Parkovací automaty budou v srpnu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Parkovací automaty budou v srpnu"

Transkript

1 Informační měsíčník města Lovosice náklad ks do všech domácností ZDARMA ročník 2 číslo 8 3. srpna 2012 Aktuality Rozhovor Fotostrana Sport Zastupitelé se sejdou Novým ředitelem Před deseti lety zasáhla Úspěch Lovosických kvůli Volvu 2 gymnázia je Marek Bušek 3 Lovosice stoletá voda 4 volejbalistek 8 Parkovací automaty budou v srpnu Jak jiţ Lovosický dnešek informoval, v centru města budou zřízena placená parkovací místa. Řidiči začnou za parkování platit jiţ od září, cena však bude spíše symbolická. První hodina bude stát 5 korun, kaţdá další pak 10 korun. A to navíc pouze ve všední dny od 8 do 16 hodin, jinak zůstane parkování nadále bezplatné. Rozhodnutí jednoznačně vyplynulo ze situace, která řidičům doteď komplikuje ţivot. Parkovací místa v centru města jsou často zablokována celý den právě proto, ţe jsou zdarma. A to by se teď Lovosice zakoupí mobilní radar Město Lovosice zakoupí mobilní zařízení pro měření rychlosti vozidel. Dne 13. srpna dojde k otevření obálek s přihlášenými dodavateli. Kdy však začnou měření stráţníci provádět, přesně určit nelze. Vše bude záleţet na vybraném typu zařízení a lhůtě dodání. Podle odhadů by však radar mohl být připraven do října. Měření bude probíhat na úsecích schválených Policií ČR a stráţníci jiţ nebudou mít měřený úsek označený dopravním značením. Měření rychlosti se však nestane hlavní náplní práce stráţníků a nebude probíhat v pravidelných intervalech. Věříme, ţe měření rychlosti vozidel přispěje ke zvýšení bezpečnosti provozu na komunikacích ve městě. Ti, kteří nejvyšší povolenou rychlost překračují, se tak s největší pravděpodobností se stráţníky osobně setkají přímo na komunikacích v Lovosicích. Jaroslav Janovský ředitel Městské policie Lovosice mělo změnit, říká k důvodům zpoplatnění centra starostka Lovosic Lenka Lízlová. Celkem 6 parkovacích automatů bude v centru města instalováno během srpna. I tam, kde uţ je řidiči uvidí, se ale ještě teď o prázdninách platit nebude. Placený provoz začne jednotně na všech místech a na změnu budou lidé ještě včas upozorněni. Naším záměrem nebylo vytlačit motoristy z centra, ale naopak jim tu usnadnit pohyb. Kdo bude i Krajský soud v Ústí nad Labem zrušil kvůli vadám řízení rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje ze dne , kterým úřad zamítl odvolání ekologů proti povolení dostavby dálnice D8. Celá záleţitost se tak vrací zpět na krajský úřad k dalšímu řízení. Proti udělenému územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení se odvolala Společnost ochránců ţivotního prostředí v čele s aktivistou Lubomírem Studničkou. Soud konstatoval, ţe se úřad dostatečně vypořádal se všemi námitkami ţalobce, tudíţ k vadám řízení nedošlo na straně krajského úřadu. Důvodem ke zrušení rozhodnutí byla nemoţnost soudu přezkoumat námitku ţalobce k procesu EIA a SEA. Soud k přezkoumání poţadoval předloţit od MŢP 17 let starou dokumentaci. Ta však v plném rozsahu jiţ neexistuje. Jsem tímto rozhodnutím znepokojena a rozhořčena. Pokud se tím stavba dálnice opět pozastavuje, budou občané v obcích na objízdných trasách dál trpět nadměrnou dopravní zátěţí, coţ vnímám jako nadále potřebovat odstavit auto na delší dobu, ať uţ místní nebo turista, můţe vyuţít odstavná parkoviště, kterých je tu dostatek, dodává starostka města. Ta nejsou bezprostředně v centru města, ale stále jsou v jeho nejbliţším okolí. Motoristům tak účel splní. Parkovací místa pro řidiče jsou připravena v opravené Zámecké ulici nebo na velkém parkovišti pod nákupním centrem. Tam všude je moţné parkovat celý den i noc zadarmo. (tuc) Stavba D8 je opět ohroţena velmi špatnou zprávu, říká hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová. Veřejnosti je známo, ţe ekologický aktivista Lubomír Studnička byl soudně stíhán pro vydírání stavebních firem. Jak je potom moţné, ţe stát není schopen vytvořit právní prostředí, které by zamezilo obdobným obstrukcím, uvedla dále Jana Vaňhová. Jak dále připomněla, nedostavěná dálnice je jednou z příčin niţšího zájmu o tento region ze strany zahraničních investorů, kteří by tak mohli přispět k vytváření tolik potřebných nových pracovních míst. Vedle toho jiţ dříve Ústecký kraj odborným měřením prokázal, ţe občané ţijící na objízdných trasách jsou vystaveni zvýšeným zdravotním rizikům včetně rakoviny. K tomu je potřeba přičíst celospolečenské ztráty, které se podle studie ČVUT ročně pohybují okolo 700 milionů Kč. Krajský úřad v rámci svých kompetencí bude pokračovat v odvolacím řízení a nové rozhodnutí vydá v zákonné lhůtě dvou měsíců. Poté se stavba můţe opět naplno rozeběhnout. (zdroj: Slovo starostky Váţení spoluobčané, zatímco léto bývá zpravidla okurkovou sezonou, v tomto roce jako by se s různými událostmi roztrhl pytel. Bohuţel ne jen s těmi dobrými. Osobně mě zaujaly dvě. Jsou z oblasti dopravy a obě se dotkly nebo dotýkají našeho města. Tou první je nový registr vozidel, který řadě lidí znemoţnil odjet na dovolenou, nebo podnikat v letních měsících. Ačkoliv město za chyby nemohlo a problém byl celorepublikový, naši úředníci stáli v první linii proti naštvaným občanům. Naštvaným oprávněně. Chci úředníkům dopravního odboru poděkovat, ţe tuto vyostřenou situaci zvládli a nedocházelo u nás ke zbytečným konfliktům s občany. Druhý problém je ještě palčivější. Krajský soud opět přerušil výstavbu dálnice D8 přes České středohoří. Ekologický aktivista pan Studnička se v něm domáhá dodrţování zákonných postupů. Na úkor zdraví lidí ţijících v blízkosti objízdných tras, tedy i občanů Lovosic. Má na to samozřejmě právo. Kam se ale poděl zdravý selský rozum a solidarita s lidmi mi však uniká. Město Lovosice intenzivně spolupracuje s ŘSD i krajským úřadem, kterému jsme jiţ nabídli součinnost při odvolacím řízení. Věřím, ţe se výstavba dálnice znovu brzy rozběhne. Přeji všem hezký zbytek léta Lenka Lízlová starostka

2 Zastupitelé se mimořádně sejdou kvůli Volvu Na základě usnesení zastupitelstva, které si vyhradilo právo vyjadřovat se a rozhodovat v samostatné působnosti ke všem projektům, kde je nutné posouzení vlivů na ţivotní prostředí (EIA), proběhne ve čtvrtek 9. srpna od 16 hodin mimořádné zasedání zastupitelů města kvůli záměru firmy Volvo postavit ve městě regionální obchodní a servisní centrum. Lovosice se musejí vyjádřit do 30 dnů ode dne zveřejnění dokumentace k záměru. Dnem zveřejnění je 16. červenec. Vyjádření se k dokumentaci je dalším krokem posuzování v procesu EIA. K první fázi oznámení záměru, měly Lovosice výtky a poţadovaly dopracovat další studie, které by prokázaly, zda můţe Větší část prázdnin uţ neodvratně uběhla a první čtyři příměstské tábory jsou uţ za námi. V letošním roce jsou příměstské tábory pro lovosické děti tematicky zaměřené. První dva týdny příměstského tábora byly soustředěny na téma Lovosice a Litoměřice, jak je neznáte, třetí týden měl název Rukodělný, čtvrtý Historický, pátý Sportovní a poslední Turistický. Snaţíme se ukázat dětem místa, kam se běţně nedostanou, vysvětluje Venuše Krčmářová, ředitelka Domu dětí a mládeţe ELKO Lovosice. Uţ jsme se podívali do vodárny v Píšťanech a do mlýna v L i t o m ě ř i c í c h. Zvlášť prohlídka mlýna byla fantastická, poznali jsme průběh zpracování od obilek aţ po mouku zabalenou v balíčcích, chválí ředitelka návštěvu mlýna. Další exkurze směřovala do logistického terminálu Lovosice, kde děti opravdu zíraly. Stroje jménem KALMAR zvedaly aţ 40 tun. Návštěvníci se podívali i do řídící věţe dispečinku, kde měli moţnost sledovat řízení tras všech mít záměr vliv na obyvatele ţijící v nejbliţší zástavbě (Nové Klapý). V této fázi byly dopracovány a předloţeny k vyjádření rozptylová studie, hluková studie, hodnocení vlivu záměru na lidské zdraví, biologický průzkum a zhodnocení moţných kumulativních vlivů na ţivotní prostředí. Po vyjádření se k dokumentaci bude následovat stanovisko autorizované osoby a zpracování posudku, který bude opět nutné projednat na některém z dalších zasedání zastupitelstva, uvedl František Budský, vedoucí odboru ţivotního prostředí Městského úřadu v Lovosicích. Dalším krokem je veřejné projednání a nakonec bude zveřejněn závěr Krajského úřadu Ústeckého kraje k celému procesu. (tuc) Lovosice a Litoměřice, jak je neznáte bylo hlavní téma příměstských táborů DDM ELKO Lovosice vlaků pohybujících se v okolí lovosického nádraţí. Byl to opravdu záţitek. Rovněţ návštěva zdymadla měla zvláštní atmosféru, děti se prošly pod jezem a vystoupily na břeh aţ u elektrárny. V Rukodělném týdnu se pracovalo s buţírkou, pedigem a dalšími zajímavými materiály. Znáte například kumihimo? To je japonská technika výroby ozdobných šňůr a pásů. Také si děti zaţehlovaly obrázky na trička. Činnost je velmi pestrá. Děti se stihly vykoupat na koupališti i v dešti, navštívily zámek v Ploskovicích a prošly se krásnou přírodou z Chotiměře do Oparna. V pátek se obvykle koná Olympiáda zvláštních sportů, mezi disciplíny patří i hod botou nebo běh s vajíčkem (pingpongovým míčkem) na lţíci. Vše prokládáme hrami a soutěţemi a věříme, ţe jsou u nás děti spokojené, konstatuje Venuše Krčmářová. Letos jich chodí opravdu hodně, i ke dvaceti, je to zatím nejvíc, co pamatujeme, dodává další pracovnice ELKA Věra Hamerníková. (hz) Aktuality Mírový kostel roste do bývalé krásy (bohuţel pomalu) Vyšla společná publikace partnerských měst Lovosice a Coswig Dvojjazyčná publikace Partnerství měst Lovosice a Coswig byla vytvořena v rámci projektu Výměna praktických zkušeností pracovníků samosprávných celků a je financována z fondu malých projektů Cíl 3/Ziel 3 v Euroregionu Labe/Elbe. Broţura obsahuje některé informace z historie a současnosti obou měst a atraktivní turistické cíle v jejich okolí. Zájemci ji obdrţí v Informačním centru Lovosice, Osvoboditelů 109/12. (hz) Mírový kostel v ulici Karla Maličkého, zbudovaný německými evangelíky na počátku 20. století, byl dlouhá léta neopravovaný. Zub času a dlouholetá nemoţnost mu čelit donedávna bránily povrchnímu pohledu vnímat jeho prostý půvab, který krok za krokem ozřejmují potřebné stavební opravy posledních let. Kostel patří náboţenské obci Církve československé husitské v Lovosicích, která se i jeho prostřednictvím snaţí být otevřená vůči celé společnosti. V roce byla opravena věţ kostela. V roce 2010 byly vyměněny okapy nad sakristií kostela, kam zatékalo, a v loňském roce pak i část střechy nad lodí kostela. V loňském roce jsme dostali dar od Městského úřadu v Lovosicích ve výši Kč a Kč od Církve československé husitské, říká Libuše Mikušková, farářka Církve československé husitské v Lovosicích. I letos se bude pokračovat v opravě střechy. Která část a jak velká to bude, zatím nevím, čekám na rozpočet. K dispozici máme Kč od Městského úřadu v Lovosicích a Kč od naší církve. Vyšší částku se mi nepodařilo sehnat, protoţe příští rok se musí opravit střecha na faře v Terezínské ulici, která je v havarijním stavu, a tam budu potřebovat větší pomoc od naší církve, dodává paní farářka. Pokračovat v opravách bude firma Renesance. Její práce je velmi kvalitní a naprosto bez komplikací. V dalších letech bude ještě třeba udělat fasádu celé lodi a upravit i interiér kostela. Církev pro kostel loni zaţádala o statut kulturní památky a v nejbliţší době se očekává rozhodnutí. Všichni doufáme, ţe ţádosti bude vyhověno, kostel je skutečně ozdobou našeho města. (hz, foto: hv) Mozaika zve na tábor Akcí podpořenou z projektu Rodiny na cestě bez hranic podpořeného z Programu Cíl 3 Fond malých projektů je česko německý tábor pro děti od 7 do 12 let. Tábor se koná od 12. do 19. srpna v Třebenicích a okolí. Tábora se zúčastní jak české, tak německé děti. Zajištěno je společné ubytování, strava a program připravený zkušenými vedoucími. Na tábor jsou ještě poslední volná místa, své dítě můţete přihlásit na tel. čísle či u: 2

3 Rozhovor Novým ředitelem lovosického gymnázia byl jmenován Mgr. Marek Bušek V rámci zasedání Rady Ústeckého kraje 13. června 2012 rozhodl zřizovatel v personálních záleţitostech ředitelů svých škol a školských zařízení i o jmenování nového ředitele Gymnázia Lovosice, a to na základě výsledků jarního konkurzního řízení. Ředitelem školy se tak na dobu 6 let stane Mgr. Marek Bušek, s účinností od 1. srpna Gymnázium vedl jiţ od letošního března v pozici zastupujícího ředitele školy. Dosavadní ředitel Miloš Štyks vyhrál konkurz na ředitele litoměřického Gymnázia Josefa Jungmanna (dále GJJ) a od 1. března v GJJ jako ředitel nastoupil. Nový ředitel nám po nástupu do funkce zodpověděl několik otázek. Jaké byly Vaše učitelské začátky v Lovosicích? Bylo to Vaše první místo? Já sám jsem svou profesní kariéru (jako učitel mám aprobaci tělesná výchova český jazyk) ve školství začínal právě přímo na našem gymnáziu (a jsem dokonce i jeho historickým absolventem) a v uplynulém školním roce jsem se po letech v privátní sféře zpět do školství, potaţmo na naši školu vrátil. Můj profesní kruh se tím symbolicky uzavřel. Lovosické gymnázium je pro mě srdeční záleţitost těší mě, ţe se můţu nyní podílet na jeho vedení. Můj předchůdce Miloš Štyks, který školu úspěšně vedl takřka dvacet let, zde odvedl výbornou práci. Mou logickou prioritou je tak samozřejmě na něho navázat. Jak proběhlo výběrové řízení? Výběrové řízení se uskutečnilo standardně jako na jiných školách a zařízeních zřizovaných krajem, tedy letos na jaře. Já jsem byl komisí vyhodnocen jako jediný vhodný kandidát pro vedení školy a doporučen tak krajské radě k následnému jmenování. Dekret na šestileté funkční období v pozici ředitele jsem od krajského úřadu obdrţel v minulých dnech a platí od 1. srpna Něco o vaší koncepci pro nejbliţší dobu projekty? Mezinárodní spolupráce? Co povaţujete za prioritní? Priorita je zřejmá a jediná udrţet tradiční státní gymnázium v Lovosicích! Kvalitní střední škola je vţdy nositelem vzdělanosti i znakem úrovně města jako jsou právě Lovosice. A co se týče projektů a mezinárodní spolupráce, ta škála je velmi široká a různorodá. V tomto smyslu jsme hodně aktivní a zároveň úspěšní! Je toho nyní opravdu mnoho, zmíním tedy poslední novinky jen velmi ve stručnosti. Co se týče aktuálních projektových záleţitostí, tak jsme zapojeni do EU peníze středním školám, na pořadu dne je dále německá příhraniční spolupráce v rámci tzv. Zwangsarbeit (odkaz druhé světové války v pohraničí), dále zahajujeme spolupráci s ČVUT ohledně podpory studia technických oborů na VŠ, dále nás čeká opětovně mezinárodní výměnná spolupráce v rámci Comenius (aktuálně máme schválen rozpočet ve výši cca 20 tisíc euro). V červnu jsme byli také v Bruselu v rámci školních sportovních aktivit jsme vyhráli studijní pobyt v sídle EU. Ta škála aktivit je skutečně velmi různorodá a široká. Plánujete změny v učitelském sboru? Nebo doplnění? Aktuální personální změny neplánujeme nijak zásadní. Odešli bývalý ředitel i dřívější zástupkyně RNDr. Jonášová (zastává nyní totoţnou pozici v Litoměřicích). Mou zástupkyní je Mgr. Jana Štyksová, dlouholetá učitelka sboru gymnázia. Jinak řešíme jen obligátní odchody a příchody z mateřských a rodičovských dovolených či smlouvy na doby určité. Jeden pedagog se v červnu také rozhodl pro odchod ze školství a jiné své profesní směřování. Myslíte, ţe bude GJJ velkou konkurencí? Nebo hodláte v některých oblastech spolupracovat? Na jednu stranu je gymnázium v bývalém okresním městě samozřejmě velkou konkurencí, přece jen spádová oblast Litoměřic jako sídla je obrovská a Lovosice přesahuje. Zároveň i postava nového ředitele je i pro tamní rodičovskou veřejnost dostatečnou zárukou postupné stabilizace školy. Na druhou stranu se vzájemné spolupráci vůbec nebráníme. Mnoho věcí spolu obě školy v rámci odborných záleţitostí komunikují i diskutují. Navíc v některých směrech je úroveň a systém vzdělávání dokonce u nás propracovanější. Například v osmiletém typu studiu je to myslím i celkem zřejmé. Jste znám jako dobrý sportovec. Budete pokračovat v seriálu Král Středohoří? Loni jste ho vyhrál Tak nevím, jestli takřka ve čtyřiceti letech se dá ještě hovořit o dobrém sportovci (úsměv), logicky jiţ nemůţu mít na sportovních polích ambice ty úplně nejvyšší. Nicméně jako velmi aktivní výkonnostní sportovec na pohyb zanevřít nemůţu a nechci ani nadále. Tedy ani na Krále Středohoří, u jehoţ zrodu jsem někdy před deseti lety jako organizátor sám stál. Hýbat se ve větším neţ malém mnoţství (úsměv) tak budu rozhodně i nadále, navíc je to skvělý prostředek pro odreagování od psychicky leckdy dost náročné práce. O prázdninách se ve škole většinou něco opravuje. Co nového chystá gymnázium? Zásadní aktivitou nynějších letních prázdnin byla dílčí rekonstrukce vnitřních prostor školní tělocvičny (viz spodní snímek), kde jsme nalezli s radnicí společnou řeč a jsme za to vděčni. Výrazně se tím zpříjemnilo prostředí haly, zásadně se sníţila dlouholetá nepříjemná prašnost a nechybí ani zbrusu nový nátěr palubovky i zakreslení hracích čar jednotlivých hřišť. S opravou nám pomáhá jako majitel budovy Město, za coţ patří jemu i zdejším zastupitelům velké poděkování. Noví i stávající studenti, stejně jako lovosická veřejnost, se tak mohou těšit v září na zbrusu nový kabát sportoviště. Adaptace prostor se realizovala v polovině července a trvala takřka tři týdny. Chcete něco vzkázat občanům Lovosic a okolí? Vzkaz Lovosicím a zdejším občanům je velmi prostý a jednoduchý rozhodně nás prosím všichni podpořte v maximální míře v naší snaze a úsilí školu ve městě udrţet i do budoucna! V příštím roce chceme důstojně oslavit šedesát let trvání školy. V současné době, kdy populační křivka je neúprosná a dětí je obecně málo (navíc sílí ekonomický tlak na fungování škol), není budoucnost ve střednědobém horizontu úplně jednoznačná. Rád bych proto apeloval na rodičovskou veřejnost své děti k nám studovat bez obav a s klidným svědomím pošlete, to je moţná ta nejlepší forma podpory. Tisícovkám studentů jsme historicky jistotu kvalitního středoškolského vzdělání jiţ poskytli (a to nejsme školou jen pro premianty spousta dalších dětí ze základních škol nejen se samými jedničkami u nás úspěšně studovalo i studuje). Věřím, ţe další stovky či tisíce absolventů si od nás v budoucnu maturitní vysvědčení ještě odnesou. (hz, 2x foto: hv) 3

4 Fotostrana Je tomu jiţ 10 let, co stoletá povodeň zasáhla Lovosice Jsou výročí slavná, ale i neslavná. Jedno takové si ve druhé dekádě srpna v Lovosicích jistě připomeneme. Uplyne 10 let od největší přírodní katastrofy v novodobé historii města, kterou byla stoletá povodeň v srpnu Ta se občanům nadosmrti vryla do paměti. Na přelomu první a druhé srpnové dekády 2002 spadlo abnormálně velké mnoţství dešťových sráţek hlavně v Jihočeském a v Západočeském kraji, coţ odnesla zejména Vltava a následně i Labe. Kaskáda přehrad na Vltavě obrovské mnoţství vody nestačila zastavit a postupně bylo těţce zasaţeno i hlavní město Praha. Velká voda pokračovala dále přes Polabskou níţinu, a tak přišly na řadu i Lovosice. S blíţící se povodní byla provedena opatření, jejichţ cílem byla minimalizace škod. Čas ale běţel zběsilým tempem. Co se stihlo, to se stihlo. Autor článku byl jedním z osmi lidí, kteří ve chvatu opouštěli podnik Lovochemie jako poslední. Bylo to ve 2.30 ráno v hasičských vozech za dramatické situace, kdy voda dosahovala na silnici Lovosice Terezín téměř 1,5 metru výše. Ihned po svítání bylo vidět jakousi malou apokalypsu. Voda nejdále dosáhla prostoru dnešního kruhového objezdu pod Lidlem. Lovosice byly dopravně po silnici, aţ na jedinou krkolomnou moţnost, odříznuty od světa. Určitým paradoxem a nevyzpytatelností přírody bylo to, ţe hlavní povodňová vlna v Lovosicích přišla za ideálního letního počasí. Nejvyšší stav vody byl zaznamenán v pátek ve 14 hodin, kdy hladina Labe v Ústí n. L. (pro region určující hodnota) dosáhla výšky 11,96 m při průtoku 5070 m 3 /sec. Pro porovnání, optimální hodnoty pro plnosplavnost řeky jsou 2,75 m při průtoku 350 m 3 /sec. Na hlavní vrátnici Lovochemie dosáhla výška hladiny 180 cm. Jak voda rychle přišla, tak také odešla. V pondělí jiţ bylo vidět důsledky. Pohled byl tristní. Začaly úklidové práce nebývalého rozsahu, se kterými se město, firmy i občané vyrovnávali roky. Také se začaly sčítat škody, které dosáhly astronomického čísla, odhad činil v součtu téměř 995 mil. Kč. Jen pro dokreslení třeba dodat, ţe Litoměřice měly vyčíslené škody niţší skoro o 400 mil. Kč. (jv, 6x foto: hv) :00 Sídliště ve Vodní ulici. Přípravné práce obyvatelů sídliště :00 Restaurace Beseda. Stav při kulminaci Labe :00 Pohled z domu v Kostelní ulici k parkovišti. Stav při kulminaci Labe :00 Pohled z věţe radnice k zimnímu stadionu. Stav při kulminaci Labe :00 Přivaděč k dálnici, pohled k Radobýlu. Stav při kulminaci Labe :00 Cesta ke stadionu podél řeky Modly. Sportovní areál. 4

5 Servis Vysokorychlostní ţeleznice v regionu, aneb vize daleké budoucnosti Názvy jako japonský Šinkanzen nebo francouzská TGV jsou nejznámější. Jsou to nejrychlejší vlaky na světě, které jezdí aţ 300 km rychlostí/hod a spojují velká města v evropských resp. asijských státech. Podobná ţeleznice protíná i území našeho německého souseda. Ţe by ţeleznice tohoto typu protínala litoměřický region (okres) a tedy i Ústecký kraj? Pro někoho holý nesmysl a nemoţnost, ale není to úplně od věci. Tato úvaha totiţ existuje, ale je to hudba budoucnosti dodávají unisono lovosický radní Jan Hrdlička a Petr Soldon ze stavebního úřadu. Tak někdy v letech Čili je to zajímavé pro generaci dnešních třicátníků a mladších. Ve výhledových plánech je trasa této ţeleznice naznačena a tak nějak se s ní počítá. Přicházela by od Roudnice, nepříliš vzdálena od stávající tratě Děčín Praha a kolem obce Lukavec na jiţní cíp Lovosic, kde by překročila dálnici D8 a kolem Vchynic by se zakousla do kopců Českého středohoří a Krušných hor a pokračovala by na území Německa. Trasa ţeleznice má ochranné pásmo v délce 300 metrů, kde se nesmí nic stavět, a jiţ dnes jsou pozemky v katastrálních mapách tzv. blokovány z uvedeného důvodu. Co by to mohlo přinést regionu přímo, o tom lze zatím jen spekulovat. Celá záleţitost je finančně velmi nákladná a stát by přišla při dnešních cenách moţná na stovky miliard, na coţ finance nemá a asi dlouho mít nebude. Zatím!? Na druhou stranu by to byl obrovský kvalitativní předěl v ţelezniční dopravě a mohla by se sníţit zatíţenost pozemních komunikací. Rychlost přepravy na delší vzdálenost by vítězila nad osobním autem. A navíc je zájem propojit Berlín s Prahou a Vídní s co nejkratší dobou přepravy. Nejedná se tedy vyloţeně o sci-fi, ale o něco, co by mohlo být za desítky let. Ale, kdo ví, zda a vůbec... (jv) Loni navštívilo lovosickou knihovnu lidí aneb Knihovnický rok Ţe tomu nevěříte? Tak Vás přesvědčíme: půjčovny a studovnu navštívilo osob, 3270 klientů pouţilo internet a 575 zájemců přišlo na kulturní akce pro veřejnost. Těch bylo v roce 2011 celkem 23, hlavně v dětském oddělení. Na besedy, knihovnické lekce a exkurse se v rámci Měsíce čtenářů, knih a internetu dostavilo mnoho školních tříd, opět se vystřídaly všechny třídy prvního stupně I. ZŠ. Potom se přišlo do knihovny přihlásit nebývale mnoho dětí, říká vedoucí knihovny Zdenka Černá. Knihovnicko bibliografické lekce pro studenty SOU a ţáky ZŠ proběhly v říjnu. V únoru byly vyhlášeny soutěţní ankety o oblíbené četbě v obou odděleních. V březnu, Měsíci čtenářů, knih a internetu, pak byli výherci vylosováni. 10 vylosovaných dětí a 10 dospělých bylo odměněno kniţními dary a roční registrací do knihovny zdarma. V dubnu uspořádaly knihovnice ve spolupráci s RC Mozaika v dětském oddělení na počest Dne knihy zábavné odpoledne pro malé čtenáře i další návštěvníky. Květen byl ve znamení zaškolování studentů, kteří si v době maturit odbývají v knihovně povinnou praxi. Naučili se nejen balit knihy, ale vyzkoušeli si i půjčování knih za pomoci Výpůjčního protokolu Clavius a pomohli opravovat Online katalog doplňováním obálek knih k záznamům, kde chyběly. Na knihovnické lekce pro MŠ poprvé v knihovně přišlo několik tříd z MŠ Terezínská, děti si nejen poslechly čtení, ale dozvěděly se, proč je dobré číst a také třeba jak s knihou zacházet. Často se konaly různé tematické výstavky knih, například Co číst o prázdninách inspirativní výstavka fantasy čtení pro děti a mládeţ, v současné době nejoblíbenějšího ţánru. V září se konaly další besedy pro MŠ a probíhaly rovněţ odpolední exkurze pro školní druţiny. Uskutečnil se i druhý běh praxe studentů. Ke zprovoznění nových webových stránek knihovny došlo 5. září 2011 a do 20. července 2012 bylo uskutečněno 2423 návštěv, při nichţ bylo prolistováno stran. Týden knihoven proběhl v lovosické knihovně ve dnech října Novým čtenářům byla Rozmístění kontejnerů na domovní odpad Kontejnery budou přistavovány na stanoviště vţdy ve středu odpoledne a odváţeny ve čtvrtek. Stanoviště: Týden: Od do: Vodní - parkoviště za Besedou Hala Chemik Teplická - zahradnictví Krátká - parkoviště u kostela Příčná - parkoviště u garáţí Komenského - školní jídelna Restaurace U Kašpara Máchova Teplická - zahradnictví Resslova - u školky U Výtopny Osvoboditelů - parkoviště u sídliště ÚKLID KOMUNIKACÍ MĚSTO LOVOSICE ČERVENEC 2012 Komunikace označeny SDZ B28 Zákaz zastavení s časovým údajem 7 14 hod. Datum: Ulice: Dlouhá od restaurace Beseda po vlakový přejezd Dlouhá od vlakového přejezdu po podchod Ţiţkova od Billy po KS Lovoš Ţiţkova od Deli po vlakové nádraţí Kostelní, Kostelní sídliště Terezínská, Nádraţní Vodní, Dlouhá parkoviště Sady Pionýrů, P. Holého Adéla Hanková vyhrála soutěţ Matematický klokan Studentka sekundy osmiletého Gymnázia Lovosice Adéla Hanková se stala Absolutní vítězkou soutěţe v rámci celé České republiky v kategorii Benjamín. Českou větev oblíbené mezinárodní tradiční soutěţ Matematický klokan pořádá Jednota českých matematiků a fyziků při olomoucké univerzitě Palackého. Tato velmi talentovaná a šikovná gymnazistka získala v celostátním měřítku absolutně nejvyšší počet bodů a po zásluze si došla aţ pro zlato. Ţe tento úspěch není náhodný, o tom svědčí i její účast ve školním týmu GYMLOVO (ve sloţení Matouš Král, Martin Štyks, Jan Preiss a Adéla Hanková), který nedávno obsadil skvělé druhé místo v republikové matematické soutěţi pětičlenných druţstev s názvem Koperníkův matboj. Adéla chodila dříve na naši Základní školu Všehrdova a uţ tehdy v matematice vynikala, vzpomíná ředitelka školy Monika Zemanová. Máme z ní radost, dodává. Uvedená studentka obdrţela od organizátora upomínkový diplom a cenu. K blahopřání její mateřské školy se připojuje i naše redakce. (hz) nabídnuta registrace do konce roku 2011 zdarma. Pro úplné začátečníky se konaly lekce na PC práce na internetu, mailování, jak napsat dopis V dětském oddělení bylo ve středu 5. října pořádáno zábavné odpoledne: děti sbíraly body v různých soutěţích a kvízech, malování a dalších dovednostech i za čtení (měly si s sebou přinést nebo v knihovně najít svou oblíbenou knihu). Za dosaţené body si mohly vybrat odměnu. Proběhla i tradiční amnestie odpuštění pokuty kaţdému zapomnětlivému čtenáři, který se v tomto týdnu odhodlal vrátit opoţděné výpůjčky. V listopadu proběhla za plného provozu v celé knihovně výměna osvětlení a vymalování stropů. Čtenáři by ale uvítali i nové vybavení a studovničku. Vymalovaná knihovna byla pak v prosinci dětmi vánočně vyzdobena a v hezkém prostředí se konalo tradiční předvánoční odpoledne pro děti. V loňském roce měla knihovna 857 registrovaných čtenářů, z toho 310 dětí do 15 let. (hz) 5

6 Sdruţení Představujeme: Občanská sdruţení, zájmové a společenské organizace Blue Effect Oktavián (také Octavio) Broggio, rodák z Číţkovic, barokní stavitel a architekt, je v červenci uveden v KALENDÁRIU regionálních výročí Ústeckého kraje v roce Octavio Broggio se narodil 2. ledna 1670 v Číţkovicích na Lovosicku. Jeho otcem byl italský stavitel Giulio Broggio, který přišel do Čech v 2. polovině 17. století na pozvání Gustava Adolfa z Varrensbachu, majitele číţkovického panství, aby přestavěl v Číţkovicích zpustlou tvrz na barokní zámek. Giulio se roku 1658 v Číţkovicích oţenil s Ludmilou Mílovou Šilbochovou a narodilo se jim zde pět dětí. V roce 1668 se narodil syn Eliáš, v roce 1670 Octavio. Později Giulio přesídlil do Litoměřic, kde se stal roku 1671 majitelem domu U Pěti panen na náměstí; od roku 1673 byl litoměřickým měšťanem. Zde se mu narodily z prvního manţelství ještě čtyři děti. Rodina Broggiů pochází ze severoitalského městečka Albiolo leţícího u jezera Como v Lombardii v severní Itálii. Octavio Broggio se narodil jako páté dítě 2. ledna 1670 v Číţkovicích, těsně před odchodem rodiny do Litoměřic. Zde chodil do městské školy a poté přešel do otcovy dílny do učení. V letech je doloţen jako tovaryš a v tomto období vykonal i tovaryšskou cestu. Dne 18. října 1693 se v Mimoni oţenil s dcerou bývalého hejtmana Kateřinou von Liebstein, s níţ měl dvě dcery, Mariannu a Annu Kateřinu. Litoměřickým měšťanem se stal 21. května Jako mistr je prvně zmiňován 31. května V témţe roce zemřela po porodu druhé Okrašlovací krouţek Lovosicka Občanské sdruţení Okrašlovací krouţek Lovosicka bylo zaloţeno v dubnu roku Smyslem jeho zaloţení bylo posílit spolkový ţivot v Lovosicích a navázat na Okrašlovací spolky, které vznikaly v minulém století a v současné době fungují ve značném mnoţství měst a obcí po celé ČR. Hlavní náplní činnosti je pořádání kulturních a společenských akcí a ochrana přírody ve městě a jeho okolí. Mezi nejvýznamnější akce, které Okrašlovací krouţek pořádal nebo se na nich výrazně podílel, je koncert písničkáře Jaroslava Hutky či koncerty rockových legend Blue Effect a The Plastic People of The Universe. Všichni tito interpreti vystupovali v Lovosicích poprvé. Dále jsme pořádali nebo spolupořádali akce Pouliční hudební festival v ulici u Čajovny vinotéky, koncerty hudebních skupin Hozny a Shoda Okolností, Pepek a Námořník, Gun Joking, australského písničkáře Jamisona Younga a výstavy fotografií lovosického fotografa Michala Švehly, praţské fotografky Renaty Molové, setkání a povídání s dobrodruhem a spisovatelem Josefem Formánkem, přednášku Heleny Mourečkové o Ugandě a filmový festival Expediční kamera. Krouţek vyznačil pramen potoka Modly na hoře Hradišťany, podílel se na úklidu břehů jezera v Píšťanech, úklidu kalvárie nad obcí Velké Ţernoseky a na úklidu břehů Modly v Lovosicích. Jako partner dcery i jeho první ţena. Roku 1702 se stal Octavio městským radním (poté i v roce 1709 a v letech ) a o rok později přebral po o.s. Mozaika jsme se spoluúčastnili akce Sadování v Malých Ţernosekách. Také se podílíme na zřízení a provozování komorního kina v Lovosicích. Spolupořádali jsme akci Putování za víny Brány Čech a kaţdoročně pořádáme festival Tibetské kultury, který připomíná krvavé potlačení povstání tibetského lidu proti čínské okupaci. Vedle těchto našich hlavních akcí proběhlo také několik dalších, například turistický Husí pochod do Peruce, výstava o ţeleznici na Lovosicku, výstup na horu Sonnjoch v rakouských Alpách a několik putování za tajemnými místy Čech. Také jsme se účastnili Českého poháru v běhu do vrchu Šárovcova Lhota Zvičina. Okrašlovací krouţek Lovosicka má v současné době 9 členů a 11 příznivců, coţ je další způsob členství. Miroslav Závada Okrašlovací kroužek Lovosicka Oktavián Broggio zemřel před 270 lety Litoměřice děkanský kostel Všech svatých, vstupní průčelí s rekonstrukcí barevnosti. Autor O. Broggio kolem roku (foto: hv) zemřelém otci stavební dílnu a jeho veškeré závazky. Stal se i členem šestipanského úřadu (úřad šestipanský pro věci hospodářské, trhové, stavební). Byl rovněţ spolupracovníkem primátora Josefa Kristiana Pfalze. Podruhé se oţenil v roce 1704 s Apolonií Donátovou ( 1717) z litoměřické měšťanské rodiny, s níţ měl šest dětí. Potřetí se oţenil s Annou Lukasovou ze staré české patricijské rodiny, s níţ měl další čtyři děti (syn Oktavián Antonín pokračoval v jeho ţivnosti). Ve své době patřil stavitel Octavio Broggio mezi pět nejvlivnějších a nejbohatších měšťanů Litoměřic. Podstatný význam pro město měla však především jeho rozsáhlá stavební činnost, která byla ukončena aţ smrtí dne 24. července Byl pohřben jako otec Giulio do velké senátorské hrobky v děkanském kostele Všech svatých. Oba Broggiové se během 17. a 18. stol. podíleli na barokní přestavbě či novostavbě většiny sakrálních staveb i měšťanských domů v Litoměřicích a zásadně tak ovlivnili podobu města a přilehlého okolí. Pro barokní podobu města byla zásadní Octavianova přestavba kostela Všech Svatých. Umělecky nejvýznamnějším počinem stavitele je bezesporu novostavba kostela sv. Václava, vystavěného v letech jako dík za ochranu města před morovou ranou. Neméně významnou se stala také novostavba jezuitského kostela Zvěstování Panny Marie. Dále dostavěl most přes Labe, kostel sv. Vojtěcha a katedrálu sv. Štěpána a mnohé další stavby. (hz) 6

Koupaliště se otevře i letos

Koupaliště se otevře i letos Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 6 6. června 2013 Rozhovor Servis Děti Sport Ředitelka Deusová Lovosičané se chystají Výměnné pobyty - Turci,

Více

Radnice bude s lidmi komunikovat v novém

Radnice bude s lidmi komunikovat v novém Informační měsíčník města Lovosice náklad 3 800 ks do všech domácností ZDARMA ročník 2 číslo 3 březen 2012 Aktuality Rozhovor Soutěţ Sport Ţáků prvních tříd Ředitel Štyks opouští Nejlepším chemikem Lovosičtí

Více

Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 4 číslo 7 10. července 2014. Fotostrana

Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 4 číslo 7 10. července 2014. Fotostrana Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 4 číslo 7 10. července 2014 Aktuality Aktuality Fotostrana Sport Kraj městu nedal Lovosice mají nové Červnové festivaly

Více

Stop novým automatům ve městě

Stop novým automatům ve městě Informační měsíčník města Lovosice náklad 3 800 ks do všech domácností ZDARMA ročník 2 číslo 5 květen 2012 Aktuality Město Organizace Sport Mateřinky ve městě Jak bude vypadat park? Hospic sv. Štěpána

Více

Radnice zakročila u nepovolené demolice bývalé olejny

Radnice zakročila u nepovolené demolice bývalé olejny Informační měsíčník města Lovosice náklad 3 800 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 5 9. května 2013 Téma Zprávy Město Fotostrana Na revitalizaci skládky Den otevřených dveří Texaská tragédie

Více

Lovosice letos rozzáří nový vánoční strom

Lovosice letos rozzáří nový vánoční strom Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 12 5. prosince 2013 Aktuality Rozhovor Město Školáci Ve městě nejsou žádné Starostka Lenka Lízlová Jak se osvědčily

Více

Lovosice mají vlastní sběrný dvůr

Lovosice mají vlastní sběrný dvůr Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 4 číslo 10 7. října 2014 Aktuality Aktuality Rozhovory Fotostrana Mosty a lávky Dětem byly předány Vedení města Václavská

Více

Hrádek potřebuje živou vodu

Hrádek potřebuje živou vodu ČÍSLO 8 17. DUBEN 2015 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz Přestože se po loňských komunálních volbách změnilo zastupitelstvo a vzniklo nové vedení města, mnohé úkoly z předcházejících

Více

Kaufland přes zastupitelstvo neprošel

Kaufland přes zastupitelstvo neprošel ČÍSLO 12 14. ČERVEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz Kaufland přes zastupitelstvo neprošel Po delší době opět stoprocentní účast zastupitelů a plno v sále. Veřejnost

Více

Přišlo jaro LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. duben 2012 ROČNÍK XXIII. Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Cena: 6 Kč

Přišlo jaro LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. duben 2012 ROČNÍK XXIII. Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Cena: 6 Kč 4 duben 2012 ROČNÍK XXIII Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Rekonstrukce průtahu pokračuje Se začátkem dubna se znovu rozběhnou práce na průtahu silnice

Více

Číslo 6 Ročník 15 Dne 31. května 2009 Cena 10 Kč. má tradiční festival být, tedy setkáním. To je dnes naší jedinou

Číslo 6 Ročník 15 Dne 31. května 2009 Cena 10 Kč. má tradiční festival být, tedy setkáním. To je dnes naší jedinou Z obsahu: Číslo 6 Ročník 15 Dne 31. května 2009 Cena 10 Kč - Zprávy z radnice - Doprava v Lovosicích - Slet čarodějnic - Prvomájové oslavy - Ze škol a školek - Dvakrát z Mukova - Kultura v Lovosicích -

Více

Ročník XIX. č. 12 12. června 2009 Kč 5, Druhá šance pro startovací byty

Ročník XIX. č. 12 12. června 2009 Kč 5, Druhá šance pro startovací byty Fíkovy narozeniny... 5. strana POZVÁNKA 21. června Františkánské léto...str. 3 ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XIX. č. 12 12. června 2009 Kč 5, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

PŘELOM HOSPODÁŘSKÉ KRIZE?

PŘELOM HOSPODÁŘSKÉ KRIZE? prosinec Váţení občané, dovolte mi, abych Vám popřál klidné proţití vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví a pracovních úspěchů v novém roce. Současně s tímto přáním umisťujeme na titulní stránku zpravodaje,

Více

LUHAČOVICKÉ NOVINY. O z n á m e n í. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, Říjen 2014 ročník XXI. www.luhacovice.cz

LUHAČOVICKÉ NOVINY. O z n á m e n í. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, Říjen 2014 ročník XXI. www.luhacovice.cz LUHAČOVICKÉ NOVINY Říjen 2014 ročník XXI. Prezident ochutnal luhačovickou gastronomii Programové prohlášení zastupitelstva Kandidáti do komunálních voleb www.luhacovice.cz Podívejte se na náš web O z n

Více

www.litomericko24.cz LITOMĚŘICKO - Potvrzení vítěze výběrového řízení na ředitele litoměřického gymnázia Miloše Štykse

www.litomericko24.cz LITOMĚŘICKO - Potvrzení vítěze výběrového řízení na ředitele litoměřického gymnázia Miloše Štykse www.litomericko24.cz V Litoměřicích je možné získat prestižní titul Štyks je ředitelem, válka uvnitř ČSSD pokračuje LITOMĚŘICE - Především díky Institutu manažerské ekonomie (IME) a společné spolupráce

Více

KRONIKA MĚSTA ŠTÍTY ROK 2007

KRONIKA MĚSTA ŠTÍTY ROK 2007 KRONIKA MĚSTA ŠTÍTY ROK 2007 1 I. ÚVOD Mezinárodní situace Rok 2007 ve světě se dá označit stejně napjatý jako rok předešlý. 30.12.2006 byl ve svých 69 letech oběšením popraven bývalý prezident Iráku Saddám

Více

oční optika registrovaný optometrista statut zdravotnického zařízení MĚSTO DĚČÍN Informační čtrnáctideník pro občany statutárního města Děčín

oční optika registrovaný optometrista statut zdravotnického zařízení MĚSTO DĚČÍN Informační čtrnáctideník pro občany statutárního města Děčín MĚSTO DĚČÍN www.zpravodajdecin.com Z PRAVODAJ Informační čtrnáctideník pro občany statutárního města Děčín Kulový blesk a kachna o Letné str.2 Bývalé letní kino Bažantnice čeká na využití str.3 V Děčíně

Více

Dvoračka opět zvítězila

Dvoračka opět zvítězila Vychází 31. října 2005 Ročník XI. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vítězka Volby královny věnných měst Radka Machková ze Dvora Králové nad Labem. Dvoračka opět zvítězila V sobotu 15.10.2005

Více

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 28. června 2013

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 28. června 2013 Žamberské LISTY ŽAMBERSKÉ www.zamberk.cz 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 28. června 2013 DNES V LISTECH: foto J. Kulhánek Krásné prožití letních měsíců, vydařenou dovolenou a mnoho zážitků přeje čtenářům

Více

V médiích se objevila mylná informace. Začala příprava Integrovaného plánu rozvoje města Bruntálu

V médiích se objevila mylná informace. Začala příprava Integrovaného plánu rozvoje města Bruntálu číslo 2 ročník XVIII Vychází 7. února 2007 5 Kč www.mubruntal.cz Volné místo úředníka Představujeme nové zastupitele - Miloslav Petrů Termíny svateb v zámku Chřipka na Bruntálsku str. 2 str. 4 str. 10

Více

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ. Foto: Antonín Špaček

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ. Foto: Antonín Špaček ZPRAVODAJ NEDVĚDICKÝ VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ 2008 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou letos již třetí číslo Zpravodaje a věřím, že si v něm opět každý z Vás

Více

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová ročník XXV. červen 2015 číslo 6 vyšlo 27. 5. 2015 www.tisnov.cz Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová OSLAVY 70 LET OD KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 8.

Více

Zpravodaj. 25. výročí listopadových událostí 1989. města Kolína 3 9 14/15

Zpravodaj. 25. výročí listopadových událostí 1989. města Kolína 3 9 14/15 Zpravodaj města Kolína měsíčník Městského úřadu v Kolíně I listopad 2014 I ročník 20, číslo 11 I zpravodaj@mukolin.cz I www.mukolin.cz Výsledky ustavujícího zastupitelstva Festival Devět bran znovu v Kolíně

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 5 ročník XXIII. 14. 3. 2014 zdarma STRUČNĚ Čtyřicet

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Starostův sloupek Květen pokládám za jeden z nejkrásnějších měsíců v roce a jak jsem psal v minulém sloupku, toto období vybízí

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

Žamberské. Žamberské ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA. www.zamberk.cz. listy

Žamberské. Žamberské ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA. www.zamberk.cz. listy Žamberské Žamberské listy 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č.15 14. září 2012 2 Zprávy z radnice ZÁKLADNÍ REGISTRY JSOU V PROVOZU Smysl a účel základních registrů Smyslem a účelem základních registrů (ZR)

Více

Pod Čerťákem se točily kolotoče

Pod Čerťákem se točily kolotoče 2006 červenec Pod Čerťákem se točily kolotoče Ve sváteční dny prvního červencového víkendu bylo na travnaté ploše běžeckého areálu, rozkládajícího se mezi dolní stanicí lanové dráhy a hotelem Skicentrum,

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Cenu města získal Jiří Rosenfeld V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Podrobné výsledky komunálních a senátních voleb v Uherském Brodě

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Cenu města získal Jiří Rosenfeld V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Podrobné výsledky komunálních a senátních voleb v Uherském Brodě V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d ř í j e n 2 0 0 6 č í s l o 2 1 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Cenu města získal Jiří Rosenfeld Podrobné výsledky komunálních

Více