Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy"

Transkript

1 Obchodní podmínky Společnost Intersport ČR s.r.o. se sídlem Praha 4, Na Strži 1702/65, PSČ , IČO: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka (dále jen prodávající ) zveřejňuje zejména s odvoláním na 1751 odst. 1 a 1810 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ), a na zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, následující obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ). 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy 1.1 Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti a/nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen kupující ) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále jen kupní smlouva ). Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese (dále jen internetový obchod ). 1.2 Internetový obchod obsahuje zejména seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, označení a hlavní charakteristiky (vlastnosti) zboží a ceny jednotlivého nabízeného zboží. Data ohledně dostupnosti nabízeného zboží uveřejněná v internetovém obchodě jsou aktualizována 1x (jedenkrát) za 24 hodin. 1.3 Veškeré nabídky zboží umístěné v internetovém obchodě jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. 1.4 Ceny za nabízené zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. K ceně za nabízené zboží nejsou účtovány žádné další poplatky za balení anebo za dodání zboží, s výjimkou ujednání dle bodu 3.5 těchto obchodních podmínek ohledně manipulačního poplatku v případě přeposlání zboží do kupujícím preferované provozovny prodávajícího. Ceny za nabízené zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Cena za nabízené zboží, resp. kupní cena za zboží je hrazena kupujícím při převzetí zboží v provozovně prodávajícího. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu, jakékoli poplatky či jinou obdobnou platbu před převzetím zboží kupujícím, s výjimkou ujednání dle bodu 3.5 písm. c. těchto obchodních podmínek ohledně variabilního poplatku v případě přeposlání zboží do kupujícím preferované provozovny prodávajícího. 1.5 Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. 1.6 Ujednání odchylná od obchodních podmínek lze sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek. V případě kupní smlouvy se nejedná o smlouvu, jejímž předmětem je opakované plnění, ani o smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou. 1.7 Práva kupujícího z vadného plnění, jakož i práva ze záruky za jakost související s kupní smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Tato práva kupujícího jsou blíže specifikována v článku 7. těchto obchodních podmínek a v reklamačním řádu prodávajícího. 1.8 Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží. Právo kupujícího (spotřebitele) na odstoupení od kupní smlouvy je blíže specifikováno v článku 6. těchto obchodních podmínek. V případě odstoupení kupujícího (spotřebitele) od kupní smlouvy, nese kupující (spotřebitel) náklady spojené s vrácením zboží. Součástí těchto obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. 1.9 Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (tj. náklady za internetové připojení, náklady za telefonní hovory apod. závisí na podmínkách operátora (cenách dodavatele), jehož služeb kupující využívá; prodávající si neúčtuje žádné další poplatky) Na základě těchto obchodních podmínek není kupujícímu poskytováno plnění digitálního obsahu (v případě kupní smlouvy se nejedná o smlouvu o dodání digitálního obsahu dle ustanovení 1837 písm. l) občanského zákoníku) Prodávající je oprávněn znění obchodních podmínek kdykoli měnit či doplňovat. Obchodní podmínky 1/9

2 platí vždy ve znění uvedeném v internetovém obchodě v den odeslání elektronické objednávky kupujícím Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku Mimosoudní vyřizování stížností kupujících (spotřebitelů) zajišťuje prodávající prostřednictvím adresy elektronické pošty: Informaci ohledně vyřízení, resp. posouzení stížnosti kupujícího zašle prodávající na adresu elektronické pošty, z níž byla stížnost prodávajícímu odeslána Živnostenskou kontrolu ve vztahu k podnikání prodávajícího provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 2. Uzavření kupní smlouvy 2.1 Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v elektronické objednávce (také jen zboží ) (také jen objednávka ). Objednávka je návrhem kupní smlouvy. 2.2 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář internetového obchodu (dále jen formulář ). Formulář obsahuje zejména údaje o objednávaném zboží, o kupní ceně, určení provozovny pro převzetí zboží a kontaktní údaje kupujícího. 2.3 Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které kupující do formuláře vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do formuláře. Podmínkou platnosti objednávky je řádné a úplné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Po odeslání objednávky již údaje uvedené v objednávce nelze měnit. Prodávající není schopen ani oprávněn ověřovat správnost údajů uvedených kupujícím v objednávce. Údaje uvedené kupujícím v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. 2.4 Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem prodávajícího a s těmito obchodními podmínkami platnými v den odeslání objednávky a vyslovuje jak s reklamačním řádem, tak s obchodními podmínkami svůj bezvýhradný souhlas. 2.5 Odesláním objednávky kupující zároveň vyjadřuje svůj výslovný souhlas s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. 2.6 Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán. 2.7 Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení objednávky kupujícímu potvrdí prostřednictvím elektronické pošty, a to zasláním oznámení na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen oznámení o obdržení objednávky ). 2.8 Prodávající je v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny apod.) oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně nebo telefonicky). Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem potvrdit, k objednávce se nepřihlíží. 2.9 Potvrzení obsahu objednávky zašle prodávající kupujícímu prostřednictvím elektronické pošty na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce, a to nejpozději do 24 (dvaceti čtyř) hodin od okamžiku odeslání oznámení o obdržení objednávky (dále jen potvrzení objednávky ). Lhůta dle předchozí věty může být ze strany prodávajícího prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí, nebo jinými ze strany prodávajícího nezaviněnými okolnostmi; o této skutečnosti bude kupující vyrozuměn Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem doručení potvrzení 2/9

3 objednávky kupujícímu Nebude-li kupujícím objednávané zboží dostupné, bude kupující ve lhůtě dle bodu 2.9 těchto obchodních podmínek o této skutečnosti informován (dále jen oznámení o nedostupnosti zboží ), příp. mu bude zaslána doplňující informace, kdy bude dané zboží opětovně dostupné, v jaké provozovně prodávajícího je zboží dostupné, příp. informace o možnosti objednání jiného, srovnatelného zboží apod. (dále jen dodatečná informace ) Okamžikem doručení oznámení o nedostupnosti zboží se objednávka kupujícího stává neúčinnou V případě zájmu o koupi zboží za podmínek uvedených v dodatečné informaci, učiní kupující novou objednávku postupem dle bodu 2.2 a násl. těchto obchodních podmínek. 3. Místo plnění, provozovny prodávajícího 3.1 Kupující je oprávněn zvolit v objednávce za účelem převzetí zboží jakoukoli z provozoven prodávajícího, ve které je zboží v okamžiku uskutečnění objednávky skladem. Místem plnění je kupujícím v objednávce zvolená provozovna prodávajícího (dále jen zvolená provozovna prodávajícího ). 3.2 Pokud není zboží skladem v provozovně prodávajícího, ve které má kupující zájem zboží převzít (dále jen preferovaná provozovna prodávajícího ), umožňuje prodávající přeposlání zboží do preferované provozovny prodávajícího z jiné provozovny prodávajícího, kde zboží aktuálně skladem je (dále jen přeposlání zboží ). Aktuální stav zboží a možnost přeposlání zboží do preferované provozovny prodávajícího zjistí kupující vyplněním a odesláním prodávajícímu formuláře dotaz ke zboží (dále jen dotaz ke zboží ). Prodávající neprodleně po obdržení dotazu ke zboží kupujícímu prostřednictvím elektronické pošty, a to zasláním oznámení na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v dotazu ke zboží, potvrdí, že dotaz ke zboží obdržel (dále jen oznámení o obdržení dotazu ke zboží ). 3.3 Potvrzení, zda je kupujícím zvolené zboží dostupné a bude přeposláno do preferované provozovny prodávajícího, zašle prodávající kupujícímu prostřednictvím elektronické pošty na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v dotazu ke zboží nejpozději do 24 (dvaceti čtyř) hodin od okamžiku odeslání oznámení o obdržení dotazu ke zboží (dále jen potvrzení možnosti přeposlání zboží ). Pokud připadne konec lhůty dle předchozí věty mimo provozní dobu prodávajícího, která je stanovena na pracovní dny od 9,00 do 16,00 hodin, zašle prodávající kupujícímu potvrzení možnosti přeposlání zboží v následujícím nejbližším možném termínu v rámci této provozní doby s přihlédnutím k aktuálnímu množství požadavků ze strany zákazníků. Poslední věta bodu 2.9 těchto obchodních podmínek se použije obdobně. 3.4 Doručení potvrzení možnosti přeposlání zboží má vůči kupujícímu stejné účinky jako doručení potvrzení objednávky dle bodu 2.9, resp těchto obchodních podmínek, a preferovaná provozovna prodávajícího se stává zároveň zvolenou provozovnou prodávajícího. 3.5 Kupující je povinen v případě přeposlání zboží do preferované provozovny prodávajícího uhradit prodávajícímu náklady související zejména s balením zboží, s přepravou zboží atd. (dále jen manipulační poplatek ), a to: a. v případě přeposlání zboží, jehož kupní cena za zboží nedosahuje částku ve výši 2.000,- Kč, manipulační poplatek ve výši 99,- Kč (slovy: devadesát devět korun českých) (dále jen fixní poplatek ), a to vedle kupní ceny za zboží; kupující je povinen uhradit fixní poplatek nejpozději při převzetí zboží v souladu s body 4.1 a 4.2 těchto obchodních podmínek, a to jedním ze způsobů uvedených v bodu 5.3 těchto obchodních podmínek; b. v případě přeposlání zboží, jehož kupní cena za zboží činí minimálně 2.000,- Kč a zároveň nedosahuje částku ve výši 3.000,- Kč, nebude kupujícímu účtován manipulační poplatek, tj. fixní poplatek ani variabilní poplatek; c. v případě přeposlání zboží, jehož kupní cena za zboží činí minimálně 3.000,- Kč, je kupující povinen uhradit manipulační poplatek ve výši 10 % (deset procent) z kupní ceny za zboží (také jen variabilní poplatek ), a to nejpozději do 48 hodin od odeslání potvrzení možnosti přeposlání zboží, a to buď bezhotovostně převodem na bankovní účet dle pokynu prodávajícího, který bude kupujícímu zaslán prostřednictvím elektronické pošty na adresu elektronické pošty kupujícího (dále jen účet ) (za okamžik uhrazení variabilního poplatku se 3/9

4 považuje připsání variabilního poplatku na účet), anebo do 24 (dvaceti čtyř) hodin od odeslání potvrzení možnosti přeposlání zboží jedním ze způsobů uvedených v bodu 5.3 těchto obchodních podmínek ve zvolené provozovně prodávajícího (tj. v preferované provozovně prodávajícího) (dále společně jen uhrazení variabilního poplatku ); Při převzetí zboží v souladu s body 4.1 a 4.2 těchto obchodních podmínek bude kupní cena za zboží ponížena o částku odpovídající uhrazenému variabilnímu poplatku (variabilní poplatek má v daném případě charakter zálohy na kupní cenu za zboží). 3.6 Nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů od odeslání potvrzení možnosti přeposlání zboží, resp. do 5 (pěti) pracovních dnů od uhrazení variabilního poplatku, připraví prodávající pro kupujícího k vyzvednutí zboží ve zvolené provozovně prodávajícího (tj. v preferované provozovně prodávajícího) a zároveň zašle kupujícímu prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v dotazu ke zboží, výzvu k převzetí zboží (dále jen výzva k převzetí zboží ). 3.7 Není-li v těchto obchodních podmínkách výslovně stanoveno, že kupující uplatňuje svá práva a plní své povinnosti na základě a/nebo v souvislosti s kupní smlouvou ve zvolené provozovně prodávajícího, je oprávněn zvolit k uskutečňování práv a plnění povinností jakoukoli provozovnu prodávajícího (dále jen provozovna prodávajícího ). 4. Převzetí zboží 4.1 Kupující je povinen vyzvednout zboží, ohledně něhož je kupujícímu doručeno potvrzení objednávky, resp. zboží, ohledně něhož je kupujícímu doručeno potvrzení možnosti přeposlání zboží, ve zvolené provozovně prodávajícího, a to ve lhůtě pro převzetí zboží. 4.2 Pokud nebylo mezi prodávajícím a kupujícím písemně sjednáno jinak, činí lhůta pro převzetí zboží 24 (dvacet čtyři) hodin a začíná běžet od okamžiku odeslání potvrzení objednávky kupujícímu, které bylo zasláno prodávajícím na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce, resp. od okamžiku odeslání výzvy k převzetí zboží, která byla zaslána prodávajícím na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v dotazu ke zboží (také jen lhůta pro převzetí zboží ). 4.3 Kupující je povinen zboží při jeho převzetí řádně a důkladně prohlédnout a zkontrolovat, zejména zkontrolovat, zda zboží odpovídá jím učiněné objednávce. V případě, že kupující shledá na zboží vadu nebo shledá jiný rozpor s kupní smlouvou, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu. 4.4 Nevyhovuje-li kupujícímu přeposlané zboží, je oprávněn požadovat přeposlání jiného zboží namísto původního zboží. V takovém případě se další manipulační poplatek nepožaduje. Pokud není možné ze strany prodávajícího takové jiné zboží v přiměřené lhůtě zajistit, bude již uhrazený manipulační poplatek kupujícímu vrácen. 4.5 Nevyzvedne-li si kupující zboží ve zvolené provozovně prodávajícího ve lhůtě pro převzetí zboží, kupní smlouva uzavřená mezi kupujícím a prodávajícím se od počátku ruší, resp. prodávající odstupuje od kupní smlouvy s účinky k okamžiku marného uplynutí lhůty pro převzetí zboží, s čímž kupující vyjadřuje svůj výslovný souhlas. V daném případě nebude uhrazený variabilní poplatek kupujícímu vrácen. 5. Kupní cena a platební podmínky 5.1 Ceny za nabízené zboží uvedené v internetovém obchodě jsou platné k okamžiku odeslání objednávky, resp. k okamžiku odeslání dotazu ke zboží. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu, jakékoli poplatky či jinou obdobnou platbu, s výjimkou ujednání dle bodu 3.5 těchto obchodních podmínek ohledně manipulačního poplatku. Potvrzením objednávky se cena za nabízené zboží stává kupní cenou za zboží. 5.2 Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny kupujícím. 5.3 Kupní cenu za zboží dle kupní smlouvy uhradí kupující prodávajícímu jedním z následujících způsobů: a. v hotovosti při převzetí zboží ve zvolené provozovně prodávajícího; nebo b. bezhotovostně platební kartou při převzetí zboží ve zvolené provozovně prodávajícího. 4/9

5 5.4 Ohledně zaplacení kupní ceny obdrží kupující doklad o zaplacení, který bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené právními předpisy a na němž bude uvedeno mimo jiné i datum prodeje (tj. převzetí) zboží (dále jen doklad o zaplacení ). Doklad o zaplacení je zároveň i potvrzením o uzavření kupní smlouvy ve smyslu 1822 odst. 2 a 1827 odst. 2 občanského zákoníku. Na žádost kupujícího vydá, resp. poskytne prodávající kupujícímu znění kupní smlouvy (tj. znění objednávky a potvrzení objednávky) a znění obchodních podmínek v textové podobě. 5.5 Neobdrží-li kupující při převzetí zboží samostatný dokument ohledně záruky na zboží, slouží doklad o zaplacení zároveň i jako případný záruční list. 5.6 Případné slevy z ceny za nabízené zboží, resp. z kupní ceny za zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. 5.7 Ceny označené slovem místo jsou doporučené ceny dodavatelů v době uvedení zboží na trh. 6. Odstoupení od kupní smlouvy 6.1 Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že z důvodu způsobeného vyšší mocí nebo z důvodu jiných, ze strany prodávajícího nezaviněných okolností (dále jen prodávajícím nezaviněná okolnost ), není schopen předat kupujícímu zboží ve zvolené provozovně prodávajícího ve lhůtě pro převzetí zboží. Nastane-li prodávajícím nezaviněná okolnost ve lhůtě pro převzetí zboží, zašle prodávající kupujícímu odstoupení od kupní smlouvy prostřednictvím elektronické pošty na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce, resp. na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v dotazu ke zboží, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o prodávajícím nezaviněné okolnosti dozví. 6.2 Kupující bere na vědomí, že dle 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy: a. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, b. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, c. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zboží, d. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky, pokud kupující porušil jejich původní obal, e. o dodávce novin, periodik nebo časopisů. 6.3 Nejedná-li se o případ uvedený v bodu 6.2 těchto obchodních podmínek anebo o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, je kupující (spotřebitel) v souladu s ustanovením 1829 odst. 1 občanského zákoníku oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to i bez uvedení důvodu, do 14 (čtrnácti) dnů ode dne následujícího po dni, kdy kupující (spotřebitel) převezme zboží. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující (spotřebitel) o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání oznámení. Odstoupení od kupní smlouvy (oznámení) musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené ve větě první tohoto bodu, a to buď prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu prodávajícího pro doručování, nebo prostřednictvím elektronické pošty na adresu elektronické pošty prodávajícího, jak jsou tyto adresy uvedeny v bodu těchto obchodních podmínek, anebo prostřednictvím odkazu ODESLAT uvedeném ve formuláři pro odstoupení od kupní smlouvy, který tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Pro odstoupení od kupní smlouvy je kupující (spotřebitel) oprávněn, nikoli povinen, využít vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy poskytovaný prodávajícím, který tvoří přílohu těchto obchodních podmínek, tj. je umístěn v internetovém obchodě. Využije-li kupující (spotřebitel) možnost odstoupit od smlouvy elektronickým vyplněním a odesláním formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy, potvrdí prodávající kupujícímu (spotřebiteli) bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 (dvacetičtyř) hodin od odeslání formuláře kupujícím (spotřebitelem), přijetí oznámení kupujícího (spotřebitele) o odstoupení od kupní smlouvy, a to zasláním potvrzení prostřednictvím elektronické pošty na adresu elektronické pošty kupujícího (spotřebitele) uvedenou v oznámení o odstoupení od kupní smlouvy. 6.4 Právo na odstoupení od kupní smlouvy je kupující (spotřebitel) oprávněn uplatnit rovněž ve zvolené 5/9

6 provozovně prodávajícího, tj. v provozovně, v níž kupující (spotřebitel) zboží převzal a zaplatil za něj kupní cenu. 6.5 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačí, aby kupující (spotřebitel) odeslal oznámení o odstoupení od kupní smlouvy anebo uplatnil odstoupení od kupní smlouvy ve zvolené provozovně prodávajícího před uplynutím lhůty uvedené v bodu 6.3 těchto obchodních podmínek. 6.6 V případě odstoupení kupujícího (spotřebitele) od kupní smlouvy dle bodu 6.3 nebo 6.4 těchto obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Kupující (spotřebitel) je povinen předložit, resp. předat prodávajícímu doklad o zaplacení a vrátit prodávajícímu zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy (tj. k prokazatelnému odeslání oznámení o odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu dle bodu 6.3 nebo od uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy dle bodu 6.4 těchto obchodních podmínek), a to buď předložením dokladu o zaplacení a předáním zboží pověřenému zaměstnanci prodávajícího ve zvolené provozovně prodávajícího anebo zasláním zboží, včetně dokladu o zaplacení, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu prodávajícího pro doručování uvedenou v bodu těchto obchodních podmínek. Zvolí-li kupující (spotřebitel) pro vrácení zboží služeb provozovatele poštovních služeb, lhůta dle tohoto bodu se považuje za zachovanou, pokud kupující (spotřebitel) zašle prodávajícímu zboží, včetně dokladu o zaplacení, před uplynutím dané lhůty. 6.7 Prodávající není povinen vrátit kupujícímu (spotřebiteli) kupní cenu za zboží dříve, než mu kupující (spotřebitel) předá zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. 6.8 V případě, že kupující (spotřebitel) poruší povinnost vrátit prodávajícímu zboží, jak je uvedeno v bodu 6.6 těchto obchodních podmínek, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 100,- Kč (slovy: sto korun českých) za každý den prodlení s vrácením zboží, maximálně však do výše kupní ceny za zboží. Tímto ustanovením není dotčen nárok prodávajícího na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu. 6.9 Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené, čisté, úplné, ve stavu a hodnotě, v jakém kupující (spotřebitel) zboží převzal, včetně veškeré případné dokumentace, a je-li to možné, v původním obalu (dále jen stav zboží ) Kupující (spotřebitel) odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti (dále jen náhrada za snížení hodnoty zboží ) Odstoupí-li kupující (spotřebitel) od kupní smlouvy, nese kupující (spotřebitel) náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu Nejpozději do 5 (pěti) kalendářních dnů ode dne, kdy prodávající převezme zboží od kupujícího (spotřebitele), resp. mu bude doručena zásilka se zbožím, přezkoumá prodávající stav zboží, zejména za účelem zjištění, zda není vrácené zboží poškozeno (dále jen lhůta pro přezkoumání zboží ) Prodávající vrátí kupujícímu (spotřebiteli) kupní cenu za zboží po odečtení případných nákladů prodávajícího spojených s vrácením zboží nejpozději do 5 (pěti) kalendářních dnů od skončení lhůty pro přezkoumání zboží dle bodu 6.12 těchto obchodních podmínek, a to dle volby kupujícího (spotřebitele) učiněné v oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, buď převodem na účet, jehož číslo uvede kupující (spotřebitel) v oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, nebo v hotovosti ve zvolené provozovně prodávajícího. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupujícímu (spotřebiteli) kupní cenu za zboží v hotovosti již při vrácení zboží kupujícím (spotřebitelem) prodávajícímu ve zvolené provozovně prodávajícího, tj. v provozovně prodávajícího, v níž kupující (spotřebitel) osobně vrátil prodávajícímu zboží Prodávající vrátí kupujícímu (spotřebiteli) kupní cenu za zboží nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení kupujícího (spotřebitele) od kupní smlouvy, s přihlédnutím ke lhůtě pro přezkoumání zboží dle bodu 6.12 a ke lhůtě dle bodu 6.13 těchto obchodních podmínek, pokud bylo zboží prodávajícímu řádně vráceno v souladu s bodem 6.6 těchto obchodních podmínek Pokud zboží vrácené kupujícím (spotřebitelem) nebude odpovídat stavu zboží dle bodu 6.9 těchto 6/9

7 obchodních podmínek, zejména bude poškozeno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu (spotřebiteli) nárok na náhradu škody poškozením zboží mu vzniklé a/nebo na úhradu náhrady za snížení hodnoty zboží. Nárok na zaplacení vzniklé škody a/nebo náhrady za snížení hodnoty zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího (spotřebitele) na vrácení kupní ceny za zboží. Stejně tak nárok na smluvní pokutu dle bodu 6.8 a případné náklady na vrácení zboží dle bodu 6.11, resp těchto obchodních podmínek je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího (spotřebitele) na vrácení kupní ceny za zboží. 7. Práva z vadného plnění, práva ze záruky za jakost 7.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění a práv ze záruky za jakost se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními 2099 až 2117 a 2161 až 2174 občanského zákoníku) a reklamačním řádem prodávajícího. 7.2 Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží nemá při převzetí vady, zejména, že v době, kdy kupující zboží převzal, a. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li takové ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží na základě reklamy jimi prováděné, b. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, c. zboží odpovídá jakosti nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, d. zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a e. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. 7.3 Projeví-li se vady zboží v průběhu 6 (šesti) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí zboží. 7.4 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od převzetí. Toto ustanovení se neuplatní zejména při opotřebení zboží způsobeném jeho obvyklým užíváním. 7.5 Nemá-li zboží vlastnosti uvedené v bodu 7.2 těchto obchodních podmínek, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu (spotřebiteli) působilo značné potíže. 7.6 Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. 7.7 Práva z vadného plnění a/nebo práva ze záruky za jakost je kupující oprávněn uplatnit ve zvolené provozovně prodávajícího, tj. v provozovně, v níž kupující zboží převzal a zaplatil za něj kupní cenu, popřípadě v jakékoli jiné provozovně prodávajícího. 8. Zasílání obchodních sdělení, ochrana osobních údajů 8.1 Kupujícímu budou zasílány na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce, resp. na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v dotazu ke zboží, informace týkající se a/nebo 7/9

8 související se zbožím nabízeným prodávajícím v internetovém obchodě, se službami či se závodem prodávajícího a/nebo obdobná obchodní sdělení (marketingové nabídky) prodávajícího a/nebo jiného subjektu z koncernu INTERSPORT (dále jen obchodní sdělení ) pouze, vysloví-li kupující v objednávce, resp. v dotazu ke zboží svůj souhlas se zasíláním těchto informací a obchodních sdělení. Souhlas kupujícího se zasíláním informací a obchodních sdělení dle předchozí věty tohoto bodu není podmínkou, která by podmiňovala či znemožňovala uzavření kupní smlouvy. 8.2 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 8.3 Souhlasem vyjádřeným v objednávce kupující: a. souhlasí se zpracováním následujících osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty ( ) a telefonní číslo (dále jen osobní údaje ); b. souhlasí se zpracováním osobních údajů v souvislosti s realizací práv a povinností z kupní smlouvy a/nebo v souvislosti s kupní smlouvou; udělí-li kupující souhlas se zasíláním informací a obchodních sdělení dle bodu 8.1 těchto obchodních podmínek, vysloví tak zároveň svůj souhlas se zpracováním osobních údajů i za účelem zasílání informací a obchodních sdělení; c. bere na vědomí, že je povinen uvádět své osobní údaje vždy správně, úplně a pravdivě; d. potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a že své osobní údaje poskytuje dobrovolně; e. potvrzuje, že si je vědom, že svůj souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoli bezplatně odvolat, a to písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího uvedenou v bodu těchto obchodních podmínek; f. bere na vědomí a souhlasí, že zpracováním osobních údajů může prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele; osobní údaje nebudou prodávajícím sdělovány třetím osobám kromě těch, které se podílejí na zpracování a na vyřízení objednávky, a to pouze v nezbytně nutném rozsahu; g. bere na vědomí, že osobní údaje budou zpracovány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. 8.4 V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nesprávné s ohledem na účel jejich zpracování, je oprávněn kdykoli: a. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení; b. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, přičemž se zejména může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů; je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav; nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů; tímto ustanovením není dotčeno právo kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. 8.5 Požádá-li kupující o informace o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace dle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. 9. Doručování 9.1 Veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb dle volby odesílatele, není-li v těchto obchodních podmínkách výslovně stanoveno jinak. 9.2 Kupujícímu je doručováno zásadně na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce, resp. na adresu elektronické pošty uvedenou v dotazu ke zboží. 8/9

9 10. Závěrečná ustanovení 10.1 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování Pokud vztah související s užíváním internetového obchodu nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak se daný vztah řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů V situacích neupravených těmito obchodními podmínkami se vztah kupujícího a prodávajícího řídí právním řádem České republiky, především pak příslušnými ustanoveními občanského zákoníku Užití pojmů objednávka či internetový obchod v těchto obchodních podmínkách mají stejný význam jako užití pojmů rezervace, rezervovat, produkty či online katalog v internetovém obchodě a/nebo při použití prostředků komunikace na dálku (elektronické pošty) Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky internetového obchodu a/nebo v důsledku užití webové stránky internetového obchodu kupujícím anebo třetí osobou v rozporu s jejím určením Kupující přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto obchodních podmínek částečně nebo úplně neplatné nebo neúčinné, není tím dotčena platnost či účinnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek. Obsahují-li tyto obchodní podmínky ujednání, jež jsou zakázaná, nebo odchylují-li se ujednání těchto obchodních podmínek od zákonných ustanovení na ochranu kupujícího (spotřebitele), od nichž se nelze odchýlit, pak se k těmto ujednáním nepřihlíží. Místo neplatného nebo neúčinného ustanovení platí za dohodnuté takové ustanovení, jehož smysl se neplatnému či neúčinnému ustanovení těchto obchodních podmínek co nejvíce přibližuje Změny či doplnění kupní smlouvy anebo těchto obchodních podmínek vyžadují písemnou formu, resp. textovou podobu Aktuální znění obchodních podmínek, jakož i předchozí znění obchodních podmínek jsou uveřejněna v internetovém obchodě a zároveň jsou dostupná jak v sídle prodávajícího, tak i v provozovnách prodávajícího Kupní smlouva (tj. objednávka a potvrzení objednávky) včetně obchodních podmínek je uchovávána prodávajícím v elektronické podobě, a to maximálně po dobu 10 let. Kupní smlouva není přístupná. Na vyžádání kupujícího umožní prodávající kupujícímu přístup ke kupní smlouvě Prodávající používá pro ochranu osobních údajů kupujících, včetně kupních smluv, aktuální technická opatření odpovídající aktuálně používaným obvyklým technickým systémům a zabezpečením. Kupující je oprávněn kdykoli požádat prodávajícího o sdělení aktuálně používaných technických opatření. Prodávající kupujícímu sdělí informace o aktuálně používaných technických opatřeních v rozsahu dostatečném pro řádnou informovanost kupujícího o ochraně a zabezpečení osobních údajů a zároveň v rozsahu neohrožujícím ochranu a zabezpečení osobních údajů kupujících a/nebo obchodní tajemství a jiné důvěrné informace prodávajícího Kontaktní údaje prodávajícího jsou následující: Adresa pro doručování: Intersport ČR s.r.o. Na Strži 1702/ Praha 4 Adresa elektronické Telefon: Přílohu těchto obchodních podmínek tvoří Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy Tyto obchodní podmínky jsou účinné od /9

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SVP Invest s.r.o. se sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3, Žižkov, 130 00 identifikační číslo: 24687774 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti NADOP- VÝROBA NÁBYTKU a.s. se sídlem v Ořechově, Zahradní 1a identifikační číslo: 63469863 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5856

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Fyzické osoby podnikatele, Anny Štohanzlové. identifikační číslo: 75553155

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Fyzické osoby podnikatele, Anny Štohanzlové. identifikační číslo: 75553155 OBCHODNÍ PODMÍNKY Fyzické osoby podnikatele, Anny Štohanzlové identifikační číslo: 75553155 fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Opava, pro prodej zboží prostřednictvím

Více

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. OBCHODNÍ PODMÍNKY CzechBeast Gym Opava s.r.o. se sídlem : Nákladní 2420/47, Předměstí, 746 01 Opava identifikační číslo: 037 58 290 Spisová značka: C 61275 vedená u Krajského soudu v Ostravě Předmět podnikání:

Více

Obchodní podmínky prodejce

Obchodní podmínky prodejce Obchodní podmínky prodejce Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem 89/2012 v platném znění (dále jen občanský zákoník ). Kupující zasláním

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti ProAš z.s. se sídlem Palackého 2424/2, Aš 352 01 identifikační číslo: 22708294 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Jaromír Kolomý Řeznictví s.r.o. Staré město 122, 792 01 IČO: 26844818 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.reznictvikolomy.cz

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese

pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese www.fler.cz 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti FESH s.r.o. se sídlem Bryksova 763/46, Praha 9 IČO: 02319829 DIČ: CZ02319829 pro prodej zboží a služeb prostřednictvím internetové adresy www.fengshuiacademy.cz a

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti EC PROFIT s.r.o. se sídlem Koldínova 1145/4, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČO: 24247413, zapsané

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Jiří Hejtmánek se sídlem Praha 3, Slezská 2138/114 identifikační číslo: 16878299 Event.č.: 310001-523785753 podnikající na základě živnostenského listu č.j.: ŽIO/ 47667/2005/

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti SKS-Dobříš, spol. s r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti SKS-Dobříš, spol. s r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SKS-Dobříš, spol. s r.o. se sídlem 28. Října 661, 263 01 Dobříš identifikační číslo: 47051108 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky obchodní společnosti Tilab Invest s.r.o. se sídlem Vnitřní 439/4, 602 00, Brno identifikační číslo: 027 97 526 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu manufaktura.cz

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu manufaktura.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu manufaktura.cz 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.manufaktura.cz. Obchodní podmínky upravují v souladu s

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti ČeskejPařan.cz se sídlem Horní Radechová 152, Náchod identifikační číslo: 76480631 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Vladimíra Němečková se sídlem Italská 833/32, 120 00 Praha 2 identifikační číslo: 02973472 zapsané v živnostenském rejstříku vedeném Úřadem městské části Praha 2 pro prodej

Více

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. 1. Úvodní ustanovení Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem

Více

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti se sídlem Římská 103/12, 120 00 Praha 2 Vinohrady IČO: 24758272 email: info@toplifeczech.cz tel.: +420 728 343 637 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Obchodní podmínky. 1. Kontaktní údaje prodávajícího. 2. Základní ustanovení. 3. Uzavření kupní smlouvy

Obchodní podmínky. 1. Kontaktní údaje prodávajícího. 2. Základní ustanovení. 3. Uzavření kupní smlouvy Obchodní podmínky společnosti Golf Arts s.r.o., se sídlem Dělnická 856/46, 170 00 Praha 7, identifikační číslo 27420418, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 111707 1.

Více

Obchodní podmínky korporace Špaček plast, s.r.o.

Obchodní podmínky korporace Špaček plast, s.r.o. Obchodní podmínky korporace Špaček plast, s.r.o. platné ode dne 20. 6. 2016 korporace Špaček plast, s.r.o., IČO: 29307287, spisová značka: C 73043 vedená u Krajského soudu v Brně, se sídlem (provozovnou)

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY Julie Švecová

OBCHODNÍ PODMÍNKY Julie Švecová OBCHODNÍ PODMÍNKY Julie Švecová se sídlem Lešany 52 identifikační číslo: 76091627 Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY Mgr. Anny Martynkové, podnikatele se sídlem Olšová 87, 737 01 Český Těšín, nar. 18. června 1986, IČO: 03705382, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti, IČ:41293036, se sídlem Holušiská 2221/3, 148 00 Praha 4 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 204599 pro prodej

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY organizace: Armádní Servisní, příspěvková organizace, se sídlem Podbabská 1589/1, Praha 6 - Dejvice identifikační číslo: 60460580, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti INTERNET ENTERTAINMENT s.r.o. se sídlem Kaprova 42/14, 110 00, Praha 1 Staré Město identifikační číslo: 03558215 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.construct.cz

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.construct.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.construct.cz vydané obchodní společností CONSTRUCT A&D, a.s. se sídlem Františkov 220, 594 01 Velké

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu  umístěného na internetové adrese pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu www.fler.cz umístěného na internetové adrese http://www.fler.cz/hosie 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) firmy

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY Aleny Grimmichové, bytem a místem podnikání Na Hlinkách 102, Husinec-Řež, 250 68 identifikační číslo: 12267716 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik OBCHODNÍ PODMÍNKY Dominika Svorcik pro poskytování služeb poradenství a zpracování CV prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.8careers.eu (česká verze: http://8careers.eu/cz/)

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Asociace pro elektronickou komerci ( www.apek.cz ) Sokolská 23, 120 00 Praha 2 tel/fax: +420 272 111 729, e- mail: info@apek.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Asociace pro elektronickou komerci ( www.apek.cz ) Sokolská 23, 120 00 Praha 2 tel/fax: +420 272 111 729, e- mail: info@apek. OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Fotoobrazy job Jana Oborná se sídlem 9. května 287, Zbýšov, 664 11 identifikační číslo: 60392771 pro prodej zboží prostřednictvím on- line obchodu umístěného na internetové adrese

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodu Minority Records. Pod kostelem 385/2, 162 00 Praha 6 - Střešovice

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodu Minority Records. Pod kostelem 385/2, 162 00 Praha 6 - Střešovice OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodu Minority Records Pod kostelem 385/2, 162 00 Praha 6 - Střešovice pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.minorityrecords.com 1. Úvodní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY prodávajícího Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace se sídlem Křížkovského 554/12, Pisárky, 603 00 Brno identifikační číslo: 29319498 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě WWW.TMV.CZ provozovaného společností Tiskárna MV, p.o. od 01.01. 2015. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva

Více

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY OBCHODNÍ PODMÍNKY Prsteny-hodinky, IČ:68108001, se sídlem Bezručova 67/4, 602 00, Brno - Staré Brno pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.prstenyhodinky.cz

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese OBCHODNÍ PODMÍNKY[JA1] obchodní společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Obchodní podmínky

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. fyzické osoby. Mgr. Ivo Sedláček

OBCHODNÍ PODMÍNKY. fyzické osoby. Mgr. Ivo Sedláček OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Mgr. Ivo Sedláček se sídlem Jasná 12, 466 06 Jablonec nad Nisou, identifikační číslo: 681 58 521, daňové identifikační číslo: CZ6208081803 pro prodej zboží prostřednictvím

Více

1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vztahující se pouze k internetovému obchodu prodejce Gem world

1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vztahující se pouze k internetovému obchodu prodejce Gem world 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vztahující se pouze k internetovému obchodu prodejce Gem world 1.2. Zákazníkem může být a) spotřebitel, nebo b) jiná osoba (zejm.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY firma Zdeněk Šedivý GREY, místo bydliště Nemojov 31, 544 61, provozovna Zdeněk Šedivý GREY, Horní Dehtov 44, 544 01, IČ: 61244252, tel: 603 829 696 zapsaný na Živnostenském

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

NÁKUPNÍ ŘÁD ELEKTRONICKÉHO OBCHODU SPOLEČNOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S.

NÁKUPNÍ ŘÁD ELEKTRONICKÉHO OBCHODU SPOLEČNOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. NÁKUPNÍ ŘÁD ELEKTRONICKÉHO OBCHODU SPOLEČNOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tento nákupní řád (dále jen nákupní řád ) společnosti O2 Czech Republic a.s. se sídlem Praha 4, Michle, Za

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Win-i-door, s.r.o. se sídlem Bílenecké náměstí 13/9, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8 identifikační číslo: 29138795 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

LETECKÉ AKROBATICKÉ CENTRUM ČR OBCHODNÍ PODMÍNKY

LETECKÉ AKROBATICKÉ CENTRUM ČR OBCHODNÍ PODMÍNKY LETECKÉ AKROBATICKÉ CENTRUM ČR OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Fyzické osoby, podnikající jako OSVČ: Milan Nový. se sídlem: Resslova 410 / 4, Prostějov, identifikační číslo:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Fyzické osoby, podnikající jako OSVČ: Milan Nový. se sídlem: Resslova 410 / 4, Prostějov, identifikační číslo: OBCHODNÍ PODMÍNKY Fyzické osoby, podnikající jako OSVČ: Milan Nový se sídlem: Resslova 410 / 4, Prostějov, 796 01 identifikační číslo: 658 36 201 pro prodej zboží a služeb prostřednictvím platební brány

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnost: ATLAS consulting spol. s r.o.. se sídlem: Výstavní 292/13, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava identifikační číslo: 46578706 zapsané v obchodním rejstříku

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního

OBCHODNÍ PODMÍNKY Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Larx s.r.o. se sídlem identifikační číslo: 02916428 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22641 pro prodej

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GIC, s.r.o. se sídlem Kratochvílova 1107, 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 250 45 687 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka

Více

Cheb VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ SLUŽEB ONLINE. Obchodní společnosti: studio nirvana

Cheb VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ SLUŽEB ONLINE. Obchodní společnosti: studio nirvana studio nirvana Cheb VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ SLUŽEB ONLINE Obchodní společnosti: studio nirvana Se sídlem: Karla Čapka 742, Sokolov, 35601 identifikační číslo: 45410810 Provozovna: ul. Přátelství

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti. aquadormio GmbH. Leonard-Bernstein-Strasse 8/2/3109 A-1220 Wien, Österreich

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti. aquadormio GmbH. Leonard-Bernstein-Strasse 8/2/3109 A-1220 Wien, Österreich OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti aquadormio GmbH Leonard-Bernstein-Strasse 8/2/3109 A-1220 Wien, Österreich Tel.: +43 (1) 93087-30-32 Fax.: +43 (1) 93087-30-33, office@sileo-welle.com 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY živnostníka Ing. Tomáše Dolejšího se sídlem Veselý Žďár 211, 580 01 Havlíčkův Brod identifikační číslo: 71902279 zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném v Městském úřadě v Havlíčkově

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatel internetového obchodu: Lukáš Krajcar sídlo: Dřevařská 851/4, 602 00 Brno IČ: 70471576 DIČ: 8408015858 Prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti meg-cz, s.r.o. se sídlem Smetanovo nábřeží 1122, 50002 Hradec Králové identifikační číslo: 02689090 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Karel Malec, podnikající jako fyzická osoba, se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha IČO 41885686 zapsaný v živnostenském rejstříku pod č.j. MU/OŽ/1789/2014/kh/3 1. Úvodní ustanovení 1.1

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Atlantis PC s.r.o. se sídlem Gerská 40, 323 00 Plzeň identifikační číslo: 25213547 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 9221 pro prodej

Více

Obchodní podmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní podmínky obchodní společnosti Martin Lebeda se sídlem Čeplova 831, Čáslav, IČ 76621804 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.rematig.cz ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti RT TORAX s.r.o. se sídlem Rudná 100, č.p. 2378, 700 30 Ostrava Zábřeh identifikační číslo: 603 19 305 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SmaltZlin, s.r.o. se sídlem Papírenská 186, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí identifikační číslo: 46345558 zapsané v obchodním rejstříku vedeném KS Brno, oddíl C,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti VIVANTIS a.s.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti VIVANTIS a.s. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti VIVANTIS a.s. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti VIVANTIS a.s., se sídlem Školní náměstí 14, 537 01 Chrudim, IČO: 25977687, DIČ: CZ25977687,

Více

Ondřej Rutkowski. Tuhaň 39, Kly IČ : , DIČ : CZ

Ondřej Rutkowski. Tuhaň 39, Kly IČ : , DIČ : CZ Ondřej Rutkowski Tuhaň 39, 277 41 Kly IČ : 71122559, DIČ : CZ7503123441 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese paraznavijaku.cz/sk 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto

Více

! Informace poskytované před uzavřením smlouvy

! Informace poskytované před uzavřením smlouvy ! Informace poskytované před uzavřením smlouvy, IČO: 27115411, se sídlem Milady Horákové 2774, Kladno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl.č. 97385, tel tel+420 776

Více

popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Obchodní podmínky OSVČ František Šusta se sídlem Bohúňova 1340/5, Praha 4, Chodov, 149 00 identifikační číslo: 64175987 na internetové adrese www.treninkjerozhovor.cz 1. Úvodní ustanovení 2. Uživatelský

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese Obchodní podmínky Společnost: REXITE s.r.o. se sídlem Klabalská I 5432, 760 01 Zlín ič 25502557 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, 28209 C pro prodej zboží prostřednictvím

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Výstaviště Flora Olomouc, a.s. se sídlem Wolkerova 17, 771 11 Olomouc. identifikační číslo: IČ: 25848526

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Výstaviště Flora Olomouc, a.s. se sídlem Wolkerova 17, 771 11 Olomouc. identifikační číslo: IČ: 25848526 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Výstaviště Flora Olomouc, a.s. se sídlem Wolkerova 17, 771 11 Olomouc identifikační číslo: IČ: 25848526 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti. TITAN-MULTIPLAST s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti. TITAN-MULTIPLAST s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti se sídlem Jablonecká 1379, Smržovka, 468 51, IČO 25022229 zapsané v OR vedeným KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12444 pro prodej zboží prostřednictvím on-line

Více

2.1. Webové rozhraní obchodu umožňuje kupujícímu provádět objednávání zboží bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.1. Webové rozhraní obchodu umožňuje kupujícímu provádět objednávání zboží bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Pavel interiéry s.r.o. se sídlem Josefa Drahoráda 257, Pchery 27308 identifikační číslo: 27244792 DIČ: CZ 27244792 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.3. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.3. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. OBCHODNÍ PODMÍNKY Fyzické osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění nezapsané v OR: Ing. Šárka Ullrichová se sídlem Uralská 889/4, 460 07 Liberec III-Jeřáb identifikační číslo: 04335961 pro

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Mgr. Karolina Vystrčilová Perglová

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Mgr. Karolina Vystrčilová Perglová OBCHODNÍ PODMÍNKY PIC:DESIGN se sídlem Podnikatel je zapsán do živnostenského rejstříku - IČ 04572599 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.picdesign.cz

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY TOMÁŠ MORAVEC se sídlem Přemyslova 642/39, 278 01 Kralupy nad Vltavou identifikační číslo: 714 84 744 pro prodej zboží prostřednictvím on-line prezentace zboží umístěné na internetové

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti SOFTUB CZ s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti SOFTUB CZ s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SOFTUB CZ s.r.o. se sídlem Lipové náměstí 1019/10,107 00, Praha 10 identifikační číslo: 24853925 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Adventure Centrum Petr Malý se sídlem Mezi domy 752, Jesenice, 25242 identifikační číslo: 64377563 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Brego Kart s.r.o. se sídlem 8. května 22, 783 53 Velká Bystřice, Česká republika identifikační číslo: 28624289 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Společnosti PLEAS a.s. se sídlem Havířská 144, 581 27 Havlíčkův Brod. identifikační číslo: 60916265

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Společnosti PLEAS a.s. se sídlem Havířská 144, 581 27 Havlíčkův Brod. identifikační číslo: 60916265 OBCHODNÍ PODMÍNKY Společnosti PLEAS a.s. se sídlem Havířská 144, 581 27 Havlíčkův Brod identifikační číslo: 60916265 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Lukáš Morávek se sídlem Masarykova 1422 identifikační číslo: 698 42 906 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.woodyfier.com

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.forjobprotect.cz

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.forjobprotect.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.forjobprotect.cz 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní

Více

Obchodní podmínky a Reklamační řád

Obchodní podmínky a Reklamační řád Obchodní podmínky a Reklamační řád Společnost 1) Identifikace provozovatele prodejního místa: 4stones, s.r.o. provozovatel webu Poradci-sobě.cz Ke Školce 1319F 252 19 Rudná IČ:29002303 DIČ: CZ-29002303

Více

Všeobecné obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky upřesňují smluvní vztah uzavřený prostřednictvím internetového obchodu www.steblanc.

Všeobecné obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky upřesňují smluvní vztah uzavřený prostřednictvím internetového obchodu www.steblanc. Všeobecné obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky upřesňují smluvní vztah uzavřený prostřednictvím internetového obchodu www.steblanc.cz a dále stanovují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Více

3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti KOVODRUZSTVO výrobní družstvo v Plzni se sídlem Na Roudné 433/43, 30100 Plzeň IČ: 00028908 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Plzni oddíl DrXXVI vložka 55 pro prodej

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní podmínky on-line obchodu Geotrika.cz, jehož provozovatelem je Ladislav Leksa se sídlem Reimanova 1786, Kladno 272 01, identifikační číslo 05285259 zapsané v živnostenském rejstříku

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Vydavatel Všeobecných obchodních podmínek 1.1. EXAC s.r.o. se sídlem Praha 5, Zbraslavská 27, PSČ 159 00, IČ: 455 38 140, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

OBCHODNÍ PODMÍNKY 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Pártystany-Jičín s.r.o. se sídlem Hrušňová 1201, 50601 Jičín identifikační číslo: 034 40 818 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

Provozovatel: Tomáš Vacek, Bydžovského 526/14, Praha 10 Malešice, PSČ 108 00, IČ: 40608417

Provozovatel: Tomáš Vacek, Bydžovského 526/14, Praha 10 Malešice, PSČ 108 00, IČ: 40608417 Obchodní podmínky internetového obchodu Psí Šatník pro prodej zboží prostřednictvím on line obchodu umístěného na internetové adrese www.psisatnik.cz. Provozovatel: Tomáš Vacek, Bydžovského 526/14, Praha

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti: Happy Divers, s.r.o. s provozovnou: Na Václavce 18, Praha 5 IČ:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti: Happy Divers, s.r.o. s provozovnou: Na Václavce 18, Praha 5 IČ: OBCHODNÍ PODMÍNKY! společnosti: Happy Divers, s.r.o. s provozovnou: Na Václavce 18, 150 00 Praha 5 IČ: 27604730 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.happydivers.cz

Více

OSVČ Dana Musilová. se sídlem Děčín 2. identifikační číslo: zapsaný v živnostenském rejstříku 1.

OSVČ Dana Musilová. se sídlem Děčín 2. identifikační číslo: zapsaný v živnostenském rejstříku  1. OSVČ Dana Musilová se sídlem Děčín 2 identifikační číslo: 64674584 zapsaný v živnostenském rejstříku http://www.mpo.cz/ 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) OSVČ

Více

5.2. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

5.2. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány. OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodník Ing. arch. Vojtěch Valda, se sídlem Na Malovance 12, 169 00, Praha 6, identifikační číslo: 88678083, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti VečeřeKdekoliv.cz se sídlem Bořivojova 37, Praha 3, identifikační číslo:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti VečeřeKdekoliv.cz se sídlem Bořivojova 37, Praha 3, identifikační číslo: OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti VečeřeKdekoliv.cz se sídlem Bořivojova 37, Praha 3, 13000 identifikační číslo: 74565222 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TechnoBank, s.r.o. se sídlem Dolina 69/15, Praha 6 Lysolaje, Česká republika identifikační číslo: 26 500 213

OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TechnoBank, s.r.o. se sídlem Dolina 69/15, Praha 6 Lysolaje, Česká republika identifikační číslo: 26 500 213 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TechnoBank, s.r.o. se sídlem Dolina 69/15, Praha 6 Lysolaje, Česká republika identifikační číslo: 26 500 213 zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,

Více

obchodní společnosti Cukrárna Snídejte šampaňské, s.r.o

obchodní společnosti Cukrárna Snídejte šampaňské, s.r.o OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Cukrárna Snídejte šampaňské, s.r.o se sídlem Praha 4, Modřany, Andělova 868/18, PSČ 143 00 identifikační číslo: 290 46 661 společnost zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Reklamační řád. 1.3.3. vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),

Reklamační řád. 1.3.3. vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti), Reklamační řád 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tento reklamační řád (dále jen reklamační řád ) obchodní společnosti LTRADE STORES s.r.o., se sídlem Na Svobodě 3152/80, 723 00 Ostrava - Martinov, identifikační

Více

Femme Fatale Dress pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

Femme Fatale Dress pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese OBCHODNÍ PODMÍNKY Femme Fatale Dress pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://www.fler.cz/femme-fatale-dress jako strana prodávající 1. Úvodní ustanovení

Více

Obchodní podmínky 2014

Obchodní podmínky 2014 Obchodní podmínky 2014 Základní ustanovení Tyto Obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost PEKSPORT s.r.o. IČ 45797056, DIČ CZ45797056 se

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti COTTA INVEST s.r.o. se sídlem Farského 1121/9, Holešovice, 170 00 Praha 7 identifikační číslo: 03137627 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více