Copyright 2007 Ing. Otakar Doležal wap.yoctosoft.cz 1/8

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Copyright 2007 Ing. Otakar Doležal otakar.dolezal@yoctosoft.cz www.yoctosoft.cz, wap.yoctosoft.cz 1/8"

Transkript

1 Opportunities Intermediate () (slovníček k aplikaci EnglishDrill) Neregistrovaná verze - rozsah: 1 lekce slovíček (rozsah všech 9 lekcí slovíček - po registraci) Copyright 2007 Ing. Otakar Doležal wap.yoctosoft.cz 1/8

2 O aplikaci EnglishDrill Aplikace EnglishDrill umožňuje výuku a opakování anglické slovní zásoby pomocí mobiních telefonů s podporou Java. O slovní zásobě Slovní zásobu vytvořil Jiří Borovec podle učebnice Opportunities Intermediate. Dlouhé lekce jsou rozděleny na kratší (A, B, C...). O výslovnosti Přepis anglické výslovnosti odpovídá všeobecné britské angličtině. Je použita "počeštěná" forma mezinárodní fonetické abecedy, tak jak je běžně používaná v anglicko - českých a česko - anglických slovnících. Výslovnost: ə... neurčitý zvuk mezi a a e, ŋ... nosové n (jako v českém slově banka), ð... jazyk mezi zuby a vyslovit z, æ... vyslovit otevřené e, θ... jazyk mezi zuby a vyslovit s, '... hlavní přízvuk,,... vedlejší přízvuk, :... prodloužení hlásky (a: jako české á). 2/8

3 acclimatise [ ə'klaimətaiz ] aklimatizovat se, přizpůsobit se Antarctic [ æn'ta:ktik ] arktický Antarctica [ æn'ta:ktikə ] Antarktida be frozen solid [ bi: 'frəuzn 'solid ] být úplně zmrzlý, být zmrzlý na kost biro [ 'bairəu ] propisovací tužka bitterly [ 'bitəli ] trpce breath [ 'breθ ] dech breathe [ 'bri:ð ] dýchat canoe [ kə'nu: ] jezdit na kanoi canoeing [ kə'nu:iŋ ] kanoistika courage [ 'karidž ] odvaha courageous [ kə'reidžəs ] odvážný cruise [ 'kru:z ] plavba darkness [ 'da:knəs ] tma, temnota depot [ 'depəu ] sklad, skladiště desert [ 'dezət ] poušť desert island [ 'dezət 'ailənd ] opuštěný ostrov despair [ di'speə ] zoufalství, beznaděj despairing [ di'speəriŋ ] zoufalý desperate [ 'despərət ] zoufalý, beznadějný devastated [ 'devə,steitid ] zdrcený, otřesený disastrous [ di'za:strəs ] katastrofální, tragický diving [ 'daiviŋ ] potápění entry [ 'entri ] zápis exploration [,eksplər'eišn ] průzkum, bádání explore [ ik'splo:r ] prozkoumat, bádat explorer [ ik'splo:rə ] cestovatel, badatel, průzkumník face [ 'feis ] čelit fall [ 'fo:l ] pád flag [ 'flæg ] vlajka fossil [ 'fosl ] fosílie, zkamenělina frostbite [ 'frostbait ] omrzlina 3/8

4 changeable [ 'čeindžəbl ] nestálý, proměnlivý, vrtkavý cheerful [ 'čiəful ] veselý, dobře naladěný in preparation for [ in,prepər'eišn fər st 'samθiŋ ] při přípravě na něco make rapid [ 'meik 'ræpid progress 'prəugres ] rychle postupovat melt [ 'melt ] rozpustit, rozehřát Norwegian [ no:'wi:džən ] norský parachuting [ 'pærə,šu:tiŋ ] seskok padákem patience [ 'peišns ] trpělivost planet [ 'plænit ] planeta pony [ 'pəuni ] poník pound [ 'paund ] bušit preparation [,prepər'eišn ] příprava pull [ 'pul ] táhnout push [ 'puš ] tlačit put on (shoes) [ 'put on 'šu:z ] obout se race [ 'reis ] závodit rainforest [ 'rein,forist ] deštný/tropický prales rapid [ 'ræpid ] rychlý round-the-world [ 'raund ðə 'we:ld trip 'trip ] cesta okolo světa sadden [ 'sædn ] zarmoutit, rozesmutnět sadness [ 'sædnəs ] smutek, zármutek safari [ sə'fa:ri ] safari sailing [ 'seiliŋ ] plavba, plachtění ski [ 'ski: ] lyže (jedna) skiing [ 'ski:iŋ ] lyžování sledge [ 'sledž ] sáňky spirit [ 'spirit ] duch, odvaha, elán storm [ 'sto:m ] bouřka strike, struck, struck [ 'straik 'strak 'strak ] zasáhnout, postihnout succeed [ sək'si:d ] mít úspěch, dosáhnout úspěchu, podařit se 4/8

5 success [ sək'ses ] úspěch successful [ sək'sesful ] úspěšný the Antarctic Pole [ ði: æn'ta:ktik 'pəul ] Jižní pól trek [ 'trek ] horská túra volcano [ vol'keinəu ] sopka 5/8

6 Aborigines [,æbə'ridžəniz ] australští domorodci accommodation [ ə,komə'deišn ] ubytování accountant [ ə'kauntənt ] účetní adventure [ əd'venčər ] dobrodružství altitude [ 'æltiču:d ] nadmořská výška arrangements [ ə'reindžmənts ] přípravy, program back out [ 'bæk 'aut ] vycouvat z be into [ bi: 'intu: ] zajímat se o, být nadšený pro bitter [ 'bitə ] hořký bungee jumping [ 'bandži 'džampiŋ ] bungee jumping camel [ 'kæml ] velbloud cure [ 'kjuə ] léčit dog sledge [ 'dog 'sledž ] saně se psím spřežením finance [ 'fainæns ] financovat flowing [ 'fləuiŋ ] tekoucí get across [ 'get ə'kros ] vysvětlit, objasnit (komu co) go down ( sun) [ 'gəu 'daun 'san ] zapadat (slunce) go through with [ 'gəu 'θru: 'wið ] realizovat graduation [,grædžu'eišn ] absolvování, ukončení VŠ hang-glide [ 'hæŋ 'glaid ] létat na rogale horizon [ hə'raizn ] horizont, obzor ice diving [ 'ais 'daiviŋ ] potápění pod ledem in mid air [ in 'mid 'eər ] ve vzduchu incredible [ in'kredəbl ] neuvěřitelný inflatable [ in'fleitəbl ] nafukovací mad [ 'mæd ] bláznivý, šílený microlight [ 'maikrəu 'lait ] závěsný kluzák s motorovým pohonem obviously [ 'obviəsli ] zjevně, očividně orchid [ 'o:kid ] orchidej overland [,əuvə'lænd ] po zemi, na souši persuade [ pə'sweid ] přesvědčit porter [ 'po:tə ] nosič property [ 'propəti ] vlastnictví 6/8

7 put on [ 'put on ] obléct si raft [ 'ra:ft ] raft rafting [ 'ra:ftiŋ ] rafting rheumatism [ 'ru:mə,tizm ] revmatizmus rock climbing [ 'rok 'klaimiŋ ] lezení na skály route [ 'ru:t ] cesta, trasa set up [ 'set 'ap ] instalovat, postavit, zorganizovat similarity [,simi'lærəti ] podobnost sky surfing [ 'skai 'se:fiŋ ] sky surfing snowboarding [ 'snəu,bo:diŋ ] snowboarding snowrafting [ 'snəu 'ra:ftiŋ ] snowrafting spectacular [ spek'tækjulə ] pozoruhodný, neobyčejný splitting headache [ 'splitiŋ 'hedeik ] prudká bolest hlavy začít se učit..., začít se take up [ 'teik 'ap ] (sportem) travel [ 'trævl přípravy na cestu arrangements ə'reindžmənts ] tribe [ 'traib ] kmen turn up [ 'te:n 'ap ] ukázat se (na kurzu), přijít uncomfortable [ an'kamfətəbl ] nepohodlný white water [ 'wait 'wo:tər ] divoká voda 7/8

8 air-conditioned [ 'eəkən,dišnd ] klimatizovaný 01C boring [ 'bo:riŋ ] nudný, fádní 01C cabin [ 'kæbin ] srub, chata 01C clean [ 'kli:n ] čistý 01C comfortable [ 'kamfətəbl ] pohodlný, komfortní 01C dangerous [ 'deindžərəs ] nebezpečný 01C difficult [ 'difiklt ] složitý, obtížný 01C dirty [ 'de:ti ] špinavý, ušpiněný 01C ecosystem [ 'i:kəu,sistəm ] ekosystém 01C educational [,edžu'keišnəl ] výchovný, vzdělávací 01C every single day [ 'evri 'siŋgl 'dei ] každičký den 01C exciting [ ik'saitiŋ ] vzrušující, napínavý 01C expensive [ ik'spensiv ] drahý, nákladný 01C experienced [ ik'spiəriənst ] zkušený 01C glacier [ 'glæsiər ] ledovec (v horách) 01C Greenland [ 'gri:nlənd ] Grónsko 01C cheap [ 'či:p ] levný, laciný 01C iceberg [ 'aisbe:g ] (plovoucí) ledovec 01C in the middle of [ in ðə 'midl əv nowhere 'nəuweər ] na kraji světa 01C inhospitable [,inho'spitəbl ] nehostinný 01C interesting [ 'intrəstiŋ ] zajímavý 01C mountaineering [,mauntin'iəriŋ ] vysokohorská turistika 01C option [ 'opšn ] možnost, alternativa, volba 01C permanently [ 'pe:mənəntli ] natrvalo 01C safe [ 'seif ] bezpečný 01C seal [ 'si:l ] tuleň 01C shared [ 'šeəd ] společný, společně používaný 01C snowmobile [ 'snəumə,bi:l ] sněžný skútr 01C the Aegean [ ði: i'dži:ən ] Egejské moře 01C tiring [ 'taiəriŋ ] únavný 01C well-organised [,wel'o:gənaizd ] dobře zorganizovaný 01C 8/8

OPPORTUNITIES INTERMEDIATE slovník uspořádaný podle lekcí

OPPORTUNITIES INTERMEDIATE slovník uspořádaný podle lekcí OPPORTUNITIES INTERMEDIATE slovník uspořádaný podle lekcí 1 Adventure Dobrodružství Explore: Prozkoumat, probádat: a rainforest deštný prales a desert poušť another planet jinou planetu a desert island

Více

UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 2/ 3 2./ 3. LEKCE

UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 2/ 3 2./ 3. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 2/ 3 2./ 3. LEKCE UNIT 1 advise [ d vaiz] bald [bo:ld] be located [bi: l u keitid] beard [bi d] betray [bi trei] bouquet [bu kei] brave [breiv] broad shoulders [bro:d š uld

Více

UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE

UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 1 actor [ækt ] actress [æktris] age [eidž] Ankara [ ænk r ] Argentina [a:dž n tain] artist [a:tist] astronaut [æstr no:t] be from [bi: from] Beijing [beižiη]

Více

Access 3. Anglicko-český slovníček

Access 3. Anglicko-český slovníček Access 3 Anglicko-český slovníček a Day in, day out ambitious (adj) basketball practice (n) court (n) do homework (phr) do my best (phr) fall behind (with) (phr v) get up (phr v) grades (n) have a bath

Více

Gateway A2. Unit 1 School Activities ask/answer a /ˌɑːsk/ˌɑnsə ə

Gateway A2. Unit 1 School Activities ask/answer a /ˌɑːsk/ˌɑnsə ə Gateway A2 Unit 1 Back to school Unit 1 School subjects art /ɑːt/ výtvarná výchova biology /baɪˈɒlədʒi/ biologie chemistry /ˈkemɪstri/ chemie English /ˈɪŋɡlɪʃ/ angličtina; anglicky French /frentʃ/ francouzština;

Více

Anglicko-český slovníček

Anglicko-český slovníček Anglicko-český slovníček POKYNY KE CVIČENÍM A RADY PRO RODIČE LEVEL 3 Bohemian Ventures výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou a Slovenskou republiku OBSAH - - - - - - - - - - - - - - -

Více

New Inside Out Intermediate

New Inside Out Intermediate New Inside Out Intermediate strana 1 z 31 New Inside Out Intermediate Unit 1 admire L]ÇDã~f]L= obdivovat Which famous person do you admire most? anonymously L]Dåflåfã]ëäáL= anonymně If you give something

Více

like arm big blond body dark eye face foot hair hand happy head here I ve got leg long look look for hair hand happy head here

like arm big blond body dark eye face foot hair hand happy head here I ve got leg long look look for hair hand happy head here MERRY ENGLISH 2 Part 1 Chapter 0 action animal apple bike can clothes dog food football friend hello hi play ride skateboard swim tree house T-shirt Welcome! Chapter 1 at Australia Australian ball bird

Více

4 Personal Development Skills Worth Learning this New Year

4 Personal Development Skills Worth Learning this New Year VOCABULARY Tato slova jsou k článku: 4 Personal Development Skills Worth Learning this New Year development skills worth find hate resent demands hang out care about care less about feel stale past exciting

Více

Kurz anglického jazyka pro dopravce

Kurz anglického jazyka pro dopravce Kurz anglického jazyka pro dopravce Mgr. Barbora Kornecká AHOL Vyšší odborná škola, o. p. s. Praha 2007 1 Kurz anglického jazyka pro dopravce Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2007. Staroměstské

Více

ULTRAMARATONCEM SE ČLOVĚK RODÍ

ULTRAMARATONCEM SE ČLOVĚK RODÍ GÖRAN KROPP A JEHO SWEDEN EVEREST SOLO SNOWBOARD DISCIPLÍNA S FENOME- NÁLNÍM NÁSTUPEM NAMIBIE RADY PŘED CESTOU Jaký byl průběh tvého posledního závodu? Sikkimský rododendronový ultrama raton jsem nejen

Více

ESHOP WWW.HORYDOMA.CZ HORY, MÁ PANENKO HORY SHORA

ESHOP WWW.HORYDOMA.CZ HORY, MÁ PANENKO HORY SHORA ESHOP WWW.HORYDOMA.CZ V Ý S T A V A F O T O G R A F I Í P H O T O G R A P H Y E X H I B I T I O N OSMITISÍCOVKY / EIGHT-THOUSANDERS FOTOGRAFIE - PHOTOGRAPHY: RADEK JAROŠ PŘEKLAD - TRANSLATION: PETRA HOMOLOVÁ

Více

Zélandu, magazine. Deset jedinečných zážitků na Novém. které si určitě nenechte ujít str. 13 17. Letní kurzy. Gabriela Gunčíková

Zélandu, magazine. Deset jedinečných zážitků na Novém. které si určitě nenechte ujít str. 13 17. Letní kurzy. Gabriela Gunčíková magazine Letní kurzy Extra silná dávka angličtiny str. 8 9 Gabriela Gunčíková Mluvit cizím jazykem je neskutečně osvobozující str. 6 7 Anglická slovíčka a fráze na dovolenou Lektor Jan Vašourek Deset jedinečných

Více

Common Questions About Hot-Air Balloons

Common Questions About Hot-Air Balloons VOCABULARY Tato slova jsou k článku: Common Questions About Hot-Air Balloons common air like flying a few topic rise burner heat within heat up warmer basket content envelope airtight lightweight withstand

Více

CO NEMÁM, TO NEPOTŘEBUJI

CO NEMÁM, TO NEPOTŘEBUJI HOROLEZENÍ V HIMALÁJÍCH BLOK MATERIÁLŮ ALJAŠŠTÍ MUSHEŘI OPĚT ZOPAKOVALI SLAVNÉ SERUM RUN LETNÍ SURVIVALOVÝ ZZ PROBĚHL V BUDISLAVI Jiří Havel je takřka renesanční osobností outdoorové scény u nás. Původně

Více

AXA ASSISTANCE cestovní pojištění

AXA ASSISTANCE cestovní pojištění AXA ASSISTANCE cestovní pojištění Pojištění lze sjednat: pro cesty do 365 dnů pro cesty jak po Evropě, tak po celém světě včetně USA a Kanady pro cesty turistické i pracovní (administrativní i manuální

Více

Straightforward Intermediate

Straightforward Intermediate Straightforward Intermediate strana 1 z 13 Straightforward Intermediate Lesson 1 Self-image K této učebnici je k dispozici procvičování na internetu. Více informací na www.macmillan.cz/e-learning consider

Více

www.cambridge.org/elt/cz Super Minds 5

www.cambridge.org/elt/cz Super Minds 5 www.cambridge.org/elt/cz Super Minds 5 Milí žáci, dostává se k vám slovníček, který připravila kancelář nakladatelství Cambridge University Press v ČR pro učebnici Super Minds 5. Ve slovníčku najdete základní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, HAVÍŘOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Dodatek č. 1 platný od 1. září 2013

Více

WORDLIST SLOVNÍCEK INTRODUCTION 2 LIFESTYLES 1 PEOPLE IN OUR LIVES WORKING WITH WORDS REMEMBER! A WEEKENDS SONG C GETTING TO KNOW YOU

WORDLIST SLOVNÍCEK INTRODUCTION 2 LIFESTYLES 1 PEOPLE IN OUR LIVES WORKING WITH WORDS REMEMBER! A WEEKENDS SONG C GETTING TO KNOW YOU 10567-Wordlist-GECKOLTD 11/7/05 11:31 AM Page 84 WORDLIST SLOVNÍCEK 84 REMEMBER! (adj) = adjective přídavné jméno (n) = noun podstatné jméno (pl) = plural množné císlo (sing) = singular jednotné císlo

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, HAVÍŘOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Dodatek č. 1 platný od 1. září 2013

Více

SEVER MĚŘÍ VŠEM STEJNĚ

SEVER MĚŘÍ VŠEM STEJNĚ KIENEOVA HOUPAČKA V ČECHÁCH PORTRÉTY OSOBNOSTÍ EXSTRÉMNÍHO OUTDOORU SVĚTOVÝ POHÁR V LEZENÍ NA LEDU STRANA 2 STRANY 4 a 5 DVOUMĚSÍČNÍK PRO MNOHOSTRANNÉ OSOBNOSTI DOBRODRUH Ročník III. Číslo 2 / 99 Cena

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury ANALÝZA NABÍDKY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO AKTIVNÍ DOVOLENOU OBYVATEL ČESKÉ REPUBLIKY V ZAHRANIČÍ VE VZTAHU K POŽADAVKŮM KLIENTŮ. Diplomová práce Autor:

Více

Film Catalogue. t ý k á s e to ta k é t e b e I T ' s u p t o y o u t o o 2 0 1 0. U h e r s k é H r a d i t - C z e c h R e p u b l i c

Film Catalogue. t ý k á s e to ta k é t e b e I T ' s u p t o y o u t o o 2 0 1 0. U h e r s k é H r a d i t - C z e c h R e p u b l i c K a ta l o g f i l m Film Catalogue t ý k á s e to ta k é t e b e I T ' s u p t o y o u t o o 2 0 1 0 U h e r s k é H r a d i t - C z e c h R e p u b l i c 1 Řazení informací o filmech - Film information

Více

Na lajně. 6000 m. a vítězí. nad propastí. Jak nad. Běhá, jezdí, leze VYBAVENÍ, CESTY, EXPEDICE, OSOBNOSTI. Vybavení a tipy do velehor Kam vyrazit

Na lajně. 6000 m. a vítězí. nad propastí. Jak nad. Běhá, jezdí, leze VYBAVENÍ, CESTY, EXPEDICE, OSOBNOSTI. Vybavení a tipy do velehor Kam vyrazit VYBAVENÍ, CESTY, EXPEDICE, OSOBNOSTI 1/2014 Na lajně nad propastí Highlinerka Anča Kuchařová Výšku si užívá Jak nad 6000 m Vybavení a tipy do velehor Kam vyrazit Běhá, jezdí, leze a vítězí Parťák pro Máru

Více

Elementary slovníček 4 TECH TALK. Vicki Hollet. Překlad: Mgr. Gabriela Jašková, PhDr. Ivana Dokoupilová, Mgr. Hana Hrabalová

Elementary slovníček 4 TECH TALK. Vicki Hollet. Překlad: Mgr. Gabriela Jašková, PhDr. Ivana Dokoupilová, Mgr. Hana Hrabalová Elementary slovníček 4 TECH TALK Vicki Hollet Překlad: Mgr. Gabriela Jašková, PhDr. Ivana Dokoupilová, Mgr. Hana Hrabalová Tech Talk Elementary slovníček UNIT 1 alarm clock (n) budík apple (n) jablko area

Více

International Express Pre-Intermediate slovníček

International Express Pre-Intermediate slovníček International Express Pre-Intermediate slovníček UNIT 1 a lot (adv) velmi, hodnû, mnoho about (adv) [approximately] kolem, okolo [pfiibliïnû] about (prep) [on the subject of] o [o kom, ãem] activity (n)

Více

zážitků UKÁZKOVÝ KATALOG

zážitků UKÁZKOVÝ KATALOG ADRENALIN A SPORT 75 zážitků UKÁZKOVÝ KATALOG Také si myslíte, že běžné sporty jsou fajn, ale chtělo by to zkusit něco nového? Máte příležitost vybrat si jak z méně náročných aktivit, tak ze zážitků, které

Více

Slovníček a přehled české mluvnice

Slovníček a přehled české mluvnice English for Life Beginner Czech Companion Slovníček a přehled české mluvnice Gramatika v češtině Nová cvičení Slovníček v češtině MP verze slovníčku Tom Hutchinson Grammar reference Lekce 4 Zkrácené tvary

Více

Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. CZ.1.07/1.3.04/04.

Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. CZ.1.07/1.3.04/04. Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. CZ.1.07/1.3.04/04.0017 CLIL Cestovní ruch Přílohou k tomuto dokumentu je soubor prilohy_clil_cr.rar

Více