Hejčínské OKO BŘEZEN Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hejčínské OKO BŘEZEN 2015. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně"

Transkript

1 Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně BŘEZEN 2015 Reliéf z náhrobku arcibiskupa Prečana (krypta hejčínského kostela)

2 Úvodní slovo Svatá Terezie z Avily, jejíž 500. výročí narození připadá na letošní 28. březen, říkávala: Kláštery mají tento zvláštní rys: jestliže dobro, jež tam vládne, není pečlivě chráněno, brzo upadne, zatímco zlo, jestliže se tam dostane, lze vypudit jen velmi obtížně. V krátké době se z toho vyvine zvyk a tak se stane samozřejmostí jakákoliv nedbalost. Myslím si, že by to šlo vztáhnout na jakoukoliv domácnost, život v rodině i jednotlivce. Je třeba dobro pečlivě střežit a zároveň si dávat pozor, aby se nenápadně nevetřelo do našeho života zlo, které se pak těžko odstraní. I dobrý zvyk vejít do své komůrky a modlit se k svému Otci ve skrytosti se může vytratit. Jednou člověk zapomene, podruhé nemá sílu, potřetí je v časovém stresu, počtvrté usne, popáté po něm druzí něco chtějí, pošesté je něco neodkladného, posedmé se necítí dobře, poosmé jen vyrušen telefonem, podeváté dětmi... Až nakonec omezí svůj čas s Bohem jen na čas v kostele při mši svaté. Zvykne si na to, že s Bohem vlastně moc není. Ze zvyku modlit se stal se zvyk nemodlit se. A ani mu to nevadí. Podobně si člověk může odvyknout zajímat se o druhé a zvyknout si žít sám uprostřed lidí a rodiny. Vezměme postní dobu jako příležitost, kterou nám Bůh dává, abychom se podívali na své obyčeje a zvyklosti doma, v práci a reflektovali je před Bohem a rozlišili, které jsou chvályhodnými zvyky, které stojí za to si udržet, chránit a rozvíjet a které jsou naopak zlozvyky a neřády, s nimiž je třeba bojovat a odstraňovat je. Přeji Vám všem skutečný požehnaný čas doby postní! P. Marian 2

3 Pozdrav farníkům V rámci Roku zasvěceného života pokračujeme v sérii pozdravů kněží, kteří v naší farnosti v minulosti působili. Tentokrát čtenáře pozdravil P. Serafim Jan Smejkal. Milí farníci Hejčína, Horky a Křelova, zdravím Vás z Kostelního Vydří a přeji požehnanou dobu postní. Na popud Daniela Dehnera chci napsat pár slov o svém životě za poslední roky a také se podělit o jedno malé zamyšlení, které mě oslovilo z textů sv. Terezie z Avily. Od srpna 2003, kdy jsem odešel z Hejčína, jsem byl tři roky v našem domě a farnosti v Praze-Liboci. Nyní jsem devátým rokem v Kostelním Vydří. Vrátil jsem se tak do svých dřívějších farností Český Rudolec a Matějovec. Do listopadu 2013 jsem se staral o terciářská společenství v Kostelním Vydří, Velkém Meziříčí a Českých Budějovicích, dával duchovní obnovy a exercicie a věnoval se duchovnímu doprovázení laiků a zasvěcených osob. Při této pastorační službě jsem měl na starosti ekonomiku řádu a stavební projekty v Kostelním Vydří. Od listopadu 2013 jsem pověřen také službou v našem nakladatelství, kvůli 3

4 níž jsem byl nucen omezit mnohé pastorační aktivity. S radostí vyhlížím nadcházející měsíce, kdy se k této službě budu moci opět vrátit... :-) * * * Dobro, jež získává ten, kdo se cvičí v modlitbě, popsalo již mnoho svatých a dobrých autorů. Mám na mysli dobro vnitřní modlitby. Mohu se vyslovit na základě své zkušenosti: tedy ať ten, kdo s touto modlitbou začal, ji neopouští navzdory špatnostem, kterých by se dopouštěl. Vždyť její pomocí se dá vrátit k nápravě, bez ní by to bylo mnohem těžší. A kdo s ní dosud nezačal, toho osobně pro lásku Páně prosím, aby se nezbavoval takového dobra. Zde se není čeho obávat, nýbrž je po čem toužit. Neboť vnitřní modlitba není, podle mého názoru, nic jiného než vztah přátelství, časté přebývání o samotě s tím, od něhož víme, že nás miluje. (Ž 8,5) Na tento text jsem narazil při modlitbě novény ke sv. Terezii z Avily (Karmelitánské nakladatelství 2015) před několika týdny. Nepřipadám si jako dokonalý člověk, na své špatnosti narážím častěji než na cokoliv, co by se dalo nazvat ctností. Proto jsou mi Tereziina slova velikým povzbuzením a zdrojem obnovení naděje pro můj život. Bůh Vás provázej! P. Serafim Jan Smejkal, O.Carm. O vnitřní modlitbě s Terezií z Avily Neokrádejte se o takové dobro! Mnoho svatých a dobrých spisovatelů hovořilo o velkém dobru, které člověk získá z pravidelné modlitby, mám na mysli vnitř- 4

5 ní modlitbu.... (Já) mohu mluvit jen o tom, co znám ze zkušenosti: a to, kdo začal pěstovat modlitbu, ať na to nikdy ani nepomyslí zanechat ji, i když se stane, že upadne do hříchu. Pomocí modlitby bude moci brzo povstat, bez ní však to bude velmi obtížné. Ať se nedá pokoušet ďáblem, aby ji zanechal z pokory, jak jsem to učinila já, a ať se přesvědčí, že Boží slovo se nemůže mýlit. Je-li naše lítost upřímná a umíníme-li si, že Ho už nebudeme urážet, zahrne nás milostmi jako předtím a mnohdy i většími, jestliže si to zasluhuje upřímnost pokání. A co se týká těch, kteří ještě nezačali, pro lásku Boží je zapřísahám, aby se neokrádali o takové dobro. Zde se není čeho obávat, naopak všechno je žádoucí. I kdyby nedělali pokroky, ani se nesnažili být tak dokonalí, aby zasluhovali přízně a útěchy, jež Bůh vyhrazuje druhým, vždy by získali to, že se naučí kráčet do nebe; a vytrvají-li v tomto svatém cvičení, pak mám velkou důvěru v milosrdenství Boha, kterého dosud nikdo nadarmo nepřijal za přítele, neboť vnitřní modlitba pro mne není nic jiného než důvěrný vztah přátelství, častý rozhovor»mezi čtyřma očima«s Tím, od něhož víme, že nás miluje. Vy mi však namítnete, že Ho ještě dost nemilujete. Ano, protože je nutné, aby byly stejné podmínky, má-li být přátelství trvalé a láska ryzí; kdežto my víme, že máme plno chyb, že jsme nevděční a smyslní, zatímco náš Pán nemůže mít žádnou chybu. Proto Ho nedokážeme milovat, jak si zasluhuje. Uvážíte-li ovšem, jak je vám prospěšné mít Ho za přítele a jak vás miluje, snesete i ono trýznivé vědomí, že máte být dlouho s někým, před nímž pociťujete, že je tak nebetyčně jiný. (Život 8,5) 5

6 Máme si připomínat lásku navzdory vlastní ubohosti Při přemýšlení o Kristu si máme připomínat lásku, jakou nám projevil, když nám udělil tolik milostí a vroucí lásku k svému Otci, který nám v Něm ráčil dát důkaz takové něžnosti. Láska volá po lásce: navzdory vlastní ubohosti, a že jsme teprve na počátku, nikdy neopomíjejme rozjímat o této pravdě a rozohňovat svou lásku. Kdyby nám Bůh udělil milost, že nám zažehne v srdci tento oheň, pak by se vše stalo snadné a mohli bychom se zakrátko pustit do díla bez jakékoliv námahy. Pro lásku, kterou nám přinesl, a pro svého slavného Syna, který z lásky k nám tolik vytrpěl, kéž nám jeho velebnost dá tento oheň, kterého máme tolik zapotřebí. Amen. Nechápu, proč celý svět neběží ke Tvým nohám! 6 (Život 22,14) Jak to snášíš, Pane, když Ti někdo dovolí, abys mu stál nablízku! Jakým jsi mu dobrým přítelem! Jakou přízní ho zahrnuješ, s jakou trpělivostí snášíš jeho vnitřní stav a vyčkáváš, dokud se nepřipodobní Tvému! Zaznamenáváš každý okamžik, který využil k tomu, aby Tě miloval, a za jedinou chvíli lítosti zapomínáš na urážky, kterými Tě zahrnul. Toto vím z vlastní zkušenosti a nechápu, můj Stvořiteli, proč celý svět neběží ke Tvým nohám, aby s Tebou navá-

7 zal toto úchvatné přátelství. Kdyby se k tobě přiblížili, stali by se dobrými i špatní lidé, totiž ti, kteří nemají nic z Tvého ducha, jen kdyby Ti dovolili být s nimi pár hodin denně, přestože jejich duch je zmítán tisíci starostmi a světskými myšlenkami jako můj. (Život 8,6) Z Národní eucharistický kongres Březen: Eucharistie a solidarita Bratři a sestry! Vrcholem našeho křesťanského života je setkaní se živým Bohem při mši svaté v Božím slově a v eucharistii, ve které se nám dává za pokrm. Tím, že se sytíme jeho Tělem a Krví, vytváříme společenství; z anonymního davu se stává zcela konkrétní duchovní rodina. Ne nadarmo se říká, že eucharistie je svátostí společenství. A tak si hned v úvodu musím naprosto vážně položit otázku: jak prožívám eucharistii já? Anonymně v koutku svého JÁ, anebo jako chvíli opravdového společenství s Pánem a také spolu s mnoha bratřími a sestrami, kteří jsou u téhož stolu? Jak vypadá moje slavení eucharistie? V eucharistii se totiž Kristus spojuje nejen se mnou, ale i s tím, kdo žije po mém boku, tedy s mým bližním, takže všichni tvoříme jedno tělo, jednotu. Papež Benedikt XVI. v jedné ze svých katechezí kdysi řekl, že bez solidarity s druhými dochází v jistém smyslu ke zneužití eucharistie. Možná nám k lepšímu pochopeni pomohou dva příklady. 7

8 Ze života svatého Martina de Porres víme, že celé noci prodléval v adoraci před Nejsvětější svátostí. Přes den pak s láskou pečoval o nemocné a nuzné. Pravě k nim měl jako mulat (matka byla Afroameričanka, otec Španěl) velmi blízko. Jeho setkaní s Pánem, který se na kříži obětoval za každého z nás a který nás Chlebem života spojuje vjedno, se zcela konkrétně proměňovalo na službu trpícím, slabým a opomíjeným. Současnému světu je ještě bližší postava blahoslavené Matky Terezy z Kalkaty. Když měla někde ve světě otevřít novy dům pro umírající, zajímala se nejprve o to, aby tam bylo místo pro svatostánek. Věděla totiž, že jen odtud pramení síla pro tak náročnou službu milosrdné lásky. Ostatně ten, kdo dokáže najít cestu ke Kristu ve svatostánku, najde ji i k lidem umírajícím a strádajícím. A jednou pak uslyší Soudce národů, jak říká: Měl jsem hlad, a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a dali jste mi napít; byl jsem na cestě, a ujali jste se mě, byl jsem nahý, a oblékli jste mě; byl jsem nemocen a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste ke mně. (Mt 25,35 36) V souvislosti s blížícím se Národním eucharistickým kongresem je třeba si přiznat, že slavení eucharistie není obřadem, ale události, při níž se stáváme Kristovým tělem. Bylo by asi velmi málo dostát povinnosti zúčastnit se nedělní mše bez lásky a solidarity s bližními. Pokud chceme, aby naše křesťanství bylo přesvědčivé a pravdivé, nestačí jen mluvit o tom, jak je důležité chodit pravidelně do kostela a ke svatostem. Svět čeká na naše svědectví. Dovolím si tvrdit, že u některých věřících převažuje spíše individualistický, pietistický přístup k eucharistii, a jen málokoho v danou chvíli napadne, že přistoupení ke svatému přijímaní je také výrazem jeho příslušnosti k společenství církve, že je součástí tajemného Kristova Těla, které je tvořeno stejnými lidmi, jako je on sám. Přesto bez váhaní oddělujeme Krista- 8

9 -Hlavu od jeho Těla; chtěli bychom komunikovat s Hlavou, ale už nikoli s Tělem. To potom vede k onomu formálnímu přístupu k eucharistii, a náš život ne vždycky odpovídá tomu, co věříme a vyznáváme. Podobný problém řešili ostatně už první křesťané. Proto je apoštolové Pavel i Jakub vybízeli ke skutkům plynoucím z víry. Na ně pak navázali někteří církevní otcové. Třeba svatý Ambrož kritizoval boháče, kteří si plnili své náboženské povinnosti chozením do kostela, ale chudé ve svém okolí přehlíželi: Vy, kteří jste bohatí, slyšíte, co Pan Bůh říká? Jak potom chodíte do kostela, abyste od chudých brali a ne jim dávali? (Jan Pavel II., Dies Domini, 71) Svatý Jan Zlatoústý není o nic méně náročný: Chcete uctít tělo Kristovo? Nepřehlížejte ho, když je nahý. Nevzdávejte mu čest v chrámě v hedvábí jen proto, abyste na něj pak nedbali venku, kde strádá v nahotě a zimě. Ten, který říká»toto je mé tělo«, je týž, kdo říká»viděli jste mě hladového a nedali mi jist«a»cokoli jste učinili nejmenšímu z těchto mých bratří, mně jste učinili«... K čemu je dobré, když je eucharisticky stůl přeplněn zlatými poháry, když on umírá hlady. Začněte tím, že nasytíte jeho hlad, a s tím, co zbude, můžete oltář ozdobit stejně dobře. (tamtéž) Taky se vám zdá, že se za těch 2000 let jen málo změnilo? Přitom eucharistie je školou lásky a solidarity. Ten, kdo se živí Kristovým Tělem, nemůže zůstat lhostejný vůči těm, kterým se nedostává každodenního chleba. Církev se nejen modlí: Chléb náš vezdejší dej nám dnes, ale podle Ježíšova příkladu se snaží všemi možnými způsoby rozmnožovat oněch pět chlebů a dvě ryby prostřednictvím různých iniciativ ať na úrovni farnosti či diecézí. Myslím, že rozjímat o eucharistii a solidaritě je zároveň výzvou růst v konkrétní pozornosti vůči našim bližním. Zajisté můžeme 9

10 říct, že když Panna Maria po andělově zvěstování počala ve svém lůně Ježíše, byla po dobu devíti měsíců živým svatostánkem. Kristus, Bůh, doslova naplnil její život. A plna milosti, plna Boha, jde na návštěvu k Alžbětě jistě proto, aby posloužila, aby se podělila o radost z Ježíše, který byl v ní. Něco podobného zakouší každý z nás ve svatém přijímaní. Jsme plni Boha, jsme také živým svatostánkem. Kam se však poděla radost z naší víry? Kam vyprchala ta Boží milost, když přece sám Bůh se stal pšeničným zrnem, aby byl zaset do naší země, do brázdy našich dějin, našich životů? Kde je úroda, na kterou nebeský Hospodář tolik čeká? Prosme o milost, aby nám eucharistie byla vždy podnětem ke každodennímu následování Pána, aby proměňovala naše srdce a učila nás dělit se se svými bližními o to, co máme a co jsme. Amen. Sestra Janina - misionářka (3 dokončení) Plameny svící nám mnohdy připomínají ty, kteří už odešli, připomenou i myšlenku na naši věčnost. Zdalipak se u jiných kultur vyskytuje problém existence duchů? Baobab to není žádná pohádka Všichni asi známe pohádkový příběh pro dospělé Malý princ od Antoina de Saint-Exupéry. Hrdina té knížky maluje baoba- 10

11 by. Když jsem tu uchvacující knížku o dorůstání k přátelství četla, nikdy jsem si nemyslela, že baobaby skutečně existují. Po příjezdu do Senegalu pro mě bylo velikým překvapením, když jsem se s tím majestátním stromem setkala už ne na obrázku, ale na polích černého kontinentu. Jak mi později došlo, baobab je symbolem Senegalu. Od neznámé dávné minulosti zaujímal baobab docela významnou roli ve víře jeho obyvatel. Ve vesnicích často stával na centrálním místě, nebo na náměstích, kde se scházelo městské obyvatelstvo sídlišť, hlavně to starší, při společném setkávání. Vyprávějí dokonce ještě i dnes že v baobabech sídlí duchové, protože v jejich nitru jsou pochována těla lidí z jedné kasty, která měla název griot. Její členové se věnovali hudbě. Zvali je na svatební oslavy, na noční tance zvané sabary apod. Grioti dovedli skvěle hrát např. na tam-tam, jeden z nejrozšířenějších nástrojů v Senegalu. Zpívali oslavné písně k uctění proslavených hrdinů zdejšího lidu, věnovali se historickým vyprávěním, malířství a dalším oborům. Velký údiv V našem sídle voršilek v Thiès stál na zahradě silný baobab, snad stoletý, jak vyprávěli obyvatelé z naší čtvrti. Ten baobab byl částí ohrazení našeho domu a zároveň se stýkal s cestou, která vedla do vesnice vzdálené 16 kilometrů. Cesta byla stále v provozu. V té době kolem 18. hodiny taxikáři odmítali 11

12 zákazníky a tvrdili, že v baobabu jsou duchové a oni nemohou jet kolem něho, protože se tam pohybují duchové. Jednoho dne se sestry z našeho společenství rozhodly, že strom skácejí, protože v těch místech má být vystavěn noviciát. Naši sousedé se o tomto plánu dozvěděli a důrazně nás varovali, že jestli baobab skácíme, všechny zemřeme, protože v něm sídlí duchové. Odpověděly jsme, že necháme sloužit mši svatou na ten úmysl a že doufáme, že budeme nadále žít. Náš majestátní baobab měl obrovský kmen s velikým otvorem v jisté výšce. Jak to máme zvládnout, povalit ho na zem? Poradili nám pozvat lidi z blízkosti Dakaru, zvané laube, kteří se věnovali kácení takových stromů. Po příjezdu na místo práce začali úlitbou, která měla duchy smířit. Práce trvala dlouho, protože kácení se provádělo sekerami, ne motorovou pilou. Když už baobab konečně ležel na zemi, lidé z naší čtvrti přibíhali a chtěli zjistit, zda tam duchové žijí. Místo duchů našli uprostřed stromu, teď úplně prázdného, sedm sov, které překvapené sledovaly, jaký bude 12

13 jejich další osud. Všechny sestry byly zdravé. Lidé říkali, že ty sestry jsou silné. Je třeba hned dodat silné Bohem. Setkání s neznámým srdcem Pamatuju si ještě ze školních lavic jednu básničku o černoušcích. Černoušek Bambo v Africe žije, má černou kůži, je to náš kamarád... Učila jsem se ten text a vůbec mě nenapadlo, že v budoucnosti poznám kulturu a zvyky afrického obyvatelstva v Senegalu. Náš skvělý papež svatý Jan Pavel II. říkával, že cestou církve je druhý člověk. Uvědomila jsem si, že ten člověk černé kůže je teď přede mnou tváří v tvář. Některé černé matky se domnívají, že my bílí, tubab jak nás ve svém jazyku nazývají, máme bílé srdce, zatímco Senegalci mají srdce černé. Znamená to, že nás s černým srdcem nikdy úplně nepochopíš. Ale... a právě to ale mění v jakémsi smyslu mou situaci. Jak jsem se přesvědčila později po 26 letech práce v té zemi, jediným jazykem, kterému v Senegalu všichni rozumějí, je vždycky láska! Anebo i na celém světě? Dovolím si tvrdit, že ano. V srdci každého člověka je zakódované být milován a milovat. A co říct o pokřtěném člověku, který má v srdci samotný oheň Ducha Svatého? Tak se snažme s důvěrou. Nejkrásnějším rysem národní povahy 13

14 Senegalců je teranga, čili pohostinnost. A copak to není podobné v Polsku nebo v Česku? Těší mě, že už nás pojí tolik dobra. Tím dobrem je sám Ježíš Kristus. Hned jsem naplněna radostí, že jsem odhalila jistotu. A co dál? Teď je mým úkolem být maličká a sledovat různé projevy té pohostinnosti. Zlaté srdce Přicházím do vesničky, kde bydlí jedna z mých studentek z koleje v Thiès. Vesnice je od hlavního města Dakaru vzdálená přesně 110 kilometrů. Dakar se podobá hlavním městům v Evropě, a tady na vesnici jsou domky postavené z hlíny, pokryté listím z palmy ronie, s mlatem uvnitř. Teď už tam ale jsou také domy z cihel. V domě jsem potkala otce rodiny. Ve svém slepeném domku mě přijímá s pohostinností Abraháma. Okamžitě dává nějaké peníze malému dítěti, aby v obchodě koupilo kolu z ledničky, protože slunce to přehání a ukazuje na teploměru, že umí hřát na 40 ºC. 14

15 Zatímco dobrý nápoj dostal nožičky, aby mohl přiběhnout do domu, pan hospodář mi nabízí výtažek z palmy ronie. Je to chutná bílá šťáva, sladká; pije se z malého kalebasu (nádobky vyrobené z plodu zvaného kalebas). Hovoříme s radostí o jeho dceři, o škole. Loučím se a odcházím. Už jsem byla pár metrů od domu, když za sebou náhle slyším volání: Sestro Janino! Čekám... Hospodář utíká a nese mi pár zabalených vajíček, vždyť host přijatý do domu přece nemůže odejít bez dárku! Chudoba toho pohostinného člověka s velikým černým srdcem ho přivedla k takovému gestu pohostinnosti. Pomyslela jsem si... jestlipak jsem teď od něj nedostala přímo ukázkovou lekci? Ti lidé tam daleko, s černou kůží, ale se zlatým srdcem, copak ti mi právě nemají co dát? Mně, která někdy opakuje veršíčky a ještě ničemu nerozumí? Dobře ti tak, je to výzva k pokoře. A pokora je pravda a důvěra v Pána bez hranic. sestra Janina Ołchawa OSU 15

16 INFORMACE Aktuální informace naleznete také na farních webových stránkách ZMĚNA BOHOSLUŽEB V HEJČÍNSKÉM KOSTELE: Pravidelná mše svatá nebude v sobotu 21. března (duchovní obnova farnosti na Svatém Hostýně). Tradiční adorace, které bývají v pátek po mši svaté do 21 hodin v kapli Panny Marie, jsou přes zimní období v místnosti nad sakristií. Společná modlitba křížové cesty je o postních nedělích v hejčínském kostele v 17:30 hodin, v Horce nad Moravou v 15 hodin. Pondělí 2. března je dnem 68. výročí úmrtí arcibiskupa Prečana. Proto v neděli 1. března po mši svaté v 7 a v 10 hodin bude umožněn přístup do krypty za účelem osobní modlitby u jeho hrobu. Setkání nad Biblí s Mariánem Jahodou mimořádně nebude v neděli 1. března, ale až v neděli 15. března v 19 hodin v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií. Další setkání bude Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Adresa redakce: Římskokatolická farnost, Cyrilometodějské nám. 1, Olomouc 9, tel.: , Redakční rada: Daniel Dehner, Jaroslav Franc, Ludmila Kolková, Veronika Labounková, Bohumil Tříska, o. Norbert Žuška. Tisk Matice cyrilometodějská s. r. o., Olomouc Příští číslo: 5. února v neděli 5. dubna. Návštěva nemocných se uskuteční ve čtvrtek 5. března dopoledne, další potom v pátek 10. dubna. 16

17 Bratři karmelitáni nabízí mladým mužům, kteří zvažují, zda je Bůh volá k řeholnímu životu, a kteří by rádi strávili dva dny v tichu a v modlitbě, účast na své duchovní obnově, která začíná v pátek 6. března večer a končí v neděli 8. března obědem. Přihlásit se můžete u bratří osobně nebo na u nebo na tel Neděle 8. března je adoračním dnem farnosti Křelov. Po mši svaté, tj. v 10 hodin, bude v kostele vystavena Nejsvětější svátost k tiché adoraci. V 10:30 hodin bude pak Eucharistie (v monstranci) přenesena do sakristie (která je vytápěna) a zůstane zde až do 16 hodin, kdy bude výstav ukončen litaniemi k Božskému Srdci Ježíšovu a svátostným požehnáním. V pátek 13. března uplynou dva roky od zvolení papeže Františka. Modleme se za něho, aby vedl svěřenou církev cestou spásy podle Boží vůle. Farní spoření a sbírka na opravy hejčínského kostela bude v neděli 15. března. V tento den proběhne též potravinová sbírka Krajíc chleba pro chudé. Pomoc může mít finanční i materiální podobu a výtěžek bude použit na zajištění jídla pro lidi bez domova v Olomouci. Sbírají se zejména potraviny na vaření polévek luštěniny, cibule, brambory, polévkové koření, olej, sůl, ocet, pepř, těstoviny, rýže, mouka, vejce, zelenina (mrkev, celer, česnek apod.). Dále čaj, káva, cukr, sirup, paštiky a jiné konzervy. Modlitební večer chval bude v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií v úterý 17. března v 19 hodin. Rodinné centrum Slunečnice a Centrum pro rodinný život Arcibiskupství olomouckého organizují postní duchovní obnovu 17

18 pro maminky na rodičovské dovolené ve dnech 17. až 20. března vždy od 8:30 do 12 hodin ve farním domě u katedrály. Přihlášky a bližší informace na u do 10. března. Na sobotu 28. března připadá 500. výročí narození sv. Terezie z Avily. Na toto výročí je možné se připravit novénou ke svaté Terezii od Ježíše, která je k zakoupení v kostele. Novéna začíná 19. března, na svátek sv. Josefa, kterému sv. Terezie velmi často svěřovala své záležitosti. O slavnosti sv. Josefa, ve čtvrtek 19. března, bude mše svatá v 17:30 hodin v kostele. Rovněž o slavnosti Zvěstování Páně, ve středu 25. března, bude mše svatá v 17:30 hodin v kostele. Duchovní obnova farnosti proběhne na Svatém Hostýně o víkendu března. Přihlášky, které jsou v kostele, odevzdejte prosím nejpozději do neděle 8. března. Setkání seniorů proběhne ve čtvrtek 26. března v 10 hodin v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií. Všichni mladí jsou zváni na arcidiecézní setkání mládeže do Prostějova, které bude v sobotu 28. března. Začíná se již v pátek 27. března ve 20 hodin tzv. večerem radosti. Více informací a přihlašování na Předvelikonoční úklid hejčínského kostela proběhne v sobotu 28. března od 9 hodin. Další termín úklidu je 25. dubna. Prosíme o pomoc všechny, kdo mohou přiložit ruku k dílu. Děkujeme. O Květné neděli, 29. března, se ve 2:00 hodiny posouvá čas ze zimního na letní, tedy o hodinu dopředu na 3:00 hodin. Nezapomeňte si své budíky nastavit tak, abyste nepřišli o hodi- 18

19 nu později na mši svatou. Při bohoslužbách bude žehnání ratolestí s následným průvodem do kostela pouze na začátku mše svaté v 10 hodin. Z tohoto důvodu tato bohoslužba začne před vchodem do kostela. Při bohoslužbách proběhne sbírka velikonočních beránků a mazanců na charitativní velikonoční stůl. Přehled bohoslužeb ve Svatém týdnu a o Velikonocích najdete na přiloženém letáčku uvnitř zpravodaje. Na Zelený čtvrtek (2. dubna) bude Missa chrismatis v katedrále sv. Václava v 9:30 hodin. Je to koncelebrovaná mše svatá otce arcibiskupa s kněžími, při které se žehnají oleje a kněží obnovují své kněžské závazky. Na Velký pátek (3. dubna) bude v hejčínském kostele ve 14:30 hodin společná modlitba křížové cesty. Velký pátek je dnem přísného postu. Půst zdrženlivosti od masa zavazuje od 14 let, půst újmy (možnost najíst se jedenkrát za den dosyta) zavazuje od 18 do 60 let. Na Velký pátek a na Bílou sobotu (4. dubna) bude možné finančně podpořit křesťany ve Svaté zemi. Pokladnička bude umístěna u Božího hrobu v kapli Panny Marie. O slavnosti Zmrtvýchvstání Páně, v neděli 5. dubna, bude mše svatá pouze v 10 hodin. Při ní proběhne sbírka na kněžský seminář a také budou tradičně požehnány pokrmy. Druhá neděle velikonoční (12. dubna) je ustanovena jako Neděle Božího milosrdenství. Připravujeme se na ni modlitbou korunky k Božímu milosrdenství začíná se na Velký pátek 19

20 a končí právě v Neděli Božího milosrdenství. O Neděli Božího milosrdenství je pak možné získat plnomocné odpustky. * * * Z Centra pro rodinný život Arcibiskupství olomouckého: Zveme všechny na pravidelnou pouť za víru v našich rodinách. Pouť povede od katedrály sv. Václava v Olomouci do baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce. Cesta je dlouhá asi 8 km a jde zhruba o 2 hodiny chůze. Podle svých fyzických sil a možností se můžete k pouti přidat: ve 12:45 13:00 hodin před katedrálou sv. Václava (odchod ve 13 hodin) nebo zhruba ve 14:30 hodin pod kopcem v Samotiškách (zde je také možné nastoupit do autobusu a vyvézt se nahoru) nebo v 15 hodin na mši svaté v bazilice na Svatém Kopečku. Nejbližší termín poutě je neděle 8. března. Bližší informace jsou na nebo na tel či u: Smějeme se s redakční radou Tomáš sedí bezradně nad domácím úkolem. Po nějaké době se ptá otce: Tati, kdo to byl Hamlet? Poslouchej, synku, kdo z nás má dělat úlohu? Vezmi si Bibli a zjisti si to sám. Zdroj: Nezbedův humor 4. Vydala redakce dětského časopisu Nezbeda. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Adresa redakce: Římskokatolická farnost, Cyrilometodějské nám. 1, Olomouc 9, tel.: , mobil: , internet: Redakční rada: Daniel Dehner, Jaroslav Franc, Ondřej Koupil, Jaroslava Krejčí, Veronika Lojdová, o. Marian Masařík. Tisk Matice cyrilometodějská s. r. o., Olomouc Příští číslo: 5. dubna 2015.

Hejčínské OKO DUBEN 2015. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Foto Hana Vítková

Hejčínské OKO DUBEN 2015. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Foto Hana Vítková Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně DUBEN 2015 Foto Hana Vítková Úvodní slovo Ve východních církvích je zvykem, že se křesťané o Velikonocích zdraví jásavým zvoláním:

Více

Hejčínské OKO. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně

Hejčínské OKO. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně DUBEN 2014 Pobožnost křížové cesty při letošní duchovní obnově farnosti na Svatém Hostýně Úvodní slovo Je to již řada týdnů, kdy

Více

Hejčínské OKO. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně

Hejčínské OKO. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně LEDEN 2015 Ke 100. narozeninám vyprošujeme naší farnici Zdeňce Kroupové hojnost Božího požehnání. Úvodní slovo Možná jste si již

Více

Hejčínské OKO LISTOPAD 2014. Rozhovor s misionářkou Jitkou Svozilovou čtěte na str. 2. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně

Hejčínské OKO LISTOPAD 2014. Rozhovor s misionářkou Jitkou Svozilovou čtěte na str. 2. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně LISTOPAD 2014 Rozhovor s misionářkou Jitkou Svozilovou čtěte na str. 2 Úvodní slovo Na začátku listopadu prožíváme období tzv.

Více

PEREGRÍNEK. Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 10 Číslo 53 Duben SLOVO OTCE MARIUSZE ZE ŽIVOTA SVATÝCH

PEREGRÍNEK. Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 10 Číslo 53 Duben SLOVO OTCE MARIUSZE ZE ŽIVOTA SVATÝCH Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 10 Číslo 53 Duben SLOVO OTCE MARIUSZE Velikonoce oslavou Božího milosrdenství Moji milí, vstupujeme do liturgické oslavy Svatého týdne, jenž začíná Květnou

Více

Manželské společenství v Dačicích. Katolický dům informuje. Co odpoví? P. Josef Stuchlý. Článek odjinud - - Svědectví. a k poznávání Bible

Manželské společenství v Dačicích. Katolický dům informuje. Co odpoví? P. Josef Stuchlý. Článek odjinud - - Svědectví. a k poznávání Bible DUBEN 2006 Dačická farnost, 1. 4. 2006, VII. ročník / 33. číslo, náklad 200 ks, vychází pro vnitřní potřebu farnosti 1 Katolický dům informuje 3 Manželské společenství v Dačicích Zamyšlení otce Jaroslava

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE Ročník XX 1/2009 JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ Právě dočítám známý Kafkův Proces. Je to kniha neradostná. Doposud úspěšnému a ambicióznímu úředníkovi Josefovi K. je oznámeno,

Více

život farností Přiznání (nikoliv daňové) 3 Páter Pio vyučuje modlitbě 5 Poselství papeže Františka k postu 5

život farností Přiznání (nikoliv daňové) 3 Páter Pio vyučuje modlitbě 5 Poselství papeže Františka k postu 5 březen 2014 číslo 3 život farností občasník pro farnosti Valašské Meziříčí a Lešná z obsahu Přiznání (nikoliv daňové) 3 Páter Pio vyučuje modlitbě 5 Poselství papeže Františka k postu 5 Bohoslužby o Velikonocích

Více

Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání. Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání. www.hledampovolani.cz

Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání. Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání. www.hledampovolani.cz Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání www.hledampovolani.cz Příručka modliteb za duchovní povolání je dílem společenství biskupů, kněží a jejich spolupracovníků.

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více

Svatá Anežko Česká, oroduj za nás! Farní dopis č. 124 leden 2014

Svatá Anežko Česká, oroduj za nás! Farní dopis č. 124 leden 2014 Svatá Anežko Česká, oroduj za nás! Farní dopis č. 124 leden 2014 Milí farníci, poutníci a přátelé. V uplynulém měsíci jsme se připravovali k oslavě Kristova narození. Prožili jsme tak čas očekávání, přípravy

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu

20 let na cestě. Slovo na cestu Slovo na cestu Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě březen 2015 20 let na cestě Bratři a sestry, před několika dny, na Popeleční středu, jsme při mši obdrželi popelec. Jako

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Děkanátní ministrantský víkendový výlet do Brna hoši společně navštívili mnoho zajímavých míst, mezi nimi i Kostnici pod kostelem sv. Jakuba a Kapucínskou hrobku Listopad 2012

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Září 2008 Číslo 8 Ročník 14 V neděli 10. srpna 2008 se v Přerově konaly hody ke cti patrona farnosti svatého Vavřince. Odpoledne po adoraci a novokněžském požehnání se konala

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

Farn í zpra v o d a j

Farn í zpra v o d a j Farn í zpra v o d a j Římskokatolické farnosti Rožnov p o d Radhoštěm VI. ro čník POST 2012 číslo 2. Starejme se jeden o druhého a pobízejme se k lásce a k dobrým skutkům. (Žid 10, 24) Ú V O D N Í S L

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2014 Číslo 2 Ročník 20 Úvodník P. Bedřich Horák Liturgický kalendář Rosteme ve víře - Desatero Světec měsíce Rosteme ve víře Maličkosti dělají dokonalost, ale dokonalost

Více

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain Společenství 3/12 Svatodušní Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain OBSAH: PROGRAM NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDNY.2 SVĚDECTVÍ.4 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM BISKUPEM.14 DNES V NEDĚLI 27. KVĚTNA

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J Č. 91 Postní doba 2011 Bez naděje by člověk živořil. Velikonoce jsou nadějí přeplněny! Z obsahu

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J č. 99 postní doba 2013 Nada te turbe, Nada te espante Ničím se nermuť, ničím se neznepokojuj Z

Více

Součást Komunity SOLACE Zpravodaj pro ČR duben 2014 Modlitby matek Zpravodaj pro ČR duben 2014 69 Modlete se, abyste neupadli do pokušení.

Součást Komunity SOLACE Zpravodaj pro ČR duben 2014 Modlitby matek Zpravodaj pro ČR duben 2014 69 Modlete se, abyste neupadli do pokušení. Součást Komunity SOLACE Modlitby matek Zpravodaj pro ČR duben 2014 Zpravodaj pro ČR duben 2014 Modlete se, abyste neupadli do pokušení. (Lk 22, 40) 69 2 Milé sestry v Kristu, pokoj a radost v době postní

Více

Ne všichni svatí začali dobře, ale každý z nich dobře skončil!

Ne všichni svatí začali dobře, ale každý z nich dobře skončil! www.milujte.se 12/2010 ISSN 1802-4327 Časopis pro novou evangelizaci Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Jan15,12 Ne všichni svatí začali dobře, ale každý z nich dobře skončil! Svatý Jan Maria

Více

Úvodní slovo...2. Z farní kroniky Rok 1936 - dokončení (přepis farní kroniky)...4. Rozhovor...6. Světová náboženství Judaismus - II. Víra...

Úvodní slovo...2. Z farní kroniky Rok 1936 - dokončení (přepis farní kroniky)...4. Rozhovor...6. Světová náboženství Judaismus - II. Víra... 1 Obsah Strana Úvodní slovo...2 Z farní kroniky Rok 1936 - dokončení (přepis farní kroniky)...4 Rozhovor...........6 Světová náboženství Judaismus - II. Víra..... 13 Okénko pro nemocné (o. J. Šik ).....15

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu

20 let na cestě. Slovo na cestu Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě červenec srpen 2015 Slovo na cestu 20 let na cestě Cesta domů Při svých výletech jsem se kdysi ocitl na svazích hustého lesa, kde končila

Více

4 /11. Prázdninové. Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl

4 /11. Prázdninové. Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl 4 /11 Prázdninové Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl vstupujeme do života Nejsvětější Trojice OBSAH: BIŘMOVÁNÍ NOVÉ VYLITÍ DUCHA.2 DVA POCHODY...5

Více

Hejčínské OKO ČERVENEC SRPEN 2014. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Nová zvonička v Řepčíně

Hejčínské OKO ČERVENEC SRPEN 2014. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Nová zvonička v Řepčíně Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně ČERVENEC SRPEN 2014 Nová zvonička v Řepčíně ÚVODNÍ SLOVO Držíte v ruce prázdninové číslo Hejčínského oka, v němž najdete ohlédnutí

Více

Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě únor 2014. Slovo na cestu

Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě únor 2014. Slovo na cestu Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě únor 2014 Slovo na cestu Chrámem se nese krásná vstupní antifona: Hle, přichází Pán, vládce mocný, a bude světlem těch, kdo za ním půjdou.

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě květen 2015 Slovo na cestu Dávat dohromady 20 let na cestě Když rozbijeme hrníček, nebude už sloužit původnímu účelu. Totéž platí o narušení

Více

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství.

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství. /Deníček 699/ 4 1. ROČNÍK 2006 2 Drazí přátelé, odevzdáváme do Vašich rukou čtvrté číslo Apoštola. V tomto

Více