This product includes software licensed from Symbian Software Ltd Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "This product includes software licensed from Symbian Software Ltd 1998-2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd."

Transkript

1

2 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-412 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese phones/declaration_of_conformity/. Nokia, Nokia Connecting People, Eseries a Nokia E75 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované výrobky a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků. Rozmnožování, přenos, rozšiřování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společností Nokia. US Patent No and other pending patents. T9 text input software Copyright Tegic Communications, Inc. All rights reserved. This product includes software licensed from Symbian Software Ltd Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. Portions of the Nokia Maps software are The FreeType Project. All rights reserved. This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See Licence k tomuto výrobku je udělena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nepodnikatelské užití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotřebitelem v rámci osobní a nepodnikatelské činnosti, a (ii) pro užití ve spojení s videem formátu MPEG-4 dodaným poskytovatelem videa s příslušným oprávněním. Licence není udělena a nezahrnuje jakékoli jiné způsoby užití. Další informace, včetně informací týkajících se užití pro reklamní, interní a podnikatelské účely, je možné získat od společnosti MPEG LA, LLC. Viz Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení. V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY NEJSOU SPOLEČNOST NOKIA ANI JAKÝKOLI Z JEJÍCH POSKYTOVATELŮ LICENCE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNI ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU DAT NEBO PŘÍJMŮ ANI ZA ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ČI NEPŘÍMÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM.

3 OBSAH TOHOTO DOKUMENTU JE DODÁVÁN "TAK JAK JE". KROMĚ ZÁKONNÝCH POŽADAVKŮ SE VE VZTAHU K PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI NEBO OBSAHU TOHOTO DOKUMENTU NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ VYJÁDŘENÉ NEBO IMPLICITNÍ ZÁRUKY VČETNĚ, NIKOLI VŠAK POUZE, NEVYJÁDŘENÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL. SPOLEČNOST NOKIA SI VYHRAZUJE PRÁVO KDYKOLI A BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ TENTO DOKUMENT ZMĚNIT NEBO UKONČIT JEHO PLATNOST. Zpětné inženýrství jakéhokoli softwaru v přístroji Nokia je zakázáno do té míry, do jaké takový zákaz umožňují příslušné právní předpisy. Do té míry, do jaké tato uživatelská příručka omezuje prohlášení, záruky, právo na náhradu škody, na smluvní pokuty a odpovědnost společnosti Nokia, taková omezení podobně omezují jakákoli prohlášení, právo na náhradu škody, na smluvní pokuty, odpovědnost a záruky poskytovatelů licence společnosti Nokia. Dostupnost určitých výrobků, programů a služeb pro tyto výrobky se může lišit podle oblastí. Podrobnější informace a informace o jazykových verzích získáte od svého prodejce Nokia. Kontrola vývozu Tento přístroj může obsahovat výrobky, technologie nebo software, které jsou předmětem vývozních omezení nebo zákonů platných v USA a v dalších zemích. Obcházení zákonů je zakázáno. UPOZORNĚNÍ FCC/ÚŘADU INDUSTRY CANADA Váš přístroj může způsobovat rušení televize nebo rozhlasu (například při používání telefonu v blízkosti přijímače). FCC nebo úřad Industry Canada mohou vyžadovat, abyste přestali používat telefon, pokud není možné toto rušení omezit. Potřebujete-li pomoc, kontaktujte místní servisní středisko. Tento přístroj je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz musí splňovat následující dvě podmínky: (1) Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) tento přístroj musí tolerovat veškeré zachycené rušení, včetně toho, které může způsobit jeho nežádoucí činnost. Veškeré změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny společností Nokia, mohou způsobit ztrátu uživatelova oprávnění k užívání tohoto zařízení. /1. vydání CS

4 Obsah Obsah Bezpečnost...12 O vašem přístroji...12 Síťové služby...13 Stručná příručka...15 SIM karta, baterie, nabíjení, paměťová karta...15 Vložení SIM karty a baterie...15 Nabíjení baterie...16 Vložení paměťové karty...16 Vyjmutí paměťové karty...17 První spuštění...17 Tlačítka a části telefonu...18 Tlačítka a části telefonu...18 Tlačítka a části (po stranách)...18 Tlačítka jednotlačítkové volby...19 Klávesnice...19 Zamknutí klávesnice...20 Příslušenství...20 Připojení headsetu...20 Připojení poutka...21 Domovská obrazovka...21 Přenos dat Nokia...22 Přenos obsahu...22 Synchronizace, načítání a odesílání obsahu...22 Nastavení u...23 Antény...24 Nokia PC Suite...24 Tipy k efektivnímu využívání...25 Podpora...25 Nokia E75 - Základní informace...26 Uvítání...26 Průvodce nastavením...26 Menu...26 Indikátory na displeji...27 Psaní textu...28 Psaní textu na klávesnici...28 Prediktivní metoda psaní...29 Hledání...29 Hledání...29 Zahájení hledání...29 Výsledky hledání...30 Služby hledání...30 Nastavení hledání...30 Obecné akce v několika aplikacích...30 Ovládání hlasitosti...31 Uvolnění paměti...31 Přizpůsobení...32 Profily...32 Volba vyzváněcích tónů...32 Přizpůsobení profilů...33 Přizpůsobení domovské obrazovky...33 Změna motivu displeje...34 Stažení motivu...34 Změna audio motivů D vyzváněcí tóny...35 Novinky v Nokia Eseries...36 Klíčové funkce...36

5 Domovská obrazovka...37 Domovská obrazovka...37 Práce s domovskou obrazovkou...37 Klávesy jednotlačítkové volby...38 Tlačítko Domů...38 Tlačítko Kalendář...38 Tlačítko Vypínání vyzvánění nebo upozornění otočením a poklepáním...39 Kalendář...39 O aplikaci Kalendář...39 Vytváření záznamů v kalendáři...39 Vytvoření pozvánky na schůzku...40 Typy zobrazení kalendáře...40 Kontakty...41 O aplikaci Kontakty...41 Práce s kontakty...41 Vytváření skupin kontaktů...41 Hledání kontaktů ve vzdálené databázi...42 Přidání vyzváněcích tónů pro kontakty...42 Změna nastavení aplikace Kontakty...42 Spuštění více aplikací najednou...43 Otevřete Ovi zvolením Nokia E Soubory na Ovi...43 Zprávy...45 Složky aplikace Zprávy...45 Organizování zpráv Nastavení u...46 Odeslání u...46 Přidání příloh...47 Čtení u...47 Stažení příloh...47 Odpověď na pozvánku na schůzku...47 Hledání ů...48 Odstranění ů...48 Přepínání mezi složkami u...48 Odpojení od schránky...48 Nastavení automatické odpovědi v nepřítomnosti...48 Obecná nastavení u...48 Čtení zpráv...49 Mluvení...49 Textové a multimediální zprávy...49 Psaní a posílání zpráv...50 Textové zprávy na SIM kartě...51 Příjem multimediálních zpráv a odpovědi na zprávy...51 Vytváření prezentací...51 Zobrazování prezentací...52 Zobrazení a uložení multimediálních příloh...52 Speciální typy zpráv...53 Zprávy služby...53 Odesílání příkazů služby...53 Informační služba...53 Nastavení zpráv...54 Nastavení textových zpráv...54 Nastavení multimediálních zpráv...54 Nastavení ového účtu...55 Nastavení připojení...55 Nastavení uživatele...55 Nastavení načítání...56 Nastavení automatického načítání...56 Nastavení zpráv služby...56 Nastavení informační služby...57 Další nastavení...57 Chat...57 Obsah

6 Obsah O službě Chat...57 Zobrazení chatu...57 Připojení k serveru chatu...58 Zahájení nové konverzace...58 Zobrazení a zahájení konverzace...58 Změna vlastního stavu...58 Změna osobních předvoleb chatu...58 Načtení seznamu kontaktů chatu...59 Záznam chatu...59 Hledání skupin chatu a uživatelů...59 Skupiny chatu...60 Nastavení serveru chatu...60 Telefon...62 Hlasová volání...62 Přijetí hovoru...62 Volání...62 Iniciování konferenčního hovoru...63 Hlasová schránka...63 Videohovory...63 Videohovory...63 Iniciování videohovoru...64 Sdílení videa...64 Požadavky na sdílení videa...64 Nastavení sdílení videa...65 Sdílení živého videa a videoklipů...65 Přijetí pozvání...66 Internetová volání...66 Internetová volání...66 Aktivování internetových volání...67 Zahájení internetového volání...67 Blokované kontakty...67 Správa služeb internetového volání...68 Nastavení internetového volání...68 Zrychlená volba...68 Přesměrování hovoru...68 Blokování hovorů...69 Blokování internetových volání...70 Odesílání kmitočtových tónů DTMF...70 Mluvící motiv...70 Hlasové příkazy...71 Volání...71 Spouštění aplikací...71 Změna profilu...72 Nastavení hlasových příkazů...72 Push to talk...72 O službě Push to talk...72 Přihlášení se a ukončení služby PTT...73 Volání a přijímání hovorů PTT...73 Individuální volání...73 Zahájení skupinového hovoru...73 Přijmutí hovoru PTT...73 Požadavky na zpětná volání...74 Skupiny PTT...74 Kanály...74 Síťové skupiny...74 Vytvořeni skupiny kanálu...74 Hovor s uživateli kanálu nebo skupinou...75 Reakce na přizvání ke kanálu...75 Zobrazení protokolu PTT...75 Nastavení služby PTT...75 Protokol...76 Registry volání a datových přenosů...76 Monitorování veškeré komunikace...76 Volání a posílání zpráv z Protokolu...77 Nastavení protokolu...77 Internet...78

7 Webový prohlížeč...78 Procházení webu...78 Panel nástrojů prohlížeče...79 Navigace na stránkách...80 Webová vysílání a blogy...80 Nástroje widget...80 Hledání obsahu...81 Stahování a kupování položek...81 Záložky...81 Vymazání vyrovnávací paměti...82 Ukončení připojení...82 Zabezpečení spojení...82 Nastavení webu...82 Procházení intranetu...83 Stáhnout!...84 Správa položek...84 Objednávky...84 Hledání v aplikaci Stáhnout!...84 Historie nákupů...84 Nastavení služby Stáhnout!...85 Připojení PC k webu...85 Cestování...86 Určování polohy (GPS)...86 Systém GPS...86 A-GPS (Assisted GPS)...86 Držte přístroj správně...87 Tipy pro navazování spojení GPS...87 Požadavky na zjištění polohy...88 Orientační body...88 GPS data...88 Navigace po trase...89 Načtení informací o poloze...89 Počitadlo vzdálenosti...89 Mapy...89 Mapy...89 Určování polohy podle sítě...90 Pohyb po mapě...90 Indikátory na displeji...90 Hledání míst...91 Plánování trasy...91 Ukládání a odesílání míst...92 Zobrazení uložených položek...92 Navigace do cíle...92 Chůze k cíli...93 Jízda k cíli...93 Dopravní informace...94 Průvodci...94 Nastavení aplikace Mapy...94 Nastavení internetu...94 Nastavení navigace...95 Nastavení trasy...95 Nastavení mapy...95 Aktualizace map...95 Nokia Map Loader...96 Klávesové zkratky...96 Kancelářské nástroje Nokia...97 Aktivní poznámky...97 Vytváření a úpravy poznámek...97 Nastavení pro Aktivní poznámky...97 Kalkulačka...98 Správce souborů...98 O aplikaci Správce souborů...98 Hledání a organizování souborů...98 Práce s paměťovou kartou...99 Zálohování souborů na paměťovou kartu...99 Quickoffice...99 Obsah

8 Obsah O sadě Quickoffice...99 Práce se soubory...99 Převodník...99 Převody měr...99 Nastavení základní měny a směnného kurzu Zip manager Prohlížeč PDF Tisk Tisk souborů Tisk souborů Volby tisku Nastavení tiskárny Tisk obrázků Připojení k tiskárně Náhled tisku Zobrazení Tisk obrázků Hodiny Budík Světový čas Nastavení hodin Slovník Poznámky Bezdrátová klávesnice Nokia Média Fotoaparát Fotografování Scény Fotografování snímků v sekvenci Zobrazení vyfotografovaného snímku Nahrávání videoklipů Přehrání videoklipu Nastavení fotografie Nastavení videa Galerie Práce s multimediálními soubory a složkami Zobrazení obrázků Správa obrázkových souborů Share online Share online Objednávání služeb Správa účtů Vytvoření příspěvku Odesílání souborů z Galerie Odesílání jedním tlačítkem Seznam značek Správa příspěvků ve složce K odeslání Zobrazení obsahu služby Nastavení poskytovatele služby Upravení nastavení účtu Úpravy pokročilých nastavení Počitadla dat Videocentrum Prohlížení a stahování videoklipů Videovysílání Má videa Přenos videoklipů z počítače Nastavení aplikace Videocentrum Nokia Podcasting Přehrávání a správa podcastů Adresáře Hledání podcastů Nastavení podcastů Hudební přehrávač Přehrání skladby nebo epizody podcastu Seznamy skladeb Nokia Obchod s hudbou Přenos hudby z PC...118

9 Přenos aplikací Windows Media Player Předvolená nastavení kmitočtů RealPlayer Přehrávání videoklipů a odkazů na streamování Zobrazení informací o mediálním klipu Nastavení aplikace RealPlayer Záznamník Flash přehrávač Rádio FM Poslech rádia Uložené stanice Nastavení rádia FM Nokia Internetové rádio Poslech internetového rádia Oblíbené stanice Hledání stanic Adresář stanic Nastavení internetového rádia N-Gage O aplikaci N-Gage Zobrazení N-Gage Začínáme Vytvoření jména hráče Zahájení hry Sledování pokroku Hraní s přáteli Hraní a nastavování her Úpravy údajů profilu Spojení s dalšími hráči Hledání a přidávání přátel Zobrazení informací o kamarádovi Řazení seznamu přátel Hodnocení hráče Posílání zpráv Nastavení aplikace N-Gage Možnosti připojení Rychlé stahování Datový kabel Bluetooth O Bluetooth Odesílání a přijímání dat přes Bluetooth Párování přístrojů Blokování zařízení Tipy pro zabezpečení Profil pro přístup k SIM kartě Bezdrátová LAN Připojení WLAN Zobrazení dostupnosti WLAN Průvodce WLAN Správce připojení Zobrazení a ukončení aktivních připojení Hledání WLAN Správa zabezpečení a dat Zamknutí přístroje Zabezpečení paměťové karty Šifrování Šifrování paměti přístroje nebo paměťové karty Dešifrování paměti přístroje nebo paměťové karty Povolená čísla Správce certifikátů Zobrazení podrobností certifikátu Nastavení spolehlivosti certifikátu Zobrazení a upravení modulů zabezpečení Vzdálená konfigurace Správce aplikací Obsah

10 Obsah Instalování aplikací Odebírání aplikací a softwaru Nastavení správce aplikací Aktualizace softwaru Aktualizace aplikací Licence O licencích Používání licencí Synchronizace Mobilní VPN Správa VPN Úpravy přístupových bodů VPN Použití VPN připojení v aplikaci Nastavení Obecná nastavení Osobní nastavení Nastavení displeje Nastavení tónů Nastavení jazyka Osvětlení navigačního tlačítka Nastavení kláves jednotlačítkové volby Nastavení data a času Obecné nastavení příslušenství Nastavení čidla Nastavení zabezpečení Nastavení zabezpečení Zabezpečení přístroje a SIM karty Obnovení původního nastavení Nastavení určování polohy Ovládání posuvným krytem Nastavení klávesy u Nastavení telefonu Nastavení hovorů Nastavení sítě Nastavení připojení Přístupové body Vytvoření nového přístupového bodu Vytváření skupin přístupových bodů Přístupové body pro paketová data Přístupové body bezdrátových sítí LAN k internetu Nastavení paketových dat (GPRS) Nastavení WLAN Pokročilá nastavení WLAN Nastavení bezpečnosti WLAN Nastavení zabezpečení WEP Nastavení klíče WEP Nastavení zabezpečení 802.1x Nastavení zabezpečení WPA Zásuvné moduly bezdrátové LAN Zásuvné moduly EAP Použití zásuvného modulu EAP Nastavení protokolu SIP (Session initiation protocol) Úpravy profilů SIP Úpravy serverů proxy SIP Úpravy registračních serverů Nastavení konfigurace Omezení paketových dat Nastavení aplikace Klávesové zkratky Obecné klávesové zkratky Slovník Řešení problémů...168

11 Příslušenství Baterie Informace o baterii a nabíječce Pokyny k ověření pravosti baterií Nokia Hologram pro ověření pravosti Co když není baterie pravá? Obsah Péče a údržba Recyklace Doplňkové bezpečnostní informace Malé děti Provozní prostředí Zdravotnická zařízení Implantované zdravotnické přístroje Naslouchátka Naslouchátka Dopravní prostředky Potenciálně výbušná prostředí Tísňová volání Certifikační informace (SAR) Rejstřík...181

12 Bezpečnost 12 Bezpečnost Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Pro další informace si přečtěte úplnou uživatelskou příručku. ZAPÍNEJTE BEZPEČNĚ Nezapínejte přístroj tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde může způsobit rušení nebo jiné nebezpečí. BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu. RUŠIVÉ VLIVY Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich provoz. VYPNĚTE TAM, KDE JE POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE ZAKÁZÁNO Dodržujte všechna omezení. Vypněte přístroj v letadle, v blízkosti zdravotnických přístrojů, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci trhavin. KVALIFIKOVANÝ SERVIS Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze kvalifikované osoby. PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky. VODOTĚSNOST Tento přístroj není vodotěsný. Udržujte jej v suchu. O vašem přístroji Bezdrátový přístroj popisovaný v této příručce je schválen pro použití v sítě (E)GSM 850, 900, 1800 a 1900 a sítě UMTS 900/1900/2100 HSDPA. Aktuální využitelnost frekvenčních pásem mobilních sítí závisí na oblasti, kde se přístroj provozuje. Podrobnější informace o sítích získáte od svého poskytovatele služeb. Při používání funkcí tohoto přístroje dodržujte všechny právní předpisy a respektujte místní zvyklosti, soukromí a zákonná práva ostatních, včetně autorských práv. Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování nebo přenášení některých obrázků, hudby a dalšího obsahu.

13 Tento přístroj podporuje několik způsobů připojení. Podobně jako počítače může být i váš přístroj vystaven působení virů nebo jiného škodlivého obsahu. Při práci se zprávami, požadavky na připojení, procházení a stahování dbejte zvýšené obezřetnosti. Instalujte a používejte pouze služby a software, které pocházejí z důvěryhodných zdrojů nabízejících odpovídající zabezpečení a ochranu před nebezpečným softwarem, jako jsou například programy označené Symbian Signed či programy, které prošly testovacím procesem Java Verified. Zvažte instalování antivirového programu nebo jiného bezpečnostního softwaru do vašeho přístroje a na jakýkoli připojený počítač. Ve vašem přístroji mohou být předem nainstalovány záložky a odkazy k internetovým stránkám třetích osob. Prostřednictvím přístroje máte rovněž přístup k dalším stránkám třetích osob. Stránky třetích osob nemají vazbu na společnost Nokia a společnost Nokia nepotvrzuje ani nepřijímá žádnou odpovědnost za tyto stránky. Rozhodnete-li se takové stránky otevřít, měli byste učinit opatření s ohledem na zabezpečení nebo obsah. Upozornění: Abyste mohli používat libovolnou funkci tohoto přístroje, kromě budíku, musí být přístroj zapnutý. Nezapínejte přístroj, pokud použití bezdrátového přístroje může způsobit rušivé vlivy nebo vznik nebezpečí. Kancelářské programy podporují běžné funkce programů Microsoft Word, PowerPoint a Excel (Microsoft Office 2000, XP a 2003). Ne všechny formáty souborů je možné zobrazit nebo upravovat. Nezapomeňte zálohovat nebo zapisovat všechny důležité informace uložené v přístroji. Při připojování k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce daného zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky. Obrázky v této příručce mohou vypadat jinak než na displeji vašeho přístroje. Síťové služby Abyste mohli používat přístroj, musíte mít od poskytovatele bezdrátových služeb zajištěnu odpovídající službu. Mnoho funkcí vyžaduje speciální síťové služby. Tyto funkce nejsou dostupné ve všech sítích; jiné sítě mohou vyžadovat, abyste před použitím síťových služeb uzavřeli zvláštní dohody se svým poskytovatelem služeb. Používání síťových služeb vyžaduje přenos dat. Informujte se u poskytovatele služby o poplatcích ve vaší domovské síti a při roamingu v jiných sítích. Váš poskytovatel služeb vám může poskytnout pokyny a vysvětlí vám příslušné poplatky. Některé sítě mohou mít omezení, která ovlivní způsob použití síťových služeb. Některé sítě například nemusí podporovat všechny znaky a služby závislé na určitém jazyku. Váš poskytovatel služeb již možná vyžadoval, aby ve vašem přístroji byly některé funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. Je-li tomu tak, pak se tyto funkce nezobrazí v menu vašeho přístroje. Ve vašem přístroji mohou být dále provedena určitá nastavení, například změny v názvech položek menu, pořadí položek menu a v ikonách. Podrobnější informace získáte od svého poskytovatele služeb. Tento přístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), které fungují na protokolech TCP/IP. Některé funkce tohoto přístroje, jako například , prohlížení Bezpečnost 13

14 Bezpečnost internetu a multimediální zprávy (MMS), vyžadují podporu ze strany sítě pro tyto technologie. 14

15 Stručná příručka Nokia E75 je pracovní nástroj, který se vám přizpůsobí i ve volném čase. Pro začátek si přečtěte tyto první stránky a poté můžete ve zbývající části příručky zkoumat, jaké nové funkce vám přístroj Nokia E75 přináší. SIM karta, baterie, nabíjení, paměťová karta Sestavte díly dohromady a začněte využívat přístroj Nokia E75. Vložení SIM karty a baterie 1. Chcete-li otevřít zadní kryt přístroje, obraťte přístroj zadní stranou k sobě, uvolněte pojistku zadního krytu a zvedněte kryt nahoru. 2. Pokud je vložena baterie, zvednutím baterie ve směru šipky ji vyjměte. 3. Vložte SIM kartu. Zajistěte, aby plocha kontaktů na kartě směřovala na konektory v přístroji a zkosený roh směřoval k horní části přístroje. 4. Vyrovnejte kontakty baterie s odpovídajícími kontakty v prostoru pro baterii a vložte baterii ve směru šipky. Stručná příručka 15

16 Stručná příručka Zavřete zadní kryt. Nabíjení baterie Baterie je dodávána nabita, ale úrovně nabití mohou být různé. 1. Připojte nabíječku do zásuvky el. napětí. 2. Připojte nabíječku k přístroji. Přístroj je možné používat i při nabíjení. 3. Po úplném nabití baterie odpojte nabíječku od přístroje a poté od elektrické zásuvky. Chcete-li dosáhnout úplných provozních časů, nabíjejte baterii, dokud podle indikátoru nabití baterie nezjistíte, že je zcela nabitá. Tip: Máte-li starou kompatibilní nabíječku Nokia, můžete ji použít s přístrojem Nokia E75 prostřednictvím adaptéru CA-44. Adaptér je k dispozici jako samostatné příslušenství. Nabíjení přes kabel USB Pokud nemáte k dispozici zásuvku, můžete nabíjet přes kabel USB. Nabíjení přístroje přes kabel USB trvá déle. Během nabíjení kabelem USB můžete přes kabel USB také přenášet data. 1. Kompatibilním kabelem USB připojte kompatibilní zařízení USB k přístroji. U některých typů zařízení používaných pro nabíjení může být nabíjení zahájeno až po určité době. 2. Když je přístroj zapnut, můžete na jeho displeji vybrat mezi dostupnými režimy USB. Vložení paměťové karty Pro rozšíření paměti v přístroji použijte paměťovou kartu. Na paměťovou kartu můžete rovněž zálohovat informace ze svého přístroje. S tímto přístrojem používejte pouze karty microsd schválené společností Nokia. Společnost Nokia se řídí schválenými oborovými normami pro paměťové karty, některé jiné značky však nemusejí být s tímto přístrojem plně kompatibilní. Nekompatibilní karty mohou poškodit kartu a přístroj a porušit data uložená na kartě.

17 Ukládejte všechny paměťové karty mimo dosah malých dětí. Kompatibilitu mipaměťové karty ověřte u jejího výrobce nebo prodejce. Kompatibilní paměťová karta může být součástí prodejního balení. Paměťová karta již může být vložena v přístroji. Pokud tomu tak není, použijte následující postup: 1. Otevřete krytku slotu paměťové karty. 2. Vložte paměťovou kartu do slotu plochou kontaktů napřed. Ověřte, že plocha kontaktů směřuje na konektory v přístroji. 3. Zatlačte na kartu, dokud se nezajistí na místě. 4. Zavřete krytku slotu paměťové karty. Vyjmutí paměťové karty Důležité: Nevyjímejte paměťovou kartu v průběhu operace, při které dochází k přístupu ke kartě. Vyjmutí karty v průběhu operace může poškodit paměťovou kartu i přístroj a může dojít k poškození dat na kartě. 1. Krátce stiskněte vypínač a zvolte možnost Vyjmout paměť. kartu. 2. Otevřete krytku slotu paměťové karty. 3. Stisknutím konce paměťové karty uvolněte kartu ze slotu paměťové karty a vyjměte ji. 4. Zavřete krytku slotu paměťové karty. První spuštění 1. Podržte stisknutý vypínač, dokud neucítíte chvění přístroje. 2. Po výzvě zadejte PIN kód nebo zamykací kód a zvolte OK. 3. Po výzvě zadejte zemi, ve které se nacházíte, a aktuální datum a čas. Pro nalezení země zadejte první písmena názvu země. Je důležité vybrat správnou zemi, protože při pozdější změně na zemi nacházející se v jiném časovém pásmu se mohou změnit naplánované záznamy v kalendáři. 4. Otevře se aplikace Vítejte. Vybírejte z různých možností nebo možností Ne ukončete aplikaci. Pro pozdější otevření aplikace Uvítání zvolte Menu > Nápověda > Uvítání. Chcete-li konfigurovat různá nastavení v přístroji, použijte průvodce dostupné na domovské obrazovce a aplikaci Průvodce nastavením. Po zapnutí může přístroj rozeznat SIM kartu provozovatele a nakonfigurovat některá nastavení automaticky. O správná nastavení můžete rovněž požádat poskytovatele služby. Přístroj můžete zapnout bez vložené SIM karty. Přístroj se spustí v režimu offline. Nemůžete používat telefonní funkce vyžadující přístup k síti. Přístroj vypnete podržením stisknutého vypínače. Stručná příručka 17

18 Stručná příručka Tlačítka a části telefonu Tlačítka a části telefonu 9 Tlačítko 10 Vypínač/Tlačítko Konec. Podržením stisknutého tlačítka zapnete nebo vypnete přístroj. Stisknutím tlačítka Konec odmítnete hovor nebo ukončíte aktivní a držené hovory a dlouhým stisknutím ukončíte datová připojení. 11 Výběrové tlačítko 12 Tlačítko Backspace. Stisknutí tohoto tlačítka mažete položky. 13 Druhý fotoaparát 14 Zdířka pro headset 18 1 Světelné čidlo 2 Sluchátko 3 Tlačítko Navi, dále uváděné jako navigační tlačítko. Stisknutím navigačního tlačítka potvrzujete volbu nebo se po displeji pohybujete vlevo, vpravo, nahoru či dolů. Chcete-li zrychlit posouvání po displeji, podržte navigační tlačítko stisknuté. 4 Tlačítko Domů 5 Výběrové tlačítko. Stisknutím výběrového tlačítka provedete funkci zobrazenou na displeji nad tlačítkem. 6 Tlačítko Volat 7 Tlačítko Kalendář 8 Zdířka pro nabíječku 1 Zrcátko 2 Blesk 3 Hlavní fotoaparát 4 Reproduktor Tlačítka a části (po stranách)

19 1 Konektor microusb 2 Slot paměťové karty 3 Tlačítko zesílení a přiblížení 4 Tlačítko vypnutí zvuku/push to talk 5 Tlačítko zeslabení a oddálení 6 Spoušť fotoaparátu Tlačítka jednotlačítkové volby Pomocí tlačítek jednotlačítkové volby můžete rychle otevírat aplikace a úkoly. Chcete-li změnit přiřazenou aplikaci nebo úkol, zvolte možnost Menu > Ovládací panel > Nastavení a Obecné > Přizpůsobení > Dvojfunkční kl.. Aplikace mohl k tlačítkům přiřadit operátor. V takovém případě je nemůžete změnit. Tlačítko Domů (1) Přístup na domovskou obrazovku Tlačítko Kalendář (2) Otevření aplikace Kalendář Tlačítko (3) Otevření výchozí schránky Klávesnice Tento přístroj má úplnou klávesnici. Pro odemknutí klávesnice vysuňte kryt. Ve všech aplikacích se při vysunutí klávesnice otočí obsah displeje ze zobrazení na výšku do zobrazení na šířku. Zobrazení seznamu aktivních aplikací Vytvoření nového záznamu typu schůzka Vytvoření nového u Stručná příručka 1 Tlačítko Domů 2 Tlačítko Kalendář 3 Tlačítko Tlačítko Rychlé stisknutí Podržení stisknutého tlačítka 1 Funkční tlačítko. Chcete-li vložit číslice nebo znaky natisknuté na tlačítcích, podržte stisknuté funkční tlačítko a stiskněte odpovídající tlačítko, nebo pouze podržte stisknuté odpovídající tlačítko. Chcete-li používat pouze znaky natisknuté v horní části tlačítek, stiskněte dvakrát rychle funkční tlačítko. Pro návrat do normálního režimu stiskněte funkční tlačítko znovu. 19

20 Stručná příručka 20 2 Tlačítko Shift. Pro přepínání mezi různými velikostmi znaků stiskněte tlačítko Shift. Chcete-li zadávat pouze velká nebo malá písmena, dvakrát rychle stiskněte tlačítko Shift. 3 Tlačítko Chr. Při psaní textu můžete znaky, které nejsou zobrazeny na klávesnici, zadávat po stisknutí tlačítka Chr. 4 Mezerník 5 Tlačítko Ctrl. Slouží k přístupu k zkratkám jako je Ctrl + C. 6 Tlačítko krok zpět Při prvním vysunutí úplné klávesnice vás přístroj požádá o nastavení posuvného krytu. Chcete-li nastavení zobrazit později, zvolte možnost Menu > Ovládací panel > Nastavení a Obecné > Manipul. s posuv. krytem. Zamknutí klávesnice I když je zamknutý přístroj nebo jeho klávesnice, mělo by být možné volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované v přístroji. Klávesnice přístroje se zamyká automaticky, aby se předešlo následkům jejího nechtěného stisknutí. Chcete-li změnit prodlevu, po které přístroj klávesnici zamkne, zvolte možnost Menu > Ovládací panel > Nastavení a Obecné > Zabezpečení > Telefon a SIM karta > Prodl. aut. zámku kláves. Chcete-li ručně zamknout klávesnici z domovské obrazovky, stiskněte levé výběrové tlačítko a tlačítko *. Chcete-li tlačítka odemknout, stiskněte levé výběrové tlačítko a tlačítko *. Příslušenství K přístroji můžete připojit různé kompatibilní příslušenství. Dostupnost schváleného příslušenství zjistíte u svého prodejce. Připojení headsetu Upozornění: Při používání sluchátek může být ovlivněna vaše schopnost vnímat zvuky z okolí. Nepoužívejte sluchátka, pokud to může ohrozit vaši bezpečnost. Kompatibilní headset připojte do zdířky pro headset v přístroji.

Nokia E71 - Uživatelská příručka. 4. vydání

Nokia E71 - Uživatelská příručka. 4. vydání Nokia E71 - Uživatelská příručka 4. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-346 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními

Více

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 4.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Sdílená paměť 7 Magnety a magnetická pole 7 Hledání nápovědy

Více

Nokia E5-00 - Uživatelská příručka. 2.0. vydání

Nokia E5-00 - Uživatelská příručka. 2.0. vydání Nokia E5-00 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 6 O vašem přístroji 6 Síťové služby 8 Správa digitálních práv 8 Vyjmutí baterie 9 Začínáme 10 Tlačítka a části 10 Vložení karty SIM

Více

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka Nokia C5 00 - Uživatelská příručka 3.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Instalace karty SIM a baterie 7 Vložení

Více

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka Nokia C5 00 - Uživatelská příručka 1.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Instalace karty SIM a baterie 7 Vložení paměťové karty 9 Poutko 9 Nabíjení baterie 9 Zapnutí a vypnutí

Více

Nokia 5250 - Uživatelská příručka

Nokia 5250 - Uživatelská příručka Nokia 5250 - Uživatelská příručka 1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 6 Síťové služby 7 Hledání nápovědy 9 Nápověda v přístroji 9 Podpora 9 Aktualizace softwaru zasílané bezdrátově 10

Více

Nokia 6700 classic - Uživatelská příručka

Nokia 6700 classic - Uživatelská příručka Nokia 6700 classic - Uživatelská příručka 3.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Obecné informace 5 O vašem přístroji 5 Síťové služby 5 Přístupové kódy 6 Služba nastavení konfigurace 6 My Nokia 6 Stažení

Více

Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka

Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka 1. vydání 2 Obsah Obsah Provádění hlasového volání 20 Ovládání hlasových hovorů 20 Volání pomocí zkratek 21 Bezpečnost 4 Hlasová volba 21 Možnosti v průběhu hovoru

Více

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka Nokia C5 03 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Vyjmutí baterie 5 Hledání nápovědy 6 Nápověda v přístroji 6 Podpora 6 Aktualizace softwaru přístroje a aplikací z přístroje 7 Aktualizace

Více

Obsah. 2 Obsah. Úvod 15 Software Maemo 15 Plocha 15 Menu aplikací 16 Oblast stavu a menu stavu 16 Ovládací panel 18 Dotyková obrazovka 18

Obsah. 2 Obsah. Úvod 15 Software Maemo 15 Plocha 15 Menu aplikací 16 Oblast stavu a menu stavu 16 Ovládací panel 18 Dotyková obrazovka 18 2 Obsah Obsah Bezpečnost 6 O vašem přístroji 6 Síťové služby 7 Sdílená paměť 7 Nastavení přístroje 8 Vložení karty SIM a baterie 8 Vložení paměťové karty 9 Nabíjení baterie 10 Klávesy a části 11 Klávesy

Více

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz Návod k Vašemu mobilnímu telefonu www.prodejnamobilu.cz Uživatelská příručka Nokia 208 2.0. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... Pokyny v této uživatelské příručce vycházejí z nejnovější dostupné

Více

Nokia C7 00 - Uživatelská příručka

Nokia C7 00 - Uživatelská příručka Nokia C7 00 - Uživatelská příručka 3.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty a baterie 9 Vložení paměťové karty 11 Nabíjení 12 Zapnutí a vypnutí telefonu 14

Více

Nokia 500 - Uživatelská příručka

Nokia 500 - Uživatelská příručka Nokia 500 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty 9 Vložení paměťové karty 10 Nabíjení 12 Zapnutí a vypnutí telefonu 14 První použití

Více

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka Nokia E7 00 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Změna hlasitosti telefonního hovoru, skladby nebo videoklipu 10 Zamknutí a odemknutí tlačítek a obrazovky

Více

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka Nokia C5 03 - Uživatelská příručka 2.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Vyjmutí baterie 5 Začínáme 6 Vložení karty SIM a baterie 6 Vložení paměťové karty 8 Vyjmutí paměťové karty 9 Nabíjení baterie 10

Více

Uživatelská příručka Nokia 208

Uživatelská příručka Nokia 208 Uživatelská příručka Nokia 208 2.1. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... Pokyny v této uživatelské příručce vycházejí z nejnovější dostupné verze softwaru. Pokud v přístroji nemáte software

Více

Nokia 700 - Uživatelská příručka

Nokia 700 - Uživatelská příručka Nokia 700 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty 7 Vložení paměťové karty 9 Nabíjení baterie 11 Nabíjení baterie přes rozhraní USB

Více

Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka. 5.0. vydání

Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka. 5.0. vydání Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka 5.0. vydání Obsah Bezpečnost 6 O vašem p ístroji 6 Kancelá ské aplikace 7 Síťové služby 7 Sdílená paměť 8 Mail for Exchange 8 Magnety a magnetická pole 8 Začínáme

Více

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka Nokia C2-00 - Uživatelská příručka 1.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Stručné informace o telefonu 5 Telefon na dvě SIM karty 5 Tlačítka a součásti 5 Začínáme 6 Vložení SIM karty nebo baterie 6 Vložení

Více

Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM

Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM 1.1. vydání CS Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM Obsah Bezpečnost 3 Začínáme 4 Tlačítka a části 4 Vložení SIM karty, baterie a paměťové karty 4 Nabíjení baterie

Více

Uživatelská příručka Nokia Lumia 610

Uživatelská příručka Nokia Lumia 610 Uživatelská příručka Nokia Lumia 610 1.4. vydání CS Uživatelská příručka Nokia Lumia 610 Obsah Bezpečnost 4 Začínáme 5 Tlačítka a části 5 Tlačítka Zpět, Start a Hledat 5 Vložení SIM karty 6 Nabíjení telefonu

Více

Nokia Lumia 610 - Uživatelská příručka

Nokia Lumia 610 - Uživatelská příručka Nokia Lumia 610 - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Tlačítka Zpět, Start a Hledat 7 Vložení SIM karty 8 Nabíjení telefonu 10 Umístění antén 13 Zapnutí

Více

Nokia 900 - Uživatelská příručka

Nokia 900 - Uživatelská příručka Nokia 900 - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Tlačítka Zpět, Start a Hledat 7 Vložení SIM karty 8 Nabíjení telefonu 9 Umístění antén 12 Zapnutí a

Více

Uživatelská příručka Nokia Lumia 800

Uživatelská příručka Nokia Lumia 800 Uživatelská příručka Nokia Lumia 800 1.1. vydání CS Uživatelská příručka Nokia Lumia 800 Obsah Bezpečnost 4 Začínáme 5 Tlačítka a části 5 Tlačítka Zpět, Start a Hledat 5 Vložení SIM karty 6 Nabíjení telefonu

Více

Uživatelská příručka Nokia Lumia 610

Uživatelská příručka Nokia Lumia 610 Uživatelská příručka Nokia Lumia 610 1.3. vydání CS Uživatelská příručka Nokia Lumia 610 Obsah Bezpečnost 4 Začínáme 5 Tlačítka a části 5 Tlačítka Zpět, Start a Hledat 5 Vložení SIM karty 6 Nabíjení telefonu

Více

Uživatelská příručka Nokia Lumia 520

Uživatelská příručka Nokia Lumia 520 Uživatelská příručka Nokia Lumia 520 5.0. vydání CS Uživatelská příručka Nokia Lumia 520 Obsah Pro vaši bezpečnost 4 Začínáme 5 Tlačítka a části 5 Vložení SIM karty 5 Vložení paměťové karty 7 Vyjmutí SIM

Více

Uživatelská příručka Nokia Lumia 1520 RM-937

Uživatelská příručka Nokia Lumia 1520 RM-937 Uživatelská příručka Nokia Lumia 1520 RM-937 1.1. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... V tomto telefonu je uživatelská příručka je s vámi vždy, stále k dispozici. Na úvodní obrazovce přejeďte

Více

Uživatelská příručka Nokia Lumia 925

Uživatelská příručka Nokia Lumia 925 Uživatelská příručka Nokia Lumia 925 1.0. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... V tomto telefonu je uživatelská příručka je s vámi vždy, stále k dispozici. Na úvodní obrazovce přejeďte vlevo

Více

Uživatelská příručka Nokia Lumia 625

Uživatelská příručka Nokia Lumia 625 Uživatelská příručka Nokia Lumia 625 3.0. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... V tomto telefonu je uživatelská příručka je s vámi vždy, stále k dispozici. Prohlédněte si videa, najděte odpovědi

Více

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz Návod k Vašemu mobilnímu telefonu www.prodejnamobilu.cz Uživatelská příručka Nokia Lumia 625 1.0. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... V tomto telefonu je uživatelská příručka je s vámi vždy,

Více