( pracovní podklad pro jednání dne na MMR)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "( pracovní podklad pro jednání dne 3.6. 2011 na MMR)"

Transkript

1 Vrty pro využití energetického potenciálu podzemních vod a horninového prostředí Metodické doporučení pro stavební a vodoprávní úřady ( pracovní podklad pro jednání dne na MMR) Zpracovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo zemědělství Ministerstvo životního prostředí - odbor stavebního řádu - odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření - odbor ochrany horninového a půdního prostředí, odbor ochrany vod Poznámka: kursivou jsou v textu vyznačeny citace z příslušných právních předpisů Obsah strana 1. Úvod 2 2. Související právní předpisy 2 3. Výklad pojmů 3 4. Kategorie vrtů z hlediska způsobu využívání energetického potenciálu podzemních vod a horninového prostředí a jejich právní statut 4 5. Doporučený postup při povolování vrtů pro využití energetického potenciálu podzemních vod a horninového prostředí Vrty pro využití energetického potenciálu podzemních vod a horninového prostředí, z nichž se neodebírá nebo nečerpá podzemní voda ( typ A ) Vrty pro využití energetického potenciálu podzemních vod z nichž se 7 odebírá nebo čerpá podzemní voda ( typ B) 6. Některé náležitosti podkladů pro správní rozhodnutí Osoby oprávněné k přípravě podkladů pro správní řízení ve věci vrtů typu A Osoby oprávněné k přípravě podkladů pro správní řízení ve věci vrtů typu B Geologický průzkum pro projekci vrtů typu A a B Posuzování vrtů typu A ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb Závěr 10 1

2 Přílohy Příloha č. 1 Příloha č. 2 Příloha č. 3 Schéma vrtů typu A a B Doporučený rozsah vyjádření osoby s odbornou způsobilostí pro přípravu vrtů z nichž se nečerpá nebo neodebírá podzemní voda ( typ A ) Doporučený rozsah vyjádření osoby s odbornou způsobilostí pro přípravu vrtů z nichž se čerpá nebo odebírá podzemní voda (typ B) Příloha č. 4 Metodický výklad bodu 2.11 kategorie II přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 5 Přehledná schémata přípravy a povolování vrtů pro tepelná čerpadla 1. Úvod Vzhledem k opakujícím se dotazům na postup při projektování a povolování vrtů pro tepelná čerpadla využívající energetický potenciál podzemních vod a horninového prostředí vydávají výše uvedení zpracovatelé následující společný výklad (metodické doporučení). 2. Související právní předpisy zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu - vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, ve znění pozdějších předpisů vyhl. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů vyhl. č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, včetně zákona č. 150/2010 Sb. prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu - vyhl. č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávních úřadů, ve znění pozdějších předpisů vyhl. č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření množství vody, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu vyhl. č. 368/2004 Sb., o geologické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů 2

3 vyhl. č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů vyhl. č. 206/2001 Sb., o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce vyhl. č. 282/2001 Sb., o evidenci geologických prací, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu vyhl. č. 298/2005 Sb. o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů vyhl. č. 239/1998 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích a o změně některých předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů. vyhl. č. 15/1995 Sb., o oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, jakož i k projektování objektů a zařízení, které jsou součástí těchto činností, ve znění pozdějších předpisů. vyhl. č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů. 3. Výklad pojmů Energetický potenciál podzemních vod a horninového prostředí: Zemské teplo vyzařující z nitra Země směrem k povrchu vznikající převážně jako produkt rozpadu radioaktivních prvků, přičemž předávajícím prostředím je buď horninové prostředí nebo podzemní voda, která na svých oběhových cestách přijímá zemské teplo z horninového prostředí. Vrt pro využití energetického potenciálu podzemních vod a horninového prostředí Zpravidla svislý otvor o hloubce od několika metrů do cca 150 m hloubený z povrchu, o malém průměru (jednotky decimetrů), do kterého je umisťováno zařízení pro odběr zemského tepla. 3

4 Geotermální vertikální sonda Zařízení pro odběr zemského tepla z horninového prostředí a podzemní vody mající charakter uzavřeného potrubí vkládaného do vrtu a napojeného na výměník tepelného čerpadla. V tomto potrubí obíhá médium přenášející zemské teplo k jeho využití v tepelném čerpadle. Zárubnice Potrubí zpravidla ocelové nebo umělohmotné zajišťující trvalou stabilitu stěn vrtu v případě, že se z tohoto čerpá nebo odebírá podzemní voda. Má části plnou a perforovanou. Obsyp Výplň prostoru mezi horninou a zárubnicí, případně mezi horninou a geotermální vertikální sondou, tvořenou zpravidla kamenivem předepsané zrnitosti, umožňující přítok vody do vrtu prostřednictvím perforované části zárubnice nebo přítok vody na plášť geotermální vertikální sondy. Těsnění Výplň prostoru mezi horninou a plnou částí zárubnice, případně mezi horninou a geotermální vertikální sondou, tvořenou zpravidla jílovou nebo cementovou směsí, umožňující vzájemné oddělení zvodnělých horizontů a zamezení přítoku povrchové vody do vrtu Ponorné nebo horizontální čerpadlo Zařízení pro odběr zemského tepla z podzemní vody umístěné ve vrtu (ponorné čerpadlo) nebo na povrchu (horizontální čerpadlo), přivádějící vodu z vrtu do výměníku tepelného čerpadla a dále až do zasakovacího prvku. 4. Kategorie vrtů z hlediska způsobu využívání energetického potenciálu podzemních vod a horninového prostředí a jejich právní statut Energetický potenciál podzemních vod a horninového prostředí je dán zemským teplem vyzařujícím z nitra Země směrem k povrchu, vznikající převážně jako produkt rozpadu radioaktivních prvků, přičemž předávajícím prostředím je buď hornina nebo podzemní voda, která na svých oběhových cestách přijímá zemské teplo z horninového prostředí. Jedním z technických zařízení, která jsou schopna zemské teplo využívat, jsou vrty. Ty se z hlediska způsobu využívání zemského tepla člení do dvou níže uvedených kategorií. Typ A: vrt pro využívání energetického potenciálu podzemní vody a horninového prostředí, z kterého se neodebírá nebo nečerpá podzemní voda, je zpravidla maloprůměrový vertikální otvor hloubený do významně nebo nevýznamně zvodnělého horninového prostředí, do kterého je vloženo uzavřené potrubí (geotermální vertikální sonda) s oběžným médiem. Pomocí tohoto média se 4

5 přenáší především tepelná energie podzemní vody a horninového prostředí jímaná geotermální vertikální sondou do výměníku tepelného čerpadla. Meziprostor mezi stěnou vrtu a uzavřeným potrubím (geotermální vertikální sondou) je vyplněn směsí prostou vzduchových dutin (jílové těsnění, obsyp), umožňující optimální přenos tepla mezi podzemní vodou a horninovým prostředím na straně jedné a a oběžným médiem na straně druhé. Uvedené vrty jsou dle 2 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. částí stavby, když celá stavba zahrnuje vrty s geotermálními vertikálními sondami, rozdělovače, jímky, propojovací potrubí do strojovny tepelného čerpadla, tepelné čerpadlo a otopnou soustavu. Předmětné vrty patří do skupiny staveb, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení, neboť spadají do kategorie staveb uvedených v 103 odst. 1 písm. b) bod 6 zákona č. 183/2006 Sb.: topné agregáty, čerpadla a zařízení pro solární ohřev vody. Vyžadují však dle 76 odst. 1 územní rozhodnutí nebo územní souhlas: Umisťovat stavby nebo zařízení, jejich změny, měnit jejich vliv na využití území, měnit využití území a chránit důležité zájmy v území lze jen na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, nestanoví-li zákon jinak. Protože se současně jedná o stavby, které mohou ovlivnit vodní poměry, je třeba ve smyslu 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 254/2001 Sb. získat k jejich realizaci souhlas vodoprávního úřadu: souhlas vodoprávního úřadu je třeba. k vrtům pro využívání energetického potenciálu podzemních vod, z nichž se neodebírá nebo nečerpá podzemní voda Souhlas bude vždy v tomto případě rozhodnutím [viz 17 odst. 1 písm. g) č. 254/2001 Sb., část věty za středníkem v řízení o udělení tohoto souhlasu ]. Závazné stanovisko vodoprávního úřadu podle 104 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., nemůže souhlas vodoprávní nahradit; pokud bylo k žádosti o územní rozhodnutí, resp. územní souhlas vydáno závazné stanovisko vodoprávního úřadu podle 104 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., nezbavuje to stavebníka povinnosti požádat v té věci o souhlas vodoprávního úřadu. Typ B : vrt pro využívání energetického potenciálu podzemní vody, z kterého se čerpá nebo odebírá podzemní voda, je zpravidla vertikální otvor většího průměru hloubený do zvodnělého horninového prostředí, do kterého je vložena zárubnice opatřena filtračním obsypem a ve svrchní části zaplášťovým těsněním. Přenos tepla zajišťuje podzemní voda, ta je čerpána z vrtu zpravidla ponorným čerpadlem umístěným uvnitř zárubnice, přiváděna je do výměníku tepelného čerpadla a odtud odváděna zpět do podzemních vod pomocí zasakovacího objektu, příp. objektů nebo do vod povrchových pomocí vypouštěcího objektu. Uvedené vrty jsou dle 55 odst. 1 písm. j) zákona č. 254/2001 Sb. vodními díly: Vodní díla jsou stavby, které slouží ke vzdouvání a zadržování vod, umělému usměrňování odtokového režimu povrchových vod, k ochraně a využívání vod, k nakládání s vodami, ochraně před škodlivými účinky vod, k úpravě vodních poměrů nebo k jiným účelům sledovaných tímto zákonem, zejména.studny V daném případě se jedná o studny vrtané. Představují část stavby, když celá stavba vodního díla zahrnuje vrty zpravidla s čerpadlem, propojovací potrubí do strojovny tepelného čerpadla a výpustné potrubí, včetně zasakovacího objektu v případě kdy recipientem je podzemní voda, nebo výpustného objektu, je-li recipientem povrchová voda. Znamená to, že tyto vrty jsou stavbou a vyžadují dle 76 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu: Umisťovat stavby nebo 5

6 zařízení, jejich změny, měnit jejich vliv na využití území, měnit využití území a chránit důležité zájmy v území lze jen na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, nestanoví-li zákon jinak. a ve smyslu 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. stavební povolení: K provedení vodních děl, k jejich změnám a změnám jejich užívání, jakož i k jejich zrušení a odstranění je třeba povolení vodoprávního úřadu. Protože vrty budou sloužit k nakládání s vodami, je nutné získat současně s povolením k provedení vodního díla i povolení k nakládání s podzemní vodou, a to ve smyslu 8 odst. 1 písm. a) bod 1.: Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami (dále jen povolení k nakládání s vodami ) je třeba b) jde-li o vody podzemní 1. k jejich odběru. Povolení k nakládání s vodami a stavební povolení se vydávají ve společném řízení (viz 9 odst. 5 a 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb.). Schéma vrtů typu A a B je uvedeno v příloze č. 1 tohoto metodického doporučení. 5. Doporučený postup při povolování vrtů pro využití energetického potenciálu podzemních vod a horninového prostředí 5.1 Vrty pro využití energetického potenciálu podzemních vod a horninového prostředí, z nichž se neodebírá nebo nečerpá podzemní voda (typ A ) Příprava podkladů pro správní řízení Osoba s příslušnou autorizací (viz kapitola 6.2.) zpracuje projektovou dokumentaci stavby v rozsahu dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 503/2006 Sb. Pokud nejsou projektantovi geologické a hydrogeologické poměry podrobně známy, doporučuje se zpracovat vyjádření osoby s odbornou způsobilostí a začlenit ho jako přílohu dokumentace. Doporučený rozsah tohoto vyjádření je zpracován v příloze č. 2 tohoto metodického doporučení. Až na ojedinělé případy se však jeví vhodné toto vyjádření zpracovat vždy, významně se tím zvýši kvalita podkladů pro návazné správní řízení a především bude zřejmé, zdali v konkrétním případě podléhá stavba posouzení z hlediska vlivu na životní prostředí. Vodoprávní úřad může v souladu s 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 254/2001 Sb. předložení vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v řízení o udělení souhlasu uložit. Pokud je v konkrétním případě reálné získat územní souhlas, vodoprávnímu úřadu je možno namísto projektové dokumentace v rozsahu dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 503/2006 Sb. předložit pouze jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy ve smyslu 96 odst. 3 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb. a opět vyjádření osoby s odbornou způsobilostí. V případě, že se projektují vrty hlubší než 30 m (což je převážná většina vrtů), jedná se o činnost prováděnou hornickým způsobem a osoba s příslušnou kvalifikací (viz kapitola 6.2) zpracuje ve smyslu 23 odst. 1 vyhlášky č. 239/1998 Sb. pro vrtné práce projekt a technologický postup. Obsah těchto dokumentů je uveden v příloze č. 1 vyhlášky č. 239/1998 Sb. Správní řízení Projektová dokumentace pro umístění vrtů, případně jednoduchý popis záměru s příslušnými výkresy, doplněné optimálně vyjádřením osoby s odbornou způsobilostí a v převážné většině případů projektem a technologickým postupem činnosti prováděné hornickým způsobem se spolu s dalšími podklady vyplývajícími z 8 vyhlášky č. 432/2001 Sb. a s formulářem žádosti podle příslušné přílohy předmětné vyhlášky předá vodoprávnímu úřadu k vydání souhlasu dle 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 254/2001 Sb. V případě, že žadatel nepředloží vyjádření 6

7 osoby s odbornou způsobilostí, může vodoprávní úřad v souladu s 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 254/2001 Sb. v řízení o udělení souhlasu předložení vyjádření uložit. Po vydání souhlasu vodoprávního úřadu se dokumentace zpracovaná dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 503/2006 Sb. spolu se souhlasem vodoprávního úřadu, dalšími náležitostmi vyplývajícími z přílohy č. 3 části B uvedené vyhlášky a s formulářem žádosti dle přílohy č. 3 části A. předá místně příslušnému stavebnímu úřadu k vydání územního rozhodnutí. V případě reálnosti vydání územního souhlasu se jednoduchý popis záměru s příslušnými výkresy, spolu se souhlasem vodoprávního úřadu a s dalšími náležitostmi vyplývajícími z přílohy č. 9, části B uvedené vyhlášky a s formulářem žádosti dle přílohy č. 9 části A předá místně příslušnému stavebnímu úřadu k vydání územního souhlasu. V případě, že z vyjádření osoby s odbornou způsobilostí vyplyne, že vrty lze provádět bez rizika narušení vodních poměrů pouze za určitých limitujících podmínek a vodoprávní úřad usoudí, že vrty mohou vést k narušení vodních poměrů, územní řízení se ve smyslu 91, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. spojuje s vybranými postupy dle zákona č. 100/2001 Sb. V daném případě to znamená, že projektovaný záměr na umístění stavby bude třeba vázat na předchozí posouzení ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., tj. minimálně v úrovni zjišťovacího řízení dle 7 s tím, že podkladem pro zjišťovací řízení je oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. (viz kapitola 6.4). Po nabytí právní moci územního rozhodnutí nebo po vydání územního souhlasu se stavba může realizovat. Dokumentace skutečného provedení stavby je obsažena ve zprávě o doplňkovém hydrogeologickém průzkumu (viz příloha č. 2 tohoto metodického doporučení). Výše uvedený postup se nevztahuje na vrty, které budou sloužit k průmyslovému využívání tepelné energie zemské kůry, přestože svou konstrukcí naplňují charakter stavby. V tomto případě se jedná o zvláštní zásah do zemské kůry ve smyslu 34 odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb.: Zvláštními zásahy do zemské kůry se podle tohoto zákona rozumí zřizování, provoz, zajištění a likvidace zařízení pro a) uskladňování plynů nebo kapalin v přírodních horninových strukturách a v podzemních prostorech (podzemní zásobníky plynů a kapalin), b) ukládání radioaktivních a jiných odpadů v podzemních prostorech, 18) c) průmyslové využívání tepelné energie zemské kůry s výjimkou tepelné energie vody vyvedené na povrch. 5.2 Vrty pro využití energetického potenciálu podzemních vod, z nichž se odebírá nebo čerpá podzemní voda (typ B) Příprava podkladů a správní řízení o umístění stavby Osoba s příslušnou autorizací (viz kapitola 6.2.) zpracuje projektovou dokumentaci stavby v rozsahu dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 503/2006 Sb. Tato dokumentace s náležitostmi vyplývajícími z přílohy č. 3 části B. uvedené vyhlášky a s formulářem žádosti dle přílohy č. 3 části A se předá místně příslušnému stavebnímu úřadu k vydání územního rozhodnutí. V případě reálnosti vydání územního souhlasu se jednoduchý popis záměru s příslušnými výkresy a s dalšími náležitostmi vyplývajícími z přílohy č. 9 části B. uvedené vyhlášky a s formulářem žádosti dle přílohy č. 9 části A předá místně příslušnému stavebnímu úřadu 7

8 k vydání územního souhlasu. K územnímu řízení, resp. územnímu souhlasu je nutné závazné stanovisko vodoprávního úřadu podle 104 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb. Příprava podkladů a správní řízení ve věci povolení k nakládání s vodami a povolení stavby Osoba s příslušnou autorizací (viz kapitola 6.2.) zpracuje projektovou dokumentaci stavby v rozsahu dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb. a osoba s odbornou způsobilostí (viz kapitola 6.2) zpracuje vyjádření osoby s odbornou způsobilostí dle 9 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. Jeho doporučený rozsah je uveden v příloze č. 3 tohoto metodického doporučení. V případě, že se projektují vrty hlubší než 30 m, jedná se o činnost prováděnou hornickým způsobem a osoba s příslušnou kvalifikací (viz kapitola 6.2) zpracuje ve smyslu 23 odst. 1 vyhlášky č. 239/1998 Sb. pro vrtné práce projekt a technologický postup. Obsah těchto dokumentů je uveden v příloze č. 1 vyhlášky č. 239/1998 Sb. Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí se spolu se žádostí k nakládání s podzemními vodami dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 432/2001 Sb. s náležitostmi dle 2 odst. 1 uvedené vyhlášky předloží vodoprávnímu úřadu k vydání povolení k nakládání s vodami. Projektová dokumentace a případně projekt a technologický postup pro vrtné práce se spolu s dalšími náležitostmi vyplývajícími z přílohy č. 2, části B. vyhlášky č. 526/2006 Sb. předloží spolu se žádostí s náležitostmi dle přílohy č. 2 uvedené vyhlášky vodoprávnímu úřadu k vydání stavebního povolení vodního díla. Vodoprávní úřad poté vede o vydání povolení k nakládání s vodami a stavebního povolení společné řízení (viz 9 odst. 5 a 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb.). Po nabytí právní moci uvedených povolení k nakládání s vodami a stavebního povolení se stavba může realizovat. Před užíváním dokončené stavby se dle 121 zákona č. 183/2006 Sb. zpracuje dokumentace skutečného provedení stavby, která je podkladem oznámení záměru o užívání dokončené stavby. 6. Některé náležitosti podkladů pro správní rozhodnutí 6.1 Osoby oprávněné k přípravě podkladů pro správní řízení ve věci vrtů typu A Osobou oprávněnou ke zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, tedy pro vybranou činnost ve výstavbě ve smyslu 158 zákona č. 183/2006 Sb., je dle 5 odst. 3 vyhlášky č. 360/1992 Sb., s uvážením charakteru stavby, osoba s autorizací pro obory c) stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství nebo i) geotechnika. Osobou oprávněnou pro případné zpracování dokumentace vlivů na životní prostředí je fyzická osoba, která je držitelem autorizace ve smyslu 19 zákona č. 100/2001 Sb. Osobou oprávněnou pro zpracování vyjádření osoby s odbornou způsobilostí pro účely vydání souhlasu vodoprávního úřadu k vlivu stavby na vodní poměry je osoba s osvědčením v oboru Hydrogeologie ve smyslu 3 odst. 3 zákona č. 62/1988 Sb. a 2 odst. 1 vyhlášky č. 206/2001 Sb. Osobou oprávněnou ke zpracování projektu vrtných prácí hlubších než 30 m a technologického postupu je ve smyslu 2 vyhlášky č. 298/2005 Sb. báňský projektant. 8

9 6.2 Osoby oprávněné k přípravě podkladů pro správní řízení ve věci vrtů typu B Osobou oprávněnou ke zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a pro stavební povolení, tedy pro vybranou činnost ve výstavbě ve smyslu 158 zákona č. 183/2006 Sb. je dle 5 odst. 3 vyhlášky č. 360/1992 Sb., s uvážením charakteru stavby, osoba s autorizací pro obory c) stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. Osobou oprávněnou pro zpracování vyjádření osoby s odbornou způsobilostí pro účely vydání povolení vodoprávního úřadu k nakládání s podzemními vodami je osoba s osvědčením v oboru Hydrogeologie ve smyslu 3 odst. 3 zákona č. 62/1988 Sb., a 2 odst. 1 vyhlášky č. 206/2001 Sb. Osobou oprávněnou ke zpracování projektu vrtných prácí hlubších než 30 m a technologického postupu je ve smyslu 2 vyhlášky č. 298/2005 Sb., báňský projektant. 6.3 Geologický průzkum pro projekci vrtů typu A a B Vrty typu A a B jsou stavby, a proto se na ně mj. vztahuje i vyhláška č. 501/2006 Sb.. konkrétně ustanovení 18 odst. 1 Stavby se musí zakládat způsobem odpovídajícím základovým poměrům zjištěným geologickým průzkumem a musí splňovat požadavky dané normovými hodnotami, nesmí být při tom ohrožena stabilita jiných staveb a odst. 2. Při zakládání staveb se musí zohlednit případné vyvolané změny základových podmínek na sousedních pozemcích určených k zastavění a případná změna režimu podzemních vod. V případě provádění vrtů jako stavebních objektů tedy musí být známo geologické prostředí v místě sondáže, údaje o výskytu podzemní vody a vlivu vrtů na okolí v podrobnostech, umožňující řádnou projekci těchto staveb. Ve vztahu k účelu vrtů je pak třeba v některých případech ověřit i podmínky výtěžnosti zemského tepla formou teplotních testů (u vrtů typu A), nebo vydatnosti odběrového objektu (u vrtů typu B). Nejsou-li proto geologické prostředí, údaje o výskytu podzemní vody, vlivu vrtů na okolí nebo údaje o výtěžnosti zemského tepla dostatečně známy, je třeba před projekcí vrtů provést ve smyslu vyhlášky č. 501/2006 Sb. geologický průzkum. V daném případě představuje tento průzkum činnost prováděnou dle zákona č. 62/1988 Sb. a zahrnuje zpravidla vrtnou sondáž a soubor doprovodných prací jako jsou teplotní testy, čerpací zkoušky, režimní měření hladiny podzemní vody, apod. Při vrtné sondáži se budují průzkumné vrty, které jsou určeny pouze k účelu definovanému zákonem č. 62/1988 Sb., tj. pro geologický výzkum nebo geologický průzkum. Jejich projektování, provádění a vyhodnocování musí být plně v souladu s tímto zákonem a prováděcími vyhláškami uvedenými v úvodu tohoto doporučení. Po ukončení průzkumu se vrty odborně likvidují nebo zabezpečují, a to na základě projektu likvidačních nebo zajišťovacích prací. Pouze v případě, že vrty provedené v rámci geologického průzkumu jsou příhodně umístěny, mají vyhovující technické parametry a výtěžnost zemského tepla se ukáže být dostatečná, je možno výjimečně tyto průzkumné vrty po příslušném správním řízení (v případě vrtů typu A po vydání souhlasu vodoprávního úřadu a územním řízení, v případě vrtů typu B po územním řízení, stavebním povolení a povolení k nakládání s vodami) upravit a využívat je jako stavby. Tato možnost musí již být uvedena v projektu průzkumných prací. Jestliže se však v rámci příslušného správního řízení ukáže nereálnost využití průzkumných vrtů, bude třeba tyto následně na základě projektu likvidačních prací likvidovat. 9

10 6.4 Posuzování vrtů typu A ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. V zákoně č. 100/2001 Sb., v příloze č. 1, pod bodem 2.11 kategorie II je uvedeno, že záměrem vyžadujícím zjišťovací řízení jsou Hloubkové vrty pro ukládání radioaktivního nebo nebezpečného odpadu, hloubkové vrty geotermální, hloubkové vrty pro zásobování vodou u vodovodů pro veřejnou potřebu, s výjimkou vrtů pro výzkum stability půdy. Metodický výklad k tomuto bodu dle dopisu OPVŽP MŽP č.j /ENV/08 ze dne , zaslaný na odbory výkonu státní správy MŽP a krajské úřady odbory životního prostředí a zemědělství (viz příloha č. 4), mj. uvádí: Pojem hloubkový vrt není v českém správním řádu vymezen*.... Pro účely zákona 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů se pojem geotermální hloubkové vrty rozumí hloubkové vrty pro čerpání termální vody k jejímu dalšímu využití. Hloubkové vrty pro tepelná čerpadla nejsou posuzovány, pokud jejich realizací nemůže dojít k propojení hydrogeologických horizontů či výraznému ovlivnění hydrogeologických poměrů v území a tato skutečnost bude konstatována ve vyjádření osoby s odbornou způsobilostí ve smyslu 8 a 9 odst. 1 zákona č.254/2001 Sb. * zpravidla se pod tímto pojmem rozumějí vrty hlubší než 30 m, které náležejí do činností prováděných hornickým způsobem V praxi se vyskytnou tři varianty dalšího postupu: - vyplyne-li z vyjádření osoby s odbornou způsobilostí, že vrty s uvážením rizika narušení vodních poměrů nelze provádět, a vodoprávní úřad toto stanovisko bude akceptovat, tzn. že nevydá souhlas k realizaci vrtů podle 17 zákona č. 254/2001 Sb., projektovaný záměr nebude možné realizovat a posouzení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. tedy bude bezpředmětné; - vyplyne-li z vyjádření osoby s odbornou způsobilostí podle 9 zákona č. 254/2001 Sb., že vrty lze provádět bez rizika narušení vodních poměrů, a vodoprávní úřad toto stanovisko bude akceptovat, projektovaný záměr na umístění stavby nebude třeba vázat na předchozí posouzení ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb.; - vyplyne-li však z vyjádření osoby s odbornou způsobilostí, že vrty lze provádět bez rizika narušení vodních poměrů pouze za určitých limitujících podmínek a vodoprávní úřad toto stanovisko bude akceptovat, projektovaný záměr na umístění stavby bude třeba vázat na předchozí posouzení ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., tj. minimálně v úrovni zjišťovacího řízení dle 7 s tím, že podkladem pro zjišťovací řízení je oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. 7. Závěr Předkládané metodické doporučení určené především pro stavební a vodoprávní úřady obsahuje kromě vymezujícího právního rámce: - kategorizaci vrtů z hlediska způsobu využívání energetického potenciálu podzemních vod a horninového prostředí a jejich právní statut, - postup při přípravě a povolování jednotlivých kategorií vrtů, tj. vrtů využívajících energetický potenciál podzemních vod a horninového prostředí z nichž se nečerpá ani neodebírá podzemní voda (v metodickém doporučení označeny jako vrty typu A ) a vrtů využívajících energetický potenciál podzemních vod z nichž se čerpá nebo odebírá podzemní voda (v metodickém doporučení označeny jako vrty typu B) a - některé náležitostí podkladů pro správní rozhodnutí. 10

11 a v přílohové části: 1. Schémata vrtů typu A a B; 2. Doporučený rozsah vyjádření osoby s odbornou způsobilostí pro přípravu vrtů, z nichž se nečerpá nebo neodebírá podzemní voda (typ A), zpracovaný ve spolupráci s Českou asociaci hydrogeologů; 3. Doporučený rozsah vyjádření osoby s odbornou způsobilostí pro přípravu vrtů z nichž se čerpá nebo odebírá podzemní voda (typ B) 4. Metodický výklad bodu 2.11 kategorie II přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů 5. Přehledná schémata přípravy a povolování vrtů pro tepelná čerpadla Z metodického doporučení vyplývá, že vrty typu A, tj. vrty z nichž se nečerpá ani neodebírá podzemní voda jsou stavbou nevyžadující stavební povolení ani ohlášení, vyžadují však územní rozhodnutí nebo územní souhlas. Protože se současně jedná o stavby, které mohou ovlivnit vodní poměry, je třeba k jejich realizaci získat souhlas vodoprávního úřadu. Vrty typu B jsou vodními díly, vyžadují vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, stavebního povolení a povolení k nakládání s podzemní vodou. Cílem tohoto metodického doporučení je především stanovit postup při povolování jednotlivých typů vrtů a současně přispět k obsahové jednotnosti podkladů pro správní řízení. Zpracoval : Svatopluk Šeda a pracovníci MŽP, MZe a Povodí Vltavy s.p. 11

12 Příloha č. 1 Schémata vrtů typu A a B 12

13 13

14 Příloha č. 2 Doporučený rozsah vyjádření osoby s odbornou způsobilostí pro přípravu vrtů, z nichž se nečerpá nebo neodebírá podzemní voda (typ A) Obsahová náplň vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k vlivu předmětných vrtů na vodní poměry nebyla dosud specifikována, dle stanoviska České asociace hydrogeologů by měla obsahovat minimálně tyto údaje: 1. technické parametry navrhovaných vrtů a jejich umístění; 2. popis geologických a hydrogeologických poměrů území, v němž mají být vrty instalovány; 3. specifikace ochranných režimů, vztahujících se k vodním a na vodu vázaným ekosystémům v dané lokalitě; 4. charakteristika geohydrodynamického systému z hlediska stavu hladiny podzemní vody v jednotlivých zvodních, směru proudění podzemní vody, průtočnosti zvodněného prostředí a jakosti podzemní vody; 5. popis a umístění jímacích objektů podzemní vody nacházející se v dosahu možného účinku vrtů v předmětném geohydrodynamickém systému; 6. zhodnocení míry rizika provádění vrtů pro zachování přirozené hydrogeologické stratifikace geohydrodynamického systému prováděním vrtů, a to především z hlediska množství vody, tlakových poměrů, jakosti vody a vlivu na okolní jímací objekty podzemní vody či ekosystémy vázané na podzemní vodu 7. závěr hodnocení pole předchozích ustanovení, kterým je souhlasné, podmíněně souhlasné nebo nesouhlasné stanovisko/vyjádření 8. v případě podmíněně souhlasného stanoviska přehled podmínek pro provádění vrtů. Součástí vyjádření osoby s odbornou způsobilostí je i návrh na provedení doplňkového hydrogeologického průzkumu prováděného při budování vrtů. Ten bude realizován ve smyslu 3 vyhlášky č. 369/2004 Sb., a zahrnuje především podrobný popis zastižených hornin, popis přítoků podzemní vody a popis celého systému monitoringu, pokud je v rámci vyjádření osoby s odbornou způsobilostí navržen, vše ve smyslu 5 7 vyhlášky č. 368/2004 Sb. Součástí doplňkového průzkumu je i verifikace projektového návrhu, případně jeho modifikace, pokud si to průběžné výsledky prací vyžádají. Po ukončení prací se o doplňkovém průzkumu zpracuje zpráva, obsahující mj. dokumentaci skutečného provedení vrtů, včetně jejich zaměření. Tu podepisuje osoba oprávněná jednat za organizaci a řešitel geologických prací a ve smyslu 12 zákona č. 62/1988 Sb., ji zadavatel do 2 měsíců od ukončení nebo schválení prací předá České geologické službě. Tímto způsobem je zajištěna dokumentace a archivace všech vrtů typu A. 14

15 Příloha č. 3 Doporučený rozsah vyjádření osoby s odbornou způsobilostí pro přípravu vrtů, z nichž se čerpá nebo odebírá podzemní voda (typ B) Doporučený rozsah tohoto vyjádření vyplývá z metodického pokynu ČAH č. 1/2007 Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k povolení nakládat s podzemní vodou Osnova tohoto vyjádření je následující: 1. zadání a cíl prací, případně jejich metodika; 2. popis vodního zdroje podzemní vody z něhož má být odběr realizován; 3. případný doplňující průzkum pro získání údajů uvedených v bodu 2; 4. popis vodního díla, včetně velikosti dosavadního odběru a způsobu ochrany vodního zdroje; 5. případný doplňující průzkum pro získání údajů uvedených v bodu 4; 6. velikost navrhovaného odběru podzemní vody, jiné povolené odběry podzemní vody v konkrétní hydrogeologické struktuře a bilance zásob podzemní vody; 7. případný doplňující průzkum pro získání údajů pro bilanci zásob podzemní vody; 8. posouzení vlivu odběru podzemní vody na vodní a na vodu vázané ekosystémy, případně na vodní díla, stavby či zařízení; 9. případný doplňující průzkum pro získání údajů uvedených v bodu 8; 10. stanovení podmínek pro odběr podzemní vody; 11. závěrečné zhodnocení. Podrobnosti k jednotlivým bodům jsou obsaženy v uvedeném metodickém pokynu. 15

16 Příloha č. 4 Metodický výklad bodu 2.11 kategorie II přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů Dopis OPVŽP MŽP č.j.72045/env/08 ze dne na Odbory výkonu státní správy MŽP a Krajské úřady - odbory životního prostředí a zemědělství Věc: Metodický výklad bodu 2.11 kategorie II přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů Na základě stanoviska legislativního odboru Ministerstva životního prostředí Vám pro zajištění jednotného postupu při aplikaci zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen cit. zákon ), sdělujeme metodický výklad bodu 2.11 kategorie II přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb Hloubkové vrty pro ukládání radioaktivního nebo nebezpečného odpadu, hloubkové vrty geotermální, hloubkové vrty pro zásobování vodou u vodovodů, s výjimkou vrtů pro výzkum stability půdy Pojem hloubkový vrt není v českém právním řádu vymezen. Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, však ve svém 3 písm. f) považuje za činnosti prováděné hornickým způsobem mj. vrtání vrtů s délkou nad 30 m pro jiné účely než k činnostem uvedeným v 2 a 3 tohoto zákona. Předmětem zjišťovacího řízení podle bodu 2.11 kategorie II jsou vždy hloubkové vrty pro ukládání radioaktivního nebo nebezpečného odpadu. Pro účely zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se pojmem geotermální hloubkové vrty rozumí hloubkové vrty pro čerpání termální vody k jejímu dalšímu využití. Hloubkové vrty pro tepelná čerpadla nejsou posuzovány, pokud jejich realizací nemůže dojít k propojení hydrogeologických horizontů či výraznému ovlivnění hydrogeologických poměrů v území a tato skutečnost bude konstatována ve vyjádření osoby s odbornou způsobilostí ve smyslu 8 a 9 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Pro účely zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se pojmem hloubkové vrty pro zásobování vodou u vodovodů rozumí budování hloubkových vrtů pro zásobování vodovodů, u nichž je průměrná denní produkce větší než 10 m 3, nebo je-li počet fyzických osob trvale využívajících vodovod větší než 50 ( 1 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Průzkumné hydrogeologické vrty nejsou v procesu EIA posuzovány, neboť ve fázi průzkumu nejsou k dispozici konkrétní údaje o hydrogeologických poměrech v území. Záměry spojené s odběrem podzemní vody ze stávajících hloubkových vrtů jsou též posuzovány, pokud naplní svým charakterem a kapacitou bod 1.3 kategorie I nebo bod 1.8 kategorie II přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 16

17 Příloha č. 5 Přehledná schémata přípravy a povolování vrtů pro tepelná čerpadla 17

18 18

19 19

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012 Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012 - pracovní seminář určený hydrogeologům (16.2.2012) 1. ÚVOD do změn právních předpisů Právní předpisy nemohou postihnout rozmanitosti případů z každodenní praxe. Zde proto

Více

č. 254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

č. 254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) č. 254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 76/2002 Sb. (k 1.1.2003) v 126 doplňuje odst. 5 320/2002 Sb. (k 1.1.2003)

Více

Autorizovaným techniků se uděluje autorizace podle 5 a 6 autorizačního zákona v těchto oborech a specializacích:

Autorizovaným techniků se uděluje autorizace podle 5 a 6 autorizačního zákona v těchto oborech a specializacích: Společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě k rozsahu oprávnění autorizovaného technika pro výkon vybraných činností ve výstavbě

Více

Regenerace zahrady MŠ Neděliště

Regenerace zahrady MŠ Neděliště 1 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (dále jen Pokyny ), účinnými od 20.06.2014 Zadavatel: Název zadavatele: OBEC

Více

ZÁKON o geologických pracích ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ZÁKON o geologických pracích ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Text předpisu: 66 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 543/1991 Sb. a zákonem č. 366/2000 Sb. Česká národní rada

Více

Městský úřad Domažlice Odbor životního prostředí náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579 344 20 Domažlice

Městský úřad Domažlice Odbor životního prostředí náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579 344 20 Domažlice Městský úřad Domažlice Odbor životního prostředí náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579 344 20 Domažlice Č.spisu: OŽP-1776/2016 Č.j.: MeDO-14992/2016-Kitz-DS Vyřizuje: Ing. Kitzbergerová, 379 719 272

Více

PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015

PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015 PRAVIDLA PRO DOTAČNÍ PODPORU V PROGRAMU PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015 SCHVÁLENÁ USNESENÍM RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 Č.

Více

2. vypracovávat pouze příslušné části projektové dokumentace, které příslušejí oboru, popř.

2. vypracovávat pouze příslušné části projektové dokumentace, které příslušejí oboru, popř. Společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě k rozsahu oprávnění autorizovaného technika pro výkon vybraných činností ve výstavbě

Více

OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád

OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů 3. Evidence dokumentů 4. Vyřizování dokumentů 5. Podepisování dokumentů a užití razítek 6. Odesílání dokumentů 7. Ukládání dokumentů

Více

STUDNY a jejich právní náležitosti.

STUDNY a jejich právní náležitosti. STUDNY a jejich právní náležitosti. V současné době je toto téma velmi aktuální, a to na základě mediální kampaně, která však je, jako obvykle, silně poznamenána povrchními znalostmi a řadou nepřesností,

Více

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/817/2011/Če Miroslav Vala č.j. : SÚ/330/1248/2011/Če Jana Valová vyřizuje: Ing. Jiřina Čermáková Krátká 648 e-mail : cermakova@brusperk-mesto.cz

Více

STAVEBNÍ ZÁKON s komentářem a prováděcími vyhláškami 2009

STAVEBNÍ ZÁKON s komentářem a prováděcími vyhláškami 2009 STAVEBNÍ ZÁKON s komentářem a prováděcími vyhláškami 2009 1. aktualizace k 1. 5. 2010 Str. 13 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), který nabyl účinnosti 1. ledna

Více

Platné znění částí měněných zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí měněných zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí měněných zákonů s vyznačením navrhovaných změn Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) ČÁST TŘETÍ Ložiskový průzkum a hospodaření se zásobami výhradních

Více

OPRAVA FASÁDY BYTOVÉHO DOMU TECHNICKÁ ZPRÁVA. Area Projekt s.r.o. Z2 Z1 KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ ROKYCANY OPRAVA FASÁDY. Vypracoval

OPRAVA FASÁDY BYTOVÉHO DOMU TECHNICKÁ ZPRÁVA. Area Projekt s.r.o. Z2 Z1 KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ ROKYCANY OPRAVA FASÁDY. Vypracoval Z2 Z1 DATUM PODPIS Vypracoval Area Projekt s.r.o. Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10 tel. 371 727 036, www.areaprojekt.cz Zasílací adresa : ulice Miru 21, sekretariat@areaprojekt.cz AREA ROJEKT Místo

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE Ve ejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. b) zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon): ZŠ Brno, Bakalovo náb eží 8 nástavba administrativní

Více

obecně závazné vyhlášky o vedení technické mapy obce A. OBECNÁ ČÁST Vysvětlení navrhované právní úpravy a jejích hlavních principů

obecně závazné vyhlášky o vedení technické mapy obce A. OBECNÁ ČÁST Vysvětlení navrhované právní úpravy a jejích hlavních principů O D Ů V O D N Ě N Í obecně závazné vyhlášky o vedení technické mapy obce A. OBECNÁ ČÁST Vysvětlení navrhované právní úpravy a jejích hlavních principů 1. Definice technické mapy Technickou mapou obce (TMO)

Více

ROZHODNUTí. Výroková část

ROZHODNUTí. Výroková část TF IN()PI~ Městský úřad Mirotice, odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Náměstí Mikoláše Alše 18, 398 01 Mirotice tel. 382 229 613, fax 382229287, e-mail: stavebnlurad@mirotice.cz Č.j. Vod. 231-2/1016/07/Cí

Více

Městský úřad Březnice Stavební úřad

Městský úřad Březnice Stavební úřad Spis: Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon E-mail: 2109/2015/SÚ 2109/2015/MUBREZ/SU-5 Ing. Novotná 318 403 172 stavebni@breznice.cz Městský úřad Březnice Stavební úřad Náměstí 11, 262 72 Březnice Březnice

Více

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu,

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu, Strana 6230 Sbírka zákonů č. 383 / 2009 Částka 124 383 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 52 64 24 OPATŘENÍ OB E C N É POVAHY

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 52 64 24 OPATŘENÍ OB E C N É POVAHY MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 52 64 24 Číslo jednací: 2764/13/ZPR/Kal V Sušici dne 20.11.2013 Spisová značka: 2724/13/ZPR/Kal

Více

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy -1- I I. N á v r h VYHLÁŠKY ze dne 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou Stavební úřad

Městský úřad Lipník nad Bečvou Stavební úřad Městský úřad Lipník nad Bečvou Stavební úřad náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou Spisová značka: MU/15129/2011/SÚ Lipník nad Bečvou, dne 13.10. 2011 Č.j.: MU/19587/2011/ Skartační znak:

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů název veřejné zakázky: Regenerace zeleně vybraných lokalit města Dvůr

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Název zakázky Projekt Identifikační kód projektu Návrh stavby a projektové dokumentace vč.ad pro stavbu II/152

Více

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Projektová dokumentace obsahuje části: Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby A B C D E Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Situace Dokumentace

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ve smyslu 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) veřejné zakázky Smluvní výzkum a konzultace projektu

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení vodoprávního řízení *KUCBX00ITEYJ* KUCBX00ITEYJ O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í Čj.: KUJCK 88035/2015/OZZL/2 Sp.zn.: OZZL 87860/2015/hery datum: 1.12.2015 vyřizuje:

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Dostavba splaškové kanalizace - Prostřední Bečva a Horní Bečva, zhotovitel, dle vyhlášky č. 232/2012 Sb.

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Dostavba splaškové kanalizace - Prostřední Bečva a Horní Bečva, zhotovitel, dle vyhlášky č. 232/2012 Sb. ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Dostavba splaškové kanalizace - Prostřední Bečva a Horní Bečva, zhotovitel, dle vyhlášky č. 232/2012 Sb. Zadavatel Dobrovolný svazek obcí Prostřední Bečva a Horní Bečva Sídlo

Více

Část 1. Část 2. Projektová dokumentace staveb. Nezbytný obsah žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci stavby:

Část 1. Část 2. Projektová dokumentace staveb. Nezbytný obsah žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci stavby: Část 1 Nezbytný obsah žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci stavby: Podává se žádost o vyjádření k projektové dokumentaci stavby, která obsahuje zejména (pokud tyto údaje nejsou jasně a zřetelně

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

Studny. Umisťování studní

Studny. Umisťování studní Studny Takto nějak to dneska chodí: do země nikdo nevidí a proto i díra do země se může tvářit jako studna. Podívejme se dnes na to, co vše se musí udělat proto, aby se díra do země mohla opravdu tvářit

Více

Úloha hydrogeologů v procesu využívání zdrojů podzemní vody

Úloha hydrogeologů v procesu využívání zdrojů podzemní vody Úloha hydrogeologů v procesu využívání zdrojů podzemní vody RNDr. Svatopluk Šeda OHGS s.r.o. Ústí nad Orlicí Pozice ČR na geologické mapě střední Evropy Každá geologická jednotka představuje jiné podmínky

Více

*MZDRX00N4DMS* Dle rozdělovníku. V Praze dne 14.08.2014 Č.j.: MZDR 457/2012-33/OZD-ČIL-V

*MZDRX00N4DMS* Dle rozdělovníku. V Praze dne 14.08.2014 Č.j.: MZDR 457/2012-33/OZD-ČIL-V Dle rozdělovníku V Praze dne 14.08.2014 Č.j.: MZDR 457/2012-33/OZD-ČIL-V *MZDRX00N4DMS* MZDRX00N4DMS Věc: Výzva ke sdělení stanoviska k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví ochranná pásma přírodního léčivého

Více

Zlepšení kyslíkových poměrů ve vodním toku

Zlepšení kyslíkových poměrů ve vodním toku KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 31 NÁZEV OPATŘENÍ DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 Zlepšení kyslíkových poměrů ve vodním toku 1. POPIS PROBLÉMU Nedostatek kyslíku ve vodě je problémem na řadě úseků vodních

Více

VYHLÁŠKA č. 383/2001 Sb.,

VYHLÁŠKA č. 383/2001 Sb., VYHLÁŠKA č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění vyhlášky č. 41/200 Sb., vyhlášky č. 294/200 Sb., vyhlášky č. 33/200 Sb., vyhlášky č. 31/2008 Sb. a vyhlášky č. 478/2008 Sb., vyhlášky

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

Výzva k podání nabídky na

Výzva k podání nabídky na Výzva k podání nabídky na činnost koordinátora BOZP při realizaci zakázky: Inženýrské sítě - dešťová kanalizace, jednotná a splašková kanalizace a plynovod v ulicích Otakarova, Štafova a v části Kollárovy

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Rekonstrukce VZT zařízení č. 1, 2 a 3 v OZ druh zadávacího

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Vaše č. j.: Ze dne: Naše č. j.: Spis. zn.: Počet listů: 3 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 ŽP/11676/14 ZN/2337/ŽP/14

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 57683/2016 Sp. zn.: S-JMK 43867/2016 OŽP/Dah Vyřizuje: Bc. Hana Daňková Telefon:

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 590 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 1.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 590 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 1. 16 9. funkční období 16 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 167/1998 Sb.,

Více

plk. Ing. Ivan Koleňák

plk. Ing. Ivan Koleňák Nařízení vlády č. 462/2000 Sb. k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb. a nařízení

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NÝŘANY pracoviště Plzeň, Americká tř. 39, Plzeň PSČ 304 66 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD NÝŘANY pracoviště Plzeň, Americká tř. 39, Plzeň PSČ 304 66 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VYŘIZUJE: Bc. M. Horká SPIS ZN.: MUNY/114/2015/OŽP-Hor Č.J.: OŽP-Hor/9769/2015 TEL.: 377 168 025 FAX: 377 168 002 E-MAIL: michaela.horka@nyrany.cz PODEPISUJE: Ing. Petr Hauer FUNKCE: vedoucí odboru ŽP

Více

Obec Nová Ves I. Výzva k podání nabídky

Obec Nová Ves I. Výzva k podání nabídky Obec Nová Ves I Václavské náměstí 22, 280 02 Kolín --------------------------------------------------------------------------- Věc: Výběrové řízení Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu "OPRAVA

Více

Statut Grantové služby LČR

Statut Grantové služby LČR Statut Grantové služby LČR ÚVOD Náplní činnosti Grantové služby státního podniku Lesy České republiky, s. p. (dále jen GS a LČR ) je zajištění řádného průběhu zadávání a následného řešení projektů a výzkumných

Více

DOPLNĚK O PŘEDPIS L 2

DOPLNĚK O PŘEDPIS L 2 DOPLNĚK O PŘEDPIS L 2 ČR: DOPLNĚK O PODMÍNKY PRO VFR LETY PŘI PROVÁDĚNÍ LETECKÝCH PRACÍ, AKROBATICKÝCH LETŮ, LETECKÝCH VEŘEJNÝCH VYSTOUPENÍ, LETECKÉHO VÝCVIKU, PŘEZKUŠOVACÍCH LETŮ A SEZNAMOVACÍCH LETŮ

Více

CZ.1.07/1.1.00/44.0007

CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Článek II. Základní ustanovení 1. Tento smluvní vztah se posuzuje dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, upravující kupní smlouvu. 2. Smluvní strany prohlašují, že údaje

Více

o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í

o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V P O B Ě Ž O V I C Í C H o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í náměstí Míru č.p. 47, 345 22 Poběžovice 379 497 877, 379 497 281-2 e mail: stavebni@pobezovice.cz,

Více

Název instituce Stanovisko připomínky Vyhodnocení stanoviska

Název instituce Stanovisko připomínky Vyhodnocení stanoviska Příloha č. 5: Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů uplatněných k návrhu změny č.1 Územního plánu obce Bařice Velké Těšany Název instituce Stanovisko připomínky Vyhodnocení stanoviska Městský úřad Kroměříž,

Více

NÚOV Kvalifikační potřeby trhu práce

NÚOV Kvalifikační potřeby trhu práce Zadavatel: Národní ústav odborného vzdělávání v Praze se sídlem: Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10, IČ: 00022179 zastoupený : RNDr. Miroslavem Procházkou, CSc. prostřednictvím osoby pověřené výkonem zadavatelských

Více

Městský úřad Domažlice Odbor životního prostředí náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579 344 20 Domažlice

Městský úřad Domažlice Odbor životního prostředí náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579 344 20 Domažlice Městský úřad Domažlice Odbor životního prostředí náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579 344 20 Domažlice Č.spisu: OŽP-4311/2015 Č.j.: MeDO-41159/2015-Aul-DS Vyřizuje: Aulická, tel.: 379719263 Datum:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č. j.: JMK 46925/2013 S. zn.: S - JMK 46925/2013/OD Brno dne 20.06.2013 OP ATŘENÍ OB EC NÉ P OV AH Y Krajský úřad Jihomoravského

Více

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ ROLE Školní 9, Nová Role, PSČ: 362 25, Tel: 353 851 179 Dodavatel: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina 1. Zadavatel Výchovný

Více

PROFESNÍ SPOLEČENSTVÍ AUTOŠKOL ČR Vodní 36, 466 01 Jablonec na Nisou tel.: +420 483 711 411 e-mail: info@profiautoskoly.cz web: www.profiautoskoly.

PROFESNÍ SPOLEČENSTVÍ AUTOŠKOL ČR Vodní 36, 466 01 Jablonec na Nisou tel.: +420 483 711 411 e-mail: info@profiautoskoly.cz web: www.profiautoskoly. PROFESNÍ SPOLEČENSTVÍ AUTOŠKOL ČR Vodní 36, 466 01 Jablonec na Nisou tel.: +420 483 711 411 e-mail: info@profiautoskoly.cz web: www.profiautoskoly.cz Ministerstvo dopravy Odbor provozu silničních vozidel

Více

PRAVIDLA pro umisťování mobilních zařízení na veřejných prostranstvích města Písku

PRAVIDLA pro umisťování mobilních zařízení na veřejných prostranstvích města Písku PRAVIDLA pro umisťování mobilních zařízení na veřejných prostranstvích města Písku Čl. 1 Vymezení platnosti a působnosti 1) Město Písek jako vlastník pozemků spoluvytvářejících veřejná prostranství obce

Více

PODSTATNÉ ZMĚNY VÝTAHŮ (členění a označení změn podle ČSN 27 4011) STAVEBNÍ POVOLENÍ ( 115 zákona č. 183/2006 Sb.)

PODSTATNÉ ZMĚNY VÝTAHŮ (členění a označení změn podle ČSN 27 4011) STAVEBNÍ POVOLENÍ ( 115 zákona č. 183/2006 Sb.) V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 183/2006 Sb. (nový stavební zákon) byla upravena tabulka obsahující přehled změn výtahů, k jejichž realizaci je třeba stavební povolení nebo souhlas s ohlášenou

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/12062-2012/ 2309-2012/vn Dvůr Králové nad Labem, dne 21. června

Více

Stavba inženýrských sítí v lokalitě pro výstavbu RD v ul. Hradní, Varnsdorf vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace

Stavba inženýrských sítí v lokalitě pro výstavbu RD v ul. Hradní, Varnsdorf vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Stavba inženýrských sítí v lokalitě pro výstavbu RD v ul. Hradní, Varnsdorf vodovod, splašková kanalizace,

Více

Nový stavební zákon a související předpisy. Metodická pomůcka pro stavební úřady Zlínského kraje 2012

Nový stavební zákon a související předpisy. Metodická pomůcka pro stavební úřady Zlínského kraje 2012 Nový stavební zákon a související předpisy Metodická pomůcka pro stavební úřady Zlínského kraje 2012 Poznámky k vybraným Ustanovením nového stavebního Zákona a předpisů souvisejících Vybrané rozsudky soud

Více

Vypracování projektové dokumentace - Rekonstrukce otopné soustavy v ZŠ Karlova 1700, Varnsdorf "

Vypracování projektové dokumentace - Rekonstrukce otopné soustavy v ZŠ Karlova 1700, Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Vypracování projektové dokumentace - Rekonstrukce otopné soustavy v ZŠ Karlova 1700, Varnsdorf " 1.

Více

Městská část Praha - Kunratice. a Ing. Ivan Řezáč SMLOUVA O DÍLO

Městská část Praha - Kunratice. a Ing. Ivan Řezáč SMLOUVA O DÍLO Městská část Praha - Kunratice a Ing. Ivan Řezáč SMLOUVA O DÍLO TATO SMLOUVA O DÍLO BYLA UZAVŘENA DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU V SOULADU S USTANOVENÍM 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

S t r á n k a 1 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

S t r á n k a 1 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í S t r á n k a 1 Zadavatel: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, příspěvková organizace Jeruzalémská 957/12 110 06 Praha 1 IČ: 72029455 DIČ: CZ72029455 Zastoupený: Mgr. Martinem Machem, ředitelem

Více

Rozhodnutí. vydává stavební povolení

Rozhodnutí. vydává stavební povolení ÚJEZDNÍ ÚŘAD VOJENSKÉHO ÚJEZDU BOLETICE CZ - 382 29 Boletice č.p.3 tel.+ 420 973327202, fax + 420 973327222 www.vojujezd-boletice.cz uuvu.boletice@seznam.cz Číslo jednací došlého dokumentu : 2097-3/2007/DP-1518-VODA,

Více

I/2 Stavební řád a vyvlastnění pozemků a staveb

I/2 Stavební řád a vyvlastnění pozemků a staveb I/2 Stavební řád a vyvlastnění pozemků a staveb I/2 Stavební řád a vyvlastnění pozemků a staveb Cíl kapitoly Cílem kapitoly je získat souhrnný přehled o obsahu a zejména o funkci stavebního zákona, resp.

Více

Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Rumburk

Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Rumburk Veřejná zakázka malého rozsahu dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na službu Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Rumburk

Více

Městský úřad Tachov Hornická 1695, 347 01 TACHOV Odbor životního prostředí

Městský úřad Tachov Hornická 1695, 347 01 TACHOV Odbor životního prostředí Městský úřad Tachov Hornická 1695, 347 01 TACHOV Odbor životního prostředí Váš dopis č.j.: Ze dne: Spis. značka: Naše č.j.: 625/2015-OŽP/TC-5 Vyřizuje: Štelmák Telefon: 374 774 285 E-mail: pavel.stelmak@tachov-mesto.cz

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

Jihočeský vodárenský svaz S. K. Neumanna 19, 370 01 České Budějovice

Jihočeský vodárenský svaz S. K. Neumanna 19, 370 01 České Budějovice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE : na realizaci veřejné zakázky na stavební práce stavby č. 8514 a 8520 Vodovod průmyslová zóna Sezimovo Ústí a Vodovodní přípojka C Energy Zadavatel: Jihočeský vodárenský svaz S. K.

Více

Číslo veřejné zakázky (bude C151090 doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu:

Číslo veřejné zakázky (bude C151090 doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Ž A D A T E L ÚČEL A POUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ, KRITERIA FINANČNÍ SPOLUÚČAST ŽADATELE

Ž A D A T E L ÚČEL A POUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ, KRITERIA FINANČNÍ SPOLUÚČAST ŽADATELE 1/8 Ž A D A T E L Žadatelem může být právnická i fyzická osoba, která je vlastníkem kulturní památky 1, případně památkově hodnotné nemovitosti 2 situované na území. ÚČEL A POUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Adresa: Magistrát města Ústí nad Labem; Velká Hradební 2336/8; 401 00 Ústí nad Labem; Tel.

STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Adresa: Magistrát města Ústí nad Labem; Velká Hradební 2336/8; 401 00 Ústí nad Labem; Tel. STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Adresa: Magistrát města Ústí nad Labem; Velká Hradební 2336/8; 401 00 Ústí nad Labem; Tel.: 475271111 č. jednací : MM/ORM/35979/2014 č. evidenční:.../2014, 81/14 vyřizuje

Více

Obecně závazná vyhláška města Žlutice č. 2/2011 Požární řád obce

Obecně závazná vyhláška města Žlutice č. 2/2011 Požární řád obce Obecně závazná vyhláška města č. 2/2011 Požární řád obce Zastupitelstvo města svým usnesením ZM/2011/8/11 ze dne 31. října 2011 vydává na základě 29 odst. 1 písm o) bod 1 zák. 133/1985 Sb., o požární ochraně

Více

Městský úřad Nasavrky

Městský úřad Nasavrky Městský úřad Nasavrky ODBOR VÝSTAVBY Náměstí 77, 538 25 Nasavrky SPIS. ZN.: S NASA 0073/2016-5 Č.J.: NASA 0492/2016 VYŘIZUJE: Iva Plíšková TEL.: 469669318 E-MAIL: stavebni.urad@nasavrky.cz DATUM: 14.4.2016

Více

Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk

Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk Oznámení o zahájení zadávacího řízení pro zakázku malého rozsahu Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk CZ.1.02/6.5.00/15.29670 Tato zakázka je zakázkou malého rozsahu ve smyslu ust. 12 odst. 3 Zákona

Více

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterle realizace stavební části

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterle realizace stavební části Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Centrum polymerních

Více

Obecní úřad Všechovice stavební úřad

Obecní úřad Všechovice stavební úřad Obecní úřad Všechovice stavební úřad 753 53 Všechovice 17 Tel.: 581 694 161 e-mail: suvsechovice@quick.cz Č.j.: 290/11/51/Lu-3 Všechovice : 5.12.2011 ROZHODNUTÍ Výroková část: Obecní úřad Všechovice, stavební

Více

M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093

M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: 19426/1064/4/08-UR Vyřizuje: Konvalinová Dne

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ŽALANY

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ŽALANY ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ŽALANY ZADÁNÍ (NÁVRH) 1 Obsah zadání ÚVOD I. Identifikační údaje II. Rozhodnutí o pořízení územního plánu III. Důvody pro pořízení územního plánu POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Více

117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů

117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů 117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2014 (dále jen Zásady ) Správce programu: Určená banka: Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen

Více

Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov

Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov muvrx001lpvj MUVRX001LPVJ Č.j. : MUVR 2967/2008 Sp.Zn. : SPIS 446/2008/VAŽP42 7 Vyřizuje : Svěnčíková Šárka Tel. :

Více

Výzva k podání nabídky. Elektro-revize pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Výzva k podání nabídky. Elektro-revize pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a. s. Výzva k podání nabídky Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s. vypisuje v souladu s ust. 18 odst. 5 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a v souladu se směrnicí představenstva č. 2014/SP/2 veřejnou

Více

Informace o zkoušce k získání profesního osvědčení učitele výuky a výcviku řízení motorových vozidel

Informace o zkoušce k získání profesního osvědčení učitele výuky a výcviku řízení motorových vozidel Informace o zkoušce k získání profesního osvědčení učitele výuky a výcviku řízení motorových vozidel 1. Náležitosti přihlášky ke zkoušce: údaje o žadateli: - příjmení, jméno, titul; - datum narození a

Více

Spisový a skartační řád. č. 13/2006/SŘ

Spisový a skartační řád. č. 13/2006/SŘ Spisový a skartační řád č. 13/2006/SŘ V Novém Městě nad Metují dne 31. 8. 2006 Strana 1 (celkem 9) Spisový a skartační řád Střední školy, (dále jen školy) Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů

Více

Obec Rybniště Rybniště č.p.33, 407 51 Rybniště

Obec Rybniště Rybniště č.p.33, 407 51 Rybniště Obec Rybniště Rybniště č.p.33, 407 51 Rybniště VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Obec Rybniště (dále jen zadavatel), vás v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP. pro rok 2013

Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP. pro rok 2013 Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP pro rok 2013 Preventista III. Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP pro rok 2013 Preventista III. 1. Kterým předpisem jsou stanoveny povinnosti fyzických

Více

Napájení požárně bezpečnostních zařízení a vypínání elektrické energie při požárech a mimořádných událostech. Ing. Karel Zajíček

Napájení požárně bezpečnostních zařízení a vypínání elektrické energie při požárech a mimořádných událostech. Ing. Karel Zajíček Napájení požárně bezpečnostních zařízení a vypínání elektrické energie při požárech a mimořádných událostech Ing. Karel Zajíček Vyhláška č. 23/ 2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb.

Více

TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ

TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ Investor : Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Stupeň : Dokumentace

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Rozhodnutí Stavební povolení

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Rozhodnutí Stavební povolení VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: NAŠE ZN: ČÍSLO JEDNACÍ: MV 33634/2015/OD VYŘIZUJE: TESAŘ ZDENĚK TEL: 517 301 416 E-MAIL: Z.TESAR@MEUVYSKOV.CZ Obec Radslavice IČ 00373567 Radslavice 91 683 21 Pustiměř DATUM: 10.8.2015

Více

Smlouva na dodávku pitné vody

Smlouva na dodávku pitné vody Smlouva na dodávku pitné vody níže uvedené smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na dodávku a prodej pitné vody z veřejného vodovodu dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, a prováděcí

Více

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV,

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV, SEZNAM DUMENTACE ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV, který obdrží příjemce dotace při podpisu Dohody dle bodu 11 Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem dotace odstavec 6 becné části Pravidel. I. PŘEHLED DUMENTACE ZE

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci. Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci. Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace Návrh VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 117 odst. 5 zákona č..../2006 Sb., o zdravotní péči: Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci. Zadávací dokumentace

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci. Zadávací dokumentace Veřejná zakázka malého rozsahu na akci Provedení kompletní opravy sociálního zařízení dámských a pánských WC v 1. NP, 2. NP a 5. NP v budově územního pracoviště KHS MSK Nový Jičín, Štefánikova 9,741 01

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření Citace pův. předpisu: 262/2000 Sb. Částka: 77/2000

Více

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 čj.: MSMT-10938/2016 ze dne 29. března 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. LEMENDA TOMÁ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY a) Charakteristika stavebního pozemku Dotčené pozemky v současné době plní stejnou funkci, jako budou plnit po úpravě. Jedná se o pozemky

Více

R O Z H O D N U T Í. povoluje výjimku

R O Z H O D N U T Í. povoluje výjimku Městský úřad Třeboň Odbor územního plánování a stavebního řádu Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň II, tel. 384 342 157 fax: 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz, www.mesto-trebon.cz Spis. zn.:

Více

2. Žádost se podává písemně prostřednictvím podatelny. Formulář žádosti je příloha č. 2 těchto zásad. Každá žádost musí obsahovat:

2. Žádost se podává písemně prostřednictvím podatelny. Formulář žádosti je příloha č. 2 těchto zásad. Každá žádost musí obsahovat: Postup a zásady pronájmu pozemků ve vlastnictví statutárního města Děčín I. Žádosti 1. Žádosti o pronájmy pozemků ve vlastnictví statutárního města Děčín vyřizuje odbor místního hospodářství a majetku

Více

Smlouva o nájmu pozemku

Smlouva o nájmu pozemku Příloha usnesení Rady městské části č. 30.25.11 Smluvní strany: Pronajímatel: Smlouva o nájmu pozemku uzavřená podle ustanovení 663 a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

PROJEKCE MÁŠA s.r.o. Atelier A1 - Škrdlovice 186, 59221,

PROJEKCE MÁŠA s.r.o. Atelier A1 - Škrdlovice 186, 59221, 1 PROJEKCE MÁŠA s.r.o. Atelier A1 - Škrdlovice 186, 59221, K akci: OPRAVA CHODNÍKŮ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY V AREÁLU MŠ Ulice Žďárská Nové Město na Moravě Investor: Mateřská škola Nové Město na Moravě, Drobného

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace pro veřejnou zakázku: KOUTEX 2014 (recyklace textilního odpadu) - zadávanou jako zakázku malého rozsahu nespadající pod aplikaci zákona

Více