Regulace obchodníků s cennými papíry

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regulace obchodníků s cennými papíry"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Financí a ekonomie Regulace obchodníků s cennými papíry Diplomová práce Autor: Oleksandr Kryvshych Finance Vedoucí práce: JUDr. Dr. Vít Ossendorf, Ph.D., LL.M. Praha Červen 2014

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen/a se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze, dne Oleksandr Kryvshych

3 Anotace Diplomová práce Regulace obchodníků s cennými papíry obsahuje vysvětlení pojmů obchodníka s cennými papíry, popis právní regulace obchodníka na několika stupních, od zaloţení aţ po zrušení. Na konci diplomové práce je krátká analýza současné regulace. Klíčova slova: obchodník s cennými papíry, regulovaný trh, licence obchodníka, investiční sluţby Annotation The dissertation "Regulation of securities traders explanations of terms a securities trader, merchant description of the legal regulation at several levels, from foundation to cancel. At the end of the dissertation is a brief analysis of the current regulation. Key words: securities traders, regulated market, license merchant, investment services

4 Obsah 1 Funkce obchodníka s cennými papíry na kapitálovém trhu Kapitálový trh Obchodník s cennými papíry Evropská regulace obchodníka s cennými papíry Právní úprava Evropská regulace ESMA IOSCO MiFID Licenční podmínky obchodníka s cennými papíry Povolení k činnosti Počáteční kapitál Obchodníci s cennými papíry, kteří podléhají povinnosti dodržovat kapitálovou přiměřenost Obchodníci s cennými papíry, kteří jsou povinni mít počáteční kapitál bez povinnosti dodržovat kapitálovou přiměřenost Plán obchodní činnosti Návrh vnitřních předpisů Návrh pravidel pro jednání se zákazníkem Personální předpoklady Věcné předpoklady Ovládání obchodníka s cennými papíry Pravidla obezřetného poskytování investičních sluţeb Řídicí a kontrolní systém Organizační uspořádání Administrativní a účetní postupy Pravidla pro uzavírání osobních obchodů Pravidla sdružování pokynů a obchodů zákazníků Systém řízení rizik Pravidla vnitřní kontroly Deník obchodníka s cennými papíry Omezení střetů zájmů Majetek zákazníka... 49

5 4.5 Personální vybavení obchodníka s cennými papíry Osoba jednající se zákazníkem Investiční makléř Obhospodařovatel portfolia a investiční poradce Osoby vykonávající řízení rizik a vnitřní kontrolu Jednání obchodníka s cennými papíry ve vztahu k zákazníkům Informování zákazníků Vyžadování informací od zákazníků Garanční fond Účel a funkce fondu Poskytování náhrady z fondu Struktura fondu Zrušení a zánik obchodníků s cennými papíry Odejmutí povolení Nucená správa Analýza regulace obchodníků s cennými papíry... 65

6 Úvod Docela intensivně se v poslední době vyvíjí kapitálový trh. Běţný člověk se ke kapitálovému trhu nedostane. Má moţnost investovat na něm jenom prostřednictvím obchodníka s cennými papíry. Investor při vyuţití sluţeb obchodníka s cennými papíry mu svěřuje svůj majetek. Pro lepší ochranu majetku zákazníka existuje regulace obchodníků s cennými papíry. Hlavním cílem regulace je chránit zájmy zákazníků, které vyuţívají sluţeb obchodníka s cennými papíry a zvyšovat důvěru investorů v kapitálový trh a v obchodníky. Hlavním cílem mé práce je provést analýzu současné situace regulace obchodníků s cennými papíry, popsat podmínky získání licence, pravidla poskytování investičních sluţeb a zánik obchodníka s cennými papíry. Ve své práci se pokusím dostupně popsat, jak a kým se reguluje obchodník s cennými papíry, jaká pravidla musí dodrţet pro získání povolení obchodníka, pravidla která se musí dodrţovat pro řádný výkon funkce obchodníka s cennými papíry, jaké jsou moţností zániku obchodníka. Během práce a na závěr provedu analýzu současné regulace.

7 1 Funkce obchodníka s cennými papíry na kapitálovém trhu Moje diplomová práce je o regulaci obchodníků s cennými papíry. K vypracování své diplomové práce jsem pouţil metodiku shromaţďování informací a dat z nejrůznějších zdrojů, především zákonů České republiky a vyhlášek České národní banky, které jsem postupně popsal a zanalyzoval. Začít svoji práci bych chtěl z popsání funkce obchodníka s cennými papíry, jeho funkci na kapitálovém trhu a vysvětlit co to je vůbec kapitálový trh. 1.1 Kapitálový trh Kapitálový trh je trhem dlouhodobých finančních instrumentů, přičemţ jako kritérium dlouhodobosti se zpravidla uvádí splatnost delší neţ 1 rok. Jako na kaţdém segmentu finančního trhu se zde střetávají přebytkové a deficitní jednotky, mezi které však téměř vţdy vstupují finanční zprostředkovatelé. Za instrumenty kapitálového trhu, na jejichţ základě dochází k přemísťování kapitálu, lze povaţovat: - Investiční cenné papíry (akcie, dluhopisy a cenné papíry opravňující k nabytí cenných papírů např. depozitní certifikáty), - Cenné papíry vydané fondem kolektivního investování, - Deriváty (tedy opce a finanční termínované smlouvy, které umoţňují přenos rizika např. futures, swapy atp.). 1 1 NÝVLTOVÁ, Romana a Mária REŢŇÁKOVÁ. Mezinárodní kapitálové trhy. Praha: GRADA Publishing, a.s., ISBN S. 12

8 Kapitálový trh je také nazýván trhem cenných papíru. Můţeme ho znázornit graficky: Kapitálový trh Sekundární Primární Veřejný Neveřejný Veřejný Neveřejný Neorganizovaný Organizovaný Mimoburzovní Burzovní Primární (prvotní) trh cenných papírů je ta část kapitálového trhu, kde se prodávají emitované cenné papíry svým prvním majitelům. Emisi cenného papíru lze na tomto trhu umístit veřejnou nebo neveřejnou nabídkou prodeje. Ve veřejné nabídce se nová emise cenného papíru prodá nejdříve prostředníku, např. bance, který ji nabídne veřejnosti, nebo jsou cenné papíry nabízeny veřejností přímo emitentem. V neveřejné nabídce se emise prodává předem vytypovaným zájemcům. Sekundární (druhotný) trh cenných papírů je ta část kapitálového trhu, kde se prodávají jiţ emitované cenné papíry. Koupě a prodeje cenných papírů na něm probíhají za trţní (proměnlivou) cenu. Sekundární trh se uskutečňuje buď na organizovaných trzích, nebo mimo organizované trhy. 2 Sekundární veřejný trh Veřejný sekundární neorganizovaný trh bývá označován jako trh OTC (over-thecounter market). Značná část obíhajících cenných papíru je obchodována právě na OTC trhu a to prostřednictvím bank nebo soukromých makléřů. Veřejný sekundární organizovaný trh, jak plyne z názvu, je někým organizovaný. Nabídku a poptávku po cenných papírech na takovém trhu organizuje licencovaný subjekt, 2 SEKERA, Bohuslav. Cenné papíry a kapitálový trh. Praha: Profess, ISBN S.20

9 který se řídí stanovenými pravidly, předpisy a platnou legislativou. Tento trh se dál dělí na burzovní a mimoburzovní. Cenné papíry, které splňují podmínky pro připuštění k burzovnímu obchodu, se obchodují na burzovním trhu, na kterém se obchoduje s nejbonitnějšími cennými papíry. V České republice existuje jediný burzovní trh, jehoţ organizátorem je akciová společnost Burza cenných papíru Praha (BCPP). Burzy jsou zaloţené na členském principu a přístup na ně mají pouze vybrané instituce nebo osoby. Cenné papíry, které nesplňují podmínky, se obchodují na mimoburzovním trhu. V České republice probíhá mimoburzovní trh v rámci RM-Systému, jejímţ provozovatelem je skupina Fio. RM-Systém je zaloţen na zákaznickém principu, jednotliví zákazníci na něj tedy mohou vstoupit bez jakéhokoliv zprostředkování. Předpokladem je registrace na obchodním místě RM-Systému a zaloţení účtu ve Středisku cenných papírů. 3 Investor, který chce investovat prostředky na kapitálovém trhu, můţe vyuţit podílové nebo investiční fondy, získat akcie podílového fondu a přenechat správu investovaní prostředku na portfolio manaţera, který za správu inkasuje dohodnutou odměnu. Manaţer portfolia je vázán statutem podílového nebo investičního fondu a tak nemá absolutní volnost v rozhodnutí kam investovat. Další moţnosti pro investora, který chce investovat na kapitálovém trhu, je vyuţit sluţeb obchodníka s cennými papíry. Obchodník s cennými papíry za předem domluvenou odměnu pomocí makléře na ţádost klienta zprostředkuje obchod na kapitálovém trhu. Dále se zaměříme na obchodníka s cennými papíry. 3 NÝVLTOVÁ, Romana a Mária REŢŇÁKOVÁ. Mezinárodní kapitálové trhy. Praha: GRADA Publishing, a.s., ISBN S. 15

10 1.2 Obchodník s cennými papíry Dle 5 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu obchodník s cennými papíry je právnická osoba, která poskytuje investiční sluţby na základě povolení České národní banky k činnosti obchodníka s cennými papíry. Úkolem obchodníka s cennými papíry je zprostředkování svým klientům přístup na kapitálový trh. Mezi klienty obchodníka mohou patřit jak investoři, tak i emitenti cenných papíru. Většina obchodníku s cennými papíry nabízí svým klientům kromě přístupu na českou burzu také přístup na různé zahraniční burzy. Jak uţ bylo řečeno výše, ne kaţdý má přístup k burzovnímu trhu, ale můţe ho získat po uzavření komisionářské smlouvy s obchodníkem s cennými papíry. Sluţby, které poskytuje obchodník s cennými papíry, se nazývají investiční sluţby, a dělí se na hlavní a doplňkové investiční sluţby. Hlavní investiční služby jsou: - Přijímaní a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, - Provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka, - Obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, - Obhospodařování majetku zákazníka, je-li jeho součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání, - Investiční poradenství týkající se investičních nástrojů, - Provozování mnohostranného obchodního systému, - Upisování nebo umisťování investičních nástrojů se závazkem jejich upsání, - Umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání. 4 Doplňkové investiční služby jsou: - Úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících sluţeb, - Poskytování úvěru nebo půjčky zákazníkovi za účelem umoţnění obchodu s investičním nástrojem, na němţ se poskytovatel úvěru nebo půjčky podílí, - Poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakoţ i poskytování porad a sluţeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků, 4 Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu 4, odst., 2.

11 - Poskytování investičních doporučení a analýz investičních příleţitostí nebo podobných obecných doporučení týkajících se obchodování s investičními nástroji, - Provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních sluţeb, - Sluţby související s upisováním nebo umisťováním investičních nástrojů. 5 Z výše uvedeného můţeme posoudit, ţe obchodník s cennými papíry muţe poskytovat celou řádu různých investičních sluţeb, ale můţe je poskytovat jenom na základě povolení od České národní banky. Povolením pro obchodníka s cennými papíry se budu zabývat v další části této práci. Jakákoliv investiční sluţba, kterou můţe poskytovat obchodník s cennými papíry, je vázaná na určitý investiční nástroj, to znamená, ţe obchodník s cennými papíry muţe poskytovat investiční sluţbu jenom k určitému investičnímu nástroji. Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu vymezuje tyto nástroje: - Investiční cenné papíry, - Cenné papíry kolektivního investováni, - Nástroje peněţního trhu, - Nástroje umoţňující přenos úvěrového rizika, - Finanční rozdílové smlouvy, - Opce, futures, swapy, forwardy. 6 V České republice působí celá řada obchodníku s cennými papíry, mezi které patří bankovní i nebankovní instituce. Mezi nimi je několik zásadních rozdílu z hlediska regulace. Bankovní regulace je zaměřena na ochranu finančního systému jako celku. Snaţí se nedopustit situace, kdy banka není schopná dostát svým závazkům, coţ můţe vést k panice v celém bankovním sektoru a k úpadku banky nebo několika bank. Na rozdíl od bank úpadek obchodníka není tak velkou hrozbou pro fungovaní finančního systému. Obchodník s cennými papíry musí oddělovat vlastní prostředky od prostředků klienta a prostředky klienta se nikdy nestávají majetkem obchodníka. Regulace obchodníka je především zaměřena na ochranu zákaznického majetku. 5 Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu 4, odst., 3. 6 Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu 3, odst., 1.

12 2 Evropská regulace obchodníka s cennými papíry Důvěryhodnost a stabilita kapitálového trhu je jednou ze základních podmínek pro fungování ekonomiky. Tuto důvěryhodnost a stabilitu nelze zajistit pouze trţními mechanismy, proto je činnost účastníků kapitálového trhu regulována řadou omezujících a přikazujících pravidel, především v podobě právních předpisů (tzv. regulace kapitálového trhu). Dohled nad dodrţováním těchto pravidel a vyvozování důsledků z jejich porušení je pak nazýván dohledem nad kapitálovým trhem. Při výkonu dohledu nad kapitálovým trhem ČNB posiluje důvěru investorů a emitentů investičních nástrojů v kapitálový trh zejména tím, ţe přispívá k ochraně investorů a rozvoji kapitálového trhu a podporuje osvětu v této oblasti. Pod tímto obecně definovaným posláním se rozumí především podpora zdravého rozvoje a transparentnosti kapitálového trhu, trţní disciplíny a konkurenceschopnosti poskytovatelů sluţeb na kapitálovém trhu, předcházení systémovým krizím, podpora emisních aktivit, ochrana investorů a klientů a posilování důvěry veřejnosti v kapitálový trh. Cílem dohledu nad kapitálovým trhem není zabránit selhání kaţdého jednotlivého poskytovatele sluţeb na kapitálovém trhu nebo jednotlivého emitenta, nahrazovat činnost soudů a arbitráţí při rozhodování o soukromoprávních vztazích mezi poskytovateli sluţeb a jejich zákazníky ani nahrazovat funkci orgánů činných v trestním řízení. Orgány poskytovatele sluţeb na kapitálovém trhu nebo emitenta odpovídají za funkčnost vnitřních kontrolních mechanismů a řízení rizik. V sektoru kolektivního investování jsou významné kontrolní pravomoci svěřeny depozitáři fondu kolektivního investování, avšak i činnost depozitáře podléhá dohledu ČNB. Dohled nad kapitálovým trhem provádí následnou kontrolu zaměřenou na dodrţování stanovené regulace. Dohled nemůţe sám o sobě zabránit uzavření ztrátových obchodů, porušení pravidel transparence či jednání se zákazníky, je však povinen při zjištění nedostatků zasáhnout svými nástroji, kterými můţe být i odnětí povolení k činnosti nebo zavedení nucené správy. Smyslem uvedených veřejnoprávních opatření je ochrana finančního trhu jako celku a omezení moţnosti výskytu obdobného protiprávního jednání v budoucnosti. Podle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance dohled nad kapitálovým trhem zahrnuje rozhodování o ţádostech o udělení licencí, povolení, registrací a předchozích souhlasů podle zvláštních právních předpisů, kontrolu dodrţování podmínek stanovených udělenými licencemi a povoleními, kontrolu dodrţování zákonů, k jejichţ kontrole je ČNB zmocněna zákonem nebo zvláštními právními předpisy, kontrolu dodrţování vyhlášek a

13 opatření vydaných ČNB, získávání informací potřebných pro výkon dohledu a jejich vymáhání, ověřování jejich pravdivosti, úplnosti a aktuálnosti, ukládání opatření k nápravě a sankcí a řízení o správních deliktech a přestupcích. Regulace kapitálového trhu stanoví rámec pro podnikání poskytovatelů sluţeb na kapitálovém trhu. Činnost účastníků kapitálového trhu je upravena zejména zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů. Na základě zmocnění v těchto zákonech ČNB vydává vyhlášky, které stanoví zejména bliţší podmínky pro vstup na kapitálový trh, obezřetnostní pravidla, pravidla jednání s investory a klienty a pravidla trţní transparence Právní úprava Oblast regulace finančních trhů upravuje celá řada právních předpisů, zaměřím se na kapitálový trh a vymezím právní předpisy, které se přímo týkají obchodníka s cennými papíry. Zákony a přímo závazné předpisy EU - Zákon č.256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu - Zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu - Prováděcí nařízení č. 1287/2006 ke směrnici o trzích s finančními nástroji - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového selhání a jeho prováděcí nařízení o Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 827/2012 o Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 918/2012 o Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 919/ Nařízení o obezřetnostních poţadavcích a jeho prováděcí nařízení - Nařízení Komise k provedení Směrnice č. 2013/36/EU (CRD IV) 7 ČNB: Regulace a dohled nad kapitálovým trhem. [online] [cit ]. Dostupné na:

14 Vyhlášky a opatření ČNB - Vyhláška č. 23/2014 Sb., o výkonu činností bank, spořitelních a úvěrních druţstev a obchodníků s cennými papíry - Vyhláška č. 231/2009 Sb., o náleţitostech a způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry a náleţitostech a způsobu vedení evidence investičního zprostředkovatele - Vyhláška č. 233/2009 Sb., o ţádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob - Vyhláška č. 303/2010 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních sluţeb - Vyhláška č. 276/2010 Sb., o předkládání výkazů a dalších informací obchodníky s cennými papíry České národní bance - Vyhláška č. 427/2013 Sb., o předkládání výkazů obchodníky s cennými papíry České národní bance - Vyhláška č. 143/2009 Sb., o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnost - Vyhláška č. 58/2006 Sb., o způsobu vedení samostatné evidence investičních nástrojů a evidence navazující na samostatnou evidenci, ve znění pozdějších předpis Evropská regulace Dne 13. prosince 2002 roku na zasedání Evropské rady bylo rozhodnuto o přijetí České republiky do Evropské unie k 1. květnu Česká republika po vstupu do Evropské unie musela přijmout 9 směrnic upravující a zavádějící podmínky pro integraci finančních trhů. Po vstupu do Evropské unie Česká národní banka zůstala orgánem dohledu nad finančním trhem České republiky, stala se členem mnoha evropských orgánů a institucí, zapojila se do činností mezinárodních organizací, podílí se na vytváření jednotného evropského trhu, ovlivňuje tvorbu celosvětových standardů v oblasti regulace a dohledu nad finančním trhem. 8 ČNB: Legislativní základna. Obchodníci s cennými papíry, investiční zprostředkovatele. [online] [cit ]. Dostupné na: _predpisy.html

15 Na evropské úrovni se jedná především o od tři nově vytvořené evropské orgány pro dohled nad finančním trhem. Konkrétně vznikají od začátku roku ESMA (regulace kapitálového trhu), EBA (regulace bank), EIOPA (regulace pojišťoven a penzijních fondů), a ESRB (makroobezřetnostní politika zejména v oblasti systémová rizika), na mezinárodní úrovni pak o IOSCO (oblast kapitálového trhu), IAIS (oblast pojišťovnictví) a IOPS (oblast penzijních plánů). V neposlední řadě se Česká národní banka aktivně podílí na práci vznikající na půdě Basilejského výboru pro bankovní dohled ESMA Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (European Securities and Market Authority) byl zřízen nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES. Od 1. ledna 2011 přebírá ESMA veškeré stávající úkoly od Výboru evropských regulátorů cenných papírů (Committee of European Securities Regulators, CESR) a je jí současně přidělena řada nových úkolů. ESMA má zejména usilovat o - lepší fungování vnitřního trhu, včetně především důkladné, účinné a jednotné úrovně regulace a dohledu, - zajištění integrity, průhlednosti, účinnosti a řádného fungování finančních trhů, - posílení koordinace dohledu na mezinárodní úrovni, - předcházení regulatorní arbitráţi a prosazování rovných podmínek hospodářské soutěţe, - zajištění toho, aby investování a jiná rizika byla vhodně upravena a podléhala řádnému dohledu, - posílení ochrany spotřebitelů, - registrace a dohled nad ratingovými agenturami. 9 ČNB: Mezinárodní aktivity. [online] [cit ]. Dostupné na:

16 Mimo jiné má ESMA podporovat sbliţování dohledu a poskytování poradenství orgánům Unie v oblasti regulace kapitálového trhu, správců alternativních investičních fondů, jakoţ i související otázky správy a řízení společností, auditů a finančního výkaznictví. Hlavním rozhodovacím orgánem ESMA je rada orgánů dohledu, ve které má ČNB svého zástupce. Členy rady orgánů dohledu jsou předseda, vedoucí představitelé vnitrostátních orgánů členských států odpovědných za dohled nad účastníky finančního trhu, jeden zástupce Komise, jeden zástupce Evropské centrální banky, jeden zástupce ESRB a jeden zástupce kaţdého ze dvou ostatních evropských orgánů dohledu. Plnění úlohy orgánu pro cenné papíry a trhy a jemu přidělených úkolů by měla zajistit správní rada sloţená z předsedy a šesti členů rady orgánů dohledu zvolených členy rady orgánů dohledu. ESMA je navenek zastupována předsedou. Řízení ESMA je pak svěřeno výkonnému řediteli IOSCO Mezinárodní organizace sdruţující komise pro cenné papíry (International Organization of Securities Commissions) vznikla v roce 1983 transformací původně americké regionální asociace v mezinárodní instituci. Cílem mezinárodní organizace IOSCO je vzájemná spolupráce při podpoře vysokých standardů regulace s cílem udrţet spravedlivý, efektivní a finančně zdravý kapitálový trh. Prostřednictvím Mnohostranné dohody o spolupráci v rámci Mezinárodní organizace komisí pro cenné papíry z roku IOSCO významně přispěla ke zkvalitnění přeshraničního vymáhání a výměně informací mezi orgány dohledu nad kapitálovým trhem. IOSCO má v současnosti 110 řádných členů (ordinary members), 11 přidruţených členů (associate members) a 73 ostatních členů (affiliate members). Česká národní banka je signatářem (březen 2007) Mnohostranné dohody o spolupráci v rámci Mezinárodní organizace komisí pro cenné papíry. V rámci dohody aktivně spolupracuje s konkrétními státy. Zástupci ČNB se účastní prací zejména v European 10 ČNB: Mezinárodní aktivity. ESMA. [online] [cit ]. Dostupné na:

17 Regional Committee (IOSCO ERC), Emerging Markets Committee (IOSCO EMC) a dále se účastní výroční konference IOSCO MiFID MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) je směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů. V souvislosti s MiFID byla dále přijata: - Směrnice Komise 2006/73/ES ze dne 10. srpna 2006, která zavádí MiFID z hlediska organizačních poţadavků a provozních podmínek investičních podniků a dále vymezuje pojmy pro účely směrnice MiFID - Nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 ze dne 10. srpna 2006, která se zaměřuje na implementaci MiFID z hlediska povinnosti investičních podniků, hlášení obchodů, transparentnosti trhu, přijímání finančních nástrojů k obchodování a vymezuje pojmy pro účely směrnice MiFID Tyto tři evropské právní předpisy spolu tvoří jeden integrální celek, kde MiFID je tzv. rámcovou směrnicí. Implementace MiFID a souvisejících dokumentů v ČR MiFID a směrnice Komise 2006/73/ES je zakotvena do českého práva prostřednictvím národních právních předpisů České republiky, a to především zákonem č. 230/2008 Sb., kterým se novelizoval zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Obsah směrnice a hlavní změny Nová právní úprava rozšiřuje rozsah regulace investičních sluţeb a investičních nástrojů. Hlavní oblasti změn: - nově mezi hlavní investiční sluţby patří také investiční poradenství 11 ČNB: Mezinárodní aktivity. IOSCO. [online] [cit ]. Dostupné na:

18 - mezi deriváty jsou zařazeny prakticky všechny druhy derivátů komoditních a exotických - nově budou v reţimu zákona o podnikání na kapitálovém trhu podléhat také organizátoři komoditních burz, v případě, ţe na nich budou obchodovány komoditní deriváty - upravuje se a rozšiřuje rozsah pravidel, které se týkají činností a hospodaření obchodníka s cennými papíry, MiFID např. stanovuje podrobnější pravidla pro outsourcing činností nebo pro zjišťování a řízení střetu zájmů (za obchodníka s cennými papíry se povaţuje i banka, která má příslušnou licenci, tedy i Česká spořitelna, a.s.) - nová úprava přináší i poměrně velké změny v oblasti organizovaných trhů s investičními nástroji. Vedle regulovaného trhu se např. zavádí tzv. mnohostranný obchodní systém, na který se oproti regulovanému trhu vztahuje méně poţadavků. - podstatně rozsáhlejší neţ doposud je také úprava reţimu pro jednání se zákazníky. MiFID zavádí tzv. kategorizaci zákazníků na profesionální a neprofesionální. Směrnice stanoví, jak kategorizaci provádět, a udává podrobná pravidla při hodnocení investičních sluţeb a investičních nástrojů vhodných pro klienta v dané kategorii. V této souvislosti klade MiFID na obchodníka s cennými papíry vyšší poţadavky při zjišťování informací od zákazníků - detailně popisuje, jakým způsobem klienta informovat, jak nakládat s pokyny zákazníka, jak je zpracovat, atd. - MiFID také upravuje informační povinnosti obchodníka s cennými papíry vůči České národní bance Česko slovenská obchodní banka, a.s.: Informace o směrnici MiFID [online]. [cit ]. Dostupné na:

19 3 Licenční podmínky obchodníka s cennými papíry Obchodník s cennými papíry je subjekt, který působí na kapitálovém trhu, a vykonává zprostředkovatelskou činnost a poskytuje přístup na něj pro své klienty. Stát se snaţí zajistit důvěryhodnost kapitálového trhu, a proto obchodníci podléhají jeho regulaci. Státní regulace je realizovaná Českou národní bankou. Dříve tuto funkci plnila Komise pro cenné papíry, v současné době tuto funkci vykonává ČNB, která svými vyhláškami vytváří právní rámec obchodníka, uděluje povolení k vykonávání činnosti obchodníka a kontroluje dodrţení obchodníkem pravidel dané zákonem. 3.1 Povolení k činnosti Obchodník s cennými papíry nemůţe vykonávat svou činnost bez povolení, které uděluje ČNB. Společnost, která plánuje působit na trhu jako obchodník s cennými papíry, musí podat ţádost o povolení České národní bance, ve které uvede své základní údaje. V ţádosti nesmí chybět údaje o výši základního kapitálu společnosti, popis hlavních a doplňkových investičních sluţbách, které chce poskytovat. ČNB nevydá povolení společnosti, která v ţádosti uvede jenom doplňkové investiční sluţby a ţádnou hlavní. Ţádost nemusí být v českém jazyce, můţe být podaná v originálním znění, ale s úředně ověřeným překladem. Povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry můţe být uděleno pouze akciové společností (klasická akciová společnost a evropská akciová společnost), nebo společnosti s ručením omezením, která má sídlo na území České republiky. Pokud se jedná o akciovou společnost, vydává pouze listinné akcie na jméno nebo zaknihované akcie nebo, pokud se jedná o společnost s ručením omezeným, která má zřízenu dozorčí radu a tato dozorčí rada má takové pravomoci, jako jsou pravomoci dozorčí rady akciové společnosti podle zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a druţstev. 13 Podání ţádosti o udělení povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry je zpoplatněno správním poplatkem ve výši Kč 14, podání ţádosti o změnu povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry podléhá správnímu poplatku ve výši Kč Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu 6, odst., 1, pism. a). 14 Poloţka 66 písm. d) Sazebníku správních poplatků, přílohy zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

20 Na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů Česká národní banka má stanovenou lhůtu na udělení povolení obchodníka s cennými papíry 6 měsíců. Tato lhůta začíná běţet dodáním ţádosti do ČNB. Správní řízení ohledně udělení povolení pro vykonání činnosti obchodníka s cennými papíry můţe být pozastaveno v případě, kdy ţadatel podá ţádost neobsahující předepsané náleţitosti nebo přílohy. V tomto případě Česká národní banka vyzve ţadatele k doplnění nebo opravě ţádosti, a určí lhůtu, ve které musí být doplněná nebo opravena. Pokud ţadatel nedoplní nebo neopraví ţádost v stanovené lhůtě, Česká národní banka správní řízení zastaví. Obchodník s cennými papíry, který má povolení k činnosti od České národní banky, a potřebuje změnit rozsah povolení, například přidat investiční sluţbu, postupuje jako při podání ţádosti na povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry. Pokud ţadatel splní podmínky stanovené právní úpravou, Česká národní banka rozhodne o zrušení stávajícího povolení a vydá nové. Získat povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry není jednoduchá záleţitost a vyţaduje přípravu obsáhlé dokumentace. Česká národní banka vychází vstříc ţadatelům a poskytuje moţnost konzultace s příslušným zaměstnancem ČNB v případě nejasností ohledně ţádosti nebo povinných příloh, jak před podáním ţádosti, tak i v průběhu správního řízení. V dalších kapitolách se zaměříme na náleţitosti, které musí dodrţet obchody s cennými papíry při podání ţádosti o udělení licence, a to především na: - počáteční kapitál, - plán obchodní činnosti, - návrh vnitřních předpisů, - personální předpoklady, - věcné předpoklady. 15 Poloţka 66 písm. e) Sazebníku správních poplatků, přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Částka 74. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Částka 74. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu Strana 3446 Sbírka zákonů č. 230 / 2008 230 ZÁKON ze dne 5. června 2008, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Více

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bakalářská práce Autor: Evgeniya Bibik Bankovní management, bankovní manažer

Více

Smlouva o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů (SH-ONP-1401)

Smlouva o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů (SH-ONP-1401) ČÍSLO SMLOUVY: A SMLUVNÍ STRANY Klient muž žena Smlouva o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů (SH-ONP-1401) NÁZEV ÚČTU: Active Invest Horizont Invest Jméno a příjmení, titul / Obchodní firma:

Více

POVOLENÍ K ČINNOSTI OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY (LOCP)

POVOLENÍ K ČINNOSTI OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY (LOCP) POVOLENÍ K ČINNOSTI OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY (LOCP) LOCP: Změnový list OBSAH 1. ÚČEL A POVAHA MATERIÁLU... 1 2. PŮSOBNOST... 2 3. ÚVOD... 4 4. K PROCESNÍM OTÁZKÁM... 5 4.1. OBECNÉ... 5 4.1.1. Účastníci

Více

Poskytování informací neprofesionálním potenciálním klientům a neprofesionálním klientům před poskytnutím investiční služby

Poskytování informací neprofesionálním potenciálním klientům a neprofesionálním klientům před poskytnutím investiční služby Poskytování informací neprofesionálním potenciálním klientům a neprofesionálním klientům před poskytnutím investiční služby PROXENTA Finance, o.c.p., a.s. (dále jen Obchodník ) v souladu se zákonem č.

Více

VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy VYHLÁŠKA č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry ve znění vyhlášky č. 282/2008 Sb., vyhlášky č. 380/2010 Sb., vyhlášky č.

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Řízení bankovních rizik a jejich dopad na bankovní sektor Bc. Pospíchalová Veronika Diplomová práce 2011 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 111 Rozeslána dne 5. listopadu 2010 Cena Kč 35, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 111 Rozeslána dne 5. listopadu 2010 Cena Kč 35, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 111 Rozeslána dne 5. listopadu 2010 Cena Kč 35, O B S A H : 301. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva financí č. 85/1997 Sb., o nájemném z

Více

ZÁKLADNÍ PROSPEKT EMITENTA OBSAH

ZÁKLADNÍ PROSPEKT EMITENTA OBSAH Základní prospekt pro Dluhopisový program 2010 v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let Tento dokument je základním prospektem (dále

Více

Podmínky obhospodařování

Podmínky obhospodařování PODMÍNKY OBHOSPODAŘOVÁNÍ INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÉ SPOLEČNOSTI KB, A.S. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto Podmínky obhospodařování Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. pro individuální obhospodařování portfolia

Více

FINANČNÍM TRHEM v roce 2012

FINANČNÍM TRHEM v roce 2012 Zpráva o VÝKONU DOHLEDU NAD FINANČNÍM TRHEM 2012 Zpráva o VÝKONU DOHLEDU nad FINANČNÍM TRHEM v roce 2012 ISBN 978-80-87225-46-2 OBSAH ÚVOD 5 VYJÁDŘENÍ VÝBORU PRO FINANČNÍ TRH 6 A. DOHLED NAD FINANČNÍM

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Investiční fondy v České republice Lucie Peukerová Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, ţe jsem tuto práci vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

Příručka pro příjemce Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 2007 2013

Příručka pro příjemce Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 2007 2013 Příručka pro příjemce Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 2007 2013 PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE OP VAVPI 2007-2013 Verze č. 5.0 Účinnost od 15. 8. 2013 2 / 137 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. DEFINICE POJMŮ...

Více

Bulletin BBH. říjen 2011. Směrnice o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD)

Bulletin BBH. říjen 2011. Směrnice o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD) Bulletin BBH říjen 2011 Směrnice o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD) - přehled nového režimu pro speciální fondy a jejich správce - Právní aktuality Finanční trh Bulletin říjen 2011 Strana

Více

Finanční majetek podniku

Finanční majetek podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Finanční majetek podniku Diplomová práce Autor: Eva Doležalová Finance, Finance a hospodaření územní samosprávy Vedoucí práce:

Více

Investiční služby poskytované společnosti RSJ a.s.

Investiční služby poskytované společnosti RSJ a.s. www.rsj.cz Investiční služby poskytované společnosti RSJ a.s. RSJ a.s. je největším obchodníkem s cennými papíry se sídlem v České republice. RSJ a.s. je významným obchodníkem finančních derivátů na světových

Více

Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti září & říjen 2013

Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti září & říjen 2013 Bulletin BBH Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti září & říjen 2013 Obsah 1. Investiční nástroje, komodity a trhy.. 2 2. Investiční fondy... 5 3. Bankovnictví a platební systémy... 7 4.

Více

ZÁKLADNÍ PROSPEKT ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s.

ZÁKLADNÍ PROSPEKT ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s. ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s. Dluhopisový program v objemu 25 000 000 000 Kč s dobou trvání 20 let Společnost J&T BANKA, a.s., IČO: 47115378, se sídlem Praha 8, Pobřežní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY poskytování služeb MONECO, spol. s r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY poskytování služeb MONECO, spol. s r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY poskytování služeb MONECO, spol. s r.o. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování investičních služeb jsou podmínkami společnosti MONECO, spol. s r.o., se sídlem Gorkého

Více

J&T FINANCE GROUP, a.s. PROSPEKT. 3 000 000 000 Kč

J&T FINANCE GROUP, a.s. PROSPEKT. 3 000 000 000 Kč 3 000 000 000 Kč Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem splatné v roce 2014 ISIN CZ0000000252 zajištěné ručitelským prohlášením J&T FINANCE GROUP, a.s. Dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou vydávané v předpokládané

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Investičního zprostředkovatele SIGNAL TRADE s.r.o. IČ: 241 47 095 Sídlo: Kodaňská 558/25, Praha, PSČ 101 00-1/8 -

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Investičního zprostředkovatele SIGNAL TRADE s.r.o. IČ: 241 47 095 Sídlo: Kodaňská 558/25, Praha, PSČ 101 00-1/8 - VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Investičního zprostředkovatele SIGNAL TRADE s.r.o. IČ: 241 47 095 Sídlo: Kodaňská 558/25, Praha, PSČ 101 00-1/8 - Obsah: I) OBECNÁ ČÁST 3 1. Základní ustanovení 3 2. Definice

Více

BONITA KLIENTA. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra finančních obchodů. Bakalářská práce. Sidorenko Tatiana

BONITA KLIENTA. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra finančních obchodů. Bakalářská práce. Sidorenko Tatiana Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů BONITA KLIENTA Bakalářská práce Autor: Sidorenko Tatiana Studijní obor: Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Zbyněk Kalabis Praha Duben,

Více

Klára Hladíková. Bankovní tajemství a jeho právní aspekty

Klára Hladíková. Bankovní tajemství a jeho právní aspekty Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Klára Hladíková Bankovní tajemství a jeho právní aspekty Diplomová práce Olomouc 2012 Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci na téma Bankovní tajemství a

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 89 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 56, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 89 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 56, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 89 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 56, O B S A H : 284. Zákon o platebním styku 285. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona

Více

Bankovní právo. Obsah

Bankovní právo. Obsah BANKOVNÍ PRÁVO Bankovní právo Obsah Obsah... 2 Úloha bank v ekonomice... 3 Pojem a definice banky... 3 Právní a ekonomické postavení bank... 4 Bankovní systémy... 4 Druhy bank... 4 Bankovní licence...

Více

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 94 Rozeslána dne 19. srpna 2013 Cena Kč 345, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 94 Rozeslána dne 19. srpna 2013 Cena Kč 345, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 94 Rozeslána dne 19. srpna 2013 Cena Kč 345, 240. Zákon o investičních společnostech a investičních fondech O B S A H : 241. Zákon o změně některých zákonů

Více

Státní rozpočet České republiky

Státní rozpočet České republiky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Státní rozpočet České republiky Diplomová práce Autor: Aigerim Abdualiyeva Finance, Finanční obchody Vedoucí práce: Ing. Alena Maaytová,

Více

STATUT. Důchodového fondu státních dluhopisů důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů...

STATUT. Důchodového fondu státních dluhopisů důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů... STATUT Důchodového fondu státních dluhopisů důchodového spoření OBSAH Vymezení pojmů... strana 2 Článek 1 Základní údaje... strana 4 Článek 2 Údaje o penzijní společnosti... strana 5 Článek 3 Investiční

Více

5.1.1 DAŇOVÁ EVIDENCE NEPLÁTCE DPH... 34 5.1.2 DAŇOVÁ EVIDENCE PLÁTCE DPH... 38 5.2 POVINNOSTI PLÁTCE DPH, VÝHODY A NEVÝHODY... 40 5.2.

5.1.1 DAŇOVÁ EVIDENCE NEPLÁTCE DPH... 34 5.1.2 DAŇOVÁ EVIDENCE PLÁTCE DPH... 38 5.2 POVINNOSTI PLÁTCE DPH, VÝHODY A NEVÝHODY... 40 5.2. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 4 1 PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ... 5 1.1 FYZICKÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY... 5 1.2 CO ZVAŢUJEME PŘED ZALOŢENÍM PODNIKATELSKÉHO SUBJEKTU:... 6 1.3 POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH PRÁVNÍCH FOREM:... 7 1.3.1

Více