Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Na Františku 32, Praha 1 IČ:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Na Františku 32, 110 15 Praha 1 IČ:47609109"

Transkript

1 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Na Františku 32, Praha 1 IČ: Zadávací dokumentace Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek v rámci zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky dle ustanovení 12, odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Podle ustanovení 18 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) není zadavatel povinen postupovat podle ustanovení zákona u veřejných zakázek malého rozsahu, ale je povinen postupovat transparentním a nediskriminačním postupem. Předmět dodávky: 1/ Specifikace dodávky od zadavatele Dodávka osobního vozidla. (dále jen zakázka ) Technické požadavky Typ motoru : zážehový (benzinový) Obsah motoru min.1750 ccm výkon min.110 kw spotřeba kombinovaná <=7,0 l/100 km provedení karoserie: sedan počet přepravovaných osob vč. řidiče: 5 exhalační norma min. EURO 5 zajištění servisu vozidla ve vlastní provozovně nebo ve značkovém autorizovaném servise v Praze Seznam základní výbavy ESP a zároveň ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA a DSR Dvouzónová klimatizace s elektr. regulací 3-bodový bezpeč. samonavíjecí pás vzadu, vnější 3-bodový bezpeč. pás vzadu uprostřed Airbag řidiče a spolujezdce Deaktivace airbagu spolujezdce Tempomat Bederní opěra v předních sedadlech, ručně nastavitelná Boční a zadní okna tónovaná Strana: 1 Počet stran celkem: 8

2 Čelní sklo tonované Centrální zamykání s dálkovým ovládáním -2 klíčky 2 světla na čtení vpředu El. ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka El. ovládání oken vpředu a vzadu Halogenové světlomety Hlavové airbagy a boční airbagy vpředu Hlavové opěrky vzadu - 3 kusy Imobilizér elektronický Klíček s dálkovým ovládáním zamykání vozu Brzdy kotoučové přední i zadní Loketní opěra vpředu Výškové seřizování obou předních sedadel Potah sedadel - látka Přední mlhové světlomety Rádio s CD, MP3 přehrávačem Signalizace vzdálenosti při parkování vzadu Varovná světla (ve dveřích) Vnitřní zpětné zrcátko Vyhřívání předních sedadel Zadní sedadlo dělené, sklopné s loketní opěrou Řízení s posilovačem se závislostí posilovacího účinku na rychlosti Boční ochranné lišty lakované v barvě vozu Kola z lehké slitiny Nárazníky lakované v barvě vozu (s ochrannými lištami) Vnější zpětná zrcátka lakovaná v barvě vozu 2/ Záruční lhůta : Min. 24 měsíců 3/ Místo plnění Místo plnění je sídlo zadavatele Na Františku 32, Praha 1 4/ Požadavky na kvalifikační předpoklady stanovené zadavatelem: Základní kvalifikační předpoklady uchazeč prokáže, který čestně prohlásí, že není v likvidaci, jedná-li se o právnickou osobu proti firmě nebyl prohlášen konkurs nebo konkurs nebyl zrušen pro nedostatek majetku v uplynulých 3 letech Strana: 2 Počet stran celkem: 8

3 nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání, jde-li o fyzickou osobu; jde-li o právnickou osobu, tuto podmínku splňuje statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu nebo statutárním orgánem pověřený zástupce nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek Splnění profesních kvalifikačních předpokladů uchazeč prokáže předložením: - kopie výpisu z obchodního rejstříku Splnění technických předpokladů uchazeč prokáže : - pokud se nejedná přímo o výrobce předmětu zakázky musí být uchazeč uveden v seznamu autorizovaných prodejců předmětu zakázky 5/ Požadavky na uvedení ceny a/ Cena musí být uvedena bez DPH, zvlášť DPH a cena včetně DPH b/ Cena musí být uvedena v korunách českých c/ Nabídková cena je cena konečná. 6/ Předpokládaná cena Maximální cena zakázky se stanovuje na ,- Kč 7/ Platební podmínky a obchodní podmínky Platba bude provedena na základě řádně provedené dodávky a vystavené faktury vybraným uchazečem. Splatnost daňových dokladů faktur bude 30 dní od jejich převzetí zadavatelem. Upozornění: Dodavatel je dle paragrafu 2 e) zákona č.320/2001 sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Minimální doba archivace dokladů pro tuto dodávku je 10 let. 8/ Kritéria a jejich váha pro hodnocení nabídek a/ Celková cena 80% b/ Dodací lhůta 20% Hodnocení jednotlivých kritérií a/ Bude hodnocena celková a konečná cena včetně DPH b/ Bude hodnocena uvedená dodací lhůta Strana: 3 Počet stran celkem: 8

4 Způsob hodnocení: A ) kriterium cena bodové ohodnocení dle vzorce : nejnižší nabídka/hodnocená nabídka x hodnota kriteria (výsledek bude zaokrouhlen na 2 desetinná místa) B ) kriterium dodací lhůta bodové hodnocení dle vzorce: počet dnů nejkratší lhůty dodání/ počet dnů lhůty dodání hodnocené nabídky x hodnota kriteria (výsledek bude zaokrouhlen na 2 desetinná místa) Nabídka, která získá nejvyšší počet bodů se stává vítěznou. 10/ Obsah nabídky, místo a čas podání nabídky, lhůty a další pravidla Podání nabídek a/ Identifikační údaje uchazeče, (firma, IČ, sídlo/místo podnikání, ) b/ Nabídka musí obsahovat specifikaci dodávky a její shoda se zadáním c/ Nabídka musí obsahovat specifikaci servisního zabezpečení v Praze d/ Nabídka musí obsahovat specifikaci doby dodání po podepsání smlouvy e/ Nabídka musí obsahovat nabídkovou cenu bez DPH, DPH a cenu včetně DPH f/ Lhůta pro doručení nabídek končí dnem v hodin g/nabídka musí být vyhotovena písemnou formou v českém jazyce v 1 vyhotovení v uzavřené obálce zřetelně označené nápisem Dodávka osobního vozidla. a nápisem NEOTVÍRAT a adresou h/ Obálka musí být řádně uzavřená, označená názvem veřejné zakázky, musí být uvedena zpětná adresa, na níž je možné zaslat oznámení o neotevření obálky i/ Nabídky, které nebudou doručeny ve stanovené lhůtě, nebudou do výběrového řízení zařazeny j/ Uchazeči jsou vázáni nabídkou po dobu běhu zadávací lhůty, zadavatel stanovil zadávací lhůtu do k/ Podáním nabídky uchazeč potvrzuje, že je oprávněn zadavateli sdělit všechny informace v ní obsažené a odpovídá za všechny důsledky nepravdivosti takového tvrzení 11/ Základní informace o zadavateli a kontaktní osobě Název zadavatele: Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu Sídlo: Na Františku 32, Praha 1 Staré Město Právní forma: 325 organizační složka státu Zastoupený: Ing. Petrem Očkem, Ph.D., ředitelem sekce fondů EU, výzkumu a vývoje IČO: DIČ: neplátce DPH IČ: Kontaktní osoba pověřená jednáním s uchazeči: Ing. Petra Benešová Strana: 4 Počet stran celkem: 8

5 12/ Zadávací dokumentace a/ Tato zadávací dokumentace se poskytuje pouze za účelem zpracování nabídky pro záměr zadání zakázky, uchazeč není oprávněn ji použít k jakýmkoli jiným účelům. b/ Podmínky uvedené v zadávací dokumentaci jakož i ve veškeré dokumentaci související s výběrovým řízením jsou pro uchazeče závazné. c/ Dotazy mohou být podány výhradně elektronickou formou na ovou adresu kontaktní osoby. V dotazu musí být specifikována osoba tazatele, uvedena firma, IČ a sídlo společnosti. d/ Na všechny dotazy bude odpovězeno všem uchazečům a to ve lhůtě 2 pracovních dnů. 13/ Práva zadavatele, další podmínky pro uchazeče a/ Uchazeč předkládá svou nabídku bezplatně, z předané nabídky nelze uplatňovat vůči zadavateli žádné nároky. b/ Uchazeč nemá právo na úhradu nákladů na zpracování nabídky. c/ Zadavatel předložené nabídky nevrací a ponechává si je jako doklad o průběhu výběrového řízení. d/ Zadavatel má právo zrušit výběrové řízení nebo veškeré přijaté nabídky odmítnout bez uvedení důvodu. e/ Zadavatel má právo neuzavřít smlouvu, nebo nepodat objednávku žádnému uchazeči. f/ Zadavatel nebude na dodávku předmětu zakázky uzavírat kupní smlouvu, ale bude vítěznému uchazeči zaslána závazná objednávka. g/ Účastníkům výběrového řízení nevzniká žádný nárok na úhradu nákladu spojených s účastí ve výběrovém řízení. Ve Praze dne Ing. Petr Očko, Ph.D. Ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Strana: 5 Počet stran celkem: 8

6 Příloha č. I Formulář nabídky 1. Uchazeč Jméno, obchodní název dodavatele: Sídlo: Kontaktní adresa: IČO: DIČ: tel.: fax: Statutární zástupci: Bankovní spojení: 2. Kontaktní osoba (osoba odpovědná za zpracování nabídky) Jméno a příjmení: tel.: fax: 3. Údaje o uchazeči Údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Obory specializace: Strana: 6 Počet stran celkem: 8

7 Uveďte významné specializace související s dodávkou. 4. Servisní podmínky 5. Záruční podmínky 6. Termín dodání předmětu plnění 7. Nabídková cena Uveďte cenu v Kč bez DPH, DPH i cenu včetně DPH. Cena bez DPH DPH Cena včetně DPH 8. Povinné přílohy - kopie výpisu z obchodního rejstříku uchazeče - čestné prohlášení, viz. příloha č. II této zadávací dokumentace - nabídka s uvedením splnění technických požadavků a požadavků uvedených v seznamu základní výbavy viz bod č.1 Zadávací dokumentace 9. Podpis odpovědné osoby V. (jméno, podpis, funkce) Strana: 7 Počet stran celkem: 8

8 Příloha č. II Čestné prohlášení Prohlašuji tímto, že fyzická / právnická osoba Obchodní jméno: Sídlo: IČO: DIČ: není v likvidaci, jedná-li se o právnickou osobu proti firmě nebyl prohlášen konkurs nebo konkurs nebyl zrušen pro nedostatek majetku v uplynulých 3 letech nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání, jde-li o fyzickou osobu; jde-li o právnickou osobu, tuto podmínku splňuje statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu nebo statutárním orgánem pověřený zástupce nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek. není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek Osoba níže podepsaná prohlašuje, že je oprávněna učinit toto prohlášení a je si vědoma možných důsledků, zamlčí-li nějakou skutečnost nebo uvede-li nepravdivý údaj. V. (jméno, podpis, funkce) Strana: 8 Počet stran celkem: 8

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U Sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U Sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U Sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk I. Oznámení Vyhlášení poptávkového řízení k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Název zakázky: Pořízení

Více

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U Sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U Sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U Sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk I. Oznámení Vyhlášení poptávkového řízení k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Název zakázky: Nabídka malířských

Více

Kontakty telefony: 583215518 fax: 583213935 e-mail:

Kontakty telefony: 583215518 fax: 583213935 e-mail: Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U Sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk I. Oznámení Vyhlášení poptávkového řízení na zajištění služeb Správa a údržba klientských počítačů, serverů, datových

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (včetně zadávací dokumentace) Název zakázky: NÁKUP AUTOMOBILU 2015 Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2015/2/02 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název

Více

Zajištění zapůjčení ( operativní leasing ) osobních vozidel typu combi (6 kusů) pro realizaci projektu Regionální centra pomoci a mobility

Zajištění zapůjčení ( operativní leasing ) osobních vozidel typu combi (6 kusů) pro realizaci projektu Regionální centra pomoci a mobility Zajištění zapůjčení ( operativní leasing ) osobních vozidel typu combi (6 kusů) pro realizaci projektu Regionální centra pomoci a mobility Číslo: CZ.04.1.03/1.1.15.3/0046 Název programu: (JPD 3, OP RLZ,

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

CZ.043.07/3.1.01.1/0144

CZ.043.07/3.1.01.1/0144 Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská vypisuje výběrové řízení na dodávku služby zajištění překladů pro projekt CZ.043.07/3.1.01.1/0144 Inovace studijního programu, rozšíření studijních

Více

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na dodavatele školení v modulu Jazykových dovedností v rámci dotačního projektu ESF Rozvoj lidských zdrojů a inovace vzdělávání zaměstnanců v Grandhotelu Pupp Karlovy

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VZMR 15/2010 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu: Analýza vnímání externí komunikace Státního ústavu pro kontrolu léčiv Zadavatel : Česká republika, Státní ústav

Více

Operativní leasing automobilů

Operativní leasing automobilů Město Bílina Břežánká 50/4 418 31 Bílina IČ: 00266230 vyzývá k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu zadávané ve smyslu směrnice č.04/2007 Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek

Více

Vyhlášení nabídkového řízení

Vyhlášení nabídkového řízení Unie bezpečnostních složek Praha 5-15000 Praha 28. října 2013 Počet listů:6 Přílohy:0 Čj.:UBS-22/VV-2013 Vyhlášení nabídkového řízení Zadavatel a vyhlašovatel: - Unie bezpečnostních složek Unie BS,, Praha

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba se sídlem Hradecká 1690/2A, 500 12 Hradec Králové zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu Pr., vložka 829 IČ: 481 45 122 bankovní spojení: KB

Více

Výběr dodavatele softwarového řešení internetových stránek pro Českou obec sokolskou

Výběr dodavatele softwarového řešení internetových stránek pro Českou obec sokolskou IČ 00409537 DIČ CZ00409537 ČOS ZAPSÁNA U MV ČR ČJ.: VSP/1-1311/90-R Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu realizovanou výběrovým řízením při zachování principů stanovených v ustanovení

Více

Sídlo: Atletická 2221, 356 01 Sokolov; e-mail: info@olivius.cz; tel. 353 333 400, mobil. 601 324 599; web: www.olivius.

Sídlo: Atletická 2221, 356 01 Sokolov; e-mail: info@olivius.cz; tel. 353 333 400, mobil. 601 324 599; web: www.olivius. zpracování zadávací dokumentace organizace zadávacích řízení podle zákona o veřejných zakázkách organizace zakázek malého rozsahu kontrola zadávací dokumentace před zahájením výběrového řízení kontrola

Více

Obsah: Veřejná zakázka Poskytování finanční služby operativního leasingu 1. INFORMACE O ZADAVATELI... 3 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 1.2 STATUTÁRNÍ ORGÁN ZADAVATELE... 3 1.3 KONTAKTNÍ OSOBY... 3 2. PŘEDMĚT

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané podle vnitřního předpisu VS 06.4 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Sokolov, v souladu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Užitkové vozidlo Skříňová dodávka Zadavatel: Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva 1.

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Leasing automobilů Moravian Science Centre Brno, p.o.

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Leasing automobilů Moravian Science Centre Brno, p.o. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Leasing automobilů Moravian Science Centre Brno, p.o. zadávanou jako zakázka malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART Lázeňská 295, 354 91 Lázně Kynžvart

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART Lázeňská 295, 354 91 Lázně Kynžvart LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART Lázeňská 295, 354 91 Lázně Kynžvart www.lazne-kynzvart.cz Datum: 5. 11. 2013 Č.j. 592 / 2013 Věc: Veřejná zakázka malého rozsahu Zadavatel zakázky vyhlašuje výzvu k podání

Více

Zadávací dokumentace. Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města

Zadávací dokumentace. Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Věc: Veřejná zakázka malého rozsahu Název: Dodávka moderního informačního systému CK a hotelových provozů pro fiktivní kancelář Ev. číslo:

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA SPLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Městský optický kabel I. Etapa 1. Identifikační údaje

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dynamický - bezmotorový chodník

PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dynamický - bezmotorový chodník PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ podle 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dynamický - bezmotorový

Více

DOKUMENTACE PRŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

DOKUMENTACE PRŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Č.j.: Vyřizuje: Ing. Václav Mareček Tel.:327 710 132 E-mail:marecek@mu.kutnahora.cz Datum: 10. 08. 2015 Skart. znak. V/5 Spis. znak:91:1 MÉSTO KUTNÁ HORA Městská policie Havlíčkovo náměstí 552, 552/1,

Více

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla Veřejný zadavatel: Psychiatrická nemocnice v Dobřanech Ústavní ul., 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 5 z. č. 137/2006

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

Výkon činností TDI a BOZP - Rekonstrukce mostu přes Lobezský potok u Penny MK-15

Výkon činností TDI a BOZP - Rekonstrukce mostu přes Lobezský potok u Penny MK-15 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Město Sokolov Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Obchodní akademie, Bučovice, Komenského náměstí 211, IČO : 00566934, tel. 00420517383169 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci veřejné zakázky malého rozsahu EU peníze školám Registrační

Více