č. OLP/304/2013 takto: Článek I. Předmět dohody

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "č. OLP/304/2013 takto: Článek I. Předmět dohody"

Transkript

1 Dohoda o úplném znění Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu základní dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období od roku 2004 do roku 2014 uzavřená mezi těmito smluvními stranami: č. OLP/304/ Liberecký kraj Se sídlem: U Jezu 642/2a, Liberec 2 IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: /0100 Zastoupený: Martinem Půtou, hejtmanem a 2. Obchodní společností: BusLine a.s. Se sídlem: Na rovinkách 211, Semily IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: /0100 Zastoupenou: Jakubem Vyskočilem, předsedou představenstva Ing. Tomášem Roubičkem, členem představenstva zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2894 takto: Článek I. Předmět dohody 1) Smluvní strany uzavřely dne smlouvu o zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro roky č. SH/1246/2003 (dále jen smlouva). Ke smlouvě uzavřely smluvní strany celkem osm dodatků a dne smluvní strany uzavřely dohodu o úplném znění smlouvy č. OLP/20/2006, jejíž přílohou bylo úplné znění smlouvy ve znění platném ke dni uzavření dohody. K dohodě uzavřely smluvní strany celkem jedenáct dodatků a dne smluvní strany uzavřely dohodu o úplném znění č. OLP/182/2009, jejíž přílohou bylo úplné znění smlouvy ve znění platném ke dni uzavření dohody. 2) K dohodě uzavřely smluvní strany celkem šestnáct dodatků a vzhledem k této skutečnosti se smluvní strany dohodly na této dohodě o úplném znění. 3) Přílohou této dohody je úplné znění smlouvy, které v plném rozsahu nahrazuje smlouvu ve znění všech změn platných ke dni uzavření této dohody. Strana 1 (celkem 49)

2 4) Dohodou dochází ke změně znění odst. 28. v Čl. II. smlouvy, který nově zní takto: 28. Dopravce je u spojů na lince č povinen zajistit oznamovací povinnost veškerých nepravidelností a neočekávaných skutečností v průběhu přepravy, v důsledku kterých by došlo či mohlo dojít ke zpoždění spojů a které by způsobily nebo mohly způsobit pozdní návoz zaměstnanců na danou směnu do zastávky Liberec,,Prům.zóna JIH. Tato povinnost bude zajištěna prostřednictvím kontaktní osoby dopravce a tato informace bude oznámena všem pověřeným zástupcům společností z Průmyslové zóny JIH, jejichž seznam obdržel Dopravce před zahájením provozu na této lince 11. prosince Dopravce je u spojů č. 3, 18, 25 a 33 na lince č , dále na spoji č. 1 na lince a na spojích č. 11, 12, 13, 14, 15, 18 a 20 na lince č povinen zajistit oznamovací povinnost veškerých nepravidelností a neočekávaných skutečností v průběhu přepravy, v důsledku kterých by došlo či mohlo dojít ke zpoždění spojů a které by způsobily nebo mohly způsobit pozdní návoz/odvoz zaměstnanců na danou směnu/z dané směny do/ze zastávky Ohrazenice,,prům.zóna. Tato povinnost bude zajištěna prostřednictvím kontaktní osoby Dopravce a tato informace bude oznámena všem pověřeným zástupcům společnosti GRUPO ANTOLIN TURNOV s.r.o., jejichž seznam obdrží Dopravce nejdéle 1. března ) Dohodou dochází ke změně znění odst. 29. v Čl. II. smlouvy, který nově zní takto: 29. Dopravce je povinen u všech spojů na lince č a na spojích č. 3, 18, 25 a 33 na lince č , dále na spoji č. 1 na lince č a na spojích č. 11, 12, 13, 14, 15, 18 a 20 na lince č zajistit dostatečnou kapacitu vozidel. V případě opakovaného a prokázaného stavu nedostatečné kapacity vozidla je Dopravce povinen zajistit dostatečnou kapacitu buď nasazením vozidel s vyšší kapacitou nebo posilovými spoji. 6) Dohodou dochází ke změně znění odst. 7. v Čl. V. smlouvy, který nově zní takto: 7. Jestliže z důvodů zaviněných na straně Dopravce dojde ke zpoždění spoje na lince nebo na spojích č. 3, 18, 25 a 33 na lince č nebo na spoji č. 1 na lince č nebo na spojích č. 11, 12, 13, 14, 15, 18 a 20 na lince č o více než 10 minut či k neobsloužení obsazené zastávky na této lince dle schváleného jízdního řádu či k nezajištění bezodkladného přistavení náhradního vozidla v případě poruchy či jinému obdobnému porušení, je Kraj oprávněn požadovat po Dopravci sankci ve výši ,- za každý zjištěný a prokazatelně doložený případ. 7) Dohodou dochází ke změně znění odst. 8. v Čl. V. smlouvy, který nově zní takto: 8. Jestliže z důvodů na straně Dopravce dojde ke zpoždění spoje na lince nebo na spojích č. 3, 18, 25 a 33 na lince č nebo na spoji č. 1 na lince č nebo na spojích č. 11, 12, 13, 14, 15, 18 a 20 na lince č o více jak 20 minut (není-li tato skutečnost způsobena vyšší mocí), a to i přesto, že došlo k oznámení této skutečnosti, je Kraj oprávněn požadovat po Dopravci sankci ve výši ,- za každý zjištěný a prokazatelně doložený případ. 8) Dohodou dochází ke změně znění odst. 8. v Čl. VII. smlouvy, který nově zní takto: 8. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou: 1. příloha č. 1: Seznam linek a spojů včetně výpočtu kilometrů 2. příloha č. 2: Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty 3. příloha č. 3: Cena dopravního výkonu 4. příloha č. 4: Technické a provozní standardy Strana 2 (celkem 49)

3 5. příloha č. 5: Vzor hospodářského listu vozidla 6. příloha č. 6 : Smluvní přepravní podmínky platné pro MHD Česká Lípa 7. příloha č. 7 : Tarif MAD Česká Lípa 9) Dohodou se vypouští odst. 16. a 17. v Čl. II. bez náhrady. Z důvodu zrušení odst. 16. a 17. v Čl. II. dochází k přečíslování odst. 18. až 30. v Čl. II. na odst. 16. až 28. v Čl. II. 10) Dohodou se vypouští odst. 13. v Čl. III. bez náhrady. 11) Dohodou se vypouští celý Čl. IV. bez náhrady. Z důvodu zrušení Čl. IV. dochází k přečíslování Čl. V. až VII. na Čl. IV až VI. 12) Dohodou se vkládá do Čl. II. smlouvy nový odst. 29., který zní takto: 29. Dopravce se s účinností od zavazuje vlastními silami, tzn. ve své vlastní režii, svými autobusy a svými řidiči bez využití subdodavatelů realizovat minimálně 80% veškerého objemu služeb, tzn. linek a spojů dle přílohy č. 1 této smlouvy. Tento závazek musí být splněn vždy za každý jednotlivý kalendářní den plnění dle této smlouvy. 13) Dohodou se vkládá do Čl. IV. smlouvy nový odst. 10., který zní takto: 10. Jestliže Dopravce poruší ustanovení odst. 29. v Čl. II., je Objednatel oprávněn požadovat po Dopravci sankci ve výši ,- za každé započaté procento pod stanovené plnění a kalendářní den. V případě opakovaného a prokazatelně doloženého zjištění je Objednatel oprávněn tyto výkony linek a spojů dle přílohy č. 1 z této smlouvy vyřadit a jejich zajištění řešit jiným způsobem. 14) Dohodou dochází ke změně příloh č. 1., 2., 3., 5., 6. a 7. smlouvy. Nové znění těchto příloh je součástí úplného znění smlouvy, které je přílohou této dohody, a nově se označují jako příloha č. 1., 6., 7., 2., 3. a 4. 15) Dohodou dochází k vypuštění příloh původně označovaných jako příloha č. 1a a 4. bez náhrady. Strana 3 (celkem 49)

4 Článek II. Závěrečná ustanovení 1) Tato dohoda se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž Liberecký kraj obdrží dva a BusLine a.s. jeden. 2) Tato dohoda byla schválena usnesením Rady Libereckého kraje č. 404/13/RK ze dne V Liberci dne Martin Půta hejtman V Semilech dne... V Semilech dne..... Jakub Vyskočil Ing. Tomáš Roubiček předseda představenstva člen představenstva Příloha k dohodě o úplném znění Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu základní dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období od roku 2004 do roku 2014 č. OLP/304/2013 uzavřené mezi Libereckým krajem a BusLine a. s. Strana 4 (celkem 49)

5 Liberecký kraj a Obchodní společnost BusLine a.s. Úplné znění vyplývající ze všech dodatků ke dni uzavření dohody Smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu základní dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období od roku 2004 do roku 2014 číslo smlouvy: SH/1246/2003 Strana 5 (celkem 49)

6 SMLOUVA O ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY VE VEŘEJNÉ LINKOVÉ OSOBNÍ DOPRAVĚ K ZABEZPEČENÍ STANOVENÉHO ROZSAHU ZÁKLADNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI LIBERECKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ OD ROKU 2004 DO ROKU 2014 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění a 19, 19a odst. 1 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění mezi 1. Liberecký kraj Se sídlem: U Jezu 642/2a, Liberec 2 IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: /0100 Zastoupený: Martinem Půtou, hejtmanem na straně jedné (dále jen Objednatel) a 2. Obchodní společností: BusLine a.s. Se sídlem: Na rovinkách 211, Semily IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: /0100 Zastoupenou: Jakubem Vyskočilem, předsedou představenstva Ing. Tomášem Roubičkem, členem představenstva zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2894 na straně druhé (dále jen Dopravce) VZHLEDEM K TOMU, ŽE: (A) (B) (C) Dopravce je právnickou osobou, obchodní společností s právní formou akciové společnosti, a je zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové. Dopravce je oprávněn k podnikání dle výpisu z obchodního rejstříku mimo jiné v oboru silniční motorové dopravy osobní, což Objednateli před uzavřením této Smlouvy doložil koncesní listinou č.j.: ŽÚ /96 vydanou Okresním živnostenským úřadem v Semilech, dne , prodlouženou dne pod č.j. ŽÚ /01/1. Objednatel v souladu s ust. 35 odst. 2 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, stanovil rozsah základní dopravní obslužnosti pro Liberecký kraj usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 367/03/ZK, č. 121/04/ZK. Objednatel má zájem na zabezpečení a provádění veřejné linkové dopravy a tím zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje dopravcem pro období od roku 2004 do roku 2014 tak, jak je to specifikováno touto Smlouvou a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména ze zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění (dále jen zákon). Strana 6 (celkem 49)

7 BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ: I. PŘEDMĚT SMLOUVY 1. Předmětem této Smlouvy je zajištění podílu základní dopravní obslužnosti Libereckého kraje dopravcem ve smyslu ust. 19 zákona, to vše řádně dle podmínek dohodnutých touto smlouvou a závazek Objednatele uhradit Dopravci prokazatelnou ztrátu. 2. Dopravce bude dle této Smlouvy provozovat autobusové linky a spoje na základě vydaných licencí, a to dle schválených platných jízdních řádů. Seznam linek a spojů včetně výpočtu kilometrů je nedílnou součástí této Smlouvy jako příloha č. 1. II. ZÁVAZKY DOPRAVCE 1. Dopravce se zavazuje použít finanční prostředky, které mu budou podle této Smlouvy poskytnuty, výhradně k uhrazení provozních nákladů na veřejnou linkovou dopravu a část zahrnující přiměřený zisk dle nařízení vlády č. 493/2004 Sb., kterým se upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkové dopravě a kterým se konkretizuje způsob výkonu státního odborného dozoru v silniční dopravě nad financováním dopravní obslužnosti (dále jen nařízení vlády) pouze k financování obnovy vozového parku a investic souvisejících s provozem veřejné linkové dopravy. V případě porušení této podmínky Dopravce příslušnou finanční částku do 1 měsíce po výzvě Objednatele vrátí. 2. Dopravce je povinen postupovat dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 3. Dopravce je povinen provádět obnovu vozového parku a investic souvisejících s provozem ve výši dosaženého přiměřeného zisku a tuto obnovu dokladovat Objednateli nejpozději v rámci konečného finančního vyúčtování ztráty za daný kalendářní rok. 4. Zajišťuje li Dopravce přepravní služby mimo závazek veřejné služby nebo jiné činnosti, je povinen dle 19 b odst. 5 zák. č. 111/1994 Sb., vést oddělené účetnictví závazků veřejných služeb. Vzhledem k povinnosti dopravce podle 4 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vést jako účetní jednotka jedno účetnictví za účetní jednotku jako celek, je ze strany Dopravce splněna povinnost vést oddělené účetnictví závazků veřejných služeb dle předchozího odstavce, jestliže vede oddělené účetnictví závazků veřejných služeb jako samostatné středisko nebo samostatný úsek v rámci samostatného střediska. 5. Dopravce je povinen si zřídit samostatný účet u banky pro příjem finančních prostředků na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby dle zákona č. 111/1994 Sb. (dále jen samostatný účet). Samostatný účet nesmí být zřízen jako účet s možností čerpání úvěru. Dopravce je povinen před uzavřením této Smlouvy doložit Objednateli zřízení samostatného účtu kopií příslušné smlouvy s bankou v záhlaví této Smlouvy je povinen uvést ve svém bankovním spojení příslušnou banku, u níž je samostatný účet veden a číslo samostatného účtu. 6. Dopravce je povinen čtvrtletně předkládat Objednateli: - Čtvrtletní souhrnný výkaz o činnosti dopravců veřejné autobusové dopravy Dop (MDS) 2-04 a Dop (MDS) 3-04, - Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti zpracovaný dle nařízení vlády v členění za celou společnost a za rozsah jejímž předmětem je tato smlouva. Strana 7 (celkem 49)

8 7. Dopravce je povinen čtvrtletně předkládat Objednateli přehled o prodaných jízdenkách na spojích a linkách provozovaných podle této Smlouvy v této struktuře: - počet prodaných jízdenek s použitím bezkontaktní čipové karty a bez ní, s rozdělením na jednotlivé druhy zlevněného jízdného, včetně počtu jízdenek prodaných v systému AMS, - tržby zprodaných jízdenek s použitím bezkontaktní čipové karty a bez ní, s rozdělením na jednotlivé druhy zlevněného jízdného, včetně tržeb z jízdenek prodaných v systému AMS. 8. Dopravce je povinen každý měsíc provádět kontrolu celkové bilance elektronických peněženek na jím vydaných kartách OPUSCARD, o výsledcích provedené kontroly podá zprávu (v elektronické podobě) Objednateli a společnosti KORID LK, spol. s r.o., IČ: V platnosti zůstávají smluvní přepravní podmínky a tarifní podmínky platné v IDOL, jejichž úplné platné znění je uloženo ve spise Odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje a zveřejněno na Jejich další úprava je možná pouze po dohodě obou smluvních stran. Pro linku č Česká Lípa,DELPHI Sosnová,otočka Česká Lípa,Dolní Libchava platí smluvní přepravní podmínky Dopravce, které jsou jako příloha č. 6 a tarifní podmínky Dopravce, které jsou jako příloha č. 7 nedílnými součástmi této Smlouvy. 10. Dopravce je povinen řídit se při zajišťování dopravní obslužnosti vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů ČR č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu. Dopravce se zavazuje na linkách uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy provádět provoz výlučně autobusy s elektronickým odbavovacím zařízením, které splňuje požadavky ustanovení 5 odst. 1 písm. a) až d) vyhlášky MD č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu. 11. Dopravce zajistí dodržování platného cenového výměru Ministerstva financí České republiky. 12. Pro vypořádání závazků plynoucích z této Smlouvy je dopravce povinen nechat zpracovat stanovisko o oprávněnosti použití finančních prostředků poskytnutých na základě této Smlouvy auditorskou firmou. Toto stanovisko bude předloženo Objednateli. 13. Dopravce je povinen neprodleně informovat Objednatele o nepředvídatelných ekonomicky oprávněných nákladech, jinak mu nebudou uhrazeny (např. cena PHM, havárie apod.). 14. Dopravce je povinen umožnit příslušnému dopravnímu úřadu výkon státního odborného dozoru v souladu s 19b odst. 4 zákona a 8 nařízení vlády nad použitím finančních prostředků na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou z rozpočtu kraje nebo ze státního rozpočtu. 15. Dopravce se zavazuje, že přijme podmínky Integrovaného dopravního systému veřejné dopravy Libereckého kraje (dále jen IDOL) v okamžiku, kdy budou do IDOL začleněny linky, které Dopravce provozuje na základě platných udělených licencí. 16. Dopravce se zavazuje vést a souhrnně čtvrtletně, vždy do konce následujícího čtvrtletí, předkládat Objednateli v písemné i elektronické podobě tzv. Hospodářské listy vozidel (dále jen HLV) autobusů, které zajišťují plnění závazků plynoucích z této smlouvy. Vzor HLV je uveden v příloze č. 5 této smlouvy. 17. Dopravce se zavazuje uzavřít se zúčtovatelem IDOL, společností EM TEST ČR spol. s r.o. Rámcovou smlouvu o poskytování služeb datového zúčtovacího centra Strana 8 (celkem 49)

9 v souvislosti s používáním čipových karet v systému IDOL a s dopravci v IDOL, koordinátorem KORID LK, spol. s r.o. a EM TEST ČR spol. s r.o. Smlouvu o vzájemném akceptování a zúčtování bezkontaktních čipových karet. 18. Dopravce se zavazuje uzavřít s koordinátorem IDOL, společností KORID LK, spol. s r.o. smlouvu O bezpečnostních pravidlech dopravního odbavovacího systému IDOL. 19. Dopravce se zavazuje uzavřít s vydavatelem krajské karty Opuscard, společností Liberecká IS, a.s. smlouvu O provozu aplikace IDOL na kartě Opuscard. 20. Dopravce se zavazuje dodržovat Principy zúčtování, jejichž úplné a platné znění je uloženo ve spise koordinátora KORID LK, spol. s r.o. a zveřejněna na WEB portále zúčtovacího centra IDOL 21. Dopravce je povinen vyrovnávat vzájemné závazky sostatními dopravci zahrnutými do IDOL, a to včetně závazků vzniklých na základě podkladů zúčtovacího centra. 22. Dopravce je povinen zasílat všechna data z odbavovacích zařízení do zúčtovacího centra, a to ve lhůtách definovaných dokumentem Principy zúčtování. 23. Dopravce je povinen Objednateli a společnosti KORID LK, spol. s r.o. zajistit součinnost v případě provádění kontroly zpracování transakcí zúčtovacím centrem. 24. Dopravce je povinen zajistit vyvěšení platného jízdního řádu na označnících autobusových zastávek a zajišťovat obnovu poškozených nebo nečitelných jízdních řádů. Obnova poškozeného nebo nečitelného jízdního řádu musí být provedena do 3 pracovních dnů ode dne zjištění této skutečnosti. 25. Dopravce souhlasí se zpřístupněním dat na WEB portále zúčtovacího centra IDOL pro Objednatele. 26. Dopravce je u spojů na lince č povinen zajistit oznamovací povinnost veškerých nepravidelností a neočekávaných skutečností v průběhu přepravy, v důsledku kterých by došlo či mohlo dojít ke zpoždění spojů a které by způsobily nebo mohly způsobit pozdní návoz zaměstnanců na danou směnu do zastávky Liberec,,Prům.zóna JIH. Tato povinnost bude zajištěna prostřednictvím kontaktní osoby dopravce a tato informace bude oznámena všem pověřeným zástupcům společností z Průmyslové zóny JIH, jejichž seznam obdržel Dopravce před zahájením provozu na této lince 11. prosince Dopravce je u spojů č. 3, 18, 25 a 33 na lince č , dále na spoji č. 1 na lince a na spojích č. 11, 12, 13, 14, 15, 18 a 20 na lince č povinen zajistit oznamovací povinnost veškerých nepravidelností a neočekávaných skutečností v průběhu přepravy, v důsledku kterých by došlo či mohlo dojít ke zpoždění spojů a které by způsobily nebo mohly způsobit pozdní návoz/odvoz zaměstnanců na danou směnu/z dané směny do/ze zastávky Ohrazenice,,prům.zóna. Tato povinnost bude zajištěna prostřednictvím kontaktní osoby Dopravce a tato informace bude oznámena všem pověřeným zástupcům společnosti GRUPO ANTOLIN TURNOV s.r.o., jejichž seznam obdrží Dopravce nejdéle 1. března Dopravce je povinen u všech spojů na lince č a na spojích č. 3, 18, 25 a 33 na lince č , dále na spoji č. 1 na lince č a na spojích č. 11, 12, 13, 14, 15, 18 a 20 na lince č zajistit dostatečnou kapacitu vozidel. V případě opakovaného a prokázaného stavu nedostatečné kapacity vozidla je Dopravce povinen zajistit dostatečnou kapacitu buď nasazením vozidel s vyšší kapacitou nebo posilovými spoji. Strana 9 (celkem 49)

10 28. Dopravce se zavazuje, na všech jím spravovaných autobusových nádražích a stanovištích, vč. případů, kde je majitelem či správcem mateřská či sesterská společnost Dopravce (majetkově či personálně provázaná), zajistit stanovení poplatku za každý jednotlivý vjezd autobusového spoje (nebo výjezd - pouze v případě výchozího spoje), zařazeného do IDOL, maximálně ve výši 50,- /spoj (vč. DPH a parkovného), a to nejpozději s platností od Dopravce se s účinností od zavazuje vlastními silami, tzn. ve své vlastní režii, svými autobusy a svými řidiči bez využití subdodavatelů realizovat minimálně 80% veškerého objemu služeb, tzn. linek a spojů dle přílohy č. 1 této smlouvy. Tento závazek musí být splněn vždy za každý jednotlivý kalendářní den plnění dle této smlouvy. III. ZÁVAZKY OBJEDNATELE 1. Objednatel je povinen uhradit Dopravci smluvní prokazatelnou ztrátu ve veřejné linkové dopravě (dále jen ztráta), vzniklou z důvodu plnění závazku veřejné služby za dané kalendářní období dle Čl. III. odst. 3. Ztráta pro soubor linek je stanovena jako rozdíl mezi součtem ekonomicky oprávněných nákladů a upraveného přiměřeného zisku a mezi dosaženými tržbami a výnosy, které se vážou k provozované dopravě. Dosažené jiné výnosy (výnosy z prodeje autobusů, z prodeje jízdních řádů, výnosy za reklamu, výnosy autobusových nádraží, výnosy z pokut a další mimořádné výnosy) budou Dopravcem přičteny kvýši přiměřeného zisku a jejich použití ve prospěch závazku veřejné služby (k obnově vozového parku a investic souvisejících s provozem) dle této Smlouvy bude Objednateli prokázáno v rámci konečného finančního vyúčtování ztráty za daný kalendářní rok. 2. Celková výše kilometrů v závazku veřejné služby je dána rozsahem specifikovaným v příloze č.1 této Smlouvy. 3. Objednatel si vyhrazuje, po projednání s Dopravcem, právo stanovit pro potřebu uzavření Smlouvy o závazku výši přiměřeného zisku. Tato částka nepřekročí Dopravcem předložený a Objednatelem uznaný předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty vždy za období jednoho kalendářního roku, postupně pro celé období, na které se Smlouva o závazku uzavírá. Tento předběžný odborný odhad vypočtený v souladu s ust. 5 Nařízení Vlády, je nedílnou součástí této Smlouvy jako příloha č. 2. Smluvní cena dopravního výkonu pro dané období je stanovena v příloze č. 3, která je nedílnou součástí této Smlouvy o závazku. Pokud nedojde k dohodě o změně přílohy č. 3 na další období, obvykle kalendářní rok, má se za to, že smluvní cena dopravního výkonu je naposledy dohodnutá. 4. Pokud Dopravce prokáže, že mu vznikly další ekonomicky prokazatelné náklady související se Smlouvou, Objednatel je povinen řešit úhradu prokazatelné ztráty vycházející z předběžného odborného odhadu zvýšeného o nepředvídatelné náklady. 5. Pokud Dopravcem skutečné ekonomicky oprávněné náklady nedosáhnou výše uvedené v příloze č. 2, bude rozdíl mezi skutečnými náklady a předběžným odborným odhadem nákladů převeden do kategorie přiměřeného zisku až do jeho maximální výše stanovené nařízením 493/2004 Sb., část přesahující maximální výši stanovenou nařízením vlády, je Dopravce povinen Objednateli vrátit. 6. Dopravce a Objednatel se tímto dohodli, že Objednatel je povinen hradit prokazatelnou ztrátu ve výši předběžného odborného odhadu určeného v odst. 1. Čl. III. (ZÁVAZKY OBJEDNATELE) této smlouvy Dopravci měsíčně, a to takto: Strana 10 (celkem 49)

11 - úhradou zálohové faktury se splatností do 5. pracovního dne měsíce, na který je zálohová faktura vystavena, a to ve výši ,- / měsíčně (slovy pětmilionůpětsettisíckorunčeských), - úhradou faktury - daňového dokladu se splatností 21-ti dnů, s vyúčtováním předešlého měsíce a poskytnuté zálohy. V případě nesprávného nebo neúplného prokazování skutečné výše ztráty do 15-ti dnů ode dne, kdy budou závady dopravcem odstraněny, - úhradou druhé zálohové faktury za měsíc prosinec se splatností 29. prosince daného roku. Tato zálohová faktura bude vystavena na základě výzvy, kterou zašle Objednatel po zjištění vyúčtování Dopravce za listopad daného roku. Výše částky bude určena Objednatelem, - za den úhrady zálohové faktury a faktury se považuje den připsání fakturované částky na účet Dopravce, - částky prokazatelné ztráty vypočtené Dopravcem a předložené Objednateli k úhradě na faktuře budou zaokrouhlovány na celé koruny české. 7. Vyúčtování předešlého měsíce je Dopravce povinen doložit v písemné a elektronické formě níže uvedenými podklady, které tvoří přílohu faktury a jsou nezbytnou podmínkou jejího uhrazení. Údaje budou členěny podle jednotlivých linek a spojů provozovaných Dopravcem podle této Smlouvy v daný kalendářní měsíc, a to takto: - počet skutečně ujetých kilometrů podle jízdních řádů po jednotlivých spojích a za linku celkem, - přehled skutečně dosažených tržeb po jednotlivých spojích a za linku celkem v této struktuře: číslo linky číslo spoje ujeté km dle jízdních řádů za měsíc na příslušném spoji celkem dotované km na příslušném spoji za měsíc celkem náklady na dotované km na příslušném spoji za měsíc celkem tržby na dotované km na příslušném spoji za měsíc celkem průměrné tržby na 1 km na příslušném spoji výše prokazatelné ztráty na příslušném spoji za měsíc celkem průměrná prokazatelná ztráta na 1 km na příslušném spoji, přehled bude dále doplněn o souhrnný údaj za linku celkem, - přehled o neuskutečněných spojích s uvedením důvodů, - přehled o výsledcích přepravních kontrol dodržování tarifní kázně za daný kalendářní měsíc, - přehled rozbor vyhodnocení dat (počet cestujících) při vzájemném použití čipových karet mezi dopravci ČSAD Česká Lípa a.s.; ČSAD Jablonec nad Nisou a.s.; ČSAD Liberec, a.s.; ČSAD Semily, a.s.; Dopravním podnikem Mladá Boleslav, s.r.o.; TRANSCENTRUM bus s.r.o. - přehled o počtu cestujících, kteří byli přepraveni za speciální cenu nebo bezplatně. V případě vyžádání Objednatelem je Dopravce povinen předložit rozbor skutečně ujetých kilometrů a dosažených tržeb na příslušném spoji po dnech. 8. Dopravce a Objednatel se tímto dohodli, že Objednatel je povinen hradit Dopravci prokazatelnou ztrátu vzniklou provozem nepravidelných posilových spojů ke spojům dotovaným, u kterých aktuální kapacita přepravních míst nepokrývá poptávku po přepravní službě a to takto: - úhradou faktury daňového dokladu jednotlivě za 1., 2. a 3. čtvrtletí se splatností 21 dnů s vyúčtováním uplynulého čtvrtletí, - úhradou zálohové faktury za 4. čtvrtletí se splatností 29. prosince daného roku. Tato zálohová faktura bude vystavena na základě výzvy, kterou zašle Objednatel Strana 11 (celkem 49)

12 po zjištění vyúčtování Dopravce za říjen a listopad daného roku. Výše částky bude určena Objednatelem, - úhradou faktury za 4. čtvrtletí s vyúčtováním 4. čtvrtletí a poskytnuté zálohy. 9. Vyúčtování prokazatelné ztráty vzniklé provozem nepravidelných posilových spojů za uplynulé čtvrtletí je Dopravce povinen doložit v písemné a elektronické formě níže uvedenými podklady, které tvoří přílohu faktury a jsou nezbytnou podmínkou jejího uhrazení. U posilového spoje hradí Objednatel Dopravci prokazatelnou ztrátu na stejný rozsah km jako u dotovaného spoje, ke kterému se posilový spoj váže. Údaje budou členěny podle jednotlivých linek a posilových spojů ke spojům dotovaným dle jednotlivých měsíců v daném kalendářním čtvrtletí, a to takto: - počet skutečně ujetých kilometrů dle jednotlivých posilových spojů ke spojům dotovaným a celkový počet km u posilových spojů za linku celkem, - přehled skutečně dosažených tržeb po jednotlivých posilových spojích ke spojům dotovaným a za linku celkem u posilových spojů v této struktuře: datum číslo linky číslo spoje dle jízdního řádu, ke kterému se posilový spoj váže počet posilových spojů za den km na posilovém spoji k příslušnému spoji dle jízdního řádu za den ujeté km na posilových spojích celkem za den ujeté hrazené km na posilových spojích celkem za den náklady na hrazené km na posilových spojích celkem za den tržby na hrazené km na posilových spojích celkem za den průměrné tržby na 1 km na posilových spojích za den výše prokazatelné ztráty na posilových spojích celkem za den, přehled bude doplněn o souhrnný údaj za jednotlivé posilové spoje celkem a za linku celkem. 10. Konečné finanční vyúčtování ztráty se provede ročně na základě účetní závěrky dopravce za daný kalendářní rok, předložené nejpozději do 15. července roku následujícího. Součástí vyúčtování bude stanovisko auditora o oprávněnosti vykazovaných nákladů a použití finančních prostředků plynoucích z této Smlouvy. 11. S údaji, které Objednatel obdrží od dopravce v souvislosti s předmětem této Smlouvy, je Objednatel povinen nakládat jako s informacemi důvěrnými, může jich využívat výhradně kúčelům vyplývajícím z této Smlouvy a není oprávněn je bez souhlasu dopravce zveřejňovat ani je sdělovat třetím osobám. 12. Ustanovení odst. 11. tohoto článku se nevztahuje na poskytování informací, jež je Objednatel povinen poskytnout podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a na poskytování informací kontrolním orgánům v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy. IV. SANKCE 1. Objednatel zaplatí smluvní pokutu za prodlení zálohových plateb nebo plateb za vyúčtování prokazatelné ztráty specifikovaných v Čl. III. této Smlouvy ve výši 0,05 % denně z dlužné částky za každý den prodlení. 2. V případě nedodržení níže uvedených závazků sjednaných touto smlouvou ze strany Dopravce, má Objednatel proti Dopravci právo na zaplacení smluvní pokuty až do výše ,- : za nepředložení požadovaných údajů v elektronické a tištěné (písemné) podobě dle Čl. III. ZÁVAZKY OBJEDNATELE odst. 7. této Smlouvy, Strana 12 (celkem 49)

13 za nepředložení výkazů dle Čl. II. ZÁVAZKY DOPRAVCE bodů č. 3., 6., 7., 8., 12., 16, za neoznámení případné úpravy tarifních podmínek v termínu minimálně 14 dnů před jejich vstupem v platnost dle Čl. II. odst. 9. a to za každý jednotlivý případ. 3. V případě nesplnění povinnosti dle odst. 22. Čl. II. je Objednatel oprávněn požadovat po Dopravci sankci až do výše ,- za každý zjištěný případ zaviněný Dopravcem. 4. V případě nesplnění povinností dle odst. 21. Čl. II. je Objednatel oprávněn požadovat po Dopravci sankci ve výši 0,05 % denně z dlužné částky za každý den prodlení. 5. V případě nedodržení povinnosti stanovené v odst. 24. Čl. II. je Objednatel oprávněn uložit dopravci smluvní pokutu ve výši 5 000,- a dále 100,- za každý den prodlení, na základě záznamu z kontrolního zjištění Objednatele. 6. Pokud Dopravce nezajistí dle odst. 26. v Čl. II. na spojích oznamovací povinnost veškerých nepravidelností a neočekávaných skutečností v průběhu přepravy či tato povinnost nebude řádně splněna, je Objednatel oprávněn požadovat po Dopravci sankci ve výši ,- za každý zjištěný a prokazatelně doložený případ. 7. Jestliže z důvodů zaviněných na straně Dopravce dojde ke zpoždění spoje na lince nebo na spojích č. 3, 18, 25 a 33 na lince č nebo na spoji č. 1 na lince č nebo na spojích č. 11, 12, 13, 14, 15, 18 a 20 na lince č o více než 10 minut či k neobsloužení obsazené zastávky na této lince dle schváleného jízdního řádu či k nezajištění bezodkladného přistavení náhradního vozidla v případě poruchy či jinému obdobnému porušení, je Kraj oprávněn požadovat po Dopravci sankci ve výši ,- za každý zjištěný a prokazatelně doložený případ. 8. Jestliže z důvodů na straně Dopravce dojde ke zpoždění spoje na lince nebo na spojích č. 3, 18, 25 a 33 na lince č nebo na spoji č. 1 na lince č nebo na spojích č. 11, 12, 13, 14, 15, 18 a 20 na lince č o více jak 20 minut (není-li tato skutečnost způsobena vyšší mocí), a to i přesto, že došlo k oznámení této skutečnosti, je Kraj oprávněn požadovat po Dopravci sankci ve výši ,- za každý zjištěný a prokazatelně doložený případ. 9. Jestliže Dopravce nezajistí dle odst. 28. v Čl. II., aby na všech jím spravovaných autobusových nádražích a stanovištích, vč. případů, kde je majitelem či správcem mateřská či sesterská společnost dopravce (majetkově či personálně provázaná), byly stanoveny poplatky za každý jednotlivý vjezd autobusového spoje (nebo výjezd - pouze v případě výchozího spoje) v maximální výši 50,- /spoj zařazený v IDOL (vč. DPH a parkovného), je Objednatel oprávněn požadovat po Dopravci sankci ve výši ,- za každý, po zjištěný a prokazatelně doložený případ a v případě opakovaného zjištění navíc ještě úhradu rozdílu mezi stanovenou maximální výší a skutečně účtovanou cenou poplatku, násobeného počtem poplatkem dotčených spojů a zjištěným počtem provozních dnů. 10. Jestliže Dopravce poruší ustanovení odst. 29. v Čl. II., je Objednatel oprávněn požadovat po Dopravci sankci ve výši ,- za každé započaté procento pod stanovené plnění a kalendářní den. V případě opakovaného a prokazatelně doloženého zjištění je Objednatel oprávněn tyto výkony linek a spojů dle přílohy č. 1 z této smlouvy vyřadit a jejich zajištění řešit jiným způsobem. V. ZÁNIK SMLOUVY 1. Smlouva o závazku zaniká písemnou dohodou účastníků. Strana 13 (celkem 49)

14 2. Dopravce může Smlouvu o závazku vypovědět, pokud se Objednatel ocitne v prodlení s placením uznaného nároku výše prokazatelné ztráty přesahujícím 45 dní. 3. Dopravce může Smlouvu o závazku vypovědět v případě nesouhlasu s výší Smluvní ceny dopravního výkonu, navrženou Objednatelem na následující rok, která je stanovována přílohou č Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu o závazku vypovědět, pokud se Dopravce dopustí podstatného porušení svých povinností. Za podstatné porušení povinností Dopravce se zejména považuje pokud Dopravce: z jakéhokoli důvodu pozbyl podnikatelské oprávnění k provozování silniční motorové dopravy osobní, byl postižen odnětím licence z důvodů dle 15 písm. a), b), nebo c) zákona, neoprávněně ve kterémkoliv dni Doby plnění, omezil či ke stanovenému termínu nezahájil provoz nejméně 5 spojů, které byl podle této Smlouvy o závazku povinen provozovat, nebo ve kterémkoliv týdnu Doby plnění přerušil, omezil či ke stanovenému termínu nezahájil provoz nejméně 15 spojů, které byl podle této Smlouvy o závazku povinen provozovat. 5. Objednatel je dále oprávněn tuto Smlouvu o závazku vypovědět, pokud se Dopravce dopustí opakovaného či trvajícího porušení jakýchkoliv jiných svých povinností dle této Smlouvy o závazku, a příslušné porušení i přes výzvu Objednatele v jím stanovené přiměřené lhůtě neodstraní. 6. Není-li dále stanoveno jinak, končí výpovědní lhůta posledním dnem šestého (6) kalendářního měsíce následujícího po dni doručení výpovědi druhé Smluvní straně. V případech výpovědi dle ustanovení Čl. V. odst. 4. se však namísto výpovědní lhůty dle předchozí věty uplatní výpovědní lhůta jednoho (1) dne od doručení výpovědi Dopravci, pokud tak Objednatel ve svém oznámení o výpovědi stanoví. V případě výpovědi dle ustanovení Čl. V. odst. 3. je Objednatel povinen hradit, po dobu výpovědní lhůty, Dopravci prokazatelnou ztrátu vypočtenou dle poslední stanovené Smluvní ceny dopravního výkonu. VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. Plnění Smlouvy bude vzhledem k případné změně tarifních a nákladových podmínek vyhodnoceno k termínu 30. dubna a 30. září daného roku. 2. Tato Smlouva o závazku veřejné služby se uzavírá na dobu určitou s platností od do Její platnost končí dnem, ve kterém byly urovnány všechny závazky vzniklé z této Smlouvy mezi smluvními stranami. 3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 4. Změny a doplňky této Smlouvy se provádějí formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, které se po podpisu poslední smluvní stranou stanou nedílnou součástí této Smlouvy. 5. Nejsou přípustné vedlejší ústní úmluvy. Změny této smlouvy je třeba realizovat písemnou formou. To platí též pro zrušení povinnosti písemné formy. 6. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, všechny splatností originálu, znichž dvě vyhotovení obdrží Objednavatel a jedno vyhotovení Dopravce. 7. Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, platí pro obě smluvní strany příslušné ustanovení Obchodního zákoníku. Strana 14 (celkem 49)

15 8. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou: 1. příloha č. 1: Seznam linek a spojů včetně výpočtu kilometrů 2. příloha č. 2: Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty 3. příloha č. 3: Cena dopravního výkonu 4. příloha č. 4: Technické a provozní standardy 5. příloha č. 5: Vzor hospodářského listu vozidla 6. příloha č. 6 : Smluvní přepravní podmínky platné pro MHD Česká Lípa 7. příloha č. 7 : Tarif MAD Česká Lípa Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavřely na základě vážné a svobodné vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. V Liberci dne..... Martin Půta hejtman V Semilech dne... V Semilech dne..... Jakub Vyskočil předseda představenstva Ing. Tomáš Roubiček člen představenstva Strana 15 (celkem 49)

16 DOPRAVCE: BUSLINE A.S. SEZNAM LINEK A SPOJŮ VČETNĚ VÝPOČTU KILOMETRŮ PŘÍLOHA Č. 1 (PLATNOST OD DO ) Linka č. Název linky Spoj č. Celkem km Poznámka Česká Lípa - Kravaře - Blíževedly,Skalka Liberec - Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou - Rádlo Jablonec n.nisou Turnov Bedřichov Liberec Jablonec n.nisou Bedřichov Tanvald Kořenov,Jizerka Jablonec n.nisou - Frýdštejn - Hodkovice n.m./ Turnov Tanvald - Jablonec n.nisou - Liberec,,Prům.zóna JIH Jablonec n.nisou - Smržovka - Tanvald - Desná - Harrachov Jablonec n.nisou - Nová Ves n.nisou - Smržovka Jablonec n.nisou - Nová Ves n.nisou - Tanvald - Desná - Harrachov - Rokytnice n.jiz. Tanvald - Desná - Albrechtice v Jiz.h. - Tanvald Tanvald - Šumburk n.d. - Český Šumburk - Světlá - Pustiny - Desná Tanvald -Tanvald,sídliště - Desná 1, 2, 3, 4, 7, 8, 13, 14, 15, 31, 32, 33, 34 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 100, 101, 102, 104 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, , 3, 4, 6, 7, 9, 10, , , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 109, 111, 118, 119, 131, 143 v celé délce cena dopravního výkonu 24,50 /km v celé délce, od zrušen spoj v celé délce , 2, 3, 4, 5, , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 1, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 20, 21, , 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, , 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 101, 103, 105, 107, 109 v celé délce, spoj 7 bez úseku Turnov Jablonec n.n., spoje 2, 13, 14 mimo ZVS LK v celé délce, sezónní linka v celé délce, spoj 3 mimo ZVS; od nový spoj 109 v celé délce cena dopravního výkonu 28,80 /km v celé délce (spoj 55 dotován pouze v úseku 4km); od 1.4. i spoj 55 v celé délce; od nový spoj 9 a zrušen spoj v celé délce v celé délce v celé délce v celé délce; od zrušeny spoje 9 a 12 v celé délce; od zrušeny spoje 35 a 47 Strana 16 (celkem 49)

17 (PLATNOST OD DO ) Linka č. Název linky Spoj č. Celkem km Poznámka Tanvald - Desná - Kořenov - Vysoké n.jiz Tanvald - Desná,otočka Jablonec n.nisou - Maršovice - Pěnčín,Alšovice - Železný Brod Jablonec n.nisou - Maršovice - Skuhrov,Huntířov - Železný Brod Jablonec n.n. - Dol.Č.Studnice Pěnčín,Bratříkov - Žel.Brod Jablonec n.nisou - Zásada - Držkov - Jílové u Držkova - Železný Brod Tanvald - Velké Hamry II - Zásada, Zbytky / Zásada Tanvald - Velké Hamry - Držkov - Vlastiboř / Železný Brod Železný Brod,Jirkov - Železný Brod - Koberovy,Prosíčka / Malá Skála Jablonec n.nisou - Tanvald - Vysoké n.jiz. - Jilemnice - Vrchlabí Liberec - Turnov - Jičín - Hořice - Hradec Králové 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30,32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 53, 54, 57, 101, 103, 105, 106, 110 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 100, 101, 102, 103 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 41, 43, 44, 46, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109,110, 111 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 23, 25, 27, v celé délce; od 2.9. nové spoje 50 a 53; od nové spoje 54, 57 a zrušeny spoje 7, 12, 22 a v celé délce v celé délce v celé délce v celé délce v celé délce v celé délce v celé délce v celé délce Libereckého kraje; od zrušeny spoje 6, 9 a 12 spoje 2 a 3 do jen v úseku LBC- TUR (26 km), spoje 22, 23 a 27 do mimo ZVS; od 1.4. celá linka Libereckého kraje bez výjimek; od nové spoje 18, 25 a 33 Strana 17 (celkem 49)

18 (PLATNOST OD DO ) Linka č. Název linky Spoj č. Celkem km Poznámka Liberec Jablonec n.nisou - Turnov - Hradec Králové - Brno Liberec - Jablonec n.n.- Tanvald - Jilemnice -Vrchlabí - Trutnov Jičín Mladějov Sobotka Vyskeř - Turnov 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, , 2, 100, 101, , 2, 3, 4, 5, 6, 7, Jičín - Horka u St. Paky - Trutnov 2, 3, 8, Jičín - Valdice - Dřevěnice - Soběraz - Železnice - Kyje 6, Turnov - Hrubá Skála - Jičín 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Harrachov-Rokytnice n.jiz.-vrchlabí- Janské Lázně-Pec p.sněžkou-hor.malá Úpa 3, 4, 101, Semily Chuchelna,Kozákov Rovensko p.tr. Holín,Prachov Jičín 5, 6, 7, Semily Chuchelna,Kozákov Vyskeř Turnov Malá Skála Chuchelna,Kozákov - Semily Rokytnice n.jiz. - Vysoké n.jiz. - Bozkov - Semily - Mladá Boleslav - Praha Semily - Turnov - Mladá Boleslav Vysoké n.jiz. - Semily - Turnov - Mladá Boleslav - Praha Rokytnice n. Jiz. - Jilemnice - Dvůr Králové n.l. - Hradec Králové Vítkovice,Horní Mísečky - Jilemnice - Turnov - Praha 3, , 2, 3, , 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, , 2, 5, , 2, 3, 4, 5, 6, 7, spoje 19 a 32 do mimo ZVS, spoj 28 nezajíždí do LK; od 1.4. celá linka Libereckého kraje bez výjimek Libereckého kraje; od linka zrušena sezónní linka spoje 5, 6, 7, 10, 13 mimo ZVS LK spoje 14 a 12 mimo ZVS LK sezónní linka sezónní linka sezónní linka sezónní linka spoje 4 a 5 mimo ZVS Libereckého kraje; od 1.5. nové spoje 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20 s cenou dopravního výkonu 29,17 /km spoj 11 mimo ZVS Libereckého kraje spoje 9 a 10 mimo ZVS Strana 18 (celkem 49)

19 (PLATNOST OD DO ) Linka č. Název linky Spoj č. Celkem km Poznámka Semily - Lomnice n.pop. - Nová Paka - Jičín - Hořice - Hradec Králové Rokytnice n.jiz. - Jilemnice - Jičín - Mladá Boleslav - Praha Rokytnice n.jiz. - Harrachov - Turnov - Praha 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 22, , 2, 3, 5, 7, 8, , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, spoje 8, 9, 17 a 20 v celé délce (11 km), spoj 4 mimo ZVS LK; od zrušeny spoje 8, 9, 17 a 20 bez spoje 4 bez spojů 13 a Všeň Turnov Turnov,Vesecko 1, 5, 13, 16, 22, 23, 24, 25, v celé délce Turnov Kacanovy 4, 7, 8, 13, 14, 15, v celé délce Turnov - Přepeře 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 19, Modřišice/Ohrazenice 28, v celé délce Turnov,nemocnice aut.nádr. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, v celé délce; od Terminál u žel.st. - Ohrazenice 25 nové spoje 23 a Mírová p. Kozákovem, Sekerkovy 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, v celé délce, spoje Loučky - Turnov - Turnov,Bukovina 16, 18, 19, 21, 22, 28 a 27 mimo ZVS Turnov - Malá Skála,Vranové - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Jablonec n.nisou 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, v celé délce Turnov - Troskovice,Křenovy 2, 3, 4, 7, 8, 9, 22, v celé délce Turnov - Vyskeř 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, v celé délce Turnov - Rovensko p.tr. - Holenice 1, 2, 4, 5, 6, 7 v celé délce, spoj mimo ZVS Libereckého kraje; Turnov - Loukov - Březina - Mnichovo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, od Hradiště 14 zrušeny spoje 7, 8, 13 a Turnov - Český Dub Turnov - Sychrov - Vlastibořice - Kobyly Turnov - Přepeře - Příšovice - Svijany 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 205, 206 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 19, 20, 25, 28, 29, 30, v celé délce Turnov - Sobotka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Turnov - Mnichovo Hradiště 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 16, Turnov - Sychrov - Trávníček - Český Dub Lomnice nad Pop. - Železnice - Valdice - Jičín v celé délce; od nové spoje 205 a 206 v celé délce; od nové spoje 7, 9, 10 a 12 Libereckého kraje Libereckého kraje v celé délce 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, Libereckého kraje Strana 19 (celkem 49)

20 (PLATNOST OD DO ) Linka č. Název linky Spoj č. Celkem km Poznámka Semily Turnov Liberec Varnsdorf Dolní Poustevna Semily - Chuchelna,Komárov - Radostná p. K.,Kozákov - Turnov 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 15, , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, Semily - Rovensko p.tr. 2, 4, 7, LK do pouze spoj 7, ostatní spoje mimo ZVS LK; od 1.4. celá linka LK v ZVS; od v ZVS LK úsek Liberec Nový Bor, spoj 15 mimo ZVS v celé délce v celé délce, spoj 1 mimo ZVS Semily - Košťálov - Bělá - Svojek - 2, 3, 4, 5, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, Lomnice n.pop. 22, 24, 27, 50, v celé délce Turnov - Tatobity - Semily 1, 4, 5, 6, 7, 8, v celé délce Lomnice n.pop. - Košťálov - Libštát - Bělá - Svojek,Tample 1, v celé délce Semily - Turnov,Valdštejnsko 1, 2, 3, 4, v celé délce Lomnice nad Popelkou - Turnov 2, 4, 5, 7, 8, 10, 13, 15, 16, 18, 21, 25, 26, 40, 41, 42, Lomnice nad Pop. - Semily 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 41, v celé délce , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Lomnice n.pop. - Rovensko p.tr. - 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, Hrubá Skála,Borek 24, 26, 28, 30, 31, 32, Lomnice n.pop. - Syřenov - Žďár u Kumb. - Lomnice n.pop. Lomnice nad Pop. - Semily - Železný Brod - Jablonec n.nisou - Liberec Semily - Železný Brod Turnov - Koberovy - Železný Brod - Líšný - Malá Skála Turnov - Malá Skála,Vranové - Železný Brod Turnov - Koberovy - Železný Brod Rokytnice n.jiz.- Jablonec n.jiz.- Jilemnice - Vrchlabí Rokytnice n.jiz.- Jablonec n.jiz. - Harrachov Harrachov,FIT FUN - Harrachov,centrum - Harrachov,žel.st./- Kořenov,žel.st. Jablonec n.jiz. - Rokytnice n.jiz.- Paseky n.jiz.. v celé délce, spoj 23 mimo ZVS v celé délce, spoj 29 mimo ZVS 2, 3, 4, 5, 6, v celé délce 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, v celé délce 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 1, 2, 5, 6, 8, 11, 14, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 40, 41, 43, 44, 47, 50, 51, 53, 54, v celé délce, spoj 5 mimo ZVS v celé délce 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, v celé délce 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 21, 100, 101, 102, 103, 105 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 110, 111, 114, 115, 118, 119, 122, 123 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 31, 32, 33, 34, 35, 6, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, v celé délce Libereckého kraje; od nové spoje 102 a v celé délce v celé délce; od nové spoje 12, a 52 a zrušen spoj 21 3, 4, 8, 9, 10, v celé délce Strana 20 (celkem 49)

č. OLP/158/2009 uzavřené dne mezi Libereckým krajem a OSNADO spol. s r.o.

č. OLP/158/2009 uzavřené dne mezi Libereckým krajem a OSNADO spol. s r.o. Dodatek č. 3 k Dohodě o úplném znění Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu základní dopravní obslužnosti Libereckého pro období od roku 2004

Více

Liberecký kraj a Die Länderbahn GmbH DLB, organizační složka

Liberecký kraj a Die Länderbahn GmbH DLB, organizační složka Liberecký kraj a Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje číslo smlouvy: OLP/2564/2016

Více

č. OLP/156/2009 2. Obchodní společnost: KAD, spol. s r.o. Krkonošská automobilová doprava Vrchlabí Vápenická 475, 543 01 Vrchlabí IČ: 49812947

č. OLP/156/2009 2. Obchodní společnost: KAD, spol. s r.o. Krkonošská automobilová doprava Vrchlabí Vápenická 475, 543 01 Vrchlabí IČ: 49812947 Dodatek č. 5 k Dohodě o úplném znění Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu základní dopravní obslužnosti Libereckého pro období od roku 2004

Více

č. OLP/548/2010 uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 1. Liberecký kraj Se sídlem: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 IČ: 70891508

č. OLP/548/2010 uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 1. Liberecký kraj Se sídlem: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 IČ: 70891508 Dodatek č. 9 ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu základní dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období od roku 2010 do roku 2014

Více

č. OLP/159/2009 uzavřené dne 25.2.2009 mezi Libereckým krajem a COMPAG SEVER s.r.o.

č. OLP/159/2009 uzavřené dne 25.2.2009 mezi Libereckým krajem a COMPAG SEVER s.r.o. Dodatek č. 1 k Dohodě o úplném znění Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu základní dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období od roku

Více

5. Berlín, Benecko, Hradec Králové 6. Harrachov, Rokytnice 7. Semily, Lomnice n.p., Svojek 8. Horní Mísečky, Špindlerův Mlýn, Praha

5. Berlín, Benecko, Hradec Králové 6. Harrachov, Rokytnice 7. Semily, Lomnice n.p., Svojek 8. Horní Mísečky, Špindlerův Mlýn, Praha 1. Zájezdy 2. zájezdy 3. Horní Branná, Vrchlabí, Trutnov 4. Zálesní Lhota, Jablonec n.n., Liberec, Ústí nad Labem 5. Berlín, Benecko, Hradec Králové 6. Harrachov, Rokytnice 7. Semily, Lomnice n.p., Svojek

Více

Liberecký kraj a Dopravní podnik města Liberce, a.s.

Liberecký kraj a Dopravní podnik města Liberce, a.s. Liberecký kraj a Dopravní podnik města Liberce, a.s. Smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu základní dopravní obslužnosti Libereckého kraje

Více

I. Smluvní strany. II. Všeobecná ustanovení

I. Smluvní strany. II. Všeobecná ustanovení SMLOUVA o veřejných službách v přepravě cestujících na rok 2017 uzavřená ve smyslu zák. č. 194/2010 Sb. o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, v platném znění a podle 1746,

Více

Dodatek č. 4. uzavřené níže zmíněného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Dodatek č. 4. uzavřené níže zmíněného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami: Dodatek č. 4 SMLOUVY O ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY VE MĚSTSKÉ AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ K ZAJIŠTĚNÍ OSTATNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI MĚSTA ČESKÁ LÍPA NA VYMEZENÝCH LINKÁCH MĚSTA ČESKÁ LÍPA A OBCE SOSNOVÁ uzavřené níže

Více

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 SMLOUVA o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé dopravci poskytováním žákovského jízdného v rámci závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě Článek 1 SMLUVNÍ

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

Smlouva o závazku veřejné služby

Smlouva o závazku veřejné služby U%\ (, ýň KUJCP01AJ3CB /fciž> vv // '^ 2/ d o 7 * xw kr*.v' Smlouva o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou č. 010/09/46/00/14 (dodatek

Více

Přehled počtu přepravených cestujících na vybraných linkách osobní dopravy na území Libereckého kraje v typický den roku (dle prodaných jízdenek)

Přehled počtu přepravených cestujících na vybraných linkách osobní dopravy na území Libereckého kraje v typický den roku (dle prodaných jízdenek) Příloha č. 4 Přehled počtu přepravených cestujících na vybraných linkách osobní dopravy na území Libereckého kraje v typický den roku (dle prodaných jízdenek) datum pro počet cestujících dle prodaných

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva)

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) I. Smluvní strany Obec: HLÍNA sídlo: Hlína, ev.č.19, 664 91 Ivančice IČO: 00488135 zastoupena: starostou obce Milošem Dostalým číslo bankovního účtu:

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Více

ÚSTECKÝ KRAJ Krajský úřad

ÚSTECKÝ KRAJ Krajský úřad ÚSTECKÝ KRAJ Krajský úřad Smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění Číslo smlouvy: Článek I.

Více

VZOR Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

VZOR Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Příloha č. 2. Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 2017 VZOR Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Více

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících 1. Město Mariánské Lázně sídlem: Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně jehož jménem jedná: Ing. Petr Třešňák, starosta města IČ: 002 54 061 DIČ: CZ00254061

Více

1 1 500 001 Kravaře - Česká Lípa 31.12.2012 2

1 1 500 001 Kravaře - Česká Lípa 31.12.2012 2 Příloha č. 5 Přehled licencí vydaných Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem pravy, k provozování veřejné vnitrostátní linkové osobní pravy na území Libereckého kraje platných v roce 2008 1 1 500 001

Více

ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ 12/2015 Semilsko, Jilemnicko, Turnovsko

ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ 12/2015 Semilsko, Jilemnicko, Turnovsko ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ 12/2015 Semilsko, Jilemnicko, Turnovsko KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 V Liberci dne 1. 12. 2015 Seznam změn platných

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Liberecký kraj a TRANSCENTRUM bus s.r.o.

Liberecký kraj a TRANSCENTRUM bus s.r.o. Liberecký kraj a TRANSCENTRUM bus s.r.o. Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje číslo smlouvy:

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/2181/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/2181/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPrSML/2181/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 709/34, 750 11

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č.

Více

Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Česká Třebová č.j /2016/RMI/MJA/SML/66

Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Česká Třebová č.j /2016/RMI/MJA/SML/66 Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Česká Třebová č.j. 13775/2016/RMI/MJA/SML/66 uzavřená podle 10a zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0445/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0445/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0445/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace číslo smlouvy: SML/./2017 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené Pavlem Košutkem, náměstkem primátora se sídlem Přerov, Bratrská 709/34,

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

/ f / W ^ f ^ ^., KUJCP019U4BR

/ f / W ^ f ^ ^., KUJCP019U4BR Á / f / W ^ f ^ ^., KUJCP019U4BR Smlouva o zavazku verejne služby k zajištění základní dopravní obslužnosti Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou č. 010/09/59/00/08 (dodatek č.8) uzavřená podle 19

Více

Dodatek č.1. ke smlouvě o poskytnutí dotace na celoroční činnost č. 2/2016 ze dne

Dodatek č.1. ke smlouvě o poskytnutí dotace na celoroční činnost č. 2/2016 ze dne Dodatek č.1 ke o poskytnutí dotace na celoroční činnost č. 2/2016 ze dne 25.4.2016 uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem

Více

Kravaře - Česká Lípa x) Česká Lípa - Stráž pod Ralskem - Hamr na Jezeře

Kravaře - Česká Lípa x) Česká Lípa - Stráž pod Ralskem - Hamr na Jezeře Příloha č. 7 Přehled licencí vydaných Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem pravy, k provozování veřejné vnitrostátní linkové osobní pravy na území Libereckého kraje platných v roce 2009 1 1 500 001

Více

I. SMLUVNÍ STRANY II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. SMLUVNÍ STRANY II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Evidenční číslo smlouvy: 9122/2016/SKT/HAD/SMLD/28 Smlouva o poskytnutí finanční dotace z Programu na podporu sportovní činnosti a odměn trenérům mládeže pro rok 2016 uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000

Více

Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/932/2014

Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/932/2014 Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/932/2014 Smluvní strany: Liberecký kraj sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem

Více

Obec Chodský Újezd,Chodský Újezd 71, zastoupená starostou obce panem Ing. Jiřím Dufkou IČO (poskytovatel)

Obec Chodský Újezd,Chodský Újezd 71, zastoupená starostou obce panem Ing. Jiřím Dufkou IČO (poskytovatel) 1 Smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

Příloha č. 3 usnesení č. Usn RMC /2016 Rady městské části Praha 8 ze dne. 2016

Příloha č. 3 usnesení č. Usn RMC /2016 Rady městské části Praha 8 ze dne. 2016 Příloha č. 3 usnesení č. Usn RMC /2016 Rady městské části Praha 8 ze dne. 2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace (mikrograntu) z rozpočtu Městské části Praha 8 na..na rok 2016 (VZOR) číslo: (uzavřená

Více

Dodatek číslo 7 ke smlouvě č. 010/09/043/00/00 evidovaný pod č. 010/09/043/00/07 o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě

Dodatek číslo 7 ke smlouvě č. 010/09/043/00/00 evidovaný pod č. 010/09/043/00/07 o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě Příloha návrhu č. 214/ZK/14 Dodatek číslo 7 ke smlouvě č. 010/09/043/00/00 evidovaný pod č. 010/09/043/00/07 o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě dle ust. 39 až 39b zákona č. 266/1994

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Česká Lípa v rámci Programu regenerace městských památkových zón a rezervací

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Česká Lípa v rámci Programu regenerace městských památkových zón a rezervací rezervací Strana 1 (celkem 5) Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Česká Lípa v rámci Programu regenerace městských památkových zón a rezervací Smluvní strany: Město Česká

Více

Dodatek č. 16 ke S M L O U V Ě

Dodatek č. 16 ke S M L O U V Ě Dodatek č. 16 ke S M L O U V Ě O ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY A ÚHRADĚ PROKAZATELNÉ ZTRÁTY Z PROVOZU MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY VE STATUTÁRNÍM MĚSTĚ ÚSTÍ NAD LABEM uzavřený mezi Statutárním městem Ústí nad Labem

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Obec Hrádek, Hrádek u Znojma

Obec Hrádek, Hrádek u Znojma VZOR Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Hrádek číslo: (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) mezi: Poskytovatelem dotace: Obcí

Více

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů tuto

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů tuto Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje kapitoly 914 04 působnosti č. OLP/14/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 8. 1. 2013 usnesením č. 52/13/RK Smluvní strany:

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0447/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0447/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0447/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

SMLOUVA O DÍLO. S M L O U V U O D Í L O (dále jen Smlouva ) I. PŘEDMĚT SMLOUVY

SMLOUVA O DÍLO. S M L O U V U O D Í L O (dále jen Smlouva ) I. PŘEDMĚT SMLOUVY Příloha č. 2 Návrh smlouvy o Dílo SMLOUVA O DÍLO 1/ Obec Teplice nad Bečvou se sídlem: Teplice nad Bečvou 53, 753 01 Teplice nad Bečvou IČ 00636622 DIČ CZ00636622 zast: Ing. Jan Kubát na straně jedné jako

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0457/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0457/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0457/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov

Více

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 1

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 1 VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 1 Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů,

Více

D O D A T E K Č. 1. Krajský úřad. Číslo objednatele: 2721/2009

D O D A T E K Č. 1. Krajský úřad. Číslo objednatele: 2721/2009 Krajský úřad Číslo objednatele: 2721/2009 D O D A T E K Č. 1 KE SMLOUVĚ O ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY VE VEŘEJNÉ DRÁŽNÍ OSOBNÍ DOPRAVĚ K ZAJIŠTĚNÍ ZÁKLADNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚZEMNÍHO OBVODU ÚSTECKÉHO KRAJE

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Tochovice č. 1/2016 m e z i: Obec Tochovice Tělovýchovná Jednota Tochovice

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Tochovice č. 1/2016 m e z i: Obec Tochovice Tělovýchovná Jednota Tochovice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Tochovice č. 1/2016 (dále jen Smlouva ) podle 10a a násl. zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Článek I Předmět smlouvy

Článek I Předmět smlouvy SML/MMPr/2280/2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu statutárního města Přerova podle 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany Odběratel - objednatel Mateřská škola Ostrava Dubina, F. Formana 13, příspěvková organizace sídlo: F. Formana 251/13, 700 30 Ostrava Dubina zastoupena: Bc. Martinou Rakovou

Více

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE TEXT SMLOUVY BUDE DÁLE UPŘESNĚN PŘI SCHVALOVÁNÍ DOTACÍ Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve

Více

Přehled linek veřejné linkové osobní dopravy provozovaných na území Libereckého kraje v roce 2006

Přehled linek veřejné linkové osobní dopravy provozovaných na území Libereckého kraje v roce 2006 1 / 12 Přehled linek veřejné linkové osobní dopravy provozovaných na území kého e v roce 2006 1 000 218 2 000 233 3 000 269 4 000 404 5 000 427 Špindlerův Mlýn Harrachov - -Bautzen - Dresden - Berlin -

Více

Veřejnoprávní smlouva č. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Český Těšín

Veřejnoprávní smlouva č. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Český Těšín Příloha č. 3: Program města Český Těšín pro poskytování účelových dotací na zachování a obnovu vybraných historických prvků v Městské památkové zóně Český Těšín pro rok 2017 Veřejnoprávní smlouva č. o

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Ludslavice číslo:

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Ludslavice číslo: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Ludslavice číslo: 2016 0003 (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) mezi: Poskytovatelem

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015 1. Město Nové Město na Moravě sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené: Michalem Šmardou, starostou města IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Více

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Č.j. : 20435/2007 32 Číslo v CES : 4072 Číslo úkolu : Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem : Staroměstské nám. 6 Praha 1, 110 15 zastoupená

Více

Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Předmět a účel smlouvy

Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Předmět a účel smlouvy PŘÍKAZNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Číslo smlouvy: 15/181-0 Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 IČ: 00

Více

SMLOUVA. I. Smluvní strany

SMLOUVA. I. Smluvní strany SMLOUVA o poskytnutí účelové finanční dotace na činnost Sboru dobrovolných hasičů Chotíkov na rok 2016 I. Smluvní strany Obec Chotíkov Se sídlem: Chotíkov 118 IČO: 00257834 DIČ: CZ 00257834 zastoupená:

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/1161/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/1161/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/1161/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 709/34, 750 11

Více

III. Práva a povinnosti stran

III. Práva a povinnosti stran II. Splatnost peněžních prostředků 1. Poskytovatel poskytne příjemci dotaci podle čl. I. této smlouvy převodem na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 14 dnů od uzavření této smlouvy.

Více

Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky. Závazný vzor návrhu smlouvy. Přeprava osob, Mariánské Lázně

Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky. Závazný vzor návrhu smlouvy. Přeprava osob, Mariánské Lázně Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky Závazný vzor návrhu smlouvy Č.j. ZSM-78/OVZ-2016 Přeprava osob, Mariánské Lázně ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 1 SMLOUVA o poskytování

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015 Smluvní strany Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ: 00260428 DIČ: CZ00260428 bankovní

Více

Kupní Smlouva o zajištění služeb

Kupní Smlouva o zajištění služeb Kupní Smlouva o zajištění služeb uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0377/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0377/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0377/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Změny jízdních řádů ČSAD Jablonec nad Nisou a.s. od 13. prosince 2009

Změny jízdních řádů ČSAD Jablonec nad Nisou a.s. od 13. prosince 2009 Změny jízdních řádů ČSAD Jablonec nad Nisou a.s. od 13. prosince 2009 Neděle 13. prosince 2009 je termínem celostátní změny jízdních řádů. K tomuto datu dochází i ke změnám v jízdních řádech linek ČSAD

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

D O H O D A. Článek I Účel poskytnutí příspěvku

D O H O D A. Článek I Účel poskytnutí příspěvku D O H O D A o poskytnutí příspěvku na úhradu mzdových nákladů mentora spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. f[xxxxxxx] uzavřená mezi Úřadem práce České republiky zastupující

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2016004 Smluvní strany: MĚSTO DOKSY se sídlem: náměstí Republiky čp. 193, 472 01 Doksy zastoupené: starostkou Města Doksy, Ing. Evou Burešovou IČ : 00260444

Více

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky Příloha č. 2 Dne 2010 uzavřeli Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 IČ: 49777700 DIČ: CZ49777700 se sídlem 326 00 Plzeň, Částkova 78 zastoupené Ing. Tomášem Vláškem, ředitelem (dále jen objednatel)

Více

SMLOUVU. Preambule. Článek 1 Předmět a místo plnění

SMLOUVU. Preambule. Článek 1 Předmět a místo plnění Příloha č. 1 Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí Jednající: Mgr. Kateřinou Šiškovou, Odbor kancelář ministryně a public relations Sídlo: Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, PSČ 128 01

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Nového Města na Moravě (dále jen smlouva )

Smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Nového Města na Moravě (dále jen smlouva ) 1. Město Nové Město na Moravě sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené: Michalem Šmardou, starostou IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900 bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Článek 1 Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Článek 1 Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Článek 1 Smluvní strany 1.1. Objednatel: Obchodní jméno : Město Semily Sídlo : Husova 82, 513 13 Semily Zastoupený

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa B /2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa B /2015 Smluvní strany Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa B08-7368/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ: 00260428 DIČ: CZ00260428 bankovní spojení:

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části Smlouva č.:2016/00322/oe-or Poskytovatel dotace: Městská část Praha 3 Sídlem: Havlíčkovo nám. 700/9, Praha 3 zastoupená: Ing. Vladislavou

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže uvedeného dne,

Více

SMLOUVA o poskytnutí grantu č. S-16

SMLOUVA o poskytnutí grantu č. S-16 SMLOUVA o poskytnutí grantu č. S-16 město Lipník nad Bečvou Sídlo: náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou IČO: 00301493 Zastoupené: Ing. Miloslavem Přikrylem, starostou Bankovní spojení: Číslo

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany:

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB Smluvní strany:., se sídlem, IČ:.., DIČ:.., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném., oddíl., vložka, jednající. bankovní spojení:, číslo účtu:., (dále též Poskytovatel

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Č. /2012

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Č. /2012 Příloha č. 1 návrhu usnesení SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Č. /2012 Statutární město Pardubice se sídlem: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice identifik.

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2015 Bod pořadu jednání: Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU VÍTKOVICE HOLDING, a.s. a [ ] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU PRO AUDIT 1.1. VÍTKOVICE HOLDING, a.s., Článek I. Smluvní strany se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ: 258

Více

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů uzavřená dle 652 a násl. Obchodního zákoníku mezi Zastoupeným: Cestovní kancelář: CK KLEA s.r.o. Sídlo: Okružní 560, Dolní Smržovka, Tanvald, 468 41 Kontaktní

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů tuto

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů tuto Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje kapitoly 914 04 působnosti č. OLP/1663/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 8. 1. 2013 usnesením č. 52/13/RK Smluvní

Více

Smluvní strany. v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Smluvní strany. v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 Smlouva o podmínkách tramvajové dopravy, provozování náhradní autobusové dopravy, úhradě ceny za navýšení vozových km tramvajové dopravy a úhradě ceny za náhradní autobusovou dopravu. Číslo smlouvy dopravce:

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh Čj.: MULA 11601/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 56.12 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh z rozpočtu města Lanškroun uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0406/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0406/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0406/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov

Více

Poř. Obec s rozšíř. Poř. 3. Jablonec n.n. 1. Jablonec nad Nisou 1 Bedřichov 1 2 Dalešice 1 48 (nově k 3 Jablonec nad Nisou

Poř. Obec s rozšíř. Poř. 3. Jablonec n.n. 1. Jablonec nad Nisou 1 Bedřichov 1 2 Dalešice 1 48 (nově k 3 Jablonec nad Nisou POÚ Poř. č. Obec - Město Počet okrsků 1. Česká Lípa 1. Česká Lípa 1 Blíževedly 1 2 Bohatice 1 3 Česká Lípa 47 4 Holany 1 5 Horní Libchava 1 6 Horní Police 1 7 Jestřebí 1 8 Kozly 1 9 Kravaře 2 10 Kvítkov

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

SMLOUVA O DÍLO. ev. číslo smlouvy:

SMLOUVA O DÍLO. ev. číslo smlouvy: ev. číslo smlouvy: SMLOUVA O DÍLO 1. Karlovarský kraj Sídlo: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168 Zastoupený: Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Jakub Pánik, náměstek

Více

D O H O D A. o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. MEA-V-10/2016.

D O H O D A. o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. MEA-V-10/2016. D O H O D A o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. MEA-V-10/2016 uzavřená mezi Úřadem práce České republiky zastupující osoba: Mgr. Petr Blecha,

Více