č. OLP/304/2013 takto: Článek I. Předmět dohody

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "č. OLP/304/2013 takto: Článek I. Předmět dohody"

Transkript

1 Dohoda o úplném znění Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu základní dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období od roku 2004 do roku 2014 uzavřená mezi těmito smluvními stranami: č. OLP/304/ Liberecký kraj Se sídlem: U Jezu 642/2a, Liberec 2 IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: /0100 Zastoupený: Martinem Půtou, hejtmanem a 2. Obchodní společností: BusLine a.s. Se sídlem: Na rovinkách 211, Semily IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: /0100 Zastoupenou: Jakubem Vyskočilem, předsedou představenstva Ing. Tomášem Roubičkem, členem představenstva zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2894 takto: Článek I. Předmět dohody 1) Smluvní strany uzavřely dne smlouvu o zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro roky č. SH/1246/2003 (dále jen smlouva). Ke smlouvě uzavřely smluvní strany celkem osm dodatků a dne smluvní strany uzavřely dohodu o úplném znění smlouvy č. OLP/20/2006, jejíž přílohou bylo úplné znění smlouvy ve znění platném ke dni uzavření dohody. K dohodě uzavřely smluvní strany celkem jedenáct dodatků a dne smluvní strany uzavřely dohodu o úplném znění č. OLP/182/2009, jejíž přílohou bylo úplné znění smlouvy ve znění platném ke dni uzavření dohody. 2) K dohodě uzavřely smluvní strany celkem šestnáct dodatků a vzhledem k této skutečnosti se smluvní strany dohodly na této dohodě o úplném znění. 3) Přílohou této dohody je úplné znění smlouvy, které v plném rozsahu nahrazuje smlouvu ve znění všech změn platných ke dni uzavření této dohody. Strana 1 (celkem 49)

2 4) Dohodou dochází ke změně znění odst. 28. v Čl. II. smlouvy, který nově zní takto: 28. Dopravce je u spojů na lince č povinen zajistit oznamovací povinnost veškerých nepravidelností a neočekávaných skutečností v průběhu přepravy, v důsledku kterých by došlo či mohlo dojít ke zpoždění spojů a které by způsobily nebo mohly způsobit pozdní návoz zaměstnanců na danou směnu do zastávky Liberec,,Prům.zóna JIH. Tato povinnost bude zajištěna prostřednictvím kontaktní osoby dopravce a tato informace bude oznámena všem pověřeným zástupcům společností z Průmyslové zóny JIH, jejichž seznam obdržel Dopravce před zahájením provozu na této lince 11. prosince Dopravce je u spojů č. 3, 18, 25 a 33 na lince č , dále na spoji č. 1 na lince a na spojích č. 11, 12, 13, 14, 15, 18 a 20 na lince č povinen zajistit oznamovací povinnost veškerých nepravidelností a neočekávaných skutečností v průběhu přepravy, v důsledku kterých by došlo či mohlo dojít ke zpoždění spojů a které by způsobily nebo mohly způsobit pozdní návoz/odvoz zaměstnanců na danou směnu/z dané směny do/ze zastávky Ohrazenice,,prům.zóna. Tato povinnost bude zajištěna prostřednictvím kontaktní osoby Dopravce a tato informace bude oznámena všem pověřeným zástupcům společnosti GRUPO ANTOLIN TURNOV s.r.o., jejichž seznam obdrží Dopravce nejdéle 1. března ) Dohodou dochází ke změně znění odst. 29. v Čl. II. smlouvy, který nově zní takto: 29. Dopravce je povinen u všech spojů na lince č a na spojích č. 3, 18, 25 a 33 na lince č , dále na spoji č. 1 na lince č a na spojích č. 11, 12, 13, 14, 15, 18 a 20 na lince č zajistit dostatečnou kapacitu vozidel. V případě opakovaného a prokázaného stavu nedostatečné kapacity vozidla je Dopravce povinen zajistit dostatečnou kapacitu buď nasazením vozidel s vyšší kapacitou nebo posilovými spoji. 6) Dohodou dochází ke změně znění odst. 7. v Čl. V. smlouvy, který nově zní takto: 7. Jestliže z důvodů zaviněných na straně Dopravce dojde ke zpoždění spoje na lince nebo na spojích č. 3, 18, 25 a 33 na lince č nebo na spoji č. 1 na lince č nebo na spojích č. 11, 12, 13, 14, 15, 18 a 20 na lince č o více než 10 minut či k neobsloužení obsazené zastávky na této lince dle schváleného jízdního řádu či k nezajištění bezodkladného přistavení náhradního vozidla v případě poruchy či jinému obdobnému porušení, je Kraj oprávněn požadovat po Dopravci sankci ve výši ,- za každý zjištěný a prokazatelně doložený případ. 7) Dohodou dochází ke změně znění odst. 8. v Čl. V. smlouvy, který nově zní takto: 8. Jestliže z důvodů na straně Dopravce dojde ke zpoždění spoje na lince nebo na spojích č. 3, 18, 25 a 33 na lince č nebo na spoji č. 1 na lince č nebo na spojích č. 11, 12, 13, 14, 15, 18 a 20 na lince č o více jak 20 minut (není-li tato skutečnost způsobena vyšší mocí), a to i přesto, že došlo k oznámení této skutečnosti, je Kraj oprávněn požadovat po Dopravci sankci ve výši ,- za každý zjištěný a prokazatelně doložený případ. 8) Dohodou dochází ke změně znění odst. 8. v Čl. VII. smlouvy, který nově zní takto: 8. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou: 1. příloha č. 1: Seznam linek a spojů včetně výpočtu kilometrů 2. příloha č. 2: Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty 3. příloha č. 3: Cena dopravního výkonu 4. příloha č. 4: Technické a provozní standardy Strana 2 (celkem 49)

3 5. příloha č. 5: Vzor hospodářského listu vozidla 6. příloha č. 6 : Smluvní přepravní podmínky platné pro MHD Česká Lípa 7. příloha č. 7 : Tarif MAD Česká Lípa 9) Dohodou se vypouští odst. 16. a 17. v Čl. II. bez náhrady. Z důvodu zrušení odst. 16. a 17. v Čl. II. dochází k přečíslování odst. 18. až 30. v Čl. II. na odst. 16. až 28. v Čl. II. 10) Dohodou se vypouští odst. 13. v Čl. III. bez náhrady. 11) Dohodou se vypouští celý Čl. IV. bez náhrady. Z důvodu zrušení Čl. IV. dochází k přečíslování Čl. V. až VII. na Čl. IV až VI. 12) Dohodou se vkládá do Čl. II. smlouvy nový odst. 29., který zní takto: 29. Dopravce se s účinností od zavazuje vlastními silami, tzn. ve své vlastní režii, svými autobusy a svými řidiči bez využití subdodavatelů realizovat minimálně 80% veškerého objemu služeb, tzn. linek a spojů dle přílohy č. 1 této smlouvy. Tento závazek musí být splněn vždy za každý jednotlivý kalendářní den plnění dle této smlouvy. 13) Dohodou se vkládá do Čl. IV. smlouvy nový odst. 10., který zní takto: 10. Jestliže Dopravce poruší ustanovení odst. 29. v Čl. II., je Objednatel oprávněn požadovat po Dopravci sankci ve výši ,- za každé započaté procento pod stanovené plnění a kalendářní den. V případě opakovaného a prokazatelně doloženého zjištění je Objednatel oprávněn tyto výkony linek a spojů dle přílohy č. 1 z této smlouvy vyřadit a jejich zajištění řešit jiným způsobem. 14) Dohodou dochází ke změně příloh č. 1., 2., 3., 5., 6. a 7. smlouvy. Nové znění těchto příloh je součástí úplného znění smlouvy, které je přílohou této dohody, a nově se označují jako příloha č. 1., 6., 7., 2., 3. a 4. 15) Dohodou dochází k vypuštění příloh původně označovaných jako příloha č. 1a a 4. bez náhrady. Strana 3 (celkem 49)

4 Článek II. Závěrečná ustanovení 1) Tato dohoda se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž Liberecký kraj obdrží dva a BusLine a.s. jeden. 2) Tato dohoda byla schválena usnesením Rady Libereckého kraje č. 404/13/RK ze dne V Liberci dne Martin Půta hejtman V Semilech dne... V Semilech dne..... Jakub Vyskočil Ing. Tomáš Roubiček předseda představenstva člen představenstva Příloha k dohodě o úplném znění Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu základní dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období od roku 2004 do roku 2014 č. OLP/304/2013 uzavřené mezi Libereckým krajem a BusLine a. s. Strana 4 (celkem 49)

5 Liberecký kraj a Obchodní společnost BusLine a.s. Úplné znění vyplývající ze všech dodatků ke dni uzavření dohody Smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu základní dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období od roku 2004 do roku 2014 číslo smlouvy: SH/1246/2003 Strana 5 (celkem 49)

6 SMLOUVA O ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY VE VEŘEJNÉ LINKOVÉ OSOBNÍ DOPRAVĚ K ZABEZPEČENÍ STANOVENÉHO ROZSAHU ZÁKLADNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI LIBERECKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ OD ROKU 2004 DO ROKU 2014 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění a 19, 19a odst. 1 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění mezi 1. Liberecký kraj Se sídlem: U Jezu 642/2a, Liberec 2 IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: /0100 Zastoupený: Martinem Půtou, hejtmanem na straně jedné (dále jen Objednatel) a 2. Obchodní společností: BusLine a.s. Se sídlem: Na rovinkách 211, Semily IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: /0100 Zastoupenou: Jakubem Vyskočilem, předsedou představenstva Ing. Tomášem Roubičkem, členem představenstva zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2894 na straně druhé (dále jen Dopravce) VZHLEDEM K TOMU, ŽE: (A) (B) (C) Dopravce je právnickou osobou, obchodní společností s právní formou akciové společnosti, a je zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové. Dopravce je oprávněn k podnikání dle výpisu z obchodního rejstříku mimo jiné v oboru silniční motorové dopravy osobní, což Objednateli před uzavřením této Smlouvy doložil koncesní listinou č.j.: ŽÚ /96 vydanou Okresním živnostenským úřadem v Semilech, dne , prodlouženou dne pod č.j. ŽÚ /01/1. Objednatel v souladu s ust. 35 odst. 2 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, stanovil rozsah základní dopravní obslužnosti pro Liberecký kraj usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 367/03/ZK, č. 121/04/ZK. Objednatel má zájem na zabezpečení a provádění veřejné linkové dopravy a tím zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje dopravcem pro období od roku 2004 do roku 2014 tak, jak je to specifikováno touto Smlouvou a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména ze zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění (dále jen zákon). Strana 6 (celkem 49)

7 BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ: I. PŘEDMĚT SMLOUVY 1. Předmětem této Smlouvy je zajištění podílu základní dopravní obslužnosti Libereckého kraje dopravcem ve smyslu ust. 19 zákona, to vše řádně dle podmínek dohodnutých touto smlouvou a závazek Objednatele uhradit Dopravci prokazatelnou ztrátu. 2. Dopravce bude dle této Smlouvy provozovat autobusové linky a spoje na základě vydaných licencí, a to dle schválených platných jízdních řádů. Seznam linek a spojů včetně výpočtu kilometrů je nedílnou součástí této Smlouvy jako příloha č. 1. II. ZÁVAZKY DOPRAVCE 1. Dopravce se zavazuje použít finanční prostředky, které mu budou podle této Smlouvy poskytnuty, výhradně k uhrazení provozních nákladů na veřejnou linkovou dopravu a část zahrnující přiměřený zisk dle nařízení vlády č. 493/2004 Sb., kterým se upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkové dopravě a kterým se konkretizuje způsob výkonu státního odborného dozoru v silniční dopravě nad financováním dopravní obslužnosti (dále jen nařízení vlády) pouze k financování obnovy vozového parku a investic souvisejících s provozem veřejné linkové dopravy. V případě porušení této podmínky Dopravce příslušnou finanční částku do 1 měsíce po výzvě Objednatele vrátí. 2. Dopravce je povinen postupovat dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 3. Dopravce je povinen provádět obnovu vozového parku a investic souvisejících s provozem ve výši dosaženého přiměřeného zisku a tuto obnovu dokladovat Objednateli nejpozději v rámci konečného finančního vyúčtování ztráty za daný kalendářní rok. 4. Zajišťuje li Dopravce přepravní služby mimo závazek veřejné služby nebo jiné činnosti, je povinen dle 19 b odst. 5 zák. č. 111/1994 Sb., vést oddělené účetnictví závazků veřejných služeb. Vzhledem k povinnosti dopravce podle 4 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vést jako účetní jednotka jedno účetnictví za účetní jednotku jako celek, je ze strany Dopravce splněna povinnost vést oddělené účetnictví závazků veřejných služeb dle předchozího odstavce, jestliže vede oddělené účetnictví závazků veřejných služeb jako samostatné středisko nebo samostatný úsek v rámci samostatného střediska. 5. Dopravce je povinen si zřídit samostatný účet u banky pro příjem finančních prostředků na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby dle zákona č. 111/1994 Sb. (dále jen samostatný účet). Samostatný účet nesmí být zřízen jako účet s možností čerpání úvěru. Dopravce je povinen před uzavřením této Smlouvy doložit Objednateli zřízení samostatného účtu kopií příslušné smlouvy s bankou v záhlaví této Smlouvy je povinen uvést ve svém bankovním spojení příslušnou banku, u níž je samostatný účet veden a číslo samostatného účtu. 6. Dopravce je povinen čtvrtletně předkládat Objednateli: - Čtvrtletní souhrnný výkaz o činnosti dopravců veřejné autobusové dopravy Dop (MDS) 2-04 a Dop (MDS) 3-04, - Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti zpracovaný dle nařízení vlády v členění za celou společnost a za rozsah jejímž předmětem je tato smlouva. Strana 7 (celkem 49)

8 7. Dopravce je povinen čtvrtletně předkládat Objednateli přehled o prodaných jízdenkách na spojích a linkách provozovaných podle této Smlouvy v této struktuře: - počet prodaných jízdenek s použitím bezkontaktní čipové karty a bez ní, s rozdělením na jednotlivé druhy zlevněného jízdného, včetně počtu jízdenek prodaných v systému AMS, - tržby zprodaných jízdenek s použitím bezkontaktní čipové karty a bez ní, s rozdělením na jednotlivé druhy zlevněného jízdného, včetně tržeb z jízdenek prodaných v systému AMS. 8. Dopravce je povinen každý měsíc provádět kontrolu celkové bilance elektronických peněženek na jím vydaných kartách OPUSCARD, o výsledcích provedené kontroly podá zprávu (v elektronické podobě) Objednateli a společnosti KORID LK, spol. s r.o., IČ: V platnosti zůstávají smluvní přepravní podmínky a tarifní podmínky platné v IDOL, jejichž úplné platné znění je uloženo ve spise Odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje a zveřejněno na Jejich další úprava je možná pouze po dohodě obou smluvních stran. Pro linku č Česká Lípa,DELPHI Sosnová,otočka Česká Lípa,Dolní Libchava platí smluvní přepravní podmínky Dopravce, které jsou jako příloha č. 6 a tarifní podmínky Dopravce, které jsou jako příloha č. 7 nedílnými součástmi této Smlouvy. 10. Dopravce je povinen řídit se při zajišťování dopravní obslužnosti vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů ČR č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu. Dopravce se zavazuje na linkách uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy provádět provoz výlučně autobusy s elektronickým odbavovacím zařízením, které splňuje požadavky ustanovení 5 odst. 1 písm. a) až d) vyhlášky MD č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu. 11. Dopravce zajistí dodržování platného cenového výměru Ministerstva financí České republiky. 12. Pro vypořádání závazků plynoucích z této Smlouvy je dopravce povinen nechat zpracovat stanovisko o oprávněnosti použití finančních prostředků poskytnutých na základě této Smlouvy auditorskou firmou. Toto stanovisko bude předloženo Objednateli. 13. Dopravce je povinen neprodleně informovat Objednatele o nepředvídatelných ekonomicky oprávněných nákladech, jinak mu nebudou uhrazeny (např. cena PHM, havárie apod.). 14. Dopravce je povinen umožnit příslušnému dopravnímu úřadu výkon státního odborného dozoru v souladu s 19b odst. 4 zákona a 8 nařízení vlády nad použitím finančních prostředků na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou z rozpočtu kraje nebo ze státního rozpočtu. 15. Dopravce se zavazuje, že přijme podmínky Integrovaného dopravního systému veřejné dopravy Libereckého kraje (dále jen IDOL) v okamžiku, kdy budou do IDOL začleněny linky, které Dopravce provozuje na základě platných udělených licencí. 16. Dopravce se zavazuje vést a souhrnně čtvrtletně, vždy do konce následujícího čtvrtletí, předkládat Objednateli v písemné i elektronické podobě tzv. Hospodářské listy vozidel (dále jen HLV) autobusů, které zajišťují plnění závazků plynoucích z této smlouvy. Vzor HLV je uveden v příloze č. 5 této smlouvy. 17. Dopravce se zavazuje uzavřít se zúčtovatelem IDOL, společností EM TEST ČR spol. s r.o. Rámcovou smlouvu o poskytování služeb datového zúčtovacího centra Strana 8 (celkem 49)

9 v souvislosti s používáním čipových karet v systému IDOL a s dopravci v IDOL, koordinátorem KORID LK, spol. s r.o. a EM TEST ČR spol. s r.o. Smlouvu o vzájemném akceptování a zúčtování bezkontaktních čipových karet. 18. Dopravce se zavazuje uzavřít s koordinátorem IDOL, společností KORID LK, spol. s r.o. smlouvu O bezpečnostních pravidlech dopravního odbavovacího systému IDOL. 19. Dopravce se zavazuje uzavřít s vydavatelem krajské karty Opuscard, společností Liberecká IS, a.s. smlouvu O provozu aplikace IDOL na kartě Opuscard. 20. Dopravce se zavazuje dodržovat Principy zúčtování, jejichž úplné a platné znění je uloženo ve spise koordinátora KORID LK, spol. s r.o. a zveřejněna na WEB portále zúčtovacího centra IDOL 21. Dopravce je povinen vyrovnávat vzájemné závazky sostatními dopravci zahrnutými do IDOL, a to včetně závazků vzniklých na základě podkladů zúčtovacího centra. 22. Dopravce je povinen zasílat všechna data z odbavovacích zařízení do zúčtovacího centra, a to ve lhůtách definovaných dokumentem Principy zúčtování. 23. Dopravce je povinen Objednateli a společnosti KORID LK, spol. s r.o. zajistit součinnost v případě provádění kontroly zpracování transakcí zúčtovacím centrem. 24. Dopravce je povinen zajistit vyvěšení platného jízdního řádu na označnících autobusových zastávek a zajišťovat obnovu poškozených nebo nečitelných jízdních řádů. Obnova poškozeného nebo nečitelného jízdního řádu musí být provedena do 3 pracovních dnů ode dne zjištění této skutečnosti. 25. Dopravce souhlasí se zpřístupněním dat na WEB portále zúčtovacího centra IDOL pro Objednatele. 26. Dopravce je u spojů na lince č povinen zajistit oznamovací povinnost veškerých nepravidelností a neočekávaných skutečností v průběhu přepravy, v důsledku kterých by došlo či mohlo dojít ke zpoždění spojů a které by způsobily nebo mohly způsobit pozdní návoz zaměstnanců na danou směnu do zastávky Liberec,,Prům.zóna JIH. Tato povinnost bude zajištěna prostřednictvím kontaktní osoby dopravce a tato informace bude oznámena všem pověřeným zástupcům společností z Průmyslové zóny JIH, jejichž seznam obdržel Dopravce před zahájením provozu na této lince 11. prosince Dopravce je u spojů č. 3, 18, 25 a 33 na lince č , dále na spoji č. 1 na lince a na spojích č. 11, 12, 13, 14, 15, 18 a 20 na lince č povinen zajistit oznamovací povinnost veškerých nepravidelností a neočekávaných skutečností v průběhu přepravy, v důsledku kterých by došlo či mohlo dojít ke zpoždění spojů a které by způsobily nebo mohly způsobit pozdní návoz/odvoz zaměstnanců na danou směnu/z dané směny do/ze zastávky Ohrazenice,,prům.zóna. Tato povinnost bude zajištěna prostřednictvím kontaktní osoby Dopravce a tato informace bude oznámena všem pověřeným zástupcům společnosti GRUPO ANTOLIN TURNOV s.r.o., jejichž seznam obdrží Dopravce nejdéle 1. března Dopravce je povinen u všech spojů na lince č a na spojích č. 3, 18, 25 a 33 na lince č , dále na spoji č. 1 na lince č a na spojích č. 11, 12, 13, 14, 15, 18 a 20 na lince č zajistit dostatečnou kapacitu vozidel. V případě opakovaného a prokázaného stavu nedostatečné kapacity vozidla je Dopravce povinen zajistit dostatečnou kapacitu buď nasazením vozidel s vyšší kapacitou nebo posilovými spoji. Strana 9 (celkem 49)

10 28. Dopravce se zavazuje, na všech jím spravovaných autobusových nádražích a stanovištích, vč. případů, kde je majitelem či správcem mateřská či sesterská společnost Dopravce (majetkově či personálně provázaná), zajistit stanovení poplatku za každý jednotlivý vjezd autobusového spoje (nebo výjezd - pouze v případě výchozího spoje), zařazeného do IDOL, maximálně ve výši 50,- /spoj (vč. DPH a parkovného), a to nejpozději s platností od Dopravce se s účinností od zavazuje vlastními silami, tzn. ve své vlastní režii, svými autobusy a svými řidiči bez využití subdodavatelů realizovat minimálně 80% veškerého objemu služeb, tzn. linek a spojů dle přílohy č. 1 této smlouvy. Tento závazek musí být splněn vždy za každý jednotlivý kalendářní den plnění dle této smlouvy. III. ZÁVAZKY OBJEDNATELE 1. Objednatel je povinen uhradit Dopravci smluvní prokazatelnou ztrátu ve veřejné linkové dopravě (dále jen ztráta), vzniklou z důvodu plnění závazku veřejné služby za dané kalendářní období dle Čl. III. odst. 3. Ztráta pro soubor linek je stanovena jako rozdíl mezi součtem ekonomicky oprávněných nákladů a upraveného přiměřeného zisku a mezi dosaženými tržbami a výnosy, které se vážou k provozované dopravě. Dosažené jiné výnosy (výnosy z prodeje autobusů, z prodeje jízdních řádů, výnosy za reklamu, výnosy autobusových nádraží, výnosy z pokut a další mimořádné výnosy) budou Dopravcem přičteny kvýši přiměřeného zisku a jejich použití ve prospěch závazku veřejné služby (k obnově vozového parku a investic souvisejících s provozem) dle této Smlouvy bude Objednateli prokázáno v rámci konečného finančního vyúčtování ztráty za daný kalendářní rok. 2. Celková výše kilometrů v závazku veřejné služby je dána rozsahem specifikovaným v příloze č.1 této Smlouvy. 3. Objednatel si vyhrazuje, po projednání s Dopravcem, právo stanovit pro potřebu uzavření Smlouvy o závazku výši přiměřeného zisku. Tato částka nepřekročí Dopravcem předložený a Objednatelem uznaný předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty vždy za období jednoho kalendářního roku, postupně pro celé období, na které se Smlouva o závazku uzavírá. Tento předběžný odborný odhad vypočtený v souladu s ust. 5 Nařízení Vlády, je nedílnou součástí této Smlouvy jako příloha č. 2. Smluvní cena dopravního výkonu pro dané období je stanovena v příloze č. 3, která je nedílnou součástí této Smlouvy o závazku. Pokud nedojde k dohodě o změně přílohy č. 3 na další období, obvykle kalendářní rok, má se za to, že smluvní cena dopravního výkonu je naposledy dohodnutá. 4. Pokud Dopravce prokáže, že mu vznikly další ekonomicky prokazatelné náklady související se Smlouvou, Objednatel je povinen řešit úhradu prokazatelné ztráty vycházející z předběžného odborného odhadu zvýšeného o nepředvídatelné náklady. 5. Pokud Dopravcem skutečné ekonomicky oprávněné náklady nedosáhnou výše uvedené v příloze č. 2, bude rozdíl mezi skutečnými náklady a předběžným odborným odhadem nákladů převeden do kategorie přiměřeného zisku až do jeho maximální výše stanovené nařízením 493/2004 Sb., část přesahující maximální výši stanovenou nařízením vlády, je Dopravce povinen Objednateli vrátit. 6. Dopravce a Objednatel se tímto dohodli, že Objednatel je povinen hradit prokazatelnou ztrátu ve výši předběžného odborného odhadu určeného v odst. 1. Čl. III. (ZÁVAZKY OBJEDNATELE) této smlouvy Dopravci měsíčně, a to takto: Strana 10 (celkem 49)

11 - úhradou zálohové faktury se splatností do 5. pracovního dne měsíce, na který je zálohová faktura vystavena, a to ve výši ,- / měsíčně (slovy pětmilionůpětsettisíckorunčeských), - úhradou faktury - daňového dokladu se splatností 21-ti dnů, s vyúčtováním předešlého měsíce a poskytnuté zálohy. V případě nesprávného nebo neúplného prokazování skutečné výše ztráty do 15-ti dnů ode dne, kdy budou závady dopravcem odstraněny, - úhradou druhé zálohové faktury za měsíc prosinec se splatností 29. prosince daného roku. Tato zálohová faktura bude vystavena na základě výzvy, kterou zašle Objednatel po zjištění vyúčtování Dopravce za listopad daného roku. Výše částky bude určena Objednatelem, - za den úhrady zálohové faktury a faktury se považuje den připsání fakturované částky na účet Dopravce, - částky prokazatelné ztráty vypočtené Dopravcem a předložené Objednateli k úhradě na faktuře budou zaokrouhlovány na celé koruny české. 7. Vyúčtování předešlého měsíce je Dopravce povinen doložit v písemné a elektronické formě níže uvedenými podklady, které tvoří přílohu faktury a jsou nezbytnou podmínkou jejího uhrazení. Údaje budou členěny podle jednotlivých linek a spojů provozovaných Dopravcem podle této Smlouvy v daný kalendářní měsíc, a to takto: - počet skutečně ujetých kilometrů podle jízdních řádů po jednotlivých spojích a za linku celkem, - přehled skutečně dosažených tržeb po jednotlivých spojích a za linku celkem v této struktuře: číslo linky číslo spoje ujeté km dle jízdních řádů za měsíc na příslušném spoji celkem dotované km na příslušném spoji za měsíc celkem náklady na dotované km na příslušném spoji za měsíc celkem tržby na dotované km na příslušném spoji za měsíc celkem průměrné tržby na 1 km na příslušném spoji výše prokazatelné ztráty na příslušném spoji za měsíc celkem průměrná prokazatelná ztráta na 1 km na příslušném spoji, přehled bude dále doplněn o souhrnný údaj za linku celkem, - přehled o neuskutečněných spojích s uvedením důvodů, - přehled o výsledcích přepravních kontrol dodržování tarifní kázně za daný kalendářní měsíc, - přehled rozbor vyhodnocení dat (počet cestujících) při vzájemném použití čipových karet mezi dopravci ČSAD Česká Lípa a.s.; ČSAD Jablonec nad Nisou a.s.; ČSAD Liberec, a.s.; ČSAD Semily, a.s.; Dopravním podnikem Mladá Boleslav, s.r.o.; TRANSCENTRUM bus s.r.o. - přehled o počtu cestujících, kteří byli přepraveni za speciální cenu nebo bezplatně. V případě vyžádání Objednatelem je Dopravce povinen předložit rozbor skutečně ujetých kilometrů a dosažených tržeb na příslušném spoji po dnech. 8. Dopravce a Objednatel se tímto dohodli, že Objednatel je povinen hradit Dopravci prokazatelnou ztrátu vzniklou provozem nepravidelných posilových spojů ke spojům dotovaným, u kterých aktuální kapacita přepravních míst nepokrývá poptávku po přepravní službě a to takto: - úhradou faktury daňového dokladu jednotlivě za 1., 2. a 3. čtvrtletí se splatností 21 dnů s vyúčtováním uplynulého čtvrtletí, - úhradou zálohové faktury za 4. čtvrtletí se splatností 29. prosince daného roku. Tato zálohová faktura bude vystavena na základě výzvy, kterou zašle Objednatel Strana 11 (celkem 49)

12 po zjištění vyúčtování Dopravce za říjen a listopad daného roku. Výše částky bude určena Objednatelem, - úhradou faktury za 4. čtvrtletí s vyúčtováním 4. čtvrtletí a poskytnuté zálohy. 9. Vyúčtování prokazatelné ztráty vzniklé provozem nepravidelných posilových spojů za uplynulé čtvrtletí je Dopravce povinen doložit v písemné a elektronické formě níže uvedenými podklady, které tvoří přílohu faktury a jsou nezbytnou podmínkou jejího uhrazení. U posilového spoje hradí Objednatel Dopravci prokazatelnou ztrátu na stejný rozsah km jako u dotovaného spoje, ke kterému se posilový spoj váže. Údaje budou členěny podle jednotlivých linek a posilových spojů ke spojům dotovaným dle jednotlivých měsíců v daném kalendářním čtvrtletí, a to takto: - počet skutečně ujetých kilometrů dle jednotlivých posilových spojů ke spojům dotovaným a celkový počet km u posilových spojů za linku celkem, - přehled skutečně dosažených tržeb po jednotlivých posilových spojích ke spojům dotovaným a za linku celkem u posilových spojů v této struktuře: datum číslo linky číslo spoje dle jízdního řádu, ke kterému se posilový spoj váže počet posilových spojů za den km na posilovém spoji k příslušnému spoji dle jízdního řádu za den ujeté km na posilových spojích celkem za den ujeté hrazené km na posilových spojích celkem za den náklady na hrazené km na posilových spojích celkem za den tržby na hrazené km na posilových spojích celkem za den průměrné tržby na 1 km na posilových spojích za den výše prokazatelné ztráty na posilových spojích celkem za den, přehled bude doplněn o souhrnný údaj za jednotlivé posilové spoje celkem a za linku celkem. 10. Konečné finanční vyúčtování ztráty se provede ročně na základě účetní závěrky dopravce za daný kalendářní rok, předložené nejpozději do 15. července roku následujícího. Součástí vyúčtování bude stanovisko auditora o oprávněnosti vykazovaných nákladů a použití finančních prostředků plynoucích z této Smlouvy. 11. S údaji, které Objednatel obdrží od dopravce v souvislosti s předmětem této Smlouvy, je Objednatel povinen nakládat jako s informacemi důvěrnými, může jich využívat výhradně kúčelům vyplývajícím z této Smlouvy a není oprávněn je bez souhlasu dopravce zveřejňovat ani je sdělovat třetím osobám. 12. Ustanovení odst. 11. tohoto článku se nevztahuje na poskytování informací, jež je Objednatel povinen poskytnout podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a na poskytování informací kontrolním orgánům v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy. IV. SANKCE 1. Objednatel zaplatí smluvní pokutu za prodlení zálohových plateb nebo plateb za vyúčtování prokazatelné ztráty specifikovaných v Čl. III. této Smlouvy ve výši 0,05 % denně z dlužné částky za každý den prodlení. 2. V případě nedodržení níže uvedených závazků sjednaných touto smlouvou ze strany Dopravce, má Objednatel proti Dopravci právo na zaplacení smluvní pokuty až do výše ,- : za nepředložení požadovaných údajů v elektronické a tištěné (písemné) podobě dle Čl. III. ZÁVAZKY OBJEDNATELE odst. 7. této Smlouvy, Strana 12 (celkem 49)

13 za nepředložení výkazů dle Čl. II. ZÁVAZKY DOPRAVCE bodů č. 3., 6., 7., 8., 12., 16, za neoznámení případné úpravy tarifních podmínek v termínu minimálně 14 dnů před jejich vstupem v platnost dle Čl. II. odst. 9. a to za každý jednotlivý případ. 3. V případě nesplnění povinnosti dle odst. 22. Čl. II. je Objednatel oprávněn požadovat po Dopravci sankci až do výše ,- za každý zjištěný případ zaviněný Dopravcem. 4. V případě nesplnění povinností dle odst. 21. Čl. II. je Objednatel oprávněn požadovat po Dopravci sankci ve výši 0,05 % denně z dlužné částky za každý den prodlení. 5. V případě nedodržení povinnosti stanovené v odst. 24. Čl. II. je Objednatel oprávněn uložit dopravci smluvní pokutu ve výši 5 000,- a dále 100,- za každý den prodlení, na základě záznamu z kontrolního zjištění Objednatele. 6. Pokud Dopravce nezajistí dle odst. 26. v Čl. II. na spojích oznamovací povinnost veškerých nepravidelností a neočekávaných skutečností v průběhu přepravy či tato povinnost nebude řádně splněna, je Objednatel oprávněn požadovat po Dopravci sankci ve výši ,- za každý zjištěný a prokazatelně doložený případ. 7. Jestliže z důvodů zaviněných na straně Dopravce dojde ke zpoždění spoje na lince nebo na spojích č. 3, 18, 25 a 33 na lince č nebo na spoji č. 1 na lince č nebo na spojích č. 11, 12, 13, 14, 15, 18 a 20 na lince č o více než 10 minut či k neobsloužení obsazené zastávky na této lince dle schváleného jízdního řádu či k nezajištění bezodkladného přistavení náhradního vozidla v případě poruchy či jinému obdobnému porušení, je Kraj oprávněn požadovat po Dopravci sankci ve výši ,- za každý zjištěný a prokazatelně doložený případ. 8. Jestliže z důvodů na straně Dopravce dojde ke zpoždění spoje na lince nebo na spojích č. 3, 18, 25 a 33 na lince č nebo na spoji č. 1 na lince č nebo na spojích č. 11, 12, 13, 14, 15, 18 a 20 na lince č o více jak 20 minut (není-li tato skutečnost způsobena vyšší mocí), a to i přesto, že došlo k oznámení této skutečnosti, je Kraj oprávněn požadovat po Dopravci sankci ve výši ,- za každý zjištěný a prokazatelně doložený případ. 9. Jestliže Dopravce nezajistí dle odst. 28. v Čl. II., aby na všech jím spravovaných autobusových nádražích a stanovištích, vč. případů, kde je majitelem či správcem mateřská či sesterská společnost dopravce (majetkově či personálně provázaná), byly stanoveny poplatky za každý jednotlivý vjezd autobusového spoje (nebo výjezd - pouze v případě výchozího spoje) v maximální výši 50,- /spoj zařazený v IDOL (vč. DPH a parkovného), je Objednatel oprávněn požadovat po Dopravci sankci ve výši ,- za každý, po zjištěný a prokazatelně doložený případ a v případě opakovaného zjištění navíc ještě úhradu rozdílu mezi stanovenou maximální výší a skutečně účtovanou cenou poplatku, násobeného počtem poplatkem dotčených spojů a zjištěným počtem provozních dnů. 10. Jestliže Dopravce poruší ustanovení odst. 29. v Čl. II., je Objednatel oprávněn požadovat po Dopravci sankci ve výši ,- za každé započaté procento pod stanovené plnění a kalendářní den. V případě opakovaného a prokazatelně doloženého zjištění je Objednatel oprávněn tyto výkony linek a spojů dle přílohy č. 1 z této smlouvy vyřadit a jejich zajištění řešit jiným způsobem. V. ZÁNIK SMLOUVY 1. Smlouva o závazku zaniká písemnou dohodou účastníků. Strana 13 (celkem 49)

Liberecký kraj a Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o.

Liberecký kraj a Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o. Liberecký kraj a Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o. Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého

Více

Liberecký kraj a Dopravní podnik města Liberce, a.s.

Liberecký kraj a Dopravní podnik města Liberce, a.s. Liberecký kraj a Dopravní podnik města Liberce, a.s. Smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu základní dopravní obslužnosti Libereckého kraje

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY Smlouva o závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě ve veřejném zájmu k zajištění základní dopravní obslužnosti části území Libereckého kraje na vymezené

Více

I. Všeobecná ustanovení

I. Všeobecná ustanovení Smlouva o závazku veřejné služby k zajištění městské autobusové dopravy uzavřená podle 19 a 19 c zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami: 1. SDRUŽENÍ

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Číslo smlouvy o dílo objednatele: (ORG 5181) Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: Investiční akce: Regenerace

Více

a jejichž územní obvod je zajišťováním služeb dotčen.

a jejichž územní obvod je zajišťováním služeb dotčen. Strana 2210 Sbírka zákonů č. 194 / 2010 194 ZÁKON ze dne 20. května 2010 o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

... podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče

... podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče Příloha č. 2 Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů uchazeče (VZOR) Č E S T N É P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji místopřísežně, že jsem uchazečem: a) který v posledních 3 letech

Více

(poskytovatel a příjemce každý jednotlivě dále také jen smluvní strana nebo společně jako smluvní strany ) I. Předmět smlouvy

(poskytovatel a příjemce každý jednotlivě dále také jen smluvní strana nebo společně jako smluvní strany ) I. Předmět smlouvy 8 Smlouva o poskytnutí účelové dotace na úhradu sociálních služeb (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s ustanovením 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Smlouva o vedení účetnictví

Smlouva o vedení účetnictví Smlouva o vedení účetnictví Objednatel: Sídlo (adresa): IČ: DIČ: zastoupený registrovaná u Městského soudu v Praze, oddíl., vložka dále jen "objednatel" na straně jedné a Zhotovitel: Ta-reform s.r.o. registrovaná

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ I. Úvodní ustanovení 1) Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky poskytování služeb elektronických komunikací poskytovaných společností Mikenopa a.s. a jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o poskytování

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Město Miroslav se sídlem: nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav IČ: 00293164 Zastoupeno: Ing. Augustinem Formanem, starostou města na straně

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Stěhovací služby Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Obec Tatce se sídlem: Podedvorem 81, 289 11 Tatce IČ: 00239844 Zastoupena: Blankou Řezáčovou, starostkou obce na straně jedné jako

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB Návrh Příloha č. 3 k ZD č.j.: MV-125686-6/VZ-2014 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) a podle zákona č. 121/2000

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ PŘEPRAVNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ PŘEPRAVNÍCH SLUŽEB Č.j.: XXX Číslo v CES: XXX Číslo úkolu: XXX SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ PŘEPRAVNÍCH SLUŽEB Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem Staroměstské nám. 932/6, Praha 1, PSČ 110 15 zastoupená: Michalem

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky PENĚŽNÍ DŮM, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO vydává v souladu s ustanovením 273 zákonem č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku v platném znění Všeobecné obchodní

Více

S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y. Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov

S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y. Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov Gymnázium Ostrov se sídlem: Studentská 1205, 363 01 Ostrov IČO: 49753771 bankovní

Více

SMLOUVA O SDRUŽENÝCH DODÁVKÁCH ELEKTŘINY č. A246023 (dále jen Smlouva nebo tato Smlouva )

SMLOUVA O SDRUŽENÝCH DODÁVKÁCH ELEKTŘINY č. A246023 (dále jen Smlouva nebo tato Smlouva ) SMLOUVA O SDRUŽENÝCH DODÁVKÁCH ELEKTŘINY č. A246023 (dále jen Smlouva nebo tato Smlouva ) Zákazník Mateřská škola, Litvínov, Gorkého 1614, okres Most, příspěvková organizace Gorkého 1614, 436 01 Litvínov

Více

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále též jen Rada ) obdržela dne 14.5.2013 Vaši žádost o poskytnutí informací.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále též jen Rada ) obdržela dne 14.5.2013 Vaši žádost o poskytnutí informací. Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále též jen Rada ) obdržela dne 14.5.2013 Vaši žádost o poskytnutí informací. Na základě této žádosti poskytujeme

Více

SMLOUVA O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

SMLOUVA O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SMLOUVA O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ mezi společnostmi NEW TELEKOM, spol. s r.o. a OLO SMLOUVA O PROPOJENÍ Strana 1 (celkem 21) (dále jen "Smlouva") mezi společností NEW TELEKOM,

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku V tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO BARKOTEX PRAHA spol. s.r.o. se sídlem: Poděbradská 777/9, 190 00 Praha 9 - Vysočany IČ: 43003788 DIČ: CZ43003788 Zastoupena: Ondřejem

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Obec Svojetice se sídlem: Na Kopci 14, 25162 Svojetice IČ: 00240834 Zastoupena: Mgr. Martinou Vedralovou, starostkou obce na straně

Více

platné od 1. 1. 2009 k Leasingové smlouvě č. Čl. I Základní ustanovení Čl. II Účel LS

platné od 1. 1. 2009 k Leasingové smlouvě č. Čl. I Základní ustanovení Čl. II Účel LS Všeobecné obchodní podmínky pro finanční leasing movitých věcí (vozidel) poskytovaný obchodní společností Credium, a.s. s oprávněním klienta nabýt předmět leasingu platné od 1. 1. 2009 k Leasingové smlouvě

Více

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smluvní strany Objednatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Zastoupený:

Více

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY Číslo zhotovitele: " " ------------------------------------------------------------------------- uzavřená podle ustanovení 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Více