Pořízení konvektomatu pro Školní jídelnu Ivančice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pořízení konvektomatu pro Školní jídelnu Ivančice"

Transkript

1 Školní jídelna Ivančice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Na Brněnce 1, ZADÁVACÍ Ivančice DOKUMENTACE Soubor dokumentů, údajů, požadavků a podmínek zadavatele, které vymezují předmět veřejné zakázky na dodávku v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky a uzavření smlouvy s vybraným uchazečem. Zadání veřejné zakázky malého rozsahu Pořízení konvektomatu pro Školní jídelnu Ivančice v souladu s ustanovením 6, 12 odst. 3) a 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Zpracovali: Ing.Bohumil Smutný, Ing. Halka Žaludová Datum: Kontroloval: Výběrová komise Datum:

2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POŽADAVKY A PODMÍNKY ZADAVATELE PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Obsah: 1) Identifikační údaje zadavatele 2) Vymezení předmětu veřejné zakázky 3) Termín plnění zakázky 4) Obchodní podmínky 4.1. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 4.2. Podmínky, za nichž je možno překročit nabídkovou cenu 4.3. Platební podmínky 4.4. Záruka 5) Požadavky na varianty nabídky 6) Návrh smlouvy 7) Požadavky na obsahové členění a formu zpracování nabídky a jejího předložení 8) Požadavek na splnění kvalifikace uchazeče (dodavatele) 9) Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni 10) Lhůty 11) Jistota 12) Podávání nabídek 13) Způsob hodnocení nabídek 14) Další doplňující informace a pokyny pro zpracování nabídky 15) Další podmínky Příloha č. 1: Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních kritérií uchazeče o zakázku Příloha č. 2: Prokázaní splnění technických kvalifikačních předpokladů Příloha č. 3: Prohlášení o pravdivosti údajů v nabídce a připravenosti splnit podmínky zadání VZ Příloha č. 4: Krycí list nabídky vzor formuláře Příloha č. 5: Technické specifikace konvektomatu Příloha č. 6: Specifikace prací 2

3 1) Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel: Školní jídelna Ivančice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Na Brněnce 1, Ivančice Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Ing. Halka Žaludová, ředitelka Tel.: Bankovní spojení: KB Ivančice, č.ú /0100 IČ: DIČ: CZ Kontaktní osoby zadavatele ve věcech veřejné zakázky: Ing. Halka Žaludová tel.č ) Vymezení předmětu veřejné zakázky: Předmětem plnění veřejné zakázky je: 2.1. Předmět díla: POŘÍZENÍ KONVEKTOMATU Předmětem veřejné zakázky je dodávka konvektomatu vč. prací a příslušenství dle specifikací uvedených v zadávací dokumentaci Popis prostředí: V současné době je ve varně Školní jídelny jeden funkční a druhý nefunkční konvektomat. Nově pořízený nahradí nefunkční konvektomat. 2.3 Předmět plnění veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dodávku konvektomatu vč. montáže dle specifikací uvedených v přílohách č. 5,6. Konvektomat musí splňovat všechny bezpečnostní a hygienické předpisy platné pro veřejné stravování, především provedení z hlediska nezávadnosti materiálů, neostrých hran a rohů, bezpečných otevíracích a zavíracích prvků, netoxických materiálů a materiálů splňujících předepsaná hygienická pravidla. Dále musí splňovat funkční požadavky, musí být zaručeno bezpečné ovládání. Jednotlivé části předmětu plnění musí být nové, tzn. Zadavatel nepřipouští nabídku použitého zboží. Dodavatel písemně garantuje splnění bezpečnostních a hygienických norem platných minimálně na území ČR. Tuto povinnost doloží uchazeč čestným prohlášením o splnění bezpečnostních a hygienických norem pro Českou republiku v rozsahu dodávek gastronomického zařízení. Uchazeč v souladu s technickými požadavky příloh č. 5,6 přesně vyspecifikuje nabízené technické řešení. V případě, že Uchazečem nabízené technické řešení nesplní minimální požadavky uvedené v přílohách č. 5,6, vyhrazuje si Zadavatel právo takovou nabídku z hodnocení vyřadit. 3

4 3) Předpokládané termíny a místo plnění zakázky: Termín dodání předmětu VZ nejdříve: Termín dodání předmětu VZ nejpozději do: Místo předání díla: 4 po uzavření kupní smlouvy do tří týdnů od uzavření kupní smlouvy Školní jídelna Ivančice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Na Brněnce 1, Ivančice Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení. 4) Obchodní podmínky: Zadavatel v souladu s ustanovením 44 zákona č. 137/2006 Sb. stanovuje závazně podmínky, které musí být dodrženy v nabídce uchazeče: 4.1. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny: Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky a za jednotlivé součásti veřejné zakázky. Cena bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací a bude definována jako cena nejvýše přípustná (maximální) ve smyslu zákona č. 526/90 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, Obchodního zákoníku a zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění. Uchazeč vypracuje a se svou nabídkou odevzdá položkový rozpočet nákladů s přesností pokud možno co největší, vycházející z příloh č. 5,6. Takto vypracovaný položkový rozpočet bude podkladem pro uzavření Smlouvy o dílo, pro účely běžného vyhodnocování smluvních prací a dodávek, pro účely fakturace a pro účely oceňování případných změn rozsahů prací. Veškeré ceny musí být uvedeny vč. dopravy do místa plnění veřejné zakázky, tj. do sídla Školní jídelna Ivančice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Na Brněnce 1, Ivančice a včetně veškerých prací zahrnutých ve specifikaci příloh č. 5, Podmínky, za nichž je možno překročit nabídkovou cenu: Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny bez DPH, nabídková cena vč. DPH může být překročena pouze v případě změny sazby DPH Platební podmínky: Zadavatel neposkytuje zálohy. Konečná faktura bude předložena současně s předáním kompletního díla na základě předávacího protokolu se splatností do 30 dnů od prokazatelného doručení. Faktura za dílo bude vystavena zhotovitelem a zaslána na adresu: Školní jídelna Ivančice okres Brno-venkov příspěvková organizace Na Brněnce Ivančice 4.4. Záruka: Na dílo bude poskytnuta plná záruka uvedená v nabídce, a to v délce minimálně 24 měsíců. (Příloha č.5). 5) Požadavky na varianty nabídky: Variantní vypracování nabídek se nepřipouští.

5 6) Návrh smlouvy Uchazeč je povinen předložit vlastní návrh smlouvy, který bude zahrnovat obchodní podmínky dle bodu 4). V návrhu smlouvy je nutné vyspecifikovat minimálně tyto důležité body: - cenu - záruční podmínky - servisní podmínky - termín dodání - nesmí být delší, než 3 týdny od data uzavření kupní smlouvy - odstoupení od smlouvy - platební podmínky - sankce (za nedodání díla ve stanoveném termínu apod.) Návrh smlouvy musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Návrh smlouvy dodá uchazeč též v elektronické formě na nosiči dat (CD, DVD, příp. flash disk). 7) Požadavky na obsahové členění a formu zpracování nabídky a jejího předložení: Zadavatel požaduje, aby nabídka všech uchazečů (z důvodu snadného porovnání a pro potřeby vyhodnocení) byla členěna shodným způsobem a aby obsahovala tyto složky (kapitoly): a) KRYCÍ LIST NABÍDKY Pro sestavení krycího listu uchazeč závazně použije vzor formuláře, který je přílohou č. 4 zadávací dokumentace. b) OBSAH NABÍDKY Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol). Krycí list musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. c) KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY d) TECHNICKÝ POPIS v souladu se zadávací dokumentací včetně specifikací v souladu s přílohami č. 5, 6 zadávací dokumentace e) VYPRACOVANÝ NÁVRH SMLOUVY O DÍLO f) DALŠÍ ÚDAJE Nabídka bude předložena v jednom originále v písemné formě, v českém jazyce. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou. 8) Požadavek na splnění kvalifikace uchazeče (dodavatele): Uchazeč je povinen prokázat splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů dle ZVZ. 5

6 V souladu s 62 prokazuje uchazeč splnění kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že uchazeč kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle 82 ZVZ, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení 82 odst. 4. ZVZ. Pravost a stáří předložených dokladů se řídí dle ust. 57 nebo dle ust. 127 odst. 4 ZVZ. Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou podle 58 ZVZ, bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Zadavatel uchazeči vyloučení z účasti v zadávacím řízení bezodkladně písemně oznámí s uvedením důvodů. K prokázání základních kvalifikačních předpokladů (dále jen ZKP ) uchazeč předloží následující: k prokázání ZKP dle ust. 53 odst. 1 písm. a) až k) ZVZ uchazeč předloží řádně vyplněné čestné prohlášení, které musí být datováno a podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče; uchazeč může pro předložení čestného prohlášení využít vzorový Formulář - Příloha č.1. PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Profesní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží: výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán, doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění, TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Technické kvalifikační předpoklady (dále jen TKP ) uchazeč prokáže následujícím způsobem: K prokázání TKP dle ust. 56 odst. 1 písm. a) ZVZ uchazeč předloží ve své nabídce v jednom vyhotovení seznam významných dodávek realizovaných uchazečem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu, přičemž: seznam musí být zpracován formou čestného prohlášení dle vzoru, který je obsažen v Příloze č. 2; tzn. obsahovat minimálně údaje vyžadované v Příloze č. 2. Seznam musí být datován a podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. dodavatel splňuje TKP, pokud v posledních 3 letech provedl alespoň 3 dodávky, které jsou shodné či obdobné s předmětem plnění této veřejné zakázky, přičemž finanční objem každé z těchto dodávek uvedených uchazečem musí dosahovat alespoň ,00 Kč bez DPH; (nejedná se o součet finančního objemu jednotlivých dodávek uvedených na seznamu!); b) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za poskytování příslušných služeb. o Zadavatel požaduje, aby dodavatel nebo jeho zaměstnanci provádějící servisní zásahy disponovali osvědčením, že byli proškoleni ve výrobním závodě x od výrobce konvektomatu 6

7 9) Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni: Uchazeči jsou svou nabídkou vázáni dodání předmětu zakázky. 10) Lhůty: Milník Termín Rozeslání poptávek uchazečům Termín podání nabídek Předpokládaný termín podpisu smlouvy s vítězným uchazečem nejpozději do Dodání a instalace předmětu VZ nejpozději do tří týdnů od uzavření kupní smlouvy 11) Jistota: Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty. 12) Podávání nabídek a otevírání obálek: Lhůta pro odevzdání nabídek je stanovena do do 10 hod. v písemné formě v zalepené obálce v kanceláři Školní jídelny Ivančice. Adresa: Školní jídelna Ivančice Na Brněnce 1, Ivančice. Rozhodující pro doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky zadavatelem (nikoli předání k poštovnímu doručení). Nabídky budou podány v písemné formě, v řádně uzavřených obálkách. Obálky budou opatřeny razítky uchazečů a označeny Pořízení konvektomatu NEOTEVÍRAT ZÁSILKU! Nabídky doručte poštou (doporučeně), nebo osobně. 13) Způsob hodnocení nabídek: Hodnocení nabídek bude provedeno dle kritérií ekonomické výhodnosti: Kritérium Váha Výše nabídkové ceny s DPH 80 Doba záruky v měsících 10 Garance provedení servisního zásahu v hodinách (od nahlášení závady) 10 (viz příloha č. 6 - Zadavatel požaduje, aby maximální doba servisního zásahu byla 24 hod. od nahlášení závady) 7

8 Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, například doba záruky, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, například cena nabídky, doba provádění, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Jednotlivým dílčím kritériím jsou zadavatelem stanoveny váhy v procentech podle jejich důležitosti pro konkrétní zadávací řízení tak, že jejich součet je celkem 100. Výsledné bodové hodnoty vzniklé výpočtem, budou matematicky zaokrouhleny na dvě desetinná místa. Hodnocení podle bodovací metody provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek. Jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty. Nejvýhodnější je nejmenší nabídka (cena, garance provedení servisního zásahu v hodinách) nejnižší hodnota z nabídek počet bodů = x 100 x váha hodnota nabídnutá Nejvýhodnější je nejvyšší nabídka (záruka) nabídnutá hodnota počet bodů = x 100 x váha nejvyšší hodnota z nabídek 14) Další doplňující informace a pokyny pro zpracování nabídky: Zadavatel bude hodnotit pouze nabídky, ve kterých uchazeči dokládají kvalifikační předpoklady v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. Zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit nabídku, která neodpovídá zadání technické specifikace konvektomatu (příloha č. 5 a prováděných prací (příloha č. 6), nebo ho plní pouze zčásti. Uchazečům nevzniká právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, upřesnit nebo doplnit zadávací podmínky. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu. Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem. Zadavatel si vyhrazuje právo s vítězným zájemcem dále jednat o doplnění a úpravě podmínek, postupu realizace zakázky a obsahu smlouvy. 8

9 Předložené nabídky zůstávají založeny u zadavatele a nevracejí se uchazečům. Uchazeč, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení. Uchazeč, který nepodal nabídku v zadávacím řízení, však může být subdodavatelem více uchazečů v tomtéž zadávacím řízení. Uchazeč si je vědom odpovědnosti za škodu vzniklou porušením smluvních nebo zákonných povinností ze strany uchazeče. Uchazeč se může před odevzdáním nabídky informovat o povaze zájmové lokality, místních podmínkách a místních zvláštnostech. Případné nejasnosti je nutné si vysvětlit před podáním nabídky. Nedostatečná informovanost nebo mylné chápání ustanovení a údajů neopravňují uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo změnu nabídky. Uchazeč vypracuje a se svou nabídkou odevzdá položkový rozpočet nákladů s přesností pokud možno co největší, vycházející z příloh č. 5,6. Takto vypracovaný položkový rozpočet bude podkladem pro uzavření Smlouvy o dílo, pro účely běžného vyhodnocování smluvních prací a dodávek, pro účely fakturace a pro účely oceňování případných změn rozsahů prací. Má se za to, že celková pevná cena zohledňuje veškeré práce nezbytné k řádnému provedení předmětu Díla, které jsou zjevné, anebo které může příslušně kvalifikovaný a kompetentní Uchazeč předvídat. Veškeré pomocné práce a vedlejší náklady pokud nejsou specificky uvedeny v přílohách č. 5, 6, musí být zahrnuty do rozpočtu nákladů na příslušné práce. Cenová nabídka bude zahrnovat práci, materiál, strojní vybavení, náklady na organizaci a řízení prací, jakož i jakékoli vedlejší náklady nutné k řádnému provedení díla a přiměřený zisk. Má se za to, že Uchazeč tyto jednotkové ceny použil při sestavení své nabídkové ceny. Položky, uvedené v přílohách č. 5,6, nemusí tvořit seznam všech prací a dodávek, nutných k provedení díla. Pokud dle názoru zhotovitele další položky chybí nebo nejsou dostatečně vyjádřeny, v tom případě je zhotovitel musí doplnit. 15) Další podmínky: Nesplnění podmínek stanovených touto výzvou ze strany uchazeče může vést k vyloučení nabídky uchazeče z hodnocení pro nesplnění podmínek zadávacího řízení. V Ivančicích dne 11. listopadu 2013 Ing. Halka Žaludová 9

10 Příloha č. 1 PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ Já, níže podepsaný statutární orgán..... (obchodní jméno, sídlo uchazeče) uchazeče o veřejnou zakázku na..... vyhlášenou dne.. v... prokazuji splnění základních kvalifikačních předpokladů tímto způsobem: Jménem uchazeče čestně prohlašuji, že: a) jsem nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště; b) jsem nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště c) jsem nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu; d) vůči majetku uchazeče: o neprobíhá žádné insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku; o nebyl zamítnut insolvenční návrh proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení; o nebyl zrušen konkurz proto, že majetek byl zcela nepostačující; o nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů; e) uchazeč není v likvidaci; f) uchazeč nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče; 10

11 g) uchazeč nemá žádný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče; h) uchazeč nemá žádný nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče; i) uchazeč nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán ani mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby; j) uchazeč není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek. k) uchazeči nebyla v posledních třech letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu; Toto prohlášení činím na základě své jasné, srozumitelné a svobodné vůle a jsem si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů. V.. dne.. podpis oprávněné osoby (osob) s uvedením funkce 11

12 Příloha č. 2 PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ TECHNICKÝCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ Já, níže podepsaný statutární orgán..... (obchodní jméno, sídlo a IČ uchazeče) uchazeče o veřejnou zakázku na..... vyhlášenou dne.. v... prokazuji splnění technických kvalifikačních předpokladů tímto způsobem: I. v souladu s požadavky zadavatele předkládám seznam významných dodávek realizovaných uchazečem v posledních 3 letech: p.č. rok kupující kontaktní osoba kupujícího (jméno/tel./ ) název akce a specifikace dodávek odpovídajících předmětu VZ finanční objem plnění bez DPH termín plnění Toto prohlášení činím na základě své jasné, srozumitelné a svobodné vůle a jsem si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů. V dne.. podpis oprávněné osoby (osob) s uvedením funkce 12

13 Vzor prohlášení o pravdivosti údajů v nabídce a připravenosti splnit podmínky zadání VZ Příloha č. 3 P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji a potvrzuji, že veškeré údaje uvedené v nabídce na zakázku Pořízení konvektomatu jsou pravdivé, že jsem nezamlčel žádné skutečnosti podstatné pro svou způsobilost k realizaci zakázky, jsem připraven spolehlivě a bez průtahů splnit podmínky zadání a jsem vázán celým obsahem přiložené nabídky, a to po celou dobu běhu zadávací lhůty. Beru na vědomí, že jsem vázán harmonogramem uvedeným ve výzvě. V Dne :.... podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče 13

14 Příloha č. 4 Vzor titulní strany nabídky Krycí list nabídky podané v rámci veřejné zakázky malého rozsahu Pořízení konvektomatu pro Školní jídelnu Ivančice Název zadavatele: Školní jídelna Ivančice Sídlo: Na Brněnce 1, Ivančice IČ: Uchazeč IČ DIČ Sídlo Statutární orgán Zastupuje Telefon Fax Bankovní spojení, č.ú. Celková nabídková cena bez DPH: DPH: Celková nabídková cena včetně DPH: Doba záruky v měsících: Garance provedení servisního zásahu v hodinách (od nahlášení závady) Podpisem stvrzujeme, že jsme vázáni celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty. Současně stvrzujeme, že podáváme nabídku na základě vypsané výzvy k podání nabídek. V. Dne.. podpis oprávněné osoby uchazeče 14

15 Technické specifikace konvektomatu Příloha č. 5 plynový konvektomat s bojlerem příkon od 22 kw kapacita minimálně 10 2/1 GN s podmínkou vsunu 2 ks 1/1 gastronádob rozteč 65 mm za sebou nebo cukrářský plech (520 x 640 mm) energetická náročnost zařízení ACS ruční sprcha s automatickým navíjením vícebodová vpichová sonda min. dvouvrstvé sklo u dveří stojan pod konvektomat, tak aby byl ve stejné výši s druhým strojem práce v režimu: manuálním, provoz s přednastavenými programy a provoz dle vlastních programů antibakteriální otevírání dveří základní režimy: pára, horký vzduch a kombinace horký vzduch + pára, regenerace vícestupňové odvlhčování komunikace v českém jazyce, vč. návodu v českém jazyce jednotky teploty v C preferujeme zasouvací dveře dotekový displej filtr proti zanášení tukem, přerušovač tahu plynových spalin soupis přídavných zařízení (zavážecí vozík, gastronádoby atd.) zahrnuté v ceně čestné prohlášení o splnění bezpečnostních a hygienických norem pro Českou republiku v rozsahu dodávek gastronomického zařízení 15

16 Specifikace prací Příloha č. 6 doprava na místo určení montáž zařízení vč. přípravy přípojných bodů (tzn. Odstranění původního konvektomatu připojení elektriky s vlastním hlavním vypínačem na zdi a vlastním jištěním vč. revizní zprávy plynové připojení vč. revizní zprávy napojení na komínový odtah vč. revizní zprávy zaškolení obsluhy min. v rozsahu 8 hodin (kopie certifikátu o odbornosti školícího kuchaře) odvezení stávajícího konvektomatu k ekologické likvidaci Servis do 24 hodin od nahlášení závady (osvědčení o odborné způsobilosti servisního technika od výrobního závodu konvektomatu) 16

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VZMR 15/2010 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu: Analýza vnímání externí komunikace Státního ústavu pro kontrolu léčiv Zadavatel : Česká republika, Státní ústav

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov opakované řízení

Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov opakované řízení Výzva k podání nabídek v rámci zakázky malého rozsahu Nejedná se o výběrové řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ). Název veřejné zakázky:

Více

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie (VZMR II) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Nejedná o zadávací

Více

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon )

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Instalace a opravy dopravního značení a dopravního zařízení

Více

Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k zakázce malého. rozsahu

Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k zakázce malého. rozsahu Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k zakázce malého Výběrové řízení pro výsadbové práce u akce: OBNOVA HISTORICKÉ ALEJE HRAD VEVEŘÍ-NOVÉ DVORY akce je spolufinancována

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dynamický - bezmotorový chodník

PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dynamický - bezmotorový chodník PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ podle 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dynamický - bezmotorový

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Věc: Veřejná zakázka malého rozsahu Název: Dodávka moderního informačního systému CK a hotelových provozů pro fiktivní kancelář Ev. číslo:

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, ředitelem ústavu Telefon: 475 309 222 IČ/DIČ:

Více

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (dále jen Dokumentace ) zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) pro veřejnou zakázku na

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

Výběr dodavatele softwarového řešení internetových stránek pro Českou obec sokolskou

Výběr dodavatele softwarového řešení internetových stránek pro Českou obec sokolskou IČ 00409537 DIČ CZ00409537 ČOS ZAPSÁNA U MV ČR ČJ.: VSP/1-1311/90-R Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu realizovanou výběrovým řízením při zachování principů stanovených v ustanovení

Více

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb zadávaná v otevřeném řízení podle 27 a násl.

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (včetně zadávací dokumentace) Název zakázky: NÁKUP AUTOMOBILU 2015 Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2015/2/02 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název

Více

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Město Cheb Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání 1 / 6 Oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení Zadávací dokumentace Město Cheb oznamuje zahájení

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

Výkon činností TDI a BOZP - Rekonstrukce mostu přes Lobezský potok u Penny MK-15

Výkon činností TDI a BOZP - Rekonstrukce mostu přes Lobezský potok u Penny MK-15 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Město Sokolov Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČÁST A

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČÁST A KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČÁST A VYBUDOVÁNÍ CENTRA DIFERENCOVANÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT - DODÁVKA TECHNOLOGIÍ DO DATOVÝCH SÁLŮ A ENERGOCENTRUM Zadavatel: Master Internet, s.r.o. Identifikační

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Dle rozdělovníku VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Veřejná zakázka: Přechody pro chodce v obci Ženklava II. zadávaná v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU HA * * GUE * * * ** * r. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka") je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Petr Stehlík Tel.: 267 994 362 Fax: 272 936 597 E-mail: petr.stehlik@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

Komunikace v lokalitě Nad Hejtmanem

Komunikace v lokalitě Nad Hejtmanem Zadávací dokumentace (v souladu s ustanovením zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) k veřejné zakázce Komunikace v lokalitě Nad Hejtmanem Zadavatel: Zástupce zadavatele: Město Planá nad Lužnicí

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v rámci veřejné zakázky malého rozsahu Realizace metodicko-praktických

Více

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY Zadavatel: ČR - Ministerstvo životního prostředí odbor fondů EU Vršovická 65 100 10 Praha 10 Česká republika IČ: 00164801 zastoupen ředitelem odboru fondů EU Ing. Janem Křížem

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ ZADAVATEL: Město Stříbro Sídlem: Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro Zastoupený: starostou města Bc. Karlem Lukešem IČ: 00260177 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Více

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla Veřejný zadavatel: Psychiatrická nemocnice v Dobřanech Ústavní ul., 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 5 z. č. 137/2006

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH:

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH: ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba se sídlem Hradecká 1690/2A, 500 12 Hradec Králové zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu Pr., vložka 829 IČ: 481 45 122 bankovní spojení: KB

Více