Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy"

Transkript

1 Obchodní podmínky Společnost Intersport ČR s.r.o. se sídlem Praha 4, Na Strži 1702/65, PSČ , IČO: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka (dále jen prodávající ) zveřejňuje zejména s odvoláním na 1751 odst. 1 a 1810 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ), a na zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, následující obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ). 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy 1.1 Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti a/nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen kupující ) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále jen kupní smlouva ). Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese (dále jen internetový obchod ). 1.2 Internetový obchod obsahuje zejména seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, označení a hlavní charakteristiky (vlastnosti) zboží a ceny jednotlivého nabízeného zboží. Data ohledně dostupnosti nabízeného zboží uveřejněná v internetovém obchodě jsou aktualizována 1x (jedenkrát) za 24 hodin. 1.3 Veškeré nabídky zboží umístěné v internetovém obchodě jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. 1.4 Ceny za nabízené zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. K ceně za nabízené zboží nejsou účtovány žádné další poplatky za balení anebo za dodání zboží, s výjimkou ujednání dle bodu 3.5 těchto obchodních podmínek ohledně manipulačního poplatku v případě přeposlání zboží do kupujícím preferované provozovny prodávajícího. Ceny za nabízené zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Cena za nabízené zboží, resp. kupní cena za zboží je hrazena kupujícím při převzetí zboží v provozovně prodávajícího. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu, jakékoli poplatky či jinou obdobnou platbu před převzetím zboží kupujícím, s výjimkou ujednání dle bodu 3.5 písm. c. těchto obchodních podmínek ohledně variabilního poplatku v případě přeposlání zboží do kupujícím preferované provozovny prodávajícího. 1.5 Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. 1.6 Ujednání odchylná od obchodních podmínek lze sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek. V případě kupní smlouvy se nejedná o smlouvu, jejímž předmětem je opakované plnění, ani o smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou. 1.7 Práva kupujícího z vadného plnění, jakož i práva ze záruky za jakost související s kupní smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Tato práva kupujícího jsou blíže specifikována v článku 7. těchto obchodních podmínek a v reklamačním řádu prodávajícího. 1.8 Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží. Právo kupujícího (spotřebitele) na odstoupení od kupní smlouvy je blíže specifikováno v článku 6. těchto obchodních podmínek. V případě odstoupení kupujícího (spotřebitele) od kupní smlouvy, nese kupující (spotřebitel) náklady spojené s vrácením zboží. Součástí těchto obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. 1.9 Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (tj. náklady za internetové připojení, náklady za telefonní hovory apod. závisí na podmínkách operátora (cenách dodavatele), jehož služeb kupující využívá; prodávající si neúčtuje žádné další poplatky) Na základě těchto obchodních podmínek není kupujícímu poskytováno plnění digitálního obsahu (v případě kupní smlouvy se nejedná o smlouvu o dodání digitálního obsahu dle ustanovení 1837 písm. l) občanského zákoníku) Prodávající je oprávněn znění obchodních podmínek kdykoli měnit či doplňovat. Obchodní podmínky 1/9

2 platí vždy ve znění uvedeném v internetovém obchodě v den odeslání elektronické objednávky kupujícím Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku Mimosoudní vyřizování stížností kupujících (spotřebitelů) zajišťuje prodávající prostřednictvím adresy elektronické pošty: Informaci ohledně vyřízení, resp. posouzení stížnosti kupujícího zašle prodávající na adresu elektronické pošty, z níž byla stížnost prodávajícímu odeslána Živnostenskou kontrolu ve vztahu k podnikání prodávajícího provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 2. Uzavření kupní smlouvy 2.1 Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v elektronické objednávce (také jen zboží ) (také jen objednávka ). Objednávka je návrhem kupní smlouvy. 2.2 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář internetového obchodu (dále jen formulář ). Formulář obsahuje zejména údaje o objednávaném zboží, o kupní ceně, určení provozovny pro převzetí zboží a kontaktní údaje kupujícího. 2.3 Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které kupující do formuláře vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do formuláře. Podmínkou platnosti objednávky je řádné a úplné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Po odeslání objednávky již údaje uvedené v objednávce nelze měnit. Prodávající není schopen ani oprávněn ověřovat správnost údajů uvedených kupujícím v objednávce. Údaje uvedené kupujícím v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. 2.4 Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem prodávajícího a s těmito obchodními podmínkami platnými v den odeslání objednávky a vyslovuje jak s reklamačním řádem, tak s obchodními podmínkami svůj bezvýhradný souhlas. 2.5 Odesláním objednávky kupující zároveň vyjadřuje svůj výslovný souhlas s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. 2.6 Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán. 2.7 Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení objednávky kupujícímu potvrdí prostřednictvím elektronické pošty, a to zasláním oznámení na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen oznámení o obdržení objednávky ). 2.8 Prodávající je v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny apod.) oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně nebo telefonicky). Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem potvrdit, k objednávce se nepřihlíží. 2.9 Potvrzení obsahu objednávky zašle prodávající kupujícímu prostřednictvím elektronické pošty na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce, a to nejpozději do 24 (dvaceti čtyř) hodin od okamžiku odeslání oznámení o obdržení objednávky (dále jen potvrzení objednávky ). Lhůta dle předchozí věty může být ze strany prodávajícího prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí, nebo jinými ze strany prodávajícího nezaviněnými okolnostmi; o této skutečnosti bude kupující vyrozuměn Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem doručení potvrzení 2/9

3 objednávky kupujícímu Nebude-li kupujícím objednávané zboží dostupné, bude kupující ve lhůtě dle bodu 2.9 těchto obchodních podmínek o této skutečnosti informován (dále jen oznámení o nedostupnosti zboží ), příp. mu bude zaslána doplňující informace, kdy bude dané zboží opětovně dostupné, v jaké provozovně prodávajícího je zboží dostupné, příp. informace o možnosti objednání jiného, srovnatelného zboží apod. (dále jen dodatečná informace ) Okamžikem doručení oznámení o nedostupnosti zboží se objednávka kupujícího stává neúčinnou V případě zájmu o koupi zboží za podmínek uvedených v dodatečné informaci, učiní kupující novou objednávku postupem dle bodu 2.2 a násl. těchto obchodních podmínek. 3. Místo plnění, provozovny prodávajícího 3.1 Kupující je oprávněn zvolit v objednávce za účelem převzetí zboží jakoukoli z provozoven prodávajícího, ve které je zboží v okamžiku uskutečnění objednávky skladem. Místem plnění je kupujícím v objednávce zvolená provozovna prodávajícího (dále jen zvolená provozovna prodávajícího ). 3.2 Pokud není zboží skladem v provozovně prodávajícího, ve které má kupující zájem zboží převzít (dále jen preferovaná provozovna prodávajícího ), umožňuje prodávající přeposlání zboží do preferované provozovny prodávajícího z jiné provozovny prodávajícího, kde zboží aktuálně skladem je (dále jen přeposlání zboží ). Aktuální stav zboží a možnost přeposlání zboží do preferované provozovny prodávajícího zjistí kupující vyplněním a odesláním prodávajícímu formuláře dotaz ke zboží (dále jen dotaz ke zboží ). Prodávající neprodleně po obdržení dotazu ke zboží kupujícímu prostřednictvím elektronické pošty, a to zasláním oznámení na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v dotazu ke zboží, potvrdí, že dotaz ke zboží obdržel (dále jen oznámení o obdržení dotazu ke zboží ). 3.3 Potvrzení, zda je kupujícím zvolené zboží dostupné a bude přeposláno do preferované provozovny prodávajícího, zašle prodávající kupujícímu prostřednictvím elektronické pošty na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v dotazu ke zboží nejpozději do 24 (dvaceti čtyř) hodin od okamžiku odeslání oznámení o obdržení dotazu ke zboží (dále jen potvrzení možnosti přeposlání zboží ). Pokud připadne konec lhůty dle předchozí věty mimo provozní dobu prodávajícího, která je stanovena na pracovní dny od 9,00 do 16,00 hodin, zašle prodávající kupujícímu potvrzení možnosti přeposlání zboží v následujícím nejbližším možném termínu v rámci této provozní doby s přihlédnutím k aktuálnímu množství požadavků ze strany zákazníků. Poslední věta bodu 2.9 těchto obchodních podmínek se použije obdobně. 3.4 Doručení potvrzení možnosti přeposlání zboží má vůči kupujícímu stejné účinky jako doručení potvrzení objednávky dle bodu 2.9, resp těchto obchodních podmínek, a preferovaná provozovna prodávajícího se stává zároveň zvolenou provozovnou prodávajícího. 3.5 Kupující je povinen v případě přeposlání zboží do preferované provozovny prodávajícího uhradit prodávajícímu náklady související zejména s balením zboží, s přepravou zboží atd. (dále jen manipulační poplatek ), a to: a. v případě přeposlání zboží, jehož kupní cena za zboží nedosahuje částku ve výši 2.000,- Kč, manipulační poplatek ve výši 99,- Kč (slovy: devadesát devět korun českých) (dále jen fixní poplatek ), a to vedle kupní ceny za zboží; kupující je povinen uhradit fixní poplatek nejpozději při převzetí zboží v souladu s body 4.1 a 4.2 těchto obchodních podmínek, a to jedním ze způsobů uvedených v bodu 5.3 těchto obchodních podmínek; b. v případě přeposlání zboží, jehož kupní cena za zboží činí minimálně 2.000,- Kč a zároveň nedosahuje částku ve výši 3.000,- Kč, nebude kupujícímu účtován manipulační poplatek, tj. fixní poplatek ani variabilní poplatek; c. v případě přeposlání zboží, jehož kupní cena za zboží činí minimálně 3.000,- Kč, je kupující povinen uhradit manipulační poplatek ve výši 10 % (deset procent) z kupní ceny za zboží (také jen variabilní poplatek ), a to nejpozději do 48 hodin od odeslání potvrzení možnosti přeposlání zboží, a to buď bezhotovostně převodem na bankovní účet dle pokynu prodávajícího, který bude kupujícímu zaslán prostřednictvím elektronické pošty na adresu elektronické pošty kupujícího (dále jen účet ) (za okamžik uhrazení variabilního poplatku se 3/9

4 považuje připsání variabilního poplatku na účet), anebo do 24 (dvaceti čtyř) hodin od odeslání potvrzení možnosti přeposlání zboží jedním ze způsobů uvedených v bodu 5.3 těchto obchodních podmínek ve zvolené provozovně prodávajícího (tj. v preferované provozovně prodávajícího) (dále společně jen uhrazení variabilního poplatku ); Při převzetí zboží v souladu s body 4.1 a 4.2 těchto obchodních podmínek bude kupní cena za zboží ponížena o částku odpovídající uhrazenému variabilnímu poplatku (variabilní poplatek má v daném případě charakter zálohy na kupní cenu za zboží). 3.6 Nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů od odeslání potvrzení možnosti přeposlání zboží, resp. do 5 (pěti) pracovních dnů od uhrazení variabilního poplatku, připraví prodávající pro kupujícího k vyzvednutí zboží ve zvolené provozovně prodávajícího (tj. v preferované provozovně prodávajícího) a zároveň zašle kupujícímu prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v dotazu ke zboží, výzvu k převzetí zboží (dále jen výzva k převzetí zboží ). 3.7 Není-li v těchto obchodních podmínkách výslovně stanoveno, že kupující uplatňuje svá práva a plní své povinnosti na základě a/nebo v souvislosti s kupní smlouvou ve zvolené provozovně prodávajícího, je oprávněn zvolit k uskutečňování práv a plnění povinností jakoukoli provozovnu prodávajícího (dále jen provozovna prodávajícího ). 4. Převzetí zboží 4.1 Kupující je povinen vyzvednout zboží, ohledně něhož je kupujícímu doručeno potvrzení objednávky, resp. zboží, ohledně něhož je kupujícímu doručeno potvrzení možnosti přeposlání zboží, ve zvolené provozovně prodávajícího, a to ve lhůtě pro převzetí zboží. 4.2 Pokud nebylo mezi prodávajícím a kupujícím písemně sjednáno jinak, činí lhůta pro převzetí zboží 24 (dvacet čtyři) hodin a začíná běžet od okamžiku odeslání potvrzení objednávky kupujícímu, které bylo zasláno prodávajícím na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce, resp. od okamžiku odeslání výzvy k převzetí zboží, která byla zaslána prodávajícím na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v dotazu ke zboží (také jen lhůta pro převzetí zboží ). 4.3 Kupující je povinen zboží při jeho převzetí řádně a důkladně prohlédnout a zkontrolovat, zejména zkontrolovat, zda zboží odpovídá jím učiněné objednávce. V případě, že kupující shledá na zboží vadu nebo shledá jiný rozpor s kupní smlouvou, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu. 4.4 Nevyhovuje-li kupujícímu přeposlané zboží, je oprávněn požadovat přeposlání jiného zboží namísto původního zboží. V takovém případě se další manipulační poplatek nepožaduje. Pokud není možné ze strany prodávajícího takové jiné zboží v přiměřené lhůtě zajistit, bude již uhrazený manipulační poplatek kupujícímu vrácen. 4.5 Nevyzvedne-li si kupující zboží ve zvolené provozovně prodávajícího ve lhůtě pro převzetí zboží, kupní smlouva uzavřená mezi kupujícím a prodávajícím se od počátku ruší, resp. prodávající odstupuje od kupní smlouvy s účinky k okamžiku marného uplynutí lhůty pro převzetí zboží, s čímž kupující vyjadřuje svůj výslovný souhlas. V daném případě nebude uhrazený variabilní poplatek kupujícímu vrácen. 5. Kupní cena a platební podmínky 5.1 Ceny za nabízené zboží uvedené v internetovém obchodě jsou platné k okamžiku odeslání objednávky, resp. k okamžiku odeslání dotazu ke zboží. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu, jakékoli poplatky či jinou obdobnou platbu, s výjimkou ujednání dle bodu 3.5 těchto obchodních podmínek ohledně manipulačního poplatku. Potvrzením objednávky se cena za nabízené zboží stává kupní cenou za zboží. 5.2 Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny kupujícím. 5.3 Kupní cenu za zboží dle kupní smlouvy uhradí kupující prodávajícímu jedním z následujících způsobů: a. v hotovosti při převzetí zboží ve zvolené provozovně prodávajícího; nebo b. bezhotovostně platební kartou při převzetí zboží ve zvolené provozovně prodávajícího. 4/9

5 5.4 Ohledně zaplacení kupní ceny obdrží kupující doklad o zaplacení, který bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené právními předpisy a na němž bude uvedeno mimo jiné i datum prodeje (tj. převzetí) zboží (dále jen doklad o zaplacení ). Doklad o zaplacení je zároveň i potvrzením o uzavření kupní smlouvy ve smyslu 1822 odst. 2 a 1827 odst. 2 občanského zákoníku. Na žádost kupujícího vydá, resp. poskytne prodávající kupujícímu znění kupní smlouvy (tj. znění objednávky a potvrzení objednávky) a znění obchodních podmínek v textové podobě. 5.5 Neobdrží-li kupující při převzetí zboží samostatný dokument ohledně záruky na zboží, slouží doklad o zaplacení zároveň i jako případný záruční list. 5.6 Případné slevy z ceny za nabízené zboží, resp. z kupní ceny za zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. 5.7 Ceny označené slovem místo jsou doporučené ceny dodavatelů v době uvedení zboží na trh. 6. Odstoupení od kupní smlouvy 6.1 Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že z důvodu způsobeného vyšší mocí nebo z důvodu jiných, ze strany prodávajícího nezaviněných okolností (dále jen prodávajícím nezaviněná okolnost ), není schopen předat kupujícímu zboží ve zvolené provozovně prodávajícího ve lhůtě pro převzetí zboží. Nastane-li prodávajícím nezaviněná okolnost ve lhůtě pro převzetí zboží, zašle prodávající kupujícímu odstoupení od kupní smlouvy prostřednictvím elektronické pošty na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce, resp. na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v dotazu ke zboží, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o prodávajícím nezaviněné okolnosti dozví. 6.2 Kupující bere na vědomí, že dle 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy: a. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, b. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, c. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zboží, d. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky, pokud kupující porušil jejich původní obal, e. o dodávce novin, periodik nebo časopisů. 6.3 Nejedná-li se o případ uvedený v bodu 6.2 těchto obchodních podmínek anebo o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, je kupující (spotřebitel) v souladu s ustanovením 1829 odst. 1 občanského zákoníku oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to i bez uvedení důvodu, do 14 (čtrnácti) dnů ode dne následujícího po dni, kdy kupující (spotřebitel) převezme zboží. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující (spotřebitel) o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání oznámení. Odstoupení od kupní smlouvy (oznámení) musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené ve větě první tohoto bodu, a to buď prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu prodávajícího pro doručování, nebo prostřednictvím elektronické pošty na adresu elektronické pošty prodávajícího, jak jsou tyto adresy uvedeny v bodu těchto obchodních podmínek, anebo prostřednictvím odkazu ODESLAT uvedeném ve formuláři pro odstoupení od kupní smlouvy, který tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Pro odstoupení od kupní smlouvy je kupující (spotřebitel) oprávněn, nikoli povinen, využít vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy poskytovaný prodávajícím, který tvoří přílohu těchto obchodních podmínek, tj. je umístěn v internetovém obchodě. Využije-li kupující (spotřebitel) možnost odstoupit od smlouvy elektronickým vyplněním a odesláním formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy, potvrdí prodávající kupujícímu (spotřebiteli) bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 (dvacetičtyř) hodin od odeslání formuláře kupujícím (spotřebitelem), přijetí oznámení kupujícího (spotřebitele) o odstoupení od kupní smlouvy, a to zasláním potvrzení prostřednictvím elektronické pošty na adresu elektronické pošty kupujícího (spotřebitele) uvedenou v oznámení o odstoupení od kupní smlouvy. 6.4 Právo na odstoupení od kupní smlouvy je kupující (spotřebitel) oprávněn uplatnit rovněž ve zvolené 5/9

6 provozovně prodávajícího, tj. v provozovně, v níž kupující (spotřebitel) zboží převzal a zaplatil za něj kupní cenu. 6.5 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačí, aby kupující (spotřebitel) odeslal oznámení o odstoupení od kupní smlouvy anebo uplatnil odstoupení od kupní smlouvy ve zvolené provozovně prodávajícího před uplynutím lhůty uvedené v bodu 6.3 těchto obchodních podmínek. 6.6 V případě odstoupení kupujícího (spotřebitele) od kupní smlouvy dle bodu 6.3 nebo 6.4 těchto obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Kupující (spotřebitel) je povinen předložit, resp. předat prodávajícímu doklad o zaplacení a vrátit prodávajícímu zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy (tj. k prokazatelnému odeslání oznámení o odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu dle bodu 6.3 nebo od uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy dle bodu 6.4 těchto obchodních podmínek), a to buď předložením dokladu o zaplacení a předáním zboží pověřenému zaměstnanci prodávajícího ve zvolené provozovně prodávajícího anebo zasláním zboží, včetně dokladu o zaplacení, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu prodávajícího pro doručování uvedenou v bodu těchto obchodních podmínek. Zvolí-li kupující (spotřebitel) pro vrácení zboží služeb provozovatele poštovních služeb, lhůta dle tohoto bodu se považuje za zachovanou, pokud kupující (spotřebitel) zašle prodávajícímu zboží, včetně dokladu o zaplacení, před uplynutím dané lhůty. 6.7 Prodávající není povinen vrátit kupujícímu (spotřebiteli) kupní cenu za zboží dříve, než mu kupující (spotřebitel) předá zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. 6.8 V případě, že kupující (spotřebitel) poruší povinnost vrátit prodávajícímu zboží, jak je uvedeno v bodu 6.6 těchto obchodních podmínek, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 100,- Kč (slovy: sto korun českých) za každý den prodlení s vrácením zboží, maximálně však do výše kupní ceny za zboží. Tímto ustanovením není dotčen nárok prodávajícího na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu. 6.9 Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené, čisté, úplné, ve stavu a hodnotě, v jakém kupující (spotřebitel) zboží převzal, včetně veškeré případné dokumentace, a je-li to možné, v původním obalu (dále jen stav zboží ) Kupující (spotřebitel) odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti (dále jen náhrada za snížení hodnoty zboží ) Odstoupí-li kupující (spotřebitel) od kupní smlouvy, nese kupující (spotřebitel) náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu Nejpozději do 5 (pěti) kalendářních dnů ode dne, kdy prodávající převezme zboží od kupujícího (spotřebitele), resp. mu bude doručena zásilka se zbožím, přezkoumá prodávající stav zboží, zejména za účelem zjištění, zda není vrácené zboží poškozeno (dále jen lhůta pro přezkoumání zboží ) Prodávající vrátí kupujícímu (spotřebiteli) kupní cenu za zboží po odečtení případných nákladů prodávajícího spojených s vrácením zboží nejpozději do 5 (pěti) kalendářních dnů od skončení lhůty pro přezkoumání zboží dle bodu 6.12 těchto obchodních podmínek, a to dle volby kupujícího (spotřebitele) učiněné v oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, buď převodem na účet, jehož číslo uvede kupující (spotřebitel) v oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, nebo v hotovosti ve zvolené provozovně prodávajícího. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupujícímu (spotřebiteli) kupní cenu za zboží v hotovosti již při vrácení zboží kupujícím (spotřebitelem) prodávajícímu ve zvolené provozovně prodávajícího, tj. v provozovně prodávajícího, v níž kupující (spotřebitel) osobně vrátil prodávajícímu zboží Prodávající vrátí kupujícímu (spotřebiteli) kupní cenu za zboží nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení kupujícího (spotřebitele) od kupní smlouvy, s přihlédnutím ke lhůtě pro přezkoumání zboží dle bodu 6.12 a ke lhůtě dle bodu 6.13 těchto obchodních podmínek, pokud bylo zboží prodávajícímu řádně vráceno v souladu s bodem 6.6 těchto obchodních podmínek Pokud zboží vrácené kupujícím (spotřebitelem) nebude odpovídat stavu zboží dle bodu 6.9 těchto 6/9

7 obchodních podmínek, zejména bude poškozeno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu (spotřebiteli) nárok na náhradu škody poškozením zboží mu vzniklé a/nebo na úhradu náhrady za snížení hodnoty zboží. Nárok na zaplacení vzniklé škody a/nebo náhrady za snížení hodnoty zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího (spotřebitele) na vrácení kupní ceny za zboží. Stejně tak nárok na smluvní pokutu dle bodu 6.8 a případné náklady na vrácení zboží dle bodu 6.11, resp těchto obchodních podmínek je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího (spotřebitele) na vrácení kupní ceny za zboží. 7. Práva z vadného plnění, práva ze záruky za jakost 7.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění a práv ze záruky za jakost se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními 2099 až 2117 a 2161 až 2174 občanského zákoníku) a reklamačním řádem prodávajícího. 7.2 Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží nemá při převzetí vady, zejména, že v době, kdy kupující zboží převzal, a. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li takové ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží na základě reklamy jimi prováděné, b. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, c. zboží odpovídá jakosti nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, d. zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a e. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. 7.3 Projeví-li se vady zboží v průběhu 6 (šesti) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí zboží. 7.4 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od převzetí. Toto ustanovení se neuplatní zejména při opotřebení zboží způsobeném jeho obvyklým užíváním. 7.5 Nemá-li zboží vlastnosti uvedené v bodu 7.2 těchto obchodních podmínek, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu (spotřebiteli) působilo značné potíže. 7.6 Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. 7.7 Práva z vadného plnění a/nebo práva ze záruky za jakost je kupující oprávněn uplatnit ve zvolené provozovně prodávajícího, tj. v provozovně, v níž kupující zboží převzal a zaplatil za něj kupní cenu, popřípadě v jakékoli jiné provozovně prodávajícího. 8. Zasílání obchodních sdělení, ochrana osobních údajů 8.1 Kupujícímu budou zasílány na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce, resp. na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v dotazu ke zboží, informace týkající se a/nebo 7/9

8 související se zbožím nabízeným prodávajícím v internetovém obchodě, se službami či se závodem prodávajícího a/nebo obdobná obchodní sdělení (marketingové nabídky) prodávajícího a/nebo jiného subjektu z koncernu INTERSPORT (dále jen obchodní sdělení ) pouze, vysloví-li kupující v objednávce, resp. v dotazu ke zboží svůj souhlas se zasíláním těchto informací a obchodních sdělení. Souhlas kupujícího se zasíláním informací a obchodních sdělení dle předchozí věty tohoto bodu není podmínkou, která by podmiňovala či znemožňovala uzavření kupní smlouvy. 8.2 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 8.3 Souhlasem vyjádřeným v objednávce kupující: a. souhlasí se zpracováním následujících osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty ( ) a telefonní číslo (dále jen osobní údaje ); b. souhlasí se zpracováním osobních údajů v souvislosti s realizací práv a povinností z kupní smlouvy a/nebo v souvislosti s kupní smlouvou; udělí-li kupující souhlas se zasíláním informací a obchodních sdělení dle bodu 8.1 těchto obchodních podmínek, vysloví tak zároveň svůj souhlas se zpracováním osobních údajů i za účelem zasílání informací a obchodních sdělení; c. bere na vědomí, že je povinen uvádět své osobní údaje vždy správně, úplně a pravdivě; d. potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a že své osobní údaje poskytuje dobrovolně; e. potvrzuje, že si je vědom, že svůj souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoli bezplatně odvolat, a to písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího uvedenou v bodu těchto obchodních podmínek; f. bere na vědomí a souhlasí, že zpracováním osobních údajů může prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele; osobní údaje nebudou prodávajícím sdělovány třetím osobám kromě těch, které se podílejí na zpracování a na vyřízení objednávky, a to pouze v nezbytně nutném rozsahu; g. bere na vědomí, že osobní údaje budou zpracovány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. 8.4 V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nesprávné s ohledem na účel jejich zpracování, je oprávněn kdykoli: a. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení; b. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, přičemž se zejména může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů; je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav; nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů; tímto ustanovením není dotčeno právo kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. 8.5 Požádá-li kupující o informace o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace dle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. 9. Doručování 9.1 Veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb dle volby odesílatele, není-li v těchto obchodních podmínkách výslovně stanoveno jinak. 9.2 Kupujícímu je doručováno zásadně na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce, resp. na adresu elektronické pošty uvedenou v dotazu ke zboží. 8/9

9 10. Závěrečná ustanovení 10.1 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování Pokud vztah související s užíváním internetového obchodu nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak se daný vztah řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů V situacích neupravených těmito obchodními podmínkami se vztah kupujícího a prodávajícího řídí právním řádem České republiky, především pak příslušnými ustanoveními občanského zákoníku Užití pojmů objednávka či internetový obchod v těchto obchodních podmínkách mají stejný význam jako užití pojmů rezervace, rezervovat, produkty či online katalog v internetovém obchodě a/nebo při použití prostředků komunikace na dálku (elektronické pošty) Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky internetového obchodu a/nebo v důsledku užití webové stránky internetového obchodu kupujícím anebo třetí osobou v rozporu s jejím určením Kupující přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto obchodních podmínek částečně nebo úplně neplatné nebo neúčinné, není tím dotčena platnost či účinnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek. Obsahují-li tyto obchodní podmínky ujednání, jež jsou zakázaná, nebo odchylují-li se ujednání těchto obchodních podmínek od zákonných ustanovení na ochranu kupujícího (spotřebitele), od nichž se nelze odchýlit, pak se k těmto ujednáním nepřihlíží. Místo neplatného nebo neúčinného ustanovení platí za dohodnuté takové ustanovení, jehož smysl se neplatnému či neúčinnému ustanovení těchto obchodních podmínek co nejvíce přibližuje Změny či doplnění kupní smlouvy anebo těchto obchodních podmínek vyžadují písemnou formu, resp. textovou podobu Aktuální znění obchodních podmínek, jakož i předchozí znění obchodních podmínek jsou uveřejněna v internetovém obchodě a zároveň jsou dostupná jak v sídle prodávajícího, tak i v provozovnách prodávajícího Kupní smlouva (tj. objednávka a potvrzení objednávky) včetně obchodních podmínek je uchovávána prodávajícím v elektronické podobě, a to maximálně po dobu 10 let. Kupní smlouva není přístupná. Na vyžádání kupujícího umožní prodávající kupujícímu přístup ke kupní smlouvě Prodávající používá pro ochranu osobních údajů kupujících, včetně kupních smluv, aktuální technická opatření odpovídající aktuálně používaným obvyklým technickým systémům a zabezpečením. Kupující je oprávněn kdykoli požádat prodávajícího o sdělení aktuálně používaných technických opatření. Prodávající kupujícímu sdělí informace o aktuálně používaných technických opatřeních v rozsahu dostatečném pro řádnou informovanost kupujícího o ochraně a zabezpečení osobních údajů a zároveň v rozsahu neohrožujícím ochranu a zabezpečení osobních údajů kupujících a/nebo obchodní tajemství a jiné důvěrné informace prodávajícího Kontaktní údaje prodávajícího jsou následující: Adresa pro doručování: Intersport ČR s.r.o. Na Strži 1702/ Praha 4 Adresa elektronické Telefon: Přílohu těchto obchodních podmínek tvoří Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy Tyto obchodní podmínky jsou účinné od /9

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SVP Invest s.r.o. se sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3, Žižkov, 130 00 identifikační číslo: 24687774 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti FESH s.r.o. se sídlem Bryksova 763/46, Praha 9 IČO: 02319829 DIČ: CZ02319829 pro prodej zboží a služeb prostřednictvím internetové adresy www.fengshuiacademy.cz a

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky obchodní společnosti Tilab Invest s.r.o. se sídlem Vnitřní 439/4, 602 00, Brno identifikační číslo: 027 97 526 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle

Více

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. OBCHODNÍ PODMÍNKY CzechBeast Gym Opava s.r.o. se sídlem : Nákladní 2420/47, Předměstí, 746 01 Opava identifikační číslo: 037 58 290 Spisová značka: C 61275 vedená u Krajského soudu v Ostravě Předmět podnikání:

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti, IČ:41293036, se sídlem Holušiská 2221/3, 148 00 Praha 4 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 204599 pro prodej

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě WWW.TMV.CZ provozovaného společností Tiskárna MV, p.o. od 01.01. 2015. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva

Více

NÁKUPNÍ ŘÁD ELEKTRONICKÉHO OBCHODU SPOLEČNOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S.

NÁKUPNÍ ŘÁD ELEKTRONICKÉHO OBCHODU SPOLEČNOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. NÁKUPNÍ ŘÁD ELEKTRONICKÉHO OBCHODU SPOLEČNOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tento nákupní řád (dále jen nákupní řád ) společnosti O2 Czech Republic a.s. se sídlem Praha 4, Michle, Za

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GIC, s.r.o. se sídlem Kratochvílova 1107, 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 250 45 687 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka

Více

Cheb VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ SLUŽEB ONLINE. Obchodní společnosti: studio nirvana

Cheb VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ SLUŽEB ONLINE. Obchodní společnosti: studio nirvana studio nirvana Cheb VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ SLUŽEB ONLINE Obchodní společnosti: studio nirvana Se sídlem: Karla Čapka 742, Sokolov, 35601 identifikační číslo: 45410810 Provozovna: ul. Přátelství

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Win-i-door, s.r.o. se sídlem Bílenecké náměstí 13/9, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8 identifikační číslo: 29138795 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY Aleny Grimmichové, bytem a místem podnikání Na Hlinkách 102, Husinec-Řež, 250 68 identifikační číslo: 12267716 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. fyzické osoby. Mgr. Ivo Sedláček

OBCHODNÍ PODMÍNKY. fyzické osoby. Mgr. Ivo Sedláček OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Mgr. Ivo Sedláček se sídlem Jasná 12, 466 06 Jablonec nad Nisou, identifikační číslo: 681 58 521, daňové identifikační číslo: CZ6208081803 pro prodej zboží prostřednictvím

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik OBCHODNÍ PODMÍNKY Dominika Svorcik pro poskytování služeb poradenství a zpracování CV prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.8careers.eu (česká verze: http://8careers.eu/cz/)

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatel internetového obchodu: Lukáš Krajcar sídlo: Dřevařská 851/4, 602 00 Brno IČ: 70471576 DIČ: 8408015858 Prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodu Minority Records. Pod kostelem 385/2, 162 00 Praha 6 - Střešovice

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodu Minority Records. Pod kostelem 385/2, 162 00 Praha 6 - Střešovice OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodu Minority Records Pod kostelem 385/2, 162 00 Praha 6 - Střešovice pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.minorityrecords.com 1. Úvodní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY živnostníka Ing. Tomáše Dolejšího se sídlem Veselý Žďár 211, 580 01 Havlíčkův Brod identifikační číslo: 71902279 zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném v Městském úřadě v Havlíčkově

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti. aquadormio GmbH. Leonard-Bernstein-Strasse 8/2/3109 A-1220 Wien, Österreich

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti. aquadormio GmbH. Leonard-Bernstein-Strasse 8/2/3109 A-1220 Wien, Österreich OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti aquadormio GmbH Leonard-Bernstein-Strasse 8/2/3109 A-1220 Wien, Österreich Tel.: +43 (1) 93087-30-32 Fax.: +43 (1) 93087-30-33, office@sileo-welle.com 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

Obchodní podmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní podmínky obchodní společnosti Martin Lebeda se sídlem Čeplova 831, Čáslav, IČ 76621804 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.rematig.cz ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Výstaviště Flora Olomouc, a.s. se sídlem Wolkerova 17, 771 11 Olomouc. identifikační číslo: IČ: 25848526

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Výstaviště Flora Olomouc, a.s. se sídlem Wolkerova 17, 771 11 Olomouc. identifikační číslo: IČ: 25848526 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Výstaviště Flora Olomouc, a.s. se sídlem Wolkerova 17, 771 11 Olomouc identifikační číslo: IČ: 25848526 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TRAVEL BUSINESS, s.r.o se sídlem náměstí 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5 identifikační číslo: 03288315, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

Obchodní podmínky a Reklamační řád

Obchodní podmínky a Reklamační řád Obchodní podmínky a Reklamační řád Společnost 1) Identifikace provozovatele prodejního místa: 4stones, s.r.o. provozovatel webu Poradci-sobě.cz Ke Školce 1319F 252 19 Rudná IČ:29002303 DIČ: CZ-29002303

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti. TITAN-MULTIPLAST s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti. TITAN-MULTIPLAST s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti se sídlem Jablonecká 1379, Smržovka, 468 51, IČO 25022229 zapsané v OR vedeným KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12444 pro prodej zboží prostřednictvím on-line

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.3. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.3. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. OBCHODNÍ PODMÍNKY Fyzické osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění nezapsané v OR: Ing. Šárka Ullrichová se sídlem Uralská 889/4, 460 07 Liberec III-Jeřáb identifikační číslo: 04335961 pro

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

OBCHODNÍ PODMÍNKY 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Pártystany-Jičín s.r.o. se sídlem Hrušňová 1201, 50601 Jičín identifikační číslo: 034 40 818 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706

OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706 OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky firmy Ing. Vladimír Filip, se sídlem 602 00 Brno,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti RT TORAX s.r.o. se sídlem Rudná 100, č.p. 2378, 700 30 Ostrava Zábřeh identifikační číslo: 603 19 305 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě,

Více

! Informace poskytované před uzavřením smlouvy

! Informace poskytované před uzavřením smlouvy ! Informace poskytované před uzavřením smlouvy, IČO: 27115411, se sídlem Milady Horákové 2774, Kladno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl.č. 97385, tel tel+420 776

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti ProAš z.s. se sídlem Palackého 2424/2, Aš 352 01 identifikační číslo: 22708294 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TechnoBank, s.r.o. se sídlem Dolina 69/15, Praha 6 Lysolaje, Česká republika identifikační číslo: 26 500 213

OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TechnoBank, s.r.o. se sídlem Dolina 69/15, Praha 6 Lysolaje, Česká republika identifikační číslo: 26 500 213 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TechnoBank, s.r.o. se sídlem Dolina 69/15, Praha 6 Lysolaje, Česká republika identifikační číslo: 26 500 213 zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,

Více

obchodní společnosti Cukrárna Snídejte šampaňské, s.r.o

obchodní společnosti Cukrárna Snídejte šampaňské, s.r.o OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Cukrárna Snídejte šampaňské, s.r.o se sídlem Praha 4, Modřany, Andělova 868/18, PSČ 143 00 identifikační číslo: 290 46 661 společnost zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Obchodní podmínky 2014

Obchodní podmínky 2014 Obchodní podmínky 2014 Základní ustanovení Tyto Obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost PEKSPORT s.r.o. IČ 45797056, DIČ CZ45797056 se

Více

2.1. Webové rozhraní obchodu umožňuje kupujícímu provádět objednávání zboží bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.1. Webové rozhraní obchodu umožňuje kupujícímu provádět objednávání zboží bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Pavel interiéry s.r.o. se sídlem Josefa Drahoráda 257, Pchery 27308 identifikační číslo: 27244792 DIČ: CZ 27244792 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Společnosti PLEAS a.s. se sídlem Havířská 144, 581 27 Havlíčkův Brod. identifikační číslo: 60916265

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Společnosti PLEAS a.s. se sídlem Havířská 144, 581 27 Havlíčkův Brod. identifikační číslo: 60916265 OBCHODNÍ PODMÍNKY Společnosti PLEAS a.s. se sídlem Havířská 144, 581 27 Havlíčkův Brod identifikační číslo: 60916265 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové

Více

Všeobecné obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky upřesňují smluvní vztah uzavřený prostřednictvím internetového obchodu www.steblanc.

Všeobecné obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky upřesňují smluvní vztah uzavřený prostřednictvím internetového obchodu www.steblanc. Všeobecné obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky upřesňují smluvní vztah uzavřený prostřednictvím internetového obchodu www.steblanc.cz a dále stanovují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Více

3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti KOVODRUZSTVO výrobní družstvo v Plzni se sídlem Na Roudné 433/43, 30100 Plzeň IČ: 00028908 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Plzni oddíl DrXXVI vložka 55 pro prodej

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Vydavatel Všeobecných obchodních podmínek 1.1. EXAC s.r.o. se sídlem Praha 5, Zbraslavská 27, PSČ 159 00, IČ: 455 38 140, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti EC PROFIT s.r.o. se sídlem Koldínova 1145/4, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČO: 24247413, zapsané

Více

Tyto podmínky upravují vztah mezi prodávajícím a kupujícím a upřesňují jejich práva a povinnosti.

Tyto podmínky upravují vztah mezi prodávajícím a kupujícím a upřesňují jejich práva a povinnosti. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Ogroup s.r.o., se sídlem Rokelská 50, Družec, 273 62. od 1.1. 2014. Tyto podmínky upravují vztah mezi prodávajícím

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti COTTA INVEST s.r.o. se sídlem Farského 1121/9, Holešovice, 170 00 Praha 7 identifikační číslo: 03137627 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti BORRO CZECH spol. s r.o. se sídlem Kaštanová 75, Brno 620 00 identifikační číslo: 255 458 33 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY živnostníka Dominika Škody se sídlem Za Kapličkou 1246, 54701 Náchod identifikační číslo: 74740181 zapsaného v registru živnostenského úřadu města Náchoda pro prodej zboží prostřednictvím

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY Společnosti Sežeň dárek s. r. o. Sežeň dárek s. r. o. IČ: 03124754 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY Společnosti Sežeň dárek s. r. o. Sežeň dárek s. r. o. IČ: 03124754 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY Společnosti Sežeň dárek s. r. o. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.sezendarek.cz Sežeň dárek s. r. o. IČ: 03124754 se sídlem Brno Ponava,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Ivo Kachel se sídlem 700 30 Zábřeh nad Odrou, V Hůrce 890/14 identifikační číslo: 73314226

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Ivo Kachel se sídlem 700 30 Zábřeh nad Odrou, V Hůrce 890/14 identifikační číslo: 73314226 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Ivo Kachel se sídlem 700 30 Zábřeh nad Odrou, V Hůrce 890/14 identifikační číslo: 73314226 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.pirueta.cz/obchod

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.pirueta.cz/obchod OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.pirueta.cz/obchod 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky )

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji,

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, OBCHODNÍ PODMÍNKY Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. se sídlem Vlašská 9/355 Praha 1, 118 40 Praha identifikační číslo: 68378114 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET OBCHODNÍ PODMÍNKY pro nákup a prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu Pod 7 kilo, umístěného na internetové adrese shop.pod7kilo.cz, stanovené provozovatelem, Ing. Štěpánem Trojánkem Pod 7 kilo, IČ

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Flare trade s.r.o. se sídlem Koperníkova 2409/3, 615 00 Brno identifikační číslo: 02266466 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,

Více

Obchodní podmínky Biomee, s.r.o Úvodní ustanovení Biomee, s.r.o Uzavření kupní smlouvy

Obchodní podmínky Biomee, s.r.o Úvodní ustanovení Biomee, s.r.o Uzavření kupní smlouvy Obchodní podmínky společnosti Biomee, s.r.o se sídlem v Klentnici 157, 692 01 Klentnice, IČ: 01867679, DIČ: CZ01867679, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁKLADNÍ ÚDAJE

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁKLADNÍ ÚDAJE OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁKLADNÍ ÚDAJE Provozovatel: Mgr. Štěpán Hajžin, Sídlo: Stradov 110, 403 39 Chlumec, Kontaktní adresa: Stradov 110, 403 39 Chlumec, IČ: 72659475, DIČ: neplátce DPH, Kontaktní osoba: Monika

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti ARC-H a.s. se sídlem Doudlevecká 417/17, PSČ 301 00 Plzeň identifikační číslo: 25246364 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti KOMEXTHERM Praha, spol. s r.o., IČ: 41188896, se sídlem Augustova 236/1, 163 00 Praha 6 Řepy, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Iswari Superfood, s.r.o. se sídlem: Jeronýmova 420/23, 397 01 Písek identifikační číslo: 24768073 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti BODY CENTRUM, s.r.o. se sídlem Nebovidy 165, PSČ 664 48 identifikační číslo 26215420 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka

Více

Obchodní podmínky. obchodní společnosti. SOLOFORM spol. s.r.o. se sídlem Kunice 163, PSČ 251 63. identifikační číslo: 453 11 447

Obchodní podmínky. obchodní společnosti. SOLOFORM spol. s.r.o. se sídlem Kunice 163, PSČ 251 63. identifikační číslo: 453 11 447 Obchodní podmínky obchodní společnosti SOLOFORM spol. s.r.o. se sídlem Kunice 163, PSČ 251 63 identifikační číslo: 453 11 447 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.4. Smlouva, včetně Obchodních podmínek a případných změn či dodatků, je uzavírána v českém jazyce.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.4. Smlouva, včetně Obchodních podmínek a případných změn či dodatků, je uzavírána v českém jazyce. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti CREOLAN s.r.o. se sídlem Žatec, Volyňských Čechů 837, PSČ 43801 identifikační číslo: 25430386 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TEB Český Těšín s.r.o. se sídlem Potoční 354/11 identifikační číslo: 27795225 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Ostravě, oddíl C, vložka 29904 pro prodej zboží

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.kralher.cz ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.kralher.cz ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.kralher.cz ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) podnikatele

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY Nela Kubasová se sídlem: Tvardkova 703, Ústí nad Orlicí, 56201 identifikační číslo: 76423247 OBCHODNÍ PODMÍNKY Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 9. 11. 2009 vydaným Městským úřadem Ústí

Více

Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY. Společnosti s ručením omezeným: VITIS spol. s r. o., se sídlem Strážnice Masarykova 1698, 696 62

Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY. Společnosti s ručením omezeným: VITIS spol. s r. o., se sídlem Strážnice Masarykova 1698, 696 62 Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY Společnosti s ručením omezeným: VITIS spol. s r. o., se sídlem Strážnice Masarykova 1698, 696 62 identifikační číslo: 63493900 daňové identifikační číslo: CZ63493900

Více

Obchodní podmínky Arkline s.r.o. www.iceice.cz

Obchodní podmínky Arkline s.r.o. www.iceice.cz Obchodní podmínky obchodní společnosti Arkline s.r.o., se sídlem: třída Kpt. Jaroše 3, 602 00 Brno, identifikační číslo: 29317533, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,

Více

GRIFF pro kočky T: 737 859 839, 604 839 566 E: griffprokocky@gmail.com. www.griffprokocky.cz. Charkovská 20, 101 00, Praha 10

GRIFF pro kočky T: 737 859 839, 604 839 566 E: griffprokocky@gmail.com. www.griffprokocky.cz. Charkovská 20, 101 00, Praha 10 GRIFF pro kočky T: 737 859 839, 604 839 566 E: griffprokocky@gmail.com www.griffprokocky.cz Charkovská 20, 101 00, Praha 10 IČ: 76104826, DIČ: CZ7951171767 OBCHODNÍ PODMÍNKY Eva Vlčková GRIFF pro kočky

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti KM IMPORT s.r.o. se sídlem Praha 10, Pražská 1279/18, PSČ 102 00 identifikační číslo: 25690302 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní společnosti MyEOS, s.r.o. se sídlem Renoirova 649/10, 152 00 Praha 5 Hlubočepy identifikační číslo: 032 43 435 (zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 Obchodní podmínky Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu na internetové adrese www.rybarskepotrebylabe.cz. 1. PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://eshop.proman.cz 1.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://eshop.proman.cz 1. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti PROMAN s.r.o. se sídlem Za Pivovarem 830, 537 01 Chrudim identifikační číslo: 62028774 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl

Více

Obchodní podmínky. 1.2. Prodávající je výhradním prodejcem Fan věcí HC Energie Karlovy Vary.

Obchodní podmínky. 1.2. Prodávající je výhradním prodejcem Fan věcí HC Energie Karlovy Vary. Obchodní podmínky obchodní společnosti ALL SPORTS a.s. se sídlem Praha 9, Poděbradská 541/29, PSČ 19000 IČ: 267 70 164 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7963

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Plast partner spol. s r.o. se sídlem Havlíčkova 170, 533 04 Sezemice identifikační číslo: 48153541 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti BAGOBAGO, spol. s r.o. se sídlem Sudoměřice 547, 69666 Sudoměřice nad Moravou identifikační číslo: 12212890 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Nikola Skondrojani Mandaly Nikola IČ: 88 89 32 60 se sídlem Českolipská 386/15, Praha 9, 190 00

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Nikola Skondrojani Mandaly Nikola IČ: 88 89 32 60 se sídlem Českolipská 386/15, Praha 9, 190 00 OBCHODNÍ PODMÍNKY Nikola Skondrojani Mandaly Nikola IČ: 88 89 32 60 se sídlem Českolipská 386/15, Praha 9, 190 00 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY (verze 1.502)

OBCHODNÍ PODMÍNKY (verze 1.502) Kontakt OBCHODNÍ PODMÍNKY (verze 1.502) provozovatele internetového obchodu Šleháme.cz: Silvie Černá se sídlem 9. května 24/22, 250 92 Šestajovice IČ: 651 000 85 DIČ: CZ7659042589 zapsané v živnostenském

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

eshop MotorSport revue

eshop MotorSport revue eshop MotorSport revue OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Sport Management Think Tank, s.r.o. se sídlem Rečkova 1652/4, 130 00 Praha 3 identifikační číslo: 24748293 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.kovopolotovary.cz

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.kovopolotovary.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.kovopolotovary.cz 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky )

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ČÁST A - SPOTŘEBITEL

OBCHODNÍ PODMÍNKY ČÁST A - SPOTŘEBITEL OBCHODNÍ PODMÍNKY ČÁST A - SPOTŘEBITEL 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti WELT SERVIS spol. s r.o., se sídlem Třebovická 5046 / 59, 722

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti AEC ELEKTROTECHNIKA, spol. s r.o. se sídlem Praha 4, Na Rovinách 6/390, PSČ 142 00 identifikační číslo: 61774812 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 1/8

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 1/8 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti ANWE s.r.o. se sídlem Příční 9, Šlapanice 664 51 identifikační číslo: 283 24 633 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v Brně oddíl C, vložka 61288 pro

Více

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Trefa vojenský prodej od 1.1. 2014.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Trefa vojenský prodej od 1.1. 2014. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Trefa vojenský prodej od 1.1. 2014. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) e- shopu nesmekyplus.cz provozovaného paní Jitkou Masnou, IČ 65360818,

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky společnosti ČISTĚ CZ s.r.o. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností ČISTĚ CZ s.r.o. od 1.1. 201.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. vložka C (dále jen prodávající ) upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012

OBCHODNÍ PODMÍNKY. vložka C (dále jen prodávající ) upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Zdravotnické prodejny Eliška s.r.o. se sídlem Husinec, Řež 47, okres Praha-východ, PSČ 250 68 identifikační číslo: 26694441 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. provozovanou Martinem Zajíčkem. se sídlem Bekova 301 Hradec Králové 503 01

OBCHODNÍ PODMÍNKY. provozovanou Martinem Zajíčkem. se sídlem Bekova 301 Hradec Králové 503 01 OBCHODNÍ PODMÍNKY pro internetovou stránku www.spravnejprotein.cz provozovanou Martinem Zajíčkem se sídlem Bekova 301 Hradec Králové 503 01 identifikační číslo: 03935256 zapsaného v živnostenském rejstříku

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY VYTVORTE ˇ SI SVÉ VLASTNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY VYTVORTE ˇ SI SVÉ VLASTNÍ KARTY Obchodní podmínky, str. 1/5 Obchodní podmínky obchodní společnosti Hrací karty, s. r. o. se sídlem Huťská 1788/16, Praha 4 Záběhlice, 141 00 identifikační číslo: 26977729 zapsané v obchodním rejstříku

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Vlkos-družstvo invalidů se sídlem Katovická 175, 38601 Strakonice identifikační číslo: 26040875

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Vlkos-družstvo invalidů se sídlem Katovická 175, 38601 Strakonice identifikační číslo: 26040875 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Vlkos-družstvo invalidů se sídlem Katovická 175, 38601 Strakonice identifikační číslo: 26040875 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského sudu v Českých Budějovicích,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Wawel s.r.o. se sídlem areál Svit, bud.64, 760 01 ZLÍN. identifikační číslo: 26222043

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Wawel s.r.o. se sídlem areál Svit, bud.64, 760 01 ZLÍN. identifikační číslo: 26222043 obchodní společnosti Wawel s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY se sídlem areál Svit, bud.64, 760 01 ZLÍN identifikační číslo: 26222043 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SAFRIEN MODE, s.r.o., se sídlem Revoluční 925/23, 466 01 Jablonec nad Nisou, identifikační číslo: 25037609, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

3. SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

3. SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Fortis-DB, spol. s r.o. se sídlem Úněšovská 2205/17, Plzeň, 323 00, Česká republika, IČ 62586289, DIČ CZ62586289, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Freezone czech s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Freezone czech s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti Freezone czech s.r.o. 1. Účelem těchto všeobecných obchodních podmínek je zejména bližší úprava, vymezení a upřesnění smluvního vztahu mezi obchodní společností

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Renata Skuciusová se sídlem Havanská 20, Praha 7, 170 00 identifikační číslo: CZ 03137082 zapsané v živnostenském rejstříku provozující prodej prostřednictvím on-line obchodu umístěného

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti CONSTRUCT A&D, a.s. se sídlem Františkov 220, 594 01 Velké Meziříčí identifikační číslo: 26233177

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti CONSTRUCT A&D, a.s. se sídlem Františkov 220, 594 01 Velké Meziříčí identifikační číslo: 26233177 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti CONSTRUCT A&D, a.s. se sídlem Františkov 220, 594 01 Velké Meziříčí identifikační číslo: 26233177 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,

Více

Společnost. Úvodní ustanovení. Uzavření kupní smlouvy. MAGSY, s.r.o. Prštné 523 760 01 Zlín. Česká republika IČO: 26230224

Společnost. Úvodní ustanovení. Uzavření kupní smlouvy. MAGSY, s.r.o. Prštné 523 760 01 Zlín. Česká republika IČO: 26230224 Společnost MAGSY, s.r.o. Prštné 523 760 01 Zlín Česká republika IČO: 26230224 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 38124 Obchodní podmínky jsou platné do doby

Více