Nejznámûj í turistick cíl Znojemska vinice obes v Národním parku Podyjí. XV. ročník, 5/2010.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nejznámûj í turistick cíl Znojemska vinice obes v Národním parku Podyjí. XV. ročník, 5/2010. www.znovin.cz"

Transkript

1 XV. ročník, 5/2010 Sídlo: Horčičkova 546, Praha 4 Turistické informace z Česka, Slovenska a Polska Foto: Jifií Sláma Nejznámûj í turistick cíl Znojemska vinice obes v Národním parku Podyjí âtûte na str

2 Karel IV. se chystá do své Kadanû Jak se asi chystá Karel IV., Otec vlasti, císafi fiímsk a král ãesk ke kaïdoroãní náv tûvû královského mûsta Kadanû? Stejnû peãlivû, dûslednû jako pfied staletími. A pfiípravy na slavn a stále oblíbenûj í Císafisk den jsou zde uï v plném proudu. Pfiipraveni jsou také obyvatelé Kadanû, celá radnice i starosta, aby dûstojnû pfiivítali muïe, kter mûl ve své dobû nesmírnû silnou politickou pozici. Co je na kadaàském Císafiském dni tak fascinujícího? Pfii prvním roãníku vjel císafi Karel IV. do Kadanû jen s mal m prûvodem, ale v prav ãas! Pfiedstavitelé Kadanû i její obyvatelé pochopili, Ïe Císafisk den se líbil a Ïe dal í roãníky mohou b t mnohem lep í. CoÏ se také v plné mífie potvrdilo a potvrzuje. Letos jiï po osmnácté. Bohat program Císafiského dne zaãne v sobotu 28. srpna 2010 na Mírovém námûstí uï v deset hodin ráno. Karel IV. v ak slavnostnû vjede do mûstsk ch bran o druhé po poledni. Za zvukû fanfár, se zbrojno i a rytífii, a ky a kejklífii, koàmi a dvofiany jej bude opût oãekávat do posledního místa zaplnûné námûstí. Doprovodí jej prûvod, jak si zasluhuje. Program bohatû naplní nejen Mírové námûstí, ale i prostor na hradû, mûstsk ch hradbách a ve Smetanov ch sadech. A opût nebude chybût ani noãní ohàostroj. Podívaná, která uï jen podtrhuje to nejdûleïitûj í KadaÀané jsou py ní na svoje mûsto. Císafisk den, to je vlastnû kaïdoroãní óda na KadaÀ. Co kdybyste se i vy pfiidali k tûm tisícovkám náv tûvníkû, ktefií jej povaïují za nepostradateln závûr prázdnin. Podrobn program najdete vãas na webu mûsta a nebo si ho vyïádejte v informaãním centru pfii pfiíjezdu do mûsta. Informaãní centrum a galerie Josefa Lieslera, Mírové námûstí 1, KadaÀ tel.: ,

3 Sjezd rodáků a školáků Brandýsa nad Labem Stará Boleslav červen 2010 Program akce na: POHODA V BRAND SE I VE STARÉ BOLESLAVI Za pohodou do Brand sa i do Staré Boleslavi se jezdilo snad odjakïiva. Ve stfiedovûku i v dobách osvíceneck ch, národnû obrozeneck ch, romantick ch, pfied i pováleãn ch. Do Brand sa Staré Boleslavi se má jezdit i v dobû moderní, tedy dnes. Nemusíte být ani rodáci nebo školáci, aby se vám v Brandýse nad Labem Staré Boleslavi líbilo alespoň tolik, jako císaři Rudolfovi II. Nemusíte být rodáci, abyste přijali pozvání do dvojměstí s nejdelším jménem v České republice, které vzniklo právě před padesáti lety. V Brandýse Staré Boleslavi prožijete víkend, na jaký se dlouho nezapomíná. V sobotu 26. června můžete využít Dne otevřených dveří městských památek s komentovanými prohlídkami třeba se podívat do všech kostelů. Nebudete věřit, kolik jich je. Ve 14 hodin jste zváni na Zahradní slavnost v zámecké zahradě a na nádvoří, kde se představí Městská historická garda a skupiny šermířů. Určitě si nenechejte ujít ani zajímavou výletní plavbu na lodi Porta Bohemica z Brandýsa do Čelákovic a zpět a od 17. hodiny koncert Pocta rodákům. Neděle 27. června bude věnována mimo jiné Vzpomínkové akci na židovské spoluobčany. Zámecké nádvoří se rozezvučí tóny Hvězd jazzu. Zkrátka nepřijdou ani sportovně založení hosté, kteří se mohou postavit na start tradičního Houšteckého cyklomaratonu Zdaleka to není všechno. Tak přijeďte! Více najdete na TRAVEL profi je partnerem akce Za legendou do Peruce Tipy na letní výlety pro celou rodinu Výlet Oparenským údolím Než přijde Magistr Kelley Titul EDEN 2009/10 získalo Bystřicko CzechTourism láká do českých lázní Horská služba stále mladší Církevní památky Chrudimska Hlinecka Brněnské jeviště světa Za zajímavostmi Automotodromu Brno Moravské dny v Břeclavi Kde je víno doma Znovín Znojmo Východní Morava letos se jezdí k nám Nejlepší tip? Uherské Hradiště a Slovácko Vsetínské folklorní radosti Ostravské letní hrátky Lázeňské požitky v Polanicy Zdróju Naučná stezka Gabrielka TRAVEL profi měsíčník pro cestovní ruch, Šéfredaktorka: Eva Kovářová, Ediční rada a spolupracovníci redakce: Tereza Kovářová, Eliška Červená, Mgr. Marie Kysilková, Bořek Homola, Laco Kučera, Vydavatelství: Eva Kovářová - TRAVEL profi, IČO: Sídlo: Horčičkova 546, Praha 4, tel./fax: , vedení redakce - mobilní telefon: , DTP a tisk: Ivan Vopelák - polygrafická výroba, Starý Kolín. Distribuce: SEND Předplatné spol. s r.o., Praha MK ČR E 5591, ISSN TRAVEL profi vychází 10 x ročně vždy poslední týden v měsíci (v prázdninových měsících nevychází). Za podklady reportáží a inzerátů odpovídá autor či zadavatel. Přebírání informací a zpráv je možné pouze se souhlasem vydavatele! 5/2010 3

4 1 ZA LEGENDOU DO PERUCE Dûjiny národa âechû znají mnoho legend, o jejichï pravdivosti nemá smyslu pochybovat. AÈ uï je jejich dûjinná podstata jakkoliv skuteãná, jsou zde a mûli bychom si jich váïit, peãovat o nû a je-li to moïné, kultivovanû jich vyuïít i pro potfieby souãasného Ïivota. Tak, jak to udûlali v Ústeckém kraji v pfiípadû zdafiilého projektu na podporu domácího cestovního ruchu: Vydejte se po stopách praotce âecha aneb Staré povûsti ãeské v Ústeckém kraji. O projektu a jeho prvních dvou částech jste se dozvěděli v předchozích číslech. Dnes vás zveme do dalšího místa, kde se zrodila legenda o knížeti Oldřichovi a krásné Boženě. Jak praví tedy ona legenda běhat za děvčaty zřejmě patřilo k dobrým mravům již na počátku druhého tisíciletí. Oldřich byl nejmladším synem knížete Boleslava II. Jeho cesta na knížecí stolec byla poměrně, skoro středověce, dramatická, nicméně úspěšná. Usedl na něj roku 1012 a s jednoroční přestávkou (1033), co jej císař Konrád II. sesadil, na něm vydržel do roku 1034, kdy zesnul náhle u tabule...jejímž vždy byl přítelem... Oldřich, jako každý feudál jeho doby, rád trávil čas na honech. A nejen v lesích. Při jednom takovém lovu v hvozdech u obce Peruce ulovil i svoji Boženu, selku, sice už vdanou, ale krásnou. Kdo by odolal! Božena Křesinova odešla s Oldřichem na Pražský hrad, ale legenda v Peruci zůstala dodnes. A jako doklad o tom, že na každé legendě je něco pravdy, dodnes stojí v Peruci Oldřichův dub (2). Tisíc let shlíží na lidské hemžení z výšky třiceti metrů. Jeho kmen sotva obejme pět dospělých chlapů. To však není jediný důvod, proč se do Peruce vypravit na výlet. Památku selky Boženy připomíná pseudogotická Boženina studánka (1) snad v místech, kde kdysi chodila prát prádlo. K historii obce a okolí se obracejí i expozice zdejšího Muzea české vesnice v bývalé barokní sýpce (4), kde jsou instalovány zemědělské stroje a nástroje, předměty denní potřeby zemědělců předminulého století. V barokním zámku (3) je dnes stálá expozice Emila Filly s díly z konce jeho života. 4 5/ Za krátký výlet z Peruce stojí i Krásná vyhlídka, někdy nazývaná Čechova. Je z ní úžasný panoramatický pohled na veliký kus Českého středohoří a po celém mikroregionu Perucko. Patří do něj dvacítka obcí, jedna krásnější než druhá. Určitě v nich nenajdete čtyřhvězdičkové hotely, ani luxusní restaurace s exotickou kuchyní. Přívětivé pohodlí, tradiční české dobroty a pivo jako křen však nabízejí typické české hospůdky. Až poprvé okusíte toulky okolím Peruce, sami poznáte, proč si praotec Čech vybral právě tento kus země, aby jej osídlil slovanský kmen Čechů, proč do zdejších hlubokých lesů rádi zajížděli na lovy česká knížata a později králové. Zkuste sami hledat tiché ozvěny historie, jíž jsou zdejší lesy, vesnice i města naplněna skoro po okraj. Pozvánkou do Peruce jsme uzavřeli trojúhelník míst v Ústeckém kraji, která jsou spjata s nejstaršími legendami opředenými místy české historie. Neuzavřeli jsme ale zdaleka seriál, který vás i nadále bude zvát do měst a vesnic, na staré hrady a překrásné zámky, do přírody, k řekám a jezerům, na vršky Českého středohoří i do údolí lesních potoků a do míst, o kterých možná ještě nemáte ani tušení. Laco Kučera, foto: Miroslav Blažek

5 POZVÁNKA DO ÚSTÍ NAD LABEM Tipy na letní v lety pro celou rodinu Objevte netu ené krásy severních âech! Mûsto Ústí nad Labem leïí v srdci âeského stfiedohofií, v krajinû, které jednoznaãnû dominuje labské údolí. UÏ samotn Alexander von Humboldt, v dobû, kdy projel velikou ãást svûta, prohlásil z vrchu u Ústí, Ïe krásnûj í krajinu nevidûl! Ta jako by byla pfiedurãena turistick m v letûm. Mûsto Ústí nad Labem a okolí nabízí fiadu moïností, jak lze pfiíjemnû strávit volné chvíle s va í rodinou. A co byste urãitû nemûli vynechat? Skalní město Tiské stěny Nedaleko města Ústí nad Labem se nachází atraktivní turistická a horolezecká oblast skalního města Tiské stěny. Na prohlídkových trasách můžete obdivovat fantastické přírodní výtvory skalní věže, stěny, rokle, soutěsky a skalní hřiby. Krajina bizarních pískovcových útvarů podněcuje fantazii a brzy mezi nimi odhalíte roztodivné lidské a zvířecí podoby. Pohádkově romantická příroda skalního města a rozlehlých lesů sem přilákala dokonce filmaře. Tiské stěny se staly dějištěm pohádkového fantasy filmu Letopisy Narnie. Přijeďte si i vy vychutnat pohádkovou atmosféru letních dnů Za pokladem Labské královny geocaching A v pohádce ještě chvíli zůstaňme Vydejte se hledat poklad Labské královny! Jste-li majiteli GPS, zpestřete si výlet v krajině Českého středohoří opravdovým hledáním pokladu. Na vybraných pohádkových místech na Ústecku jsou uschovány schránky s razítky, která byste měli nasbírat do pasu. Pas si můžete vyzvednout v Informačním středisku města Ústí nad Labem. Kdo nasbírá všechna razítka, může se těšit na odměnu Poplujte s námi lodní doprava na Labi Vychutnejte si jedinečné výhledy na České středohoří trochu netradičně z lodní paluby. Letní plavba po Labi na jedné z osobních lodí pro vás bude jistě nevšedním zážitkem. Lodě Porta Bohemica 1 a 2 Loď Ústí nad Labem Loď Marie Připravujeme Střekovské hudební léto hudební festival odehrávající se na romantické zřícenině hradu Střekov. Ústecká veterán rallye prázdninové závody milovníků historických vozidel Festival trampské hudby PORTA mezinárodní finále jednoho z nejznámějších hudebních festivalů v Čechách Informační středisko Mírové nám. 1/1, Ústí nad Labem tel.: /2010 5

6 Lovosice Foto: archiv města Lovosice Nedaleko Lovosic, v údolí, kter m protéká Mile ovsk potok, jsme se spoleãnû ocitli uï minule, pfii putování po Nauãné stezce Lovo. Dnes je ãas se v nûm zdrïet o nûco déle. Hlubok záfiez do krajiny za tisíciletí vyhloubil tok potoka, kter získal jméno podle nejvy í hory âeského stfiedohofií, Mile ovky. Údolí pak dostalo jméno podle hradu Oparno, kter nad stejnojmennou obcí byl postaven poãátkem 14. století. Oparenské údolí je spolu s kaňonem Porta Bohemica přírodním útvarem, jehož nádheru stojí za to objevit. Opravdu ho vytvořily vody Milešovského potoka. Jak se postupně jeho proudy zařezávaly do krajiny, odhalovaly prastaré skály, jejichž kámen se zde lámal už někdy od pravěku. Zbytky opuštěných lomů jsou znát dodnes. Skutečnost, že Oparenské údolí bylo po dlouhá staletí ve stínu zájmu lidské činnosti, je uchovala jako ojedinělou přírodní lokalitu. Je poměrně hustě porostlé dospělými lesy s původním složením listnatých dřevin, jako jsou olše nebo jasany. V dolním patře a zejména pak na březích potoka žije pestré společenství původní flóry a fauny. Lovci atraktivních snímků zde mohou trávit dlouhé hodiny a čekat na exkluzivní záběr, a kdo dokáže v přírodě opatrně našlapovat, nenechávat za sebou odpudivé stopy odpadků a hlavně tiše a trpělivě naslouchat řeči přírody, spatří třeba i vzácného čápa černého a pod nohama mloka skvrnitého. Nad hlavou mu budou prozpěvovat sýkory, pěnice i brhlíci. Na kmenech stromů zahlédne strakapouda nebo žlunu. Celé hodiny se dá v Oparenském údolí procházet nebo jen tak sedět na pařezu a doslova pumpovat klid, pohodu a životní sílu vycházející z každého kmene i stébla trávy. Při toulkách údolím lze zahlédnout V LET OPARENSK M ÚDOLÍM i zříceninu starého hradu Oparno, z něhož kdysi z výšky skalního ostrohu přísně shlížel do kraje jeho stavitel Smil ze Vchynic. Funkce hradu odpovídala své době strážil důležitou obchodní stezku ze Saska do Prahy. Po dvou stoletích, kdy jej ovládali Vchyničtí, byl prodán a později opuštěn. Od té doby jen chátral a pomalu se rozpadal. Dodnes se dochovaly jen zbytky obvodových zdí a známky základů ukazují, že půdorys hradu byl obdélníkový a jedinou jeho přístupovou cestu bránily dva hluboké příčné příkopy. Jejich obranu úspěšně zvládla i méně početná posádka. Hrad už dávno nikdo nehlídá a o vstup do jeho zdí není třeba svádět líté boje. Naopak. Zřícenina vděčně přijímá turisty, kteří hledají poučení, ale zejména pak klid, pohodu a dokonce i pocit pokory, které lze prožít právě na hradě Oparno. Až ten, kdo vystoupá na jeho zbytky, pozná krásu obrovského kusu Lovosicka a Českého středohoří. Nabízí se odtud téměř kruhový rozhled, jen místy rušený korunami několika stromů. Na severu lze dohlédnout až na Deblík s vysokými čedičovými skalami, otočíme-li pohled na východ, otevře se před námi fantastická scenerie Oparenského údolí až k Velkým Žernosekám a na obzoru zahlédneme Radobýl a Knoblošku nad Litoměřicemi. Na jihu nám zamávají vrchy Lovoš a Kybička. Západní obzor obsadily siluety vrchů Ostrý, Milešovka, Kletečná a vykousnutý lom Dobkovičky. Zkrátka Zahrada Čech a České středohoří krásnější než v televizi s vysokým rozlišením. Cestou zpět se můžete podivovat, že v některých místech nerostou stromy rovně vzhůru, ale šikmo. Způsobuje to jedna ze zdejších přírodních zvláštností velmi, ale skutečně velmi pomalý pohyb svrchní vrstvy zeminy, který růst stromů nedokáže vyrovnávat. Přijeďte a uvidíte! Laco Kučera Informační centrum Osvoboditelů 109/12, Lovosice tel.: , 6 5/2010

7 Statutární mûsto Most uï dávno nejsou jen doly, haldy, koufiící komíny a smog. To v e je uï minulostí. I kdyï stopy po neuváïeném a necitlivém zprûmyslàování mûsta a okolí se budou stírat je tû dlouho. V ak jde to! Pomalu, ale dobfie. Podpora, kterou v em aktivitám vedoucím ke zlep ení Ïivotního prostfiedí, sluïeb i propagace Mostecka, pfiiná í nezanedbatelné v sledky. NEÎ P IJDE MAGISTR KELLEY Centrum rozvoje turizmu Mostecka (CRTM), které provozuje Turistickou informační kancelář, se pustilo společně s městem do práce už v loňském roce. A evidentně nehodlají ve svých snahách polevit ani letos, ani příští rok. Jak bychom tedy mohli odolat pozvání k celodenní návštěvě Mostu, kam nás Mostečtí pozvali společně s agenturou CzechTourism v polovině letošního května. Počasí nám sice nepřálo, ale kdo by odmítl, když vás zve i sám Mistr Kelley. Postava sice značně historická, ale i dost populární. Most se pro něj stal jednou z významných životních zastávek strávil zde několik let jako vězeň... Nápad, zvolit si Kelleyho jako budoucího průvodce městem, jeho památkami a současností, se zdá jako dobrá volba. Dokáže-li uplatnit Magistr Kelley svoji fantazii jako kdysi, můžeme se těšit na nejedno překvapení. Než na scénu vstoupí Kelley osobně, zastoupila jeho roli ředitelka CRTM Libuše Novotná Pokorná. Pokud nás chtěla zaujmout, podařilo se. O slavném mosteckém gotickém kostele Nanebevzetí Panny Marie snad všichni víme alespoň pár základních informací. Před zničením jej zachránil skutečně unikátní způsob: po pěti letech příprav byl doslova naložen na speciálně vyrobený přepravník a rychlostí 2,16 centimetrů za minutu byl převezen o rovných 841,1 metrů, kde se celý a nepoškozený posadil na nové základy. Postupně se do něj vrátily všechny obrazy, oltáře, sochy i unikátní varhany, jejichž velebné zvuky se zde rozeznívají nejen při mších, ale také při koncertech. Mostecký kostel Nanebevzetí Panny Marie dnes stojí v upraveném zeleném parku a z jeho víc jak Ještě zeleněji je na Hipodromu. Nečekaně krásný areál určený především k dostihovým závodům nabízí však celou sérii dalších aktivit na asfaltové stezce lemující travnatou závodní dráhu se dá jezdit na in-line bruslích, firmy si zde mohou pronajmout prostory pro celou řadu aktivit včetně třeba střelby na skeet. Být v Mostě a zapomenout na horníky není možné. Naše návštěva Podkrušnohorského technického muzea stála za to. Jako mávnutím kouzelného proutku jsme se ocitli v šachtě se všemi možnými technickými zařízeními od lopaty až po opravdu silné stroje. Zajímavý je i model bývalé hornické kolonie Humboldt II. nebo originál stroje, který spouštěl do hlubin šachty horníky a na povrch tahal vozíky plné uhlí. A propos už jste někdy viděli pravý hornický záchod? třiceti metrů vysoké věže se nabízí opravdu nádherný výhled. Třeba na stále rozšiřující se vodní hladinu nedalekého budoucího jezera Most, které vyplní jednu z nejrozsáhlejších rekultivovaných ploch ve městě. Jezero Most se stane druhým největším u nás. Zřejmě vás zde překvapí i množství zelených ploch. Poznáte, že Most je skutečně nejzelenějším městem v Česku. K tomuto dojmu přispěje i návštěva dvou ze čtyř mosteckých dromů. Asfaltovou závodní dráhu, na které se prohánějí závodní automobily, motocykly i obrovské trucky lemují zelené pruhy a pohled přes parkoviště na vrch Hněvín má také svoje kouzlo až doburácejí motory závodních strojů, procházka na jeho vrchol a posezení v tamní restauraci rozhodně taky stojí za to. Jeden den v Mostě a prožitků na několik stránek. Tak zase příště. Nebo víte co? Zajeďte si do Mostu! - lk - Turistická informační kancelář Radniční 1, Most tel.: mobil: /2010 7

8 Vyhlá ení drïitele prestiïního titulu European Destinations of Excellence 2009/10, známého pod zkratkou EDEN, se letos na zaãátku kvûtna odehrálo v hotelu V etice ve Stfiedoãeském kraji. V znamná událost pfiivedla do atraktivního hotelového areálu na Bene ovsku témûfi stovku úãastníkû z celé âeské republiky. TITUL EDEN ZÍSKALO BYST ICKO Přijeli nejen ti, kdo se v hodnocení této soutěže dostali až do finálové pětice, ale skoro všichni, kdo se jí zúčastnili. Řízení slavnostního ceremoniálu se ujala vedoucí manažerka projektů na podporu domácího cestovního ruchu agentury CzechTourism Markéta Chaloupková. Poté, co společně s ředitelkou odboru cestovního ruchu MMR ČR Jitkou Fatkovou předaly ocenění některým účastníkům soutěže, dostal slovo ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška. Na scénu byli pozváni zástupci všech pěti institucí, které v náročné konkurenci vybrala odborná porota. Byly to: Bystřicko, Baťův kanál, Křivoklátsko a Rakovnicko, Posázaví, Střední Čechy Polabí. Než ministr Vondruška ze zalepené obálky vytáhl list se jménem vítěze, bylo ve tvářích všech finalistů znát napětí. Vzápětí se sálem rozezněl potlesk patřící Bystřicku, které se stalo nositelem titulu European Destinations of Excellence 2009/10 destinace nejvyšší kvality. Diplom, kytici a pohár z rukou ministra Vondrušky převzal vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu v Bystřici nad Pernštejnem František Klimeš. (foto pod titulkem) Výběr odborné poroty byl možná pro některé překvapením, ale Bystřicko si určitě zasluhuje pozornost i ocenění dosavadní práce. To však naprosto nesnižuje 8 5/2010 význam, krásu a atraktivnost produktů ostatních účastníků. Lze očekávat zvýšený zájem českých turistů o Bystřicko, které se tak posune na žebříčku turistických cílů o pořádný kus kupředu. Držiteli titulu EDEN patří mimo jiné i dotace ve výši čtyři sta tisíc korun na marketingové aktivity a garant projektu EDEN, agentura CzechTourism, jej zařadí na čelní místo svých propagačních aktivit. Jak už to při podobných soutěžích bývá, vítěz je vždy jen jeden. Ostatní, jejichž aktivity odborná porota ocenila menším počtem hlasů, nemusí být ale smutní. Jejich produkty a služby jsou určitě neméně kvalitní a lákavé. Za všechny můžeme uvést třeba Baťův kanál uměle vytvořenou vodní cestu se zdymadly, jaká nemá v Česku, a možná i v pořádném kusu střední Evropy, obdoby. Snad bude mít víc argumentů pro porotu hodnotící soutěž EDEN 2010/11. Pro příští ročník bude totiž vyhlášeno téma Technické památky. I když letošní téma: Voda turistický cíl, bylo pro Baťák jako stvořené. Ale nejen pro něj. Míst, kde je voda jedním z hlavním turistických cílů, je v Čechách, na Moravě a ve Slezsku skoro nepřeberné množství. O titul European Destinations of Excellence 2010/11 se dozajista bude ucházet nejen Baťův kanál, ale také technické památky Ostravy či Kladna. Možná se mezi uchazeči objeví i Ekotechnické muzeum v Praze Bubenči, Hornické muzeum v Příbrami nebo třeba pevnostní město Terezín, které se všemi svými vojensko-technickými finesami je skutečně unikátní ukázkou inženýrské vyspělosti předminulého století a přitom je památkou, která na své plnohodnotné objevení tak trochu ještě čeká. I když se držitelem prestižní známky EDEN 2009/10 stal jen jeden z účastníků, poděkování a alespoň společenské ocenění si zasluhují všichni, kdo se o něj ucházeli, ucházejí a ucházet budou. Bystřicku blahopřejeme a přejeme co nejvíce spokojených a stále se vracejících turistů. Laco Kučera

9 CZECHTOURISM LÁKÁ DO âesk CH LÁZNÍ Foto: archiv Lázní Bělohad TouÏíte po klidu a pohodû? Chcete na ãas opustit shon mûsta a stres v zamûstnání? Vydejte se do mal ch lázní. Dnes vám nabízíme dvû neãekanû atraktivní moïnosti. Anenské slatinné Lázně Bělohrad leží nedaleko Jičína v malebném předhůří Krkonoš. Jsou ukryty v přírodním parkovém prstenu vhodném k osamělým procházkám a letním hudebním festivalům. Město se pyšní i barokním zámeckým komplexem architekta Giovanni Santiniho. Okolí Bělohradu je jedinečné krásnými lesy s mnoha architektonickými klenoty. Slatinná léčba, čistý horský vzduch a klidná atmosféra, to vše je zde pro úspěšné a blahodárné léčení revmatických onemocnění, Bechtěrevovy choroby, artrózy a poúrazových stavů. Volný čas lze trávit na tenisových kurtech a novém hřišti na minigolf. Lázeňští hosté si také mohou vypůjčit horská kola. Nejbližší kulturní akce: červenec září mezinárodní závody v minigolfu, srpen mini festival big-beatu v zámeckém parku a Podkrkonošský maraton. Výlety po okolí: ZOO Dvůr Králové nad Labem s proslulým Safari, hrad Pecka, kde je umístěna malá muzejní expozice věnovaná Kryštofu Harantovi z Polžic a historii města, Les království malebná vodní nádrž, popřípadě výlety lázeňským autobusem do Krkonoš a Českého ráje. V okolí je několik vyhlídkových věží poskytujících nádherné rozhledy. Anenské slatinné lázně, a.s. Lázeňská 165, tel.: Městské informační centrum CK Hoška-tour, nám. K. V. Raise Lázně Bělohrad tel.: Lázně Bohdaneč leží osm kilometrů severozápadně od Pardubic. První písemná zmínka o městečku pochází z roku Lázně byly založeny roku Status lázeňského místa byl Bohdanči udělen v roce 1963 a od roku 1981 nesou jméno Lázně Bohdaneč. Ve 20. století bylo město přestavěno významným českým architektem Josefem Gočárem, který mu vtiskl ojedinělý charakter. Rovinatá krajina přímo vybízí k poklidným procházkám po promenádách, k projížďkám na kole po vyznačených trasách nebo k jízdě na koni. Oblíbeným turistickým cílem jsou bohdanečské rybníky, které jsou začleněny do národní přírodní rezervace. Ale nejen příroda, i historické centrum města s fontánami a bohatou zelení vytváří uklidňující atmosféru lázeňského města. Léčí se zde onemocnění pohybového ústrojí. V Bohdanči vloni zavedli jako první v Česku převratnou novinku. Podávají tu slatinu v zábalových vanách. Pacient leží ve vodním lůžku, které udržuje teplotu zábalu, ale zároveň ho nezahřívá jako klasická slatinná koupel. Díky tomu si tuto léčbu můžou dopřát i kardiaci. Vzniklo zde také nové relax centrum se saunou, parní kabinou, whirpoolem a odpočívárnou. K dispozici je pak i bazén, solárium a půjčovna kol. Okolí města je ideální pro nenáročné projížďky na kole, pro provozování vodních sportů a pro nordic walking. Kromě toho je možné se projet na koni nebo si zahrát golf. Výlety do okolí: Pardubice se zámkem, Hrádek u Nechanic, hřebčín v Kladrubech nad Labem nebo hrad Kunětická hora. Léčebné lázně Bohdaneč a.s. Masarykovo nám. 6 tel.: , Městsko-lázeňské informační centrum Pernštýnská 117, Lázně Bohdaneč tel.: , Foto: archiv Lázní Bohdaneč 5/2010 9

10 HORSKÁ SLUÎBA STÁLE MLAD Í Letos 12. kvûtna tomu bylo rovn ch pûtasedmdesát let, co vznikla Horská sluïba âr. Spoleãnost, bez níï si dnes Ïádné ãeské, moravské nebo slezské hory neumíme pfiedstavit. O v znamu a prospû nosti práce, kterou na sjezdovkách, zasnûïen ch hfiebenech i letních horsk ch turistick ch stezkách chlapi se znakem ãerveného kfiíïe na pozadí horského títu odvádûjí, nikdo nepochybujeme. Není tedy divu, že i Ministerstvo pro místní rozvoj ČR věnuje Horské službě patřičnou pozornost a pomoc mimo jiné i v oblasti finanční podpory. Letos to bude dvacet milionů korun a deset milionů na odpis majetku. Tyto finance dostane Horská služba mimo každoroční rozpočet a budou využity například na výstavbu nové stanice v Černém Dole, na nákup nových terénních vozů, čtyřkolek a skútrů. Doklady o těchto dotacích převzal ředitel Horské služby ČR Jiří Brožek od ministra pro místní rozvoj Rostislava Vondrušky na tiskové konferenci v Praze. Kromě poděkování zde od ředitele Brožka a náčelníka HS ve Špindlerově Mlýně Adolfa Klepše zazněly i výzvy k dodržování Desatera zásad bezpečného chování při pohybu v horském terénu určené českým turistům. Jak jsme se dozvěděli, tato pravidla mají svůj nezpochybnitelný význam. I když se v létě na českých horách přihodí jen dvacet procent všech úrazů, záchranné akce jsou technicky náročnější. Jsou místa, kde je terén mnohem neschůdnější nebo dokonce nedostupný, ať pro techniku nebo pro záchranáře. Vyplatí se proto dodržovat zásady, které turisty mohou uchránit před úrazem nebo významně pomoci při záchraně. Využili jsme příležitosti a ředitele Brožka se zeptali: 10 5/2010 Pětasedmdesát let je výročí, které stojí za oslavu? Bude slavit i Horská služba? Horská služba se nechystá slavit. Samozřejmě, že si připijeme, ale spíš jen symbolicky. S nastupující turistickou sezonou musí být všech našich 75 stanic a služeben v plné pohotovosti. Jsme rádi, že naše HS je v dobré kondici, jak jsme dokázali na nedávném skialpinistickém závodě ve švýcarském Zermattu. Držíme krok s Evropou. Jen nás trochu mrzí, že rok za rokem se potýkáme s finančním zajištěním naší činnosti. MMR se o nás stará dobře, ale ocenili bychom, kdyby se k podpoře více přihlásili i kraje. Nakonec zajišťujeme bezpečí turistů, kteří do Krkonoš, Jeseníků, Beskyd nebo Krušných hor, tedy do krajů, přijíždějí utratit svoje peníze. Dobře, slavit se nebude, jaké tedy novinky připravujete pro turisty přijíždějící do našich hor? Myslím, že jednou z opravdu zajímavých novinek je, že jsme připravili a vyškolili osm nových horských průvodců pozor, nejsou to horští vůdci! Všichni pod naší gescí složili náročné zkoušky. Turisté si jejich služby mohou objednat prostřednictvím turistických informačních center, která určují i cenu za tuto službu. Věříme, že práce horských průvodců přinese nejen vyšší bezpečnost méně zdatným a intenzivnější zážitky zkušenějším turistům. Nezbývá než Horské službě popřát hodně zdaru a štědřejší státní i krajskou ruku v dalších letech. Laco Kučera Desatero zásad bezpečného chování při pohybu v horském terénu 1. Vždy pečlivě naplánovat trasu túry a vybavení na ni (nezapomenout na léky). Túru plánovat podle fyzické a psychické kondice nejslabšího ze skupiny. 2. S předstihem získat co nejvíce informací o prognóze počasí, sněhové a lavinové situaci. 3. Před odchodem na túru předat informace o trase a předpokládané době návratu. Tempo na túře zvolit podle nejslabšího ze skupiny. 4. Správně používat mapu, znát druhy značení turistických cest specifické pro jednotlivá pohoří. 5. Znát typy výstražných tabulí a jejich význam. 6. Nepohybovat se mimo značené cesty. 7. Mít sebou lékárničku a v případě potřeby umět poskytnou první pomoc. 8. Znát kontakty na HS nebo na ZZS. Mít nabitý mobil. 9. Znát zásady chování pro případ zabloudění, pádu laviny nebo zřícení v exponovaném terénu. 10. Nikdy nepodceňovat hory a nevystavovat nezodpovědným chováním do nebezpečí sebe ani ostatní.

11 CÍRKEVNÍ PAMÁTKY Region Chrudimsko-Hlinecko se otevírá v em kategoriím turistické vefiejnosti. CyklistÛm, pû ím a v zimû i lyïafiûm. To v ak stále není v echno. Pojìte se dnes podívat do ticha kostelû a kostelíkû, kapliãek i do synagogy. Městečko Luže Chlumek. Nad širokou kotlinu se vysoko zvedají dvě věže jedné z nejkrásnějších barokních staveb na Chrudimsku- Hlinecku poutního kostela Panny Marie Pomocnice křesťanů (1). Postavili jej v letech na čedičovém návrší podle plánů italského architekta G. B. Alliprandi. Stylově čistá raně barokní stavba patří k nejkrásnějším v Čechách. Běstvina je obec na jižním úpatí Železných hor u Třemošnice. Od roku 1720 zde stojí unikátní šestiboká kaple sv. Jana Nepomuckého (2) postavená ve stylu barokní gotiky. Její interiér je střídmý, až asketicky. Uprostřed stojí jediná socha sv. Jana Nepomuckého od Řehoře Thényho. V Heřmanově Městci žila od 15. století poměrně silná židovská komunita. Svědčí o tom nejen poměrně rozlehlý a starý židovský hřbitov, ale i synagoga (3), která nedávno prošla náročnou rekonstrukcí. Původně měla barokní ráz, po přestavbě v roce 1870 nese charakteristické prvky novorománského slohu. Po druhé světové válce se do města vrátilo příliš málo Židů, aby mohli synagogu udržovat a opravovat. Dnes se v ní pořádají různé kulturní akce. Její interiér je velice hodnotný a nese všechny znaky židovské náboženské kultury. Obec Kočí leží při silnici z Chrudimi do Vysokého Mýta. Stojí za to zastavit a vydat se ke zdejšímu gotickému kostelíku svatého Bartoloměje (4). Postaven byl v roce Kostelní loď je z kamene, zbytek stavby včetně samostatné jehlanovité zvonice ze dřeva. Vede 1 k němu i unikátní dřevěný krytý most nad terénem, který kdysi býval bažinou. Uvnitř si obdiv zaslouží nejen dřevěná kazatelna, ale především malovaný kazetový strop. Na kůru se dochoval nápis nabádající sboristy, aby zanechali čtveračení, spaní a zevlování a raději si hleděli pobožného modlení. 2 Chrudimské Resselovo náměstí se chlubí honosnou stavbou arciděkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie (5). Dvě měděnkou pokryté štíhlé špice věží shlíží na lidské hemžení na náměstí už více jak sedm set let. Kostel stál dřív, než se Chrudim stala městem. Jakou podobu měl na počátku své existence, je skryto mnoha přestavbami a opravami. Udeřil do něj blesk, vyhořel, propadly se mu stropy. Přežil, byl opravován a přestavován. Novogotickou podobu mu vtiskla přestavba z let podle projektu chrudimského rodáka Františka Schmoranze. Foto: Ludvík Plašil a Zdeněk Kubánek 4 Informační centrum, Resselovo náměstí 1, Chrudim tel.: , /

12 BRNùNSKÉ JEVI Tù SVùTA Pfiímûr, kter není ani trochu pfiehnan. Brno uï více jak osmdesát let slouïí jako velké jevi tû sv mi mezinárodními veletrhy, scény nûkolika divadel hostí kusy svûtové dramatické i hudební tvorby, hrad pilberk i hladina pfiehrady se zaãátkem léta mûní v jevi tû monumentálních ohàostrojû. A o dramatické scény nakonec není nouze ani na brnûnském Masarykovû okruhu. Není divu, že se Brněnské kulturní centrum, instituce zastřešující mnohá kulturní dění v režii města, rozhodlo opět uchopit tradici brněnských divadelních festivalů a povýšit ji na pravidelnou kulturní akci, která zasáhne nejen celé město, nejen všechny jeho obyvatele, ale dosáhne i do vzdálenějších koutů naší republiky a celé Evropy. V rámci příprav a propagace Brna a veškerého kulturního a turistického dění se představitelé Brněnského kulturního centra (BKC) přijeli na začátku května prezentovat do Prahy, do Informačního centra CzechTourism na Staroměstském náměstí. Jádrem a středobodem prezentace se samozřejmě stal divadelní festival Divadelní svět Brno Ve festivalovém videoklipu vystupují mimo jiných ředitelé a režiséři brněnských divadel i Václav Havel, který převzal nad festivalem záštitu. Aby náš prožitek byl co nejvěrnější, přijela nám ústřední melodii zazpívat sólistka Národního divadla Praha Renáta Vítová. Malým 12 5/2010 artefaktem byl i keramický vepřík symbolizující jednu z novinek Havlovu hru Prase, jejíž text se teprve nedávno podařilo najít a nastudovat. A úplnou novinkou je Pět tet. Hry Václava Havla budou na festivalu dominovat. To jsou paradoxy, co? se stalo mottem celého divadelního dění, na které byste se měli vypravit mezi 11. a 19. červnem. Tedy už za pár dní. V Brně budou hrát Divadlo na tahu, Divadlo Husa na provázku, HaDivadlo, Divadlo Na zábradlí, ale i Teatr Animacji w Poznaniu nebo Teatr Pieśń Kozla we Wrocławiu z Polska, Divadlo Maleza z Chile nebo korejský soubor Art Stage SAN. Mnohá z nich oživí nejen prkna, která znamenají svět, ale i dlažbu brněnských ulic a trávníky parků pod Špilberkem všude se bude hrát divadlo. Týden pouličního divadla zahájí Noc kejklířů v pátek večer na Zelném trhu a v sobotu za týden vyvrcholí celé divadelní dění obrovskou Slavností masek na náměstí Svobody a v okolních ulicích. Jakoby se Brno chystalo vyrovnat Sao Paulu nebo Milánu. Inu, proč ne? Nakonec Brno je město s úžasnou historií, bohatou současností a jeho poloha jen pár desítek kilometrů od vinorodých svahů Pálavy jej přímo předurčuje k tomu, aby se zde kultura a zábava smíchaly v chutný koktejl. Avšak nejen divadlem živ je člověk. Kdo bude chtít najít trochu nadhledu nad hemžením v ulicích, může po prohlídce vystoupat na věž Staré radnice nebo se ponořit do rozjímavého ticha brněnských chrámů a kostelů. Široké veřejnosti o- tevřou dveře od 1. června do 19. září Turistické informační centrum Radnická 8, Brno tel.: a ve čtyřech největších chrámech budou k dispozici zkušení průvodci zdarma. Samozřejmě s možností výkladu v několika jazycích. Moderní člověk však v tichu a rozjímání dlouho nevydrží. Vyměnit přítmí kostela za rozzářené jeviště nebo pódium bude otázkou chvilky. Co takhle dát si Martu Kubišovou nebo Plastic People of The Universe? Muzika, která tak nějak patří k Havlovým hrám. Nebo je libo něco úplně nového? Dejte si třeba Havlův divadelní kus Zahradní slavnost od souboru Depresivní děti touží po penězích. Že nevíte, jaké to bude? Já taky ne. Tak se půjdeme podívat, ne? Laco Kučera, foto: archiv BKC Brněnské kulturní centrum Radnická 4 10, Brno tel.:

13 ZA NEJZAJÍMAVĚJSÍMI ˇ MÍSTY AUTOMOTODROMU BRNO Akciová společnost Automotodrom Brno připravila na letošní sezonu pro své fanoušky novinku služby své vlastní cestovní kanceláře s názvem AGAIN Travel. Naše cestovní kancelář má uzavřeny smlouvy o spolupráci s nejprestižnějšími brněnskými hotely, ale stejně tak nabízí ubytovací služby ve velmi kvalitních hotelech, které nejsou mezi širokou veřejností tolik známy. Jako další zajímavou aktivitu, která by měla ještě více přiblížit prostředí Automotodromu Brno široké veřejnosti, připravila naše cestovní kancelář možnost exkurzí na Masarykově okruhu. Tato služba je směřována jednak na školy jako vhodný výletní cíl, dále pak na skupiny fanoušků a motoristických nadšenců. Prohlídka začíná v tiskovém středisku, kde je na několika panelech zdokumentována na dobových fotografiích historie od roku 1930 až do současnosti. Krátký film připomene významné události a mezníky týkající se závodů na Masarykově okruhu. Pak se účastníci exkurzí vydají do terénu. Prohlédnou si parkoviště závodních strojů (takzvaný paddock), prostor, kde je možné vidět zázemí týmů, navštíví zdravotní středisko, dispečink s mnoha obrazovkami, které sledují dění na trati a kolem ní, a na závěr se mohou postavit na stupně vítězů a vyzkoušet si pocit vítězství. V případě, že to provoz na trati dovolí, je možné projet se po obslužné komunikaci podél závodní dráhy. Věříme, že nabídka našich služeb potěší nejednoho fanouška Masarykova okruhu přijíždějícího za vzrušením a adrenalinem, ale i za relaxací a příjemně stráveným časem. Text a foto: Automotodrom Brno, a.s. Automotodrom Brno, a.s., tel.: AUTOMOTODROM BRNO Zažijte na vlastní kůži atmosféru a vzrušení světových mistrovství motocyklů a automobilů Navštivte legendární Masarykův okruh, jednu z nejznámějších historických a kulturních památek města Brna, která si za uplynulých 80 let vybudovala světové renomé a stala se pojmem pro fanoušky motocyklových i automobilových závodů po celé Evropě SVĚTOVÁ MISTROVSTVÍ MOTOCYKLŮ A AUTOMOBILŮ FIA GT1, MS SUPERBIKE, FIA WTCC, CARDION AB GRAND PRIX ČR a další. JÍZDY VEŘEJNOSTI Pro všechny příznivce automobilů a motocyklů, kteří si chtějí vyzkoušet své jezdecké schopnosti. MOTOŠKOLA Kurz jízdy na motocyklu, vše podstatné o správném a bezpečném ovládání motocyklu, zásady rychlé a bezpečné jízdy. EXKURZE Nejzajímavější místa Automotodromu, zákulisí světových mistrovství. Pro skupiny i jednotlivce. CESTOVNÍ KANCELÁŘ AGAIN TRAVEL Ubytovací služby, exkurze, doprava a další. OFF ROAD DRÁHA Dráha nabízí ideální podmínky pro otestování vlastností offroadů. IN LINE Dostatečná šířka a kvalitní povrch závodní dráhy přístupné bruslařům všech úrovní. 5/

14 MORAVSKÉ DNY V B ECLAVI Moravané jsme byli, Moravané jsme a Moravany také zûstaneme. To jsou slova, která asi nejlépe charakterizují postoj BfieclavanÛ ke svému mûstu a k moravské zemi. Starosta Bfieclavi ing. Dymo Pi kula byl v roce 2006 jedním z iniciátorû pofiízení Památníku Moravy, kter dodnes stojí na bfiehu fieky Dyje. Obfiad a následn program spojené s jeho slavnostním odhalením se vlastnû staly nult m roãníkem Moravsk ch dnû. Moravské dny trvají vždy celý víkend. Jsou symbolickým vyjádřením úcty k Moravě i k městu Břeclavi. Ke kraji, který se před více jak tisícovkou let stal dějištěm významných společensko-politických událostí. První stálí osadníci slovanského původu se na březích řeky Dyje usadili někdy v polovině 6. století. Dokazují to bohaté archeologické nálezy nejen na Pohansku, ale i na dalších místech Břeclavska. Po dalších tři sta let zde hospodařili a hájili svoje ú- zemí, které se brzy stalo jejich domovem. V 9. století byla vnitřní organizace slovanských osad na takové úrovni, že mohl vzniknout první státní útvar západních Slovanů Velkomoravská říše. Silný a významný stát a jeden ze základních kamenů následného Království českého. Co všechno vedlo k zániku velké Moravy a k jejímu začlenění do systému českého přemyslovského státu, by vydalo na celou knihu. Pravdou však je, že už v 11. století je celá Morava jeho pevnou součástí. Kníže Břetislav založil na Dyji v roce 1041 hrad, v jehož názvu dodnes zní odezva jeho jména Břeclav. I když právě zde kdysi bylo jedno z center Velkomoravské říše, jako součást přemyslovského státu se Břeclav ocitla na jeho východní výspě. Stala se významným strážním místem, které mělo za úkol chránit vnitrozemí před nájezdy z Rakouska a Uher. Další vývoj pak vedl ke vzniku neméně významného Markrabství moravského, svobodných moravských měst, moravských rytířských a šlechtických rodů a zemské samosprávy, svébytné moravské země. Přenesme se ale do současnosti. Morava, zejména ta jižní, si dokázala uchovat mnoho ze své někdejší slávy. Krásná města, přívětivé klima, úrodnou půdu i pracovité, veselé a přátelské obyvatele. Vzdělané, hrdé na svůj původ, nářečí, folklor, víno i památky. Zkrátka Moravany. 14 5/2010

15 Hrdě se dodnes hlásí ke svým moravským tradicím i v Břeclavi. Každoročně od památného odhalení Památníku Moravy v roce 2006 si připomínají, co pro ně Moravanství znamená. Vždy koncem června připraví sami pro sebe i pro hosty, ať už přijíždějí odkudkoliv, bohatý kulturní program Moravských dnů. V roce 2007 byl ústředním tématem slavnostní příjezd posledního nezávislého moravského markraběte Jošta Lucemburského do Břeclavi. Vládl od roku 1375 a v roce 1410 byl dokonce zvolen římským králem. Při druhém ročníku Moravských dnů, byl program věnován událostem na Moravě v době husitské. V Břeclavi se setkali husité s křižáky, Jan Žižka z Trocnova vedl své bratříky do boje, aby si nakonec s nepřáteli na život a na smrt společně připili. Přítomen byl i patron oslav Moravského dne markrabě Jošt. Setkal se s radními a zle jim tenkrát pohaněl stav břeclavského zámku. Den plný zážitků a zábavy končil velkým ohňostrojem. Rok nato, o poslední červnové sobotě, vtrhla do Břeclavi třicetiletá válka. Už v pátek ožil park pod zámkem středověkým řemeslným jarmarkem a večer vzdali hold Moravě i Hana a Petr Ulrichovi se skupinou Javory. V sobotu začalo společenské dění slavnostní bohoslužbou a pak už se naplno rozjely všechny součásti programu. Boje třicetileté války byly ve znamení ručních palných zbraní mušket. I když každý voják ještě uměl rychle tasit. V bojích se střílelo ostošest. Nebylo zbytí, Moravské dny musely znít podobně pyrotechnické efekty, spálený střelný prach a kouř dokreslovaly atmosféru dávno dobojovaných střetů. Navíc bylo vzpomenuto i 170. výročí příjezdu prvního vlaku do Břeclavi. Návštěvníci si při této příležitosti mohli na nádraží prohlédnout výstavu motorových vozů, lokomotiv a drážních historických artefaktů. Pro dokreslení vývoje přijelo na břeclavské nádraží i parádní Pendolino, které obezřetně a důstojně dojelo čelem až ke stařičké parní lokomotivě pojmenované Šlechtična. Její nadšení neznalo mezí. Samým blahem zavzdychala, až se jí z komína vyvalil mohutný oblak kouře. Napětí z nenadálého setkání uvolnila vypuštěním krásného závoje bílé páry a pak, jako mladice, nechala si zapřáhnou historické vagóny, přiložit pod kotel a radostně vyrazila na výletní trať z Břeclavi do Lednice a zpět. Dokázala za celý víkend převézt z místa na místo pasažérů. Ročník Moravských dnů 2009 měl ještě jednu mimořádnou událost. V areálu veslařského klubu na Dyji starosta Dymo Piškula slavnostním přestřižením pásky zahájil provoz pravidelné lodní městské hromadné dopravy. Ojedinělý projekt, kdy mohou obyvatelé Břeclavi a návštěvníci využívat lodní dopravu jakou součást MHD na trase mezi Poštornou a Starou Břeclaví. V létě jezdí šest spojů denně mezi sedmou ranní a sedmou večerní. Nastoupit a vystoupit se dá na šesti zastávkách. Lodní lístky mají platnost jako standardní jízdenky městských autobusů. Letošní Moravské dny se uskuteční ve dnech 25. až 27. června A na jaké téma? Tereziánská doba a napoleonské Pohansko Bfieclav války. Opět uniformy, důstojníci, kavalíři, dámy v nákladných róbách a fešní vojáci budou defilovat v sobotním slavnostním průvodu. Program ale začne už v pátek na Pohansku, kde starosta slavnostně otevře novou expozici a odhalí sochu sv. Rostislava. Pod zámkem pak proběhne několik koncertů moravských kapel a na stáncích dobového tržiště můžete ochutnat nejednu moravskou dobrotu a okoštovat skvělá vína břeclavských vinařů. V sobotu bude jedním z významných programových vrcholů premiéra filmu Moravské letopisy a pozdně večerní nebe rozzáří ohňostroj. Odpočinek od ruchu a společnosti najdete při návštěvě všech břeclavských kostelů i těch, které jsou jinak po celý rok zavřeny. Jejich prohlídky můžete absolvovat až do deváté hodiny večerní. Neváhejte a přijměte srdečné pozvání obyvatel Břeclavi k návštěvě jejich krásného a pohostinného města. Laco Kučera Foto: Pavel Kašuba a archiv města Břeclavi Turistické informační centrum Břeclav U tržiště 8 (Lichtenštejsnký dům) Břeclav, tel.: Lodní doprava Břeclav, s. r. o. Haškova 3376, Břeclav tel.: /

16 Staré vinice v Havraníkách JiÏní Morava se stala synonymem kvalitních vín uï pfied mnoha lety. Její ãtyfii vinafiské podoblasti se sv mi produkty jsou známé nejen u nás doma, ale pfiinejmen ím i v celé Evropû. Vinafii a vinafiské firmy srovnávají kvalitu sv ch vín na soutûïích regionálního, celostátního i mezinárodního v znamu. Jedno z pfiedních míst uï dlouhá léta patfií i jedné z nejvût ích vinafisk ch spoleãností ve Znojemské vinafiské podoblasti, ZNOVÍNU ZNOJMO, a.s. se sídlem v atovû. KDE JE VÍNO DOMA Znovín vyrábí vína z vinic na svazích nad řekou Dyjí, na Kraví hoře, na slavné vinici Šobes, Kamenném vrchu, Dívčí hoře u Chvalovic, na vinicích nad Šatovem a na mnoha dalších. Díky kvalitnímu podloží, ranním mlhám, odpolednímu slunci a chladnějším nocím, zejména koncem léta a začátkem podzimu, dozrávají sladkou šťávou plně nalité hrozny do nejvyšší kvality. Nemusíte nutně být znalci vín, abyste u skleničky bílého, červeného nebo růžového vína se značkou Znovín prožili krásné chvíle. Nikde však nechutná víno tak dobře, jako ve sklepě u vinaře. Proto, a nejen proto, připravují každý rok ve Znovínu celý katalog vinařských služeb a turistických programů. Od jara do zimy se stále něco děje. Koštů vína v Louckém klášteře ve Znojmě nebo v Moravském sklípku v Šatově se mohou zúčastnit jednotlivci i menší skupiny. Pro firmy a uzavřené společnosti je pak možné připravit řízenou degustaci ušitou na míru, s malým kulturním programem nebo vycházkou na vinice. Značnou popularitu si za jedenáct let své existence získal cyklistický závod Vinařská 50 Author Znovín Cup. Letos se pojede 3. července. Můžete se na něj přihlásit a pak spolu s celým cyklistickým pelotonem se vydat vinicemi, projet kolem sklípků, po loukách a vřesovištích i podél břehů meandrující Dyje. Brzy poznáte, že na Vinařské padesátce nejde o to vyhrát, ale zúčastnit se. Stačí dojet do cíle. Jako registrovaný účastník zde obdržíte tašku s lahví výborného znovínského vína a kolekci drobných dárkových předmětů. Chcete-li ale závodit a vyhrát, máte šanci získat některou z kvalitních cen. Pamatováno je i na ty ostatní. Mezi nimi organizátoři vylosují další šťastné, na které čekají atraktivní ceny a dárky. Tak co? Přijedete? Poznamenejte si tedy: Pohled na vinici Šobes ze Sealsfieldova kamene v NP Podyjí 16 5/2010

17 Vinařská 50 Author Znovín Cup se jede 3. července Dáváte-li přednost pohybu po vlastních nohách, vydejte se po trasách Znovín Walking. Jeho masová verze se koná v dubnu, ale trasy jsou k dispozici po celý rok. Abyste dosáhli skutečného znovínského stylu, pořiďte si originální walkingové teleskopické hole, tričko a čepici se od 9. do 25. července mimořádné propojení hudebních prožitků s číší skvělého vína. Připraven je jedinečný projekt barokní opera anglického skladatele Henryho Purcella Král Artuš bude uvedena jen ve Znojmě! Program doplňují skladby skvělého Georga Friedricha Händela a zařazeny jsou i koncerty jazzu a folkloru. Možností skloubení turistických aktivit a ochutnávek vína ze Znovínu Znojmo je však mnohem víc. Až v létě přijedete ochutnat a vybrat si vína do Návštěvnického centra v Louckém klášteře ve Znojmě, nezapomeňte se blíže seznámit s jeho historií. Prohlídkovým okruhem vás provede zkušený průvodce. Zchladit se pak můžete v bazénech moderního městského koupaliště Louka v těsném sousedství. Budete-li příliš unaveni, abyste se vypravili pěšky do centra historického města Znojma, nasedněte do turistického vyhlídkového vláčku. Uvidíte z něj staré uličky, projedete kolem významných památek i pod městskými hradbami. Vláček má sedm zastavení. Na kterémkoliv z nich můžete vystoupit, přerušit jízdu a dál se vydat pěšky. Až si dosyta užijete Znojma, počkejte na některé ze stanic na další spoj a dokončete jízdu s už označenou jízdenkou. Dospělí platí pouhých 40,- Kč, děti a studenti polovinu. Znovín Znojmo má sídlo v Šatově. Najdete zde mimo jiné i Vinařskou stodolu. Skutečnou stodolu, jejíž interiér byl jen minimálními úpravami uzpůsoben k pořádání ochutnávek, ale i venkovních rautů s pochoutkami připravovanými na venkovním grilu. Krátkou procházkou se pak dostanete na malé návrší nad vesnicí k Malovanému sklepu. Unikátnímu dílu vykopanému v měkkém pískovci, jehož stěny dlouhá léta zdobil a maloval lidový umělec Maxmiliám Appeltauer. V jednotlivých polích a sklepních kójích můžete zhlédnout krásné a místy až úsměvné doklady desetiletí, po která tento autodidakt tvořil. Jsou zde zachyceny kroje, lidové Loucký klášter ve Znojmě znakem Znovínu a vyrazte: trasa první se jmenuje Malý Havranicko-šatovský o- kruh. Měří devět kilometrů a vede z fotbalového hřiště od hotelu Happy Star na Staré vinice v Havraníkách, chráněnou krajinnou oblastí Skalky, odkud je mimořádně krásná vyhlídka. Pak seběhněte sklepní uličkou k Moravskému sklípku v Šatově a za chvíli jste zpět ve výchozím bodě. Je jasné, že cestou se můžete několikrát zastavit a občerstvit skleničkou některého vína se značkou Znovín Znojmo. Podobně je tomu i na druhé trase, sedmnáctikilometrové Znovínské klasice. Vychází se ze stejného místa a cesta vede až na vinici Šobes, odkud je rozhled do nádherné krajiny Národního parku Podyjí, pak vede údolím a meandry řeky Dyje na Sealsfieldův kámen a přes vinice v Havraníkách do cíle. V turistických programech Znovínu Znojmo je pamatováno i na obdivovatele vysoce hodnotných kulturních zážitků. Hudební festival Znojmo 2010 nabídne písně, ale i motivy prvních pětiletek a budování JZD nebo obrazy k poctě československé armády. Ať už si o těchto malbách myslíme cokoliv, nic to nezmění na skutečnosti, že se jedná o evropský unikát. Když už je zmínka o armádě, nedaleko Šatova stojí jeden z pěchotních srubů na linii československého opevnění z let před druhou světovou válkou. Nese označení MJ-S3 Zahrada. Je zpřístupněn a v jeho útrobách najdete plnou výzbroj ovšem z osmdesátých let minulého století vždyť jen pár kroků odtud byla železná opona. Ale co vám budeme vyprávět, nejlepší bude, když se mezi vinice Znovínu Znojmo, do Louckého kláštera, Šatova a Moravského sklípku vypravíte a sami prožijete, co pro vás Znovín Znojmo připravil. Laco Kučera Foto: archiv Znovínu Znojmo, a.s., a TP Znovín Znojmo, a.s., Šatov tel.: /

18 LETOS SE JEZDÍ K NÁM Pro kaïdého skvûl cíl jedineãná letní dovolená na V chodní Moravû Kouzelné cíle v nádherné krajinû zalesnûn ch vr kû a kvûtnat ch luk? Voda, skály, pû í, in-line ãi cykloturistika s perfektním zázemím stezek a tras? Nezapomenuteln pohled z koàského sedla ãi lodní paluby? Odpoãinek v péãi profesionálû lázeàsk ch ãi wellness zafiízení? Leto ní léto je ten správn ãas k prozkoumání osobitého regionu V chodní Morava (www.vychodni-morava.cz). Do sedla! Z tras rozličného stupně obtížnosti cyklistického a turistického ráje Východní Moravy si vybere každý. V dubnu 2010 byla zprovozněna páteřní cyklostezka podél Baťova kanálu, která v kompletně rovinatém úseku 80 kilometrů propojuje Kroměříž a Hodonín. Samotný Baťův kanál je vyhledávanou atrakcí, výletní loď je přizpůsobena i pro přepravu kol (www.batacanal.cz). Díky napojení na další trasy se lze vypravit i do Chřibů, Hostýnských vrchů nebo Bílých Karpat, které nabízejí i náročnější terény, a atraktivních cílů jako jsou Velehrad, Archeoskanzen Modrá, sklepy v Mařaticích či Polešovicích. Cílů je nepřeberně Po cestě lze navštívit unikátní výstavu starých hraček v zámku Buchlovice (www.zamek-buchlovice.cz) nebo Buchlovské kování s přehlídkou mistrů černého řemesla na hradě Buchlově. Tam se také můžete příjemně bát při Buchlovských nocích s černou paní (www.hrad-buchlov.cz). A rozhodně nemůžete minout Kroměříž, jedinečnou památku UNESCO, kde k prohlídce láká Arcibiskupský zámek se zahradami a mincovnou, vyhlídkovou věží a také druhou nejvýznamnější obrazárnou v ČR (www.azz.cz). Rodiče s dětmi by neměli zapomenout ani na Zoo Zlín rozlehlý park v areálu zámku Lešná, v němž žije 211 druhů zvířat a který je vůbec nejnavštěvovanějším turistickým cílem na Moravě. Kromě 52 kilometrů dlouhé Hostýnské magistrály s kvalitním značením, četnými odpočívadly a panoramatickými mapami, odkud se lze vydat na Svatý Hostýn, na Rusavu, do Rajnochovic nebo třeba na Troják (www.hm52.cz), je jedinečná Cyklostezka Bečva. Pyšní se délkou 141 kilometrů i prvenstvím na projektu cyklodálnice C1. Doslova od horských pramenů Rožnovské či Vsetínské Bečvy se dostanete až na její soutok s Moravou. Vybrané úseky jsou vhodné i pro in-line bruslaře (www.cyklostezkabecva.com). Je libo výše nad zemí? Pro zpestření lze přesedlat z kola do koňského sedla. Možností je celá řada skýtá je například Ranč Kostelany, Ranč Nevada na Smraďavce, hotel Polom Rajnochovice či Hipocentrum Koryčany, kde na vás kromě projížděk s průvodcem čeká balíček kompletních služeb a zábavy, jen co slezete ze sedla. Milovníky adrenalinu, lanových překážek a bungee vyzve k sebepřekonávání centrum C.V.A.K. ve Zlíně (www.cvakzlin.cz), Gibon park v Rožnově pod Radhoštěm (www.gibon-park.cz), Lanový park u hotelu Horal ve Velkých Karlovicích (www.valachy.cz/hotel-horal/sportovni-aktivity-horal), nebo nesčetné přírodní útvary pro volné lezení, jako je třeba vrch Skalný v srdci Hostýnských vrchů. Něco dobrého na posilněnou O kvalitě moravských vín není třeba nikoho přesvědčovat. Navštívit lze areál bývalých měšťanských vinných sklepů v Uherském Hradišti, barokní zámek a palírnu ve Vizovicích nebo Arcibiskupské vinné sklepy v Kroměříži. Speciality moravské kuchyně můžete poznávat nejen na kulinářské plavbě po Baťově kanálu, ale třeba také ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, jehož prohlídku zpříjemní posezení v některé ze stylových hospůdek při ochutnávání pravých valašských pochoutek. (www.vmp.cz) Načerpejte sílu Východní Morava je protkána místy, kde se postarají o znovunabytí vaší duševní i tělesné pohody, ať už masážemi, wellness pobyty či lázeňskými procedurami. Za všechny Janáčkovy oblíbené Luhačovice či Ostrožská Nová Ves. Pro nejmenší a vodomilné doporučujeme aquaparky a koupaliště ve Valašském Meziříčí (www.bazenvm.cz) či v Uherském Brodě (www.delfinub.cz). 18 5/2010

19 Region Slovácko a Uherské Hradi tû uï natrvalo patfií k sobû. Dokazují to na veletrzích cestovního ruchu, pfii tvorbû produktû i koncepcí pro mûsto a cel region. Na samém poãátku turistické sezony to novináfiûm opût spoleãnû pfiedvedly pfii prezentaci v Praze. Místostarosta Uherského Hradiště Květoslav Tichavský, tajemník Regionu Slovácko Josef Hapák, projektový manažer Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu Jiří Durďák a jejich kolegové přivezli celou kolekci novinek. Místostarosta Tichavský pozval přítomné do nově postaveného přístaviště v Uherském Hradišti, jehož význam a roli v celém systému plavby na Baťově kanálu a řece Moravě už brzy prověří první turisté. Až vyváží svoji loď nebo hausboat u přístavní hrany, mohou v Uherském Hradišti strávit několik dnů, aniž by se setkali s nudou. S přibývajícím létem se na cyklotrasách a cyklostezkách ve městě i mezi slováckými vinohrady stále častěji projíždějí cyklisté, pro něž se Slovácko stalo doslova Mekkou. Nejlep í tip na léto? UHERSKÉ HRADI Tù A SLOVÁCKO Vždyť kdo by odolal. Voda, víno, příjemné klima v nivách podél Moravy a Baťova kanálu a hory a kopce na dohled. A kromě toho slovácký naturel vinařů, zpěvnost slováckého nářečí, skvělá kuchyně a taky vynikající slivovice. Zkrátka plnohodnotné potvrzení pravdivosti slov, že na Slovácku se budete pohybovat ve víru barev a chutí. Přidejte se i vy k těm tisícům, kteří si léto bez Slovácka a Uherského Hradiště neumí představit. Skvělou pomůckou se vám určitě stane nová turistická mapa Slovácka s vyznačenými deseti doporučenými trasami, přehledem turistických cílů a zajímavých akcí. Pro milovníky cykloturistiky to určitě bude trasa Okolo Baťova kanálu. Pokud byste ji chtěli projet na jednou, připravte se na celých 114 kilometrů. Vede nejen po bývalé stezce, po které chodily koňské potahy zapřažené do lodí, ale i podél řeky Moravy ze Starého Města, přes Napajedla, Otrokovice, Topolnou, Uherské Hradiště, Kunovice, do Veselí nad Moravou, přes Strážnici, Uherský Ostroh a Kostelany zase do Starého Města. Ale nemusíte ji projet celou naráz. Dopřejte si čas a vandrujte po ní třeba celý týden. Jsou-li vám roviny málo, doporučujeme Střední okruh Bílými Karpaty. Z Uherského Brodu na Vysoký vrch musíte překonat víc jak 400 výškových metrů. Sjezd zpět už bude mírnější, ale dlouhý celých 35 z celkové délky 59 kilometrů. Z celoročního přehledu významných akcí stojí za připomenutí Mezinárodní dětský folklorní festival Kunovské léto a nebo Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici. V červenci pak třeba Horňácké slavnosti ve Velké nad Veličkou nebo Kopaničárské slavnosti ve Starém Hrozenkově. Pak už se budou blížit Svatovavřinecké slavnosti v Hodoníně a Letní filmová škola v Uherském Hradišti. S nastupujícími teplými zářijovými dny a večery se všichni budeme těšit na jeden z největších vrcholů celé sezony, na Slovácké slavnosti vína a otevřených památek. Na úžasný krojovaný průvod slováckých obcí na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti a pak v jednotlivých památkových objektech po celém městě. Jakou lepší inspiraci bychom si mohli přát na začátku doby vinobraní, burčáků a později Svatomartinských vín? Laco Kučera Městské informační centrum, Masarykovo nám. 21, Uherské Hradiště tel.: , 5/

20 Vsetín, mûsto v samém srdci Vala ska, jednoho z regionû s nejv raznûj ími folklorními tradicemi. Kroje, cimbálová muzika, nezamûnitelné náfieãí, charakteristické tance, ale i speciality vala ské gastronomie dûlají ze Vsetína a Vsetínska turisticky stále atraktivnûj í prostor. Stejnû tak i zlep ující se systém sluïeb a informaãní servis sem láká kaïdoroãnû stále více turistû z domova i ze zahraniãí. VSETÍNSKÉ FOLKLORNÍ RADOSTI Hustá síť cyklotras, vycházkové okruhy Vsetínem, zámecké expozice, příjemné penziony nebo ubytování v hotelech či naopak v soukromí na kopcích a především všudypřítomná blízkost čisté valašské přírody to všechno dohromady nabízí každé léto bohatou kolekci zážitků s možnostmi kulturního vyžití, relaxačních aktivit i sportovních výkonů. Kdy se do Vsetína vypravit? Co nejdříve. Společně s městem Vsetínem vám nabízíme za všechny jednu z opravdu krásných příležitostí Mezinárodní folklorní festival VSETÍNSKÝ KRPEC Od 1. do 4. července 2010 můžete zhlédnout jednu z nejobsažnějších přehlídek lidových tanců z Evropy. Slovenské soubory Vršatec, Urpin nebo Ľubovńan, gruzínské Mangi, turecký soubor izmit či polský Klimczok. Chybět nebude ani lidové umění z Itálie nebo Maďarska. Z domácích se předvedou Jiskra z Plzně, Vojenský umělecký soubor Ondráš nebo Al-Yaman z Prahy. Nejvíc souborů bude ale místních: Jasénka, Kotár, SVPT Vsacan, dětské soubory Vsacánek a Malý Vsacánek. Další přijedou z Kunovic, Valašských Klobouků nebo Valašské Polanky. Bude to festival plný tance a krásné muziky, zejména té valašské. Letos bude navíc obohacen o prvky worldmusic v podání slovenské kapely Družina, pražského Al- Yamanu nebo uskupení Tam Tam Orchestra Praha. Tančit a hrát se bude na několika scénách. Program odstartuje ve čtvrtek 1. července v na pódiu Svárov, kde v hodin celý festival slavnostně zahájí galaprogram. V pátek 2. července začne i tradiční Řemeslný jarmark a výstava folklorního sdružení ČR: Česká republika folklorní velmoc v srdci Evropy. V sobotu nebudete vědět, kam dřív. Ale nenechejte si ujít celodenní Memoriál Dušana Růžičky v odzemku a obuškovém. Taneční soutěž, jejíž účastníci absolvují během jednoho dne základní kolo i velké finále. Poznáte, co je odzemek krásný sólový tanec patřící do kategorie zbrojných. Tančí se se sekyrou valaškou ve dvoudobém taktu, hodně živě a tempo má vzestupnou tendenci. Množství figur v podřepu i výskoku klade vysoké nároky nejen na cit pro rytmus, ale i na fyzickou připravenost tanečníků. Říká se, že jen pravý Valach dokáže zatančit a prožít odzemek, dědictví dlouhé a bohaté historie obránců hranic s Uhrami ve středověku. Valachů odvážných, pracovitých, veselých, bojovných a hrdých. Valachů přívětivých, pohostinných a vstřícných. Valachů ze Vsetína a okolí. Součástí valašského folkloru jsou i kroje. Jednodušší než ty ze Slovácka, ale neméně krásné a funkční. Jako krpce, bez nichž se žádný Valach na svazích, kde se pásávala stáda ovcí, nemohl obejít. Dodnes jsou zde vyráběny v zásadě tradiční technologií z jednoho kusu jednoduše zřasené, nakrpatěné kůže. Většinou byly a dodnes jsou zdobeny ornamenty vytlačovanými či vyřezávanými. Aby se v nich lépe chodilo po lesních stezkách nebo v kluzké trávě, bývaly opatřeny cvočky nebo dokonce několika hřebíky pod patou. Pro zimu pak případně i podkůvkou se čtyřmi zoubky, takzvanou hrabačkou. Dnešní krpce určené tanečníkům jsou ale jen z kůže. Aby se jim lépe tančilo od země. Tak na shledanou ve Vsetíně na festivalu Vsetínský krpec. Laco Kučera, foto: archiv města Vsetína Informační centrum, Dolní náměstí 1356, Vsetín tel.: ,

Litomûfiice. a loì Porta Bohemica 1. XIV. ročník, 4/2009. Turistické informace z Česka, Slovenska a Polska. www.kr-ustecky.cz, www.litomerice.

Litomûfiice. a loì Porta Bohemica 1. XIV. ročník, 4/2009. Turistické informace z Česka, Slovenska a Polska. www.kr-ustecky.cz, www.litomerice. XIV. ročník, 4/2009 Sídlo: Horčičkova 546, 149 00 Praha 4 E-mail: travel-profi@volny.cz Turistické informace z Česka, Slovenska a Polska Foto: Miroslav Kukla Litomûfiice a loì Porta Bohemica 1 www.kr-ustecky.cz,

Více

Z Českého Švýcarska po železnici do Saského Švýcarska a zpět

Z Českého Švýcarska po železnici do Saského Švýcarska a zpět XIX. ročník, 6-7/2014 Turistické informace z České republiky, Slovenska a Polska www.travel-profi.cz Karel IV. se chystá do Kadaně str. 10 Starostové v Šatlavě str. 12 Víte, kde leží Valchov? str. 14 Powiat

Více

XII. ročník - 4/2007. Turistické informace z regionů České republiky The turistic information of the Czech regions

XII. ročník - 4/2007. Turistické informace z regionů České republiky The turistic information of the Czech regions XII. ročník - 4/2007 Sídlo: Horčičkova 546, 149 00 Praha 4 E-mail: travel-profi@volny.cz Turistické informace z regionů České republiky The turistic information of the Czech regions Internetové, datové

Více

Labské pískovce. Tiské stûny. XVIII. ročník, 4/2013. Turistické informace z České republiky, Slovenska a Polska www.travel-profi.

Labské pískovce. Tiské stûny. XVIII. ročník, 4/2013. Turistické informace z České republiky, Slovenska a Polska www.travel-profi. XVIII. ročník, 4/2013 Turistické informace z České republiky, Slovenska a Polska www.travel-profi.cz Hornické muzeum Příbram str. 6-7 Co ještě můžete v Lomnici zažít? str. 8-9 Kam...? Jedině do Prostějova

Více

Za zábavou na Slezskoostravsk hrad

Za zábavou na Slezskoostravsk hrad XVII. ročník, 4/2012 Turistické informace z Česka a Polska www.travel-profi.cz Quo vadis, České středohoří str. 5 Regiontour 2013 štěstí přeje připraveným str. 10 Křížem krážem Uherským Hradištěm str.

Více

Sobotním expresem za historií a přírodou až do 19. září 2015

Sobotním expresem za historií a přírodou až do 19. září 2015 XX. ročník, 5-6/2015 Turistické informace z České republiky, Slovenska a Polska www.travel-profi.cz Několik vět z Bruselu str. 2 Řeka Ohře slaví v Kadani str. 8 Felix Holzmann včera, dnes a zítra str.

Více

Nav tivte pfiívûtivé Polsko

Nav tivte pfiívûtivé Polsko XII. ročník, 10/2007 Sídlo: Horčičkova 546, 149 00 Praha 4 E-mail: travel-profi@volny.cz Turistické informace z regionů České republiky The turistic information of the Czech regions Internetové, datové

Více

I hvûzdy se toãí kolem Karlovarského kraje

I hvûzdy se toãí kolem Karlovarského kraje XIX. ročník, 8-9/2014 Turistické informace z České republiky, Slovenska a Polska www.travel-profi.cz Putování nás dovedlo do Olomouckého kraje str. 10-11 Pozvánka k Moravskoslezské turistické tabuli str.

Více

NOVÝ PENZION PIVOVARU ČERNÁ HORA. XII. ročník, 8-9/2007. Turistické informace z regionů České republiky The turistic information of the Czech regions

NOVÝ PENZION PIVOVARU ČERNÁ HORA. XII. ročník, 8-9/2007. Turistické informace z regionů České republiky The turistic information of the Czech regions XII. ročník, 8-9/2007 Sídlo: Horčičkova 546, 149 00 Praha 4 E-mail: travel-profi@volny.cz Turistické informace z regionů České republiky The turistic information of the Czech regions Internetové, datové

Více

Do Krušných hor, do Loučné pod Klínovcem vás zve Après restaurant

Do Krušných hor, do Loučné pod Klínovcem vás zve Après restaurant XIX. ročník, 12/2014 Jak vypadá zima v Živém kraji? str. 5 Roudnice jako výchozí bod str. 8 Turistické informace z České republiky, Slovenska a Polska www.travel-profi.cz Co pro vás připravuje Severovýchod

Více

Co skr valy zdi franti kánského klá tera v královské Kadani. XIII. ročník, 3/2008

Co skr valy zdi franti kánského klá tera v královské Kadani. XIII. ročník, 3/2008 XIII. ročník, 3/2008 Sídlo: Horčičkova 546, 149 00 Praha 4 E-mail: travel-profi@volny.cz Webové stránky jsou v současné době v rekonstrukci Turistické informace z regionů České republiky Mûstské muzeum

Více

XII. ročník - 2/2007. Turistické informace z regionů České republiky The turistic information of the Czech regions

XII. ročník - 2/2007. Turistické informace z regionů České republiky The turistic information of the Czech regions XII. ročník - 2/2007 Sídlo: Horčičkova 546, 149 00 Praha 4 E-mail: travel-profi@volny.cz Turistické informace z regionů České republiky The turistic information of the Czech regions Internetové, datové

Více

Příští stanice jaro! ZDARMA. Velikonoce aneb legálně na holou Krajinou Českého středohoří Šlapací kolo přežilo století. Turistický magazín

Příští stanice jaro! ZDARMA. Velikonoce aneb legálně na holou Krajinou Českého středohoří Šlapací kolo přežilo století. Turistický magazín ZDARMA Turistický magazín ročník 2, březen 2008 Příští stanice jaro! Velikonoce aneb legálně na holou Krajinou Českého středohoří Šlapací kolo přežilo století Ústecký kraj, brána do Čech Uvnitř časopisu

Více

Jaro 2014. www.vychodni-morava.cz

Jaro 2014. www.vychodni-morava.cz Jaro 2014 www.vychodni-morava.cz ZÁMEK VE VIZOVICÍCH FRANCOUZSKÁ ELEGANCE PRO BISKUPSKÝ NOS Vizovický zámek si nechal vystavět v polovině 18. století Heřman Hanibal z Blümegen, pozdější biskup královéhradecký,

Více

PRŮVODCE PODPOŘENÝMI PROJEKTY Z OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU A VOLNÉHO ČASU

PRŮVODCE PODPOŘENÝMI PROJEKTY Z OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU A VOLNÉHO ČASU PRŮVODCE PODPOŘENÝMI PROJEKTY Z OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU A VOLNÉHO ČASU Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Slovo na úvod Obsah Ústecký a Karlovarský kraj nabízejí návštěvníkům

Více

MANUÁL PRO ODBORNÍKY V CESTOVNÍM RUCHU

MANUÁL PRO ODBORNÍKY V CESTOVNÍM RUCHU MANUÁL PRO ODBORNÍKY V CESTOVNÍM RUCHU BŘEZEN 2013 REGION JIŽNÍ ČECHY Jihočeská centrála cestovního ruchu B. Němcové 12/2 370 76 České Budějovice Telefon: +420 387 201 283 e-mail: info@jccr.cz www.jiznicechy.cz

Více

KAM. Zimní cestou za betlémskou hvězdou. po Česku. Advent na zámku v Hořovicích Čas svařáku a zimních radovánek ZDARMA

KAM. Zimní cestou za betlémskou hvězdou. po Česku. Advent na zámku v Hořovicích Čas svařáku a zimních radovánek ZDARMA KAM ročník IV., vydání listopad prosinec 2010 Turistický magazín po Česku ZDARMA Advent na zámku v Hořovicích Čas svařáku a zimních radovánek Zimní cestou za betlémskou hvězdou www.kampocesku.cz KAM na

Více

Léto. Těšínské Slezko Card a Beskydy Card >Jízdní řády cyklobusů >Léto u vody. pověsti a legendy Beskyd. s cyklocestovatelem

Léto. Těšínské Slezko Card a Beskydy Card >Jízdní řády cyklobusů >Léto u vody. pověsti a legendy Beskyd. s cyklocestovatelem KOMPLETNÍ INFORMACE Z BESKYD OD JABLUNKOVSKA PO VALAŠSKO Léto 2015 >Beskydy levněji s kartami Těšínské Slezko Card a Beskydy Card >Jízdní řády cyklobusů >Léto u vody >Kam za kulturou a sportem >Kalendář

Více

133 premiér. CzechTourism www.133premier.cz, 2008 Uvedené informace jsou podle stavu k srpnu 2008.

133 premiér. CzechTourism www.133premier.cz, 2008 Uvedené informace jsou podle stavu k srpnu 2008. 13 13 33premier.cz 133 premiér Neváhejte a objevte, co nového na vás čeká v České republice. Připraveny jsou pro vás zábavné dětské parky, adrenalinové či sportovní areály s bohatou nabídkou nejrůznějších

Více

KRAJEM VÍNA. To nejlepší z vinařské turistiky na Moravě, kalendář vinařských akcí 2015

KRAJEM VÍNA. To nejlepší z vinařské turistiky na Moravě, kalendář vinařských akcí 2015 2015 KRAJEM VÍNA To nejlepší z vinařské turistiky na Moravě, kalendář vinařských akcí 2015 www.vinazmoravy.cz OBSAH Úvod......................... 2 Odrůdy........................ 4 Rozdělení vín v České

Více

Na šumavské výlety pěšky i na běžkách

Na šumavské výlety pěšky i na běžkách číslo 17 Historické album Šumavy Výrobky, řemesla, lidé Přehled akcí v regionu ZDARMA O unikátním projektu přibližujícím zaniklé obce se dočtete na straně 3. Nováčky se značkou ŠUMAVA originální produkt

Více

Moravskoslezský kraj. pro rodiny s dětmi

Moravskoslezský kraj. pro rodiny s dětmi Moravskoslezský kraj pro rodiny s dětmi Troub UNI LIT Těše Neza Šp 9 Moravskoslezský kraj pro rodiny s dětmi Držíte v rukou malého průvodce Moravskoslezským krajem, který poslouží nejen vám dospělým pro

Více

Šumavská značka slaví 5 let

Šumavská značka slaví 5 let Léto 0 číslo ZDARMA Výrobky, řemesla a lidé Již 0 výrobců se pyšní značkou Šumava originální produkt. Nováčky vám představujeme na straně. Koupání na Šumavě V horkých letních dnech jistě oceníte příjemné

Více

průvodce Manuál pro průvodce v cestovním ruchu Turistická destinace Šumava www.isumava.cz

průvodce Manuál pro průvodce v cestovním ruchu Turistická destinace Šumava www.isumava.cz průvodce Manuál pro průvodce v cestovním ruchu Turistická destinace Šumava únor 2012 Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s. 384 73 Stachy 422, info@rras.cz, www.rras.cz tel. 380 120 263, 380 120

Více

sezona ZDARMA Postavy Pohádkových Krkonoš a Podkrkonoší se představují Krakonošovy Krkonoše a Podkrkonoší

sezona ZDARMA Postavy Pohádkových Krkonoš a Podkrkonoší se představují Krakonošovy Krkonoše a Podkrkonoší Krkonoše - svazek měst a obcí JARO, LÉTO, PODZIM ZDARMA Krkonošská sezona Zajímavosti a užitečné rady pro návštěvníky Krkonoš Přijďte pobejt! Podnikněte výlety pěšky, na kole, s cyklobusem, i přes polské

Více

Profesionál je bez emocí

Profesionál je bez emocí projekt METROPOL pomáhá www.tydeniky.cz 23. září 2011 Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc. je známý český chirurg, prolusl operací plic Václava Havla. Narodil se v červenci 1940 v Bratislavě, je ženatý od roku

Více

KAM. Kdo neleze po železe, nikdy nikam nevyleze. po Česku ZDARMA. Historické město roku 2010. Český pirát z Karibiku

KAM. Kdo neleze po železe, nikdy nikam nevyleze. po Česku ZDARMA. Historické město roku 2010. Český pirát z Karibiku Turistický magazín KAM ročník V., vydání duben červen 2011 po Česku ZDARMA Kdo neleze po železe, nikdy nikam nevyleze Historické město roku 2010 Český pirát z Karibiku KAM na výlet KAM pro děti KAM do

Více

červenec 2006 ročník II

červenec 2006 ročník II červenec 2006 ročník II Kraj navštívila čínská delegace (strana 4) Velehrad - Dny lidí dobré vůle (strana 5 a 7) Profesor Balátě ví, jak uspořit teplo (strana 10) Lázeňské divadlo zahájilo sezonu (strana

Více

KAM. Školní výlety za poznáním aneb Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat! po Česku

KAM. Školní výlety za poznáním aneb Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat! po Česku KAM ročník IV., vydání březen 2010 Turistický magazín po Česku ZDARMA Školní výlety za poznáním aneb Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat! J. A. Komenský Pozor, zima ještě nekončí Objevte kouzlo

Více

nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz

nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz Č E S K É D Ě D I C T V Í U N E S C O nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz České dědictví UNESCO Brno 4 Český Krumlov 8 Holašovice 12 Kroměříž 16 Kutná Hora 20 Lednicko valtický areál

Více