Slovo starosty. Výzva k zachování a modernizaci vojenské posádky. Čtenáři našich Chlumeckých listů, vážení občané, v Chlumci nad Cidlinou nebo

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovo starosty. Výzva k zachování a modernizaci vojenské posádky. Čtenáři našich Chlumeckých listů, vážení občané, v Chlumci nad Cidlinou nebo"

Transkript

1

2 INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU Slovo starosty Čtenáři našich Chlumeckých listů, vážení občané, v příloze tohoto úvodu Vás chci seznámit s nesmírně vážným problémem, který se nad naším městem vynořil náhle jako černý mrak. Jedná se o to, že náhlou a podivnou změnou vládního rozhodnutí, které konkrétně vyšlo z Ministerstva obrany České republiky, je ohrožena budoucnost vojenské posádky v lese, jak my jsme tento areál zvyklí nazývat. Vše souvisí s programem profesionalizace a modernizace české armády, kdy by mělo dle mých informací zůstat funkčních pouze asi 32 vojenských posádek z dnešního počtu 141. Tedy asi 110 posádek v republice by do roku 2006 mělo být zrušeno, sanováno (termín pro odstranění ekologických zátěží) a případně nabídnuto civilnímu sektoru pro jiné využití. Nic proti tomuto kroku, tomu se nedá zabránit, protože se jedná o celosvětový trend. Podivné je však to, že ještě do konce roku 2001 bylo i v armádních kruzích proklamováno, včetně kladného stanoviska komisařů NATO, kteří naši posádku hodnotili v loňském roce, že posádka v Chlumci nad Cidlinou bude jednoznačně určena k dalšímu technickému rozvoji z finančních prostředků NATO, včetně rozšíření pracovních míst. Jako mávnutím čarovného proutku je nyní tato posádka hodnocena speciální firmou DECO Praha (zakázka od Ministerstva obrany ČR) v kategorii posádek určených k likvidaci!!! Tomu všemu je nasazena koruna v té podobě, že v Dašicích, 14 kilometrů od Pardubic, má být vybudován pro účely naší armády a NATO takzvaný multisklad, nákladem několika miliard korun. Tam je totiž taky vojenská posádka, ale technicky v havarijním stavu. Pokud se naplní vládní závěr, v Dašicích se nejprve téměř veškeré nemovitosti zlikvidují a na zelené louce pak bude vybudován nový areál multiskladu se zázemím i pro kulturu a sport. Samozřejmě také desítky a možná stovky bytových jednotek. To vše za peníze daňových poplatníků, tedy nás všech. A protože v Chlumci nad Cidlinou je dle mého názoru možno vybudovat takový vojenský multisklad společně se zachováním skladové technologie pohonných hmot za poloviční hodnotu investičních nákladů, protože mnoho budov je po průběžné modernizaci, a také prostoru je zde více než dost (rozloha 370 hektarů), a protože v posádce v Chlumci pracuje 230 zkušených a profesně vyškolených odborníků, kteří by přišli o práci, rozhodli jsme se velmi razantně podniknout kroky k tomu, aby posádka v Chlumci zůstala zachována. Jedná se o rozvoj nebo útlum průmyslu a zaměstnanosti našeho města a celého okolí? A proto negativně mířenou morovou ránu ze strany naší vlády musíme odrazit. Domnívám se, že někdo v pozadí tahá za nitky tak, aby v Královéhradeckém kraji nezůstal žádný vojenský potenciál, ale vše bylo pěkně koncentrováno do kraje Pardubického. Prozatím proběhla jednání i za přítomnosti pana hejtmana Ing. Bradíka u vládního zmocněnce generálmajora Ing. Škopka, dále jsem jednal s firmou DECO, která hodnotí technický stav posádek v republice a byly poslány dopisy na naše krajské zastupitelstvo, na poslance a senátory za východní Čechy a na Ministerstvo obrany ČR. Jsem velmi rád, že se k výzvě připojili svým kladným stanoviskem i pan starosta Ing. Louda a místostarosta pan Žibrůň z Nového Bydžova, a za toto jim budeme zavázáni. Podpis samozřejmě připojil i pan starosta Šustr z Nepolis za náš mikroregion. Svazky obcí Nobydžovsko i náš mikroregion (dle novějšího termínu svazek obcí) Cidlina si musí ve svém rozvoji pomáhat především z hlediska zachování a zřízení dalších pracovních míst, vždyf do zaměstnání se dá z obou měst snadno po většinu roku dopravit i na kole. Ing. Miroslav Uchytil starosta města Výzva k zachování a modernizaci vojenské posádky v Chlumci nad Cidlinou V rámci chystané transformace a modernizace armády České republiky má postupně do roku 2006 ukončit činnost asi 110 vojenských posádek z celkového počtu asi 140. Tento postup v rámci reformy ozbrojených sil je v souladu s technickým vývojem i v souladu s koncepcí NATO. Jsou však vojenské posádky, jejichž technická úroveň byla až do současnosti průběžně modernizována a bylo by nezodpovědné jejich činnost ukončit, když mají především díky své geografické poloze a všeobecné vysoké úrovni všechny předpoklady k dalšímu rozvoji. Jednou z takových vojenských posádek je i současná posádka logistického zabezpečení v Chlumci nad Cidlinou. Město Chlumec nad Cidlinou, Město Nový Bydžov, svazek obcí Cidlina a svazek obcí Novobydžovsko vyzývá Ministerstvo obrany České republiky k zachování vojenské posádky v Chlumci nad Cidlinou nebo k jeho transformaci na armádní multisklad formou potřebné modernizace. Odůvodnění: 1. Vynikající geografická poloha: vojenská posádka v Chlumci nad Cidlinou leží pouhé 3 kilometry od budoucí dálnice D 11, která bude v nejbližších letech konečně dobudována. Železniční mezinárodní koridor je od posádky vzdálen pouhý 2 Chlumecké listy

3 INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU 1 kilometr přímo od překladového nádraží. Z něj až do vojenského areálu vede v roce 2001 rekonstruovaná železniční vlečka. Rozloha vojenského areálu je 360 hektarů s dokonalou možností další výstavby. 2. Poloha posádky ve vztahu k životnímu prostředí: z hlediska posouzení ekologických zátěží je v letošním roce počítáno s poslední etapou sanačních prací, aby byl vojenský areál ekologicky čistý. Zmíněných 360 hektarů areálu neleží v zájmové oblasti zvýšené ochrany podzemních vod a nezatěžuje negativně vlivem na životní prostředí intravilán města. 3. Technický stav budov (skladových, administrativních i technické zázemí) je na velmi dobré úrovni, mnohé z nich lze s minimálními úpravami využít pro vybavení nejnovějšími automatizovanými technologiemi skladovacích a manipulačních systémů. 4. Vojenský areál má kompletně dobudovanou infrastrukturu včetně podrobné sítě světelných kabelů. Vojenská posádka disponuje například dostatečnou rezervou kapacity elektrické energie. Jedinou výjimkou je chybějící plynovodní přípojka ze vzdálenosti pouhý 1 kilometr od plynovodního řadu. I na toto technické dokončení je však připravena kompletní prováděcí stavební dokumentace. 5. Současný potenciál lidských zdrojů: v posádce pracuje přibližně 240 zaměstnanců, z toho je 50 % vysokoškolsky a středoškolsky vzdělaných. Všichni zaměstnanci mají kvalifikaci požadovaných profesních odborností - převážně na dopravu a skladování vojenského materiálů s ohledem na utajované skutečnosti. Jejich případné propuštění by mělo těžký negativní dopad na zaměstnanost v regionu hradeckého okresu, dále zatížení státní pokladny ve formě mnoha desítek milionů korun odstupného a dalších nákladů na rekvalifikaci. 6. Město Chlumec nad Cidlinou počítá s výstavbou bytů pro zaměstnance vojenského útvaru Předpokládáme výstavbu 30 bytů, na jejichž výstavbu v současné době podáváme žádost o dotaci ze státního fondu rozvoje bydlení. 7. Za posledních deset let bylo do modernizace vojenské posádky v Chlumci nad Cidlinou investováno okolo korun. Není možné tyto peníze, které plynuly z kapes daňových poplatníků jednoduše obětovat. 8. V případě ukončení činnosti posádky bude muset MO ČR investovat do likvidace stávající technologie další stovky milionů korun, není možné areál pouze opustit a zanechat za sebou smutný, korodující a nebezpečný památník bez možnosti využití v civilním sektoru. I v případě, že dojde k potvrzení útlumu činnosti posádky ze strany Ministerstva obrany ČR, je jasné, že stávající nemovitosti již nedostanou potřebné investice na běžnou údržbu, areál bude během příštích let zákonitě chátrat a bude posléze nevyužitelný jakýmkoliv způsobem. 9. Vojenská posádka je stále zahrnuta do Programu bezpečnostních investic NATO, který počítá s jejím rozvojem!!! 10. Záměr MO ČR utlumit činnost vojenské posádky v Chlumci nad Cidlinou a současně postavit na zelené louce ohromný multifunkční sklad v Dašicích na Pardubicku postrádá logickou správnost z hlediska modernizace armády, také s ohledem na ekonomické ukazatele: - posádka v Chlumci již disponuje kvalifikovanými lidskými silami, ale posádka v Dašicích nikoliv - Chlumec je geograficky daleko výhodněji položen než Dašice (dálnice, mezinárodní železniční koridor - ideální rychlé spojení na Prahu atd.) - umístění vojenského multiskladu do Chlumce, kde jsou využitelné mnohé nemovitosti s nenákladnými stavebními úpravami. Areál v Chlumci může být v rámci centralizace vojenských posádek upraven tak, že bude sloužit jako sklad pohonných hmot pro armádu (současná funkce) i jako multisklad. V každém případě jde o obrovskou úsporu vynaložených nákladů oproti výstavbě multiskladu na zelené louce v Dašicích - regionální rozvoj Královéhradeckého kraje je narušen ve prospěch regionálního rozvoje Pardubického kraje. V Královéhradeckém kraji nezůstane z armádního sektoru téměř vůbec nic, naopak v Pardubickém kraji dochází k neúměrnému soustřeeování investic Ministerstva obrany ČR!!! - vzdálenost potenciálního multiskladu v Chlumci nad Cidlinou k dopravní brigádě se sídlem v Pardubicích - Semtíně je kratší a bezproblémovější než dopravní osa Dašice - Semtín. Dopravní vzdálenost Chlumec - pardubické vojenské letiště je téměř stejná, jako osa Dašice - pardubické vojenské letiště, ale hlavně bezproblémovější (část dálnice D 11 a komunikace I. třídy 36/I). Tato výzva je adresována zastupitelstvu Královéhradeckého kraje, Ministerstvu obrany ČR a poslancům a senátorům oblasti východních Čech. Podle dostupných informací totiž k náhlému obratu v reformě ozbrojených sil ČR ve shora popsané záležitosti došlo v závěru roku 2001, když předtím byla útlumovou posádkou zvolena vojenská posádka v Dašicích. Žádáme proto o odborné vyjádření k této výzvě. Opírat by se mělo o objektivní posouzení využitelnosti celého areálu, které bude zohledňovat všechny výše uvedené okolnosti a nejen cíleně vybrané údaje, které by směrovaly k útlumovému programu. Ing. Miroslav Uchytil - starosta města Chlumec nad Cidlinou Eduard Haspra - místostarosta města Chlumec nad Cidlinou Ing. Pavel Louda - starosta města Nový Bydžov a předseda svazku obcí Novobydžovsko Josef Žibrůn - místostarosta města Nový Bydžov Jiří Šustr - předseda svazku obcí Cidlina V Chlumci n. Cidl. dne 20. února 2002 Přílohy: souhlasné stanovisko starostů zainteresovaných obcí 3 /

4 INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU K rukám krajské rady a krajského zastupitelstva Královéhradeckého kraje Poslanci a senátoři Ministerstvo obrany - J. Tvrdík Generálmajor Ing. Škopek Vážení, žádáme Vás o stanovisko k Výzvě k zachování a modernizaci vojenské posádky v Chlumci nad Cidlinou. Ve Výzvě je obsažena úvaha, že náhlým rozhodnutím MO ČR má být vojenská posádka v Chlumci nad Cidlinou posouzena v ustavené kategorii jako útlumová s nulovým využitím pro českou armádu. Ještě na podzim roku 2001 byla tato posádka určena k dalšímu rozvoji. Namísto toho byla v tutéž dobu náhle zařazena do budoucího rozvoje posádka v Dašicích v Pardubickém kraji, která byla předtím jednoznačně zařazena do útlumového programu a nyní by zde měl být vystavěn vojenský multisklad. Dochází tím, dle našeho názoru, k naprosto nerovnoměrnému rozdělení vojenského potenciálu ve východních Čechách. V Královéhradeckém kraji nezbude téměř vůbec nic, kdežto do Pardubického kraje budou koncentrovány státní prostředky pro armádu. Přitom, jak je dokladováno ve Výzvě, vojenská posádka v Chlumci nad Cidlinou byla i v minulosti průběžně modernizována, na rozdíl od posádky v Dašicích. Rozkládá se na 370 ha a i z hlediska vojensko-strategického má neméně dobrou polohu jako Dašice (např. kratší dojezdová vzdálenosti ke generálním štábům v Praze). Je zde dostatečný prostor pro to, aby tu mohl být zachován sklad pohonných hmot pro armádu a současně vybudován i vojenský multisklad. Čas na rozhodování není téměř žádný, protože pražská projektová firma DECO hodnotí v současné době technický stav obou posádek tak, jak je uvedeno výše, tj. posádka v Dašicích je posuzována pro Ministerstvo obrany ČR jako rozvojová a Chlumec nad Cidlinou jako útlumový! S pozdravem Ing. Miroslav Uchytil starosta V Chlumci nad Cidlinou Zasedání zastupitelstva a rady města Od uzávěrky lednového čísla Chlumeckých listů (v únorovém čísle informace z radnice nebyly) proběhla dvě zasedání zastupitelstva a tři zasedání rady města. ŠKOLSTVÍ! Zastupitelstvo schválilo výstavbu veřejně přístupného sportoviště v areálu dvora Základní školy v Chlumci nad Cidlinou v případě získání dotace z vyhlášeného výběrového řízení na projekty Výstavba víceúčelových sportovišf v roce Předpokládaná investice nepřesáhne částku ,- Kč a Město Chlumec n. C. se zavazuje dokrýt ze svého rozpočtu zbývající část po získání dotace. Zároveň zastupitelstvo trvá na uzavření školního areálu. MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI! Na 25. zasedání zastupitelstva bylo projednáno 15 bodů týkajících se městského majetku.! Dále byl schválen bezúplatný převod majetku z daru Opavia-LU, a.s. Praha do majetku příspěvkové organizace Základní škola Chlumec nad Cidlinou. MĚSTSKÝ ROZPOČET! Zastupitelstvo schválilo bez připomínek rozpočet města na rok 2002.! Zároveň schválilo i předložený výsledek hospodaření Fondu rozvoje bydlení za rok VYHLÁŠKY! Byla schválena vyhláška č. 1/2002, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 4/2001 o místních záležitostech veřejného pořádku na území města Chlumec nad Cidlinou.! Rovněž vyhláška č. 2/2002 o změně vyhlášky č. 1/2000 o stanovení druhů místních poplatků a jejich sazeb pro území města Chlumec nad Cidlinou byla schválena. VZHLED MĚSTA! Zastupitelstvo odsouhlasilo výstavbu dalších 30 bytů (dům E, F) a uložilo starostovi podat žádost o dotaci na výstavbu těchto bytů v ul. Nádražní.! Rada schválila smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo zhotovení projektu na osazení města orientačním systémem a následně pak zhotovení a instalace směrovek ulic a místních cílů s termínem provedení březen a duben letošního roku. Občanské sdružení Město v zahradách a Město Chlumec nad Cidlinou zvou srdečně všechny občany na slavnostní otevření Lorety, které se bude konat v sobotu 8. června Podrobnější informace se dozvíte v příštích číslech Chlumeckých listů. 4 Chlumecké listy

5 POLICIE ČR Z POLICEJNÍCH ZÁZNAMŮ " Dne ve 2.10 hod. byl v Chlumci n. C. v Pražské ulici kontrolován 35ti letý řidič osobního auta zn. Š 120 L a provedenou dechovou zkouškou bylo zjištěno, že řidič před jízdou požil alkoholické nápoje. Na základě tohoto zjištění byla řidiči zakázána další jízda a byl vyzván k lékařskému vyšetření spojenému s odběrem krve na zkoušku alkoholu. Řidič se však podrobil pouze lékařskému vyšetření, ale odběr krve odmítl. Za odmítnutí hrozí řidiči postih ve výši Kč. " Dne obvinil policejní rada 15ti letého mladíka z Chlumecka ze spáchání trestného činu krádeže vloupáním do objektu České obce sokolské v Chlumci n. C. pod sokolovnou, dále pak z trestného činu poškozování cizí věci, jelikož při vloupání do zaparkovaného autobusu před nádražím ČD v Chlumci n. Cidl. rozřízl nožem spojovací měch kloubového autobusu, čímž způsobil škoda ve výši Kč. " Policie ČR Obvodní oddělení Chlumec n. C. pátrá po neznámém pachateli krádeže nákladního automobilu zn. Š LIAZ SPZ HOJ s přívěsem SPZ HOK oboje žluté barvy s modrou plachtou, ke které došlo v době od hod. dne do 1.30 hod. dne na autobusovém nádraží v Chlumci n. C. před nádražím ČD. Na vozidle i přívěsu bylo v době krádeže naloženo 24 ks palet střešních tašek. Neznámý pachatel způsobil majiteli autodopravy škodu ve výši Kč. " Největší podíl na trestné činnosti v obvodu OOP Chlumec n. C. má majetková trestná činnost, a to zejména krádeže. Dokladem toho je i mimo jiné krádež elektrického kabelu na provozovně písníku Pamětník, kde v době od hod. dne do 7.00 hod. dne odcizil neznámý pachatel 80 m kabelu pod napětím tak, že na jedné straně kabel odsekl a poté odřízl. Způsobil tak a.s. TAR- MAC Severokámen škodu ve výši Kč. " Na závěr bych chtěl upozornit řidiče motorových vozidel, že jejich vozidla nejsou trezory, o čemž se přesvědčilo několik návštěvníků PENNY MARKETU v Chlumci, kde na parkovišti před prodejnou došlo k několika krádežím věci ze zaparkovaných vozidel, a to zejména těch řidičů, kteří svoje cenné věci a nákupy nechávají ve vozidlech vystavené, jako kdyby je nenechavcům nabízeli. npor. Zima Reklama 3 /

6 O ČEM SE MLUVÍ Domov důchodců V Podzámčí se rozrostl foto Ant. Fibigr V úterý 26. února 2002 byla slavnostně otevřena další, v pořadí již druhá budova domova důchodců. Přestavba chlumecké nemocnice - porodnice byla provedena podle projektu ing. architekta Jana Zimy královéhradeckou společností KPM. Se stavbou se začalo na jaře v roce 2000, i když přípravné práce byly zahájeny již o rok dříve. Celá stavební akce byla financována státem prostřednictvím Okresního úřadu v Hradci Králové. Celkové náklady dosáhly téměř 89 miliónů korun. Nemalý podíl na zdaru této akce má i samotné město Chlumec nad Cidlinou v čele se starostou ing. Miroslavem Uchytilem a samozřejmě celé vedení domova důchodců s jeho ředitelkou Mgr. Janou Šimečkovou. Od 4. března 2002 najde v tomto překrásném objektu trvale svůj nový domov 76 seniorů. Dalších 5 míst bude sloužit pro přechodnou respitní péči. Pracovníci domova důchodců budou tedy zabezpečovat ošetřovatelskou a gerontopsychiatrickou péči 81 starým lidem, kteří ji potřebují. Na otevření tohoto zařízení čekali nejen jeho budoucí obyvatelé, ale především léčebny dlouhodobě nemocných a nemocnice, kde byli tito lidé umístěni. Na sobotu dne 2. března připravili pracovníci domova důchodců příjemné překvapení nejen občanům našeho města, ale i všem ostatním, kteří měli zájem si toto překrásné zařízení prohlédnout. A zájem byl skutečně mimořádný! Poděkování patří všem, kteří pro tento den vyměnili svoji odbornou profesi za profesi průvodcovskou, které se zhostili na výbornou. Všichni návštěvníci měli možnost prohlédnout si s odborným výkladem všechny prostory nového zařízení. Nahlédli tak nejen do budoucího soukromí obyvatel, kteří zde budou obývat 18 jednolůžkových pokojů (cena za tento pobyt na měsíc včetně stravy činí 6 171,- Kč) a 29 pokojů dvoulůžkových (cena včetně stravy činí 5 664,- Kč), ale bylo možno obdivovat další nádherně zařízené prostory - jídelny, kuchyňky, společenské místnosti, knihovnu, koupelny se speciálními sprchami a vanami, tělocvičnu a místnost pro rehabilitaci, ale také kadeřnictví a pedikúru, a dokonce i místní kapli, kam budou docházet duchovní různých církví. Bylo pamatováno skutečně na všechno. Přejeme všem novým obyvatelům domova důchodců, aby tu prožili pohodové stáří a zaměstnancům radost z jejich náročné, ale velmi záslužné práce. Mgr. Milena Komárková 6 Chlumecké listy

7 O ČEM SE MLUVÍ Zastupitelé a občané města jednali s poslanci V pondělí proběhlo jednání zastupitelů a občanů města s poslanci, na kterém se hovořilo o třech, pro město stěžejních problémech. 1. Dopravní situace Jak sdělil starosta města ing. Miroslav Uchytil, stavba dálnice D 11 se potýká s obrovskými problémy díky zkostnatělé státní legislativě. Její výstavba bude probíhat zřejmě až v roce Vedení chlumecké radnice se proto snaží o okamžité řešení neúnosné dopravní situace ve městě vybudováním plně synchronizované světelné křižovatky. V centru města se totiž setkává mezinárodní silnice E 67 - Praha - Hradec Králové - Polsko se silnicí druhé třídy č. 327/II - Jičín - Kolín. Zde se v inkriminovaných dnech (pondělí a v pátek) tvoří kolony aut ze směru od Nového Bydžova a Týnce nad Labem, která nemají šanci vjet na silnici E 67. Tyto problémy se dotýkají také všech občanů Chlumce nad Cidlinou, nevyjímaje děti dojíždějící do místní základní školy ze všech směrů. Ve městě byl vybudován pouze jeden semafor, který neplní požadované bezpečnostní parametry. Upozorňuji na díry v silničním zákoně č. 113, kde světelná signalizace není součástí komunikace. Přitom světelná návěstí součástí železnice jsou, podotýká starosta ing. Uchytil. Z tohoto důvodu nemůže město žádat o finanční prostředky ministerstvo dopravy, SFDI ani BESIP! Toto pro křížení významných komunikací postrádá veškerou logiku! Město by tak mělo ze svých prostředků uhradit na vybudování světelné křižovatky ,- Kč! To se vzpírá selskému rozumu!, dodává starosta města. Poslanci byli požádáni o novelizaci silničního zákona. Paní poslankyně Horníková (ODS) přišla s iniciativním návrhem - pomoc městu při získání státních finančních prostředků ze státní rozpočtové rezervy. V případě pochopení poslanců by bylo možno realizovat tuto křižovatku již letos na podzim. To by pomohlo více jak řidičů denně, tak obyvatelům nešfastného Chlumce. 2. Vládní návrh reformy územní veřejné správy Starosta města ing. Miroslav Uchytil navrhuje tzv. Hradecký model státní správy. S tímto návrhem bylo prostřednictvím dopisu seznámeno velké množství měst a obcí. Petici doposud podpořilo 230 měst a obcí a stále přicházejí další kladné ohlasy. S Hradeckým modelem byli seznámeni i poslanci a senátoři, Petiční výbor Parlamentu ČR, Petiční výbor Senátu ČR a Výbor pro veřejnou správu Parlamentu ČR. 3. Zachování a modernizace vojenské posádky V rámci chystané transformace a modernizace armády České republiky má postupně do roku 2006 ukončit činnost asi 110 vojenských posádek z celkového počtu asi 140. Tento postup v rámci reformy ozbrojených sil je v souladu s technickým vývojem i v souladu s koncepcí NATO. Jsou však vojenské posádky, jejichž technická úroveň byla až do současnosti průběžně modernizována, a bylo by nezodpovědné jejich činnost ukončit, když mají především díky své geografické poloze a všeobecné vysoké úrovni všechny předpoklady k dalšímu rozvoji. Jednou z takových posádek je i současná posádka logistického zabezpečení v Chlumci nad Cidlinou. Výzva k zachování a modernizaci vojenské posádky v Chlumci nad Cidlinou byla zaslána ministru obrany J. Tvrdíkovi, vládnímu zmocněnci Centra pro přípravu reformy ozbrojených sil ČR generálmajorovi Škopkovi, radě a zastupitelstvu Královéhradeckého kraje. Posledně jmenovaná instituce by se měla tímto problémem zabývat na svém zasedání Mgr. Milena Komárková Jednalo se o dopravním řešení v Chlumci n. C proběhlo jednání o stavu přípravy dálnice D 11 a výstavbě okružních křižovatek v Chlumci nad Cidlinou a v Novém Městě nad Cidlinou. V první fázi budou tyto křižovatky - kruhové objezdy - fungovat v obou případech jako vynikající zpomalovací retardéry pro dopravu a v následném kroku budou využity pro plynulý nájezd na plánovaný obchvat Chlumce (Benzina- Převýšov- Levín- Chýšf- Nové Město). Finanční zajištění přípravy a realizace těchto, z hlediska bezpečnosti silničního provozu, důležitých křižovatek ve výši cca 12 mil. Kč, je přislíbeno rozpočtovým opatřením SFDI v dubnu tohoto roku. Dokončení realizace stavby se předpokládá na podzim tohoto roku. Na základě podaných informací o probíhajících výkupech pozemků, o časovém skluzu vinou zdlouhavých vyřizování GP na katastrálních úřadech vyslovil starosta města ing. Miroslav Uchytil obavu, že liniová stavba dálnice na úseku F (Levín - Chýšf) nemůže být dokončena dříve než koncem roku Z tohoto důvodu je nezbytné neodkladné vybudování již zmíněných křižovatek a světelné signalizace křižovatky E / II. Protože má zákon o pozemních komunikacích velký nedostatek v tom, že není možné na tuto světelnou křižovatku přispět z prostředků ministerstva dopravy, je nutné pokusit se získat finanční prostředky jako účelovou dotaci z rezervního fondu Poslanecké sněmovny ČR. V takovém případě by mělo dojít k realizaci této akce již na podzim tohoto roku. Mgr. Milena Komárková 3 /

8 NÁZORY ČTENÁŘŮ Několik slov čtenářky Úvodem zdravím všechny čtenáře Chlumeckých listů Dobrý den. Zároveň bych chtěla pochválit nový vzhled časopisu, který zdobí nádherná fotografie zámku. Chtěla bych reagovat na úvodní slovo pana starosty v Chlumeckých listech 1/2002, ve kterém vyzdvihuje budoucí výstavbu průmyslového komplexu firmy NIROSTA. Připadá mi, že čtenářům představuje svůj pohled na vzhled této výstavby, aniž bychom měli tu čest vidět sami tento záměr. A je nám tak vnucována myšlenka, že tento komplex bude nádherný. Je jasné, že tato investice přinese spoustu pozitiv pro město, ale vzhledem k tomu, že se jedná o mnohaletý vzhled města, neměli bychom tento vzhled zhodnotit každý podle své představy krásna? Af mi pan starosta promine tuto výtku, ke které sám čtenáře vyzývá v závěru svého článku. Dále bych chtěla vyjádřit svůj názor k otevření PENNY MARKETU v Chlumci nad Cidlinou. Domnívám se, že je tento obchod přínosem pro některé z nás, o čemž se vyjádřili zákaznicí oslovení v den otevření. Ale ne všichni chtějí nakupovat v marketech. I dnes, kdy je tento obchod v provozu, mnoho lidí stále vyhledává malé obchodníky a rádi u nich nakupují. Pod dojmem z článku PENNY MARKET v Chlumci nad Cidlinou otevřen (Chlumecké listy 1/2002, str. 14) mi připadá, že je toto řešení naprosto ideální. Ale já se domníván, že z nás tento způsob prodeje dělá jen dalšího v řadě před pokladnou se zájmem jen o naše peníze. Je přece báječný osobní kontakt s obchodníkem, který se vám snaží ochotně poradit, když hledáte něco zvláštního, a s úsměvem Vás zve k další návštěvě. Proto jsem ráda, že těchto malých obchodů je v Chlumci n. C. ještě dost. Děkuji všem, kteří vydrželi číst tuto úvahu až do konce. Lednové vydání Chlumeckých listů jsem získala od dobrého přítele z tohoto města a tímto mu také děkuji. Na shledanou Stanovisko redakce Vítáme diskusní příspěvek čtenářky Ivany Hovorkové. Názor, že by se někde na vhodném místě měly vystavovat plány chystaných staveb, aby občané získali konkrétní představu, jak budou vyhlížet, stojí za úvahu. Je pravda, že každý člověk má své gusto, takže nelze předpokládat, že by se všechno líbilo všem, ale nikdy není na závadu, když projektanti vezmou předem v potaz i názory veřejnosti. To samozřejmě neznamená, že jim nutně musí podléhat, jestliže mají odborně zdůvodněné argumenty, které je opravňují trvat na svém. Občanům nelze zajisté upřít právo, aby věděli, jak se konkrétně bude jejich město proměňovat, a mohli se k tomu vyjádřit. Na druhé straně zase každý musí uznat, že by nebylo dobré, kdyby každý nezasvěceně mluvil do všeho. Nejde také vždycky jen o hledisko krásy vzhledu, ale i o užitečnost plánovaných staveb pro město. V případě průmyslového Ivana Hovorková komplexu Nirosta není pochyb, že rozhojní pracovní příležitosti pro obyvatelstvo, kterých u nás není nazbyt. Nemáme důvod pochybovat, že vedení města se snaží uvážlivě pečovat, aby byla obě hlediska v souladu. Modernizace v obchodním podnikání samozřejmě vytváří i problémy, jakými jsou například i konkurenční tlaky na malé obchodní provozovny. I my doufáme, že jejich majitelé a provozovatelé těmto tlakům odolají, protože - jak Ivana Hovorková správně připomíná - někteří lidé před velkonákupem dávají přednost poklidnějšímu nakupování v menším obchodě. Jinak čtenářce děkujeme za příznivé zhodnocení nového vzhledu našeho časopisu a připomínáme, že si jej může i předplatit, aby nemusela být odkázána na laskavost přítele z našeho města. -ri- Kniha knih o lásce k rodičům Cti otce svého i matku svou, af se prodlouží tvé dny na zemi, kterou ti dává Hospodin. /2 Moj 20, 12/ Rodiče mají právo na větší lásku a úctu, než jakou máme projevovat vůči ostatním. Sám Hospodin, který vložil na rodiče odpovědnost za děti svěřené jejich péči, ustanovil, že rodiče budou zastupovat Hospodina u svých dětí v nejranějších letech jejich života. A kdo odmítá právoplatnou moc svých rodičů, odmítá tím i svrchovanost Boží. Páté přikázání vyžaduje, aby děti nejen prokazovaly svým rodičům úctu a byly jich poslušny, ale také, aby je milovaly, byly k nim laskavé, ulehčovaly jim v starostech i bolestech, střežily jejich dobré jméno, pomáhaly jim a utěšovaly je ve stáří. Kdo bude mít k rodičům podle Zákona (DESATERA) úctu a bude o ně pečovat i ve dnech jejich stáří, bude žít zaslíbením dlouhého života, v němž biblický člověk viděl projev Boží přízně a požehnání i pobyt v zaslíbené zemi. Žalm 37,29 - Spravedliví obdrží zemi a budou v ní bydlet navždy. Co nejvíce vzájemné úcty, lásky a důvěry pro Vaše rodiny, milí čtenáři, z celého srdce vyprošuje u Hospodina Jaroslav Tesař farář CČSH 8 Chlumecké listy

9 Reklama 3 /

10 KULTURA V CHLUMCI KINO Panorama Chlumec nad Cidlinou tel. č / DUBEN dubna středa MACH, ŠEBESTOVÁ A KOUZELNÉ hod. SLUCHÁTKO hod. Česká filmová komedie pro celou rodinu. Režie: Václav Vorlíček Hrají: R. Hájek, K. Květová, I. Janžurová, 100 minut J. Molavcová, S. Zázvorková ad. Vstupné: 47,- a 50,- Kč 6. dubna sobota Mládeži přístupný MANDOLÍNA hod. KAPITÁNA CORELLIHO hod. Širokoúhlý film Velké Britanie, Francie, USA. Podle stejnojmenného bestselleru Louise de Bernieres. Nicolas Cage a Penélope Cruz v hl. rolích. Je to epický příběh z války. Režie: John Madden Dále hrají: John Hurt, Christian Bale, 124 minut D. Morrisey ad. Vstupné 47,- a 50,- Kč 10. dubna středa Mládeži od 12-ti let přístupný PÁN PRSTENŮ: SPOLEČENSTVO hod. PRSTENU hod. Americký, širokoúhlý, dobrodružný film. Jeho moc ovládne každého, kdo po něm zatouží. Jen jediný mu dokáže odolat. Společenstvo devíti jej musí zničit. Režie: Peter Jackson Hrají: Elijah Wood, Liv Tyler, 165 minut Cate Blanchet, Sean Astin Vstupné: 60,- a 63,- Kč Mládeži od 12-ti let přístupný!! Pozor na začátek odpoledního představení!! Změna programu vyhrazena! 13. dubna sobota NEŘÍKEJ ANI SLOVO hod. Americký thriller. neřeknu hod. Režie: Gary Fleder Hrají: Michael Douglas, Sean Bean, 108 minut Brittany Murphy, Jennifer Esposito ad. Vstupné: 47,- a 50,- Kč Mládeži od 15-ti let přístupný 17. dubna středa VANILKOVÉ NEBE hod. Americké milostné drama. Láska Nenávist hod. Sny Život Práce Hra Přátelství Sex. Režie: Cameron Crowe Hrají: Tom Cruise, Penélope Cruzová, 130 minut Kurt Russell, Jason Lee ad. Vstupné: 50,- a 53,- Kč Mládeži od 15-ti let přístupný 20. dubna sobota HONEM! HONEM! hod. Švédský širokoúhlý komediální film hod. Humor této svěží a působivé komedie o životě a přátelství mladých lidí, žijících ve Švédsku, jistě diváky potěší. Režie: Josef Fares Hrají: Torkel Petersson, Tuva Novotná, 88 minut Jan Fares ad. Vstupné 50,- a 53,- Kč Mládeži od 12-ti let přístupný 24. dubna středa KDO Z KOHO hod. Americké širokoúhlé kriminální drama hod. Zločin nezná bratra. Režie: Frank Oz Hrají: Robert De Niro, Edward Norton, 116 minut Angela Bassettová, Marion Brando ad. Vstupné: 47,- a 50,- Kč Mládeži od 12-ti let přístupný 27. dubna sobota KOKAIN hod. Americký širokoúhlý film. Varování: tento hod. film obsahuje sex, drogy a rock and roll! Režie: Avy Kaufman 124 minut Hrají: Johnny Deepp, Penelope Cruz ad. Vstupné: 50,- a 53,- Kč Mládeži od 15-ti let přístupný 10 Chlumecké listy

11 KULTURA V CHLUMCI CENTRUM KULTURY - ŘÍHŮV DŮM DUBEN VÝROBKY ZDRAVÉ VÝŽIVY Prezentační akce od a hodin ETCIMEX - prodej levného textilu JIŘÍ SCHMITZER Koncert herce a písničkáře pražského divadla Ypsilon. Začátek v hodin. Předprodej vstupenek! PRODEJ OBUVI Připravujeme: Vystoupení ostravské skupiny KRYŠTOF 7. května. Předprodej vstupenek!!!!!! WALDEMAR MATUŠKA června Koncert legendy české populární hudby v jedinečném turné při příležitosti svého životního jubilea. Pro velký zájem prodej vstupenek jen v předprodeji!!!! INFORMACE: nebo nebo v prodejně Textil Klicperovo nám. HUDBA JE PRO MĚ ODPOČINKEM JIŘÍ SCHMITZER bigbífák. Je zajímavé, že na rockových festivalech se dosud vyskytoval nejvíce. Přesto vystupuje sám jako písničkář, hraje na akustickou kytaru, píše přemýšlivé texty. A bigbít v jeho tvorbě je omezen na občasné rockenrolové figury. Vyrovnaný a usměvavý pán s vějířky vrásek kolem očí působí v zákulisí velmi nenápadně. S nikým se příliš nebaví a po odehrání svého setu zase rychle zmizí. A na pódium? Velký sukces. Přídavky, nadšený amfiteátr aplaudující zejména veselým písničkám, z nichž nejvíc zabírá ta o Frantovi, co jede na kole a veze na něm rýč. Avšak jeho dvoualbum Šílenec je trochu jiný Schmitzer: hlubší a širší, mapující realitu typicky českým způsobem, míchajícím Haška s Kafkou v komedii tak smutnou, až se chce vykřiknout...! Jsou vaše texty spíše autobiografické, nebo od okolí kradené? Není potřeba krást, mohou být inspirace z různých oblastí. Já si nedělám problémy s tím, jestli píši takový nebo makový žánr. Pojednat věci dramaturgicky je mi naprosto cizí. Vznikají spontánně. Příběhy, které jsem zaznamenal tak, jak já jim rozumím. Herec kultovního divadla Ypsilon, v posledních letech jdoucí z jedné zajímavé filmové role do druhé, (známe ho ze seriálů Zdivočelá země, Šípková Růženka, Chalupáři apod.) a současně písničkář lehce undergroundového stylu. Paradoxní je jeho žánrové zařazení; s čím v mládí zacházíš, toho se celý život nezbavíš, a tak i Jiří Schmitzer se cítí spíš Jakou muziku posloucháte? Poslouchám hudbu, kterou poslouchá můj syn. Pořád něco tahá domů. Je mu osmnáct a s potěšením sleduji, že se mu líbí kapely, které se líbily mně, když mi bylo stejně let jako jemu, a dodnes se mi líbí. Samozřejmě Jethro Tull a Emersoni, staré skladby postavené na klávesách. 3 /

12 KULTURA V CHLUMCI Před časem jste křtil v Ypsilonce své nové dvojcédéčko Šílenec... Písničky z prvního disku vlastně už jen čekaly na nahrávání. A písničky z Večerů na přidanou vznikaly v Ypsilonce přímo na jevišti. Nové písně jsem nepsal, pouze jsem je seřadil. Zvukař vše zvukově srovnal, podle mě až příliš. Máte ojediněle zabarvený hlas. Neoslovují vás kvůli němu dabingoví režiséři? Ani ne, nedávno jsem daboval sám sebe ve slovenském snímku Krajinka od režiséra M. Šulíka. Film se mi líbil už od scénáře, mluvil jsem v něm slovensky, ale moje slovenčina není na takové úrovni. Jsou pro vás scénáře hodně důležité? Ano. Ale v případě, že se hraním člověk živí, může být cestou i kompromis. Nelze jít ovšem do něčeho, co je člověku odpudivé a říkat si to vydržíš. Takový pokus by nedopadl dobře. Kterou ze svých rolí se více osvobozujete? Hraním filmovým, nebo hudebním? Těžko říci, protože v okamžiku, kdy jsou písně hotové a filmy natočené, daná věc pro mě končí. Hudba mě zaujala v pubertě a vlastně jsem kytaru nikdy neodložil. Hudba je pro mě odpočinkem i zábavou a jestliže, dejme tomu, vydělá nějaké peníze, je to ideální. Každému bych doporučoval, aby v životě dělal, co ho baví. Záliba mu může také nakonec něco přinést. Nepřemýšlet ale opačným způsobem: kde vydělám peníze, tam půjdu. Pak může být celý život otrávený. M. Zmítko Chlumecký autor opět na knižním trhu Významný český historik a spisovatel dr. Miloš Kratochvíl, dnes již bohužel zemřelý, napsal svého času knihu Památné bitvy našich dějin, zachycující velké válečné události českých, respektive československých dějin z období let 1126 až Vzhledem k oblibě této knihy nakladatelství Agave ji znovu vydalo v monumentální úpravě. Zároveň požádalo spisovatele Romana Cílka a našeho rodáka dr. Karla Richtra, aby ke Kratochvílově knize napsali druhý díl, věnovaný dalším událostem až do konce druhé světové války. Tento druhý díl navazující na Miloše Kratochvíla v těchto dnech vyšel z tiskárenských dílen a upoutává zaslouženou pozornost a zájem čtenářů. V předmluvě nového vydání Kratochvílovy knihy oba spoluautoři druhého dílu napsali: Tato kniha svým pojetím, velkolepou klenbou časového záběru i přístupem ve formě živé literatury faktu je vskutku oním šaldovsky řečeno pootevřeným stavidlem k proudu úvah nad smyslem, etikou a řádem dějin i lidského konání v jejich rámci. Bylo by asi mnohosměrným omylem oslavovat války a ozbrojené konflikty. Jsou bolestným a odpudivým vředem na těle lidstva a jeho historie. Nelze však popřít, že války, boje a střety provázejí neodlučně dějiny lidských společenství na této planetě od prvopočátku jejich existence až po naše časy, a nezdá se bohužel, že budoucnost by byla schopna na této skutečnosti cokoli podstatného změnit. Každá válka, malá či velká, je krutá. Všude, kam zasáhne, ničí vše živé, lidi, zvířata, rostliny i výsledky práce, tvůrčích schopností a úsilí celých generací. Boří, ničí a zanáší bezcitnost i krutost do lidských srdcí. Pro malé národy, jako jsme třena my, paradoxně bývá však válka občas jedinou cestou, jak se zachránit před zkázou anebo jak znovu nabýt ztracené svobody a nezávislosti. Železná nutnost podstoupit těžké, někdy až nadlidsky těžké zkoušky válečných strázní v zájmu obrany vlasti proti útlaku mocných nepřátel nebo ve jménu svržení cizácké nadvlády je v průběhu uplynulého tisíciletí nápadně častým údělem českého národa. Ani 20. století po ničivé bouři l. světové války nesňalo toto osudové jho z jeho ramen. Aniž bychom tedy chtěli velebit válečné násilí, jsme povinni - tak jak to zasvěceně a moudře učinil i Miloš Kratochvíl - vzdát poctu válečným činům dědů, pradědů a jejich předchůdců. S oprávněnou hrdostí si nad touto knihou připomínáme hrdinství a vlasteneckou obětavost v těžkých válečných časech, kdy se jejich zásluhou tak jako mnohokrát v průběhu dramatických záplatek českých dějin prokázala vnitřní síla a životaschopnost našeho národa a jeho touha i odhodlání žít svobodně a nezávisle v rovnoprávném vztahu s ostatními národy našeho starého kontinentu. 2. díl, nazvaný Pamětihodné bitvy našich dějin, zahrnuje období Je rozčleněn na 4 části: 1. část - Šlo o život republiky - Konec vzpoury v českém pohraničí /K.R./ - Obsazení jižní Moravy /K.R./ - Svár o Těšínsko /K.R./ - Boje na Slovensku /K.R./ - Mírová mezihra /K.R./ 2. část - V ohrožení - Úderná akce Sudety /R.C./ - Muž z fotografie agentury Fulgur /R.C./ - Kulka od hraničního mezníku 32 /R.C./ - Rudnoucí listy podzimu /R.C./ - Březnová mezihra /K.R./ 3. část - Na zahraničních frontách světové války - Dějinné rozcestí /K.R./ - Předčasný konec nadějí /K.R./ - V bojích o Francii /K.R./ - Nebe nad Anglií: Je to také vaše bitva... /R.C./ - Říkali jim tobrucké krysy /K.R./ - Sbližování se Sověty /K.R./ - Sokolovo /K.R./ - Osvobození Kyjeva /K.R./ - Předfinální mezihra /K.R./ 4. část: Těžký návrat domů k živým i mrtvým - Krvavé Karpaty /K.R./ - Vojáka živí naděje /R.C./ Průlom u Liptovského Mikuláše /K.R./ - Směr útoku Ostrava /K.R./ - Obléhání Dunkerku /K.R./ -Poslední dny války /K.R./ 12 Chlumecké listy

13 KULTURA V CHLUMCI - Bezmocní osvoboditelé /K.R./ - Podivná velkomyslnost poražených /R.C./ - Povstání /K.R./ Karel Richter SOKOLOVO (Výňatek z knihy Pamětihodné bitvy našich dějin) Ze zákopů před kostelem rachotila palba obránců. Do zdi kostela bušily střely. Přes roztříštěné zábradlí ve výklenku zvonice visel zabitý telefonista. V kostelní lodi sanitářky horečně obvazovaly raněné. Nadporučík Jaroš, prostovlasý, s krvácející ranou na čele, sbíhal ze schodů. Nabitý samopal v ruce. Kdo udrží zbraň, křičel s planoucí tváří, za mnou! Doktor Scheer k němu přiskočil a chtěl ho obvázat. Jaroš se mu vytrhl. Za ním se vyhrnul houfec vojáků v obvazech. Ty běž tahle, ukazoval jednomu, a vy všichni sem! Nemám náboje! Najdi si je v zákopu! Vybuchovaly dělové granáty. Nízko při zemi se převaloval dusivý čoud. Naproti přes cestu vzplanula střecha chalupy. Z protější strany rachotil kulomet Ignáce Spiegla. Pane nadporučíku, volal kdosi, kryjte se! Za hořící chalupou se vynořil tank. Kolem něho se hemžily šedozelené pláště. Přeskakovaly plůtek, draly se ke kostelu. Jaroš se nahrbil, sevřel samopal oběma rukama a hlaveň se rozblikala blesky. V Doslovu autoři píší: Šetřme už nyní slovy. Jen dvě se neodbytně nabízejí: Pokora. A úcta. Oba tyto pojmy, na které v trysku dnů a pod tlakem vršícího se příkrovu nových událostí občas pozapomínáme, se nás skoro až hmatatelně dotýkaly, když jsme převzali úkol časově navázat na brilantní vyprávění Miloše Kratochvíla... Vnímali jsme z toho, co napsal, jeho procítěné vlastenectví, úctu k historii a jejím velkým počinům, stejně jako niterný vztah k víceméně bezejmenným aktérům velkého příběhu, jemuž se říká dějiny - a snažili jsme se čas od roku 1918 do roku 1945 nahlédnout a zobrazit ze stejného zorného úhlu... Je tu přítomen zemitý odpor vůči válce jako kořenu nesčetných zel, ale vtírá se také poznání, že čas od času i válka a boj při všech hrůzách dostávají smysl, je-li ten svár veden tak, jak vyjadřuje myšlenka, k jejímuž obsahu jsme se přihlásili, když jsme si ji z Kratochvílova díla zvolili jako motto k této naší knize: Kéž ničíme.. horší včerejšek pro lepší zítřek. Čtenář posoudí, jak jsme tento následnický úkol zvládli. -vh- Vtom zabušil tankový kulomet. Dlouhá dávka vysekávala sníh u Jarošových nohou a končila prškou do cihel na zdi. Nadporučík strnul, podlomil se v kolenou, upustil zbraň. V jeho tváři se zračilo mučivé úsilí. Ruka šátrala k opasku pro granát, ale už neměla sílu. Zapotácel se a zvrátil se na záda. Před vrata kostela najížděl tank. Vypálil z děla a granát se roztrhl někde uvnitř. Z vrat se vyvalil mrak cihlového prachu a kouře. Když sem dorazil Kubeš se svými vojáky, strnul jako omráčený. Všude kolem kostela se černaly trychtýře, z některých se kouřilo. Země byla poseta hrozny nehybných těl. Zelené pláště Čechoslováků i polní šee hitlerovské pěchoty. Mrtvo, jako po zkáze světa. Tanky se už odvalily dál k východnímu okraji vesnice. Tady boj dohasl. Ale jinak všude kolem rachotila střelba. Zněl praskot hořících chalup a do krku vnikal štiplavý zápach spálenišr a tritolu. Obránci už tee bojovali každý na vlastní pěst. Jednotlivě i v malých skupinkách. Každá hodina, o kterou hitlerovce zadrží před řekou, bude dobrá. Nesmějí se dostat na druhou stranu, o to jde. Kubeš mávl na své chlapce. Nacpali si kapsy náboji a rozběhli se k místu, kde burácel boj... V ulici před kostelem ležel jejich velitel čety. Byl mrtev. Ze strany se blížili podél plotu Němci. Tihle měli černé tankistické uniformy. Volali: Hände hoch! Všichni sem! zavelel Kubeš. První rozrazil dveře nejbližší chalupy. Vojáci za ním. Mezi dveře převrátili stůl, opřeli o něj lehký kulomet. Obsadili místa u oken v čelní zdi. Bránili se až do noci. Někdo na ně křičel: Všichni za řeku! Klucíí! Rozkaz velitele praporu! Vemte to přes zahradu! nařídil Kubeš. Budu vás krýt. Pak mu došly náboje. Vyskočil oknem. Tu a tam dohořívaly chalupy. Skomírající plameny házely do tmy rudé plápoly. Vzduch nahořkle páchl zkázou. Střelba už utichla, padaly jen ojedinělé rány z pušek. Někde krátce zadrnčel osamělý kulomet nebo samopal. Bylo slyšet německé hlasy, výkřiky, opilý řehot. Na silnici, která protínala Sokolovo, stály ve dvou řadách tanky a pěchotní transportéry. Kolem chodili a pobíhali vojáci. Občas přejelo auto, pojížděl tank... Nakladatelství AGAVE Vás srdečně zve na křest a autogramiádu knihy Roman Cílek & Karel Richter Pamětihodné bitvy našich dějin ve čtvrtek 21. března 2002 v 16 hodin v knihkupectví Academia, Václavské nám. 34, Praha 1 Kmotry knihy budou herec Petr Nárožný a doc.dr. Antonín Jelínek, předseda Obce spisovatelů 3 /

14 KULTURA V CHLUMCI Naše fotoreportáž... z vystoupení mažoretek ZUŠ v Chlumci nad Cidlinou foto Ant. Fibigr 14 Chlumecké listy

15 KULTURA V CHLUMCI Naše fotoreportáž... z vystoupení dětské dechovky ZUŠ v Chlumci nad Cidlinou foto Ant. Fibigr 3 /

16 KULTURA V CHLUMCI Dechový orchestr a mažoretky opět ve Francii Chtěla bych vám z neutrálního pohledu přiblížit zájezd dechového orchestru a mažoretek na francouzskou riviéru. Obě skupiny se staly od 3. do 9. února součástí festivalu citrusových plodů v městečku Menton. Bezesporu je to kus ohromné práce, skloubit tolik mladých lidí v sehraný celek. Dechového orchestru, pod vedením Jana Molingera a Petra Raška, a mažoretek pod pečlivým vedením Jany Gogové. Všem dík za to, že malé české město, jako je Chlumec nad Cidlinou, může výborně reprezentovat naši zemi. Zúčastnila jsem se pracovně několika zahraničních zájezdů a co mě vždy příjemně překvapí, je velký zájem o kulturu, v našem případě o produkce mažoretek a dechového orchestru. Setkávají se s ohromným aplausem, někdy máme co dělat, abychom je uchránili před nájezdy kamer, fotografů a obdivovatelů. Krása českých děvčat je velkou předností. Osobně si myslím, že i u nás by měli lidé vyjít více za kulturou a projevit své cítění. Je to nezapomenutelný pocit být součástí dobrého týmu, a při úspěchu kapely s mažoretkami pocifuji kus národní hrdosti. Proto jim všem budeme i nadále fandit. Věra Kopecká zdravotním sestra 16 Chlumecké listy

17 KULTURA V CHLUMCI Co nového na knižních pultech Po delší odmlce se Vám opět hlásíme s nejnovější nabídkou knižních trháků a novinek. Začneme literaturou napětí. Po vynikající Modré sféře s trochou sci-fi nádechu přináší nakladatelství Domino nový titul mistra psychologického thrilleru, známého dále například romány Sběratel Kostí nebo Dívčí hrob, Jeffery Deavera MĚLKÉ HROBY, tentokrát z prostředí filmařského. Hlavní hrdina John Pellam se živí jako vyhledavač filmových exteriérů. V jednom ospalém zapadákově se však jeho život změní, když se na kapotě jeho auta objeví sprejem nastříkaný obrázek dvou hrobů. Rázem se Pellam stává ústřední postavou dramatu plného násilí, neuvěřitelných intrik a brutálních vražd. Dalším autorem, kterého jistě není třeba představovat, je Wilbur Smith. Jeho nový román s názvem ANDĚLÉ PLÁČÍ nás opět přivádí do africké buše, kde vrcholí válka, při níž se bílí i černí obyvatelé jižní Rhodesie marně snaží zastavit postup agresorů. Román, vycházející ze skutečného příběhu autorů Betty Mahmoodyové a Williama Hoffera BEZ DCERKY NE- ODEJDU, je u nás vydáván již po několikáté, tentokrát v nakladatelství Klokan. Vzbudil velký zájem, a to i ve své filmové podobě. Exotické manželství Američanky Betty a íránského lékaře je vylíčeno s autentickou pravdivostí. Ani roky romantického vztahu Betty nenapověděly, jak trpkou příchuf bude mít Orient. Ona i její pětiletá dcerka zakusí na vlastní kůži netušené a absurdní poddanství islámu. Největším hitem na knižních pultech jsou v současné době bezesporu čtyři knižní příběhy Harryho Pottera. Pro jeho milovníky připomínáme, že kromě těchto dílů vyšly také učebnice Harryho Pottera používané v kouzelnické škole v Bradavicích, a to FAN- TASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE JE NAJÍT a FAMFRPÁL V PRŮBĚHU VĚKŮ. No a pro zpříjemnění školní docházky je tu HARRY POTTER - ŠKOLNÍ DIÁŘ 2002/2003. Také se ale nemůžeme nezmínit o J. R. Tolkienovi a jeho třídílném PÁ- NU PRSTENŮ, jehož třetí díl se na pultech objevil již těsně před vánocemi a první na začátku roku. V průběhu prvních čtyř měsíců by měly v nakladatelství Mladá fronta vyjít všechny tři díly, takže čtenáři, které uchvátilo filmové ztvárnění tohoto díla, a jeho knižní podobu dosud nemají ve svých knihovnách, budou moci tento nedostatek odstranit. Jako doplněk jim můžeme nabídnout také trička s motivy z filmu. A na závěr bychom Vás chtěli pozvat do naší videopůjčovny, kterou se snažíme rozšířit i o půjčování DVD. A co je na videokazetách nového? Např. válečná romance PEARL HARBOR, romantická komedie DENÍK BRIDGET JONESOVÉ, příběh zlobra ve fenomenálním filmu SHREK, historický PŘÍ- BĚH RYTÍŘE, dlouho očekávaný český válečný film Jana Svěráka TMAVO- MODRÝ SVĚT a mnoho dalších. A tak doufáme, že v naší nabídce najdete vhodnou inspiraci pro sebe nebo i na dárky a těšíme se na Vás. K. Miffková Informační středisko Významné dny roku 2002 Duben Mezinárodní den ptactva - výročí podepsání mezinárodní konvence o ochraně užitečného ptactva, slaví se od roku Mezinárodní den dětské knihy - výročí narození Hanse Christiana Andersena v roce 1805, vyhlášen Mezinárodním výborem pro dětskou knihu roku Světový den zdraví - výročí založení Světové zdravotnické organizace roku 1948, slaví se od roku Mezinárodní den solidarity osvobozených politických vězňů Mezinárodní den letectví a kosmonautiky - výročí prvního letu člověka do vesmíru v roce 1961, slaví se od roku 1969 Mezinárodní den boje proti hluku Mezinárodní den ochrany památek a historických sídel - slaví se od roku 1984 podle doporučení UNESCO z roku Mezinárodní den svobody tisku Den Země - slaví se od roku 1970, kdy ho američtí studenti uspořádali poprvé ve snaze o prosazení nových ekologických zákonů a zvýšení státního rozpočtu na ochranu životního prostředí Světový den knihy a autorského práva - vyhlášen UNESCO jako symbolické datum světové literatury, na něž připadají životní výročí W. Shakespeara, M. Cervantese, H. Laxnesse, V. Nabokova a dalších významných spisovatelů Mezinárodní den boje proti pokusům na zvířatech Světový den grafiky - slaven od roku 1963, v ČR od roku 1966, výročí založení Mezinárodní rady organizací grafického designu Světový den tance - výročí narození francouzského choreografa a novátora tance Jeana Georgese Novarra v roce 1727, vyhlášen Mezinárodním divadelním ústavem roku 1982 Myšlenka dne... v dnešní době bezohledné silniční dopravy existují v našem městě dva druhy chodců. Rychlí a mrtví. 3 /

18 KULTURA V CHLUMCI V. K. Klicpera V letošním roce vzpomínáme 210. výročí narození dramatika V. K. Klicpery. Na počest našeho nezapomenutelného rodáka opět otvíráme drobnou knížku vyprávění z jeho života, kterou svého času chlumecký spisovatel Václav Horyna věnoval, u příležitosti dramatikových dvoustých narozenin, městu Chlumci jako Klicperův lidský portrét. ŽENA VE SVĚTLE RAMP Bez Anny Klicperové by nebylo českého Hradce ani vlasteneckého divadla. Řečník nad hrobem vlastenčiným V r přijali ochotníci mezi sebe pannu Marii Švamberkovou, ženu pohlednou a bystrého ducha. Oslňovala společnost osobním kouzlem a nebylo proto divu, že se do ní zprvu zahleděl starší medik František Klicpera a po jeho odchodu do Lince mladší filozof Václav. Mladá ochotnice se narodila dne 20. listopadu 1794 na Hradčanech v ulici Nový Svět čp. 92. Pokřtili ji Marií, ačkoli ji vlastenci titulovali Annou, dramatik sám Ninou a důvěrně Nynkou. Otec Švamberkové, obchodník s ovocem, a manželka povili ještě syna Františka, přestěhovali se na Nové Město, kde si na rohu Koňského trhu (Václavské náměstí) a Vodičkovy ul. čp. 792 (Wiehlův dům) zařídili větší prodejnu. Mladá žena od svého dětství milovala českou poezii. Dramatik jí předčítal všechny své literární práce, než vyšly na světlo, a ona se stala jejich prvním kritikem. Na ochotnickém jevišti vystoupila bezpočtukrát. Mimořádný úspěch sklidila úlohou Terezky ve Štěpánkově příležitostné veselohře Vlastenci aneb Zpráva o vítězství, provedené dne 22. prosince 1813 ve Stavovském divadle na počest spojenců a jejich triumfu nad Napoleonem u Lipska. Jen u rakouských úřadů si Švamberková nevysloužila ocenění. Ženy na jevišti dovedou diváka citově strhnout, což je však rozkymácené monarchii nebezpečné, a proto nežádoucí. Ale hromada peněz z dalšího představení policejní oči zaslepila a komisní ústa umlčela. Obecenstvo však tak jako tak nedbalo na úřední zákaz, že tleskat se smí jen jednou, protože trojí aplaus patří císařskému domu. Herci se také proti jestřábímu zraku cenzora vytrvale děkovali před oponou. Švamberková účinkovala v několika hrách na stavovském jevišti a nakonec ani německá kritika o ní nešetřila chválou. Po roce 1815 už obsazovala úlohy manželek. Jednou se představila pražskému publiku jako tragédka a za měsíc ji vidělo hlediště ve frašce. Vždycky opravdová umělkyně s jemným, uhlazeným přednesem a vysokou kultivovaností. Divadelní společnost získávala z úspěchů ochotnických představení značné peníze, ale nesměla je použít k vybavení jeviště a honorování autorů. Z mecenášství divadelníků těžil městský chudinský fond a města zničená živelnými pohromami. Klicpera přitom nezapomněl ani na své rodiště. Když v r zachvátil požár řadu stavení v Chlumci nad Cidlinou, sehráli ochotníci představení ve prospěch tamních pohořelých. Švamberková se navíc snažila o další ochotnické jeviště v Praze. V 2. desetiletí se totiž hrávalo i ve vile Šleiferce, tehdy oblíbeném výletním místě Pražanů. Kdekoli se vynořila divadelní knížka, Švamberková už po ní sahala a Klicpera hru inscenoval. Současně se rozhodoval vystřídat křehké dívčí objetí na jevišti za pevné pouto manželské. ROZLOUČENÍ S PRAHOU Klicpera byl moje nejprvnější modla; já ho ctil ještě dříve, nežli jsem do latinských škol odešel. Josef Kajetán Tyl V červnu r se uprázdnilo místo humanitního profesora na gymnáziu v Hradci Králové. Suplent o ně zažádal a štěstí mu přálo. O východočeskou metropoli projevil zájem proto, že Praha mu nemohla místo nabídnout a Hradec právě rozžíhal pochodeň národního probuzení okolo tiskárny Jana Host. Pospíšila. Klicpera opouštěl Prahu nerad. Vylučoval se z ohniska mohutného kulturního dění a - byf načas - měl opustit snoubenku Annu. Pražské divadlo už vítalo své sládky, mlynáře a řezníky, také ševce a krejčíky. Studenti si na ulicích ukazovali populární Klicperovu atletickou postavu s vlasy splývajícími na plece, s obdivem vyslovovali jeho jméno a nemohli uvěřit, že matička Praha zůstane bez plodného dramatika. Loučení s matkou českých měst trvalo dlouho. Ve studentských kvartýrech, městských parcích a také v lokálech několika pražských hospůdek. Uprostřed českého hovoru U modré štiky Klicpera povstal a proslovil svým hrdelním hlasem chválu české řeči. Vyzvedl přitom sílu mluveného slova na jevišti. Jakmile v Hradci zdomácní, všecky své síly napře pro vzkříšení českého divadla. Všem přátelům musil slíbit, že pod Bílou věží napíše tak krásný kus, jako je Blaník. 18 Chlumecké listy

19 KULTURA V CHLUMCI V koutě pivovarské hospody se ozval burácející potlesk. Studenti tiskli vlastenci ruce, objímali ho a líbali a šenkovnou se linula písnička Andulko, mé dítě, aby poškádlili pannu Švamberkovou při Klicperově pravici. Po první písničce druhá na rozloučenou, třetí na šfastné shledání a po ní nepočítaných. To už sládek Nebeský, majitel pivovaru, dal načepovat všecky džbánečky a zpívalo se z plných hrdel, až česká písnička strhla i smetánku u parádních stolů. Dramatik před svým odchodem hladil očima všechna místa, s nimiž ho spojovalo jedenáct let pražského života. Nakonec si ještě se snoubenkou Nynkou vyjeli parníkem na nedělní výlet do Chuchle. Mohl se jim však stát osudným. Přetížená pramice se převrhla a mnoho výletníků utonulo. DOSTAVENÍČKO S KYTAROU Básník podruhé narozený. Ivan Klicpera První student, kterému Klicpera ve východočeské metropoli upřímně stiskl pravici, byl František Škroup z blízkých Osic. Jejich přátelství zpečetila idylka zpod Klicperova okna na Malém rynečku. Večer před sv. Annou větral a pojednou uslyšel potměšilý hluk. Páni studiózové spustili švarné Andulce dostaveníčko, štandrle se mu v kraji říká. Hráli a zpívali o překot, kytary tvrdily muziku. Andulko, mé dítě, Aničko šafářova, Andulka konopí močila. Do toho navíc rozpustilé popěvky studenta Škroupa, už také komponoval. Jenomže se neotevřelo jen Andulčino okénko. Rozespalí měšfané počali láteřit, cože se to děje, hrozili pěveckému sboru studentů a že to tak nenechají. Poženou drzouny k odpovědnosti, zvláště toho vlasatého, co stojí uprostřed kruhu a zběsile klátí pažema. Svému slibu dostáli. Žaloba u prefekta gymnázia. Bili do dirigenta Františka ze všech stran a - zkoušky zralosti přede dveřmi. Najednou se Škroup zadívá na vlídnou tvář Klicperovu a zmocní se ho spásná obhajoba. Naše dostaveníčko, vašnosti pane prefekte, platilo panu profesoru Klicperovi. Třebaže nás vyučuje teprve měsíc, už si svým laskavým chováním získal naši lásku. Dověděli jsem se, že pan profesor dnes slaví své narozeniny. Osmělili jsme se tudíž projevit mu vpředvečer svou úctu. Klicpera přikývl a studenty zachránil. Jen na chodbě nezapomněl mladému komponistovi pošeptat do ucha: Dobřes to, Frantíku, vyvedl. Ale pamatuj si, že své výročí slavím o 4 měsíce později. Tak se autor české hymny zasloužil o Klicperovy druhé narozeniny. Reklama 3 /

20 OSOBNOSTI VZPOMÍNKA NA TOMÁŠE MASARYKA A JEHO SYNA JANA 7. března 1850 se narodil v Hodoníně první prezident nově zřízené Československé republiky, který se rozhodujícím způsobem zasloužil o její vznik. Osvobození českého národa z rakouské poroby se připravovalo celé věky. Prvními legionáři bojujícími za jeho nezávislost byli čeští protestanti, vyhnaní po roce 1620 z vlasti. Pod švédskými prapory bojovali v nadšené víře, že Rakousko bude poraženo a české království se zbaví útlaku. Mírem Westfálským roku 1648 byli ovšem zrazeni a sen o návratu do země jejich předků se rozplynul. Národ musel prožít dlouhou dobu temna, než se protrpěl k svému obrození jazykovému, literárnímu a vůbec kulturnímu a nakonec i politickému. První světová válka po třech stoletích vytvořila opět příznivé podmínky k boji za národní osvobození. Profesor a poslanec Tomáš Garigue Masaryk se spolu s Milanem Rostislavem Štefánikem a dr. Edvardem Benešem postavili neohroženě do jeho čela. Za nimi stály ve zbrani desetitisíce vlastenců, kteří na ruské, francouzské i italské frontě manifestovali odhodlání českého i slovenského národa žít napříště ve společném nezávislém státě. Masaryk vtiskl odboji smysl. Národ, který roku 1526 ze své vůle povolal Habsburky k vládě plným právem, v říjnu 1918 tuto smlouvu zrušil, když ji Habsburkové opětovně a bezohledně porušovali. Historický český stát nikdy nepřestal existovat a podle principu svobodného sebeurčení se spojil s bratrskými národy Slováků a Podkarpatorusů, znásilňovaných Uherskem. V duchu svých reformačních tradic se český národ pod Masarykovým vedením přimkl k demokracii světové a zajistil si svým odbojem podíl na formování poválečné Evropy. Sám Masaryk přitom prokázal mravní odpovědnost, myšlenkovou, filozofickou a politickou vyzrálost a světový rozhled, který československému národně osvobozeneckému zápasu vtiskl rysy obrovitého státnického díla. Ve svém monumentálním díle Světová revoluce zachytil hluboce promyšlený program naší národní revoluce, organicky začleněný do světového dění, který jej kvalifikoval na uznávaného rádce a spolupracovníka čelných politiků Dohody při reorganizaci Evropy. Jeho syn Jan, který vynikl v diplomatických službách Československé republiky v předválečném období, v těžkých časech odboje za druhé světové války, stál u kormidla československé zahraniční politiky v době únorové krize roku Nedlouho po ustavení Gottwaldovy vlády tak zvané Obrozené národní fronty se dne 10. března celou zemí rozletěla zpráva, že byl nalezen mrtev na dlažbě pod okny svého služebního bytu v Černínském paláci. Jeho smrt nebyla nikdy uspokojivě vysvětlena. Kriminalisté, lékaři, novináři usilovně hledají nové a nové indicie ve snaze dospět k rozřešení záhady, zda šlo o sebevraždu, nebo vraždu. Jeho tajemník dr. Sum je přesvědčen, že Jan Masaryk, všeobecně oblíbený, vpravdě lidový politik skokem z okna hledal únik z duševních rozporů, které prožíval v obavách o osud československé demokracie. V televizním seriálu o působení tajných služeb v Československu naproti tomu vysloužilá sovětská agentka tajné služby, která pracovala na našem území, podala svědectví o tom, co jí svěřil její spolupracovník, že se zúčastnil akce komanda, které na příkaz stalinského NKVD Jana Masaryka zlikvidovalo svržením z okna. Historik dr. Vladislav Moulis vědecky prozkoumal posledních 15 dnů Masarykova života a nedávno uveřejnil výsledky svého pátrání (Přísně tajné č. 2/2001). Z Moulisových zjištění vyplývá, že Jan Masaryk zprvu uvažoval o sebevraždě. Prožíval těžkou duševní krizi. Jeho přítel Arnošt Heidrich podal svědectví o setkání s ním 26. února: Ležel v posteli, byl stále smrtelně bledý a nepromluvil, ani když jsem si k němu sedl. Teprve po několika minutách vyrazil ze sebe, že to musí udělat jako Drtina, (o němž se dozvěděl, že spáchal sebevraždu). Heidrich mu odporoval. Jan reagoval těmito slovy: Cožpak mohu zůstat v této vládě? Cožpak mohu s komunistickým programem předstoupit před parlament? Vždyf bych zneuctil památku svého otce. Heidrich mu nadhodil možnost organizování odboje v zahraničí. To odmítl s tím, že je příliš unaven. To jediné, řekl, čím ještě mohu posloužit svému národu, je zemřít. Rozhovor zakončil ostrým odsudkem Moskvy: Znásilňuje naši svobodu, znásilňuje vše, čím civilizované demokratické národy žijí. Z této krize se však po několika dnech dostal. Nalezl jiné řešení: odejít do emigrace a oženit se se svou důvěrnou přítelkyní Marcií Davenportovou. Žádal ji, aby odjela z Prahy do Anglie, že přijede za ní. Řekl jí: Zůstávám v této vládě ještě nějaký čas. Je to pouze krytí, kdybych to neudělal, zatkli by mne. Požádal paní Marcii, aby v Londýně vyřídila jeho příteli Lockhartovi, že má v úmyslu opustit Československo. 28. února v čtyřhodinové rozmluvě s A. Heidrichem se dotazoval jmenovaného, zda by s ním byl ochoten odejít do Spojených států. V pátek 5. března před první schůzí nové vlády se svěřil několika blízkým přátelům: Radil jsem našim lidem doma, aby švejkovali. Te}, když to musím dělat sám, vidím, jak těžkou věc jsem po nich chtěl. Po návratu z jednání byl zdrcen a svým přátelům řekl: Pánové, to je vláda, to je strašný. 6. března je doložen Masarykův rozhovor s lékařem dr. Klingerem v Sezimově Ústí ve vile prezidenta Beneše: Oskare, musíš se mnou do Prahy 20 Chlumecké listy

Slovo starosty Vážení čtenáři Chlumeckých listů,

Slovo starosty Vážení čtenáři Chlumeckých listů, INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU Slovo starosty Vážení čtenáři Chlumeckých listů, děkuji Vám všem jménem vydavatele tohoto časopisu, kterým je Město Chlumec nad Cidlinou, za celoroční čtenářskou přízeň, kterou

Více

USNESENÍ ZE 33. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA konaného dne 15. března 2004

USNESENÍ ZE 33. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA konaného dne 15. března 2004 INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU VELIKONOCE V LORETĚ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA fotografie k článku na straně 23 - autor Antonín Fibigr USNESENÍ ZE 33. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA konaného dne 15. března 2004

Více

VÍTÁNÍ MALÝCH OBČÁNKŮ V CHLUMCI N. C.

VÍTÁNÍ MALÝCH OBČÁNKŮ V CHLUMCI N. C. INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU VÍTÁNÍ MALÝCH OBČÁNKŮ V CHLUMCI N. C. fotografie k článku na straně 6 (další fotografie na straně 39) - autor Antonín Fibigr Krajský úřad Královéhradeckého kraje k rukám hejtmana

Více

SLOVO STAROSTY. Causa dálnice D 11

SLOVO STAROSTY. Causa dálnice D 11 INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU FOTOREPORTÁŽ Z HOSTINY NA ZÁMKU KARLOVA KORUNA POŘÁDANÉ U PŘÍLEŽITOSTI SLAVNOSTNÍHO AKTU POKLEPÁNÍ NA ZÁKLADNÍ KÁMEN BUDOUCÍHO ÚSEKU DÁLNICE D 11 OD

Více

Slovo starosty Dostavba dálnice D 11 - jdeme do finále nebo opět velké rozčarování?

Slovo starosty Dostavba dálnice D 11 - jdeme do finále nebo opět velké rozčarování? Chlumec nad Cidlinou dne 26.4.2001 Slovo starosty Dostavba dálnice D 11 - jdeme do finále nebo opět velké rozčarování? Vážení čtenáři, všem Vám je již notoricky známý a otřepaný evergreen dostavby dálnice

Více

SLOVO STAROSTY. Svatební den na chlumeckém zámku. Vážení a milí čtenáři,

SLOVO STAROSTY. Svatební den na chlumeckém zámku. Vážení a milí čtenáři, FOTOREPORTÁŽ INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU Svatební den na chlumeckém zámku fotografie k článku na straně 11 - autorka Soňa Hrubá SLOVO STAROSTY Vážení a milí čtenáři, léto je pomalu v polovině, nejenom chlumečtí

Více

Žamberské. Žamberské ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA. www.zamberk.cz. listy

Žamberské. Žamberské ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA. www.zamberk.cz. listy Žamberské Žamberské listy 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č.15 14. září 2012 2 Zprávy z radnice ZÁKLADNÍ REGISTRY JSOU V PROVOZU Smysl a účel základních registrů Smyslem a účelem základních registrů (ZR)

Více

Generální rekonstrukce KD pokračuje

Generální rekonstrukce KD pokračuje Informační zpravodaj Městského úřadu, Palackého náměstí 133, 539 73 Skuteč ČERVENEC 2007 CENA 5,- Kč Miroslav Florian RANNÍ POBOŽNOST V zahrádce ztřísněné létem jak dětská dlaň na slunce zprudka narážejí

Více

KONCERT ÁKÙ ZUŠ ÈERVNOVÉ SPORTOVÁNÍ V BERUŠCE I DOSPÌLÍ SKAUTI MAJÍ SVÉ TÁBORY

KONCERT ÁKÙ ZUŠ ÈERVNOVÉ SPORTOVÁNÍ V BERUŠCE I DOSPÌLÍ SKAUTI MAJÍ SVÉ TÁBORY KONCERT ÁKÙ ZUŠ ÈERVNOVÉ SPORTOVÁNÍ V BERUŠCE I DOSPÌLÍ SKAUTI MAJÍ SVÉ TÁBORY INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU INZERCE SLOVO STAROSTY Vážení čtenáři, v horkém červencovém nedělním odpoledni se těžko vymýšlí

Více

bleskově z města stručně z radnice Kolíňáci znovu využili schránku na vánoční přání

bleskově z města stručně z radnice Kolíňáci znovu využili schránku na vánoční přání měsíčník Městského úřadu v Kolíně LEDEn 2013 ročník 19 číslo 1 zpravodaj@mukolin.cz bleskově z města Slavnostní vyhlášení výsledků ankety Sportovec Kolína 2012 se koná v pondělí 4. 2. v městském divadle.

Více

SLOVO STAROSTY 57. KLICPERŮV CHLUMEC ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA. čtěte na str. 20-25 DOSTUPNOST ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO OBČANY CHLUMECKA

SLOVO STAROSTY 57. KLICPERŮV CHLUMEC ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA. čtěte na str. 20-25 DOSTUPNOST ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO OBČANY CHLUMECKA INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU čtěte na str. 20-25 57. KLICPERŮV CHLUMEC VĚC: SLOVO STAROSTY Žádost o spádovost obyvatel Chlumecka do Fakultní nemocnice Hradec Králové Vážený pane řediteli, chlumecký region

Více

15 Kč 10 / 2011. Zpravodaj města Třeboně. Co se bude dít v Třeboni?

15 Kč 10 / 2011. Zpravodaj města Třeboně. Co se bude dít v Třeboni? T Ř E B O Ň S K Ý 10 / 2011 Zpravodaj města Třeboně 15 Kč Co se bude dít v Třeboni? Jabkobraní slavnosti jablka provoní náměstí The Swings koncert v Divadle J. K. Tyla Faust a Markétka divadlo v předplatném

Více

ÚNOR 2002 CENA 5 Kâ MùSTA P ÍBORA

ÚNOR 2002 CENA 5 Kâ MùSTA P ÍBORA ÚNOR 2002 CENA 5 Kâ MùSTA P ÍBORA Sněženky Richard Sopuch Kytičku sněženek chtěl bych Ti dát, aby jsi věděla, že Tě mám rád, že i já mám rád, jak ony rády mají, když poslední sněhy z jara tají. Každým

Více

Broumovský zpravodaj. BROUMOVŠTÍ OSTROSTŘELCI část 10.

Broumovský zpravodaj. BROUMOVŠTÍ OSTROSTŘELCI část 10. Ve (vedlejším) článku pojednávaná insignie Dominika Zepperta z roku 1768, která svým celkovým pojetím odkazovala na patrně přerušenou tradici štítků vzniklých před třicetiletou válkou. Poslední v našem

Více

Nemocnice zůstává městu

Nemocnice zůstává městu 5/2013 8. března 2013 24. ročník Cena 7,00 Kč Aktuálně z radnice Sušice má nové divadlo, tedy nový ochotnický divadelní spolek. Vznikl 16. února pod názvem SušDivOch. Více na str. 2 Ohrožení pitné vody

Více

NOVINY MĚSTSKÉ. Požár v českolipském Kovošrotu. 18/říjen/2011. Z bloku starostky

NOVINY MĚSTSKÉ. Požár v českolipském Kovošrotu. 18/říjen/2011. Z bloku starostky MĚSTSKÉ 18/říjen/2011 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 21. října 2011 Požár v českolipském Kovošrotu Hustý dým valící se z oblasti českolipské

Více

PODČÁRNÍK. číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností

PODČÁRNÍK. číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností Konvoj vojenských historických vozidel na dobřanském náměstí. PODČÁRNÍK Asi to také znáte, občas se na vás hrne tolik špatných zpráv,

Více

Mnozí z nás se počátkem

Mnozí z nás se počátkem 1 MÌSÍÈNÍK PRO OBÈANY MÌSTA NOVÉ PAKY A OKOLÍ ÚNOR 2005 - èíslo 2-15,-Kč BEZPEČNOSTNÍ SITUACE V NOVÉ PACE MĚSTSKÉ LESY ZMĚNY POPLATKŮ KULTURA SPORT Mnozí z nás se počátkem roku asi zamyslí nad tím Některá

Více

ČTRNÁCTIDENÍK ČÍSLO 17 ROČNÍK XXI 1. ZÁŘÍ 2011 CENA 10 Kč PŘEDPLATITELÉ 9 Kč. Nové byty v centru obce. Výtvarné sympozium v kolibě Pod Horů

ČTRNÁCTIDENÍK ČÍSLO 17 ROČNÍK XXI 1. ZÁŘÍ 2011 CENA 10 Kč PŘEDPLATITELÉ 9 Kč. Nové byty v centru obce. Výtvarné sympozium v kolibě Pod Horů ČTRNÁCTIDENÍK ČÍSLO 17 ROČNÍK XXI 1. ZÁŘÍ 2011 CENA 10 Kč PŘEDPLATITELÉ 9 Kč!!!! Valašské muzeum hostilo mezinárodní konferenci strana 2 Valašský orienťák přilákal sto padesát bikerů strana 6 S jakými

Více

Jedna z ulic Velkého Meziříčí, která je novými orientačními dopravními značkami osazena nejvíce, jsou Novosady. Foto: Martina Strnadová

Jedna z ulic Velkého Meziříčí, která je novými orientačními dopravními značkami osazena nejvíce, jsou Novosady. Foto: Martina Strnadová Založeno roku 1919 14. prosince 2011 Ročník XXII. číslo 45 Cena: 12 Kč SOS poradna Středa 14. 12. pravidelná poradna SOS (sdružení obrany spotřebitelů), od 14 do 16 hodin v nové budově MěÚ (obecní živnostenský

Více

Îivot MNICHOVIC 9/2005. V Mnichovicích se bojovalo. âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Roãník XXXIX OBSAH.

Îivot MNICHOVIC 9/2005. V Mnichovicích se bojovalo. âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Roãník XXXIX OBSAH. Îivot MNICHOVIC âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Roãník XXXIX 9/2005 OBSAH 3 Rozhovor s 3 Zpráva o činnosti města 5 Zprávy z výborů 6 Kultura 10 Informační centrum 11 Škola informuje 12 Školka

Více

Solo, Solo, co se s tebou stalo?

Solo, Solo, co se s tebou stalo? 9/0 Aktuálně z radnice Parkoviště na Tržišti bude levnější. Předpokládaná cena výstavby nového parkoviště Na Tržišti se pohybovala kolem 5,5 milionu korun bez DPH. Po otevření obálek s nabídkami, které

Více

Stáří je naše budoucnost

Stáří je naše budoucnost Zpravodaj Města Litomyšle 10 5. října 2007 Ročník XVII. Stáří je naše budoucnost Město Litomyšl pořádalo ve dnech 20. a 21. září mezinárodní seminář zabývající se současností a především perspektivami

Více

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Založeno roku 1919 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Dny otevřených dveří Sociální služby města Velké Meziříčí 12. 10., 9 16 hodin Domov pro seniory 12. 10., 10 17 hodin Wellmez 12. 10.

Více

Evropský festival filozofie skončil. Představily se významné osobnosti

Evropský festival filozofie skončil. Představily se významné osobnosti Založeno roku 1919 16. června 2010 Ročník XXI. číslo 24 Cena: 12 Kč Dálným východem čtvrtek 17. 6. od 17 hodin ve Středisku ekologické výchovy Ostrůvek Velké Meziříčí cestopisná přednáška Radovana Jirků.

Více

Arcibiskup v Nymburce

Arcibiskup v Nymburce číslo 7/2010 / ŘÍJEN Arcibiskup v Nymburce Ve středu 15. září uvítal starosta Nymburka Ladislav Kutík vzácnou návštěvu, arcibiskupa Dominika Duku. Český primas přijel projednat konání koncertů hudebního

Více

ČERVEN 2014 25. ROČNÍK CENA 10,-

ČERVEN 2014 25. ROČNÍK CENA 10,- ČERVEN 2014 25. ROČNÍK CENA 10,- Historická vozidla na náměstí 31.5.2014., měsíčník, vydává Městský úřad Deštná, 378 25 Deštná, č. j. MK ČR E 1158 Redakční rada: D. Šašek, P. Píglová, H. Janotová, Vl.

Více

RADA MĚSTA PŘELOUČE. Inzerce VEČER S VIDEOKRONIKOU MĚSTA PŘELOUČE. dne 20. ledna 2014 od 18.00 hodin ve velkém sále OBČANSKÉ ZÁLOŽNY PŘELOUČ

RADA MĚSTA PŘELOUČE. Inzerce VEČER S VIDEOKRONIKOU MĚSTA PŘELOUČE. dne 20. ledna 2014 od 18.00 hodin ve velkém sále OBČANSKÉ ZÁLOŽNY PŘELOUČ ! Zprávy z radnice RADA MĚSTA PŘELOUČE 88. schůze Rady města Přelouče proběhla 25. 11. 2013. Radní na ni doporučili zastupitelstvu města schválit rozpočet města Přelouče na rok 2014. V průběhu roku je

Více

2 Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA

2 Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA 2 Prahy Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ÚNOR 2009, ročník 11 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Noviny 2 Praha 2 Čistota městské části Do roku 2009 vstupuje radnice s kampaní ČISTÁ DVOJKA. Pro zlepšení

Více

Přečtěte si: Vyznamenání Janu Hrubému. www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 6 ČERVEN 2010 CENA 8 Kč. Radniční okénko. str. 2.

Přečtěte si: Vyznamenání Janu Hrubému. www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 6 ČERVEN 2010 CENA 8 Kč. Radniční okénko. str. 2. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 6 ČERVEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Radniční okénko Okno roku str. 2 str. 4 Nová dětská hřiště str. 5 Aktuálně ze škol str. 6-7 PIK roste do krásy str. 8-9 Oslavy osvobození str. 10

Více