Instruktážní list pro vyplňování "Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova"

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Instruktážní list pro vyplňování "Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova""

Transkript

1 Instruktážní list pro vyplňování "Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova" Strana A1 Informace o žadateli a projektu 2. Datum přijetí žádosti žadatel nevyplňuje 3. Hodina přijetí žadatel nevyplňuje 4. Celkový počet listů A1 žadatel vyplní počet listů strany A1 5. Osa žadatel nevyplňuje 6. Sk.opatření žadatel nevyplňuje 7. Opatření vepsat číslo opatření (dle přehledu opatření v Pravidlech pro žadatele) např. I.1.1. nebo III Podopatření vepsat číslo opatření resp. podopatření (dle přehledu opatření resp. podopatření v Pravidlech pro žadatele) např. I Název opatření resp. podopatření žadatel nevyplňuje 10. Záměr vepsat písmeno záměru (dle přehledu opatření resp. podopatření resp. záměrů v Pravidlech pro žadatele) např. a nebo b 11. Název záměru žadatel nevyplňuje 12. Název projektu (max. 100 znaků i s mezerami) 13. Popis projektu (max. 200 znaků i s mezerami) detailní, ale zároveň stručný a srozumitelný popis projektu Údaje o žadateli 14. Právnická osoba/fyzická osoba označit křížkem zda je žadatel právnickou nebo fyzickou osobou 15. Plátce DPH/Neplátce DPH označit křížkem zda je žadatel plátcem nebo neplátcem DPH Právnická osoba fyzická osoba nevyplňuje 16. Název uvést přesný název právnické osoby dle platného výpisu z OR nebo jiného osvědčení právního statusu 17. Právní forma uvést přesný název právní formy žadatele dle Fyzická osoba právnická osoba nevyplňuje 18. Titul před vepsat titul žadatele před jménem (např. Mgr., Ing., MUDr., PhDr. atd.) 19. Jméno vepsat jméno žadatele 20. Příjmení vepsat příjmení žadatele 21. Titul za vepsat titul žadatele za jménem (např. DrSc., CSc., PhD. atd.) 22. Rodné číslo vepsat rodné číslo žadatele 23. Datum narození vepsat datum narození žadatele Právnická i fyzická osoba 24. IČ uvést identifikační číslo žadatele dle platného výpisu z OR nebo jiného osvědčení právního statusu, v případě, že není přiděleno, nevyplňovat 25. DIČ (je-li přiděleno) uvést daňové identifikační číslo žadatele uvedené v osvědčení o registraci daňového subjektu, v případě, že není přiděleno, nevyplňovat Sídlo firmy (PO)/trvalé bydliště (FO) - dle výpisu z Obchodního rejstříku resp. jiného osvědčení právního statutu 26. Ulice vepsat název ulice dle platného výpisu z OR nebo jiného osvědčení právního statusu (sídlo firmy PO/trvalé bydliště FO) 27. Č.p. vepsat číslo popisné dle platného výpisu z OR nebo jiného osvědčení právního statusu označeno červenou tabulkou (sídlo firmy PO/trvalé bydliště FO) 28. Č.o. vepsat číslo orientační dle platného výpisu z OR nebo jiného osvědčení právního statusu označeno modrou tabulkou (číslo nemusí být vždy uvedeno některé obce toto číslování nemají) (sídlo firmy PO/trvalé bydliště FO) 29. PSČ vepsat poštovní směrovací číslo příslušné pošty dle (sídlo firmy PO/trvalé bydliště FO) 30. Obec vepsat název obce dle platného výpisu z OR nebo jiného osvědčení právního statusu (sídlo firmy PO/trvalé bydliště FO) 31. Část obec/městská část vepsat název části obce/městské části dle platného výpisu z OR nebo jiného osvědčení právního statusu (sídlo firmy PO/trvalé bydliště FO) 32. NUTS 4 (okres) uvést název NUTS 4 (okres), kde je sídlo firmy (PO) nebo trvalé bydliště (FO) 33. Telefon vepsat telefonní číslo včetně předčíslí 34. Fax vepsat faxové číslo včetně předčíslí 35. vepsat ovou adresu Adresa pro doručování (vyplňuje se pouze, je-li odlišná od trvalého bydliště-fo, resp. sídla firmy-po) 36. Ulice vepsat název ulice (pro 37. Č.p. vepsat číslo popisné označeno červenou tabulkou (pro 38. Č.o. vepsat číslo orientační označeno modrou tabulkou (číslo nemusí být vždy uvedeno některé obce toto číslování nemají) (pro 39. PSČ vepsat poštovní směrovací číslo příslušné pošty (pro 40. Obec vepsat název obce (pro 41. Část obec/městská část vepsat název části obce/městské části (pro 42. NUTS 4 (okres) uvést název NUTS 4 (okres) (pro Kontaktní odpovědné osoby pro poskytování informací 43. Titul před vepsat titul kontaktní odpovědné osoby před jménem (např. Mgr., Ing., MUDr., PhDr. atd.) 44. Jméno vepsat jméno kontaktní odpovědné osoby 45. Příjmení vepsat příjmení kontaktní odpovědné osoby 46. Titul za vepsat titul kontaktní odpovědné osoby za jménem (např. DrSc., CSc., PhD. atd.) 47. Telefon vepsat telefonní číslo včetně předčíslí kontaktní odpovědné osoby 48. Mobilní telefon vepsat mobilní telefonní číslo včetně předčíslí kontaktní odpovědné osoby 49. Fax vepsat faxové číslo včetně předčíslí kontaktní odpovědné osoby 50. vepsat ovou adresu kontaktní odpovědné osoby Bankovní spojení žadatele 51. Číslo účtu 52. Kód banky Termín předložení žádosti o proplacení 53. Datum předložení žádosti o proplacení uvést předpokládaný datum předložení Žádosti o proplacení Místo realizace projektu V případě více míst realizace žadatel vyplní druhé resp. další místa realizace na samostatný list resp. listy A1 Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova, ve kterých bude vyplňovat pouze pole Pro opatření I.1.2. a II.2.4. jsou místem realizace všechny obce, na jejichž území je projekt realizován. Z adresy vyplnit pouze políčko 58.Obec a 60.NUTS 4 (okres). Pro opatření I.3.4. v případě, že žadatelem je osoba hospodařící v lesích vyplňuje v rámci polí pouze pole 58. a Ulice vepsat název ulice (místo realizace projektu) 55. Č.p. vepsat číslo popisné označeno červenou tabulkou (místo realizace projektu) 56. Č.o. vepsat číslo orientační označeno modrou tabulkou (číslo nemusí být vždy uvedeno některé obce toto číslování nemají) (místo realizace projektu) 57. PSČ vepsat poštovní směrovací číslo příslušné pošty (místo realizace projektu) 58. Obec vepsat název obce (místo realizace projektu) 59. Část obec/městská část vepsat název části obce/městské části (místo realizace projektu) 60. NUTS 4 (okres) uvést název NUTS 4 (okres), kde je místo realizace projektu 61. Katastrální území uvést aktuální a přesný název katastrálního území místa realizace projektu 62. V vepsat sídlo žadatele 63. Dne vepsat datum včetně roku ve formě DD.MM.RRRR (např. 1/10

2 64. Jméno a podpis žadatele (statutárního zástupce) jméno a 65. Razítko žadatele doplnit razítko žadatele 66. V žadatel nevyplňuje 67. Dne žadatel nevyplňuje 68. Ověřil a převzal žadatel nevyplňuje Strana A2 Finanční plán a způsobilé výdaje projektu 2. Celkový počet listů A2 žadatel vyplní počet listů strany A2 Struktura financování projektu 3. Celkové výdaje projektu 4. Nezpůsobilé výdaje projektu = hodnota pole 3. hodnota pole Celkové způsobilé výdaje projektu jedná se o způsobilé výdaje dle Pravidel pro žadatele - Specifických podmínek pro poskytnutí dotace v rámci PRV (dle opatření) - u opatření I.1.4. limit na jeden projekt 6. Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace = hodnotě pole 17. jedná se o způsobilé výdaje, které nesmějí překročit limity (limit na jeden projekt, limity dle kódů způsobilých výdajů - pokud jsou stanoveny) dle Pravidel pro žadatele - Specifických podmínek pro poskytnutí dotace v rámci PRV (dle opatření) 7. Procento dotace % 8. Dotace = hodnota pole 6. x hodnota pole 7. / Příspěvek společenství - EU (%) žadatel nevyplňuje 10. Příspěvek společenství - EU (Kč) žadatel nevyplňuje 11. Příspěvek z národních zdrojů (%) žadatel nevyplňuje 12. Příspěvek z národních zdrojů (Kč) žadatel nevyplňuje Způsobilé výdaje projektu, ze kterých je stanovena dotace Činnosti, které budou v projektu řešeny - rozpis způsobilých výdajů 13. Text viz příloha Pravidel (způsobilé výdaje projektu pro jednotlivá opatření resp. podopatření). U opatření I.3.2. se tento údaj nevyplňuje 14. Kód viz příloha Pravidel (způsobilé výdaje projektu pro jednotlivá opatření resp. podopatření). U opatření I.3.2. se tento údaj nevyplňuje 15. uvést výši způsobilého výdaje v Kč pro žadatele plátce DPH se jedná o výdaj bez DPH; pro žadatele neplátce DPH se jedná o výdaj s DPH, pokud není v Pravidlech pro žadatele - Specifických podmínkách pro poskytnutí dotace v rámci PRV (dle opatření) uvedeno jinak (způsobilost x nezpůsobilost DPH). U opatření I.3.2. se tento údaj nevyplňuje 16. VP/L/O uvést formu resp. zkratku realizace způsobilého výdaje dle Pravidel pro žadatele - Specifických podmínek pro poskytnutí dotace v rámci PRV (dle opatření) zkratka vysvětlivka VP Věcné plnění ze strany žadatele L Leasing O Ostatní (hotovostní platba, bezhotovostní platba) Pokud je kód způsobilého výdaje financován více způsoby (př. VP + O) je nutné tento kód rozepsat do více řádků pro jednotlivé varianty (VP,O). U opatření I.3.2. se tento údaj nevyplňuje 17. Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace = hodnotě pole V vepsat sídlo žadatele 19. Dne vepsat datum včetně roku ve formě DD.MM.RRRR (např. 20. Jméno a podpis žadatele (statutárního zástupce) jméno a 21. Razítko žadatele doplnit razítko žadatele 22. V žadatel nevyplňuje 23. Dne žadatel nevyplňuje 24. Ověřil a převzal žadatel nevyplňuje Strana B1 pro opatření I.1.1. Modernizace zemědělských podniků Indikátory výstupu - podopatření I a I Pohlaví uvést pohlaví žadatele (žadatel označí křížkem pouze jeden údaj) jen u fyzických osob 4. Věk uvést věk žadatele (žadatel označí křížkem pouze jeden údaj) jen u fyzických osob 5. Výrobní zaměření podniku uvést výrobní zaměření podniku žadatele () 6. Typ investice uvést typ investice (žadatel označí křížkem pouze jeden údaj) 7. Velikost podniku uvést velikost podniku (žadatel označí křížkem pouze jeden údaj) Velikost podniku Definice podniku mikro/malé 1-9/10-49 zaměstnanců a roční obrat do 2/10 mil EUR střední zaměstnanců a roční obrat do 50 mil EUR středně velké zaměstnanců nebo roční obrat do 200 mil EUR 8. Oblast intervence uvést oblast místa realizace projektu () Pouze pro podopatření I Typ iniciativy spolupráce uvést typ projektu (žadatel označí křížkem pouze jeden údaj) Specifika podopatření I (pokud žadatel zaškrtne políčko NE, nebude zvýšena míra dotace, i kdyby v daný okamžik splňoval podmínky pro navýšení podílu dotace) 10. Žadatel požaduje 10%-ní zvýšení podílu dotace z důvodu umístění projektu ve znevýhodněné oblasti (LFA)? žadatel 11. Žadatel požaduje 10%-ní zvýšení podílu dotace z důvodu "mladého zemědělce"? žadatel označí křížkem pouze jeden údaj Pouze pro podopatření I záměr b) - pouze pokud žadatel požaduje body za preferenční kritérium č Stav chovaných koní ve věku do 6 měsíců ke dni zaregistrování Žádosti o dotaci žadatel vepíše počet chovaných koní ve věku do 6 měsíců ke dni zaregistrování Žádosti o dotaci 13. Stav chovaných koní ve věku nad 6 měsíců ke dni zaregistrování Žádosti o dotaci žadatel vepíše počet chovaných koní ve věku nad 6 měsíců ke dni zaregistrování Žádosti o dotaci 14. Výměra zemědělské půdy, kterou žadatel obhospodařuje (ha) ke dni zaregistrování Žádosti o dotaci dle LPIS žadatel vepíše výměru v ha dle LPIS 15. Stav hospodářských zvířat žadatele ke dni zaregistrování Žádosti o dotaci (VDJ) dle IRZ - do nápočtu VDJ pro potřeby platby budou zahrnuta pouze zvířata bez příznaku (IRZ) ke dni zaregistrování Žádosti o dotaci žadatel vepíše VDJ dle IRZ Požadujete body za preferenční kritéria: (pokud žadatel zaškrtne políčko NE, nebudou body uděleny, i kdyby v daný okamžik splňoval kritéria pro udělení bodů) 16. Podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby na celkových příjmech žadatele činí?. Tento údaj musí odpovídat hodnotě v doložené nepovinné příloze 17. Žadatel je zemědělec? žadatel označí křížkem pouze jeden údaj 18. Žadatel je ekologický podnikatel? žadatel označí křížkem pouze jeden údaj zda-li žadatel je ekologický podnikatel nebo je zařazen v přechodném období jako ekologický podnikatel 19. Projekt využívá a obnovuje existující stavbu/stavby? žadatel 2/10

3 20. Předmětem projektu je výstavba a/nebo rekonstrukce stavby a zároveň nedošlo k vyjmutí parcel/pozemků dotčených stavbou ze zemědělského půdního fondu? žadatel označí křížkem pouze jeden údaj 21. Podíl mladých zaměstnanců do 40 let činí? žadatel označí křížkem pouze jeden údaj. Tento údaj musí odpovídat hodnotě v doložené nepovinné příloze 22. Celý projekt je realizován v nitrátově zranitelné oblasti? 23. Projekt je realizován v chráněném území? žadatel označí křížkem pouze jeden údaj 24. Předmětem projektu je výstavba hlavní skladovací jímky nebo hnojiště? 25. Předmětem projektu je budova/stavba/technologie pouze pro chov prasat? 26. Předmětem projektu je budova/stavba/technologie určená pouze pro zapuštěné, březí prasnice a prasničky a prasnice po porodu, včetně oddělení pro kance? žadatel označí křížkem pouze jeden údaj 27. Předmětem projektu je budova/stavba/technologie pouze pro odchov a chov nosnic? žadatel označí křížkem pouze jeden údaj 28. Předmětem projektu je pouze pořízení technologie ke zpracování biomasy nebo bioplynu nebo spalování biomasy a k zajištění veškeré tepelné energie je využívána výhradně biomasa nebo bioplyn? žadatel označí křížkem pouze jeden údaj 29. Předmětem projektu je pouze? žadatel označí křížkem pouze jeden údaj 30. Žadatel chová ke dni registrace Žádosti o dotaci a bude chovat ke dni podání Žádosti o proplacení na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy? 31. Míra nezaměstnanosti ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, ve kterém je projekt realizován? žadatel označí křížkem pouze jeden údaj 32. V vepsat sídlo žadatele 33. Dne vepsat datum včetně roku ve formě DD.MM.RRRR (např. 34. Jméno a podpis žadatele (statutárního zástupce) jméno a 35. Razítko žadatele doplnit razítko žadatele 36. V žadatel nevyplňuje 37. Dne žadatel nevyplňuje 38. Ověřil a převzal žadatel nevyplňuje Strana B1 pro opatření I.1.2. Investice do lesů : 3. Právní statut žadatele - uvést právní statut žadatele (žadatel ) - do kategorie Jiný spadají např. nevládní neziskové organizace apod. 4. Oblast intervence - uvést převažující oblast místa realizace projektu () 5. Velikost podniku - uvést velikost podniku, FO nepodnikající a obce označí políčko Jiné (žadatel označí křížkem pouze jeden údaj) Velikost Definice podniku podniku mikro/malé 1-9/10-49 zaměstnanců a roční obrat do 2/10 mil EUR střední zaměstnanců a roční obrat do 50 mil EUR zaměstnanců nebo roční obrat do 200 mil středně velké EUR Pouze pro podopatření I Převažující výrobní odvětví podniku uvést převažující výrobní odvětví podniku dle tržeb z daných odvětví (žadatel označí křížkem pouze jeden údaj) 7. Typ produkce uvést typ produkce, která v podniku převažuje (dle výměry obhospodařované půdy ekologickým způsobem, popř. dle tržeb u podniků bez půdy) 8. Druh činnosti uvést převažující či nejblíže související druh činnosti podniku () Pouze pro podopatření I Typ projektu uvést, které oblasti se projekt dle výše způsobilých výdajů převážně týká (žadatel označí křížkem pouze jeden údaj) Specifika opatření I.1.2. Pouze pro podopatření I Velikost obhospodařovaného lesního majetku v ha - uvést výměru vlastních či pronajatých pozemků, na kterých žadatel hospodaří () Pouze pro podopatření I Zaměstnanci uvést počet osob zaměstnaných v podniku za poslední účetně uzavřený rok (viz příloha Pravidel pro žadatele Definice mikropodniků, malých, středních a velkých podniků; čl. 5) 12. Obrat uvést obrat podniku v Kč za poslední účetně uzavřený rok 13. Projekt vytvoří uvést počet pracovních míst, které žadatel vytvoří v rámci realizace projektu (žadatel označí křížkem pouze jeden údaj) Pouze pro podopatření I Projekt se týká - uvést, zda se projekt týká výstavby či rekonstrukce, modernizace. Pokud projekt zahrnuje více druhů činností, zvolí žadatel převažující druh, a to dle výše způsobilých výdajů 15. V vepsat sídlo žadatele 16. Dne vepsat datum včetně roku ve formě DD.MM.RRRR (např. 17. Jméno a podpis žadatele (statutárního zástupce) jméno a 18. Razítko žadatele doplnit razítko žadatele 19. V žadatel nevyplňuje 20. Dne žadatel nevyplňuje 21. Ověřil a převzal žadatel nevyplňuje Strana B1 pro opatření I.1.3. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům Indikátory výstupu - opatření I Velikost podniku uvést velikost podniku (žadatel označí křížkem pouze jeden údaj) Velikost Definice podniku podniku mikro/malé 1-9/10-49 zaměstnanců a roční obrat do 2/10 mil EUR střední zaměstnanců a roční obrat do 50 mil EUR zaměstnanců nebo roční obrat do 200 mil středně velké EUR Indikátory výsledku 4. Typ racionalizace výroby uvést typ racionalizace Specifika opatření I Zařazení dle harmonizovaného systému popisu číselného označování zboží (dle Přílohy I Smlouvy o založení ES) žadatel uvede první 4 místa bruselské nomenklatury resp. harmonizovaného systému zařazení suroviny (vstup) a výrobku (výstup) 6. Žadatel uvede počet přepočtených pracovníků za poslední účetně uzavřené období 7. Žadatel uvede zda požaduje 25% dotace popř. méně 8. V vepsat sídlo žadatele 3/10

4 9. Dne vepsat datum včetně roku ve formě DD.MM.RRRR (např. 10. Jméno a podpis žadatele (statutárního zástupce) jméno a 11. Razítko žadatele doplnit razítko žadatele 12. V žadatel nevyplňuje 13. Dne žadatel nevyplňuje 14. Ověřil a převzal žadatel nevyplňuje Strana B1 pro opatření I.1.4. Pozemkové úpravy : 3. Půdní typ žadatel označí převažující typ půdy, na které je projekt realizován () 4. Typ akce žadatel označí charakter projektu Geodetické práce = záměry a), b), c), Realizace opatření = záměr d) () 5. Záměry uvést jednotlivé počty, ha, km a m 2 předmětných pozemků, ploch, komunikací a opatření (žadatel uvádí pouze údaje k záměru, na který je Žádost o dotaci podávána) Specifika opatření I Nachází se projekt v obci s počtem obyvatel menším než 2000? - pouze záměry a), b), d) označit křížkem zda-li je projekt v obci s počtem obyvatel menším než Jde o projekt vyplývající ze zahájené komplexní pozemkové úpravy? - pouze záměr a) označit křížkem zda-li jde o projekt vyplývající z již zahájené komplexní pozemkové úpravy 8. Je v dotčeném katastrálním území schválen územní plán obce? - pouze záměry a), b), d) označit křížkem zda-li je v katastrálním území dotčeném pozemkovou úpravou schválen územní plán obce 9. Pozemková úprava byla zahájena na základě požadavků vlastníků nadpoloviční výměry pozemků v daném k.ú. ( 6 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb., příp. zák. č. 284/1991 Sb.) - pouze záměr a) uvést, zda byla pozemková úprava zahájena na základě požadavků na výměře % daného katastrálního území či na výměře větší než 75% daného katastrálního území () 10. Existuje zájem vlastníků o vytyčení nově navržených pozemků ve smyslu 12, odst. 2) zákona č. 139/2002 Sb. na více než 25% výměry pozemků v obvodu pozemkových úprav - pouze záměr b) označit křížkem, zda zájem vlastníků o vytyčení nově navržených pozemků přesahuje 25% celkové výměry pozemků v obvodu pozemkových úprav 11. Týká se projekt na vyměřování pozemků dle 21a) zákona č. 229/1991 Sb. ze 60 % a více lesních pozemků - pouze záměr c) označit křížkem, zda vyměřované pozemky tvoří ze 60 a více % pozemky lesní 12. Vyměřování pozemků je prováděno na základě požadavků vlastníků - pouze záměr c) uvést, zda o vyměřování pozemků požádali vlastníci více než 1/2 či 3/4 výměry pozemků v projektem řešeném území (žadatel označí křížkem pouze jeden údaj) 13. Počet dotčených vlastníků a spoluvlastníků je v rozmezí - pouze záměr c) uvést počet dotčených vlastníků a spoluvlastníků pozemkovou úpravou (žadatel označí křížkem pouze jeden údaj) 14. Je schválen návrh pozemkových úprav v jednom nebo více sousedních katastrálních územích? (vydáno rozhodnutí PÚ o schválení návrhu dle zákona č. 139/2002 Sb., příp. zákona č. 284/1991 Sb.) - pouze záměry a), b), d) označit křížkem, zda je v některém ze sousedních katastrálních územích schválen návrh pozemkových úprav 15. V vepsat sídlo žadatele 16. Dne vepsat datum včetně roku ve formě DD.MM.RRRR (např. 17. Jméno a podpis žadatele (statutárního zástupce) jméno a 18. Razítko žadatele doplnit razítko žadatele 19. V žadatel nevyplňuje 20. Dne žadatel nevyplňuje 21. Ověřil a převzal žadatel nevyplňuje Strana B1 pro opatření I.3.1. Odborné vzdělávání a informační činnost 3. Tématické okruhy vzdělávacích projektů žadatel označí křížkem okruh/okruhy, kterých se projekt týká 4. Charakter vzdělávací akce - žadatel označí křížkem pouze jeden údaj (odborné vzdělávání=max. 20 účastníků, informační charakter= min. 21 účastníků)) 5. Cílová skupina žadatel křížkem označí skupinu osob, pro které je vzdělávací akce určena 6. Žadatel uvede počet akcí, které budou uskutečněny 7. Žadatel uvede počet účastníků jednotlivých vzdělávacích akcí 8. Žadatel uvede celkový počet účastníků akce/akcí 9. Žadatel křížkem označí, zda bude některý způsobilý výdaj uvedený ve specifické části Pravidel zajišťovat vlastními zdroji 10. V vepsat sídlo žadatele 11. Dne vepsat datum včetně roku ve formě DD.MM.RRRR (např. 12. Jméno a podpis žadatele (statutárního zástupce) jméno a 13. Razítko žadatele doplnit razítko žadatele 14. V žadatel nevyplňuje 15. Dne žadatel nevyplňuje 16. Ověřil a převzal žadatel nevyplňuje Strana B1 pro opatření I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců Indikátory výstupu 3. Pohlaví uvést pohlaví žadatele (žadatel označí křížkem pouze jeden údaj) jen u fyzických osob 4. Věk uvést věk žadatele (žadatel označí křížkem pouze jeden údaj) jen u fyzických osob 5. Výrobní zaměření podniku uvést výrobní zaměření podniku žadatele () 6. Návaznost na opatření Ano/Ne (žadatel označí křížkem pouze jeden údaj) PUZČ (žadatel označí křížkem v případě návaznosti na opatření Předčasné ukončení zemědělské činnosti) Ostatní uvést návaznost na jiná opatření ve formě textu Požadujete body za preferenční kritéria: (pokud žadatel zaškrtne políčko NE, nebudou body uděleny, i kdyby v daný okamžik splňoval kritéria pro udělení bodů) 7. Adresa trvalého bydliště žadatele a místo realizace investic pořizovaných z dotace se nacházejí ve stejném nebo sousedícím katastrálním území, a to minimálně od zaregistrování Žádosti o dotaci do termínu předložení Žádosti o proplacení. V případě mobilních investic se místem realizace investic pořizovaných z dotace rozumí sídlo firmy žadatele? 8. Žadatel je ekologický podnikatel? žadatel označí křížkem pouze jeden údaj zda-li žadatel je ekologický podnikatel nebo je zařazen v přechodném období jako ekologický podnikatel 9. Podnikatelský plán využívá a obnovuje existující stavbu/stavby? 4/10

5 10. Předmětem projektu je výstavba a/nebo rekonstrukce stavby/staveb a zároveň nedošlo k vyjmutí parcel/pozemků dotčených stavbou ze zemědělského půdního fondu? žadatel 11. Míra nezaměstnanosti ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, ve kterém bude místo realizace podnikatelského plánu? 12. Žadatel v rámci podnikatelského plánu bude od termínu podání Žádosti o dotaci do předložení Žádosti o proplacení pořizovat investice nad rámec Kč v rámci opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců, a to ve výši? žadatel 13. Žadatel byl v uplynulém účetním období příjemcem dotace poskytované SZIF. Žadatel musel být registrován jako zemědělský podnikatel více než 4 měsíce před dnem zaregistrování Žádosti o dotaci? žadatel označí křížkem pouze jeden údaj 14. Žadatel za uplynulé účetní období předloží příjem ze zemědělské prvovýroby min. ve výši 30%. Žadatel musel být registrován jako zemědělský podnikatel více než 4 měsíce před dnem zaregistrování Žádosti o dotaci? žadatel označí křížkem pouze jeden údaj 15. Žadatel v rámci svého podnikatelského plánu převezme a doloží příslušnými doklady ve lhůtě 36 měsíců od zaregistrování žádosti o dotaci zemědělský podnik od jiného zemědělského podnikatele staršího 55-ti let? žadatel označí křížkem pouze jeden údaj 16. V vepsat sídlo žadatele 17. Dne vepsat datum včetně roku ve formě DD.MM.RRRR (např. 18. Jméno a podpis žadatele (statutárního zástupce) jméno a 19. Razítko žadatele doplnit razítko žadatele 20. V žadatel nevyplňuje 21. Dne žadatel nevyplňuje 22. Ověřil a převzal žadatel nevyplňuje Strana B1 pro opatření I.3.4. Využívání poradenských služeb Sledované indikátory 3. Žadatel označit křížkem jednu z možností (soulad s polem 5.) 4. Vlastník lesa vyplňuje jen žadatel hospodařící v lesích 5. Využitá oblast akreditace poradce varianta označená křížkem musí být v souladu s polem Okruhy poradenství označit okruhy poradenství, které budou využity (soulad s polem 3. a 5.) Typy poskytovaného poradenství 7. Vyplňuje zemědělec označit křížkem pouze jeden převažující typ poradenství (vyplní pouze žadatel - zemědělec) 8. Vyplňuje osoba hospodařící v lesích označit křížkem pouze jeden převažující typ poradenství (vyplní pouze žadatel - osoba hospodařící v lesích) Požadujete body za preferenční kritéria: (pokud žadatel zaškrtne políčko NE, nebudou body uděleny, i kdyby v daný okamžik splňoval kritéria pro udělení bodů) 9. Žadatel zaměstnává max. 1 zaměstnance (včetně) žadatel 10. Žadatel je registrován v evidenci zemědělských podnikatelů max. 5 let (včetně) bezprostředně předcházejících podání Žádosti o dotaci 11. Poradenská služba je poskytnuta v oblasti Cross-compliance 12. Poradenská služba je poskytnuta v oblasti bezpečnosti práce Specifika opatření I Žadatel podává Žádost o dotaci PRV na opatření I V vepsat sídlo žadatele 15. Dne - vepsat datum včetně roku ve formě DD.MM.RRRR (např. 16. Jméno a podpis žadatele (statutárního zástupce) jméno a 17. Razítko žadatele doplnit razítko žadatele 18. V žadatel nevyplňuje 19. Dne žadatel nevyplňuje 20. Ověřil a převzal žadatel nevyplňuje Strana B1 pro opatření II.2.4. Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů : 3. Právní statut žadatele uvést právní statut žadatele (žadatel ) 4. Velikost podniku uvést velikost podniku (žadatel označí křížkem pouze jeden údaj) Velikost podniku Definice podniku mikro/malé 1-9/10-49 zaměstnanců a roční obrat do 2/10 mil EUR střední zaměstnanců a roční obrat do 50 mil EUR středně velké zaměstnanců nebo roční obrat do 200 mil EUR jiné např. obec či fyzická osoba Pouze pro podopatření II Zaměření projektu uvést v hektarech velikost plochy, která je obnovována po požáru či jiné kalamitě či na které jsou prováděna preventivní opatření 6. Typ podpory - uvést, kterou oblast projekt řeší (žadatel označí křížkem pouze jeden údaj, a to hlavní záměr projektu) Pouze pro podopatření II Zaměření projektu uvést, které činnosti se projekt týká (, a to hlavní záměr projektu) 8. Typ podpory - uvést, na kterou oblast je projekt zaměřen (, a to hlavní záměr projektu) Specifika opatření II.2.4. Pouze pro podopatření II Pouze pro záměr a) 9. Jedná se o mimořádná opatření při kalamitách? žadatel 10. Jedná se o velkoplošné opatření nebo o opatření ve zvláště chráněných územích či územích soustavy Natura 2000? 11. Kód Lesního hospodářského celku (Lesní hospodářské osnovy) žadatel vepíše šestimístný kód (příp. kódy) Lesního hospodářského celku (Lesní hospodářské osnovy) Pouze pro záměr b) 12. Jedná se o odstraňování škod způsobených povodněmi? 13. Jsou výdaje realizovány na vodním toku, který není veden jako Pozemek určený k plnění funkce lesa? žadatel označí křížkem pouze jeden údaj 14. V vepsat obec, kde je sídlo žadatele 15. Dne vepsat datum včetně roku ve formě DD.MM.RRRR (např. 16. Jméno a podpis žadatele (statutárního zástupce) jméno a 5/10

6 17. Razítko žadatele doplnit razítko žadatele 18. V žadatel nevyplňuje 19. Dne žadatel nevyplňuje 20. Ověřil a převzal žadatel nevyplňuje Strana B1 pro opatření III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy 3. Pohlaví uvést pohlaví žadatele (žadatel označí křížkem pouze jeden údaj) jen u fyzických osob 4. Věk uvést věk žadatele (žadatel označí křížkem pouze jeden údaj) jen u fyzických osob 5. Typ nezemědělské aktivity Zaměření projektu dle NACE vepsat kód NACE minimálně do jednoho pole. Pokud se projekt věnuje více činnostem, pak vyplnit více polí. Pro vyplnění tohoto pole žadatel využije klasifikaci Českého statistického úřadu: Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE), systematická část. Žadatel vyplní alfabetický kód sekce a dvoumístný číselný kód oddílu (pouze první 3 znaky klasifikace celkem). Žadatel zařadí do odpovídajícího označení NACE činnost předmětu projektu, která je dána kombinací práce, výrobní techniky, informační sítě, materiálů, výrobků a vede k vytvoření specifických výrobků nebo výkonů (služeb). Maloobchod označit křížkem pokud se projekt týká maloobchodu Obnovitelné zdroje, nová zařízení označit křížkem pokud se projekt zabývá novou výstavbou zařízení na využití obnovitelných zdrojů energie Obnovitelné zdroje, rekonstrukce označit křížkem pokud se projekt zabývá rekonstrukcí zařízení na využití obnovitelných zdrojů energie Instalovaný výkon tepelný vepsat jmenovitý tepelný výkon předmětu projektu v kw při využití čisté biomasy. Nutno rozlišit, zda-li se jedná o rekonstrukci či novou výstavbu Instalovaný výkon elektrický vepsat jmenovitý elektrický výkon předmětu projektu v kw při využití čisté biomasy. Nutno rozlišit, zda-li se jedná o rekonstrukci či novou výstavbu Produkce tvarovaných biopaliv vepsat jmenovitý výkon (množství produkce) předmětu projektu v tunách za hodinu při zpracování čisté biomasy. Nutno rozlišit, zda-li se jedná o rekonstrukci či novou výstavbu 6. Závazný počet nově vytvořených pracovních míst vepsat počet nově vytvořených pracovních míst vzniklých realizací projektu, k jejichž udržitelnosti se žadatel zaváže. Tyto pracovní místa budou předmětem bodování, postup vytvoření, podmínky udržení a jejich kontrola je popsána v příloze Pravidel Specifika opatření III Velikost podniku označit křížkem velikost podniku, v souladu s čestným prohlášením k žádosti o dotaci. V případě, že je žadatel člen sdružení a podává žádost za ostatní členy sdružení, je třeba sečíst zaměstnance, obrat nebo bilanční sumu všech členů sdružení, tímto součtem určit velikost sdružení a označit jeho velikost křížkem 8. Požaduje žadatel bodové ohodnocení za ekologické zemědělství - žadatel požaduje bodové ohodnocení, že je a po dobu lhůty vázanosti projektu na účel bude ekologickým zemědělcem. Označit křížkem, zda-li je a bude ekologickým zemědělcem a neprovozuje současně jinou zemědělskou výrobu nebo zda-li je ekologickým zemědělcem a provozuje ekologické zemědělství minimálně na 50% výměry obhospodařované půdy. Ekologické zemědělství musí být udrženo minimálně po dobu vázanosti projektu na účel 9. Výstupní produkt dle kombinované nomenklatury celního sazebníku vepsat první čtyři číselné znaky kombinované nomenklatury. Výrobek vznikající činností předmětu projektu je třeba zařadit do systému kombinované nomenklatury aktuálního celního sazebníku vydaného Celní správou ČR 10. Žadatel požaduje bodové ohodnocení: na 1 kwe instalovaného elektrického výkonu hospodaří alespoň na 0,50 ha; 1,00 ha; 1,50 ha nebo 2,00 ha označit křížkem. V případě že je žadatel člen sdružení, který podává žádost za ostatní členy sdružení, vepsat údaj za všechny členy sdružení dohromady 11. Žadatel požaduje bodové ohodnocení: na 1 kwe instalovaného elektrického výkonu má registrováno alespoň 0,25 přepočtených VDJ nebo 0,5 přepočtených VDJ označit křížkem. V případě že je žadatel člen sdružení, který podává žádost za ostatní členy sdružení, vepsat údaj za všechny členy sdružení dohromady 12. Vícestupňová fermentace označit křížkem, zda-li zařízení je řešeno s vícestupňovou fermentací 13. Elektrická účinnost kogenerace vepsat elektrickou účinnost kogenerační jednotky v procentech ( s přesností na jedno desetinné místo) 14. Čištění bioplynu za účelem použití pro pohon motorových vozidel a/nebo plnící stanice označit křížkem, zda-li je předmětem či součástí projektu zařízení na čištění bioplynu za účelem použití pro pohon motorových vozidel anebo plnící stanice 15. Počet členů sdružení v případě, že žadatel je členem sdružení žadatelů, vepsat počet členů sdružení 16. Automatický přísun paliva označit křížkem, zda-li se jedná o zařízení s automatickým přísunem paliva a regulací 17. Spalování stébelnaté biomasy označit křížkem, zda-li zařízení umožňuje spalování stébelnaté biomasy při automatickém přísunu paliva 18. V vepsat sídlo žadatele 19. Dne vepsat datum včetně roku ve formě DD.MM.RRRR (např. 20. Jméno a podpis žadatele (statutárního zástupce) jméno a 21. Razítko žadatele doplnit razítko žadatele 22. V žadatel nevyplňuje 23. Dne žadatel nevyplňuje 24. Ověřil a převzal žadatel nevyplňuje Strana B2 pro opatření III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy B2 pro opatření III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy vyplňuje každý člen sdružení žadatelů Údaje o členu sdružení 3. Právnická osoba/fyzická osoba označit křížkem, zda-li je žadatel právnickou nebo fyzickou osobou 4. Plátce DPH/Neplátce DPH označit křížkem, zda-li je žadatel plátcem nebo neplátcem DPH Právnická osoba fyzická osoba nevyplňuje 5. Název uvést přesný název právnické osoby dle platného výpisu z OR nebo jiného osvědčení právního statusu 6. Právní forma uvést přesný název právní formy žadatele dle Fyzická osoba právnická osoba nevyplňuje 7. Titul před vepsat titul žadatele před jménem (např. Mgr., Ing., MUDr., PhDr. atd.) 8. Jméno vepsat jméno žadatele 9. Příjmení vepsat příjmení žadatele 10. Titul za vepsat titul žadatele za jménem (např. DrSc., CSc., PhD. atd.) 6/10

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 188818/2012-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 188818/2012-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2 Ministerstvo zemědělství Č. j.: 188818/2012-MZE-14113 Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2 OBSAH I. PODMÍNKY PRO TVORBU FICHE... 3 II. CHARAKTERISTIKA REŽIMŮ PODPORY... 6 III.

Více

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 28415/2015-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 28415/2015-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2 Ministerstvo zemědělství Č. j.: 28415/2015-MZE-14113 Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2 OBSAH I. PODMÍNKY PRO TVORBU FICHE... 3 II. CHARAKTERISTIKA REŽIMŮ PODPORY... 6 III.

Více

ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova

ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova Opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců 1. Popis opatření Dotace je zaměřena na investice v zemědělské výrobě.

Více

PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007-2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA )

PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007-2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA ) Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 27600/2008 10000 PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007-2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA ) Ministerstvo

Více

Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 11. kolo příjmu ţádostí

Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 11. kolo příjmu ţádostí Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 11. kolo příjmu ţádostí Opatření I.1.2 Investice do lesů Podopatření I.1.2.1 Lesnická technika 1. Popis podopatření

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Místní akční skupina Hornolidečska Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 4 Zemědělství na Valašsku a valašské produkty Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní

Více

Ministerstvo zemědělství ČR Č. j.: 113618/2011-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2.

Ministerstvo zemědělství ČR Č. j.: 113618/2011-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2. Ministerstvo zemědělství ČR Č. j.: 113618/2011-MZE-14113 Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2. OBSAH I. PODMÍNKY PRO TVORBU FICHE... 3 II. CHARAKTERISTIKA REŢIMŮ PODPORY... 6

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Vltava, o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 3 Podpora zakládání podniku a jejich rozvoje Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření III. Název

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE OPATŘENÍ LESNICTVÍ (Platné znění k 8.2. 2005) OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 LEGISLATIVNÍ ÚPRAVA... 3 3 ZÁKLADNÍ SPOLEČNÉ PODMÍNKY... 4 4 SPECIFICKÉ PODMÍNKY PODOPATŘENÍ - ZALESŇOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉ

Více

Program rozvoje venkova 2007-2013 Popis priorit a opatření

Program rozvoje venkova 2007-2013 Popis priorit a opatření Program rozvoje venkova 2007-2013 Popis priorit a opatření Leden 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa I: Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví... 2 Prioritní osa II: Zlepšování životního

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Platnost Fiche pro: 1 kolo příjmu Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) 2.Číslo Fiche Název Fiche 4 Podpora místního podnikání a rozvoj řemesel

Více

Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 40396/2013-MZE- 14112

Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 40396/2013-MZE- 14112 Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 40396/2013-MZE- 14112 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 pro opatření I.3.3 Předčasné

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Místní akční skupina Mikulovsko, o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) 2.Číslo Fiche Název Fiche 1 Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství - prosazení místních výrobků Přiřazení Fiche k opatření

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 1 A.1 Upravený venkov - vlídná tvář našeho regionu Vymezení Fiche Cíle fiche: Podporovat obnovu a rozvoj obcí, jejich

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Strážnicko MAS Číslo Fiche Název Fiche Fiche opatření (dále jen Fiche) 2 Podpora zemědělských a potravinářských výrobků na Strážnicku Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche Spolkový život a sport Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření III. Název

Více

KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY KTERÝMI PRO POSKYTOVÁNÍ PODMÍNKY DOTACE PRO POSKYTOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR. Modernizace zemědělských podniků

KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY KTERÝMI PRO POSKYTOVÁNÍ PODMÍNKY DOTACE PRO POSKYTOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR. Modernizace zemědělských podniků 30.4.2008 17:34:02 I.1.1 18. KOLO KVĚTEN DUBEN 2008 PRAVIDLA, PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY KTERÝMI PRO POSKYTOVÁNÍ SE STANOVUJÍ PODMÍNKY DOTACE PRO POSKYTOVÁNÍ NA PROJEKTY DOTACE NA PROJEKTY

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Vltava, o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 2 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření

Více

PRAVIDLA, kterými se stanovují

PRAVIDLA, kterými se stanovují I. 1. 1 13. KOLO PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 Opatření I. 1. 1 Modernizace zemědělských podniků Podopatření

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Podhůří Železných hor Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 10 Investice do zemědělských a potravinářských produktů Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření

Více

Platby a podpory v rámci fondu EAFRD - Programu rozvoje venkova

Platby a podpory v rámci fondu EAFRD - Programu rozvoje venkova Tab. č.: 7 Platby a podpory v rámci fondu EAFRD - Programu rozvoje venkova 1 Modernizace zemědělských podniků a. Platby a podpory I. Osy EAFRD - výtah z Programu rozvoje venkova Podporu lze poskytnout

Více

Opatření I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským

Opatření I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským Podopatření I.1.3.1. Opatření I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům Podopatření I.1.3.1. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům Popis podopatření Dotace je zaměřena

Více

ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova České republiky

ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova České republiky ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova České republiky Opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby Podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI POTENCIÁL

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI POTENCIÁL Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI POTENCIÁL Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy Potenciál III

Více

Část A Obecné podmínky opatření IV.1.2 pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova

Část A Obecné podmínky opatření IV.1.2 pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova Ministerstvo zemědělství Č.j.: 30540/2012-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty v rámci opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJ VÝZVA I

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJ VÝZVA I Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJ VÝZVA I Praha říjen 2008 Dokument je výhradním vlastnictvím

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 10.10. 2008 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.env.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více