2 / český časopis. č č h. historický / C Z E C H R E V I E W

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2 / 2 0 1 3. český časopis. č č h. historický 1 1 1 / 2 0 1 3 C Z E C H 1 8 9 5 R E V I E W"

Transkript

1 2 / 2013 český časopis č č h historický 2 / R O Č N Í K T H E / C Z E C H Z A L O Ž E N H I S T O R I C A L R E V I E W

2 ČESKÝ ČASOPIS HISTORICKÝ / THE CZECH HISTORICAL REVIEW Redakce Vedoucí redaktoři / Editors-in-chief: Jaroslav PÁNEK Jiří PEŠEK Výkonná redaktorka / Managing Editor: Magdaléna Pokorná Vědecká rada / Scientific Board: Zdeněk Beneš, Václav Bůžek, Milan Hlavačka, Tomáš Knoz, Robert Kvaček, Jiří Lach, Václav Ledvinka, Jiří Malíř, Svatava Raková, Eva Semotanová, Petr Sommer, Petr Svobodný, Petr Vorel, Jiří Vykoukal, Josef Žemlička s redakčním kruhem / with Editorial Board: Josef Harna, Ivan Hlaváček, Zdeněk Hojda, Miroslav Hroch, Jan Křen, Milan Myška, Milan Otáhal, Josef Petráň, Ivan Šedivý, Josef Válka Mezinárodní vědecká rada / International Scientific Board: Detlef Brandes (Düsseldorf), Stanisław Bylina (Warszawa), Alessandro Catalano (Padova), Robert J. W. Evans (Oxford), Henryk Gmiterek (Lublin), Dušan Kováč (Bratislava), Antoine Marès (Paris), Ralph Melville (Mainz), Nicolette Mout (Leiden), Thomas Winkelbauer (Wien) Vydává Historický ústav AV ČR, v. v. i. / Published by the Institute of History, Prague Adresa / Address: Prosecká 76, Praha 9 Nový Prosek Tel.: /241 ERIH European Reference Index for the Humanities (Category A; International-1) http: //hsozkult.geschichte.huberlin.de/zeitschriften ČČH vychází čtvrtletně / ČČH is published quarterly ISSN OBSAH / CONTENTS STUDIE A MATERIÁLY / STUDIES AND ARTICLES KVAČEK Robert, Atentát na Reinharda Heydricha v souvislostech s (The Assassination of Reinhard Heydrich and its Connections) HRBEK Jiří, Stavovství, absolutismus a osvícenství v díle Rudolfa Vierhause. Význam německého historika nejen pro dějiny raného novověku s (The Estates, the Age of Absolutism and the Enlightenment in the Work of Rudolf Vierhaus. The significance of this German historian yet not merely for the history of the Early Modern Age) CERMAN Ivo, Lidská práva v rakouském osvícenství. Wolff, Martini a Windischgrätz s (Human rights in the Austrian Enlightenment. Wolff, Martini and Windischgrätz) EMLER David, Využívání paměti v projevech francouzských prezidentů Chiraka a Sarkozyho s (Uses of Memory in the Political Statements of the French Presidents Chirac and Sarkozy) DISKUSE / DISCUSSION KREUZ Petr, Polemika ad: David Zbíral, Současné bádání o středověké inkvizici. Stav, směřování, perspektivy. Český časopis historický 110, 2012, s s

3 111/2013 Český časopis historický Číslo 2 S T U D I E A M AT E R I Á LY Atentát na Reinharda Heydricha v souvislostech * R O B E R T K VA Č E K Každodenním plebiscitem nazvali koncem 19. století národ ti, kteří přemýš - leli o jeho smyslu a ceně. Už jim nebyl hodnotou sám o sobě, jako těm, kdo v obrozeneckém čase vyvolávali český národ v život. Jeho určení a vyhranění se buditelům jevilo historickým činem. Pak už pouhé svébytné bytí nemohlo dostačovat. Zdálo se být nepochybnou jistotou, která nepotřebuje utvrzovat. Snahou teď bylo včlenit národ dělně a vlastním vkladem do evropského vývoje, do pohybu světa. Národní společenství se měřilo tvorbou, dovedností, vzděláním, hodnotou myšlenek, velikostí díla. Zápas o jeho pouhou existenci jako by patřil v podobě hrdé vzpomínky jen do školních lavic. Toto sebevědomí zasáhla světová válka. Všeněmecká střední Evropa jako válečný cíl Německé říše hrozila zastavit rozvoj českého národa, ba problematizovala jeho budoucnost. Především by ukončila jeho státoprávní úsilí a pak, po svém, přetvořila jeho prostor. Zůstalo jen u nebezpečí, které zmizelo s válečnou porážkou německého císařství. Ta spolu s pádem habsburské ROBERT KVAČEK: The Assassination of Reinhard Heydrich and its Connections This address, The Heydrich Era and Czech Society, was presented to the XVIII th General Assembly of the Learned Society of the Czech Republic in the Carolinum, the Great Hall of Charles University, on the 14 th May It encapsulated a brief synopsis of the author s life-long research into the issues of Czech society during the Protectorate of Bohemia and Moravia. Key words: Czech nation, Protectorate of Bohemia and Moravia, Reinhard Heydrich, World War II Č Č H / R O B E R T K V A Č E K

4 monarchie představovala nezbytnou podmínku pro vznik československého státu. Mírový čas se zase vracel k úvahám o tvořivém smyslu existence národa, o potřebě jej zevnitř přetvářet a dát mu novou sociální skladbu, o nutnosti formulovat a nalézat nový vztah k jiným národům a národnostem. Myšlenky a činy se sice rozrůzňovaly, spojovalo je však to, že národní bytí měly za jisté. A pak byla tato existence najednou ohrožena smrtelně, k samým základům. Nacismus chtěl český národ vyhladit z dějin i ze života. Nemohl to provést hned po březnu 1939, kdy se zmocnil českých zemí. Po vítězném válečném tažení by však nezaváhal. Čechům předložíme směnku po válce!, ujistil Hitler svého hlavního muže v okupované Praze K. H. Franka. I v protektorátem spoutaných českých zemích museli ale nacisté brát nejdříve ohled na potřeby války a na to, že společnost určená k podrobení a k zániku byla vyspělá, ve všech oblastech rozsáhle rozvinutá. Chtěli načas využít její výkonnosti. Aspoň navenek měl mít život v protektorátu zdání normálnosti. Plány na zničení národa se chystaly v přísném utajení. Ale pracovalo se na nich. Črtaly se jejich různé varianty vyvstávající však ze stejného základu. Takto zněl v tajném spise ze srpna 1940: Každá úvaha o budoucím uspořádání Čech a Moravy musí vycházet z cíle, který je třeba pro tento prostor z hlediska státní a národnostní politiky stanovit. Z hlediska národnostní politiky zaplnění tohoto prostoru německými lidmi. Z hlediska státní politiky úplné začlenění do Velkoněmecké říše. Myšlenka poněmčení a vyřízení české pakáže se zpřítomnila, když se Říše blížila ke svému válečnému vítězství na ruském východě. Už bylo na podzim 1941 nedaleko, pak docela blízko, vojáci z jednoho oddílu dokonce na chvilku zahlédli věže moskevského Kremlu. Zdály se přicházet dny na vrcholu moci. Byl čas spustit naplno holocaust a také se chystat na konečné řešení s Čechy. Jevilo se to o to naléhavější, že v českomoravském protektorátu Říše o sobě dával více vědět odboj, hlavní znesnadňovatel Endlösungu i současného proválečného využívání české společnosti a jejích, byť už jen dočasných zemí. Okupační moc překvapovalo, že odboj je tak činný, ač průběh války mu oporu neposkytoval. Patřilo k jeho zvláštnostem, že se zatím neřídil úplně válečným chodem. Nepovstal ostatně z přímého válečného boje, jako pak všechny evropské rezistence, utvářel svá první uskupení ještě v mírovém, byť už mírově podivném čase. Česká * Tento text je stručnou souhrnnou bilancí celoživotního výzkumu prof. R. Kvačka. Byl přednesen na XVIII. valném shromáždění Učené společnosti České republiky v Karolinu dne 14. května Zde jej publikujeme v upravené verzi. Redakce R O B E R T K V A Č E K 270

5 společnost také neměla zkušenosti s ilegalitou, oživovala zprvu tradice protestů a demonstrací. Odboj byl vlastně novou podobou společenské činnosti, jíž se její aktéři teprve učili. Protivník také nový a zprvu zcela neznámý volil různé podoby boje. Poznával, že se utkává s národní elitou, chtěl od ní většinu společnosti oddělit. Zdání životní normality mělo obyvatelstvu naznačovat, že o svém osudu v Říši rozhodne samo. I proto ale nejen z toho důvodu byl do čela protektorátu vybrán Konstantin von Neurath, měl oslovit a získávat české konzervativní kruhy. Odtud v prvních letech jistá shovívavost k české protektorátní reprezentaci a její personální skladbě, i k její politice zadržování, retardace, která se snažila mírnit brutální a zvlášť citelné okupační zásahy. Nemohla být obranou proti budoucímu českému údělu, tuto vlastnost získávala až proměnou v odboj spojený s válečnou protiněmeckou koalicí a pak se s jejími osobnostmi zacházelo nelítostně. Válka jak nepřirozené, jak pochopitelné byla nadějí české spo - lečnosti, že říšský protektorát je jen dočasnost, a ta bude ještě nedlouhá. Protektorátní situace pomohla společnosti k jistému sjednocení, v pomnichovském nečase ji rozpoltily z bolesti a hněvu vytrysklé spodní proudy, které jí chtěly dát podivné názorové vyznání a směrovat ji pryč z demokracie a liberálního fundamentu. Naděje může být lék na bolesti a strázně. České naděje spojené s vítěznou protihitlerovskou válkou dostávaly rány, ale nevytrácely se, oživovaly dokonce v údobích krajně nepříznivých. Okupační moc je zaznamenávala zesílením projevů odporu i odboje. Tak tomu bylo i poté, co se novodobý Barbarossa rozjel na ukrajinský, běloruský, ruský východ. Jako by v české neveřejné veřejnosti znovu ožilo vyprchalé rusofilství i novoslovanství, hlavně však zapůsobil vznik britsko-sovětské koalice, která už měla materiální podporu Spojených států. Zanedlouho japonští maršálové Jamamotové vtáhnou Ameriku do války přímo a Hitler je v tom zbrkle podpoří. V Praze v okruhu kolem státního tajemníka K. H. Franka a v Berlíně Hitler, Himmler, Bormann usoudili, že v protektorátu je třeba dát ostře najevo, kdo v něm vládne a k čemu vlastně je. Neurath nebyl teď shledán dostatečně rozhodným, a proto byl odeslán na ozdravnou penzi na statek v Leinfelderhofu a zaměněn Reinhardem Heydrichem. Proč právě jím? Literatura si odpověď komplikuje tázáním, zda přesun do Prahy nebyl kariérním poklesem vyvolaným zápasem o mocenské postavení v Říši. Heydrich naopak povýšil, rozmnožil své funkce a to dokonce o politický úřad a utvrdil také politickou sílu SS. Nekonkuroval jejich vůdci Himmlerovi, nemohl ho přeskočit, ani vyzvat na šermířský souboj, jen si u něho a u Hitlera utvrdil své vysoké hodnocení. Přinesl s sebou na pražský Hrad tam se na několik měsíců s rodinou ubytoval plno rozsudků smrti a stanné právo a rozsev strachu. Jen Němci v českých zemích, žilo jich tu Č Č H / R O B E R T K V A Č E K

6 na 300 tisíc, ho, podle zpráv okupačních úřadů, uvítali, aspoň, tak se psalo, se teď proti Čechům co nejostřeji zakročí. Téma Češi i budoucí zacházení s nimi se po Heydrichově nástupu v Praze stalo častým námětem porad a rozhovorů ve vysokých nacistických kruzích. Hitler se o Češích několikrát vyjadřoval v hovorech kolem stolu, které za pozdních večerů a nocí vedl ve svém rastenburském hlavním stanu. Bývaly to kratší i delší monology samouka, který měl špatného učitele. Prozřetelnost z nás udělala nepřátele, tvrdil Hitler o vztazích mezi Němci a Čechy 23. ledna Krátce řečeno, Češi představují cizí těleso uprostřed německého společenství. Pro oba zde není místo. Jeden musí zmizet. Už dříve tak hovořil o Benešovi 26. září 1938 v útočném protičeskoslovenském projevu v berlínském Sportovním paláci. Boj s Československem označil i za zápas proti jeho prezidentovi už ho vyháněl z Evropy, pro oba tu prý nebylo místo. Z vídeňského mládí si Hitler odnesl obraz Čechů jako zdatných (nenáviděl je za to, sám ztroskotanec), nacionálně založených a nebezpečných, protože pilných. Pokud se ohnou, tak jen na čas třeba počítat s tím, že se zase napřímí. Ostatně právě to považoval odboj za jeden ze svých úkolů učil chodit zpříma. Sám Heydrich hned své spolupracovníky a další funkcionáře ujistil, že tento prostor se jednou musí stát německým a že Čech tu vlastně už teď nemá co pohledávat. Dočasně držen tu měl být jen v zájmu německé války; co se po ní stane s českou pakáží, na to Heydrich myslel už zcela konkrétně a dělal pro to první rozsáhlá opatření. Patřilo mezi ně i zlomení odboje. Stroze řečeno Heydrich přišel český národ jako národ zabít. Ve své protektorátní politice uplatňoval prý Heydrich vedle biče, tedy popravčích čet, šibenic a koncentráků, i cukr, tak se aspoň občas píše a ještě rozvětveněji traduje. Cigaretové a tukové námluvy určitých dělnických skupin se sice objevily, ale střízlivá historická analýza cukr nenašla, naopak zjistila další pokles životní úrovně. Ani protiodbojové údery nepřinesly očekávané, aspoň tak to cítil i sám Heydrich: i proto, že také strach má své meze. Chystal se zřejmě zase zesílit bič, Říše připravovala letní ruskou ofenzívu, která měla zahladit hluboké rány ze zimy. Na východě to byla jiná válka než jinde, žádala neobyčejně sil. Protektorát měl k nim přispět více než dosud. Heydrich se o to už nepostaral. Kdo rozhodl o jeho atentátním odstranění? I podivné odpovědi vyvolával v době zkřivujících ideologických půtek tento otazník. Prý byla ve hře ochrana Heydrichova zpravodajského soka admirála Canarise napojeného na Západ (došlo tu k záměně Canarise za jeho zástupce plk. Ostera působícího na dvě strany), i takový hrůzný výmysl se objevil, že očekávané následky Heydrichova konce měly vyřídit komunistický odboj. Otázka byla R O B E R T K V A Č E K 272

7 a dosud ještě bývá živena příznačně českými spory, zda Heydrich stál za oběti, které způsobilo německé běsnění po atentátu. Útok na Heydricha byl především součástí války a jako válečný čin by měl být posuzován. Měl zároveň podstatné československé motivy. Rozhodnuto o něm bylo v exilovém Londýně, v souzvuku s odpovědnými britskými místy. Českoslovenští vojáci trestali i kata svých generálských druhů popravovaných hned po Heydrichově pražském nástupu. Zároveň naplňovali mezinárodněpolitickou potřebu odboje, pociťovanou především jeho zahraniční částí. Prezident Beneš se obával, že vševyčerpávající válka může skončit podivným příměřím a ještě podivnějším mírem: drôle de paix by mohl ponechat české země v nějakém svazku s Německem. Vytvářely se proto argumenty o průkazné jednoznačnosti živé československé státní ideje. Měla na Západě ještě dost protivníků, a vlivných, zvláště těch, kteří se před lety postarali o mnichovský díl appeasementu a odmítali usvědčení z diplomaticko-politické krátkozrakosti. Už francouzští politikové typu premiéra Daladiera a ministra zahraničí Bonneta nebyli ochotni podepřít vládní reprezentaci československého zahraničního odboje. Svým myšlením a chováním byli i po prohlášení války Německu ještě příliš spojeni s rok starým mnichovským výrokem, který se ukázal být také francouzským debaklem. Vinu za něj chtěli z nemalé části převést na hlavní oběť, Československo, jež bylo donedávna jejich nejpevnějším spojencem. Bylo to nemorální, neprozíravé, ale odpovídalo to politice, která pak vedla k francouzské décadence. Na britském ministerstvu zahraničí měli v prvním období války ještě rozhodné slovo úředníci spojení s chamberlainovskými projekty a představami v mezinárodní politice. Čes - koslovenská zahraniční vláda nebyla v oblibě, dočkala se na delší dobu jen prozatímního uznání. Její ministr zahraničí Masaryk se ptal se smutným sarkasmem, zda českoslovenští letci padlí v bitvě o Británii jsou také jen mrtví prozatímně. O zpravodajské síle domácího českého odboje se samozřejmě šířeji nevědělo, zjevný čin se jevil žádoucí. A tak pod koly Heyd - richova auta vybuchla 27. května 1942 bomba. Nevelká bomba, ale stačila. Hodil ji voják Kubiš, jeho druhu, vojákovi Gabčíkovi se zasekla zbraň. Gestapo později zjistilo, že o připravovaném atentátu vědělo něco přes deset osob a pár desítek dalších znalo úkryt parašutistů. Byla to hrstka i akce to samozřejmě vyžadovala ale duchem, vírou, odvahou mohutná hrstka. Nacisté se pokoušeli zjistit, proč nikdo z této hrstky neučinil oznámení, řečeno s jejich dokumentem. Zatčení vesměs náležejí k nejvyspělejším českým kruhům, psalo se v jedné německé zprávě. Často je slyšet, jak říkají: Jsme hrdi na to, že můžeme takto zemřít pro svůj národ. Zemřely jich ještě stovky. Také lidé z Lidic, takoví, z jejichž práce se zachovává lidský rod. Zabité muže museli pohřbít vězňové z Terezína. Hleděli Č Č H / R O B E R T K V A Č E K

8 jako poslední do tváře mrtvých. Syn se držel křečovitě svého otce. Mnohým zůstal v obličeji vzdorný výraz. Farářovi zrudla bílá hlava krví. Někdo si ve chvíli smrti ponechal brýle. Ležel tu také malý bílý pes. Nedokázali ho zabít u jeho boudy, neodtrhli ho od pána. Zastřelili je spolu. Za dva týdny umírali lidé z chudých Ležáků, z jejich devíti domků. Při honu na ně jeden muž chyběl, Jan Skalický. Večer po práci našel pobořené stavení. Šel hledat šestnáctiletou dceru Helenku. Byla v pardubickém Zámečku zastřelena jako první. Provinili se tím, že byli Češi. Heydrich chtěl přece český národ zabít. Národ ho za to zabil. Výběr z pramenů a literatury Boris ČELOVSKÝ, So oder so. Řešení české otázky podle německých dokumentů , Ostrava Jaroslava ELIÁŠOVÁ Tomáš PASÁK, Heydrich do Prahy Eliáš do vězení, Praha Adolf HITLER, Monology ve Vůdcově hlavním stanu, Praha Chtěli nás vyhubit. Edice dokumentů, Praha Josef Pfitzner a protektorátní Praha v letech Sv. 2. Měsíční zprávy Josefa Pfitznera. Ed. Vojtěch ŠUSTEK, Praha Henry PICKER, Hitlerovy rozhovory u kulatého stolu, Frýdek-Místek Od Neuratha k Heydrichovi. Na rozhraní okupační politiky hitlerovského Německa v Protektorátu Čechy a Morava. Eds. Miroslav KÁRNÝ Jaroslava MILOTOVÁ, Sborník archivních prací 39, 1989, s Detlef BRANDES, Češi pod německým protektorátem. Okupační politika, kolaborace a odboj , Praha Michal BURIAN Aleš KNÍŽEK Jiří RAJLICH Eduard STEHLÍK, Atentát. Operace Antropoid , Praha Jaroslav ČVANČARA, Heydrich, Praha Günther DESCHNER, Reinhard Heydrich. Architekt totální moci, Praha Jan GEBHART Jan KUKLÍK, Velké dějiny zemí Koruny české, Sv. XV.b, , Praha-Litomyšl Hellmut G. HAASIS, Smrt v Praze. Atentát na Reinharda Heydricha, Praha Zdeněk JELÍNEK, Operace Silver A, Praha Petr NĚMEC, Český národ a nacistická teorie germanizace prostoru, Český časopis historický 88, 1990, s Tomáš PASÁK, Pod ochranou říše, Praha Eduard STEHLÍK, Lidice. Příběh české vsi, Praha Jan Boris UHLÍŘ, Ve stínu říšské orlice. Protektorát Čechy a Morava, odboj a kolaborace, Praha R O B E R T K V A Č E K 274

9 The Assassination of Reinhard Heydrich and its Connections R O B E RT K VA Č E K Czech society, the main creator of the Czechoslovak state, was threatened in its very existence by the intentions of Nazi Germany to conquer fully the Czech Lands. The Reich prepared their Germanization to which it had laid the foundations through the establishment of a temporary Protectorate of Bohemia and Moravia. It strengthened and expanded them when the Acting Reich Protector Reinhard Heydrich became the Head of the Protectorate. He attempted to suppress the main rival of Germanization the Czech resistance through bloody repressions and political interventions. He became its victim when attacked by a resistance section from abroad. The assassination was at the same time a part of the war against the Nazi Reich and it should be viewed accordingly. Its plan was conceived by a Czechoslovak military and political exile group in London, and also with the full co-operation of the relevant British authorities. Several domestic resistance groupings, for whom the primary motivation was their Czech patriotism participated in its realization. The successful assassination directed at the all-powerful Heydrich strengthened the international efforts of Czechoslovak resistance to enforce the post-war restoration of the Czechoslovak state. Translated by Alena Linhartová Č Č H / R O B E R T K V A Č E K

10 111/2013 Český časopis historický Číslo 2 S T U D I E A M AT E R I Á LY Stavovství, absolutismus a osvícenství v díle Rudolfa Vierhause. Význam německého historika nejen pro dějiny raného novověku J I Ř Í H R B E K Třináctého listopadu roku 2011 se vědecký svět rozloučil s jedním z nejvýznamnějších německých historiků, s dlouholetým ředitelem Historického institutu Maxe Plancka (Max-Planck-Institut für Geschichte) Rudolfem Vierhausem. Při množství nekrologů, 1 které reagovaly na Vierhausův odchod, není úkolem tohoto článku popisovat peripetie jeho profesního vzestupu a životní mety, jichž dosáhl. Spíše bych se chtěl zaměřit na vědecký odkaz velkého historika, na inspiraci, kterou zanechal svým pokračovatelům. JIŘÍ HRBEK: The Estates, the Age of Absolutism and the Enlightenment in the Work of Rudolf Vierhaus. The significance of this German historian yet not merely for the history of the Early Modern Age The study is devoted to the work of Rudolf Vierhaus, which may be divided into four fundamental parts reflecting his historiographical interest (Leopold von Ranke); his theoretical-philosophical interest (history of concepts and ideas), thereafter his interest in modern history (the issue of of a particular German path to modernity, the questions of Nazism and its roots) and primarily the Enlightenment as a cultural-historical process with its distinctive political and social connotations. Key words: German historiography, the Age of Absolutism, the Enlightenment, the history of historiography, the Estates, 18th century s t u d i e A M A t e R i Á L Y 276

11 Vierhausovo dílo můžeme rozdělit do čtyř skupin: obsahem první, nejstarší vrstvy, je pohled na historiografii 19. století, především pak na Leopolda von Rankeho, jemuž věnoval svou münsterskou disertaci, 2 a Alexise de Tocquevilla jako jeho metodologického soupeře. 3 Druhou oblastí, která organicky navazovala na Vierhausovy rané práce, se stala historie 20. století, především pak nutnost vyrovnat se s obdobím nacismu a s tzv. specifickou německou cestou dějinami. Právě o ní, její (ne)existenci a dopadech na tehdejší (západo)německou společnost diskutoval v šedesátých letech 20. století jako profesor ruhrské univerzity v Bochumi. 4 Odmítal představu zakladatele filozofické antropologie Helmutha Plessnera, který viděl stručně řečeno důvod druhé světové války v opožděném vzniku německého národa, k němuž mělo dojít až v reakci na osvícenský univerzalismus. Vierhaus nepochyboval o národním rozměru německého osvícenství a místo protikladu k nacionalismu 19. století pozoroval kontinuitu historického vývoje: žádná zvláštní cesta dějinami s katastrofickým koncem (katastrophischer Sonderweg) podle něj neexistovala. Hledání příčin katastrofy však zůstává výsadně historickou záležitostí a sama historie tím sleduje významné společenské zadání. Stává se tak nutnou formou sebereflexe, není bádáním pro bádání samotné, ale funguje ve společnosti jako nástroj vnitřní katarze. Vierhaus přitom ke svým analýzám, mezi nimiž vyniká článek o filozofických základech vůdcovského principu z roku 1964, 5 využil plně své filozofické školení. Výsledkem byly texty, které dodnes patří ke klasickým 1 Za všechny například Jan KŘEN Jiří PEŠEK Miloš ŘEZNÍK, Rudolf Vierhaus ( ), ČČH 110, 2012, s ; Hans-Kristof KRAUS, Nekrolog Rudolf Vierhaus, Historische Zeitschrift (dále HZ) 294, 2012, s ; Patrick BAHNERS, Im Dienst der Gerechtigkeit. Zum Tod des Historikers Rudolf Vierhaus, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 18. November 2011, Nummer 269, s. 35; Bernd FAULENBACH, Rudolf Vierhaus , - schichtswissenschaft/nachruf_rudolf%20vierhaus.pdf, stav k Vierhausův život asi nejpodrobněji vylíčil Hans Erich BÖDEKER, Laudatio auf Rudolf Vierhaus, in: Benigna von Krusenstjern (ed.), Schriftenverzeichnis Rudolf Vierhaus, Göttingen 1992, s Rudolf VIERHAUS, Ranke und die soziale Welt, Münster Dizertaci obhájil roku Srov. TÝŽ, Conservatism, in: Philip B. Wiener (ed.), Dictionnary of the History of Ideas, New York Česky: Konzervatismus, Revue Prostor 16, červen 1991, s TÝŽ, Die Ideologie eines deutschen Weges der politischen und sozialen Entwicklung, in: Rudolf von Thadden (ed.), Die Krise des Liberalismus zwischen den Weltkriegen, Göttingen 1978, s TÝŽ, Faschistisches Führertum. Ein Beitrag zur Phänomenologie des europäischen Faschismus, HZ 198, 1964, s Č Č H / J i Ř Í H R B e K

12 v oblasti dějin idejí a politické filozofie. 6 Kromě teorie vůdcovského principu se však zabýval i dalšími problémy, jejichž společným jmenovatelem byl popis mechanismů, s jejichž pomocí pronikali nacisté do jednotlivých společenských oblastí, např. zničení německé historiografie založené kdysi Rankem. Dějiny jako součást kritické reflexe sebe sama potom přivedly Vierhause také k tématu vztahu mezi německou a židovskou populací. O tom, jak moc chápal propojení mezi vědou a vyučováním, tedy praktickým na - plněním vědeckého poslání, svědčí několik článků právě o didaktice dějepisu 7 i reformě vysokoškolského studia. 8 Kontakt mezi vědeckou obcí a širokou veřejností potom považoval za zásadní nejen vzhledem k legitimizaci historie, ale především vzhledem ke zdravému vývoji společnosti. Aktuální politické dění nutilo Vierhause reagovat na stále nové výzvy a on se aktivně účastnil řešení mnohdy velmi obtížných problémů, které byly kladeny před historickou obec, jež měla v souladu s jeho přesvědčením přinést společnosti tolik potřebnou katarzi a zmírnit tenze v současnosti. Pro podobnou terapeutickou činnost historické vědy, jež má za úkol mírnit deformace vztahů mezi jedinci i národy, užíval termín historizace, pocházející od Martina Broszata. Tato metoda, která se týkala především nejnovějších dějin, 9 spočívala v odhalení a vysvětlení kořenů historických nespravedlností, které by mělo vést k pochopení mezi kdysi znesvářenými stranami akporozumění stanovisku druhého. 10 Schopnost přijmout pozici druhého 6 Kromě výše zmíněného textu také TÝŽ, Die politische Mitte in der Weimarer Repub - lik, Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 15, 1964, s Z množství článků alespoň ty nejzásadnější: Die Krise des historischen Bewußtseins und die Funktionskrise in der geschichtlichen Wissenschaften, in: Walter Müller-Sei - del (ed.), Historizität in Sprach- und Literaturwissenschaft, München 1974, s ; Zur Lage der historischen Forschung in der Bundesrepublik Deutschland, in: Jahrbuch der historischen Forschung 1974, Stuttgart 1974, s ; Geschichtsforschung und Didaktik der Geschichte. Didaktische Implikationen der Forschung Forschungsbezug der Didaktik, in: Erich Kosthorst (ed.), Geschichtswissenschaft. Didaktik Forschung Theorie, Göttingen 1977, s Rudolf VIERHAUS, Gedanken zum Geschichte und Sozialwissenschaft, in: Peter Böhring (ed.), Geschichte und Sozialwissenschaft. Ihr Verhältnis im Lehrangebot der Universität und Schule, Göttingen 1972, s Vierhausovy stati k novějším dějinám byly vydány souhrnně v knize Vergangenheit als Geschichte. Studien zum 19. und 20. Jahrhundert, Göttingen Srov. také recen - zi na tuto knihu stav k Zejména texty Historisierung als Gegenwartsbewältigung. Das deutsch-tschechi - sche Verhältnis , in: Jörg K. Hoensch Stanislav Biman Ľubomír Lipták (edd.), Judenemanzipation Antisemitismus Verfolgung in Deutschland, Österreich-Ungarn, den Böhmischen Ländern und in der Slowakei, Essen 1999, s ; J i Ř Í H R B e K 278

13 chápal Vierhaus jako dlouhodobý a bolestný proces, v němž se musí každý člověk smířit s upozaděním vlastní, mnohdy traumatizující vzpomínky. Také v tomto momentě se Vierhaus vracel k Rankemu jako k vědci, který vždy prosazoval objektivizující charakter dějin. 11 Na rozdíl od pozitivismu 19. století však Vierhaus nechápal dějiny jako něco daného, ale jako výzkumný úkol vycházející z otázek, které jim klade tázající se subjekt vědce. Nastoupit cestu vyrovnání se s minulostí tedy znamená zbavit historické aktéry nadpozemské aureoly podobně, jako se snažil Broszat oddémonizovat holokaust. Vierhaus použil podobnou metodu několikrát, nejnověji na přelomu osmdesátých a devadesátých let 20. století, kdy se otevřela s plnou naléhavostí problematika vztahů mezi Němci a jejich sousedy. Nejen na teoretické, ale i na praktické rovině navazoval také vědecké a institucionální kontakty s kolegy v Československu, které ještě nedlouho předtím oddělovala železná opona. Jeho působení v československo-německé (popř. v česko- a slovensko-německé) komisi historiků opět odpovídalo jeho celoživotnímu přesvědčení o funkci dějepisectví ve společnosti. 12 Podobně se angažoval i při integraci západo- a východoněmecké historické vědy, při nalézání společného jazyka po letech nuceného rozdělení. 13 Aktuální potřeba vzniklá s pádem komunismu tak definovala třetí stěžejní oblast jeho profesionálního zájmu. vydáno také ve slovenské mutaci jako Historizácia ako zvládnutie súčasnosti. Nemecko-český vzťah , in: Emancipácia Židov antisemitizmus prenásledovanie v Nemecku, Rakúsko-Uhorsku, v českých zemiach a na Slovensku, s Prvním společným sborníkem z konference československo-německé komise historiků, která se konala roku 1991, byl poměrně útlý svazek Hans MOMMSEN Jiří KO- ŘALKA (edd.), Ungleiche Nachbarn: Demokratische und nationale Emanzipation bei Deutschen, Tschechen und Slowaken ( ), Essen Rudolf Vierhaus ho opatřil předmluvou spolu s Janem Křenem. 11 Zejména Rudolf VIERHAUS, Rankes Begriff der historischen Objektivität, in: Reinhard Koselleck Wolfgang J. Mommsen Jörn Rüsen (edd.), Objektivität und Parteilichkeit in der Geschichtswissenschaft, München 1977, s ; TÝŽ, Leopold von Ranke. Geschichtsschreibung zwischen Wissenschaft und Kunst, HZ 244, 1987, s Jeden ze základních textů vzešlých z činnosti této komise byl mnohokrát vydaný a sloužil jako důležité východisko také pro politické debaty. Srov. text komise vydaný v češtině jako Konfliktní společenství katastrofa uvolnění. Náčrt výkladu česko-německých dějin od 19. století, Soudobé dějiny 3, 1996, s Na genezi tohoto textu vzpomíná Jan Křen v Jan KŘEN Jiří PEŠEK Miloš ŘEZNÍK, Rudolf Vierhaus, zde s Srov. Rudolf VIERHAUS, Die Deutsche Einheit als Problem der deutschen und europäischen Geschichte seit der Französischen Revolution, in: Karl-Ernst Jeismann (ed.), Einheit Freiheit Selbstbestimmung. Die deutsche Frage im historisch-politischen Bewußtsein, Bonn 1987, s Č Č H / J i Ř Í H R B e K

14 *** Čtvrté a hlavní téma, které provázelo Rudolfa Vierhause celým jeho životem počínaje habilitačním spisem, 14 však byly dějiny raného novověku, přesněji řečeno problematika osvícenství. Právě to považoval za konstitutivní období evropských a také německých dějin. Při popisu tohoto fenoménu se bránil přesnějšímu chronologickému vymezení a z řady studií vyplývá, že jeho konec vnímal hluboko v 19. století s jistými přesahy do století následujícího. Vierhausova koncepce se však výrazně liší jak od dlouho autoritativního, konzervativního výkladu osvícenství, který přinesl Karl Otmar von Aretin, 15 tak i od kritické reflexe Theodora W. Adorna, který vidí v osvícenství počátek neblahého vývoje lidské společnosti, jenž vyústil v hrůzy 20. století. 16 Vazba mezi osvícenstvím a pozdějším vývojem není podle Vierhause rozhodně kauzální, jedná se spíše o přelomový čas mezi starou a moderní Evropou, mezi obdobím víry a náboženských bojů na jedné straně a ideologie postavené na konkurenci národních myšlenek na straně druhé. 17 Osvícenská Evropa byla plná kontaktů mezi starým a novým světem, které se objevovaly vedle sebe a veřejně mezi sebou diskutovaly (podobně Koselleckova Gleichzeitigkeit der Ungleichzeitigen 18 ). Vierhaus přitom přiznává, že osvícenců bylo málo a dokonce nedominovali výrazněji ani ve vrstvě učenců. Historiky často opěvované století rozumu ve své většině stálo na starých a jen pomalu se měnících sociálních strukturách a institucích, přičemž řada výdobytků tradičně připisovaných osvícenským snahám měla kořeny zcela mimo tento myšlenkový proud (např. školství v pietismu, správní reformy v učení o státním zájmu, proměny armády v nutnosti ubránit se silnějšímu soupeři) TÝŽ, Deutschland vor der Französischen Revolution Untersuchungen zur deutschen Sozialgeschichte im Zeitalter der Aufklärung, I-IV, habilitace na univerzitě v Münsteru Spis zůstal nevydán. 15 Zejména Karl Otmar von ARETIN, Das Alte Reich , I IV, Stuttgart Česky Theodor W. ADORNO Max HORKHEIMER, Dialektika osvícenství: filozofické fragmenty, Praha Rudolf VIERHAUS, Einleitung, in: týž (ed.), Wissenschaft im Zeitalter der Aufklärung, Göttingen 1985, s Zejména Reinhart KOSELLECK, Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten, Frankfurt am Main Rudolf VIERHAUS, Bemerkungen zur politischen Kultur in Deutschland im 18. Jahrhundert, in: Hans Erich Bödeker Etienne François (edd.), Aufklärung/Lumières und Politik. Zur politischen Kultur der deutschen und französischen Aufklärung, Leipzig 1996, s J i Ř Í H R B e K 280

15 Přesto se právě v 18. století vytváří moderní Evropa, je to nový práh (Schwellenjahrhundert), 20 za nímž se rozprostírá svět industrializace, demokratizace a nacionalizace. Pokud bych měl značně zjednodušeně vyjádřit, co pro Vierhause osvícenství znamenalo, pak to byl určitý způsob myšlení spojující filozofii s každodenním životem a způsob argumentování, jenž dokázal propojit teoretický a praktický rozum. 21 Není tedy pouhou intelektuál - ní hrou či literárním směrem, ale společenským procesem s jasnými reformními dopady. Řada hodnot, které byly vneseny do evropských dějin prostřednictvím vrcholných výkonů osvícenské doby (formulace univerzálních lidských práv, vrozená svoboda, občanská společnost, ochrana majetku, rovnost před zákonem apod.), byla sice v následujících staletích diskreditována nebo korumpována, přesto působí osvícenské výdobytky podle Vierhause dodnes jako úhelné kameny současné evropské civilizace. 22 Vierhaus rovněž upozorňuje na weberovský koncept odkouzlení světa, který umožnil vyniknout naplno destruktivním důsledkům progresivního racio - nalismu ; 23 jinak řečeno: člověk se přestal bát kritizovat a z kritiky vyvozovat konkrétní, často revoluční závěry. 24 Právě v kritice viděl Vierhaus způsob osvícenské komunikace, kritika byla stěžejní náplní osvícenského diskurzu. Poznání jejích pravidel potom znamená nahlédnout do myšlení, do zákoutí uvažování jednotlivých osvícenců. Jejím prostřednictvím však nehovořila mezi sebou žádná uzavřená republika vzdělanců, protože pravým účelem kritiky mělo být vzdělávání publika. Na Lessingově příkladu pak Rudolf Vierhaus doložil, že osvícenci předpokládali vzdělatelnou veřejnost i tam, kde existovalo ve skutečnosti jen publikum zvyklé pasivně přijímat výstupy knížecího absolutismu TÝŽ, Vom Nutzen und Nachteil des Begriffs Frühe Neuzeit. Fragen und Thesen, in: týž (ed.), Frühe Neuzeit Frühe Moderne? Forschungen zur Vielschichtigkeit von Übergangsprozessen, Göttingen 1992, s TÝŽ, Was war Aufklärung, Göttingen 1995, s Vierhaus užíval termín Fernwirkung pro popis tohoto procesu. Tamtéž, s Die destruktiven Konsequenzen des progressistischen Rationalismus. Tamtéž. Nověji také TÝŽ, Säkularisation als Problem der neueren Geschichte, in: Irene Crusius (ed.), Zur Säkularisation geistlicher Institutionen im 16. und im 18./19. Jahrhundert, Göttingen 1996, s Na zásadní význam kritiky pro pochopení argumentační struktury osvícenců upozornil již ve své disertaci Reinhart KOSELLECK, Kritik und Krise. Eine Studie zur Pathogenese der bürgerlichen Welt, Freiburg-München 1959; nověji také Horst MÖL- LER, Vernunft und Kritik. Deutsche Aufklärung im 17. und 18. Jahrhundert, Frankfurt am Main Srov. Rudolf VIERHAUS, Kritikbereitschaft und Konsensverlangen bei deutschen Aufklärern, in: Wolfram Mauser Günter Saße (edd.), Streitkultur. Strategien des Č Č H / J i Ř Í H R B e K

16 Ve zveřejňování kritických postojů prostřednictvím nejrůznějších periodik se teprve v plné míře rozvinul pedagogický duch osvícenství. Kritika tedy není primárně nástroj destrukce, protože jejím účelem je posunout věci k lepšímu, odhalit automaticky přijímaná tvrzení, jejichž původ je zahalen temnotou, navzdory autoritě, kterou díky své letitosti disponují. Stejně jako Kant i Vierhaus viděl zásadní význam kritiky náboženství spojené s novým biblickým výkladem, jehož účelem nebylo křesťanství zesměšnit nebo zničit, ale posunout, zdokonalit. Co však začalo v oblasti náboženství, mělo záhy pokračovat i v jiných oborech. Ať už s odkazem na Lessinga, nebo na Kanta, jehož dílo Rudolf Vierhaus důkladně znal a v mnohých bodech nově interpretoval, vždy akcentoval osvícenskou úctu k důstojnosti ostatních. Skuteční osvícenci se snažili osvítit nejen nevzdělanou společnost, jež přestávala být s pomocí světla rozumu společností mágů, teosofů a šarlatánů a spojila se do jednoty osvícených občanů, ale také osvítit mysl svého názorového protivníka a v polemice s ním také sebe sama. Osvícenská kultura sporu (Streitkultur) sice vytváří společenství konfliktní, ale veskrze produktivní. 26 Pro Vierhause je osvícenství podobně jako pro Kanta procesem emancipace pomocí vzdělání. 27 Nositeli společenských změn totiž byli v německém prostoru vzdělanci (die Gebildeten). Vierhaus věnoval svou vědeckou pozornost nejen jejich jednotlivým osudům, ale také institucionálnímu zázemí, jež vznikalo právě v období 18. století. Velké postavy dějin vzdělanosti od Rankeho přes Leibnize, 28 Goetheho, 29 Schleiermachera, 30 Nico- Überzeugens im Werk Lessings, Tübingen 1993, s , zde s. 81: Das aufgeklärte kritische Publikum, das Lessing gleichsam ins Gespräch zog, wurde von ihm antizipiert, um es dadurch zu erziehen. 26 O tom také Wolfram MAUSER, Streit und Freiheitsfähigkeit. Lessings Beitrag zur Kultur des produktiven Konflikts, tamtéž, s Rudolf VIERHAUS, Aufklärung als Lernprozeß, in: Deutschland im 18. Jahrhundert. Ausgewählte Aufsätze, Göttingen 1987, s ; TÝŽ, Aufklärung als Emanzipationsprozeß, in: týž (ed.), Aufklärung als Prozeß (= Aufklärung 2,2), 1987, s. 9 18; TÝŽ, Aufklärung als Emanzipation?, in: Karlfried Gründer Nathan Rothenstreich (edd.), Aufklärung und Haskala in jüdischer und nichtjüdischer Sicht, Heidelberg 1990, s TÝŽ, Wissenschaft und Politik im Zeitalter des Absolutismus. Leibniz und die Gründung der Berliner Akademie, in: Hans Poser Albert Heinekamp (edd.), Leibniz in Berlin, Stuttgart 1990, s TÝŽ, Goethe und die Aufklärung, in: Dieter Kimpel Jörg Pompetzki (edd.), Allerhand Goethe. Seine wissenschaftliche Sendung aus Anlaß des 150. Todestages und des 50. Namenstages der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität in Frankfurt am Main, Frankfurt am Main 1985, s TÝŽ, Goethe und der Historismus, in: Goethe-Jahr - buch, Göttingen 1993, s TÝŽ, Schleiermachers Stellung in der deutschen Bildungsgeschichte, in: Kurt-Victor Selge (ed.), Internationaler Schleiermacher-Kongreß Berlin, Berlin 1984, s J i Ř Í H R B e K 282

17 laie, 31 Garveho 32 až k protestantskému teologovi a církevnímu historikovi Adolfu von Harnackovi 33 představovaly určitý sociální typ 34 spojený s osvícenstvím a zároveň exemplifikovaly obecný vývoj německé vzdělanosti, jež začal v 18. století na univerzitách, mezi nimiž zaujímala ve Vierhausově díle zvláštní postavení ta v Göttingen. 35 Většinu osobností, kterým věnoval svou pozornost, pak spojoval organizační talent a společenská angažovanost, věda, která byla v jejich podání nejen produktivní, ale také prospěšná. Dějiny vědy proto definuje jako dějiny jejího působení ve společnosti, posuzování nákladů vědeckého pokroku i jeho důsledků. Aby toho byla historiografie schopná, musí se pokusit odpoutat od racionalistických předsudků a podívat se na vědu a její vývoj jaksi zvenčí. 36 Aby historik porozuměl plně reformaci, měl by být tak trochu teolog nebo se minimálně dobře orientovat v teologických otázkách. Rudolf Vierhaus pak 31 TÝŽ, Friedrich Nicolai und die Berliner Gesellschaft, in: Deutschland im 18. Jahrhundert. Ausgewählte Aufsätze, Göttingen 1987, s TÝŽ, Christian Garves Theorie des Umgangs, in: Peter Albrecht (ed.), Formen der Geselligkeit in Nordwestdeutschland , Tübingen 2003, s TÝŽ, Adolf von Harnack als Wissenschaftsorganisator, in: Jahrbuch der Max-Planck- -Gesellschaft 1980, s ; TÝŽ, Bemerkungen zum sogenannten Harnack-Prinzip. Mythos und Realität, in: Peter Hans Hofschneider Karl Ulrich Mayer (edd.), Generationsdynamik und Innovation in der Grundlagenforschung, München 1990, s Nověji TÝŽ, Im Großbetrieb der Wissenschaft. Adolf von Harnack als Wissenschaftsorganisator und Wissenschaftspolitiker, in: Kurt Nowak (ed.), Adolf von Harnack, Göttingen 2001, s TÝŽ, Umrisse einer Sozialgeschiche der Gebildeten in Deutschland, in: Deutschland im 18. Jahrhundert. Ausgewählte Aufsätze, Göttingen 1987, s ; TÝŽ, Der aufgeklärte Schriftsteller. Zur sozialen Charakteristik einer selbsternannten Elite, in: Hans Erich Bödeker Ulrich Herrmann (edd.), Über den Prozeß der Aufklärung in Deutschland im 18. Jahrhundert. Personen, Institutionen und Medien, Göttingen 1987, s Také TÝŽ, Der politische Gelehrte im 19. Jahrhundert, in: Christian Jansen (ed.), Von der Aufgabe der Freiheit. Politische Verantwortung und bürgerliche Gesellschaft im 19. und 20. Jahrhundert, Berlin 1995, s TÝŽ, Die Universität Göttingen und die Anfänge der modernen Geschichtswissenschaft im 18. Jahrhundert, in: Hartmut Boockmann Hermann Wellenreuther (edd.), Ge - schichtswissenschaft in Göttingen, Göttingen 1987, s TÝŽ, Akademie und Universität. Zur gemeinsamen Geschichte zweier wissenschaftlicher Institutionen in Göttingen, in: Jahrbuch der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, Göttingen 1989, s ; TÝŽ, Etappen der Göttinger Akademiegeschichte, in: Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Göttingen 2003, s Die Wissenschaftshistorie [wird] sich künftig mehr als bisher mit Entwicklungen beschäftigen müssen, die nicht dem main-stream der abendländisch-europäischen, rationalen Wissenschaft angehörten. TÝŽ, Probleme und Methoden der Wissen - schaftsgeschichte, in: Hans Erich Bödeker Ernst Hinrichs (edd.), Alteuropa Ancien Régime Frühe Neuzeit, Probleme und Methoden der Forschung, Stuttgart Bad Cannstatt 1991, s , zde s Č Č H / J i Ř Í H R B e K

18 ve svém díle ukazoval, že ten, kdo se chce do hloubky zabývat osvícenstvím, potřebuje filozofické školení. Jeho texty jsou prostoupeny úvahami, v nichž zdůrazňuje kvalitativní odlišnost osvícenské mentality od předchozího období. Zajímal ho především sociální dosah filozofických myšlenek, jejich pronikání do nového prostoru, jejich recepce či odmítání. Příkladem takového postupu byla i jedna z jeho prvních studií vůbec, v níž se zabýval pronikáním Montesquieovy filozofie do německého prostoru. Nikoli náhodou ji věnoval jednomu z nejdůležitějších učitelů, kteří jej ovlivnili právě v tomto směru sledování sociálních dějin filozofických myšlenek, profesoru Joachimu Ritterovi. 37 Upozornil tím na fakt, že praktická politika vycházela a pro 18. století to platilo více než kdy jindy z teoretických koncepcí. Zároveň však na začátku své studie o Montesquieuovi varoval před nástrahami dějin působení (Wirkungsgeschichte) určitého jevu nebo myšlenek v daném čase a prostoru: přejímání nových myšlenek či pojmů ještě nutně neznamenalo identifikaci s celým systémem, jejich filiace nemusela být zrovna přímočará, někdy se jednalo o přejímání vědomé, jindy nevědomé, odlišně se přejímaly myšlenky dominantní a marginální, vnucené či dobrovolně akceptované. Neméně důležitou otázkou pro Vierhause zůstává, zda se jednalo o recepci kolektivní nebo zda se daných myšlenek chopili výrazní jednotlivci, kteří přijímaný systém značně upravovali a až poté předávali dál. Uvedené otázky, které nacházíme hned v úvodu článku, poodhalují systém historikova uvažování: každé téma, kterému se Rudolf Vierhaus věnoval, pro něj bylo širší metodologickou otázkou, při jejímž zpracování prokazoval obdivuhodný teoretický talent. Postava Charlese-Louise de Montesquieu však byla pro Rudolfa Vierhause významná ještě z jednoho důvodu, a tím je jeho filozofie samotná. Ta měla po druhé světové válce sloužit jako vodítko pro německou historiografii raného novověku. Stará, pruská koncepce dějin státu jako progresivní linie posilování centrální moci s důrazem na správní a politická opatření, která k upevnění jednotné vlády přispívala, se ukázala z pochopitelných důvodů po selhání moderního státu ve druhé světové válce jako neudržitelná. Obrat k sociálním dějinám se projevil také v oblasti zkoumání šlechty a jejího vztahu k raně novověkému státu. Zejména zásluhou Otto Brunnera byla postupně přehodnocována úloha monarchie jako státního principu převlá- 37 TÝŽ, Montesquieu in Deutschland. Zur Geschichte seiner Wirkung als politischer Schriftsteller im 18. Jahrhundert, in: Collegium Philosophicum. Studien. Joachim Ritter zum 60. Geburtstag, Basel-Stuttgart 1965, s Není třeba zdůrazňovat, že by podobná studie měla být provedena také pro území habsburské monarchie. Pro české prostředí zatím jen náznakově Milan MACHOVEC, Montesquieu a Čechy XVIII. století, Filosofický časopis 3, 1955, s J i Ř Í H R B e K 284

19 dajícího v předmoderní Evropě 38 a také role stavů, přičemž začaly být chápány spíše jako partneři pro panovníka. Na základě Brunnerových prací se začal měnit obraz absolutismu jako politického systému. Také další významný německý historik a Brunnerův pokračovatel Gerhard Oestreich si vytyčil jako cíl hledání neabsolutistického v absolutismu a přímo odkázal na Montesquieovu myšlenku zprostředkujících sil (pouvoirs intermédiaires). 39 V tomto duchu chápal problematiku absolutismu také Rudolf Vierhaus, který jde ve své koncepci ještě dále. Zdá se, že ho provázeli po celý život jeho dva učitelé: historik idejí Kurt von Raumer a historik sociálních dějin Werner Conze. Možná proto chápal Vierhaus politické dějiny v neustálém napětí mezi jejich ideovým základem a sociální strukturou. Tím byl vytvořen rámec pro syntézu německých dějin 17. a 18. století, kterou prezentoval ve dvou svých stěžejních dílech Deutschland im Zeitalter des Absolutismus 40 a Stände und Staaten. 41 V obojím případě se jedná o pečlivou a především metodologicky bravurně zvládnutou syntézu. Její inspirační potenciál je o to větší, že je jejím předmětem tak složitý a mnohovrstevnatý útvar, jakým byla Svatá říše římská po vestfálském míru. 42 Všechny vrstvy Vierhausových syntéz jsou přesto propojeny do jednoho celku, a tak dostává čtenář obraz jak mezinárodní politiky, tak i jednotlivých knížecích států a regionů či dokonce měst. Vierhausův přístup k historii totiž byl vždy syntetický: dával přednost společným rysům univerzáliím před jednotlivinami. Nad faktografickými výčty vždy vítězily obecné trendy vývoje a chronologický sled zaujímá až druhořadé místo, protože přednost dostává profil a charakter epochy definovaný spíše hospodářsky, společensky či kulturně Otto BRUNNER, Vom Gottesgnadentum zum monarchischen Prinzip, in: týž, Neue Wege zur Verfassungs- und Sozialgeschichte, Göttingen 1968, s Srov. Gerhard OESTREICH, Strukturprobleme des europäischen Absolutismus, Vierteljahresschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 55, 1968, s ; přetištěno v Gerhard OESTREICH, Geist und Gestalt des frühmodernen Staates, Berlin 1969, s Rudolf VIERHAUS, Deutschland im Zeitalter des Absolutismus ( ), Göttingen 1978, Také přeloženo do angličtiny jako Germany in the Age of Absolutism, Cambridge-New York TÝŽ, Stände und Staaten. Vom Westfälischen bis zum Hubertusburger Frieden 1648 bis 1763 (= Propyläen Geschichte Deutschlands 5), Berlin 1984, Keine Epoche der neuzeitlichen deutschen Geschichte entbehrt so sehr des einheitlichen Charakters und ist deshalb im Zusammenhang deutscher Geschichte so schwer darstellbar wie [dieses] Jahrhundert. Tamtéž, s Tamtéž, s Také dílo Deutschland im Zeitalter des Absolutismus začíná nepolitickými kapitolami. Č Č H / J i Ř Í H R B e K

20 Vierhaus používal pojem absolutismus nejen jako označení pro danou epochu, i když konkurenčních termínů se naskýtalo hned několik, například Alteuropa/Ancien Régime, 44 Barockzeit 45 nebo obecné označení Frühe Neuzeit. 46 Vedle debat o pojmenování epochy (Epochenbezeichnung) se aktivně věnoval i zpřesňování a vymezení pojmu absolutismus, 47 který měl za sebou již dlouhou a často velmi pohnutou historii. Vierhaus nebyl první, kdo reflektoval dějiny tohoto pojmu, který dále obohatil spojením s jeho kulturní dimenzí. Politický systém v období absolutismu chápal jako úzce propojený s reprezentací panovníka především prostřednictvím kultury, jež v širokém pojetí zahrnovala nejen umění, ale i způsob jednání určovaný pravidly dvorského ceremoniálu. 48 Zároveň nezapomínal při popisování vývoje termínu absolutismus začlenit východoevropské marxistické koncepce a jejich návaznost na celkovou marxistickou a později leninskou filozofii dějin, čímž jasně deklaroval, že marxistické bádání nepovažuje za méně hodnotné než hlavní proud západoevropské historiografie. Koncepce vzniklé a často bez hlubší reflexe tradované v nemarxistické literatuře tak dostaly svou důstojnou protiváhu spočívající mimo jiné v důsledném sledování sociálních změn uvnitř absolutistického státu. Pro Vierhause samotného byl absolutismus otázkou, u níž je nezbytné zkoumat vztah mezi teorií, nárokem a reprezentací moci na jedné straně 44 Srov. Dietrich GERHARD, The Old Europe, A Study of Continuity, New York Srov. Walther HUBATSCH, Barock als Epochenbezeichnung? Zu neuerem geschichts - wissenschaftlichen Schrifttum über das 17. und 18. Jahrhundert, Archiv für Kulturgeschichte 40, 1958, s Srov. Rudolf VIERHAUS, Vom Nutzen und Nachteil des Begriffs Frühe Neuzeit. Fragen und Thesen, in: týž (ed.), Frühe Neuzeit Frühe Moderne? Forschungen zur Viel - schichtigkeit von Übergangsprozessen, Göttingen 1992, s K tomuto termínu v německém prostředí také Johannes KUNISCH, Über den Epochencharakter der frühen Neuzeit, in: Eberhard Jäckel Ernst Weimar (edd.), Die Funktionen der Ge - schichte in unserer Zeit, Stuttgart 1975; Johannes BURCKHARDT, Frühe Neuzeit, in: Richard van Dülmen (ed.), Fischer Lexikon Geschichte, Frankfurt am Main 1990, s ; Hans Erich BÖDEKER Ernst HINRICHS, Alteuropa Frühe Neuzeit Moderne Welt? Perspektiven der Forschung, in: tíž (edd.), Alteuropa Ancien Régime Frühe Neuzeit. Probleme und Methoden der Forschung, Stuttgart 1991, s Rudolf VIERHAUS, Absolutismus, in: Sowjetsystem und demokratische Gesellschaft. Eine vergleichende Enzyklopädie, I, Freiburg Basel Wien 1966, s (přetištěno v Ernst Hinrichs (ed.), Absolutismus, Frankfurt am Main 1986, s ; Deutschland im 18. Jahrhundert. Ausgewählte Aufsätze, Göttingen 1987, s ). Také TÝŽ, Wesen und Stil absolutistischer Herrschaft, Niedersächsisches Jahrbuch für Landesge - schichte 60, 1988, s TÝŽ, Barock und Absolutismus, in: Klaus Garber (ed.), Europäische Barock-Rezep - tion, I, Wiesbaden 1991, s V naší historiografii asi nejlépe Josef VÁLKA, Morava reformace, renesance a baroka, Vlastivěda moravská II, Brno 1996, s J i Ř Í H R B e K 286

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Československý odboj v době druhé světové války

Československý odboj v době druhé světové války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Příloha č. 5 k č. j.: 57/2011/OA Počet listů dokumentu: 1 Počet listů příloh: 0 Témata k maturitní

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 2 týdně, povinný MD: 1. světová válka Žák: vyjádří své mínění o zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledcích 1. světová válka - válka (začátek, průběh, příměří) - Češi a Slováci za 1. světové

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Československo

Více

REPUBLIKY. 1. dílčí téma : Částečné oslabování absolutistické monarchie v první polovině

REPUBLIKY. 1. dílčí téma : Částečné oslabování absolutistické monarchie v první polovině Metodické listy pro kombinované studium předmětu VÝVOJ VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKOSLOVENSKA A ČESKÉ REPUBLIKY Metodický list č. l Metodický list č. 1 Název tématického celku : Vývoj správy na území dnešní České

Více

Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti.

Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti. 1 Bratislava 2011 2 Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti. Autoři: Doc. JUDr. Karel Schelle,

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

5.5.2 Dějepis povinný předmět

5.5.2 Dějepis povinný předmět 5.5.2 Dějepis povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 2 Předmět Dějepis je vyučován v dotaci 8 hodin

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 MNICHOV 1938 Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_18 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Židé jako menšina. Židovské identity

Židé jako menšina. Židovské identity Židé jako menšina 115 Na konci první světové války se nadnárodní habsburská monarchie rozpadla. Místo nadnárodního mocnářství, v němž přinejmenším v Předlitavsku, jeho západní části, platilo, že i přes

Více

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list V Čechách vládla neobyčejně

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Československý odboj, Heydrichiáda

Československý odboj, Heydrichiáda Československý odboj, Heydrichiáda ODBOJ a) zahraniční b) domácí A) Zahraniční odboj - byl tvořen prvorepublikovými politiky a emigranty (hlavně vojáci) CÍL uznání neplatnosti Mnichovské dohody FORMY ODBOJE

Více

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_13 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

Č. j. USTR 486/2015. KONCEPCE VĚDECKÉHO ZAMĚŘENÍ Ústavu pro studium totalitních režimů

Č. j. USTR 486/2015. KONCEPCE VĚDECKÉHO ZAMĚŘENÍ Ústavu pro studium totalitních režimů Č. j. USTR 486/2015 KONCEPCE VĚDECKÉHO ZAMĚŘENÍ Ústavu pro studium totalitních režimů Schválena Radou ÚSTR dne 26. června 2015 Úvod Následující koncepce dlouhodobého vědeckého rozvoje Ústavu pro studium

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky - uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků

Více

Vzdělávací obor Dějepis Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací obor dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti ve smyslu předávání historické zkušenosti. Důležité je

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 8. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec leden TÉMATA Tematický okruh: Třicetiletá válka

Více

DĚJEPIS. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu

DĚJEPIS. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu DĚJEPIS A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Navazuje na

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Předmět, ročník: Téma: Stručný popis: CZ.1.07/1.4.00/21.3132, III/2 Využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce Martin Dolejší Dějepis, 9.

Více

Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost.

Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. DĚJEPIS A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Navazuje na

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima 2 hodiny týdně dataprojektor (s připojením

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

First published: Soudobé dějiny, 2015, 1-2

First published: Soudobé dějiny, 2015, 1-2 Zitierhinweis Sommer, Vítězslav: Rezension über: Jakub Jareš / Matěj Spurný / Katka Volná (Hg.), S minulostí zúčtujeme. Sebereflexe Filozofické fakulty UK v dokumentech sedmdesátých a devadesátých let

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Německý jazyk Ročník: 4. Téma: Berlin Vypracoval:

Více

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Český (Čekoslovenský) časopis historický - dějiny Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Bouček, Jaroslav, 1952- Jan Slavík

Více

Otázka: Politické ideologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Jacob. Politické ideologie

Otázka: Politické ideologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Jacob. Politické ideologie Otázka: Politické ideologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Jacob Politické ideologie - soustava idejí, teorií a názorů, vyjadřující zásadní životní postoje a cíle určité sociální skupiny,

Více

Oponentský posudek. habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D.

Oponentský posudek. habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D. Oponentský posudek habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D. Vybrané historické zdroje současného rodinného práva, KEY Publising, s.r.o., Ostrava, 2013, 177 str. Na právněhistorických pracovištích právnických

Více

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci PAVEL KOPEČEK, PhDr., Bc., Ph.D. Pracovní zařazení: Vědecké (odborné) zaměření: odborný asistent české dějiny 20. století, regionální dějiny Adresa pracoviště: Katedra společenských věd PdF UP, Žižkovo

Více

První republika.notebook. January 23, 2014

První republika.notebook. January 23, 2014 VY_32_INOVACE_VL_116 Téma hodiny: První republika Předmět: Vlastivěda Ročník: 5. třída Klíčová slova: demokracie, hospodářský rozmach, vzdělání, Skaut, Sokol, Tomáš Baťa Autor: Mgr. Renata Čuková Podzimková,

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 VZPOMÍNKOVÁ KNIHA TATO PUBLIKACE JE PŘIPOMENUTÍM ŽIVOTA A PRÁCE VÁCLAVA HAVLA

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval tř. Družby německý jazyk

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s životem českých lidí během druhé

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY WARUM DEUTSCH LERNEN? Deutsch ist eine lebendige Sprache. Deutsch wird von mehr als 100 Millionen Europäern nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, in der Schweiz, in Liechtenstein, in Luxemburg,

Více

Aleš Binar, Ph.D. NACIONALIZMUS. Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD)

Aleš Binar, Ph.D. NACIONALIZMUS. Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD) Aleš Binar, Ph.D. NACIONALIZMUS Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD) Nacionalizmus Ve světových dějinách se od konce 18. století nacionalizmus stal fenoménem,

Více

Českoslovenští prezidenti 1918 1993

Českoslovenští prezidenti 1918 1993 Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48 Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně popisuje pojem osvícenství,

Více

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D Číslo materiálu Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika Autor Ověřil 21 16.3.2012 9.A Atentát na Heydricha Atentát na

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Berlin Sehenswürdigkeiten 1

Berlin Sehenswürdigkeiten 1 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Berlin Sehenswürdigkeiten 1 VY_32_INOVACE_CJX.1.04 3.

Více

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 37.013.74 srovnávací pedagogika studie 37 Výchova a vzdělávání

Více

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí 1. Pravěk - charakteristika jednotlivých etap pravěku, předchůdci dnešního člověka - přírodní prostředí, způsob života lidských předků - pojmy: dělba práce, neolitická revoluce, matriarchát a patriarchát

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s organizací československého

Více

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Dějepis Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium:

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava).

Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava). Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava). Es gab viele Sümpfe (der Sumpf - močál) und wilde Tiere und keine festen Straßen. Die Premysliden schickten

Více

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského s.r.o., 1 Politické strany

Více

Sächsisch-böhmische Beziehungen im 16. Jahrhundert (Sasko-české vztahy v 16. Století)

Sächsisch-böhmische Beziehungen im 16. Jahrhundert (Sasko-české vztahy v 16. Století) Das 6. Agricola-Gespräch hatte den Charakter einer Wissenschaftlichen Konferenz und wurde vom Agricola-Forschungzentrum Chemnitz, der Sächsischen Landesstelle für Volkskultur Schneeberg und dem Karlovarské

Více

Jaroslav Pošvář (1900 1984)

Jaroslav Pošvář (1900 1984) Jaroslav Pošvář (1900 1984) Jaroslav Pošvář, další z právních historiků z vůle osudu, patřil spolu s Jiřím Cvetlerem a Hynkem Bulínem k těm málo profesorům brněnské právnické fakulty, kteří na ní působili

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 VY_32_INOVACE_ZSV_1_4_ZIK_02_NACISTICKE_NEMEC

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE

METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE Cílem předmětu je seznámit studenty s pojmem demokracie. V průběhu kurzu bude sledován obsahový vývoj pojmu demokracie. Posluchačům

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k 1. Imperialismus a. co b. kde 2. Druhá průmyslová revoluce a. co? c. kdy? 3. Pásová výroba a. kdo? 4. Významné objevy a objevitelé konce 19. století. 5. Kultura konce

Více

DĚJEPIS (6. 9. ročník)

DĚJEPIS (6. 9. ročník) DĚJEPIS (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu Vzdělávací obor Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho hlavním posláním je kultivace historického vědomí jedince a uchování

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

Maturitní témata z dějepisu

Maturitní témata z dějepisu Gymnázium Pierra de Coubertina, školní rok: 2015/2016 Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 třída: 4.B, oktáva zkoušející: Zdenka Ďuricová Maturitní témata z dějepisu 1. Pravěk filozofie počátku světa člověk

Více

JAN RYCHLÍK, HISTORIK ČESKO-SLOVENSKÉHO STÝKÁNÍ A POTÝKÁNÍ PERSONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE JAKO KRONIKA ŽIVOTA A DÍLA

JAN RYCHLÍK, HISTORIK ČESKO-SLOVENSKÉHO STÝKÁNÍ A POTÝKÁNÍ PERSONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE JAKO KRONIKA ŽIVOTA A DÍLA JAN RYCHLÍK, HISTORIK ČESKO-SLOVENSKÉHO STÝKÁNÍ A POTÝKÁNÍ PERSONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE JAKO KRONIKA ŽIVOTA A DÍLA Václava Horčáková Kolokvium slovenských, moravských a českých bibliografov Pezinok 5. - 7.

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Panovník Ludvík XVI. Manželka Marie Antoinetta (je dcerou Marie Terezie) Rozmařilý a výstřední život, vysoké náklady u dvora Kritika režimu je

Panovník Ludvík XVI. Manželka Marie Antoinetta (je dcerou Marie Terezie) Rozmařilý a výstřední život, vysoké náklady u dvora Kritika režimu je Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 08. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_D_II Ročník: II. Dějepis Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Dějepis Tematický okruh:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

RELIGIOZITA Náčrt operacionálního schématu Seminární práce předmětu Výzkum veřejného mínění II

RELIGIOZITA Náčrt operacionálního schématu Seminární práce předmětu Výzkum veřejného mínění II RELIGIOZITA Náčrt operacionálního schématu Seminární práce předmětu Výzkum veřejného mínění II Karolína Kučerová Masová komunikace IV, LS 2001/2002 2 Náboženství je v nejobecnějším slova smyslu definováno

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na uměleckých vysokých školách: na Janáčkově akademii múzických umění v Brně

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na uměleckých vysokých školách: na Janáčkově akademii múzických umění v Brně Úvod Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na uměleckých vysokých školách: na Janáčkově akademii múzických umění v Brně duben 2010 Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy OBDOBÍ OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU (1740 1848) 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Daniel Kubát V/2_Inovace a zkvalitnění

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Německo, německý nacismus VY_32_INOVACE_D0114

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Německo, německý nacismus VY_32_INOVACE_D0114 Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vlastimil Kybal československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vyslanec v Itálii 1920 1925 Diplomacie znamená být důstojnými představiteli svého národa u národa cizího a pokornými dělníky spojujícími oba národy

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností Jana Opletala a listopadovými

Více

Zrod a vývoj bankovních obchodů a bank ve středověké a raně novověké Evropě

Zrod a vývoj bankovních obchodů a bank ve středověké a raně novověké Evropě Cíl tématického celku: Výuka bude zaměřena na přehled historického vývoje bankovnictví v Evropě, s důrazem na české země od doby středověku až druhé poloviny 20. století. Jejím cílem je seznámit studenty

Více

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Otázka: Novodobá pedagogika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): luculd Úvod,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Pedagogické

Více

Dějiny měnových teorií na českém území

Dějiny měnových teorií na českém území VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE František Vencovský, Karel Půlpán a kol. Dějiny měnových teorií na českém území 2005 Obsah Úvod.7 Oddíl I OD VZNIKU PENĚZ DO KONSTITUOVÁNÍ MODERNÍCH MĚNOVÝCH TEORIÍ 9 Kapitola

Více

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského, Dubí 1 Politologie Etymologicky

Více

ZPRÁVY. Centrum základního výzkumu školního vzdělávání zpráva o řešení projektu LC 06046 za rok 2006

ZPRÁVY. Centrum základního výzkumu školního vzdělávání zpráva o řešení projektu LC 06046 za rok 2006 131 ZPRÁVY Centrum základního výzkumu školního vzdělávání zpráva o řešení projektu LC 06046 za rok 2006 Následující zpráva stručně informuje čtenáře o řešení projektu v roce 2006. Připomínáme, že v rámci

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více