Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy"

Transkript

1 Obchodní podmínky Společnost Intersport ČR s.r.o. se sídlem Praha 4, Na Strži 1702/65, PSČ , IČO: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka (dále jen prodávající ) zveřejňuje zejména s odvoláním na 1751 odst. 1 a 1810 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ), a na zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, následující obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ). 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy 1.1 Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti a/nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen kupující ) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále jen kupní smlouva ). Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese (dále jen internetový obchod ). 1.2 Internetový obchod obsahuje zejména seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, označení a hlavní charakteristiky (vlastnosti) zboží a ceny jednotlivého nabízeného zboží. Data ohledně dostupnosti nabízeného zboží uveřejněná v internetovém obchodě jsou aktualizována 1x (jedenkrát) za 24 hodin. 1.3 Veškeré nabídky zboží umístěné v internetovém obchodě jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. 1.4 Ceny za nabízené zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. K ceně za nabízené zboží nejsou účtovány žádné další poplatky za balení anebo za dodání zboží, s výjimkou ujednání dle bodu 3.5 těchto obchodních podmínek ohledně manipulačního poplatku v případě přeposlání zboží do kupujícím preferované provozovny prodávajícího. Ceny za nabízené zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Cena za nabízené zboží, resp. kupní cena za zboží je hrazena kupujícím při převzetí zboží v provozovně prodávajícího. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu, jakékoli poplatky či jinou obdobnou platbu před převzetím zboží kupujícím, s výjimkou ujednání dle bodu 3.5 písm. c. těchto obchodních podmínek ohledně variabilního poplatku v případě přeposlání zboží do kupujícím preferované provozovny prodávajícího. 1.5 Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. 1.6 Ujednání odchylná od obchodních podmínek lze sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek. V případě kupní smlouvy se nejedná o smlouvu, jejímž předmětem je opakované plnění, ani o smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou. 1.7 Práva kupujícího z vadného plnění, jakož i práva ze záruky za jakost související s kupní smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Tato práva kupujícího jsou blíže specifikována v článku 7. těchto obchodních podmínek a v reklamačním řádu prodávajícího. 1.8 Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží. Právo kupujícího (spotřebitele) na odstoupení od kupní smlouvy je blíže specifikováno v článku 6. těchto obchodních podmínek. V případě odstoupení kupujícího (spotřebitele) od kupní smlouvy, nese kupující (spotřebitel) náklady spojené s vrácením zboží. Součástí těchto obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. 1.9 Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (tj. náklady za internetové připojení, náklady za telefonní hovory apod. závisí na podmínkách operátora (cenách dodavatele), jehož služeb kupující využívá; prodávající si neúčtuje žádné další poplatky) Na základě těchto obchodních podmínek není kupujícímu poskytováno plnění digitálního obsahu (v případě kupní smlouvy se nejedná o smlouvu o dodání digitálního obsahu dle ustanovení 1837 písm. l) občanského zákoníku) Prodávající je oprávněn znění obchodních podmínek kdykoli měnit či doplňovat. Obchodní podmínky 1/9

2 platí vždy ve znění uvedeném v internetovém obchodě v den odeslání elektronické objednávky kupujícím Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku Mimosoudní vyřizování stížností kupujících (spotřebitelů) zajišťuje prodávající prostřednictvím adresy elektronické pošty: Informaci ohledně vyřízení, resp. posouzení stížnosti kupujícího zašle prodávající na adresu elektronické pošty, z níž byla stížnost prodávajícímu odeslána Živnostenskou kontrolu ve vztahu k podnikání prodávajícího provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 2. Uzavření kupní smlouvy 2.1 Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v elektronické objednávce (také jen zboží ) (také jen objednávka ). Objednávka je návrhem kupní smlouvy. 2.2 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář internetového obchodu (dále jen formulář ). Formulář obsahuje zejména údaje o objednávaném zboží, o kupní ceně, určení provozovny pro převzetí zboží a kontaktní údaje kupujícího. 2.3 Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které kupující do formuláře vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do formuláře. Podmínkou platnosti objednávky je řádné a úplné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Po odeslání objednávky již údaje uvedené v objednávce nelze měnit. Prodávající není schopen ani oprávněn ověřovat správnost údajů uvedených kupujícím v objednávce. Údaje uvedené kupujícím v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. 2.4 Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem prodávajícího a s těmito obchodními podmínkami platnými v den odeslání objednávky a vyslovuje jak s reklamačním řádem, tak s obchodními podmínkami svůj bezvýhradný souhlas. 2.5 Odesláním objednávky kupující zároveň vyjadřuje svůj výslovný souhlas s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. 2.6 Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán. 2.7 Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení objednávky kupujícímu potvrdí prostřednictvím elektronické pošty, a to zasláním oznámení na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen oznámení o obdržení objednávky ). 2.8 Prodávající je v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny apod.) oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně nebo telefonicky). Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem potvrdit, k objednávce se nepřihlíží. 2.9 Potvrzení obsahu objednávky zašle prodávající kupujícímu prostřednictvím elektronické pošty na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce, a to nejpozději do 24 (dvaceti čtyř) hodin od okamžiku odeslání oznámení o obdržení objednávky (dále jen potvrzení objednávky ). Lhůta dle předchozí věty může být ze strany prodávajícího prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí, nebo jinými ze strany prodávajícího nezaviněnými okolnostmi; o této skutečnosti bude kupující vyrozuměn Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem doručení potvrzení 2/9

3 objednávky kupujícímu Nebude-li kupujícím objednávané zboží dostupné, bude kupující ve lhůtě dle bodu 2.9 těchto obchodních podmínek o této skutečnosti informován (dále jen oznámení o nedostupnosti zboží ), příp. mu bude zaslána doplňující informace, kdy bude dané zboží opětovně dostupné, v jaké provozovně prodávajícího je zboží dostupné, příp. informace o možnosti objednání jiného, srovnatelného zboží apod. (dále jen dodatečná informace ) Okamžikem doručení oznámení o nedostupnosti zboží se objednávka kupujícího stává neúčinnou V případě zájmu o koupi zboží za podmínek uvedených v dodatečné informaci, učiní kupující novou objednávku postupem dle bodu 2.2 a násl. těchto obchodních podmínek. 3. Místo plnění, provozovny prodávajícího 3.1 Kupující je oprávněn zvolit v objednávce za účelem převzetí zboží jakoukoli z provozoven prodávajícího, ve které je zboží v okamžiku uskutečnění objednávky skladem. Místem plnění je kupujícím v objednávce zvolená provozovna prodávajícího (dále jen zvolená provozovna prodávajícího ). 3.2 Pokud není zboží skladem v provozovně prodávajícího, ve které má kupující zájem zboží převzít (dále jen preferovaná provozovna prodávajícího ), umožňuje prodávající přeposlání zboží do preferované provozovny prodávajícího z jiné provozovny prodávajícího, kde zboží aktuálně skladem je (dále jen přeposlání zboží ). Aktuální stav zboží a možnost přeposlání zboží do preferované provozovny prodávajícího zjistí kupující vyplněním a odesláním prodávajícímu formuláře dotaz ke zboží (dále jen dotaz ke zboží ). Prodávající neprodleně po obdržení dotazu ke zboží kupujícímu prostřednictvím elektronické pošty, a to zasláním oznámení na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v dotazu ke zboží, potvrdí, že dotaz ke zboží obdržel (dále jen oznámení o obdržení dotazu ke zboží ). 3.3 Potvrzení, zda je kupujícím zvolené zboží dostupné a bude přeposláno do preferované provozovny prodávajícího, zašle prodávající kupujícímu prostřednictvím elektronické pošty na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v dotazu ke zboží nejpozději do 24 (dvaceti čtyř) hodin od okamžiku odeslání oznámení o obdržení dotazu ke zboží (dále jen potvrzení možnosti přeposlání zboží ). Pokud připadne konec lhůty dle předchozí věty mimo provozní dobu prodávajícího, která je stanovena na pracovní dny od 9,00 do 16,00 hodin, zašle prodávající kupujícímu potvrzení možnosti přeposlání zboží v následujícím nejbližším možném termínu v rámci této provozní doby s přihlédnutím k aktuálnímu množství požadavků ze strany zákazníků. Poslední věta bodu 2.9 těchto obchodních podmínek se použije obdobně. 3.4 Doručení potvrzení možnosti přeposlání zboží má vůči kupujícímu stejné účinky jako doručení potvrzení objednávky dle bodu 2.9, resp těchto obchodních podmínek, a preferovaná provozovna prodávajícího se stává zároveň zvolenou provozovnou prodávajícího. 3.5 Kupující je povinen v případě přeposlání zboží do preferované provozovny prodávajícího uhradit prodávajícímu náklady související zejména s balením zboží, s přepravou zboží atd. (dále jen manipulační poplatek ), a to: a. v případě přeposlání zboží, jehož kupní cena za zboží nedosahuje částku ve výši 2.000,- Kč, manipulační poplatek ve výši 99,- Kč (slovy: devadesát devět korun českých) (dále jen fixní poplatek ), a to vedle kupní ceny za zboží; kupující je povinen uhradit fixní poplatek nejpozději při převzetí zboží v souladu s body 4.1 a 4.2 těchto obchodních podmínek, a to jedním ze způsobů uvedených v bodu 5.3 těchto obchodních podmínek; b. v případě přeposlání zboží, jehož kupní cena za zboží činí minimálně 2.000,- Kč a zároveň nedosahuje částku ve výši 3.000,- Kč, nebude kupujícímu účtován manipulační poplatek, tj. fixní poplatek ani variabilní poplatek; c. v případě přeposlání zboží, jehož kupní cena za zboží činí minimálně 3.000,- Kč, je kupující povinen uhradit manipulační poplatek ve výši 10 % (deset procent) z kupní ceny za zboží (také jen variabilní poplatek ), a to nejpozději do 48 hodin od odeslání potvrzení možnosti přeposlání zboží, a to buď bezhotovostně převodem na bankovní účet dle pokynu prodávajícího, který bude kupujícímu zaslán prostřednictvím elektronické pošty na adresu elektronické pošty kupujícího (dále jen účet ) (za okamžik uhrazení variabilního poplatku se 3/9

4 považuje připsání variabilního poplatku na účet), anebo do 24 (dvaceti čtyř) hodin od odeslání potvrzení možnosti přeposlání zboží jedním ze způsobů uvedených v bodu 5.3 těchto obchodních podmínek ve zvolené provozovně prodávajícího (tj. v preferované provozovně prodávajícího) (dále společně jen uhrazení variabilního poplatku ); Při převzetí zboží v souladu s body 4.1 a 4.2 těchto obchodních podmínek bude kupní cena za zboží ponížena o částku odpovídající uhrazenému variabilnímu poplatku (variabilní poplatek má v daném případě charakter zálohy na kupní cenu za zboží). 3.6 Nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů od odeslání potvrzení možnosti přeposlání zboží, resp. do 5 (pěti) pracovních dnů od uhrazení variabilního poplatku, připraví prodávající pro kupujícího k vyzvednutí zboží ve zvolené provozovně prodávajícího (tj. v preferované provozovně prodávajícího) a zároveň zašle kupujícímu prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v dotazu ke zboží, výzvu k převzetí zboží (dále jen výzva k převzetí zboží ). 3.7 Není-li v těchto obchodních podmínkách výslovně stanoveno, že kupující uplatňuje svá práva a plní své povinnosti na základě a/nebo v souvislosti s kupní smlouvou ve zvolené provozovně prodávajícího, je oprávněn zvolit k uskutečňování práv a plnění povinností jakoukoli provozovnu prodávajícího (dále jen provozovna prodávajícího ). 4. Převzetí zboží 4.1 Kupující je povinen vyzvednout zboží, ohledně něhož je kupujícímu doručeno potvrzení objednávky, resp. zboží, ohledně něhož je kupujícímu doručeno potvrzení možnosti přeposlání zboží, ve zvolené provozovně prodávajícího, a to ve lhůtě pro převzetí zboží. 4.2 Pokud nebylo mezi prodávajícím a kupujícím písemně sjednáno jinak, činí lhůta pro převzetí zboží 24 (dvacet čtyři) hodin a začíná běžet od okamžiku odeslání potvrzení objednávky kupujícímu, které bylo zasláno prodávajícím na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce, resp. od okamžiku odeslání výzvy k převzetí zboží, která byla zaslána prodávajícím na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v dotazu ke zboží (také jen lhůta pro převzetí zboží ). 4.3 Kupující je povinen zboží při jeho převzetí řádně a důkladně prohlédnout a zkontrolovat, zejména zkontrolovat, zda zboží odpovídá jím učiněné objednávce. V případě, že kupující shledá na zboží vadu nebo shledá jiný rozpor s kupní smlouvou, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu. 4.4 Nevyhovuje-li kupujícímu přeposlané zboží, je oprávněn požadovat přeposlání jiného zboží namísto původního zboží. V takovém případě se další manipulační poplatek nepožaduje. Pokud není možné ze strany prodávajícího takové jiné zboží v přiměřené lhůtě zajistit, bude již uhrazený manipulační poplatek kupujícímu vrácen. 4.5 Nevyzvedne-li si kupující zboží ve zvolené provozovně prodávajícího ve lhůtě pro převzetí zboží, kupní smlouva uzavřená mezi kupujícím a prodávajícím se od počátku ruší, resp. prodávající odstupuje od kupní smlouvy s účinky k okamžiku marného uplynutí lhůty pro převzetí zboží, s čímž kupující vyjadřuje svůj výslovný souhlas. V daném případě nebude uhrazený variabilní poplatek kupujícímu vrácen. 5. Kupní cena a platební podmínky 5.1 Ceny za nabízené zboží uvedené v internetovém obchodě jsou platné k okamžiku odeslání objednávky, resp. k okamžiku odeslání dotazu ke zboží. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu, jakékoli poplatky či jinou obdobnou platbu, s výjimkou ujednání dle bodu 3.5 těchto obchodních podmínek ohledně manipulačního poplatku. Potvrzením objednávky se cena za nabízené zboží stává kupní cenou za zboží. 5.2 Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny kupujícím. 5.3 Kupní cenu za zboží dle kupní smlouvy uhradí kupující prodávajícímu jedním z následujících způsobů: a. v hotovosti při převzetí zboží ve zvolené provozovně prodávajícího; nebo b. bezhotovostně platební kartou při převzetí zboží ve zvolené provozovně prodávajícího. 4/9

5 5.4 Ohledně zaplacení kupní ceny obdrží kupující doklad o zaplacení, který bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené právními předpisy a na němž bude uvedeno mimo jiné i datum prodeje (tj. převzetí) zboží (dále jen doklad o zaplacení ). Doklad o zaplacení je zároveň i potvrzením o uzavření kupní smlouvy ve smyslu 1822 odst. 2 a 1827 odst. 2 občanského zákoníku. Na žádost kupujícího vydá, resp. poskytne prodávající kupujícímu znění kupní smlouvy (tj. znění objednávky a potvrzení objednávky) a znění obchodních podmínek v textové podobě. 5.5 Neobdrží-li kupující při převzetí zboží samostatný dokument ohledně záruky na zboží, slouží doklad o zaplacení zároveň i jako případný záruční list. 5.6 Případné slevy z ceny za nabízené zboží, resp. z kupní ceny za zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. 5.7 Ceny označené slovem místo jsou doporučené ceny dodavatelů v době uvedení zboží na trh. 6. Odstoupení od kupní smlouvy 6.1 Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že z důvodu způsobeného vyšší mocí nebo z důvodu jiných, ze strany prodávajícího nezaviněných okolností (dále jen prodávajícím nezaviněná okolnost ), není schopen předat kupujícímu zboží ve zvolené provozovně prodávajícího ve lhůtě pro převzetí zboží. Nastane-li prodávajícím nezaviněná okolnost ve lhůtě pro převzetí zboží, zašle prodávající kupujícímu odstoupení od kupní smlouvy prostřednictvím elektronické pošty na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce, resp. na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v dotazu ke zboží, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o prodávajícím nezaviněné okolnosti dozví. 6.2 Kupující bere na vědomí, že dle 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy: a. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, b. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, c. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zboží, d. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky, pokud kupující porušil jejich původní obal, e. o dodávce novin, periodik nebo časopisů. 6.3 Nejedná-li se o případ uvedený v bodu 6.2 těchto obchodních podmínek anebo o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, je kupující (spotřebitel) v souladu s ustanovením 1829 odst. 1 občanského zákoníku oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to i bez uvedení důvodu, do 14 (čtrnácti) dnů ode dne následujícího po dni, kdy kupující (spotřebitel) převezme zboží. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující (spotřebitel) o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání oznámení. Odstoupení od kupní smlouvy (oznámení) musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené ve větě první tohoto bodu, a to buď prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu prodávajícího pro doručování, nebo prostřednictvím elektronické pošty na adresu elektronické pošty prodávajícího, jak jsou tyto adresy uvedeny v bodu těchto obchodních podmínek, anebo prostřednictvím odkazu ODESLAT uvedeném ve formuláři pro odstoupení od kupní smlouvy, který tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Pro odstoupení od kupní smlouvy je kupující (spotřebitel) oprávněn, nikoli povinen, využít vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy poskytovaný prodávajícím, který tvoří přílohu těchto obchodních podmínek, tj. je umístěn v internetovém obchodě. Využije-li kupující (spotřebitel) možnost odstoupit od smlouvy elektronickým vyplněním a odesláním formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy, potvrdí prodávající kupujícímu (spotřebiteli) bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 (dvacetičtyř) hodin od odeslání formuláře kupujícím (spotřebitelem), přijetí oznámení kupujícího (spotřebitele) o odstoupení od kupní smlouvy, a to zasláním potvrzení prostřednictvím elektronické pošty na adresu elektronické pošty kupujícího (spotřebitele) uvedenou v oznámení o odstoupení od kupní smlouvy. 6.4 Právo na odstoupení od kupní smlouvy je kupující (spotřebitel) oprávněn uplatnit rovněž ve zvolené 5/9

6 provozovně prodávajícího, tj. v provozovně, v níž kupující (spotřebitel) zboží převzal a zaplatil za něj kupní cenu. 6.5 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačí, aby kupující (spotřebitel) odeslal oznámení o odstoupení od kupní smlouvy anebo uplatnil odstoupení od kupní smlouvy ve zvolené provozovně prodávajícího před uplynutím lhůty uvedené v bodu 6.3 těchto obchodních podmínek. 6.6 V případě odstoupení kupujícího (spotřebitele) od kupní smlouvy dle bodu 6.3 nebo 6.4 těchto obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Kupující (spotřebitel) je povinen předložit, resp. předat prodávajícímu doklad o zaplacení a vrátit prodávajícímu zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy (tj. k prokazatelnému odeslání oznámení o odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu dle bodu 6.3 nebo od uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy dle bodu 6.4 těchto obchodních podmínek), a to buď předložením dokladu o zaplacení a předáním zboží pověřenému zaměstnanci prodávajícího ve zvolené provozovně prodávajícího anebo zasláním zboží, včetně dokladu o zaplacení, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu prodávajícího pro doručování uvedenou v bodu těchto obchodních podmínek. Zvolí-li kupující (spotřebitel) pro vrácení zboží služeb provozovatele poštovních služeb, lhůta dle tohoto bodu se považuje za zachovanou, pokud kupující (spotřebitel) zašle prodávajícímu zboží, včetně dokladu o zaplacení, před uplynutím dané lhůty. 6.7 Prodávající není povinen vrátit kupujícímu (spotřebiteli) kupní cenu za zboží dříve, než mu kupující (spotřebitel) předá zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. 6.8 V případě, že kupující (spotřebitel) poruší povinnost vrátit prodávajícímu zboží, jak je uvedeno v bodu 6.6 těchto obchodních podmínek, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 100,- Kč (slovy: sto korun českých) za každý den prodlení s vrácením zboží, maximálně však do výše kupní ceny za zboží. Tímto ustanovením není dotčen nárok prodávajícího na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu. 6.9 Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené, čisté, úplné, ve stavu a hodnotě, v jakém kupující (spotřebitel) zboží převzal, včetně veškeré případné dokumentace, a je-li to možné, v původním obalu (dále jen stav zboží ) Kupující (spotřebitel) odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti (dále jen náhrada za snížení hodnoty zboží ) Odstoupí-li kupující (spotřebitel) od kupní smlouvy, nese kupující (spotřebitel) náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu Nejpozději do 5 (pěti) kalendářních dnů ode dne, kdy prodávající převezme zboží od kupujícího (spotřebitele), resp. mu bude doručena zásilka se zbožím, přezkoumá prodávající stav zboží, zejména za účelem zjištění, zda není vrácené zboží poškozeno (dále jen lhůta pro přezkoumání zboží ) Prodávající vrátí kupujícímu (spotřebiteli) kupní cenu za zboží po odečtení případných nákladů prodávajícího spojených s vrácením zboží nejpozději do 5 (pěti) kalendářních dnů od skončení lhůty pro přezkoumání zboží dle bodu 6.12 těchto obchodních podmínek, a to dle volby kupujícího (spotřebitele) učiněné v oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, buď převodem na účet, jehož číslo uvede kupující (spotřebitel) v oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, nebo v hotovosti ve zvolené provozovně prodávajícího. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupujícímu (spotřebiteli) kupní cenu za zboží v hotovosti již při vrácení zboží kupujícím (spotřebitelem) prodávajícímu ve zvolené provozovně prodávajícího, tj. v provozovně prodávajícího, v níž kupující (spotřebitel) osobně vrátil prodávajícímu zboží Prodávající vrátí kupujícímu (spotřebiteli) kupní cenu za zboží nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení kupujícího (spotřebitele) od kupní smlouvy, s přihlédnutím ke lhůtě pro přezkoumání zboží dle bodu 6.12 a ke lhůtě dle bodu 6.13 těchto obchodních podmínek, pokud bylo zboží prodávajícímu řádně vráceno v souladu s bodem 6.6 těchto obchodních podmínek Pokud zboží vrácené kupujícím (spotřebitelem) nebude odpovídat stavu zboží dle bodu 6.9 těchto 6/9

7 obchodních podmínek, zejména bude poškozeno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu (spotřebiteli) nárok na náhradu škody poškozením zboží mu vzniklé a/nebo na úhradu náhrady za snížení hodnoty zboží. Nárok na zaplacení vzniklé škody a/nebo náhrady za snížení hodnoty zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího (spotřebitele) na vrácení kupní ceny za zboží. Stejně tak nárok na smluvní pokutu dle bodu 6.8 a případné náklady na vrácení zboží dle bodu 6.11, resp těchto obchodních podmínek je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího (spotřebitele) na vrácení kupní ceny za zboží. 7. Práva z vadného plnění, práva ze záruky za jakost 7.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění a práv ze záruky za jakost se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními 2099 až 2117 a 2161 až 2174 občanského zákoníku) a reklamačním řádem prodávajícího. 7.2 Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží nemá při převzetí vady, zejména, že v době, kdy kupující zboží převzal, a. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li takové ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží na základě reklamy jimi prováděné, b. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, c. zboží odpovídá jakosti nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, d. zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a e. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. 7.3 Projeví-li se vady zboží v průběhu 6 (šesti) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí zboží. 7.4 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od převzetí. Toto ustanovení se neuplatní zejména při opotřebení zboží způsobeném jeho obvyklým užíváním. 7.5 Nemá-li zboží vlastnosti uvedené v bodu 7.2 těchto obchodních podmínek, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu (spotřebiteli) působilo značné potíže. 7.6 Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. 7.7 Práva z vadného plnění a/nebo práva ze záruky za jakost je kupující oprávněn uplatnit ve zvolené provozovně prodávajícího, tj. v provozovně, v níž kupující zboží převzal a zaplatil za něj kupní cenu, popřípadě v jakékoli jiné provozovně prodávajícího. 8. Zasílání obchodních sdělení, ochrana osobních údajů 8.1 Kupujícímu budou zasílány na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce, resp. na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v dotazu ke zboží, informace týkající se a/nebo 7/9

8 související se zbožím nabízeným prodávajícím v internetovém obchodě, se službami či se závodem prodávajícího a/nebo obdobná obchodní sdělení (marketingové nabídky) prodávajícího a/nebo jiného subjektu z koncernu INTERSPORT (dále jen obchodní sdělení ) pouze, vysloví-li kupující v objednávce, resp. v dotazu ke zboží svůj souhlas se zasíláním těchto informací a obchodních sdělení. Souhlas kupujícího se zasíláním informací a obchodních sdělení dle předchozí věty tohoto bodu není podmínkou, která by podmiňovala či znemožňovala uzavření kupní smlouvy. 8.2 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 8.3 Souhlasem vyjádřeným v objednávce kupující: a. souhlasí se zpracováním následujících osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty ( ) a telefonní číslo (dále jen osobní údaje ); b. souhlasí se zpracováním osobních údajů v souvislosti s realizací práv a povinností z kupní smlouvy a/nebo v souvislosti s kupní smlouvou; udělí-li kupující souhlas se zasíláním informací a obchodních sdělení dle bodu 8.1 těchto obchodních podmínek, vysloví tak zároveň svůj souhlas se zpracováním osobních údajů i za účelem zasílání informací a obchodních sdělení; c. bere na vědomí, že je povinen uvádět své osobní údaje vždy správně, úplně a pravdivě; d. potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a že své osobní údaje poskytuje dobrovolně; e. potvrzuje, že si je vědom, že svůj souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoli bezplatně odvolat, a to písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího uvedenou v bodu těchto obchodních podmínek; f. bere na vědomí a souhlasí, že zpracováním osobních údajů může prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele; osobní údaje nebudou prodávajícím sdělovány třetím osobám kromě těch, které se podílejí na zpracování a na vyřízení objednávky, a to pouze v nezbytně nutném rozsahu; g. bere na vědomí, že osobní údaje budou zpracovány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. 8.4 V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nesprávné s ohledem na účel jejich zpracování, je oprávněn kdykoli: a. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení; b. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, přičemž se zejména může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů; je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav; nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů; tímto ustanovením není dotčeno právo kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. 8.5 Požádá-li kupující o informace o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace dle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. 9. Doručování 9.1 Veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb dle volby odesílatele, není-li v těchto obchodních podmínkách výslovně stanoveno jinak. 9.2 Kupujícímu je doručováno zásadně na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce, resp. na adresu elektronické pošty uvedenou v dotazu ke zboží. 8/9

9 10. Závěrečná ustanovení 10.1 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování Pokud vztah související s užíváním internetového obchodu nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak se daný vztah řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů V situacích neupravených těmito obchodními podmínkami se vztah kupujícího a prodávajícího řídí právním řádem České republiky, především pak příslušnými ustanoveními občanského zákoníku Užití pojmů objednávka či internetový obchod v těchto obchodních podmínkách mají stejný význam jako užití pojmů rezervace, rezervovat, produkty či online katalog v internetovém obchodě a/nebo při použití prostředků komunikace na dálku (elektronické pošty) Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky internetového obchodu a/nebo v důsledku užití webové stránky internetového obchodu kupujícím anebo třetí osobou v rozporu s jejím určením Kupující přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto obchodních podmínek částečně nebo úplně neplatné nebo neúčinné, není tím dotčena platnost či účinnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek. Obsahují-li tyto obchodní podmínky ujednání, jež jsou zakázaná, nebo odchylují-li se ujednání těchto obchodních podmínek od zákonných ustanovení na ochranu kupujícího (spotřebitele), od nichž se nelze odchýlit, pak se k těmto ujednáním nepřihlíží. Místo neplatného nebo neúčinného ustanovení platí za dohodnuté takové ustanovení, jehož smysl se neplatnému či neúčinnému ustanovení těchto obchodních podmínek co nejvíce přibližuje Změny či doplnění kupní smlouvy anebo těchto obchodních podmínek vyžadují písemnou formu, resp. textovou podobu Aktuální znění obchodních podmínek, jakož i předchozí znění obchodních podmínek jsou uveřejněna v internetovém obchodě a zároveň jsou dostupná jak v sídle prodávajícího, tak i v provozovnách prodávajícího Kupní smlouva (tj. objednávka a potvrzení objednávky) včetně obchodních podmínek je uchovávána prodávajícím v elektronické podobě, a to maximálně po dobu 10 let. Kupní smlouva není přístupná. Na vyžádání kupujícího umožní prodávající kupujícímu přístup ke kupní smlouvě Prodávající používá pro ochranu osobních údajů kupujících, včetně kupních smluv, aktuální technická opatření odpovídající aktuálně používaným obvyklým technickým systémům a zabezpečením. Kupující je oprávněn kdykoli požádat prodávajícího o sdělení aktuálně používaných technických opatření. Prodávající kupujícímu sdělí informace o aktuálně používaných technických opatřeních v rozsahu dostatečném pro řádnou informovanost kupujícího o ochraně a zabezpečení osobních údajů a zároveň v rozsahu neohrožujícím ochranu a zabezpečení osobních údajů kupujících a/nebo obchodní tajemství a jiné důvěrné informace prodávajícího Kontaktní údaje prodávajícího jsou následující: Adresa pro doručování: Intersport ČR s.r.o. Na Strži 1702/ Praha 4 Adresa elektronické Telefon: Přílohu těchto obchodních podmínek tvoří Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy Tyto obchodní podmínky jsou účinné od /9

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TEB Český Těšín s.r.o. se sídlem Potoční 354/11 identifikační číslo: 27795225 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Ostravě, oddíl C, vložka 29904 pro prodej zboží

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti BAGOBAGO, spol. s r.o. se sídlem Sudoměřice 547, 69666 Sudoměřice nad Moravou identifikační číslo: 12212890 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodu Minority Records. Pod kostelem 385/2, 162 00 Praha 6 - Střešovice

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodu Minority Records. Pod kostelem 385/2, 162 00 Praha 6 - Střešovice OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodu Minority Records Pod kostelem 385/2, 162 00 Praha 6 - Střešovice pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.minorityrecords.com 1. Úvodní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.4. Smlouva, včetně Obchodních podmínek a případných změn či dodatků, je uzavírána v českém jazyce.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.4. Smlouva, včetně Obchodních podmínek a případných změn či dodatků, je uzavírána v českém jazyce. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti CREOLAN s.r.o. se sídlem Žatec, Volyňských Čechů 837, PSČ 43801 identifikační číslo: 25430386 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. HUMMER Centrum, s.r.o. se sídlem : Pilská 20/2, 198 00 Praha 9 identifikační číslo: 26457831

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. HUMMER Centrum, s.r.o. se sídlem : Pilská 20/2, 198 00 Praha 9 identifikační číslo: 26457831 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti se sídlem :, identifikační číslo: 26457831 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti HUMMER Centrum, s.r.o. se sídlem,,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. KRUŽÍK s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. KRUŽÍK s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti KRUŽÍK s.r.o. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) společnosti Kružík s.r.o., se

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Trefa vojenský prodej od 1.1. 2014.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Trefa vojenský prodej od 1.1. 2014. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Trefa vojenský prodej od 1.1. 2014. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti KELLYS BICYCLES CZECH REPUBLIC s.r.o.,

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti KELLYS BICYCLES CZECH REPUBLIC s.r.o., OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti KELLYS BICYCLES CZECH REPUBLIC s.r.o., se sídlem Hranice, Hranice I - Město, Havlíčkova 426, okres Přerov, PSČ 753 01, IČ : 253 86 476, společnosti zapsané v obchodním

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky prodávající občanský zákoník kupní smlouva kupující webová stránka webové rozhraní obchodu

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky prodávající občanský zákoník kupní smlouva kupující webová stránka webové rozhraní obchodu OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Central Food Service, s.r.o. se sídlem Mařákova 302/8, Dejvice, 160 00 Praha 6 identifikační číslo: 01813714 zapsané v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C.,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti ProAš z.s. se sídlem Palackého 2424/2, Aš 352 01 identifikační číslo: 22708294 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou

Více

Všeobecné obchodní podmínky Obelisk Praha s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky Obelisk Praha s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky Obelisk Praha s.r.o. platné od 1. 1. 2015 Obchodní podmínky a reklamační řád společnosti Obelisk Praha s.r.o., IČO 27882381 (dále jen obchodní podmínky a prodávající ). 1. Úvodní

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Stránka 1 z 12 Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Platnost Všeobecných podmínek 1.1 Předmět,

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) podnikatele Jiřího Koutného, IČ: 743 47

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. Článek 1 Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. (dále jen VPS ) Definice pojmů účinné od 18. 8. 2014 1.1. Pro účely VPS mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.emission.cz (prodávající), jehož provozovatelem je společnost Full Capacity s.r.o. Podmínky blíže

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

Obchodní podmínky. Všeobecná ustanovení. Vymezení pojmů. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách. Dodání zboží:

Obchodní podmínky. Všeobecná ustanovení. Vymezení pojmů. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách. Dodání zboží: Obchodní podmínky všeobecná ustanovení vymezení pojmů dodání zboží platební podmínky odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele odpovědnost za vady zboží - záruka

Více

1. Obchodní a dodací podmínky

1. Obchodní a dodací podmínky Vážený zákazníku, velice si Vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Pro maximální spokojenost s našimi službami a výrobky, Vám doporučujeme seznámit se s následujícími obchodními podmínkami. 1. Obchodní a

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb (dále jen Všeobecné podmínky ) stanovují a upravují práva a povinnosti smluvních

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU 1) Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky se vztahují na právní vztahy vyplývající z

Více

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů,

Více

Všeobecné obchodní podmínky 01/2015

Všeobecné obchodní podmínky 01/2015 PZP HEATING a.s. Dobré 149, 517 93 Dobré, Česká republika IČ: 28820614 DIČ: CZ28820614 Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Praha, č.ú. 2110798104/2700 Společnost zapsaná

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU 1) Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky se vztahují na právní vztahy vyplývající

Více