Regulace obchodníků s cennými papíry

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regulace obchodníků s cennými papíry"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Financí a ekonomie Regulace obchodníků s cennými papíry Diplomová práce Autor: Oleksandr Kryvshych Finance Vedoucí práce: JUDr. Dr. Vít Ossendorf, Ph.D., LL.M. Praha Červen 2014

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen/a se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze, dne Oleksandr Kryvshych

3 Anotace Diplomová práce Regulace obchodníků s cennými papíry obsahuje vysvětlení pojmů obchodníka s cennými papíry, popis právní regulace obchodníka na několika stupních, od zaloţení aţ po zrušení. Na konci diplomové práce je krátká analýza současné regulace. Klíčova slova: obchodník s cennými papíry, regulovaný trh, licence obchodníka, investiční sluţby Annotation The dissertation "Regulation of securities traders explanations of terms a securities trader, merchant description of the legal regulation at several levels, from foundation to cancel. At the end of the dissertation is a brief analysis of the current regulation. Key words: securities traders, regulated market, license merchant, investment services

4 Obsah 1 Funkce obchodníka s cennými papíry na kapitálovém trhu Kapitálový trh Obchodník s cennými papíry Evropská regulace obchodníka s cennými papíry Právní úprava Evropská regulace ESMA IOSCO MiFID Licenční podmínky obchodníka s cennými papíry Povolení k činnosti Počáteční kapitál Obchodníci s cennými papíry, kteří podléhají povinnosti dodržovat kapitálovou přiměřenost Obchodníci s cennými papíry, kteří jsou povinni mít počáteční kapitál bez povinnosti dodržovat kapitálovou přiměřenost Plán obchodní činnosti Návrh vnitřních předpisů Návrh pravidel pro jednání se zákazníkem Personální předpoklady Věcné předpoklady Ovládání obchodníka s cennými papíry Pravidla obezřetného poskytování investičních sluţeb Řídicí a kontrolní systém Organizační uspořádání Administrativní a účetní postupy Pravidla pro uzavírání osobních obchodů Pravidla sdružování pokynů a obchodů zákazníků Systém řízení rizik Pravidla vnitřní kontroly Deník obchodníka s cennými papíry Omezení střetů zájmů Majetek zákazníka... 49

5 4.5 Personální vybavení obchodníka s cennými papíry Osoba jednající se zákazníkem Investiční makléř Obhospodařovatel portfolia a investiční poradce Osoby vykonávající řízení rizik a vnitřní kontrolu Jednání obchodníka s cennými papíry ve vztahu k zákazníkům Informování zákazníků Vyžadování informací od zákazníků Garanční fond Účel a funkce fondu Poskytování náhrady z fondu Struktura fondu Zrušení a zánik obchodníků s cennými papíry Odejmutí povolení Nucená správa Analýza regulace obchodníků s cennými papíry... 65

6 Úvod Docela intensivně se v poslední době vyvíjí kapitálový trh. Běţný člověk se ke kapitálovému trhu nedostane. Má moţnost investovat na něm jenom prostřednictvím obchodníka s cennými papíry. Investor při vyuţití sluţeb obchodníka s cennými papíry mu svěřuje svůj majetek. Pro lepší ochranu majetku zákazníka existuje regulace obchodníků s cennými papíry. Hlavním cílem regulace je chránit zájmy zákazníků, které vyuţívají sluţeb obchodníka s cennými papíry a zvyšovat důvěru investorů v kapitálový trh a v obchodníky. Hlavním cílem mé práce je provést analýzu současné situace regulace obchodníků s cennými papíry, popsat podmínky získání licence, pravidla poskytování investičních sluţeb a zánik obchodníka s cennými papíry. Ve své práci se pokusím dostupně popsat, jak a kým se reguluje obchodník s cennými papíry, jaká pravidla musí dodrţet pro získání povolení obchodníka, pravidla která se musí dodrţovat pro řádný výkon funkce obchodníka s cennými papíry, jaké jsou moţností zániku obchodníka. Během práce a na závěr provedu analýzu současné regulace.

7 1 Funkce obchodníka s cennými papíry na kapitálovém trhu Moje diplomová práce je o regulaci obchodníků s cennými papíry. K vypracování své diplomové práce jsem pouţil metodiku shromaţďování informací a dat z nejrůznějších zdrojů, především zákonů České republiky a vyhlášek České národní banky, které jsem postupně popsal a zanalyzoval. Začít svoji práci bych chtěl z popsání funkce obchodníka s cennými papíry, jeho funkci na kapitálovém trhu a vysvětlit co to je vůbec kapitálový trh. 1.1 Kapitálový trh Kapitálový trh je trhem dlouhodobých finančních instrumentů, přičemţ jako kritérium dlouhodobosti se zpravidla uvádí splatnost delší neţ 1 rok. Jako na kaţdém segmentu finančního trhu se zde střetávají přebytkové a deficitní jednotky, mezi které však téměř vţdy vstupují finanční zprostředkovatelé. Za instrumenty kapitálového trhu, na jejichţ základě dochází k přemísťování kapitálu, lze povaţovat: - Investiční cenné papíry (akcie, dluhopisy a cenné papíry opravňující k nabytí cenných papírů např. depozitní certifikáty), - Cenné papíry vydané fondem kolektivního investování, - Deriváty (tedy opce a finanční termínované smlouvy, které umoţňují přenos rizika např. futures, swapy atp.). 1 1 NÝVLTOVÁ, Romana a Mária REŢŇÁKOVÁ. Mezinárodní kapitálové trhy. Praha: GRADA Publishing, a.s., ISBN S. 12

8 Kapitálový trh je také nazýván trhem cenných papíru. Můţeme ho znázornit graficky: Kapitálový trh Sekundární Primární Veřejný Neveřejný Veřejný Neveřejný Neorganizovaný Organizovaný Mimoburzovní Burzovní Primární (prvotní) trh cenných papírů je ta část kapitálového trhu, kde se prodávají emitované cenné papíry svým prvním majitelům. Emisi cenného papíru lze na tomto trhu umístit veřejnou nebo neveřejnou nabídkou prodeje. Ve veřejné nabídce se nová emise cenného papíru prodá nejdříve prostředníku, např. bance, který ji nabídne veřejnosti, nebo jsou cenné papíry nabízeny veřejností přímo emitentem. V neveřejné nabídce se emise prodává předem vytypovaným zájemcům. Sekundární (druhotný) trh cenných papírů je ta část kapitálového trhu, kde se prodávají jiţ emitované cenné papíry. Koupě a prodeje cenných papírů na něm probíhají za trţní (proměnlivou) cenu. Sekundární trh se uskutečňuje buď na organizovaných trzích, nebo mimo organizované trhy. 2 Sekundární veřejný trh Veřejný sekundární neorganizovaný trh bývá označován jako trh OTC (over-thecounter market). Značná část obíhajících cenných papíru je obchodována právě na OTC trhu a to prostřednictvím bank nebo soukromých makléřů. Veřejný sekundární organizovaný trh, jak plyne z názvu, je někým organizovaný. Nabídku a poptávku po cenných papírech na takovém trhu organizuje licencovaný subjekt, 2 SEKERA, Bohuslav. Cenné papíry a kapitálový trh. Praha: Profess, ISBN S.20

9 který se řídí stanovenými pravidly, předpisy a platnou legislativou. Tento trh se dál dělí na burzovní a mimoburzovní. Cenné papíry, které splňují podmínky pro připuštění k burzovnímu obchodu, se obchodují na burzovním trhu, na kterém se obchoduje s nejbonitnějšími cennými papíry. V České republice existuje jediný burzovní trh, jehoţ organizátorem je akciová společnost Burza cenných papíru Praha (BCPP). Burzy jsou zaloţené na členském principu a přístup na ně mají pouze vybrané instituce nebo osoby. Cenné papíry, které nesplňují podmínky, se obchodují na mimoburzovním trhu. V České republice probíhá mimoburzovní trh v rámci RM-Systému, jejímţ provozovatelem je skupina Fio. RM-Systém je zaloţen na zákaznickém principu, jednotliví zákazníci na něj tedy mohou vstoupit bez jakéhokoliv zprostředkování. Předpokladem je registrace na obchodním místě RM-Systému a zaloţení účtu ve Středisku cenných papírů. 3 Investor, který chce investovat prostředky na kapitálovém trhu, můţe vyuţit podílové nebo investiční fondy, získat akcie podílového fondu a přenechat správu investovaní prostředku na portfolio manaţera, který za správu inkasuje dohodnutou odměnu. Manaţer portfolia je vázán statutem podílového nebo investičního fondu a tak nemá absolutní volnost v rozhodnutí kam investovat. Další moţnosti pro investora, který chce investovat na kapitálovém trhu, je vyuţit sluţeb obchodníka s cennými papíry. Obchodník s cennými papíry za předem domluvenou odměnu pomocí makléře na ţádost klienta zprostředkuje obchod na kapitálovém trhu. Dále se zaměříme na obchodníka s cennými papíry. 3 NÝVLTOVÁ, Romana a Mária REŢŇÁKOVÁ. Mezinárodní kapitálové trhy. Praha: GRADA Publishing, a.s., ISBN S. 15

10 1.2 Obchodník s cennými papíry Dle 5 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu obchodník s cennými papíry je právnická osoba, která poskytuje investiční sluţby na základě povolení České národní banky k činnosti obchodníka s cennými papíry. Úkolem obchodníka s cennými papíry je zprostředkování svým klientům přístup na kapitálový trh. Mezi klienty obchodníka mohou patřit jak investoři, tak i emitenti cenných papíru. Většina obchodníku s cennými papíry nabízí svým klientům kromě přístupu na českou burzu také přístup na různé zahraniční burzy. Jak uţ bylo řečeno výše, ne kaţdý má přístup k burzovnímu trhu, ale můţe ho získat po uzavření komisionářské smlouvy s obchodníkem s cennými papíry. Sluţby, které poskytuje obchodník s cennými papíry, se nazývají investiční sluţby, a dělí se na hlavní a doplňkové investiční sluţby. Hlavní investiční služby jsou: - Přijímaní a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, - Provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka, - Obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, - Obhospodařování majetku zákazníka, je-li jeho součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání, - Investiční poradenství týkající se investičních nástrojů, - Provozování mnohostranného obchodního systému, - Upisování nebo umisťování investičních nástrojů se závazkem jejich upsání, - Umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání. 4 Doplňkové investiční služby jsou: - Úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících sluţeb, - Poskytování úvěru nebo půjčky zákazníkovi za účelem umoţnění obchodu s investičním nástrojem, na němţ se poskytovatel úvěru nebo půjčky podílí, - Poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakoţ i poskytování porad a sluţeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků, 4 Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu 4, odst., 2.

11 - Poskytování investičních doporučení a analýz investičních příleţitostí nebo podobných obecných doporučení týkajících se obchodování s investičními nástroji, - Provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních sluţeb, - Sluţby související s upisováním nebo umisťováním investičních nástrojů. 5 Z výše uvedeného můţeme posoudit, ţe obchodník s cennými papíry muţe poskytovat celou řádu různých investičních sluţeb, ale můţe je poskytovat jenom na základě povolení od České národní banky. Povolením pro obchodníka s cennými papíry se budu zabývat v další části této práci. Jakákoliv investiční sluţba, kterou můţe poskytovat obchodník s cennými papíry, je vázaná na určitý investiční nástroj, to znamená, ţe obchodník s cennými papíry muţe poskytovat investiční sluţbu jenom k určitému investičnímu nástroji. Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu vymezuje tyto nástroje: - Investiční cenné papíry, - Cenné papíry kolektivního investováni, - Nástroje peněţního trhu, - Nástroje umoţňující přenos úvěrového rizika, - Finanční rozdílové smlouvy, - Opce, futures, swapy, forwardy. 6 V České republice působí celá řada obchodníku s cennými papíry, mezi které patří bankovní i nebankovní instituce. Mezi nimi je několik zásadních rozdílu z hlediska regulace. Bankovní regulace je zaměřena na ochranu finančního systému jako celku. Snaţí se nedopustit situace, kdy banka není schopná dostát svým závazkům, coţ můţe vést k panice v celém bankovním sektoru a k úpadku banky nebo několika bank. Na rozdíl od bank úpadek obchodníka není tak velkou hrozbou pro fungovaní finančního systému. Obchodník s cennými papíry musí oddělovat vlastní prostředky od prostředků klienta a prostředky klienta se nikdy nestávají majetkem obchodníka. Regulace obchodníka je především zaměřena na ochranu zákaznického majetku. 5 Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu 4, odst., 3. 6 Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu 3, odst., 1.

12 2 Evropská regulace obchodníka s cennými papíry Důvěryhodnost a stabilita kapitálového trhu je jednou ze základních podmínek pro fungování ekonomiky. Tuto důvěryhodnost a stabilitu nelze zajistit pouze trţními mechanismy, proto je činnost účastníků kapitálového trhu regulována řadou omezujících a přikazujících pravidel, především v podobě právních předpisů (tzv. regulace kapitálového trhu). Dohled nad dodrţováním těchto pravidel a vyvozování důsledků z jejich porušení je pak nazýván dohledem nad kapitálovým trhem. Při výkonu dohledu nad kapitálovým trhem ČNB posiluje důvěru investorů a emitentů investičních nástrojů v kapitálový trh zejména tím, ţe přispívá k ochraně investorů a rozvoji kapitálového trhu a podporuje osvětu v této oblasti. Pod tímto obecně definovaným posláním se rozumí především podpora zdravého rozvoje a transparentnosti kapitálového trhu, trţní disciplíny a konkurenceschopnosti poskytovatelů sluţeb na kapitálovém trhu, předcházení systémovým krizím, podpora emisních aktivit, ochrana investorů a klientů a posilování důvěry veřejnosti v kapitálový trh. Cílem dohledu nad kapitálovým trhem není zabránit selhání kaţdého jednotlivého poskytovatele sluţeb na kapitálovém trhu nebo jednotlivého emitenta, nahrazovat činnost soudů a arbitráţí při rozhodování o soukromoprávních vztazích mezi poskytovateli sluţeb a jejich zákazníky ani nahrazovat funkci orgánů činných v trestním řízení. Orgány poskytovatele sluţeb na kapitálovém trhu nebo emitenta odpovídají za funkčnost vnitřních kontrolních mechanismů a řízení rizik. V sektoru kolektivního investování jsou významné kontrolní pravomoci svěřeny depozitáři fondu kolektivního investování, avšak i činnost depozitáře podléhá dohledu ČNB. Dohled nad kapitálovým trhem provádí následnou kontrolu zaměřenou na dodrţování stanovené regulace. Dohled nemůţe sám o sobě zabránit uzavření ztrátových obchodů, porušení pravidel transparence či jednání se zákazníky, je však povinen při zjištění nedostatků zasáhnout svými nástroji, kterými můţe být i odnětí povolení k činnosti nebo zavedení nucené správy. Smyslem uvedených veřejnoprávních opatření je ochrana finančního trhu jako celku a omezení moţnosti výskytu obdobného protiprávního jednání v budoucnosti. Podle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance dohled nad kapitálovým trhem zahrnuje rozhodování o ţádostech o udělení licencí, povolení, registrací a předchozích souhlasů podle zvláštních právních předpisů, kontrolu dodrţování podmínek stanovených udělenými licencemi a povoleními, kontrolu dodrţování zákonů, k jejichţ kontrole je ČNB zmocněna zákonem nebo zvláštními právními předpisy, kontrolu dodrţování vyhlášek a

13 opatření vydaných ČNB, získávání informací potřebných pro výkon dohledu a jejich vymáhání, ověřování jejich pravdivosti, úplnosti a aktuálnosti, ukládání opatření k nápravě a sankcí a řízení o správních deliktech a přestupcích. Regulace kapitálového trhu stanoví rámec pro podnikání poskytovatelů sluţeb na kapitálovém trhu. Činnost účastníků kapitálového trhu je upravena zejména zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů. Na základě zmocnění v těchto zákonech ČNB vydává vyhlášky, které stanoví zejména bliţší podmínky pro vstup na kapitálový trh, obezřetnostní pravidla, pravidla jednání s investory a klienty a pravidla trţní transparence Právní úprava Oblast regulace finančních trhů upravuje celá řada právních předpisů, zaměřím se na kapitálový trh a vymezím právní předpisy, které se přímo týkají obchodníka s cennými papíry. Zákony a přímo závazné předpisy EU - Zákon č.256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu - Zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu - Prováděcí nařízení č. 1287/2006 ke směrnici o trzích s finančními nástroji - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového selhání a jeho prováděcí nařízení o Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 827/2012 o Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 918/2012 o Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 919/ Nařízení o obezřetnostních poţadavcích a jeho prováděcí nařízení - Nařízení Komise k provedení Směrnice č. 2013/36/EU (CRD IV) 7 ČNB: Regulace a dohled nad kapitálovým trhem. [online] [cit ]. Dostupné na:

14 Vyhlášky a opatření ČNB - Vyhláška č. 23/2014 Sb., o výkonu činností bank, spořitelních a úvěrních druţstev a obchodníků s cennými papíry - Vyhláška č. 231/2009 Sb., o náleţitostech a způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry a náleţitostech a způsobu vedení evidence investičního zprostředkovatele - Vyhláška č. 233/2009 Sb., o ţádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob - Vyhláška č. 303/2010 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních sluţeb - Vyhláška č. 276/2010 Sb., o předkládání výkazů a dalších informací obchodníky s cennými papíry České národní bance - Vyhláška č. 427/2013 Sb., o předkládání výkazů obchodníky s cennými papíry České národní bance - Vyhláška č. 143/2009 Sb., o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnost - Vyhláška č. 58/2006 Sb., o způsobu vedení samostatné evidence investičních nástrojů a evidence navazující na samostatnou evidenci, ve znění pozdějších předpis Evropská regulace Dne 13. prosince 2002 roku na zasedání Evropské rady bylo rozhodnuto o přijetí České republiky do Evropské unie k 1. květnu Česká republika po vstupu do Evropské unie musela přijmout 9 směrnic upravující a zavádějící podmínky pro integraci finančních trhů. Po vstupu do Evropské unie Česká národní banka zůstala orgánem dohledu nad finančním trhem České republiky, stala se členem mnoha evropských orgánů a institucí, zapojila se do činností mezinárodních organizací, podílí se na vytváření jednotného evropského trhu, ovlivňuje tvorbu celosvětových standardů v oblasti regulace a dohledu nad finančním trhem. 8 ČNB: Legislativní základna. Obchodníci s cennými papíry, investiční zprostředkovatele. [online] [cit ]. Dostupné na: _predpisy.html

15 Na evropské úrovni se jedná především o od tři nově vytvořené evropské orgány pro dohled nad finančním trhem. Konkrétně vznikají od začátku roku ESMA (regulace kapitálového trhu), EBA (regulace bank), EIOPA (regulace pojišťoven a penzijních fondů), a ESRB (makroobezřetnostní politika zejména v oblasti systémová rizika), na mezinárodní úrovni pak o IOSCO (oblast kapitálového trhu), IAIS (oblast pojišťovnictví) a IOPS (oblast penzijních plánů). V neposlední řadě se Česká národní banka aktivně podílí na práci vznikající na půdě Basilejského výboru pro bankovní dohled ESMA Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (European Securities and Market Authority) byl zřízen nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES. Od 1. ledna 2011 přebírá ESMA veškeré stávající úkoly od Výboru evropských regulátorů cenných papírů (Committee of European Securities Regulators, CESR) a je jí současně přidělena řada nových úkolů. ESMA má zejména usilovat o - lepší fungování vnitřního trhu, včetně především důkladné, účinné a jednotné úrovně regulace a dohledu, - zajištění integrity, průhlednosti, účinnosti a řádného fungování finančních trhů, - posílení koordinace dohledu na mezinárodní úrovni, - předcházení regulatorní arbitráţi a prosazování rovných podmínek hospodářské soutěţe, - zajištění toho, aby investování a jiná rizika byla vhodně upravena a podléhala řádnému dohledu, - posílení ochrany spotřebitelů, - registrace a dohled nad ratingovými agenturami. 9 ČNB: Mezinárodní aktivity. [online] [cit ]. Dostupné na:

16 Mimo jiné má ESMA podporovat sbliţování dohledu a poskytování poradenství orgánům Unie v oblasti regulace kapitálového trhu, správců alternativních investičních fondů, jakoţ i související otázky správy a řízení společností, auditů a finančního výkaznictví. Hlavním rozhodovacím orgánem ESMA je rada orgánů dohledu, ve které má ČNB svého zástupce. Členy rady orgánů dohledu jsou předseda, vedoucí představitelé vnitrostátních orgánů členských států odpovědných za dohled nad účastníky finančního trhu, jeden zástupce Komise, jeden zástupce Evropské centrální banky, jeden zástupce ESRB a jeden zástupce kaţdého ze dvou ostatních evropských orgánů dohledu. Plnění úlohy orgánu pro cenné papíry a trhy a jemu přidělených úkolů by měla zajistit správní rada sloţená z předsedy a šesti členů rady orgánů dohledu zvolených členy rady orgánů dohledu. ESMA je navenek zastupována předsedou. Řízení ESMA je pak svěřeno výkonnému řediteli IOSCO Mezinárodní organizace sdruţující komise pro cenné papíry (International Organization of Securities Commissions) vznikla v roce 1983 transformací původně americké regionální asociace v mezinárodní instituci. Cílem mezinárodní organizace IOSCO je vzájemná spolupráce při podpoře vysokých standardů regulace s cílem udrţet spravedlivý, efektivní a finančně zdravý kapitálový trh. Prostřednictvím Mnohostranné dohody o spolupráci v rámci Mezinárodní organizace komisí pro cenné papíry z roku IOSCO významně přispěla ke zkvalitnění přeshraničního vymáhání a výměně informací mezi orgány dohledu nad kapitálovým trhem. IOSCO má v současnosti 110 řádných členů (ordinary members), 11 přidruţených členů (associate members) a 73 ostatních členů (affiliate members). Česká národní banka je signatářem (březen 2007) Mnohostranné dohody o spolupráci v rámci Mezinárodní organizace komisí pro cenné papíry. V rámci dohody aktivně spolupracuje s konkrétními státy. Zástupci ČNB se účastní prací zejména v European 10 ČNB: Mezinárodní aktivity. ESMA. [online] [cit ]. Dostupné na:

17 Regional Committee (IOSCO ERC), Emerging Markets Committee (IOSCO EMC) a dále se účastní výroční konference IOSCO MiFID MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) je směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů. V souvislosti s MiFID byla dále přijata: - Směrnice Komise 2006/73/ES ze dne 10. srpna 2006, která zavádí MiFID z hlediska organizačních poţadavků a provozních podmínek investičních podniků a dále vymezuje pojmy pro účely směrnice MiFID - Nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 ze dne 10. srpna 2006, která se zaměřuje na implementaci MiFID z hlediska povinnosti investičních podniků, hlášení obchodů, transparentnosti trhu, přijímání finančních nástrojů k obchodování a vymezuje pojmy pro účely směrnice MiFID Tyto tři evropské právní předpisy spolu tvoří jeden integrální celek, kde MiFID je tzv. rámcovou směrnicí. Implementace MiFID a souvisejících dokumentů v ČR MiFID a směrnice Komise 2006/73/ES je zakotvena do českého práva prostřednictvím národních právních předpisů České republiky, a to především zákonem č. 230/2008 Sb., kterým se novelizoval zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Obsah směrnice a hlavní změny Nová právní úprava rozšiřuje rozsah regulace investičních sluţeb a investičních nástrojů. Hlavní oblasti změn: - nově mezi hlavní investiční sluţby patří také investiční poradenství 11 ČNB: Mezinárodní aktivity. IOSCO. [online] [cit ]. Dostupné na:

18 - mezi deriváty jsou zařazeny prakticky všechny druhy derivátů komoditních a exotických - nově budou v reţimu zákona o podnikání na kapitálovém trhu podléhat také organizátoři komoditních burz, v případě, ţe na nich budou obchodovány komoditní deriváty - upravuje se a rozšiřuje rozsah pravidel, které se týkají činností a hospodaření obchodníka s cennými papíry, MiFID např. stanovuje podrobnější pravidla pro outsourcing činností nebo pro zjišťování a řízení střetu zájmů (za obchodníka s cennými papíry se povaţuje i banka, která má příslušnou licenci, tedy i Česká spořitelna, a.s.) - nová úprava přináší i poměrně velké změny v oblasti organizovaných trhů s investičními nástroji. Vedle regulovaného trhu se např. zavádí tzv. mnohostranný obchodní systém, na který se oproti regulovanému trhu vztahuje méně poţadavků. - podstatně rozsáhlejší neţ doposud je také úprava reţimu pro jednání se zákazníky. MiFID zavádí tzv. kategorizaci zákazníků na profesionální a neprofesionální. Směrnice stanoví, jak kategorizaci provádět, a udává podrobná pravidla při hodnocení investičních sluţeb a investičních nástrojů vhodných pro klienta v dané kategorii. V této souvislosti klade MiFID na obchodníka s cennými papíry vyšší poţadavky při zjišťování informací od zákazníků - detailně popisuje, jakým způsobem klienta informovat, jak nakládat s pokyny zákazníka, jak je zpracovat, atd. - MiFID také upravuje informační povinnosti obchodníka s cennými papíry vůči České národní bance Česko slovenská obchodní banka, a.s.: Informace o směrnici MiFID [online]. [cit ]. Dostupné na:

19 3 Licenční podmínky obchodníka s cennými papíry Obchodník s cennými papíry je subjekt, který působí na kapitálovém trhu, a vykonává zprostředkovatelskou činnost a poskytuje přístup na něj pro své klienty. Stát se snaţí zajistit důvěryhodnost kapitálového trhu, a proto obchodníci podléhají jeho regulaci. Státní regulace je realizovaná Českou národní bankou. Dříve tuto funkci plnila Komise pro cenné papíry, v současné době tuto funkci vykonává ČNB, která svými vyhláškami vytváří právní rámec obchodníka, uděluje povolení k vykonávání činnosti obchodníka a kontroluje dodrţení obchodníkem pravidel dané zákonem. 3.1 Povolení k činnosti Obchodník s cennými papíry nemůţe vykonávat svou činnost bez povolení, které uděluje ČNB. Společnost, která plánuje působit na trhu jako obchodník s cennými papíry, musí podat ţádost o povolení České národní bance, ve které uvede své základní údaje. V ţádosti nesmí chybět údaje o výši základního kapitálu společnosti, popis hlavních a doplňkových investičních sluţbách, které chce poskytovat. ČNB nevydá povolení společnosti, která v ţádosti uvede jenom doplňkové investiční sluţby a ţádnou hlavní. Ţádost nemusí být v českém jazyce, můţe být podaná v originálním znění, ale s úředně ověřeným překladem. Povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry můţe být uděleno pouze akciové společností (klasická akciová společnost a evropská akciová společnost), nebo společnosti s ručením omezením, která má sídlo na území České republiky. Pokud se jedná o akciovou společnost, vydává pouze listinné akcie na jméno nebo zaknihované akcie nebo, pokud se jedná o společnost s ručením omezeným, která má zřízenu dozorčí radu a tato dozorčí rada má takové pravomoci, jako jsou pravomoci dozorčí rady akciové společnosti podle zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a druţstev. 13 Podání ţádosti o udělení povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry je zpoplatněno správním poplatkem ve výši Kč 14, podání ţádosti o změnu povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry podléhá správnímu poplatku ve výši Kč Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu 6, odst., 1, pism. a). 14 Poloţka 66 písm. d) Sazebníku správních poplatků, přílohy zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

20 Na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů Česká národní banka má stanovenou lhůtu na udělení povolení obchodníka s cennými papíry 6 měsíců. Tato lhůta začíná běţet dodáním ţádosti do ČNB. Správní řízení ohledně udělení povolení pro vykonání činnosti obchodníka s cennými papíry můţe být pozastaveno v případě, kdy ţadatel podá ţádost neobsahující předepsané náleţitosti nebo přílohy. V tomto případě Česká národní banka vyzve ţadatele k doplnění nebo opravě ţádosti, a určí lhůtu, ve které musí být doplněná nebo opravena. Pokud ţadatel nedoplní nebo neopraví ţádost v stanovené lhůtě, Česká národní banka správní řízení zastaví. Obchodník s cennými papíry, který má povolení k činnosti od České národní banky, a potřebuje změnit rozsah povolení, například přidat investiční sluţbu, postupuje jako při podání ţádosti na povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry. Pokud ţadatel splní podmínky stanovené právní úpravou, Česká národní banka rozhodne o zrušení stávajícího povolení a vydá nové. Získat povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry není jednoduchá záleţitost a vyţaduje přípravu obsáhlé dokumentace. Česká národní banka vychází vstříc ţadatelům a poskytuje moţnost konzultace s příslušným zaměstnancem ČNB v případě nejasností ohledně ţádosti nebo povinných příloh, jak před podáním ţádosti, tak i v průběhu správního řízení. V dalších kapitolách se zaměříme na náleţitosti, které musí dodrţet obchody s cennými papíry při podání ţádosti o udělení licence, a to především na: - počáteční kapitál, - plán obchodní činnosti, - návrh vnitřních předpisů, - personální předpoklady, - věcné předpoklady. 15 Poloţka 66 písm. e) Sazebníku správních poplatků, přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 Finanční právo Přednáška JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 PRÁVO FINANČNÍHO TRHU Finanční trh Systém subjektů a vztahů mezi nimi, které umožňují shromažďování, soustřeďování (akumulace, agregace)

Více

KATEGORIZACE KLIENTA A VÝSLEDEK DOTAZNÍKU INVESTORA

KATEGORIZACE KLIENTA A VÝSLEDEK DOTAZNÍKU INVESTORA KATEGORIZACE KLIENTA A VÝSLEDEK DOTAZNÍKU INVESTORA KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ 1. Internetová adresa Banky, na které jsou umístěny veškeré informace poskytované Bankou, na které odkazuje tato Smlouva: http://www.kb.cz.

Více

Finanční trhy Primární trh Sekundární trh Organizovaný trh Burzovní trh

Finanční trhy Primární trh Sekundární trh Organizovaný trh Burzovní trh Finanční trhy Umožňuje přelévání volných finančních zdrojů. Je neoddělitelnou součástí tržního systému. Na finančním trhu se soustřeďuje nabídka a poptávka peněz a kapitálu Finanční trhy dělíme podle toho,

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Informace o pravidlech provádění pokynů

Informace o pravidlech provádění pokynů Informace o pravidlech provádění pokynů 1. Rozsah předmětu Za účelem dosažení nejlepšího možného výsledku při poskytování investičních služeb zákazníkům zavedla společnost Patria Finance, a.s. ( Patria

Více

IV. Mezinárodní konference EFPA ČR: Honorované poradenství výhoda pro poradce nebo pro klienta? Prováděcí předpisy k ZPKT/MiFID II, ZDP a ZÚS

IV. Mezinárodní konference EFPA ČR: Honorované poradenství výhoda pro poradce nebo pro klienta? Prováděcí předpisy k ZPKT/MiFID II, ZDP a ZÚS IV. Mezinárodní konference EFPA ČR: Honorované poradenství výhoda pro poradce nebo pro klienta? Prováděcí předpisy k ZPKT/MiFID II, ZDP a ZÚS JUDr. Dr. Vít Ossendorf, Ph.D., LL.M. ČNB 30. 9. 2015 Přehled

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ OBCHODŮ S CENNÝMI PAPÍRY KOLEKTIVNÍHO

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ OBCHODŮ S CENNÝMI PAPÍRY KOLEKTIVNÍHO SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ OBCHODŮ S CENNÝMI PAPÍRY KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ PŘÍLOHA Č. 1 INFORMACE O SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH, KATEGORIE KLIENTA A VÝSLEDEK DOTAZNÍKU INVESTORA Ustanovení pro všechny klienty 1.

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy Zákon o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Částka 74. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Částka 74. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu Strana 3446 Sbírka zákonů č. 230 / 2008 230 ZÁKON ze dne 5. června 2008, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Více

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace )

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) ÚVOD Tento dokument obsahuje informaci o principech a zásadách ( principy ) provádění pokynů klientů při poskytování

Více

Srovnání dopadů dle typu fondu

Srovnání dopadů dle typu fondu Srovnání dopadů dle typu fondu (Komparace hlavních institutů české regulace a regulace dle typu fondu) Fondy kolektivního investování Oprávněnost rozhodný limit n/a povinnost disponovat povolení bez ohledu

Více

Věstník ČNB částka 17/2011 ze dne 30. prosince 2011. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 19. prosince 2011

Věstník ČNB částka 17/2011 ze dne 30. prosince 2011. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 19. prosince 2011 Třídící znak 2 2 3 1 1 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 19. prosince 2011 k některým požadavkům, které souvisí s transformací penzijního fondu Česká národní banka tímto úředním sdělením

Více

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 Třídící znak 2 0 1 1 5 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 k některým ustanovením zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech týkajícím se jednotné licence

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu neoficiální znění

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu neoficiální znění Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu neoficiální znění Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 377/2005

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 112 Rozeslána dne 19. září 2008 Cena Kč 97, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 112 Rozeslána dne 19. září 2008 Cena Kč 97, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 112 Rozeslána dne 19. září 2008 Cena Kč 97, O B S A H : 346. Úplné znění zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, jak vyplývá z pozdějších

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu

o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu 215/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. června 2012 o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu Česká národní banka stanoví podle 170 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém

Více

POSTUPY ZJIŠŤOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

POSTUPY ZJIŠŤOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ POSTUPY ZJIŠŤOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Společnost ATLANTIK finanční trhy, a. s. (dále jen ATLANTIK FT ), v souladu s ustanovením 12 písm. b) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve

Více

Politika střetu zájmů

Politika střetu zájmů RSJ a.s., se sídlem Praha 1, Malá Strana, Tržiště 366/13, PSČ 11800, IČ: 008 84 855, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 14743 (dále jen Obchodník ) tímto v

Více

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY (Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech vs. Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování) původní Obsah změněné pasáže

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu Finanční investování

Metodický list pro první soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu Finanční investování Metodický list pro první soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu Finanční investování Název tématického celku: Tendence ve vývoji systémů kapitálových trhů ve světě Cíl: Cílem studia je

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XI. Podmínky přijetí ETF k obchodování na Regulovaný trh burzy

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XI. Podmínky přijetí ETF k obchodování na Regulovaný trh burzy BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XI. Podmínky přijetí ETF k obchodování na Regulovaný trh burzy Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Tato pravidla upravují podmínky přijetí Exchange traded funds (dále jen ETF ) k obchodování

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

Současné výzvy v oblasti regulace a dohledu nad finančním trhem v EU

Současné výzvy v oblasti regulace a dohledu nad finančním trhem v EU Současné výzvy v oblasti regulace a dohledu nad finančním trhem v EU Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovnírady ČNB Strategie Evropa 2020: novévýzvy, příležitosti a hrozby pro ekonomiku EU 22. září2010

Více

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní fond, a. s. (dále jen Fond ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5- Smíchov, IČO 6307 8074 je zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

Věstník ČNB částka 9/2009 ze dne 25. června 2009. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 16. června 2009

Věstník ČNB částka 9/2009 ze dne 25. června 2009. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 16. června 2009 Třídící znak 2 1 2 0 9 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 16. června 2009 k rozsahu potřebných znalostí osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry a další osoby své činnosti I.

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

NÁVRH. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.

NÁVRH. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb. NÁVRH VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb.,

Více

Komerční bankovnictví v České republice

Komerční bankovnictví v České republice Vysoká škola ekonomická v Praze Komerční bankovnictví v České republice Stanislava Půlpánová 2007 Obsah Obsah Uvod 9 1. Finanční systém 11 1.1 Banky jako součást FSI 11 1.2 Regulace finančního systému

Více

Státní dozor v pojišťovnictví

Státní dozor v pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Regulaci pojistného trhu provádí státní dozor. Většinou ve formě instituce, která je samostatná a přímo podřízená vládě nebo v rámci některého z ministerstev, institut dozoru

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník zákazníka se sepisuje pro zjištění přiměřenosti investování zákazníka do speciálního podílového fondu nemovitostí ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP

Více

Opatření k omezení střetu zájmů Patria Finance, a.s.

Opatření k omezení střetu zájmů Patria Finance, a.s. Opatření k omezení střetu zájmů Patria Finance, a.s. 1. Rozsah a definice Patria, člen skupiny KBC, poskytuje hlavní i doplňkové investiční služby ve vztahu k různým finančním nástrojům. Pro zjišťování

Více

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s. Slunná 25 162 00 Praha 6 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s., identifikační číslo 492 41 699, se sídlem Praha 6, Slunná 547/25 (dále jen společnost,

Více

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ SPOLEČNOSTI. WOOD & Company investiční společnost, a.s. ("WOODIS")

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ SPOLEČNOSTI. WOOD & Company investiční společnost, a.s. (WOODIS) PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ SPOLEČNOSTI WOOD & Company investiční společnost, a.s. ("WOODIS") V Praze dne 30. května 2014 Čl. 1 Úvodní ustanovení V rámci své podnikatelské činnosti WOODIS obhospodařuje

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 5 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 4 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POŽADAVKY NA KAPITÁL INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ Česká národní banka podle 18e odst. 1 zákona

Více

256/2004 Sb. ZÁKON. Strana 1 / 311. ze dne 14. dubna 2004 o podnikání na kapitálovém trhu

256/2004 Sb. ZÁKON. Strana 1 / 311. ze dne 14. dubna 2004 o podnikání na kapitálovém trhu 256/2004 Sb. ZÁKON ze dne 14. dubna 2004 o podnikání na kapitálovém trhu Změna: 635/2004 Sb. Změna: 179/2005 Sb. Změna: 377/2005 Sb. Změna: 56/2006 Sb., 62/2006 Sb. Změna: 57/2006 Sb., 70/2006 Sb. Změna:

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Obsah: Základní informace o právní úpravě IS a IF, Investiční společnosti

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKA 141/2011 Sb. ze dne 13. května 2011, o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických

Více

Věstník ČNB částka 12/2009 ze dne 2. října 2009. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 18. září 2009

Věstník ČNB částka 12/2009 ze dne 2. října 2009. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 18. září 2009 Třídící znak 2 1 6 0 9 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 18. září 2009 k povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry I. Působnost a účel 1. Toto úřední sdělení se týká povolení k činnosti

Více

Ekonomika subjektů finančních služeb

Ekonomika subjektů finančních služeb VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Ekonomika subjektů finančních služeb Podmínky podnikání obchodníka s cennými papíry Nevolová Kristýna Švábová Miroslava Bayerová Tereza Magisterské studium, 1. Ročník

Více

b) čtvrtletně apředkládá do 45 kalendářních dnů po

b) čtvrtletně apředkládá do 45 kalendářních dnů po Strana 7038 Sbírka zákonů č. 433 / 2009 433 VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009 ozpůsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny Česká národní banka stanoví podle 136 odst. 1 písm.

Více

Informace o HighSky Brokers, a. s.

Informace o HighSky Brokers, a. s. Informace o HighSky Brokers, a. s. 1. Právní informace týkající se HighSky Brokers, a.s. HighSky Brokers, a.s., sídlem Vodičkova 710/31, Praha 1, 110 00, IČ: 247 10 164, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech. Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka

ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech. Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka Základní informace Účinnost od 19. srpna 2013 Transpoziční charakter =>

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

VYHLÁŠKA ze dne 4. května 2004, o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí

VYHLÁŠKA ze dne 4. května 2004, o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí 307 VYHLÁŠKA ze dne 4. května 2004, o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 zákona č. 6/1993

Více

1. Údaje o společnosti

1. Údaje o společnosti Člen a akcionář Burzy cenných papírů Praha Člen České asociace obchodníků s cennými papíry INFORMAČNÍ POVINNOST DLLE PŘÍÍLLOHY Č.. 24 K VYHLLÁŠCE Č.. 123//2007 SB.. společnosti CAPITAL PARTNERS a.s. SE

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

vyhlášky o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

vyhlášky o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance ODŮVODNĚNÍ vyhlášky o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance I. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované

Více

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1 Nemovitostní fondy v roce 2009 www.apogeo.cz 1 Úvod / ZÁKON 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 337/2005 Sb., zákon č. 57/2006 Sb., zákon č. 70/2006 Sb., zákon

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. 145/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti, důchodového fondu a účastnického fondu A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti

Více

OBSAH PŘÍLOHY STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12

OBSAH PŘÍLOHY STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12 ATLANTA SAFE a.s. OBSAH STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12 STRATEGICKÉ CÍLE PRO ROK 2015 12 ÚDAJE O DŮLEŽITÝCH

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF poř. č. 16 I. Název legislativního úkolu návrh zákona o kolektivním investování Předkladatel Spolupřed- kladatel 1 Stanovený termín předložení vládě Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF -- 08.12

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ

Více

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 2.2.2013

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry vyžadovaný v souladu s 15h a 15i zákona o podnikání na kapitálovém trhu Upozornění pro zákazníky: Vyplnění tohoto dotazníku je dobrovolné.

Více

Částka 8 Ročník 2003. Vydáno dne 17. června 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 8 Ročník 2003. Vydáno dne 17. června 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 8 Ročník 2003 Vydáno dne 17. června 2003 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 10. Úřední sdělení České národní banky ze dne 16. června 2003 o způsobu provádění operací České národní banky na peněžním trhu

Více

OBSAH. návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování ČÁST DRUHÁ STANDARDNÍ FOND

OBSAH. návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování ČÁST DRUHÁ STANDARDNÍ FOND I OBSAH III. návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 1 ČÁST DRUHÁ STANDARDNÍ FOND Hlava I Obecná ustanovení 2 3 Hlava II

Více

Věstník ČNB částka 6/2007 ze dne 12. února 2007

Věstník ČNB částka 6/2007 ze dne 12. února 2007 Třídící znak 1 0 1 0 7 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 1 ZE DNE 6. ÚNORA 2007 K VNITŘNÍMU ŘÍDICÍMU A KONTROLNÍMU SYSTÉMU SPOŘITELNÍHO A ÚVĚRNÍHO DRUŽSTVA PRO OBLAST PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ

Více

Informace o HighSky Brokers, a. s.

Informace o HighSky Brokers, a. s. Informace o HighSky Brokers, a. s. 1. Právní informace týkající se HighSky Brokers, a.s. HighSky Brokers, a.s., sídlem Vodičkova 710/31, Praha 1, 110 00, IČ: 247 10 164, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci

CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci Popisná část pololetní zprávy: Jmenování likvidátora CONSUS investiční fond, a. s. v stoupil na základě usnesení valné hromady ze dne 30. 12. 2003 dnem 1. 1. 2004

Více

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Základní informace Datum Informace ke dni 31.12.2009 Investiční společnost IČO Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Investiční společnost Dne Zpracovatel

Více

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ 57 ZÁKON ze dne 2. února 2006 o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných

Více

Ekonomika a řízení bank. zimní semestr 2007. Regulace bank. Přednáška 10

Ekonomika a řízení bank. zimní semestr 2007. Regulace bank. Přednáška 10 Ekonomika a řízení bank zimní semestr 2007 Regulace bank Přednáška 10 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra financí a finančních služeb telefon: 210 088 830 Bořivoj Pražák UČO 5947 borivoj.prazak@mymail.cz

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku

Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku Příloha č. 20 Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku A. Vypořádací riziko Konverzní faktory pro

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. /2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti přijaté

Více

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 32002R1606 http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=celex:32002r1606:cs:html Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19.

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond.

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond. Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a.s., ŠKODA - otevřený podílový fond: 1. V celém

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 138 Rozeslána dne 10. prosince 2009 Cena Kč 63, O B S A H : 433. Vyhláška o způsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny 434.

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obsah směrnice: I. Obecná část II. Vnitřní kontrolní systém III. Řídící kontrola

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

STANOVISKO č. STAN/19/2004 ze dne 8. 12. 2004

STANOVISKO č. STAN/19/2004 ze dne 8. 12. 2004 STANOVISKO č. STAN/19/2004 ze dne 8. 12. 2004 K některým otázkám zakládání a investování speciálních fondů nemovitostí podle Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, předvídá vznik speciálních

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 31. května 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o finančních konglomerátech ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VYHLÁŠKA. ze dne 31. května 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o finančních konglomerátech ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 347 VYHLÁŠKA ze dne 31. května 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o finančních konglomerátech Česká národní banka stanoví podle 34 k provedení 21 odst. 5, 22 odst. 6, 24 odst. 2, 25 odst.

Více

319/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 25. května 2006

319/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 25. května 2006 319/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. května 2006 o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory, a o změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 27. března 2006. o poctivé prezentaci investičních doporučení

VYHLÁŠKA. ze dne 27. března 2006. o poctivé prezentaci investičních doporučení 114 VYHLÁŠKA ze dne 27. března 2006 o poctivé prezentaci investičních doporučení Komise pro cenné papíry stanoví podle 199 odst. 2 písm. s) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění

Více

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŢE FINANČNÍ GRAMOTNOST Čl. 1 Povaha a cíl soutěţe Finanční gramotnost (1) Soutěţ Finanční gramotnost (dále téţ jen soutěţ

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti IMPERIUM FINANCE

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více