Koleopterologický průzkum na území PR Džungle

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1.7.1. Koleopterologický průzkum na území PR Džungle"

Transkript

1 Koleopterologický průzkum na území PR Džungle 1. Úvod Závěrečná zpráva projektu obsahuje výsledky inventarizačního průzkumu brouků (Coleoptera) v období duben-červenec V tabulkové příloze je seznam nalezených a determinovaných druhů, faunisticky zajímavé nálezy jsou komentovány. 2. Název průzkumu Inventarizační průzkum entomologický PR Džungle-brouci (Coleoptera) 3. Cíl průzkumu Zpracování inventarizačního průzkumu entomologického PR Džungle se zaměřením na brouky (Coleoptera), se zvláštním zřetelem na druhy zvláště chráněné dle vyhl. 395/1992 Sb. a 175/2006 Sb. a druhy uvedené v Červeném seznamu ohrožených druhů České republiky-bezobratlí (Farkač, Král, Škorpík et al., 2005) a návrhu případných managementových opatření v přírodní rezervaci z hlediska brouků (Coleoptera).. 4. Použitá metodika Samotný průzkum probíhá podle Metodiky inventarizačních průzkumů MZCHÚ (AOPK ČR, 2005). K orientačnímu zjištění výskytu epigeických druhů (žijících na půdním povrchu), bylo použito metody zemních pastí, které byly rozmístěny na vhodných místech, tak aby byly postiženy všechny hlavní porostní typy vyskytující se v PR. Jako pastí bylo použito polyetylénových kelímků o obsahu 0,3 litru, jako fixační tekutiny byl použit etylenglykol s příměsí piva ke zvýšení atraktivity. Druhy brouků z půdního povrchu byly sbírány rovněž individuálně pod kaménky, kůrou, kusy dřev a listím za použití exhaustoru a trojzubé zahradnické motyčky. Druhy obývající bylinné patra byly sbírány smýkáním smýkací síťkou a to jak na mokřadu v Z části PR, tak v okrajích PR při hranici se zemědělskými kulturami a v lesním porostu, obzvláště v okolí starých dubů v jižní části PR. Ke sběru brouků z keřového a nižšího stromového patra bylo užito sklepávání vegetace do sklepávala, opět zvláště v keřových lemech. Sklepáváno bylo rovněž z pahýlů a usychajících větví v lesním porostu. K získání skrytě žijících myrmekofilních a dalších brouků bylo užito prosívání listového opadu, trouchu a detritu, zvláště okolo starých stromů, pařezů apod. Prosev byl umístěn v Moczarského aparátu a postupně zpracován. Tyto metody byly doplněny individuálním sběrem na rostlinách, květech, pod kůrou apod. Zvláštní pozornost byla věnována chorošům a dalším houbám a myceliím hub pod kůrou ležících větví. Vzhledem k charakteru PR byla zvláštní pozornost věnována studiu mokřadních biotopů. Zde žijící fytofágové a další druhy žijící na vegetaci byly smýkány smýkací sítí, hygrofilní druhy čeledí Carabidae a Staphylinidae byly sbírány vyšlapáváním z bahna a mokřadní vegetace, vodní brouci čeledí Dytiscidae a Hydrophylidae byli sbíráni v příkopech a terénních depresích v mokřadu s použitím vodní síťky. V období duben-červenec byly uskutečněny celkem 4 sběrné exkurze (23.4., 20.5., 15.6., 20.7.), během kterých byl získán materiál okolo 500 ex.řádu Coleoptera. Běžné, opakující se a dobře určitelné druhy byly pouze zapsány a po té opět vypuštěny. Determinace materiálu byla provedena převážně dle Freude et al.( ), nomenklatura je použita dle práce Jelínek et al.(1993), Carabidae dle Hůrky (1996). Na determinaci získaného materiálu se mimo autora podíleli další specialisté (bez titulu): L. Koloničný (Ostrava)-Cantharidae, Curculionidae, Coccinelidae, Dasytidae, Dytiscidae-part, P. Boža

2 (Ostrava)-Chrysomelidae-part, Průdek P. (Brno)-Cryptophagidae, Latridiidae, Hájek J. (NM Praha)- Dytiscidae, Jelínek J. (Praha)-Nitidulidae, Mantič M. (Hlučín-Bobrovníky)-Phalacridae, Scydmaenidae, Staphylinidae, Růžička J. (Praha)- Leiodidae, Schülke M. (BRD)-Staphylinidae. Přehled zjištěných druhů je uveden v tabulkové příloze. V tabulkové příloze ve sloupci RL jsou označeny druhy uvedené ve vyhl. 395/1992 Sb.(symbol ) a druhy uvedené v červeném seznamu bezobratlých (Farkač et al.,2005) dle kategorií (CR-kriticky ohrožený, EN ohrožený, VU-zranitelný, NTtéměř ohrožený) Nálezy druhů bionomicky, faunisticky a jinak významných jsou komentovány v kap.5.3. Databáze významných druhů s povinnými parametry byla zadána do prostředí NDOP. 5. Výsledky 5.1. Přírodní rezervace Džungle Přírodní rezervace Džungle s výměrou 9,9 hektarů se nachází v katastrálním území Slezské Pavlovice, v okrese Bruntál. Toto chráněné území bylo vyhlášeno v roce Důvodem ochrany je zachování zbytků porostů tvrdého luhu-dubového lužního lesa se starými duby, měkkého vrbo-olšového luhu, rozsáhlých ostřicových mokřadů jako stálého biotopu chráněných obojživelníků, druhově pestré ornitofauny a dále bohaté populace sněženky podsněžníku Plán péče pro toto území na roky vyhotovil Bureš Charakteristika entomofauny PR Džungle Faunu brouků PR Džungle je možno rozdělit na druhy vázané na bezlesé, mokřadní plochy v západní části PR a druhy lužního lesa v jihovýchodní části. Na mokřadní ploše je možno rámcově vylišit druhy, vázané výskytem na vodní prostředí, zastoupené běžnějšími druhy karnivorní čeledi potápníků (Dytiscidae) a býložravé čeledi vodomilů (Hydrophilidae). Epigeická složka (na půdním povrchu se vyskytující) fauny brouků je v této části PR zastoupena hygrofilními zástupci čeledi Carabidae s typickými druhy jako Oodes helopioides, Europhilus thoreyi, Abonuj vádium, Bembidion biguttatum. K lokálně významným druhům čeledi Carabidae náleží Platynus livens a pro porosty rákosu a orobince typický Odacantha melanura Z čeledi Staphylinidae jsou pro mokřadní prostředí typické druhy rodu Paederus, Stenus a Olophrum assimile. Phytophagní složka Coleopterofauny je na mokřadu zastoupena druhy vázanými na jednotlivé mokřadní rostliny jako Limnobaris T-album, Thamnyspyrus lemnae, Altica lythri, Galerucella lineola, G. tenella, Psylliodes dulcamarae a další. Významným druhem vázaným na mokřadní prostředí je páteříček Silis ruficollis, pravděpodobně dravý druh, vyskytující se na mokřadní vegetaci. Pro výskyt fytofágních brouků jsou velmi významná přechodová společenstva a keřové lemy při okraji bezlesé mokřadní plochy. Pro tato společenstva jsou typičtí nosatci rodů Dorytomus, Phyllobius, Rhynchaenus a Curculio a dřepčíci rodu Crepidodera. V části PR pokryté lužním lesem je nejcennější JZ část, kde se na bývalé rybniční hrázi nachází několik mohutných starých dubů a dále přilehlý, rozvolněný lužní les se staršími jedinci lípy a dubu. Epigeické druhy jsou v této části PR zastoupeny charakteristickými lesními druhy, jako Pterostichus oblongopunctatus, Pt. niger, Carabus granulatus, C. coriaceus, lokálně významný je výskyt druhu Abax carinatus. Z dalších druhů, obývajících půdní povrch je významný výskyt nelétající světlušky Phosphaenus hemipterus. V prostředí lužního lesa jsou významnou ekologickou skupinou druhy vázané na staré stromy, případně dutiny a rozpadající se, mycelii prorostlé dřevo. Učení potravní specializace těchto druhů je mnohdy problematické. Jedná se jak o pravé saproxylické druhy, tak o druhy karnivorní, mykofágní nebo myrmekofilní. Z druhů saproxylických byl zjištěn výskyt Pentaphyllus testaceus, Mycetochara flavipes, Liopus nebulosus, Oplosia fenina, Osmoderma eremita a další. Z dravých (karnivorních) druhů, vázaných na staré stromy, byl zjištěn pestrokrovečník Tillus elongatus. Významnou skupinou jsou myrmekofilní (na mravence vázané) druhy. V PR se z této skupiny vyskytují 3 druhy drabčíků rodu Zyras a lesknáček Amphotis marginata, vázané na kolonie mravenců ve starých dubech.

3 Vzhledem k omezené výměře PR a její poloze mezi zemědělskými kulturami, se výrazně uplatňuje tzv. kotonový efekt, kdy na území PR se vyskytuje více expansních druhů, pronikajících sem z otevřené krajiny jako Pterostichus melanarius, Poecilus cupreus, Amara plebeja a další Přehled faunisticky a bionomicky významných druhů Carabidae Abax carinatus (Duft.)-střevlíček: Středoevropský, v České republice rozšířený, ale lokální druh, na severní Moravě jen ojediněle ve Slezsku vzácný lesní druh, ve Slezské nížině dosud jediný nález (Stanovský-Pulpán, 2006: Šilhéřovice). V PR Džungle dosud 1 ex. pod ležící větví v okraji lesního porostu, prvý nález pro Osoblažsko. Odacantha melanura (L.)-střevlíček rákosní: Bionomicky i morfologicky pozoruhodný druh, břehy přírodně bohatých mokřadů, rákosiny, porosty orobince, ve Slezsku lokální druh zachovalých lokalit, na Osoblažsku dosud znám jen z Dolních Povelic (Stanovský-Pulpán, 2006), druhý údaj pro Osoblažsko Platynus livens (Gyll.)-střevlíček: Druh říčních niv, mokřadů, lužních porostů, ve Slezsku velmi lokální a vzácný, ve Slezské nížině znám dosud jen ze Zábřežských luk (Stanovský-Pulpán, 2006), prvý nález pro Osoblažsko. Cantharidae Silis ruficollis (Fabr.)-páteříček: V Evropě široce rozšířený, v ČR lokální druh, převážně nížiny, mokřady, bažinaté louky, ve Slezsku jen ojediněle (Jilešovice, mokřad u žel. trati). V PR dosud 4 ex. smykem mokřadní vegetace v západní části PR. Cleridae Tillus elongatus (L.)-pestrokrovečník: Evropa a přilehlá část Asie, druh starých lesních porostů, vývoj v mrtvém dřevě habru, buku, vrby a topolu (Kolibáč J., Majer K., Švihla V ). V ČR lokální druh, staré přírodě blízké lesy. Curculionidae Acales comutatus - nosatec: Typický druh starých původních porostů, dle Strejčka (pers.com.) nutno považovat za relikt. Druh půdního povrchu, žijící v detritu a na opadaných větvích, kde se živí pravděpodobně plodničkami hub, v PR dosud 1 ex. v prosevu. Limnobaris t-album (L.)-nosatec: Ve střední Evropě široce rozšířený druh, ale lokální druh, typický pro zachovalá mokřadní stanoviště. Coccinelidae Harmonia axyridis.- slunéčko: Druh východoasijského původu, v Evropě byl vysazen v rámci biologického boje proti mšicím. V současnosti se spontánně šíří a v ČR je především v intravilánech měst běžný, ale proniká i do otevřené krajiny a představuje potenciální riziko pro původní biocenózy. Chrysomelidae Longitarsus linnaei (Duft.) dřepčík: Evropa na východ po Kavkaz, v ČR jen na severní Moravě, kam proniká z Polska, lokální druh na Symphytum tuberosum, v PR mnoho ex. na živných rostlinách v okraji lesního porostu. V červeném seznamu bezobratlých uveden v kategorii CR (kritický ohrožený) Lampyridae Phosphaenus hemipterus (Geoff.) světluška polokrová: Naše nejvzácnější světluška, skrytě žijící, nelétavý druh, lokálně zvláště ve vyšších polohách, na severní Moravě lokální výskyty v Nízkém Jeseníku, Podbeskydské pahorkatině a Beskydech, v PR 3 ex smykem okraje lesního porostu V červeném seznamu bezobratlých uveden v kategorii VU (zranitelný). Leiodidae

4 Nemadus colonoides (Kraatz) Druhy této čeledi se vyskytují na hnijících látkách rostlinného i živočišného původu, druh Nemadus colonoides je vázán na staré stromy, dutiny, hnízda apod., v PR Džungle 2 ex. v prosevu detritu u paty starých dubů v jižní části PR. V červeném seznamu bezobratlých uveden v kategorii NT (téměř ohrožený), Scarabaeidae Osmoderma eremita (Scop.) páchník hnědý: V červeném seznamu bezobratlých uveden v kategorii CR (kritický ohrožený), druh chráněný v programu Natura 2000, druh vázaný vývojem na staré duté stromy, aleje, parky, okraje lesů, v PR dosud jedno torzo, vzhledem k charakteru biotopu lze považovat výskyt druhu za vysoce pravděpodobný. Pozn.-Vědecký název O. eremita je uváděn v souladu s pracemi Jelínek et al.(1993) a Farkač J., Král D., Škorpík M.(2005), Populace páchníků žijících v Evropě byly v poslední době předmětem taxonomickomorfologických studií jejichž výsledkem bylo rozdělení původního druhu Osmoderma eremita Scopoli, 1763 na druh Osmoderma eremita Scopoli, 1763 a Osmoderma coriarium De Geer, Dle Löbla a Smetany (2006) jsou oba tyto druhy v Evropě široce rozšířeny, populace páchníka na území ČR dle těchto autorů náleží k nominotypickému poddruhu druhu O. coriarium (druhý poddruh O. coriarium lassalei Baraud&Tauzin, 1991 je znám z Řecka). V nejnovějším seznamu listorohých brouků ČR (Juřena, Týr, 2008) je však z území ČR uváděn druh O. barnabita Motschulsky, 1845 (=O. eremita auct., non Scopoli, 1763, =O. lassalei septentrionalis Tauzin, 1994) Staphylinidae Mycetoporus ambiguus Lutze drabčík: Druh vázaný na staré porosty, na houbách v detritu apod., v PR 1 ex.v prosevu u paty starého dubu. V červeném seznamu bezobratlých uveden v kategorii EN (ohrožený) Zyras cognatus, Z. funestus, Z. humeralis drabčíci. Myrmekofilní druhy vázané výskytem na mravence, žijící ve starých stromech, v PR více ex. v prosevu detritu od paty starých dubů s koloniemi mravenců. Druhy zachovalého přírodního prostředí. Alecullidae Mycetochara flavipes (Fabr) květomil Druh vázaný vývojem na dutiny starých stromů, zvláště lip, imága vpodvečer na kmenech. V červeném seznamu bezobratlých uveden v kategorii VU (zranitelný). Tenebrionidae. Pentaphyllus testaceus (Hellwig) potemník. Druh vázaný na rozpadající se dřevo starých trouchnivých stromů, zvláště dubů, typický pro přírodě blízké lužní lesy. V PR několik ex. v rozpadajícím se, mycelii prorostlém dřevě ležící dubové větve. V červeném seznamu bezobratlých uveden v kategorii VU (zranitelný). 6. Definice ohrožujících faktorů druhů a jejich biotopu na lokalitě Při předpokladu zachování územní ochrany území PR, lze vidět ohrožení biotopů v chráněném území především ve změnách vodního režimu území Z tohoto důvodu je nutno v ochranném pásmu PR vyloučit jakékoliv zásahy do vodního režimu, meliorační opatření, terénní úpravy apod. Především v mokřadní části PR je potenciálním rizikem agrese neofytů, ale i zarůstání plochy rákosem, který potlačuje další hygrofilní druhy bylin, významné pro výskyt jednotlivých fytofágních druhů brouků. Část mokřadní louky zarůstá rovněž kopřivou, což může souviset i se zvýšenými deponii dusíkatých látek z okolí. Z tohoto důvodu je žádoucí v ochranném pásmu PR vyloučit používání organických hnojiv. V lesní části může být rizikem mimo kolísání spodní vody i potenciální výskyt tracheomykóz, především na dubech (jilm prakticky není zastoupen). Omezený výskyt tracheomykozy, spojený s postupným pozvolným odumíráním větví, však může být pro řadu saproxylických druhů brouků velmi atraktivní. Jisté riziko představuje i pronikání adventivních druhů, v současnosti především východoasijského slunéčka Harmonia axyridis, které bylo zjištěno i na území PR. Současný hromadný výskyt druhu je vázán spíše na větší městské aglomerace, přesto však představuje i ve volné přírodě potenciální riziko, jak predací, tak potravní konkurencí domácím druhům hmyzu. 7. Závěry a doporučení Entomologickým inventarizačním průzkumem PR Džungle, provedeném v roce 2010 bylo zjištěno v dosud determinovaném materiálu 201 druhů brouků 39 čeledí. Ze zjištěných druhů je páchník hnědý (Osmoderma eremita) uveden ve vyhl.395/1992 jako druh silně ohrožený. V červeném seznamu bezobratlých (Farkač et al.,2005) je uveden dřepčík Longitarsus

5 linnaei a páchník Osmoderma eremita v kat. CR (kriticky ohrožený), drabčík Mycetoporus ambiguus v kat. EN (ohrožený), Mycetochara flavipes, Phosphaenus hemipterus, Pentaphyllus testaceus v kat. VU (zranitelný) a Nemadus colonoides v kat. NT (téměř ohrožený). Význam PR z hlediska entomofauny lze spatřovat v následujících aspektech- -Plošně nevelká, ale komplexní lokalita, zahrnující bezlesé, mokřadní plochy, fragmenty podmáčených lesních porostů a kvalitních starých kmenovin s jednotlivými velmi starými duby -Enkláva přírodně blízkých biotopů v jinak silně pozměněné zemědělské krajině Pro udržení, respektive zvýšení stávajících hodnot PR Džungle lze doporučit -Nenarušovat vodní režim v PR i v jejím ochranném pásmu.. -Na území PR nerozšiřovat introdukované a stanovištně nepůvodní dřeviny. -Sledovat sukcesi náletových dřevin, výskyt náletových dřevin a keřů v porostních okrajích a lemových společenstvech na současné úrovni je žádoucí -Vyloučit používání pesticidů a umělých hnojiv v PR i v jejím ochranném pásmu -Mokřadní plochy pravidelně kosit, potlačovat nárosty rákosu a kopřivy. 8. Bibliografické údaje k zájmovému území Entomofauna vlastního území PR nebyla dosud zkoumána. Pro sledované území PR nebyly zjištěny žádné literární ani sbírkové fondy řádu brouci (Coleoptera). Z bližšího okolí MZCHÚ byly publikovány nálezy běžnějších druhů střevlíkovitých (Carabidae). Stanovský a Pulpán (2006) uvádí z lokality Slezské Pavlovice nálezy Amara aulica, A. bifrons, A. plebeja, Demetrias atricapillus, Europhilus thoreyi, Harpalus affinis, Leistus ferrugineus, Oodes helopioides, Platynus assimilis, Pterostichus strenuus, Pt. vernalis, Trechus quadristriatus. Z okolí Osoblahy (Osoblaha env.) dále uvádí mokřadní druh Bembidion doris. 9. Seznam použitých informačních zdrojů Metodiky inventarizačních průzkumů MZCHÚ (AOPK ČR, 2005). Bureš L. (2002): Plán péče pro PR Džungle Farkač J., Král D., Škorpík M.(2005)-Červený seznam ohrožených druhů České republiky, Bezobratlí, AOPK Praha, 758 pp. Freude H., Harde K. W., Lohse G. A. ( ): Die Käfer Mitteleuropas, band 1-11, Goecke & Evers- Krefeld. Hůrka K. ( 1996) : Carabidae of the Czech and Slovak Republics, Kabourek, Zlín, 565 pp. Hůrka K., Veselý P., Farkač J. ( 1996): Využití střevlíkovitých ( Coleoptera: Carabidae) k indikaci kvality prostředí, Klapalekiana, 32: Jelínek J. eds., (1993) :Checklist of Czechoslovak Insects IV, (Coleoptera), Seznam československých brouků, Folia Heyrovskyana, suppl.1, Praha, 172pp. Juřena D., Týr V. (2008): Seznam listorohých brouků (Coleoptera: Scarabaeoidea) České republiky a Slovenska, Klapalekiana, 44 (Suppl.): Kolibáč J., Majer K., Švihla V. (2005): Brouci nadčeledi Cleroidea Česka, Slovenska a sousedních oblastí Laibner St. (2000): Elateridae of the Czech and Slovak Republics, Kabourek, Zlín, 292 pp.. Maršálková J. et al. (1987): Metodika inventarizačního průzkumu chráněného území.- Státní ústav památkové práce a ochrany přírody, Praha. Picka J. (1978): Klíče k určování hmyzu 1, Coleoptera-Tenebrionidae, Zprávy Československé společnosti entomologické. Pruner L., Míka P. (1996): Seznam obcí a jejich částí v České republice s čísly mapových polí pro síťové mapování fauny, Klapalekiana,32 (Suppl.): Reitter E. ( ): Uebersicht der Käfer-Fauna von Mähren und Schlesien, Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn, VIII.Band, II.Heft, 195 pp.

6 Skoupý V.(2004): Střevlíkovití brouci České a Slovenské republiky ve sbírce Jana Pulpána, 213 pp., CD-Rom. Sláma M.(1998): Tesaříkovití-Cerambycidae České a Slovenské republiky (Brouci-Coleoptera, 383 pp. Smetana A.(1958): Drabčíkovití (Staphylinidae) in Fauna ČSR, svazek 12, Nakl.Čs akademie věd, Praha Stanovský J., Pulpán J.(2006): Střevlíkovití brouci Slezska, Muzeum Beskyd Frýdek-Místek. Weismannová a kol. (2004): Ostravsko. In : Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.):Chráněná území ČR, svazek X.Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 456 pp.

1.18.2. Koleopterologický průzkum na území PR Skalka

1.18.2. Koleopterologický průzkum na území PR Skalka 1. Úvod 1.18.2. Koleopterologický průzkum na území PR Skalka Zpráva o realizaci projektu obsahuje výsledky inventarizačního průzkumu brouků (Coleoptera) v období květen-září 2010. V tabulkové příloze je

Více

Plán péče o Přírodní rezervaci Olšov

Plán péče o Přírodní rezervaci Olšov Návrh na vyhlášení Plán péče o Přírodní rezervaci Olšov na období 2009-2018 1 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN IV. - řízená rezervace

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Lipov - kostel CZ0623711

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Lipov - kostel CZ0623711 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Lipov - kostel CZ0623711 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Lipov - kostel Kód lokality: CZ0623711 Kód lokality

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/817/2011/Če Miroslav Vala č.j. : SÚ/330/1248/2011/Če Jana Valová vyřizuje: Ing. Jiřina Čermáková Krátká 648 e-mail : cermakova@brusperk-mesto.cz

Více

Projekt NÁHRDELNÍK CHRUDIMKY dílčí část Inventarizace a zdravotní stav stromů

Projekt NÁHRDELNÍK CHRUDIMKY dílčí část Inventarizace a zdravotní stav stromů Projekt NÁHRDELNÍK CHRUDIMKY dílčí část Inventarizace a zdravotní stav stromů Průběžná zpráva V Hradci Králové dne 4.6.2013 Úvod Dřeviny jsou neodmyslitelnou součástí lidského života, které provázejí lidstvo

Více

Záchranné transfery obojživelníků na Jihlavsku 2014

Záchranné transfery obojživelníků na Jihlavsku 2014 Mokřady - ochrana a management Šeříková 345/8, 588 12 Dobronín, IČO 22763198 www.mokrady.wbs.cz Záchranné transfery obojživelníků na Jihlavsku 2014 Závěrečná zpráva projektu Foto: Jan Jelínek Jan Jelínek,

Více

MUZEA V PŘÍRODĚ A LIDOVÁ ARCHITEKTURA STŘEDOČESKÉHO KRAJE

MUZEA V PŘÍRODĚ A LIDOVÁ ARCHITEKTURA STŘEDOČESKÉHO KRAJE Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo MUZEA V PŘÍRODĚ A LIDOVÁ ARCHITEKTURA STŘEDOČESKÉHO KRAJE Research Methods and Project Projekt ročníkové práce Student: Magda

Více

Metodický návod č. 3. Řádek číslo

Metodický návod č. 3. Řádek číslo Metodický návod č. 3 Standard sledovaných jevů pro územně analytické podklady (vyjma údajů o technické a dopravní infrastruktuře, které jsou obsaženy v metodických návodech č. 1 a 2): Zpodrobněná příloha

Více

Život v ovocných sadech úvod do aktivity pro MLADŠÍ DĚTI

Život v ovocných sadech úvod do aktivity pro MLADŠÍ DĚTI Příloha č. 2.: Úvodní text Život v ovocných sadech úvod do aktivity pro MLADŠÍ DĚTI Hádej, o kom se mluví: "Narovnej se! Drž se vzpříma! Kořeny ti drží hlína. Svítí slunce? Nastav listy! Prší? Sláva! Budeš

Více

Revitalizace dolního úseku Hučiny v Hornovltavském luhu

Revitalizace dolního úseku Hučiny v Hornovltavském luhu Revitalizace dolního úseku Hučiny v Hornovltavském luhu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vimperk, 2009 1. ÚVOD 2. VÝCHOZÍ STAV 2.1. Lokalizace: Dolní úsek Hučiny je součástí širokého údolního systému na horním toku

Více

Pracovní postup pro návrhy a realizaci revitalizačních opatření na vodních cestách

Pracovní postup pro návrhy a realizaci revitalizačních opatření na vodních cestách B L I Ž Š Í S P E C I F I K A C E P Ř E D M Ě T U V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y Příloha č. 3 ZD k veřejné zakázce dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném

Více

Test A: RYBÁŘSTVÍ. 2. Obecně rybářství dělíme na: a) mořské a sladkovodní b) říční a potoční c) kaprové a kachní

Test A: RYBÁŘSTVÍ. 2. Obecně rybářství dělíme na: a) mořské a sladkovodní b) říční a potoční c) kaprové a kachní Test A: RYBÁŘSTVÍ 1. Rybářství je odvětví hospodářství zaměřené na: a) produkci vodních organizmů b) chov, ochranu a lov ryb a vodních organizmů c) sportovní rybolov 2. Obecně rybářství dělíme na: a) mořské

Více

HORNÍ LIPKA MOŽNOSTI OVLIVNĚNÍ STUDNY NA P.P.Č. 2553 VÝSTAVBOU PROTIEROZNÍHO OPATŘENÍ V K.Ú. HORNÍ LIPKA

HORNÍ LIPKA MOŽNOSTI OVLIVNĚNÍ STUDNY NA P.P.Č. 2553 VÝSTAVBOU PROTIEROZNÍHO OPATŘENÍ V K.Ú. HORNÍ LIPKA HORNÍ LIPKA MOŽNOSTI OVLIVNĚNÍ STUDNY NA P.P.Č. 2553 VÝSTAVBOU PROTIEROZNÍHO OPATŘENÍ V K.Ú. HORNÍ LIPKA Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí Ústí nad Orlicí, červen 2013 Název akce: Horní Lipka možnosti

Více

Dřevní hmota Obnovitelný zdroj energie Využití v podmínkách LesůČeské republiky, státního podniku Hradec Králové

Dřevní hmota Obnovitelný zdroj energie Využití v podmínkách LesůČeské republiky, státního podniku Hradec Králové Dřevní hmota Obnovitelný zdroj energie Využití v podmínkách LesůČeské republiky, státního podniku Hradec Králové Dřevní hmota Obnovitelný zdroj energie Současná doba přináší výrazné změny v pohledu na

Více

Přírodní rezervace Malá Strana a její ochranné pásmo

Přírodní rezervace Malá Strana a její ochranné pásmo Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní rezervace Malá Strana

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/12062-2012/ 2309-2012/vn Dvůr Králové nad Labem, dne 21. června

Více

5.6.16.7.3. Vyhrazená elektrická zařízení

5.6.16.7.3. Vyhrazená elektrická zařízení 5.6.16.7.3. Vyhrazená elektrická zařízení http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/stroje-technicka-zarizenipristroje-a-naradi/vyhrazena-technicka-zarizeni/vyhrazena-elektrickazarizeni Podmínky k zajištění

Více

( pracovní podklad pro jednání dne 3.6. 2011 na MMR)

( pracovní podklad pro jednání dne 3.6. 2011 na MMR) Vrty pro využití energetického potenciálu podzemních vod a horninového prostředí Metodické doporučení pro stavební a vodoprávní úřady ( pracovní podklad pro jednání dne 3.6. 2011 na MMR) Zpracovatel: Ministerstvo

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Verze č: 01 Datum platnosti výzvy: 31. 12. 2014 Stránka: 1 z 9 Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku

Více

Průvodní zpráva. 1. Identifikační údaje objektu. 2. Zdůvodnění studie. a) Stavba:

Průvodní zpráva. 1. Identifikační údaje objektu. 2. Zdůvodnění studie. a) Stavba: 1. Identifikační údaje objektu a) Stavba: Název : Průvodní zpráva Zakázkové číslo : ZESA spol. s r.o. 12-13 Místo : Kat. území : Druh stavby : Technická studie II. etapy dopravního řešení třeboňského úseku

Více

Městský úřad Kyjov Odbor územního plánu a rozvoje Masarykovo nám. 1 697 22 Kyjov. Urbanistický ateliér Zlín tř. Tomáše Bati 399 763 02 Zlín 4

Městský úřad Kyjov Odbor územního plánu a rozvoje Masarykovo nám. 1 697 22 Kyjov. Urbanistický ateliér Zlín tř. Tomáše Bati 399 763 02 Zlín 4 Pořizovatel: Městský úřad Kyjov Odbor územního plánu a rozvoje Masarykovo nám. 1 697 22 Kyjov Zpracovatel: Urbanistický ateliér Zlín tř. Tomáše Bati 399 763 02 Zlín 4 Vedoucí projektant: Zodpovědný projektant:

Více

BRNO, OPRAVA LEŽATÉ KANALIZACE VČ. ZPEVNĚNÝCH PLOCH VE DVORNÍ ČÁSTI AREÁLU SÍDLA ÚP BRNO

BRNO, OPRAVA LEŽATÉ KANALIZACE VČ. ZPEVNĚNÝCH PLOCH VE DVORNÍ ČÁSTI AREÁLU SÍDLA ÚP BRNO nahlize VHS Brno, a.s. Masná 102, 602 00 Brno VH atelier, spol. s r.o. Lidická 960/81, 602 00 Brno Korespondenční adresa: Merhautova 1066/216, 613 00 Brno BRNO, OPRAVA LEŽATÉ KANALIZACE VČ. ZPEVNĚNÝCH

Více

Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Rumburk

Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Rumburk Veřejná zakázka malého rozsahu dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na službu Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Rumburk

Více

Název akce: Projektová dokumentace Obecní dům Kobeřice. Obec: 747 27 Kobeřice. Investor: Obec Kobeřice. Objednatel: Slezská 195/53

Název akce: Projektová dokumentace Obecní dům Kobeřice. Obec: 747 27 Kobeřice. Investor: Obec Kobeřice. Objednatel: Slezská 195/53 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Název akce: Projektová dokumentace Obecní dům Kobeřice Místo stavby: Kobeřice ve Slezsku, parc.č. 343/2 a 343/3 katastrální území Kobeřice ve Slezsku Obec: 747 27 Kobeřice Investor:

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. venkovní bazény. Aquacentra Pardubice, Jiráskova ul. 2664 provozovatel PAP Pardubice o.p.s.

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. venkovní bazény. Aquacentra Pardubice, Jiráskova ul. 2664 provozovatel PAP Pardubice o.p.s. NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD venkovní bazény Aquacentra Pardubice, Jiráskova ul. 2664 provozovatel PAP Pardubice o.p.s. Návštěvní řád Aquacentra Pardubice slouží k zajištění bezpečného a hygienicky nezávadného provozu

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Kaliště CZ0210732

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Kaliště CZ0210732 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Kaliště CZ0210732 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Kaliště Kód lokality: CZ0210732 Kód lokality v ÚSOP: 5341

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Libereckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Rozdělovník VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA V LIBERCI DNE 29.9.2009 OŽPZ/1231/2009 KULK/61959/2009 RNDr. Šádková/497

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

3 nadbytek. 4 bez starostí

3 nadbytek. 4 bez starostí Metody měření spokojenosti zákazníka Postupy měření spokojenosti zákazníků jsou nejefektivnější činnosti při naplňování principu tzv. zpětné vazby. Tento princip patří k základním principům jakéhokoliv

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta provozně ekonomická Obor: Provoz a ekonomika Statistické aspekty terénních průzkumů Vedoucí diplomové práce: Ing. Pavla Hošková Vypracoval: Martin Šimek 2003

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 52 64 24 OPATŘENÍ OB E C N É POVAHY

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 52 64 24 OPATŘENÍ OB E C N É POVAHY MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 52 64 24 Číslo jednací: 2764/13/ZPR/Kal V Sušici dne 20.11.2013 Spisová značka: 2724/13/ZPR/Kal

Více

VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ

VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ PROVOZNÍ ŘÁD VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ Provozovatel : Obec Hřebeč Vymezení plochy víceúčelového sportovního areálu: pozemková parcela č. 1106/1,1106/7 Každý návštěvník je povinen seznámit

Více

Ornitologický průzkum PR Chropotínský háj podklad pro zpracování plánu péče

Ornitologický průzkum PR Chropotínský háj podklad pro zpracování plánu péče Ornitologický průzkum PR Chropotínský háj podklad pro zpracování plánu péče MUDr.Jiří Zajíc Česká společnost ornitologická Společnost spolupracovníků Kroužkovací stanice Národního muzea v Praze (kroužkovatel)

Více

Příloha Průběžné zprávy. Shrnutí návrhu algoritmu

Příloha Průběžné zprávy. Shrnutí návrhu algoritmu Příloha Průběžné zprávy Shrnutí návrhu algoritmu Obsah 1. Zadání a definice 2. Předpoklady použitíalgoritmu 3. Ocenění lesní půdy Ocenění zemědělské půdy Oceněníbudov a zastavěných ploch Ocenění vodních

Více

Orientační průvodce mateřstvím a rodičovstvím v zadávacích dokumentacích poskytovatele

Orientační průvodce mateřstvím a rodičovstvím v zadávacích dokumentacích poskytovatele Orientační průvodce mateřstvím a rodičovstvím v zadávacích dokumentacích poskytovatele Z důvodu ulehčení, snazší orientace, poskytnutí jednoznačných a široce komunikovatelných pravidel v otázkách mateřství

Více

OPRAVA FASÁDY BYTOVÉHO DOMU TECHNICKÁ ZPRÁVA. Area Projekt s.r.o. Z2 Z1 KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ ROKYCANY OPRAVA FASÁDY. Vypracoval

OPRAVA FASÁDY BYTOVÉHO DOMU TECHNICKÁ ZPRÁVA. Area Projekt s.r.o. Z2 Z1 KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ ROKYCANY OPRAVA FASÁDY. Vypracoval Z2 Z1 DATUM PODPIS Vypracoval Area Projekt s.r.o. Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10 tel. 371 727 036, www.areaprojekt.cz Zasílací adresa : ulice Miru 21, sekretariat@areaprojekt.cz AREA ROJEKT Místo

Více

Příloha č. 2 k ZD č.j.: MV- 10127-5/VZ-2013 P O K Y N Y

Příloha č. 2 k ZD č.j.: MV- 10127-5/VZ-2013 P O K Y N Y P O K Y N Y k jednotnému postupu při zabezpečování přehlednosti a zřetelnosti hraničního pruhu, volných kruhových ploch a dalších prací na státních hranicích České republiky Obsah: 1. Všeobecná ustanovení

Více

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY NEHVIZDY 03/2011 ÚPRAVA 03/2012 ARCHDAN A.D.O. PRAHA SEZNAM PŘÍLOH : Textová část Odůvodnění Grafická část A. Výkres základního členění území 1:5000 B. Hlavní výkres

Více

Průzkum veřejného mínění věcné hodnocení

Průzkum veřejného mínění věcné hodnocení Příloha č. 2 ke Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek Průzkum veřejného mínění věcné hodnocení 1. FACTUM INVENIO ad 2. Popis metodiky průzkumu 80 bodů Hodnotící komise posoudila nabídku uchazeče v tomto

Více

Ekologické poradenství a osvěta obyvatel města 204.190,- 130.000,- 36 86 108.000,-

Ekologické poradenství a osvěta obyvatel města 204.190,- 130.000,- 36 86 108.000,- projektů příloha PROTOKOLU HODNOCENÍ projektů Program podpory environmentální výchovy dětí a mládeže města Český Krumlov v roce 0 Výzva č. Opatření, min. : 5.000,-, max. : 0.000,-, spoluúčast min.: 0 Projekty

Více

REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí

REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Název projektu: Malé školní arboretum učíme se v oživlé zahradě Konečný příjemce: Základní škola a Mateřská škola Kamenice, okr. Jihlava,

Více

Požadavky požárně bezpečnostního řešení staveb bioplynových stanic

Požadavky požárně bezpečnostního řešení staveb bioplynových stanic Požadavky požárně bezpečnostního řešení staveb bioplynových stanic Ing. Petr Junga, Ph.D., Ing. Petr Trávníček, Ph.D. Mendelova univerzita v Brně, Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky,

Více

Provozní řád venkovní hrací plochy mateřské školy

Provozní řád venkovní hrací plochy mateřské školy Provozní řád venkovní hrací plochy mateřské školy Mateřská škola Svojetice Louňovická 358 251 62 Mukařov tel. 731666902 E-mail: skolka@svojetice.cz www. skolka-svojetice.cz zřizovatel : Obecní úřad Svojetice

Více

Strana 1 (celkem 5) 1. Identifikační údaje. a) Stavba: Dopravní opatření I/9 a II/243 - Líbeznice. Dokumentace pro ohlášení stavby

Strana 1 (celkem 5) 1. Identifikační údaje. a) Stavba: Dopravní opatření I/9 a II/243 - Líbeznice. Dokumentace pro ohlášení stavby 1. Identifikační údaje a) Stavba: Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Charakter stavby: Stupeň dokumentace: Dopravní opatření I/9 a II/243 - Líbeznice Líbeznice Líbeznice Novostavba Dokumentace

Více

Z p r á v a o měření teploty na stanovištích provozních zaměstnanců metra

Z p r á v a o měření teploty na stanovištích provozních zaměstnanců metra Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. odbor 600300 Kontrola Č. j. 600300/2520/11 Z p r á v a o měření teploty na stanovištích provozních zaměstnanců metra 2/6 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 1.1 Přehled stanovišť:...

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Spektrum, s.r.o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vnitřní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů, vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém

Více

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky KLADENÍ VEDENÍ 1. Hlavní zásady pro stavbu vedení 2. Způsoby kladení vedení Ostrava, prosinec 2003 Ing. Ctirad Koudelka,

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Labské skály Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 3 Občanské služby Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření III. Název opatření resp.podopatření:

Více

Projekční činnost (dendrologické průzkumy, náhradní výsadby, osazovací plány, realizační dokumentace), realizace sadových úprav, údržba, poradenství

Projekční činnost (dendrologické průzkumy, náhradní výsadby, osazovací plány, realizační dokumentace), realizace sadových úprav, údržba, poradenství Předpis ke správné údržbě díla po předání PÉČE O TRÁVNÍKY Trávníky založené výsevem vyžadují zejména v prvním roce po založení zvýšenou péči. V tomto období je nutné zapěstovat trávník tak, aby vytvořil

Více

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH číslo: R 262 datum: 4. listopadu 2013 Opatření rektora k pracovnělékařským prohlídkám OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY...

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 3 Vegetativní orgány

Více

Celková částka pro tuto výzvu: 127 000 000 Kč v rozdělení dle tabulky č.1

Celková částka pro tuto výzvu: 127 000 000 Kč v rozdělení dle tabulky č.1 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu, vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Programu Iniciativy Společenství EQUAL. Identifikace

Více

Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Datum: 6.8.2012. Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci a silnici

Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Datum: 6.8.2012. Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci a silnici M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD, oddělení silničního hospodářství nám. Svobody 32/3, 678 24 Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 67801 Blansko Město Blansko, nám. Svobody

Více

Obecní úřad, stavební úřad Zámecké náměstí 67, Žleby VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Obecní úřad, stavební úřad Zámecké náměstí 67, Žleby VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Obecní úřad, stavební úřad Zámecké náměstí 67, Žleby Č.J: Výst. 286/283/09/Po Vyřizuje: Miloslava Poštová Ve Žlebech, dne: 30.4.2009 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Žadatel: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8,

Více

*MZDRX00N4DMS* Dle rozdělovníku. V Praze dne 14.08.2014 Č.j.: MZDR 457/2012-33/OZD-ČIL-V

*MZDRX00N4DMS* Dle rozdělovníku. V Praze dne 14.08.2014 Č.j.: MZDR 457/2012-33/OZD-ČIL-V Dle rozdělovníku V Praze dne 14.08.2014 Č.j.: MZDR 457/2012-33/OZD-ČIL-V *MZDRX00N4DMS* MZDRX00N4DMS Věc: Výzva ke sdělení stanoviska k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví ochranná pásma přírodního léčivého

Více

Průvodní a technická zpráva

Průvodní a technická zpráva ZELENÉ KOLO, s.r.o. Atelier zahrady na klíč Jateční 256/30 400 01 Ústí nad Labem IČO: 25476793, DIČ: CZ25476793 Průvodní a technická zpráva Rekonstrukce veřejného prostoru u kašny v Řehlovicích Investor:

Více

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU Ministerstvo pro místní rozvoj METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 MP číslo: 2/Příručka pro české žadatele, 5. vydání

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. DOMOVNÍ ŘÁD Družstvo Tobrucká 713, družstvo 1 / 6

DOMOVNÍ ŘÁD. DOMOVNÍ ŘÁD Družstvo Tobrucká 713, družstvo 1 / 6 DOMOVNÍ ŘÁD DOMOVNÍ ŘÁD Družstvo Tobrucká 713, družstvo 1 / 6 Družstvo Tobrucká 713, družstvo Tobrucká 713/25, 160 00 Praha 6 IČO: 25148826, tel: 235363485, mob: 602 941235, e-mail: tobrucka713@seznam.cz

Více

Přírodní památka Černá Desná, širší vztahy

Přírodní památka Černá Desná, širší vztahy Návrh na vyhlášení Přírodní památky Černá Desná Příloha 1 Přírodní památka Černá Desná, širší vztahy 0 200 400 600 800 1 000 m Datový podklad MŽP; Správa Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory a krajské

Více

M e t o d i c k ý n á v o d

M e t o d i c k ý n á v o d M e t o d i c k ý n á v o d k provádění biologického hodnocení 1. Úvod 2. Legislativní rámec 3. Postup a obsah hodnocení 4. Hodnocení vlivu záměru na avifaunu jako součásti biologického hodnocení 5. Příloha

Více

Obsah: Archivní rešerše. Popis stávajícího stavu mostků č.1 5. Stavební vývoj. Vyjádření k hodnotě mostků. Vyjádření ke stavu mostků.

Obsah: Archivní rešerše. Popis stávajícího stavu mostků č.1 5. Stavební vývoj. Vyjádření k hodnotě mostků. Vyjádření ke stavu mostků. OPERATIVNÍ DOKUMENTACE PĚTI MOSTKŮ V PODZÁMECKÉ ZAHRADĚ V KROMĚŘÍŽI NPÚ ÚOP V KROMĚŘÍÍŽII RADIIM VRLA ZÁŘÍÍ- PROSIINEC 2011 1 2 Obsah: Úvod Archivní rešerše Popis stávajícího stavu mostků č.1 5 Stavební

Více

MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979. Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem

MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979. Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979 TNŽ 34 2612 Generální Ředitelství Českých drah Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem TNŽ 34 2612 Tato oborová norma stanoví základní technické

Více

OBEC NEZBAVĚTICE PASPORT DEŠŤOVÉ KANALIZACE 01 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

OBEC NEZBAVĚTICE PASPORT DEŠŤOVÉ KANALIZACE 01 PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBEC NEZBAVĚTICE PASPORT DEŠŤOVÉ KANALIZACE 01 PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Titulní list Název stavby: Pasport dešťové kanalizace Místo stavby: obec Nezbavětice Kraj: Plzeňský Okres: Plzeň - jih Charakter stavby:

Více

OCHRANA BIODIVERZITY 2015

OCHRANA BIODIVERZITY 2015 OCHRANA BIODIVERZITY 2015 Monitoring / podrobné mapování určité lokality Závěrečná zpráva projektu Mapování denních motýlů Lužná a Lidečko (kvadráty 6774-ca a 6774-cb) David Černoch 100/RS Severomoravské

Více

*CRDUX00132FA* CRDUX00132FA

*CRDUX00132FA* CRDUX00132FA D R Á Ž N Í ÚŘAD s e k c e s t a v e b n í, o b l a s t O l o m o u c, N e r u d o v a 1, 7 7 2 5 8 O l o m o u c Spis: MO-SDO0275/09/Sc Telefon: 602 686 783 Č.j.: DUCR-53832/09/Sc e-mail: sedlacek@ducr.cz

Více

Obec Málkov. Málkov. Číslo jednací: Vaše č.j./ze dne: Vyřizuje / linka: Dne: OO-5/2014-202 / Vojtíšková Marie Ing./ 311516615 06.08.

Obec Málkov. Málkov. Číslo jednací: Vaše č.j./ze dne: Vyřizuje / linka: Dne: OO-5/2014-202 / Vojtíšková Marie Ing./ 311516615 06.08. Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun Politických vězňů 198/16, 266 01 Beroun tel.: 311625147, fax: 311623495, e-mail: kp.beroun@cuzk.cz, Obec Málkov Málkov 267 01 Králův

Více

Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever

Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Název projektu Registrační číslo projektu UČENÍ JE SKRYTÉ BOHATSTVÍ INOVACE VÝUKY ZŠ KAZNĚJOV CZ.1.07/1.1.12/02.0029

Více

GENDEROVĚ PŘÁTELSKÝ ÚŘAD SLANÝ PODKLAD K E-LEARNINGOVÉMU KURZU

GENDEROVĚ PŘÁTELSKÝ ÚŘAD SLANÝ PODKLAD K E-LEARNINGOVÉMU KURZU GENDEROVĚ PŘÁTELSKÝ ÚŘAD SLANÝ PRAHA 2013 2 ÚVOD E-learningový kurz Genderově přátelský úřad Slaný vznikl v rámci projektu "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný" registrační číslo: CZ104/3404/8800208,

Více

Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota)

Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota) PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Identifikační údaje stavby: Název stavby: Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota) Název stavebního objektu: SO102 - km 3,810-6,875 Katastrální území:

Více

PRAVIDLA pro umisťování mobilních zařízení na veřejných prostranstvích města Písku

PRAVIDLA pro umisťování mobilních zařízení na veřejných prostranstvích města Písku PRAVIDLA pro umisťování mobilních zařízení na veřejných prostranstvích města Písku Čl. 1 Vymezení platnosti a působnosti 1) Město Písek jako vlastník pozemků spoluvytvářejících veřejná prostranství obce

Více

R O Z H O D N U T Í. Pavel Němec, nar. 22.8.1969, bytem Proseč 94, 539 44 Proseč u Skutče

R O Z H O D N U T Í. Pavel Němec, nar. 22.8.1969, bytem Proseč 94, 539 44 Proseč u Skutče Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 501-4/2009-330/R V Proseči dne 21.12.2009 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R

Více

Název instituce Stanovisko připomínky Vyhodnocení stanoviska

Název instituce Stanovisko připomínky Vyhodnocení stanoviska Příloha č. 5: Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů uplatněných k návrhu změny č.1 Územního plánu obce Bařice Velké Těšany Název instituce Stanovisko připomínky Vyhodnocení stanoviska Městský úřad Kroměříž,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. Výměna 4 ks interiérových dveří v budově kina Art Veřejná zakázka (zatrhněte)

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 57683/2016 Sp. zn.: S-JMK 43867/2016 OŽP/Dah Vyřizuje: Bc. Hana Daňková Telefon:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č. j.: 122062/2013 Sp.zn.: S - JMK 122062/2013/OD/Jí Brno 12.12.2013 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012 dz_12dpfo5405_19_pok.pdf - Adobe Acrobat Professional POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 110-3447/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 110-3447/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 110-3447/12 o obvyklé ceně pozemků parc.č. 942, 1072/6, 1072/23, 1112 (PK) a 1115 (PK) v k.ú. Lhota u Vsetína, obec Lhota u Vsetína, okr. Vsetín. Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

TÉMA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

TÉMA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA ZDRAVOTNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ TÉMA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE JMÉNO a PŘÍJMENÍ Vedoucí bakalářské práce: Tituly, jméno příjmení, titul

Více

ZÁKON o geologických pracích ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ZÁKON o geologických pracích ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Text předpisu: 66 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 543/1991 Sb. a zákonem č. 366/2000 Sb. Česká národní rada

Více

ČÁST: E ZPRÁVA ZOV NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE STŘECHY HLAVNÍ TŘÍDA 867/34

ČÁST: E ZPRÁVA ZOV NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE STŘECHY HLAVNÍ TŘÍDA 867/34 EUROPROJEKT build and technology s.r.o. Hasičská 52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka Tel.: 596 789 480 Fax: 596 783 302 www.europrojekt.cz ČÁST: E ZPRÁVA ZOV NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE STŘECHY HLAVNÍ TŘÍDA 867/34

Více

METODICKÝ POKYN - DEFINICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ

METODICKÝ POKYN - DEFINICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko METODICKÝ POKYN - DEFINICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ verze 1.06 Evidence změn Verze Platnost od Předmět změny Strany č. 1.01 22. 10. 2007 Sestavování

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení vodoprávního řízení *KUCBX00ITEYJ* KUCBX00ITEYJ O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í Čj.: KUJCK 88035/2015/OZZL/2 Sp.zn.: OZZL 87860/2015/hery datum: 1.12.2015 vyřizuje:

Více

51/2006 Sb. ze dne 17. února 2006. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

51/2006 Sb. ze dne 17. února 2006. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě 51/2006 Sb. ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě Změna: 81/2010 Sb. Energetický regulační úřad stanoví podle 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a

Více

MĚSTO KAMENICE NAD LIPOU nám. Čsl. armády 52, 394 81 Kamenice nad Lipou

MĚSTO KAMENICE NAD LIPOU nám. Čsl. armády 52, 394 81 Kamenice nad Lipou MĚSTO KAMENICE NAD LIPOU nám. Čsl. armády 52, 394 81 Kamenice nad Lipou VNITŘNÍ SMĚRNICE MĚSTA č. 1/2015 SYSTÉM NÁLEŽITÉ PÉČE o majetek města Kamenice nad Lipou, jako hospodářského subjektu uvádějícího

Více

PROTOKOL. obec Kořenov souhlasíme s navrženou stavbou. Rozhodnutí o povolení sjezdu požadujeme zapracovat do podmínek stavebního povolení.

PROTOKOL. obec Kořenov souhlasíme s navrženou stavbou. Rozhodnutí o povolení sjezdu požadujeme zapracovat do podmínek stavebního povolení. z ústního jednání ze dne 20.8.2010. PROTOKOL Přítomni : stavebník zástupce spol. NETT Consulting, a.s. - p. Oldřich Máj obec Kořenov p. Pelc KSS LK p. Malich sousedi stavby pí. Helena Friedrichová - P.

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOBRATICE

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOBRATICE II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOBRATICE II.A TEXTOVÁ ČÁST Obsah str. A. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území včetně souladu s územně plánovací dokumentací

Více

DOPLNĚK O PŘEDPIS L 2

DOPLNĚK O PŘEDPIS L 2 DOPLNĚK O PŘEDPIS L 2 ČR: DOPLNĚK O PODMÍNKY PRO VFR LETY PŘI PROVÁDĚNÍ LETECKÝCH PRACÍ, AKROBATICKÝCH LETŮ, LETECKÝCH VEŘEJNÝCH VYSTOUPENÍ, LETECKÉHO VÝCVIKU, PŘEZKUŠOVACÍCH LETŮ A SEZNAMOVACÍCH LETŮ

Více

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA CHODNÍKU V ULICI PETRA BEZRUČE

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA CHODNÍKU V ULICI PETRA BEZRUČE REKONSTRUKCE A DOSTAVBA CHODNÍKU V ULICI PETRA BEZRUČE DÚR+DSP DUBEN 2014 C.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA a) Identifikační údaje stavby Název stavby: Rekonstrukce a dostavba chodníku v ulici Petra Bezruče Místo stavby:

Více

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

Minimální preventivní program OU 17. listopadu Hradec Králové

Minimální preventivní program OU 17. listopadu Hradec Králové Minimální preventivní program OU 17. listopadu Hradec Králové OBSAH 1) Úvod 2) Charakter školy 3) Cíl MPP 4) Realizace 5) Vlastní program 5.1) Vzdělávání pedagogických pracovníků 5.2) Vzdělávání žáků OU

Více

ZNAK ČERVENÉHO KŘÍŽE, JEHO OCHRANA A UŽÍVÁNÍ

ZNAK ČERVENÉHO KŘÍŽE, JEHO OCHRANA A UŽÍVÁNÍ Národní skupina pro implementaci mezinárodního humanitárního práva Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Hradčanské nám. 5, 118 00 Praha e-mail: nsmhp@cervenykriz.eu tel.: 224 18 2790 fax: 224 18 2038 www.cervenykriz.eu/nsmhp

Více

I. ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK - NÁVRH

I. ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK - NÁVRH I. ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK - NÁVRH (VERZE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) změna č. 3 územního plánu ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal : Zastupitelstvo obce Datum nabytí účinnosti

Více

Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb

Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb (dotace ze státního rozpočtu na rok 2015) Popis způsobu výpočtu optimální výše finanční podpory - Liberecký kraj Kraj bude při výpočtu dotace postupovat

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH RESORTNÍ PŘEDPISY. Statut Řídícího výboru programu Zelená úsporám 2013 2

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH RESORTNÍ PŘEDPISY. Statut Řídícího výboru programu Zelená úsporám 2013 2 VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www.mzp.cz ROČNÍK XIII, ČERVEN 2013, ČÁSTKA 1 RESORTNÍ PŘEDPISY Statut Řídícího výboru programu Zelená úsporám 2013 2 Statut Řídícího výboru programu Nová zelená

Více

ÁST OBEC MALŠOVICE I.ETAPA

ÁST OBEC MALŠOVICE I.ETAPA Akce : DOMOVNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY-NEVEŘEJNÁ ČÁST OBEC MALŠOVICE I.ETAPA Investor : Obec Malšovice Malšovice č.p.16, 405 02 Děčín Arch.č. : 1478-1/13 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Děčín, únor 2014 Vypracoval: J.

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 61.020 Červen 2014 Označování velikosti oblečení Část 3: Tělesné rozměry a intervaly ČSN EN 13402-3 80 7035 Size designation of clothes Part 3: Body measurements and intervals

Více

URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU

URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU 32 CENOVÝ VĚSTNÍK 14/2008 URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU ČÁST I. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. Uvedené podmínky platí pro dopravce provozující veřejnou vnitrostátní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK pro zakázku malého rozsahu na stavební práce v rámci projektu "Rekonstrukce a zateplení střechy MŠ Kateřinice" 1. Identifikační ní údaje zadavatele zadavatel: Obec Kateřinice

Více

VY_32_INOVACE_OV_1AT_01_BP_NA_ELEKTRO_PRACOVISTI. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_OV_1AT_01_BP_NA_ELEKTRO_PRACOVISTI. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_OV_1AT_01_BP_NA_ELEKTRO_PRACOVISTI Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Štícha Roman Tematická oblast

Více