Dotzauer D: Topographie der Stadt Graßlitz sammt Ortschaften im Jahre 1821 (ed. R. Dotzauer), L: BL 1, s. 275; EBL, s. 116.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dotzauer 339339. D: Topographie der Stadt Graßlitz sammt Ortschaften im Jahre 1821 (ed. R. Dotzauer), 1870. L: BL 1, s. 275; EBL, s. 116."

Transkript

1 Dotzauer Dotzauer, Johann Florian, * Kraslice, Kraslice, vojenský úředník, lékař, lékárník Vystudoval gymnázium v Chebu, pokračoval ve studiu na medicíně v Praze a ve Vídni, studia nedokončil. Sloužil jako zdravotník za napoleonských válek v polních lazaretech, poté řídil vojenské oddělení vídeňské nemocnice byl přidělen jako vojenský lékař k polnímu štábu ruské armády, která ope - ro vala na českém území. Aby zajistil rodinu, koupil 1815 zavedenou lékárnu U Orla v rodišti, kterou pak provozoval až do smrti. Pracoval také v městské radě. Zabýval se vlastivědou Kraslic a okolí, dílo zůstalo v rukopise a bylo vydáno až z po - zůstalosti. Oženil se s Annou Marií Köhlerovou, s níž měl dva syny: Adolf ( ) převzal po otci lékárnu a byl poslancem říšské rady. Druhým synem byl Richard Jakub D. ( ). D: Topographie der Stadt Graßlitz sammt Ortschaften im Jahre 1821 (ed. R. Dotzauer), L: BL 1, s. 275; EBL, s TOMአBURDA Dotzauer, richard Jakub, * Kraslice, Baden (Rakousko), podnikatel, obchodník Byl synem Johanna Floriana D. ( ) a Anny Marie, roz. Köhlerové. Studoval gymnázium v Chebu a reálku v Plzni, později se učil ve Vídni v obchodu se smíšeným zbožím se stal obchodním cestujícím obchodního domu Alexander Schöller ve Vídni se oženil s Eleonorou, dce - rou prastrýce Josefa D., pražského velkoobchodníka. Stal se tchánovým spo lečníkem a dědicem firmy. Jako ředitel z ní vybudoval jeden z nejvýznamnějších obchodních domů v Praze, zbohatl a získal významné postavení ve veřejném životě mo - narchie. Manželství bylo bezdětné; obrovský majetek zdědil vzdálený příbuzný Vinzenz D., žijící ve Španělsku byl D. hejtmanem pražské národní gardy, později se soustředil především na hospodářskou politiku. Působil jako ředitel České hypotéční banky, stál u zrodu Pražské eskomptní banky (1861), v Praze si nechal v Hybernské ulici postavit honosný dům od architekta J. Niklase. Důležitou roli hrál v pražské OŽK ( smírčí soudce v obchodních záležitostech, viceprezident, prezident) zasedal v praž ském zastupitelstvu, byl poslancem českého zemského sněmu za pražskou OŽK. Byl předsedou stavební komise Rudolfina a působil v řadě spolků a organizací (ko - mitét na pomoc postiženým Pražanům při povodni 1862, spolek na pomoc nezaměstnaným tkalcům v Krkonoších, od 1877 předseda spolku pro podporu průmyslové činnosti v Krušných horách a v Krkonoších). Významně se angažoval i v bankovnictví. Velkou pozornost věnoval rodnému Kraslicku. Podporoval růst průmyslu v regionu, stál u zrodu odborné pletařské a kraj - kářské školy a především 1863 odborné školy hudební a pro stavbu hudebních nástrojů v Kraslicích, stejně jako houslařské školy v Lubech (1873). Angažoval se při výstavbě železnice Praha Cheb a na ni navazujících místních tratí do Kraslic a Vejprt. Osobně se zasloužil o vznik kraslického městského muzea, místní měšťanské školy a spořitelny. Podporoval také umění a vědu (např. pražský Kunstverein, Verein für Ge - schich te der Deutschen in Böhmen nebo tzv. Sofiinu akade - mii). Za svoji činnost získal řadu ocenění, byl čestným občanem více než 50 obcí a měst a již ve své době byl nazýván otcem Krušnohoří (Vater des deutsch-böhmischen Erzgebirges) byl vyznamenán Řádem železné koruny III. třídy a 1874 komturským křížem Řádu Františka Josefa, 1867 povýšen do rytířské ho stavu. Na Klínovci byla umístěna jeho pamětní deska a v rodišti bronzová socha (1912), zničená po druhé světové válce. Jako místo úmrtí bývá uváděna i Praha. L: BL 1, s ; EBL, s. 116; MSA 87, 1987, s ; Podnikatelé, s ; E. Schebek, R. Ritter von D., 1895; P. Valenta, Jindřich Fügner a R. D. Dvě osobnosti podnikatelského života v počátcích kapitalismu, diplomová práce FF UK Praha, P: Archiv hl. m. Prahy; SOA Plzeň, pobočka Sokolov, osobní fondy. TOMአBURDA DouBa, Josef, * Divišov u Benešova, Domažlice, malíř Absolvoval pražskou Akademii výtvarných umění. Nejprve studoval v ateliéru historické a náboženské malby Františka Sequense, 1887 přešel k Maxmiliánu Pirnerovi, u něhož se spřátelil s Luďkem Maroldem a společně nastoupili cestu žánrového realismu. Na studijních cestách navštívil Itálii, Berlín, Drážďany a Mnichov, trvale ho ovlivnilo především mnichovské školení. Ještě za studií se představil plátnem Svato - janská pouť na Karlově mostě (1888), v němž dobová kritika spatřovala vykročení české malby směrem ke courbetovskému realismu. Za D. pražského působení vznikly velké historické práce a obraz Nymfa a satyr, ovlivněný názorem Pirnerovým, dále oleje Pražský Salon (1889), Na táčkách (1891), Návštěva, Nový svět, Povodeň v Praze, rozvíjející žánrovou malbu města modernějšími prostředky. Očekávání kritiky nesplnil. Brzy přesídlil do Českých Budějovic a odtud do Domažlic, kde se jako první český malíř zaměřil na žánr z chodského venkova. Četnými malbami zachytil v autentickém prostředí život, folklorní tradice a práci chodského lidu. D. tvorba se stala i etnografickým dokumentem. V dívčí podobizně a knižní ilustraci zcela podléhal dobové konvenci. Ceněny byly jeho kresby tuší. L: OSN 7, s. 877; MSN 2, s. 363; Toman 1, s. 172; J. Čedík, Zemřel malíř J. D., in: Národní listy , s. 6. MARTIN KUČERA

2 340 DouBek DouBek, Bohumil, * Praha, Praha, policejní důstojník, vyšetřovatel Pocházel z komunistické rodiny maturoval na gymnáziu v Praze a 1938/39 studoval na Lékařské fakultě UK. Po uzavření českých vysokých škol v listopadu 1939 pracoval jako úředník vstoupil do KSČ a vzápětí nastoupil do stra - nického aparátu: postupně pracoval jako účetní, vedoucí revizního oddělení a tajemník pro kádry ústředního sekretariátu KSČ se stal spolupracovníkem vedoucího odboru evidence ÚV KSČ K. Švába ve skupině, která měla odhalovat skryté nepřátele ve stranických řadách byl jako kádrová posila převeden v hodnosti kapitána (poté štábního kapitána) do stavu Státní bezpečnosti (StB), kde působil jako vedoucí jedné z vyšetřovacích skupin, nejprve na zámku v Kolodějích, později ve věznici v Ruzyni. Pod vedením sovětských poradců se soustředil na hledání nepřátel uvnitř KSČ a bezpečnostních složek, shromažďování podezřelých informací o stranických funkcionářích či vedoucích pracovnících bezpečnosti a na přípravu politických procesů proti dosavadním prominentům režimu, včetně svých nadřízených. Pracoval zcela v intencích sovětských poradců a spolu se svými podřízenými prováděl nejrůznější formy násilí proti vyšetřovaným, vedoucí k jejich doznání a následnému odsouzení k dlouholetému žaláři nebo k smrti. V říjnu 1950 se stal jedním ze zástupců velitele VI. sektoru velitelství StB a hlavním vyšetřovatelem zatčeného bývalého krajského tajemníka KSČ v Brně Otty Šlinga byl pověřen funkcí náčelníka vy - šetřovacího sektoru VI., který byl součástí velitelství StB a do jehož náplně práce patřilo vyšetřování stranických činitelů; byl povýšen do hodnosti majora. Ve funkci setrval i po reorganizaci velitelství StB na hlavní správu StB. Vedl výslechy R. Slánského a dalších členů vykonstruovaného tzv. vedení protistátního spikleneckého centra v čele s R. Slánským a měl rozho dující podíl na přípravě monstrprocesu, který proběhl koncem listopadu Za úspěšné splnění úkolu byl 1953 jmenován podplukovníkem, současně mu byl udělen Řád republiky a přiznána odměna Kč; téhož roku byl ustanoven do funkce náčelníka správy vyšetřování StB, resp. mi - nisterstva vnitra. Tehdy se však z nejasných důvo dů rozhodl pro odchod z StB (D. rozhodnutí bývá vysvětlováno frustrací z viny na justičních vraždách, resp. z nesplně ného slibu, že bude odsouzeným ve Slánského procesu udělena milost, celko - vou depresí z každodenních vyšetřovacích praktik i dlouho - do bými problémy s alkoholem). Žádost byla sice zamítnuta, ale již v listopadu byl přesunut do funkce zástupce náčelníka Správy nápravných zařízení pro operativu a současně náčelníka jejího I. odboru byl vyšetřován pro údajné finanční malverzace v předchozí funkci i na základě obvinění ze záměrných chyb ve vyšetřování a používání nezákonných metod, vzneseného příslušníky konkurenční vyšetřovací skupiny, a byl z rozhodnutí kolegia ministerstva vnitra propuštěn ze služeb resortu. Jeho postih zřejmě souvisel s vývojem v SSSR a dalších zemích východního bloku, signalizujícím kritiku stalinských represivních metod a revizi politických procesů i potrestání nositelů s nimi spojených nezákonností. Po odchodu z ministerstva vnitra pracoval jako úředník propagačního oddělení v podniku zahraničního obchodu Motokov byl zatčen, obviněn z používání nezákonných vyšetřovacích metod a v květnu 1957 odsouzen senátem Vyššího vojenského soudu v Praze k devíti letům odnětí svobody; v pro sin ci byl však podmíněně propuštěn. Krátce pracoval v kont rolním oddělení Čedoku a vzhledem k vážným zdravotním problémům odešel do invalidního důchodu. V době věznění otevřeně vypovídal o své vyšetřovatelské činnosti a sepsal dokumentárně cenné a relativně objektivní svědectví, umožňující poznat způsoby, jimiž byla získá vána doznání obviněných a připravovány vykonstruované soudní procesy. L: P. Tomek, Vývoj systému agenturní činnosti ve vězeňských zařízeních československého komunistického režimu , Sešit č. 3, 2001; K. Kaplan, StB o sobě. Výpověď vyšetřovatele B. D., 2002; J. Dvořáková, Státní bezpečnost v letech (Organizační vývoj zpravodajských a státně bezpečnostních složek), JOSEF TOMEŠ DouBek, František Bohumil, * České Budě - jo vice, Nový Jičín, malíř Studia zahájil na kreslířské škole E. Reynièra v Praze, pokračoval na Akademii výtvarných umění u F. Čermáka, A. Lhoty a F. Sequense, v jehož ateliéru historické a oltářní malby absolvoval. Vytvořil na zakázku několik obrazů pro misionářské osady v zámoří a karton pro okno kostela v Chanovicích pro Eduarda Daubka se z Daubkova stipendia vzdělával na akademii v Mnichově u A. von Lietzen- -Mayera a R. Seitze. Začínal realisticky pojednaným městským žánrem (Z nouze), jemuž se věnoval i později. Brzy přes histo - rická plátna (Ctirad a Šárka) a dekorativní alegorie pro zámek Osek u Strakonic dospěl k obrazům s náboženskou tematikou (Madona, Svatá Anna pro kostel v Radomyšli). Mnichovskou manýru obohacenou módním kolorismem bez dramatičtějších změn uplatňoval do konce života. Živil se i akademickými portréty. Ve Francii, Itálii, Švýcarsku, Drážďanech a Vídni studoval oltářní malbu. Do vypuknutí první světové války žil v Bavorsku, kde se oženil. Získal renomé jako pohotový ilustrátor časopisů (Moderne Kunst aj.) i románů, aniž by překročil měřítka kladená na komerční kresbu. V Mnichově vydal 15 listů náboženského cyklu Hossiana. Za války narukoval do armády, zúčastnil se haličského i italského tažení. Od 1924 žil v rodišti, kde vytvořil Křížovou cestu, plátna Svatý Josef, Svatý Jakub, Svatá rodina, portréty starostů pro radnici. Jako člen Jed noty umělců výtvarných přesídlil 1933 do Prahy, namaloval obraz pro opatrovnu sesterského řádu sv. Františka, obrazy Svatý Stanislav, Svatý Jan Křtitel aj. Za protektorátu se odstě -

3 DouBrava hoval do Nového Jičína. V meziválečném období byl pověřen ministerstvem školství vypracovat cyklus biblických obrazů pro národní školy. L: OSN 7, s. 877; OSND 2/1, s. 229; MSN 2, s. 363; Toman, s. 172; F. X. Harlas, Sedmdesátka českého malíře, in: Národní listy , s. 5; SČSVU 2, s. 89. MARTIN KUČERA DouBrava, aleš, * Hradec Králové, Hradec Králové, historik Vystudoval gymnázium v Hradci Králové, poté Filozofickou fakultu UK v Praze. Od 1960 učil na škole v Kozojedech, od 1963 pak na jedenáctiletce v Chlumci nad Cidlinou, poté krátce na základní škole v Hradci Králové. Většinu svého aktivního života ale spojil s královéhradeckým Muzeem východních Čech, kde pracoval Pochován byl na hřbitově v Hradci Králové-Pouchově. Věnoval se zejména dějinám Hradce Králové, tamní pevnosti, literárního a kulturního života ve městě (hlavně divadlu a žurnalistice). Publikoval od šedesátých let v místním tisku (Nové Hradecko, Pochodeň mj. vlastivědné seriály Ulicemi města Hradce, Hradecké kapitoly, Z dějin města Hradce Králové), knižní práce vydával v oblastním nakladatelství Kruh. D: 1866 válečné události v severovýchodních Čechách (s L. Mühlsteinem a K. Novákem), 1970; Z dějin královéhradecké žurnalistiky, 1970; Hradec Králové, 1970, 1978 (texty k reprezentačním publikacím); Hradec Králové v obrazech třech století, 1971; Památníky minulosti monumenty dneška: Příspěvek k dějinám stavebních a uměleckých památek královéhradeckého okresu, 1977; Severovýchodní Čechy v období 1781 až 1945, 1979; Model hradecké pevnosti (s J. Malinou), 1980; Hradecké muzeum (s týmž), L: Za A. D., in: Hradecké noviny , s. 8; Literární Hradec Králové (ed. J. Benýšková F. Vích), 1994, s ; (všk), Učarovala mu minulost: Publikační činnost A. D., in: Hradecké noviny TOMአBURDA DouBrava, František, * Lochovice u Berouna, 1902 Veselá (Ukrajina?), pedagog, hospodářský správce, odborný spisovatel Narodil se v rodině učitele Ondřeje D absolvoval reálku, poté učitelský ústav a krátce studoval i na technice, od 1845 učil v národních školách, nejprve v Terezíně u Zbiroha na Rokycansku. Díky povolání nemusel na vojnu a mohl se věnovat teorii výchovy. Od počátku profesionální kariéry preferoval výuku, která měla připravit mládež pro hospodářskou praxi v zemědělství, průmyslu i v řemeslné malovýrobě začal uveřejňovat v Pražském denníku úvahy o problémech národního školství. Publikoval pod pseudonymem Lochovický. Jeho názory přijímalo učitelstvo většinou příznivě se stal adjunktem hospodářské školy v jihočeském Rabíně, kde pracoval pod vedením F. Horského z Horskysfeldu (u nějž už dříve praktikoval na statku v Libějovicích), který prohloubil D. znalosti z organizace hospodářské činnosti si mohl teoretické zásady ověřit při řízení rozsáhlých velkostatků v Uhrách (Nagymihály, dnes Michalovce na východním Slovensku). Vyhnul se tak z větší části konkordátní éře ve školství habsburské monarchie opět působil v Čechách, poté co získal velkostatek Tursko (severně od Prahy) a vzápětí stál opět za katedrou, učil hospodářské nauky na reálce v Kadani. Za podpory městských úřadů prosadil vznik samostatné hospodářské školy, kterou také řídil odešel do Tábora, kde měl zprovoznit statek vyšší hospodářské školy, 1866 se stal jeho ředitelem, profesorem školy a poté i jejím ředitelem. V Táboře publikoval praktické návody k hospodářské činnosti i organizaci odborných učilišť opět vystřídal pedago - gickou práci za praxi ředitele velkostatku v Milevsku, který patřil strahovskému klášteru (do 1874). Přispíval do Posla z Prahy, zejména články o úpravě pozemkové daně. Další působiště našel v Rusku, kam byl povolán 1875, aby pozvedl a zorganizoval místní chmelařství. Nejprve pracoval jako hospodářský správce, později měl statek, nejprve pronajatý v Tulské gubernii ( ) a poté vlastní poblíž Žitomiru na dnešní Ukrajině, který koupil se synem. Místo úmrtí je uváděno jako Veselá na Rusi. D: Návod ku pravidelnému pěstování lnu, 1866; Základní nástin organizace statku české vyšší hosp. a hosp.-průmyslové školy zemské v Táboře, L: OSN 7, s. 878n.; MSN 2, s. 363; KSN 3, s. 479; J. Rozman, F. D., in: Zemědělská/Pôdohospodárska škola 69, 2006/07, č. 8, s P: SOA Praha, matrika narozených římskokatolického farního úřadu Lochovice, sv. 8, s PAVLA VOŠAHLíKOVá DouBrava, František Josef, * Litovel, Brno, malíř, ilustrátor, pedagog Pocházel z rodiny krejčího. Studoval na zemském reálném gymnáziu v rodišti, kde mu první výtvarné vzdělání zprostředkoval O. Cihelka, a kde 1920 maturoval, na soukromé krajinářské škole F. Engelmüllera a na AVU v Praze, kde ho učili J. Loukota, V. Bukovac a J. Obrov - ský. Studium pro nemoc přerušil. Působil jako sa - mo statný malíř a pracoval pro olomouckého nakladatele Prombergera. Složil 1930 státní zkoušku z figurálního a ornamentálního kreslení a 1933 získal i vysvědčení učitelské způsobilosti pro střední školy, a to z matematiky a deskriptivní geometrie v nižších třídách a kreslení ve třídách nižších i vyš - ších působil na ČVŠT v Brně jako asistent Ústavu figurálního a krajinářského kreslení a F. Hlavici se oženil se Zdenou Eckertovou a spolu vychovali dvě dcery. Za německé okupace byl přidělen k Hospodářské správě provozu vysokých škol v Brně ( ) a třikrát, zřejmě úmyslně, nevyhověl u povinné zkoušky z němčiny, takže mu byl za - staven kariérní postup odešel na dočasný odpo -

4 342 DouBrava činek se na techniku vrátil a do 1948 pracoval jako asistent externě učil i na katedře výtvarné výchovy brněnské pedagogické fakulty. Byl 1951 jmenován profesorem Fakulty architektury a pozemního stavitelství VUT pro obor kreslení, 1956 vedoucím katedry kreslení a modelování. Po necelém roce byl zproštěn funkce proděkana fakulty a 1963 odvolán z funkce vedoucího katedry. Byl silnou uměleckou individualitou. V malířské tvorbě s ne - širokou námětovou škálou se vyrovnával se Cézannem, analytickým kubismem i klasicismem, D. krajiny byly poklidné, idylické a lyrické. Jako malíř a grafik se soustředil především na dětský žánr, byl výtvarníkem dětství, což určila základní východiska stylu upomínající na Bonnardův intimismus a některé rysy Matissova fauvismu. Ilustroval více než čtyři desítky knih prostými perokresbami s měkkou a minimální linií bez dyna mického napětí, tituly dětské literatury, a to především pro nakladatelství Promberger v Olomouci, Moravské kolo spisovatelů a Ústřední spolek jednot učitelských v Brně či Státní nakladatelství dětské knihy v Praze. V ilustraci dosáhl nej - trvalejších úspěchů se podílel na vnitřní rekonstrukci divadla Reduta na Zelném trhu v Brně (spolu s B. Lacinou a V. Makovským). Kromě kolektivních spolkových a svazo - vých výstav v českých zemích (mj. Salony ve Zlíně) vystavoval samostatně v Praze (1942, 1943) a v Brně (1946, 1948, 1959, 1960). Byl vyznamenán Krajskou cenou A. Procházky (1962). D: F. Holešovský B. Stehlíková, Čeští ilustrátoři v současné knize pro děti a mládež, 1989, s (kde neúplný soupis díla a literatury), výběr: ilustrace: B. Němcová, Pohádky, 1928 (další vyd. 1994, 1995); táž, Křišťálová studánka pohádek Boženy Němcové, 1931; K. J. Erben, Pohádky, 1929; V. Mazálek, Mourek. Veselé i trpké chvíle kočičího kluka, 1937; J. Kirton, Můj přítel Toto, 1938; W. Durian, Vojtíšek z bedny. Zcela neuvěřitelný příběh podnikavého kluka, 1939; D. Filip, V srdci české divočiny. Poslední dny pralesa, 1939; P. Mattheus, Kosa na Kameni, 1940; J. Spáčil, Světla večerní oblohy. Povídky o všelijakých lidech, 1941; A. Zhoř (=Pavel Čermák), Když byl Alois Jirásek maličký, 1941 (2. vyd. 1946); Ž. He - kelová, Aigen, 1944; J. Koudelák A. Sedláček, O pacholku Jankovi a krásné Magdalence. O zlaté Meruňce, 1944; A. Gajdoš, Zlatý den. Básně, 1944; J. V. Pleva, Perníková chaloupka, 1955; V. Podhorná (=Květa Legátová), Postavičky, 1957; F. Tenčík, Kde sa podeli deti?, Bratislava 1961; J. Dubová, Měsíc na karanténě, 1962; J. V. Pleva, Malý Bobeš, 1959; A. Gajdoš, Ježíškovo kvítí. Knížka legend, L: výběr: KSN 3, s. 450; Toman 1, s. 173; SČSVU 2, s ; Tempery, akvarely a kresby F. D., 1943 (katalog výstavy, úvod J. Pavelka); F. Holešovský, D. knižní ilustrace, in: Úhor 30, 1942, č. 5 6, s ; týž, Kresby a kvaše F. D. Spolek výtvarných umělců Aleš. Dům umění, Brno. Od 4. září do 3. října 1948, 1948, nestr.; I. Zhoř, Čtvrtá tvář Malého Bobše, in: Zlatý máj 2, 1958, s ; týž, Historie výtvarných škol v Brně, 1968, s , 27, 159; O. Franěk, Dějiny České vysoké školy technické v Brně 1, 1969, s. 269, 337; Kdo je kdo v Československu 1, 1969, s. 158; F. Holešovský, Kabinet umění Kniha, n. p. Brno. F. D., 1960 (katalog a pozvánka); týž, Za ilustrátorem Malého Bobše, in: Zlatý máj 20, 1976, s ; týž, Glosy k vývoji české ilustrace pro děti, 1982, s. 259 a rejstřík. P: Archiv VUT Brno, osobní fondy zaměstnanců F. D. GUSTAV NOVOTNý, ALŽBěTA SKáKALOVá DouBrava, Jaroslav, * Chrudim, Praha, hudební skladatel, libretista, rozhlasový pracovník Hudební vzdělání získal v rodném městě (housle, zpěv) v Into - nační škole J. Berana a poté na učitelském ústavu ( ) u J. Masopusta (zpěv) a M. Červinkové-Minátové (klavír). Věnoval se literatuře, výtvarnému umění a hudbě. Od dětství spontánně komponoval (jako desetiletý se pokusil o operu). Po maturitě na učitelském ústavu (1928) a vojenské prezenční službě se stal učitelem na měšťanských školách v Pardubicích, Přelouči a v rodišti. Tehdy vytvořil první veřejně provedené kompozice (mj. scénická hudba ke Cocteauovým Svatebčanům na Eiffelce) byl soukromým žákem O. Jeremiáše, u něhož získal důkladné profesionální skladatelské školení. Komponování se věnoval ve volném čase při učitelské profesi, kterou vykonával až do konce války. Z válečných let pocházely mj. I. symfonie Chorální ( , čestné uznání poroty ve skladatelské soutěži Melantricha 1941/42), II. symfonie Stalingradská ( ), oratorium Poselství ( ), kantáta Balada o krásné smrti ( ), písňový cyklus Noci (1943), Ženské sbory na texty Jana Nerudy ( ), Sonáta pro housle a klavír č. 1, Sonáta pro housle sólo (obě 1942, obě oceněny v soutěži Melantricha 1942). Po skončení války přesídlil do Prahy, zanechal učitelské profese a nastoupil do Československého rozhlasu, kde poté působil v řadě funkcí v programovém oddělení následujících deset let. Posledních pět let byl skladatelem ve svobodném povolání. D. umělecký vývoj byl na počátku poznamenán silnou vazbou k národním, tj. romantickým a pozdně romantickým tradicím (přesvědčeným tradicionalistou byl i jeho učitel O. Jeremiáš), poměrně rychle se však zaměřil na moderní stylové proudy v mládí obdivoval C. Debussyho, postupně pronikl hluboko do podstaty originálního stylu Janáčkova. Dopracoval se velmi osobitého pojetí moderní hudební řeči, do jejíhož rámce dokázal, jako jeden z prvních českých skladatelů, v pozdních dílech zapojit i prvky hudby elektroakustické. Zařadil se k nej - svébytnějším pokračovatelům Janáčkovým. Do jeho umělec - kého vývoje zasáhla v důležité první fázi samostatné profesionální tvorby nacistická okupace. D. v době protektorátu komponoval skladby odbojného, protiokupačního zaměření (mj. oratorium Poselství, II. symfonie Stalingradská, mužský sbor Sudoměř) a projevil i občanskou odvahu členstvím v partyzánském oddílu L. Svobody operujícím na Chrudimsku. Vrcholné tvůrčí období poválečné poznamenala komunistická totalita. D. vstoupil záhy po válce do komunistické strany. Po únoru 1948, rozčarován politickým vývojem, se rozhodl ze strany vystoupit a nakonec byl 1952 z KSČ vyloučen. Stal se totalitnímu režimu nepohodlným se všemi důsledky z toho plynoucími v jeho případě šlo o skrytou perzekuci (oficiální ignorování tvorby, omezování její propagace v zahraničí), což byl pro D. postih z nejhorších. I tehdy však vytvořil několik děl evidentně zaměřených proti totalitnímu režimu (Sonáta

5 DouBrava pro klavír, opera Křest sv. Vladimíra, jejíž závěrečné dějství pro nulovou naději na provedení nedokončil, a balet Král Lávra obě díla na aktualizované satirické náměty K. Havlíčka Borovského) a vedle toho vrcholná díla s filozoficky hlubokým obsahem (balet Don Quijote, III. symfonie, opera Balada o lásce). D. skladatelské dílo není příliš rozsáhlé. D. zemřel upro - střed řady započatých a nedokončených děl, která dnes tvoří dosti početnou položku jeho skladatelského odkazu. Jeho manželkou byla od 1939 Jarmila Vonásková, sestra tenoristy ND a překladatele Rudolfa Vonáska ( ). Dcera Jarmila D. (* 1940) se věnuje muzikologii a sémiotice. D: výběr (dokončené skladby): opery: Sen noci svatojánské, libreto R. Vonásek a J. D. podle W. Shakespeara, , premiéra Opava 1969; symfonie: IV. symfonie (fragment), 1959, premiéra s názvem Pod - zimní pastorále 1970; komorní tvorba: Suita pro klavír, , premiéra 1942; Sonatina pro klavír, , premiéra 1941; Sonáta pro sólovou violu, 1945, premiéra 1967; Sonáta pro housle a klavír č. 2. Památce B. Martinů, 1959, premiéra 1961; písně: Epigramy na slova K. Havlíčka Borovského, , premiéra 1948; Prostopravda, cyklus písní na slova lidové poezie, 1951, premiéra 1952; Ráj domova, cyklus písní pro děti na slova J. Čarka, 1956, premiéra 1958; Mladost, cyklus písní na slova lidové poezie, 1956, premiéra 1956; Čarovaná láska, cyklus písní na slova lidové poezie, , premiéra 1957; sbory: Tři ženské sbory na slova Jana Nerudy, , premiéra 1942; Pět zpěvů o lásce, ženské sbory a capella na slova lidové poezie, 1958, premiéra L: HS 1, s. 259 (se soupisem díla); ČBS, s. 116; Tomeš 1, s. 253; Český taneční slovník, 2001, s. 60; M. Churaň a kol., Kdo byl kdo v našich dějinách 20. století 1, 1998, s. 113; MGG 5, sl ; Grove 5, s ; J. Havlík, J. D. Skladatel v sevření dvou totalit, 2002; (se soupisem díla a literatury). JAROMíR HAVLíK DouBrava, Jaroslav, * Litovel, Praha, animátor, scenárista, výtvarník, režisér animovaných filmů Po maturitě na reálném gymnáziu studoval do uzavření českých vysokých škol v době protektorátu na Škole uměleckých řemesel v Brně získal v konkursu místo konturisty v pražském studiu AFIT (Ateliér filmových triků), kde se seznámil s výrobou kreslených filmů. Po skončení války spolupracoval v nově založeném pražském studiu Bratři v triku na prvních českých poválečných kreslených filmech nejprve jako fázař a asistent animátora, od 1948 jako samostatný animátor. V D. filmografii převažovaly snímky vytvořené technologií kresleného filmu, ale animoval i několik tzv. ploškových (např. Do lesíčka na čekanou, režie J. Brdečka, 1955). Své animační mistrovství prokázal v četných snímcích zahájil dlouholetou úspěšnou spolupráci se spisovatelem M. Macourkem a výtvarníkem A. Bornem. Jejich sehraný autorský trojlístek podepisoval režii snímků (někdy i námět a scénář) jako Macourek Born Doubrava. Satirické morality i populární humorné příběhy pro děti z tvůrčí dílny této trojice patří k vrcholným snímkům tzv. české školy animovaného filmu, získaly řadu prestižních ocenění na festivalech (Oberhausen, Teherán, Ottawa, Tampere ad.) i úspěch u publika. S osobitým humorem a bez zbytečného moralizování autoři kritizovali lidské chyby v nadsázce tematické, výtvarné i pohybové. První snímek Co kdyby... (1972) vypráví o lidech, kteří z obavy před možnými důsledky svých činů raději nedělají nic. Anekdota Ze života ptáků (1973) byl absurdní příběh o ženě, která díky získané schopnosti létat na chvíli unikla stereotypům svého postavení v rodině. Následující snímek Nesmysl (1974) ironizoval vztahy mezi lidmi s fantazií a těmi, kteří ji postrádají. Hugo a Bobo (1975) je příběhem o člověku a jeho psu, ale i kritikou kariérismu a zrady přátelství. Úplatkářství, které se šíří jako lavina, zesměšnili autoři ve snímku Cirkulace (1976). Vtipnou oslavou dětské fantazie a kritikou omezenosti některých dospělých se stal film Ze života dětí (1977). Krimi - nální groteska Mindrák (1981) vyprá věla o vzdělaném a kultivovaném psovi a jeho primitivním pánovi. Nejen dětem byla určena satira O Matyldě s náhradní hlavou (1985), v níž si holčička poslušně zaplnila hlavu zbyteč nými informacemi. Velkou popularitu přinesl autorskému trojlístku kreslený seriál pro děti o žácích 3. B Machovi a Šebestové a jejich kouzelném sluchátku vzniklo třináct dílů seriálu: O utrženém sluchátku, Školní výlet, Člověk neandrtálský, Kropáček má angínu, Zoologická zahrada, Piráti, Přírodní zákony, Vzorné chování, Páni tvorstva, Oběť pro kamaráda, Policejní pes, Ukradené sluchátko a Jak Mach a Šebestová hlídali dítě byl ze seriálu sestaven celovečerní film Mach a Šebestová k tabuli! Dalším populárním seriálem pro děti se staly příběhy o podnikavé orangutaní slečně, opičce a jejích zvířecích přátelích ze zoologické zahrady Žofka a její dobrodružství ( ). První samostatnou režii, kreslenou pohádku O chlapečkovi, který se stal kredencí, dokončil D. až 1989, podle námětu M. Macourka s A. Bor nem jako výtvarníkem. Společně s Cecílií Dvořá - kovou režíro val D. třináctidílný kreslený seriál pro děti Kocour Vavřinec a jeho přátelé (1992). D. patřil k předním českým animátorům a režisérům. Kreslířským mistrovstvím, smyslem pro pohybovou a výtvarnou karikaturu i schopností přizpůsobit se rukopisu a umělecké stylizaci různých výtvarníků (např. A. Born, M. Štěpánek, J. Čapek, Z. Miler, J. Lada, J. Effel, K. Lhoták) výrazně přispěl k vysoké úrovni tzv. české školy animovaného filmu. D: výběr: Andělský kabát (režie E. Hofman); Vzducholoď a láska (režie J. Brdečka), 1948; O pejskovi a kočičce jak myli podlahu (režie E. Hofman), 1950; Jak si pejsek roztrhl kalhoty (režie E. Hofman); Jak si pejsek s kočičkou dělali dort (režie E. Hofman); O pyšné noční košilce (režie E. Hofman), 1951; Hrnečku vař! (režie V. Bedřich), 1953; Čert a Káča (režie V. Bedřich), 1955; Jak krtek ke kalhotkám přišel (režie Z. Miler); Stvoření světa (režie E. Hofman), 1957; Jak sluníčko vrátilo štěňátku vodu (režie Z. Miler), 1960; Člověk je tvor společenský (režie J. Kábrt); O nej - bohatším vrabci na světě (režie Z. Miler); Pošťácká pohádka (režie E. Hofman), 1961; Doktorská pohádka (režie E. Hofman); Špatně namalovaná

6 344 DouBrava slepice (režie J. Brdečka), 1963; Slóvce M (režie J. Brdečka), 1964; Dezertér (režie J. Brdečka); Dvojník (režie V. Bedřich), 1965; Do lesíčka na čekanou (režie J. Brdečka), 1966; Sametka (režie Z. Miler), 1967; Metamorfeus (režie J. Brdečka); Krtek a zelená hvězda (režie Z. Miler); Krtek zahradníkem (režie Z. Miler), 1969; Jsouc na řece mlynář jeden (režie J. Brdečka), 1971; Kamenáč Bill a ohromní moskyti (režie V. Bedřich); Co kdyby... (režie Macourek Born Doubrava); Kamenáč Bill a jeho přepevné laso (režie V. Bedřich); Půlnoční dezertéři (režie Z. Smetana); Tulácká pohádka (režie E. Hofman), 1972; Ušatá Cecílie (režie P. Řezníčková), 1973; Tvář (režie J. Brdečka); Horníkova růže (režie J. Brdečka), 1974; Kaštanka (režie V. Bedřich), 1976; Muž, který dovedl lítat (režie V. Bedřich), 1979; Mindrák (režie Macourek Born Doubrava), 1981; O chlapečkovi, který se stal kredencí (režie J. Doubrava), 1989; O vodovodu, který zpíval v opeře (režie Macourek Born Doubrava), L: K. Pošová, Ze života ptáků, in: Film a doba 21, únor 1975, č. 2, s. 117 až 119; J. D. H. Fridrichová, Zastavení s animátorem J. D., in: Kino 31, 1976, č. 11, s. 2; T. Brdečková, M B D po třinácti letech, in: Film a doba 32, duben 1986, č. 4, s ; J. D. M. Čaňková, 7krát pro J. D., in: Záběr 19, , č. 17, s. 7; -jabl- (V. Jablonská), Nový seriál trojice Macourek Born Doubrava, in: Zpravodaj československého filmu 13, 1987, č. 6, s MICHAELA MERTOVá DouBrava, Josef, * Mníšek pod Brdy, Hradec Králové, římskokatolický biskup, teolog, pedagog Narodil se jako syn krejčího Josefa D. a Terezie, roz. Tišerové. Studoval v Praze na akademickém gymnáziu ( ), poté na německém novoměstském gymnáziu. Absolvoval teologická studia a 1876 byl v Praze vysvěcen na kněze. Působil jako kaplan v Petrovicích u Sedlčan a v nedalekých Dublovicích, stal se adjunktem teologické fakulty a 1883 vicerektorem arcibiskupského semináře. Téhož roku získal titul doktor teologie. Od 1884 suploval na teologické fakultě v Praze církevní právo, 1890 byl jmenován ředitelem arcibis - kupského semináře. Kanovníkem pražské metropolitní kapitu - ly u sv. Víta byl zvolen V únoru 1903 změnil působiště a po smrti E. Brynycha byl jmenován a potvrzen Lvem XIII. dvacátým královéhradeckým biskupem. Za jeho úřadování se do Hradce Králové vrátili jezuité, 1909 tam zorganizoval 5. sjezd katolíků českoslovanských. Vznik Československa na podzim 1918 oslavil slavnostní mší v královéhradecké kated - rále. Po rezignaci arcibiskupa P. Huyna byl apoštolským administrátorem pražské arcidiecéze, případné povolání do arcibiskupského úřadu vzhledem k jeho zdravotní mu stavu však nepřipadalo v úvahu. Působil též jako publicista a 1909 vydal v edici Časové úvahy pastýřské listy, v nichž se zabýval problematikou školství a alkoholismu. Pod pseudonymem D. Mníšecký přispíval do časopisů Lumír, Světozor a Blahověst. Publikoval odborné i vědecko-populární články zejména v Časopise katolického duchovenstva a v periodiku Archiv für katholisches Kirchenrecht. Věnoval se církevnímu právu. Byl autorem hesel Ottova slovníku naučného, 1914 i memoárů Na Doubravě u Hlinska: hrst vzpomínek z Českomoravské vysočiny. Předsedal Archeologickému sboru Národního muzea, sekci církevního umění v Muzejní společnosti, stal se jednatelem Křesťanské akademie. Obdržel čestný kříž Pro Ecclesia et Pontifice a rytířský titul řádu Františka Josefa. Jako sběratel a me - cenáš umění odkázal svou obrazárnu (mj. díla A. Slavíčka, J. Preislera, M. Švabinského) Hradci Králové, kde se stala základem místní galerie. Pohřben byl na hřbitově v Hradci Králové-Pouchově. D: Na Doubravě u Hlinska: hrst vzpomínek z Českomoravské vysočiny, 1914; Pastýřský list nejdp. biskupa dra. J. D., 1906; Časové úvahy. Nemlč - te: pastýřský list, L: OSN 7, s. 879; 28, s. 284; OSND 2/1, s. 230; MSN 2, s. 363; KSN 3, s. 450; M. Buben, Encyklopedie českých a moravských sídelních biskupů, 2000, s ; Catalogus cleri Reginae-Hradecensis, 1919, s. 16; O obrazárně biskupa Dra. J. D., in: Hlubina 38, 1921, s. 229; J. Kettner, Dějiny pražské arcidiecéze v datech, 1993, s. 122; Čáňová, s ; BL 1, s. 276; Tomeš 1, s. 253; Multimediální databáze souboru křesťanských bohemikálních jmenných autorit ve 20. století, CD-ROM, 2003; E. Šittler J. Cibulka, Památce biskupa Dra J. D., in: Časopis katolického duchovenstva, 1922, s ; J. Tumpach A. Podlaha, Bibliografie české katolické literatury náboženské od roku 1828 až do konce roku 1913, 5, 1923, s ; L. Dušková, J. D. ( ): život královéhradeckého biskupa, diplomová práce FF Univerzity Pardubice, 2009 (kde další prameny a literatura). EVA NOVOTNá DouBrava, ondřej, * Bohuslavice u Kyjova, Brno, zvěrolékař Pocházel z rodiny malého rolníka. Od 1884 studoval na českém gymnáziu v Uherském Hradišti, kde 1891 maturoval, a na Vysoké škole zvěrolékařské ve Vídni. Působil jako obvodní, městský, okresní a státní veterinář na několika místech Moravy: v Bohuslavicích (1895), Rožnově pod Radhoštěm ( ), Příboře ( ), v Brně ( ), v Uherském Brodě a v Prostějově ( ). Vrátil se do vete - rinárního oddělení zemské správy v Brně a první světovou válku prožil jako voják byl přeložen do Uherského Hradiště. Od 1919 působil až do konce aktivního života znovu v Brně, kde byl jmenován vrchním veterinárním radou a pověřen od 1928 funkcí vrchního zemského veterinárního referenta (moravského zemského zvěrolékaře, přednosty zvěrolékařského oddělení zemského úřadu) obdržel titul vládního rady odešel do výslužby. Od počátku praxe se zaměřil na všestrannou podporu země - dělství, chovatelství i na zlepšení sociálního postavení především tzv. obvodních zvěrolékařů na Moravě. V Rožnově vstou pil do hospodářského spolku, spoluzaložil a pomáhal budovat dvouletou hospodářskou školu zaměřenou na pastvinářství a lukařství, kde rovněž učil zásady racionálního chovu hospodářských zvířat. Zvelebení chovů se věnoval rovněž v Pří boře, tam organizoval mj. velkou akci tuberkulinace na velkostatku Hukvaldy. V Prostějově pracoval v hospodářském spolku a v okresních družstvech pro chov koní a skotu. Od

7 DouBrava předsedal Spolku českých zvěrolékařů na Moravě, usiloval o zrovnoprávnění českých veterinářů s německými a o zří - zení diagnostického ústavu při brněnské české technice spoluzaložil první veterinární výrobní a prodejní organizaci Družstvo zvěrolékařů v Brně, kde předsedal dozorčí radě. Jako úředník místodržitelství a zemského úřadu se angažoval v ze - mě dělských a ve zvěrolékařských korporacích, jako vládní komisař a lektor veterinární policie na Vysoké škole zvěrolékařské a jako člen zkušební komise pro zvěrolékařské zkoušky. Svými názory a metodami práce ovlivnil veterinární činnost na Moravě a ve Slezsku. Zasloužil se mj. o veterinární úpravu obchodu s dobytkem a o úspěšné tlumení nákaz zvířat: slintavky a kulhavky, vztekliny, sněti slezinné a moru vepřů. Vydával publikace z chovatelství pro rolníky, přispíval do Zvěrolékařského obzoru, do Praktického chovatele, kde řídil rubriku o obchodu s domácími zvířaty a dobytčích trzích, a do denního tisku. Byl pohřben v rodišti. D: Výroční zpráva o činnosti obvodních zvěrolékařů v zemi Moravsko - slezské za rok 1931, in: Zvěrolékařský obzor 25, 1932, č. 12, s ; Rozšíření moru vepřů v zemi Moravskoslezské, in: tamtéž, č. 19, s L: R., Zvěrolékař O. D. vládním radou, in: Zvěrolékařský obzor 24, 1931, č. 7, s ; Zemský veterinární referent moravskoslezský vládní rada O. D. šedesátníkem, in: tamtéž 25, 1932, č. 23, s ; Vládní rada v. v. O. D. mrtev, in: tamtéž 30, 1937, č. 20, s ; R. Böhm, Moravští zemští zvěrolékaři po Václavu Čechovi, in: Veterinářství 21, 1971, s P: MZA Brno, fond E 67 Sbírka matrik, kniha č , římskokatolická fara Bohuslavice u Kyjova, matrika narozených sv. III., fol. 80. JIŘí ŠINDLáŘ, GUSTAV NOVOTNý DouBrava, Štěpán, * Brno, Vídeň (Rakousko), elektrotechnik, podnikatel, publicista Maturoval na českém (tzv. Slovanském) gymnáziu v Brně. Zapsal se na filozofickou fakultu české univerzity v Praze, kde studoval matematiku a fyziku a získal doktorát filozofie. Zůstal na univerzitě jako asistent ve fyzikálním ústavu prof. Č. Strou - hala se habilitoval jako soukromý docent, odešel z fyzi - kálního ústavu a se společníky Josefem Donátem a Robertem Bartelmusem založili 1887 v Brně první elektrotechnickou továrnu na Moravě, nazvanou Robert Bartelmus a spol.; 1903 byla přejmenována na Bartelmus, Donát a spol. Výrobním programem této české firmy se zprvu stala menší stejnosměrná dynama (do výkonu 10 kw), rozvaděče a obloukové lampy. Později se výroba rozšířila na veškeré elektrárenské zařízení pro městské elektrárny a elektrifikaci cukrovarů, dolů a dalších průmyslových podniků, osvětlování nádraží, vlaků a ulic. Továrna výrazně přispěla k elektrifikaci Brna. Vybudovala městskou elektrárnu v Přerově a ve Slezské Ostravě, elektrárnu pro napájení sítě městských drah ve Vídni a postupně pronikala i do dalších oblastí Rakouska-Uherska, kde úspěšně konkuro - vala velkým elektrotechnickým firmám (např. Siemens). Na počátku 20. století měla kolem 220 zaměstnanců. D. byl spolu s F. Křižíkem přesvědčen o budoucnosti stejnosměrného roz - vodu elektrické energie. Kromě podnikatelské činnosti také publikoval, psal převážně učebnice fyziky a elektrotechniky a popularizační články o elek trotechnice, které uveřejňovala vídeňská akademie nebo vycházely v časopisech Vesmír, Škola a život a Pedagogium. Byl autorem několika patentů, např. na konstrukci zdokonalené obloukové lampy (s J. Donátem). D: Untersuchungen über die beiden elektrischen Zustände, 1881; Über Elektricität: Versuch einer neuen Darstellung der elektrischen Grunderscheinungen, 1882; O elektřině, 1882; Fysika pro vyšší třídy škol reálných (s J. Simonidesem), 1882; Fysika pro vyšší třídy škol středních (s P. J. Müllerem a J. Simonidesem), 1884; Nauka o elektřině: praktické upo - třebení elektřiny, L: OSN 7, s. 879; 28, s. 284; MSN 2, s. 364; BL 1, s. 276; ISN 6, s. 122; O. Franěk, Dějiny České vysoké školy technické v Brně, 1969, s. 269, 337; M. Efmertová, Elektrotechnika v českých zemích, 1999, s. 43, 70. DouBravIC, ondřej viz ondřej I. Dúbravka DANIEL MAyER DouBravka (též DUBRAVKA, DOBRAVA), Přemyslovna, * asi 940/945?, pravděpodobně 977, polská kněžna z rodu Přemyslovců Dcera českého knížete Boleslava I. (sestra Boleslava II., Strach - kvase a Mlady/Marie, první abatyše kláštera sv. Jiří) a nezná - mé matky, manželka polského knížete Měška I. Úvahu o tom, že Měšek byl jejím druhým manželem (O. Balzer), nelze prameny doložit. Jejich sňatkem uzavřeným 965 či krátce předtím bylo upevněno spojenectví mezi Boleslavem I. a Měškem I., díky němuž Měšek získal mj. vojenskou pomoc od švagra Boleslava II., s níž porazil saského hraběte Wichmanna (967). Podle soudobých pramenů (Gal Anonym, ietmar Merseburský) přijal pohanský kníže Měšek pod vlivem katolické kněžny D. křest (966), a proto jejich manželství představovalo důležitou etapu christianizace Polska. Podle tradice založila D. kostely sv. Trojice a sv. Víta v Hnězdně a kostel P. Marie v Poznani (pramenné doklady nejsou k dispozici). Byla snad pohřbena v Hnězdně. Z manželství vzešel syn Boleslav (Chrabrý), kníže polský. Není zřejmé, zda dcera neznámého jména, která byla provdána za švédského krále Erika VIII., po jeho smr - ti 995 pak za dánského krále Svena Vidlivouse (snad Svatoslava; v severských pramenech Sigrid), byla dcerou D. nebo Měškovy druhé ženy Ody. O dalších dětech nezanechaly prameny informace. Hypoteticky bývá za dceru Měška I. a snad D. (nebo druhé Měškovy ženy Ody) považována manželka uherského krále Gejzy a matka Štěpána I. (podle pozdních a ne příliš spolehlivých pramenů se jmenovala Adelaida). Podle některých hypotéz byl synem Měška a D. též Vladivoj, který vládl v Čechách (novější bádání se k tomuto názoru nekloní). Po její smrti došlo k oslabení a později i k ukončení

Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš

Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš je jednou z nejvýznamnějších osobností generace Národního divadla. Byl předním malířem českých dějin a bezpochyby se podílel na utváření českého umění. Jeho tvorba byla ovlivněna,zvláště

Více

Generace májovců. 50. a 60. léta 19. století

Generace májovců. 50. a 60. léta 19. století Generace májovců 50. a 60. léta 19. století Májovci Na konci 50. let pozvolný pád bachovského absolutismu Alexander Bach byl vystřídán jiným ministrem, Rakousko prohrálo několik bitev a celkově došlo k

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

BEDŘICH SMETANA. 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha

BEDŘICH SMETANA. 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha BEDŘICH SMETANA 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha významný český hudební skladatel období romantismu Bedřich Smetana se narodil 2. března 1824 v Litomyšli. Jeho otec se jmenoval František

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_22_Svatá Anežka Česká Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

JMÉNA ULIC PODLE VÝZNAMNÝCH

JMÉNA ULIC PODLE VÝZNAMNÝCH JMÉNA ULIC PODLE VÝZNAMNÝCH JINDŘICHOHRADECKÝCH OBČANŮ ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je

Více

Jaroslav Pošvář (1900 1984)

Jaroslav Pošvář (1900 1984) Jaroslav Pošvář (1900 1984) Jaroslav Pošvář, další z právních historiků z vůle osudu, patřil spolu s Jiřím Cvetlerem a Hynkem Bulínem k těm málo profesorům brněnské právnické fakulty, kteří na ní působili

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda Jaroslav Pivoda Procházky životem počet stran 178, plnobarevný tisk vazba pevná běžná cena 499 Kč včetně DPH naše cena 449 Kč včetně DPH cena K M K 399 Kč včetně DPH ISBN 978-80-86930-64-0 Vydal Jaroslav

Více

MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU

MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU Podle Theodora Billrothajeden z nejvíce prakticky zaměřených humanistů 19. století. Narozen v roce 1822 jako čtvrtý syn v rodině barona Jana von Mundyho

Více

Politické procesy v Československu

Politické procesy v Československu Politické procesy v Československu Anotace: prezentace věnující se politickým procesům v 50. letech v Československu. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola

Více

Příklady autoritních záznamů Příloha k certifikované metodice Tvorba autoritních záznamů pro potřeby muzeí a galerií

Příklady autoritních záznamů Příloha k certifikované metodice Tvorba autoritních záznamů pro potřeby muzeí a galerií Příklady autoritních záznamů Příloha k certifikované metodice Tvorba autoritních záznamů pro potřeby muzeí a galerií Uvedené příklady představují určité typy autoritních záznamů, u nichž chceme upozornit

Více

MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny

MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny MUDr. Jakub Vetešník ZZS Olomouc Komise pro historii oboru ČSARIM MMXIV Mauric Remeš v době vídeňských studií medicíny, asi 1890 Vědecká knihovna v Olomouci,

Více

Přemyslovci - Boleslav II.

Přemyslovci - Boleslav II. Tematická oblast Přemyslovci - Boleslav II. Přemyslovci Datum vytvoření 17.11.2012 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód První Vlivem evropské politiky ztratil Boleslav II. na konci své vlády rozsáhlá

Více

H T-W. Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo

H T-W. Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo H T-W Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo H el e na Tom a nová-weisová Spisovatelka, herečka a rozhlasová redaktorka Helena Tomanová-Weisová své mládí prožila v dnes už zaniklém světě česko-

Více

Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava

Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava Archivní fond 134: Německé soudy v protektorátě vznikl spojením písemností německý soudů, státních zastupitelství a věznic působících v Protektorátě

Více

Emilie Heyduková. narozena 3.10.1859 v Písku. 150. výročí narození

Emilie Heyduková. narozena 3.10.1859 v Písku. 150. výročí narození Emilie Heyduková narozena 3.10.1859 v Písku 150. výročí narození Narodila se v rodině píseckého restauratéra Petra Reinera. Navštěvovala vyšší dívčí školu v Písku, kde působil jako profesor Adolf Heyduk,

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

AKCE zima + jaro 2016 koncerty přednášky semináře zájezdy

AKCE zima + jaro 2016 koncerty přednášky semináře zájezdy AKCE zima + jaro 2016 koncerty přednášky semináře zájezdy bližší info na www.sar-blochova.cz v sekci AKCE / koncerty, přednášky, semináře aj. LEDEN 16 17.1. OLOMOUC škola praktické muzikoterapie 18.1.

Více

ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953. Inventář. (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566)

ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953. Inventář. (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566) Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 110200/22 ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953 Inventář (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566) Zora Damová Praha 2015 I. Vývoj původce fondu Václav Štěpánek byl pražský mlynář,

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Galerie fundatistů v Malých Svatoňovicích P. Jan Nádvorník v roce 1951 na radu archiváře Adolfa Hrodka z Brna založil galerii obrazů místních

Galerie fundatistů v Malých Svatoňovicích P. Jan Nádvorník v roce 1951 na radu archiváře Adolfa Hrodka z Brna založil galerii obrazů místních Galerie fundatistů v Malých Svatoňovicích P. Jan Nádvorník v roce 1951 na radu archiváře Adolfa Hrodka z Brna založil galerii obrazů místních duchovních správců v Malých Svatoňovicích. Je jich jen čtrnáct.

Více

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ Datum odevzdání 1 Úřad vlády ČR 10.7.2015

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích?

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské

Více

Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_13_Božena Němcová Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Prameny a literatura. Prameny:

Prameny a literatura. Prameny: Prameny a literatura Prameny: Horácké listy. 1909, roč. I., č. 5. Horácké listy. 1909, roč. I., č. 8. Horácké listy. 1910, roč. II., č. 52. Horácké listy. 1911, roč. III., č. 14. Horácké listy. 1911, roč.

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_05_Jan Ámos Komenský Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Češi za 1. světové války

Češi za 1. světové války Češi za 1. světové války Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 15. 10. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_32_INOVACE_20_D_Češi za 1. světové

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 3. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.1.213 3.1.213

Více

JOSEF HLÁVKA. Štěpánka Bočanová Jakub Hudek Petr Lintner

JOSEF HLÁVKA. Štěpánka Bočanová Jakub Hudek Petr Lintner JOSEF HLÁVKA Štěpánka Bočanová Jakub Hudek Petr Lintner 126TERI 2013/2014 1 ŽIVOTOPIS rakousko-uherský, resp. český, architekt, stavební podnikatel a politik narozen 15. února 1831 v Přešticích zemřel

Více

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U Název archivní pomůcky: Rodinný archiv Swetliků, Cheb Časové rozmezí: 1941-1945 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo listu JAF: 549 Evidenční číslo pomůcky:

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

České stavovské povstání

České stavovské povstání České stavovské povstání Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 10. 9. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_ 32_ INOVACE_ 16_D_ Stavovské povstání

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

co vás čeká a nemine

co vás čeká a nemine co vás čeká a nemine Systém archivů Ministerstvo vnitra Sekce archivní správy a spisové služby Národní archiv Státní oblastní archivy Státní okresní archivy Legislativa Zákon 499/2004 Sb. o archivnictví

Více

Historie české správy. OBDOBÍ PŘECHODU OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU ( ) 3. část

Historie české správy. OBDOBÍ PŘECHODU OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU ( ) 3. část Historie české správy OBDOBÍ PŘECHODU OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU (1740 1848) 3. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn

Více

Přemyslovci Boleslav III.

Přemyslovci Boleslav III. Přemyslovci Boleslav III. Tematická oblast Přemyslovci Datum vytvoření 18.11.2012 Ročník První Stručný obsah Začala politická a hospodářská krize českého státu Způsob využití Výklad nové látky, opakování

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ 1 Úřad vlády ČR 2 Ministerstvo dopravy 3 Drážní inspekce 4 Drážní úřad 5 Státní plavební správa 6 Úřad pro civilní letectví 7 Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod

Více

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D.

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. Ústí nad Labem 2008 Obsah Úvod 9 1. Paul Hindemith - život a dílo v obrysech 13 1. 1 Období mládí a tvůrčích počátků 13 1. 2 Avantgardní období

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

MARTIN SALCMAN (* ) Inventář osobního fondu

MARTIN SALCMAN (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE MARTIN SALCMAN (* 1896 1979) Inventář osobního fondu Časové rozmezí: 1933 1974 Značka fondu: 71 Číslo evidenčního listu NAD: 111 Evidenční číslo inventáře: 63 Zpracovala:

Více

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 50 č. archivní pomůcky: 8951 Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice /1935/ 1945-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2015 O b s a

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_35_Karel Čapek Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

Kultura v 2. polovině 19. století

Kultura v 2. polovině 19. století Kultura v 2. polovině 19. století AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP popíše situaci v 2. polovině 19. století v české kultuře a umění, práce s textem čtení s porozuměním FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_14_Karel Jaromír Erben Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_25_František Křižík Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

VY_32_INOVACE_20 Leoš Janáček : Sinfonietta_37

VY_32_INOVACE_20 Leoš Janáček : Sinfonietta_37 VY_32_INOVACE_20 Leoš Janáček : Sinfonietta_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Regionální kultura, vy_32_inovace_ma_34_13

Více

Zdroj: KUPKA, František a Dana MIKULEJSKÁ. František Frank Frantík François Kupka. Praha: Národní galerie, 2013.

Zdroj: KUPKA, František a Dana MIKULEJSKÁ. František Frank Frantík François Kupka. Praha: Národní galerie, 2013. FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871 1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace 12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ E)Literatura v době okupace E) Literatura v době okupace 15.3.1939 obsadila německá vojska o Sudety okleštěné české země a vznikl Protektorát Čechy a Morava hlavním

Více

Škola má od roku 1895, kdy byla založena, bohatou historii. Seznamte se s tím nejdůležitějším, co se v ní událo...

Škola má od roku 1895, kdy byla založena, bohatou historii. Seznamte se s tím nejdůležitějším, co se v ní událo... historie Škola má od roku 1895, kdy byla založena, bohatou historii. Seznamte se s tím nejdůležitějším, co se v ní událo... Stručný přehled 15. září 1895 Školní rok 1895/96 byl zahájen v nové školní budově,

Více

STOLETÍ PÁRY. 19. století nazýváme také stoletím páry mnoho vynálezů znamenalo rychlý hospodářský růst tím nastaly prudké změny ve společnosti

STOLETÍ PÁRY. 19. století nazýváme také stoletím páry mnoho vynálezů znamenalo rychlý hospodářský růst tím nastaly prudké změny ve společnosti STOLETÍ PÁRY Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s průmyslovým a kulturním rozvojem českých zemí. Učebnice: Obrazy z novějších Českých dějin. STOLETÍ PÁRY 19.

Více

FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A. I. Dvě vlasti

FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A. I. Dvě vlasti FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

První republika.notebook. January 23, 2014

První republika.notebook. January 23, 2014 VY_32_INOVACE_VL_116 Téma hodiny: První republika Předmět: Vlastivěda Ročník: 5. třída Klíčová slova: demokracie, hospodářský rozmach, vzdělání, Skaut, Sokol, Tomáš Baťa Autor: Mgr. Renata Čuková Podzimková,

Více

JOSEF SYROVÝ (* ) Inventář osobního fondu

JOSEF SYROVÝ (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JOSEF SYROVÝ (* 1879-1956) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1911-1956 Značka fondu: 47 Číslo evidenčního listu NAD: 16 Evidenční číslo inventáře: 124 Zpracovala:

Více

Zdeněk Dašek NÁVRAT DOMŮ

Zdeněk Dašek NÁVRAT DOMŮ TISKOVÁ ZPRÁVA Východočeská galerie v Pardubicích V Pardubicích dne 7. září 2016 Východočeská galerie v Pardubicích vás zve na výstavu: Zdeněk Dašek NÁVRAT DOMŮ Věnováno Christine Dašek termín výstavy:

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Procházka Emanuel, Ing.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Procházka Emanuel, Ing. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Procházka Emanuel, Ing. (1869-1909) Prozatímní inventární seznam NAD č. 483 evidenční pomůcka č. 175 Čakrtová Eva Praha 1957 Ing. Emanuel Procházka

Více

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_16 Úvodní část seznámení s cílem hodiny: životopis Václava Havla Hlavní část životopis a literární tvorba Václava Havla Závěrečná část zpětná vazba probrané látky Shrnutí

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ Podle 17 odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního

Více

Obr. 2: Lihovar v Rozsochách, kde Koutníkovi bydleli v letech

Obr. 2: Lihovar v Rozsochách, kde Koutníkovi bydleli v letech Obr. č. 1: č. 1: Rodný 1: Rodný domek domek Vincence Koutníka na na samotě na samotě Jalovčí Jalovčí u u Dolní u Dolní Rožínky. Zdroj: autor Obr. 2: Lihovar v Rozsochách, kde Koutníkovi bydleli v letech

Více

10. REALISMUS. D)Realismus v české próze a dramatu 80. a 90. let. a)historická próza

10. REALISMUS. D)Realismus v české próze a dramatu 80. a 90. let. a)historická próza 10. REALISMUS D)Realismus v české próze a dramatu 80. a 90. let a)historická próza a)historická próza za nejvýznamnější české autory historických próz jsou považováni: Alois Jirásek a Zikmund Winter. Alois

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

Zbyněk Bureš Brčil z vodní Třináctky

Zbyněk Bureš Brčil z vodní Třináctky Zbyněk Bureš Brčil z vodní Třináctky Zbyněk Bureš, skautskou přezdívkou Brčil, se narodil 15. července 1924 v Praze. Maturoval na Vančurově gymnázium na Smíchově, později studoval Filozofickou fakultu

Více

Českoslovenští prezidenti 1918 1993

Českoslovenští prezidenti 1918 1993 Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. České výtvarné umění na přelomu 19. a 20. století VY_32_INOVACE_21_05

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. České výtvarné umění na přelomu 19. a 20. století VY_32_INOVACE_21_05 Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: Číslo projektu: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_30_Josef Václav Myslbek Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008 Č. Jméno.. Adresa školy.. Adresa bydliště.. (Jméno a adresu vyplňte až po ukončení soutěžního kola, především u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut dětí a mládeže MŠMT, Sámova 3, 101

Více

Muzeum stoleté. Sbíráme Vaše vzpomínky

Muzeum stoleté. Sbíráme Vaše vzpomínky 1913-2013 Muzeum Sbíráme Vaše vzpomínky Muzeum východních Čech v Hradci Králové Sbíráme Vaše vzpomínky V roce 2013 oslavíme sto let od otevření královéhradeckého muzea. Budova muzea je považována za nejvýznamnější

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Dějepis

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Dějepis Autor: Název školy: Mgr. Petra Junková Základní škola, Radiměř, okres Svitavy Číslo projektu : CZ. 1.07/1.4.00/ 21.0081 Název šablony klíčové aktivity: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací

Více

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA ATLASOVÁ TVORBA Vyjádřením a uznáním vysoké úrovně znalostí a tvůrčích schopností příslušníků Vojenského zeměpisného ústavu v oborech kartografie, geografie a kartografická polygrafie byla účast jeho redaktorů,

Více

260 let vzdělávání v Panské

260 let vzdělávání v Panské 260 let vzdělávání v Panské 2015 Jiří Machač www.panska.cz Obsah 1 Budova bývalého piaristického gymnázia (Panská ulice) 2 1.1 František Křížík..................................... 2 1.2 Piaristé.........................................

Více

Indikátor g) Databáze Academic Search Complete + Business Source Complete R (2011) REGISTROVANÍ ČTENÁŘI/STUDENTI

Indikátor g) Databáze Academic Search Complete + Business Source Complete R (2011) REGISTROVANÍ ČTENÁŘI/STUDENTI Indikátor g) Databáze Academic Search Complete + Business Source Complete R. () INSTITUCE/KNIHOVNY ČTENÁŘI/STUDENTI Z REGISTROVANÝCH VŠ 369 245 22 710 Odborné 63 821 7 983 Krajské 350 215 17 505 Muzea

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: Číslo projektu: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_03_Josef Kajetán Tyl Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Projekt. Historie Židů a současná situace na Blízkém východě. Dílna. Židovské Brno, Pavel Hass

Projekt. Historie Židů a současná situace na Blízkém východě. Dílna. Židovské Brno, Pavel Hass Projekt Historie Židů a současná situace na Blízkém východě Dílna Židovské Brno, Pavel Hass 19.5.-23.5.2008 ZŠ Kotlářská, Brno Zpracovala Mgr. Yvona Dvořáková 1. Evokace (obr. č.1, 2, 3) Zamysleme se nad

Více

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol VZDĚLÁVACÍ POŘAD Poznejte životní osudy učitele národů zakladatele moderní výchovy. Přesvědčte se, že skrze vzdělání lze změnit svět. Má-li člověk

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zákrejs Vladimír

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zákrejs Vladimír Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Zákrejs Vladimír (1904-1943) Prozatímní inventární seznam NAD č. 323 evidenční pomůcka č. 114 Holanová Eva Praha 1950 I. Studie a doktorát na

Více

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY A) Právní předpisy 1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci 2. Vysoké školy, věda a výzkum 3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání, uznávání odborné

Více

Období komunistické vlády

Období komunistické vlády Materiál pro domácí VY_06_Vla5E-20 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy OBDOBÍ OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU (1740 1848) 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Daniel Kubát V/2_Inovace a zkvalitnění

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Aktualizace ke dni: 16.2011 SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ Podle 17 odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti

Více

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol VZDĚLÁVACÍ POŘAD Poznejte životní osudy učitele národů zakladatele moderní výchovy. Přesvědčte se, že skrze vzdělání lze změnit svět. Má-li člověk

Více

V roce 1919 byl povolán jako jediný v úvahu přicházející kandidát na post profesora tehdy se tvořící Vysoké školy zvěrolékařské v Brně, která byla

V roce 1919 byl povolán jako jediný v úvahu přicházející kandidát na post profesora tehdy se tvořící Vysoké školy zvěrolékařské v Brně, která byla prof. Antonín Hrůza Prof. AntonínHrůza se narodil 1. ledna 1865 v Plzni. Rodina Hrůzova zde bydlela na nádraží. Otec prof. Hrůzy byl poštovním expeditorem, s čímž souvisela i lokalita jejich bydliště,

Více

KAPITOLA 1 Habsburská monarchie ( ) KAPITOLA 2 Boj za československou státnost v období první světové války ( )

KAPITOLA 1 Habsburská monarchie ( )  KAPITOLA 2 Boj za československou státnost v období první světové války ( ) Obsah Úvod... 11 KAPITOLA 1 Habsburská monarchie (1848 1918)... 15 1. Počátky revoluce 1848... 15 2. Pillersdorfova ústava 1848... 16 3. Návrh kroměřížské ústavy 1849... 19 4. Moravská zemská ústava 1848...

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

Zpráva o činnosti Archivu Pražského hradu v roce 2010

Zpráva o činnosti Archivu Pražského hradu v roce 2010 1 Zpráva o činnosti Archivu Pražského hradu v roce 2010 Archiv Pražského hradu je od 1. 7. 2003 organizačně zařazen do odboru spisové a archivní služby Kanceláře prezidenta republiky. Archiv PH k 31.12.

Více

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vlastimil Kybal československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vyslanec v Itálii 1920 1925 Diplomacie znamená být důstojnými představiteli svého národa u národa cizího a pokornými dělníky spojujícími oba národy

Více

5. Lyrickoepická, převážně pochmurná báseň s dějem, který rychle směřuje k tragickému konci

5. Lyrickoepická, převážně pochmurná báseň s dějem, který rychle směřuje k tragickému konci Romantismus v literatuře 1. Správně přiřaď do tabulky: balada, libreto, povídka, román, romantismus, poema 1. Původně označení pro báseň, později termín pro rozsáhlou epickou či lyrickoepickou básnickou

Více

Jeho díla jsou zastoupena v muzeích a soukromích sbírkách v Evropě, zámoří a v Austrálii.

Jeho díla jsou zastoupena v muzeích a soukromích sbírkách v Evropě, zámoří a v Austrálii. Milan Ďuriš Milan Ďuriš se narodil v Toužimi. Od roku 1982 se věnuje malbě. V druhé polovině 80. let absolvoval soukromé studium. Je členem Unie výtvarných umělců, v tvůrčí skupině P89 a v Asociaci Momentary

Více

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL.

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. František II. (1792 1835) syn Leopolda II. zavedl policejní absolutismus a cenzuru. 1804 zanikla Svatá říše římská místo toho vzniklo Rakouské císařství

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více