Zápis č.31 z jednání Rady města Řevnice dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis č.31 z jednání Rady města Řevnice dne 19.6.2015"

Transkript

1 Zápis č.31 z jednání Rady města Řevnice dne Přítomni: Ing. T. Smrčka, I. Kovářová, Ing. P. Kozák, MgA. M. Reslová Omluven: Mgr. O. Skripnik PhD. Hosté: Zapisovatel: Mgr. R. Henych Program: 1. Program jednání RM č Kontrola usnesení z RM č Odkup pozemku parc.č. 1762/4 - ul. Kozinova 4. Dobřichovická divadelní společnost, z.s. žádost o snížení nájmu Lesního divadla 5. Složení redakční rady zpravodaje města RUCH 6. SOVB-ČEZ-IV /018-ul. V Luhu a Wolkerova-MV Projekt Klatovy 7. Žádost ZŠ o souhlas s vyřazením svěřeného majetku - hřiště 8. Námitka ke změně krytu vozovky v křižovatce ulic Sádecká Školní 9. MŠ Řevnice žádost o schválení hospodářského výsledku za rok MŠ Řevnice Žádost o schválení úpravy rozpočtu na rok VŘ stavební práce na akci: Zateplení, výměna oken a kotle budovy 1. stupně ZŠ Město Řevnice 12. VŘ stavební práce na akci: Zateplení, výměna oken a kotle budovy jídelny ZŠ Město Řevnice 13. ZŠ Řevnice žádost o stanovisko 14. ZŠ Řevnice informace o udělení ředitelského volna 15. Dotační titul MMR, program Cestování dostupné všem 16. Žádost o povolení pořádání letního kina Gong., o.s. 17. Poptávka na modernizaci kuchyně ZŠ 18. Žádost školičky PIKOLÍN o bezplatnou výpůjčku veřejného prostranství 19. Pokládka kabelů VO a zhotovení pouzder stožárů VO v Havlíčkových sadech 20. Smlouva VaK Obec Lety a město Řevnice 21. Žádost o poskytnutí informace podle zák. č.106/1999 Sb. pan Ing. P.H. 22. Dopis ředitelky ZŠ Řevnice podezření na nesrovnalosti v účetnictví Odvolání pana Ing.P. H. proti Rozhodnutí ředitelky ZŠ 1) Program jednání RM č. 31 RM schvaluje předložený program na jednání RM č ) Kontrola usnesení z RM č. 30 3) Odkup pozemku parc.č. 1762/4 - ul. Kozinova RM souhlasí s koupí pozemku parc. č. 1762/4, ostatní plocha, ostatní komunikace v obci a k.ú. Řevnice od pana J.N., Vižina. za kupní cenu 5.300,- Kč a doporučuje koupi tohoto pozemku zastupitelstvu města ke schválení. /SO/Ing. Bečková Termín: ) Dobřichovická divadelní společnost, z. s. žádost o snížení nájmu Lesního divadla RM schvaluje pronájem Lesního divadla pro Dobřichovickou divadelní společnost, z.s. se sídlem Křížovnické nám. 434, Dobřichovice pro pořádání divadelního představení Tři mušketýři ve dnech 25. a za částku 4.000,- Kč za den + 21% DPH. Termín: ) Složení redakční rady zpravodaje města RUCH RM jmenuje členy redakční rady zpravodaje města RUCH: Jiří Podzimek, Miroslav Kamil Černý, Ing. Pavel Černý, Mgr. Zuzana Dudáková, Ing. Alice Bečková. RM pověřuje místostarostku paní MgA. Marii Reslovou zpracováním Zásad pro vydávaní zpravodaje města RUCH. 1

2 Termín: ) SOVB-ČEZ-IV /018-ul. V Luhu a Wolkerova-MV Projekt Klatovy Rada města schvaluje zřízení a vymezení věcného břemene - služebnosti zřízení, umístění, opravování a provozování zařízení distribuční soustavy podle 25 odst. 4 energetického zákona (v zemi uložené kabelové vedení NN) v pozemcích parc. č. 345/1, parc.č. 422 a parc.č. 423/4, všechny v obci a k. ú. Řevnice (ulice Wolkerova, V Luhu a V Souhradí) dle geometrického plánu č /2012 pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu dle sazeb schválených Radou města Řevnice dne ve výši ,- Kč (bez DPH) a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV /018 Řevnice, ul. Wolkerova, V Luhu - knn. /SO/Ing. Bečková 7) Žádost ZŠ o souhlas s vyřazením svěřeného majetku - hřiště Rada města schvaluje vyřazení majetku svěřeného příspěvkové organizaci Základní škola Řevnice - hřiště na zahradě školy pořízené v roce 2004 za ,60 Kč (inventární číslo 00002) a to z důvodu plánované výstavby. /SO/Ing. Bečková 8) Námitka ke změně krytu vozovky v křižovatce ulic Sádecká - Školní RM bere na vědomí námitku ing. Kubáta ke změně krytu vozovky v křižovatce ulic Sádecká Školní. 9) MŠ Řevnice žádost o schválení hospodářského výsledku za rok 2014 RM schvaluje hospodářský výsledek MŠ Řevnice za rok 2014 ve výši ,- Kč a souhlasí s jeho přerozdělením do rezervního fondu ve výši ,- Kč a do fondu odměn ,- Kč. 10) MŠ Řevnice Žádost o schválení úpravy rozpočtu na rok 2015 RM schvaluje úpravu rozpočtu MŠ Řevnice pro rok přesun finančních prostředků z kapitol 5153, 5151 a 5154 ve výši ,- Kč do kapitol 5011, 5021, 5031, 5032 a ) VŘ stavební práce na akci: Zateplení, výměna oken a kotle budovy 1. stupně ZŠ Město Řevnice RM schvaluje komisi pro výběr nejvhodnějšího uchazeče na dodavatele stavebních prací na akci: Zateplení, výměna oken a kotle budovy 1. stupně ZŠ Město Řevnice ve složení: Ing. Tomáš Smrčka, Libor Kvasnička, Ing. Petr Hartmann, Monika Vaňková, Bohdana Slámová. Náhradníci: Ing. Vladislav Tilsch, Ing. Alice Bečková, Jan Kadlec, Ing. Mojmír Mikula, Mgr. Renata Henych Otvírání obálek se uskuteční dne v 15:00 hodin. 12) VŘ stavební práce na akci: Zateplení, výměna oken a kotle budovy jídelny ZŠ Město Řevnice 2

3 RM schvaluje komisi pro výběr nejvhodnějšího uchazeče na dodavatele stavebních prací na akci: Zateplení, výměna oken a kotle budovy jídelny ZŠ Město Řevnice ve složení: Ing. Tomáš Smrčka, Libor Kvasnička, Ing. Petr Hartmann, Monika Vaňková, MgA. Marie Reslová. Náhradníci: Bohdana Slámová, Ing. Vladislav Tilsch, Ing. Alice Bečková, Jan Kadlec, Ing. Mojmír Mikula Otvírání obálek se uskuteční dne v 16:00 hodin. 13) ZŠ Řevnice žádost o stanovisko RM uděluje souhlas ředitelce ZŠ Řevnice paní Mgr. Pavlíně Seidlerové k posunutí zahájení školního roku o týden, tj. na den z důvodu stavebních prací v obou budovách ZŠ. 14) ZŠ Řevnice informace o udělení ředitelského volna RM bere na vědomí informaci ředitelky ZŠ Řevnice paní Mgr. Pavlíny Seidlerové o tom, že z organizačních a technických důvodů uděluje ředitelské volno ve dnech a ) Dotační titul MMR, program Cestování dostupné všem RM schvaluje podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj, programu Cestování dostupné všem Stojany na kola přednádraží Řevnice v celkové výši Kč se spoluúčastí 50% uznatelných nákladů. V případě přijetí žádosti bude spoluúčast možno hradit přesunem z 6409/5901 rozpočtová rezerva. /Bc. Vaňková 16) Žádost o povolení pořádání letního kina Gong, o.s. RM schvaluje výjimku z obecně závazné vyhlášky č. 3/2012, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností pro Gong, o.s., Opletalova 89, Řevnice, IČ: , které bude ve dnech 11., 12., 18. a 19. července 2015 pořádat ve dvoře vedle vinárny Malá Morava filmová představení začínající ve 21:30 hodin a končící nejpozději ve 24:00 hodin. 17) Poptávka na modernizaci kuchyně školní jídelny ZŠ RM schvaluje zadání poptávky na dodávku zařízení na modernizaci kuchyně školní jídelny ZŠ a schvaluje komisi pro hodnocení poptávky ve složení: Ing. Tilsch, B. Slámová, Ing.Petr Hartmann /EO/ Ing. Tilsch/Kadlec 18) Žádost školičky PIKOLÍN o bezplatnou výpůjčku veřejného prostranství RM schvaluje bezplatnou výpůjčku části pozemku parc.č. 1271/1, ostatní plocha, zeleň v obci a k.ú. Řevnice (prostranství mezi budovou České pošty, multifunkčním domem č.p a budovou Zámečku) školičce PIKOLÍN, z.ú., IČO: , se sídlem Selecká 815, Řevnice dne od 15:00 do 18:00 hodin za účelem pořádání rodinného zábavného odpoledne Prázdniny začínají!! s tím, že po akci bude vypůjčený pozemek řádně uklizen a uveden do předchozího stavu. /SO/Ing. Bečková Termín: ) Pokládka kabelů VO a zhotovení pouzder stožárů VO v Havlíčkových sadech 3

4 RM ukládá EO vyhotovit objednávku na firmu UNGERER, s.r.o., Kladenská 749, Libušín, IČ: pro výkopové práce a položení kabelu veřejného osvětlení včetně zhotovení pouzder pro ocelové sloupy veřejného osvětlení včetně geodetického zaměření v navrhované levobřežní části za částku ,- Kč vč. DPH. Rozpočtově kryto. /EO/Ing.Tilsch/Kadlec 20) Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací město Řevnice a obec Lety RM schvaluje Dohodu vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací jejímž předmětem zajištění bezpečného a plynulého provozování provozně souvisejících vodovodů a kanalizací ve vlastnictví města Řevnice a obce Lety a doporučuje ji zastupitelstvu města ke schválení. 21) Žádost o poskytnutí informace podle zák. č. 106/1999 Sb. pan Ing. P. H. RM ukládá tajemnici MÚ Řevnice Mgr. Renatě Henych vyžádat od ředitelky ZŠ Řevnice informace o průběhu vyřizování stížnosti spolku Řevnice dětem ze dne a postoupení spisu ve věci této stížnosti KÚ Středočeského kraje, které oznámila ředitelka ZŠ Řevnice Radě města dopisem ze dne (viz RM č. 18 bod 13). RM ukládá tajemnici MÚ Řevnice Mgr. Renatě Henych sdělit ředitelce ZŠ Řevnice, že postoupením spisu KÚ Středočeského kraje byl porušen zákon č. 106/1999 Sb. RM ukládá tajemnici MÚ Řevnice Mgr. Renatě Henych vypracovat odpověď na Žádost o poskytnutí informace podle Zákona č. 106/1999 Sb. panu ing. P. H.. Termín ) Dopis ředitelky ZŠ Řevnice podezření na nesrovnalosti v účetnictví RM ukládá tajemnici MÚ Řevnice Mgr. Renatě Henych, aby opatřila další podklady a informace ve smyslu 3 zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole ve smyslu a podle závěru právního rozboru JUDr. Petra Jonáše ze dne ve věci podezření na nesrovnalosti v účetnictví v letech RM ukládá tajemnici MÚ Řevnice Mgr. Renatě Henych vypracovat odpověď na Žádost o poskytnutí informace podle Zákona č. 106/1999 Sb. panu ing. P. H.. 23) Odvolání pana Ing. P. H. proti Rozhodnutí ředitelky ZŠ RM nevyhovuje na základě právního stanoviska JUDr. Petra Jonáše ze dne Odvolání pana ing. Petra Hrubého ze dne proti Rozhodnutí o nevyhovění části žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., které vydala Základní škola Řevnice dne pod čj. 259/2015. Toto rozhodnutí Základní škola Řevnice vydala na základě Žádosti pana ing. P. H. ze dne o poskytnutí informací podle Zákona č. 106/1999 Sb. RM ukládá tajemnici MÚ vyhotovit písemnou odpověď včetně náležitostí správního rozhodnutí a obeslat odvolatele a ZŠ Řevnice, včetně kopie právního posouzení JUDr. Petra Jonáše ze dne s termínem do RM ukládá ředitelce ZŠ Řevnice Mgr. Pavlíně Seidlerové poskytnout informace na základě právního stanoviska JUDr. Petra Jonáše ze dne a způsob a rozsah poskytnutí informací konzultovat s JUDr. Petrem Jonášem. Termín do

5 Zápis vyhotoven dne Další jednání RM č. 32 se uskuteční dne a jednání RM č. 33 se uskuteční dne Ing. Tomáš Smrčka, starosta. MgA. Marie Reslová, místostarostka 5

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, Mgr. O. Skripnik PhD. (odešel po projednání bodu č. 16), I. Kovářová, Ing. P. Kozák Omluven: Hosté: MgA. M. Reslová, M.

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Martina Chvostová, referentka

Více

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 9. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

I. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI - schválení programu, kontrola zápisu Bod programu: Schválení programu RM č. 22

I. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI - schválení programu, kontrola zápisu Bod programu: Schválení programu RM č. 22 VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 16. září 2014 (RM č. 22) č.j.mukv*****/2014/kt sp.znak:101.2.2 sk.znak/lhůta:a/15 Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb.,

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení.

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 105. schůze Rady města Příbora konané dne 21. října 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 24. ČERVNA 2015 R A D A M Ě S T A N E J D K U 17. SCHŮZE Přítomni: Ing. Vítek, p. Tóth, Ing. Růžička, p. Mlateček, Omluveni: p. Cingroš, Hosté: Bc. Trtík, JUDr. Čihák Zapisovatel: Ing. Vítek

Více

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514 U S N E S E N Í 95. schůze Rady města Hranice, konané dne 2. 10. 2014 na MěÚ Hranice od 10.00 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák Usnesení

Více

Usnesení RM č. 79/2013-RADA ze dne 09.05.2013

Usnesení RM č. 79/2013-RADA ze dne 09.05.2013 79/2013-RADA/3644-79. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing.arch. Vladimíru Středovou 79/2013-RADA/3645-79. Rada města předložený program jednání RM 79/2013-RADA/3646-79. Rada města informaci o splněných

Více

USNESENÍ ZE 119. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 13.08.2014

USNESENÍ ZE 119. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 13.08.2014 USNESENÍ ZE 119. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 13.08.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 68 přijetí dotace od MPSV na SPOD 2. splátka dotace 558/2014-119 3. Rozpočtové opatření č. 76

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010

Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010 Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010 Přítomni: Omluveni: JUDr. Ladislav Dusil, Ing. Hana Hricová, Ing. Tomáš Jirsa, Ing. Josef Půr, Aleš Raus, Karel Vácha, Jan Piskač

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015

Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015 Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015 Usnesení 02/01/14R: RM projednala a schvaluje smlouvu o zřízení práva věcného břemene pro Čechyně, připojení 2x RD Kusník, Čermák.

Více

IV. RIaSM (realizace investic) č.usnesení:09/06/4/01 - Výzva k podání nabídky Realizace nového chodníku z ulice Bořivojova

IV. RIaSM (realizace investic) č.usnesení:09/06/4/01 - Výzva k podání nabídky Realizace nového chodníku z ulice Bořivojova Výpis usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 24. února 2009 (RM č. 6) I. Organizační záležitosti - schválení programu, kontrola zápisu č.usnesení:09/06/1/01 - Schválení programu RM č. 6 RM

Více

Zápis č. 5-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban Ing.

Více

Rada města usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 5. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. února 2015 usnesením č. 2015/186 program 5. schůze rady města, konané dne 02.02.2015. usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5.

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení z 10. jednání dne 21.06.2011 od 13 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 99. schůze rady města Hustopeče, konané dne 22.10.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/99/13: RM schválila program dnešní schůze RM. Usnesení č. 2/99/13: RM neschvaluje instalaci

Více

Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013

Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013 Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení 32/01/13R: RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na stavbu plynárenského zařízení Rodinné domy Za dvorkama

Více