Myšlenka ísla SVÁTKO-NAROZENINOVÁ KIMOVKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Myšlenka ísla SVÁTKO-NAROZENINOVÁ KIMOVKA"

Transkript

1

2 Kdo by se divil? Kdo by ekal? Kdo je nadšený? Nebo jsou všichni zklamaní? Kde je sníh? Už jsou zase Vánoce? A kde? Bez sn hu? Jen s blátem? Nezapomene na m Ježíšek? Jaké dostanu dáre ky? Je to v bec o dáre cích? A co úklid? Bude to sta it, jak to je, nebo ješt budeme muset uklízet? Budu si p i tom muset ud lat po ádek v šuplících, když do nich chodím stejn jenom já? Chodit do šuplík, to bude asi n jaké hloupost, ne? No ale, p ekousne to maminka? A co teprve Ježíšek? Nechodí on celý v bílé? Pro by ho jinak zajímal tak ten po ádek? M žu tomu v bec n kdy p ijít na kloub? V em má zálibu Ježíšek? Nemá on taky rád ponožky jako Mikuláš? Pro jsou Vánoce jen jednou v roce? Co by se asi stalo, kdyby byly vícekrát? Museli bychom pokaždé uklízet? Nebyla by to nuda? Co kdyby vznikl n jaký nový svátek podobný jako Vánoce? Kolikrát do roka bychom byli schopni slavit? Kolik kapr by takto padlo? Nebyli bychom z toho slavení tlustí? M li bychom v bec as na n co jiného? Taky Vám to p ijde jako nadmíra otázek? Myslíte si, že na n v tomto úvodníku naleznete odpov? -ne- SVÁTKO-NAROZENINOVÁ KIMOVKA potrap svoji pam a dopl si sám NÁPOV DA: Zabuk, Pindruše, Dzimmy, Ježíšek, Daniel, Dagmar, Eva a Adam, Št pán, David, Nový rok, T i králové Myšlenka ísla P r o? TIRÁŽ Jste opravdu p esv d eni, že práv 45. íslo Leoše vyšlo 6. prosince v roce 2005? A víte vy v bec, že na n m makal TRS, nina, TLS, KO, ne, poeta nebo t ebavlo ka? A že vyšel v po tu 25 kus? Ne?

3 Tatínek upytla il rybu. Je to takový jeho váno ní zvyk. Kv li zvyk m už s námi dvoje Vánoce netrávil, ale vždycky nám íká, že zvyky by se m ly udržovat, že nemohou být špatné, ov ené mnoha generacemi d d a zaplacené litry prolité krve. Nebudu odbo ovat k ned ležitým epizodám. A nebo když už jsem to nakousnul Tatínek si hrozn vymýšlí ( íká maminka i babi ka), takže si možná n co p ikrášlil p i omlouvání své neomluvitelné nep ítomnosti u t ch let vyhaslého rodinného krbu, ale v ím, že jen a jen proto, aby bylo vypráv ní dramati t jší a jaksi pikantn jší. Poprvé ho údajn spat il porybný d ív, proto místo aby byl doma obdarován, obdarovával on sám strážce po ádku a ochránce slabších a bezbranných (co nemohou ani volat o pomoc). Hrozná sm la. Šest miliard lidí a p ihodí se to zrovna jemu, 365 dní v roce a p ihodí se to zrovna na Vánoce. Tatínek se pou il. Já mu v ím, maminka má drobné pochybnosti a babi ka jakožto nejstarší a nejmoud ejší z nás je naprosto nevyvratiteln p esv d ená, že kecá, i když zrovna nemluví. ( íká, že klame t lem.) Ale opravdu se pou il. P íští rok byl mnohem více ve st ehu a taky se to vyplatilo. Teda v jistém smyslu, ale to bych p edbíhal Stejné místo, stejný den, stejný as, stejný ne as. Tentokrát to však byl tatínek, kdo jako první spat il svého soka. Mám já to ale tatínka. Cht l bych být jako on. Hbit a však neslyšn vysko il ze své skrýše a dal se nepozorován na zb silý úprk sm rem k domovu. A co by to byl za tatínka, kdyby na zádech pro manželku o berli ce s k ivými hnáty a u lavice z plna hrdla k i ící cikán mne nenesl rybu, a to ne jen tak n jakou. Kam se svou velikostí hrabou sardinky. K happy endu chyb lo jen jediné. Teda p ebývalo. Na cest. Ko en. Jak známo, ko eny rostou p evážn v zemi, a nejinak tomu bylo i u tohoto zcela oby ejného, pro mého tatínka však osudového, ko ene. Jediný problém vidím v tom, že se pot eboval trochu protáhnout a provád l to v tu nejnevhodn jší dobu. To mu nem žeme mít za zlé, neud lal to schváln. Já mu to nevy ítám (a babi ka to p ipisuje jakýmsi božím mlýn m). Tatínek klopýtl a svalil se jako sud. Abych byl p esn jší válel sudy ze šikmého b ehu až do vody. Ve slepé ví e, že kapr je ona pov stná zlatá rybka (spletl si ji z jinou váno ní pov rou se zlatým prasátkem), pustil ho a ekal, že mu splní p ání dostat se na b eh, jelikož sám neum l plavat. Na b eh se nakonec dostal, ale kapr na tom m l nejspíš pramalou zásluhu. Bylo-li by v rybníce více vody než po kolena, byl by s tatínkem jistojist amen. V d sledku chemického zne išt ní nebyla voda zamrzlá, což ovšem neznamená, že nebyla studená, ba až ledová. V tšinou neo ekáváte, že p i úprku p ed porybným klopýtnete o protahující se ko en, a neberete si s sebou v nepromokavém igelitovém pytli náhradní teplé oble ení p ípadn n co jiného na zah átí, ru ník, mýdlo a p nu do koupele (když už jste jednou ve vod ). Zajisté si dokážete p edstavit, jak zmrzlého ho nakonec dostali do nemocnice, jak dlouho ho v nemocnici rozmrazovali, jak dlouho ho zah ívali na normální teplotu (a následn na ni ochlazovali ze ty icetistup ové hore ky), jak dlouho mu léka i lé ili šrámy na t le a jak dlouho mu psychiat i lé ili šrámy na duši. Nakonec nám ho k babi in velké nelibosti v po ádku vrátili. Ale pro jsem vám všechno tohle povídal? Abyste pochopili, jakou jsem m l radost, když jsem na Št drý ve er uvid l tatínka ve dve ích, živého, zdravého a rozradostn ného ze svého úsp chu, se svým úsp chem v náru í. Spole nými silami jsme dopravili kapra do vany, napustili jsme mu ji plnou vody, a si naposledy po ádn zaplav a vydovádí. Cht l jsem toho hrozn moc v d t, jak to vypadá pod vodou, jestli se žábry dýchá lépe než plícemi a tak podobn. Rozhovor dopadl nade všechna o ekávání špatn. Nejen že mi kapr ani na jednu z mých otázek neodpov d l, ale byl p íliš hrdý i na to, aby požádal o milost. Zklamání a znechucení jeho chováním bylo dokonce tak velké, že mi na ve e i ani nechutnal a babi ce se (tatínek íká, že náhodou a já mu v ím) zabodla jeho kost do krku. -KO-

4 Jak si asi každý z Vás všiml, je tu zima. Ro ní období vhodné ke spoust sezónních aktivit, doba jako stvo ená k tomu, abychom se zabývali otázkou k že z husy. Nejprve pro Vás máme jeden bezva recept na tenhle druh pokožky: Umíst te své t lo za záv s, pop ípad dve e. Potichu vy kejte, až p ijde sestra nebo bratr a vysko te na n j z tohoto úkrytu. Výsledek: okamžitá husí k že, následovaná zaje ením a pozd ji i delším k ikem (obvykle rodi ). Lidé používají pro popis chvilkových pupínk na k ži husích p irovnání nejmén od po átku 9.st. Co má však husí k že spole ného s husami? To je snadné. Když zabité huse oškubete pe í, je její t lo pokryto drobnými pupínky, z nichž p vodn brka vyr stala. Co husí k ži zp sobuje? Husí k že Vám naská e, když se stáhnou drobné svaly u chlupových vá k. Tím se chloupek vzp ímí a na k ži se objeví pupínek. Všimli jste si n kdy toho, jak se zježí srst ko ce nebo psu: i to je vlastn husí k že. Zví at m, v etn nás, naská e husí k že, když je n co vystraší nebo když jim hrozí nebezpe í. Nával stresových hormon vede ke svalovému stahu, zví at m se naježí srst a vypadají pak v tší a hroziv jší. Pro naše ochlupené p edky m la husí k že stejný význam jako pro zví ata. Je to tedy v podstat p ežitek. Na vlastním t le jste si ur it vyzkoušeli, že husí k že naská e, i když je nám zima. Pro? Op t je to proto, že naši dávní p edci byli chlupatí a zježená srst p edstavuje lepší tepelnou izolaci. Husí k že se m že objevit za jakýchkoli vzrušujících okolností, tedy nejen jsme-li vystrašeni, nebo když nám je zima. Chloupky se nám mohou zježit nap íklad p i poslechu n jaké fantastické hudby, jako t eba naší hymny na olympiád. Dokonce i vzpomínka na nové í staré íslo Leoše m že vyvolat husí k ži. Proto bychom vám cht li pop át spoustu pupínk nejen p i tení tohoto ob asníku.

5 Toho roku nebyla zima nic moc. Spíše nic, nežli moc. Vypadala jako chladn jší podzim i jaro. Martin letos vym nil b louše za vraníka, íkali lidé smutn. Nejh na tom byli sn huláci, kte í vlastn nebyli. Názor Tondy Hondy na tuto problematiku byl jasný: Kucí, to nejde. Up ené pohledy jeho kamarád vypovídaly jasn o tom, že on je jediný, kdo by s tím mohl n co ud lat. Bez sn hulák to kucí nejde. No jo, copak bez sn hulák, ale bez sn hu to nejde, p ipojil se Vilém Hrachopysk. Jediný, kdo se k této zimní problematice nevyjád ili byl Zbyslav Hroboš, který si, jak už to u n j bylo zvykem, hrál se svým ocho eným švábem Antonínem Lojzou Benediktem I.. Mohli bychom pro sníh dojet na severní pól. Jedna nula pro h upinu. To je p kná blbost nemyslíš?! Vzhledem k našim finan ním možnostem by jsme tam mohli jít tak leda po svých a Hroboš ho p erušil Nemohli. no vidíš i Hroboš to p iznává. Nemohli bychom tam dojít, protože je tam mo e. Leda tak doplavat. Tonda Honda byl šéfem téhle bandy a opravování nem l rád. P esn ji pou ování, ve kterém to nebyl on, kdo pou uje, a tak debatu rázn ukon il: Nikam se plavat nebude! Napíšeme Ježíškovy a on ur it sníh donese. Kluci už nic nenamítali, a tak se rozešli dom, tedy až na Hroboše, který musel vyven it svého švába Antonína Lojzu Benedikta I. Doma se chlapci dali do kreslení. Zatímco Vilém Hrachopysk kreslil na papír vlo ky, Hroboš namo il Antonínu Lojzovi Benediktu I. noži ky do barvy a nechal jej chodit po papí e. Tonda Honda naopak nechal papír bílý. Maminka si myslela, že si nic nep eje, tak mu navrhla, a si za ní pod strome ek p eje ledni ku. Nežli by Tonda vysv tloval, že si p eje sníh, radši nakresli do rohu papíru malou ledni ku. Všichni chlapci dali své obrázky za okno. Táta Hrachopysk poradil Vilémovi, a k obrázku p idá ješt stope ku slivovice na zah átí se slovy P ece nemá ten sob ervený nos jen tak pro nic, za nic. Bylo zcela zbyte né otci vysv tlovat, že soby má Santa Claus. Na druhou stranu, t eba se rád zah eje i Ježíšek. Kluci vyhlíželi sníh každý den, ale bezvýsledn. Dokonce ani na št drý den to nebylo lepší. Na Št pána se všichni t i ( ty i) p átelé sešli, aby se navzájem pochlubili, jak to u nich dopadlo. P i vzájemné vypráv ní se shodli, že ve e e v jednotlivých rodinách prob hly bez v tších potíží. Zbyslav k dobru p idal historku se sestrou. Ta nemohla p ekousnout, že s nimi u stolu jí Antonín Lojza Benedikt I. Nejednalo se ovšem výjime ný p ípad. Vše vy ešila rybí kost uvíznutá v sest ín hrdle. Jelikož byl Antonín Lojza Benedikt I. švábem cvi eným, nebyl pro n j problém vlézt sest e do krku a zbavit jí necht né

6 a zna n bolestivé návšt vnice. Sestra mu za to p enechala svou zbylou porci jídla. Po t chto více mén zdvo ilostních tématech se rozb hl hovor o daleko d ležit jších v cech. A co sníh, máte? Vilém i Zbyslav se dívali do zem. První promluvil Zbyslav: Nemohu íci, že bychom sníh nedostali. Le nemohu také íci, že by jsme jej m li sebou. Stala se nemilá v c. Jo. Louži ka, necht l se p ítelovým vypravováním zahanbit Vilém. No tedy Ježíšek nám donesl sníh, p esn ji plný obývák sn hu, ale on tak n jak zapomn l na topení. A tak jsme m li v byt louži ku tak velkou, že vyplavila i sousedy. Tak to bylo Fíha. To já jsem si p ál ješt ledni ku a mn Ježíšek dal sníh do ledni ky. Kucí klidn se s vámi o n j pod lím a ud láme t i fajnový sn huláky. Jak ekl, tak se i stalo. Spole n se vydali pro sníh k Tondovi. Vzali si obrovskou lopatu a sá ky, ale nakonec je museli nechat p ededve ími, protože se mamince v bec nezamlouvalo, že se pohybují v blízkosti její nové ledni ky s lopatou ruce. Po troškách vynosili sníh ven. Byli zcela zabráni do práce. Když vít zoslavn navršili t i obrovské hromady sn hu, které pronosili z dom v tajn v kapsách, ekl Zbyslav: Hele Tondo, asi jsme nebyli sami, kdo si p ál pod strome ek sníh. Všichni t i pozastavili práci a koukali kolem sebe. Ostatní d ti taky stav ly sn huláky, a to daleko v tší než oni. Jak se tak na tom dívám, tak Ježíšek nenosil nic jiného než sníh. Do ve era bylo celé okolí zastav no sn huláky. Byli všude na tráv, na balkonech, p ed garážemi, n kte í byli dokonce na v tvích strom. D ti usínali s krásným pocitem zachrán ných vánoc. Ten jim však nez stal dlouho. P es noc totiž všichni sn huláci ožili. To se stává, ale tentokrát jich bylo víc než kdy jindy. Jelikož bylo sn hulák p íliš mnoho, zima kterou vyza ovali, abychom byli p esní teplo, které pohlcovali, zap í inilo lokální zm nu po así. Velice proteplení sn huláci za ali remcat Nechceme se rozpustit, nechceme se rozpustit. jejich hlas nabíral na síle. Spolu s ním pohlcovali stále víc tepla. Za ínalo se ochlazovat a sn žit. ím více mru eli, tím více sn žilo, ba p echázelo to až ve vánici. Nechceme zem ít, nechceme zem ít Skandování probudilo celé m sto. Lidé vycházeli na balkony a dívali se na oživlé sn huláky. Za alo sn žit velmi hust. Sn huláci se dali do pohybu. Namí ili si to p ímo do nejbližších mrazíren, aby zabrali mrazáky za ú elem upadnutí do hybernetického spánku, s vidinou p e kání do další zimy. Tohle nem žeme dopustit. A pro? Kde by se asi skladovaly zmrzliny ty chytrej, co? No to by byl problém. To musíme vy ešit! Ale jak? Poskytneme jim letenku do sn hulá ího nebe. Hmm, zazn lo dvojhlasn. A jak to asi ud láme? Máte doma fén? Tondo co blbneš. My chceme spasit zmrzliny a ty myslíš na fén. Fén je nejlepší prost edek na sn huláky. To je pravda a co teprve takový p ímotom a nebo s l. Nesmíme se zdržovat zmrzliny ekají na svou záchranu. A tak se hoši vyzbrojili tím, co doma našli. Vilém m l horkovzdušný fén zna ky Teplouš, Zbyslav dovalil s p ti kily soli a Tonda na to šel s p ímotopem ráže šedesát centimetr. Dalo by se íci, že to byla už docela slušná výbava. Taky si vzali sá ky, aby byli rychlejší a Zbyslav sebou

7 samoz ejm vzal Antonína Lojzu Benedikta I. V nastanuvši vánici nebylo v bec snadné dostat se k mrazírnám. Copak sn hulák m t m bylo hej. Brodili se napadlým sn hem a rostli do obludných rozm r. Jen z kopce museli zpomalit, aby neupadli a nestala se z nich jedna velká koule. Kluci si to z kopce na svých sá kách fr eli o sto šest. Jen díky tomu byli u mrazírny d íve než sn huláci. Museli najít zástr ky pro své mocné zbran. To se jim nakonec povedlo. Tak to rozjedeme klucí. Te nebo nikdy. Jeden za všechny, všichni na sn huláky. Jen co se rozjel fén zna ky Teplouš a p ímotop ráže šedesát centimetr, p ifun li první sn huláci. Jd te z cesty!!! Chceme se uložit do hybernetického spánku a p e kat do p íští zimy. Kapišto? Žádný Kapišto! zu iv odsekl Zbyslav. Antoníne Lojzo Benedikte I. zalez do kapsy! Tohle bude tvrdý boj. Sn huláky jeho proslov zna n popudil. Odtrhávali si z t l kusy sn hu a tvo ili z nich ledovky, které s rychlostí a neúnavností kulometu za ali házet na kluky. Naše parti ka m la co d lat, aby se ubránila. Armáda sn hulák ji nemilosrdn bombardovala záplavou studených koulí. Hoši se ovšem nevzdávali. Teplouš provrtával t la sn hulák skrz na skrz. P ímotop je topil až se z nich stávali louže a dílo dokonala s l z rukou Vilémových. Sk eky sn hulák zápasících o život zn ly jako lavina. Dlouho trvalo než bylo dobojováno. Po sn hulácích zbyly na míst jen obrovské louže. Bylo dobojováno. Nastalo ticho a klid. Chlapci složili zbran. Vypojili je ze zásuvek. Smotaly kabely a pomalým krokem se vydali na cestu k domovu. Kam se asi dostali všichni ti sn huláci? P ece do sn hulá ího nebe, odpov d l Zbyslav, jemuž na rameni op t sed l Antonín Lojza Benedikt I. Hmm. Tam jim bude stejn líp. A my budeme mít zmrzlinu. A co když se p íští rok vrátí? Tak a. Co si budeme p át p íští rok pod strome ek? P ece sníh. Dnešek mi p išel celkem zábavný, i když vy erpávající. Máš pravdu. A na co si budeme hrát zítra?

8 horoskop VÁNOCE 2005 VODNÁ M žete se t šit na opravdu nekonven ní vánoce. Rodi e letos chystají p ekvapení, které Vám vyrazí dech. Hv zdy by mohly prozradit i více, ale nebudeme kazit dárc m radost. Jisté je, že pokud jste o ekávali etnické šperky, pop. novou po íta ovou hru, p epo ítali jste se. Silvestrovská rada: Zásadn neberte do rukou zábavnou pyrotechniku, mohla by to být poslední v c, kterou uchopíte. RYBY Ryba má to št stí, že se na led dívá zespodu. Ve Vašem p ípad však necho te bruslit na rybník. Za oboustranný zápal plic pohled na led z druhé strany rozhodn nestojí. Také si dejte pozor na št drove erního kap íka. I Vám, Rybám, se m že stát p íhoda s rybí k stkou. Na Silvestra se nebojte odvázat, nakupte zábavnou pyrotechniku a pozv te p átele. BERAN Vše, co jste m li o Vánocích v plánu, rad ji odložte. Vaše znamení k ižuje Uran a to nev stí nic dobrého. Možná by bylo lepší p esunout Št drý den na 27., kdy se situace stabilizuje. Pokud se ve zdraví dožijete Št pána, máte vyhráno a p ed sebou vyhlídku na bujarého Silvestra s p áteli. BÝK Letos prolomíte všechny zvyky a tradice. Je odzvon no bramborovému salátu, smažené ryb a cukroví. Vaše máma zahájila radikální dietu a Vy se samoz ejm povezete s ní. Pod heslem už ani kalorie navíc se však ukrývá i jeden velký klad. Peníze ušet ené na potravinách budou investovány do dárk. Letos tedy budete mít opravdu bohatého Ježíška. BLÍŽENCI Vaše vánoce vidí hv zdy rud. Takže pokud by Vám za al ho et strome ek, nestresujte a bu te p ipraveni. Hasi i mají íslo 150. Rozhodn nedávejte rodi m pod strome ek propanbutanovou láhev ani originál obrazu. Silvestra nejspíše prožijete v rodinném kruhu u babi ky Váš byt bude v rekonstrukci. RAK Vánoce u Vás vidí hv zdy jen mlhav. Rozhodn nepo ítejte s tím, že Vaše p ání budou spln na do puntíku. Vzpome te si, jak to dopadlo loni. Zato Silvestra si, díky ne ekanému d dictví, užijete ve velkém stylu: Ráno bublinková koupel u Schwarzenegr v Beverly Hills, odpoledne pohádkové výhry v kasinu v Las Vegas a p lno ní rachejtle vypálené z vrtulníku nad Grand ka onem.

9 LEV Merkur se dostává do nep íznivého postavení s Plutem pozor na úrazy! Hned dnes se podívejte, kdo má v prosinci úklid kolem domu. Pokud se zde objevují jména od písmene W nebo K je Váš osud zpe et n. Po krkolomném pádu na náledí vánoce tém jist strávíte v sádrovém kruný i na nemocni ním l žku. Nezoufejte však díky zran ní si na Vás vzpomene spousta p átel a na Silvestra to rozto íte se sest i kami. PANNA Vánoce u Vás budou ve znamení srdce. P ispívá k tomu Venuše, kterou práv k íží Mars. Nová láska, jež vás potká v tomto období, sice nebude nijak bou livá, ale p inese Vám ne ekaný zisk v podob luxusního dárku pod stromkem. Nový partner možná nebude zrovna ideálního vzez ení, ale když se Vám poda í zmírnit své nároky a poslechnete radu hv zd, která zní : Jdi do toho po hlav, nebudete na Silvestra litovat. VÁHY Ve Vašem život se za íná blýskat na lepší asy. Jupiter je už delší dobu ve Štíru a poskytuje Vám i Vašim blízkým p íjemné stavy, z nichž budete o Vánocích erpat. ekají Vás svátky plné pohody, porozum ní a hojnosti. Na to poslední však bu te opatrní. O Silvestru se ve hv zdách objevuje hlava v záchodové míse pozor na p ejídání! ŠTÍR Vaše vánoce budou ovládat finance, bohužel v tom negativním smyslu. P i po izování dárk budou mít Vaši blízcí do pen ženky hodn hluboko a to se podepíše i na Št drove erní nálad. Není se emu divit, leda že jste si opravdu p áli dostat pod strome ek ta senza ní párátka a sadu jehel. Doporu ení: Kupte si dárek sami, zabalte ho, ozna te iteln svým jménem a p i rozbalování p edstírejte údiv a p ekvapení. ST ELEC Letos si ur it po i te kapra do vany, práv ten Váš bude k ížený se zlatou rybkou a pokud do n j budete dost dlouho hu et, ur it vám splní alespo jedno p ání. A když ne, nezoufejte. No ekn te, kdo se m že pochlubit Silvestrem stráveným na psychiatrii? Pokud jste si pod strome ek p áli barvy a št tce, budete spokojeni. S velkými dary však nepo ítejte. KOZOROH P ekvapiv se p es zv rokruh p ežene Merkur. To je záruka š astných vánoc. Budete zavaleni p epychovými dárky, ve Vašem p ípad to bude luxusní lyža ská výbava. Št stí na tvá i Vám však vydrží jen do té chvíle, než zjistíte, že nemáte ani ka ku na vleky a cesty za sn hem. Pokud nechcete strávit svá nejlepší lyža ská léta na kope ku mezi boba i doporu ujeme: Prodejte drahou výbavu, kupte n co staršího v bazaru a za utržené peníze si zaje te na Silvestra alespo na Solá.

10 Královské d lení Dejte všechny dárky na hromadu a odst ihn te cedulky pro koho jen ten i one dárek. Každý si pak odtud vezm te jeden a za pop vku známé písn Pošli to dál si je podávejte. Dárek je toho u koho skon í. Když jsou dárky tímto zp sobem rozd leny, m že za ít druhá ást hry tzv. Burza Dárky si rozbalte a vym ujte v libovolném kurzu. P i této h e vyhrává každý. Na požárníky Pravidla jsou velice jednoduchá. Vyberte jednoho ze svého st edu a dejte mu prskavku. Doty ný má za úkol dojít k soused m a zapálit jim prskavkou záclony. Takto u iní všichni hrá i. O vít zi rozhodne po et nasbíraných bod. P ehled možnosti získání bod : Sousedé zjistí, že jim chcete zapálit záclonu, aniž se Vám to povede 0 bod. Sousedé uhasí záclonu svépomocí bod. Sousedé p izvou na pomoc p i hašení další sousedy 2 body. P íjezd hasi - 3 body. V p ípad nerozhodného výsledku se po ítá as, za který byl vámi zp sobený požár uhašen. Na kap í kost Jde o to co nejd kladn ji schovat do jakékoliv pochutiny kap í kost. Body dostáváte za každého lov ka. Jemuž se kosti ka uhnízdí v hrdle. Na živý Betlém Vyberte den, kdy bude nejv tší mráz. Vylosujte jednoho ze svého st edu, ten bude p edstavovat Ježíška. Vysvle e se do trenýrek a ulehne doprost ed nám stí na otépku slámy. Ostatní mu v teplých kožiších vin ujete hodn zdraví a dlouhá léta. Pro zpest ení hry lze vybrat další dva, kte í budou p edstavovat kravku a osla. Kravka sní palici cibuli a hlávku esneku a bude zah ívat Ježíška svým dechem. Oslík k tomu bude radostn hýkat.

11 Na kapra Vytipujete si prodejce kapr. Celá skupina jako jeden muž vlezete do kád s rybami, kdo chce, m že se svléknout, aby si nenamo il šaty, a snažíte se p esv d it kolemjdoucí a si vás koupí, že jste nejlepší kapr na sv t. Na sn huláka Není nic lepšího, než mít doma živého sn huláka. To je jeden z hlavních d vod, pro hrát tuto hru. Vylosujte jednoho, který se bohužel hry neú astní. Ten do vany rozklepne dvacet vajec. Ostatní se do p ipravené lázn pono í a co nejpe liv ji se pot ou vají kem. Když jsou hotovi, dostanou každý t i kila mouky a za nou se mou it. Vyhrává ten, kdo na konci hry vypadá nejvíce jako sn hulák. Hrá i si mohou, pro dosáhnutí v tší d v ryhodnosti, vrazit do nosu mrkev a na hlavu kastrol. Na Váno ní ozd bky V pestrém oble ení se vydáme do lesa. Zde nalezneme statný smrk a vylezeme jakýmkoliv zp sobem k jeho prvním v tvím, ty by m ly být ve výšce alespo deset metr. Po káme než tak u iní všichni a poté se skupinov zav síme na v tev. Naše pestré oble ení vypadá na stromku jako váno ní ozdoba. asem, s úbytkem sil, ozdoby odpadávají. Vyhrává poslední nerozbitá ozdoba.

12 Je to neuv itelné, ale ani ne za týden máme št drý den. Venku je zima, sníh nikde tedy vlastn sníh padá, ale jaksi se mu nechce déle z stat na zemi, a proto mé oko ne a ne spat it sn hovou pokrývku. Jaká škoda a já se tolik t šila na bílé Vánoce. No nevadí, t eba mi to ješt vyjde. Te mne tla í daleko d ležit jší a akutn jší problém: NEMÁM DÁRKY! V bec nechápu, jak se mi to op t mohlo stát. Jako bych nebyla pou ená už z lo ských Vánoc. Kde mám te na poslední chvíli sehnat dárky pro mámu, tátu, bráchu a sestru?!? A navíc: NEMÁM PENÍZE! Letos to bude pod strome kem tragédie teda pokud se nestane n jaký zázrak. A hele! Vždy p ed Vánocemi má vyjít ješt nový LEOŠ, t eba v n m najdu n jaké parádní nápady na levný a neokoukaný dárek:o)!!! Taky ješt nemáte dárky pro rodi e a kamarády? Trochu jsem zapátrala a našla jsem pro vás n kolik tip na levný, vkusný a hlavn originální dárek pro každého lena Vaší rodiny a pro kamarády jakbysmet. Tak co dárek pro tatínka? Máte? Jestli ne, nebo t eba už plánujete dárky na p íští Vánoce, tak tady je malý nápad: OPILÉ MYŠKY POT EBUJETE: modurit, nebo jinou rychle schnoucí hmotu (dá se levn koupit v papírnictví), nebo, pokud jste na tom opravdu finan n špatn posta í vizovické t sto (jeho výrobu zjistíte t eba od maminky nebo na Váno ní akci) malé erné korálky (na o i ka) ernou nit (na vousky:o) POSTUP: Hmotu zpracujte podle návodu a vytvarujte myšku ve tvaru kapky (viz. obrázek), nezapome te na ocásek, který je NEJD LEŽIT JŠÍ! Ocásek musí být zahnutý, aby se myška mohla snadno pov sit na skleni ku. Vtla te dva korálky místo o i ek, zapíchejte do umá ku nitky (aby to vypadalo jako vousky). Nechte hmotu zaschnout (to pokud používáte samoschnoucí hmotu), nebo dejte péct(v p ípad vizovického t sta), i uva te (to když máte modurit). Myšky jsou báje né na skleni kách i na hrne ku. M žete se bavit tím, že když rodi e budou mít doma návšt vu a budou popíjet nap íklad víno, po n jaké dob jim tyto myšky nenápadn zav síte na skleni ky. Uvidíte jak budou p ekvapeni. obr. opilá myš

13 Pro tatínka bychom už dárek m li. Ale co pro maminku? Maminka je moc krásná a ur it se ráda zdobí, aby nechala svou krásu ješt více vyniknout. Ur it by ji velmi pot šil krásný dárek, který bychom ji vlastnoru n vyrobili. Nejen proto, že tento dárek bude originální, ale i proto že maminka ocení práci, kterou jsme si s tímto dárkem dali: NÁUŠNICE PRO PRINCEZNU POT EBUJETE: Nejd ležit jší je koupit v ci ku, které se v ší na uši. Stojí tak od 3 do 3 k za kus a koupit je m žete u nás nap íklad v gakerii jinak ve kterékoliv prodejn výtvarných pot eb možná i v papírnictví barevné korálky, d ev né, kovové vlastn podle vkusu drátek, nit, vlasec POSTUP: Na tomhle dárku je úžasné, že jej skute n m žete vyrobit podle vlastní fantazie. Náušnice mohou být nap íklad dlouhé: To na nit navle te korálky a p ivažte ke v ci ce co sipak píchnte do ucha (obr. ). Nebo t ch š rek ud lejte víc (obr. 2). nebo použijte drátek, na n j navle te taky korálky a tvarujte a tvarujte (obr. 3) ZÁLOŽKA POT EBUJETE: obr. obr.2 obr.3 hlavn siln jší DRÁTEK (koupíte t eba v železá ství, nebo výtvarných pot ebáchexistuje dokonce chlupatý drát o n m dostanete víc informací u Pindruše) t eba korálky, stužky, cokoliv ím budete chtít záložku ozdobit klešt POSTUP: Drát zohýbejte podle obrázku. M žete si jej ozdobit korálky i ímkoliv jiným co se Vám bude líbit. obr. záložka Tak tohle jsou mé žhavé typy na dáre ky. Ješt je nezapome te vkusn zabalit, t eba do parádní dárkové tašti ky s jejíž výrobou se mimo jiné budete moci seznámit na Váno ní oddílové akci. Takže a se Vám Vánoce vyda í, a dostanete, to co jste si p áli a a si ty svátky po ádn užijete, VESELÉ VÁNOCE Vám p eje TLS.

14 I pro váno ní as jsme si pro Vás p ipravili malou dávku Sudoku. Doufáme, že jste se s tou minulou poprali se ctí, a že se t šíte na další íselné k ížovky. No, nebudeme Vás déle zdržovat od této velice nakažlivé záležitosti. Takže, hodn zdaru

15 Žemlová romance Má ím ve van Žemli od snídan Chytám na ní Zdence umrlého utopence Váno ní idyla Stromek ízi žíz Kapra prásky prásk Dáre ky pod strome kem ach ach ach Dáre ek Dostal jsem dárek Krásný byl to párek Holub Nechal jsem je na zahrad A oni umrzli - B b b P edsevzetí Na št drý den (a to jen) nepapám. Abych z hladu zase, vid l zlaté prase Se stává Po ouchle bafá si kapr s fajfky P i aple kr í se strome ek Plní se p ání podmanivá Zas ho í nám strome ek

16

Aktivita: Poslech bez textu nebo opakování textu. Rozstříhat a skládat nebo řadit pomocí čísel. Kontrola poslechem.

Aktivita: Poslech bez textu nebo opakování textu. Rozstříhat a skládat nebo řadit pomocí čísel. Kontrola poslechem. Lekce 11 Komunikace: Studenti se naučí základní slovní zásobu a komunikaci na téma Lidské tělo a U doktora. Budou umět podat základní informace o svém zdravotním stavu a porozumí jednoduše formulovaným

Více

Časopis MŠ. Prosinec 2015

Časopis MŠ. Prosinec 2015 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Časopis MŠ Prosinec 2015 Vydává: Mateřská škola Ústí nad Labem Brná Sebuzínská 42 Tel: 475 541 175 Mobil: 720 619 239

Více

JEŽÍŠOVY ZÁZRAKY Ježíš nebyl jen učitel, který vykládal nádherná podobenství, ale dělal také mnoho zázraků. Ježíšovo učení bylo tak vznešené a božské, že takové věci mohl učit jenom Bůh. Aby však všichni

Více

Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!!

Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!! Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!! Jak na učitele -Nebuď drzý. -Vždy se chovej slušně. -V přítomnosti učitele (jakéhokoli dospělého)

Více

na Krkonoše Výhled NÁVŠTĚVA

na Krkonoše Výhled NÁVŠTĚVA NÁVŠTĚVA Splnění snu o moderním domě trvalo stavebníkům několik let. Když v roce 2007 vznikla první studie, byli klienti přesvědčení, že si na vesnici kvůli reakci okolí nemohou dovolit jinou střechu než

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 10. číslo červen 2011

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 10. číslo červen 2011 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 10. číslo červen 2011 Slovo vychovatelky DM na konci školního roku... Tak jako jednou všechno končí, tak brzy skončí

Více

The University of Plymouth

The University of Plymouth The University of Plymouth Jmenuji se Lukáš Widomski, je mi 19 let a tento rok jsem udělal maturitu na SPŠ EI Kratochvílova 7. Označil bych se jako průměrný, cílevědomý student, který vzal osud do svých

Více

Měl bych... 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz. všechna práva vyhrazena

Měl bych... 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz. všechna práva vyhrazena Měl bych... 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz všechna práva vyhrazena Pokud používáte měl bych, je na čase to změnit Dostáváte se do situací, ve kterých používáte slovní spojení měl bych nebo

Více

Škola v přírodě Přimda III.A září 2008

Škola v přírodě Přimda III.A září 2008 Škola v přírodě Přimda III.A září 2008 Začal nový školní rok. Ze třídy nám odešli někteří spolužáci do jiných tříd nebo se odstěhovali. A zase nám přišli noví spolužáci parta hokejistů. Potřebovali jsme

Více

JAK JSEM DOSTALA PRVNÍ LYŽE

JAK JSEM DOSTALA PRVNÍ LYŽE JAK JSEM DOSTALA PRVNÍ LYŽE V kraji pod horami prý děti přicházejí na svět s lyžemi na nohou. Já jsem se ale narodila bez nich. Mně je přinesl Ježíšek, když mi bylo pět let. Překvapil mě. Každý rok jsem

Více

ptát, jestli nebyl zpracován

ptát, jestli nebyl zpracován Jako duchovní praktikující ptát, jestli nebyl zpracován Když pak jdou domů, bychom měli mít tento koncept, měli bychom hledat své vlastní Já, Boha uvnitř, přirozenost Buddhy, místo tohoto druhu triviální

Více

Ještě ta Bobova Rosolovka mozkovitá: Strana 2/5

Ještě ta Bobova Rosolovka mozkovitá: Strana 2/5 Děčínská hlíva 2006 Michal Šulc, 13. 1. 2006 Je to už skoro týden, ale protože šlo o vycházku velmi zajímavou a dobrodružnou, nedá mi to a musím se k ní vrátit. Mám na mysli akcičku "Děčínská hlíva 2006",

Více

Zimní školáček. Časopis pro všechny děti, školáky i dospěláky. Číslo: 21 Vydáno:16. února 2015 ZŠ a MŠ Mošnov

Zimní školáček. Časopis pro všechny děti, školáky i dospěláky. Číslo: 21 Vydáno:16. února 2015 ZŠ a MŠ Mošnov Zimní školáček Časopis pro všechny děti, školáky i dospěláky. Číslo: 21 Vydáno:16. února 2015 ZŠ a MŠ Mošnov Milí čtenáři, Vítám vás na stránkách zimního čísla našeho školního časopisu, který vydáváme

Více

Kdy (ne)testovat web oční kamerou

Kdy (ne)testovat web oční kamerou Kdy (ne)testovat web oční kamerou VYDÁNO DNE: 8. 6. 2010 Propracované moderní technické zařízení a úžasně vypadající výstupy to jsou, dle mého názoru, dva nejčastější důvody, proč se firmy rozhodnou do

Více

Mistrovství České republiky juniorů 2012, 23. ledna 2012

Mistrovství České republiky juniorů 2012, 23. ledna 2012 Mistrovství České republiky juniorů 2012, 23. ledna 2012 Od 3. do 5. února 2012 se v Brně uskutečnilo Mistrovství ČR juniorů, na kterém nechyběla výprava Juniorské školy squashe. Níže si můžete přečíst,

Více

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Obsah: I. Vznik sdružení II. Základní ustanovení III. Poslání a cíle sdružení IV. Členská základna V. Uspořádané akce v průběhu roku 2012 VI. Propagace sdružení

Více

DOBA KAMENNÁ: Styl je cíl

DOBA KAMENNÁ: Styl je cíl DOBA KAMENNÁ: Styl je cíl S herním materiálem pro 5. hráče Rozšíření musí být hráno s hrou Doba kamenná Příprava Obsah: 1 herní plán 1 deska hráče (pro 5. hráče) 10 dřevěných figurek (černé) 3 černé dřevěné

Více

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení?

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení? březen 2009 Kvůli permanentní nejistotě s vízy nemůže být mongolská komunita v ČR stabilní a rozvíjet se. Rozhovor s Ariunjurgal Dashnyam, ředitelkou Česko-mongolské společnosti Abstrakt: Tereza Rejšková

Více

Rok v přírodě. (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou

Rok v přírodě. (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou 1 Příloha č.6 ke ŠVP Škola hrou Projekt - P5 Rok v přírodě (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou Autor projektu: Mgr.Charlotta Kurcová Přílohy: kniha Tuláček liška

Více

Na další číslo našeho nového časopisu se můžete těšit už začátkem ledna!!!

Na další číslo našeho nového časopisu se můžete těšit už začátkem ledna!!! Na další číslo našeho nového časopisu se můžete těšit už začátkem ledna!!! Vydal: DDM DOMINO Domažlice ve spolupráci se studenty VOŠ Číslo: prosinec 2010 Odpovědná osoba: Lenka Zimmerová Náklad: 100 Ks

Více

Plán činností na období: leden 2011 prosinec 2011: PROSTŘEDÍ ŠKOLY Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky

Plán činností na období: leden 2011 prosinec 2011: PROSTŘEDÍ ŠKOLY Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky Název školy Plán činností na období: leden 2011 prosinec 2011: PROSTŘEDÍ ŠKOLY Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky Datum sestavení plánu 20.1.2011 Na sestavení plánu spolupracovali

Více

využívá svých schopností

využívá svých schopností Táto relácia využívá svých schopností je pro nás svaté. pojednáva o možnostiach breathariánstva, teda života bez jedenia jedla, no nie je to kompletný návod. V záujme vašej bezpečnosti, nepokúšajte sa

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2012 - I.termín. 1. Vypište z textu a) 3 slova významově souřadná se slovem zajíc:

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2012 - I.termín. 1. Vypište z textu a) 3 slova významově souřadná se slovem zajíc: ČESKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: Milí uchazeči a uchazečky, přijímací zkouškou vás bude provázet mírně upravený text Davida Grossmanna, jehož název je záměrně vypuštěn. Není-li

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta

Masarykova univerzita Právnická fakulta Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Dávám na první místo to nejdůležitější? Zpracovala: Dominika Vašendová (348603) Datum zadání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 číslo: 12

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 číslo: 12 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 číslo: 12 Obsah: Slovo ředitele školy, Vánoční besídka, recyklovaní - povídky, Nový rok, dětská tvorba, vyhodnocení sběru Leden

Více

Josef a jeho bratři. Text biblického příběhu: www.deti.vira.cz Nakreslil: Jan Brázdil

Josef a jeho bratři. Text biblického příběhu: www.deti.vira.cz Nakreslil: Jan Brázdil Josef a jeho bratři Text biblického příběhu: www.deti.vira.cz Nakreslil: Jan Brázdil Jákob měl dvanáct synů. Jmenovali se Ruben, Šimeón, Levi, Juda, Isachar a Zabulon (synové Ley), Gád a Ašer (synové Zilpy,

Více

OD 13 DO 17 HODIN. Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach

OD 13 DO 17 HODIN. Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach OD 13 DO 17 HODIN Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach Květnový kalendář narozenin našich kamarádů. Ahoj děti, Minulý měsíc jsme si vytvořily Knihu

Více

Pokud se vám tyto otázky zdají jednoduché a nemáte problém je správně zodpovědět, budete mít velkou šanci v této hře zvítězit.

Pokud se vám tyto otázky zdají jednoduché a nemáte problém je správně zodpovědět, budete mít velkou šanci v této hře zvítězit. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let Určitě víte, kde leží Sněžka, Snad také víte, kde pramení Vltava, kde leží Pravčická brána, Černé jezero nebo Prachovské skály. Ale co třeba Nesyt, jeskyně Šipka, Pokličky nebo

Více

Měření změny objemu vody při tuhnutí

Měření změny objemu vody při tuhnutí Měření změny objemu vody při tuhnutí VÁCLAVA KOPECKÁ Katedra didaktiky fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze Anotace Od prosince 2012 jsou na webovém portálu Alik.cz publikovány

Více

Denně utváříte svůj život a vztahy k lidem a nasazujete

Denně utváříte svůj život a vztahy k lidem a nasazujete TAJEMSTVÍ SÍLY SRDCE Tajemství ve vašem srdci Denně utváříte svůj život a vztahy k lidem a nasazujete k tomu spoustu dovedností a energie. Tato energie působí ven do světa, dotýká se lidí a spouští děje.

Více

http://rebel.ig.cas.cz/aktivity/prokopcova.php

http://rebel.ig.cas.cz/aktivity/prokopcova.php Page 1 of 5 Geofyzikální ústav AV ČR Agentura Galerie H Vás srdečně zvou na šestou výstavu cyklu Setkávání Eva Prokopcovová Obrazy z teček, kresby na tapety zahájení 10.9.2003 v 16.00 hodin v přednáškovém

Více

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02.0011.

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02.0011. O mamince Zuzana Musilová Cíl: rozvoj schopností vytvářet a rozvíjet citové vztahy k mamince, k rodině, k nejbližším lidem, rozvoj jemné i hrubé motoriky, ve volné hře pomáhat dětem nalézat své místo ve

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity I/2-4/28 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

Roman Truhlář: Ve srovnání s Belgií máme luxusní kola

Roman Truhlář: Ve srovnání s Belgií máme luxusní kola Roman Truhlář: Ve srovnání s Belgií máme luxusní kola Každou středu ho můžete potkat, jak křižuje lesy v okolí Prahy na horském kole. Rozhovor odhaluje nepříliš známou tvář ředitele mbank ČR a SR Romana

Více

JANA ČERMÁKOVÁ. Vytvořeno pro žáky s lehkou mentální retardací

JANA ČERMÁKOVÁ. Vytvořeno pro žáky s lehkou mentální retardací Identifikátor materiálu: EU 4 33, příběh Tématická oblast: český jazyk - literatura 1. ročníku Materiál obsahuje dva pracovní listy. Úkolem prvního listu je čtení s porozuměním, úkolem druhého listu je

Více

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv jiný 3. kde jsem 4. jak jsem se sem dostala 5. kde bydlím

Více

Správné řešení z minulého čísla: Výherci z posledního čísla předchozího ročníku: Milé děti,

Správné řešení z minulého čísla: Výherci z posledního čísla předchozího ročníku: Milé děti, 1. číslo 2013/2014 Milé děti, velmi jsem se na Vás těšil a konečně se spolu setkáváme. Opět na vás v tomto školním roce čeká časopis, který připravují žáci naší školy. Jsem přesvědčený, že se vám bude

Více

6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE

6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE 6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE Úvod Pro bezproblémové vztahy ve školním prostředí je třeba znát dynamiku interakcí a pravidla komunikace. Je nutné, aby všichni měli možnost se svobodně

Více

Jizerský Člověk 2012

Jizerský Člověk 2012 Jizerský Člověk 2012 Když Adam a Pepa přijeli naposledy z Jizerskýho Člověka plní zážitků a vysmátí, jak to bylo celý super, jak parádně si zalezli a pozdvihli jméno LKP ve světě krásným 8. místem (akorát

Více

S EKOLOGICKÝM PROGRAMEM NA BÍLÉ

S EKOLOGICKÝM PROGRAMEM NA BÍLÉ S EKOLOGICKÝM PROGRAMEM NA BÍLÉ Účastníci: děti a učitelky Mateřské školy Orlová Lutyně K. Dvořáčka 1228 okres Karviná, příspěvková organizace Program vedli: lektoři občanského sdružení ROZCHODNÍK - Ostrava

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012 Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012 Obsah 1, Zpravodajství Úvod Zahájení školního roku Den bez aut Vodácký seznamovací kurz Anketa Co nás čeká v dalších měsících 2, Sport

Více

Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Zámecké listy

Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Zámecké listy Domov Pod Lipami Smečno poskytovatel sociálních služeb Číslo 53. září 2014 Zámecké listy Děti a škola v 19. století Od vydání tereziánského školního zřízení roku 1774 se stala škola běžnou součástí každodenního

Více

Ovoce do škol Příručka pro žadatele

Ovoce do škol Příručka pro žadatele Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Ovoce do škol Příručka pro žadatele OBSAH 1. Základní informace 2. Schválení pro dodávání produktů 3. Stanovení limitu

Více

Základní škola, Staré Město, okr. Uherské Hradiště, příspěvková organizace. Komenské 1720, Staré Město, www.zsstmesto.cz. Metodika

Základní škola, Staré Město, okr. Uherské Hradiště, příspěvková organizace. Komenské 1720, Staré Město, www.zsstmesto.cz. Metodika Základní škola, Staré Město, okr. Uherské Hradiště, příspěvková organizace Komenské 1720, Staré Město, www.zsstmesto.cz Metodika k použití počítačové prezentace A Z kvíz Mgr. Martin MOTYČKA 2013 1 Metodika

Více

Časopis chráněného bydlení Mnichovo Hradiště

Časopis chráněného bydlení Mnichovo Hradiště ČÍSLO ZDARMA, Olšina čp. 1, 294 11 Loukov u Mnichova Hradiště Masopustní rej Dobré tradice je hezké dodržovat, a tak jsme se rozhodli, že když už máme měsíc únor, který je na maškarní tou správnou dobou,

Více

D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí.

D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí. D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí. Tento certifikát má hodnotu jedné ivé a zdravé kozy. Díky pomoci eských dárc nakupuje lov k v tísni tato veselá zví ata pro rodiny v chudých zemích Afriky a Asie.

Více

SLOVÍČKO (NEJEN) PRO DĚTI

SLOVÍČKO (NEJEN) PRO DĚTI SLOVÍČKO (NEJEN) PRO DĚTI Téma měsíce: Zvířata v Bibli a jak si je Bůh použil PŘEHLED 1) Velryba - Boží tichá komůrka 2) Havran - Boží záchranný letecký most 3) Holubice - Boží posel 4) Oslátko - Boží

Více

4.5.1 Magnety, magnetické pole

4.5.1 Magnety, magnetické pole 4.5.1 Magnety, magnetické pole Předpoklady: 4101 Pomůcky: magnety, kancelářské sponky, papír, dřevěná dýha, hliníková kulička, měděná kulička (drát), železné piliny, papír, jehla (špendlík), korek (kus

Více

školička: Vyšívání STEH 2 Zadní návod krok za krokem NA ZHOTOVENÍ TERMO-KRYTU NA KONVICI

školička: Vyšívání STEH 2 Zadní návod krok za krokem NA ZHOTOVENÍ TERMO-KRYTU NA KONVICI školička: Vyšívání STEH 2 Zadní návod krok za krokem NA ZHOTOVENÍ TERMO-KRYTU NA KONVICI NÁVRH A PROVEDENÍ VĚRA BRUSNICKÁ; FOTO ONDŘEJ KOŠÍK Zadní steh je druhý nejjednodušší, používá se pro vyšívání obrysů

Více

na POKOJI ŠESTINEDĚLÍ?

na POKOJI ŠESTINEDĚLÍ? JAK PŘEŽÍT na POKOJI ŠESTINEDĚLÍ? Možná vás doposud, jako břichatou těhulku, straší jenom porodní sál, ale některé přemýšlí i nad svým budoucím pobytem na oddělení šestinedělí. Strávíte tam zpravidla tři

Více

Hodně svátků Gábiny Kratochvílové

Hodně svátků Gábiny Kratochvílové JAK SLAVÍ VÁNOCE IVANA GOTTOVÁ, GABRIELA KRATOCHVÍLOVÁ A PETR VÁGNER? Tváře známé z televizní obrazovky FTV Prima se sešly při bohulibé činnosti nafotily kalendář, z jehož prodeje se podpoří SOS dětské

Více

Zajímavosti o KOLE. Pořád bylo co zlepšovat a tak na konci 19. století už měla kola duše a pedály opravdu roztáčely zadní kola.

Zajímavosti o KOLE. Pořád bylo co zlepšovat a tak na konci 19. století už měla kola duše a pedály opravdu roztáčely zadní kola. Milé děti, za oknem bude ještě chviličku kralovat zima, ale já už jsem pro Vás připravil jarní číslo mých novin. Mám toto období moc rád. Chvilku prší a chvilku svítí sluníčko. Rád šlapu do kaluží, poslouchám

Více

ZLATO ELFŮ. od Alana R. Moona

ZLATO ELFŮ. od Alana R. Moona ZLATO ELFŮ. od Alana R. Moona Idea hry Zlato elfů je rozšíření Elfenlandu a nedá se hrát samostatně. Přídavek peněz, dražby a magie dělá Elfenland mnohem taktičtější a zajímavější. Herní materiál 65 zlatých

Více

Příprava na vyučování Výchovy k občanství a Dramatické výchovy s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Pohádkový les 2.

Příprava na vyučování Výchovy k občanství a Dramatické výchovy s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Pohádkový les 2. Příprava na vyučování Výchovy k občanství a Dramatické výchovy s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Pohádkový les 2 Stručná anotace učební jednotky Žáci 6. ročníku ve 4 5členné

Více

1 rada jak konečně začít přibírat na váze

1 rada jak konečně začít přibírat na váze 1 rada jak konečně začít přibírat na váze Chtěli by jste konečně přibrat nějaké kila? Nedaří se vám jít do pořádného objemu, i když jezdíte velké váhy a 6-8 opakování? No, problém určitě nebude v tréninku.

Více

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná:

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Rozhovor Alla Na začátek tohoto rozhovoru Alla ti řeknu, že máme čtyři fáze kulturního šoku. Aby sis to mohla také připomenout a mohla se opět vžít do té situace. Takže první fázi je fáze medových týdnů

Více

PROSINEC 2014 ADVENT PLNÝ ANDĚLŮ BABIČKY A DĚDEČKOVÉ DO ŠKOLY

PROSINEC 2014 ADVENT PLNÝ ANDĚLŮ BABIČKY A DĚDEČKOVÉ DO ŠKOLY PROSINEC 2014 ADVENT PLNÝ ANDĚLŮ Celý prosinec se nesl v andělské náladě. Ve školce po celý advent poletovaly dvě velké andělky obklopené spousty malých andělíčků. BABIČKY A DĚDEČKOVÉ DO ŠKOLY Jelikož

Více

ERGONOMIE ŮŽKA. Ing. Helena Prokopová, 648 49 Brno www.cech-cal.eu. cal.eu E-mail: cech_cal@volny.cz

ERGONOMIE ŮŽKA. Ing. Helena Prokopová, 648 49 Brno www.cech-cal.eu. cal.eu E-mail: cech_cal@volny.cz ERGONOMIE NEMOCNIČNÍHO LŮŽL ŮŽKA Ing. Helena Prokopová, Cech čalouníků a dekoratérů Výstaviště 405/1 648 49 Brno www.cech-cal.eu cal.eu E-mail: cech_cal@volny.cz Pokrok ve vybavenívětšiny nemocnic v ČR

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 Příloha č. 2 ANIMA VIVA o. s. 1/16 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření

Více

na sále Kulturního domu v Rudolticích dne 7. října 2013

na sále Kulturního domu v Rudolticích dne 7. října 2013 Zápis ze schůzky zástupců obce s domovními důvěrníky Zahájení v 16.00 hod. Účast: na sále Kulturního domu v Rudolticích domovní důvěrníci, popř. zástupci: dne 7. října 2013 o přítomni: Eva Chládková, Jana

Více

4. Připoutejte se, začínáme!

4. Připoutejte se, začínáme! 4. Připoutejte se, začínáme! Pojďme si nyní zrekapitulovat základní principy spreadů, které jsme si vysvětlili v předcházejících kapitolách. Řekli jsme si, že klasický spreadový obchod se skládá ze dvou

Více

PŘÍVLASTEK VOLNÝ A TĚSNÝ

PŘÍVLASTEK VOLNÝ A TĚSNÝ PŘÍVLASTEK VOLNÝ A TĚSNÝ Co to je přívlastek? - větný člen, který závisí na podstatném jméně ve větě a rozvíjí jeho význam - shodný přívlastek se shoduje v pádě s podstatným jménem, neshodný ani to - napsat

Více

Rukodělná činnost. příručka pro účastníky kurzu pracovní text ke studiu. Pojďme spolu CZ.1.07/1.2.17/01.0011

Rukodělná činnost. příručka pro účastníky kurzu pracovní text ke studiu. Pojďme spolu CZ.1.07/1.2.17/01.0011 Rukodělná činnost příručka pro účastníky kurzu pracovní text ke studiu Pojďme spolu CZ.1.07/1.2.17/01.0011 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Cvičení pro uvolnění ruky jsou určeny pro vzdělávání žáků v základní škole speciální a plně respektují

Více

NENADĚLÁŠ. Lenka Dobrovolná. Dětské hřiště s pískovištěm. Někde na hřišti ON a ONA. Na pískovišti DÍVKA.

NENADĚLÁŠ. Lenka Dobrovolná. Dětské hřiště s pískovištěm. Někde na hřišti ON a ONA. Na pískovišti DÍVKA. ONA DÍVKA LOVEC ON (TERAPEUT) OTEC MATKA NENADĚLÁŠ Lenka Dobrovolná Dětské hřiště s pískovištěm. Někde na hřišti ON a Na pískovišti Mami? Tati? Slyšíte? Mami? Tati? Někdo? Kdokoli? Zpívá. Utíkej, utíkej

Více

Quick Report 1/2014 Praha, leden 2014

Quick Report 1/2014 Praha, leden 2014 Společnost pro kriminalistiku Society for Criminalistics Quick Report 1/2014 Praha, leden 2014 Vážené kolegyně, vážení kolegové, až budete tento QR číst, bude to možná už celý měsíc poté, co jsme se těšili

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

Nebe, Boží nádherný domov

Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible for Children,

Více

o omezení vstupu z důvodu ochrany přírody

o omezení vstupu z důvodu ochrany přírody Správa Krkonošského národního parku - Veřejná vyhláška - Vrchlabí 3.12.2012 č.j. KRNAP 09515/2012 Správa Krkonošského národního parku ve Vrchlabí (dále jen Správa ) jako orgán státní správy ochrany přírody

Více

1.1.11 Poměry a úměrnosti I

1.1.11 Poměry a úměrnosti I 1.1.11 Poměry a úměrnosti I Předpoklady: základní početní operace, 010110 Poznámka: Následující látka bohužel patří mezi ty, kde je nejvíce rozšířené používání samospasitelných postupů, které umožňují

Více

Biologie všedního dne

Biologie všedního dne Pavel Vlach Zdeňka Chocholoušková Biologie všedního dne Věnováno Tomáši Kučerovi recenzovali: hlavní recenzenti: Doc. PhDr. Petr Dostál, CSc. Katedra biologie a environmentálních studií PF UK Praha Prof.

Více

Provoz a poruchy topných kabelů

Provoz a poruchy topných kabelů Stránka 1 Provoz a poruchy topných kabelů Datum: 31.3.2008 Autor: Jiří Koreš Zdroj: Elektroinstalatér 1/2008 Článek nemá za úkol unavovat teoretickými úvahami a předpisy, ale nabízí pohled na topné kabely

Více

Prohlíºe médií [NA-PROHLIZEC] Mács Daniel (macsdani) 16. íjna 2011

Prohlíºe médií [NA-PROHLIZEC] Mács Daniel (macsdani) 16. íjna 2011 Prohlíºe médií [NA-PROHLIZEC] Mács Daniel (macsdani) 16. íjna 2011 1 Úvod Cílem této práce, tvo ené v rámci p edm tu Návrh uºivatelského rozhraní, je navrhnout uºivatelské rozhraní set-top boxu (zobrazené

Více

Výlet na Pěnkavův dvůr

Výlet na Pěnkavův dvůr Vážení rodiče! Vánoce jsou za námi, všichni jsme je přežili snad bez újmy, maminky bez nadbytečných kil a tatínkové bez újmy z rodinných sešlostí a poletování po nákupech. Věříme, že jste si svátky užili

Více

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz 2. kolo Nehemjáš kviz 1) Po 3 dnech pobytu v Jeruzalémě se Nehemjáš vydal na obhlídku města. Vyjel a) v noci b) na svém věrném velbloudovi c) po obědě a vyjel s celým průvodem Neh 2, 12 2) Kolik lidí bylo

Více

Rozhodněte se, co budete dál dělat

Rozhodněte se, co budete dál dělat KAPITOLA 3 Rozhodněte se, co budete dál dělat Jako zakladatel firmy se snažíte přijít na to, čím strávíte dalších pár let svého života. Váš startup chcete pomocí lean metod budovat především proto, abyste

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie ZLATÁ RYBKA

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie ZLATÁ RYBKA HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie ZLATÁ RYBKA OBSAH článek strana 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. VYMEZENÍ POJMŮ A JEJICH VÝKLAD... 3 3. ÚČAST NA HŘE... 4 4. ZPŮSOB HRY A ZJIŠTĚNÍ VÝHRY... 5 5.

Více

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK LÉTO ZPRÁVY ZE ŽIVOTA ŠKOLKY A máme tu červen - jí se jahody, třešně a všechno dozrává. I čas prázdnin. Těšíme se na ně, na léto, na sluníčko a naši školáci se nemohou dočkat,

Více

Kocourek Modroočko. literární beseda pro žáky 1. - 2. tříd. CÍL: Seznámení s knihou, ukázka ilustrací Heleny Zmatlíkové, motivace k četbě

Kocourek Modroočko. literární beseda pro žáky 1. - 2. tříd. CÍL: Seznámení s knihou, ukázka ilustrací Heleny Zmatlíkové, motivace k četbě Kocourek Modroočko literární beseda pro žáky 1. - 2. tříd CÍL: Seznámení s knihou, ukázka ilustrací Heleny Zmatlíkové, motivace k četbě POMŮCKY: obrázky zavřené oči, otevřené modré oči, hlava kocourka

Více

U hrobky krále Tutanchamona

U hrobky krále Tutanchamona 1. kapitola U hrobky krále Tutanchamona Někde v Egyptě Sledovali jste někdy, třeba na nějaké pouti, jak se dělá popcorn? Horký vzduch roztáčí malá kukuřičná zrnka, ta se zahřívají, až puknou a stane se

Více

Školní kolo soutěže Mladý programátor 2016, kategorie A, B

Školní kolo soutěže Mladý programátor 2016, kategorie A, B Doporučené hodnocení školního kola: Hodnotit mohou buď učitelé školy, tým rodičů nebo si žáci, kteří se zúčastní soutěže, mohou ohodnotit úlohy navzájem sami (v tomto případě doporučujeme, aby si žáci

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

Príbehy víly Brezinky

Príbehy víly Brezinky Lenka Vydrová Príbehy víly Brezinky KAZDA Kapitola I. překvapení Slunce zvědavě vyjuklo z peřin a namířilo první zářivé paprsky na lesní palouček. Všechno živé jako kdyby čekalo na tento jemný pokyn a

Více

1. číslo 2013/2014. Redakční rada: Ondřej Hrabačka Natálie Kvardová Věra Vokatá Anna Kvěchová

1. číslo 2013/2014. Redakční rada: Ondřej Hrabačka Natálie Kvardová Věra Vokatá Anna Kvěchová 1. číslo 2013/2014 (Anna Větrovská) Redakční rada: Ondřej Hrabačka Natálie Kvardová Věra Vokatá Anna Kvěchová Petr Pšeničný Lucie Straková Kateřina Trejlová Matěj Vála Mgr. Lenka Beranová Milí čtenáři,

Více

Základní kynologická organizace Zásmuky

Základní kynologická organizace Zásmuky Zápis č. 1/2014 z členské schůze ZKO Zásmuky 261, konané dne 6.12.2014 Přítomni: Zdeněk Auterský, Peter Andel, Michaela Černá, Hana Dobšová, Pavel Drahoš, Gabriela Kořínková, Pavel Kotrba, Libor Kytka,

Více

HRMARKETING. Chytrý nábor Chytré firmy hledají zam stnance chyt e. v roce 20. nejlepších Chytrých rad

HRMARKETING. Chytrý nábor Chytré firmy hledají zam stnance chyt e. v roce 20. nejlepších Chytrých rad Chytrý nábor Chytré firmy hledají zam stnance chyt e HRMARKETING 15 nejlepších Chytrých rad v roce 20 + 420 774 988 140 sales@chytry-nabor.cz Rok 2015 rokem lidských zdroj. Rok 2015 m žeme sm le nazvat

Více

VŠEZNÁLKOVY NOVINY Č. 4 Třídy 5.B Ahoj spolužáci 1. až 5. tříd! V tomto vánočním čísle na vás čeká spousta čtení a luštění. Vánoční příběh, pohádkový test, pohádka Hrnečku vař, kterou jistě neznáte. Nechybí

Více

Elektrický stepper DH5005. Návod k použití

Elektrický stepper DH5005. Návod k použití Elektrický stepper DH5005 Návod k použití Obsah Obsah... 2 Bezpečnostní pokyny... 3 Varování... 3 Upozornění... 4 Části přístroje... 5 Než začnete cvičit... 6 Nastavení přístroje... 6 Způsob cvičení...

Více

Jak na KOTLÍKOVÉ DOTACE? JEDNODUCHÝ RÁDCE PRO ZÁKAZNÍKY

Jak na KOTLÍKOVÉ DOTACE? JEDNODUCHÝ RÁDCE PRO ZÁKAZNÍKY Jak na KOTLÍKOVÉ DOTACE? JEDNODUCHÝ RÁDCE PRO ZÁKAZNÍKY KOTLÍKOVÉ DOTACE pokračují! Máte doma starý kotel na uhlí, dřevo a jiná tuhá paliva? Pak jsou kotlíkové dotace určeny právě pro Vás! Pokud máte doma

Více

Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 2016

Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 2016 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 2016

Více

Skolní ~zdělávací program ~ro zájmové vzdělávání Skolní družina při ZS Spálené Poříčí

Skolní ~zdělávací program ~ro zájmové vzdělávání Skolní družina při ZS Spálené Poříčí v Skolní ~zdělávací program ~ro zájmové vzdělávání Skolní družina při ZS Spálené Poříčí v Skolní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v v Skolní družina při ZS Spálené Poříčí Obsah: 1) Identifikační

Více

Kouzelné. Anna Šmalcová Z PAPÍRU 2 KRAJKY

Kouzelné. Anna Šmalcová Z PAPÍRU 2 KRAJKY Kouzelné Anna Šmalcová KRAJKY Z PAPÍRU 2 ˇ krabicky a dekorace Ȭ ǰȱ Ȭȱ Ȭ Ć ȱ þ ę Çȱ ȱ ² stiȱ ȱ ȱ+ Ç ȱ»ȱ ȱ»ǰȱ ǰȱ ǰȱ»ȱ² ȱ grafika: Martin Ondra, www.martinondra.cz Kouzelné krajky z papíru 2 krabicky a dekorace

Více

Můj milý deníčku To mi hlava nebere!

Můj milý deníčku To mi hlava nebere! Můj milý deníčku To mi hlava nebere! také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Jim Benton Můj milý deníčku To mi hlava nebere! e-kniha Copyright Fragment, 2013 Všechna práva vyhrazena. Žádná

Více

Ta polévka je horká! varovala chlapce maminka. Nech tu pokličku na pokoji, spálíš se! Mám přece chňapku! odmlouval chlapeček. Tak hloupý, aby zvedal

Ta polévka je horká! varovala chlapce maminka. Nech tu pokličku na pokoji, spálíš se! Mám přece chňapku! odmlouval chlapeček. Tak hloupý, aby zvedal Chlapeček a pokličky Byl jeden chlapeček a ten rád někam nakukoval. Koukal do dutin stromů, koukal do ptačích hnízd, koukal i do myších děr. Na tom vlastně není špatného. Jenže ten chlapeček nahlížel do

Více

Horkovzdušná pistole. Obj. č.: 81 19 51

Horkovzdušná pistole. Obj. č.: 81 19 51 NÁVOD K OBSLUZE Horkovzdušná pistole Obj. č.: 81 19 51 Vč. 4-dílů. Souprava trysek (bodová-, otočná-, širokoúhlá- a okrajová tryska). Ideální pro domácnost, hobby, domácí dílnu apod. k odstranění barev,

Více

Slovo starosty. Váţení spoluobčané,

Slovo starosty. Váţení spoluobčané, Slovo starosty Váţení spoluobčané, Krakovanské svatováclavské posvícení se nezadrţitelně blíţí a s ním i vydání Novin Krakovan a Boţce. Posvícení přichází po prázdninách, které byly pro obec na rozdíl

Více

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti 106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.,

Více

Duchovní služba ve věznicích

Duchovní služba ve věznicích Duchovní služba ve věznicích Obsah 1. ÚVOD... 3 2. VZNIK DUCHOVNÍ SLUŽBY... 3 3. POSLÁNÍ, SMYSL A VÝZNAM SLUŽBY... 4 4. ZÁVĚR... 6 2 1. ÚVOD Už před mnoha tisíci lety se považovalo za tělesné milosrdenství,

Více

Hra Občanský průkaz. Získat co nejvíce bez toho, aby došlo k jejich ztrátě

Hra Občanský průkaz. Získat co nejvíce bez toho, aby došlo k jejich ztrátě Hra Občanský průkaz Charakteristika: Cíly hry I: Hra má za úkol pokud možno co nejvíce hráčům evokovat život v totalitě. Přenesme se do roku 1970, kdy začala doba normalizace. Skupinka 7 8 bývalých skautů

Více

POLEČNOU ESTOU 2 MOTTO SLOVO ÚVODEM

POLEČNOU ESTOU 2 MOTTO SLOVO ÚVODEM MOTTO Prosinec 1999 Ty, který jsi začátek a konec, vezmi tento rok do svých rukou a veď nás podle své vůle! Požehnej naše touhy i naše skutky, pomoz, ať se podaří vše, co nás k tobě přibližuje. Kate Walther

Více