc. Ing. Jan Stejskal, Ph.D. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní 1 Zaměření

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-382/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-382/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-382/07-13 Soukromé gymnázium Olomouc Na Vlčinci čp. 154, s.r.o. Adresa: Klášterní Hradisko, Na Vlčinci 154, 779 00 Olomouc

Více

Analýza postavení cestovního ruchu v naší ekonomice

Analýza postavení cestovního ruchu v naší ekonomice 10 06/2011 Analýza postavení cestovního ruchu v naší ekonomice Cestovní ruch je na národní i regionální úrovni významnou ekonomickou činností s velmi příznivým dopadem na hospodářský růst a zaměstnanost.

Více

Češi žijí déle, trápí je ale civilizační nemoci. Změnit to může Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí.

Češi žijí déle, trápí je ale civilizační nemoci. Změnit to může Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí. TISKOVÁ ZPRÁVA 23. 7. 2014 Češi žijí déle, trápí je ale civilizační nemoci. Změnit to může Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí. Úroveň zdravotní péče prodloužila délku života lidí

Více

Posilování sociálního dialogu v místním a regionálním správním sektoru. Diskusní dokument

Posilování sociálního dialogu v místním a regionálním správním sektoru. Diskusní dokument EPSU/CEMR seminář 11. prosince 2008, Bratislava 1) Co je sociální dialog? Je důležité vysvětlit, co znamená sociální dialog, protože tento termín se obvykle nepoužívá ve všech evropských zemích pro popis

Více

Specifické potřeby občanů města Ostravy Občané s kombinovaným a tělesným postižením

Specifické potřeby občanů města Ostravy Občané s kombinovaným a tělesným postižením Specifické potřeby občanů města Ostravy Občané s kombinovaným a tělesným postižením TATO ZPRÁVA BYLA VYTVOŘENA V RÁMCI PROJEKTU KP OSTRAVA, REG. ČÍSLO CZ 04.1.05/3.2.81.3/3891, KTERÝ JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

MANIFEST PROGRAMU ERASMUS

MANIFEST PROGRAMU ERASMUS SILA, KTERÁ MENI terciárni VZDELÁVÁNI STAViME NA ZKUsENOSTECH Z PROGRAMU ERASMUS ODSTRAnOVÁNi BARIÉR V CELÉ EVROPe UTVÁrENi NOVyCH CEST KE VZDeLÁNi A VIRTUÁLNi VyMeNY MANIFEST PROGRAMU ERASMUS VyMeNNÉ

Více

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Návrh individuálního národního projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém 1. Název projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Anotace projektu Předkládaný projekt navazuje na výsledky systémového

Více

v mil. Kč 2000 2001 2002 2003 2004 Index 2004/2000 Druh péče (ICHA-HC)

v mil. Kč 2000 2001 2002 2003 2004 Index 2004/2000 Druh péče (ICHA-HC) 3. Výdaje veřejných rozpočtů 3.1. Výdaje veřejných rozpočtů podle druhu péče (ICHA-HC) Veřejné rozpočty fungují jako doplňkový zdroj financování zdravotnické péče a nejinak tomu bylo i v roce 2004. Jejich

Více

VYUŽÍVÁNÍ KOMUNITNÍ SÍTĚ FACEBOOK

VYUŽÍVÁNÍ KOMUNITNÍ SÍTĚ FACEBOOK VYUŽÍVÁNÍ KOMUNITNÍ SÍTĚ FACEBOOK V roce 2004 byla vyvinuta jednoduchá aplikace, sloužící studentům amerického Harvardu ke sdílení informací a komunikaci. Díky obrovské popularitě se již po pár týdnech

Více

E. Přihlášky vynálezů patenty

E. Přihlášky vynálezů patenty 69 E. Přihlášky vynálezů patenty Počty přihlášek vynálezů, resp. počty udělených patentů jsou tradičně považovány za jeden z ukazatelů úspěšnosti VaV. Současně se v úvahu bere omezenost vypovídací schopnosti

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE. Výroční zpráva o činnostech v rámci výzkumu a technického rozvoje v Evropské unii za rok 2003

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE. Výroční zpráva o činnostech v rámci výzkumu a technického rozvoje v Evropské unii za rok 2003 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 03.06.2005 KOM(2005) 233 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE Výroční zpráva o činnostech v rámci výzkumu a technického rozvoje v Evropské unii za rok 2003 [SEC(2005)

Více

Zápis ze sedmé konference Asociace aktivních škol ze dne 11. dubna 2014

Zápis ze sedmé konference Asociace aktivních škol ze dne 11. dubna 2014 Zápis ze sedmé konference ze dne 11. dubna 2014 Místo konání: Gymnázium Jana Nerudy, Hellichova 3, Praha 1 Přítomni: ředitelé škol a jejich zástupci Program konference 1. Zahájení konference, zpráva o

Více

Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce

Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce Tematický cíl: Podpora udržitelné zaměstnanosti, kvalitních pracovních míst a mobility pracovních sil Program: OP Zaměstnanost

Více

Analýza stavu implementace a řízení projektů SA

Analýza stavu implementace a řízení projektů SA Analýza stavu implementace a řízení projektů SA Fáze 2: Analýza stavu projektového řízení ve veřejné správě Zadavatel: Ministerstvo vnitra České republiky Sídlo: Nad štolou 936/3, Praha 7 Holešovice, 170

Více

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Kokory

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Kokory Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Kokory V průběhu října a listopadu 2011 bylo v obci Kokory provedeno anonymní dotazníkové šetření. V náhodně vybraných domácnostech tazatelka zjišťovala zkušenosti

Více

V ro ní zpráva 2007 Projekty realizované v roce 2007 Zaji t ní pravidelné innosti ASK R Aktivity základních lánk Není jednoduché obsáhnout ve stru ném vyjád ení aktivity v ech základních lánk a len

Více

Rozhodnutí o námitkách

Rozhodnutí o námitkách Veřejná zakázka Dodávka vozidel pro městskou policii a magistrát hlavního města Prahy Zadávaná v otevřeném řízení zahájeném dne 19. 09. 2014 ev. č. Věstníku veřejných zakázek 487282 (dále jen zakázka )

Více

VEŘEJNOST POKLÁDÁ ZA NEJDŮLEŽITĚJŠÍ KRITÉRIA HODNOCENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝVOJE ČR TEMPO RŮSTU HDP A MÍRU NEZAMĚSTNANOSTI.

VEŘEJNOST POKLÁDÁ ZA NEJDŮLEŽITĚJŠÍ KRITÉRIA HODNOCENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝVOJE ČR TEMPO RŮSTU HDP A MÍRU NEZAMĚSTNANOSTI. INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 2/25 VEŘEJNOST POKLÁDÁ ZA NEJDŮLEŽITĚJŠÍ KRITÉRIA HODNOCENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝVOJE ČR TEMPO RŮSTU HDP A MÍRU NEZAMĚSTNANOSTI. Uváděné výsledky vycházejí z rozsáhlého reprezentativních

Více

OBSAH. Aktuality... 3. Studuj v zahraničí... 4. Stipendia... 6. Nabídky práce a stáží... 7. Deadliny... 8. Odkazy... 8. Kontakty...

OBSAH. Aktuality... 3. Studuj v zahraničí... 4. Stipendia... 6. Nabídky práce a stáží... 7. Deadliny... 8. Odkazy... 8. Kontakty... OBSAH Aktuality... 3 Studuj v zahraničí... 4 Stipendia... 6 Nabídky práce a stáží... 7 Deadliny... 8 Odkazy... 8 Kontakty... 9 2 Milí studenti VUT! dostává se vám do rukou newsletter Odboru zahraničních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTI PATŘÍ DOMŮ, O.S., V ROCE 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTI PATŘÍ DOMŮ, O.S., V ROCE 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTI PATŘÍ DOMŮ, O.S., V ROCE 2008 1. Základní údaje o sdružení Název: Děti patří domů, o.s. Sídlo: Višňovka 185, 252 03 Řitka Identifikační číslo: 22682660 Zapsáno u MV ČR pod

Více

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit Číslo klíčové aktivity VI/2 Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Závěrečná zpráva 2015 Dům Světluška

Závěrečná zpráva 2015 Dům Světluška Závěrečná zpráva 2015 Dům Světluška Dům Světluška poskytuje služby lidem, kteří jsou ohrožení sociálním vyloučením. Sídlí v ústecké lokalitě Střekov, která je známá vysokou koncentrací lidí, kteří se ocitli

Více

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Olomouckém kraji

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Olomouckém kraji 2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Olomouckém kraji 2.1. Charakteristika domovního a bytového fondu a úrovně bydlení Domovní fond Olomouckého kraje zahrnoval podle sčítání lidu,

Více

Souhrn Zpráva ESPAD za rok 2011 Užívání návykových látek mezi studenty ve 36 evropských zemích

Souhrn Zpráva ESPAD za rok 2011 Užívání návykových látek mezi studenty ve 36 evropských zemích CS Souhrn Zpráva ESPAD za rok 2 Užívání návykových látek mezi studenty ve 36 evropských zemích Právní upozornění Tato publikace Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA)

Více

ÚVOD Pravidel plavání Soutežní řád plavání, Registrační řád a Přestupní řád.

ÚVOD Pravidel plavání Soutežní řád plavání, Registrační řád a Přestupní řád. ÚVOD Po dlouhé době vydává Český svaz plaveckých sportů nová pravidla plavání (v samostatných svazcích i pravidla dalších odvětví, která ČSPS sdružuje). Reagujeme tak nejen na skutečnost, že pravidla již

Více

STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM SMĚRNICE REKTORA Č. 3/2011 STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM S M Ě R N I C E P R O U J E P Platná od: 10. 11. 2011 Zpracoval/a: prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. prof.

Více

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Zdanění daně z příjmů fyzických osob upravují dva zákony: zákon ze dne 26. července 1991 o dani z příjmů fyzických osob (Sb.Polské republiky 2000, č. 14, pol. 176 ve znění pozd.

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1013/08-01. Předmět inspekční činnosti. Popis školy

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1013/08-01. Předmět inspekční činnosti. Popis školy Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1013/08-01 Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené, Praha 1, Maltézské nám. 14 Adresa:

Více

Jak zadat zahraniční platbu

Jak zadat zahraniční platbu Jak zadat zahraniční platbu Obsah Zahraniční příkaz... 3 Obecně k zahraničnímu příkazu... 3 Zadání zahraničního příkazu... 3 SEPA/Europlatba... 6 Obecně k SEPA platbě... 6 Obecně k Europlatbě... 6 Zadání

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká republika Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká republika Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední odborná škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85 Koterovská 85, 326 00

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-2334/14-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-2334/14-A INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-2334/14-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 00639028 Identifikátor 600005101 Právní forma Zastoupená Střední odborné učiliště kadeřnické,

Více

Monitoring institucionální výchovy podrobná zpráva za výchovné ústavy

Monitoring institucionální výchovy podrobná zpráva za výchovné ústavy Monitoring institucionální výchovy podrobná zpráva za výchovné ústavy říjen 2009 1 2 Kapacita a úvazky Dotazník s informacemi za výchovné ústavy (dále jen VÚ) vyplnili zástupci celkem 6 spádových oblastí

Více

Vybrané aspekty nezaměstnanosti v souvislosti s evropskou integrací

Vybrané aspekty nezaměstnanosti v souvislosti s evropskou integrací ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY Teze k diplomové práci: Vybrané aspekty nezaměstnanosti v souvislosti s evropskou integrací Autor diplomové

Více

Připomínky veřejné ochránkyně práv

Připomínky veřejné ochránkyně práv Připomínky veřejné ochránkyně práv Příloha PDCJ 706/2016 k věcnému záměru zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozšířením státem zajištěné právní pomoci (č. j. předkladatele 507/2015-LO-SP)

Více

Královéhradecký kraj. Celková nezaměstnanost v kraji

Královéhradecký kraj. Celková nezaměstnanost v kraji Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2007 činila míra v Královéhradeckém kraji 5,2 % 1 a celkový počet dosahoval 15 242 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2006 je zaznamenán

Více

Podlé há Váš é vozidlo př édmé tu dáné šilnič ní?

Podlé há Váš é vozidlo př édmé tu dáné šilnič ní? Podlé há Váš é vozidlo př édmé tu dáné šilnič ní? 2016_01_14 UP_01_2016_01_26 31. 1. 2016 to je termín pro podání daňového přiznání k dani silniční za rok 2015! Pojďme si v článku Bc. Martina Mikuše připomenout,

Více

Průmyslová produkce a její struktura. Emise. prekurzorů ozonu. Emise. skleníkových plynů. Hluková zátěž. Využití území a suburbanizace

Průmyslová produkce a její struktura. Emise. prekurzorů ozonu. Emise. skleníkových plynů. Hluková zátěž. Využití území a suburbanizace 23/ Přepravní výkony osobní a nákladní dopravy KLÍČOVÁ OTÁZKA Jak se vyvíjejí charakteristiky dopravy v ČR a na ně navázané zátěže životního prostředí z dopravy? KLÍČOVÁ SDĚLENÍ Celkové přepravní výkony

Více

3. Využití pracovní síly

3. Využití pracovní síly 3. Využití pracovní síly Trh práce ovlivňuje ekonomická situace Ekonomika rostla do roku, zaměstnanost však takový trend nevykazovala...podobný ne však stejný vývoj probíhal i v Libereckém kraji Situaci

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Roudnice nad Labem, Školní 1803, okres Litoměřice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Roudnice nad Labem, Školní 1803, okres Litoměřice Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Roudnice nad Labem, Školní 1803, okres Litoměřice Adresa: Školní 1803, 413 01 Roudnice nad Labem Identifikátor: 600 081 800 Termín

Více