VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK"

Transkript

1 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK Veřejná zakázka malého rozsahu dle metodického pokynu pro zadávání zakázek OP LZZ a směrnice rady města č. 1/2010 o zadávání veřejných zakázek s názvem Zefektivnění personálních procesů v MěÚ Česká Lípa - poradenství a vzdělávání V rámci projektu podpořeného z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s názvem: Zefektivnění personálních procesů v MěÚ Česká Lípa. Zadavatel: město Česká Lípa Adresa: náměstí T. G. Masaryka 1/1, Česká Lípa IČ: DIČ: CZ Zastoupený: Mgr. Hana Moudrá, starostka města Pověřená osoba: OTIDEA a.s. Adresa: Na Příkopě Praha 1 IČ: Kontaktní osoba: Ing. Martin Polák tel.: Lidské zdroje a zaměstnanost a obecního rozpočtu Stránka 1 z 15

2 Název projektu: Název veřejné zakázky: Zefektivnění personálních procesů v MěÚ Česká Lípa Zefektivnění personálních procesů v MěÚ Česká Lípa - poradenství a vzdělávání Zadavatel Název / obchodní firma: město Česká Lípa IČ : DIČ: Adresa sídla / místa podnikání: Osoba oprávněná za zadavatele jednat: CZ náměstí T. G. Masaryka 1/1, Česká Lípa Mgr. Hana Moudrá, starostka města Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi Název / obchodní firma: OTIDEA a.s. IČ : Adresa sídla / místa podnikání: Kontaktní osoba: Na Příkopě 31, Praha 1 Ing. Martin Polák Telefon: , Uchazeči jsou povinni veškeré dokumenty související s danou veřejnou zakázkou, vyjma nabídky (bod 12), doručovat na adresu společnosti OTIDEA a.s., která je pověřena výkonem zadavatelských činností. Lidské zdroje a zaměstnanost a obecního rozpočtu Stránka 2 z 15

3 OBSAH 1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ HODNOTA ZAKÁZKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE UCHAZEČE HODNOTÍCÍ KRITÉRIA A METODY HODNOCENÍ PUBLICITA MONITORING A ZABEZPEČENÍ PRŮBĚHU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PLATEBNÍ PODMÍNKY ARCHIVACE A OSTATNÍ POVINNOSTI DODAVATELE POŽADAVKY NA REALIZAČNÍ TÝM A MÍSTA KONÁNÍ HARMONOGRAM NÁVRH SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽEB POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY A LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK DODATEČNÉ INFORMACE DOTAZY PŘÍLOHY Lidské zdroje a zaměstnanost a obecního rozpočtu Stránka 3 z 15

4 1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ Projekt Zefektivnění personálních procesů v MěÚ Česká Lípa registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.01/ byl připraven městem Česká Lípa v souladu s Operačním programem Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt Zefektivnění personálních procesů v MěÚ Česká Lípa programově spadá pod Prioritní osu 4.4a Veřejná správa a veřejné služby (Konvergence), Oblast podpory 4.4a.1Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy. KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název Kód CPV MJ Vzdělávání dospělých a jiné vzdělávání Stručný popis Soubor Předmětem zakázky je poskytnutí vzdělávacích a poradenských služeb souvisejících s aktivitami a výstupy projektu "Zefektivnění personálních procesů v MěÚ Česká Lípa, především poradenství v oblasti popisu specifikace systemizovaných míst (pracovních pozic), adaptačních procesů, zjišťování vzdělávacích potřeb, nastavení systému motivace, hodnocení a odměňování. Součástí je také tvorba metodik. Dále je předmětem zakázky realizace 42 tréninkových (vzdělávacích) dnů pro zastupitele, vedoucí úředníky a zaměstnance, včetně zajištění školících materiálů. Předmětem veřejné zakázky jsou následující aktivity: 1. Popis a specifikace systemizovaných míst Metodika popisu a specifikace systemizovaných míst (dále jen sm), komplexní revize organizačního řádu. vytvořit komplexní popis sm jednotné zpracování co do obsahu i odborné úrovně v rámci celého MěÚ zpřesnit požadavky na výběr nových zaměstnanců aplikovat NV č. 222 /2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách výstup: Popis a specifikace sm, metodika popisu a specifikace systemizovaných míst (stanovení postupu, jak zpracovávat popisy analýza sm), komplexní revize organizačního řádu počet normostran: popis a specifikace sm do 3 normostran na 1 sm, zpracovat pro plný počet sm schválený radou města, metodika - do 20 normostran, organizační řád 50 až 70 normostran předpokládaná časová náročnost: 14 dní 2. Adaptační procesy Metodika adaptačního procesu vč. tvorby adaptačního plánu vytvořit cíle a nástroje adaptačního procesu, vytvořit řízený proces adaptace ve dvou částech obecná, společná pro všechna sm a specifická pro každé sm výstup: Metodika adaptačního procesu vč. tvorby adaptačního plánu počet normostran: metodika obecná část 6 až 8 normostran, specifická 1 až 2 normostrany pro každé sm, adaptační plán 1 až 2 normostrany Lidské zdroje a zaměstnanost a obecního rozpočtu Stránka 4 z 15

5 předpokládaná časová náročnost: 12 dní 3. Systém zjišťování vzdělávacích potřeb Metodika zjišťování vzdělávacích potřeb ve vazbě na Organizační směrnici ISO 06 Vzdělávání zaměstnanců provést analýzu vzdělávacích potřeb a konkrétnější pojmenování vzdělávacích potřeb jednotlivých sm a zaměstnanců použít adekvátní metody pro definování potřeb a nastavení systému zjišťování vzdělávacích potřeb zaměstnanců na základě definovaných potřeb stanovit metody hodnocení vytvořit podmínky pro samostatné zjišťování vzdělávacích potřeb a stanovení hodnocení vzdělávání vytvořit podmínky pro softwarové zpracování výstup: Metodika zjišťování vzdělávacích potřeb ve vazbě na Organizační směrnici ISO 06 Vzdělávání zaměstnanců počet normostran: 20 až 30 předpokládaná časová náročnost: 8 dní 4. Systém motivace, hodnocení a odměňování Metodika systému motivace, hodnocení a odměňování vč. příloh vytvořit motivační plán, vytvořit reálné motivační nástroje finanční (ve vazbě na rozpočet) a nefinanční vytvořit systém hodnocení (vč. hodnotících pohovorů) a odměňování výstup: Metodika systému motivace, hodnocení a odměňování vč. příloh (např. motivační plán, hodnotící tiskopis, s uvedením, jak postupovat a vyplňovat) počet normostran: normostran vč. příloh s postupem předpokládaná časová náročnost: 22 dní Další částí plnění jsou následující vzdělávací aktivity Metodika řídící práce v rozsahu náplně klíčových aktivit a realizace vzdělávání pro vedoucí odborů a oddělení k zefektivnění a zkvalitnění řídící práce, vzdělávání zaměstnanců k podpoře implementace nového systému řízení LZ a vzdělávání zastupitelů 5. Vzdělávání pro vedoucí odborů a oddělení k zefektivnění a zkvalitnění řídící práce s cílem osvojit si znalosti a dovednosti potřebné k: Lidské zdroje a zaměstnanost a obecního rozpočtu Stránka 5 z 15

6 - popisu a specifikaci sm, adaptačnímu procesu, systému zjišťování vzdělávacích potřeb, systému motivace, hodnocení a odměňování - vedení manažerských pohovorů, řízení změn, jednání a vyjednávání, vedení porad, týmovému řešení problémů - budování kultury a úrovně městského úřadu - tréninkovým situacím, stanovování cílů dle metodiky SMART - vytvoření podmínek pro softwarové zpracovávání - realizace na MěÚ Česká Lípa a mimo MěÚ (viz. podklady) výstup: Metodika řídící práce v rozsahu náplně klíčových aktivit, certifikáty o absolvování kurzu (20 osob) počet normostran: 40 až 50 předpokládaná časová náročnost: 20 tréninkových dní 6. Vzdělávání pro zaměstnance k podpoře implementace nového systému řízení LZ s cílem: - seznámit se s implementací personálních nástrojů: popis a specifikace sm, adaptační proces, systém zjišťování vzdělávacích potřeb, systém motivace, hodnocení a odměňování, softwarová podpora - připravit se na tréninkové situace (stanovení cílů, rozpoznání potenciálu pracovního výkonu, zlepšení pracovního výkonu hodnoceného na základě přesnější zpětné vazby, intenzivnější komunikace mezi nadřízenými a podřízenými, ) výstup: certifikáty o absolvování kurzu (minimálně pro 146 osob) předpokládaná časová náročnost: 20 tréninkových dní 2 dny /skupina / minimálně 15 osob 10 skupin 7. Vzdělávání zastupitelů s cílem získat: - informace o obci v systému veřejné správy, její samostatné působnosti ve vazbě na kompetence v rámci MěÚ Česká Lípa (vč. organizačního uspořádání, kompetencí jednotlivých odborů a řízení LZ, ), definování samostatné a přenesené působnosti - měkké dovednosti ve vazbě na výkon funkce člena Zastupitelstva města Česká Lípa v souvislosti s implementací personálních nástrojů, zefektivněním personalistiky městského úřadu a zkvalitněním vzájemné komunikace a spolupráce výstup: certifikáty o absolvování kurzu (minimálně pro 14 osob) předpokládaná časová náročnost: 2 dny / skupina / minimálně 14 osob Po ukončení každé z výše uvedených aktivit (1. Popisu a specifikace systemizovaných míst (dále jen sm), metodiky popisu a specifikace systemizovaných míst, komplexní revize organizačního řádu, 2. Metodiky adaptačního procesu vč. tvorby adaptačního plánu, 3. Metodiky zjišťování vzdělávacích potřeb ve vazbě na Organizační směrnici ISO 06 Vzdělávání zaměstnanců, 4. Metodiky systému motivace, hodnocení a odměňování vč. příloh, 5. Vzdělávání pro vedoucí odborů a oddělení k zefektivnění a zkvalitnění řídící práce vč. metodiky, 6. Vzdělávání pro zaměstnance k podpoře Lidské zdroje a zaměstnanost a obecního rozpočtu Stránka 6 z 15

7 implementace nového systému řízení LZ, 7. Vzdělávání zastupitelů) předá dodavatel či samotní lektoři zhodnocení ukončené klíčové aktivity. 2. HODNOTA ZAKÁZKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Maximální cena plnění je ,- Kč bez DPH. Zadavatel si vyhrazuje právo snížit objem zakázky v případě takových změn v projektu, které by měly vliv na financování zakázky. V případě, že uchazeč ve své nabídce nabídne vyšší nabídkovou cenu, bude nabídka z výběrového řízení vyřazena a uchazeč vyloučen. Zadavatel požaduje zpracovat nabídkovou cenu v souladu se zásadami uvedenými v této výzvě a dle položek přílohy č. 5, položkový rozpočet a přílohy č. 1 krycí list nabídky. Nabídková cena musí být uvedena v české měně. Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady nutné a způsobilé k realizaci předmětu zakázky, tzn., že veškeré personální a režijní náklady související s realizací zakázky. Nabídková cena bude zpracována ve struktuře celková nabídková cena bez DPH, výše DPH a celková nabídková cena včetně DPH DPH bude vypočtena dle příslušných právních předpisů platných v ČR k datu podání nabídky. V případě novelizace právních předpisů o DPH v době po podání nabídky nebo v průběhu realizace předmětu veřejné zakázky bude DPH k ceně za část plnění nerealizovanou k datu účinnosti případné novely přepočtena dle nově platných právních předpisů. Není-li uchazeč registrovaným plátcem DPH, potom tuto daň nemusí vyčíslit a skutečnost, že není plátcem výslovně uvede v nabídce (i v návrhu Smlouvy o poskytnutí služeb). Důležité upozornění: Vzhledem ke způsobu proplácení služeb poskytovaných dodavatelem výhradně formou plateb na základě doložených uskutečněných prací) musí uchazeč o veřejnou zakázku kalkulovat veškeré své náklady, včetně mzdových nákladů, provozních nákladů, nákladů na administraci a dalších možných nákladů a finančních požadavků. Jiný způsob platby než proplácení jednotlivých položek na základě doložených výstupů a v souladu nabídkovými cenami doloženými v nabídce nebude možný. 3. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE UCHAZEČE Kvalifikaci splní uchazeč, který prokáže splnění základních, profesních, ekonomických a technických kvalifikačních předpokladů. Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč předložením čestného prohlášení. Uchazeč je povinen použít přílohu č. 2 Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů analogicky se zněním 53 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Profesní kvalifikační předpoklady a) splňuje uchazeč, který předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, podle zvláštních právních předpisů. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 90 kalendářních dnů. b) splňuje uchazeč, který předloží doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Lidské zdroje a zaměstnanost a obecního rozpočtu Stránka 7 z 15

8 Veškeré doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů budou předloženy v prosté kopii. Ekonomické kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který pro plnění této veřejné zakázky zajistí pojistné krytí za škody způsobené třetí osobě min. ve výši ,- Kč. K prokázání tohoto předpokladu předloží uchazeč prostou kopii platné pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu, jejichž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou uchazečem třetí osobě, a to min. v požadované výši pojistného krytí. Z předložených dokladů musí být splnění výše uvedených podmínek patrné. Technické kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který předloží seznam min. 2 významných obdobných služeb, jejichž předmětem bylo poskytnutí vzdělávacích a poradenských služeb souvisejících s poradenstvím v oblastech popisu pracovních pozic, adaptačních procesů, vzdělávacích potřeb, nastavení systému motivace, hodnocení a odměňování v rozsahu, přičemž hodnota významné zakázky činila minimálně 500 tis. Kč bez DPH, byla poskytnuta uchazečem v posledních 3 letech. Uchazeč uvede jejich rozsah a doby poskytnutí. Uchazeč musí současně prokázat, že součástí alespoň jedné významné zakázky byla také tvorba metodik. Součástí seznamu musí být: 1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo 2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo 3. čestné prohlášení uchazeče, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli a není-li současně možno osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Veškeré doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů postačuje doložit v prosté kopii. Nesplnění kvalifikace: Uchazeč, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo uvede neúplné či nepravdivé informace, bude z účasti v zadávacím řízení vyloučen. V takovém případě zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu. 4. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA A METODY HODNOCENÍ Nabídky se budou hodnotit dle následujících kritérií: pořadí Váha kritérium 1. 80% Celková nabídková cena bez DPH 2. 20% Kvalita nabízeného řešení V rámci dílčího kritéria ad 1) bude zadavatel hodnotit celkovou nabídkovou cenu bez DPH v Kč. Celková nabídková cena musí být v členění dle bodu 2 výzvy. Lidské zdroje a zaměstnanost a obecního rozpočtu Stránka 8 z 15

9 V rámci dílčího kritéria ad 2) bude zadavatel hodnotit uchazečem předložený popis způsobu zajištění činností, které jsou předmětem klíčových aktivit uvedených bodě 1 výzvy. Uchazeč je povinen rozpracovat předpokládaný rozsah činností v rámci jednotlivých aktivit, které budou splňovat minimální požadavky zadavatele v bodě 1 výzvy. Nabídka uchazeče, který k minimální míře požadavků definovaných zadavatelem nabídne vyšší přidanou hodnotu ve smyslu kreativního, odborného a osobního přístupu především v rámci aktivit týkajících se vzdělávání pro vedoucí odborů a oddělení, vzdělávání pro zaměstnance a vzdělávání zastupitelů bude v rámci tohoto kritéria lépe hodnocen. Pro účely výše popsaného hodnocení zpracuje uchazeč též vzorovou prezentaci v rozsahu 5-10 slidů k tematickému bloku vzdělávání týkajícího se stanovování cílů dle metodiky SMART. Uchazeč předloží rovněž podrobně zpracovaný časový harmonogram aktivit, který bude tvořit přílohu návrhu smlouvy. Kritérium 2) váha 20% Způsob hodnocení Maximum možných bodů Počet přidělených bodů Písemné zdůvodnění hodnocení Dostatečné - 20 bodů Kvalita nabízeného řešení Dobré 60 bodů 100 Výborné 100 bodů 5. PUBLICITA Dodavatel je povinen informovat širokou veřejnost o realizaci veřejné zakázky. Publicita bude probíhat podle plánu publicity, který podléhá schválení zadavatele a bude zadavateli předložen do 10 pracovních dní od podpisu Smlouvy o poskytnutí služeb. Informační a propagační aktivity budou zajišťovány průběžně, tzn. před zahájením aktivit pro účastníky, ale i před samotným ukončením tak, aby široká veřejnost měla k dispozici aktuální informace. Veškeré výstupy publicity musí zakládat jak dodavatel, tak zadavatel. Není povoleno používat logo dodavatele na materiálech souvisejících s veřejnou zakázkou. Dodavatel zajistí, aby na všech materiálech souvisejících s realizací veřejné zakázky a také v prostorách, ve kterých se budou jednotlivé aktivity realizovat, bylo Povinné minimum publicity OP LZZ : a) logo Evropského sociálního fondu b) text Evropský sociální fond, text může být součástí loga nebo může být umístěn samostatně c) logo Evropské unie včetně textu Evropská unie d) logo Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost e) prohlášení Podporujeme vaši budoucnost f) odkaz na oficiální webové stránky ESF: Lidské zdroje a zaměstnanost a obecního rozpočtu Stránka 9 z 15

10 Dodavatel je zároveň povinen používat logo města Česká Lípa. Povinné minimum publicity OP LZZ musí být na materiálech informačního a propagačního charakteru: letáky, inzerce, propagační předměty, osvědčení, pozvánky, prezenční listiny, prostředí dodávaného softwaru, veškerá písemná korespondence spojená s realizací veřejné zakázky (např. smlouvy uzavřené v rámci trvání veřejné zakázky, dopisní/hlavičkový papír projektu, apod.). Při propagaci je dodavatel povinen dbát pravidel stanovených: Manuálem pro publicitu OP LZZ, který stanovuje povinné minimum publicity a vizuální identity projektů podpořených z OP LZZ Manuálem vizuální identity ESF v ČR, který určuje zásady správného používání loga ESF a vlajky EU Manuálem vizuální identity OP LZZ, který určuje zásady správného používání loga OP LZZ Všechny tyto dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách Každá akce spolufinancovaná z prostředků OP LZZ musí být uvedena informací o tom, že je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a obecního rozpočtu. Cena za vzdělání bude včetně školících pomůcek (blok, tužka) pro účastníky školení, které budou splňovat podmínky publicity. 6. MONITORING A ZABEZPEČENÍ PRŮBĚHU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Monitorování je činnost, jejímž cílem je průběžně ověřovat řízení a plnění předmětu veřejné zakázky, tedy sledovat kvalitu, objem, výstupy a časové plnění harmonogramu. V rámci monitorování budou zadavateli dodavatelem dokládány zprávy sloužící kromě přehledu realizovaných činností a výstupů také i identifikaci možných rizik a poukázání na případné vzniklé problémy. Měsíční zpráva Měsíční zpráva bude vypracována vždy za jeden kalendářní měsíc a poté bude do 10. kalendářního dne následujícího měsíce předána zadavateli. Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat vyhotovení zpráv v případě nutnosti častěji. Dodavatel vždy za daný měsíc popíše průběh realizace veřejné zakázky - plnění harmonogramu, naplňování indikátorů, uskutečněnou publicitu, čerpání finančních prostředků, problémy objevující se postupně v průběhu realizace a kroky vedoucí k jejich odstranění apod. S každou měsíční zprávou budou doloženy příslušné doklady dle požadovaných výstupů. Formulář měsíční zprávy obdrží dodavatel při podpisu Smlouvy o poskytnutí služeb. Závěrečná zpráva Závěrečnou zprávu doručí dodavatel zadavateli do 30 kalendářních dnů po ukončení realizace veřejné zakázky. Obsahem bude zhodnocení celého průběhu veřejné zakázky a výsledky realizace, ke kterým se dodavatel zavázal. Předkládání a schvalování zpráv Zprávy bude dodavatel předkládat projektovému manažerovi zadavatele ve výše uvedených termínech v tištěné podobě a v elektronické podobě na CD. Všechny zprávy a k nim náležící přílohy a podklady musí být podepsány statutárním zástupcem nebo osobou k tomuto zmocněnou. Zprávy od dodavatele schvaluje zadavatel. V případě nedostatků či neúplného doložení všech podkladů u zpráv Lidské zdroje a zaměstnanost a obecního rozpočtu Stránka 10 z 15

11 zadavatel stanoví lhůtu na sjednání nápravy od dodavatele. Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat dodatečné informace ke způsobu realizace veřejné zakázky a k jeho výsledkům. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit podmínky kontroly a monitorování, které jsou uvedené v této výzvě. 7. PLATEBNÍ PODMÍNKY Dodavatel bude využívat prostředky Evropského sociálního fondu a obecního rozpočtu, proto musí všechny jeho výdaje splňovat následující kritéria: Účel výdaje: Výdaj musí být vynaložen na aktivity v souladu s obsahovou stránkou a cíli projektu popisovanými v této výzvě. Datum uskutečnění výdaje: Výdaj musí vzniknout v době trvání Smlouvy o poskytnutí služeb mezi zadavatelem a dodavatelem. Evidence a prokazování uskutečněného výdaje: Výdaj musí skutečně vzniknout, musí být zaznamenán na účtech dodavatele, být identifikovatelný a musí být doložitelný originály účetních dokladů ve smyslu 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, resp. originály jiných dokladů ekvivalentní průkazné hodnoty. Efektivita výdaje: Výdaj musí být nezbytný pro realizaci projektu, být vynaložen na aktivity popsané v této výzvě. Fakturace Zadavatel uhradí cenu za skutečné plnění na základě řádných daňových dokladů (faktur) předkládaných dodavatelem a na základě výstupů zhodnocení ukončené klíčové aktivity. Bez těchto výstupů nebude uchazeči za tato plnění úplata poskytnuta. Zadavatel požádá dodavatele o předložení faktury po odsouhlasení zhodnocení včetně jejích příloh. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů v platném znění (zejména zákon o účetnictví a o dani z přidané hodnoty). Faktura musí dále obsahovat také registrační číslo a název projektu. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn vyzvat dodavatele ve lhůtě splatnosti k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu. Podává-li nabídku více dodavatelů společně (společná nabídka), uvedou v návrhu Smlouvy osobu, která bude v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky fakturačním partnerem zadavatele. Splatnost faktur nesmí být kratší než 14 kalendářních dní ode dne jejich doručení zadavateli. Bankovní účet Vybraný dodavatel zřídí na dobu trvání veřejné zakázky, a to až do doby ukončení financování veřejné zakázky, samostatný bankovní účet určený výhradně pro platební operace související s plněním veřejné zakázky. Kopie smlouvy o zřízení samostatného bankovního účtu bude přílohou Smlouvy o poskytnutí služeb. 8. ARCHIVACE A OSTATNÍ POVINNOSTI DODAVATELE Dodavatel má povinnost po dobu 10 let od skončení plnění zakázky, uchovávat doklady související s plněním zakázky a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly, z něhož je zakázka hrazena (zejména se jedná o poskytovatele, MPSV, MF, NKÚ, EK, Evropský účetní dvůr), provést kontrolu Lidské zdroje a zaměstnanost a obecního rozpočtu Stránka 11 z 15

12 těchto dokladů. Desetiletá lhůta začíná běžet od 1. ledna kalendářního roku následujícího po roce, kdy byla dodavateli vyplacena závěrečná platba. Dodavatel musí respektovat rovné příležitosti, nesmí nikoho diskriminovat z hlediska pohlaví, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, víry, zdravotního postižení, věku či sexuální orientace. Dodavatel je povinen v průběhu celé realizace veřejné zakázky zacházet se všemi údaji o účastnících projektu v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel je při své činnosti povinen používat výpočetní techniku vybavenou pouze legálním a licencovaným programovým vybavením. Dodavatel je povinen při provádění prací dodržovat veškeré platné normy, zákony a prováděcí vyhlášky týkající se jeho činnosti pro zadavatele. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, nese veškeré vzniklé náklady dodavatel. 9. POŽADAVKY NA REALIZAČNÍ TÝM A MÍSTA KONÁNÍ Realizační tým Zadavatel požaduje předložit jako součást nabídky složení realizačního týmu. Uchazeč uvede jména a příjmení osob, včetně jejich telefonického a ového kontaktu, které budou zodpovědné za plnění veřejné zakázky. Uchazeč doloží u členů realizačního týmu prostou kopii dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (maturitní vysvědčení, apod.) a profesním životopisem, ze kterého bude zřejmé doložení praktických zkušeností. Zadavatel připouští subdodávky maximálně ve výši 70%. Vlastní podíl uchazeče na plnění veřejné zakázky bude minimálně 30%. 10. HARMONOGRAM Uchazeč ve své nabídce navrhne časový harmonogram prací, který bude sestaven reálně vzhledem k činnostem definovaných v bodě 1 výzvy a odpovídat následujícím podmínkám stanovených zadavatelem. Uchazečem předložený časový harmonogram, musí respektovat nejzažší možné termíny dokončení jednotlivých aktivit definovaných v rámci projektu Zefektivnění personálních procesů v MěÚ Česká Lípa, který je předložen zadavatelem v příloze č. 3 výzvy: Uzavření Smlouvy o poskytnutí služeb neprodleně po ukončení zadávacího řízení a usnesení rady města předpoklad 12/2011. Veřejná zakázka včetně následného vyhodnocování a vypracování závěrečné zprávy musí trvat max. 10 měsíců, do konce 9/2012. V případě, že uchazečem navržený harmonogram přesáhne , bude ze zadávacího řízení vyloučen. Ihned po nabytí účinnosti Smlouvy o poskytnutí služeb bude zahájena realizace veřejné zakázky. Předčasné ukončení veřejné zakázky Zadavatel si vyhrazuje právo předčasně ukončit zakázku z důvodu vyčerpání finančních prostředků určených na realizaci předmětu plnění. Veřejná zakázka včetně následného vyhodnocování a vypracování závěrečné zprávy bude ukončena předčasně bez nároku dodavatele na finanční plnění za nerealizované měsíce. 11. NÁVRH SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽEB Součástí nabídky bude také podepsaný návrh Smlouvy o poskytnutí služeb, který tvoří přílohu této výzvy. Uchazeč není oprávněn v návrhu Smlouvy o poskytnutí služeb, který je součástí výzvy, vyplňovat jiná ustanovení než ta, která jsou zadavatelem označená pro vyplnění (žlutě podbarvená). Lidské zdroje a zaměstnanost a obecního rozpočtu Stránka 12 z 15

13 V případě, že uchazeč vyplní, změní či jinak upraví návrh Smlouvy o poskytnutí služeb, než jak je umožněno zadavatelem, bude nabídka uchazeče vyřazena a uchazeč bude vyloučen z další účasti v zadávacím řízení. Návrh Smlouvy o poskytnutí služeb musí být ze strany uchazeče o VZ podepsán statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem jednání jménem uchazeče o VZ; originál či úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky uchazeče o VZ. Předložení nepodepsaného návrhu Smlouvy o poskytnutí služeb, popřípadě nepředložení zmocnění dle předchozí věty, není předložením řádného návrhu Smlouvy o poskytnutí služeb a nabídka uchazeče je v takovém případě neúplná. 12. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY A LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK Nabídka bude předložena v českém jazyce v jednom originále a v jedné kopii v písemné formě a v elektronické verzi na CD. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Nabídka bude dodána v zalepené obálce označené názvem veřejné zakázky, identifikací uchazeče a nápisem NEOTVÍRAT: VZ: Zefektivnění personálních procesů v MěÚ Česká Lípa - poradenství a vzdělávání. Veškeré přílohy doložené k nabídce musí být podepsané osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Uchazeč závazně použije pořadí dokumentů specifikovaných v následujících bodech: Krycí list nabídky - uchazeč závazně použije přílohu výzvy Doklady, jimiž uchazeč o VZ prokazuje splnění kvalifikace: a) Doklad prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů - příloha č. 2 - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů - čestné prohlášení analogicky se zněním 53 odst. 1 písm. k) dle zákona č. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách - čestné prohlášení dle 53 odst. 1 písm. l) dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách b) Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů - výpis z obchodního rejstříku - oprávnění k podnikání (živnostenská oprávnění) c) Doklady prokazující splnění ekonomických kvalifikačních předpokladů - platná pojistná smlouva nebo pojistný certifikát d) Doklady prokazující technické kvalifikační předpoklady - seznam 2 významných obdobných služeb, jehož přílohou je osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem nebo osvědčení vydané jinou osobou nebo čestné prohlášení uchazeče e) čestné prohlášení uchazeče o neexistenci prodlení s plněním povinností ve smyslu věcném i finančním vůči městu Česká Lípa f) čestné prohlášení, o souhlasu uchazeče se zveřejněním základních údajů o svojí nabídce a se zveřejněním celého znění smlouvy uzavřené s ním na základě výsledku zadávacího řízení včetně všech případných dodatků této smlouvy. Lidské zdroje a zaměstnanost a obecního rozpočtu Stránka 13 z 15

14 g) časový harmonogram aktivit h) podepsaný návrh smlouvy ch) vyplněný položkový rozpočet Nabídky se podávají nejpozději do do 10:00 hodin na adresu: město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka 1, Česká Lípa. Jiné doručení není považováno za řádné podání nabídky. Nabídka bude dodána v zalepené obálce označené názvem veřejné zakázky, identifikací uchazeče a nápisem NEOTVÍRAT: VZ: Zefektivnění personálních procesů v MěÚ Česká Lípa - poradenství a vzdělávání. 13. DODATEČNÉ INFORMACE Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, příp. upřesnit zadávací podmínky. Uchazeč, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem jiného uchazeče v tomtéž zadávacím řízení. Dodavatel, který nepodal nabídku v zadávacím řízení, však může být subdodavatelem více uchazečů v tomtéž zadávacím řízení. Pokud uchazeč podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími uchazeči, nebo podá nabídku a současně je subdodavatelem jiného uchazeče v tomtéž zadávacím řízení, zadavatel všechny nabídky podané takovým uchazečem samostatně či společně s jinými uchazeči vyřadí. Zadavatel nepřipouští podání variantních nabídek. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace poskytnuté uchazečem u třetích osob a uchazeč je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou součinnost. Nesplnění podmínek zadání či neúplnost nabídky je důvodem k vyřazení nabídky z hodnocení a vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. Zadavatel stanovil zadávací lhůtu v délce 6 měsíců. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení kdykoliv do doby uzavření smlouvy. Zadavatel není oprávněn vracet uchazečům jejich nabídky. Uchazečům nenáleží za zpracování nabídky žádné úhrady. Zadavatel veřejné zakázky i uchazeči jsou povinni zacházet se všemi informacemi, které jim budou poskytnuty, jako s důvěrnými (s výjimkou informací, které byly veřejně publikované). 14. DOTAZY Dodatečné dotazy k výzvě jsou uchazeči povinni zasílat písemně vždy na uvedenou osobu, která zastupuje zadavatele na základě objednávky. Každá odpověď spolu se zněním dotazu bude uveřejněna na webových stránkách Telefonické dotazy se nepřipouští. Kontaktní osoba: Ing. Martin Polák OTIDEA a.s. Lidské zdroje a zaměstnanost a obecního rozpočtu Stránka 14 z 15

15 15. PŘÍLOHY Příloha č. 1 Krycí list Příloha č. 2 Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů Příloha č. 3 Časový harmonogram Příloha č. 4 Návrh Smlouvy o poskytnutí služeb Příloha č. 5 Položkový rozpočet V České Lípě dne: Mgr. Hana Moudrá, v. r. starostka města Lidské zdroje a zaměstnanost a obecního rozpočtu Stránka 15 z 15

služba Operační program lidské zdroje a zaměstnanost Ing. Martin Páral, ředitel Odboru programového řízení tel. +420 974 818 642 martin.paral@mvcr.

služba Operační program lidské zdroje a zaměstnanost Ing. Martin Páral, ředitel Odboru programového řízení tel. +420 974 818 642 martin.paral@mvcr. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Číslo zakázky (u OP LZZ bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Poradenské služby

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky Název zakázky: Předmět zakázky Vzděláváním k vyšší adaptabilitě zaměstnanců firmy Pozemní stavitelství Zlín, a.s. jazykové vzdělávání Zakázka na nákup služeb Datum

Více

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů statutární město Děčín Zadávací dokumentace podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů vyhlášená v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název veřejné zakázky: Fotovoltaická elektrárna Cítov Identifikační údaje zadavatele: Obec Cítov Cítov 203 277 04 Cítov IČ: 00236764 Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Marie

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k zakázce malého rozsahu: ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁNÍ NÁBYTKU V RÁMCI PROJEKTU KVALITNÍ A EFEKTIVNÍ VÝUKA.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k zakázce malého rozsahu: ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁNÍ NÁBYTKU V RÁMCI PROJEKTU KVALITNÍ A EFEKTIVNÍ VÝUKA. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce malého rozsahu: ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁNÍ NÁBYTKU V RÁMCI PROJEKTU KVALITNÍ A EFEKTIVNÍ VÝUKA Stránka 1 z 15 Název zakázky: Zakázka malého rozsahu na dodání nábytku

Více

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ve smyslu 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) veřejné zakázky Smluvní výzkum a konzultace projektu

Více

Předmětem zakázky je dodávka a instalace výpočetní techniky včetně software.

Předmětem zakázky je dodávka a instalace výpočetní techniky včetně software. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky na služby: Dodávka a instalace výpočetní techniky pro SOŠ SE Velešín 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní firma

Více

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zadavatel: Římskokatolická farnost děkanství Skuteč Tyršova

Více

(V SOULADU S 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PLATNÉM

(V SOULADU S 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PLATNÉM OBEC VIKÝŘOVICE, PETROVSKÁ 168, 788 13 VIKÝŘOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ (V SOULADU S 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE PRAVIDEL PRO VÝBĚR DODAVATELŮ OPPI A SUBSIDIÁRNĚ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE PRAVIDEL PRO VÝBĚR DODAVATELŮ OPPI A SUBSIDIÁRNĚ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE PRAVIDEL PRO VÝBĚR DODAVATELŮ OPPI A SUBSIDIÁRNĚ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV ZAKÁZKY:

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Městský úřad, odbor investic a dotací adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně telefon 354 922 111, fax 354 623 186, e-mail muml@marianskelazne.cz,

Více

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ.

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice IČ: 00241121 Riegrova 1209 252 28 Černošice V Černošicích dne 30. 9. 2014 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice

Více

Obec Nová Ves I. Výzva k podání nabídky

Obec Nová Ves I. Výzva k podání nabídky Obec Nová Ves I Václavské náměstí 22, 280 02 Kolín --------------------------------------------------------------------------- Věc: Výběrové řízení Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu "OPRAVA

Více

Dodávka osobních automobilů

Dodávka osobních automobilů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále též ZD ) Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 IČO: 72080043 vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku na

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Posílení konkurenceschopnosti zaměstnanců společnosti Informační

Více

Úklidové služby v objektu polikliniky

Úklidové služby v objektu polikliniky Městská poliklinika Praha příspěvková organizace Hlavního města Prahy se sídlem Spálená 78/12, Praha 1, 110 00 Česká republika dále jen zadavatel vyhlašuje dle ustanovení 12 odst. 3 Zákona o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Rekonstrukce Sportovního areálu Bělá v Jablunkově Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce v souladu s 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Uchazečům o veřejnou zakázku

Uchazečům o veřejnou zakázku MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Oddělení soukromoprávní VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: Č. J.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE / ÚTVAR: Mgr. Irena Hanáková/OSP TELEFON: 556 879 749 E-MAIL: Irena.hanakova@koprivnice.cz

Více

DORA Services s.r.o.

DORA Services s.r.o. Zadávací dokumentace pro výběr dodavatele vzdělávacích kurzů v rámci zakázky Rozvíjení profesního chování zadavatel DORA Services s.r.o. Str. 1 1. Preambule Výběrové řízení je vypisováno na základě účasti

Více

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební prace mimo režim zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) veřejná zakázka na stavební prace s

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu DODÁVKA TRANSPORTNÍCH VENTILÁTORŮ zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel:

Více

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY ZABEZPEČENÍ ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ V RÁMCI PROJEKTŮ PROHLUBOVÁNÍ A ZVYŠOVÁNÍ ÚROVNĚ ODBORNÝCH ZNALOSTÍ LÉKAŘŮ A NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ Zadavatel: Institut postgraduálního

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem Ústí nad Labem 30. května 2016 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE V souladu s

Více

Vybavení pro separaci a svoz BRKO

Vybavení pro separaci a svoz BRKO Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie Fond soudržnosti z Operačního programu Životního prostředí včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí ČR. Název projektu: Vybavení

Více

Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace

Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace dle 6 a 18 odst.5 Zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP na veřejnou

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném

Více

Výzva k podání nabídky. na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky. na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu zadavatel není povinen postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) Název veřejné zakázky: Dodávka

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pořízení a provoz konsolidované IT infrastruktury

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pořízení a provoz konsolidované IT infrastruktury ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Zadávací dokumentace a prokázání splnění kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Zadávací dokumentace I) Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk IČ: 002 50 805

Více

Č.j. 1414/SZ/09 Karlovarský kraj tímto vyzývá k podání nabídky

Č.j. 1414/SZ/09 Karlovarský kraj tímto vyzývá k podání nabídky Č.j. 1414/SZ/09 Karlovarský kraj tímto vyzývá k podání nabídky a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku: Výběr zpracovatele TV spotů v rámci Individuálního projektu Karlovarského kraje Poskytování

Více

Regenerace zahrady MŠ Neděliště

Regenerace zahrady MŠ Neděliště 1 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (dále jen Pokyny ), účinnými od 20.06.2014 Zadavatel: Název zadavatele: OBEC

Více

1. Informace o předmětu zakázky Stručný textový popis zakázky, technická specifikace

1. Informace o předmětu zakázky Stručný textový popis zakázky, technická specifikace VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná v souladu s 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o veřejných

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

Zadávací dokumentace na dodávku výpočetní techniky

Zadávací dokumentace na dodávku výpočetní techniky Zadávací dokumentace na dodávku výpočetní techniky OBSAH: 1. Základní údaje 2. Identifikace projektu 3. Stručný popis projektu 4. Vymezení předmětu zakázky 5. Vymezení úlohy zadavatele při realizaci zakázky

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE : SPIS. ZNAČKA: MUHO 8855/2014 KSt Dle Rozpisu Č.J. MUHOCJ 37232/2014 KSt VYŘIZUJE : Konečný TEL : 518316325 FAX.: E-MAIL.: konecny.jiri@muhodonin.cz DATUM: 23.04.2014 VÝZVA K PODÁNÍ

Více

Zadavatel: Zadavatel ve smyslu zákona: územní samosprávný celek - 2 odst. 2 písm. c) zákona Právní forma: Název zakázky:

Zadavatel: Zadavatel ve smyslu zákona: územní samosprávný celek - 2 odst. 2 písm. c) zákona Právní forma: Název zakázky: Výzva k podání nabídky v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a Směrnicí č.3 Rady Královéhradeckého

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. Výměna 4 ks interiérových dveří v budově kina Art Veřejná zakázka (zatrhněte)

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE Ve ejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. b) zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon): ZŠ Brno, Bakalovo náb eží 8 nástavba administrativní

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Název veřejné zakázky: CENTRUM POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ OTTY WICHTERLE DODÁVKA REGÁLŮ Identifikační údaje zadavatele Obchodní firma nebo název

Více

Výstavba víceúčelových sportovních zařízení 45212220-4. Stavební práce 45000000-7. Předpokládaná hodnota VZ (v Kč bez DPH):

Výstavba víceúčelových sportovních zařízení 45212220-4. Stavební práce 45000000-7. Předpokládaná hodnota VZ (v Kč bez DPH): Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

Výběrové řízení zakázka na dodávku ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Výběrové řízení zakázka na dodávku ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení zakázka na dodávku ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce: ZAKÁZKA NA DODÁNÍ NOTEBOOKŮ A PŘÍSLUŠNÉHO SOFTWARE NA SŠP, OLOMOUC, ROOSEVELTOVA 79 Název zakázky: Zakázka na dodání notebooků

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV ČR na období 2007-2013, Opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie Název veřejné zakázky

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem Z a d á v a c í d o k u m e n t a c e Odborná publikace Nové trendy v pořádání akcí a událostí (events) v cestovním ruchu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Výměna oken MŠ Svojsíkova č.p. 352, Šluknov strana 1 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s 12 odst.

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava zastávka Termální lázně IČ : 00262871 Adresa

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon o veřejných

Více

Otevřené zadávací řízení na služby Bruntál

Otevřené zadávací řízení na služby Bruntál Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Bruntál Sídlem: Partyzánská 7, 792 01 Bruntál Evidenční číslo VZ: 60053859 Zastoupený: Ing. Václavem Stráníkem, ředitelem Pozemkového

Více

Výzva k podání nabídek Oznámení/Výzva o zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu. : Výměna stávajících koberců

Výzva k podání nabídek Oznámení/Výzva o zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu. : Výměna stávajících koberců Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále jen SÚJB ) 110 00 Praha 1, Senovážné nám. č. 9 Výzva k podání nabídek Oznámení/Výzva o zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Výměna stávajících

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.j. HSBM-432-03/2014 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 14, 614 00 Brno ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ dle 27 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky K čj :372-4/2012/DP - ÚVN V Praze dne: 19.07.2012 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 11 Počet příloh: 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené, podlimitní zadávací řízení na zakázku zadávanou dle zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek .j. 0323/2012 Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj ) Název programu: Opera ní program Vzd lávání pro konkurenceschopnost Registra ní íslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0029

Více

Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace)

Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) 1.Číslo zakázky 2.Název programu: 3.Registrační číslo projektu 4.Název projektu: 5.Název zakázky: Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/02.0129

Více

MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE mimo režim zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Komplexní zajištění PO a BOZP pro KÚPK

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Komplexní zajištění PO a BOZP pro KÚPK PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: VVŽÚ/791/15 Spis. zn.: ZN/176/VVŽÚ/15 Počet listů: 5 Počet příloh: 4 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: C152816

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: C152816 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY JIŘICE DODÁVKA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ POSTELÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY JIŘICE DODÁVKA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ POSTELÍ VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY Věznice Jiřice Ruská cesta 404, poštovní přihrádka 8, 289 22 Jiřice Tel.: 325 558 111, Fax: 325 558 208, ISDS: vfsd3n6 Č.j. VS 88/007/001/2014-24/LOG/503 V Jiřicích dne

Více

Integrovaná střední škola energetická, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace (dále jen organizace)

Integrovaná střední škola energetická, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace (dále jen organizace) Integrovaná střední škola energetická, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace (dále jen organizace) Ev.č.: Výzva k podání nabídky na akci: Předehřev TUV solárním systémem pro ISŠ E Chomutov

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K zakázce s názvem: Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích kurzů společnosti RACIO, s.r.o. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01618 Název projektu: Vzdělávání RACIO

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: EXPOZICE

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

Obměna výdejové části stravovacího systému

Obměna výdejové části stravovacího systému Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4 tel. 974828343 e-mail: trapp@polac.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Obměna výdejové části stravovacího systému Zadávací dokumentace strana 1 (celkem 11) Zadávací dokumentace k veřejné

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Odbor městských organizací a školství Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem Ústí nad Labem 21. 06. 2016 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

Více

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu 1. Název veřejné zakázky Název veřejné zakázky Evidenční číslo VZ VZ 2016/430/20 Druh zadávacího řízení Propagace domácího

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka služeb internetové inzerce volných pracovních míst pro SÚKL Zadavatel : Česká republika, Státní ústav pro kontrolu léčiv organizační

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výzva k podání cenové nabídky na realizaci zakázky s názvem Oprava veřejných WC Masarykovo náměstí, Nová Paka (dále jen zakázka) Jedná se o stavební zakázku malého rozsahu mimo režim

Více

Název: Univerzita Karlova v Praze. 1. lékařská fakulta Děkanát Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Název: Univerzita Karlova v Praze. 1. lékařská fakulta Děkanát Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Děkanát Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA PRAHA 907/20110012 Augustinová/4374 21. 7. 2011 V Ě C Poptávka -

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12, 18

Více

Zajištění provozní funkčnosti platebních automatů a měničů bankovek pro Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Zadavatel

Zajištění provozní funkčnosti platebních automatů a měničů bankovek pro Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Zadavatel Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném znění Název zakázky: Identifikace: Název projektu: VZDĚLÁVACÍ

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Zakázka je zadaná podle 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Dalšími ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb. není zadávací

Více

Petr Mazal, starosta. Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Název / obchodní firma: Okružní 963, 674 01 Třebíč

Petr Mazal, starosta. Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Název / obchodní firma: Okružní 963, 674 01 Třebíč PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ Výzva k podání nabídek zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky podle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název veřejné zakázky:

Více

Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk

Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk Oznámení o zahájení zadávacího řízení pro zakázku malého rozsahu Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk CZ.1.02/6.5.00/15.29670 Tato zakázka je zakázkou malého rozsahu ve smyslu ust. 12 odst. 3 Zákona

Více

Systém sběru vytříděných složek odpadu v Telči a jejich evidence software

Systém sběru vytříděných složek odpadu v Telči a jejich evidence software Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky a k prokázání kvalifikace a zadávací podmínky pro vypracování nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem: Systém sběru vytříděných složek odpadu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE "Oprava fasády čp. 90 v Malém Boru západní štít" (Jde o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, která není zadávána podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

PUBLICITA v OP VK. Seminář pro příjemce v rámci globálních grantů Olomouckého kraje. Olomouc, 20. a 21. dubna 2009

PUBLICITA v OP VK. Seminář pro příjemce v rámci globálních grantů Olomouckého kraje. Olomouc, 20. a 21. dubna 2009 PUBLICITA v OP VK Seminář pro příjemce v rámci globálních grantů Olomouckého kraje Olomouc, 20. a 21. dubna 2009 Obecně k publicitě.. Každý příjemce je povinen informovat příjemce pomoci (cílové skupiny),

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Tisk výukových materiálů (skripta, sylaby) Služba Datum vyhlášení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávací jazykový program - angličtina v rámci projektu "Efektivní vzdělávací program pro zaměstnance GEM System International

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené 757 01 Valašské Meziříčí, Vsetínská 454

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené 757 01 Valašské Meziříčí, Vsetínská 454 Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené 757 01 Valašské Meziříčí, Vsetínská 454 Výzva pro předložení nabídek Zadavatel Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově

Více

Kontrola správnosti sledování a měření objemu vypouštěných odpadních vod dle 92 vodního zákona

Kontrola správnosti sledování a měření objemu vypouštěných odpadních vod dle 92 vodního zákona Kontaktní osoba: Jan Brychta Tel.: 267 994 407 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název veřejné zakázky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE V JEDNACÍM ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM podle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) NA PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY S NÁZVEM Rekonstrukce

Více

MĚSTO CHOTĚBOŘ. Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř. Ing. Tomáš Škaryd, starosta města

MĚSTO CHOTĚBOŘ. Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř. Ing. Tomáš Škaryd, starosta města Oznámení o zahájení zadávacího řízení a základní údaje Zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce: Letní stadion Chotěboř rekonstrukce běžecké

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. DZP Uherský Brod oprava střechy Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2014/2/06 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje

Více

Výzva více zájemcům o zakázku k podání nabídky mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Výzva více zájemcům o zakázku k podání nabídky mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Výzva více zájemcům o zakázku k podání nabídky mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Zadavatel město Kolín Zastoupené Mgr. Bc. Vítem Rakušanem, starostou města Kolína

Více

VÝZVA. Česká republika-ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen zadavatel) se sídlem Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, IČ 00022985.

VÝZVA. Česká republika-ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen zadavatel) se sídlem Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, IČ 00022985. VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na službu dle 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), Směrnice MŠMT,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Město Šumperk zastoupené MěÚ Šumperk odborem strategického rozvoje, územního plánování a investic Jesenická 31, Šumperk Naše čj.: MUSP 55798/2015 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ ROLE Školní 9, Nová Role, PSČ: 362 25, Tel: 353 851 179 Dodavatel: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina 1. Zadavatel Výchovný

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu vedená v souladu se směrnicí Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Sokolov, jejímž předmětem je: Telefonní ústředna Výzva k podání

Více

Název veřejné zakázky KPÚ Vnorovy zpevněná polní cesta HC12. Zadavatel: Sídlem: Bratislavská 1/6. Č. j./evidenční číslo VZ 2458/2010/Vý.

Název veřejné zakázky KPÚ Vnorovy zpevněná polní cesta HC12. Zadavatel: Sídlem: Bratislavská 1/6. Č. j./evidenční číslo VZ 2458/2010/Vý. Zadavatel: Česká republika, Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Hodonín Sídlem: Bratislavská 1/6 695 01 Hodonín Zastoupený: IČ: 00020478 Ing. Pavlou Velískovou, ředitelkou PÚ Hodonín Název veřejné

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Město Šumperk zastoupené MěÚ Šumperk odborem strategického rozvoje, územního plánování a investic Jesenická 31, Šumperk Naše čj.: MUSP 83967/2014 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

*RRMSX0015MYB* RRMSX0015MYB

*RRMSX0015MYB* RRMSX0015MYB *RRMSX0015MYB* RRMSX0015MYB Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y k plnění veřejné zakázky malého rozsahu V Ostravě dne 10. 5. 2011

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Sídlo: Zastoupený: IČO: 01312774 DIČ: CZ 01312774 Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro hl. město Prahu Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 -

Více

zadávací dokumentace Opěrná zeď v Kroužku

zadávací dokumentace Opěrná zeď v Kroužku Město Rousínov Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov, IČ: 00292281, tel.: 517 324 820, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz, www.rousinov.cz oznamuje zahájení zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu

Více

RECTE.CZ, s.r.o., Matiční 730/3, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava

RECTE.CZ, s.r.o., Matiční 730/3, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava Seznam vyzvaných zájemců podle rozdělovníku Ostrava, vypraveno dne: 4. 12. 2014 Písemná výzva k předložení nabídky k veřejné zakázce na zhotovitele stavby Chodníky od ul. Plavební až do Frýdku Zadavatel:

Více

M Ě S T O I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice

M Ě S T O I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice M Ě S T O I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Vaše značka/dopis ze dne: Č.j.: Vyřizuje/linka: V Ivančicích dne: OTI Ing. Josef Janíček 4. 6. 2010 Věc: Výzva k podání nabídky-veřejná

Více

Smlouva o zajištění školení se zaměřením na IT. v rámci projektu Rozvoj projektové kanceláře MPSV

Smlouva o zajištění školení se zaměřením na IT. v rámci projektu Rozvoj projektové kanceláře MPSV Smlouva o zajištění školení se zaměřením na IT v rámci projektu Rozvoj projektové kanceláře MPSV uzavřená dle ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) a zákona

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek I. Cíl a vymezení úpravy (1) Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Český Krumlov (dále "Pravidla")

Více