Ing. Jitka Zikmundová, MBA Workshop Kašperské Hory, středa

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ing. Jitka Zikmundová, MBA Workshop Kašperské Hory, středa 20.6.2012"

Transkript

1 Ing. Jitka Zikmundová, MBA Workshop Kašperské Hory, středa prezentace záměru tvorby strategie cestovního ruchu pro město Kašperské Hory radě města rozhovor s paní starostkou a prezentace záměru odborné veřejnosti workshop s odbornou veřejností SWOT analýza 24. a řízené rozhovory řízené rozhovory 4 5/2012 zpracování dat a poznatků Strategie rozvoje cestovního ruchu - Kašperské Hory - ANALÝZA - ZÁVĚRY

2 Rekonstruovaný a veřejnosti přístupný hrad Kašperk s bohatým kulturním programem nadregionálního významu, který je vlastnictvím města Kulturní i přírodní atraktivity v úctyhodné koncentraci na poměrně malém území, jedinečný počet duchovních nemovitých památek Ideální poloha města na hranici CHKO a Národního parku Šumava Problematická sezónnost (otevírací doba kulturních zařízení pouze v období letní sezóny) a přístupnost většiny památek (pokud přístupné, pouze v letní sezóně) Památky prezentovány a nabízeny jednotlivě, neexistuje produkt (-y) integrované či kombinované nabídky Mimořádnou pozornost z hlediska marketingu nutno věnovat akcím nadregionálního významu = akce konané na hradě Kašperk a zimní sportovní akce Kašperská 30 Ve městě nejsou široké veřejnosti nabízeny pravidelné prohlídky města s průvodcem cestovního ruchu, existuje možnost jejich objednání pro jednotlivce i skupiny předem V letních měsících není ve městě nabídka venkovního koupání a vodních aktivit Náměstí, které je rekonstruované a mohlo by být kvalitní a atraktivní scénou pro kulturní a společenské aktivity, je málo využité

3 Ubytování Škála ubytovacích zařízení různé kategorie (celková kapacita 955 lůžek, z toho 196 lůžek v hotelích 4-hvězdy) Vybrané hotely nabízí i možnost dalších služeb - využití ve většině případů pouze pro hotelové hosty, ne pro širokou veřejnost Stravování 17 stravovacích zařízení (12 ve městě v MPR, 5 v nejbližším okolí) různé kategorie Některá stravovací zařízení nefungují celoročně, nabízejí služby pouze v době letní sezóny Nabídka stravovacích zařízení je vesměs uniformní, chybí originální lokální produkty, není využit potenciál lokálních surovin, receptů atd. Doprava Město dobře přístupné po silnici, existuje možnost autobusového spojení, ovšem přímé linky vedou pouze do menších měst v okolí, do vzdálenějších větších měst vede spojení pouze s minimálně jedním přestupem Vlakové spojení do Kašperských Hor neexistuje V provozu místní mini-busová linka s návazností na vlakové spoje s většími městy Taxi služba ve městě není, nejbližší v Sušici V okolí možno využít sítě dobře značených turistických a částečně i cyklistických tras, které navedou i na trasy centrální Šumavy = kvalitní nabídky a dobrá orientace pro pěší a cykloturisty

4 Parkování V místě 2 placená parkoviště na Náměstí a parkoviště pro hrad Kašperk Parkování pro autobusy v centru města není značeno, ostatní značení ve velmi špatném stavu Neexistuje přehled o parkovacích plochách na soukromých pozemcích Chybí navigační systém k parkovacím plochám Na webových stránkách města chybí informace, týkající se možností parkování Další služby Pro návštěvníky města k dispozici další služby; služby CK, CA nejsou nabízeny Marketingové aktivity naplňuje Městské kulturní a informační středisko (MěKIS), které plní zároveň roli informačního centra a roli odboru kultury Komplexní marketing cestovního ruchu neexistuje Propagace města je roztříštěná, nekompaktní Marketingové aktivity nejsou zpracovány do marketingového plánu, marketingové plány nejsou tvořeny Velmi slabá znalost nabídky, produktů a jejich kvality, ignorace Webové stránky Prezentace na webových stránkách Kašperské Hory a okolí (včetně prezentace infocentra a MÚ), vlastní prezentaci má dále hrad Kašperk Prezentace na webových stránkách není optimální pro využití pro cestovní ruch (nevhodná struktura, design, obsah informací, jazykové mutace bez překladů uvedených textů)

5 Partnerství Partnerským městem Grafenau; město, MěKIS či hrad Kašperk členem vybraných sdružení Z pohledu cestovního ruchu není partnerství s Grafenau aničlenství ve sdruženích či partnerství s dalšími institucemi cestovního ruchu dostatečně využíváno Chybí systém partnerství veřejné a privátní sféry Komunikace Komunikace s médii a PR spolupráce především s místním a regionálním tiskem Ve vybraných případech nutno komunikaci rozšířit i na celostátní a příhraniční tisk a zvolit různé formy spolupráce s médii Nedostatečná komunikace vedena s privátní sférou Edice Tištěné propagační materiály velmi různorodé, paleta titulů ovšem nenavazující (ve většině případů v ČJ, NJ, AJ) Neexistuje jednotný grafický manuál, neexistuje corporate design města - materiály vystupují navenek nejednotně 6. června 2012 schválen radou města návrh loga města Kašperské Hory (užití především organizačními složkami města v propagaci), dalším plánovaným krokem je stanovení pravidel používání loga a tvorba grafického manuálu loga Pro distribuci propagačních materiálů není zpracován distribuční plán a systém, není evidence potřeby pro jednotlivá distribuční místa

6 Další marketingová činnost Město se neúčastní pravidelně veletrhů cestovního ruchu Neexistují tematické produkty a pobytové balíčky včetně systému prodeje a distribuce těchto produktů Neexistuje systém návštěvnických bonusových karet Neexistuje systém sledování výkonů (statistiky) a indikátorů cestovního ruchu Neexistuje městský informační systém s jednotným vizuálním stylem navádějící k turistickým cílům včetně komerční reklamy Neexistují vhodné výlepové plochy pro prezentaci turistické nabídky Neexistuje rozvojová strategie města, neexistuje strategie cestovního ruchu, neexistuje management cestovního ruchu Záležitostmi cestovního ruchu se zabývá Městské kulturní a informační středisko (MěKIS), které plní zároveň roli informačního centra, naplňuje marketingové aktivity a plní roli odboru kultury Personálně je chod MěKIS zajištěn pouze dvěma pracovnicemi, z toho za marketing cestovního ruchu zodpovědná pouze jedna pracovnice

7 Financování MěKIS MěKIS financováno z městského rozpočtu jako organizační složka města Tržby MěKIS plynou především z prodeje zboží a suvenýrů, z pořádání kulturních akcí (vstupné), poskytování internetu Provizní systém neexistuje, zprostředkování informací o nabídce cestovního ruchu je poskytováno zdarma Organizační struktura MěKIS Metodicky a kompetenčně nemá MěKIS v rámci MÚ ani v rámci volených představitelů města stanovenou zodpovědnou osobu, ve struktuře volených orgánů města není stanoven radníči zastupitel s kompetencí záležitostí cestovního ruchu či rozvoje města Ostatní Ve městě ustanovena kulturní komise rady města, pro oblast cestovního ruchu není ustanovena ani komise ani žádný jiný poradní a iniciační orgán samosprávy Nefunguje žádné profesní sdružení cestovního ruchu

8 k trvale žijících obyvatel počet obyvatel klesá (r ) 699 EAO (r ), 608 zaměstnaných (r ) + 74 (65 a více) / - 66 (15 64) Potenciál lidských zdrojů neroste = negativní trend Není nabídka středoškolského ani vysokoškolského vzdělání, vysokoškolsky vzdělaní najdou uplatnění v managementu hotelů kvalifikovaný personál je dojíždějící, místní jako technický a pomocný personál Nezaměstnanost kolísá podle sezóny 16% - 8%, průměr celoročně ca 11% - struktura hospodářských odvětví je sezónní (zemědělství, lesnictví, cestovní ruch) Příjmy města související s CR Prostřednictvím RUD, daně z nemovitosti a další daně přidělené ze státního rozpočtu Ovlivňují dva klíčové faktory: 1. počet trvale žijících obyvatel = klesající trend 2. podnikatelské aktivity* 331 ekonomických subjektů v KH/46 činnosti CR 49 zaměstnanců, což je ca 7% z 699 EAO *RES ČSÚ k

9 Příjmy města přímo z CR přehled daňových i nedaňových příjmů rozpočtu města 2011* Poplatky z ubyt. kapacity, za lázeňský nebo rekreační pobyt 395 tis. Kč (plán 350 tis.),nevyužita max. sazba stanovená zákonem Poplatky za užívání veřejného prostranství 23 tis. Kč hostinské zahrádky 63 tis. Kč vyhrazení trvalého parkovacího místa (plán 30 tis.) využita max. sazba ze zákona, ale pro delší období oproti zákonu Stání motorových vozidel parkování 116 míst pro OA, 13 pro busy, výběr prostřednictvím automatů, správa Technické služby, náklady hradní parkoviště 47 tis. Kč 574 tis.kč Náměstí a hradní parkoviště (příjmy 2011 nerozpočtovány, resp. neuvedena položka) Prodej zboží MěKIS prodej publikací, suvenýrů 274 tis. Kč (náklady na nákup 197 tis.kč) Příjmy tis. Kč/Výdaje tis. Kč (na provoz a marketingové aktivity MěKIS bez projektu Zlatá Stezka) a tis.kč (opravy a udržování hradu Kašperk inkl. dotace 810 tis. Kč) * Údaje ze závěrečného účtu za rok 2011 města Kašperské Hory a od Finančního odboru města Kašperské Hory Saldo CR je v rozpočtu města záporné = konstatování na základě zpětně dohledaných údajů a porovnání se závěrečným účtem města. Provozní rozpočet hradu Kašperk je veden v hospodářské činnosti a vykazuje pozitivní saldo 507 tis.kč, investiční akce hradu v hodnotě tis. Kč jsou uvedeny jako výdajové položky rozpočtu města včetně dotačních prostředků Zásadními a prokazatelnými příjmy rozpočtu města z CR jsou poplatky za ubytování a parkování, ovlivněné těmito faktory: 1. vytížeností kapacit 2. kvalitou evidence a správy poplatků/platební morálka a disciplina poplatníků 3. fungujícím a integrovaným managementem

10 Rozpočet města a investice související s CR * Rozpočet města KH je vyrovnaný (2011 i 2012), město má nízkou dluhovou službu ca 4,5% a historicky disponuje rozsáhlým majetkem = rozpočet města je zdravý Hlavní příjmy rozpočtu vedle daňových (19,5 mil.) tvoří lesnictví (42mil.), zemědělství, prodej pitné vody, bytové hospodářství Investice města KH za posledních 10 let do projektů vytvářejících předpoklady pro rozvoj CR ca 140 mil. * Údaje ze závěrečného účtu za rok 2011 města Kašperské Hory a od Finančního odboru města Kašperské Hory počet návštěvníků stagnace inovace zralost růst stabilizace úpadek uvedení na trh čas vývoj

11 Cíl: město KH jako excelentní destinace na Šumavě = kvalita života, kvalita služeb, informace, inovace Strategie: 1. Využít stávající kapacity 2. Připravit podmínky pro kapacity nové - přesná definice kapacit Předpoklady: založení profesionálního managementu destinace vytvoření partnerské platformy tvorba turistických produktů balíčky = kultura, volný čas, vzdělání a poznání (NP Šumava) nadregionální akce = vlajkové lodi zavedení analytické evidence dat = statistika = znalost přínosů CR a financování managementu Cílové skupiny: rodiny s dětmi, školní výlety, aktivní páry 50+, zájmové skupiny

12 Strategie rozvoje cestovního ruchu - Kašperské Hory, Ing. Jitka Zikmundová, MBA,

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE Priorita 1 Zvýšení nabídky programů a produktů cestovního ruchu 1.1 Programy letního cestovního ruchu 1.2 Programy zimního

Více

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST. Masarykova 129/106. 400 01 Ústí nad Labem

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST. Masarykova 129/106. 400 01 Ústí nad Labem INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: únor 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod a metodika... 4 1.1 Strategická

Více

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU Zadavatel : Sdružení obcí okresu Strakonice (finančně podpořeno MMR ČR v rámci Programu obnovy venkova) Zpracoval : ing. Jan Přikryl, CSc. PROODOS Praha

Více

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 OLOMOUCKÝ KRAJ Návrhová část Zpracovatelé: Grant Thornton Advisory s.r.o. se sídlem Žatecká 55/14, Praha 1, Josefov Web: http://www.grantthornton.cz/

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH ZMĚN ČÁSTI C F NÁVRHY ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU DHV CR,

Více

Strategická část a akční plán rozvojové strategie Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko

Strategická část a akční plán rozvojové strategie Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko Strategická část a akční plán rozvojové strategie Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko Strategie rozvoje mikroregionu Horní Vltava-Boubínsko byla zpracovávána v průběhu roku 2004, navazuje na výsledky

Více

Program rozvoje Moravskoslezského kraje

Program rozvoje Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. G-Consult spol. s r.o. Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o. RPIC-ViP s.r.o. Program rozvoje Moravskoslezského kraje Vize Strategické

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 listopad 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 10 4. Cestovní

Více

Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska

Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska Realizace tohoto materiálu byla podpořena dotací od Ministerstva pro místní rozvoj. Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska Návrhová část - strategie Zadavatel: Sdružení obcí Mikroregionu

Více

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 duben 2013 Obsah Úvodem... 3 1 Východiska Koncepce... 4 2 Význam cestovního ruchu pro národní ekonomiku ČR... 6 3 Základní

Více

S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/44 STRATEGICKÁ ČÁST

S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/44 STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST 1/44 OBSAH S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE 1 VIZE MĚSTA BECHYNĚ...3 1.1 Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost obyvatel...

Více

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Ing. Petr Houška a kolektiv Tato publikace byla vytvořena pro projekt Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu

Více

Strategie rozvoje cestovního ruchu pro oblast Podkrkonoší 2011-2020

Strategie rozvoje cestovního ruchu pro oblast Podkrkonoší 2011-2020 Strategie rozvoje cestovního ruchu pro oblast Podkrkonoší 2011-2020 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SDRUŽENÍ PODZVIČINSKO... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ PODKRKONOŠÍ... 3 3. ZPRACOVÁNÍ STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO

Více

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pracovní verze 1 srpen 2014 Nositel: Magistrát hlavního města Prahy Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Úvod... 4 1

Více

PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA

PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA Podrobný popis priorit a oblastí podpory vychází z jednotlivých operačních programů platných v současném programovém

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Verze 27. 10. 2014 datum 27. 10. 2014 Projekt ITI metropolitní oblasti hradecko-pardubická s reg. č. CZ.1.08/3.2.00/14.00309

Více

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H S T R A T E G I C K Ý P L Á N R O Z V O J E O B C E V E L K É B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H ÚVOD : Předložený dokument je výsledkem procesu strategického plánování, jež by měla obec Velké Březno

Více

Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013. CCI Nr. 2007CB163PO002

Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013. CCI Nr. 2007CB163PO002 Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013 CCI Nr. 2007CB163PO002 Červenec 2007 OBSAH 1 ÚVOD...1 1.1 Územní spolupráce...1 1.2 Programové území...2 1.3 Příprava

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III.

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III. Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven III. Knihovny pro EVROPU 2020 Úvod V České republice slouží nejširší veřejnosti systém více než 6 000 knihoven, jejichž služby

Více

UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROP Jihovýchod

UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROP Jihovýchod UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROP Jihovýchod Newsletter 08/2011 SPECIÁL TÉMA DNE: UDRŽITELNOST PROJEKTŮ aneb slavnostním zahájením provozu to teprve začíná A je to konečně tady, ten den, kdy zahajujete užívání

Více

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více

Plzeň-sever. Rokycany. Plzeňměsto. Plzeň-jih. Plzeňský kraj. Klatovy. Freyung-Grafenau Deggendorf. Passau PROGRAM SPOLUPRÁCE

Plzeň-sever. Rokycany. Plzeňměsto. Plzeň-jih. Plzeňský kraj. Klatovy. Freyung-Grafenau Deggendorf. Passau PROGRAM SPOLUPRÁCE Kronach Kulmbach Hof Oberfranken Wunsiedel i.fichtelgebirge Sokolov Karlovy Vary Karlovarský kraj Cheb Bayreuth Tirschenreuth Neustadt a.d.waldnaab Amberg-Sulzbach Schwandorf Oberpfalz Tachov Cham Domažlice

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO TEMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA

Více

SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji

SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji 4.3.4 SWOT analýzy klíčových oblastí SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji Geografické umístění Chuť stávajících i nových obyvatel žít v Horních Počernicích

Více

STUDIJNÍ OPORA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU

STUDIJNÍ OPORA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU STUDIJNÍ OPOR RA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Podnikání v cestovním ruchu a volnočasových aktivitách Ing. Bc. Lenka Švajdová, Ph.D.

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více