č. OLP/304/2013 takto: Článek I. Předmět dohody

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "č. OLP/304/2013 takto: Článek I. Předmět dohody"

Transkript

1 Dohoda o úplném znění Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu základní dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období od roku 2004 do roku 2014 uzavřená mezi těmito smluvními stranami: č. OLP/304/ Liberecký kraj Se sídlem: U Jezu 642/2a, Liberec 2 IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: /0100 Zastoupený: Martinem Půtou, hejtmanem a 2. Obchodní společností: BusLine a.s. Se sídlem: Na rovinkách 211, Semily IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: /0100 Zastoupenou: Jakubem Vyskočilem, předsedou představenstva Ing. Tomášem Roubičkem, členem představenstva zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2894 takto: Článek I. Předmět dohody 1) Smluvní strany uzavřely dne smlouvu o zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro roky č. SH/1246/2003 (dále jen smlouva). Ke smlouvě uzavřely smluvní strany celkem osm dodatků a dne smluvní strany uzavřely dohodu o úplném znění smlouvy č. OLP/20/2006, jejíž přílohou bylo úplné znění smlouvy ve znění platném ke dni uzavření dohody. K dohodě uzavřely smluvní strany celkem jedenáct dodatků a dne smluvní strany uzavřely dohodu o úplném znění č. OLP/182/2009, jejíž přílohou bylo úplné znění smlouvy ve znění platném ke dni uzavření dohody. 2) K dohodě uzavřely smluvní strany celkem šestnáct dodatků a vzhledem k této skutečnosti se smluvní strany dohodly na této dohodě o úplném znění. 3) Přílohou této dohody je úplné znění smlouvy, které v plném rozsahu nahrazuje smlouvu ve znění všech změn platných ke dni uzavření této dohody. Strana 1 (celkem 49)

2 4) Dohodou dochází ke změně znění odst. 28. v Čl. II. smlouvy, který nově zní takto: 28. Dopravce je u spojů na lince č povinen zajistit oznamovací povinnost veškerých nepravidelností a neočekávaných skutečností v průběhu přepravy, v důsledku kterých by došlo či mohlo dojít ke zpoždění spojů a které by způsobily nebo mohly způsobit pozdní návoz zaměstnanců na danou směnu do zastávky Liberec,,Prům.zóna JIH. Tato povinnost bude zajištěna prostřednictvím kontaktní osoby dopravce a tato informace bude oznámena všem pověřeným zástupcům společností z Průmyslové zóny JIH, jejichž seznam obdržel Dopravce před zahájením provozu na této lince 11. prosince Dopravce je u spojů č. 3, 18, 25 a 33 na lince č , dále na spoji č. 1 na lince a na spojích č. 11, 12, 13, 14, 15, 18 a 20 na lince č povinen zajistit oznamovací povinnost veškerých nepravidelností a neočekávaných skutečností v průběhu přepravy, v důsledku kterých by došlo či mohlo dojít ke zpoždění spojů a které by způsobily nebo mohly způsobit pozdní návoz/odvoz zaměstnanců na danou směnu/z dané směny do/ze zastávky Ohrazenice,,prům.zóna. Tato povinnost bude zajištěna prostřednictvím kontaktní osoby Dopravce a tato informace bude oznámena všem pověřeným zástupcům společnosti GRUPO ANTOLIN TURNOV s.r.o., jejichž seznam obdrží Dopravce nejdéle 1. března ) Dohodou dochází ke změně znění odst. 29. v Čl. II. smlouvy, který nově zní takto: 29. Dopravce je povinen u všech spojů na lince č a na spojích č. 3, 18, 25 a 33 na lince č , dále na spoji č. 1 na lince č a na spojích č. 11, 12, 13, 14, 15, 18 a 20 na lince č zajistit dostatečnou kapacitu vozidel. V případě opakovaného a prokázaného stavu nedostatečné kapacity vozidla je Dopravce povinen zajistit dostatečnou kapacitu buď nasazením vozidel s vyšší kapacitou nebo posilovými spoji. 6) Dohodou dochází ke změně znění odst. 7. v Čl. V. smlouvy, který nově zní takto: 7. Jestliže z důvodů zaviněných na straně Dopravce dojde ke zpoždění spoje na lince nebo na spojích č. 3, 18, 25 a 33 na lince č nebo na spoji č. 1 na lince č nebo na spojích č. 11, 12, 13, 14, 15, 18 a 20 na lince č o více než 10 minut či k neobsloužení obsazené zastávky na této lince dle schváleného jízdního řádu či k nezajištění bezodkladného přistavení náhradního vozidla v případě poruchy či jinému obdobnému porušení, je Kraj oprávněn požadovat po Dopravci sankci ve výši ,- za každý zjištěný a prokazatelně doložený případ. 7) Dohodou dochází ke změně znění odst. 8. v Čl. V. smlouvy, který nově zní takto: 8. Jestliže z důvodů na straně Dopravce dojde ke zpoždění spoje na lince nebo na spojích č. 3, 18, 25 a 33 na lince č nebo na spoji č. 1 na lince č nebo na spojích č. 11, 12, 13, 14, 15, 18 a 20 na lince č o více jak 20 minut (není-li tato skutečnost způsobena vyšší mocí), a to i přesto, že došlo k oznámení této skutečnosti, je Kraj oprávněn požadovat po Dopravci sankci ve výši ,- za každý zjištěný a prokazatelně doložený případ. 8) Dohodou dochází ke změně znění odst. 8. v Čl. VII. smlouvy, který nově zní takto: 8. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou: 1. příloha č. 1: Seznam linek a spojů včetně výpočtu kilometrů 2. příloha č. 2: Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty 3. příloha č. 3: Cena dopravního výkonu 4. příloha č. 4: Technické a provozní standardy Strana 2 (celkem 49)

3 5. příloha č. 5: Vzor hospodářského listu vozidla 6. příloha č. 6 : Smluvní přepravní podmínky platné pro MHD Česká Lípa 7. příloha č. 7 : Tarif MAD Česká Lípa 9) Dohodou se vypouští odst. 16. a 17. v Čl. II. bez náhrady. Z důvodu zrušení odst. 16. a 17. v Čl. II. dochází k přečíslování odst. 18. až 30. v Čl. II. na odst. 16. až 28. v Čl. II. 10) Dohodou se vypouští odst. 13. v Čl. III. bez náhrady. 11) Dohodou se vypouští celý Čl. IV. bez náhrady. Z důvodu zrušení Čl. IV. dochází k přečíslování Čl. V. až VII. na Čl. IV až VI. 12) Dohodou se vkládá do Čl. II. smlouvy nový odst. 29., který zní takto: 29. Dopravce se s účinností od zavazuje vlastními silami, tzn. ve své vlastní režii, svými autobusy a svými řidiči bez využití subdodavatelů realizovat minimálně 80% veškerého objemu služeb, tzn. linek a spojů dle přílohy č. 1 této smlouvy. Tento závazek musí být splněn vždy za každý jednotlivý kalendářní den plnění dle této smlouvy. 13) Dohodou se vkládá do Čl. IV. smlouvy nový odst. 10., který zní takto: 10. Jestliže Dopravce poruší ustanovení odst. 29. v Čl. II., je Objednatel oprávněn požadovat po Dopravci sankci ve výši ,- za každé započaté procento pod stanovené plnění a kalendářní den. V případě opakovaného a prokazatelně doloženého zjištění je Objednatel oprávněn tyto výkony linek a spojů dle přílohy č. 1 z této smlouvy vyřadit a jejich zajištění řešit jiným způsobem. 14) Dohodou dochází ke změně příloh č. 1., 2., 3., 5., 6. a 7. smlouvy. Nové znění těchto příloh je součástí úplného znění smlouvy, které je přílohou této dohody, a nově se označují jako příloha č. 1., 6., 7., 2., 3. a 4. 15) Dohodou dochází k vypuštění příloh původně označovaných jako příloha č. 1a a 4. bez náhrady. Strana 3 (celkem 49)

4 Článek II. Závěrečná ustanovení 1) Tato dohoda se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž Liberecký kraj obdrží dva a BusLine a.s. jeden. 2) Tato dohoda byla schválena usnesením Rady Libereckého kraje č. 404/13/RK ze dne V Liberci dne Martin Půta hejtman V Semilech dne... V Semilech dne..... Jakub Vyskočil Ing. Tomáš Roubiček předseda představenstva člen představenstva Příloha k dohodě o úplném znění Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu základní dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období od roku 2004 do roku 2014 č. OLP/304/2013 uzavřené mezi Libereckým krajem a BusLine a. s. Strana 4 (celkem 49)

5 Liberecký kraj a Obchodní společnost BusLine a.s. Úplné znění vyplývající ze všech dodatků ke dni uzavření dohody Smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu základní dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období od roku 2004 do roku 2014 číslo smlouvy: SH/1246/2003 Strana 5 (celkem 49)

6 SMLOUVA O ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY VE VEŘEJNÉ LINKOVÉ OSOBNÍ DOPRAVĚ K ZABEZPEČENÍ STANOVENÉHO ROZSAHU ZÁKLADNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI LIBERECKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ OD ROKU 2004 DO ROKU 2014 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění a 19, 19a odst. 1 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění mezi 1. Liberecký kraj Se sídlem: U Jezu 642/2a, Liberec 2 IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: /0100 Zastoupený: Martinem Půtou, hejtmanem na straně jedné (dále jen Objednatel) a 2. Obchodní společností: BusLine a.s. Se sídlem: Na rovinkách 211, Semily IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: /0100 Zastoupenou: Jakubem Vyskočilem, předsedou představenstva Ing. Tomášem Roubičkem, členem představenstva zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2894 na straně druhé (dále jen Dopravce) VZHLEDEM K TOMU, ŽE: (A) (B) (C) Dopravce je právnickou osobou, obchodní společností s právní formou akciové společnosti, a je zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové. Dopravce je oprávněn k podnikání dle výpisu z obchodního rejstříku mimo jiné v oboru silniční motorové dopravy osobní, což Objednateli před uzavřením této Smlouvy doložil koncesní listinou č.j.: ŽÚ /96 vydanou Okresním živnostenským úřadem v Semilech, dne , prodlouženou dne pod č.j. ŽÚ /01/1. Objednatel v souladu s ust. 35 odst. 2 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, stanovil rozsah základní dopravní obslužnosti pro Liberecký kraj usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 367/03/ZK, č. 121/04/ZK. Objednatel má zájem na zabezpečení a provádění veřejné linkové dopravy a tím zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje dopravcem pro období od roku 2004 do roku 2014 tak, jak je to specifikováno touto Smlouvou a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména ze zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění (dále jen zákon). Strana 6 (celkem 49)

7 BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ: I. PŘEDMĚT SMLOUVY 1. Předmětem této Smlouvy je zajištění podílu základní dopravní obslužnosti Libereckého kraje dopravcem ve smyslu ust. 19 zákona, to vše řádně dle podmínek dohodnutých touto smlouvou a závazek Objednatele uhradit Dopravci prokazatelnou ztrátu. 2. Dopravce bude dle této Smlouvy provozovat autobusové linky a spoje na základě vydaných licencí, a to dle schválených platných jízdních řádů. Seznam linek a spojů včetně výpočtu kilometrů je nedílnou součástí této Smlouvy jako příloha č. 1. II. ZÁVAZKY DOPRAVCE 1. Dopravce se zavazuje použít finanční prostředky, které mu budou podle této Smlouvy poskytnuty, výhradně k uhrazení provozních nákladů na veřejnou linkovou dopravu a část zahrnující přiměřený zisk dle nařízení vlády č. 493/2004 Sb., kterým se upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkové dopravě a kterým se konkretizuje způsob výkonu státního odborného dozoru v silniční dopravě nad financováním dopravní obslužnosti (dále jen nařízení vlády) pouze k financování obnovy vozového parku a investic souvisejících s provozem veřejné linkové dopravy. V případě porušení této podmínky Dopravce příslušnou finanční částku do 1 měsíce po výzvě Objednatele vrátí. 2. Dopravce je povinen postupovat dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 3. Dopravce je povinen provádět obnovu vozového parku a investic souvisejících s provozem ve výši dosaženého přiměřeného zisku a tuto obnovu dokladovat Objednateli nejpozději v rámci konečného finančního vyúčtování ztráty za daný kalendářní rok. 4. Zajišťuje li Dopravce přepravní služby mimo závazek veřejné služby nebo jiné činnosti, je povinen dle 19 b odst. 5 zák. č. 111/1994 Sb., vést oddělené účetnictví závazků veřejných služeb. Vzhledem k povinnosti dopravce podle 4 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vést jako účetní jednotka jedno účetnictví za účetní jednotku jako celek, je ze strany Dopravce splněna povinnost vést oddělené účetnictví závazků veřejných služeb dle předchozího odstavce, jestliže vede oddělené účetnictví závazků veřejných služeb jako samostatné středisko nebo samostatný úsek v rámci samostatného střediska. 5. Dopravce je povinen si zřídit samostatný účet u banky pro příjem finančních prostředků na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby dle zákona č. 111/1994 Sb. (dále jen samostatný účet). Samostatný účet nesmí být zřízen jako účet s možností čerpání úvěru. Dopravce je povinen před uzavřením této Smlouvy doložit Objednateli zřízení samostatného účtu kopií příslušné smlouvy s bankou v záhlaví této Smlouvy je povinen uvést ve svém bankovním spojení příslušnou banku, u níž je samostatný účet veden a číslo samostatného účtu. 6. Dopravce je povinen čtvrtletně předkládat Objednateli: - Čtvrtletní souhrnný výkaz o činnosti dopravců veřejné autobusové dopravy Dop (MDS) 2-04 a Dop (MDS) 3-04, - Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti zpracovaný dle nařízení vlády v členění za celou společnost a za rozsah jejímž předmětem je tato smlouva. Strana 7 (celkem 49)

8 7. Dopravce je povinen čtvrtletně předkládat Objednateli přehled o prodaných jízdenkách na spojích a linkách provozovaných podle této Smlouvy v této struktuře: - počet prodaných jízdenek s použitím bezkontaktní čipové karty a bez ní, s rozdělením na jednotlivé druhy zlevněného jízdného, včetně počtu jízdenek prodaných v systému AMS, - tržby zprodaných jízdenek s použitím bezkontaktní čipové karty a bez ní, s rozdělením na jednotlivé druhy zlevněného jízdného, včetně tržeb z jízdenek prodaných v systému AMS. 8. Dopravce je povinen každý měsíc provádět kontrolu celkové bilance elektronických peněženek na jím vydaných kartách OPUSCARD, o výsledcích provedené kontroly podá zprávu (v elektronické podobě) Objednateli a společnosti KORID LK, spol. s r.o., IČ: V platnosti zůstávají smluvní přepravní podmínky a tarifní podmínky platné v IDOL, jejichž úplné platné znění je uloženo ve spise Odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje a zveřejněno na Jejich další úprava je možná pouze po dohodě obou smluvních stran. Pro linku č Česká Lípa,DELPHI Sosnová,otočka Česká Lípa,Dolní Libchava platí smluvní přepravní podmínky Dopravce, které jsou jako příloha č. 6 a tarifní podmínky Dopravce, které jsou jako příloha č. 7 nedílnými součástmi této Smlouvy. 10. Dopravce je povinen řídit se při zajišťování dopravní obslužnosti vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů ČR č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu. Dopravce se zavazuje na linkách uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy provádět provoz výlučně autobusy s elektronickým odbavovacím zařízením, které splňuje požadavky ustanovení 5 odst. 1 písm. a) až d) vyhlášky MD č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu. 11. Dopravce zajistí dodržování platného cenového výměru Ministerstva financí České republiky. 12. Pro vypořádání závazků plynoucích z této Smlouvy je dopravce povinen nechat zpracovat stanovisko o oprávněnosti použití finančních prostředků poskytnutých na základě této Smlouvy auditorskou firmou. Toto stanovisko bude předloženo Objednateli. 13. Dopravce je povinen neprodleně informovat Objednatele o nepředvídatelných ekonomicky oprávněných nákladech, jinak mu nebudou uhrazeny (např. cena PHM, havárie apod.). 14. Dopravce je povinen umožnit příslušnému dopravnímu úřadu výkon státního odborného dozoru v souladu s 19b odst. 4 zákona a 8 nařízení vlády nad použitím finančních prostředků na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou z rozpočtu kraje nebo ze státního rozpočtu. 15. Dopravce se zavazuje, že přijme podmínky Integrovaného dopravního systému veřejné dopravy Libereckého kraje (dále jen IDOL) v okamžiku, kdy budou do IDOL začleněny linky, které Dopravce provozuje na základě platných udělených licencí. 16. Dopravce se zavazuje vést a souhrnně čtvrtletně, vždy do konce následujícího čtvrtletí, předkládat Objednateli v písemné i elektronické podobě tzv. Hospodářské listy vozidel (dále jen HLV) autobusů, které zajišťují plnění závazků plynoucích z této smlouvy. Vzor HLV je uveden v příloze č. 5 této smlouvy. 17. Dopravce se zavazuje uzavřít se zúčtovatelem IDOL, společností EM TEST ČR spol. s r.o. Rámcovou smlouvu o poskytování služeb datového zúčtovacího centra Strana 8 (celkem 49)

9 v souvislosti s používáním čipových karet v systému IDOL a s dopravci v IDOL, koordinátorem KORID LK, spol. s r.o. a EM TEST ČR spol. s r.o. Smlouvu o vzájemném akceptování a zúčtování bezkontaktních čipových karet. 18. Dopravce se zavazuje uzavřít s koordinátorem IDOL, společností KORID LK, spol. s r.o. smlouvu O bezpečnostních pravidlech dopravního odbavovacího systému IDOL. 19. Dopravce se zavazuje uzavřít s vydavatelem krajské karty Opuscard, společností Liberecká IS, a.s. smlouvu O provozu aplikace IDOL na kartě Opuscard. 20. Dopravce se zavazuje dodržovat Principy zúčtování, jejichž úplné a platné znění je uloženo ve spise koordinátora KORID LK, spol. s r.o. a zveřejněna na WEB portále zúčtovacího centra IDOL Dopravce je povinen vyrovnávat vzájemné závazky sostatními dopravci zahrnutými do IDOL, a to včetně závazků vzniklých na základě podkladů zúčtovacího centra. 22. Dopravce je povinen zasílat všechna data z odbavovacích zařízení do zúčtovacího centra, a to ve lhůtách definovaných dokumentem Principy zúčtování. 23. Dopravce je povinen Objednateli a společnosti KORID LK, spol. s r.o. zajistit součinnost v případě provádění kontroly zpracování transakcí zúčtovacím centrem. 24. Dopravce je povinen zajistit vyvěšení platného jízdního řádu na označnících autobusových zastávek a zajišťovat obnovu poškozených nebo nečitelných jízdních řádů. Obnova poškozeného nebo nečitelného jízdního řádu musí být provedena do 3 pracovních dnů ode dne zjištění této skutečnosti. 25. Dopravce souhlasí se zpřístupněním dat na WEB portále zúčtovacího centra IDOL pro Objednatele. 26. Dopravce je u spojů na lince č povinen zajistit oznamovací povinnost veškerých nepravidelností a neočekávaných skutečností v průběhu přepravy, v důsledku kterých by došlo či mohlo dojít ke zpoždění spojů a které by způsobily nebo mohly způsobit pozdní návoz zaměstnanců na danou směnu do zastávky Liberec,,Prům.zóna JIH. Tato povinnost bude zajištěna prostřednictvím kontaktní osoby dopravce a tato informace bude oznámena všem pověřeným zástupcům společností z Průmyslové zóny JIH, jejichž seznam obdržel Dopravce před zahájením provozu na této lince 11. prosince Dopravce je u spojů č. 3, 18, 25 a 33 na lince č , dále na spoji č. 1 na lince a na spojích č. 11, 12, 13, 14, 15, 18 a 20 na lince č povinen zajistit oznamovací povinnost veškerých nepravidelností a neočekávaných skutečností v průběhu přepravy, v důsledku kterých by došlo či mohlo dojít ke zpoždění spojů a které by způsobily nebo mohly způsobit pozdní návoz/odvoz zaměstnanců na danou směnu/z dané směny do/ze zastávky Ohrazenice,,prům.zóna. Tato povinnost bude zajištěna prostřednictvím kontaktní osoby Dopravce a tato informace bude oznámena všem pověřeným zástupcům společnosti GRUPO ANTOLIN TURNOV s.r.o., jejichž seznam obdrží Dopravce nejdéle 1. března Dopravce je povinen u všech spojů na lince č a na spojích č. 3, 18, 25 a 33 na lince č , dále na spoji č. 1 na lince č a na spojích č. 11, 12, 13, 14, 15, 18 a 20 na lince č zajistit dostatečnou kapacitu vozidel. V případě opakovaného a prokázaného stavu nedostatečné kapacity vozidla je Dopravce povinen zajistit dostatečnou kapacitu buď nasazením vozidel s vyšší kapacitou nebo posilovými spoji. Strana 9 (celkem 49)

10 28. Dopravce se zavazuje, na všech jím spravovaných autobusových nádražích a stanovištích, vč. případů, kde je majitelem či správcem mateřská či sesterská společnost Dopravce (majetkově či personálně provázaná), zajistit stanovení poplatku za každý jednotlivý vjezd autobusového spoje (nebo výjezd - pouze v případě výchozího spoje), zařazeného do IDOL, maximálně ve výši 50,- /spoj (vč. DPH a parkovného), a to nejpozději s platností od Dopravce se s účinností od zavazuje vlastními silami, tzn. ve své vlastní režii, svými autobusy a svými řidiči bez využití subdodavatelů realizovat minimálně 80% veškerého objemu služeb, tzn. linek a spojů dle přílohy č. 1 této smlouvy. Tento závazek musí být splněn vždy za každý jednotlivý kalendářní den plnění dle této smlouvy. III. ZÁVAZKY OBJEDNATELE 1. Objednatel je povinen uhradit Dopravci smluvní prokazatelnou ztrátu ve veřejné linkové dopravě (dále jen ztráta), vzniklou z důvodu plnění závazku veřejné služby za dané kalendářní období dle Čl. III. odst. 3. Ztráta pro soubor linek je stanovena jako rozdíl mezi součtem ekonomicky oprávněných nákladů a upraveného přiměřeného zisku a mezi dosaženými tržbami a výnosy, které se vážou k provozované dopravě. Dosažené jiné výnosy (výnosy z prodeje autobusů, z prodeje jízdních řádů, výnosy za reklamu, výnosy autobusových nádraží, výnosy z pokut a další mimořádné výnosy) budou Dopravcem přičteny kvýši přiměřeného zisku a jejich použití ve prospěch závazku veřejné služby (k obnově vozového parku a investic souvisejících s provozem) dle této Smlouvy bude Objednateli prokázáno v rámci konečného finančního vyúčtování ztráty za daný kalendářní rok. 2. Celková výše kilometrů v závazku veřejné služby je dána rozsahem specifikovaným v příloze č.1 této Smlouvy. 3. Objednatel si vyhrazuje, po projednání s Dopravcem, právo stanovit pro potřebu uzavření Smlouvy o závazku výši přiměřeného zisku. Tato částka nepřekročí Dopravcem předložený a Objednatelem uznaný předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty vždy za období jednoho kalendářního roku, postupně pro celé období, na které se Smlouva o závazku uzavírá. Tento předběžný odborný odhad vypočtený v souladu s ust. 5 Nařízení Vlády, je nedílnou součástí této Smlouvy jako příloha č. 2. Smluvní cena dopravního výkonu pro dané období je stanovena v příloze č. 3, která je nedílnou součástí této Smlouvy o závazku. Pokud nedojde k dohodě o změně přílohy č. 3 na další období, obvykle kalendářní rok, má se za to, že smluvní cena dopravního výkonu je naposledy dohodnutá. 4. Pokud Dopravce prokáže, že mu vznikly další ekonomicky prokazatelné náklady související se Smlouvou, Objednatel je povinen řešit úhradu prokazatelné ztráty vycházející z předběžného odborného odhadu zvýšeného o nepředvídatelné náklady. 5. Pokud Dopravcem skutečné ekonomicky oprávněné náklady nedosáhnou výše uvedené v příloze č. 2, bude rozdíl mezi skutečnými náklady a předběžným odborným odhadem nákladů převeden do kategorie přiměřeného zisku až do jeho maximální výše stanovené nařízením 493/2004 Sb., část přesahující maximální výši stanovenou nařízením vlády, je Dopravce povinen Objednateli vrátit. 6. Dopravce a Objednatel se tímto dohodli, že Objednatel je povinen hradit prokazatelnou ztrátu ve výši předběžného odborného odhadu určeného v odst. 1. Čl. III. (ZÁVAZKY OBJEDNATELE) této smlouvy Dopravci měsíčně, a to takto: Strana 10 (celkem 49)

11 - úhradou zálohové faktury se splatností do 5. pracovního dne měsíce, na který je zálohová faktura vystavena, a to ve výši ,- / měsíčně (slovy pětmilionůpětsettisíckorunčeských), - úhradou faktury - daňového dokladu se splatností 21-ti dnů, s vyúčtováním předešlého měsíce a poskytnuté zálohy. V případě nesprávného nebo neúplného prokazování skutečné výše ztráty do 15-ti dnů ode dne, kdy budou závady dopravcem odstraněny, - úhradou druhé zálohové faktury za měsíc prosinec se splatností 29. prosince daného roku. Tato zálohová faktura bude vystavena na základě výzvy, kterou zašle Objednatel po zjištění vyúčtování Dopravce za listopad daného roku. Výše částky bude určena Objednatelem, - za den úhrady zálohové faktury a faktury se považuje den připsání fakturované částky na účet Dopravce, - částky prokazatelné ztráty vypočtené Dopravcem a předložené Objednateli k úhradě na faktuře budou zaokrouhlovány na celé koruny české. 7. Vyúčtování předešlého měsíce je Dopravce povinen doložit v písemné a elektronické formě níže uvedenými podklady, které tvoří přílohu faktury a jsou nezbytnou podmínkou jejího uhrazení. Údaje budou členěny podle jednotlivých linek a spojů provozovaných Dopravcem podle této Smlouvy v daný kalendářní měsíc, a to takto: - počet skutečně ujetých kilometrů podle jízdních řádů po jednotlivých spojích a za linku celkem, - přehled skutečně dosažených tržeb po jednotlivých spojích a za linku celkem v této struktuře: číslo linky číslo spoje ujeté km dle jízdních řádů za měsíc na příslušném spoji celkem dotované km na příslušném spoji za měsíc celkem náklady na dotované km na příslušném spoji za měsíc celkem tržby na dotované km na příslušném spoji za měsíc celkem průměrné tržby na 1 km na příslušném spoji výše prokazatelné ztráty na příslušném spoji za měsíc celkem průměrná prokazatelná ztráta na 1 km na příslušném spoji, přehled bude dále doplněn o souhrnný údaj za linku celkem, - přehled o neuskutečněných spojích s uvedením důvodů, - přehled o výsledcích přepravních kontrol dodržování tarifní kázně za daný kalendářní měsíc, - přehled rozbor vyhodnocení dat (počet cestujících) při vzájemném použití čipových karet mezi dopravci ČSAD Česká Lípa a.s.; ČSAD Jablonec nad Nisou a.s.; ČSAD Liberec, a.s.; ČSAD Semily, a.s.; Dopravním podnikem Mladá Boleslav, s.r.o.; TRANSCENTRUM bus s.r.o. - přehled o počtu cestujících, kteří byli přepraveni za speciální cenu nebo bezplatně. V případě vyžádání Objednatelem je Dopravce povinen předložit rozbor skutečně ujetých kilometrů a dosažených tržeb na příslušném spoji po dnech. 8. Dopravce a Objednatel se tímto dohodli, že Objednatel je povinen hradit Dopravci prokazatelnou ztrátu vzniklou provozem nepravidelných posilových spojů ke spojům dotovaným, u kterých aktuální kapacita přepravních míst nepokrývá poptávku po přepravní službě a to takto: - úhradou faktury daňového dokladu jednotlivě za 1., 2. a 3. čtvrtletí se splatností 21 dnů s vyúčtováním uplynulého čtvrtletí, - úhradou zálohové faktury za 4. čtvrtletí se splatností 29. prosince daného roku. Tato zálohová faktura bude vystavena na základě výzvy, kterou zašle Objednatel Strana 11 (celkem 49)

12 po zjištění vyúčtování Dopravce za říjen a listopad daného roku. Výše částky bude určena Objednatelem, - úhradou faktury za 4. čtvrtletí s vyúčtováním 4. čtvrtletí a poskytnuté zálohy. 9. Vyúčtování prokazatelné ztráty vzniklé provozem nepravidelných posilových spojů za uplynulé čtvrtletí je Dopravce povinen doložit v písemné a elektronické formě níže uvedenými podklady, které tvoří přílohu faktury a jsou nezbytnou podmínkou jejího uhrazení. U posilového spoje hradí Objednatel Dopravci prokazatelnou ztrátu na stejný rozsah km jako u dotovaného spoje, ke kterému se posilový spoj váže. Údaje budou členěny podle jednotlivých linek a posilových spojů ke spojům dotovaným dle jednotlivých měsíců v daném kalendářním čtvrtletí, a to takto: - počet skutečně ujetých kilometrů dle jednotlivých posilových spojů ke spojům dotovaným a celkový počet km u posilových spojů za linku celkem, - přehled skutečně dosažených tržeb po jednotlivých posilových spojích ke spojům dotovaným a za linku celkem u posilových spojů v této struktuře: datum číslo linky číslo spoje dle jízdního řádu, ke kterému se posilový spoj váže počet posilových spojů za den km na posilovém spoji k příslušnému spoji dle jízdního řádu za den ujeté km na posilových spojích celkem za den ujeté hrazené km na posilových spojích celkem za den náklady na hrazené km na posilových spojích celkem za den tržby na hrazené km na posilových spojích celkem za den průměrné tržby na 1 km na posilových spojích za den výše prokazatelné ztráty na posilových spojích celkem za den, přehled bude doplněn o souhrnný údaj za jednotlivé posilové spoje celkem a za linku celkem. 10. Konečné finanční vyúčtování ztráty se provede ročně na základě účetní závěrky dopravce za daný kalendářní rok, předložené nejpozději do 15. července roku následujícího. Součástí vyúčtování bude stanovisko auditora o oprávněnosti vykazovaných nákladů a použití finančních prostředků plynoucích z této Smlouvy. 11. S údaji, které Objednatel obdrží od dopravce v souvislosti s předmětem této Smlouvy, je Objednatel povinen nakládat jako s informacemi důvěrnými, může jich využívat výhradně kúčelům vyplývajícím z této Smlouvy a není oprávněn je bez souhlasu dopravce zveřejňovat ani je sdělovat třetím osobám. 12. Ustanovení odst. 11. tohoto článku se nevztahuje na poskytování informací, jež je Objednatel povinen poskytnout podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a na poskytování informací kontrolním orgánům v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy. IV. SANKCE 1. Objednatel zaplatí smluvní pokutu za prodlení zálohových plateb nebo plateb za vyúčtování prokazatelné ztráty specifikovaných v Čl. III. této Smlouvy ve výši 0,05 % denně z dlužné částky za každý den prodlení. 2. V případě nedodržení níže uvedených závazků sjednaných touto smlouvou ze strany Dopravce, má Objednatel proti Dopravci právo na zaplacení smluvní pokuty až do výše ,- : za nepředložení požadovaných údajů v elektronické a tištěné (písemné) podobě dle Čl. III. ZÁVAZKY OBJEDNATELE odst. 7. této Smlouvy, Strana 12 (celkem 49)

13 za nepředložení výkazů dle Čl. II. ZÁVAZKY DOPRAVCE bodů č. 3., 6., 7., 8., 12., 16, za neoznámení případné úpravy tarifních podmínek v termínu minimálně 14 dnů před jejich vstupem v platnost dle Čl. II. odst. 9. a to za každý jednotlivý případ. 3. V případě nesplnění povinnosti dle odst. 22. Čl. II. je Objednatel oprávněn požadovat po Dopravci sankci až do výše ,- za každý zjištěný případ zaviněný Dopravcem. 4. V případě nesplnění povinností dle odst. 21. Čl. II. je Objednatel oprávněn požadovat po Dopravci sankci ve výši 0,05 % denně z dlužné částky za každý den prodlení. 5. V případě nedodržení povinnosti stanovené v odst. 24. Čl. II. je Objednatel oprávněn uložit dopravci smluvní pokutu ve výši 5 000,- a dále 100,- za každý den prodlení, na základě záznamu z kontrolního zjištění Objednatele. 6. Pokud Dopravce nezajistí dle odst. 26. v Čl. II. na spojích oznamovací povinnost veškerých nepravidelností a neočekávaných skutečností v průběhu přepravy či tato povinnost nebude řádně splněna, je Objednatel oprávněn požadovat po Dopravci sankci ve výši ,- za každý zjištěný a prokazatelně doložený případ. 7. Jestliže z důvodů zaviněných na straně Dopravce dojde ke zpoždění spoje na lince nebo na spojích č. 3, 18, 25 a 33 na lince č nebo na spoji č. 1 na lince č nebo na spojích č. 11, 12, 13, 14, 15, 18 a 20 na lince č o více než 10 minut či k neobsloužení obsazené zastávky na této lince dle schváleného jízdního řádu či k nezajištění bezodkladného přistavení náhradního vozidla v případě poruchy či jinému obdobnému porušení, je Kraj oprávněn požadovat po Dopravci sankci ve výši ,- za každý zjištěný a prokazatelně doložený případ. 8. Jestliže z důvodů na straně Dopravce dojde ke zpoždění spoje na lince nebo na spojích č. 3, 18, 25 a 33 na lince č nebo na spoji č. 1 na lince č nebo na spojích č. 11, 12, 13, 14, 15, 18 a 20 na lince č o více jak 20 minut (není-li tato skutečnost způsobena vyšší mocí), a to i přesto, že došlo k oznámení této skutečnosti, je Kraj oprávněn požadovat po Dopravci sankci ve výši ,- za každý zjištěný a prokazatelně doložený případ. 9. Jestliže Dopravce nezajistí dle odst. 28. v Čl. II., aby na všech jím spravovaných autobusových nádražích a stanovištích, vč. případů, kde je majitelem či správcem mateřská či sesterská společnost dopravce (majetkově či personálně provázaná), byly stanoveny poplatky za každý jednotlivý vjezd autobusového spoje (nebo výjezd - pouze v případě výchozího spoje) v maximální výši 50,- /spoj zařazený v IDOL (vč. DPH a parkovného), je Objednatel oprávněn požadovat po Dopravci sankci ve výši ,- za každý, po zjištěný a prokazatelně doložený případ a v případě opakovaného zjištění navíc ještě úhradu rozdílu mezi stanovenou maximální výší a skutečně účtovanou cenou poplatku, násobeného počtem poplatkem dotčených spojů a zjištěným počtem provozních dnů. 10. Jestliže Dopravce poruší ustanovení odst. 29. v Čl. II., je Objednatel oprávněn požadovat po Dopravci sankci ve výši ,- za každé započaté procento pod stanovené plnění a kalendářní den. V případě opakovaného a prokazatelně doloženého zjištění je Objednatel oprávněn tyto výkony linek a spojů dle přílohy č. 1 z této smlouvy vyřadit a jejich zajištění řešit jiným způsobem. V. ZÁNIK SMLOUVY 1. Smlouva o závazku zaniká písemnou dohodou účastníků. Strana 13 (celkem 49)

14 2. Dopravce může Smlouvu o závazku vypovědět, pokud se Objednatel ocitne v prodlení s placením uznaného nároku výše prokazatelné ztráty přesahujícím 45 dní. 3. Dopravce může Smlouvu o závazku vypovědět v případě nesouhlasu s výší Smluvní ceny dopravního výkonu, navrženou Objednatelem na následující rok, která je stanovována přílohou č Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu o závazku vypovědět, pokud se Dopravce dopustí podstatného porušení svých povinností. Za podstatné porušení povinností Dopravce se zejména považuje pokud Dopravce: z jakéhokoli důvodu pozbyl podnikatelské oprávnění k provozování silniční motorové dopravy osobní, byl postižen odnětím licence z důvodů dle 15 písm. a), b), nebo c) zákona, neoprávněně ve kterémkoliv dni Doby plnění, omezil či ke stanovenému termínu nezahájil provoz nejméně 5 spojů, které byl podle této Smlouvy o závazku povinen provozovat, nebo ve kterémkoliv týdnu Doby plnění přerušil, omezil či ke stanovenému termínu nezahájil provoz nejméně 15 spojů, které byl podle této Smlouvy o závazku povinen provozovat. 5. Objednatel je dále oprávněn tuto Smlouvu o závazku vypovědět, pokud se Dopravce dopustí opakovaného či trvajícího porušení jakýchkoliv jiných svých povinností dle této Smlouvy o závazku, a příslušné porušení i přes výzvu Objednatele v jím stanovené přiměřené lhůtě neodstraní. 6. Není-li dále stanoveno jinak, končí výpovědní lhůta posledním dnem šestého (6) kalendářního měsíce následujícího po dni doručení výpovědi druhé Smluvní straně. V případech výpovědi dle ustanovení Čl. V. odst. 4. se však namísto výpovědní lhůty dle předchozí věty uplatní výpovědní lhůta jednoho (1) dne od doručení výpovědi Dopravci, pokud tak Objednatel ve svém oznámení o výpovědi stanoví. V případě výpovědi dle ustanovení Čl. V. odst. 3. je Objednatel povinen hradit, po dobu výpovědní lhůty, Dopravci prokazatelnou ztrátu vypočtenou dle poslední stanovené Smluvní ceny dopravního výkonu. VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. Plnění Smlouvy bude vzhledem k případné změně tarifních a nákladových podmínek vyhodnoceno k termínu 30. dubna a 30. září daného roku. 2. Tato Smlouva o závazku veřejné služby se uzavírá na dobu určitou s platností od do Její platnost končí dnem, ve kterém byly urovnány všechny závazky vzniklé z této Smlouvy mezi smluvními stranami. 3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 4. Změny a doplňky této Smlouvy se provádějí formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, které se po podpisu poslední smluvní stranou stanou nedílnou součástí této Smlouvy. 5. Nejsou přípustné vedlejší ústní úmluvy. Změny této smlouvy je třeba realizovat písemnou formou. To platí též pro zrušení povinnosti písemné formy. 6. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, všechny splatností originálu, znichž dvě vyhotovení obdrží Objednavatel a jedno vyhotovení Dopravce. 7. Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, platí pro obě smluvní strany příslušné ustanovení Obchodního zákoníku. Strana 14 (celkem 49)

15 8. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou: 1. příloha č. 1: Seznam linek a spojů včetně výpočtu kilometrů 2. příloha č. 2: Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty 3. příloha č. 3: Cena dopravního výkonu 4. příloha č. 4: Technické a provozní standardy 5. příloha č. 5: Vzor hospodářského listu vozidla 6. příloha č. 6 : Smluvní přepravní podmínky platné pro MHD Česká Lípa 7. příloha č. 7 : Tarif MAD Česká Lípa Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavřely na základě vážné a svobodné vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. V Liberci dne..... Martin Půta hejtman V Semilech dne... V Semilech dne..... Jakub Vyskočil předseda představenstva Ing. Tomáš Roubiček člen představenstva Strana 15 (celkem 49)

16 DOPRAVCE: BUSLINE A.S. SEZNAM LINEK A SPOJŮ VČETNĚ VÝPOČTU KILOMETRŮ PŘÍLOHA Č. 1 (PLATNOST OD DO ) Linka č. Název linky Spoj č. Celkem km Poznámka Česká Lípa - Kravaře - Blíževedly,Skalka Liberec - Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou - Rádlo Jablonec n.nisou Turnov Bedřichov Liberec Jablonec n.nisou Bedřichov Tanvald Kořenov,Jizerka Jablonec n.nisou - Frýdštejn - Hodkovice n.m./ Turnov Tanvald - Jablonec n.nisou - Liberec,,Prům.zóna JIH Jablonec n.nisou - Smržovka - Tanvald - Desná - Harrachov Jablonec n.nisou - Nová Ves n.nisou - Smržovka Jablonec n.nisou - Nová Ves n.nisou - Tanvald - Desná - Harrachov - Rokytnice n.jiz. Tanvald - Desná - Albrechtice v Jiz.h. - Tanvald Tanvald - Šumburk n.d. - Český Šumburk - Světlá - Pustiny - Desná Tanvald -Tanvald,sídliště - Desná 1, 2, 3, 4, 7, 8, 13, 14, 15, 31, 32, 33, 34 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 100, 101, 102, 104 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, , 3, 4, 6, 7, 9, 10, , , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 109, 111, 118, 119, 131, 143 v celé délce cena dopravního výkonu 24,50 /km v celé délce, od zrušen spoj v celé délce , 2, 3, 4, 5, , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 1, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 20, 21, , 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, , 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 101, 103, 105, 107, 109 v celé délce, spoj 7 bez úseku Turnov Jablonec n.n., spoje 2, 13, 14 mimo ZVS LK v celé délce, sezónní linka v celé délce, spoj 3 mimo ZVS; od nový spoj 109 v celé délce cena dopravního výkonu 28,80 /km v celé délce (spoj 55 dotován pouze v úseku 4km); od 1.4. i spoj 55 v celé délce; od nový spoj 9 a zrušen spoj v celé délce v celé délce v celé délce v celé délce; od zrušeny spoje 9 a 12 v celé délce; od zrušeny spoje 35 a 47 Strana 16 (celkem 49)

17 (PLATNOST OD DO ) Linka č. Název linky Spoj č. Celkem km Poznámka Tanvald - Desná - Kořenov - Vysoké n.jiz Tanvald - Desná,otočka Jablonec n.nisou - Maršovice - Pěnčín,Alšovice - Železný Brod Jablonec n.nisou - Maršovice - Skuhrov,Huntířov - Železný Brod Jablonec n.n. - Dol.Č.Studnice Pěnčín,Bratříkov - Žel.Brod Jablonec n.nisou - Zásada - Držkov - Jílové u Držkova - Železný Brod Tanvald - Velké Hamry II - Zásada, Zbytky / Zásada Tanvald - Velké Hamry - Držkov - Vlastiboř / Železný Brod Železný Brod,Jirkov - Železný Brod - Koberovy,Prosíčka / Malá Skála Jablonec n.nisou - Tanvald - Vysoké n.jiz. - Jilemnice - Vrchlabí Liberec - Turnov - Jičín - Hořice - Hradec Králové 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30,32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 53, 54, 57, 101, 103, 105, 106, 110 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 100, 101, 102, 103 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 41, 43, 44, 46, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109,110, 111 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 23, 25, 27, v celé délce; od 2.9. nové spoje 50 a 53; od nové spoje 54, 57 a zrušeny spoje 7, 12, 22 a v celé délce v celé délce v celé délce v celé délce v celé délce v celé délce v celé délce v celé délce Libereckého kraje; od zrušeny spoje 6, 9 a 12 spoje 2 a 3 do jen v úseku LBC- TUR (26 km), spoje 22, 23 a 27 do mimo ZVS; od 1.4. celá linka Libereckého kraje bez výjimek; od nové spoje 18, 25 a 33 Strana 17 (celkem 49)

18 (PLATNOST OD DO ) Linka č. Název linky Spoj č. Celkem km Poznámka Liberec Jablonec n.nisou - Turnov - Hradec Králové - Brno Liberec - Jablonec n.n.- Tanvald - Jilemnice -Vrchlabí - Trutnov Jičín Mladějov Sobotka Vyskeř - Turnov 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, , 2, 100, 101, , 2, 3, 4, 5, 6, 7, Jičín - Horka u St. Paky - Trutnov 2, 3, 8, Jičín - Valdice - Dřevěnice - Soběraz - Železnice - Kyje 6, Turnov - Hrubá Skála - Jičín 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Harrachov-Rokytnice n.jiz.-vrchlabí- Janské Lázně-Pec p.sněžkou-hor.malá Úpa 3, 4, 101, Semily Chuchelna,Kozákov Rovensko p.tr. Holín,Prachov Jičín 5, 6, 7, Semily Chuchelna,Kozákov Vyskeř Turnov Malá Skála Chuchelna,Kozákov - Semily Rokytnice n.jiz. - Vysoké n.jiz. - Bozkov - Semily - Mladá Boleslav - Praha Semily - Turnov - Mladá Boleslav Vysoké n.jiz. - Semily - Turnov - Mladá Boleslav - Praha Rokytnice n. Jiz. - Jilemnice - Dvůr Králové n.l. - Hradec Králové Vítkovice,Horní Mísečky - Jilemnice - Turnov - Praha 3, , 2, 3, , 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, , 2, 5, , 2, 3, 4, 5, 6, 7, spoje 19 a 32 do mimo ZVS, spoj 28 nezajíždí do LK; od 1.4. celá linka Libereckého kraje bez výjimek Libereckého kraje; od linka zrušena sezónní linka spoje 5, 6, 7, 10, 13 mimo ZVS LK spoje 14 a 12 mimo ZVS LK sezónní linka sezónní linka sezónní linka sezónní linka spoje 4 a 5 mimo ZVS Libereckého kraje; od 1.5. nové spoje 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20 s cenou dopravního výkonu 29,17 /km spoj 11 mimo ZVS Libereckého kraje spoje 9 a 10 mimo ZVS Strana 18 (celkem 49)

19 (PLATNOST OD DO ) Linka č. Název linky Spoj č. Celkem km Poznámka Semily - Lomnice n.pop. - Nová Paka - Jičín - Hořice - Hradec Králové Rokytnice n.jiz. - Jilemnice - Jičín - Mladá Boleslav - Praha Rokytnice n.jiz. - Harrachov - Turnov - Praha 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 22, , 2, 3, 5, 7, 8, , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, spoje 8, 9, 17 a 20 v celé délce (11 km), spoj 4 mimo ZVS LK; od zrušeny spoje 8, 9, 17 a 20 bez spoje 4 bez spojů 13 a Všeň Turnov Turnov,Vesecko 1, 5, 13, 16, 22, 23, 24, 25, v celé délce Turnov Kacanovy 4, 7, 8, 13, 14, 15, v celé délce Turnov - Přepeře 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 19, Modřišice/Ohrazenice 28, v celé délce Turnov,nemocnice aut.nádr. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, v celé délce; od Terminál u žel.st. - Ohrazenice 25 nové spoje 23 a Mírová p. Kozákovem, Sekerkovy 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, v celé délce, spoje Loučky - Turnov - Turnov,Bukovina 16, 18, 19, 21, 22, 28 a 27 mimo ZVS Turnov - Malá Skála,Vranové - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Jablonec n.nisou 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, v celé délce Turnov - Troskovice,Křenovy 2, 3, 4, 7, 8, 9, 22, v celé délce Turnov - Vyskeř 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, v celé délce Turnov - Rovensko p.tr. - Holenice 1, 2, 4, 5, 6, 7 v celé délce, spoj mimo ZVS Libereckého kraje; Turnov - Loukov - Březina - Mnichovo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, od Hradiště 14 zrušeny spoje 7, 8, 13 a Turnov - Český Dub Turnov - Sychrov - Vlastibořice - Kobyly Turnov - Přepeře - Příšovice - Svijany 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 205, 206 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 19, 20, 25, 28, 29, 30, v celé délce Turnov - Sobotka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Turnov - Mnichovo Hradiště 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 16, Turnov - Sychrov - Trávníček - Český Dub Lomnice nad Pop. - Železnice - Valdice - Jičín v celé délce; od nové spoje 205 a 206 v celé délce; od nové spoje 7, 9, 10 a 12 Libereckého kraje Libereckého kraje v celé délce 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, Libereckého kraje Strana 19 (celkem 49)

20 (PLATNOST OD DO ) Linka č. Název linky Spoj č. Celkem km Poznámka Semily Turnov Liberec Varnsdorf Dolní Poustevna Semily - Chuchelna,Komárov - Radostná p. K.,Kozákov - Turnov 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 15, , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, Semily - Rovensko p.tr. 2, 4, 7, LK do pouze spoj 7, ostatní spoje mimo ZVS LK; od 1.4. celá linka LK v ZVS; od v ZVS LK úsek Liberec Nový Bor, spoj 15 mimo ZVS v celé délce v celé délce, spoj 1 mimo ZVS Semily - Košťálov - Bělá - Svojek - 2, 3, 4, 5, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, Lomnice n.pop. 22, 24, 27, 50, v celé délce Turnov - Tatobity - Semily 1, 4, 5, 6, 7, 8, v celé délce Lomnice n.pop. - Košťálov - Libštát - Bělá - Svojek,Tample 1, v celé délce Semily - Turnov,Valdštejnsko 1, 2, 3, 4, v celé délce Lomnice nad Popelkou - Turnov 2, 4, 5, 7, 8, 10, 13, 15, 16, 18, 21, 25, 26, 40, 41, 42, Lomnice nad Pop. - Semily 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 41, v celé délce , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Lomnice n.pop. - Rovensko p.tr. - 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, Hrubá Skála,Borek 24, 26, 28, 30, 31, 32, Lomnice n.pop. - Syřenov - Žďár u Kumb. - Lomnice n.pop. Lomnice nad Pop. - Semily - Železný Brod - Jablonec n.nisou - Liberec Semily - Železný Brod Turnov - Koberovy - Železný Brod - Líšný - Malá Skála Turnov - Malá Skála,Vranové - Železný Brod Turnov - Koberovy - Železný Brod Rokytnice n.jiz.- Jablonec n.jiz.- Jilemnice - Vrchlabí Rokytnice n.jiz.- Jablonec n.jiz. - Harrachov Harrachov,FIT FUN - Harrachov,centrum - Harrachov,žel.st./- Kořenov,žel.st. Jablonec n.jiz. - Rokytnice n.jiz.- Paseky n.jiz.. v celé délce, spoj 23 mimo ZVS v celé délce, spoj 29 mimo ZVS 2, 3, 4, 5, 6, v celé délce 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, v celé délce 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 1, 2, 5, 6, 8, 11, 14, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 40, 41, 43, 44, 47, 50, 51, 53, 54, v celé délce, spoj 5 mimo ZVS v celé délce 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, v celé délce 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 21, 100, 101, 102, 103, 105 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 110, 111, 114, 115, 118, 119, 122, 123 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 31, 32, 33, 34, 35, 6, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, v celé délce Libereckého kraje; od nové spoje 102 a v celé délce v celé délce; od nové spoje 12, a 52 a zrušen spoj 21 3, 4, 8, 9, 10, v celé délce Strana 20 (celkem 49)

Liberecký kraj a Dopravní podnik města Liberce, a.s.

Liberecký kraj a Dopravní podnik města Liberce, a.s. Liberecký kraj a Dopravní podnik města Liberce, a.s. Smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu základní dopravní obslužnosti Libereckého kraje

Více

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 SMLOUVA o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé dopravci poskytováním žákovského jízdného v rámci závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě Článek 1 SMLUVNÍ

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Smluvní strany č. B 13 7285/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ:

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015 Smluvní strany Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ: 00260428 DIČ: CZ00260428 bankovní

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

Rámcová smlouva na renovaci tonerů

Rámcová smlouva na renovaci tonerů Rámcová smlouva Renovace tonerů Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Objednatel Plzeňský

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. na poskytování služeb uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

RÁMCOVÁ SMLOUVA. na poskytování služeb uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. RÁMCOVÁ SMLOUVA na poskytování služeb uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 1 Identifikace zakázky Název veřejné zakázky: Doprava pro SPŠ Tábor, Komenského

Více

I. Všeobecná ustanovení

I. Všeobecná ustanovení Smlouva o závazku veřejné služby k zajištění městské autobusové dopravy uzavřená podle 19 a 19 c zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami: 1. SDRUŽENÍ

Více

Zpráva o přepočtu ceny dopravního výkonu v MAD Česká Lípa pro rok 2013. Zpracoval: Ing. Luboš Weiss Dne: 1. července 2013 Přílohy: -

Zpráva o přepočtu ceny dopravního výkonu v MAD Česká Lípa pro rok 2013. Zpracoval: Ing. Luboš Weiss Dne: 1. července 2013 Přílohy: - Zpráva o přepočtu ceny dopravního výkonu v MAD Česká Lípa pro rok 2013 Zpracoval: Ing. Luboš Weiss Dne: 1. července 2013 Přílohy: - Obsah: 1. Základní informace a princip výpočtu ceny dopravního výkonu

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

mezi: 1.2. Dotace ve výši 220.000,- Kč je poskytnutá v souladu se schváleným rozpočtem obce na rok 2015.

mezi: 1.2. Dotace ve výši 220.000,- Kč je poskytnutá v souladu se schváleným rozpočtem obce na rok 2015. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Pičín (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) mezi: Poskytovatelem dotace: Obec

Více

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Česká Lípa v rámci Programu regenerace městských památkových zón a rezervací

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Česká Lípa v rámci Programu regenerace městských památkových zón a rezervací rezervací Strana 1 (celkem 5) Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Česká Lípa v rámci Programu regenerace městských památkových zón a rezervací Smluvní strany: Město Česká

Více

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slušovice uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení 159 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Liberecký kraj a Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o.

Liberecký kraj a Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o. Liberecký kraj a Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o. Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. 1 Identifikace zakázky. Název veřejné zakázky: Doprava žáků SOŠ Trhové Sviny. Smluvní strany: Objednavatel přepravy:

RÁMCOVÁ SMLOUVA. 1 Identifikace zakázky. Název veřejné zakázky: Doprava žáků SOŠ Trhové Sviny. Smluvní strany: Objednavatel přepravy: RÁMCOVÁ SMLOUVA na poskytování služeb uzavřená podle 269 odst. 2, v souladu s 262 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1 Identifikace zakázky Název veřejné zakázky: Doprava

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená v souladu s ust. 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

Více

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů uzavřená dle 652 a násl. Obchodního zákoníku mezi Zastoupeným: Cestovní kancelář: CK KLEA s.r.o. Sídlo: Okružní 560, Dolní Smržovka, Tanvald, 468 41 Kontaktní

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU VÍTKOVICE HOLDING, a.s. a [ ] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU PRO AUDIT 1.1. VÍTKOVICE HOLDING, a.s., Článek I. Smluvní strany se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ: 258

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL 1. Smluvní strany ČP ASISTENCE s.r.o., se sídlem : Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ : 140 21, IČ : 24184985, DIČ : CZ24184985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015 1. Město Nové Město na Moravě sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené: Michalem Šmardou, starostou města IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Více

S M L O U V A č. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov I. SMLUVNÍ STRANY

S M L O U V A č. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov I. SMLUVNÍ STRANY Příloha č. 1 S M L O U V A č. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov 1. Město Mikulov se sídlem: zastoupen: Náměstí 1, 692 20 Mikulov I. SMLUVNÍ STRANY a IČ: 7000283347 DIČ: CZ 00283347 bankovní

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/125/2015 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže uvedeného dne,

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Příloha č. 7 Návrh smlouvy na zajištění jazykových a jazykově-metodických kurzů v zahraničí pro zvýšení kvalifikace pedagogů a zvýšení kvality výuky na 1. Základní škole Holešov Objednatel: Název: 1. Základní

Více

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 Název: U S N E S E N Í Rady městské části Praha 15 číslo R - 125 ze dne 18.2.2015 Uzavření Smlouvy č. SML-2015-10014 se společností Eltodo Citelum s.r.o. o podnájmu kabelového

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu Smlouva o dílo č.... na zajištění organizace bezpečnosti práce na staveništi akce Zateplení ZŠ Vimperk Smluvní strany Objednatel: se sídlem zastoupený: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing.

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu:

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu: 99010757385 registrační číslo Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název:

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

Článek I. Smluvní strany. Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava Bc. Martinem Vítečkem, primátorem Mgr. Bc. Pavel Vltavský

Článek I. Smluvní strany. Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava Bc. Martinem Vítečkem, primátorem Mgr. Bc. Pavel Vltavský 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00GDAOR SMLOUVA O SPRÁVĚ NEMOVITOSTI uzavřená podle 2430 a násl. občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Vlastník: Sídlo: Statutární město Opava Horní náměstí 69, 746

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví V Z O R Smlouvao vedení účetnictví Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen dodavatel a Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen odběratel uzavřeli

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky KUPNÍ SMLOUVA O DODÁVCE TOALETNÍHO PAPÍRU MALÉHO uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem: nábř.

Více

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků Příloha č. 1 zadávací dokumentace: Návrh smlouvy závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zajištění zahraničního jazykového pobytu pro žáky a učitele Smlouva o zajištění výukových kurzů,

Více

Jazykové kurzy Strojírna Soběslav, s.r.o.

Jazykové kurzy Strojírna Soběslav, s.r.o. Jazykové kurzy Strojírna Soběslav, s.r.o. SMLOUVA O DÍLO dále jen Smlouva uzavřená podle paragrafu 536 až 565 zákona číslo 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku - v platném znění (dále jen "obchodního zákoníku")

Více

Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části

Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části 3. zasedání dne 25. 3. 2015 USNESENÍ č. 36/15/ZMČ k poskytnutí účelové dotace Českému svazu ochránců přírody Zastupitelstvo MČ po projednání I.

Více

(ID O01338.0001) Čl. 1 Smluvní strany. Čl. 2 Předmět smlouvy

(ID O01338.0001) Čl. 1 Smluvní strany. Čl. 2 Předmět smlouvy ZK-04-2015-04, př. 1 počet stran: 6 RK-17-2015-10, př. 1 počet stran: RK-17-2015-xx, př. 1 6 Počet stran: 6 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 346/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 322 ze dne 15.05.2013 Mandátní smlouva o zajištění správy, provozu a údržby zařízení kotelny v objektu přístavku tribuny Stadionu

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2015 Bod pořadu jednání: Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec

Více

Přehled linek veřejné linkové osobní dopravy provozovaných na území Libereckého kraje během roku 2011

Přehled linek veřejné linkové osobní dopravy provozovaných na území Libereckého kraje během roku 2011 Analýza stavu dopravy na území kého e Příloha č. 10 Přehled linek veřejné linkové osobní dopravy provozovaných na území kého e během roku 2011 1 000 218 Špindlerův Mlýn - Harrachov - - Bautzen - Dresden

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení Příloha č. 10 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem bytu v domě zvláštního určení Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení uzavřená dle ust. 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Zřizovatel Purkrabka o.s. se sídlem Smiřických 2, 250 83 Škvorec, IČ: 227 11 236 zastoupená předsedkyní rady sdružení Danielou Montoya (dále také jako sdružení ) jménem školské právnické osoby Z á k l

Více

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. EP-12-4002883/04

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. EP-12-4002883/04 Město Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČO: 00262552, DIČ: CZ00262552, Se sídlem: Husova 490, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou, zástupce: Bc. Tomáš Levinský, funkce: starosta města, tel..:488 880 830, email:

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

Smluvními strany: Dodavatel: Zápis v rejstříku: Městský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 31574. Ševčíkova 427/7, PSČ 460 06 Liberec IČ: 22792988

Smluvními strany: Dodavatel: Zápis v rejstříku: Městský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 31574. Ševčíkova 427/7, PSČ 460 06 Liberec IČ: 22792988 Servisní smlouva (SLA) číslo Níže uvedené smluvní strany uzavírají tuto smlouvu jako obchodněprávní po dohodě podle 262 a 269 odst. 2 obchodního zákoníku - zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Více

Příkazní smlouva Č. OLP/586/2013

Příkazní smlouva Č. OLP/586/2013 Příkazní smlouva Č. OLP/586/2013 uzavřená podle 724 a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) Účastníci: Liberecký kraj se sídlem U Jezu

Více

S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava zastoupen: IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692 bankovní

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Financování MHD

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Financování MHD ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Financování MHD DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST Nedotovaná -komerční Dotovaná - v závazku veřejné služby ZÁVAZEK VEŘEJNÉ SLUŽBY závazek, který dopravce přijal ve veřejném

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE Příloha č. 5: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE 1. CEJIZA, s.r.o. údaj o zápisu v obchodním rejstříku zastoupená: MUDr. Bořkem Semrádem, jednatelem společnosti sídlo:

Více

Smlouva o poskytnutí peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu obce Janov nad Nisou kapitoly 3419. číslo smlouvy... I.

Smlouva o poskytnutí peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu obce Janov nad Nisou kapitoly 3419. číslo smlouvy... I. Smlouva o poskytnutí peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu obce Janov nad Nisou kapitoly 3419 číslo smlouvy..... I. Smluvní strany Obec Janov nad Nisou se sídlem: Janov nad Nisou č. p. 520 468 11,

Více

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Článek 1 - Smluvní strany 1. společnost: Posíláme poptávky, s. r. o. se sídlem: Šafránkova 3, Praha 5 zastoupená: jednatelem Ing. Martinem Poptávkou IČO: 12345678

Více

S M L O U V A o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (uzavřená dle 51 občanského zákoníku) II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

S M L O U V A o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (uzavřená dle 51 občanského zákoníku) II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ S M L O U V A o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (uzavřená dle 51 občanského zákoníku) I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava zastoupen: Ing.

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 707 ze dne 28.11.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 707 ze dne 28.11.2012 č.j.: 792/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 707 ze dne 28.11.2012 "ZŠ V Zahrádkách 48/1966, Praha 3 - rekonstrukce kuchyně a výstavba sauny" - dokumentace pro stavební

Více

Způsob dojíždění označí škola pomocí symbolu kladívka

Způsob dojíždění označí škola pomocí symbolu kladívka ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO UPLATNĚNÍ ŽÁKOVSKÉHO JÍZDNÉHO Žáci škol ČR do věku 15 let se přepravují za zlevněné jízdné, max.za 37,5% plného (obyčejného)jízdného uplatněného dopravcem s platností od 1.9.2004.

Více

Příloha č.5 SPP IDOL: Seznam zón a jejich přiřazení do nadzón. Označení Nadzóny. Číslo zóny. Název nadzóny

Příloha č.5 SPP IDOL: Seznam zón a jejich přiřazení do nadzón. Označení Nadzóny. Číslo zóny. Název nadzóny 0001 Liberec,,Fügnerova 00 Liberec Liberec 0011 Jeřmanice,,křiž. 00 Jeřmanice Liberec 0101 Hrádek n.nisou,,aut.nádr. 01 Hrádek n. N. Hrádek nad Nisou 0102 Chotyně,,u mostu 01 Chotyně Hrádek nad Nisou 0103

Více

IV. ÚČELOVÉ URČENÍ A VÝŠE DOTACE

IV. ÚČELOVÉ URČENÍ A VÝŠE DOTACE j Mi }Rf\\ ^KuSLh/NK V M< ~.s ícrajskv"uraď ČÍSLO SMLOUVY ;DODATKU;' SMLOUVA ^ - ^ í - SS\ S& K o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem:

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany LEASING-STAR spol. s r. o. Teplice, IČ: 41324536, se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1346/15, PSČ 110 00, poštovní adresa provozovny: LEASING

Více

Smlouva o údržbě výpočetní techniky a programového vybavení IT outsourcing

Smlouva o údržbě výpočetní techniky a programového vybavení IT outsourcing Smlouva o údržbě výpočetní techniky a programového vybavení IT outsourcing Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany v souladu se zákonem 513/1991 sb. obchodní zákoníku následující servisní

Více

Příloha č. 3 ke smlouvě o propojení č: Účtování a placení

Příloha č. 3 ke smlouvě o propojení č: Účtování a placení Příloha č. 3 ke smlouvě o propojení č: Účtování a placení OBSAH: 1 ÚVOD 2 2 PROCES SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚČTOVACÍCH ÚDAJŮ A VÝPOČTU CEN 2 3 POSTUP VYÚČTOVÁNÍ 2 4 SPORY TÝKAJÍCÍ SE VYÚČTOVÁNÍ 4 5 PLACENÍ 5 1 Úvod

Více

KORID LK, spol. s r.o. 2015 1/7

KORID LK, spol. s r.o. 2015 1/7 Číslo zóny Název zóny Název nadzóny 0001 Liberec Liberec 0011 Jeřmanice Liberec 0101 Hrádek n. N. Hrádek nad Nisou 0102 Chotyně Hrádek nad Nisou 0103 Hrádek n. N. - Václavice Hrádek nad Nisou 0104 Hrádek

Více

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Podmínky: Obec může poskytnout ze svých rozpočtových prostředků vlastníku nemovitosti na území Městské památkové rezervace Kadaň

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

SMLOUVU O ZAJIŠŤOVÁNÍ A VEDENÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ. se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník )

SMLOUVU O ZAJIŠŤOVÁNÍ A VEDENÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ. se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník ) IČ: DIČ: CZ se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník ) a SEVIN s.r.o. IČ: 25137450, DIČ: CZ25137450 firma zapsaná v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 52789 se sídlem

Více

POHÁR NÁMĚSTKA LIBERECKÉHO KRAJE SOUTĚŽ TŘÍDNÍCH KOLEKTIVŮ

POHÁR NÁMĚSTKA LIBERECKÉHO KRAJE SOUTĚŽ TŘÍDNÍCH KOLEKTIVŮ 3. ROČNÍK TROJBOJE VŠESTRANNOSTI PRO ŽÁKY 1. 5. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL LIBERECKÉHO KRAJE pod patronací Mgr. Petra Doležala, náměstka hejtmana Libereckého kraje POHÁR NÁMĚSTKA LIBERECKÉHO KRAJE SOUTĚŽ TŘÍDNÍCH

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

1. Preambule. 2. Výše dotace a úhrada. Celková výše dotace činí X,- Kč. Zdrojem krytí dotace je v plné výši rozpočet Poskytovatele.

1. Preambule. 2. Výše dotace a úhrada. Celková výše dotace činí X,- Kč. Zdrojem krytí dotace je v plné výši rozpočet Poskytovatele. 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z programu Dotační program obce Hrušovany u Brna 2014-2018 podle 10a zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE k veřejné zakázce na služby Provozování služby Senior taxi na území města Hlučín

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE k veřejné zakázce na služby Provozování služby Senior taxi na území města Hlučín OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE k veřejné zakázce na služby Provozování služby Senior taxi na území města Hlučín Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy dle 1746 odst. 2 zák.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_09 Jméno

Více

S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče

S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče strana č. 1 S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče číslo smlouvy:. MUDr. Ivanka Vébrová místem podnikání Žerotínovo nám. 533/6, Brno, 60200 IČ: 021 74 791 IČZ: 72 997 003 Bank. spojení: Fio

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování 1. e-finance Reality, s.r.o. IČ: 255 54 824, DIČ: CZ25554824, plátce DPH zapsaná v Obchodní rejstříku v Brně, oddíl C, vložka 33074 se sídlem Rooseveltova

Více

Ing. Lubomírem Šmídem, starostou obce Na Budínku 240, Kobylnice IČ: 00488160 CZ700488160, není plátce DPH

Ing. Lubomírem Šmídem, starostou obce Na Budínku 240, Kobylnice IČ: 00488160 CZ700488160, není plátce DPH SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU OBCE KOBYLNICE Smluvní strany: 1. Obec Kobylnice zastoupená: Ing. Lubomírem Šmídem, starostou obce sídlo: Na Budínku 240, Kobylnice IČ: 00488160 DIČ: CZ700488160,

Více

Článek 1 Předmět a účel smlouvy

Článek 1 Předmět a účel smlouvy - 3-2007-04, př. 2 Počet stran: 5 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE uzavřená na základě dohody smluvních stran podle 262 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 :. loravskosí.hzsi ;;--AÍ.KY I Disíribiiíní siuíby. s.r.o. Ttíefenergjf *o lead.sm.57698. 6/BVB... zastoupený: ič: DIČ:" bankovní účet: Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 Ing, Ivanem S 708 90 692 náměstkem

Více

Smlouva o partnerské spolupráci

Smlouva o partnerské spolupráci Smlouva o partnerské spolupráci Smluvní strany: 1. WideNet s.r.o. se sídlem: Palác Lucerna, Štěpánská 61, 116 02 Praha 1 IČ: 26767244 jednající jednatelem Vladimírem Vavrochem obchodní společnost WideNet

Více

SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi:

SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi: SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi: 1. Botanická 24 společenství vlastníků jednotek se sídlem Brno Veveří, Botanická

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář 1 Smlouva o zpracování daňové evidence uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo: IČ: na straně jedné a zpracovatelem

Více

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 144552 číslo účtu na kupní

Více