Parkovací automaty budou v srpnu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Parkovací automaty budou v srpnu"

Transkript

1 Informační měsíčník města Lovosice náklad ks do všech domácností ZDARMA ročník 2 číslo 8 3. srpna 2012 Aktuality Rozhovor Fotostrana Sport Zastupitelé se sejdou Novým ředitelem Před deseti lety zasáhla Úspěch Lovosických kvůli Volvu 2 gymnázia je Marek Bušek 3 Lovosice stoletá voda 4 volejbalistek 8 Parkovací automaty budou v srpnu Jak jiţ Lovosický dnešek informoval, v centru města budou zřízena placená parkovací místa. Řidiči začnou za parkování platit jiţ od září, cena však bude spíše symbolická. První hodina bude stát 5 korun, kaţdá další pak 10 korun. A to navíc pouze ve všední dny od 8 do 16 hodin, jinak zůstane parkování nadále bezplatné. Rozhodnutí jednoznačně vyplynulo ze situace, která řidičům doteď komplikuje ţivot. Parkovací místa v centru města jsou často zablokována celý den právě proto, ţe jsou zdarma. A to by se teď Lovosice zakoupí mobilní radar Město Lovosice zakoupí mobilní zařízení pro měření rychlosti vozidel. Dne 13. srpna dojde k otevření obálek s přihlášenými dodavateli. Kdy však začnou měření stráţníci provádět, přesně určit nelze. Vše bude záleţet na vybraném typu zařízení a lhůtě dodání. Podle odhadů by však radar mohl být připraven do října. Měření bude probíhat na úsecích schválených Policií ČR a stráţníci jiţ nebudou mít měřený úsek označený dopravním značením. Měření rychlosti se však nestane hlavní náplní práce stráţníků a nebude probíhat v pravidelných intervalech. Věříme, ţe měření rychlosti vozidel přispěje ke zvýšení bezpečnosti provozu na komunikacích ve městě. Ti, kteří nejvyšší povolenou rychlost překračují, se tak s největší pravděpodobností se stráţníky osobně setkají přímo na komunikacích v Lovosicích. Jaroslav Janovský ředitel Městské policie Lovosice mělo změnit, říká k důvodům zpoplatnění centra starostka Lovosic Lenka Lízlová. Celkem 6 parkovacích automatů bude v centru města instalováno během srpna. I tam, kde uţ je řidiči uvidí, se ale ještě teď o prázdninách platit nebude. Placený provoz začne jednotně na všech místech a na změnu budou lidé ještě včas upozorněni. Naším záměrem nebylo vytlačit motoristy z centra, ale naopak jim tu usnadnit pohyb. Kdo bude i Krajský soud v Ústí nad Labem zrušil kvůli vadám řízení rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje ze dne , kterým úřad zamítl odvolání ekologů proti povolení dostavby dálnice D8. Celá záleţitost se tak vrací zpět na krajský úřad k dalšímu řízení. Proti udělenému územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení se odvolala Společnost ochránců ţivotního prostředí v čele s aktivistou Lubomírem Studničkou. Soud konstatoval, ţe se úřad dostatečně vypořádal se všemi námitkami ţalobce, tudíţ k vadám řízení nedošlo na straně krajského úřadu. Důvodem ke zrušení rozhodnutí byla nemoţnost soudu přezkoumat námitku ţalobce k procesu EIA a SEA. Soud k přezkoumání poţadoval předloţit od MŢP 17 let starou dokumentaci. Ta však v plném rozsahu jiţ neexistuje. Jsem tímto rozhodnutím znepokojena a rozhořčena. Pokud se tím stavba dálnice opět pozastavuje, budou občané v obcích na objízdných trasách dál trpět nadměrnou dopravní zátěţí, coţ vnímám jako nadále potřebovat odstavit auto na delší dobu, ať uţ místní nebo turista, můţe vyuţít odstavná parkoviště, kterých je tu dostatek, dodává starostka města. Ta nejsou bezprostředně v centru města, ale stále jsou v jeho nejbliţším okolí. Motoristům tak účel splní. Parkovací místa pro řidiče jsou připravena v opravené Zámecké ulici nebo na velkém parkovišti pod nákupním centrem. Tam všude je moţné parkovat celý den i noc zadarmo. (tuc) Stavba D8 je opět ohroţena velmi špatnou zprávu, říká hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová. Veřejnosti je známo, ţe ekologický aktivista Lubomír Studnička byl soudně stíhán pro vydírání stavebních firem. Jak je potom moţné, ţe stát není schopen vytvořit právní prostředí, které by zamezilo obdobným obstrukcím, uvedla dále Jana Vaňhová. Jak dále připomněla, nedostavěná dálnice je jednou z příčin niţšího zájmu o tento region ze strany zahraničních investorů, kteří by tak mohli přispět k vytváření tolik potřebných nových pracovních míst. Vedle toho jiţ dříve Ústecký kraj odborným měřením prokázal, ţe občané ţijící na objízdných trasách jsou vystaveni zvýšeným zdravotním rizikům včetně rakoviny. K tomu je potřeba přičíst celospolečenské ztráty, které se podle studie ČVUT ročně pohybují okolo 700 milionů Kč. Krajský úřad v rámci svých kompetencí bude pokračovat v odvolacím řízení a nové rozhodnutí vydá v zákonné lhůtě dvou měsíců. Poté se stavba můţe opět naplno rozeběhnout. (zdroj: Slovo starostky Váţení spoluobčané, zatímco léto bývá zpravidla okurkovou sezonou, v tomto roce jako by se s různými událostmi roztrhl pytel. Bohuţel ne jen s těmi dobrými. Osobně mě zaujaly dvě. Jsou z oblasti dopravy a obě se dotkly nebo dotýkají našeho města. Tou první je nový registr vozidel, který řadě lidí znemoţnil odjet na dovolenou, nebo podnikat v letních měsících. Ačkoliv město za chyby nemohlo a problém byl celorepublikový, naši úředníci stáli v první linii proti naštvaným občanům. Naštvaným oprávněně. Chci úředníkům dopravního odboru poděkovat, ţe tuto vyostřenou situaci zvládli a nedocházelo u nás ke zbytečným konfliktům s občany. Druhý problém je ještě palčivější. Krajský soud opět přerušil výstavbu dálnice D8 přes České středohoří. Ekologický aktivista pan Studnička se v něm domáhá dodrţování zákonných postupů. Na úkor zdraví lidí ţijících v blízkosti objízdných tras, tedy i občanů Lovosic. Má na to samozřejmě právo. Kam se ale poděl zdravý selský rozum a solidarita s lidmi mi však uniká. Město Lovosice intenzivně spolupracuje s ŘSD i krajským úřadem, kterému jsme jiţ nabídli součinnost při odvolacím řízení. Věřím, ţe se výstavba dálnice znovu brzy rozběhne. Přeji všem hezký zbytek léta Lenka Lízlová starostka

2 Zastupitelé se mimořádně sejdou kvůli Volvu Na základě usnesení zastupitelstva, které si vyhradilo právo vyjadřovat se a rozhodovat v samostatné působnosti ke všem projektům, kde je nutné posouzení vlivů na ţivotní prostředí (EIA), proběhne ve čtvrtek 9. srpna od 16 hodin mimořádné zasedání zastupitelů města kvůli záměru firmy Volvo postavit ve městě regionální obchodní a servisní centrum. Lovosice se musejí vyjádřit do 30 dnů ode dne zveřejnění dokumentace k záměru. Dnem zveřejnění je 16. červenec. Vyjádření se k dokumentaci je dalším krokem posuzování v procesu EIA. K první fázi oznámení záměru, měly Lovosice výtky a poţadovaly dopracovat další studie, které by prokázaly, zda můţe Větší část prázdnin uţ neodvratně uběhla a první čtyři příměstské tábory jsou uţ za námi. V letošním roce jsou příměstské tábory pro lovosické děti tematicky zaměřené. První dva týdny příměstského tábora byly soustředěny na téma Lovosice a Litoměřice, jak je neznáte, třetí týden měl název Rukodělný, čtvrtý Historický, pátý Sportovní a poslední Turistický. Snaţíme se ukázat dětem místa, kam se běţně nedostanou, vysvětluje Venuše Krčmářová, ředitelka Domu dětí a mládeţe ELKO Lovosice. Uţ jsme se podívali do vodárny v Píšťanech a do mlýna v L i t o m ě ř i c í c h. Zvlášť prohlídka mlýna byla fantastická, poznali jsme průběh zpracování od obilek aţ po mouku zabalenou v balíčcích, chválí ředitelka návštěvu mlýna. Další exkurze směřovala do logistického terminálu Lovosice, kde děti opravdu zíraly. Stroje jménem KALMAR zvedaly aţ 40 tun. Návštěvníci se podívali i do řídící věţe dispečinku, kde měli moţnost sledovat řízení tras všech mít záměr vliv na obyvatele ţijící v nejbliţší zástavbě (Nové Klapý). V této fázi byly dopracovány a předloţeny k vyjádření rozptylová studie, hluková studie, hodnocení vlivu záměru na lidské zdraví, biologický průzkum a zhodnocení moţných kumulativních vlivů na ţivotní prostředí. Po vyjádření se k dokumentaci bude následovat stanovisko autorizované osoby a zpracování posudku, který bude opět nutné projednat na některém z dalších zasedání zastupitelstva, uvedl František Budský, vedoucí odboru ţivotního prostředí Městského úřadu v Lovosicích. Dalším krokem je veřejné projednání a nakonec bude zveřejněn závěr Krajského úřadu Ústeckého kraje k celému procesu. (tuc) Lovosice a Litoměřice, jak je neznáte bylo hlavní téma příměstských táborů DDM ELKO Lovosice vlaků pohybujících se v okolí lovosického nádraţí. Byl to opravdu záţitek. Rovněţ návštěva zdymadla měla zvláštní atmosféru, děti se prošly pod jezem a vystoupily na břeh aţ u elektrárny. V Rukodělném týdnu se pracovalo s buţírkou, pedigem a dalšími zajímavými materiály. Znáte například kumihimo? To je japonská technika výroby ozdobných šňůr a pásů. Také si děti zaţehlovaly obrázky na trička. Činnost je velmi pestrá. Děti se stihly vykoupat na koupališti i v dešti, navštívily zámek v Ploskovicích a prošly se krásnou přírodou z Chotiměře do Oparna. V pátek se obvykle koná Olympiáda zvláštních sportů, mezi disciplíny patří i hod botou nebo běh s vajíčkem (pingpongovým míčkem) na lţíci. Vše prokládáme hrami a soutěţemi a věříme, ţe jsou u nás děti spokojené, konstatuje Venuše Krčmářová. Letos jich chodí opravdu hodně, i ke dvaceti, je to zatím nejvíc, co pamatujeme, dodává další pracovnice ELKA Věra Hamerníková. (hz) Aktuality Mírový kostel roste do bývalé krásy (bohuţel pomalu) Vyšla společná publikace partnerských měst Lovosice a Coswig Dvojjazyčná publikace Partnerství měst Lovosice a Coswig byla vytvořena v rámci projektu Výměna praktických zkušeností pracovníků samosprávných celků a je financována z fondu malých projektů Cíl 3/Ziel 3 v Euroregionu Labe/Elbe. Broţura obsahuje některé informace z historie a současnosti obou měst a atraktivní turistické cíle v jejich okolí. Zájemci ji obdrţí v Informačním centru Lovosice, Osvoboditelů 109/12. (hz) Mírový kostel v ulici Karla Maličkého, zbudovaný německými evangelíky na počátku 20. století, byl dlouhá léta neopravovaný. Zub času a dlouholetá nemoţnost mu čelit donedávna bránily povrchnímu pohledu vnímat jeho prostý půvab, který krok za krokem ozřejmují potřebné stavební opravy posledních let. Kostel patří náboţenské obci Církve československé husitské v Lovosicích, která se i jeho prostřednictvím snaţí být otevřená vůči celé společnosti. V roce byla opravena věţ kostela. V roce 2010 byly vyměněny okapy nad sakristií kostela, kam zatékalo, a v loňském roce pak i část střechy nad lodí kostela. V loňském roce jsme dostali dar od Městského úřadu v Lovosicích ve výši Kč a Kč od Církve československé husitské, říká Libuše Mikušková, farářka Církve československé husitské v Lovosicích. I letos se bude pokračovat v opravě střechy. Která část a jak velká to bude, zatím nevím, čekám na rozpočet. K dispozici máme Kč od Městského úřadu v Lovosicích a Kč od naší církve. Vyšší částku se mi nepodařilo sehnat, protoţe příští rok se musí opravit střecha na faře v Terezínské ulici, která je v havarijním stavu, a tam budu potřebovat větší pomoc od naší církve, dodává paní farářka. Pokračovat v opravách bude firma Renesance. Její práce je velmi kvalitní a naprosto bez komplikací. V dalších letech bude ještě třeba udělat fasádu celé lodi a upravit i interiér kostela. Církev pro kostel loni zaţádala o statut kulturní památky a v nejbliţší době se očekává rozhodnutí. Všichni doufáme, ţe ţádosti bude vyhověno, kostel je skutečně ozdobou našeho města. (hz, foto: hv) Mozaika zve na tábor Akcí podpořenou z projektu Rodiny na cestě bez hranic podpořeného z Programu Cíl 3 Fond malých projektů je česko německý tábor pro děti od 7 do 12 let. Tábor se koná od 12. do 19. srpna v Třebenicích a okolí. Tábora se zúčastní jak české, tak německé děti. Zajištěno je společné ubytování, strava a program připravený zkušenými vedoucími. Na tábor jsou ještě poslední volná místa, své dítě můţete přihlásit na tel. čísle či u: 2

3 Rozhovor Novým ředitelem lovosického gymnázia byl jmenován Mgr. Marek Bušek V rámci zasedání Rady Ústeckého kraje 13. června 2012 rozhodl zřizovatel v personálních záleţitostech ředitelů svých škol a školských zařízení i o jmenování nového ředitele Gymnázia Lovosice, a to na základě výsledků jarního konkurzního řízení. Ředitelem školy se tak na dobu 6 let stane Mgr. Marek Bušek, s účinností od 1. srpna Gymnázium vedl jiţ od letošního března v pozici zastupujícího ředitele školy. Dosavadní ředitel Miloš Štyks vyhrál konkurz na ředitele litoměřického Gymnázia Josefa Jungmanna (dále GJJ) a od 1. března v GJJ jako ředitel nastoupil. Nový ředitel nám po nástupu do funkce zodpověděl několik otázek. Jaké byly Vaše učitelské začátky v Lovosicích? Bylo to Vaše první místo? Já sám jsem svou profesní kariéru (jako učitel mám aprobaci tělesná výchova český jazyk) ve školství začínal právě přímo na našem gymnáziu (a jsem dokonce i jeho historickým absolventem) a v uplynulém školním roce jsem se po letech v privátní sféře zpět do školství, potaţmo na naši školu vrátil. Můj profesní kruh se tím symbolicky uzavřel. Lovosické gymnázium je pro mě srdeční záleţitost těší mě, ţe se můţu nyní podílet na jeho vedení. Můj předchůdce Miloš Štyks, který školu úspěšně vedl takřka dvacet let, zde odvedl výbornou práci. Mou logickou prioritou je tak samozřejmě na něho navázat. Jak proběhlo výběrové řízení? Výběrové řízení se uskutečnilo standardně jako na jiných školách a zařízeních zřizovaných krajem, tedy letos na jaře. Já jsem byl komisí vyhodnocen jako jediný vhodný kandidát pro vedení školy a doporučen tak krajské radě k následnému jmenování. Dekret na šestileté funkční období v pozici ředitele jsem od krajského úřadu obdrţel v minulých dnech a platí od 1. srpna Něco o vaší koncepci pro nejbliţší dobu projekty? Mezinárodní spolupráce? Co povaţujete za prioritní? Priorita je zřejmá a jediná udrţet tradiční státní gymnázium v Lovosicích! Kvalitní střední škola je vţdy nositelem vzdělanosti i znakem úrovně města jako jsou právě Lovosice. A co se týče projektů a mezinárodní spolupráce, ta škála je velmi široká a různorodá. V tomto smyslu jsme hodně aktivní a zároveň úspěšní! Je toho nyní opravdu mnoho, zmíním tedy poslední novinky jen velmi ve stručnosti. Co se týče aktuálních projektových záleţitostí, tak jsme zapojeni do EU peníze středním školám, na pořadu dne je dále německá příhraniční spolupráce v rámci tzv. Zwangsarbeit (odkaz druhé světové války v pohraničí), dále zahajujeme spolupráci s ČVUT ohledně podpory studia technických oborů na VŠ, dále nás čeká opětovně mezinárodní výměnná spolupráce v rámci Comenius (aktuálně máme schválen rozpočet ve výši cca 20 tisíc euro). V červnu jsme byli také v Bruselu v rámci školních sportovních aktivit jsme vyhráli studijní pobyt v sídle EU. Ta škála aktivit je skutečně velmi různorodá a široká. Plánujete změny v učitelském sboru? Nebo doplnění? Aktuální personální změny neplánujeme nijak zásadní. Odešli bývalý ředitel i dřívější zástupkyně RNDr. Jonášová (zastává nyní totoţnou pozici v Litoměřicích). Mou zástupkyní je Mgr. Jana Štyksová, dlouholetá učitelka sboru gymnázia. Jinak řešíme jen obligátní odchody a příchody z mateřských a rodičovských dovolených či smlouvy na doby určité. Jeden pedagog se v červnu také rozhodl pro odchod ze školství a jiné své profesní směřování. Myslíte, ţe bude GJJ velkou konkurencí? Nebo hodláte v některých oblastech spolupracovat? Na jednu stranu je gymnázium v bývalém okresním městě samozřejmě velkou konkurencí, přece jen spádová oblast Litoměřic jako sídla je obrovská a Lovosice přesahuje. Zároveň i postava nového ředitele je i pro tamní rodičovskou veřejnost dostatečnou zárukou postupné stabilizace školy. Na druhou stranu se vzájemné spolupráci vůbec nebráníme. Mnoho věcí spolu obě školy v rámci odborných záleţitostí komunikují i diskutují. Navíc v některých směrech je úroveň a systém vzdělávání dokonce u nás propracovanější. Například v osmiletém typu studiu je to myslím i celkem zřejmé. Jste znám jako dobrý sportovec. Budete pokračovat v seriálu Král Středohoří? Loni jste ho vyhrál Tak nevím, jestli takřka ve čtyřiceti letech se dá ještě hovořit o dobrém sportovci (úsměv), logicky jiţ nemůţu mít na sportovních polích ambice ty úplně nejvyšší. Nicméně jako velmi aktivní výkonnostní sportovec na pohyb zanevřít nemůţu a nechci ani nadále. Tedy ani na Krále Středohoří, u jehoţ zrodu jsem někdy před deseti lety jako organizátor sám stál. Hýbat se ve větším neţ malém mnoţství (úsměv) tak budu rozhodně i nadále, navíc je to skvělý prostředek pro odreagování od psychicky leckdy dost náročné práce. O prázdninách se ve škole většinou něco opravuje. Co nového chystá gymnázium? Zásadní aktivitou nynějších letních prázdnin byla dílčí rekonstrukce vnitřních prostor školní tělocvičny (viz spodní snímek), kde jsme nalezli s radnicí společnou řeč a jsme za to vděčni. Výrazně se tím zpříjemnilo prostředí haly, zásadně se sníţila dlouholetá nepříjemná prašnost a nechybí ani zbrusu nový nátěr palubovky i zakreslení hracích čar jednotlivých hřišť. S opravou nám pomáhá jako majitel budovy Město, za coţ patří jemu i zdejším zastupitelům velké poděkování. Noví i stávající studenti, stejně jako lovosická veřejnost, se tak mohou těšit v září na zbrusu nový kabát sportoviště. Adaptace prostor se realizovala v polovině července a trvala takřka tři týdny. Chcete něco vzkázat občanům Lovosic a okolí? Vzkaz Lovosicím a zdejším občanům je velmi prostý a jednoduchý rozhodně nás prosím všichni podpořte v maximální míře v naší snaze a úsilí školu ve městě udrţet i do budoucna! V příštím roce chceme důstojně oslavit šedesát let trvání školy. V současné době, kdy populační křivka je neúprosná a dětí je obecně málo (navíc sílí ekonomický tlak na fungování škol), není budoucnost ve střednědobém horizontu úplně jednoznačná. Rád bych proto apeloval na rodičovskou veřejnost své děti k nám studovat bez obav a s klidným svědomím pošlete, to je moţná ta nejlepší forma podpory. Tisícovkám studentů jsme historicky jistotu kvalitního středoškolského vzdělání jiţ poskytli (a to nejsme školou jen pro premianty spousta dalších dětí ze základních škol nejen se samými jedničkami u nás úspěšně studovalo i studuje). Věřím, ţe další stovky či tisíce absolventů si od nás v budoucnu maturitní vysvědčení ještě odnesou. (hz, 2x foto: hv) 3

4 Fotostrana Je tomu jiţ 10 let, co stoletá povodeň zasáhla Lovosice Jsou výročí slavná, ale i neslavná. Jedno takové si ve druhé dekádě srpna v Lovosicích jistě připomeneme. Uplyne 10 let od největší přírodní katastrofy v novodobé historii města, kterou byla stoletá povodeň v srpnu Ta se občanům nadosmrti vryla do paměti. Na přelomu první a druhé srpnové dekády 2002 spadlo abnormálně velké mnoţství dešťových sráţek hlavně v Jihočeském a v Západočeském kraji, coţ odnesla zejména Vltava a následně i Labe. Kaskáda přehrad na Vltavě obrovské mnoţství vody nestačila zastavit a postupně bylo těţce zasaţeno i hlavní město Praha. Velká voda pokračovala dále přes Polabskou níţinu, a tak přišly na řadu i Lovosice. S blíţící se povodní byla provedena opatření, jejichţ cílem byla minimalizace škod. Čas ale běţel zběsilým tempem. Co se stihlo, to se stihlo. Autor článku byl jedním z osmi lidí, kteří ve chvatu opouštěli podnik Lovochemie jako poslední. Bylo to ve 2.30 ráno v hasičských vozech za dramatické situace, kdy voda dosahovala na silnici Lovosice Terezín téměř 1,5 metru výše. Ihned po svítání bylo vidět jakousi malou apokalypsu. Voda nejdále dosáhla prostoru dnešního kruhového objezdu pod Lidlem. Lovosice byly dopravně po silnici, aţ na jedinou krkolomnou moţnost, odříznuty od světa. Určitým paradoxem a nevyzpytatelností přírody bylo to, ţe hlavní povodňová vlna v Lovosicích přišla za ideálního letního počasí. Nejvyšší stav vody byl zaznamenán v pátek ve 14 hodin, kdy hladina Labe v Ústí n. L. (pro region určující hodnota) dosáhla výšky 11,96 m při průtoku 5070 m 3 /sec. Pro porovnání, optimální hodnoty pro plnosplavnost řeky jsou 2,75 m při průtoku 350 m 3 /sec. Na hlavní vrátnici Lovochemie dosáhla výška hladiny 180 cm. Jak voda rychle přišla, tak také odešla. V pondělí jiţ bylo vidět důsledky. Pohled byl tristní. Začaly úklidové práce nebývalého rozsahu, se kterými se město, firmy i občané vyrovnávali roky. Také se začaly sčítat škody, které dosáhly astronomického čísla, odhad činil v součtu téměř 995 mil. Kč. Jen pro dokreslení třeba dodat, ţe Litoměřice měly vyčíslené škody niţší skoro o 400 mil. Kč. (jv, 6x foto: hv) :00 Sídliště ve Vodní ulici. Přípravné práce obyvatelů sídliště :00 Restaurace Beseda. Stav při kulminaci Labe :00 Pohled z domu v Kostelní ulici k parkovišti. Stav při kulminaci Labe :00 Pohled z věţe radnice k zimnímu stadionu. Stav při kulminaci Labe :00 Přivaděč k dálnici, pohled k Radobýlu. Stav při kulminaci Labe :00 Cesta ke stadionu podél řeky Modly. Sportovní areál. 4

5 Servis Vysokorychlostní ţeleznice v regionu, aneb vize daleké budoucnosti Názvy jako japonský Šinkanzen nebo francouzská TGV jsou nejznámější. Jsou to nejrychlejší vlaky na světě, které jezdí aţ 300 km rychlostí/hod a spojují velká města v evropských resp. asijských státech. Podobná ţeleznice protíná i území našeho německého souseda. Ţe by ţeleznice tohoto typu protínala litoměřický region (okres) a tedy i Ústecký kraj? Pro někoho holý nesmysl a nemoţnost, ale není to úplně od věci. Tato úvaha totiţ existuje, ale je to hudba budoucnosti dodávají unisono lovosický radní Jan Hrdlička a Petr Soldon ze stavebního úřadu. Tak někdy v letech Čili je to zajímavé pro generaci dnešních třicátníků a mladších. Ve výhledových plánech je trasa této ţeleznice naznačena a tak nějak se s ní počítá. Přicházela by od Roudnice, nepříliš vzdálena od stávající tratě Děčín Praha a kolem obce Lukavec na jiţní cíp Lovosic, kde by překročila dálnici D8 a kolem Vchynic by se zakousla do kopců Českého středohoří a Krušných hor a pokračovala by na území Německa. Trasa ţeleznice má ochranné pásmo v délce 300 metrů, kde se nesmí nic stavět, a jiţ dnes jsou pozemky v katastrálních mapách tzv. blokovány z uvedeného důvodu. Co by to mohlo přinést regionu přímo, o tom lze zatím jen spekulovat. Celá záleţitost je finančně velmi nákladná a stát by přišla při dnešních cenách moţná na stovky miliard, na coţ finance nemá a asi dlouho mít nebude. Zatím!? Na druhou stranu by to byl obrovský kvalitativní předěl v ţelezniční dopravě a mohla by se sníţit zatíţenost pozemních komunikací. Rychlost přepravy na delší vzdálenost by vítězila nad osobním autem. A navíc je zájem propojit Berlín s Prahou a Vídní s co nejkratší dobou přepravy. Nejedná se tedy vyloţeně o sci-fi, ale o něco, co by mohlo být za desítky let. Ale, kdo ví, zda a vůbec... (jv) Loni navštívilo lovosickou knihovnu lidí aneb Knihovnický rok Ţe tomu nevěříte? Tak Vás přesvědčíme: půjčovny a studovnu navštívilo osob, 3270 klientů pouţilo internet a 575 zájemců přišlo na kulturní akce pro veřejnost. Těch bylo v roce 2011 celkem 23, hlavně v dětském oddělení. Na besedy, knihovnické lekce a exkurse se v rámci Měsíce čtenářů, knih a internetu dostavilo mnoho školních tříd, opět se vystřídaly všechny třídy prvního stupně I. ZŠ. Potom se přišlo do knihovny přihlásit nebývale mnoho dětí, říká vedoucí knihovny Zdenka Černá. Knihovnicko bibliografické lekce pro studenty SOU a ţáky ZŠ proběhly v říjnu. V únoru byly vyhlášeny soutěţní ankety o oblíbené četbě v obou odděleních. V březnu, Měsíci čtenářů, knih a internetu, pak byli výherci vylosováni. 10 vylosovaných dětí a 10 dospělých bylo odměněno kniţními dary a roční registrací do knihovny zdarma. V dubnu uspořádaly knihovnice ve spolupráci s RC Mozaika v dětském oddělení na počest Dne knihy zábavné odpoledne pro malé čtenáře i další návštěvníky. Květen byl ve znamení zaškolování studentů, kteří si v době maturit odbývají v knihovně povinnou praxi. Naučili se nejen balit knihy, ale vyzkoušeli si i půjčování knih za pomoci Výpůjčního protokolu Clavius a pomohli opravovat Online katalog doplňováním obálek knih k záznamům, kde chyběly. Na knihovnické lekce pro MŠ poprvé v knihovně přišlo několik tříd z MŠ Terezínská, děti si nejen poslechly čtení, ale dozvěděly se, proč je dobré číst a také třeba jak s knihou zacházet. Často se konaly různé tematické výstavky knih, například Co číst o prázdninách inspirativní výstavka fantasy čtení pro děti a mládeţ, v současné době nejoblíbenějšího ţánru. V září se konaly další besedy pro MŠ a probíhaly rovněţ odpolední exkurze pro školní druţiny. Uskutečnil se i druhý běh praxe studentů. Ke zprovoznění nových webových stránek knihovny došlo 5. září 2011 a do 20. července 2012 bylo uskutečněno 2423 návštěv, při nichţ bylo prolistováno stran. Týden knihoven proběhl v lovosické knihovně ve dnech října Novým čtenářům byla Rozmístění kontejnerů na domovní odpad Kontejnery budou přistavovány na stanoviště vţdy ve středu odpoledne a odváţeny ve čtvrtek. Stanoviště: Týden: Od do: Vodní - parkoviště za Besedou Hala Chemik Teplická - zahradnictví Krátká - parkoviště u kostela Příčná - parkoviště u garáţí Komenského - školní jídelna Restaurace U Kašpara Máchova Teplická - zahradnictví Resslova - u školky U Výtopny Osvoboditelů - parkoviště u sídliště ÚKLID KOMUNIKACÍ MĚSTO LOVOSICE ČERVENEC 2012 Komunikace označeny SDZ B28 Zákaz zastavení s časovým údajem 7 14 hod. Datum: Ulice: Dlouhá od restaurace Beseda po vlakový přejezd Dlouhá od vlakového přejezdu po podchod Ţiţkova od Billy po KS Lovoš Ţiţkova od Deli po vlakové nádraţí Kostelní, Kostelní sídliště Terezínská, Nádraţní Vodní, Dlouhá parkoviště Sady Pionýrů, P. Holého Adéla Hanková vyhrála soutěţ Matematický klokan Studentka sekundy osmiletého Gymnázia Lovosice Adéla Hanková se stala Absolutní vítězkou soutěţe v rámci celé České republiky v kategorii Benjamín. Českou větev oblíbené mezinárodní tradiční soutěţ Matematický klokan pořádá Jednota českých matematiků a fyziků při olomoucké univerzitě Palackého. Tato velmi talentovaná a šikovná gymnazistka získala v celostátním měřítku absolutně nejvyšší počet bodů a po zásluze si došla aţ pro zlato. Ţe tento úspěch není náhodný, o tom svědčí i její účast ve školním týmu GYMLOVO (ve sloţení Matouš Král, Martin Štyks, Jan Preiss a Adéla Hanková), který nedávno obsadil skvělé druhé místo v republikové matematické soutěţi pětičlenných druţstev s názvem Koperníkův matboj. Adéla chodila dříve na naši Základní školu Všehrdova a uţ tehdy v matematice vynikala, vzpomíná ředitelka školy Monika Zemanová. Máme z ní radost, dodává. Uvedená studentka obdrţela od organizátora upomínkový diplom a cenu. K blahopřání její mateřské školy se připojuje i naše redakce. (hz) nabídnuta registrace do konce roku 2011 zdarma. Pro úplné začátečníky se konaly lekce na PC práce na internetu, mailování, jak napsat dopis V dětském oddělení bylo ve středu 5. října pořádáno zábavné odpoledne: děti sbíraly body v různých soutěţích a kvízech, malování a dalších dovednostech i za čtení (měly si s sebou přinést nebo v knihovně najít svou oblíbenou knihu). Za dosaţené body si mohly vybrat odměnu. Proběhla i tradiční amnestie odpuštění pokuty kaţdému zapomnětlivému čtenáři, který se v tomto týdnu odhodlal vrátit opoţděné výpůjčky. V listopadu proběhla za plného provozu v celé knihovně výměna osvětlení a vymalování stropů. Čtenáři by ale uvítali i nové vybavení a studovničku. Vymalovaná knihovna byla pak v prosinci dětmi vánočně vyzdobena a v hezkém prostředí se konalo tradiční předvánoční odpoledne pro děti. V loňském roce měla knihovna 857 registrovaných čtenářů, z toho 310 dětí do 15 let. (hz) 5

6 Sdruţení Představujeme: Občanská sdruţení, zájmové a společenské organizace Blue Effect Oktavián (také Octavio) Broggio, rodák z Číţkovic, barokní stavitel a architekt, je v červenci uveden v KALENDÁRIU regionálních výročí Ústeckého kraje v roce Octavio Broggio se narodil 2. ledna 1670 v Číţkovicích na Lovosicku. Jeho otcem byl italský stavitel Giulio Broggio, který přišel do Čech v 2. polovině 17. století na pozvání Gustava Adolfa z Varrensbachu, majitele číţkovického panství, aby přestavěl v Číţkovicích zpustlou tvrz na barokní zámek. Giulio se roku 1658 v Číţkovicích oţenil s Ludmilou Mílovou Šilbochovou a narodilo se jim zde pět dětí. V roce 1668 se narodil syn Eliáš, v roce 1670 Octavio. Později Giulio přesídlil do Litoměřic, kde se stal roku 1671 majitelem domu U Pěti panen na náměstí; od roku 1673 byl litoměřickým měšťanem. Zde se mu narodily z prvního manţelství ještě čtyři děti. Rodina Broggiů pochází ze severoitalského městečka Albiolo leţícího u jezera Como v Lombardii v severní Itálii. Octavio Broggio se narodil jako páté dítě 2. ledna 1670 v Číţkovicích, těsně před odchodem rodiny do Litoměřic. Zde chodil do městské školy a poté přešel do otcovy dílny do učení. V letech je doloţen jako tovaryš a v tomto období vykonal i tovaryšskou cestu. Dne 18. října 1693 se v Mimoni oţenil s dcerou bývalého hejtmana Kateřinou von Liebstein, s níţ měl dvě dcery, Mariannu a Annu Kateřinu. Litoměřickým měšťanem se stal 21. května Jako mistr je prvně zmiňován 31. května V témţe roce zemřela po porodu druhé Okrašlovací krouţek Lovosicka Občanské sdruţení Okrašlovací krouţek Lovosicka bylo zaloţeno v dubnu roku Smyslem jeho zaloţení bylo posílit spolkový ţivot v Lovosicích a navázat na Okrašlovací spolky, které vznikaly v minulém století a v současné době fungují ve značném mnoţství měst a obcí po celé ČR. Hlavní náplní činnosti je pořádání kulturních a společenských akcí a ochrana přírody ve městě a jeho okolí. Mezi nejvýznamnější akce, které Okrašlovací krouţek pořádal nebo se na nich výrazně podílel, je koncert písničkáře Jaroslava Hutky či koncerty rockových legend Blue Effect a The Plastic People of The Universe. Všichni tito interpreti vystupovali v Lovosicích poprvé. Dále jsme pořádali nebo spolupořádali akce Pouliční hudební festival v ulici u Čajovny vinotéky, koncerty hudebních skupin Hozny a Shoda Okolností, Pepek a Námořník, Gun Joking, australského písničkáře Jamisona Younga a výstavy fotografií lovosického fotografa Michala Švehly, praţské fotografky Renaty Molové, setkání a povídání s dobrodruhem a spisovatelem Josefem Formánkem, přednášku Heleny Mourečkové o Ugandě a filmový festival Expediční kamera. Krouţek vyznačil pramen potoka Modly na hoře Hradišťany, podílel se na úklidu břehů jezera v Píšťanech, úklidu kalvárie nad obcí Velké Ţernoseky a na úklidu břehů Modly v Lovosicích. Jako partner dcery i jeho první ţena. Roku 1702 se stal Octavio městským radním (poté i v roce 1709 a v letech ) a o rok později přebral po o.s. Mozaika jsme se spoluúčastnili akce Sadování v Malých Ţernosekách. Také se podílíme na zřízení a provozování komorního kina v Lovosicích. Spolupořádali jsme akci Putování za víny Brány Čech a kaţdoročně pořádáme festival Tibetské kultury, který připomíná krvavé potlačení povstání tibetského lidu proti čínské okupaci. Vedle těchto našich hlavních akcí proběhlo také několik dalších, například turistický Husí pochod do Peruce, výstava o ţeleznici na Lovosicku, výstup na horu Sonnjoch v rakouských Alpách a několik putování za tajemnými místy Čech. Také jsme se účastnili Českého poháru v běhu do vrchu Šárovcova Lhota Zvičina. Okrašlovací krouţek Lovosicka má v současné době 9 členů a 11 příznivců, coţ je další způsob členství. Miroslav Závada Okrašlovací kroužek Lovosicka Oktavián Broggio zemřel před 270 lety Litoměřice děkanský kostel Všech svatých, vstupní průčelí s rekonstrukcí barevnosti. Autor O. Broggio kolem roku (foto: hv) zemřelém otci stavební dílnu a jeho veškeré závazky. Stal se i členem šestipanského úřadu (úřad šestipanský pro věci hospodářské, trhové, stavební). Byl rovněţ spolupracovníkem primátora Josefa Kristiana Pfalze. Podruhé se oţenil v roce 1704 s Apolonií Donátovou ( 1717) z litoměřické měšťanské rodiny, s níţ měl šest dětí. Potřetí se oţenil s Annou Lukasovou ze staré české patricijské rodiny, s níţ měl další čtyři děti (syn Oktavián Antonín pokračoval v jeho ţivnosti). Ve své době patřil stavitel Octavio Broggio mezi pět nejvlivnějších a nejbohatších měšťanů Litoměřic. Podstatný význam pro město měla však především jeho rozsáhlá stavební činnost, která byla ukončena aţ smrtí dne 24. července Byl pohřben jako otec Giulio do velké senátorské hrobky v děkanském kostele Všech svatých. Oba Broggiové se během 17. a 18. stol. podíleli na barokní přestavbě či novostavbě většiny sakrálních staveb i měšťanských domů v Litoměřicích a zásadně tak ovlivnili podobu města a přilehlého okolí. Pro barokní podobu města byla zásadní Octavianova přestavba kostela Všech Svatých. Umělecky nejvýznamnějším počinem stavitele je bezesporu novostavba kostela sv. Václava, vystavěného v letech jako dík za ochranu města před morovou ranou. Neméně významnou se stala také novostavba jezuitského kostela Zvěstování Panny Marie. Dále dostavěl most přes Labe, kostel sv. Vojtěcha a katedrálu sv. Štěpána a mnohé další stavby. (hz) 6

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Mistrovství České republiky. Ženy

Mistrovství České republiky. Ženy Mistrovství České republiky LRU plavaná Ženy Terezín 11. 12. červenec 2009 P O Z V Á N K A z pověření Rady ČRS a SO LRU plavaná pořádá MO Litoměřice ve dnech 11. 12. července 2009 Mistrovství České republiky

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 23. 1. od 19,30 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod.?. 1. od 16,30 hod. 27. 1. od

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Komise sportovní V Písku dne 23.08.2011 Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne 22.08.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Přítomni p. Václav

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Výroční zpráva za rok 2016 oddílu TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate

Výroční zpráva za rok 2016 oddílu TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate Výroční zpráva za rok 2016 oddílu TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate Oddíl TJ Sokol Vysoké Mýto Moderního sportovního karate vznikl roku 1993. V roce 2016 zde bylo registrováno 61 cvičenců všech

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Mistrovství republiky juniorů a žáků v rybolovné technice 2006

Mistrovství republiky juniorů a žáků v rybolovné technice 2006 M í s t n í o r g a n i z a c e Č R S B í l i n a O b e c n í ú ř a d K o s t o m l a t y p o d M i l e š o v k o u K l u b r y b o l o v n é t e c h n i k y B í l i n a Důlní 85, 418 01 Bílina z pověření

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Projektový management - MÍ

Projektový management - MÍ Projektový management - MÍ Pořádání šluknovských slavností Jana Koukolová Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Cíl projektu...3 Časová náročnost...3 Časový

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. Gymnázium

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Bod programu: 27. 6. 2016 13 Věc: Poskytnutí finančních dotací Důvod předložení: dle 36 písm. c) předpisů zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let Obsah projektu: 1. Obecné informace o projektu...2 1.1 Filozofie projektu:...2 1.2 Program na kempu:...2 1.3 Financování projektu:...2 2. První ročník projektu...3 2.1 Průběh prvního ročníku kempu:...3

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Aktivity Volejbalového centra nad Metují

Aktivity Volejbalového centra nad Metují únor 2015 březen 2015 duben 2015 květen 2015 červen 2015 14.6.2015 (neděle) Závěrečná - minivolejbal Žákovský i minivolejbal Týniště nad Orlicí 7.6.2015 (neděle) Hradecký turnaj minivolejbalu Žákovský

Více

Výroční zpráva Brněnského svazu malé kopané, z. s. za rok 2015

Výroční zpráva Brněnského svazu malé kopané, z. s. za rok 2015 Brněnského svazu malé kopané, z. s. Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2015 a končící dnem 31. prosince 2015 na základě vyhodnocení činnosti Brněnského svazu malé kopané a

Více

Mokrovratský zpravodaj

Mokrovratský zpravodaj číslo 7 červenec 2015 Mokrovratský zpravodaj Měsíčník pro Mokrovraty, Pouště a okolí Vážení spoluobčané, budeme rádi, pokud si i v létě najdete chvilku na Mokrovratský zpravodaj. Mnozí jistě relaxujete

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

PERSPEKTIVNÍ ZAMĚSTNAVATEL

PERSPEKTIVNÍ ZAMĚSTNAVATEL PERSPEKTIVNÍ ZAMĚSTNAVATEL Společnost Lovochemie, a.s. je významným zaměstnavatelem Ústeckého kraje. Svým zaměstnancům poskytujeme zázemí stabilní a prosperující společnosti. Pro posílení motivace, spokojenosti

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Plán akcí na rok 2015

Plán akcí na rok 2015 Plán akcí na rok 2015 5. 1. od 19,00-22,00 hod. 12. 1. od 19,00 hod. 19. 1. od 19,00-22,00 hod. 21. 1. od 16,30 hod. 25. 1. od 13,00 17,30 hod. 25. 1. od 19,00 hod. 26. 1. od 19,00 hod. 2. 2. od 19,00-22,00

Více

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne: bod programu: 12. 10. 2016 47 věc : Dotace v oblasti sportu z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem v roce 2016 Mimořádné žádosti o dotace poskytnutí

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

E-názor Výsledky 1. vlny. Kamenice nad Lipou Podzim 2015

E-názor Výsledky 1. vlny. Kamenice nad Lipou Podzim 2015 E-názor Výsledky 1. vlny Kamenice nad Lipou Podzim 2015 Základní informace Projekt E-názor má za cíl pomoci obcím zajistit dostupnost a reprezentativnost názorů obyvatel prostřednictvím elektronického

Více

P O Z V Á N K A Sportovní klub M O R A V I A B R N O Mikulovská 9 629 00 BRNO

P O Z V Á N K A Sportovní klub M O R A V I A B R N O Mikulovská 9 629 00 BRNO P O Z V Á N K A Sportovní klub M O R A V I A B R N O Mikulovská 9 629 00 BRNO ve spolupráci s ParaCENTRUM Fenix, ASTV a ČSTPS pořádá pod záštitou primátora statutárního města Brna B c. R O M A N A O N

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

MĚSTO CHEB VÝBOR ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ, MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE, CESTOVNÍHO RUCHU A PR MĚSTA ZASTUPITELSTVA MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB VÝBOR ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ, MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE, CESTOVNÍHO RUCHU A PR MĚSTA ZASTUPITELSTVA MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE 12.2.2016 Zápis a usnesení z 13. schůze Výboru zahraničních vztahů, meziobecní spolupráce, cestovního ruchu a PR města Zastupitelstva města Chebu Datum a hodina zahájení schůze:

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

Odbor mládeže Rady ČRS ve spolupráci se Středočeským územním svazem a MO Mladá Boleslav pořádají. 35.ročník Národního kola.

Odbor mládeže Rady ČRS ve spolupráci se Středočeským územním svazem a MO Mladá Boleslav pořádají. 35.ročník Národního kola. Odbor mládeže Rady ČRS ve spolupráci se Středočeským územním svazem a MO Mladá Boleslav pořádají 35.ročník Národního kola Zlatá udice 2008 Mladá Boleslav 20.6. 22.6.2008 Obsah : Organizační výbor Všeobecné

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

USNESENÍ z 8. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne (č. usnesení 95/ /2015)

USNESENÍ z 8. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne (č. usnesení 95/ /2015) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 8. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 2. 3. 2015 (č. usnesení 95/2015-107/2015) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZPRÁVA ZA SEZÓNU 2015/2016. Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec

ZPRÁVA ZA SEZÓNU 2015/2016. Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec ZPRÁVA ZA SEZÓNU 2015/2016 Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec Sezona 2015/2016 HC Střelci Jindřichův Hradec - hokejový klub pro všechny Sezóna 2015/2016 byla již druhou sezonou nově vzniklého hokejového

Více

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN 382 78, Lipno nad Vltavou 55 tel./fax. +420 380 736 147 mobil +420 777 786 870 benes-kramolin@quick.cz Kdo jsme - co umíme Hotel Kramolín leží v příjemném prostředí vrcholové

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ 40747 IČ 66102391 O nás Náplní činnosti mladých hasičů při SDH Varnsdorf je vzdělávání dětí nejen v

Více

Plán akcí na rok 2015

Plán akcí na rok 2015 Plán akcí na rok 2015 5. 1. od 19,00-22,00 hod. 12. 1. od 19,00 hod. 19. 1. od 19,00-22,00 hod. 21. 1. od 16,30 hod. 25. 1. od 13,00 17,30 hod. 25. 1. od 19,00 hod. 26. 1. od 19,00 hod. 2. 2. od 19,00-22,00

Více

Městská knihovna Děčín

Městská knihovna Děčín Městská knihovna Děčín Knihovna pro všechny (???) Mgr. Ladislav Zoubek, ředitel MěK Jak to celé začalo Od počátku 90-tých let žádosti o novou knihovnu První skutečné záměry v r. 2007 1. projekt ve tvaru

Více

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně.

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. K dispozice je pro Vás připraven zimní stadion, aquapark s ubytováním a sportovištěm, fotbalové hřiště, tělocvična nebo

Více

USNESENÍ z 16. schůze Rady města Lovosice (RM) dne od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice

USNESENÍ z 16. schůze Rady města Lovosice (RM) dne od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice USNESENÍ z 16. schůze Rady města Lovosice (RM) dne 02.09.2015 od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice Přítomni: Ing. Milan Dian, Ph.D., Vladimír Šuma, Vladimír Hieke, Mgr. Libuše Tomanová, Ing.

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Komentář k plnění Projektu Mladí hasiči 2015 (k čerpání státní dotace)

Komentář k plnění Projektu Mladí hasiči 2015 (k čerpání státní dotace) Komentář k plnění Projektu Mladí hasiči 2015 (k čerpání státní dotace) 1. Anotace projektu Projekt Mladí hasiči 2015 je sumářem dílčí projektů nižších a základních článků. Jako základní podklad k vytvoření

Více

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 VZPĚRAČI BOSKOVICE, TJ SOUz Boskovice Trenér: Čestmír Sekanina Složení kolektivu: Lukáš Liška (kapitán), Petr Mareček, Miroslav Parolek, Ondřej Hovjacký,

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

Mimořádný informátor

Mimořádný informátor Mimořádný informátor srpen 2011/1 Vydala: Oblastní odbočka SONS ČR Ostrava Sadová 5, 702 00 Moravská Ostava tel.: 596 783 083; 776 305 022 ostrava-odbočka@sons.cz Obsah: Připravované akce..2 Pravidelné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města Rok 2012 - Roztoky Příloha ke kronice města Události roku 2012 ve fotografii seřazeno volně podle kapitol kroniky zpracovala Jaroslava Weberová kronikářka města foto J. Weberová ostatní autoři uvedeni

Více

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Nově zrekonstruovaná Turistická chata ve Špindlerově Mlýně nabízí velmi levné a stylové ubytování v srdci lyžařského areálu Svatý Petr. Cena od 150,-Kč na osobu. -

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapusty 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Z obsahu zpravodaje: Události v obci, co nového v obci, co připravujeme, kultura v obci. Vystoupení dětí ZŠ Cotkytle. I když

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně

Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně PRO PŘÁTELE A ČLENY DESTINAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ŠVÝCARSKA www.ceskesvycarsko.cz Informační zpravodaj květen II. 2015 Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně Ve dnech 15. 16. května proběhl ve slovenském Trenčíně

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Český rybářský svaz SÚS Praha ve spolupráci s ČRS MO Mladá Boleslav. územní kolo soutěže pro děti a mládež. Zlatá udice 2015

Český rybářský svaz SÚS Praha ve spolupráci s ČRS MO Mladá Boleslav. územní kolo soutěže pro děti a mládež. Zlatá udice 2015 Český rybářský svaz SÚS Praha ve spolupráci s ČRS MO Mladá Boleslav územní kolo soutěže pro děti a mládež Zlatá udice 2015 Mladá Boleslav 29.5. 31.5.2015 Obsah : Organizační výbor Všeobecné pokyny Technické

Více

na 22. ročník turistické akce

na 22. ročník turistické akce KČT Loko Teplice, Olafplaz - dalkovepochody.cz, Tonerman, CDS holding s.r.o Český Dub, město Mikulášovice připravili a tím zvou všechny turisty, turistky a turistčata, celé turistické oddíly, na toulky

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

HVĚZDONICE 56, CHOCERADY kancelář: Posázaví o.p.s., Masarykovo náměstí 1, Benešov

HVĚZDONICE 56, CHOCERADY kancelář: Posázaví o.p.s., Masarykovo náměstí 1, Benešov HVĚZDONICE 56, 257 24 CHOCERADY kancelář: Posázaví o.p.s., Masarykovo náměstí 1, 256 01 Benešov Zápis č. 1/2011 výboru ze zasedání svazku obcí Malé Posázaví dne 8. 2. 2011 v 15 hodin - Čtyřkoly Program

Více