Š k o l n í. ř á d. Směrnice č. B 1. Základní škola a mateřská škola Praha 5 Radlice, Radlická 140/ P r a h a 5

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Š k o l n í. ř á d. Směrnice č. B 1. Základní škola a mateřská škola Praha 5 Radlice, Radlická 140/115 150 00 P r a h a 5"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Praha 5 Radlice, Radlická 140/ P r a h a 5 Směrnice č. B 1 Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. vydávám po projednání a se souhlasem Pedagogické rady školy tento Š k o l n í ř á d Je základní vnitřní norma organizace, která upravuje vztahy subjektů přicházejících do styku v procesu vzdělávání a výchovy. Jedná se o vztahy mezi žáky, učiteli, rodiči 1 žáků a školou. Každá ze zúčastněných stran má svá práva i povinnosti. Tyto vyplývají z obecně platných předpisů (zákon o rodině, zákon č. 561/2004 Sb. Školský zákon, zákon č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, zákon č.262/2006 Sb. Zákoník práce, zákon 563/2004 Sb. O pedagogických pracovnících a další v platném znění). I.1.1. Práva a povinnosti žáků Škola plně akceptuje osobnost žáka. Žák je chápán jako svéprávný jedinec odpovědný za své chování ve škole i mimo ni. Žák má zejména právo na: respektování své individuality; vzdělání podle školského zákona v nejvyšší možné kvalitě; bezplatné zapůjčení jedné sady učebnic (výjimky hodné zřetele zváží vedení školy); stravování ve školní jídelně a na umístění ve školní družině pokud to umožňuje kapacita těchto zařízení; využívání zařízení a prostředků školy pro další vzdělávání (školní knihovna, PC učebny..) v nichž se řídí pokyny učitelů a jiných oprávněných osob; vhodným způsobem vznášet připomínky k organizaci, provozu a jiným oblastem práce školy k třídnímu učiteli, řediteli školy osobně, písemně, nebo prostřednictvím svých rodičů, k dispozici je i schránka důvěry umístěná v přízemí školní budovy; na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, sociálně patologickými jevy; na podporu sebedůvěry, zabezpečení důstojnosti v případě jakéhokoliv osobního handicapu; Žák má zejména povinnost: řádně, svědomitě a soustavně se připravovat na vyučování a dodržovat vnitřní řád školy; chovat se slušně nejen k dospělým, ale i ke spolužákům; plnit pokyny zaměstnanců školy, které se týkají vzdělávacího procesu a organizace chodu školy; šetřit majetek školy zacházet s učebnicemi s školními potřebami šetrně, udržovat své místo, třídu i ostatní školní prostory v čistotě a pořádku, chránit majetek před poškozením; nenosit do školy věci, které mohou způsobit újmu na zdraví ostatním osobám či způsobit škodu na majetku, proto je přísně zakázáno nosit do školy, držet, distribuovat užívat a zneužívat v areálu školy zbraně, výbušniny, zábavnou 1 Pro zjednodušení budeme označovat zákonného zástupce žáka termínem rodič

2 pyrotechniku, hořlaviny, alkohol, tabákové výrobky, drogy a laserová ukazovátka a věci cenné, které by mohly být předmětem zcizení, včetně větší částky peněz ( kromě částek, které jsou vybírány na školní akce ); porušením přísného zákazu kouření ve všech prostorách školy se žák vystavuje přísným kázeňským postihům; do školy nosí pouze věci potřebné k vyučování, za ostatní věci při poškození a ztrátě nenese škola odpovědnost ( mobilní telefony, MP 3...); chodit do školy pravidelně a včas a nosit s sebou učebnice a učební pomůcky podle rozvrhu hodin. Účast na vyučování nepovinných předmětů, zájmových kroužků, Školní družina je pro zařazené žáky povinná ; návštěva podniků veřejného pohostinství bez doprovodu zástupce žáka, nebo jím pověřené osoby je povolena žákům pouze v denní době, potřebují-li se najíst, nebo vypít nealkoholický nápoj; žákem zůstává i v době mimoškolní proto dodržuje nepsané normy slušného chování a mezilidských vztahů platných v demokratické společnosti. Chová se tak, aby nepoškozoval dobré jméno školy; žák je povinen chránit své zdraví i zdraví svých spolužáků. Žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou škodlivé fyzickému, psychickému a sociálnímu zdraví; I.1.2. Práva a povinnosti rodičů Spolupráce školy s rodiči žáků je důležitou podmínkou pro zdárný průběh vzdělávacího a výchovného působení na žáky. Škola si rodičů váží. Rodiče mají zejména právo: zvolit si školu podle potřeb či zájmu dítěte; na konzultace s pedagogickými pracovníky ( v době jejich konzultačních hodin nebo po předchozí vzájemné dohodě ) na informace o prospěchu a chování svého dítěte; být voleni a volit do Školské rady na odvolání proti rozhodnutí ředitele školy v souladu se Správním řádem na spolupráci školy při řešení vzdělávacích nebo výchovných problémů jejich dítěte; na přístup ke všem veřejným dokumentům školy; po dohodě s vyučujícím se zúčastnit vyučování svých dětí; v případě nesouhlasu se známkou na vysvědčení zažádat vedení školy o komisionální přezkoušení ( do tří dnů ode dne vydání vysvědčení ); Rodiče mají zejména povinnost: dohlížet na řádnou přípravu svého dítěte na vyučování; informovat se v předem dohodnutém termínu na prospěch a chování svého dítěte ve škole; řádně a včas zápisem do ŽK nebo notýsku do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti omlouvat a doložit nepřítomnost dítěte ve škole a na školních akcích; nahradit škodu, kterou způsobilo jejich dítě neuposlechnutím pokynů zaměstnanců školy nebo škodu způsobenou na věcech zapůjčených školou jejich dítěti a to i v případě, že ji způsobilo z nedbalosti; spolupracovat se školou při řešení prospěchových nebo výchovných problémů svých dětí, na vyzvání ředitele školy se osobně dostavit k projednání závažných otázek týkajících se žáka; řádně a včas platit příspěvky na školní družinu a obědy; upozornit školu na zhoršený zdravotní stav dítěte včetně pokynů, jak se zachovat v nenadálých situacích vzniklých v důsledku zhoršeného zdravotního stavu; - 2 -

3 poskytnout škole spojení na sebe nebo na zástupce, kterého by škola mohla informovat o nenadálých událostech; oznamovat škole změny důležitých údajů bydliště, telef. spojení a pod; omluvit dítě z hodin tělesné výchovy mohou rodiče na 1 týden, na delší dobu pouze s doporučením lékaře; osobně si vyzvednout své dítě roč. uvolněné z vyučování; pravidelně kontrolovat zápisy v ŽK; oznamovat škole údaje potřebné pro řádné vedení školní matriky a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání ; I.1.3. Práva a povinnosti školy Škola je instituce, jejíž hlavním posláním je vzdělávání žáků. Vedle tohoto prvotního úkolu také žáky vychovává. Navazuje tak na výchovu dítěte v rodině, která je základem pro výchovné působení školy. Škola má zejména právo: na slušné jednání a chování ze strany žáků i rodičů; očekávat od rodičů, že se budou zajímat o práci svého dítěte ve škole a aktivně spolupracovat při řešení problémů svých dětí ve škole; vyžadovat od žáků plnění pokynů souvisejících se vzděláváním a výchovou a s organizací provozu školy; na řádné omluvení absence rodičem nebo lékařem. V odůvodněných případech ( především v případě častých absencí signalizujících zanedbávání školní docházky ) vyžadovat na všechny absence lékařské, nebo úřední omluvení; neuznat žákovi omluvenku, jestliže důvod na ní uvedený je v přímém rozporu se zjištěnou skutečností; vyloučit ze školní družiny nebo ze stravování žáka, jehož rodiče neplatí řádně a včas příspěvky. Škola má zejména tyto povinnosti: poskytnout každému žáku vzdělání v nejvyšší možné kvalitě; informovat rodiče o prospěchu a chování jejich dětí ve škole a také o nevhodném chování mimo školu, pokud se o něm škola doví; zachovávat mlčenlivost o soukromých údajích žáků a jejich rodičů; nabídnout rodičům pomoc při řešení problémů jejich dítěte (žáka školy); upozornit úřad péče o dítě, jestliže u žáka přetrvávají prospěchové nebo výchovné problémy a rodiče nespolupracují se školou při řešení a nápravě těchto problémů či se tato činnost míjí úspěchem; sledovat projevy zneužívání návykových látek a ostatní patologické jevy ( patologické hráčství, šikanování, vandalismus, brutalitu, rasismus, kriminalitu) a vyvozovat z porušení zákazu patřičné sankce. Pravidla v procesu vzdělávání a výchovy Žáci Docházka do školy a vyučovací proces Základní povinností žáka je docházet do školy a na veškeré akce pořádané školou včas podle stanoveného rozvrhu hodin a zúčastnit se vyučování všech povinných i volitelných předmětů, které si žák zvolil

4 Po přihlášení je účast na vyučování nepovinných předmětů pro zařazené žáky povinná. Příchod do školy Do školy chodí pravidelně a včas, nejpozději 10 minut před začátkem vyučování podle rozvrhu hodin. Škola je pro žáky otevřena od 7,40 hod. Žák je povinen chodit do školy včas tak, aby nejdéle v 7,55 byl ve třídě (odložené věci, přezutý). Na odpolední vyučování přicházejí žáci 15 minut před jeho zahájením, 5 minut před vyučováním jsou připraveni v učebnách. Při pozdním příchodu jsou povinni se řádně omluvit vyučujícímu, následně pak TU. V šatnách se zdržují žáci jen po dobu nezbytně nutnou. Nenechávají v šatnách nebo šatních skříňkách žádné cenné věci ( peníze, šperky, hodinky, mobilní telefony ). Kontrolu pořádku v šatně ( tř. ) provádí šatnář, který šatnu uzamkne a klíč předá na stanovené místo. Třídní knihu přináší do třídy vyučující 1. vyučovací hodiny a ze třídy ji po ukončení vyučování odnáší vyučující poslední vyučovací hodiny. Chování žáků Žáci se svým chováním vždy snaží šířit dobré jméno školy. Žáci nosí do školy učebnice a školní potřeby podle rozvrhu, ve vlastním zájmu nenosí do školy věci, které k vyučování nepotřebují a do školy nepatří. Škola neodpovídá za ztráty věcí, které nesouvisejí s výukou. Žákům není dovoleno ve škole, v areálu školy, v okolí školy ani při akcích organizovaných školou : kouřit, nosit,držet, distribuovat a požívat návykové látky, přinášet a požívat alkoholické nápoje. Užívání mobilních telefonů a další audio techniky ( např. MP 3, MP 4 ) během vyučovacích hodin je zakázáno. Povinností žáka je, aby v době výuky měl mobil, MP3 apod. vypnutý a uložený v aktovce. Škola neurčuje místa na úschovu mobilů. Za mobil si ručí žák, který jej vnesl do školních prostor. Nerespektování tohoto zákazu bude řešeno kázeňskými opatřeními. Žák do školy nenosí větší částky peněz ( kromě částek, které jsou vybírány na školní akce ). Žák je povinen nosit do školy učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů učitele. Před zahájením vyučovací hodiny má každý žák připraveny potřebné učební pomůcky ( vzorně srovnané na lavici ) a žákovskou knížku. Zapomenutí učební pomůcky, ŽK, domácího úkolu hlásí žák vyučujícímu na začátku hodiny. Neoznámí-li žák zapomenutí ŽK, porušuje tím školní řád a bude mu uděleno kázeňské opatření. Na každý týden určí třídní učitel službu.mezi její povinnosti patří: zajištění čistoty tabule, zhasnutí světel při odchodu z učebny, hlásit absenci žáků, oznamovat vedení školy nepřítomnost vyučujícího, pokud se nedostaví do 5 minut po zvonění, ověřit uzavření oken po skončení vyučování, úklid učebny, hlášení závad TU nebo vyučujícímu. Žáci při vyučování sedí klidně na svém místě, plně se soustředí na průběh vyučovací hodiny, o slovo se hlásí zvednutím ruky. Žáci udržují své místo v čistotě, při opuštění učebny uvedou do pořádku svoji lavici

5 Po zvonění se žáci zdržují na svých místech, při vstupu, odchodu dospělé osoby do, nebo ze třídy, zdraví povstáním. Při individuálním zkoušení se na vyzvání učitele neprodleně dostaví k tabuli a přinese s sebou ŽK a další věci dle pokynu vyučujícího. Žáci nosí do školy vhodné, čisté a slušné oblečení. Pokud mají v rozvrhu tělesnou výchovu, mají s sebou cvičební úbor na převlečení. Omluvení z hodin tělesné výchovy žádají rodiče na 1 týden, na delší dobu pouze s doporučením lékaře. Ve škole chodí v přezůvkách. K přezutí se nedoporučuje z důvodů hygienických a provozních sportovní obuv. Je zakázáno nosit na přezutí obuv s černou podešví. Žáci taktéž nemohou z bezpečnostních důvodů chodit bosi. V době vyučovací hodiny se žáci nezdržují na chodbách, v šatnách a na sociálních zařízeních. Žák je povinen zacházet s učebnicemi a školními potřebami šetrně. V případě zničení učebnice nebo jejího hrubého poškození je povinen koupit novou učebnici. Dále je povinen udržovat své místo, třídu i ostatní školní prostory v čistotě a pořádku, chránit majetek před poškozením. Poškodí-li žák svévolně i z nedbalosti školní majetek je povinen poškozenou věc na vlastní náklady dát do původního stavu. Žákům je přísně zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči a vypínači, roletami a žaluziemi. Nemanipuluje s uloženými ani vystavenými exponáty a modely. Chování o přestávkách Přestávku žáci věnují přípravě na další hodinu a případnému přesunu do jiné pracovny, žáci nemusí být v této době na svých místech, ale musí se chovat ukázněně, řídí se pokyny učitelů. Žáci svačí především o velké přestávce. Přesun třídy do další pracovny na 3. vyučovací hodinu probíhá ( mimo předem stanovené výjimky Tv ) až v době od 9,55 do 9,59 hodin. Dojde-li během přestávky, či vyučovací hodiny k úrazu žáka, oznámí to žáci neprodleně vyučujícímu, TU případně dozírajícímu učiteli. Stejně tak žáci oznámí jakoukoliv ztrátu osobních věcí, oděvů, bot. V průběhu velké přestávky mohou žáci učebnu opustit a volně se mohou pohybovat po chodbě na patře, kde mají učebnu. O přestávkách jsou okna v učebnách zavřena, větrání zajišťuje na počátku a během hodiny vyučující Z bezpečnostních důvodů se žákům zakazuje otevírání oken o přestávkách a sezení na okenních parapetech. Dobu mezi dopoledním a odpoledním vyučováním tráví žáci výhradně mimo budovu školy. Na základě odůvodněné žádosti zákonného zástupce může být žákovi povolen pobyt ve škole i v tuto dobu. Před ukončením vyučování nesmí žák bez vědomí svého třídního učitele opustit školní budovu. Žáci mohou být během vyučování uvolněni k lékaři, pouze pokud si je rodiče osobně vyzvednou ze školy. Ve výjimečném případě (nemohou-li si dítě vyzvednout) požádají o uvolnění písemně podle vzoru žádosti

6 K zajištění pitného režimu slouží nápojové automaty v 1. a 2. patře budovy. Žáci mají možnost si před dopoledním i odpoledním vyučováním a o velké přestávce zde zakoupit nápoje. Chování ve školní jídelně Před odchodem na oběd si školní tašky odkládají do šaten, do šatních skříněk. Do školní jídelny přicházejí žáci jednotlivě, po předem určeném schodišti, pod dozorem pedagoga konajícího službu u dveří a zařadí se do fronty. Ve školní jídelně se žáci řídí pokyny dozírajících učitelů. Žáci nepředbíhají, vyčkají až jim bude vydáno jídlo. Při jídle se chovají ukázněně a dodržují zásady slušného stolování. V případě nevhodného, hrubého chování bude žák podmínečně vyloučen ze školního stravování Obědy se vydávají nejdéle do doby určené vedoucí ŠJ, pouze po předložení čipu. Veškeré potraviny vydávané k obědu se konzumují pouze ve školní jídelně. Dle 2 odst. 7) vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování. Odchod ze školy Po společném příchodu žáků do prostoru šaten pod vedením pedagoga poslední vyučovací hodiny se žáci urychleně přezují, oblečou a ukázněně opustí školní budovu. Žáci si ukládají obuv, přezutí a svršky do svých šatních skříněk. Šatní skříňka i klíč jsou majetkem školy a žák je povinen o ně pečovat. Při poškození skříňky a ztrátě klíče je žák povinen škodu uhradit v plné výši. Chování mimo třídu, školu Při činnosti školní družiny a zájmových útvarů se žáci řídí vnitřním řádem školy a řády jednotlivých organizací. Pobývají jen na vyhrazených místech. Přicházejí až ve stanovenou dobu. Do školní budovy smí vstupovat pouze za přítomnosti dospělého vedoucího ( stejně tak při odchodu ) Žáci dbají na čistotu okolí školy. Papíry a odpadky dávají do košů, nepoškozují keře a další zeleň. Nepřítomnost ve škole Musí-li žák II. stupně nutně opustit školu během vyučování, je povinen : dovolit se TU ( v případě jeho nepřítomnosti ZŘ ), vyučujícího příslušné hodiny, - vždy na základě písemné žádosti rodičů. Tato žádost musí obsahovat - jméno žáka, datum a hodinu uvolnění, podpis zákonného zástupce a dovětek. Tímto přebírám za své dítě právní odpovědnost. Každá nepřítomnost musí být řádně omluvena zákonným zástupce písemně v ŽK

7 Ztráty a nálezy Ztráty hlásí žáci ihned po zjištění TU, ve ŠD vychovatelce. Nalezené věci předá nálezce ihned TU, vychovatelce ŠD, případně na sekretariátu školy. Různé Žáci zdraví v prostorách školní budovy každou dospělou osobu. Při vstupu do místnosti zdraví Dobrý den Vyučujícího oslovují pane učiteli, paní učitelko.. Žákům je zakázáno vstupovat do kanceláří, kabinetů, sborovny, prostoru tělocvičny, dílny, odborných pracoven, ŠD a ŠJ bez přítomnosti učitele. Žáci nemohou svévolně měnit stanovené místo určené TU, nebo vyučujícím, zapsané v zasedacím pořádku třídy. Žáci mají zakázáno zkracovat si cestu do školy ze školy chozením přes travnaté plochy před školou. Každý žák má právo vyjádřit své připomínky a podněty k práci školy nebo předkládat případné stížnosti ředitelství školy písemně nebo při osobním jednání. K dispozici je rovněž schránka důvěry. Pokud žák potřebuje pomoc při řešení studijních nebo osobních problémů, má možnost obrátit se na kteréhokoliv vyučujícího, třídního učitele, výchovnou poradkyni nebo vedení školy Rodiče Mají možnost se vyjadřovat k činnosti školy. Mohou tak učinit prostřednictvím třídního učitele nebo přímo k řediteli školy. V závažnějších případech je vhodnější vyjádření písemnou formou. Rodiče vstupují do budovy v době od 7,50 do skončení vyučování pouze po předchozí domluvě s pedagogickým pracovníkem, případně vedením školy. Rodiče se ve školní budově přezouvají ( návleky ) Uvolňování žáků Na 5 dnů uvolňuje TU ( v případě jeho nepřítomnosti ZŘ ). Na více dní ŘŠ prostřednictví TU. Žádost musí obsahovat tyto údaje: jméno a příjmení dítěte, třídu, dobu nepřítomnosti, důvod, větu: Zameškané učivo si syn/dcera doplní. a podpis rodiče. Tiskopis je možné si vyzvednout u třídního učitele nebo v kanceláři školy. Osvobození z výuky předmětů Zákonný zástupce může požádat o osvobození úplné, částečné ze zdravotních důvodů Písemnou žádost řádně doloženou lékařským doporučením předkládají prostřednictvím TU řediteli školy na začátku šk. roku ( případně pololetí ), - 7 -

8 mimořádně v okamžiku vzniku zdravotního problému dítěte. Osvobození platí 1 nejvýše 2 klasifikační období a TU je po oznámení ostatním vyučujícím ukládají do KL žáka. Omlouvání žáků Pro omlouvání žáků platí, že známá nepřítomnost se omlouvá předem zápisem v omluvném listu ŽK (notýsku), v případě neočekávané nepřítomnosti (nemoc, ) je nutné do 3 kalendářních dnů od počátku nemoci omluvit žáka a doložit důvod jeho nepřítomnosti. Omluvenku od lékaře, v případě nemoci přesahující 3 dny ( v odůvodněných případech ), stvrdí rodiče svým podpisem. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání jsou uvedena v Klasifikačním řádu Základní školy a mateřské školy Praha 5 Radlice, Radlická 140/115, který je součástí Organizačního řádu. V případě pochybnosti o správnosti klasifikace má zákonný zástupce právo podat žádost řediteli školy o komisionální přezkoušení nejpozději do tří pracovních dnů od vydání vysvědčení ( dle zák. č. 561/2004 Sb. 52 odst. 4 ). Známka, kterou je žák klasifikován po přezkoušení je konečná a nelze se proti ní odvolat. Výchovná opatření Výchovná opatření jsou popsána v Klasifikačním řádu Základní školy a mateřské školy Praha 5 Radlice, Radlická 140/115, který je součástí Organizačního řádu. Stravování Obědy včetně všech doplňků ( příloh )se vydávají a konzumují v jídelně ( dle 2 odst. 7) vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování ). Mimo jídelnu se obědy vydávají pouze v případech náhlých onemocnění strávníků ( do vlastního přineseného nádobí ) po předložení čipu a to v době od 11,15 do 11,35 hod před zahájením výdeje pro ostatní strávníky ( první den nemoci ). Další pravidla pro stravování jsou upřesněna v Provozním řádu ŠJ součást Organizačního řádu. Vyzvedávání úkolů Při nemoci dítěte zásadně po předchozí dohodě s ped. pracovníkem v době před 7,40 hod. nebo po skončení vyučování. Náhlé onemocnění, úrazy Při náhlém onemocnění, úrazu dítěte zajistí škola první pomoc a ped. pracovník informuje rodiče

9 Administrativní vyřízení úrazu : škola zajistí sepsání Záznamu o školním úrazu. Rodiče při ošetření lékařem zajistí vyplnění Záznamu o ošetření. Všichni žáci jsou pro případ úrazu pojištěni ve všech školních činnostech. Vyřizování ztrát Ztráty, poškození věcí ve třídě, v šatně hlásí rodiče žáků bezprostředně po zjištění spoluúčast je 1 000,- Kč ( pořizovací hodnota musí být doložena paragonem příp. čestným prohlášením zákonného zástupce ) Ztráty nad 3000,- Kč musí být hlášeny Policii ČR Pravidla vzájemných vztahů žáků a jejich zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky Žákovská knížka Žákovská knížka slouží k prokázání totožnosti žáka,k zapisování výsledků klasifikace, omlouvání absence a ke sdělením školy pro zákonné zástupce. Nelze ji používat pro sdělování zástupců škole! Žákovskou knížku jsou žáci povinni nosit každodenně do školy a na pokyn pracovníka školy ji předložit. Žákovská knížka je úřední doklad a žáci jsou povinni ji na konci školního roku odevzdat.v souladu s archivačním a skartačním řádem je možné, na základě písemné žádosti zákonného zástupce, ji v předem vyhlášeném termínu vydat. Spolupráce školy a zákonných zástupců Předávání informací probíhá různými způsoby : prostřednictvím žákovských knížek, prostřednictvím třídních schůzek, osobním kontaktem v předem domluveném termínu, telefonicky, elektronickou poštou, prostřednictvím www stránek. Zákonný zástupce každý den provádí kontrolu připravenosti dětí na vyučování ( pomůcky, učebnice a sešity domácí úkoly podpisem stvrdí skutečnost, že úkol byl vypracován doma a má potřebnou úpravu. Jedenkrát v týdnu ( pátek ) podepíší žákovskou knížku a sešit sdělení rodičům. Okamžitě hlásí TU onemocnění dítěte infekční chorobou. Dostaví se na vyzvání do školy k projednání záležitostí týkajících se dítěte. Vzniklé problémy s dětmi okamžitě řeší prostřednictvím TU a výchovného poradce ( výchovné i vzdělávací ). V případě poškození majetku dítětem a to i neúmyslným uvede zákonný zástupce poškozenou věc do původního stavu vlastními prostředky v co nejkratší možné době

10 Závěrečná ustanovení Zaměstnanci i žáci školy budou prokazatelným způsobem seznámeni s tímto školním řádem. Součástí Školního řádu jsou: Klasifikační řád a rozpis zvonění. Tato novela Školního řádu vstupuje v platnost po projednání na pedagogické radě dne Dnem přijetí této novely řádu se ruší platnost Školního řádu ze dne V Praze dne Mgr. Lumír S o k o l ředitel školy

Školní řád. od 1. 9. 2015

Školní řád. od 1. 9. 2015 Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace pracoviště Jubilejní 3 http://www.zsjubilejni.cz, tel.: 556 708 066, e-mail: skola@zsjubilejni.cz Školní řád od 1. 9. 2015

Více

Organizační řád základní školy

Organizační řád základní školy Základní škola a mateřská škola Čáslavice, č. 110, 675 24 Čáslavice Organizační řád základní školy Č. j.: Část: Školní řád Vypracoval: Pedagogická rada Schválil: 3.9.2015 - pedagogická rada, Projednáno

Více

Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace II. Provoz a vnitřní režim školy 1. Provoz školy a) Provoz školy probíhá ve všedních dnech, od 7:00 do 15:30 hodin. b) Školní budova se otevírá v 7:00 hodin. c) Dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu

Více

Základní škola T.G.Masaryka Krmelín, příspěvková organizace. Školní řád pro školní rok 2015/2016

Základní škola T.G.Masaryka Krmelín, příspěvková organizace. Školní řád pro školní rok 2015/2016 Základní škola T.G.Masaryka Krmelín, příspěvková organizace Školní řád pro školní rok 2015/2016 Zpracoval Mgr. Dušan Ignačík 6/2015 Obecná ustanovení Školní řád je vydán na základě ustanovení 30, odst.1)

Více

Základní škola Přepeře, okres Semily příspěvková organizace, Přepeře čp. 47, PSČ 51261

Základní škola Přepeře, okres Semily příspěvková organizace, Přepeře čp. 47, PSČ 51261 ŠKOLNÍ ŘÁD Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán

Více

Školní řád ZŠ a MŠ Chalabalova 2 pro školní rok 2014-2015

Školní řád ZŠ a MŠ Chalabalova 2 pro školní rok 2014-2015 Školní řád ZŠ a MŠ Chalabalova 2 pro školní rok 2014-2015 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY NOVÁ VES 32 Č.j.: ZŠKom203/2015 Spisový / skartační

Více

Školní řád. ZŠ Pardubice, Štefánikova 448. Štefánikova 448. Pardubice 530 02. Telefon: 466 501 534. E-mail: reditelna@zsstefanikova-pce.

Školní řád. ZŠ Pardubice, Štefánikova 448. Štefánikova 448. Pardubice 530 02. Telefon: 466 501 534. E-mail: reditelna@zsstefanikova-pce. ZŠ Pardubice, Štefánikova 448 Štefánikova 448 Pardubice 530 02 Telefon: 466 501 534 E-mail: reditelna@zsstefanikova-pce.cz Školní řád Vypracovala: Mgr. Janecká Renata Projednán na pedagogické radě dne:

Více

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY Základní ustanovení 1. Tento školní řád vydává ředitel školy na základě 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Více

Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace se sídlem Pionýrů 141, 471 27 Stráž pod Ralskem Školní řád

Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace se sídlem Pionýrů 141, 471 27 Stráž pod Ralskem Školní řád Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace se sídlem Pionýrů 141, 471 27 Stráž pod Ralskem Školní řád Č.j.: ZSSTRAZ 369/2011 Účinnost od: 1. 9. 2011 Spisový znak: 1. 2 Skartační

Více

Školní řád Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Trutnov 3, Voletiny 1

Školní řád Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Trutnov 3, Voletiny 1 Školní řád Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Trutnov 3, Voletiny 1 Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213. Vnitřní směrnice B1

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213. Vnitřní směrnice B1 Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213 Vnitřní směrnice B1 ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Obsah: B1 ŠKOLNÍ ŘÁD I. Úvod II. Provoz a vnitřní režim školy III. Prevence sociálně patologických

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Lanškroun, B. Smetany 460, okr. Ústí nad Orlicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 02. ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr. Milan Valúšek, ředitel školy Schválil: Mgr. Milan Valúšek, ředitel školy Pedagogická

Více

Základní škola a Mateřská škola Lichnov, příspěvková organizace, okres Bruntál, 793 15 Lichnov 46

Základní škola a Mateřská škola Lichnov, příspěvková organizace, okres Bruntál, 793 15 Lichnov 46 Základní škola a Mateřská škola Lichnov, příspěvková organizace, okres Bruntál, 793 15 Lichnov 46 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr. Lubomír Mičinský, ředitel školy Schválil: Mgr. Lubomír

Více

Základní škola, Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim zs.smetanovask@tiscali.cz, www.zs-smetanova.cz, IČO 75016028 Smetanova 304, 539 73 Skuteč

Základní škola, Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim zs.smetanovask@tiscali.cz, www.zs-smetanova.cz, IČO 75016028 Smetanova 304, 539 73 Skuteč Základní škola, Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim zs.smetanovask@tiscali.cz, www.zs-smetanova.cz, IČO 75016028 Smetanova 304, 539 73 Skuteč Vnitřní organizační předpis č. 3 ze dne 31. 8. 2012, č.j.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Církevní husitská základní umělecká škola Harmonie, o.p.s. se sídlem Bílá 1, 160 00 Praha 6 - Dejvice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Č.j.: 8/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Základní školy Praha Kbely pro školní rok 2015/2016

ŠKOLNÍ ŘÁD Základní školy Praha Kbely pro školní rok 2015/2016 ŠKOLNÍ ŘÁD Základní školy Praha Kbely pro školní rok 2015/2016 Účinnost od: 1. 1. 2016 I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců II. Organizace vyučování a činností ve škole a) všeobecné zásady

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem Sokolská 211, 768 32 ZBOROVICE 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 878/2012 Vypracovala: Mgr. Marcela Hanáková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Spektrum, s.r.o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vnitřní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů, vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola Hroznětín, okres Karlovy Vary, 362 33 Sídliště 310, Hroznětín, 362 33 www.zshroznetin.net email: zshroznetin@centrum.cz telefon 353 618 116 ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Vypracovala: Mgr. Diana

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny 1. Obecná ustanovení: Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Oddíl 1. Práva žáků

ŠKOLNÍ ŘÁD. Oddíl 1. Práva žáků Platnost od: 5. 2. 2014 Schválila: Školská rada dne 5. 2. 2014 Č.j.: ŠKOLNÍ ŘÁD Tento školní řád, který vychází ze zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon), vyhlášky MŠMT č.13/2005 Sb. o středním vzdělávání

Více

Školní řád (návrh) Základní škola Růžďka, okres Vsetín. Projednán na pedagogické radě dne 25.8.2015 Schváleno školskou radou dne 25.2.

Školní řád (návrh) Základní škola Růžďka, okres Vsetín. Projednán na pedagogické radě dne 25.8.2015 Schváleno školskou radou dne 25.2. Základní škola Růžďka, okres Vsetín Školní řád (návrh) Projednán na pedagogické radě dne 25.8.2015 Schváleno školskou radou dne 25.2.2015 Škola: Základní škola Růžďka, okres Vsetín Školní řád Č.j.: 01/2015

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č. j.: Spisový a skartační znak: Základní škola ZaHRAda, Hornická 900, 666 03 Tišnov, místo vzdělávání Riegrova 312, 666 01 Tišnov.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č. j.: Spisový a skartační znak: Základní škola ZaHRAda, Hornická 900, 666 03 Tišnov, místo vzdělávání Riegrova 312, 666 01 Tišnov. Č. j.: Spisový a skartační znak: Základní škola ZaHRAda, Hornická 900, 666 03 Tišnov, místo vzdělávání Riegrova 312, 666 01 Tišnov ŠKOLNÍ ŘÁD Datum Podpis Vydává Schválila Milan Růžička, ředitel školy

Více

Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ

Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Waldorfská základní škola Dobromysl o.p.s. IČ: 01811193, IZO: 691005648 Vnitřní řád školní družiny Platný od 1. 9. 2014 Razítko Ředitelka: 1 Obsah 1 Všeobecná ustanovení... 3 2 Práva a povinnosti žáků

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Podolí, příspěvková organizace Podolí 53, 686 04 Podolí ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: S002/2015 Vypracovala: Schválil: Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace Školní řád obchodní akademie Úvodní ustanovení Studium na obchodní akademii si žák zvolil svobodně s vědomím

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Š k o l n í ř á d. pro žáky Gymnázia, Karviná, příspěvková organizace

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Š k o l n í ř á d. pro žáky Gymnázia, Karviná, příspěvková organizace 1 Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace Š k o l n í ř á d pro žáky Gymnázia, Karviná, příspěvková organizace Každý žák (žákyně) se dobrovolným rozhodnutím studovat na Gymnáziu v Karviné zavazuje dodržovat

Více

Řád školy - SM01. Článek I - Úvodní ustanovení

Řád školy - SM01. Článek I - Úvodní ustanovení Řád školy - SM01 Vypracoval: Ing. Richard Váňa, ředitel školy Projednal: Pedagogická rada dne: 26.8.2015 Schválil: Ing. Richard Váňa, ředitel školy Číslo jednací: 32/2015 Účinnost od: 1. 9. 2015 Obsah:

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13. Školní řád. Vypracoval: vedení školy

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13. Školní řád. Vypracoval: vedení školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Školní řád Vypracoval: vedení školy Projednáno Pedagogickou radou dne: 1. 9. 2005 Schváleno Školskou radou dne: 26. 9.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola, Praha 8, Glowackého 6 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠ 1/2005 Vypracoval: Mgr. Miroslav Koranda, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne 1.9.2015 Obecná ustanovení Na základě

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Maleč, příspěvková organizace se sídlem Maleč 77, 582 76 Maleč ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. 263/14 Vypracoval: Schválil: Kolektiv pedagogů Mgr. Věra Řípová, ředitelka

Více

Č. dokumentu: DI-RS-002-01092015 Strana 1/17. Řád. Školní řád

Č. dokumentu: DI-RS-002-01092015 Strana 1/17. Řád. Školní řád Č. dokumentu: DI-RS-002-01092015 Strana 1/17 Řád Školní řád Tento dokument včetně příloh je výhradním duševním vlastnictvím SPŠCH Pardubice. Pořizování kopií pro jiné osoby, popř. jeho předání jiným osobám,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD. Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace Úvodní ustanovení Školní řád upravuje: podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole podrobnosti o

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, DEMLOVA 32

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, DEMLOVA 32 ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, DEMLOVA 32 Název dokumentu: Školní řád školy Vypracoval: Mgr. Stanislav Novotný Schválil: Mgr. Zdeněk Nosek Pedagogická rada projednala dne: 31. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Holčovice, okres Bruntál, příspěvková organizace se sídlem Holčovice 176 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 01/2015 A1 A10 Vypracovala: Schválila: Pedagogická

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD 2011-2012 (určeno žákům a rodičům) Č.j. 01-09-11

ŠKOLNÍ ŘÁD 2011-2012 (určeno žákům a rodičům) Č.j. 01-09-11 2011-2012 (určeno žákům a rodičům) Č.j. 01-09-11 Školní řád je účinný od 1.9. 2011 ŠKOLNÍ ŘÁD /určeno žákům a rodičům/ 1. Docházka do školy 2. Chování žáka ve škole 3. Chování mimo školu 4. Ochrana majetku

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: MZS/0316/2015 Vypracovala: Schválil: Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 10, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Dokument nabývá platnosti ode dne: 1. 1. 2016 Spisový/skartační

Více

kolní ád Základní koly, Praha 10, Prá ská 37

kolní ád Základní koly, Praha 10, Prá ská 37 kolní ád Základní koly, Praha 10, Prá ská 37 kolní ád je zpracován na základ zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborném a jiném vzd lávání ( kolský zákon) v platném zn ní.

Více

Organizační řád málotřídní školy a mateřské školy

Organizační řád málotřídní školy a mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Svatý Jan nad Malší Organizační řád málotřídní školy a mateřské školy část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Č.j.: Účinnost od: 1.9. 2014 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: A

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: Spisový a skartační znak: Základní škola ZaHRAda, Hornická 900, 666 03 Tišnov, místo vzdělávání Riegrova 312, 666 01 Tišnov VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Datum Podpis Vydává Milan Růžička, ředitel

Více

Soukromá základní škola Elementária, s.r.o. Jesenická 11, Plzeň SOUBOR VNITŘNÍCH DOKUMENTŮ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD

Soukromá základní škola Elementária, s.r.o. Jesenická 11, Plzeň SOUBOR VNITŘNÍCH DOKUMENTŮ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Soukromá základní škola Elementária, s.r.o. Jesenická 11, Plzeň SOUBOR VNITŘNÍCH DOKUMENTŮ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 24/2007 Vydala a schválila: Paed Dr. Eva Růžičková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala

Více

Základní škola, Starodubečská 413, 107 00 Praha 10 - Dubeč. tel: 272701838; e-mail: reditel@zsdubec.cz; www.zsdubec.cz ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola, Starodubečská 413, 107 00 Praha 10 - Dubeč. tel: 272701838; e-mail: reditel@zsdubec.cz; www.zsdubec.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola, Starodubečská 413, 107 00 Praha 10 - Dubeč tel: 272701838; e-mail: reditel@zsdubec.cz; www.zsdubec.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád ZŠ, Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč je vydán na základě 30

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY 2009-2010

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY 2009-2010 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, 460 14 Liberec 13 tel. 488 880 160 fax: 488 880 161 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

Základní škola a základní umělecká škola

Základní škola a základní umělecká škola Základní škola a základní umělecká škola Bezdrevská ul. č. 3 České Budějovice PSČ 370 11 ŠKOLNÍ ŘÁD část pro ZUŠ Smyslem školního řádu je vytvoření příznivých podmínek pro vyučování a pro plné využití

Více

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek El. Krásnohorské 2254 ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek El. Krásnohorské 2254 ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracovala: Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek El. Krásnohorské 2254 ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2015 Školská rada projednala dne: 6.10.2015 Školní řád nabývá platnosti

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Základní školy Velké Losiny

ŠKOLNÍ ŘÁD Základní školy Velké Losiny ŠKOLNÍ ŘÁD Základní školy Velké Losiny Projednán pedagogickou radou dne: 31. srpna 2012 Schválen školskou radou dne:... Schválená platnost ode dne: 1. září 2012 Ve Velkých Losinách dne: 31. srpna 2012

Více

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7. Mgr. Jitka Šaierová, ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7. Mgr. Jitka Šaierová, ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 238/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 3.9.2012 Směrnice nabývá platnosti

Více

Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark.

Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark dle ustanovení 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

2. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců se zaměstnanci školy... 2. 2.1. Práva žáků... 2

2. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců se zaměstnanci školy... 2. 2.1. Práva žáků... 2 Základní škola Košťany, Komenského nám. 351, okres Teplice Školní řád základní škola Č.j.: Účinnost od: 1.2.2016 Spisový znak: Skartační znak: Změny: ŠKOLNÍ ŘÁD 1. OBSAH 2. Práva a povinnosti žáků a zákonných

Více

Základní škola T.G.Masaryka Bohumín Pudlov Trnková 280 okres Karviná ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola T.G.Masaryka Bohumín Pudlov Trnková 280 okres Karviná ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola T.G.Masaryka Bohumín Pudlov Trnková 280 okres Karviná ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: II / 3 / 2012 Vypracoval: PaedDr.J.Horová, Mgr. I.Heiduková Projednáno pedagogickou radou dne: 30.8.2012 Projednáno

Více

Závaznost školního řádu Tento školní řád je závazný pro všechny žáky, zaměstnance organizace a zákonné zástupce žáků.

Závaznost školního řádu Tento školní řád je závazný pro všechny žáky, zaměstnance organizace a zákonné zástupce žáků. Školní řád je základní normou organizace. Stanovuje práva, povinnosti a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů žáků, zaměstnanců a zákonných zástupců žáků v souladu s platnými legislativními předpisy.

Více

Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151 ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151 ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151 ŠKOLNÍ ŘÁD A. REŽIM ŠKOLY 1. Školní budova se otevírá v 7.40 hodin pro všechny žáky. V jinou dobu vstupují žáci do školy pouze na vyzvání vyučujícího (např.

Více

Základní škola Červený Kostelec, Lhota, Bratří Čapků 138, okres Náchod Část 2 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD 2 OŘ

Základní škola Červený Kostelec, Lhota, Bratří Čapků 138, okres Náchod Část 2 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD 2 OŘ Základní škola Červený Kostelec, Lhota, Bratří Čapků 138, okres Náchod Část 2 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD 2 OŘ Vypracovala: Mgr. Hana Benešová Schválila: Mgr. Hana Benešová a školská rada Pedagogická rada

Více

Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace, Fr. Šrámka 1350, 41502 Teplice ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace, Fr. Šrámka 1350, 41502 Teplice ŠKOLNÍ ŘÁD Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace, Fr. Šrámka 1350, 41502 Teplice ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. Sídlo: 767 01 Kroměříž, Velehradská 625 Identifikační číslo: 600 003 612 IČO: 25319639 telefon: 573 338 891

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. školní tělocvičny v Okříškách. Článek II. Rozsah a umístění. Článek III. Využití objektu

PROVOZNÍ ŘÁD. školní tělocvičny v Okříškách. Článek II. Rozsah a umístění. Článek III. Využití objektu PROVOZNÍ ŘÁD školní tělocvičny v Okříškách Článek I. Základní ustanovení Školní tělocvična je součástí Základní školy Okříšky, která je současně provozovatelem a pronajímatelem. stanovuje pravidla pro

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Školní řád

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Školní řád ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Školní řád Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném

Více

Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658. Mgr. Ivana Vaňková, ředitelka školy

Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658. Mgr. Ivana Vaňková, ředitelka školy Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658 ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracovala: Školská rada projednala dne: 24.3.2013 Pedagogická rada projednala dne: 15.4.2015 Školní řád nabývá platnosti dne: 16.4.2015

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž se sídlem F. Vančury 3695, Kroměříž ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1.1 ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ Č.j.: 1.1/2010 Vypracoval: Schválil:

Více

VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ

VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ PROVOZNÍ ŘÁD VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ Provozovatel : Obec Hřebeč Vymezení plochy víceúčelového sportovního areálu: pozemková parcela č. 1106/1,1106/7 Každý návštěvník je povinen seznámit

Více

Provozní řád školy. Eva Jindřichová, zástupkyně ředitelky školy pro ekonomiku a provoz. Mgr. Renáta Zajíčková, ředitelka školy

Provozní řád školy. Eva Jindřichová, zástupkyně ředitelky školy pro ekonomiku a provoz. Mgr. Renáta Zajíčková, ředitelka školy Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha s.r.o. Adresa: Kuncova 1580, 155 00 Praha 5, IČ: 281 97 682 tel./fax: +420 251 550 846, e-mail: info@gmvv.cz Provozní řád školy Vypracoval: Schválil: Eva

Více

Armáda spásy, Dům pro matky s dětmi v Havířově DOMOVNÍ ŘÁD

Armáda spásy, Dům pro matky s dětmi v Havířově DOMOVNÍ ŘÁD Armáda spásy, Dům pro matky s dětmi v Havířově DOMOVNÍ ŘÁD 1. OBSAH A PRŮBĚH POSKYTOVANÉ SLUŽBY a) Tento domovní řád je určen pro Armádu spásy, Dům pro matky s dětmi, Dvořákova 21/235, Havířov. Řád je

Více

Vnit ní ád domova mládeže

Vnit ní ád domova mládeže St ední pr myslová škola kamenická a socha ská v Ho icích, Husova 675 I. Základní ustanovení Vnit ní ád domova mládeže Domov mládeže ( dále jen DM ) je školské za ízení, které zabezpe uje žák m st edních

Více

OBEC PRACKOVICE NAD LABEM, PRACKOVICE NAD LABEM 54, IČ 00264229 VNITŘNÍ SMĚRNICE 5/2015 PRACOVNÍ ŘÁD

OBEC PRACKOVICE NAD LABEM, PRACKOVICE NAD LABEM 54, IČ 00264229 VNITŘNÍ SMĚRNICE 5/2015 PRACOVNÍ ŘÁD OBEC PRACKOVICE NAD LABEM, PRACKOVICE NAD LABEM 54, IČ 00264229 VNITŘNÍ SMĚRNICE 5/2015 PRACOVNÍ ŘÁD firma Obec Prackovice nad Labem účinný od 1.6.2008 aktualizovaný 27.5.2015 Obec Prackovice nad Labem

Více

Základní škola a mateřská škola Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace VNITŘNÍ PRACOVNÍ ŘÁD PRO ZAMĚSTNANCE Č.j.: ZS 27/2008-3 Účinnost od: 1.9.2008 Spisový znak: C 19 Skartační znak:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Ředitel Základní školy Zlín, Štefánikova 2514, příspěvkové organizace, se sídlem Štefánikova 2514, 761 15 Zlín vydává tento Školní

Více

Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak

Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Článek 1 Úvodní ustanovení Část I. - Všeobecná ustanovení 1.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY VÍCEMĚŘICE

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY VÍCEMĚŘICE ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY VÍCEMĚŘICE Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE V souladu s 28 písm. g) a 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhláškou č. 108/2005

Více

1. Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

1. Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Str uhlovs ko 1 7 9 5, 7 53 0 1 H ranice Č.j.: ŘŠ 2/2010 ŠKOLNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Tento školní řád je vydán na základě ustanovení 30, odst.

Více

Základní škola Nová Paka Komenského 555 Školní řád

Základní škola Nová Paka Komenského 555 Školní řád Základní škola Nová Paka Komenského 555 Školní řád Údaje o organizaci: adresa: Komenského 555, Nová Paka 509 01 telefon: 493 722 420 e-mail: skola@zsnovapaka.cz IČO: 049305620 identifikátor: 600 092 127

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola Havlovice

Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola Havlovice .. Mateřská škola Havlovice Š K O L N Í Ř Á D Adresa: Základní škola a Mateřská škola, Havlovice nad Úpou, okres Trutnov, Havlovice 38, 542 32 Úpice IČO : 710 03 878 Telefon: 499 882 284 Zřizovatel: Obec

Více

Základní škola, Praha 4, Bítovská 1/1246 ********************************************************************************************

Základní škola, Praha 4, Bítovská 1/1246 ******************************************************************************************** Základní škola, Praha 4, Bítovská 1/1246 ******************************************************************************************** ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 386/2007 Účinnost od: 3.září 2007 Spisový znak:386

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace se sídlem Radňovice 54, 592 31,Nové Město na Moravě ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Č.j.: 71/2011 Vypracoval:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Habartov, příspěvková organizace se sídlem v Habartově, Karla Čapka 119 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Ř 02/2015 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASKOV, OKRES FRÝDEK MÍSTEK PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 739 21 PASKOV, KIRILOVOVA 330 ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Paskov

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASKOV, OKRES FRÝDEK MÍSTEK PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 739 21 PASKOV, KIRILOVOVA 330 ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Paskov ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASKOV, OKRES FRÝDEK MÍSTEK PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 739 21 PASKOV, KIRILOVOVA 330 ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Paskov V Paskově 19. 1. 2015 1 ŠKOLNÍ ŘÁD Úmluva o právech dítěte (zkrácené znění)

Více

České Budějovice U Hvízdala 4, PSČ 370 11

České Budějovice U Hvízdala 4, PSČ 370 11 D O M O V M L Á D E Ž E A Š K O L N Í J Í D E L N A České Budějovice U Hvízdala 4, PSČ 370 11 V N I T Ř N Í Ř Á D - 1 - Adresa domova mládeže : Domov mládeže a Školní jídelna U Hvízdala 4 370 11 České

Více

Školní řád Mateřské školy v Podivíně, Sadová 864

Školní řád Mateřské školy v Podivíně, Sadová 864 Školní řád Mateřské školy v Podivíně, Sadová 864 Č.j.:MŠ 103 /2015 Účinnost od: 1.9.2015, projednáno na poradě dne 27.8.2015 Spisový znak:1.2 Skartační znak: V5 Změny: 1. Přijímací řízení Zápis dětí do

Více

Kontakty a provoz ŠD Vychovatelky Úplata za ŠD a vnitřní řád ŠVP, akce a zájmové útvary ŠD. Informace o provozu školní druţiny ve školním roce 2009/10

Kontakty a provoz ŠD Vychovatelky Úplata za ŠD a vnitřní řád ŠVP, akce a zájmové útvary ŠD. Informace o provozu školní druţiny ve školním roce 2009/10 Vítáme Vás do školní druţiny při ZŠ Pohůrecká Informace o ŠD: Kontakty a provoz ŠD Vychovatelky Úplata za ŠD a vnitřní řád ŠVP, akce a zájmové útvary ŠD Informace o provozu školní druţiny ve školním roce

Více

(dle ustanovení 566 an. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů)

(dle ustanovení 566 an. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů) MANDÁTNÍ SMLOUVA NA KONTROLNÍ ČINNOSTI V PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM ČÁST 1: KONTROLY DODRŢENÍ PODMÍNEK PROGRAMU ZE STRANY PŘÍJEMCŮ PODPORY V PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM V OBLASTI PODPORY A, B, C SFZP 168887/2012

Více

Článek 1. Závazný předpis města a podmínky užívání sportovní haly

Článek 1. Závazný předpis města a podmínky užívání sportovní haly Článek 1 Závazný předpis města a podmínky užívání sportovní haly Město Kašperské Hory je vlastníkem této multifunkční sportovní haly (dále jen MSH). Pro její účelné využívání vydává město Kašperské Hory

Více

Gymnázium Rájec-Jestřebí, o. p. s. Komenského 240, 679 02 Rájec-Jestřebí

Gymnázium Rájec-Jestřebí, o. p. s. Komenského 240, 679 02 Rájec-Jestřebí Gymnázium Rájec-Jestřebí, o. p. s. Komenského 240, 679 02 Rájec-Jestřebí Školní řád Tento řád vydává ředitel Gymnázia Rájec-Jestřebí, o. p. s. dle 30 zákona č. 561/2004 Zákon o předškolním, základním,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE. Školní řád základní školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE. Školní řád základní školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha - západ tel: 311 670 678 www.zs-nucice.cz info@zs-nucice.cz Odsouhlasen školskou radou dne: 28. 8. 2012 Projednáván v pedagogické radě dne: 27. 8. 2012

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mateřská škola,základní škola a Střední škola Vyškov, příspěvková organizacee ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY pořadové číslo: 02. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 298/2015 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne:

Více

Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 2 školní řád SSZŠ-216-2015

Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 2 školní řád SSZŠ-216-2015 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 2 školní řád Čj.: SSZŠ-216-2015 Vypracoval:. Mgr. Pavel Škramlík, ředitel školy Schválil: Mgr.

Více

Základní informace pro zákonné zástupce žáků a nově přijaté žáky 1. ročníku ve školním roce 2014-2015

Základní informace pro zákonné zástupce žáků a nově přijaté žáky 1. ročníku ve školním roce 2014-2015 33-56-E/01 Truhlářské a čalounické výroba OT1. Pro ubytované žáky je n á s t u p na domov mládeže dne 31. srpna 2014 v době od 15. 00 do 17. 00 hodin. Pro dojíždějící žáky je zahájení školního roku v pondělí

Více

ŘÁDY ODBORNÝCH UČEBEN

ŘÁDY ODBORNÝCH UČEBEN Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Č.j.: Vypracoval: ŘÁDY ODBORNÝCH UČEBEN Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2005 2 /2005 (součást

Více

GYMNÁZIUM, PRAHA 8, U LIBEŇSKÉHO ZÁMKU 1 ŠKOLNÍ ŘÁD

GYMNÁZIUM, PRAHA 8, U LIBEŇSKÉHO ZÁMKU 1 ŠKOLNÍ ŘÁD GYMNÁZIUM, PRAHA 8, U LIBEŇSKÉHO ZÁMKU 1 ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH: 1 Úvodní ustanovení 2 Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 3 Povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků, pravidla společenského

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 55 - PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM Číslo jednací: ZŠ/03/132/15 Vypracoval: Mgr. Martin

Více

Š K O L N Í Ř Á D FMŠ U Borovice

Š K O L N Í Ř Á D FMŠ U Borovice Š K O L N Í Ř Á D FMŠ U Borovice Firemní mateřská škola Krajské zdravotní, a.s., Ústí nad Labem, 401 13 IČO: 25488627 Zřizovatel mateřské školy: Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A Ředitelka

Více

Příloha č.1 vysvětlení domácího řádu. Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením Smečno

Příloha č.1 vysvětlení domácího řádu. Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením Smečno Příloha č.1 vysvětlení domácího řádu Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením Smečno 1. Úvodní ustanovení Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v

Více

Provozní řád Kulturního centra - sokolovny. Čl. 1 Působnost provozního řádu

Provozní řád Kulturního centra - sokolovny. Čl. 1 Působnost provozního řádu Provozní řád Kulturního centra - sokolovny Čl. 1 Působnost provozního řádu Provozní řád upravuje podmínky a způsob užívání nebytových prostor a jeho zařízení v Kulturním centru sokolovně v Rájci-Jestřebí

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. DOMOVNÍ ŘÁD Družstvo Tobrucká 713, družstvo 1 / 6

DOMOVNÍ ŘÁD. DOMOVNÍ ŘÁD Družstvo Tobrucká 713, družstvo 1 / 6 DOMOVNÍ ŘÁD DOMOVNÍ ŘÁD Družstvo Tobrucká 713, družstvo 1 / 6 Družstvo Tobrucká 713, družstvo Tobrucká 713/25, 160 00 Praha 6 IČO: 25148826, tel: 235363485, mob: 602 941235, e-mail: tobrucka713@seznam.cz

Více

PROVOZNÍ ŘÁD HALY PRO MÍČOVÉ SPORTY KARLOVY VARY

PROVOZNÍ ŘÁD HALY PRO MÍČOVÉ SPORTY KARLOVY VARY PROVOZNÍ ŘÁD HALY PRO MÍČOVÉ SPORTY KARLOVY VARY Článek 1 Závazný předpis a podmínky užívání sportovní haly 1. Tento Provozní řád určuje zásady chování uživatelů, návštěvníků a zaměstnanců MH, jejich práva

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

STANDARD KVALITY SPOD č. 2

STANDARD KVALITY SPOD č. 2 MĚSTO JABLUNKOV, Městský úřad Jablunkov orgán sociálně-právní ochrany STANDARD KVALITY SPOD č. 2 2. Prostředí a podmínky 2a Výkon sociálně-právní ochrany je zajištěn v prostorách vhodných pro komunikaci

Více

Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14 ŠKOLNÍ ŘÁD. PhDr. Ladislav Pochyla ředitel školy

Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14 ŠKOLNÍ ŘÁD. PhDr. Ladislav Pochyla ředitel školy Č.j.: Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Spisový znak 1.4. Skartační znak A 10 Vypracoval Schválil SSOS/625/2014 Mgr. Dagmar Válková, ZŘTV Mgr. Lubomír Škoda, ZŘTV

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠUMVALD

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠUMVALD Základní škola Šumvald, okres Olomouc, příspěvková organizace Šumvald č. 204, 783 85 Šumvald č.j.: 37/2015 ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠUMVALD Obsah: A Úvod B Školní řád 1 Práva a povinnosti žáků a zákonných

Více