Slovo starosty. Výzva k zachování a modernizaci vojenské posádky. Čtenáři našich Chlumeckých listů, vážení občané, v Chlumci nad Cidlinou nebo

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovo starosty. Výzva k zachování a modernizaci vojenské posádky. Čtenáři našich Chlumeckých listů, vážení občané, v Chlumci nad Cidlinou nebo"

Transkript

1

2 INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU Slovo starosty Čtenáři našich Chlumeckých listů, vážení občané, v příloze tohoto úvodu Vás chci seznámit s nesmírně vážným problémem, který se nad naším městem vynořil náhle jako černý mrak. Jedná se o to, že náhlou a podivnou změnou vládního rozhodnutí, které konkrétně vyšlo z Ministerstva obrany České republiky, je ohrožena budoucnost vojenské posádky v lese, jak my jsme tento areál zvyklí nazývat. Vše souvisí s programem profesionalizace a modernizace české armády, kdy by mělo dle mých informací zůstat funkčních pouze asi 32 vojenských posádek z dnešního počtu 141. Tedy asi 110 posádek v republice by do roku 2006 mělo být zrušeno, sanováno (termín pro odstranění ekologických zátěží) a případně nabídnuto civilnímu sektoru pro jiné využití. Nic proti tomuto kroku, tomu se nedá zabránit, protože se jedná o celosvětový trend. Podivné je však to, že ještě do konce roku 2001 bylo i v armádních kruzích proklamováno, včetně kladného stanoviska komisařů NATO, kteří naši posádku hodnotili v loňském roce, že posádka v Chlumci nad Cidlinou bude jednoznačně určena k dalšímu technickému rozvoji z finančních prostředků NATO, včetně rozšíření pracovních míst. Jako mávnutím čarovného proutku je nyní tato posádka hodnocena speciální firmou DECO Praha (zakázka od Ministerstva obrany ČR) v kategorii posádek určených k likvidaci!!! Tomu všemu je nasazena koruna v té podobě, že v Dašicích, 14 kilometrů od Pardubic, má být vybudován pro účely naší armády a NATO takzvaný multisklad, nákladem několika miliard korun. Tam je totiž taky vojenská posádka, ale technicky v havarijním stavu. Pokud se naplní vládní závěr, v Dašicích se nejprve téměř veškeré nemovitosti zlikvidují a na zelené louce pak bude vybudován nový areál multiskladu se zázemím i pro kulturu a sport. Samozřejmě také desítky a možná stovky bytových jednotek. To vše za peníze daňových poplatníků, tedy nás všech. A protože v Chlumci nad Cidlinou je dle mého názoru možno vybudovat takový vojenský multisklad společně se zachováním skladové technologie pohonných hmot za poloviční hodnotu investičních nákladů, protože mnoho budov je po průběžné modernizaci, a také prostoru je zde více než dost (rozloha 370 hektarů), a protože v posádce v Chlumci pracuje 230 zkušených a profesně vyškolených odborníků, kteří by přišli o práci, rozhodli jsme se velmi razantně podniknout kroky k tomu, aby posádka v Chlumci zůstala zachována. Jedná se o rozvoj nebo útlum průmyslu a zaměstnanosti našeho města a celého okolí? A proto negativně mířenou morovou ránu ze strany naší vlády musíme odrazit. Domnívám se, že někdo v pozadí tahá za nitky tak, aby v Královéhradeckém kraji nezůstal žádný vojenský potenciál, ale vše bylo pěkně koncentrováno do kraje Pardubického. Prozatím proběhla jednání i za přítomnosti pana hejtmana Ing. Bradíka u vládního zmocněnce generálmajora Ing. Škopka, dále jsem jednal s firmou DECO, která hodnotí technický stav posádek v republice a byly poslány dopisy na naše krajské zastupitelstvo, na poslance a senátory za východní Čechy a na Ministerstvo obrany ČR. Jsem velmi rád, že se k výzvě připojili svým kladným stanoviskem i pan starosta Ing. Louda a místostarosta pan Žibrůň z Nového Bydžova, a za toto jim budeme zavázáni. Podpis samozřejmě připojil i pan starosta Šustr z Nepolis za náš mikroregion. Svazky obcí Nobydžovsko i náš mikroregion (dle novějšího termínu svazek obcí) Cidlina si musí ve svém rozvoji pomáhat především z hlediska zachování a zřízení dalších pracovních míst, vždyf do zaměstnání se dá z obou měst snadno po většinu roku dopravit i na kole. Ing. Miroslav Uchytil starosta města Výzva k zachování a modernizaci vojenské posádky v Chlumci nad Cidlinou V rámci chystané transformace a modernizace armády České republiky má postupně do roku 2006 ukončit činnost asi 110 vojenských posádek z celkového počtu asi 140. Tento postup v rámci reformy ozbrojených sil je v souladu s technickým vývojem i v souladu s koncepcí NATO. Jsou však vojenské posádky, jejichž technická úroveň byla až do současnosti průběžně modernizována a bylo by nezodpovědné jejich činnost ukončit, když mají především díky své geografické poloze a všeobecné vysoké úrovni všechny předpoklady k dalšímu rozvoji. Jednou z takových vojenských posádek je i současná posádka logistického zabezpečení v Chlumci nad Cidlinou. Město Chlumec nad Cidlinou, Město Nový Bydžov, svazek obcí Cidlina a svazek obcí Novobydžovsko vyzývá Ministerstvo obrany České republiky k zachování vojenské posádky v Chlumci nad Cidlinou nebo k jeho transformaci na armádní multisklad formou potřebné modernizace. Odůvodnění: 1. Vynikající geografická poloha: vojenská posádka v Chlumci nad Cidlinou leží pouhé 3 kilometry od budoucí dálnice D 11, která bude v nejbližších letech konečně dobudována. Železniční mezinárodní koridor je od posádky vzdálen pouhý 2 Chlumecké listy

3 INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU 1 kilometr přímo od překladového nádraží. Z něj až do vojenského areálu vede v roce 2001 rekonstruovaná železniční vlečka. Rozloha vojenského areálu je 360 hektarů s dokonalou možností další výstavby. 2. Poloha posádky ve vztahu k životnímu prostředí: z hlediska posouzení ekologických zátěží je v letošním roce počítáno s poslední etapou sanačních prací, aby byl vojenský areál ekologicky čistý. Zmíněných 360 hektarů areálu neleží v zájmové oblasti zvýšené ochrany podzemních vod a nezatěžuje negativně vlivem na životní prostředí intravilán města. 3. Technický stav budov (skladových, administrativních i technické zázemí) je na velmi dobré úrovni, mnohé z nich lze s minimálními úpravami využít pro vybavení nejnovějšími automatizovanými technologiemi skladovacích a manipulačních systémů. 4. Vojenský areál má kompletně dobudovanou infrastrukturu včetně podrobné sítě světelných kabelů. Vojenská posádka disponuje například dostatečnou rezervou kapacity elektrické energie. Jedinou výjimkou je chybějící plynovodní přípojka ze vzdálenosti pouhý 1 kilometr od plynovodního řadu. I na toto technické dokončení je však připravena kompletní prováděcí stavební dokumentace. 5. Současný potenciál lidských zdrojů: v posádce pracuje přibližně 240 zaměstnanců, z toho je 50 % vysokoškolsky a středoškolsky vzdělaných. Všichni zaměstnanci mají kvalifikaci požadovaných profesních odborností - převážně na dopravu a skladování vojenského materiálů s ohledem na utajované skutečnosti. Jejich případné propuštění by mělo těžký negativní dopad na zaměstnanost v regionu hradeckého okresu, dále zatížení státní pokladny ve formě mnoha desítek milionů korun odstupného a dalších nákladů na rekvalifikaci. 6. Město Chlumec nad Cidlinou počítá s výstavbou bytů pro zaměstnance vojenského útvaru Předpokládáme výstavbu 30 bytů, na jejichž výstavbu v současné době podáváme žádost o dotaci ze státního fondu rozvoje bydlení. 7. Za posledních deset let bylo do modernizace vojenské posádky v Chlumci nad Cidlinou investováno okolo korun. Není možné tyto peníze, které plynuly z kapes daňových poplatníků jednoduše obětovat. 8. V případě ukončení činnosti posádky bude muset MO ČR investovat do likvidace stávající technologie další stovky milionů korun, není možné areál pouze opustit a zanechat za sebou smutný, korodující a nebezpečný památník bez možnosti využití v civilním sektoru. I v případě, že dojde k potvrzení útlumu činnosti posádky ze strany Ministerstva obrany ČR, je jasné, že stávající nemovitosti již nedostanou potřebné investice na běžnou údržbu, areál bude během příštích let zákonitě chátrat a bude posléze nevyužitelný jakýmkoliv způsobem. 9. Vojenská posádka je stále zahrnuta do Programu bezpečnostních investic NATO, který počítá s jejím rozvojem!!! 10. Záměr MO ČR utlumit činnost vojenské posádky v Chlumci nad Cidlinou a současně postavit na zelené louce ohromný multifunkční sklad v Dašicích na Pardubicku postrádá logickou správnost z hlediska modernizace armády, také s ohledem na ekonomické ukazatele: - posádka v Chlumci již disponuje kvalifikovanými lidskými silami, ale posádka v Dašicích nikoliv - Chlumec je geograficky daleko výhodněji položen než Dašice (dálnice, mezinárodní železniční koridor - ideální rychlé spojení na Prahu atd.) - umístění vojenského multiskladu do Chlumce, kde jsou využitelné mnohé nemovitosti s nenákladnými stavebními úpravami. Areál v Chlumci může být v rámci centralizace vojenských posádek upraven tak, že bude sloužit jako sklad pohonných hmot pro armádu (současná funkce) i jako multisklad. V každém případě jde o obrovskou úsporu vynaložených nákladů oproti výstavbě multiskladu na zelené louce v Dašicích - regionální rozvoj Královéhradeckého kraje je narušen ve prospěch regionálního rozvoje Pardubického kraje. V Královéhradeckém kraji nezůstane z armádního sektoru téměř vůbec nic, naopak v Pardubickém kraji dochází k neúměrnému soustřeeování investic Ministerstva obrany ČR!!! - vzdálenost potenciálního multiskladu v Chlumci nad Cidlinou k dopravní brigádě se sídlem v Pardubicích - Semtíně je kratší a bezproblémovější než dopravní osa Dašice - Semtín. Dopravní vzdálenost Chlumec - pardubické vojenské letiště je téměř stejná, jako osa Dašice - pardubické vojenské letiště, ale hlavně bezproblémovější (část dálnice D 11 a komunikace I. třídy 36/I). Tato výzva je adresována zastupitelstvu Královéhradeckého kraje, Ministerstvu obrany ČR a poslancům a senátorům oblasti východních Čech. Podle dostupných informací totiž k náhlému obratu v reformě ozbrojených sil ČR ve shora popsané záležitosti došlo v závěru roku 2001, když předtím byla útlumovou posádkou zvolena vojenská posádka v Dašicích. Žádáme proto o odborné vyjádření k této výzvě. Opírat by se mělo o objektivní posouzení využitelnosti celého areálu, které bude zohledňovat všechny výše uvedené okolnosti a nejen cíleně vybrané údaje, které by směrovaly k útlumovému programu. Ing. Miroslav Uchytil - starosta města Chlumec nad Cidlinou Eduard Haspra - místostarosta města Chlumec nad Cidlinou Ing. Pavel Louda - starosta města Nový Bydžov a předseda svazku obcí Novobydžovsko Josef Žibrůn - místostarosta města Nový Bydžov Jiří Šustr - předseda svazku obcí Cidlina V Chlumci n. Cidl. dne 20. února 2002 Přílohy: souhlasné stanovisko starostů zainteresovaných obcí 3 /

4 INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU K rukám krajské rady a krajského zastupitelstva Královéhradeckého kraje Poslanci a senátoři Ministerstvo obrany - J. Tvrdík Generálmajor Ing. Škopek Vážení, žádáme Vás o stanovisko k Výzvě k zachování a modernizaci vojenské posádky v Chlumci nad Cidlinou. Ve Výzvě je obsažena úvaha, že náhlým rozhodnutím MO ČR má být vojenská posádka v Chlumci nad Cidlinou posouzena v ustavené kategorii jako útlumová s nulovým využitím pro českou armádu. Ještě na podzim roku 2001 byla tato posádka určena k dalšímu rozvoji. Namísto toho byla v tutéž dobu náhle zařazena do budoucího rozvoje posádka v Dašicích v Pardubickém kraji, která byla předtím jednoznačně zařazena do útlumového programu a nyní by zde měl být vystavěn vojenský multisklad. Dochází tím, dle našeho názoru, k naprosto nerovnoměrnému rozdělení vojenského potenciálu ve východních Čechách. V Královéhradeckém kraji nezbude téměř vůbec nic, kdežto do Pardubického kraje budou koncentrovány státní prostředky pro armádu. Přitom, jak je dokladováno ve Výzvě, vojenská posádka v Chlumci nad Cidlinou byla i v minulosti průběžně modernizována, na rozdíl od posádky v Dašicích. Rozkládá se na 370 ha a i z hlediska vojensko-strategického má neméně dobrou polohu jako Dašice (např. kratší dojezdová vzdálenosti ke generálním štábům v Praze). Je zde dostatečný prostor pro to, aby tu mohl být zachován sklad pohonných hmot pro armádu a současně vybudován i vojenský multisklad. Čas na rozhodování není téměř žádný, protože pražská projektová firma DECO hodnotí v současné době technický stav obou posádek tak, jak je uvedeno výše, tj. posádka v Dašicích je posuzována pro Ministerstvo obrany ČR jako rozvojová a Chlumec nad Cidlinou jako útlumový! S pozdravem Ing. Miroslav Uchytil starosta V Chlumci nad Cidlinou Zasedání zastupitelstva a rady města Od uzávěrky lednového čísla Chlumeckých listů (v únorovém čísle informace z radnice nebyly) proběhla dvě zasedání zastupitelstva a tři zasedání rady města. ŠKOLSTVÍ! Zastupitelstvo schválilo výstavbu veřejně přístupného sportoviště v areálu dvora Základní školy v Chlumci nad Cidlinou v případě získání dotace z vyhlášeného výběrového řízení na projekty Výstavba víceúčelových sportovišf v roce Předpokládaná investice nepřesáhne částku ,- Kč a Město Chlumec n. C. se zavazuje dokrýt ze svého rozpočtu zbývající část po získání dotace. Zároveň zastupitelstvo trvá na uzavření školního areálu. MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI! Na 25. zasedání zastupitelstva bylo projednáno 15 bodů týkajících se městského majetku.! Dále byl schválen bezúplatný převod majetku z daru Opavia-LU, a.s. Praha do majetku příspěvkové organizace Základní škola Chlumec nad Cidlinou. MĚSTSKÝ ROZPOČET! Zastupitelstvo schválilo bez připomínek rozpočet města na rok 2002.! Zároveň schválilo i předložený výsledek hospodaření Fondu rozvoje bydlení za rok VYHLÁŠKY! Byla schválena vyhláška č. 1/2002, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 4/2001 o místních záležitostech veřejného pořádku na území města Chlumec nad Cidlinou.! Rovněž vyhláška č. 2/2002 o změně vyhlášky č. 1/2000 o stanovení druhů místních poplatků a jejich sazeb pro území města Chlumec nad Cidlinou byla schválena. VZHLED MĚSTA! Zastupitelstvo odsouhlasilo výstavbu dalších 30 bytů (dům E, F) a uložilo starostovi podat žádost o dotaci na výstavbu těchto bytů v ul. Nádražní.! Rada schválila smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo zhotovení projektu na osazení města orientačním systémem a následně pak zhotovení a instalace směrovek ulic a místních cílů s termínem provedení březen a duben letošního roku. Občanské sdružení Město v zahradách a Město Chlumec nad Cidlinou zvou srdečně všechny občany na slavnostní otevření Lorety, které se bude konat v sobotu 8. června Podrobnější informace se dozvíte v příštích číslech Chlumeckých listů. 4 Chlumecké listy

5 POLICIE ČR Z POLICEJNÍCH ZÁZNAMŮ " Dne ve 2.10 hod. byl v Chlumci n. C. v Pražské ulici kontrolován 35ti letý řidič osobního auta zn. Š 120 L a provedenou dechovou zkouškou bylo zjištěno, že řidič před jízdou požil alkoholické nápoje. Na základě tohoto zjištění byla řidiči zakázána další jízda a byl vyzván k lékařskému vyšetření spojenému s odběrem krve na zkoušku alkoholu. Řidič se však podrobil pouze lékařskému vyšetření, ale odběr krve odmítl. Za odmítnutí hrozí řidiči postih ve výši Kč. " Dne obvinil policejní rada 15ti letého mladíka z Chlumecka ze spáchání trestného činu krádeže vloupáním do objektu České obce sokolské v Chlumci n. C. pod sokolovnou, dále pak z trestného činu poškozování cizí věci, jelikož při vloupání do zaparkovaného autobusu před nádražím ČD v Chlumci n. Cidl. rozřízl nožem spojovací měch kloubového autobusu, čímž způsobil škoda ve výši Kč. " Policie ČR Obvodní oddělení Chlumec n. C. pátrá po neznámém pachateli krádeže nákladního automobilu zn. Š LIAZ SPZ HOJ s přívěsem SPZ HOK oboje žluté barvy s modrou plachtou, ke které došlo v době od hod. dne do 1.30 hod. dne na autobusovém nádraží v Chlumci n. C. před nádražím ČD. Na vozidle i přívěsu bylo v době krádeže naloženo 24 ks palet střešních tašek. Neznámý pachatel způsobil majiteli autodopravy škodu ve výši Kč. " Největší podíl na trestné činnosti v obvodu OOP Chlumec n. C. má majetková trestná činnost, a to zejména krádeže. Dokladem toho je i mimo jiné krádež elektrického kabelu na provozovně písníku Pamětník, kde v době od hod. dne do 7.00 hod. dne odcizil neznámý pachatel 80 m kabelu pod napětím tak, že na jedné straně kabel odsekl a poté odřízl. Způsobil tak a.s. TAR- MAC Severokámen škodu ve výši Kč. " Na závěr bych chtěl upozornit řidiče motorových vozidel, že jejich vozidla nejsou trezory, o čemž se přesvědčilo několik návštěvníků PENNY MARKETU v Chlumci, kde na parkovišti před prodejnou došlo k několika krádežím věci ze zaparkovaných vozidel, a to zejména těch řidičů, kteří svoje cenné věci a nákupy nechávají ve vozidlech vystavené, jako kdyby je nenechavcům nabízeli. npor. Zima Reklama 3 /

6 O ČEM SE MLUVÍ Domov důchodců V Podzámčí se rozrostl foto Ant. Fibigr V úterý 26. února 2002 byla slavnostně otevřena další, v pořadí již druhá budova domova důchodců. Přestavba chlumecké nemocnice - porodnice byla provedena podle projektu ing. architekta Jana Zimy královéhradeckou společností KPM. Se stavbou se začalo na jaře v roce 2000, i když přípravné práce byly zahájeny již o rok dříve. Celá stavební akce byla financována státem prostřednictvím Okresního úřadu v Hradci Králové. Celkové náklady dosáhly téměř 89 miliónů korun. Nemalý podíl na zdaru této akce má i samotné město Chlumec nad Cidlinou v čele se starostou ing. Miroslavem Uchytilem a samozřejmě celé vedení domova důchodců s jeho ředitelkou Mgr. Janou Šimečkovou. Od 4. března 2002 najde v tomto překrásném objektu trvale svůj nový domov 76 seniorů. Dalších 5 míst bude sloužit pro přechodnou respitní péči. Pracovníci domova důchodců budou tedy zabezpečovat ošetřovatelskou a gerontopsychiatrickou péči 81 starým lidem, kteří ji potřebují. Na otevření tohoto zařízení čekali nejen jeho budoucí obyvatelé, ale především léčebny dlouhodobě nemocných a nemocnice, kde byli tito lidé umístěni. Na sobotu dne 2. března připravili pracovníci domova důchodců příjemné překvapení nejen občanům našeho města, ale i všem ostatním, kteří měli zájem si toto překrásné zařízení prohlédnout. A zájem byl skutečně mimořádný! Poděkování patří všem, kteří pro tento den vyměnili svoji odbornou profesi za profesi průvodcovskou, které se zhostili na výbornou. Všichni návštěvníci měli možnost prohlédnout si s odborným výkladem všechny prostory nového zařízení. Nahlédli tak nejen do budoucího soukromí obyvatel, kteří zde budou obývat 18 jednolůžkových pokojů (cena za tento pobyt na měsíc včetně stravy činí 6 171,- Kč) a 29 pokojů dvoulůžkových (cena včetně stravy činí 5 664,- Kč), ale bylo možno obdivovat další nádherně zařízené prostory - jídelny, kuchyňky, společenské místnosti, knihovnu, koupelny se speciálními sprchami a vanami, tělocvičnu a místnost pro rehabilitaci, ale také kadeřnictví a pedikúru, a dokonce i místní kapli, kam budou docházet duchovní různých církví. Bylo pamatováno skutečně na všechno. Přejeme všem novým obyvatelům domova důchodců, aby tu prožili pohodové stáří a zaměstnancům radost z jejich náročné, ale velmi záslužné práce. Mgr. Milena Komárková 6 Chlumecké listy

7 O ČEM SE MLUVÍ Zastupitelé a občané města jednali s poslanci V pondělí proběhlo jednání zastupitelů a občanů města s poslanci, na kterém se hovořilo o třech, pro město stěžejních problémech. 1. Dopravní situace Jak sdělil starosta města ing. Miroslav Uchytil, stavba dálnice D 11 se potýká s obrovskými problémy díky zkostnatělé státní legislativě. Její výstavba bude probíhat zřejmě až v roce Vedení chlumecké radnice se proto snaží o okamžité řešení neúnosné dopravní situace ve městě vybudováním plně synchronizované světelné křižovatky. V centru města se totiž setkává mezinárodní silnice E 67 - Praha - Hradec Králové - Polsko se silnicí druhé třídy č. 327/II - Jičín - Kolín. Zde se v inkriminovaných dnech (pondělí a v pátek) tvoří kolony aut ze směru od Nového Bydžova a Týnce nad Labem, která nemají šanci vjet na silnici E 67. Tyto problémy se dotýkají také všech občanů Chlumce nad Cidlinou, nevyjímaje děti dojíždějící do místní základní školy ze všech směrů. Ve městě byl vybudován pouze jeden semafor, který neplní požadované bezpečnostní parametry. Upozorňuji na díry v silničním zákoně č. 113, kde světelná signalizace není součástí komunikace. Přitom světelná návěstí součástí železnice jsou, podotýká starosta ing. Uchytil. Z tohoto důvodu nemůže město žádat o finanční prostředky ministerstvo dopravy, SFDI ani BESIP! Toto pro křížení významných komunikací postrádá veškerou logiku! Město by tak mělo ze svých prostředků uhradit na vybudování světelné křižovatky ,- Kč! To se vzpírá selskému rozumu!, dodává starosta města. Poslanci byli požádáni o novelizaci silničního zákona. Paní poslankyně Horníková (ODS) přišla s iniciativním návrhem - pomoc městu při získání státních finančních prostředků ze státní rozpočtové rezervy. V případě pochopení poslanců by bylo možno realizovat tuto křižovatku již letos na podzim. To by pomohlo více jak řidičů denně, tak obyvatelům nešfastného Chlumce. 2. Vládní návrh reformy územní veřejné správy Starosta města ing. Miroslav Uchytil navrhuje tzv. Hradecký model státní správy. S tímto návrhem bylo prostřednictvím dopisu seznámeno velké množství měst a obcí. Petici doposud podpořilo 230 měst a obcí a stále přicházejí další kladné ohlasy. S Hradeckým modelem byli seznámeni i poslanci a senátoři, Petiční výbor Parlamentu ČR, Petiční výbor Senátu ČR a Výbor pro veřejnou správu Parlamentu ČR. 3. Zachování a modernizace vojenské posádky V rámci chystané transformace a modernizace armády České republiky má postupně do roku 2006 ukončit činnost asi 110 vojenských posádek z celkového počtu asi 140. Tento postup v rámci reformy ozbrojených sil je v souladu s technickým vývojem i v souladu s koncepcí NATO. Jsou však vojenské posádky, jejichž technická úroveň byla až do současnosti průběžně modernizována, a bylo by nezodpovědné jejich činnost ukončit, když mají především díky své geografické poloze a všeobecné vysoké úrovni všechny předpoklady k dalšímu rozvoji. Jednou z takových posádek je i současná posádka logistického zabezpečení v Chlumci nad Cidlinou. Výzva k zachování a modernizaci vojenské posádky v Chlumci nad Cidlinou byla zaslána ministru obrany J. Tvrdíkovi, vládnímu zmocněnci Centra pro přípravu reformy ozbrojených sil ČR generálmajorovi Škopkovi, radě a zastupitelstvu Královéhradeckého kraje. Posledně jmenovaná instituce by se měla tímto problémem zabývat na svém zasedání Mgr. Milena Komárková Jednalo se o dopravním řešení v Chlumci n. C proběhlo jednání o stavu přípravy dálnice D 11 a výstavbě okružních křižovatek v Chlumci nad Cidlinou a v Novém Městě nad Cidlinou. V první fázi budou tyto křižovatky - kruhové objezdy - fungovat v obou případech jako vynikající zpomalovací retardéry pro dopravu a v následném kroku budou využity pro plynulý nájezd na plánovaný obchvat Chlumce (Benzina- Převýšov- Levín- Chýšf- Nové Město). Finanční zajištění přípravy a realizace těchto, z hlediska bezpečnosti silničního provozu, důležitých křižovatek ve výši cca 12 mil. Kč, je přislíbeno rozpočtovým opatřením SFDI v dubnu tohoto roku. Dokončení realizace stavby se předpokládá na podzim tohoto roku. Na základě podaných informací o probíhajících výkupech pozemků, o časovém skluzu vinou zdlouhavých vyřizování GP na katastrálních úřadech vyslovil starosta města ing. Miroslav Uchytil obavu, že liniová stavba dálnice na úseku F (Levín - Chýšf) nemůže být dokončena dříve než koncem roku Z tohoto důvodu je nezbytné neodkladné vybudování již zmíněných křižovatek a světelné signalizace křižovatky E / II. Protože má zákon o pozemních komunikacích velký nedostatek v tom, že není možné na tuto světelnou křižovatku přispět z prostředků ministerstva dopravy, je nutné pokusit se získat finanční prostředky jako účelovou dotaci z rezervního fondu Poslanecké sněmovny ČR. V takovém případě by mělo dojít k realizaci této akce již na podzim tohoto roku. Mgr. Milena Komárková 3 /

8 NÁZORY ČTENÁŘŮ Několik slov čtenářky Úvodem zdravím všechny čtenáře Chlumeckých listů Dobrý den. Zároveň bych chtěla pochválit nový vzhled časopisu, který zdobí nádherná fotografie zámku. Chtěla bych reagovat na úvodní slovo pana starosty v Chlumeckých listech 1/2002, ve kterém vyzdvihuje budoucí výstavbu průmyslového komplexu firmy NIROSTA. Připadá mi, že čtenářům představuje svůj pohled na vzhled této výstavby, aniž bychom měli tu čest vidět sami tento záměr. A je nám tak vnucována myšlenka, že tento komplex bude nádherný. Je jasné, že tato investice přinese spoustu pozitiv pro město, ale vzhledem k tomu, že se jedná o mnohaletý vzhled města, neměli bychom tento vzhled zhodnotit každý podle své představy krásna? Af mi pan starosta promine tuto výtku, ke které sám čtenáře vyzývá v závěru svého článku. Dále bych chtěla vyjádřit svůj názor k otevření PENNY MARKETU v Chlumci nad Cidlinou. Domnívám se, že je tento obchod přínosem pro některé z nás, o čemž se vyjádřili zákaznicí oslovení v den otevření. Ale ne všichni chtějí nakupovat v marketech. I dnes, kdy je tento obchod v provozu, mnoho lidí stále vyhledává malé obchodníky a rádi u nich nakupují. Pod dojmem z článku PENNY MARKET v Chlumci nad Cidlinou otevřen (Chlumecké listy 1/2002, str. 14) mi připadá, že je toto řešení naprosto ideální. Ale já se domníván, že z nás tento způsob prodeje dělá jen dalšího v řadě před pokladnou se zájmem jen o naše peníze. Je přece báječný osobní kontakt s obchodníkem, který se vám snaží ochotně poradit, když hledáte něco zvláštního, a s úsměvem Vás zve k další návštěvě. Proto jsem ráda, že těchto malých obchodů je v Chlumci n. C. ještě dost. Děkuji všem, kteří vydrželi číst tuto úvahu až do konce. Lednové vydání Chlumeckých listů jsem získala od dobrého přítele z tohoto města a tímto mu také děkuji. Na shledanou Stanovisko redakce Vítáme diskusní příspěvek čtenářky Ivany Hovorkové. Názor, že by se někde na vhodném místě měly vystavovat plány chystaných staveb, aby občané získali konkrétní představu, jak budou vyhlížet, stojí za úvahu. Je pravda, že každý člověk má své gusto, takže nelze předpokládat, že by se všechno líbilo všem, ale nikdy není na závadu, když projektanti vezmou předem v potaz i názory veřejnosti. To samozřejmě neznamená, že jim nutně musí podléhat, jestliže mají odborně zdůvodněné argumenty, které je opravňují trvat na svém. Občanům nelze zajisté upřít právo, aby věděli, jak se konkrétně bude jejich město proměňovat, a mohli se k tomu vyjádřit. Na druhé straně zase každý musí uznat, že by nebylo dobré, kdyby každý nezasvěceně mluvil do všeho. Nejde také vždycky jen o hledisko krásy vzhledu, ale i o užitečnost plánovaných staveb pro město. V případě průmyslového Ivana Hovorková komplexu Nirosta není pochyb, že rozhojní pracovní příležitosti pro obyvatelstvo, kterých u nás není nazbyt. Nemáme důvod pochybovat, že vedení města se snaží uvážlivě pečovat, aby byla obě hlediska v souladu. Modernizace v obchodním podnikání samozřejmě vytváří i problémy, jakými jsou například i konkurenční tlaky na malé obchodní provozovny. I my doufáme, že jejich majitelé a provozovatelé těmto tlakům odolají, protože - jak Ivana Hovorková správně připomíná - někteří lidé před velkonákupem dávají přednost poklidnějšímu nakupování v menším obchodě. Jinak čtenářce děkujeme za příznivé zhodnocení nového vzhledu našeho časopisu a připomínáme, že si jej může i předplatit, aby nemusela být odkázána na laskavost přítele z našeho města. -ri- Kniha knih o lásce k rodičům Cti otce svého i matku svou, af se prodlouží tvé dny na zemi, kterou ti dává Hospodin. /2 Moj 20, 12/ Rodiče mají právo na větší lásku a úctu, než jakou máme projevovat vůči ostatním. Sám Hospodin, který vložil na rodiče odpovědnost za děti svěřené jejich péči, ustanovil, že rodiče budou zastupovat Hospodina u svých dětí v nejranějších letech jejich života. A kdo odmítá právoplatnou moc svých rodičů, odmítá tím i svrchovanost Boží. Páté přikázání vyžaduje, aby děti nejen prokazovaly svým rodičům úctu a byly jich poslušny, ale také, aby je milovaly, byly k nim laskavé, ulehčovaly jim v starostech i bolestech, střežily jejich dobré jméno, pomáhaly jim a utěšovaly je ve stáří. Kdo bude mít k rodičům podle Zákona (DESATERA) úctu a bude o ně pečovat i ve dnech jejich stáří, bude žít zaslíbením dlouhého života, v němž biblický člověk viděl projev Boží přízně a požehnání i pobyt v zaslíbené zemi. Žalm 37,29 - Spravedliví obdrží zemi a budou v ní bydlet navždy. Co nejvíce vzájemné úcty, lásky a důvěry pro Vaše rodiny, milí čtenáři, z celého srdce vyprošuje u Hospodina Jaroslav Tesař farář CČSH 8 Chlumecké listy

9 Reklama 3 /

10 KULTURA V CHLUMCI KINO Panorama Chlumec nad Cidlinou tel. č / DUBEN dubna středa MACH, ŠEBESTOVÁ A KOUZELNÉ hod. SLUCHÁTKO hod. Česká filmová komedie pro celou rodinu. Režie: Václav Vorlíček Hrají: R. Hájek, K. Květová, I. Janžurová, 100 minut J. Molavcová, S. Zázvorková ad. Vstupné: 47,- a 50,- Kč 6. dubna sobota Mládeži přístupný MANDOLÍNA hod. KAPITÁNA CORELLIHO hod. Širokoúhlý film Velké Britanie, Francie, USA. Podle stejnojmenného bestselleru Louise de Bernieres. Nicolas Cage a Penélope Cruz v hl. rolích. Je to epický příběh z války. Režie: John Madden Dále hrají: John Hurt, Christian Bale, 124 minut D. Morrisey ad. Vstupné 47,- a 50,- Kč 10. dubna středa Mládeži od 12-ti let přístupný PÁN PRSTENŮ: SPOLEČENSTVO hod. PRSTENU hod. Americký, širokoúhlý, dobrodružný film. Jeho moc ovládne každého, kdo po něm zatouží. Jen jediný mu dokáže odolat. Společenstvo devíti jej musí zničit. Režie: Peter Jackson Hrají: Elijah Wood, Liv Tyler, 165 minut Cate Blanchet, Sean Astin Vstupné: 60,- a 63,- Kč Mládeži od 12-ti let přístupný!! Pozor na začátek odpoledního představení!! Změna programu vyhrazena! 13. dubna sobota NEŘÍKEJ ANI SLOVO hod. Americký thriller. neřeknu hod. Režie: Gary Fleder Hrají: Michael Douglas, Sean Bean, 108 minut Brittany Murphy, Jennifer Esposito ad. Vstupné: 47,- a 50,- Kč Mládeži od 15-ti let přístupný 17. dubna středa VANILKOVÉ NEBE hod. Americké milostné drama. Láska Nenávist hod. Sny Život Práce Hra Přátelství Sex. Režie: Cameron Crowe Hrají: Tom Cruise, Penélope Cruzová, 130 minut Kurt Russell, Jason Lee ad. Vstupné: 50,- a 53,- Kč Mládeži od 15-ti let přístupný 20. dubna sobota HONEM! HONEM! hod. Švédský širokoúhlý komediální film hod. Humor této svěží a působivé komedie o životě a přátelství mladých lidí, žijících ve Švédsku, jistě diváky potěší. Režie: Josef Fares Hrají: Torkel Petersson, Tuva Novotná, 88 minut Jan Fares ad. Vstupné 50,- a 53,- Kč Mládeži od 12-ti let přístupný 24. dubna středa KDO Z KOHO hod. Americké širokoúhlé kriminální drama hod. Zločin nezná bratra. Režie: Frank Oz Hrají: Robert De Niro, Edward Norton, 116 minut Angela Bassettová, Marion Brando ad. Vstupné: 47,- a 50,- Kč Mládeži od 12-ti let přístupný 27. dubna sobota KOKAIN hod. Americký širokoúhlý film. Varování: tento hod. film obsahuje sex, drogy a rock and roll! Režie: Avy Kaufman 124 minut Hrají: Johnny Deepp, Penelope Cruz ad. Vstupné: 50,- a 53,- Kč Mládeži od 15-ti let přístupný 10 Chlumecké listy

11 KULTURA V CHLUMCI CENTRUM KULTURY - ŘÍHŮV DŮM DUBEN VÝROBKY ZDRAVÉ VÝŽIVY Prezentační akce od a hodin ETCIMEX - prodej levného textilu JIŘÍ SCHMITZER Koncert herce a písničkáře pražského divadla Ypsilon. Začátek v hodin. Předprodej vstupenek! PRODEJ OBUVI Připravujeme: Vystoupení ostravské skupiny KRYŠTOF 7. května. Předprodej vstupenek!!!!!! WALDEMAR MATUŠKA června Koncert legendy české populární hudby v jedinečném turné při příležitosti svého životního jubilea. Pro velký zájem prodej vstupenek jen v předprodeji!!!! INFORMACE: nebo nebo v prodejně Textil Klicperovo nám. HUDBA JE PRO MĚ ODPOČINKEM JIŘÍ SCHMITZER bigbífák. Je zajímavé, že na rockových festivalech se dosud vyskytoval nejvíce. Přesto vystupuje sám jako písničkář, hraje na akustickou kytaru, píše přemýšlivé texty. A bigbít v jeho tvorbě je omezen na občasné rockenrolové figury. Vyrovnaný a usměvavý pán s vějířky vrásek kolem očí působí v zákulisí velmi nenápadně. S nikým se příliš nebaví a po odehrání svého setu zase rychle zmizí. A na pódium? Velký sukces. Přídavky, nadšený amfiteátr aplaudující zejména veselým písničkám, z nichž nejvíc zabírá ta o Frantovi, co jede na kole a veze na něm rýč. Avšak jeho dvoualbum Šílenec je trochu jiný Schmitzer: hlubší a širší, mapující realitu typicky českým způsobem, míchajícím Haška s Kafkou v komedii tak smutnou, až se chce vykřiknout...! Jsou vaše texty spíše autobiografické, nebo od okolí kradené? Není potřeba krást, mohou být inspirace z různých oblastí. Já si nedělám problémy s tím, jestli píši takový nebo makový žánr. Pojednat věci dramaturgicky je mi naprosto cizí. Vznikají spontánně. Příběhy, které jsem zaznamenal tak, jak já jim rozumím. Herec kultovního divadla Ypsilon, v posledních letech jdoucí z jedné zajímavé filmové role do druhé, (známe ho ze seriálů Zdivočelá země, Šípková Růženka, Chalupáři apod.) a současně písničkář lehce undergroundového stylu. Paradoxní je jeho žánrové zařazení; s čím v mládí zacházíš, toho se celý život nezbavíš, a tak i Jiří Schmitzer se cítí spíš Jakou muziku posloucháte? Poslouchám hudbu, kterou poslouchá můj syn. Pořád něco tahá domů. Je mu osmnáct a s potěšením sleduji, že se mu líbí kapely, které se líbily mně, když mi bylo stejně let jako jemu, a dodnes se mi líbí. Samozřejmě Jethro Tull a Emersoni, staré skladby postavené na klávesách. 3 /

12 KULTURA V CHLUMCI Před časem jste křtil v Ypsilonce své nové dvojcédéčko Šílenec... Písničky z prvního disku vlastně už jen čekaly na nahrávání. A písničky z Večerů na přidanou vznikaly v Ypsilonce přímo na jevišti. Nové písně jsem nepsal, pouze jsem je seřadil. Zvukař vše zvukově srovnal, podle mě až příliš. Máte ojediněle zabarvený hlas. Neoslovují vás kvůli němu dabingoví režiséři? Ani ne, nedávno jsem daboval sám sebe ve slovenském snímku Krajinka od režiséra M. Šulíka. Film se mi líbil už od scénáře, mluvil jsem v něm slovensky, ale moje slovenčina není na takové úrovni. Jsou pro vás scénáře hodně důležité? Ano. Ale v případě, že se hraním člověk živí, může být cestou i kompromis. Nelze jít ovšem do něčeho, co je člověku odpudivé a říkat si to vydržíš. Takový pokus by nedopadl dobře. Kterou ze svých rolí se více osvobozujete? Hraním filmovým, nebo hudebním? Těžko říci, protože v okamžiku, kdy jsou písně hotové a filmy natočené, daná věc pro mě končí. Hudba mě zaujala v pubertě a vlastně jsem kytaru nikdy neodložil. Hudba je pro mě odpočinkem i zábavou a jestliže, dejme tomu, vydělá nějaké peníze, je to ideální. Každému bych doporučoval, aby v životě dělal, co ho baví. Záliba mu může také nakonec něco přinést. Nepřemýšlet ale opačným způsobem: kde vydělám peníze, tam půjdu. Pak může být celý život otrávený. M. Zmítko Chlumecký autor opět na knižním trhu Významný český historik a spisovatel dr. Miloš Kratochvíl, dnes již bohužel zemřelý, napsal svého času knihu Památné bitvy našich dějin, zachycující velké válečné události českých, respektive československých dějin z období let 1126 až Vzhledem k oblibě této knihy nakladatelství Agave ji znovu vydalo v monumentální úpravě. Zároveň požádalo spisovatele Romana Cílka a našeho rodáka dr. Karla Richtra, aby ke Kratochvílově knize napsali druhý díl, věnovaný dalším událostem až do konce druhé světové války. Tento druhý díl navazující na Miloše Kratochvíla v těchto dnech vyšel z tiskárenských dílen a upoutává zaslouženou pozornost a zájem čtenářů. V předmluvě nového vydání Kratochvílovy knihy oba spoluautoři druhého dílu napsali: Tato kniha svým pojetím, velkolepou klenbou časového záběru i přístupem ve formě živé literatury faktu je vskutku oním šaldovsky řečeno pootevřeným stavidlem k proudu úvah nad smyslem, etikou a řádem dějin i lidského konání v jejich rámci. Bylo by asi mnohosměrným omylem oslavovat války a ozbrojené konflikty. Jsou bolestným a odpudivým vředem na těle lidstva a jeho historie. Nelze však popřít, že války, boje a střety provázejí neodlučně dějiny lidských společenství na této planetě od prvopočátku jejich existence až po naše časy, a nezdá se bohužel, že budoucnost by byla schopna na této skutečnosti cokoli podstatného změnit. Každá válka, malá či velká, je krutá. Všude, kam zasáhne, ničí vše živé, lidi, zvířata, rostliny i výsledky práce, tvůrčích schopností a úsilí celých generací. Boří, ničí a zanáší bezcitnost i krutost do lidských srdcí. Pro malé národy, jako jsme třena my, paradoxně bývá však válka občas jedinou cestou, jak se zachránit před zkázou anebo jak znovu nabýt ztracené svobody a nezávislosti. Železná nutnost podstoupit těžké, někdy až nadlidsky těžké zkoušky válečných strázní v zájmu obrany vlasti proti útlaku mocných nepřátel nebo ve jménu svržení cizácké nadvlády je v průběhu uplynulého tisíciletí nápadně častým údělem českého národa. Ani 20. století po ničivé bouři l. světové války nesňalo toto osudové jho z jeho ramen. Aniž bychom tedy chtěli velebit válečné násilí, jsme povinni - tak jak to zasvěceně a moudře učinil i Miloš Kratochvíl - vzdát poctu válečným činům dědů, pradědů a jejich předchůdců. S oprávněnou hrdostí si nad touto knihou připomínáme hrdinství a vlasteneckou obětavost v těžkých válečných časech, kdy se jejich zásluhou tak jako mnohokrát v průběhu dramatických záplatek českých dějin prokázala vnitřní síla a životaschopnost našeho národa a jeho touha i odhodlání žít svobodně a nezávisle v rovnoprávném vztahu s ostatními národy našeho starého kontinentu. 2. díl, nazvaný Pamětihodné bitvy našich dějin, zahrnuje období Je rozčleněn na 4 části: 1. část - Šlo o život republiky - Konec vzpoury v českém pohraničí /K.R./ - Obsazení jižní Moravy /K.R./ - Svár o Těšínsko /K.R./ - Boje na Slovensku /K.R./ - Mírová mezihra /K.R./ 2. část - V ohrožení - Úderná akce Sudety /R.C./ - Muž z fotografie agentury Fulgur /R.C./ - Kulka od hraničního mezníku 32 /R.C./ - Rudnoucí listy podzimu /R.C./ - Březnová mezihra /K.R./ 3. část - Na zahraničních frontách světové války - Dějinné rozcestí /K.R./ - Předčasný konec nadějí /K.R./ - V bojích o Francii /K.R./ - Nebe nad Anglií: Je to také vaše bitva... /R.C./ - Říkali jim tobrucké krysy /K.R./ - Sbližování se Sověty /K.R./ - Sokolovo /K.R./ - Osvobození Kyjeva /K.R./ - Předfinální mezihra /K.R./ 4. část: Těžký návrat domů k živým i mrtvým - Krvavé Karpaty /K.R./ - Vojáka živí naděje /R.C./ Průlom u Liptovského Mikuláše /K.R./ - Směr útoku Ostrava /K.R./ - Obléhání Dunkerku /K.R./ -Poslední dny války /K.R./ 12 Chlumecké listy

13 KULTURA V CHLUMCI - Bezmocní osvoboditelé /K.R./ - Podivná velkomyslnost poražených /R.C./ - Povstání /K.R./ Karel Richter SOKOLOVO (Výňatek z knihy Pamětihodné bitvy našich dějin) Ze zákopů před kostelem rachotila palba obránců. Do zdi kostela bušily střely. Přes roztříštěné zábradlí ve výklenku zvonice visel zabitý telefonista. V kostelní lodi sanitářky horečně obvazovaly raněné. Nadporučík Jaroš, prostovlasý, s krvácející ranou na čele, sbíhal ze schodů. Nabitý samopal v ruce. Kdo udrží zbraň, křičel s planoucí tváří, za mnou! Doktor Scheer k němu přiskočil a chtěl ho obvázat. Jaroš se mu vytrhl. Za ním se vyhrnul houfec vojáků v obvazech. Ty běž tahle, ukazoval jednomu, a vy všichni sem! Nemám náboje! Najdi si je v zákopu! Vybuchovaly dělové granáty. Nízko při zemi se převaloval dusivý čoud. Naproti přes cestu vzplanula střecha chalupy. Z protější strany rachotil kulomet Ignáce Spiegla. Pane nadporučíku, volal kdosi, kryjte se! Za hořící chalupou se vynořil tank. Kolem něho se hemžily šedozelené pláště. Přeskakovaly plůtek, draly se ke kostelu. Jaroš se nahrbil, sevřel samopal oběma rukama a hlaveň se rozblikala blesky. V Doslovu autoři píší: Šetřme už nyní slovy. Jen dvě se neodbytně nabízejí: Pokora. A úcta. Oba tyto pojmy, na které v trysku dnů a pod tlakem vršícího se příkrovu nových událostí občas pozapomínáme, se nás skoro až hmatatelně dotýkaly, když jsme převzali úkol časově navázat na brilantní vyprávění Miloše Kratochvíla... Vnímali jsme z toho, co napsal, jeho procítěné vlastenectví, úctu k historii a jejím velkým počinům, stejně jako niterný vztah k víceméně bezejmenným aktérům velkého příběhu, jemuž se říká dějiny - a snažili jsme se čas od roku 1918 do roku 1945 nahlédnout a zobrazit ze stejného zorného úhlu... Je tu přítomen zemitý odpor vůči válce jako kořenu nesčetných zel, ale vtírá se také poznání, že čas od času i válka a boj při všech hrůzách dostávají smysl, je-li ten svár veden tak, jak vyjadřuje myšlenka, k jejímuž obsahu jsme se přihlásili, když jsme si ji z Kratochvílova díla zvolili jako motto k této naší knize: Kéž ničíme.. horší včerejšek pro lepší zítřek. Čtenář posoudí, jak jsme tento následnický úkol zvládli. -vh- Vtom zabušil tankový kulomet. Dlouhá dávka vysekávala sníh u Jarošových nohou a končila prškou do cihel na zdi. Nadporučík strnul, podlomil se v kolenou, upustil zbraň. V jeho tváři se zračilo mučivé úsilí. Ruka šátrala k opasku pro granát, ale už neměla sílu. Zapotácel se a zvrátil se na záda. Před vrata kostela najížděl tank. Vypálil z děla a granát se roztrhl někde uvnitř. Z vrat se vyvalil mrak cihlového prachu a kouře. Když sem dorazil Kubeš se svými vojáky, strnul jako omráčený. Všude kolem kostela se černaly trychtýře, z některých se kouřilo. Země byla poseta hrozny nehybných těl. Zelené pláště Čechoslováků i polní šee hitlerovské pěchoty. Mrtvo, jako po zkáze světa. Tanky se už odvalily dál k východnímu okraji vesnice. Tady boj dohasl. Ale jinak všude kolem rachotila střelba. Zněl praskot hořících chalup a do krku vnikal štiplavý zápach spálenišr a tritolu. Obránci už tee bojovali každý na vlastní pěst. Jednotlivě i v malých skupinkách. Každá hodina, o kterou hitlerovce zadrží před řekou, bude dobrá. Nesmějí se dostat na druhou stranu, o to jde. Kubeš mávl na své chlapce. Nacpali si kapsy náboji a rozběhli se k místu, kde burácel boj... V ulici před kostelem ležel jejich velitel čety. Byl mrtev. Ze strany se blížili podél plotu Němci. Tihle měli černé tankistické uniformy. Volali: Hände hoch! Všichni sem! zavelel Kubeš. První rozrazil dveře nejbližší chalupy. Vojáci za ním. Mezi dveře převrátili stůl, opřeli o něj lehký kulomet. Obsadili místa u oken v čelní zdi. Bránili se až do noci. Někdo na ně křičel: Všichni za řeku! Klucíí! Rozkaz velitele praporu! Vemte to přes zahradu! nařídil Kubeš. Budu vás krýt. Pak mu došly náboje. Vyskočil oknem. Tu a tam dohořívaly chalupy. Skomírající plameny házely do tmy rudé plápoly. Vzduch nahořkle páchl zkázou. Střelba už utichla, padaly jen ojedinělé rány z pušek. Někde krátce zadrnčel osamělý kulomet nebo samopal. Bylo slyšet německé hlasy, výkřiky, opilý řehot. Na silnici, která protínala Sokolovo, stály ve dvou řadách tanky a pěchotní transportéry. Kolem chodili a pobíhali vojáci. Občas přejelo auto, pojížděl tank... Nakladatelství AGAVE Vás srdečně zve na křest a autogramiádu knihy Roman Cílek & Karel Richter Pamětihodné bitvy našich dějin ve čtvrtek 21. března 2002 v 16 hodin v knihkupectví Academia, Václavské nám. 34, Praha 1 Kmotry knihy budou herec Petr Nárožný a doc.dr. Antonín Jelínek, předseda Obce spisovatelů 3 /

14 KULTURA V CHLUMCI Naše fotoreportáž... z vystoupení mažoretek ZUŠ v Chlumci nad Cidlinou foto Ant. Fibigr 14 Chlumecké listy

15 KULTURA V CHLUMCI Naše fotoreportáž... z vystoupení dětské dechovky ZUŠ v Chlumci nad Cidlinou foto Ant. Fibigr 3 /

16 KULTURA V CHLUMCI Dechový orchestr a mažoretky opět ve Francii Chtěla bych vám z neutrálního pohledu přiblížit zájezd dechového orchestru a mažoretek na francouzskou riviéru. Obě skupiny se staly od 3. do 9. února součástí festivalu citrusových plodů v městečku Menton. Bezesporu je to kus ohromné práce, skloubit tolik mladých lidí v sehraný celek. Dechového orchestru, pod vedením Jana Molingera a Petra Raška, a mažoretek pod pečlivým vedením Jany Gogové. Všem dík za to, že malé české město, jako je Chlumec nad Cidlinou, může výborně reprezentovat naši zemi. Zúčastnila jsem se pracovně několika zahraničních zájezdů a co mě vždy příjemně překvapí, je velký zájem o kulturu, v našem případě o produkce mažoretek a dechového orchestru. Setkávají se s ohromným aplausem, někdy máme co dělat, abychom je uchránili před nájezdy kamer, fotografů a obdivovatelů. Krása českých děvčat je velkou předností. Osobně si myslím, že i u nás by měli lidé vyjít více za kulturou a projevit své cítění. Je to nezapomenutelný pocit být součástí dobrého týmu, a při úspěchu kapely s mažoretkami pocifuji kus národní hrdosti. Proto jim všem budeme i nadále fandit. Věra Kopecká zdravotním sestra 16 Chlumecké listy

17 KULTURA V CHLUMCI Co nového na knižních pultech Po delší odmlce se Vám opět hlásíme s nejnovější nabídkou knižních trháků a novinek. Začneme literaturou napětí. Po vynikající Modré sféře s trochou sci-fi nádechu přináší nakladatelství Domino nový titul mistra psychologického thrilleru, známého dále například romány Sběratel Kostí nebo Dívčí hrob, Jeffery Deavera MĚLKÉ HROBY, tentokrát z prostředí filmařského. Hlavní hrdina John Pellam se živí jako vyhledavač filmových exteriérů. V jednom ospalém zapadákově se však jeho život změní, když se na kapotě jeho auta objeví sprejem nastříkaný obrázek dvou hrobů. Rázem se Pellam stává ústřední postavou dramatu plného násilí, neuvěřitelných intrik a brutálních vražd. Dalším autorem, kterého jistě není třeba představovat, je Wilbur Smith. Jeho nový román s názvem ANDĚLÉ PLÁČÍ nás opět přivádí do africké buše, kde vrcholí válka, při níž se bílí i černí obyvatelé jižní Rhodesie marně snaží zastavit postup agresorů. Román, vycházející ze skutečného příběhu autorů Betty Mahmoodyové a Williama Hoffera BEZ DCERKY NE- ODEJDU, je u nás vydáván již po několikáté, tentokrát v nakladatelství Klokan. Vzbudil velký zájem, a to i ve své filmové podobě. Exotické manželství Američanky Betty a íránského lékaře je vylíčeno s autentickou pravdivostí. Ani roky romantického vztahu Betty nenapověděly, jak trpkou příchuf bude mít Orient. Ona i její pětiletá dcerka zakusí na vlastní kůži netušené a absurdní poddanství islámu. Největším hitem na knižních pultech jsou v současné době bezesporu čtyři knižní příběhy Harryho Pottera. Pro jeho milovníky připomínáme, že kromě těchto dílů vyšly také učebnice Harryho Pottera používané v kouzelnické škole v Bradavicích, a to FAN- TASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE JE NAJÍT a FAMFRPÁL V PRŮBĚHU VĚKŮ. No a pro zpříjemnění školní docházky je tu HARRY POTTER - ŠKOLNÍ DIÁŘ 2002/2003. Také se ale nemůžeme nezmínit o J. R. Tolkienovi a jeho třídílném PÁ- NU PRSTENŮ, jehož třetí díl se na pultech objevil již těsně před vánocemi a první na začátku roku. V průběhu prvních čtyř měsíců by měly v nakladatelství Mladá fronta vyjít všechny tři díly, takže čtenáři, které uchvátilo filmové ztvárnění tohoto díla, a jeho knižní podobu dosud nemají ve svých knihovnách, budou moci tento nedostatek odstranit. Jako doplněk jim můžeme nabídnout také trička s motivy z filmu. A na závěr bychom Vás chtěli pozvat do naší videopůjčovny, kterou se snažíme rozšířit i o půjčování DVD. A co je na videokazetách nového? Např. válečná romance PEARL HARBOR, romantická komedie DENÍK BRIDGET JONESOVÉ, příběh zlobra ve fenomenálním filmu SHREK, historický PŘÍ- BĚH RYTÍŘE, dlouho očekávaný český válečný film Jana Svěráka TMAVO- MODRÝ SVĚT a mnoho dalších. A tak doufáme, že v naší nabídce najdete vhodnou inspiraci pro sebe nebo i na dárky a těšíme se na Vás. K. Miffková Informační středisko Významné dny roku 2002 Duben Mezinárodní den ptactva - výročí podepsání mezinárodní konvence o ochraně užitečného ptactva, slaví se od roku Mezinárodní den dětské knihy - výročí narození Hanse Christiana Andersena v roce 1805, vyhlášen Mezinárodním výborem pro dětskou knihu roku Světový den zdraví - výročí založení Světové zdravotnické organizace roku 1948, slaví se od roku Mezinárodní den solidarity osvobozených politických vězňů Mezinárodní den letectví a kosmonautiky - výročí prvního letu člověka do vesmíru v roce 1961, slaví se od roku 1969 Mezinárodní den boje proti hluku Mezinárodní den ochrany památek a historických sídel - slaví se od roku 1984 podle doporučení UNESCO z roku Mezinárodní den svobody tisku Den Země - slaví se od roku 1970, kdy ho američtí studenti uspořádali poprvé ve snaze o prosazení nových ekologických zákonů a zvýšení státního rozpočtu na ochranu životního prostředí Světový den knihy a autorského práva - vyhlášen UNESCO jako symbolické datum světové literatury, na něž připadají životní výročí W. Shakespeara, M. Cervantese, H. Laxnesse, V. Nabokova a dalších významných spisovatelů Mezinárodní den boje proti pokusům na zvířatech Světový den grafiky - slaven od roku 1963, v ČR od roku 1966, výročí založení Mezinárodní rady organizací grafického designu Světový den tance - výročí narození francouzského choreografa a novátora tance Jeana Georgese Novarra v roce 1727, vyhlášen Mezinárodním divadelním ústavem roku 1982 Myšlenka dne... v dnešní době bezohledné silniční dopravy existují v našem městě dva druhy chodců. Rychlí a mrtví. 3 /

18 KULTURA V CHLUMCI V. K. Klicpera V letošním roce vzpomínáme 210. výročí narození dramatika V. K. Klicpery. Na počest našeho nezapomenutelného rodáka opět otvíráme drobnou knížku vyprávění z jeho života, kterou svého času chlumecký spisovatel Václav Horyna věnoval, u příležitosti dramatikových dvoustých narozenin, městu Chlumci jako Klicperův lidský portrét. ŽENA VE SVĚTLE RAMP Bez Anny Klicperové by nebylo českého Hradce ani vlasteneckého divadla. Řečník nad hrobem vlastenčiným V r přijali ochotníci mezi sebe pannu Marii Švamberkovou, ženu pohlednou a bystrého ducha. Oslňovala společnost osobním kouzlem a nebylo proto divu, že se do ní zprvu zahleděl starší medik František Klicpera a po jeho odchodu do Lince mladší filozof Václav. Mladá ochotnice se narodila dne 20. listopadu 1794 na Hradčanech v ulici Nový Svět čp. 92. Pokřtili ji Marií, ačkoli ji vlastenci titulovali Annou, dramatik sám Ninou a důvěrně Nynkou. Otec Švamberkové, obchodník s ovocem, a manželka povili ještě syna Františka, přestěhovali se na Nové Město, kde si na rohu Koňského trhu (Václavské náměstí) a Vodičkovy ul. čp. 792 (Wiehlův dům) zařídili větší prodejnu. Mladá žena od svého dětství milovala českou poezii. Dramatik jí předčítal všechny své literární práce, než vyšly na světlo, a ona se stala jejich prvním kritikem. Na ochotnickém jevišti vystoupila bezpočtukrát. Mimořádný úspěch sklidila úlohou Terezky ve Štěpánkově příležitostné veselohře Vlastenci aneb Zpráva o vítězství, provedené dne 22. prosince 1813 ve Stavovském divadle na počest spojenců a jejich triumfu nad Napoleonem u Lipska. Jen u rakouských úřadů si Švamberková nevysloužila ocenění. Ženy na jevišti dovedou diváka citově strhnout, což je však rozkymácené monarchii nebezpečné, a proto nežádoucí. Ale hromada peněz z dalšího představení policejní oči zaslepila a komisní ústa umlčela. Obecenstvo však tak jako tak nedbalo na úřední zákaz, že tleskat se smí jen jednou, protože trojí aplaus patří císařskému domu. Herci se také proti jestřábímu zraku cenzora vytrvale děkovali před oponou. Švamberková účinkovala v několika hrách na stavovském jevišti a nakonec ani německá kritika o ní nešetřila chválou. Po roce 1815 už obsazovala úlohy manželek. Jednou se představila pražskému publiku jako tragédka a za měsíc ji vidělo hlediště ve frašce. Vždycky opravdová umělkyně s jemným, uhlazeným přednesem a vysokou kultivovaností. Divadelní společnost získávala z úspěchů ochotnických představení značné peníze, ale nesměla je použít k vybavení jeviště a honorování autorů. Z mecenášství divadelníků těžil městský chudinský fond a města zničená živelnými pohromami. Klicpera přitom nezapomněl ani na své rodiště. Když v r zachvátil požár řadu stavení v Chlumci nad Cidlinou, sehráli ochotníci představení ve prospěch tamních pohořelých. Švamberková se navíc snažila o další ochotnické jeviště v Praze. V 2. desetiletí se totiž hrávalo i ve vile Šleiferce, tehdy oblíbeném výletním místě Pražanů. Kdekoli se vynořila divadelní knížka, Švamberková už po ní sahala a Klicpera hru inscenoval. Současně se rozhodoval vystřídat křehké dívčí objetí na jevišti za pevné pouto manželské. ROZLOUČENÍ S PRAHOU Klicpera byl moje nejprvnější modla; já ho ctil ještě dříve, nežli jsem do latinských škol odešel. Josef Kajetán Tyl V červnu r se uprázdnilo místo humanitního profesora na gymnáziu v Hradci Králové. Suplent o ně zažádal a štěstí mu přálo. O východočeskou metropoli projevil zájem proto, že Praha mu nemohla místo nabídnout a Hradec právě rozžíhal pochodeň národního probuzení okolo tiskárny Jana Host. Pospíšila. Klicpera opouštěl Prahu nerad. Vylučoval se z ohniska mohutného kulturního dění a - byf načas - měl opustit snoubenku Annu. Pražské divadlo už vítalo své sládky, mlynáře a řezníky, také ševce a krejčíky. Studenti si na ulicích ukazovali populární Klicperovu atletickou postavu s vlasy splývajícími na plece, s obdivem vyslovovali jeho jméno a nemohli uvěřit, že matička Praha zůstane bez plodného dramatika. Loučení s matkou českých měst trvalo dlouho. Ve studentských kvartýrech, městských parcích a také v lokálech několika pražských hospůdek. Uprostřed českého hovoru U modré štiky Klicpera povstal a proslovil svým hrdelním hlasem chválu české řeči. Vyzvedl přitom sílu mluveného slova na jevišti. Jakmile v Hradci zdomácní, všecky své síly napře pro vzkříšení českého divadla. Všem přátelům musil slíbit, že pod Bílou věží napíše tak krásný kus, jako je Blaník. 18 Chlumecké listy

19 KULTURA V CHLUMCI V koutě pivovarské hospody se ozval burácející potlesk. Studenti tiskli vlastenci ruce, objímali ho a líbali a šenkovnou se linula písnička Andulko, mé dítě, aby poškádlili pannu Švamberkovou při Klicperově pravici. Po první písničce druhá na rozloučenou, třetí na šfastné shledání a po ní nepočítaných. To už sládek Nebeský, majitel pivovaru, dal načepovat všecky džbánečky a zpívalo se z plných hrdel, až česká písnička strhla i smetánku u parádních stolů. Dramatik před svým odchodem hladil očima všechna místa, s nimiž ho spojovalo jedenáct let pražského života. Nakonec si ještě se snoubenkou Nynkou vyjeli parníkem na nedělní výlet do Chuchle. Mohl se jim však stát osudným. Přetížená pramice se převrhla a mnoho výletníků utonulo. DOSTAVENÍČKO S KYTAROU Básník podruhé narozený. Ivan Klicpera První student, kterému Klicpera ve východočeské metropoli upřímně stiskl pravici, byl František Škroup z blízkých Osic. Jejich přátelství zpečetila idylka zpod Klicperova okna na Malém rynečku. Večer před sv. Annou větral a pojednou uslyšel potměšilý hluk. Páni studiózové spustili švarné Andulce dostaveníčko, štandrle se mu v kraji říká. Hráli a zpívali o překot, kytary tvrdily muziku. Andulko, mé dítě, Aničko šafářova, Andulka konopí močila. Do toho navíc rozpustilé popěvky studenta Škroupa, už také komponoval. Jenomže se neotevřelo jen Andulčino okénko. Rozespalí měšfané počali láteřit, cože se to děje, hrozili pěveckému sboru studentů a že to tak nenechají. Poženou drzouny k odpovědnosti, zvláště toho vlasatého, co stojí uprostřed kruhu a zběsile klátí pažema. Svému slibu dostáli. Žaloba u prefekta gymnázia. Bili do dirigenta Františka ze všech stran a - zkoušky zralosti přede dveřmi. Najednou se Škroup zadívá na vlídnou tvář Klicperovu a zmocní se ho spásná obhajoba. Naše dostaveníčko, vašnosti pane prefekte, platilo panu profesoru Klicperovi. Třebaže nás vyučuje teprve měsíc, už si svým laskavým chováním získal naši lásku. Dověděli jsem se, že pan profesor dnes slaví své narozeniny. Osmělili jsme se tudíž projevit mu vpředvečer svou úctu. Klicpera přikývl a studenty zachránil. Jen na chodbě nezapomněl mladému komponistovi pošeptat do ucha: Dobřes to, Frantíku, vyvedl. Ale pamatuj si, že své výročí slavím o 4 měsíce později. Tak se autor české hymny zasloužil o Klicperovy druhé narozeniny. Reklama 3 /

20 OSOBNOSTI VZPOMÍNKA NA TOMÁŠE MASARYKA A JEHO SYNA JANA 7. března 1850 se narodil v Hodoníně první prezident nově zřízené Československé republiky, který se rozhodujícím způsobem zasloužil o její vznik. Osvobození českého národa z rakouské poroby se připravovalo celé věky. Prvními legionáři bojujícími za jeho nezávislost byli čeští protestanti, vyhnaní po roce 1620 z vlasti. Pod švédskými prapory bojovali v nadšené víře, že Rakousko bude poraženo a české království se zbaví útlaku. Mírem Westfálským roku 1648 byli ovšem zrazeni a sen o návratu do země jejich předků se rozplynul. Národ musel prožít dlouhou dobu temna, než se protrpěl k svému obrození jazykovému, literárnímu a vůbec kulturnímu a nakonec i politickému. První světová válka po třech stoletích vytvořila opět příznivé podmínky k boji za národní osvobození. Profesor a poslanec Tomáš Garigue Masaryk se spolu s Milanem Rostislavem Štefánikem a dr. Edvardem Benešem postavili neohroženě do jeho čela. Za nimi stály ve zbrani desetitisíce vlastenců, kteří na ruské, francouzské i italské frontě manifestovali odhodlání českého i slovenského národa žít napříště ve společném nezávislém státě. Masaryk vtiskl odboji smysl. Národ, který roku 1526 ze své vůle povolal Habsburky k vládě plným právem, v říjnu 1918 tuto smlouvu zrušil, když ji Habsburkové opětovně a bezohledně porušovali. Historický český stát nikdy nepřestal existovat a podle principu svobodného sebeurčení se spojil s bratrskými národy Slováků a Podkarpatorusů, znásilňovaných Uherskem. V duchu svých reformačních tradic se český národ pod Masarykovým vedením přimkl k demokracii světové a zajistil si svým odbojem podíl na formování poválečné Evropy. Sám Masaryk přitom prokázal mravní odpovědnost, myšlenkovou, filozofickou a politickou vyzrálost a světový rozhled, který československému národně osvobozeneckému zápasu vtiskl rysy obrovitého státnického díla. Ve svém monumentálním díle Světová revoluce zachytil hluboce promyšlený program naší národní revoluce, organicky začleněný do světového dění, který jej kvalifikoval na uznávaného rádce a spolupracovníka čelných politiků Dohody při reorganizaci Evropy. Jeho syn Jan, který vynikl v diplomatických službách Československé republiky v předválečném období, v těžkých časech odboje za druhé světové války, stál u kormidla československé zahraniční politiky v době únorové krize roku Nedlouho po ustavení Gottwaldovy vlády tak zvané Obrozené národní fronty se dne 10. března celou zemí rozletěla zpráva, že byl nalezen mrtev na dlažbě pod okny svého služebního bytu v Černínském paláci. Jeho smrt nebyla nikdy uspokojivě vysvětlena. Kriminalisté, lékaři, novináři usilovně hledají nové a nové indicie ve snaze dospět k rozřešení záhady, zda šlo o sebevraždu, nebo vraždu. Jeho tajemník dr. Sum je přesvědčen, že Jan Masaryk, všeobecně oblíbený, vpravdě lidový politik skokem z okna hledal únik z duševních rozporů, které prožíval v obavách o osud československé demokracie. V televizním seriálu o působení tajných služeb v Československu naproti tomu vysloužilá sovětská agentka tajné služby, která pracovala na našem území, podala svědectví o tom, co jí svěřil její spolupracovník, že se zúčastnil akce komanda, které na příkaz stalinského NKVD Jana Masaryka zlikvidovalo svržením z okna. Historik dr. Vladislav Moulis vědecky prozkoumal posledních 15 dnů Masarykova života a nedávno uveřejnil výsledky svého pátrání (Přísně tajné č. 2/2001). Z Moulisových zjištění vyplývá, že Jan Masaryk zprvu uvažoval o sebevraždě. Prožíval těžkou duševní krizi. Jeho přítel Arnošt Heidrich podal svědectví o setkání s ním 26. února: Ležel v posteli, byl stále smrtelně bledý a nepromluvil, ani když jsem si k němu sedl. Teprve po několika minutách vyrazil ze sebe, že to musí udělat jako Drtina, (o němž se dozvěděl, že spáchal sebevraždu). Heidrich mu odporoval. Jan reagoval těmito slovy: Cožpak mohu zůstat v této vládě? Cožpak mohu s komunistickým programem předstoupit před parlament? Vždyf bych zneuctil památku svého otce. Heidrich mu nadhodil možnost organizování odboje v zahraničí. To odmítl s tím, že je příliš unaven. To jediné, řekl, čím ještě mohu posloužit svému národu, je zemřít. Rozhovor zakončil ostrým odsudkem Moskvy: Znásilňuje naši svobodu, znásilňuje vše, čím civilizované demokratické národy žijí. Z této krize se však po několika dnech dostal. Nalezl jiné řešení: odejít do emigrace a oženit se se svou důvěrnou přítelkyní Marcií Davenportovou. Žádal ji, aby odjela z Prahy do Anglie, že přijede za ní. Řekl jí: Zůstávám v této vládě ještě nějaký čas. Je to pouze krytí, kdybych to neudělal, zatkli by mne. Požádal paní Marcii, aby v Londýně vyřídila jeho příteli Lockhartovi, že má v úmyslu opustit Československo. 28. února v čtyřhodinové rozmluvě s A. Heidrichem se dotazoval jmenovaného, zda by s ním byl ochoten odejít do Spojených států. V pátek 5. března před první schůzí nové vlády se svěřil několika blízkým přátelům: Radil jsem našim lidem doma, aby švejkovali. Te}, když to musím dělat sám, vidím, jak těžkou věc jsem po nich chtěl. Po návratu z jednání byl zdrcen a svým přátelům řekl: Pánové, to je vláda, to je strašný. 6. března je doložen Masarykův rozhovor s lékařem dr. Klingerem v Sezimově Ústí ve vile prezidenta Beneše: Oskare, musíš se mnou do Prahy 20 Chlumecké listy

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších PRAHA Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, vláda,

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ 1 1. Který den se v Česku rozdávají vánoční dárky? A) 6. ledna. B) 24. prosince. C) 25. prosince. D) 26. prosince.

Více

Komisař pro zaměstnanost, sociální záležitosti a rovné příležitosti Evropská komise Rue de la Loi 200 1040 Brusel Belgie. Praha, 12.

Komisař pro zaměstnanost, sociální záležitosti a rovné příležitosti Evropská komise Rue de la Loi 200 1040 Brusel Belgie. Praha, 12. PhDr. Vladimír Špidla Komisař pro zaměstnanost, sociální záležitosti a rovné příležitosti Evropská komise Rue de la Loi 200 1040 Brusel Belgie K RUKÁM PANA KOMISAŘE Věc: Žádost o podporu Praha, 12.prosince

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ Tato část zkoušky má 30 úloh. Maximální počet bodů je 30. Vyberte u testových úloh 1 30 jedno správné řešení

Více

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY speciální hosté LUCIE BÍLÁ a SPIRITUÁL KVINTET DIVADLO HYBERNIA František Nedvěd zpívá Zlaté Nedvědovky Z vyprodaného Strahova, přes mnoho míst českých a slovenských,

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65. Přemístění odbavení cestujících do nového Terminálu Jana Kašpara

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65. Přemístění odbavení cestujících do nového Terminálu Jana Kašpara MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁPIS V Praze dne 18. 7. 2013 Č.j.: 50281/ENV/13 z veřejného projednání posudku a současně dokumentace podle ustanovení 17 zákona

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvb KRONIKA JIMRAMOVA DOKUMENTY - FOTO nmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxc

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

MĚSTO INVESTORŮM. Vážení investoři,

MĚSTO INVESTORŮM. Vážení investoři, Město investorům MĚSTO INVESTORŮM Vážení investoři, dostává se Vám do rukou prezentace investičních příležitostí města Jeseníku, nacházejícího se v severní části Olomouckého kraje v blízkosti hranic s

Více

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 Město vyvěsí tibetskou vlajku rok 2013 54. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu v neděli 10. 3. 2013 vyvěšení

Více

PROGRAM PRO DĚTI. Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti.

PROGRAM PRO DĚTI. Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti. PROGRAM PRO DĚTI ČTVRTEK, 3. května Divadlo J. K. Tyla 9:00 10:00 Animo TV Oblíbené večerníčky 1 (české znění) Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti.

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 8. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Díkčinění 2015. Libiš. Farní sbor Českobratrské církve evangelické

Díkčinění 2015. Libiš. Farní sbor Českobratrské církve evangelické Farní sbor Českobratrské církve evangelické Libiš Kazatelská stanice Kostelec nad Labem Díkčinění 2015 Člověk, jehož dny jsou jako tráva, rozkvétá jak polní kvítí; sotva ho ovane vítr, už tu není, už se

Více

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu.

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu. Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel: Hlavní město Praha pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely Vážení a milí čtenáři, říjen 2012 9. ročník, č. 10 teplé

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 06. 02. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_01_CJL_M Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 06. 02. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_01_CJL_M Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 06. 02. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_01_CJL_M Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Zápis z 13. schůze výboru. Místo konání: Veranda Datum: 25.11.06

Zápis z 13. schůze výboru. Místo konání: Veranda Datum: 25.11.06 Zápis z 13. schůze výboru Místo konání: Veranda Datum: 25.11.06 Přítomní: Anička Podhrázská Blanka Kovářová Hanka Vágnerová Majka Chvátalová Marcela Svěráková Marek Tomažič Milan Šleichert Tomáš Hrabánek

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Svatojánek Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU OBEC SPLNILA SVOJÍ ZÁKONNOU POVINNOST V polovině května provedli na žádost obce pracovníci kontrolního oddělení finančního referátu Okresního úřadu Beroun

Více

První republika.notebook. January 23, 2014

První republika.notebook. January 23, 2014 VY_32_INOVACE_VL_116 Téma hodiny: První republika Předmět: Vlastivěda Ročník: 5. třída Klíčová slova: demokracie, hospodářský rozmach, vzdělání, Skaut, Sokol, Tomáš Baťa Autor: Mgr. Renata Čuková Podzimková,

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

Zachráníme kostel? Rok 2003

Zachráníme kostel? Rok 2003 Zachráníme kostel? Kostel sv. Wolfganga v Ostrohu je úzce spjat s hradem Seeberg a je významnou památkou celostátního významu, zapsanou v seznamu historických kulturních památek prvořadého významu a naše

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

Očekávaný výstup: Hodnocení:

Očekávaný výstup: Hodnocení: NÁRODNÍ DIVADLO Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_05 Tématický celek: Historie a umění Autor: Mgr. Gabriela Šišková

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

připadám si v tu chvíli a na tom místě zcela nepatřičně

připadám si v tu chvíli a na tom místě zcela nepatřičně Dýchání Petr Mezihorák na rozjezd tma lisuje obrazy zvýrazňuje hrany půlnoční štěkot psa virtuos v oboru ticha připadám si v tu chvíli a na tom místě zcela nepatřičně jako štěkot psa struktura odpoledne

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

POČÁTKY EVROPSKÉHO DRAMATU

POČÁTKY EVROPSKÉHO DRAMATU POČÁTKY EVROPSKÉHO DRAMATU Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková Datum (období) tvorby: 1. - 15. 8. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: český jazyk literární výchova Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 2417/47/15

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 2417/47/15 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 2417/47/15 NEMOVITÉ VĚCI: Spoluvlastnické podíly ve výši 1/12 na pozemcích parcelní čísla 992 a 994/1v katastrálním území Přelouč Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Pardubice,

Více

PETICE. dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

PETICE. dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme Magistrát města Frýdku-Místku: Stop výstavbě nákupního

Více

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ 1 Copyright Radomír Hanzelka, 2013 www.radomirhanzelka.cz Všechna práva vyhrazena Vytiskla a vydala: Nová Forma s.r.o. www.novaforma.cz Vydání první ISBN 2

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie

Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie Volební noviny č. 2 Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie Hnutí NEZÁVISLÍ a sdružení PRO Vratimov bude prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

Využití ploch 10.04.V03 a 10.05.V03

Využití ploch 10.04.V03 a 10.05.V03 Využití ploch 10.04.V03 a 10.05.V03 Dotčená lokalita Machnín a Bedřichovka Společnost občanů Machnína o.s. O čem hovoříme? Orná půda se má změnit na průmyslovou zónu! Co nám říkají zástupci města? Proč

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 17. března 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Střední

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 25. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA Přemysl Dvořáček Vnímání citu Uzavřený kruh poznání sebelásky byl název souboru citací zveřejněných v knižním titulu Labyrint zdraví. Nyní nakladatelství Na-Ra nabízí soubor

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil z 10. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 21.5.2003 od 14:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu ---------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil Rada po

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING. 17.9.2009 Martin Mgr.Stanislav Loskot

MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING. 17.9.2009 Martin Mgr.Stanislav Loskot MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING 17.9.2009 Martin Mgr.Stanislav Loskot MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING Rozvoj přeshraniční spolupráce, vzájemné porovnávání mezi partnerskými městy

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

Příklad dobré praxe X

Příklad dobré praxe X Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe X z realizace kariérového poradenství Helena Trinerova, DiS.

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Schválilo Zastupitelstvo města Pilníkov dne 17.12.2015 2015, zápis č. 5/2015, usnesení č. 20 Účinnost od 15.1.2016 Čl. 1. Obecná ustanovení

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám ten rok opět rychle uběhl. Někomu bylo veseleji, někomu se už zase tolik nedařilo. Všem ale dává konec roku možnost ohlédnout se zpět, říci, co bylo dobré, co se povedlo, co

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Materiál seznamuje žáky se základními pojmy k tématu Písničkáři 1. Anotace. Mgr. Pavel Šupka

Materiál seznamuje žáky se základními pojmy k tématu Písničkáři 1. Anotace. Mgr. Pavel Šupka Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Materiál seznamuje žáky se základními pojmy k tématu Písničkáři 1 Mgr. Pavel Šupka Čeština 26 41-M/01 Elektrotechnika 78-42-M/01 Technické lyceum 23-41-M/01 Strojírenství

Více

Zápis z jednání 12.VH AZŠ ČR

Zápis z jednání 12.VH AZŠ ČR Zápis z jednání 12.VH AZŠ ČR Termín: 26.11.2004 27.11.2004 Místo konání: Tvarožná Lhota, Lučina Přítomni: Účastníci dle prezenční listiny, hosté dle prezenční listiny hostů. Pátek 26.11.2004 1. Slavnostní

Více

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče r. 2015 - Zdravotnický personál dělá vše pro to, aby pacient opět dostal chuť do života podle stávajících možností. - Dodržování doby návštěv. Ve 14 hod.

Více

Řadový dům na malém městě

Řadový dům na malém městě Řadový dům na malém městě HN hodnotí prostorný byt 4 + kk v Buštěhradu na Kladensku. Nezvykle prostorný řadový dům. Ale bohužel jen s jednou koupelnou. To byly dvě hlavní věci, které zaujaly hodnotitele

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

INFORMACE O PRŮBĚHU PŘÍPRAV

INFORMACE O PRŮBĚHU PŘÍPRAV bosonozskyzpravodaj@centrum.cz INFORMACE O PRŮBĚHU PŘÍPRAV K REALIZACI JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ PRO BOSONOHY 1. Středisko lékařských služeb Vzhledná 5 obnovená jednání s majiteli pozemků jednání s VZP o možnostech

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně.

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně. Obecní vysílání Tylovo divadlo Újezd u Brna Vás srdečně zve na svou nejnovější inscenaci ze současnosti od Antonína Procházky Ve státním zájmu Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod.

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

30. srpna 2013. Přítomní. Program. Čamra Josef Dvořáček Milan Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František

30. srpna 2013. Přítomní. Program. Čamra Josef Dvořáček Milan Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 30. srpna 2013 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program Zahájení Navržení

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

EDIČNÍ ČINNOST OBCE LIPTÁL

EDIČNÍ ČINNOST OBCE LIPTÁL EDIČNÍ ČINNOST OBCE LIPTÁL V roce 1994 vydal Obecní úřad v Liptále knihu Liptál s podtitulem Kapitoly z historie obce na Valašsku Její autor PhDr. Ladislav Baletka zde zachytil dějiny obce od jejího vzniku

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

XI. Mezinárodní varhanní festival Zdeňka Pololáníka Česká Třebová 2015 K poctě 80. narozenin Zdeňka Pololáníka

XI. Mezinárodní varhanní festival Zdeňka Pololáníka Česká Třebová 2015 K poctě 80. narozenin Zdeňka Pololáníka K U L T U R N Í C E N T R U M Česká Třebová N a b í d k a p o ř a d ů ŘÍJEN 2015 XI. Mezinárodní varhanní festival Zdeňka Pololáníka Česká Třebová 2015 K poctě 80. narozenin Zdeňka Pololáníka Sobota 3.

Více

FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A. I. Dvě vlasti

FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A. I. Dvě vlasti FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 2844/ZP/2014 - Po 16.04.2014

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 2844/ZP/2014 - Po 16.04.2014 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 2844/ZP/2014 - Po 16.04.2014 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více