Nejznámûj í turistick cíl Znojemska vinice obes v Národním parku Podyjí. XV. ročník, 5/2010.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nejznámûj í turistick cíl Znojemska vinice obes v Národním parku Podyjí. XV. ročník, 5/2010. www.znovin.cz"

Transkript

1 XV. ročník, 5/2010 Sídlo: Horčičkova 546, Praha 4 Turistické informace z Česka, Slovenska a Polska Foto: Jifií Sláma Nejznámûj í turistick cíl Znojemska vinice obes v Národním parku Podyjí âtûte na str

2 Karel IV. se chystá do své Kadanû Jak se asi chystá Karel IV., Otec vlasti, císafi fiímsk a král ãesk ke kaïdoroãní náv tûvû královského mûsta Kadanû? Stejnû peãlivû, dûslednû jako pfied staletími. A pfiípravy na slavn a stále oblíbenûj í Císafisk den jsou zde uï v plném proudu. Pfiipraveni jsou také obyvatelé Kadanû, celá radnice i starosta, aby dûstojnû pfiivítali muïe, kter mûl ve své dobû nesmírnû silnou politickou pozici. Co je na kadaàském Císafiském dni tak fascinujícího? Pfii prvním roãníku vjel císafi Karel IV. do Kadanû jen s mal m prûvodem, ale v prav ãas! Pfiedstavitelé Kadanû i její obyvatelé pochopili, Ïe Císafisk den se líbil a Ïe dal í roãníky mohou b t mnohem lep í. CoÏ se také v plné mífie potvrdilo a potvrzuje. Letos jiï po osmnácté. Bohat program Císafiského dne zaãne v sobotu 28. srpna 2010 na Mírovém námûstí uï v deset hodin ráno. Karel IV. v ak slavnostnû vjede do mûstsk ch bran o druhé po poledni. Za zvukû fanfár, se zbrojno i a rytífii, a ky a kejklífii, koàmi a dvofiany jej bude opût oãekávat do posledního místa zaplnûné námûstí. Doprovodí jej prûvod, jak si zasluhuje. Program bohatû naplní nejen Mírové námûstí, ale i prostor na hradû, mûstsk ch hradbách a ve Smetanov ch sadech. A opût nebude chybût ani noãní ohàostroj. Podívaná, která uï jen podtrhuje to nejdûleïitûj í KadaÀané jsou py ní na svoje mûsto. Císafisk den, to je vlastnû kaïdoroãní óda na KadaÀ. Co kdybyste se i vy pfiidali k tûm tisícovkám náv tûvníkû, ktefií jej povaïují za nepostradateln závûr prázdnin. Podrobn program najdete vãas na webu mûsta a nebo si ho vyïádejte v informaãním centru pfii pfiíjezdu do mûsta. Informaãní centrum a galerie Josefa Lieslera, Mírové námûstí 1, KadaÀ tel.: ,

3 Sjezd rodáků a školáků Brandýsa nad Labem Stará Boleslav červen 2010 Program akce na: POHODA V BRAND SE I VE STARÉ BOLESLAVI Za pohodou do Brand sa i do Staré Boleslavi se jezdilo snad odjakïiva. Ve stfiedovûku i v dobách osvíceneck ch, národnû obrozeneck ch, romantick ch, pfied i pováleãn ch. Do Brand sa Staré Boleslavi se má jezdit i v dobû moderní, tedy dnes. Nemusíte být ani rodáci nebo školáci, aby se vám v Brandýse nad Labem Staré Boleslavi líbilo alespoň tolik, jako císaři Rudolfovi II. Nemusíte být rodáci, abyste přijali pozvání do dvojměstí s nejdelším jménem v České republice, které vzniklo právě před padesáti lety. V Brandýse Staré Boleslavi prožijete víkend, na jaký se dlouho nezapomíná. V sobotu 26. června můžete využít Dne otevřených dveří městských památek s komentovanými prohlídkami třeba se podívat do všech kostelů. Nebudete věřit, kolik jich je. Ve 14 hodin jste zváni na Zahradní slavnost v zámecké zahradě a na nádvoří, kde se představí Městská historická garda a skupiny šermířů. Určitě si nenechejte ujít ani zajímavou výletní plavbu na lodi Porta Bohemica z Brandýsa do Čelákovic a zpět a od 17. hodiny koncert Pocta rodákům. Neděle 27. června bude věnována mimo jiné Vzpomínkové akci na židovské spoluobčany. Zámecké nádvoří se rozezvučí tóny Hvězd jazzu. Zkrátka nepřijdou ani sportovně založení hosté, kteří se mohou postavit na start tradičního Houšteckého cyklomaratonu Zdaleka to není všechno. Tak přijeďte! Více najdete na TRAVEL profi je partnerem akce Za legendou do Peruce Tipy na letní výlety pro celou rodinu Výlet Oparenským údolím Než přijde Magistr Kelley Titul EDEN 2009/10 získalo Bystřicko CzechTourism láká do českých lázní Horská služba stále mladší Církevní památky Chrudimska Hlinecka Brněnské jeviště světa Za zajímavostmi Automotodromu Brno Moravské dny v Břeclavi Kde je víno doma Znovín Znojmo Východní Morava letos se jezdí k nám Nejlepší tip? Uherské Hradiště a Slovácko Vsetínské folklorní radosti Ostravské letní hrátky Lázeňské požitky v Polanicy Zdróju Naučná stezka Gabrielka TRAVEL profi měsíčník pro cestovní ruch, Šéfredaktorka: Eva Kovářová, Ediční rada a spolupracovníci redakce: Tereza Kovářová, Eliška Červená, Mgr. Marie Kysilková, Bořek Homola, Laco Kučera, Vydavatelství: Eva Kovářová - TRAVEL profi, IČO: Sídlo: Horčičkova 546, Praha 4, tel./fax: , vedení redakce - mobilní telefon: , DTP a tisk: Ivan Vopelák - polygrafická výroba, Starý Kolín. Distribuce: SEND Předplatné spol. s r.o., Praha MK ČR E 5591, ISSN TRAVEL profi vychází 10 x ročně vždy poslední týden v měsíci (v prázdninových měsících nevychází). Za podklady reportáží a inzerátů odpovídá autor či zadavatel. Přebírání informací a zpráv je možné pouze se souhlasem vydavatele! 5/2010 3

4 1 ZA LEGENDOU DO PERUCE Dûjiny národa âechû znají mnoho legend, o jejichï pravdivosti nemá smyslu pochybovat. AÈ uï je jejich dûjinná podstata jakkoliv skuteãná, jsou zde a mûli bychom si jich váïit, peãovat o nû a je-li to moïné, kultivovanû jich vyuïít i pro potfieby souãasného Ïivota. Tak, jak to udûlali v Ústeckém kraji v pfiípadû zdafiilého projektu na podporu domácího cestovního ruchu: Vydejte se po stopách praotce âecha aneb Staré povûsti ãeské v Ústeckém kraji. O projektu a jeho prvních dvou částech jste se dozvěděli v předchozích číslech. Dnes vás zveme do dalšího místa, kde se zrodila legenda o knížeti Oldřichovi a krásné Boženě. Jak praví tedy ona legenda běhat za děvčaty zřejmě patřilo k dobrým mravům již na počátku druhého tisíciletí. Oldřich byl nejmladším synem knížete Boleslava II. Jeho cesta na knížecí stolec byla poměrně, skoro středověce, dramatická, nicméně úspěšná. Usedl na něj roku 1012 a s jednoroční přestávkou (1033), co jej císař Konrád II. sesadil, na něm vydržel do roku 1034, kdy zesnul náhle u tabule...jejímž vždy byl přítelem... Oldřich, jako každý feudál jeho doby, rád trávil čas na honech. A nejen v lesích. Při jednom takovém lovu v hvozdech u obce Peruce ulovil i svoji Boženu, selku, sice už vdanou, ale krásnou. Kdo by odolal! Božena Křesinova odešla s Oldřichem na Pražský hrad, ale legenda v Peruci zůstala dodnes. A jako doklad o tom, že na každé legendě je něco pravdy, dodnes stojí v Peruci Oldřichův dub (2). Tisíc let shlíží na lidské hemžení z výšky třiceti metrů. Jeho kmen sotva obejme pět dospělých chlapů. To však není jediný důvod, proč se do Peruce vypravit na výlet. Památku selky Boženy připomíná pseudogotická Boženina studánka (1) snad v místech, kde kdysi chodila prát prádlo. K historii obce a okolí se obracejí i expozice zdejšího Muzea české vesnice v bývalé barokní sýpce (4), kde jsou instalovány zemědělské stroje a nástroje, předměty denní potřeby zemědělců předminulého století. V barokním zámku (3) je dnes stálá expozice Emila Filly s díly z konce jeho života. 4 5/ Za krátký výlet z Peruce stojí i Krásná vyhlídka, někdy nazývaná Čechova. Je z ní úžasný panoramatický pohled na veliký kus Českého středohoří a po celém mikroregionu Perucko. Patří do něj dvacítka obcí, jedna krásnější než druhá. Určitě v nich nenajdete čtyřhvězdičkové hotely, ani luxusní restaurace s exotickou kuchyní. Přívětivé pohodlí, tradiční české dobroty a pivo jako křen však nabízejí typické české hospůdky. Až poprvé okusíte toulky okolím Peruce, sami poznáte, proč si praotec Čech vybral právě tento kus země, aby jej osídlil slovanský kmen Čechů, proč do zdejších hlubokých lesů rádi zajížděli na lovy česká knížata a později králové. Zkuste sami hledat tiché ozvěny historie, jíž jsou zdejší lesy, vesnice i města naplněna skoro po okraj. Pozvánkou do Peruce jsme uzavřeli trojúhelník míst v Ústeckém kraji, která jsou spjata s nejstaršími legendami opředenými místy české historie. Neuzavřeli jsme ale zdaleka seriál, který vás i nadále bude zvát do měst a vesnic, na staré hrady a překrásné zámky, do přírody, k řekám a jezerům, na vršky Českého středohoří i do údolí lesních potoků a do míst, o kterých možná ještě nemáte ani tušení. Laco Kučera, foto: Miroslav Blažek

5 POZVÁNKA DO ÚSTÍ NAD LABEM Tipy na letní v lety pro celou rodinu Objevte netu ené krásy severních âech! Mûsto Ústí nad Labem leïí v srdci âeského stfiedohofií, v krajinû, které jednoznaãnû dominuje labské údolí. UÏ samotn Alexander von Humboldt, v dobû, kdy projel velikou ãást svûta, prohlásil z vrchu u Ústí, Ïe krásnûj í krajinu nevidûl! Ta jako by byla pfiedurãena turistick m v letûm. Mûsto Ústí nad Labem a okolí nabízí fiadu moïností, jak lze pfiíjemnû strávit volné chvíle s va í rodinou. A co byste urãitû nemûli vynechat? Skalní město Tiské stěny Nedaleko města Ústí nad Labem se nachází atraktivní turistická a horolezecká oblast skalního města Tiské stěny. Na prohlídkových trasách můžete obdivovat fantastické přírodní výtvory skalní věže, stěny, rokle, soutěsky a skalní hřiby. Krajina bizarních pískovcových útvarů podněcuje fantazii a brzy mezi nimi odhalíte roztodivné lidské a zvířecí podoby. Pohádkově romantická příroda skalního města a rozlehlých lesů sem přilákala dokonce filmaře. Tiské stěny se staly dějištěm pohádkového fantasy filmu Letopisy Narnie. Přijeďte si i vy vychutnat pohádkovou atmosféru letních dnů Za pokladem Labské královny geocaching A v pohádce ještě chvíli zůstaňme Vydejte se hledat poklad Labské královny! Jste-li majiteli GPS, zpestřete si výlet v krajině Českého středohoří opravdovým hledáním pokladu. Na vybraných pohádkových místech na Ústecku jsou uschovány schránky s razítky, která byste měli nasbírat do pasu. Pas si můžete vyzvednout v Informačním středisku města Ústí nad Labem. Kdo nasbírá všechna razítka, může se těšit na odměnu Poplujte s námi lodní doprava na Labi Vychutnejte si jedinečné výhledy na České středohoří trochu netradičně z lodní paluby. Letní plavba po Labi na jedné z osobních lodí pro vás bude jistě nevšedním zážitkem. Lodě Porta Bohemica 1 a 2 Loď Ústí nad Labem Loď Marie Připravujeme Střekovské hudební léto hudební festival odehrávající se na romantické zřícenině hradu Střekov. Ústecká veterán rallye prázdninové závody milovníků historických vozidel Festival trampské hudby PORTA mezinárodní finále jednoho z nejznámějších hudebních festivalů v Čechách Informační středisko Mírové nám. 1/1, Ústí nad Labem tel.: /2010 5

6 Lovosice Foto: archiv města Lovosice Nedaleko Lovosic, v údolí, kter m protéká Mile ovsk potok, jsme se spoleãnû ocitli uï minule, pfii putování po Nauãné stezce Lovo. Dnes je ãas se v nûm zdrïet o nûco déle. Hlubok záfiez do krajiny za tisíciletí vyhloubil tok potoka, kter získal jméno podle nejvy í hory âeského stfiedohofií, Mile ovky. Údolí pak dostalo jméno podle hradu Oparno, kter nad stejnojmennou obcí byl postaven poãátkem 14. století. Oparenské údolí je spolu s kaňonem Porta Bohemica přírodním útvarem, jehož nádheru stojí za to objevit. Opravdu ho vytvořily vody Milešovského potoka. Jak se postupně jeho proudy zařezávaly do krajiny, odhalovaly prastaré skály, jejichž kámen se zde lámal už někdy od pravěku. Zbytky opuštěných lomů jsou znát dodnes. Skutečnost, že Oparenské údolí bylo po dlouhá staletí ve stínu zájmu lidské činnosti, je uchovala jako ojedinělou přírodní lokalitu. Je poměrně hustě porostlé dospělými lesy s původním složením listnatých dřevin, jako jsou olše nebo jasany. V dolním patře a zejména pak na březích potoka žije pestré společenství původní flóry a fauny. Lovci atraktivních snímků zde mohou trávit dlouhé hodiny a čekat na exkluzivní záběr, a kdo dokáže v přírodě opatrně našlapovat, nenechávat za sebou odpudivé stopy odpadků a hlavně tiše a trpělivě naslouchat řeči přírody, spatří třeba i vzácného čápa černého a pod nohama mloka skvrnitého. Nad hlavou mu budou prozpěvovat sýkory, pěnice i brhlíci. Na kmenech stromů zahlédne strakapouda nebo žlunu. Celé hodiny se dá v Oparenském údolí procházet nebo jen tak sedět na pařezu a doslova pumpovat klid, pohodu a životní sílu vycházející z každého kmene i stébla trávy. Při toulkách údolím lze zahlédnout V LET OPARENSK M ÚDOLÍM i zříceninu starého hradu Oparno, z něhož kdysi z výšky skalního ostrohu přísně shlížel do kraje jeho stavitel Smil ze Vchynic. Funkce hradu odpovídala své době strážil důležitou obchodní stezku ze Saska do Prahy. Po dvou stoletích, kdy jej ovládali Vchyničtí, byl prodán a později opuštěn. Od té doby jen chátral a pomalu se rozpadal. Dodnes se dochovaly jen zbytky obvodových zdí a známky základů ukazují, že půdorys hradu byl obdélníkový a jedinou jeho přístupovou cestu bránily dva hluboké příčné příkopy. Jejich obranu úspěšně zvládla i méně početná posádka. Hrad už dávno nikdo nehlídá a o vstup do jeho zdí není třeba svádět líté boje. Naopak. Zřícenina vděčně přijímá turisty, kteří hledají poučení, ale zejména pak klid, pohodu a dokonce i pocit pokory, které lze prožít právě na hradě Oparno. Až ten, kdo vystoupá na jeho zbytky, pozná krásu obrovského kusu Lovosicka a Českého středohoří. Nabízí se odtud téměř kruhový rozhled, jen místy rušený korunami několika stromů. Na severu lze dohlédnout až na Deblík s vysokými čedičovými skalami, otočíme-li pohled na východ, otevře se před námi fantastická scenerie Oparenského údolí až k Velkým Žernosekám a na obzoru zahlédneme Radobýl a Knoblošku nad Litoměřicemi. Na jihu nám zamávají vrchy Lovoš a Kybička. Západní obzor obsadily siluety vrchů Ostrý, Milešovka, Kletečná a vykousnutý lom Dobkovičky. Zkrátka Zahrada Čech a České středohoří krásnější než v televizi s vysokým rozlišením. Cestou zpět se můžete podivovat, že v některých místech nerostou stromy rovně vzhůru, ale šikmo. Způsobuje to jedna ze zdejších přírodních zvláštností velmi, ale skutečně velmi pomalý pohyb svrchní vrstvy zeminy, který růst stromů nedokáže vyrovnávat. Přijeďte a uvidíte! Laco Kučera Informační centrum Osvoboditelů 109/12, Lovosice tel.: , 6 5/2010

7 Statutární mûsto Most uï dávno nejsou jen doly, haldy, koufiící komíny a smog. To v e je uï minulostí. I kdyï stopy po neuváïeném a necitlivém zprûmyslàování mûsta a okolí se budou stírat je tû dlouho. V ak jde to! Pomalu, ale dobfie. Podpora, kterou v em aktivitám vedoucím ke zlep ení Ïivotního prostfiedí, sluïeb i propagace Mostecka, pfiiná í nezanedbatelné v sledky. NEÎ P IJDE MAGISTR KELLEY Centrum rozvoje turizmu Mostecka (CRTM), které provozuje Turistickou informační kancelář, se pustilo společně s městem do práce už v loňském roce. A evidentně nehodlají ve svých snahách polevit ani letos, ani příští rok. Jak bychom tedy mohli odolat pozvání k celodenní návštěvě Mostu, kam nás Mostečtí pozvali společně s agenturou CzechTourism v polovině letošního května. Počasí nám sice nepřálo, ale kdo by odmítl, když vás zve i sám Mistr Kelley. Postava sice značně historická, ale i dost populární. Most se pro něj stal jednou z významných životních zastávek strávil zde několik let jako vězeň... Nápad, zvolit si Kelleyho jako budoucího průvodce městem, jeho památkami a současností, se zdá jako dobrá volba. Dokáže-li uplatnit Magistr Kelley svoji fantazii jako kdysi, můžeme se těšit na nejedno překvapení. Než na scénu vstoupí Kelley osobně, zastoupila jeho roli ředitelka CRTM Libuše Novotná Pokorná. Pokud nás chtěla zaujmout, podařilo se. O slavném mosteckém gotickém kostele Nanebevzetí Panny Marie snad všichni víme alespoň pár základních informací. Před zničením jej zachránil skutečně unikátní způsob: po pěti letech příprav byl doslova naložen na speciálně vyrobený přepravník a rychlostí 2,16 centimetrů za minutu byl převezen o rovných 841,1 metrů, kde se celý a nepoškozený posadil na nové základy. Postupně se do něj vrátily všechny obrazy, oltáře, sochy i unikátní varhany, jejichž velebné zvuky se zde rozeznívají nejen při mších, ale také při koncertech. Mostecký kostel Nanebevzetí Panny Marie dnes stojí v upraveném zeleném parku a z jeho víc jak Ještě zeleněji je na Hipodromu. Nečekaně krásný areál určený především k dostihovým závodům nabízí však celou sérii dalších aktivit na asfaltové stezce lemující travnatou závodní dráhu se dá jezdit na in-line bruslích, firmy si zde mohou pronajmout prostory pro celou řadu aktivit včetně třeba střelby na skeet. Být v Mostě a zapomenout na horníky není možné. Naše návštěva Podkrušnohorského technického muzea stála za to. Jako mávnutím kouzelného proutku jsme se ocitli v šachtě se všemi možnými technickými zařízeními od lopaty až po opravdu silné stroje. Zajímavý je i model bývalé hornické kolonie Humboldt II. nebo originál stroje, který spouštěl do hlubin šachty horníky a na povrch tahal vozíky plné uhlí. A propos už jste někdy viděli pravý hornický záchod? třiceti metrů vysoké věže se nabízí opravdu nádherný výhled. Třeba na stále rozšiřující se vodní hladinu nedalekého budoucího jezera Most, které vyplní jednu z nejrozsáhlejších rekultivovaných ploch ve městě. Jezero Most se stane druhým největším u nás. Zřejmě vás zde překvapí i množství zelených ploch. Poznáte, že Most je skutečně nejzelenějším městem v Česku. K tomuto dojmu přispěje i návštěva dvou ze čtyř mosteckých dromů. Asfaltovou závodní dráhu, na které se prohánějí závodní automobily, motocykly i obrovské trucky lemují zelené pruhy a pohled přes parkoviště na vrch Hněvín má také svoje kouzlo až doburácejí motory závodních strojů, procházka na jeho vrchol a posezení v tamní restauraci rozhodně taky stojí za to. Jeden den v Mostě a prožitků na několik stránek. Tak zase příště. Nebo víte co? Zajeďte si do Mostu! - lk - Turistická informační kancelář Radniční 1, Most tel.: mobil: /2010 7

8 Vyhlá ení drïitele prestiïního titulu European Destinations of Excellence 2009/10, známého pod zkratkou EDEN, se letos na zaãátku kvûtna odehrálo v hotelu V etice ve Stfiedoãeském kraji. V znamná událost pfiivedla do atraktivního hotelového areálu na Bene ovsku témûfi stovku úãastníkû z celé âeské republiky. TITUL EDEN ZÍSKALO BYST ICKO Přijeli nejen ti, kdo se v hodnocení této soutěže dostali až do finálové pětice, ale skoro všichni, kdo se jí zúčastnili. Řízení slavnostního ceremoniálu se ujala vedoucí manažerka projektů na podporu domácího cestovního ruchu agentury CzechTourism Markéta Chaloupková. Poté, co společně s ředitelkou odboru cestovního ruchu MMR ČR Jitkou Fatkovou předaly ocenění některým účastníkům soutěže, dostal slovo ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška. Na scénu byli pozváni zástupci všech pěti institucí, které v náročné konkurenci vybrala odborná porota. Byly to: Bystřicko, Baťův kanál, Křivoklátsko a Rakovnicko, Posázaví, Střední Čechy Polabí. Než ministr Vondruška ze zalepené obálky vytáhl list se jménem vítěze, bylo ve tvářích všech finalistů znát napětí. Vzápětí se sálem rozezněl potlesk patřící Bystřicku, které se stalo nositelem titulu European Destinations of Excellence 2009/10 destinace nejvyšší kvality. Diplom, kytici a pohár z rukou ministra Vondrušky převzal vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu v Bystřici nad Pernštejnem František Klimeš. (foto pod titulkem) Výběr odborné poroty byl možná pro některé překvapením, ale Bystřicko si určitě zasluhuje pozornost i ocenění dosavadní práce. To však naprosto nesnižuje 8 5/2010 význam, krásu a atraktivnost produktů ostatních účastníků. Lze očekávat zvýšený zájem českých turistů o Bystřicko, které se tak posune na žebříčku turistických cílů o pořádný kus kupředu. Držiteli titulu EDEN patří mimo jiné i dotace ve výši čtyři sta tisíc korun na marketingové aktivity a garant projektu EDEN, agentura CzechTourism, jej zařadí na čelní místo svých propagačních aktivit. Jak už to při podobných soutěžích bývá, vítěz je vždy jen jeden. Ostatní, jejichž aktivity odborná porota ocenila menším počtem hlasů, nemusí být ale smutní. Jejich produkty a služby jsou určitě neméně kvalitní a lákavé. Za všechny můžeme uvést třeba Baťův kanál uměle vytvořenou vodní cestu se zdymadly, jaká nemá v Česku, a možná i v pořádném kusu střední Evropy, obdoby. Snad bude mít víc argumentů pro porotu hodnotící soutěž EDEN 2010/11. Pro příští ročník bude totiž vyhlášeno téma Technické památky. I když letošní téma: Voda turistický cíl, bylo pro Baťák jako stvořené. Ale nejen pro něj. Míst, kde je voda jedním z hlavním turistických cílů, je v Čechách, na Moravě a ve Slezsku skoro nepřeberné množství. O titul European Destinations of Excellence 2010/11 se dozajista bude ucházet nejen Baťův kanál, ale také technické památky Ostravy či Kladna. Možná se mezi uchazeči objeví i Ekotechnické muzeum v Praze Bubenči, Hornické muzeum v Příbrami nebo třeba pevnostní město Terezín, které se všemi svými vojensko-technickými finesami je skutečně unikátní ukázkou inženýrské vyspělosti předminulého století a přitom je památkou, která na své plnohodnotné objevení tak trochu ještě čeká. I když se držitelem prestižní známky EDEN 2009/10 stal jen jeden z účastníků, poděkování a alespoň společenské ocenění si zasluhují všichni, kdo se o něj ucházeli, ucházejí a ucházet budou. Bystřicku blahopřejeme a přejeme co nejvíce spokojených a stále se vracejících turistů. Laco Kučera

9 CZECHTOURISM LÁKÁ DO âesk CH LÁZNÍ Foto: archiv Lázní Bělohad TouÏíte po klidu a pohodû? Chcete na ãas opustit shon mûsta a stres v zamûstnání? Vydejte se do mal ch lázní. Dnes vám nabízíme dvû neãekanû atraktivní moïnosti. Anenské slatinné Lázně Bělohrad leží nedaleko Jičína v malebném předhůří Krkonoš. Jsou ukryty v přírodním parkovém prstenu vhodném k osamělým procházkám a letním hudebním festivalům. Město se pyšní i barokním zámeckým komplexem architekta Giovanni Santiniho. Okolí Bělohradu je jedinečné krásnými lesy s mnoha architektonickými klenoty. Slatinná léčba, čistý horský vzduch a klidná atmosféra, to vše je zde pro úspěšné a blahodárné léčení revmatických onemocnění, Bechtěrevovy choroby, artrózy a poúrazových stavů. Volný čas lze trávit na tenisových kurtech a novém hřišti na minigolf. Lázeňští hosté si také mohou vypůjčit horská kola. Nejbližší kulturní akce: červenec září mezinárodní závody v minigolfu, srpen mini festival big-beatu v zámeckém parku a Podkrkonošský maraton. Výlety po okolí: ZOO Dvůr Králové nad Labem s proslulým Safari, hrad Pecka, kde je umístěna malá muzejní expozice věnovaná Kryštofu Harantovi z Polžic a historii města, Les království malebná vodní nádrž, popřípadě výlety lázeňským autobusem do Krkonoš a Českého ráje. V okolí je několik vyhlídkových věží poskytujících nádherné rozhledy. Anenské slatinné lázně, a.s. Lázeňská 165, tel.: Městské informační centrum CK Hoška-tour, nám. K. V. Raise Lázně Bělohrad tel.: Lázně Bohdaneč leží osm kilometrů severozápadně od Pardubic. První písemná zmínka o městečku pochází z roku Lázně byly založeny roku Status lázeňského místa byl Bohdanči udělen v roce 1963 a od roku 1981 nesou jméno Lázně Bohdaneč. Ve 20. století bylo město přestavěno významným českým architektem Josefem Gočárem, který mu vtiskl ojedinělý charakter. Rovinatá krajina přímo vybízí k poklidným procházkám po promenádách, k projížďkám na kole po vyznačených trasách nebo k jízdě na koni. Oblíbeným turistickým cílem jsou bohdanečské rybníky, které jsou začleněny do národní přírodní rezervace. Ale nejen příroda, i historické centrum města s fontánami a bohatou zelení vytváří uklidňující atmosféru lázeňského města. Léčí se zde onemocnění pohybového ústrojí. V Bohdanči vloni zavedli jako první v Česku převratnou novinku. Podávají tu slatinu v zábalových vanách. Pacient leží ve vodním lůžku, které udržuje teplotu zábalu, ale zároveň ho nezahřívá jako klasická slatinná koupel. Díky tomu si tuto léčbu můžou dopřát i kardiaci. Vzniklo zde také nové relax centrum se saunou, parní kabinou, whirpoolem a odpočívárnou. K dispozici je pak i bazén, solárium a půjčovna kol. Okolí města je ideální pro nenáročné projížďky na kole, pro provozování vodních sportů a pro nordic walking. Kromě toho je možné se projet na koni nebo si zahrát golf. Výlety do okolí: Pardubice se zámkem, Hrádek u Nechanic, hřebčín v Kladrubech nad Labem nebo hrad Kunětická hora. Léčebné lázně Bohdaneč a.s. Masarykovo nám. 6 tel.: , Městsko-lázeňské informační centrum Pernštýnská 117, Lázně Bohdaneč tel.: , Foto: archiv Lázní Bohdaneč 5/2010 9

10 HORSKÁ SLUÎBA STÁLE MLAD Í Letos 12. kvûtna tomu bylo rovn ch pûtasedmdesát let, co vznikla Horská sluïba âr. Spoleãnost, bez níï si dnes Ïádné ãeské, moravské nebo slezské hory neumíme pfiedstavit. O v znamu a prospû nosti práce, kterou na sjezdovkách, zasnûïen ch hfiebenech i letních horsk ch turistick ch stezkách chlapi se znakem ãerveného kfiíïe na pozadí horského títu odvádûjí, nikdo nepochybujeme. Není tedy divu, že i Ministerstvo pro místní rozvoj ČR věnuje Horské službě patřičnou pozornost a pomoc mimo jiné i v oblasti finanční podpory. Letos to bude dvacet milionů korun a deset milionů na odpis majetku. Tyto finance dostane Horská služba mimo každoroční rozpočet a budou využity například na výstavbu nové stanice v Černém Dole, na nákup nových terénních vozů, čtyřkolek a skútrů. Doklady o těchto dotacích převzal ředitel Horské služby ČR Jiří Brožek od ministra pro místní rozvoj Rostislava Vondrušky na tiskové konferenci v Praze. Kromě poděkování zde od ředitele Brožka a náčelníka HS ve Špindlerově Mlýně Adolfa Klepše zazněly i výzvy k dodržování Desatera zásad bezpečného chování při pohybu v horském terénu určené českým turistům. Jak jsme se dozvěděli, tato pravidla mají svůj nezpochybnitelný význam. I když se v létě na českých horách přihodí jen dvacet procent všech úrazů, záchranné akce jsou technicky náročnější. Jsou místa, kde je terén mnohem neschůdnější nebo dokonce nedostupný, ať pro techniku nebo pro záchranáře. Vyplatí se proto dodržovat zásady, které turisty mohou uchránit před úrazem nebo významně pomoci při záchraně. Využili jsme příležitosti a ředitele Brožka se zeptali: 10 5/2010 Pětasedmdesát let je výročí, které stojí za oslavu? Bude slavit i Horská služba? Horská služba se nechystá slavit. Samozřejmě, že si připijeme, ale spíš jen symbolicky. S nastupující turistickou sezonou musí být všech našich 75 stanic a služeben v plné pohotovosti. Jsme rádi, že naše HS je v dobré kondici, jak jsme dokázali na nedávném skialpinistickém závodě ve švýcarském Zermattu. Držíme krok s Evropou. Jen nás trochu mrzí, že rok za rokem se potýkáme s finančním zajištěním naší činnosti. MMR se o nás stará dobře, ale ocenili bychom, kdyby se k podpoře více přihlásili i kraje. Nakonec zajišťujeme bezpečí turistů, kteří do Krkonoš, Jeseníků, Beskyd nebo Krušných hor, tedy do krajů, přijíždějí utratit svoje peníze. Dobře, slavit se nebude, jaké tedy novinky připravujete pro turisty přijíždějící do našich hor? Myslím, že jednou z opravdu zajímavých novinek je, že jsme připravili a vyškolili osm nových horských průvodců pozor, nejsou to horští vůdci! Všichni pod naší gescí složili náročné zkoušky. Turisté si jejich služby mohou objednat prostřednictvím turistických informačních center, která určují i cenu za tuto službu. Věříme, že práce horských průvodců přinese nejen vyšší bezpečnost méně zdatným a intenzivnější zážitky zkušenějším turistům. Nezbývá než Horské službě popřát hodně zdaru a štědřejší státní i krajskou ruku v dalších letech. Laco Kučera Desatero zásad bezpečného chování při pohybu v horském terénu 1. Vždy pečlivě naplánovat trasu túry a vybavení na ni (nezapomenout na léky). Túru plánovat podle fyzické a psychické kondice nejslabšího ze skupiny. 2. S předstihem získat co nejvíce informací o prognóze počasí, sněhové a lavinové situaci. 3. Před odchodem na túru předat informace o trase a předpokládané době návratu. Tempo na túře zvolit podle nejslabšího ze skupiny. 4. Správně používat mapu, znát druhy značení turistických cest specifické pro jednotlivá pohoří. 5. Znát typy výstražných tabulí a jejich význam. 6. Nepohybovat se mimo značené cesty. 7. Mít sebou lékárničku a v případě potřeby umět poskytnou první pomoc. 8. Znát kontakty na HS nebo na ZZS. Mít nabitý mobil. 9. Znát zásady chování pro případ zabloudění, pádu laviny nebo zřícení v exponovaném terénu. 10. Nikdy nepodceňovat hory a nevystavovat nezodpovědným chováním do nebezpečí sebe ani ostatní.

11 CÍRKEVNÍ PAMÁTKY Region Chrudimsko-Hlinecko se otevírá v em kategoriím turistické vefiejnosti. CyklistÛm, pû ím a v zimû i lyïafiûm. To v ak stále není v echno. Pojìte se dnes podívat do ticha kostelû a kostelíkû, kapliãek i do synagogy. Městečko Luže Chlumek. Nad širokou kotlinu se vysoko zvedají dvě věže jedné z nejkrásnějších barokních staveb na Chrudimsku- Hlinecku poutního kostela Panny Marie Pomocnice křesťanů (1). Postavili jej v letech na čedičovém návrší podle plánů italského architekta G. B. Alliprandi. Stylově čistá raně barokní stavba patří k nejkrásnějším v Čechách. Běstvina je obec na jižním úpatí Železných hor u Třemošnice. Od roku 1720 zde stojí unikátní šestiboká kaple sv. Jana Nepomuckého (2) postavená ve stylu barokní gotiky. Její interiér je střídmý, až asketicky. Uprostřed stojí jediná socha sv. Jana Nepomuckého od Řehoře Thényho. V Heřmanově Městci žila od 15. století poměrně silná židovská komunita. Svědčí o tom nejen poměrně rozlehlý a starý židovský hřbitov, ale i synagoga (3), která nedávno prošla náročnou rekonstrukcí. Původně měla barokní ráz, po přestavbě v roce 1870 nese charakteristické prvky novorománského slohu. Po druhé světové válce se do města vrátilo příliš málo Židů, aby mohli synagogu udržovat a opravovat. Dnes se v ní pořádají různé kulturní akce. Její interiér je velice hodnotný a nese všechny znaky židovské náboženské kultury. Obec Kočí leží při silnici z Chrudimi do Vysokého Mýta. Stojí za to zastavit a vydat se ke zdejšímu gotickému kostelíku svatého Bartoloměje (4). Postaven byl v roce Kostelní loď je z kamene, zbytek stavby včetně samostatné jehlanovité zvonice ze dřeva. Vede 1 k němu i unikátní dřevěný krytý most nad terénem, který kdysi býval bažinou. Uvnitř si obdiv zaslouží nejen dřevěná kazatelna, ale především malovaný kazetový strop. Na kůru se dochoval nápis nabádající sboristy, aby zanechali čtveračení, spaní a zevlování a raději si hleděli pobožného modlení. 2 Chrudimské Resselovo náměstí se chlubí honosnou stavbou arciděkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie (5). Dvě měděnkou pokryté štíhlé špice věží shlíží na lidské hemžení na náměstí už více jak sedm set let. Kostel stál dřív, než se Chrudim stala městem. Jakou podobu měl na počátku své existence, je skryto mnoha přestavbami a opravami. Udeřil do něj blesk, vyhořel, propadly se mu stropy. Přežil, byl opravován a přestavován. Novogotickou podobu mu vtiskla přestavba z let podle projektu chrudimského rodáka Františka Schmoranze. Foto: Ludvík Plašil a Zdeněk Kubánek 4 Informační centrum, Resselovo náměstí 1, Chrudim tel.: , /

12 BRNùNSKÉ JEVI Tù SVùTA Pfiímûr, kter není ani trochu pfiehnan. Brno uï více jak osmdesát let slouïí jako velké jevi tû sv mi mezinárodními veletrhy, scény nûkolika divadel hostí kusy svûtové dramatické i hudební tvorby, hrad pilberk i hladina pfiehrady se zaãátkem léta mûní v jevi tû monumentálních ohàostrojû. A o dramatické scény nakonec není nouze ani na brnûnském Masarykovû okruhu. Není divu, že se Brněnské kulturní centrum, instituce zastřešující mnohá kulturní dění v režii města, rozhodlo opět uchopit tradici brněnských divadelních festivalů a povýšit ji na pravidelnou kulturní akci, která zasáhne nejen celé město, nejen všechny jeho obyvatele, ale dosáhne i do vzdálenějších koutů naší republiky a celé Evropy. V rámci příprav a propagace Brna a veškerého kulturního a turistického dění se představitelé Brněnského kulturního centra (BKC) přijeli na začátku května prezentovat do Prahy, do Informačního centra CzechTourism na Staroměstském náměstí. Jádrem a středobodem prezentace se samozřejmě stal divadelní festival Divadelní svět Brno Ve festivalovém videoklipu vystupují mimo jiných ředitelé a režiséři brněnských divadel i Václav Havel, který převzal nad festivalem záštitu. Aby náš prožitek byl co nejvěrnější, přijela nám ústřední melodii zazpívat sólistka Národního divadla Praha Renáta Vítová. Malým 12 5/2010 artefaktem byl i keramický vepřík symbolizující jednu z novinek Havlovu hru Prase, jejíž text se teprve nedávno podařilo najít a nastudovat. A úplnou novinkou je Pět tet. Hry Václava Havla budou na festivalu dominovat. To jsou paradoxy, co? se stalo mottem celého divadelního dění, na které byste se měli vypravit mezi 11. a 19. červnem. Tedy už za pár dní. V Brně budou hrát Divadlo na tahu, Divadlo Husa na provázku, HaDivadlo, Divadlo Na zábradlí, ale i Teatr Animacji w Poznaniu nebo Teatr Pieśń Kozla we Wrocławiu z Polska, Divadlo Maleza z Chile nebo korejský soubor Art Stage SAN. Mnohá z nich oživí nejen prkna, která znamenají svět, ale i dlažbu brněnských ulic a trávníky parků pod Špilberkem všude se bude hrát divadlo. Týden pouličního divadla zahájí Noc kejklířů v pátek večer na Zelném trhu a v sobotu za týden vyvrcholí celé divadelní dění obrovskou Slavností masek na náměstí Svobody a v okolních ulicích. Jakoby se Brno chystalo vyrovnat Sao Paulu nebo Milánu. Inu, proč ne? Nakonec Brno je město s úžasnou historií, bohatou současností a jeho poloha jen pár desítek kilometrů od vinorodých svahů Pálavy jej přímo předurčuje k tomu, aby se zde kultura a zábava smíchaly v chutný koktejl. Avšak nejen divadlem živ je člověk. Kdo bude chtít najít trochu nadhledu nad hemžením v ulicích, může po prohlídce vystoupat na věž Staré radnice nebo se ponořit do rozjímavého ticha brněnských chrámů a kostelů. Široké veřejnosti o- tevřou dveře od 1. června do 19. září Turistické informační centrum Radnická 8, Brno tel.: a ve čtyřech největších chrámech budou k dispozici zkušení průvodci zdarma. Samozřejmě s možností výkladu v několika jazycích. Moderní člověk však v tichu a rozjímání dlouho nevydrží. Vyměnit přítmí kostela za rozzářené jeviště nebo pódium bude otázkou chvilky. Co takhle dát si Martu Kubišovou nebo Plastic People of The Universe? Muzika, která tak nějak patří k Havlovým hrám. Nebo je libo něco úplně nového? Dejte si třeba Havlův divadelní kus Zahradní slavnost od souboru Depresivní děti touží po penězích. Že nevíte, jaké to bude? Já taky ne. Tak se půjdeme podívat, ne? Laco Kučera, foto: archiv BKC Brněnské kulturní centrum Radnická 4 10, Brno tel.:

13 ZA NEJZAJÍMAVĚJSÍMI ˇ MÍSTY AUTOMOTODROMU BRNO Akciová společnost Automotodrom Brno připravila na letošní sezonu pro své fanoušky novinku služby své vlastní cestovní kanceláře s názvem AGAIN Travel. Naše cestovní kancelář má uzavřeny smlouvy o spolupráci s nejprestižnějšími brněnskými hotely, ale stejně tak nabízí ubytovací služby ve velmi kvalitních hotelech, které nejsou mezi širokou veřejností tolik známy. Jako další zajímavou aktivitu, která by měla ještě více přiblížit prostředí Automotodromu Brno široké veřejnosti, připravila naše cestovní kancelář možnost exkurzí na Masarykově okruhu. Tato služba je směřována jednak na školy jako vhodný výletní cíl, dále pak na skupiny fanoušků a motoristických nadšenců. Prohlídka začíná v tiskovém středisku, kde je na několika panelech zdokumentována na dobových fotografiích historie od roku 1930 až do současnosti. Krátký film připomene významné události a mezníky týkající se závodů na Masarykově okruhu. Pak se účastníci exkurzí vydají do terénu. Prohlédnou si parkoviště závodních strojů (takzvaný paddock), prostor, kde je možné vidět zázemí týmů, navštíví zdravotní středisko, dispečink s mnoha obrazovkami, které sledují dění na trati a kolem ní, a na závěr se mohou postavit na stupně vítězů a vyzkoušet si pocit vítězství. V případě, že to provoz na trati dovolí, je možné projet se po obslužné komunikaci podél závodní dráhy. Věříme, že nabídka našich služeb potěší nejednoho fanouška Masarykova okruhu přijíždějícího za vzrušením a adrenalinem, ale i za relaxací a příjemně stráveným časem. Text a foto: Automotodrom Brno, a.s. Automotodrom Brno, a.s., tel.: AUTOMOTODROM BRNO Zažijte na vlastní kůži atmosféru a vzrušení světových mistrovství motocyklů a automobilů Navštivte legendární Masarykův okruh, jednu z nejznámějších historických a kulturních památek města Brna, která si za uplynulých 80 let vybudovala světové renomé a stala se pojmem pro fanoušky motocyklových i automobilových závodů po celé Evropě SVĚTOVÁ MISTROVSTVÍ MOTOCYKLŮ A AUTOMOBILŮ FIA GT1, MS SUPERBIKE, FIA WTCC, CARDION AB GRAND PRIX ČR a další. JÍZDY VEŘEJNOSTI Pro všechny příznivce automobilů a motocyklů, kteří si chtějí vyzkoušet své jezdecké schopnosti. MOTOŠKOLA Kurz jízdy na motocyklu, vše podstatné o správném a bezpečném ovládání motocyklu, zásady rychlé a bezpečné jízdy. EXKURZE Nejzajímavější místa Automotodromu, zákulisí světových mistrovství. Pro skupiny i jednotlivce. CESTOVNÍ KANCELÁŘ AGAIN TRAVEL Ubytovací služby, exkurze, doprava a další. OFF ROAD DRÁHA Dráha nabízí ideální podmínky pro otestování vlastností offroadů. IN LINE Dostatečná šířka a kvalitní povrch závodní dráhy přístupné bruslařům všech úrovní. 5/

14 MORAVSKÉ DNY V B ECLAVI Moravané jsme byli, Moravané jsme a Moravany také zûstaneme. To jsou slova, která asi nejlépe charakterizují postoj BfieclavanÛ ke svému mûstu a k moravské zemi. Starosta Bfieclavi ing. Dymo Pi kula byl v roce 2006 jedním z iniciátorû pofiízení Památníku Moravy, kter dodnes stojí na bfiehu fieky Dyje. Obfiad a následn program spojené s jeho slavnostním odhalením se vlastnû staly nult m roãníkem Moravsk ch dnû. Moravské dny trvají vždy celý víkend. Jsou symbolickým vyjádřením úcty k Moravě i k městu Břeclavi. Ke kraji, který se před více jak tisícovkou let stal dějištěm významných společensko-politických událostí. První stálí osadníci slovanského původu se na březích řeky Dyje usadili někdy v polovině 6. století. Dokazují to bohaté archeologické nálezy nejen na Pohansku, ale i na dalších místech Břeclavska. Po dalších tři sta let zde hospodařili a hájili svoje ú- zemí, které se brzy stalo jejich domovem. V 9. století byla vnitřní organizace slovanských osad na takové úrovni, že mohl vzniknout první státní útvar západních Slovanů Velkomoravská říše. Silný a významný stát a jeden ze základních kamenů následného Království českého. Co všechno vedlo k zániku velké Moravy a k jejímu začlenění do systému českého přemyslovského státu, by vydalo na celou knihu. Pravdou však je, že už v 11. století je celá Morava jeho pevnou součástí. Kníže Břetislav založil na Dyji v roce 1041 hrad, v jehož názvu dodnes zní odezva jeho jména Břeclav. I když právě zde kdysi bylo jedno z center Velkomoravské říše, jako součást přemyslovského státu se Břeclav ocitla na jeho východní výspě. Stala se významným strážním místem, které mělo za úkol chránit vnitrozemí před nájezdy z Rakouska a Uher. Další vývoj pak vedl ke vzniku neméně významného Markrabství moravského, svobodných moravských měst, moravských rytířských a šlechtických rodů a zemské samosprávy, svébytné moravské země. Přenesme se ale do současnosti. Morava, zejména ta jižní, si dokázala uchovat mnoho ze své někdejší slávy. Krásná města, přívětivé klima, úrodnou půdu i pracovité, veselé a přátelské obyvatele. Vzdělané, hrdé na svůj původ, nářečí, folklor, víno i památky. Zkrátka Moravany. 14 5/2010

15 Hrdě se dodnes hlásí ke svým moravským tradicím i v Břeclavi. Každoročně od památného odhalení Památníku Moravy v roce 2006 si připomínají, co pro ně Moravanství znamená. Vždy koncem června připraví sami pro sebe i pro hosty, ať už přijíždějí odkudkoliv, bohatý kulturní program Moravských dnů. V roce 2007 byl ústředním tématem slavnostní příjezd posledního nezávislého moravského markraběte Jošta Lucemburského do Břeclavi. Vládl od roku 1375 a v roce 1410 byl dokonce zvolen římským králem. Při druhém ročníku Moravských dnů, byl program věnován událostem na Moravě v době husitské. V Břeclavi se setkali husité s křižáky, Jan Žižka z Trocnova vedl své bratříky do boje, aby si nakonec s nepřáteli na život a na smrt společně připili. Přítomen byl i patron oslav Moravského dne markrabě Jošt. Setkal se s radními a zle jim tenkrát pohaněl stav břeclavského zámku. Den plný zážitků a zábavy končil velkým ohňostrojem. Rok nato, o poslední červnové sobotě, vtrhla do Břeclavi třicetiletá válka. Už v pátek ožil park pod zámkem středověkým řemeslným jarmarkem a večer vzdali hold Moravě i Hana a Petr Ulrichovi se skupinou Javory. V sobotu začalo společenské dění slavnostní bohoslužbou a pak už se naplno rozjely všechny součásti programu. Boje třicetileté války byly ve znamení ručních palných zbraní mušket. I když každý voják ještě uměl rychle tasit. V bojích se střílelo ostošest. Nebylo zbytí, Moravské dny musely znít podobně pyrotechnické efekty, spálený střelný prach a kouř dokreslovaly atmosféru dávno dobojovaných střetů. Navíc bylo vzpomenuto i 170. výročí příjezdu prvního vlaku do Břeclavi. Návštěvníci si při této příležitosti mohli na nádraží prohlédnout výstavu motorových vozů, lokomotiv a drážních historických artefaktů. Pro dokreslení vývoje přijelo na břeclavské nádraží i parádní Pendolino, které obezřetně a důstojně dojelo čelem až ke stařičké parní lokomotivě pojmenované Šlechtična. Její nadšení neznalo mezí. Samým blahem zavzdychala, až se jí z komína vyvalil mohutný oblak kouře. Napětí z nenadálého setkání uvolnila vypuštěním krásného závoje bílé páry a pak, jako mladice, nechala si zapřáhnou historické vagóny, přiložit pod kotel a radostně vyrazila na výletní trať z Břeclavi do Lednice a zpět. Dokázala za celý víkend převézt z místa na místo pasažérů. Ročník Moravských dnů 2009 měl ještě jednu mimořádnou událost. V areálu veslařského klubu na Dyji starosta Dymo Piškula slavnostním přestřižením pásky zahájil provoz pravidelné lodní městské hromadné dopravy. Ojedinělý projekt, kdy mohou obyvatelé Břeclavi a návštěvníci využívat lodní dopravu jakou součást MHD na trase mezi Poštornou a Starou Břeclaví. V létě jezdí šest spojů denně mezi sedmou ranní a sedmou večerní. Nastoupit a vystoupit se dá na šesti zastávkách. Lodní lístky mají platnost jako standardní jízdenky městských autobusů. Letošní Moravské dny se uskuteční ve dnech 25. až 27. června A na jaké téma? Tereziánská doba a napoleonské Pohansko Bfieclav války. Opět uniformy, důstojníci, kavalíři, dámy v nákladných róbách a fešní vojáci budou defilovat v sobotním slavnostním průvodu. Program ale začne už v pátek na Pohansku, kde starosta slavnostně otevře novou expozici a odhalí sochu sv. Rostislava. Pod zámkem pak proběhne několik koncertů moravských kapel a na stáncích dobového tržiště můžete ochutnat nejednu moravskou dobrotu a okoštovat skvělá vína břeclavských vinařů. V sobotu bude jedním z významných programových vrcholů premiéra filmu Moravské letopisy a pozdně večerní nebe rozzáří ohňostroj. Odpočinek od ruchu a společnosti najdete při návštěvě všech břeclavských kostelů i těch, které jsou jinak po celý rok zavřeny. Jejich prohlídky můžete absolvovat až do deváté hodiny večerní. Neváhejte a přijměte srdečné pozvání obyvatel Břeclavi k návštěvě jejich krásného a pohostinného města. Laco Kučera Foto: Pavel Kašuba a archiv města Břeclavi Turistické informační centrum Břeclav U tržiště 8 (Lichtenštejsnký dům) Břeclav, tel.: Lodní doprava Břeclav, s. r. o. Haškova 3376, Břeclav tel.: /

16 Staré vinice v Havraníkách JiÏní Morava se stala synonymem kvalitních vín uï pfied mnoha lety. Její ãtyfii vinafiské podoblasti se sv mi produkty jsou známé nejen u nás doma, ale pfiinejmen ím i v celé Evropû. Vinafii a vinafiské firmy srovnávají kvalitu sv ch vín na soutûïích regionálního, celostátního i mezinárodního v znamu. Jedno z pfiedních míst uï dlouhá léta patfií i jedné z nejvût ích vinafisk ch spoleãností ve Znojemské vinafiské podoblasti, ZNOVÍNU ZNOJMO, a.s. se sídlem v atovû. KDE JE VÍNO DOMA Znovín vyrábí vína z vinic na svazích nad řekou Dyjí, na Kraví hoře, na slavné vinici Šobes, Kamenném vrchu, Dívčí hoře u Chvalovic, na vinicích nad Šatovem a na mnoha dalších. Díky kvalitnímu podloží, ranním mlhám, odpolednímu slunci a chladnějším nocím, zejména koncem léta a začátkem podzimu, dozrávají sladkou šťávou plně nalité hrozny do nejvyšší kvality. Nemusíte nutně být znalci vín, abyste u skleničky bílého, červeného nebo růžového vína se značkou Znovín prožili krásné chvíle. Nikde však nechutná víno tak dobře, jako ve sklepě u vinaře. Proto, a nejen proto, připravují každý rok ve Znovínu celý katalog vinařských služeb a turistických programů. Od jara do zimy se stále něco děje. Koštů vína v Louckém klášteře ve Znojmě nebo v Moravském sklípku v Šatově se mohou zúčastnit jednotlivci i menší skupiny. Pro firmy a uzavřené společnosti je pak možné připravit řízenou degustaci ušitou na míru, s malým kulturním programem nebo vycházkou na vinice. Značnou popularitu si za jedenáct let své existence získal cyklistický závod Vinařská 50 Author Znovín Cup. Letos se pojede 3. července. Můžete se na něj přihlásit a pak spolu s celým cyklistickým pelotonem se vydat vinicemi, projet kolem sklípků, po loukách a vřesovištích i podél břehů meandrující Dyje. Brzy poznáte, že na Vinařské padesátce nejde o to vyhrát, ale zúčastnit se. Stačí dojet do cíle. Jako registrovaný účastník zde obdržíte tašku s lahví výborného znovínského vína a kolekci drobných dárkových předmětů. Chcete-li ale závodit a vyhrát, máte šanci získat některou z kvalitních cen. Pamatováno je i na ty ostatní. Mezi nimi organizátoři vylosují další šťastné, na které čekají atraktivní ceny a dárky. Tak co? Přijedete? Poznamenejte si tedy: Pohled na vinici Šobes ze Sealsfieldova kamene v NP Podyjí 16 5/2010

17 Vinařská 50 Author Znovín Cup se jede 3. července Dáváte-li přednost pohybu po vlastních nohách, vydejte se po trasách Znovín Walking. Jeho masová verze se koná v dubnu, ale trasy jsou k dispozici po celý rok. Abyste dosáhli skutečného znovínského stylu, pořiďte si originální walkingové teleskopické hole, tričko a čepici se od 9. do 25. července mimořádné propojení hudebních prožitků s číší skvělého vína. Připraven je jedinečný projekt barokní opera anglického skladatele Henryho Purcella Král Artuš bude uvedena jen ve Znojmě! Program doplňují skladby skvělého Georga Friedricha Händela a zařazeny jsou i koncerty jazzu a folkloru. Možností skloubení turistických aktivit a ochutnávek vína ze Znovínu Znojmo je však mnohem víc. Až v létě přijedete ochutnat a vybrat si vína do Návštěvnického centra v Louckém klášteře ve Znojmě, nezapomeňte se blíže seznámit s jeho historií. Prohlídkovým okruhem vás provede zkušený průvodce. Zchladit se pak můžete v bazénech moderního městského koupaliště Louka v těsném sousedství. Budete-li příliš unaveni, abyste se vypravili pěšky do centra historického města Znojma, nasedněte do turistického vyhlídkového vláčku. Uvidíte z něj staré uličky, projedete kolem významných památek i pod městskými hradbami. Vláček má sedm zastavení. Na kterémkoliv z nich můžete vystoupit, přerušit jízdu a dál se vydat pěšky. Až si dosyta užijete Znojma, počkejte na některé ze stanic na další spoj a dokončete jízdu s už označenou jízdenkou. Dospělí platí pouhých 40,- Kč, děti a studenti polovinu. Znovín Znojmo má sídlo v Šatově. Najdete zde mimo jiné i Vinařskou stodolu. Skutečnou stodolu, jejíž interiér byl jen minimálními úpravami uzpůsoben k pořádání ochutnávek, ale i venkovních rautů s pochoutkami připravovanými na venkovním grilu. Krátkou procházkou se pak dostanete na malé návrší nad vesnicí k Malovanému sklepu. Unikátnímu dílu vykopanému v měkkém pískovci, jehož stěny dlouhá léta zdobil a maloval lidový umělec Maxmiliám Appeltauer. V jednotlivých polích a sklepních kójích můžete zhlédnout krásné a místy až úsměvné doklady desetiletí, po která tento autodidakt tvořil. Jsou zde zachyceny kroje, lidové Loucký klášter ve Znojmě znakem Znovínu a vyrazte: trasa první se jmenuje Malý Havranicko-šatovský o- kruh. Měří devět kilometrů a vede z fotbalového hřiště od hotelu Happy Star na Staré vinice v Havraníkách, chráněnou krajinnou oblastí Skalky, odkud je mimořádně krásná vyhlídka. Pak seběhněte sklepní uličkou k Moravskému sklípku v Šatově a za chvíli jste zpět ve výchozím bodě. Je jasné, že cestou se můžete několikrát zastavit a občerstvit skleničkou některého vína se značkou Znovín Znojmo. Podobně je tomu i na druhé trase, sedmnáctikilometrové Znovínské klasice. Vychází se ze stejného místa a cesta vede až na vinici Šobes, odkud je rozhled do nádherné krajiny Národního parku Podyjí, pak vede údolím a meandry řeky Dyje na Sealsfieldův kámen a přes vinice v Havraníkách do cíle. V turistických programech Znovínu Znojmo je pamatováno i na obdivovatele vysoce hodnotných kulturních zážitků. Hudební festival Znojmo 2010 nabídne písně, ale i motivy prvních pětiletek a budování JZD nebo obrazy k poctě československé armády. Ať už si o těchto malbách myslíme cokoliv, nic to nezmění na skutečnosti, že se jedná o evropský unikát. Když už je zmínka o armádě, nedaleko Šatova stojí jeden z pěchotních srubů na linii československého opevnění z let před druhou světovou válkou. Nese označení MJ-S3 Zahrada. Je zpřístupněn a v jeho útrobách najdete plnou výzbroj ovšem z osmdesátých let minulého století vždyť jen pár kroků odtud byla železná opona. Ale co vám budeme vyprávět, nejlepší bude, když se mezi vinice Znovínu Znojmo, do Louckého kláštera, Šatova a Moravského sklípku vypravíte a sami prožijete, co pro vás Znovín Znojmo připravil. Laco Kučera Foto: archiv Znovínu Znojmo, a.s., a TP Znovín Znojmo, a.s., Šatov tel.: /

18 LETOS SE JEZDÍ K NÁM Pro kaïdého skvûl cíl jedineãná letní dovolená na V chodní Moravû Kouzelné cíle v nádherné krajinû zalesnûn ch vr kû a kvûtnat ch luk? Voda, skály, pû í, in-line ãi cykloturistika s perfektním zázemím stezek a tras? Nezapomenuteln pohled z koàského sedla ãi lodní paluby? Odpoãinek v péãi profesionálû lázeàsk ch ãi wellness zafiízení? Leto ní léto je ten správn ãas k prozkoumání osobitého regionu V chodní Morava (www.vychodni-morava.cz). Do sedla! Z tras rozličného stupně obtížnosti cyklistického a turistického ráje Východní Moravy si vybere každý. V dubnu 2010 byla zprovozněna páteřní cyklostezka podél Baťova kanálu, která v kompletně rovinatém úseku 80 kilometrů propojuje Kroměříž a Hodonín. Samotný Baťův kanál je vyhledávanou atrakcí, výletní loď je přizpůsobena i pro přepravu kol (www.batacanal.cz). Díky napojení na další trasy se lze vypravit i do Chřibů, Hostýnských vrchů nebo Bílých Karpat, které nabízejí i náročnější terény, a atraktivních cílů jako jsou Velehrad, Archeoskanzen Modrá, sklepy v Mařaticích či Polešovicích. Cílů je nepřeberně Po cestě lze navštívit unikátní výstavu starých hraček v zámku Buchlovice (www.zamek-buchlovice.cz) nebo Buchlovské kování s přehlídkou mistrů černého řemesla na hradě Buchlově. Tam se také můžete příjemně bát při Buchlovských nocích s černou paní (www.hrad-buchlov.cz). A rozhodně nemůžete minout Kroměříž, jedinečnou památku UNESCO, kde k prohlídce láká Arcibiskupský zámek se zahradami a mincovnou, vyhlídkovou věží a také druhou nejvýznamnější obrazárnou v ČR (www.azz.cz). Rodiče s dětmi by neměli zapomenout ani na Zoo Zlín rozlehlý park v areálu zámku Lešná, v němž žije 211 druhů zvířat a který je vůbec nejnavštěvovanějším turistickým cílem na Moravě. Kromě 52 kilometrů dlouhé Hostýnské magistrály s kvalitním značením, četnými odpočívadly a panoramatickými mapami, odkud se lze vydat na Svatý Hostýn, na Rusavu, do Rajnochovic nebo třeba na Troják (www.hm52.cz), je jedinečná Cyklostezka Bečva. Pyšní se délkou 141 kilometrů i prvenstvím na projektu cyklodálnice C1. Doslova od horských pramenů Rožnovské či Vsetínské Bečvy se dostanete až na její soutok s Moravou. Vybrané úseky jsou vhodné i pro in-line bruslaře (www.cyklostezkabecva.com). Je libo výše nad zemí? Pro zpestření lze přesedlat z kola do koňského sedla. Možností je celá řada skýtá je například Ranč Kostelany, Ranč Nevada na Smraďavce, hotel Polom Rajnochovice či Hipocentrum Koryčany, kde na vás kromě projížděk s průvodcem čeká balíček kompletních služeb a zábavy, jen co slezete ze sedla. Milovníky adrenalinu, lanových překážek a bungee vyzve k sebepřekonávání centrum C.V.A.K. ve Zlíně (www.cvakzlin.cz), Gibon park v Rožnově pod Radhoštěm (www.gibon-park.cz), Lanový park u hotelu Horal ve Velkých Karlovicích (www.valachy.cz/hotel-horal/sportovni-aktivity-horal), nebo nesčetné přírodní útvary pro volné lezení, jako je třeba vrch Skalný v srdci Hostýnských vrchů. Něco dobrého na posilněnou O kvalitě moravských vín není třeba nikoho přesvědčovat. Navštívit lze areál bývalých měšťanských vinných sklepů v Uherském Hradišti, barokní zámek a palírnu ve Vizovicích nebo Arcibiskupské vinné sklepy v Kroměříži. Speciality moravské kuchyně můžete poznávat nejen na kulinářské plavbě po Baťově kanálu, ale třeba také ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, jehož prohlídku zpříjemní posezení v některé ze stylových hospůdek při ochutnávání pravých valašských pochoutek. (www.vmp.cz) Načerpejte sílu Východní Morava je protkána místy, kde se postarají o znovunabytí vaší duševní i tělesné pohody, ať už masážemi, wellness pobyty či lázeňskými procedurami. Za všechny Janáčkovy oblíbené Luhačovice či Ostrožská Nová Ves. Pro nejmenší a vodomilné doporučujeme aquaparky a koupaliště ve Valašském Meziříčí (www.bazenvm.cz) či v Uherském Brodě (www.delfinub.cz). 18 5/2010

19 Region Slovácko a Uherské Hradi tû uï natrvalo patfií k sobû. Dokazují to na veletrzích cestovního ruchu, pfii tvorbû produktû i koncepcí pro mûsto a cel region. Na samém poãátku turistické sezony to novináfiûm opût spoleãnû pfiedvedly pfii prezentaci v Praze. Místostarosta Uherského Hradiště Květoslav Tichavský, tajemník Regionu Slovácko Josef Hapák, projektový manažer Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu Jiří Durďák a jejich kolegové přivezli celou kolekci novinek. Místostarosta Tichavský pozval přítomné do nově postaveného přístaviště v Uherském Hradišti, jehož význam a roli v celém systému plavby na Baťově kanálu a řece Moravě už brzy prověří první turisté. Až vyváží svoji loď nebo hausboat u přístavní hrany, mohou v Uherském Hradišti strávit několik dnů, aniž by se setkali s nudou. S přibývajícím létem se na cyklotrasách a cyklostezkách ve městě i mezi slováckými vinohrady stále častěji projíždějí cyklisté, pro něž se Slovácko stalo doslova Mekkou. Nejlep í tip na léto? UHERSKÉ HRADI Tù A SLOVÁCKO Vždyť kdo by odolal. Voda, víno, příjemné klima v nivách podél Moravy a Baťova kanálu a hory a kopce na dohled. A kromě toho slovácký naturel vinařů, zpěvnost slováckého nářečí, skvělá kuchyně a taky vynikající slivovice. Zkrátka plnohodnotné potvrzení pravdivosti slov, že na Slovácku se budete pohybovat ve víru barev a chutí. Přidejte se i vy k těm tisícům, kteří si léto bez Slovácka a Uherského Hradiště neumí představit. Skvělou pomůckou se vám určitě stane nová turistická mapa Slovácka s vyznačenými deseti doporučenými trasami, přehledem turistických cílů a zajímavých akcí. Pro milovníky cykloturistiky to určitě bude trasa Okolo Baťova kanálu. Pokud byste ji chtěli projet na jednou, připravte se na celých 114 kilometrů. Vede nejen po bývalé stezce, po které chodily koňské potahy zapřažené do lodí, ale i podél řeky Moravy ze Starého Města, přes Napajedla, Otrokovice, Topolnou, Uherské Hradiště, Kunovice, do Veselí nad Moravou, přes Strážnici, Uherský Ostroh a Kostelany zase do Starého Města. Ale nemusíte ji projet celou naráz. Dopřejte si čas a vandrujte po ní třeba celý týden. Jsou-li vám roviny málo, doporučujeme Střední okruh Bílými Karpaty. Z Uherského Brodu na Vysoký vrch musíte překonat víc jak 400 výškových metrů. Sjezd zpět už bude mírnější, ale dlouhý celých 35 z celkové délky 59 kilometrů. Z celoročního přehledu významných akcí stojí za připomenutí Mezinárodní dětský folklorní festival Kunovské léto a nebo Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici. V červenci pak třeba Horňácké slavnosti ve Velké nad Veličkou nebo Kopaničárské slavnosti ve Starém Hrozenkově. Pak už se budou blížit Svatovavřinecké slavnosti v Hodoníně a Letní filmová škola v Uherském Hradišti. S nastupujícími teplými zářijovými dny a večery se všichni budeme těšit na jeden z největších vrcholů celé sezony, na Slovácké slavnosti vína a otevřených památek. Na úžasný krojovaný průvod slováckých obcí na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti a pak v jednotlivých památkových objektech po celém městě. Jakou lepší inspiraci bychom si mohli přát na začátku doby vinobraní, burčáků a později Svatomartinských vín? Laco Kučera Městské informační centrum, Masarykovo nám. 21, Uherské Hradiště tel.: , 5/

20 Vsetín, mûsto v samém srdci Vala ska, jednoho z regionû s nejv raznûj ími folklorními tradicemi. Kroje, cimbálová muzika, nezamûnitelné náfieãí, charakteristické tance, ale i speciality vala ské gastronomie dûlají ze Vsetína a Vsetínska turisticky stále atraktivnûj í prostor. Stejnû tak i zlep ující se systém sluïeb a informaãní servis sem láká kaïdoroãnû stále více turistû z domova i ze zahraniãí. VSETÍNSKÉ FOLKLORNÍ RADOSTI Hustá síť cyklotras, vycházkové okruhy Vsetínem, zámecké expozice, příjemné penziony nebo ubytování v hotelech či naopak v soukromí na kopcích a především všudypřítomná blízkost čisté valašské přírody to všechno dohromady nabízí každé léto bohatou kolekci zážitků s možnostmi kulturního vyžití, relaxačních aktivit i sportovních výkonů. Kdy se do Vsetína vypravit? Co nejdříve. Společně s městem Vsetínem vám nabízíme za všechny jednu z opravdu krásných příležitostí Mezinárodní folklorní festival VSETÍNSKÝ KRPEC Od 1. do 4. července 2010 můžete zhlédnout jednu z nejobsažnějších přehlídek lidových tanců z Evropy. Slovenské soubory Vršatec, Urpin nebo Ľubovńan, gruzínské Mangi, turecký soubor izmit či polský Klimczok. Chybět nebude ani lidové umění z Itálie nebo Maďarska. Z domácích se předvedou Jiskra z Plzně, Vojenský umělecký soubor Ondráš nebo Al-Yaman z Prahy. Nejvíc souborů bude ale místních: Jasénka, Kotár, SVPT Vsacan, dětské soubory Vsacánek a Malý Vsacánek. Další přijedou z Kunovic, Valašských Klobouků nebo Valašské Polanky. Bude to festival plný tance a krásné muziky, zejména té valašské. Letos bude navíc obohacen o prvky worldmusic v podání slovenské kapely Družina, pražského Al- Yamanu nebo uskupení Tam Tam Orchestra Praha. Tančit a hrát se bude na několika scénách. Program odstartuje ve čtvrtek 1. července v na pódiu Svárov, kde v hodin celý festival slavnostně zahájí galaprogram. V pátek 2. července začne i tradiční Řemeslný jarmark a výstava folklorního sdružení ČR: Česká republika folklorní velmoc v srdci Evropy. V sobotu nebudete vědět, kam dřív. Ale nenechejte si ujít celodenní Memoriál Dušana Růžičky v odzemku a obuškovém. Taneční soutěž, jejíž účastníci absolvují během jednoho dne základní kolo i velké finále. Poznáte, co je odzemek krásný sólový tanec patřící do kategorie zbrojných. Tančí se se sekyrou valaškou ve dvoudobém taktu, hodně živě a tempo má vzestupnou tendenci. Množství figur v podřepu i výskoku klade vysoké nároky nejen na cit pro rytmus, ale i na fyzickou připravenost tanečníků. Říká se, že jen pravý Valach dokáže zatančit a prožít odzemek, dědictví dlouhé a bohaté historie obránců hranic s Uhrami ve středověku. Valachů odvážných, pracovitých, veselých, bojovných a hrdých. Valachů přívětivých, pohostinných a vstřícných. Valachů ze Vsetína a okolí. Součástí valašského folkloru jsou i kroje. Jednodušší než ty ze Slovácka, ale neméně krásné a funkční. Jako krpce, bez nichž se žádný Valach na svazích, kde se pásávala stáda ovcí, nemohl obejít. Dodnes jsou zde vyráběny v zásadě tradiční technologií z jednoho kusu jednoduše zřasené, nakrpatěné kůže. Většinou byly a dodnes jsou zdobeny ornamenty vytlačovanými či vyřezávanými. Aby se v nich lépe chodilo po lesních stezkách nebo v kluzké trávě, bývaly opatřeny cvočky nebo dokonce několika hřebíky pod patou. Pro zimu pak případně i podkůvkou se čtyřmi zoubky, takzvanou hrabačkou. Dnešní krpce určené tanečníkům jsou ale jen z kůže. Aby se jim lépe tančilo od země. Tak na shledanou ve Vsetíně na festivalu Vsetínský krpec. Laco Kučera, foto: archiv města Vsetína Informační centrum, Dolní náměstí 1356, Vsetín tel.: ,

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE OLOMOUC - město s nejvíce památek na Moravě - Vláček v provozu květen-srpen

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

TIPY NA VÝLETY V OKOLÍ HOTELU HAPPY STAR (v dosahu chůze)

TIPY NA VÝLETY V OKOLÍ HOTELU HAPPY STAR (v dosahu chůze) TIPY NA VÝLETY V OKOLÍ HOTELU HAPPY STAR (v dosahu chůze) 1. Vinice Šobes 2,5 km jedna z nejhezčích vinic ČR nacházející se v NP Pyjí, visuté lávky, ochutnávkový stánek vína, vyhlídka, ot. doba: duben

Více

Rekreační potenciál našich řek

Rekreační potenciál našich řek Rekreační potenciál našich řek Marina Týnec nad Labem APL - Asociace lodního průmyslu Ing. Vladimír Žák 724 371 294 Slovo úvodem Turistika je v posledních letech bez hranic a se stoupající mobilitou roste

Více

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Pohlednicový pohled na město Český Krumlov. 2 HISTORIE MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV Jméno města Krumlov je odvozováno z německého výrazu "Krumme Aue", který je překládán

Více

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s.

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Proč navštívit plavební kanál a jeho okolí? Přehrada Fláje Dřevěný kostel v Českém Jiřetíně

Více

Pozvánka do Zlínského kraje

Pozvánka do Zlínského kraje Pozvánka na tiskovou konferenci při příležitosti konání veletrhu Regiontour 2015 15. 1. 2015 Pozvánka do Zlínského kraje Zlínský kraj turistický region Východní Morava Východní Morava je regionem s nezaměnitelným

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Brožury Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Cestujeme po

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Informace. Programy a akce září 2010. České Švýcarsko a Šluknovsko na podzim Podzimní reklamní kampaň startuje!

Informace. Programy a akce září 2010. České Švýcarsko a Šluknovsko na podzim Podzimní reklamní kampaň startuje! PRO PŘÁTELE A ČLENY DESTINAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ŠVÝCARSKA www.ceskesvycarsko.cz 16 / 2010 Z téměř každého stavení je slyšet vrčení kolovrátku a harašení skacích strojků, provázené klapotem tkalcovského

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Nově zrekonstruovaná Turistická chata ve Špindlerově Mlýně nabízí velmi levné a stylové ubytování v srdci lyžařského areálu Svatý Petr. Cena od 150,-Kč na osobu. -

Více

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Českém krasu Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014) Brožury (větší letáky) Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2008 1. ZOO Praha 1,3 milionu (2.) 2. Pražský hrad 1,21milionu (1.) 3. Aquapalace Praha 760 tisíc

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Nejbližším městem a centrem kulturního dění je malebný Omiš s ústím řeky Cetiny do moře. Pro návštěvu

Více

BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102

BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102 CK TURISTA BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102 5 - denní zájezd Již v úvodu naší golfové nabídky jsme uvedli, že golf již zdaleka není drahým sportem (i když tomu ceny v mnoha

Více

HITLEROVO ORLÍ HNÍZDO Königssee Salzburg a Hallstatt

HITLEROVO ORLÍ HNÍZDO Königssee Salzburg a Hallstatt HITLEROVO ORLÍ HNÍZDO Königssee Salzburg a Hallstatt Prezentace zájezdu Orlí hnízdo (Kehlsteihaus) Cestovní a dopravní kancelář Tihelka Autor: Antonín Tihelka 1 Vážený zákazníku, vítáme Vás na stránkách

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2007 1. Pražský hrad 1,34 milionu (1.) 2. Zoo Praha 1,20 milionu (2.) 3. Židovské muzeum, Praha 612

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Svijanská jedenáctka

Svijanská jedenáctka Námět turistického pochodu Svijanská jedenáctka Turistický výlet na místa, kam se často pěšky nechodí. Přesto i zde se dá najít řada zajímavostí: vesnické kostelíky, údolí Jizery s mohutnými stromy, jezera

Více

Řešení 1H, 2D, 3B, 4C, 5F, 6E, 7J, 8G, 9I, 10A

Řešení 1H, 2D, 3B, 4C, 5F, 6E, 7J, 8G, 9I, 10A Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_26 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Setkání pracovníků CR, Dolní Kounice 29.-30. 10. 2009 Realizované projekty v rámci ROP NUTS II Jihovýchod (2007-2013) Kongresová, veletržní

Více

VINAŘSTVÍ WALDBERG VRBOVEC S.R.O.

VINAŘSTVÍ WALDBERG VRBOVEC S.R.O. VINAŘSTVÍ WALDBERG VRBOVEC S.R.O. VINAŘSTVÍ WALDBERG VRBOVEC Vybrané partie vín zpracované moderní technologií zrají v pískovcovém sklepě, který byl v roce 1770 vybudován u obce Chvalovice opatem řádu

Více

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Morava a Slezsko Učební pomůcky:

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Morava a Slezsko Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_39 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

NĚMECKO - Údolí Mosely

NĚMECKO - Údolí Mosely NĚMECKO - Údolí Mosely Nabídka incentivní cesty spojené s degustací vín Termín: 26. 30.8. 2015 Počet: 10-15 osob rodí se zde ta nejušlechtilejší vína z odrůdy Ryzlink rýnský Program cesty Během tohoto

Více

Výstaviště Černá louka Slezskoostravský hrad Pohádkový sklep strašidel MINIUNI svět miniatur

Výstaviště Černá louka Slezskoostravský hrad Pohádkový sklep strašidel MINIUNI svět miniatur Výstaviště Černá louka Slezskoostravský hrad Pohádkový sklep strašidel MINIUNI svět miniatur B C. D A N T Y L E Č E K, O B C H O D N Í N Á M Ě S T E K Představení společnosti Ostravské výstavy, a.s. Právní

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO 2015 Náklad max. 20 000 ks Nulová remitenda jdeme na dračku Nově distribuce v PNS Informace o předplatném na www.czech-tim.cz

Více

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum Investiční Memorandum HOTEL ZÁMEK Vysoký Újezd 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail: info@svoboda-williams.com www.svoboda-williams.com Obsah Údaje o projektu 1 Investiční příležitost

Více

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy.

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy. V ydejte se s námi barevnou podzimní přírodou po místech, kde se na Švihovsku natáčela před čtyřiceti lety oblíbená pohádka Tři oříšky pro Popelku. Poznáte místa, kde Popelka se svojí sestrou Dorou a zlou

Více

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz Aktivity CCRJM březen 2013 Souhrn aktivit CCRJM Tvorba turistických produktů, programů, výletů Propagační materiály (distribuce), webové prezentace Fam tripy a press tripy domácí i zahraniční (Německo,

Více

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI Tisková zpráva Dne: 9. srpna 2012 Místo: Vsetín Organizace: Město Vsetín a Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Zlínského kraje, Dům Kultury Vsetín, Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti.

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

ZNOJEMSKO Národní park Podyjí / RAKOUSKO

ZNOJEMSKO Národní park Podyjí / RAKOUSKO ZNOJEMSKO Národní park Podyjí / RAKOUSKO CYKLISTICKÝ KURZ Termín: 10.09. 14.09.2012 (pondělí pátek) Ubytování: cyklopenzion Koruna - Havraníky, nebo hotel Kárník - Znojmo Program: Po / 10.09. odjezd z

Více

LÁZNĚ A UBYTOVÁNÍ U HASTRMANA

LÁZNĚ A UBYTOVÁNÍ U HASTRMANA LÁZNĚ A UBYTOVÁNÍ U HASTRMANA představení společnosti Jsme silnou, dynamickou společností a spolehlivým partnerem na trhu gastronomie. Svým zákazníkům i obchodním partnerům nabízíme široké portfolio produktů,

Více

ZÁMECKÝ HOTEL CTĚNICE

ZÁMECKÝ HOTEL CTĚNICE KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE, ŠKOLENÍ, FIREMNÍ PLESY, GARDEN PARTY S GRILOVÁNÍM, INCENTIVNÍ A TEAM-BULDINGOVÉ AKCE ZÁMECKÝ HOTEL CTĚNICE Zámecký hotel Ctěnice Zámek Ctěnice 190 17 Praha 9

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Návštěvnické trasy Plzeňského Prazdroje Významné destinace cestovního ruchu v ČR

Návštěvnické trasy Plzeňského Prazdroje Významné destinace cestovního ruchu v ČR Návštěvnické trasy Plzeňského Prazdroje Významné destinace cestovního ruchu v ČR 15. 3. 2011 Hlásíme rekordní návštěvnost za rok 2010! V roce 2010 překročila poprvé návštěvnost všech turistických destinací

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Jezero Traunsee. Letní sáňkařská dráha - Strobl. Plavba lodí po jezeře. Jízda kabinkovou lanovkou na Grünberg (1004 m. n. m.)

Jezero Traunsee. Letní sáňkařská dráha - Strobl. Plavba lodí po jezeře. Jízda kabinkovou lanovkou na Grünberg (1004 m. n. m.) Tipy na výlety Solná komora Karta Salzkammergut Erlebnis Card: k zakoupení ve všech infocentrech v regionu SALZKAMMERGUT a ve vybraných hotelech a penzionech. Cena dospělí: 4,90 EUR, děti zdarma S kartou

Více

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Budova hotelu: Leží na vlastním pozemku. Sestává z hlavní budovy, dvorního traktu a budovy tzv. ubytovny. V současné době

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Apartmány Budin Blata 94 Vodice

Apartmány Budin Blata 94 Vodice Apartmány Budin Blata 94 Vodice Vodice leží na pobřeží Jaderského moře, při Jadranské magistrále,11 km severozápadně od Šibeniku první zmínka o městě ze 14.století, název Vodice vznikl od četných vodních

Více

Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO

Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 7.,9.11 Vzdělávací oblast: Autor: Mgr.

Více

Solná komora-h.rakousko

Solná komora-h.rakousko Jezero Wolfgangsee Plavba lodí po jezeře denní jízdenka: 17,60 se Salzkammergut Erlebnis-Card: 16,40 www.wolgangseeschifffahrt.at Schafbergbahn jízda úzkokolejkou na horu Schafbergbahn jízda tam i zpět:

Více

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015)

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Projekt spolupráce Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy je společným projektem místních akčních skupin Dolní Morava a Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko.

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra LETNÍ TÁBOR PRO DĚTI EUSTACH 2011 Rekreační středisko ZSMV EUSTACH Těmice, okres Pelhřimov, kraj Vysočina Termín tábora: 16. 07. 30. 07. 2011 Cena: 4 300 Kč Kapacita: 100 120 dětí Ubytování: dřevěné chatky,

Více

ZA ZÁŽITKY DO REGIONŮ ZÁKLADNÍ INFORMACE HLAVNÍ TÉMATA KONFERENCE VÍTEJTE U NÁS JSOU: PROGRAM V HLAVNÍ ROLI TURISTA INCOMING A PODPORA REGIONŮ

ZA ZÁŽITKY DO REGIONŮ ZÁKLADNÍ INFORMACE HLAVNÍ TÉMATA KONFERENCE VÍTEJTE U NÁS JSOU: PROGRAM V HLAVNÍ ROLI TURISTA INCOMING A PODPORA REGIONŮ ZÁKLADNÍ INFORMACE Termín konání 14. května 2009 Místo konání SVŠE Znojmo Zahájení konference 9:00 Registrace účastníků od 8:00 Uzávěrka přihlášek 10. května 2009 Registrační poplatek 550 Kč* Večeře speciální

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

Detail slevy: Platnost slevy: Kde slevu uplatnit:

Detail slevy: Platnost slevy: Kde slevu uplatnit: Vyrazte na víkendový pobyt pro rodiny s dětmi v hotelu Junior v lázeňském městě Poděbrady. 3 dny pro 2 osoby a 1 dítě do 6 let. Vychutnejte si vynikající bohatou polopenzi a užijte si i neomezený vstup

Více

Malování v Provence. 10 - denní zájezd Francie

Malování v Provence. 10 - denní zájezd Francie Malování v Provence 10 - denní zájezd Francie Navštivte a poznejte Provence, rodiště a působiště řady slavných malířů, a přeneste její krásy na malířské plátno! Kdo už někdy držel v ruce paletu a štětec,

Více

Korutany - gasthof Laggner ** - turistická karta v ceně / č.7242

Korutany - gasthof Laggner ** - turistická karta v ceně / č.7242 CK TURISTA Korutany - gasthof Laggner ** - turistická karta v ceně / č.7242 4 - denní zájezd Turistika v Alpách, v nejjižnější části Rakouska s nejstálejším počasím. Korutany dělí jen necelých 140 km od

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014

Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014 Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014 Řeka Jizera Největší pravostranný přítok Labe (cca 165 km). Propojuje státní hranice s Polskem, turistické regiony Jizerské hory, Krkonoše, Český ráj, Střední Čechy (Polabí)

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

Vesnice ve století služeb

Vesnice ve století služeb O čem to dnes bude? Vesnice ve století služeb Ing. Zdenka Nosková 17.5.2013 Venkovský cestovní ruch u nás a v zahraničí Včelí farma Nosek Projekt Prázdniny na venkově Úspěch závisí na mnoha faktorech.

Více

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková Marketing venkovského cestovního ruchu Eva Šimková Obsah přednášky 1. Specifika šetrné turistiky 2. Současné trendy a vliv na marketing VCR 3. Marketing a marketingový mix VCR 4. Balíčkování služeb VCR

Více

Rozhledny. VY_32_Inovace_13_03_informace_o_všech_rozhlednách.notebook. March 23, 2013. Škola. Bc. Helena Jurašková. Anotace.

Rozhledny. VY_32_Inovace_13_03_informace_o_všech_rozhlednách.notebook. March 23, 2013. Škola. Bc. Helena Jurašková. Anotace. Pořadové číslo a název projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2671 "Učení nás baví" Rozhledny Škola Základní škola praktická, Liberecká 31, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Autor Bc. Helena Jurašková Číslo

Více

Zlín (nejenom) na víkend. Bc. Ľudmila Vašková Bc. David Klouda

Zlín (nejenom) na víkend. Bc. Ľudmila Vašková Bc. David Klouda Zlín (nejenom) na víkend Insight Zlín má mnoho atrakcí, a je zajímavý i pro několikadenní pobyty. Turisté však získají představu o tom, co se dá ve Zlíně dělat, až po návštěvě turistického centra Našim

Více

TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9

TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9 TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9 Jubilejní 10. mezinárodní cyklojízda, otevírání evropské dálkové trasy EuroVelo 9 v Jihomoravském kraji a Dolním Rakousku s tématem bio

Více

CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ

CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ PROVENCE 2011 Vážení rodiče, milí studenti! V letošním školním roce máte poprvé možnost volby komplexní zahraniční exkurze. Po několika rocích, kdy se nabízelo pouze Chorvatsko, tedy destinace relativně

Více

SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015

SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015 SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015 Proč právě Sicílie? Největší italský ostrov nabízí krásné pláže, hory, divoké kaňony, jedny z nejlépe zachovaných antických památek světa i architektonické pozůstatky vlády Normanů,

Více

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením Nabídka na využití prostor zříceniny hradu Dívčí Kámen platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014 Určeno veškerým kulturním vystoupením Foto: Petr Znachoř Nabízíme možnost prezentace uměleckých aktivit v netradičním

Více

Pevnost Terezín světový unikát - mistrovské dílo pevnostního stavitelství postavené v letech 1780-1790 - největší a nejmocnější pevnost v České zemi

Pevnost Terezín světový unikát - mistrovské dílo pevnostního stavitelství postavené v letech 1780-1790 - největší a nejmocnější pevnost v České zemi Integrovaný operační program 2007-2013 Prioritní osa 5 Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Podporovaná aktivita 5.1b Realizace vzorových projektů obnovy a využití

Více

SVATEBNÍ NABÍDKA. Ideální řešení pro Vaši jedinečnou a romantickou svatbu. Svěřte svůj důležitý den do rukou našeho svatebního koordinátora.

SVATEBNÍ NABÍDKA. Ideální řešení pro Vaši jedinečnou a romantickou svatbu. Svěřte svůj důležitý den do rukou našeho svatebního koordinátora. SVATEBNÍ NABÍDKA Ideální řešení pro Vaši jedinečnou a romantickou svatbu. Svěřte svůj důležitý den do rukou našeho svatebního koordinátora. Hotel GOLD****, Táborská 68, Chotoviny * www.hotelchotoviny.cz

Více

Projekt. Svatostánek českého vinařství. cestovní ruch v Litoměřicích a na Litoměřicku

Projekt. Svatostánek českého vinařství. cestovní ruch v Litoměřicích a na Litoměřicku Projekt Svatostánek českého vinařství a cestovní ruch v Litoměřicích a na Litoměřicku Svatostánek českého vinařství Číslo operačního programu: CZ.1.09 Název operačního programu: ROP NUTS II Severozápad

Více

Cesta napříč regionem

Cesta napříč regionem Autor: Mgr. Marcela Langerová Karty míst Moravskotřebovska a jevíčska 1 Třebařov První písemná zmínka je z roku 1267. Kostel Nejsvětější Trojice Boží muka Sousoší Nejsvětější Trojice http://www.trebarov.cz/images/morfeoshow/

Více

Dovolená v oblasti Nei Pori (Platamonas) s I.S.C.Sports a cestovní kanceláří Pradok

Dovolená v oblasti Nei Pori (Platamonas) s I.S.C.Sports a cestovní kanceláří Pradok GREECE TOUR 2012 Dovolená v oblasti Nei Pori (Platamonas) s I.S.C.Sports a cestovní kanceláří Pradok Po úspěších v minulých letech pokračujeme v pořádání oblíbené dovolené spojené se sportovním vyžitím.

Více

Vinařská turistika na kole

Vinařská turistika na kole Vinařská turistika na kole Mgr. Eva Kvapilová www.vinarske.stezky.cz Moravské vinařské stezky www.vinarske.stezky.cz CHARAKTERISTIKA MVS Komplexní produkt pro: Cykloturisty (kteří si možná dají i sklenku

Více

SKUPINOVÝ PROGRAM NA OBJEDNÁVKU 2014

SKUPINOVÝ PROGRAM NA OBJEDNÁVKU 2014 SKUPINOVÝ PROGRAM NA OBJEDNÁVKU 2014 LANOVÉ AKTIVITY /ADRENALIN A ZÁBAVA/ Připravíme pro vás slaňování z mostu, lezení po skále, superadrenalinové sbíhání 80m Vranovské přehrady, skok do houpačky z mostu,

Více

Váš partner na cestách

Váš partner na cestách Váš partner na cestách SPECIALISTA NA VELKÉ FIREMNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE HOTEL BAŤOV OTROKOVICE Tylova 727, 765 02 Otrokovice, Tel: 577 650 111, Fax: 577 925 505, Mobil: 605 877 877, 603 203 749 www.spolecenskydum.cz,

Více

téma: Dostupnost turistických cílů Královéhradeckého kraje a Labská cyklotrasa pro všechny úterý 17. 9. 2013 / blok I. / 8.30 12.

téma: Dostupnost turistických cílů Královéhradeckého kraje a Labská cyklotrasa pro všechny úterý 17. 9. 2013 / blok I. / 8.30 12. V.. ročníík Konfference na podporu regiionállníího cesttovníího ruchu Krállovéhradeckého krajje téma: Dostupnost turistických cílů Královéhradeckého kraje a Labská cyklotrasa pro všechny místo konání:

Více

HOTEL. Monínec 7, 257 91 Sedlec-Prčice GPS souřadnice hotelu: N 49 32 37.97 E 14 30 58.90 www.moninec.cz www.moninec-hotel.cz

HOTEL. Monínec 7, 257 91 Sedlec-Prčice GPS souřadnice hotelu: N 49 32 37.97 E 14 30 58.90 www.moninec.cz www.moninec-hotel.cz konference, školení, relaxační pobyty Relax hotel Monínec*** leží na Javorové skále 70 km na jih od Prahy na pomezí Středočeského a Jihočeského kraje nedaleko města Sedlec-Prčice. Je nejvyšším bodem v

Více

Zlínský kraj. Mgr. Iveta Havlová. Čeština

Zlínský kraj. Mgr. Iveta Havlová. Čeština Identifikátor materiálu: EU - 3-39 Česká republika, kraje Anotace Zlínský kraj Autor Mgr. Iveta Havlová Jazyk Čeština Očekávaný výstup Seznámí se se zajímavostmi kraje, s kulturními památkami, z daných

Více

Hrad Střekov www.hradstrekov.cz

Hrad Střekov www.hradstrekov.cz Hrad Střekov Romantická zřícenina hradu Střekov zve školní výpravy k prohlídkám. Čeká je výklad průvodce o historii hradu a zajímavostech a krásný výhled na údolí řeky Labe. Otevírací doba: 9.30 h 16.30

Více

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Konference CESTOVNÍM RUCHEM K POZNÁVÁNÍ A PROSPERITĚ Valašské Meziříčí 24. 2. 2011 Centrála cestovního ruchu Východní

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA 11. DUBNA 2013, KLÍNY (HOTEL EMERAN) Projektoví partneři Základní informace

Více

PRESS RELEASE TISKOVÁ ZPRÁVA

PRESS RELEASE TISKOVÁ ZPRÁVA PRESS RELEASE TISKOVÁ ZPRÁVA ZE DNE: 26.5. 2010 TROFEO NIKÉ BOHEMIA 2010, 444 KM HISTORIC GIRO ÚSTECKÝM KRAJEM TROFEO NIKÉ BOHEMIA 2010 je projekt zaměřený na podporu turistického ruchu v České republice.

Více

Rekreační možnosti a zatížení CHKO Pálava. Křtiny, 5. - 6. 5. 2010

Rekreační možnosti a zatížení CHKO Pálava. Křtiny, 5. - 6. 5. 2010 Křtiny, 5. - 6. 5. 2010 P - rozloha 83,3 km 2 - vyhlášena 19. 3. 1976 - na území CHKO je 10 obcí - zasahuje na 11 katastrálních území - sídlem Správy je Mikulov na Moravě - posláním je ochrana přírody

Více

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012 hotel Crowne Plaza Nové logo Praha 18. 6. 2010 Brána do Čech = 4 destinace Potlačit maximálně Ústecký kraj Aktualizace Strategie rozvoje CR v roce 2010 Iniciace

Více