Myšlenka ísla SVÁTKO-NAROZENINOVÁ KIMOVKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Myšlenka ísla SVÁTKO-NAROZENINOVÁ KIMOVKA"

Transkript

1

2 Kdo by se divil? Kdo by ekal? Kdo je nadšený? Nebo jsou všichni zklamaní? Kde je sníh? Už jsou zase Vánoce? A kde? Bez sn hu? Jen s blátem? Nezapomene na m Ježíšek? Jaké dostanu dáre ky? Je to v bec o dáre cích? A co úklid? Bude to sta it, jak to je, nebo ješt budeme muset uklízet? Budu si p i tom muset ud lat po ádek v šuplících, když do nich chodím stejn jenom já? Chodit do šuplík, to bude asi n jaké hloupost, ne? No ale, p ekousne to maminka? A co teprve Ježíšek? Nechodí on celý v bílé? Pro by ho jinak zajímal tak ten po ádek? M žu tomu v bec n kdy p ijít na kloub? V em má zálibu Ježíšek? Nemá on taky rád ponožky jako Mikuláš? Pro jsou Vánoce jen jednou v roce? Co by se asi stalo, kdyby byly vícekrát? Museli bychom pokaždé uklízet? Nebyla by to nuda? Co kdyby vznikl n jaký nový svátek podobný jako Vánoce? Kolikrát do roka bychom byli schopni slavit? Kolik kapr by takto padlo? Nebyli bychom z toho slavení tlustí? M li bychom v bec as na n co jiného? Taky Vám to p ijde jako nadmíra otázek? Myslíte si, že na n v tomto úvodníku naleznete odpov? -ne- SVÁTKO-NAROZENINOVÁ KIMOVKA potrap svoji pam a dopl si sám NÁPOV DA: Zabuk, Pindruše, Dzimmy, Ježíšek, Daniel, Dagmar, Eva a Adam, Št pán, David, Nový rok, T i králové Myšlenka ísla P r o? TIRÁŽ Jste opravdu p esv d eni, že práv 45. íslo Leoše vyšlo 6. prosince v roce 2005? A víte vy v bec, že na n m makal TRS, nina, TLS, KO, ne, poeta nebo t ebavlo ka? A že vyšel v po tu 25 kus? Ne?

3 Tatínek upytla il rybu. Je to takový jeho váno ní zvyk. Kv li zvyk m už s námi dvoje Vánoce netrávil, ale vždycky nám íká, že zvyky by se m ly udržovat, že nemohou být špatné, ov ené mnoha generacemi d d a zaplacené litry prolité krve. Nebudu odbo ovat k ned ležitým epizodám. A nebo když už jsem to nakousnul Tatínek si hrozn vymýšlí ( íká maminka i babi ka), takže si možná n co p ikrášlil p i omlouvání své neomluvitelné nep ítomnosti u t ch let vyhaslého rodinného krbu, ale v ím, že jen a jen proto, aby bylo vypráv ní dramati t jší a jaksi pikantn jší. Poprvé ho údajn spat il porybný d ív, proto místo aby byl doma obdarován, obdarovával on sám strážce po ádku a ochránce slabších a bezbranných (co nemohou ani volat o pomoc). Hrozná sm la. Šest miliard lidí a p ihodí se to zrovna jemu, 365 dní v roce a p ihodí se to zrovna na Vánoce. Tatínek se pou il. Já mu v ím, maminka má drobné pochybnosti a babi ka jakožto nejstarší a nejmoud ejší z nás je naprosto nevyvratiteln p esv d ená, že kecá, i když zrovna nemluví. ( íká, že klame t lem.) Ale opravdu se pou il. P íští rok byl mnohem více ve st ehu a taky se to vyplatilo. Teda v jistém smyslu, ale to bych p edbíhal Stejné místo, stejný den, stejný as, stejný ne as. Tentokrát to však byl tatínek, kdo jako první spat il svého soka. Mám já to ale tatínka. Cht l bych být jako on. Hbit a však neslyšn vysko il ze své skrýše a dal se nepozorován na zb silý úprk sm rem k domovu. A co by to byl za tatínka, kdyby na zádech pro manželku o berli ce s k ivými hnáty a u lavice z plna hrdla k i ící cikán mne nenesl rybu, a to ne jen tak n jakou. Kam se svou velikostí hrabou sardinky. K happy endu chyb lo jen jediné. Teda p ebývalo. Na cest. Ko en. Jak známo, ko eny rostou p evážn v zemi, a nejinak tomu bylo i u tohoto zcela oby ejného, pro mého tatínka však osudového, ko ene. Jediný problém vidím v tom, že se pot eboval trochu protáhnout a provád l to v tu nejnevhodn jší dobu. To mu nem žeme mít za zlé, neud lal to schváln. Já mu to nevy ítám (a babi ka to p ipisuje jakýmsi božím mlýn m). Tatínek klopýtl a svalil se jako sud. Abych byl p esn jší válel sudy ze šikmého b ehu až do vody. Ve slepé ví e, že kapr je ona pov stná zlatá rybka (spletl si ji z jinou váno ní pov rou se zlatým prasátkem), pustil ho a ekal, že mu splní p ání dostat se na b eh, jelikož sám neum l plavat. Na b eh se nakonec dostal, ale kapr na tom m l nejspíš pramalou zásluhu. Bylo-li by v rybníce více vody než po kolena, byl by s tatínkem jistojist amen. V d sledku chemického zne išt ní nebyla voda zamrzlá, což ovšem neznamená, že nebyla studená, ba až ledová. V tšinou neo ekáváte, že p i úprku p ed porybným klopýtnete o protahující se ko en, a neberete si s sebou v nepromokavém igelitovém pytli náhradní teplé oble ení p ípadn n co jiného na zah átí, ru ník, mýdlo a p nu do koupele (když už jste jednou ve vod ). Zajisté si dokážete p edstavit, jak zmrzlého ho nakonec dostali do nemocnice, jak dlouho ho v nemocnici rozmrazovali, jak dlouho ho zah ívali na normální teplotu (a následn na ni ochlazovali ze ty icetistup ové hore ky), jak dlouho mu léka i lé ili šrámy na t le a jak dlouho mu psychiat i lé ili šrámy na duši. Nakonec nám ho k babi in velké nelibosti v po ádku vrátili. Ale pro jsem vám všechno tohle povídal? Abyste pochopili, jakou jsem m l radost, když jsem na Št drý ve er uvid l tatínka ve dve ích, živého, zdravého a rozradostn ného ze svého úsp chu, se svým úsp chem v náru í. Spole nými silami jsme dopravili kapra do vany, napustili jsme mu ji plnou vody, a si naposledy po ádn zaplav a vydovádí. Cht l jsem toho hrozn moc v d t, jak to vypadá pod vodou, jestli se žábry dýchá lépe než plícemi a tak podobn. Rozhovor dopadl nade všechna o ekávání špatn. Nejen že mi kapr ani na jednu z mých otázek neodpov d l, ale byl p íliš hrdý i na to, aby požádal o milost. Zklamání a znechucení jeho chováním bylo dokonce tak velké, že mi na ve e i ani nechutnal a babi ce se (tatínek íká, že náhodou a já mu v ím) zabodla jeho kost do krku. -KO-

4 Jak si asi každý z Vás všiml, je tu zima. Ro ní období vhodné ke spoust sezónních aktivit, doba jako stvo ená k tomu, abychom se zabývali otázkou k že z husy. Nejprve pro Vás máme jeden bezva recept na tenhle druh pokožky: Umíst te své t lo za záv s, pop ípad dve e. Potichu vy kejte, až p ijde sestra nebo bratr a vysko te na n j z tohoto úkrytu. Výsledek: okamžitá husí k že, následovaná zaje ením a pozd ji i delším k ikem (obvykle rodi ). Lidé používají pro popis chvilkových pupínk na k ži husích p irovnání nejmén od po átku 9.st. Co má však husí k že spole ného s husami? To je snadné. Když zabité huse oškubete pe í, je její t lo pokryto drobnými pupínky, z nichž p vodn brka vyr stala. Co husí k ži zp sobuje? Husí k že Vám naská e, když se stáhnou drobné svaly u chlupových vá k. Tím se chloupek vzp ímí a na k ži se objeví pupínek. Všimli jste si n kdy toho, jak se zježí srst ko ce nebo psu: i to je vlastn husí k že. Zví at m, v etn nás, naská e husí k že, když je n co vystraší nebo když jim hrozí nebezpe í. Nával stresových hormon vede ke svalovému stahu, zví at m se naježí srst a vypadají pak v tší a hroziv jší. Pro naše ochlupené p edky m la husí k že stejný význam jako pro zví ata. Je to tedy v podstat p ežitek. Na vlastním t le jste si ur it vyzkoušeli, že husí k že naská e, i když je nám zima. Pro? Op t je to proto, že naši dávní p edci byli chlupatí a zježená srst p edstavuje lepší tepelnou izolaci. Husí k že se m že objevit za jakýchkoli vzrušujících okolností, tedy nejen jsme-li vystrašeni, nebo když nám je zima. Chloupky se nám mohou zježit nap íklad p i poslechu n jaké fantastické hudby, jako t eba naší hymny na olympiád. Dokonce i vzpomínka na nové í staré íslo Leoše m že vyvolat husí k ži. Proto bychom vám cht li pop át spoustu pupínk nejen p i tení tohoto ob asníku.

5 Toho roku nebyla zima nic moc. Spíše nic, nežli moc. Vypadala jako chladn jší podzim i jaro. Martin letos vym nil b louše za vraníka, íkali lidé smutn. Nejh na tom byli sn huláci, kte í vlastn nebyli. Názor Tondy Hondy na tuto problematiku byl jasný: Kucí, to nejde. Up ené pohledy jeho kamarád vypovídaly jasn o tom, že on je jediný, kdo by s tím mohl n co ud lat. Bez sn hulák to kucí nejde. No jo, copak bez sn hulák, ale bez sn hu to nejde, p ipojil se Vilém Hrachopysk. Jediný, kdo se k této zimní problematice nevyjád ili byl Zbyslav Hroboš, který si, jak už to u n j bylo zvykem, hrál se svým ocho eným švábem Antonínem Lojzou Benediktem I.. Mohli bychom pro sníh dojet na severní pól. Jedna nula pro h upinu. To je p kná blbost nemyslíš?! Vzhledem k našim finan ním možnostem by jsme tam mohli jít tak leda po svých a Hroboš ho p erušil Nemohli. no vidíš i Hroboš to p iznává. Nemohli bychom tam dojít, protože je tam mo e. Leda tak doplavat. Tonda Honda byl šéfem téhle bandy a opravování nem l rád. P esn ji pou ování, ve kterém to nebyl on, kdo pou uje, a tak debatu rázn ukon il: Nikam se plavat nebude! Napíšeme Ježíškovy a on ur it sníh donese. Kluci už nic nenamítali, a tak se rozešli dom, tedy až na Hroboše, který musel vyven it svého švába Antonína Lojzu Benedikta I. Doma se chlapci dali do kreslení. Zatímco Vilém Hrachopysk kreslil na papír vlo ky, Hroboš namo il Antonínu Lojzovi Benediktu I. noži ky do barvy a nechal jej chodit po papí e. Tonda Honda naopak nechal papír bílý. Maminka si myslela, že si nic nep eje, tak mu navrhla, a si za ní pod strome ek p eje ledni ku. Nežli by Tonda vysv tloval, že si p eje sníh, radši nakresli do rohu papíru malou ledni ku. Všichni chlapci dali své obrázky za okno. Táta Hrachopysk poradil Vilémovi, a k obrázku p idá ješt stope ku slivovice na zah átí se slovy P ece nemá ten sob ervený nos jen tak pro nic, za nic. Bylo zcela zbyte né otci vysv tlovat, že soby má Santa Claus. Na druhou stranu, t eba se rád zah eje i Ježíšek. Kluci vyhlíželi sníh každý den, ale bezvýsledn. Dokonce ani na št drý den to nebylo lepší. Na Št pána se všichni t i ( ty i) p átelé sešli, aby se navzájem pochlubili, jak to u nich dopadlo. P i vzájemné vypráv ní se shodli, že ve e e v jednotlivých rodinách prob hly bez v tších potíží. Zbyslav k dobru p idal historku se sestrou. Ta nemohla p ekousnout, že s nimi u stolu jí Antonín Lojza Benedikt I. Nejednalo se ovšem výjime ný p ípad. Vše vy ešila rybí kost uvíznutá v sest ín hrdle. Jelikož byl Antonín Lojza Benedikt I. švábem cvi eným, nebyl pro n j problém vlézt sest e do krku a zbavit jí necht né

6 a zna n bolestivé návšt vnice. Sestra mu za to p enechala svou zbylou porci jídla. Po t chto více mén zdvo ilostních tématech se rozb hl hovor o daleko d ležit jších v cech. A co sníh, máte? Vilém i Zbyslav se dívali do zem. První promluvil Zbyslav: Nemohu íci, že bychom sníh nedostali. Le nemohu také íci, že by jsme jej m li sebou. Stala se nemilá v c. Jo. Louži ka, necht l se p ítelovým vypravováním zahanbit Vilém. No tedy Ježíšek nám donesl sníh, p esn ji plný obývák sn hu, ale on tak n jak zapomn l na topení. A tak jsme m li v byt louži ku tak velkou, že vyplavila i sousedy. Tak to bylo Fíha. To já jsem si p ál ješt ledni ku a mn Ježíšek dal sníh do ledni ky. Kucí klidn se s vámi o n j pod lím a ud láme t i fajnový sn huláky. Jak ekl, tak se i stalo. Spole n se vydali pro sníh k Tondovi. Vzali si obrovskou lopatu a sá ky, ale nakonec je museli nechat p ededve ími, protože se mamince v bec nezamlouvalo, že se pohybují v blízkosti její nové ledni ky s lopatou ruce. Po troškách vynosili sníh ven. Byli zcela zabráni do práce. Když vít zoslavn navršili t i obrovské hromady sn hu, které pronosili z dom v tajn v kapsách, ekl Zbyslav: Hele Tondo, asi jsme nebyli sami, kdo si p ál pod strome ek sníh. Všichni t i pozastavili práci a koukali kolem sebe. Ostatní d ti taky stav ly sn huláky, a to daleko v tší než oni. Jak se tak na tom dívám, tak Ježíšek nenosil nic jiného než sníh. Do ve era bylo celé okolí zastav no sn huláky. Byli všude na tráv, na balkonech, p ed garážemi, n kte í byli dokonce na v tvích strom. D ti usínali s krásným pocitem zachrán ných vánoc. Ten jim však nez stal dlouho. P es noc totiž všichni sn huláci ožili. To se stává, ale tentokrát jich bylo víc než kdy jindy. Jelikož bylo sn hulák p íliš mnoho, zima kterou vyza ovali, abychom byli p esní teplo, které pohlcovali, zap í inilo lokální zm nu po así. Velice proteplení sn huláci za ali remcat Nechceme se rozpustit, nechceme se rozpustit. jejich hlas nabíral na síle. Spolu s ním pohlcovali stále víc tepla. Za ínalo se ochlazovat a sn žit. ím více mru eli, tím více sn žilo, ba p echázelo to až ve vánici. Nechceme zem ít, nechceme zem ít Skandování probudilo celé m sto. Lidé vycházeli na balkony a dívali se na oživlé sn huláky. Za alo sn žit velmi hust. Sn huláci se dali do pohybu. Namí ili si to p ímo do nejbližších mrazíren, aby zabrali mrazáky za ú elem upadnutí do hybernetického spánku, s vidinou p e kání do další zimy. Tohle nem žeme dopustit. A pro? Kde by se asi skladovaly zmrzliny ty chytrej, co? No to by byl problém. To musíme vy ešit! Ale jak? Poskytneme jim letenku do sn hulá ího nebe. Hmm, zazn lo dvojhlasn. A jak to asi ud láme? Máte doma fén? Tondo co blbneš. My chceme spasit zmrzliny a ty myslíš na fén. Fén je nejlepší prost edek na sn huláky. To je pravda a co teprve takový p ímotom a nebo s l. Nesmíme se zdržovat zmrzliny ekají na svou záchranu. A tak se hoši vyzbrojili tím, co doma našli. Vilém m l horkovzdušný fén zna ky Teplouš, Zbyslav dovalil s p ti kily soli a Tonda na to šel s p ímotopem ráže šedesát centimetr. Dalo by se íci, že to byla už docela slušná výbava. Taky si vzali sá ky, aby byli rychlejší a Zbyslav sebou

7 samoz ejm vzal Antonína Lojzu Benedikta I. V nastanuvši vánici nebylo v bec snadné dostat se k mrazírnám. Copak sn hulák m t m bylo hej. Brodili se napadlým sn hem a rostli do obludných rozm r. Jen z kopce museli zpomalit, aby neupadli a nestala se z nich jedna velká koule. Kluci si to z kopce na svých sá kách fr eli o sto šest. Jen díky tomu byli u mrazírny d íve než sn huláci. Museli najít zástr ky pro své mocné zbran. To se jim nakonec povedlo. Tak to rozjedeme klucí. Te nebo nikdy. Jeden za všechny, všichni na sn huláky. Jen co se rozjel fén zna ky Teplouš a p ímotop ráže šedesát centimetr, p ifun li první sn huláci. Jd te z cesty!!! Chceme se uložit do hybernetického spánku a p e kat do p íští zimy. Kapišto? Žádný Kapišto! zu iv odsekl Zbyslav. Antoníne Lojzo Benedikte I. zalez do kapsy! Tohle bude tvrdý boj. Sn huláky jeho proslov zna n popudil. Odtrhávali si z t l kusy sn hu a tvo ili z nich ledovky, které s rychlostí a neúnavností kulometu za ali házet na kluky. Naše parti ka m la co d lat, aby se ubránila. Armáda sn hulák ji nemilosrdn bombardovala záplavou studených koulí. Hoši se ovšem nevzdávali. Teplouš provrtával t la sn hulák skrz na skrz. P ímotop je topil až se z nich stávali louže a dílo dokonala s l z rukou Vilémových. Sk eky sn hulák zápasících o život zn ly jako lavina. Dlouho trvalo než bylo dobojováno. Po sn hulácích zbyly na míst jen obrovské louže. Bylo dobojováno. Nastalo ticho a klid. Chlapci složili zbran. Vypojili je ze zásuvek. Smotaly kabely a pomalým krokem se vydali na cestu k domovu. Kam se asi dostali všichni ti sn huláci? P ece do sn hulá ího nebe, odpov d l Zbyslav, jemuž na rameni op t sed l Antonín Lojza Benedikt I. Hmm. Tam jim bude stejn líp. A my budeme mít zmrzlinu. A co když se p íští rok vrátí? Tak a. Co si budeme p át p íští rok pod strome ek? P ece sníh. Dnešek mi p išel celkem zábavný, i když vy erpávající. Máš pravdu. A na co si budeme hrát zítra?

8 horoskop VÁNOCE 2005 VODNÁ M žete se t šit na opravdu nekonven ní vánoce. Rodi e letos chystají p ekvapení, které Vám vyrazí dech. Hv zdy by mohly prozradit i více, ale nebudeme kazit dárc m radost. Jisté je, že pokud jste o ekávali etnické šperky, pop. novou po íta ovou hru, p epo ítali jste se. Silvestrovská rada: Zásadn neberte do rukou zábavnou pyrotechniku, mohla by to být poslední v c, kterou uchopíte. RYBY Ryba má to št stí, že se na led dívá zespodu. Ve Vašem p ípad však necho te bruslit na rybník. Za oboustranný zápal plic pohled na led z druhé strany rozhodn nestojí. Také si dejte pozor na št drove erního kap íka. I Vám, Rybám, se m že stát p íhoda s rybí k stkou. Na Silvestra se nebojte odvázat, nakupte zábavnou pyrotechniku a pozv te p átele. BERAN Vše, co jste m li o Vánocích v plánu, rad ji odložte. Vaše znamení k ižuje Uran a to nev stí nic dobrého. Možná by bylo lepší p esunout Št drý den na 27., kdy se situace stabilizuje. Pokud se ve zdraví dožijete Št pána, máte vyhráno a p ed sebou vyhlídku na bujarého Silvestra s p áteli. BÝK Letos prolomíte všechny zvyky a tradice. Je odzvon no bramborovému salátu, smažené ryb a cukroví. Vaše máma zahájila radikální dietu a Vy se samoz ejm povezete s ní. Pod heslem už ani kalorie navíc se však ukrývá i jeden velký klad. Peníze ušet ené na potravinách budou investovány do dárk. Letos tedy budete mít opravdu bohatého Ježíška. BLÍŽENCI Vaše vánoce vidí hv zdy rud. Takže pokud by Vám za al ho et strome ek, nestresujte a bu te p ipraveni. Hasi i mají íslo 150. Rozhodn nedávejte rodi m pod strome ek propanbutanovou láhev ani originál obrazu. Silvestra nejspíše prožijete v rodinném kruhu u babi ky Váš byt bude v rekonstrukci. RAK Vánoce u Vás vidí hv zdy jen mlhav. Rozhodn nepo ítejte s tím, že Vaše p ání budou spln na do puntíku. Vzpome te si, jak to dopadlo loni. Zato Silvestra si, díky ne ekanému d dictví, užijete ve velkém stylu: Ráno bublinková koupel u Schwarzenegr v Beverly Hills, odpoledne pohádkové výhry v kasinu v Las Vegas a p lno ní rachejtle vypálené z vrtulníku nad Grand ka onem.

9 LEV Merkur se dostává do nep íznivého postavení s Plutem pozor na úrazy! Hned dnes se podívejte, kdo má v prosinci úklid kolem domu. Pokud se zde objevují jména od písmene W nebo K je Váš osud zpe et n. Po krkolomném pádu na náledí vánoce tém jist strávíte v sádrovém kruný i na nemocni ním l žku. Nezoufejte však díky zran ní si na Vás vzpomene spousta p átel a na Silvestra to rozto íte se sest i kami. PANNA Vánoce u Vás budou ve znamení srdce. P ispívá k tomu Venuše, kterou práv k íží Mars. Nová láska, jež vás potká v tomto období, sice nebude nijak bou livá, ale p inese Vám ne ekaný zisk v podob luxusního dárku pod stromkem. Nový partner možná nebude zrovna ideálního vzez ení, ale když se Vám poda í zmírnit své nároky a poslechnete radu hv zd, která zní : Jdi do toho po hlav, nebudete na Silvestra litovat. VÁHY Ve Vašem život se za íná blýskat na lepší asy. Jupiter je už delší dobu ve Štíru a poskytuje Vám i Vašim blízkým p íjemné stavy, z nichž budete o Vánocích erpat. ekají Vás svátky plné pohody, porozum ní a hojnosti. Na to poslední však bu te opatrní. O Silvestru se ve hv zdách objevuje hlava v záchodové míse pozor na p ejídání! ŠTÍR Vaše vánoce budou ovládat finance, bohužel v tom negativním smyslu. P i po izování dárk budou mít Vaši blízcí do pen ženky hodn hluboko a to se podepíše i na Št drove erní nálad. Není se emu divit, leda že jste si opravdu p áli dostat pod strome ek ta senza ní párátka a sadu jehel. Doporu ení: Kupte si dárek sami, zabalte ho, ozna te iteln svým jménem a p i rozbalování p edstírejte údiv a p ekvapení. ST ELEC Letos si ur it po i te kapra do vany, práv ten Váš bude k ížený se zlatou rybkou a pokud do n j budete dost dlouho hu et, ur it vám splní alespo jedno p ání. A když ne, nezoufejte. No ekn te, kdo se m že pochlubit Silvestrem stráveným na psychiatrii? Pokud jste si pod strome ek p áli barvy a št tce, budete spokojeni. S velkými dary však nepo ítejte. KOZOROH P ekvapiv se p es zv rokruh p ežene Merkur. To je záruka š astných vánoc. Budete zavaleni p epychovými dárky, ve Vašem p ípad to bude luxusní lyža ská výbava. Št stí na tvá i Vám však vydrží jen do té chvíle, než zjistíte, že nemáte ani ka ku na vleky a cesty za sn hem. Pokud nechcete strávit svá nejlepší lyža ská léta na kope ku mezi boba i doporu ujeme: Prodejte drahou výbavu, kupte n co staršího v bazaru a za utržené peníze si zaje te na Silvestra alespo na Solá.

10 Královské d lení Dejte všechny dárky na hromadu a odst ihn te cedulky pro koho jen ten i one dárek. Každý si pak odtud vezm te jeden a za pop vku známé písn Pošli to dál si je podávejte. Dárek je toho u koho skon í. Když jsou dárky tímto zp sobem rozd leny, m že za ít druhá ást hry tzv. Burza Dárky si rozbalte a vym ujte v libovolném kurzu. P i této h e vyhrává každý. Na požárníky Pravidla jsou velice jednoduchá. Vyberte jednoho ze svého st edu a dejte mu prskavku. Doty ný má za úkol dojít k soused m a zapálit jim prskavkou záclony. Takto u iní všichni hrá i. O vít zi rozhodne po et nasbíraných bod. P ehled možnosti získání bod : Sousedé zjistí, že jim chcete zapálit záclonu, aniž se Vám to povede 0 bod. Sousedé uhasí záclonu svépomocí bod. Sousedé p izvou na pomoc p i hašení další sousedy 2 body. P íjezd hasi - 3 body. V p ípad nerozhodného výsledku se po ítá as, za který byl vámi zp sobený požár uhašen. Na kap í kost Jde o to co nejd kladn ji schovat do jakékoliv pochutiny kap í kost. Body dostáváte za každého lov ka. Jemuž se kosti ka uhnízdí v hrdle. Na živý Betlém Vyberte den, kdy bude nejv tší mráz. Vylosujte jednoho ze svého st edu, ten bude p edstavovat Ježíška. Vysvle e se do trenýrek a ulehne doprost ed nám stí na otépku slámy. Ostatní mu v teplých kožiších vin ujete hodn zdraví a dlouhá léta. Pro zpest ení hry lze vybrat další dva, kte í budou p edstavovat kravku a osla. Kravka sní palici cibuli a hlávku esneku a bude zah ívat Ježíška svým dechem. Oslík k tomu bude radostn hýkat.

11 Na kapra Vytipujete si prodejce kapr. Celá skupina jako jeden muž vlezete do kád s rybami, kdo chce, m že se svléknout, aby si nenamo il šaty, a snažíte se p esv d it kolemjdoucí a si vás koupí, že jste nejlepší kapr na sv t. Na sn huláka Není nic lepšího, než mít doma živého sn huláka. To je jeden z hlavních d vod, pro hrát tuto hru. Vylosujte jednoho, který se bohužel hry neú astní. Ten do vany rozklepne dvacet vajec. Ostatní se do p ipravené lázn pono í a co nejpe liv ji se pot ou vají kem. Když jsou hotovi, dostanou každý t i kila mouky a za nou se mou it. Vyhrává ten, kdo na konci hry vypadá nejvíce jako sn hulák. Hrá i si mohou, pro dosáhnutí v tší d v ryhodnosti, vrazit do nosu mrkev a na hlavu kastrol. Na Váno ní ozd bky V pestrém oble ení se vydáme do lesa. Zde nalezneme statný smrk a vylezeme jakýmkoliv zp sobem k jeho prvním v tvím, ty by m ly být ve výšce alespo deset metr. Po káme než tak u iní všichni a poté se skupinov zav síme na v tev. Naše pestré oble ení vypadá na stromku jako váno ní ozdoba. asem, s úbytkem sil, ozdoby odpadávají. Vyhrává poslední nerozbitá ozdoba.

12 Je to neuv itelné, ale ani ne za týden máme št drý den. Venku je zima, sníh nikde tedy vlastn sníh padá, ale jaksi se mu nechce déle z stat na zemi, a proto mé oko ne a ne spat it sn hovou pokrývku. Jaká škoda a já se tolik t šila na bílé Vánoce. No nevadí, t eba mi to ješt vyjde. Te mne tla í daleko d ležit jší a akutn jší problém: NEMÁM DÁRKY! V bec nechápu, jak se mi to op t mohlo stát. Jako bych nebyla pou ená už z lo ských Vánoc. Kde mám te na poslední chvíli sehnat dárky pro mámu, tátu, bráchu a sestru?!? A navíc: NEMÁM PENÍZE! Letos to bude pod strome kem tragédie teda pokud se nestane n jaký zázrak. A hele! Vždy p ed Vánocemi má vyjít ješt nový LEOŠ, t eba v n m najdu n jaké parádní nápady na levný a neokoukaný dárek:o)!!! Taky ješt nemáte dárky pro rodi e a kamarády? Trochu jsem zapátrala a našla jsem pro vás n kolik tip na levný, vkusný a hlavn originální dárek pro každého lena Vaší rodiny a pro kamarády jakbysmet. Tak co dárek pro tatínka? Máte? Jestli ne, nebo t eba už plánujete dárky na p íští Vánoce, tak tady je malý nápad: OPILÉ MYŠKY POT EBUJETE: modurit, nebo jinou rychle schnoucí hmotu (dá se levn koupit v papírnictví), nebo, pokud jste na tom opravdu finan n špatn posta í vizovické t sto (jeho výrobu zjistíte t eba od maminky nebo na Váno ní akci) malé erné korálky (na o i ka) ernou nit (na vousky:o) POSTUP: Hmotu zpracujte podle návodu a vytvarujte myšku ve tvaru kapky (viz. obrázek), nezapome te na ocásek, který je NEJD LEŽIT JŠÍ! Ocásek musí být zahnutý, aby se myška mohla snadno pov sit na skleni ku. Vtla te dva korálky místo o i ek, zapíchejte do umá ku nitky (aby to vypadalo jako vousky). Nechte hmotu zaschnout (to pokud používáte samoschnoucí hmotu), nebo dejte péct(v p ípad vizovického t sta), i uva te (to když máte modurit). Myšky jsou báje né na skleni kách i na hrne ku. M žete se bavit tím, že když rodi e budou mít doma návšt vu a budou popíjet nap íklad víno, po n jaké dob jim tyto myšky nenápadn zav síte na skleni ky. Uvidíte jak budou p ekvapeni. obr. opilá myš

13 Pro tatínka bychom už dárek m li. Ale co pro maminku? Maminka je moc krásná a ur it se ráda zdobí, aby nechala svou krásu ješt více vyniknout. Ur it by ji velmi pot šil krásný dárek, který bychom ji vlastnoru n vyrobili. Nejen proto, že tento dárek bude originální, ale i proto že maminka ocení práci, kterou jsme si s tímto dárkem dali: NÁUŠNICE PRO PRINCEZNU POT EBUJETE: Nejd ležit jší je koupit v ci ku, které se v ší na uši. Stojí tak od 3 do 3 k za kus a koupit je m žete u nás nap íklad v gakerii jinak ve kterékoliv prodejn výtvarných pot eb možná i v papírnictví barevné korálky, d ev né, kovové vlastn podle vkusu drátek, nit, vlasec POSTUP: Na tomhle dárku je úžasné, že jej skute n m žete vyrobit podle vlastní fantazie. Náušnice mohou být nap íklad dlouhé: To na nit navle te korálky a p ivažte ke v ci ce co sipak píchnte do ucha (obr. ). Nebo t ch š rek ud lejte víc (obr. 2). nebo použijte drátek, na n j navle te taky korálky a tvarujte a tvarujte (obr. 3) ZÁLOŽKA POT EBUJETE: obr. obr.2 obr.3 hlavn siln jší DRÁTEK (koupíte t eba v železá ství, nebo výtvarných pot ebáchexistuje dokonce chlupatý drát o n m dostanete víc informací u Pindruše) t eba korálky, stužky, cokoliv ím budete chtít záložku ozdobit klešt POSTUP: Drát zohýbejte podle obrázku. M žete si jej ozdobit korálky i ímkoliv jiným co se Vám bude líbit. obr. záložka Tak tohle jsou mé žhavé typy na dáre ky. Ješt je nezapome te vkusn zabalit, t eba do parádní dárkové tašti ky s jejíž výrobou se mimo jiné budete moci seznámit na Váno ní oddílové akci. Takže a se Vám Vánoce vyda í, a dostanete, to co jste si p áli a a si ty svátky po ádn užijete, VESELÉ VÁNOCE Vám p eje TLS.

14 I pro váno ní as jsme si pro Vás p ipravili malou dávku Sudoku. Doufáme, že jste se s tou minulou poprali se ctí, a že se t šíte na další íselné k ížovky. No, nebudeme Vás déle zdržovat od této velice nakažlivé záležitosti. Takže, hodn zdaru

15 Žemlová romance Má ím ve van Žemli od snídan Chytám na ní Zdence umrlého utopence Váno ní idyla Stromek ízi žíz Kapra prásky prásk Dáre ky pod strome kem ach ach ach Dáre ek Dostal jsem dárek Krásný byl to párek Holub Nechal jsem je na zahrad A oni umrzli - B b b P edsevzetí Na št drý den (a to jen) nepapám. Abych z hladu zase, vid l zlaté prase Se stává Po ouchle bafá si kapr s fajfky P i aple kr í se strome ek Plní se p ání podmanivá Zas ho í nám strome ek

16

Hledám program na ned li, aby mi kamarádi závid li!

Hledám program na ned li, aby mi kamarádi závid li! Hledám program na ned li, aby mi kamarádi závid li! Co m že d lat osvícená rodina v Praze v ned li? Jít do ZOO? Tam chodí každý a zví ata jsou v menšin. Do cukrárny na dortík? I v t ch baby-friendly je

Více

Additional BONUS Report. Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete

Additional BONUS Report. Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete Volná distribu ní práva Na tento Additional BONUS Report se vztahují volná distribu ní práva. Tento

Více

Rodina je základ (státu)

Rodina je základ (státu) Editorial: Rodina je základ (státu) Pro n které rodiny toto r ení platí více, pro n které mén. O t ch druhých se dnes zmi ovat nebudu. T ch prvních ale také pár znám, asto je potkávám u nás v Trojce. Kdyby

Více

ást první Ozv ny neznáma íroda se snaží lhát vám p ímo do o í. CHARLES DARWIN

ást první Ozv ny neznáma íroda se snaží lhát vám p ímo do o í. CHARLES DARWIN ást první Ozv ny neznáma íroda se snaží lhát vám p ímo do o í. CHARLES DARWIN 1 Prolog Za alo to vše velkým t eskem. Nebo si to alespo v tšina v dc myslí. A už to bylo jakkoliv, o n jaký as pozd ji se

Více

V POZDNÍM PODZIMNÍM ODPOLEDNI

V POZDNÍM PODZIMNÍM ODPOLEDNI LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC listopad 2005 RO NÍK 9 ÍSLO 11 Vstupuješ-li do d jin, zajisti si, kde je nouzový východ. ŽÁ EK Ji í, eský básník /1945- Zprávy z radnice Vážení p átelé, dovolte

Více

ra Nosková V ra Nosková ISBN 978-80-87373-32-3 Tuto knihu v nuji mému nepoznanému tátovi Janovi Hedmegovi a všem otc m, kterým se stalo co podobného.

ra Nosková V ra Nosková ISBN 978-80-87373-32-3 Tuto knihu v nuji mému nepoznanému tátovi Janovi Hedmegovi a všem otc m, kterým se stalo co podobného. strana 1 z 50 strana 2 z 50 RA NOSKOVÁ ÍB HY MUŽ ra Nosková íb hy muž V ra Nosková ISBN 978-80-87373-32-3 Tuto knihu v nuji mému nepoznanému tátovi Janovi Hedmegovi a všem otc m, kterým se stalo co podobného.

Více

Pro je 17. listopad tak významný?

Pro je 17. listopad tak významný? OMPUSE Obskurní Magazín Podez elý Už Svou Existencí 6/2004 Ahoj, kamarádi! Za ala zima, všichni se už t šíme na nadcházející Vánoce, p esto si v tomto ísle ješt m žeme zavzpomínat na slune né dny n kolika

Více

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav stránka 1 Pravidelná shromážd ní: Ostrava každá ned le každá st eda Frenštát pod Radhošt m v 9,30 hodin v 18,30 hodin Orlovna každá 2. a 4. ned le v 15,00 hodin

Více

RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice

RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC erven 2005 RO NÍK 9 ÍSLO 6 Mla blbce do hlavy baterkou, stejn se mu nerozsvítí. ŽÁ EK Ji í, eský básník /1945- Zprávy z radnice Vážení p átelé, dovolte nám, abychom

Více

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí Ročník 6 leden/únor 2014 ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o. Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí P ehlídka masek pat í k masopustu již od nepam ti MASOPUST ANEB NÁVRAT K TRADICI Blíží se

Více

DVOUM SÍ NÍK. Pokra ování na str. 2

DVOUM SÍ NÍK. Pokra ování na str. 2 DVOUM SÍ NÍK 39 íslo Slovo na úvod VIII. ro ník ervenec 2014 www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas Žijí s námi aneb lidé na Blatensku Jelena Laitová Školní besídka 1929, Cirkus, Jelena Laitová jako šašek

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Fakultní škola Pedagogické fakulty UK Praha. Táborská 45/421, 140 00 Praha 4 - Nusle

ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Fakultní škola Pedagogické fakulty UK Praha. Táborská 45/421, 140 00 Praha 4 - Nusle Praha 2006 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA Fakultní škola Pedagogické fakulty UK Praha. Táborská 45/421, 140 00 Praha 4 - Nusle Škola je zařazena v programu SZ Škola podporující zdraví Školní vzdělávací program pro

Více

21 tip jak zvýšit své sebev domí a sebeúctu

21 tip jak zvýšit své sebev domí a sebeúctu 21 tip jak zvýšit své sebev domí a sebeúctu Volná distribu ní práva Na tento ebook se vztahují volná distribu ní práva. Tento ebook je zdarma a distribu ní práva nep icházejí s možností tento ebook prodávat

Více

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti UNIVERZITA TOMÁ E BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jaromír Baran

Více

eské republiky vyhrálo sout ž v p tiboji junior i juniorek a získalo i zlaté medaile za sout ž družstev.

eské republiky vyhrálo sout ž v p tiboji junior i juniorek a získalo i zlaté medaile za sout ž družstev. Ro ník XXXVI / 2008 ERVENEC - SRPEN - 2008 www.mestovolary.cz e-mail: zpravodaj.volary@seznam.cz Sobota 23.8.2008 9,00 Slavnostní zahájení 15. ro níku Volarských slavností d eva 9,00 18,00 P edvád ní starých

Více

Tak nám op t za aly Vánoce. Obchodní domy se p edhán jí v nabídce zboží a nabízejí dárky, které jsou RO NÍK 9 ÍSLO 12.

Tak nám op t za aly Vánoce. Obchodní domy se p edhán jí v nabídce zboží a nabízejí dárky, které jsou RO NÍK 9 ÍSLO 12. LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC prosinec 2005 RO NÍK 9 ÍSLO 12 B h nestvo il ženu z mužovy hlavy, aby mu porou ela, ani z jeho nohou, aby byla jeho otrokyní, nýbrž z jeho boku, aby byla blízká

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

K ava p ed úterní sch zí onemocn l

K ava p ed úterní sch zí onemocn l www.tydenikpernstejn.cz PERNŠTEJNpro PARDUBICKO A CHRUDIMSKO....... LETIŠT OSTROUHALO, KRAJ CHCE JEHO STO MILION CELKEM DEVATENÁCT LET PRO BRUTÁLNÍ LUPI E Z PARDUBIC str. 2 str. 4 str. 8 POKRA OVALA HALOVÁ

Více

Hejtman ud lil ceny za ob anskou state nost

Hejtman ud lil ceny za ob anskou state nost Milí spoluobčané, čas neúprosně běží a zdá se nám, že to bylo nedávno, co jsme oslavili začátek roku 2007. Ale za několik dní budeme oslavovat a vítat rok nový a mladý, plni očekávání, co nám nachystá.

Více

MOHELNICKÝ KAPELNÍK JOSEF ODSTR IL

MOHELNICKÝ KAPELNÍK JOSEF ODSTR IL MOHELNICKÝ KAPELNÍK JOSEF ODSTR IL Narodil se v ervnu roku 1923 v malé malebné vesni ce Svébohov kousek za Záb ehem. Pocházel z p ti d tí, a když mu v jeho 9 letech tragicky zem el tatínek, musel velmi

Více

POěÁDÁ A ZVE OBýANSKÉ SDRUŽENÍ "ZA VENKOV", o.s. TČšíme se na Vás!

POěÁDÁ A ZVE OBýANSKÉ SDRUŽENÍ ZA VENKOV, o.s. TČšíme se na Vás! Csibriová 2 / 2013 Další info: : start v 18:00 hodin, konec turnaje dlouho po p lnoci... : startovné K 100,-/ pár : závazné p ihlášky do 12.8.2013 na emailech jjirimalek@seznam.cz, radka.filingerova@seznam.cz

Více

PŘÍRODOVĚDA Metodická příručka pro učitele

PŘÍRODOVĚDA Metodická příručka pro učitele PŘÍRODOVĚDA Metodická příručka pro učitele vytvořená v rámci projektu ZŠ a MŠ Potštát: Technické a jazykové vzdělávání ZŠ Potštát: energetikou k udržitelnému rozvoji Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/01.0198

Více

čtěte uvnitř ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

čtěte uvnitř ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč Masopust v Rokytnici - potřetí! čtěte uvnitř Zprávy z M stského ú adu Rokytnice v O. h.......str. 2-3 Reprezenta ní ples M sta Rokytnice...str. 5 Náš rozhovor

Více

zpravodaj KUNRATICKÝ 5/2009 Školství Kulturní a společenské akce strany 6 11 Slovo starostky Zastupitelstvo Úřad MČ Zajímavosti

zpravodaj KUNRATICKÝ 5/2009 Školství Kulturní a společenské akce strany 6 11 Slovo starostky Zastupitelstvo Úřad MČ Zajímavosti KUNRATICKÝ zpravodaj 5/2009 Otázky na ředitele pražské ZOO Petra Fejka jen pršely (foto ing. Jaroslav Vrba). Slovo starostky strana 2 Zastupitelstvo Úřad MČ strany 2 4 Školství strany 5 6 Kulturní a společenské

Více

Kulturní programy. M stské muzeum - Váno ní ozdoby výstava.

Kulturní programy. M stské muzeum - Váno ní ozdoby výstava. KRONIKA M STA DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2006 LEDEN Kulturní programy Hank v d m - Ples absolvent tane ních. - Když ty, tak já taky, milá ku - divadelní spole nost Háta. - XVI. Reprezenta ní ples Hankova domu.

Více

Myšlenka ísla LEŽ MÁ KRATKÉ NOHY, ALE DLOUHÉ PRSTY.

Myšlenka ísla LEŽ MÁ KRATKÉ NOHY, ALE DLOUHÉ PRSTY. Myšlenka ísla LEŽ MÁ KRATKÉ NOHY, ALE DLOUHÉ PRSTY. JI Í ŽÁ EK Haf, haf!!! (pro rusky mluvící tená e gaf, gaf) Jmenuji se Florin, neplést si ze Zorin(ou (jé)), a vítám Vás všechny: psi, lidi ky i blechy

Více

Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * www.stuharov.cz

Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * www.stuharov.cz 1/11 Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * www.stuharov.cz Toto íslo vyšlo 8. dubna Chodíme s d tmi hodn do p írody, koneckonc i proto jsme si vybrali Struha ov k žití. Kocháme se p írodou a tak se

Více

Úvodník. Obsah: Ahoj spolu áci

Úvodník. Obsah: Ahoj spolu áci Ahoj spolu áci Úvodník Za tento m síc se událo hodn v cí a my jsme se sna ili vybrat ty nejd le it j í. Doufám, e si vzpomínáte na minule vydání,kde jsem zmínil kometu,která bude vid t na no ní obloze

Více

silvestr 2005 chrustenice 2006

silvestr 2005 chrustenice 2006 silvestr 2005 chrustenice 2006 5 nejlepších: Japonsko masters (9,67) Austrálie mixed (9,50) 5 nejhorších: Japonsko ženy (6,82) Kanada mixed (6,90) Japonsko ročenka 2006 v tomto čísle naleznete: konec sezóny

Více

Nešťastné. Neporazitelná římská. Být ímanem rovnalo se být vojákem. Svým. válka a politika > vojsko v antice

Nešťastné. Neporazitelná římská. Být ímanem rovnalo se být vojákem. Svým. válka a politika > vojsko v antice Nešťastné Senátor Publius Quinctilius Varus na africké minci Varovy legie lý Pro legioná e i jejich pomocné sbory se staly vojenské tábory asto domovem na celý život. Bránili zde nové hranice ímského impéria.

Více