ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY"

Transkript

1 Mateřská škola,základní škola a Střední škola Vyškov, příspěvková organizacee ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY pořadové číslo: 02. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 298/2015 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: Mgr. Olga Gabrielová, ředitelka školy Mgr. Olga Gabrielová, ředitelka školy Směrnice nabývá účinnosti ode dne: Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. Organizační řád školy pořadové číslo 02 Školní řád Strana 1 (celkem 48)

2 O B S A H Š K O L N Í Ř Á D Mateřské školy, Základní školy a Střední školy Vyškov, příspěvkové organizace I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců ve škole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole. II. Provoz a vnitřní režim školy: a) Základní školy a Praktické školy b) Základní školy speciální c) Školní družiny d) Základní školy speciální IV.tř. III. IV. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany žáků V. Podmínky pro omlouvání neúčasti žáka ve vyučování a uvolňování žáka z vyučování VI. Školní řád Mateřské školy Vyškov, Revoluční 14 VII. Školní řád Mateřské školy Vyškov, Purkyňova 36 VIII. Školní řád Základní školy při zdravotnickém zařízení, Purkyňova 36 IX. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků X. Přílohy vnitřní řády odborných učeben: a. Řád tělocvičny b. Řád školního hřiště c. Řád cvičné kuchyně d. Řád školního pozemku e. Řád školní dílny f. Řád odborné učebny F-Che g. Řád pracovny šití h. Výpůjční řád školní knihovny ch) Řád dílny se dřevem a kovoobráběcími stroji i. Řád učebny PC j. Řád školní výdejny stravy Organizační řád školy pořadové číslo 02 Školní řád Strana 2 (celkem 48)

3 Školní řád Mateřské školy, Základní školy a Střední školy Vyškov, příspěvkové organizace I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců ve škole nebo školském zařízení a podrobností o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole. Práva žáků 1. Žák má právo vyjádřit se k záležitostem spojeným s výchovou a výukou, které se jej osobně týkají. V případě potřeby se vyjádří osobně slušnou formou, a to buď pohovorem s příslušným pedagogem, třídním učitelem nebo ředitelem školy. 2. Žák má právo na vzdělávání a školské služby, na informace o průběhu svého vzdělávání a na informace o koncepci rozvoje školy. 3. Žák má právo požádat pedagoga o radu a pomoc v osobní tíživé situaci, popřípadě využít linek důvěry, jejich telefonní čísla jsou zveřejněna na nástěnkách ve školní budově. 4. Žák má právo zúčastňovat se akcí pořádaných školou, škola účast na těchto akcích podporuje. 5. Žák má právo na poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělání podle tohoto zákona. 6. Žák má právo na ochranu zdraví. Práva zákonných zástupců 1. Rodič a zákonný zástupce žáka je partnerem školy při výchovně vzdělávací práci školy Jeho role je nezastupitelná a má právo být informován o všech skutečnostech, které se dotýkají, případně mohou se dotýkat jeho dítěte. 2. Má právo být pravidelně informován o prospěchu svého dítěte, o jeho chování a přístupu k plnění povinností. 3. Ředitelka školy a učitelé jsou povinni odpovídat na připomínky či žádosti o informace ze strany zákonných zástupců žáka přiměřeným a vhodným způsobem a v co nejkratším čase. 4. Rodič, zákonný zástupce má právo volit a byt volen do školské rady. Organizační řád školy pořadové číslo 02 Školní řád Strana 3 (celkem 48)

4 Povinnosti žáků 1. Žáci jsou povinni řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat. 2. Žáci jsou povinni dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni. 3. Žáci jsou povinni plnit pokyny zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem. 4. Žáci jsou povinni odstranit, příp. uhradit úmyslně způsobené škody. 5. Žáci jsou povinni dodržovat zásady kulturního a slušného chování, jakýkoli případ šikany hlásit nejbližšímu pedagogickému pracovníku, zdravit při prvním setkání v průběhu dne vyučující, zaměstnance i hosty. 6. Předložit omluvu absence nejpozději do 3 pracovních dnů po návratu do školy. Každá absence musí být řádně omluvena zápisem v žákovské knížce. 7. Žáci jsou povinni dodržovat nařízení, že ve škole a na akcích pořádaných školou je zakázáno kouřit, požívat alkoholické nápoje, či jiné škodlivé látky, mít při sobě předměty, které mohou ohrozit zdraví nebo způsobit úraz. Přechovávání, distribuce a zneužívání návykových látek je hodnoceno jako velmi hrubý přestupek. 8. Žáci jsou povinni být v době vyučovací hodiny v učebně na svém místě, před začátkem první vyučovací hodiny nejméně 5 minut před zvoněním. 9. Žáci jsou povinni oznámit předem důvod nepřítomnosti, kterou lze předpokládat. 10. Žáci jsou povinni dbát o čistotu a pořádek a pomáhat při udržování pořádku ve škole a jejím okolí. Povinnosti zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků 1. Zajistit, aby žák docházel řádně do školy. 2. Zúčastnit se na vyzvání ředitelky nebo školského zařízení projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání a chování žáka. 3. Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti žáka nebo o jiných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. 4. Dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování do třech dnů k prvotní omluvě slouží telefonní linka školy nebo školy každou absenci musí řádně omluvit zápisem do žákovské knížky. Neomluvené hodiny jsou předmětem postihu podle Klasifikačního řádu. Organizační řád školy pořadové číslo 02 Školní řád Strana 4 (celkem 48)

5 Pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců se zaměstnanci školy. 1. Žáci, zákonní zástupci a zaměstnanci školy ( při plnění svých pracovních úkolů) ve vzájemných vztazích vystupují v souladu s pravidly slušnosti občanském soužití a s výchovným posláním a působením školy. 2. Vzájemný vztah je založen na respektování autority zaměstnance školy, na vzájemné úctě a pochopení individuálních zvláštností žáka, na rovném přístupu zaměstnance školy k žákům s různým druhem postižení. 3. Dále je založen na respektu zaměstnance školy k etnické, národnostní, kulturní, jazykové a náboženské identitě každého žáka. II. Provoz a vnitřní režim a) Základní školy a Praktické školy 1. Žák přichází do školy nejdříve 20 minut před zahájením vyučování, ale nejpozději 5 minut před zahájením vyučování musí být ve třídě. Vyučování začíná denně v 8.00 hod. Pro vstup a k odchodu používají žáci hlavní vchod. Pořadí a čas vyučovacích hodin stanovuje rozvrh hodin. Každá hodina začíná a končí zvoněním. Při vstupu pedagogického pracovníka do učebny a při jeho odchodu zdraví žáci. Není-li žák z objektivních příčin připraven na vyučování, omlouvá se vyučujícímu. V případě, že do 5 minut po začátku hodiny se do třídy nedostaví vyučující, je určený žák ( popř. služba) povinen oznámit to zástupci ředitele, popř. ředitelce školy. Školní budova se otevírá v 7.40 hodin pro všechny žáky. V jinou dobu vstupují žáci do školy pouze na vyzvání administrativní pracovnice (popř. školník). Budovu pro žáky otevírá školník, který má u hlavního vchodu dozor do 8.15 h a kontroluje při vstupu do budovy. Budovu zamyká a kóduje uklízečka, taktéž zamyká šatny a klíče dává do klíčovnice. Vyučující, který má dozor, přichází do školy v 7.30 hodin. 2. Žák chodí do školy vhodně a čistě oblečen. V šatně se přezouvá do vhodné, pevné školní obuvi, odloží svrchní oděv a pokrývku hlavy a odejde ihned do třídy. Během vyučování je šatna uzamčena. 3. Žák po příchodu do školy slušně pozdraví každou dospělou osobu, zdraví vždy i během dne. Při jednání s dospělou osobou i se spolužáky dodržuje žák pravidla společenského chování. Organizační řád školy pořadové číslo 02 Školní řád Strana 5 (celkem 48)

6 4. Žák nesmí používat vulgární výrazy a nadávky, není povoleno sexuální obtěžování. 5. Na každou vyučovací hodinu mají žáci připravené učební pomůcky dle rozvrhu učebnice, sešity, žákovskou knížku, deníček, vybavené pouzdro ( pero, obyčejné ořezané tužky, pastelky, gumu, nůžky, ořezávátko). Na hodiny Tv a Pv se žáci převlékají do cvičebního úboru nebo pracovního oděvu. Do Pv a Vv si žáci nosí pomůcky dle pokynů učitele. Cenné věci - hodinky, řetízky, mobily, uloží k vyučujícímu, který cenné věci uzamkne ve svém kabinetě. Žák se v odborných učebnách a pracovnách, ve školní jídelně, v tělocvičně, na školním hřišti a pozemku chová podle konkrétně vypracovaných řádů pro tyto prostory. Při stěhování do pracoven se přesunuje ukázněně, hromadně, po pravé straně chodby pod vedením učitele. 6. Žáci se v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví o přestávkách zdržují ve svých třídách. Pro možnost odcizení a ztráty osobních věcí nenavštěvují spolužáky v jiných třídách, nechodí bezdůvodně po chodbě, do jiného poschodí, do prostoru šaten. Okna jsou o přestávkách zavřena, žáci smějí otevírat okna jen na pokyn učitele. Dveře od tříd jsou o přestávkách otevřené. Žák respektuje pokyny dozírajících učitelů, vychovatelek, správních zaměstnanců. 7. Žáci nosí do školy svačiny, svačí po druhé vyučovací hodině na svém místě. Žáci nenosí svačinu s výrazným a nepříjemným aroma, které by mohlo obtěžovat okolí. Žák při svačině sedí, na lavici má prostřený čistý, textilní ubrousek 8. Žáci se během vyučování i o přestávkách chovají ukázněně : neběhají po třídě, nekřičí, neperou se, neplivají, neničí majetek a výzdobu školy, ani majetek spolužáků, neskáči po schodech, nevyhazují žádné předměty z oken. Pokud žák úmyslně svou nekázní poškodí školní zařízení : - rodiče uhradí vzniklou škodu, - rodiče opraví a obnoví poškozené zařízení, - opravu může provést rodič sám, popř. se školníkem, či po domluvě školník sám a rodič opravu uhradí, - škola bude řešit záležitost soudně. 9. Žákům není dovoleno přinášet do školy předměty, které nesouvisí s výukou: např. skleněné láhve, zapalovače, zápalky, střelné zbraně, nože, petardy a další, které by mohly ohrozit zdraví a život spolužáků nebo jiných osob. 10. Žákům je zakázáno nošení, držení, distribuce a z neužívání návykových látek, alkoholu a cigaret. Žáci nesmí nikomu fyzicky ani psychicky ubližovat. Porušování bude klasifikováno jako hrubý přestupek a budou z něj vyvozeny patřičné sankce. 11. Žákům není dovoleno přinášet do školy větší částky peněz nebo cenné věci. Za jejich případné poškození nebo ztrátu nenese škola odpovědnost. Ve výuce je zakázáno používání mobilních telefonů, mobil musí být vypnut. O přestávce může žák poslouchat hudbu z mobilu pouze se sluchátky. Po celou dobu vyučování a pobytu ve škole je přísný zákaz focení a nahrávání videa do mobilních telefonu, nabíjení mobilního telefonu a jiných el. spotřebičů v prostorách školy. Organizační řád školy pořadové číslo 02 Školní řád Strana 6 (celkem 48)

7 12. Žák nesmí bez svolení učitele v době po zahájení vyučování opustit budovu školy. Má -li žák odejít z vyučování, např. k lékaři a nemůže si ho rodič vyzvednout, musí žák předložit třídnímu učiteli písemnou žádost rodičů o uvolnění z vyučování a na žádosti musí být datum, podpis a věta: Souhlasím, že můj syn (dcera) odejde ze školy sám (sama) a přebírám za něho(ni) plnou odpovědnost. Nebude-li tato věta na žádosti napsaná, nebude žák ze školy uvolněn. 13. Žáci po ukončení vyučování odcházejí společně pod vedením vyučujícího do šatny, kde se přezují, obléknou a odejdou bez zdržování ze školy. V době mimo vyučování může žák pobývat ve školní budově pouze s vědomím školy. Do školy na výuku i na akce pořádané školou žáci přicházejí pěšky, tj. bez kol, bez kolečkových bruslí a skateboardů. 14. Pravidly slušného chování se žáci řídí i mimo budovu školy. b) Základní školy speciální 1. Žáci základní školy speciální docházejí v doprovodu rodičů nebo jsou přivezeni sdružením Piafa do tzv. čekací třídy, která je otevřena v 7.00 hod. Žáci jsou pod dozorem do 7.40 hod, kdy jsou předáni do svých tříd. V 7.40 hod. začíná dozor pedagogického pracovníka v buňce. Zároveň je otevřena školní budova pro všechny žáky. 2. Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky v šatnách a odcházejí někteří v doprovodu rodičů do učeben. U šaten a na chodbách dohlíží pedagogický dozor. Šatny s odloženými svršky jsou stále uzamčeny. 3. Žák neopouští budovu školy. Má - li žák odejít z vyučování (např. k lékaři ), vyzvedne si jej rodič osobně. 4. O přestávkách je nad žáky vykonáván dozor pedagogického pracovníka v buňce, dle svých možností jsou ve třídách také vyučující. Při vhodném počasí využívají žáci o přestávkách i během vyučování prostora atria pod dozorem vyučujícího. 5. Tělesně postižení žáci využívají WC s doprovodu učitelky a vychovatelky. 6. Žáci mohou navštěvovat své spolužáky v jiných třídách. Nechodí bezdůvodně do jiného poschodí a prostoru šaten. 7. Před začátkem hodiny Tv, popř. Pv se žáci dle svých možností během přestávky převlékají do úborů, či pracovních oděvů. U tělesně postižených žáků je v hodině Tv a Pv přítomna asistentka nebo vychovatelka, v ostatních hodinách dle potřeby. 8. V případě nezvladatelného chování žáka je rodič kontaktován telefonicky a přivolán do výuky. 9. V době obědové přestávky jsou žáci pedagogickým pracovníkem hromadně odváděni do školní jídelny. Další pedagogický pracovník převáží imobilní žáky výtahem do jídelny, kde se žáci stravují dle svých možností. Organizační řád školy pořadové číslo 02 Školní řád Strana 7 (celkem 48)

8 10. Žáky z jídelny odvádí pedagogický dozor do následující vyučovací hodiny. 11. Nemají - li žáci další vyučování, jsou předáni rodičům do šaten nebo odcházejí sami domů. 12. Žáci, kteří navštěvují školní družinu a nemají další vyučování, jsou odváděni na oběd vychovatelkou školní družiny. 13. Po skončení vyučování jsou žáci odvedeni do šaten, předáni rodičům, či vychovatelce školní družiny. 14. Do tělocvičny, dílen, odborných učeben apod. odcházejí žáci organizovaně pod vedením učitele, příp. asistenta, na začátku vyučování taktéž jsou pedagogickým pracovníkem či asistentem odváděni zpět do třídy. 15. Při přemísťování žáků mimo budovu školy se žáci řídí pokyny doprovázejících osob a pravidly silničního provozu, žáci jsou poučeni o bezpečnosti, o němž provede učitel záznam do Třídní knihy. 16. Při výuce v dílnách, tělocvičně, na pozemcích, v kuchyňce a pod., zachovávají žáci bezpečnostní předpisy pro tyto učebny uvedeny v Řádu odborných učeben. S nimi jsou žáci seznámeni při první vyučovací hodině. O poučení provede učitel záznam do TK. c) Školní družiny 1. O přijímání žáků do školní družiny rozhoduje ředitelka školy, do školní družiny jsou přijímání žáci ZŠ spec., ročníku ZŠ a dle potřeby a možností i žáci starší. 2. Školní družinu mohou navštěvovat i žáci, kteří nejsou přihlášeni, např. při dělených hodinách, v době, kdy je z různých důvodů cíleně či neplánovaně přerušena výuka, po dohodě je možno zařadit i nepravidelně docházející žáky. 3. Ředitelka může rozhodnout o vyloučení žáka ze školní družiny, pokud žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň, pořádek a ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních. 4. Žáci školní družiny se řídí pravidly školního řádu a vnitřního režimu školní družiny a dodržují bezpečnostní předpisy pro jednotlivé učebny, se kterými byli seznámeni na začátku školního roku. 5. Rodiče jsou seznámeni se školním řádem i režimem školní družiny při zápisu. 6. Problémy řeší rodiče s vychovatelkou osobně nebo písemnou formou. 7. Docházka do školní družiny je povinná. Každou nepřítomnost je nutno omluvit. 8. Žáka je možno uvolnit na základě písemné žádosti, která obsahuje datum, hodinu odchodu, podpis a prohlášení rodičů,že přebírají odpovědnost za dítě. Organizační řád školy pořadové číslo 02 Školní řád Strana 8 (celkem 48)

9 9. Rodiče jsou povinni vyzvednout své dítě do hod. V případě, že tak neučiní, vychovatelka setrvá s dítětem do jejich příchodu. 10. Žáky ve školní družině přebírají zákonní zástupci osobně nebo písemnou formou požádají, aby dítě odcházelo ze školní družiny samo, popř. jezdilo svozem, který zajišťuje Piafa. 11. Po dohodě s rodiči si mohou žáci vypracovávat domácí úkoly ve školní družině. 12. Obědy si zajišťují rodiče včas, platí je v hotovosti v kanceláři školy.odhlašování obědů si rodiče zajišťují sami. 13. Rodiče jsou povinni nahlásit změny např. tel. čísel, bydliště apod. 14. Provoz školní družiny je od hod. 15. Žáky předává učitelka vychovatelce po skončení vyučování. 16. Po příchodu do družiny si děti přemístí své oblečení a obuv do šatny školní družiny, která je uzamčena. 17. Školní družina je umístěna v přízemí vlevo od vchodu. 18. Školní družina pravidelně využívá i jiné prostory školy tělocvičnu, počítačovou učebnu, lego třídu, školní hřiště apod. Za přechody žáků odpovídá vychovatelka. 19. Nepřítomné žáky zapíše vychovatelka do Přehledu výchovně vzdělávací práce. 20. V době oběda dbá na hygienu a kulturu stolování. 21. Během oběda mají žáci možnost neomezeného množství tekutin, kuchařka předává vychovatelce čaj určený na odpolední provoz. 22. Vychovatelka vždy přihlíží při výběru zaměstnání k počasí, ale i k náladě a přání žáků. Dítě, které nechce danou činnost konat, nenutí. 23. Při vycházkách používá vychovatelka dopravní terčík. 24. Žáci školní družiny se chovají tak, aby neohrozili svým chováním bezpečnost a zdraví svoje a spolužáků, chovají se k sobě bez projevů zbytečného násilí. 25. Vychovatelka včas zabraňuje projevům diskriminace a násilí. 26. Žáci školní družiny nepobíhají samostatně po chodbách, nenavštěvují své spolužáky v ostatních třídách. 27. Žáci školní družiny se vždy řídí pokyny vychovatelky a pedagogického dozoru. 28. Okna otvírají žáci na pokyn vychovatelky. Organizační řád školy pořadové číslo 02 Školní řád Strana 9 (celkem 48)

10 29. Žáci zachází šetrně s majetkem a vybavením školy i školní družiny. 30. Svévolné poškození vybavení školy opraví žák nebo zákonní zástupci, popř. uhradí. d) Základní školy speciální autistická třída. 1. Žák přichází v doprovodu rodičů nebo je přivezen sdružením Piafa a je předán učitelce na dozoru, případně asistentce pedagoga. 2. Rodiče jsou povinni informovat pedagogického pracovníka školy o každé změně zdravotního a psychického stavu jejich dítěte. 3. Rodiče jsou povinni omluvit každou nepřítomnost dítěte v zařízení. 4. Výuka probíhá na základě individuálních plánů,orientačně se řídí dle rozvrhu. 5. Rodiče jsou informováni o výsledcích výchovné práce s jejich dětmi, plánu činnosti na další období a o individuálním vzdělávacím plánu. 6. Po dobu výuky zajišťují provoz a dozor obě učitelky a asistentka pedagoga. 7. Prostory třídy jsou určeny pouze k výuce a ke stravování. 8. V případě konání akcí mimo školu,učitelka rozhoduje vzhledem k bezpečnosti žáků o osobní asistenci rodičů na těchto akcích. 9. Rodiče mají právo na veškeré informace ohledně výuky a psychického stavu svého dítěte. 10. Rodiče mají právo konzultovat návrhy na změnu výchovných postupů aplikovaných u svých dětí. III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 1. Žák je povinen chránit své zdraví i zdraví svých spolužáků. Žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé. Je zakázáno nosit, držet, distribuovat a zneužívat návykové látky (drogy, alkohol, cigarety). V případě porušení tohoto ustanovení bude žákovi snížena klasifikace z chování. 2. Škola při vzdělávání a přímo souvisejících činnostech přihlíží k základním fyziologickým potřebám žáků a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů. Zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a přímo souvisejících činnostech a poskytuje žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Organizační řád školy pořadové číslo 02 Školní řád Strana 10 (celkem 48)

11 Škola vede evidenci úrazu, vyhotovuje záznamy o úrazu a postupuje podle Vyhlášky 64/2005 Sb, novelizovanou vyhláškou č. 57/2010 ze dne Ve škole je určen koordinátor protidrogové prevence, na každý rok je zpracován Preventivní program pro prevenci sociálně patologických jevů a je každoročně vyhodnocován. 4. Žáci se chovají tak, aby neohrozili zdraví své a svých spolužáků. Zjistí-li žák v prostoru školy skutečnost, která by mohla ohrozit zdraví jeho nebo spolužáků, např. poškození na budově, přístrojích, přístrojích, elektrické a vodovodní instalaci nebo požár, oznámí to co nejrychleji nejbližšímu učiteli, řediteli, domovníkovi nebo jiné dospělé osobě. Žáci důsledně dodržují bezpečnostní pokyny učitelů a vychovatelek školní družiny, řád Školního pozemku, školní dílny, pracovny šití, školního hřiště, tělocvičny a Požární řád. Žákům je zakázáno zasahovat do rozvodu plynu, elektrické energie, vody a topení. 5. Každé poškození zdraví nebo úraz bez zbytečného odkladu hlásí vyučujícímu nebo dozírajícímu učiteli a třídnímu učiteli, děti v MŠ ( hlásí zákonný zástupce) 6. Ve škole jsou zásadně nepřípustné jakékoliv projevy násilí, šikany, rasismu a netolerance vůči komukoliv, stejně jako propagace násilí, fašismu a dalších hnutí směřujících k potlačení práv jedince nebo skupiny osob. 7. Zásady při vzniku úrazů: - při každém úrazu je nutné poskytnout první pomoc, případně zajistit ošetření lékařem. K lékařskému ošetření je žák odesílán v doprovodu zákonného zástupce, případně přivolána 155. Umístění lékárniček první pomoci: kabinet Tv, kancelář školy, cvičná kuchyně, dílny a kotelna. 8. Každý úraz hlásí žák dozírajícímu nebo vyučujícímu učiteli, který zajistí první pomoc. Pak úraz nahlásí řed. školy, zástupci řed. školy nebo třídnímu učiteli. Každý úraz musí být zapsán v Knize úrazů. O vážnějších úrazech uvědomí škola zákonného zástupce žáka. IV. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany žáků 1. Žák je povinen udržovat v pořádku a nepoškozené všechny věci, které tvoří zařízení školy a třídy a dále i ty, které mu byly svěřeny do osobního užívání. 2. Svévolné poškození majetku, učebních pomůcek, učebnic apod. žák (zákonní zástupci žáka) uhradí. 3. Veškeré poškození majetku je žák povinen ohlásit učiteli, který koná dozor, třídnímu učiteli nebo jinému pracovníku školy. 4. Žákům je zakázáno manipulovat s didaktickou technikou. Otvírat okna a manipulovat s žaluziemi mohou pouze učitelé. Organizační řád školy pořadové číslo 02 Školní řád Strana 11 (celkem 48)

12 V. Podmínky pro omlouvání neúčasti žáka ve vyučování a uvolňování žáka z vyučování 1. Nepřítomnost ve vyučování jsou povinni zákonní zástupci omluvit do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti telefonicky, popř. jiným způsobem po návratu žáka do školy písemně na omluvném listu v Žákovské knížce. Omluvu podepisuje jeden rodič. 3. Při podezření na neomluvené absence si třídní učitel nebo jiný vyučující vyžádá potvrzení lékaře. Omluvenku předloží žák třídnímu učiteli ihned po příchodu do školy (z 1 hod. uvolňuje příslušný učitel, na jeden den třídní učitel, na delší dobu ředitelka školy). 4. Ředitelka školy uvolňuje ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo z části z vyučování některého předmětu, zároveň stanoví náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu. 5. V předmětu Tv ředitelka školy uvolňuje žáka z vyučování na písemní doporučení registrovaného dětského nebo odborného lékaře. Na první nebo poslední vyučovací hodinu může být žák uvolněn se souhlasem zákonného zástupce bez náhrady. 6. Žákovi, který se nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší než 2 měsíce zúčastnit vyučování, stanoví ředitel školy vzdělávání podle individuálního plánu. 7. Má - li žák odejít z vyučování, např. k lékaři a nemůže si ho rodič vyzvednout,musí žák předložit třídnímu učiteli písemnou žádost rodičů o uvolnění z vyučování a na žádosti musí být datum, podpis a věta: Souhlasím, že můj syn (dcera) odejde ze školy sám (sama) a přebírám za něho (ni) plnou odpovědnost. Nebude-li tato věta na žádosti napsaná, nebude žák ze školy uvolněn. Organizační řád školy pořadové číslo 02 Školní řád Strana 12 (celkem 48)

13 VII. Školní řád Základní školy při zdravotnickém zařízení Vyškov, Purkyňova 36 I. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců ve škole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci nemocnice. Práva žáků: 1. na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu nebo individuálního výukového plánu s ohledem na jeho zdravotní stav (rozhodne ošetřující lékař po konzultaci s vyučujícím) 2. na odpočinek a volný čas 3. na vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se ho týkají, formou, která je v souladu se zásadami slušného chování a společenského soužití/ 4. na požádání o vysvětlení při neporozumění učivu a potřebě doplnit si znalosti 5. na poskytnutí pomoci v případě, že se ocitne v nesnázích nebo má problémy 6. na zvláštní péči (podle druhu onemocnění, postižení) 7. na důstojné zacházení a neomezování osobní svobody 8. na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím (šikana) 9. na ochranu před všemi formami sexuálního zneužívání a před kontaktem s narkotiky a psychotropními látkami 10. na užívání zařízení školy, pomůcek a učebnic v souvislosti s výukou 11. na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání Povinnosti žáků : 1. účastnit se výuky s ohledem ne zdravotní stav (po dohodě s lékařem) 2. nenosit do výuky věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat mravní výchovu a nenosit cenné předměty nepotřebné k výuce 3. ohlásit ztrátu osobní věci vyučujícímu 4. udržovat v pořádku a nepoškozovat věci, které jsou majetkem školy, a které mu byly svěřeny v souvislosti s výukou 5. plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy Práva zákonných zástupců: 1. na poskytování informací o prospěchu a chování svého dítěte 2. domáhat se svých práv, pokud se domnívá, že jsou narušována 3. na poskytnutí speciálně pedagogické rady 4. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se vzdělávání svého dítěte Povinnosti zákonných zástupců : 1. zajistit (se souhlasem lékaře), aby žák docházel řádně d o školy, pokud to umožní jeho zdravotní stav 2. zabezpečit učebnice, školní potřeby kmenové školy, pokud nejsou k dispozici při speciální škole v nemocnici Organizační řád školy pořadové číslo 02 Školní řád Strana 13 (celkem 48)

14 Práva učitelů : 1. na vytvoření vhodných podmínek k výkonu práce 2. na spolurozhodování o metodách a postupech při naplňování výchovně vzdělávacího cíle školy 3. po prvním dvouhodinovém bloku má učitel právo na přestávku. Povinnosti učitelů: 1. odpovídat na připomínky zákonných zástupců přiměřeným a vhodným způsobem 2. být přítomen ve škole po dobu stanovenou rozvrhem hodin, 15 minut před zahájením vyučování 3. každou absenci hlásit ihned nadřízenému, průkaz pracovní neschopnosti odesílat tentýž den, nejpozději druhý den 4. podrobit se periodické zdravotní prohlídce 5. řádně vést předepsanou třídní knihu, dokumentaci 6. dodržovat všechny závazné předpisy a ustanovení II. Provoz a vnitřní režim školy 1. Škola plní podle možností a podmínek cíle a úkoly základního vzdělávání v rozsahu, který je ovlivněn zdravotním stavem a léčením žáků. 2. Śkola má jednu třídu základní školy. 3. Vyučují se žáci základních, speciálních a gymnaziálních škol v učebně na dětském oddělení nebo v nemocničních pokojích na chirurgickém oddělení. 4. V učebně se může připravovat nejvýše 6 žáků. 5. Žáci se vyučují individuálně,popřípadě ve skupinkách po jednotlivých ročnících. Vyučuje se podle programu Základní škola č.j /96-2 a podle školního vzdělávacího programu Škola pro podporu zdraví 6. Vyučování začíná v 8 hodin a končí nejpozději ve hodin. 7. Do vyučování zařazuje žáky lékař, který určí míru zatížení v závislosti na vývoji zdravotního stavu. 8. Organizace vyučování se přizpůsobuje nastalým změnám (lékařské prohlídky, vyšetření, podávání léků, povinný klid dětí). 9. Učitel se na vyučování připravuje formou, která mu nejlépe vyhovuje. 10. Je-li žák vyučován déle než 14 dní, je kmenové škole zaslán Osobní záznam o žákovi, a to nejpozději do týdne po odchodu z nemocnice. 11. Školní docházka odpovídá docházce do základní školy. 12. Přeřazení žáka na kmenovou školu se děje dnem propuštění z léčení. 13. Učitel spolupracuje při přípravě mimoškolní činnosti dětí, je-li o to požádán. 14. Před zahájením vyučování si učitel zajistí plán vyšetření, případné změny zdravotního stavu dětí konzultuje se zdravotníky. 15. Na dělení vstupuje učitel v přezůvkách, patřičném oblečení, vždy vhodně upraven. 16. Při individuální práci s dětmi učitelé nesedají na postel, ani dětem nedovolují sedat na cizí postele. 17. Učitel omezí své informace pouze na sdělení o prospěch a chování dítěte, postupuje taktně, neprojevuje své pocity o zdravotním stavu dítěte, zachovává utajení diagnóz. 18. Učitel neumožňuje setkání dětí s rodiči bez souhlasu personálu. Organizační řád školy pořadové číslo 02 Školní řád Strana 14 (celkem 48)

15 III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků nebo studentů a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 1. V době výuky zodpovídá učitel za zdraví a bezpečnost dětí, nápadné změn zdravotního stavu hlásí učitel ošetřujícímu lékaři. 2. Učitel chrání žáky ve spolupráci se zdravotníky před sociálně patologickými jevy i před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí, pokud se v nemocničním prostředí objeví. 3. Z vyučování jsou vyloučeny děti s horečkou a silným kašlem, nápadné změny zdravotního stavu hlásí učitel ošetřujícímu lékaři. 4. Učitel nenechává dětem předměty, kterými by si mohly ublížit (/kružidla, nůžky, jehly atd.) 5. Učitel nedává dětem cukrovinky, vodu, potraviny bez souhlasu ošetřujícího personálu. 6. Učitel dodržuje psychopedické zásady, udržuje radostné ovzduší. IV. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí, žáků a studentů. 1. S učebnicemi a školními pomůckami, materiálem zacházejí žáci šetrně a hospodárně. 2. Učební potřeby jsou zapůjčovány na požádání pod dohledem učitele. 3. Majetek školy je chráněn před zcizením a poškozením uzamčením kabinetů a skříní. Školní řád obsahuje také pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů: 1. Výstupním dokumentem při ukončení pobytu žáka v nemocnici je Osobní záznam. 2. Osobní záznam je zasílán kmenové škole, jestliže byl pobyt žáka delší než 14 dní (a to i v případě, že se žák nemohl vzhledem k zdravotním obtížím pravidelně výuky zúčastnit). 3. Obsahuje informace o probraném učivu, rozsahu výuky, přístupu žáka k výuce a chování Součástí je hodnocení a klasifikace žáka. 4. Hodnocení výsledků vzdělávání je vyjádřeno klasifikací nebo slovně nebo kombinací obou způsobů. 5. Při hodnocení a klasifikaci je uplatňován individuální přístup k žákovi, protože jeho školní výkon je po určitou dobu ovlivněn obtížnou zdravotní situací. Organizační řád školy pořadové číslo 02 Školní řád Strana 15 (celkem 48)

16 IX. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků OBSAH I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a akcích pořádaných školou II. Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáka III. Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristika a kritéria IV. Výchovná opatření a kritéria pro udělování výchovných opatření V. Zásady celkového hodnocení žáka na vysvědčení, komisionální a opravné zkoušky VI. Způsob získávání podkladů pro hodnocení, postup při klasifikaci a hodnocení VII. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v Základní škole při nemocnici Vyškov VIII. Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - pomocná škola a ZŠ speciální IX. Tabulka stupňů hodnocení pro pomocnou školu a ZŠ speciální a ZŠ speciální Organizační řád školy pořadové číslo 02 Školní řád Strana 16 (celkem 48)

17 H o d n o c e n í ž á k ů O b e c n á u s t a n o v e n í N a z á k l a d ě u s t a n o v e n í z á k o n a č / S b. o p ř e d š k o l n í m, z á k l a d n í m, s t ř e d n í m, v y š š í m o d b o r n é m a j i n é m v z d ě l á v á n í ( š k o l s k ý z á k o n ) v y d á v á m j a k o s t a t u t á r n í o r g á n š k o l y t u t o s m ě r n i c i. S m ě r n i c e je s o u č á s t í š k o l n í h o ř á d u š k o l y p o d l e 3 0 o d s t. ( 2 ) šk o l s k é h o z á k o n a ( Š k o l n í ř á d o b s a h u j e t a k é p r a v i d l a p r o h o d n o c e n í v ý s l e d k ů v z d ě l á v á n í ž á k ů, s t u d e n t ů ). P r a v i d l a h o d n o c e n í ž á k ů j s o u s o u č á s t í š k o l n í h o ř á d u ( 3 0 o d s t. 2 š k. z á k o n a ) a o b s a h u j í z e j m é n a : I. Z á s a d y h o d n o c e n í p r ů b ě h u a v ý s l e d k ů v z d ě l á v á n í a c h o v á n í v e š k o l e a a k c í c h p o ř á d a n ý c h š k o l o u 1. V ý s l e d k y v z d ě l á v á n í ž á k a v j e d n o t l i v ý c h p o v i n n ý c h a n e p o v i n n ý c h p ř e d m ě t e c h s t a n o v e n ý c h š k o l n í m v z d ě l á v a c í m p r o g r a m e m a c h o v á n í ž á k a v e š k o l e a n a a k c í c h p o ř á d a n ý c h š k o l o u j s o u v p ř í p a d ě p o u ž i t í s l o v n í h o h o d n o c e n í p o p s á n y t a k, a b y b y l a z ř e j m á ú r o v e ň v z d ě l á n í ž á k a, k t e r é d o s á h l z e j m é n a v e v z t a h u k o č e k á v a n ý m v ý s t u p ů m f o r m u l o v a n ý m v u č e b n í c h o s n o v á c h j e d n o t l i v ý c h p ř e d m ě t ů š k o l n í h o v z d ě l á v a c í h o p r o g r a m u, k j e h o v z d ě l á v a c í m a o s o b n o s t n í m p ř e d p o k l a d ů m a k v ě k u ž á k a. S l o v n í h o d n o c e n í z a h r n u j e p o s o u z e n í v ý s l e d k ů v z d ě l á v á n í ž á k a v j e j i c h v ý v o j i, o h o d n o c e n í p í l e ž á k a a k j e h o p ř í s t u p u k e v z d ě l á v á n í i v s o u v i s l o s t e c h, k t e r é o v l i v ň u j í j e h o v ý k o n, n a z n a č e n í d a l š í h o r o z v o j e ž á k a. 2. H o d n o c e n í p r ů b ě h u a v ý s l e d k ů v z d ě l á v á n í a c h o v á n í ž á k a j e : a ) j e d n o z n a č n é b ) s r o z u m i t e l n é c ) s r o v n a t e l n é s p ř e d e m s t a n o v e n ý m i k r i t é r i i d ) v ě c n é e ) v š e s t r a n n é 3. H o d n o c e n í v y c h á z í z p o s o u z e n í m í r y d o s a ž e n í o č e k á v a n ý c h v ý s t u p ů f o r m u l o v a n ý c h v u č e b n í c h o s n o v á c h j e d n o t l i v ý c h p ř e d m ě t ů š k o l n í h o v z d ě l á v a c í h o p r o g r a m u. 4. H o d n o c e n í j e p e d a g o g ic k y z d ů v o d n ě n é, o d b o r n ě s p r á v n é a d o l o ž i t e l n é. Organizační řád školy pořadové číslo 02 Školní řád Strana 17 (celkem 48)

18 I I. Z á s a d y a p r a v i d l a p r o s e b e h o d n o c e n í ž á k ů 1. S e b e h o d n o c e n í j e d ů l e ž i t o u s o u č á s t í h o d n o c e n í ž á k ů. 2. S e b e h o d n o c e n í m s e p o s i l u j e s e b e ú c t a a s e b e v ě d o m í ž á k ů. 3. C h y b u j e t ř e b a c h á p a t j a k o p ř i r o z e n o u v ě c v p r o c e s u u č e n í. P e d a g o g i č t í p r a c o v n í c i se o c h y b ě se ž á k y b a v í, ž á c i m o h o u n ě k t e r é p r á c e s a m i o p r a v o v a t. C h y b a j e d ů l e ž i t ý p r o s t ř e d e k u č e n í. 4. P ř i s e b e h o d n o c e n í s e s n a ž í ž á k p o p s a t : a ) c o s e m u d a ř í b ) c o m u j e š t ě n e j d e c ) j a k b u d e p o k r a č o v a t d á l 5. P ř i š k o l n í p r á c i v e d e m e ž á k a, a b y k o m e n t o v a l s v o j e v ý k o n y a v ý s l e d k y 6. Ž á k j e s y s t e m a t i c k y v e d e n k v y u ž í v á n í a p o t ř e b ě s e b e h o d n o c e n í t a k, a b y z v l á d l : a ) p ř i j m o u t n á z o r y d r u h ý c h b ) n a s l o u c h a t a v n í m a t c ) o b h a j o v a t s v ů j v l a s t n í n á z o r 7. S e b e h o d n o c e n í u m o ž ň u j e v š e m ž á k ů m z a ž í t p o c i t ú s p ě c h u 8. S e b e h o d n o c e n í u m o ž ň u j e ž á k ů m : a ) p o z n a t s v é s l a b é a s i l n é s t r á n k y, p o t ř e b y a r o z v o j b ) h o d n o t i t s v ů j p o s t u p u č e n í a j e h o v ý s l e d k y c ) a k t i v n ě s e ú č a s t n i t p r o c e s u h o d n o c e n í d ) r o z v í j e t p o z i t i v n í s e b e h o d n o c e n í a s e b e p o j e t í 9. S e b e h o d n o c e n í m á s v ů j v ý z n a m p r o r o d i č e a u m o ž ň u j e j i m : a ) v h l e d d o ž á k o v a u č e n í b ) k o m u n i k o v a t o u č e n í s ž á k e m c ) s p o l u p r a c o v a t s ž á k e m n a d o s a ž e n í c í l e 1 0. S e b e h o d n o c e n í m á v ý z n a m p r o u č i t e l e a u m o ž ň u j e m u : a ) p l á n o v a t v ý u k u t a k, a b y o d p o v í d a l a i n d i v i d u á l n í m p o t ř e b á m ž á k a b ) k o m u n i k o v a t s r o d i č i a ž á k y c ) n a s t a v i t r e a l i s t i c k é c í l e d ) a n a l y z o v a t a z k v a l i t ň o v a t v ý u k u Organizační řád školy pořadové číslo 02 Školní řád Strana 18 (celkem 48)

19 III. Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristika a kritéria 1. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu: a) 1 výborný b) 2 chvalitebný c) 3 dobrý d) 4 dostatečný e) 5 nedostatečný 2. Při hodnocení žáka se na prvním stupni použije pro zápis stupně hodnocení číslice, na druhém stupni se použije slovní označení stupně hodnocení 3. Kritéria klasifikace Stupeň 1 ( výborný ) Žák osvojené poznatky a dovednosti aplikuje při řešení teoretických a praktických úkolů správně nebo s menšími chybami. Ústní a písemný projev je zpravidla správný a výstižný. Žák je chopen samostatně pracovat po předběžném návodu učitele. Stupeň 2 ( chvalitebný ) Žák osvojené poznatky a dovednosti aplikuje při řešení teoretických a praktických úkolů s menšími chybami. Ústní a písemný projev má drobné nedostatky ve správnosti a přesnosti. Žák je schopen pracovat s menšími obtížemi po předběžném návodu učitele. Stupeň 3 ( dobrý ) Žák má v přesnosti a úplnosti požadovaných poznatků závažné mezery. Své vědomosti dokáže uplatnit jen za pomoci učitele. Jeho ústní a písemný projev je málo rozvinutý. Žák je schopen plnit úkoly pod dohledem učitele. Stupeň 4 ( dostatečný ) Žák má v přesnosti a úplnosti požadovaných poznatků četné a závažné mezery. Své vědomosti dokáže uplatnit velmi omezeně a jen za stálé pomoci učitele. Jeho ústní a písemný projev je nerozvinutý. Žák je schopen pracovat pod trvalým vedením učitele. Stupeň 5 ( nedostatečný ) Žák s předepsané učivo neosvojil. Jeho ústní a písemný projev je nevyhovující. Žák není schopen pracovat ani s trvalou pomocí učitele. 4. Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni: a) 1 velmi dobré b) 2 uspokojivé c) 3 neuspokojivé Organizační řád školy pořadové číslo 02 Školní řád Strana 19 (celkem 48)

20 Kritéria pro klasifikaci chování žáků ZŠ Stupeň 1 ( velmi dobré ) Žák respektuje ustanovení školního řádu a osvojil si základní pravidla společenského chování, která dodržuje ve škole i na akcích pořádaných školou. Projevuje dobrý vztah k učitelům i spolužákům. Stupeň 2 ( uspokojivé ) Žák se dopustil závažného přestupku nebo se dopouští opakovaně méně závažných přestupků proti ustanovením školního řádu a pravidlům společenského soužití ve škole i na akcích pořádaných školou. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit. Žák má 19 a více neomluvených hodin. Stupeň 3 ( neuspokojivé ) Žák se dopouští závažných přestupků proti školnímu řádu, nerespektuje pravidla společenského soužití a porušuje právní normy. Přes udělení opatření k posílení kázně pokračuje v asociálním chování a nemá snahu své chyby napravit. Žák má 30 a více neomluvených hodin. 5. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření Při klasifikaci v předmětech s převahou praktického zaměření se hodnotí: a) vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem b) osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce c) aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech d) kvalita výsledků činnosti e) organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti f) dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní prostředí g) hospodárné využívání surovin, materiálů, energie, překonávání překážek v práci Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: Stupeň 1 ( výborný ) Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Pohotově, samostatně a tvořivě využívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti a návyky. Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce; dopouští se jen menších chyb, výsledky jeho práce jsou bez závažnějších nedostatků. Účelně si organizuje vlastní práci, udržuje pracoviště v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a aktivně se stará o životní prostředí. Hospodárně využívá suroviny, materiál energii. Vzorně obsluhuje a udržuje zařízení, pomůcky, nářadí a náčiní. Aktivně překonává vyskytující se překážky. Stupeň 2 ( chvalitebný) Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá teoretické poznatky k praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech práce se nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si organizuje vlastní práci, pracoviště udržuje v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stará se o životní prostředí. Při hospodárném Organizační řád školy pořadové číslo 02 Školní řád Strana 20 (celkem 48)

21 využívání surovin, materiálu a energie se dopouští malých chyb. Zařízení, pomůcky, nástroje a nářadí udržuje s drobnými nedostatky. Překážky v práci překonává s občasnou pomocí učitele. Stupeň 3 ( dobrý ) Žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem menšími výkyvy. S pomocí učitele uplatňuje získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje občasnou pomoc učitele. Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje méně účelně, udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a v malé míře přispívá k tvorbě a ochraně životního prostředí. Na podněty učitele je schopen hospodárně využívat suroviny, materiály a energii. K údržbě zařízení, nástrojů a nářadí musí být částečně podněcován. Překážky v práci překonává jen s častou pomocí učitele. Stupeň 4 ( dostatečný ) Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Získané teoretické poznatky dovede využít při praktické činnosti jen za soustavné pomoci učitele. V praktických činnostech,dovednostech a návycích se dopouští větších chyb. Při volbě postupů a způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc učitele.ve výsledcích práce má závažné nedostatky. Práci dovede organizovat za soustavné pomoci učitele, méně dbá o pořádek na pracovišti. Méně dbá na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o životní prostředí. Porušuje zásady hospodárnosti využívání surovin, materiálu a energie. V obsluze a údržbě zařízení, pomůcek, nástrojů a nářadí se dopouští závažných nedostatků. Překážky v práci překonává jen s pomocí učitele. Stupeň 5 ( nedostatečný ) Žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky. Nedokáže postupovat při práci ani s pomocí učitele. Výsledky jeho práce jsou nedokončené, neúplné, nepřesné, nedosahují předepsané ukazatele. Práci na pracovišti si nedokáže zorganizovat, nedbá na pořádek na pracovišti.neovládá předpisy o ochraně zdraví při práci a nedbá na ochranu životního prostředí. Nevyužívá hospodárně surovin, materiálu a energie. V obsluze a údržbě zařízení, pomůcek, nástrojů a nářadí se dopouští závažných nedostatků. 6. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření. Převahu výchovného zaměření mají: výtvarná výchova, hudební výchova a zpěv, tělesná a sportovní výchova. Při klasifikaci v předmětech s převahou výchovného zaměření se hodnotí: a) stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu b) osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivou aplikaci c) poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti d) kvalita projevu e) vztah žáka k činnostem a zájem o ně f) estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti g) v tělesné výchově s přihlédnutí ke zdravotnímu stavu žáka všeobecnou tělesnou zdatnost, výkonnost a jeho péči o vlastní zdraví Organizační řád školy pořadové číslo 02 Školní řád Strana 21 (celkem 48)

22 Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: Stupeň 1 ( výborný ) Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní předpoklady a velmi úspěšně podle požadavků osnov je rozvíjí v individuálních i kolektivních projevech. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, v hudební, branné a tělesné výchově přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Má výrazně aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu a projevuje k nim aktivní vztah. Úspěšně rozvíjí svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. Stupeň 2 ( chvalitebný ) Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých osobních předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuálním i kolektivním projevu. Jeho projev je esteticky působivý a má jen menší nedostatky z hlediska požadavků osnov. Žák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní zájem o umění, o estetiku a tělesnou zdatnost. Rozvíjí si v požadované míře estetický vkus a tělesnou zdatnost. Stupeň 3 ( dobrý ) Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá dostatečný aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. Nerozvíjí v požadované míře svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. Stupeň 4 ( dostatečný ) Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. Stupeň 5 ( nedostatečný) Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je povětšině chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. IV. Výchovná opatření a kritéria pro udělování výchovných opatření 1. Ředitelka školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci. 2. Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci. Organizační řád školy pořadové číslo 02 Školní řád Strana 22 (celkem 48)

23 3. Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit: a) napomenutí třídního učitele b) důtku třídního učitele c) důtku ředitelky školy 4. Třídní učitel neprodleně oznámí ředitelce školy uložení důtky třídního učitele. Důtku ředitelky školy lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě. 5. Ředitelka školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění nebo uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci. 6. Udělení pochvaly a jiného ocenění a uložení napomenutí nebo důtky se zaznamená do dokumentace školy ( 28 školského zákona). Udělení pochvaly a jiného ocenění se zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno, do katalogových listů a třídního výkazu. 7. O udělení opatření k posílení kázně ( napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitelky školy ) uvědomí škola neprodleně prokazatelným způsobem zákonné zástupce žáka a učitel o něm učiní záznam v třídním výkaze a v katalogových listech ( na vysvědčení se neuvádí). 8. Návrh na snížení známky z chování se projednává v pedagogické radě. 9. Pochvala třídního učitele: uděluje průběžně třídní učitel za výborné výsledky v práci žáka, např.: a) za účast ve školním kole sportovních a předmětových soutěží b) za aktivní přístup k plnění školních povinností c) za vylepšování třídního a školního prostředí d) za jednorázovou pomoc při organizaci školních akcí 10. Pochvala ředitelky školy: uděluje průběžně ředitel školy za výtečné výsledky v práci žáka, např.: a) za výtečné výsledky v okresních a krajských kolech sportovních a předmětových soutěží a olympiád b) za samostatnou celoroční práci ve prospěch dobrého jména školy c) za zvlášť významné činy ve prospěch obce ( ekologické aktivity, protidrogová prevence, individuální sportovní úspěchy v celostátním měřítku 11. Pedagogická rada opravňuje udělit pochvalu ředitelky školy i bez projednání na pedagogické radě tak, aby mohlo být aktuálně reagováno na kladné aktivity žáky okamžitě a bez prodlevy. Ve výjimečných případech, kdy posouzení aktivity žáka bude nejednoznačné, projedná ředitelka školy výchovné opatření na nejbližší pedagogické radě. 12. Napomenutí třídního učitele: uděluje třídní učitel za drobné přestupky a opomenutí např: a) za opakované zapomínání domácích úkolů a pomůcek na vyučování b) za neslušné chování vůči spolužákům a zaměstnancům škol c) za nevhodné či nepřiměřeně hlučné chování v areálu školy Organizační řád školy pořadové číslo 02 Školní řád Strana 23 (celkem 48)

Školní řád. od 1. 9. 2015

Školní řád. od 1. 9. 2015 Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace pracoviště Jubilejní 3 http://www.zsjubilejni.cz, tel.: 556 708 066, e-mail: skola@zsjubilejni.cz Školní řád od 1. 9. 2015

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: MZS/0316/2015 Vypracovala: Schválil: Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 10, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Dokument nabývá platnosti ode dne: 1. 1. 2016 Spisový/skartační

Více

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213. Vnitřní směrnice B1

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213. Vnitřní směrnice B1 Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213 Vnitřní směrnice B1 ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Obsah: B1 ŠKOLNÍ ŘÁD I. Úvod II. Provoz a vnitřní režim školy III. Prevence sociálně patologických

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem Sokolská 211, 768 32 ZBOROVICE 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 878/2012 Vypracovala: Mgr. Marcela Hanáková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti

Více

Základní škola T.G.Masaryka Krmelín, příspěvková organizace. Školní řád pro školní rok 2015/2016

Základní škola T.G.Masaryka Krmelín, příspěvková organizace. Školní řád pro školní rok 2015/2016 Základní škola T.G.Masaryka Krmelín, příspěvková organizace Školní řád pro školní rok 2015/2016 Zpracoval Mgr. Dušan Ignačík 6/2015 Obecná ustanovení Školní řád je vydán na základě ustanovení 30, odst.1)

Více

Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace II. Provoz a vnitřní režim školy 1. Provoz školy a) Provoz školy probíhá ve všedních dnech, od 7:00 do 15:30 hodin. b) Školní budova se otevírá v 7:00 hodin. c) Dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu

Více

Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace se sídlem Pionýrů 141, 471 27 Stráž pod Ralskem Školní řád

Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace se sídlem Pionýrů 141, 471 27 Stráž pod Ralskem Školní řád Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace se sídlem Pionýrů 141, 471 27 Stráž pod Ralskem Školní řád Č.j.: ZSSTRAZ 369/2011 Účinnost od: 1. 9. 2011 Spisový znak: 1. 2 Skartační

Více

Školní řád ZŠ a MŠ Chalabalova 2 pro školní rok 2014-2015

Školní řád ZŠ a MŠ Chalabalova 2 pro školní rok 2014-2015 Školní řád ZŠ a MŠ Chalabalova 2 pro školní rok 2014-2015 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Školní řád. ZŠ Pardubice, Štefánikova 448. Štefánikova 448. Pardubice 530 02. Telefon: 466 501 534. E-mail: reditelna@zsstefanikova-pce.

Školní řád. ZŠ Pardubice, Štefánikova 448. Štefánikova 448. Pardubice 530 02. Telefon: 466 501 534. E-mail: reditelna@zsstefanikova-pce. ZŠ Pardubice, Štefánikova 448 Štefánikova 448 Pardubice 530 02 Telefon: 466 501 534 E-mail: reditelna@zsstefanikova-pce.cz Školní řád Vypracovala: Mgr. Janecká Renata Projednán na pedagogické radě dne:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Církevní husitská základní umělecká škola Harmonie, o.p.s. se sídlem Bílá 1, 160 00 Praha 6 - Dejvice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Č.j.: 8/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY NOVÁ VES 32 Č.j.: ZŠKom203/2015 Spisový / skartační

Více

Základní škola Přepeře, okres Semily příspěvková organizace, Přepeře čp. 47, PSČ 51261

Základní škola Přepeře, okres Semily příspěvková organizace, Přepeře čp. 47, PSČ 51261 ŠKOLNÍ ŘÁD Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č. j.: Spisový a skartační znak: Základní škola ZaHRAda, Hornická 900, 666 03 Tišnov, místo vzdělávání Riegrova 312, 666 01 Tišnov.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č. j.: Spisový a skartační znak: Základní škola ZaHRAda, Hornická 900, 666 03 Tišnov, místo vzdělávání Riegrova 312, 666 01 Tišnov. Č. j.: Spisový a skartační znak: Základní škola ZaHRAda, Hornická 900, 666 03 Tišnov, místo vzdělávání Riegrova 312, 666 01 Tišnov ŠKOLNÍ ŘÁD Datum Podpis Vydává Schválila Milan Růžička, ředitel školy

Více

Školní řád (návrh) Základní škola Růžďka, okres Vsetín. Projednán na pedagogické radě dne 25.8.2015 Schváleno školskou radou dne 25.2.

Školní řád (návrh) Základní škola Růžďka, okres Vsetín. Projednán na pedagogické radě dne 25.8.2015 Schváleno školskou radou dne 25.2. Základní škola Růžďka, okres Vsetín Školní řád (návrh) Projednán na pedagogické radě dne 25.8.2015 Schváleno školskou radou dne 25.2.2015 Škola: Základní škola Růžďka, okres Vsetín Školní řád Č.j.: 01/2015

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola, Praha 8, Glowackého 6 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠ 1/2005 Vypracoval: Mgr. Miroslav Koranda, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne 1.9.2015 Obecná ustanovení Na základě

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny 1. Obecná ustanovení: Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném

Více

Základní škola a Mateřská škola Lichnov, příspěvková organizace, okres Bruntál, 793 15 Lichnov 46

Základní škola a Mateřská škola Lichnov, příspěvková organizace, okres Bruntál, 793 15 Lichnov 46 Základní škola a Mateřská škola Lichnov, příspěvková organizace, okres Bruntál, 793 15 Lichnov 46 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr. Lubomír Mičinský, ředitel školy Schválil: Mgr. Lubomír

Více

Základní škola, Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim zs.smetanovask@tiscali.cz, www.zs-smetanova.cz, IČO 75016028 Smetanova 304, 539 73 Skuteč

Základní škola, Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim zs.smetanovask@tiscali.cz, www.zs-smetanova.cz, IČO 75016028 Smetanova 304, 539 73 Skuteč Základní škola, Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim zs.smetanovask@tiscali.cz, www.zs-smetanova.cz, IČO 75016028 Smetanova 304, 539 73 Skuteč Vnitřní organizační předpis č. 3 ze dne 31. 8. 2012, č.j.

Více

Organizační řád základní školy

Organizační řád základní školy Základní škola a mateřská škola Čáslavice, č. 110, 675 24 Čáslavice Organizační řád základní školy Č. j.: Část: Školní řád Vypracoval: Pedagogická rada Schválil: 3.9.2015 - pedagogická rada, Projednáno

Více

Řád školy - SM01. Článek I - Úvodní ustanovení

Řád školy - SM01. Článek I - Úvodní ustanovení Řád školy - SM01 Vypracoval: Ing. Richard Váňa, ředitel školy Projednal: Pedagogická rada dne: 26.8.2015 Schválil: Ing. Richard Váňa, ředitel školy Číslo jednací: 32/2015 Účinnost od: 1. 9. 2015 Obsah:

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Waldorfská základní škola Dobromysl o.p.s. IČ: 01811193, IZO: 691005648 Vnitřní řád školní družiny Platný od 1. 9. 2014 Razítko Ředitelka: 1 Obsah 1 Všeobecná ustanovení... 3 2 Práva a povinnosti žáků

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, DEMLOVA 32

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, DEMLOVA 32 ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, DEMLOVA 32 Název dokumentu: Školní řád školy Vypracoval: Mgr. Stanislav Novotný Schválil: Mgr. Zdeněk Nosek Pedagogická rada projednala dne: 31. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Oddíl 1. Práva žáků

ŠKOLNÍ ŘÁD. Oddíl 1. Práva žáků Platnost od: 5. 2. 2014 Schválila: Školská rada dne 5. 2. 2014 Č.j.: ŠKOLNÍ ŘÁD Tento školní řád, který vychází ze zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon), vyhlášky MŠMT č.13/2005 Sb. o středním vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7. Mgr. Jitka Šaierová, ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7. Mgr. Jitka Šaierová, ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 238/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 3.9.2012 Směrnice nabývá platnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Maleč, příspěvková organizace se sídlem Maleč 77, 582 76 Maleč ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. 263/14 Vypracoval: Schválil: Kolektiv pedagogů Mgr. Věra Řípová, ředitelka

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: Spisový a skartační znak: Základní škola ZaHRAda, Hornická 900, 666 03 Tišnov, místo vzdělávání Riegrova 312, 666 01 Tišnov VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Datum Podpis Vydává Milan Růžička, ředitel

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Spektrum, s.r.o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vnitřní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů, vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Holčovice, okres Bruntál, příspěvková organizace se sídlem Holčovice 176 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 01/2015 A1 A10 Vypracovala: Schválila: Pedagogická

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Podolí, příspěvková organizace Podolí 53, 686 04 Podolí ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: S002/2015 Vypracovala: Schválil: Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark.

Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark dle ustanovení 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY Základní ustanovení 1. Tento školní řád vydává ředitel školy na základě 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Více

Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ

Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Základní škola, Starodubečská 413, 107 00 Praha 10 - Dubeč. tel: 272701838; e-mail: reditel@zsdubec.cz; www.zsdubec.cz ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola, Starodubečská 413, 107 00 Praha 10 - Dubeč. tel: 272701838; e-mail: reditel@zsdubec.cz; www.zsdubec.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola, Starodubečská 413, 107 00 Praha 10 - Dubeč tel: 272701838; e-mail: reditel@zsdubec.cz; www.zsdubec.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád ZŠ, Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč je vydán na základě 30

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD 2011-2012 (určeno žákům a rodičům) Č.j. 01-09-11

ŠKOLNÍ ŘÁD 2011-2012 (určeno žákům a rodičům) Č.j. 01-09-11 2011-2012 (určeno žákům a rodičům) Č.j. 01-09-11 Školní řád je účinný od 1.9. 2011 ŠKOLNÍ ŘÁD /určeno žákům a rodičům/ 1. Docházka do školy 2. Chování žáka ve škole 3. Chování mimo školu 4. Ochrana majetku

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola Hroznětín, okres Karlovy Vary, 362 33 Sídliště 310, Hroznětín, 362 33 www.zshroznetin.net email: zshroznetin@centrum.cz telefon 353 618 116 ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Vypracovala: Mgr. Diana

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Š k o l n í ř á d. pro žáky Gymnázia, Karviná, příspěvková organizace

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Š k o l n í ř á d. pro žáky Gymnázia, Karviná, příspěvková organizace 1 Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace Š k o l n í ř á d pro žáky Gymnázia, Karviná, příspěvková organizace Každý žák (žákyně) se dobrovolným rozhodnutím studovat na Gymnáziu v Karviné zavazuje dodržovat

Více

Školní řád Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Trutnov 3, Voletiny 1

Školní řád Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Trutnov 3, Voletiny 1 Školní řád Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Trutnov 3, Voletiny 1 Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. Sídlo: 767 01 Kroměříž, Velehradská 625 Identifikační číslo: 600 003 612 IČO: 25319639 telefon: 573 338 891

Více

1. Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

1. Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Str uhlovs ko 1 7 9 5, 7 53 0 1 H ranice Č.j.: ŘŠ 2/2010 ŠKOLNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Tento školní řád je vydán na základě ustanovení 30, odst.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Lanškroun, B. Smetany 460, okr. Ústí nad Orlicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 02. ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr. Milan Valúšek, ředitel školy Schválil: Mgr. Milan Valúšek, ředitel školy Pedagogická

Více

Soukromá základní škola Elementária, s.r.o. Jesenická 11, Plzeň SOUBOR VNITŘNÍCH DOKUMENTŮ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD

Soukromá základní škola Elementária, s.r.o. Jesenická 11, Plzeň SOUBOR VNITŘNÍCH DOKUMENTŮ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Soukromá základní škola Elementária, s.r.o. Jesenická 11, Plzeň SOUBOR VNITŘNÍCH DOKUMENTŮ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 24/2007 Vydala a schválila: Paed Dr. Eva Růžičková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13. Školní řád. Vypracoval: vedení školy

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13. Školní řád. Vypracoval: vedení školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Školní řád Vypracoval: vedení školy Projednáno Pedagogickou radou dne: 1. 9. 2005 Schváleno Školskou radou dne: 26. 9.

Více

Organizační řád málotřídní školy a mateřské školy

Organizační řád málotřídní školy a mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Svatý Jan nad Malší Organizační řád málotřídní školy a mateřské školy část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Č.j.: Účinnost od: 1.9. 2014 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: A

Více

Základní škola a základní umělecká škola

Základní škola a základní umělecká škola Základní škola a základní umělecká škola Bezdrevská ul. č. 3 České Budějovice PSČ 370 11 ŠKOLNÍ ŘÁD část pro ZUŠ Smyslem školního řádu je vytvoření příznivých podmínek pro vyučování a pro plné využití

Více

Š k o l n í. ř á d. Směrnice č. B 1. Základní škola a mateřská škola Praha 5 Radlice, Radlická 140/115 150 00 P r a h a 5

Š k o l n í. ř á d. Směrnice č. B 1. Základní škola a mateřská škola Praha 5 Radlice, Radlická 140/115 150 00 P r a h a 5 Základní škola a mateřská škola Praha 5 Radlice, Radlická 140/115 150 00 P r a h a 5 Směrnice č. B 1 Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. vydávám po projednání a se souhlasem Pedagogické rady

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola Havlovice

Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola Havlovice .. Mateřská škola Havlovice Š K O L N Í Ř Á D Adresa: Základní škola a Mateřská škola, Havlovice nad Úpou, okres Trutnov, Havlovice 38, 542 32 Úpice IČO : 710 03 878 Telefon: 499 882 284 Zřizovatel: Obec

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž se sídlem F. Vančury 3695, Kroměříž ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1.1 ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ Č.j.: 1.1/2010 Vypracoval: Schválil:

Více

Základní škola Červený Kostelec, Lhota, Bratří Čapků 138, okres Náchod Část 2 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD 2 OŘ

Základní škola Červený Kostelec, Lhota, Bratří Čapků 138, okres Náchod Část 2 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD 2 OŘ Základní škola Červený Kostelec, Lhota, Bratří Čapků 138, okres Náchod Část 2 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD 2 OŘ Vypracovala: Mgr. Hana Benešová Schválila: Mgr. Hana Benešová a školská rada Pedagogická rada

Více

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek El. Krásnohorské 2254 ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek El. Krásnohorské 2254 ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracovala: Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek El. Krásnohorské 2254 ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2015 Školská rada projednala dne: 6.10.2015 Školní řád nabývá platnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace se sídlem Radňovice 54, 592 31,Nové Město na Moravě ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Č.j.: 71/2011 Vypracoval:

Více

Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658. Mgr. Ivana Vaňková, ředitelka školy

Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658. Mgr. Ivana Vaňková, ředitelka školy Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658 ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracovala: Školská rada projednala dne: 24.3.2013 Pedagogická rada projednala dne: 15.4.2015 Školní řád nabývá platnosti dne: 16.4.2015

Více

Školní řád Mateřské školy v Podivíně, Sadová 864

Školní řád Mateřské školy v Podivíně, Sadová 864 Školní řád Mateřské školy v Podivíně, Sadová 864 Č.j.:MŠ 103 /2015 Účinnost od: 1.9.2015, projednáno na poradě dne 27.8.2015 Spisový znak:1.2 Skartační znak: V5 Změny: 1. Přijímací řízení Zápis dětí do

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY 2009-2010

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY 2009-2010 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, 460 14 Liberec 13 tel. 488 880 160 fax: 488 880 161 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

Č. dokumentu: DI-RS-002-01092015 Strana 1/17. Řád. Školní řád

Č. dokumentu: DI-RS-002-01092015 Strana 1/17. Řád. Školní řád Č. dokumentu: DI-RS-002-01092015 Strana 1/17 Řád Školní řád Tento dokument včetně příloh je výhradním duševním vlastnictvím SPŠCH Pardubice. Pořizování kopií pro jiné osoby, popř. jeho předání jiným osobám,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY VÍCEMĚŘICE

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY VÍCEMĚŘICE ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY VÍCEMĚŘICE Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky.

Více

Š K O L N Í Ř Á D FMŠ U Borovice

Š K O L N Í Ř Á D FMŠ U Borovice Š K O L N Í Ř Á D FMŠ U Borovice Firemní mateřská škola Krajské zdravotní, a.s., Ústí nad Labem, 401 13 IČO: 25488627 Zřizovatel mateřské školy: Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A Ředitelka

Více

Základní škola, Praha 4, Bítovská 1/1246 ********************************************************************************************

Základní škola, Praha 4, Bítovská 1/1246 ******************************************************************************************** Základní škola, Praha 4, Bítovská 1/1246 ******************************************************************************************** ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 386/2007 Účinnost od: 3.září 2007 Spisový znak:386

Více

Závaznost školního řádu Tento školní řád je závazný pro všechny žáky, zaměstnance organizace a zákonné zástupce žáků.

Závaznost školního řádu Tento školní řád je závazný pro všechny žáky, zaměstnance organizace a zákonné zástupce žáků. Školní řád je základní normou organizace. Stanovuje práva, povinnosti a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů žáků, zaměstnanců a zákonných zástupců žáků v souladu s platnými legislativními předpisy.

Více

2. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců se zaměstnanci školy... 2. 2.1. Práva žáků... 2

2. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců se zaměstnanci školy... 2. 2.1. Práva žáků... 2 Základní škola Košťany, Komenského nám. 351, okres Teplice Školní řád základní škola Č.j.: Účinnost od: 1.2.2016 Spisový znak: Skartační znak: Změny: ŠKOLNÍ ŘÁD 1. OBSAH 2. Práva a povinnosti žáků a zákonných

Více

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace Školní řád obchodní akademie Úvodní ustanovení Studium na obchodní akademii si žák zvolil svobodně s vědomím

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Základní školy Praha Kbely pro školní rok 2015/2016

ŠKOLNÍ ŘÁD Základní školy Praha Kbely pro školní rok 2015/2016 ŠKOLNÍ ŘÁD Základní školy Praha Kbely pro školní rok 2015/2016 Účinnost od: 1. 1. 2016 I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců II. Organizace vyučování a činností ve škole a) všeobecné zásady

Více

Základní údaje: Název školy: ZŠ a MŠ Stráž pod Ralskem, Pionýrů 141 Ředitelka: Mgr. Bedřiška Rychtaříková Telefon/fax: 487 851 504

Základní údaje: Název školy: ZŠ a MŠ Stráž pod Ralskem, Pionýrů 141 Ředitelka: Mgr. Bedřiška Rychtaříková Telefon/fax: 487 851 504 Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace se sídlem Pionýrů 141, 471 27 Stráž pod Ralskem Školní řád a provozní řád mateřské školy Č.j.: ZSSTRAZ 321/2014 Účinnost od: 1.

Více

Č.j. ZŠLNM2PO/0050/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD

Č.j. ZŠLNM2PO/0050/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. ZŠLNM2PO/0050/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD Ředitelka Základní školy, Liberec, nám. Míru 212/2 v souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Základní škola T.G.Masaryka Bohumín Pudlov Trnková 280 okres Karviná ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola T.G.Masaryka Bohumín Pudlov Trnková 280 okres Karviná ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola T.G.Masaryka Bohumín Pudlov Trnková 280 okres Karviná ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: II / 3 / 2012 Vypracoval: PaedDr.J.Horová, Mgr. I.Heiduková Projednáno pedagogickou radou dne: 30.8.2012 Projednáno

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Habartov, příspěvková organizace se sídlem v Habartově, Karla Čapka 119 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Ř 02/2015 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31.

Více

Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151 ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151 ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151 ŠKOLNÍ ŘÁD A. REŽIM ŠKOLY 1. Školní budova se otevírá v 7.40 hodin pro všechny žáky. V jinou dobu vstupují žáci do školy pouze na vyzvání vyučujícího (např.

Více

Schválil: Mgr. Jana Skácelová 31.8.2015 Spisový znak:

Schválil: Mgr. Jana Skácelová 31.8.2015 Spisový znak: Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov,příspěvková organizace Školní 106, Bošovice 683 55, tel. /FAX/ 544240407,e-mail: zs.bosovice@volny.cz Školní řád mateřské školy Č.j. Účinnost od:

Více

kolní ád Základní koly, Praha 10, Prá ská 37

kolní ád Základní koly, Praha 10, Prá ská 37 kolní ád Základní koly, Praha 10, Prá ská 37 kolní ád je zpracován na základ zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborném a jiném vzd lávání ( kolský zákon) v platném zn ní.

Více

Armáda spásy, Dům pro matky s dětmi v Havířově DOMOVNÍ ŘÁD

Armáda spásy, Dům pro matky s dětmi v Havířově DOMOVNÍ ŘÁD Armáda spásy, Dům pro matky s dětmi v Havířově DOMOVNÍ ŘÁD 1. OBSAH A PRŮBĚH POSKYTOVANÉ SLUŽBY a) Tento domovní řád je určen pro Armádu spásy, Dům pro matky s dětmi, Dvořákova 21/235, Havířov. Řád je

Více

Provozní řád školy. Eva Jindřichová, zástupkyně ředitelky školy pro ekonomiku a provoz. Mgr. Renáta Zajíčková, ředitelka školy

Provozní řád školy. Eva Jindřichová, zástupkyně ředitelky školy pro ekonomiku a provoz. Mgr. Renáta Zajíčková, ředitelka školy Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha s.r.o. Adresa: Kuncova 1580, 155 00 Praha 5, IČ: 281 97 682 tel./fax: +420 251 550 846, e-mail: info@gmvv.cz Provozní řád školy Vypracoval: Schválil: Eva

Více

ŘÁDY ODBORNÝCH UČEBEN

ŘÁDY ODBORNÝCH UČEBEN Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Č.j.: Vypracoval: ŘÁDY ODBORNÝCH UČEBEN Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2005 2 /2005 (součást

Více

Základní škola Nová Paka Komenského 555 Školní řád

Základní škola Nová Paka Komenského 555 Školní řád Základní škola Nová Paka Komenského 555 Školní řád Údaje o organizaci: adresa: Komenského 555, Nová Paka 509 01 telefon: 493 722 420 e-mail: skola@zsnovapaka.cz IČO: 049305620 identifikátor: 600 092 127

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD. Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace Úvodní ustanovení Školní řád upravuje: podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole podrobnosti o

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ VÝLETY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ VÝLETY ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘECLAV, SLOVÁCKÁ 40 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ VÝLETY (platný od 12.4.2016) Projednáno na provozní poradě v dubnu 2016 Mgr. Iva Jobánková ředitelka školy 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení

Více

Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14 ŠKOLNÍ ŘÁD. PhDr. Ladislav Pochyla ředitel školy

Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14 ŠKOLNÍ ŘÁD. PhDr. Ladislav Pochyla ředitel školy Č.j.: Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Spisový znak 1.4. Skartační znak A 10 Vypracoval Schválil SSOS/625/2014 Mgr. Dagmar Válková, ZŘTV Mgr. Lubomír Škoda, ZŘTV

Více

Provozní řád mateřské školy

Provozní řád mateřské školy I. Provozní doba MŠ: Provozní řád mateřské školy 6.30 17.00 Režimové požadavky: I. Orientační režim dne Orientační režim dne dětí vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, charakteristiky

Více

Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak

Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Článek 1 Úvodní ustanovení Část I. - Všeobecná ustanovení 1.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Základní školy Velké Losiny

ŠKOLNÍ ŘÁD Základní školy Velké Losiny ŠKOLNÍ ŘÁD Základní školy Velké Losiny Projednán pedagogickou radou dne: 31. srpna 2012 Schválen školskou radou dne:... Schválená platnost ode dne: 1. září 2012 Ve Velkých Losinách dne: 31. srpna 2012

Více

R O Č N Í R Á M C O V Ý P L Á N Š K O L N Í D R U Ž I N Y. školní rok 2012/2013. ZŠ A MŠ BŘEZOVÁ, DĚČÍN III, BŘEZOVÁ 369/25, příspěvková organizace

R O Č N Í R Á M C O V Ý P L Á N Š K O L N Í D R U Ž I N Y. školní rok 2012/2013. ZŠ A MŠ BŘEZOVÁ, DĚČÍN III, BŘEZOVÁ 369/25, příspěvková organizace R O Č N Í R Á M C O V Ý P L Á N Š K O L N Í D R U Ž I N Y školní rok 2012/2013 ZŠ A MŠ BŘEZOVÁ, DĚČÍN III, BŘEZOVÁ 369/25, příspěvková organizace 1. Základní informace Základní organizační jednotkou je

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Ředitel Základní školy Zlín, Štefánikova 2514, příspěvkové organizace, se sídlem Štefánikova 2514, 761 15 Zlín vydává tento Školní

Více

Školní řád. Č.j. Účinnost: 1.9.2008 ŠKOLA. Počet stran: 20. Razítko školy: Podpis ředitele školy: Mgr.A.Mikolášová. Změny: A Školní řád

Školní řád. Č.j. Účinnost: 1.9.2008 ŠKOLA. Počet stran: 20. Razítko školy: Podpis ředitele školy: Mgr.A.Mikolášová. Změny: A Školní řád Č.j. Účinnost: 1.9.2008 ŠKOLA Spisový znak: 2-1 ZŠ a MŠ Dolní Habartice Skartační znak: A5 Razítko školy: Počet stran: 20 Podpis ředitele školy: Mgr.A.Mikolášová Školní řád Změny: Číslo Datum Strana Účinnost

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Školní řád

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Školní řád ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Školní řád Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE. Školní řád základní školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE. Školní řád základní školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha - západ tel: 311 670 678 www.zs-nucice.cz info@zs-nucice.cz Odsouhlasen školskou radou dne: 28. 8. 2012 Projednáván v pedagogické radě dne: 27. 8. 2012

Více

Školní řád Provozovatelem školy Provoz školy je od 6.15 do 16.00 hodin Děti se do MŠ přijímají zejména od 6.15 do 8.

Školní řád Provozovatelem školy Provoz školy je od 6.15 do 16.00 hodin Děti se do MŠ přijímají zejména od 6.15 do 8. Školní řád 1. Provozovatelem školy je Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav (příspěvková org.), zřizovatelem je Obec Kněžmost. Mateřská škola má tři třídy. 2. Provoz školy je

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školním klubu

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Název školy: Základní škola Postřelmov, okres Šumperk, příspěvková organizace Adresa: Postřelmov, Školní 290, PSČ 789 69 IČO: 70984441

Více

Školní řád ZŠ Bratří Čapků, Úpice

Školní řád ZŠ Bratří Čapků, Úpice Školní řád ZŠ Bratří Čapků, Úpice ŠKOLNÍ ŘÁD Článek 1. časový plán denního provozu : 1) Budova školy se otevírá v 6.30 pro potřeby družiny, v 7.15 pro ostatní žáky. V jinou dobu v rozmezí od 6.30 do 7.15

Více

Vnit ní ád domova mládeže

Vnit ní ád domova mládeže St ední pr myslová škola kamenická a socha ská v Ho icích, Husova 675 I. Základní ustanovení Vnit ní ád domova mládeže Domov mládeže ( dále jen DM ) je školské za ízení, které zabezpe uje žák m st edních

Více

Gymnázium Rájec-Jestřebí, o. p. s. Komenského 240, 679 02 Rájec-Jestřebí

Gymnázium Rájec-Jestřebí, o. p. s. Komenského 240, 679 02 Rájec-Jestřebí Gymnázium Rájec-Jestřebí, o. p. s. Komenského 240, 679 02 Rájec-Jestřebí Školní řád Tento řád vydává ředitel Gymnázia Rájec-Jestřebí, o. p. s. dle 30 zákona č. 561/2004 Zákon o předškolním, základním,

Více

Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace, Fr. Šrámka 1350, 41502 Teplice ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace, Fr. Šrámka 1350, 41502 Teplice ŠKOLNÍ ŘÁD Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace, Fr. Šrámka 1350, 41502 Teplice ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASKOV, OKRES FRÝDEK MÍSTEK PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 739 21 PASKOV, KIRILOVOVA 330 ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Paskov

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASKOV, OKRES FRÝDEK MÍSTEK PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 739 21 PASKOV, KIRILOVOVA 330 ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Paskov ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASKOV, OKRES FRÝDEK MÍSTEK PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 739 21 PASKOV, KIRILOVOVA 330 ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Paskov V Paskově 19. 1. 2015 1 ŠKOLNÍ ŘÁD Úmluva o právech dítěte (zkrácené znění)

Více

Příloha č.1 vysvětlení domácího řádu. Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením Smečno

Příloha č.1 vysvětlení domácího řádu. Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením Smečno Příloha č.1 vysvětlení domácího řádu Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením Smečno 1. Úvodní ustanovení Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. školní tělocvičny v Okříškách. Článek II. Rozsah a umístění. Článek III. Využití objektu

PROVOZNÍ ŘÁD. školní tělocvičny v Okříškách. Článek II. Rozsah a umístění. Článek III. Využití objektu PROVOZNÍ ŘÁD školní tělocvičny v Okříškách Článek I. Základní ustanovení Školní tělocvična je součástí Základní školy Okříšky, která je současně provozovatelem a pronajímatelem. stanovuje pravidla pro

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠUMVALD

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠUMVALD Základní škola Šumvald, okres Olomouc, příspěvková organizace Šumvald č. 204, 783 85 Šumvald č.j.: 37/2015 ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠUMVALD Obsah: A Úvod B Školní řád 1 Práva a povinnosti žáků a zákonných

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Havířov Město Žákovská 1/1006 okres Karviná ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PROVOZNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr. Helena Klimšová, ŘŠ Pedagogická rada projednala dne 30. 8. 2013 Účinnost ode dne: 1. 9. 2013

Více

V Rožnově p. R. dne 16. dubna 2007. Směrnice č.3. k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve škole

V Rožnově p. R. dne 16. dubna 2007. Směrnice č.3. k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve škole Základní škola Rožnov pod Radhoštěm, 5. května 1700, okres Vsetín, příspěvková organizace 5. května 1700, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm V Rožnově p. R. dne 16. dubna 2007 Směrnice č.3 k zajištění bezpečnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí příspěvková organizace se sídlem v Cotkytli ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 3. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Č. j. 77/2012 Vypracoval: Mgr. Hana Beránková,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní umělecké školy Vodňany, nám. Svobody 14

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní umělecké školy Vodňany, nám. Svobody 14 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní umělecké školy Vodňany, nám. Svobody 14 Údaje o zařízení: Adresa školy: Základní umělecká škola nám. Svobody 14, 389 01 Vodňany Telefon/fax: 383383105 IČO: 70835560 Ředitelka:

Více

Kontakty a provoz ŠD Vychovatelky Úplata za ŠD a vnitřní řád ŠVP, akce a zájmové útvary ŠD. Informace o provozu školní druţiny ve školním roce 2009/10

Kontakty a provoz ŠD Vychovatelky Úplata za ŠD a vnitřní řád ŠVP, akce a zájmové útvary ŠD. Informace o provozu školní druţiny ve školním roce 2009/10 Vítáme Vás do školní druţiny při ZŠ Pohůrecká Informace o ŠD: Kontakty a provoz ŠD Vychovatelky Úplata za ŠD a vnitřní řád ŠVP, akce a zájmové útvary ŠD Informace o provozu školní druţiny ve školním roce

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ŠKOLNÍ ŘÁD KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola T. G. Masaryka, Rodkovského 2, Blansko ŠKOLNÍ ŘÁD KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 1.4.2014 Nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2014 ZSTGM/218/2014

Více

Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 2 školní řád SSZŠ-216-2015

Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 2 školní řád SSZŠ-216-2015 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 2 školní řád Čj.: SSZŠ-216-2015 Vypracoval:. Mgr. Pavel Škramlík, ředitel školy Schválil: Mgr.

Více