janitor systé m pro analýzu a synté zu dat B U L L E T I N No. 5/2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "janitor systé m pro analýzu a synté zu dat B U L L E T I N No. 5/2009"

Transkript

1 Obsah: Obsah.1 Janitor přinášíve verzi2.5 zajímavé novinky.1 Užitečné návo dy.2 Po jďte s nám ido katastrálníknihy.2 Znáte M etadatový portál? Co takhle jeho pro pojenís ap likacíjanm ap?.2 Také často hledáte ko nkrétnímísto nebo pro stor?.2 Přímá podpora GPS v ap likacijan M ap.2 Vektoro vé analýzy.2 Po strádalijste možnost pracovat s relacímezidbf tabulkam i?.3 Avíte,že už dříve bylo možné v JanDatu jednoduše sloučit záznam y ze dvo u DBF tabulek podobné struktury do jedné?.3 Janitor Scho olcentrum.3 Individuálníško len ípro jednotlivce iskupiny.3 Klasické ško leníve ško licím středisku.3 Setkán íuživatelů Trendy a nový zám ěr J/3.4 Nadcházejícíudálosti.4 Janitor přiná šíve verzi 2.5 zajímavé novinky LabGIS si dala skuteč ně prá ci a výsledkem je nová verze, která se těm předchozím opět o podstatný kus vzdá lila. To samozřejmě nenípoznat hned na prvnípohled, protože cílem inovacínenístá le měnit uživatelské prostředí, ale vylepšovat a doplňovat nástroje. Dlužno poznamenat, že vývojový tým pro 2.5 hodně zabral a v některých případech došlo až na nejhoršía tím byla optimalizace jádra systé mu. Novinky nejsou jen v č ásti JanMap, kde je každý č eká již automaticky, tentokrá t na inovace došlo také v DataBuilderu a JanDatu. Nová verze Janitoru přiná šířadu zajímavých a z pohledu jiných systé mů mnohdy neobvyklých novinek. Především jde o podporu tzv. Prostorové ho tezauru, což je v podstatě katalog geografických objektů, metadatové ho katalogu MICKA k vyhledá vá nídatových zdrojů a té ž podporu č tenídat z KN ČÚ ZK. Významnou změnou prošlo i vnitřníuspořá dá nísysté mu s cílem vytvořit stabilní a výkonné prostředí pro prá ci s prostorovými daty. Vývojá ři Janitoru doplnili i podporu sluč ová nítabulek pomocí ná strojů v JanDatu a mnoho dalších drobných vylepšení. Novinky verze 2.5: * při staženídat z GPS lze nastavit cestu k vytvá řeným vrstvá m - opraveno fungová níwms vrstev, které majívíce úrovníkorektníuklá dá ní/nač ítánído projektu (viditelnost), sprá vné renderová ní - opraveno narů stá nípaměti při používá níwms vrstev * upraveno fungová níplovoucích lišt v aplikaci * funkce týkajícíse topologie byly přesunuty do samostatné pracovnílišty Topologie * všechny potřebné ini a cfg soubory byly přesunuty do "Documents and Settings/%user%/Data aplikací/janitor2 - s aplikacílze pracovat i pod úč tem "host" + do symbologie bodové vrstvy přibyl typ "intervaly symbolů " + relativnícesty vrstev v uložené m projektu lze nastavit ruč ně v dialogu nastavení + při posunu bodu nebo vertexu lze jejich novou polohu definovat pomocísouřadnic (přes kontextové menu) + při editaci lze nově vytvá řené body nebo vertexy zadá vat pomocísouřadnic (přes kontextové menu) + generová ní bufferů rozšířeno o možnost generová ní prstenců + export mapy rozšířen o možnost nastavení velikosti výstupního rastru (při zachová níaktuá lního měřítka) + při editaci bodové vrstvy lze vytvá řet bod zadá ním jeho souřadnic (pomocíkontextové ho menu) - nově vytvořený a neuložený bod již neobsahuje dva duplicitnívertexy + kontrola a oprava duplicitních sousedních vertexů - děje se při modifikaci liniía polygonů - opraveno zatuhnutípři renderová nímapové kompozice, kdy se zá roveň měnívelikosti aplikace - opravena chyba ve funkci "dělenílinie" - prvnívzniklá linie neobsahuje duplicitníposlednívertex + do kontextové ho menu nad vrstvou přibyla funkce "Zrušit výběr objektů " - rušívýběr pro danou vrstvu - opravena chyba při rozpuštěnískupiny vrstev + v menu File přibyla funkce Close Project - zavírá existující projekt * při editaci vektorové vrstvy je zamč eno rozbalovacímenu se seznamem editovatelných vrstev + přidá na podpora projekce UTM (elipsoid WGS84) + rozšířena podpora projekcí pro WMS vrstvy (je jim nastavena projekce) - při přidá nívrstvy do projektu pomocífunkce drag&drop již se korektně zobrazuje atributová tabulka - při nač ítáníprojektu se zohledňuje rozbalení/zabalenívrstev ve stromě Tento výtisk byl sestaven 21/7/2009 a neprošel jazykovou úpravou [ Strana:1 ]

2 Užiteč né ná vody Pojďte s ná mi do katastrá lníknihy V souč asné době je připojen katalog životního prostředí mis.cenia.cz. Také č asto hledá te konkré tnímísto nebo prostor? JanMap v nové verzi obsahuje užiteč ný ná stroj pro všechny, kteřímajívytvořenou mapovou kompozici a potřebujízjistit konkré tního vlastníka urč ité ho pozemku v Č R. Pomocí ná stroje Nahlíženído katastru, který je souč ástíná strojové lišty č eských služeb, se po kliknutína daný pozemek zobrazí v internetové m prohlíže či veškeré údaje o vlastníkovi. Tyto údaje jsou získá vá ny přímo z databá ze ČÚ ZK. Tímto odpadá zdlouhavé přepisová níidentifikace parcely z mapové kompozice do vyhledá vač e v Nahlíženído katastru. JanMap obsahuje nově prostorový tezaurus. Tento nový ná stroj umožňuje vyhledá vat geoobjekt pomocíjeho ná zvu a ná sledně zoomovat do jeho prostoru. Databá ze prostorové ho tezauru je spravová na LaboratoříGIS a je postupně naplňová na nejužívanějšími geoobjekty. V prvnífá zi se jedná o geoobjekty sprá vního č leněníč R. Následovat budou geoobjekty ochrany přírody a další. Kde lze nástroj pro vyhledá vá ní v prostorové m tezauru nalé zt? Je k dispozici v Ná strojové liště č eských služeb. Zná te Metadatový portá l? Co takhle jeho propojenís aplikacíjanmap? Už jste někdy hledali v metadatové m portá lu JanMap nyní podporuje standardizované metadatové katalogy založené na technologii MICKA, využívající katalogové služby Open Geospatial konsorcia a podporujícístandardy ISO 19115, 19119, pro metadata prostorových dat. JanMap zobrazína základě dotazu seznam metadat o geodatech a navíc, pokud daný metadatový záznam obsahuje i WMS nalezené vrstvy, umožňuje tuto vrstvu dvojklikem přidat do aktivního projektu. Ná stroj lze nalé zt v menu Soubor-Web Služby-Metaportal nebo přímo v hlavním okně v levé m dolním rohu. Přím á podpora GPS v aplikaci JanMap Zná te mobilnígis, který Vám umožňuje sběr dat v teré nu pomocígps? Pokud máte k dispozici PC obsahujícígps modul, který komunikuje pomocícom portu, potom se tímto mobilním GISem pro Vá s mů že stá t JanMap. v JanMap nyní umožňuje vytvá řet data prá vě pomocípodpory GPS přímo v teré nu. Lze vytvá řet jak body, tak vertexy liniía polygonů. Nechybí ani nastavení pro prů měrová ní (zpřesnění) a prů běžné měření. Vektorové analýzy Hodně uživatelů si asi již všimlo existence analytických ná strojů v JanMapu. Verze 2.5 obsahuje ty nejužívanější (Clip, Intersect, Union a Point Inside). Pro analýzy lze použít jak vrstvy, které jsou souč ástíprojektu, tak také vrstvy uložené na disku, v projektu nenahrané. Souč ástíanalýz je i zá ložka s jednoduchou ná povědou, kde lze získat více informací o samotné analýze i o jejím nastavení. Tento výtisk byl sestaven 21/7/2009 a neprošel jazykovou úpravou [ Strana:2 ]

3 Postrá dali jste možnost pracovat s relacímezi DBF tabulkami? Umíto funkce Add Records From Table / Přidat záznamy z tabulky. Uživatel má možnost vybrat tabulky, které chce slouč it, urč it, která z nich bude cílová (hlavní), a nastavit, která pole připojované tabulky odpovídají polím hlavní tabulky. Lze dokonce nastavit i to, že hodnoty z jednoho pole připojované tabulky se budou zapisovat do více políhlavní tabulky. Řešitelný je i případ, kdy připojovaná tabulka nemá pole odpovídajícíhlavnítabulce a je třeba, aby se do něj pro všechny připojené zá znamy zapsala nějaká uživatelem zadaná konstantníhodnota. V JanDatu přibyla funkce Join Related Table / Připojit relovanou tabulku, která tento požadavek řeší. Uživatel má nynímožnost přidat do tabulky, s nížprá vě pracuje (hlavní tabulka), pole z jiné DBF tabulky a to na zá kladě relace mezi oběma tabulkami, kterou lze nastavit ve speciá lním formulá ři. Do hlavnítabulky jsou přidá na uživatelem vybraná pole z tabulky relované a konkré tníhodnoty v přidaných polích jsou vyplněny na zá kladě zadané relač nívazby. Nemusíto být jen vazba jednoduchá, kterou tvoří jediná podmínka: tabulka1.pole1=tabulka2.pole2, lze definovat i vazbu složenou z několika jednoduchých podmínek zmíněné ho typu, které jsou propojeny operá torem AND. Je to funkce urč ená pro prá ci s nezá vislými DBF tabulkami, a proto nenídostupná při editaci atributových DBF tabulek shapefilových vrstev v JanMapu, kde musíbýt zachová vá n poč et řá dků atributové tabulky odpovídajícípoč tů geoobjektů v příslušné vrstvě. Opravdu jste o té hle funkci nevěděli? Pak má te příležitost ji otestovat. Janitor School Centrum Nejedná se o doč asné připojení, které lze po č ase zrušit, nová pole a hodnoty jsou do hlavnítabulky skuteč ně nahrá na. To uživateli umožňuje přidaná pole dle libosti editovat, využívat k výpoč tů m nebo výběrům pomocíatributů. Zbývá přidat jedno upozornění. Popsaná funkce vždy zachová vá poč et záznamů hlavnítabulky. Pokud jednomu záznamu z hlavní tabulky odpovídá více než 1 zá znam z tabulky relované, jsou do přidaných polízapsá ny hodnoty prvního nalezené ho záznamu z relované tabulky, který vyhovuje relač ním podmínká m. Pokud naopak zá znamu z hlavní tabulky neodpovídá žá dný zá znam z tabulky relované, zů stanou u tohoto zá znamu přidaná pole nevyplněná. Funkce je dostupná také při editaci atributových DBF tabulek shapefilových vrstev v JanMapu. A víte, že už dříve bylo možné v JanDatu jednoduše slouč it zá znamy ze dvou DBF tabulek podobné struktury do jedné? Na technické podpoře se množídotazy na možné školení prá ce se systé mem Janitor. Pokusíme se nabídku školení přehledně zrekapitulovat a nejen to. Ve spoluprá ci s Fakultou životního prostředí Č ZU připravujeme školicí středisko Janitor School Centrum, kde bude probíhat výuka ná strojů systé mu Janitor a prezentace případů jejich užití. Centrum bude zaměřeno na různorodou uživatelskou obec, studenty poč ínaje, pracovníky úřadů č i soukromých institucí konč e. Školeníbudou prová dět odborně proškolenía věci znalílektoři, kteříbudou zá rukou kvality celé ho školení. V plá nu je několik forem školení: Na dá lku mů že být pro jednotlivce nebo skupiny pomocíkomunikace přes poč ítač uživatele. V uč ebně vždy pro cílové skupiny dle vypsaných termínů s jednoznač ným zaměřením Formou setká níuživatelů s vývojá ři Individuá lníškolenípro jednotlivce i skupiny Cílem je, aby uživatel mohl od své ho poč ítač e, který je připojen k internetu, absolvovat školenía nemusel tak jezdit do školícímístnosti. Školeníby mělo probíhat na dálku v dohodnuté m nebo zveřejněné m termínu. Uživatel dostane k dispozici potřebná data a instrukce co s nimi, organizač ní řá d školení, připojení do konference a sdílí obrazovku školitele, která funguje jako tabule a promítacíplá tno. Školitel vede uživatele prakticky krok za krokem a seznamuje ho se systé mem. Klasické školeníve školicím středisku Někomu nemusí vyhovovat předchozí forma školení a upřednostňuje osobníkontakt s výrobcem. I tato forma školeníbude možná. Je však svá zá na se zájmem a tedy poč tem úč astníků ve vypsaných termínech. Zaměřenítohoto typu školeníje samozřejmě mnohem širší, je navíc možné si zdokonalit techniku prá ce s programy systé mu Janitor a Tento výtisk byl sestaven 21/7/2009 a neprošel jazykovou úpravou [ Strana:3 ]

4 konzultovat s lektory problé my přímo na místě. Školeníjsou zaměřena nejen na prá ci se systé mem a jeho jednotlivými programy, ale též na případy užití jednotlivých nástrojů v konkré tní problematice. Hlavními té maty školení bude zpoč átku: - Prá ce se systé mem Janitor o optimá lnínasazenísysté mu o prá ce s jednotlivými programy Školeníje zaměřeno na praktická využitísysté mu Janitor v běžné praxi. - Tvoříme aplikace v Janitoru o vývoj formulá řů o vývoj mapových kompozic pro uživatele o podpora mapových služeb o pokroč ilé techniky Školeníje zaměřeno na pokroč ilou prá ci s programy systé mu Janitor s dů razem na případy užitív rů zných oborech. Termíny budou zveřejňová ny na strá nká ch Janitoru v sekci Janitor School Centrum. Přihlá šky ke školeníbude možné posílat elektronickou poštou nebo prostřednictvím příslušné ho formulá ře v papírové podobě. Setká níuživatelů 2010 Na jaře v roce 2010 je plá nová no dvoudennísetká níuživatelů systé mu Janitor. Organizace setká níbude zveřejněna na strá nká ch Janitoru. Zájemci se budou moci přihlá sit již v podzimních měsících. Bude zde představena nová verze J/3. Program setká nínemusíbýt jenom u poč ítač e. Je plá nová na uká zka praktické ho využitíaplikace FiledGIS v teré nu. Je možné uspořá dat i exkurzi do chrá něných územís patřič ně osvíceným prů vodcem. Trendy a nový zá měr J/3 Systé m Janitor je dnes malým a přesto poměrně dobře vybaveným systé mem, který umožňuje rychlou prá ci s prostorovými daty. Poskytuje nástroje k jejich pořizová ní, sprá vě, ale i k analýze. Jen ta stá vajícítechnologie systé mu už trochu pokulhá vá a jen ztěžka sleduje nové trendy. Vývojový tým stá le zlepšuje jejífunkcionalitu. Je však nutné si uvědomit, že tato verze přežila již dva operač nísysté my Windows 2000, XP a teď nastoupila obdobípod Windows Vista. Během té to doby vznikla též celá řada nových technologií. zá rukou, že se placené služby nad systé mem uživateli vyplatí. Významnou změnou v J/3 bude jistě podpora skriptovacího jazyka Python, podpora zásuvných modulů, podpora relace mezi tabulkami a prostorovými daty, podpora webových služeb a datové komunikace prostřednictvím otevřených protokolů. Projekt J/3 klade veliký dů raz na otevřenost datové ho já dra, které umožníotevřené zpracová nívšech podporovaných dat. Podporovaná data navíc systé m umožnírozšiřovat. Datové já dro nazývané JanDataSet umožnípropojit mezi sebou všechny aplikace a stavět nad nimi profesioná lnířešení. J/3 bude systé m otevřený webovým službá m. V souč asné době dochá zík velké mu rozvoji technologiípodporujících webové služby (tím nenímyšleno jen na WMS č i IMS). Koncepce J/3 poč ítá s podporou standardizovaných, ale i nestandardizovaných služeb. Projektování J/3 Nadchá zejícíudá losti Rok 2009 je ve znameníprojektová nínové verze J/3, která si klade za cíl být ještě užiteč nější, než byla verze předchozí. J/3 bude již testová na na velké m projektu ná rodní inventarizace kontaminovaných míst. Příprava setkání už ivatelů V roce 2010 se odehraje setká níuživatelů systé mu Janitor, které je plá nová no na podzimní období a odehraje se v malebné m prostředížďá rských vrchů. Souč ástísetká ní bude seminá ř zaměřený na sběr a zpracová nídat. Uvolně ní betaverze J/2 pod pořadovým číslem 2.6 Oproti předchozíverzi bude k dispozici podpora webových zdrojů informací, vyhledá vač e služeb, podpora dalších vektorových analýz, sestavová ní tiskové ho výstupu, zobrazová nígrafů. JANITORu chybí líbivý tiskový výstup Byl zahá jen vývoj podpory tisku mapových kompozic z JanMapu, po které m většina uživatelů volá. Cílem je vývoj ná stroje umožňujícího uživateli vytvořit mapovou kompozici, kterou lze vytisknout. Hotov bude již ve verzi 2.6., která bude k dispozici na konci zá řínebo v říjnu. Sledujte proto aktuality. Nenítedy divu, že vývojový tým rozhodl o nové m ošacení. Cílem samozřejmě není měnit dnes nemoderní vzhled aplikace, protože ten jistě uživatele neurá ží, ale zejmé na vybudovat nové robustníjádro Janitoru řady J/3 a dát mu novou dimenzi. Tou je mnohem většípružnost nástrojů a mé ně omezenípři prá ci s daty. Důležitými aspekty systé mu by měly být snadno přístupné datové zdroje, podpora sprá vy dat a vytvá řenívlastních datových zdrojů, podpora služeb a těžba dat urč ité ho té matu z metadatových katalogů. Ná stroje Janitoru neztratísvé nynějšífunkce, jen budou mnohem stabilnější a především otevřenější do světa internetu. Janitor patřído rodiny volně dostupných a dnes již poměrně hojně užívaných programů. Systé m je ve stá vajícíverzi k dispozici zdarma jako freeware. Otá zka licencová nínové verze nenísice uzavřena, ale již dnes lze říci, že nová licence bude nadá le freeware. Změna zde však přece jen bude. Pro komerč ní využití č i jakoukoliv formu distribuce projektů zá vislých na Janitoru bude nová verze již placená. A pravděpodobně nebude již zdarma technická podpora. Ale je Jak s ná mi komunikovat Technická podpora pro registrované uživatele: (sem pište dotazy a pož adavky o nápově du) Fórum pro uživatele: (je nutné se zaregistrovat) Strá nky o Janitoru: (zde jsou základní informace, návody a soubory ke staž ení) janitor systé m pro sprá vu, analýzu a synté zu dat Tento výtisk byl sestaven 21/7/2009 a neprošel jazykovou úpravou [ Strana:4 ]

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci pracovní postupy v GIS zpracování statistických dat atributové a prostorové výběry dat interpolační metody geostatistické

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Projekt PODPORA MULTIMEDÁLNÍ VÝUKY PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Kapitola 1: ELearning nové formy a metody vzdělávání Danuše Bauerová Ostrava 2010 2 ÚVODEM Předkládaný text je součástí Příručky pro tvůrce

Více

Recenze programu Legacy Family Tree 6.0 Autor: Radek Tlapák, LegacyFamilyTree@seznam.cz, http://legacy.unas.cz

Recenze programu Legacy Family Tree 6.0 Autor: Radek Tlapák, LegacyFamilyTree@seznam.cz, http://legacy.unas.cz Recenze programu Legacy Family Tree 6.0 Autor: Radek Tlapák, LegacyFamilyTree@seznam.cz, http://legacy.unas.cz Dnes bych Vás chtěl seznámit s pro mne nepřekonatelným genealogickým programem Legacy Family

Více

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze)

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze) Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR (zkrácená verze) Praha, květen září 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda.

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda. Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118 Libor Jelínek Hradec Králové 2014 Úvod Tento studijní text je určen pro studenty pedagogických

Více

ICTKOORDINÁTOR. Soutěž o ceny! ZDARMA ZIMA 2012. Více na str. 17. časopis pro ICT koordinátory a ředitele všech typů škol v ČR. Samsung Smart School

ICTKOORDINÁTOR. Soutěž o ceny! ZDARMA ZIMA 2012. Více na str. 17. časopis pro ICT koordinátory a ředitele všech typů škol v ČR. Samsung Smart School ICTKOORDINÁTOR časopis pro ICT koordinátory a ředitele všech typů škol v ČR ZIMA 2012 ZDARMA Soutěž o ceny! Více na str. 17 08 Samsung Smart School Rozšiřujte možnos komunikace mezi učiteli a studenty

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace. Google dokumenty. Tutoriál projektu MOSS studentská verze

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace. Google dokumenty. Tutoriál projektu MOSS studentská verze Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace Google dokumenty Tutoriál projektu MOSS studentská verze Nový Jičín 2010 Mgr. Gustav Žídek Osnova 1 Úvodní informace... 3 2 Cloud Computing...

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

GNU Image Manipulation Program 1 / 317. GNU Image Manipulation Program

GNU Image Manipulation Program 1 / 317. GNU Image Manipulation Program 1 / 317 GNU Image Manipulation Program Uživatelská příručka 2 / 317 Copyright 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 The GIMP Documentation Team Právní upozornění Permission is granted to copy, distribute

Více

}w!"#$%&'()+,-./012345<ya

}w!#$%&'()+,-./012345<ya }w!"#$%&'()+,-./012345

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO AutoCAD LT 2D kreslení technické dokumentace na počítači listopad 2006 Ing. Ladislava Krejčí Obsah ÚVOD

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2010 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2010, release 9600 Příručka popisuje program

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE. Filip Antoš

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE. Filip Antoš České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE Filip Antoš Problematika skenování historických map a jejich následné prezentace na internetu Problematics

Více

Linux From Scratch. Michal Pecha

Linux From Scratch. Michal Pecha Linux From Scratch alternativní výukový operační systém Michal Pecha Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je vytvoření vlastního linuxového operačního systému s alternativním výukovým

Více

Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky

Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky Sborník příspěvků z konference k projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů Editoři Jakub Trojan a Pavla Zdráhalová Brno 2012 Cílené

Více

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3 1.2 Okna aplikace Benefit7 6 1.3 Registrace a přihlášení uţivatele

Více

DO JAKÉ MÍRY LZE VYUŽÍT INTERNETOVOU PREZENTACI ŠKOLY JAKO ZRCADLO SOCIÁLNÍHO KLIMATU ŠKOLY?

DO JAKÉ MÍRY LZE VYUŽÍT INTERNETOVOU PREZENTACI ŠKOLY JAKO ZRCADLO SOCIÁLNÍHO KLIMATU ŠKOLY? DO JAKÉ MÍRY LZE VYUŽÍT INTERNETOVOU PREZENTACI ŠKOLY JAKO ZRCADLO SOCIÁLNÍHO KLIMATU ŠKOLY? Jan Mareš, Josef Lukas, Stanislav Ježek, Adam Chalupníček Fakulta sociálních studií Masarykova Univerzity Při

Více

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Tvorba mapové aplikace

Více

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky

Více

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE Ve spolupráci zpracovaly AXIAL PERSONNEL AGENCY, s. r. o. & Fond dalšího vzdělávání, p. o. MPSV 2 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZPŮSOBY HLEDÁNÍ

Více

SPIRIT 11 Nové funkce

SPIRIT 11 Nové funkce SPIRIT 11 Nové funkce SOFTconsult spol. s r.o., Praha Informace v tomto textu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 11/2004 (SPIRIT 11 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol.s r.o. Praha 2004.

Více

SMART BOARD. Rukou ovládáte, popisovači píšete. Moderní interaktivní výuka. Co je to interaktivní tabule? Proč používat interaktivní tabuli?

SMART BOARD. Rukou ovládáte, popisovači píšete. Moderní interaktivní výuka. Co je to interaktivní tabule? Proč používat interaktivní tabuli? SMART BOARD Moderní interaktivní výuka Co je to interaktivní tabule? Interaktivní tabule je velká odolná zobrazovací plocha reagující na dotyk, propojená s počítačem vybaveným příslušným softwarem. Obraz

Více

INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ ZÁKLAD INFRASTRUKTURY STRATEGICKÝCH STUDIÍ

INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ ZÁKLAD INFRASTRUKTURY STRATEGICKÝCH STUDIÍ INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ ZÁKLAD INFRASTRUKTURY STRATEGICKÝCH STUDIÍ INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ ZÁKLAD INFRASTRUKTURY STRATEGICKÝCH STUDIÍ Doc. Ing. Bohuslav VÍŠEK, CSc. Anotace: Článek poukazuje na význam informačního

Více

INTERNETOVÉ PREZENTACE ZÁKLADNÍCH ŠKOL JAKO JEDEN Z INDIKÁTORŮ JEJICH VNITŘNÍHO SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ

INTERNETOVÉ PREZENTACE ZÁKLADNÍCH ŠKOL JAKO JEDEN Z INDIKÁTORŮ JEJICH VNITŘNÍHO SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ 63 INTERNETOVÉ PREZENTACE ZÁKLADNÍCH ŠKOL JAKO JEDEN Z INDIKÁTORŮ JEJICH VNITŘNÍHO SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ JAN MAREŠ, JOSEF LUKAS Anotace: Výzkumná studie navazuje na výsledky analýzy internetových prezentací

Více

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Vydává: Dům zahraniční spolupráce, 2014 Editace textu: Tereza Krbcová, Vendula Venclíková a kol.

Více

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY SAFESCAN TA-Software / TA -Software PROGRAM PRO ZÁZNAM DOCHÁZKY OBSAH ÚVOD A NÁVOD K POUŽITÍ 1. ZÁKLADY 1.1 Minimální požadavky

Více

Vydalo: NESEHNUTÍ Brno tř. Kpt. Jaroše 31 602 00 Brno tel/fax.: 543 245 342 e-mail: brno@nesehnuti.cz web: www.nesehnuti.cz

Vydalo: NESEHNUTÍ Brno tř. Kpt. Jaroše 31 602 00 Brno tel/fax.: 543 245 342 e-mail: brno@nesehnuti.cz web: www.nesehnuti.cz Praktický manuál Jak na nákupní centra kde získat informace občanská sdružení právní nástroje veřejné kampaně pozemky a jejich vlastnictví případové studie kam se obrátit o pomoc Vydání této publikace

Více

Dokumentace programu ATENA Část 4-1. Průvodce programem ATENA 2D. Napsali: Jan Červenka, Václav Veselý

Dokumentace programu ATENA Část 4-1. Průvodce programem ATENA 2D. Napsali: Jan Červenka, Václav Veselý Červenka Consulting s.r.o. Na Hřebenkách 55 150 00 Praha 5 Tel.: +420 220 610 018 E-mail: cervenka@cervenka.cz Web: http://www.cervenka.cz Dokumentace programu ATENA Část 4-1 Průvodce programem ATENA 2D

Více

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Prezentace, program MS PowerPoint PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint 2005 OBSAH CO JE TO PowerPoint...3 PREZENTACE...3 MO NOSTI PUBLIKOVÁNÍ PREZENTACÍ...3 K ÈEMU PREZENTACE

Více