Z Á P I S. z 43. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne ve Stožci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z Á P I S. z 43. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 27.3.2014 ve Stožci"

Transkript

1 Z Á P I S z 43. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne ve Stožci Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ Stožec dne Jednání zastupitelstva jsou přítomni následující zastupitelé: Martin Černý Miroslav Karabec Petr Sidor Kateřina Korandová Josef Fleischmann Jednání bylo zahájeno v 17:00 hod. Ověřovateli zápisu byli ustanoveni Kateřina Korandová, Petr Sidor Nepřítomen: Zapisovatelem byl ustanoven starosta Nato byl starostou obce přednesen návrh programu jednání zastupitelstva obce v následujícím znění: 1) Zahájení 2) Plnění rozpočtu 1-2/2014 3) Návrh plánu péče o NP Šumava 4) ZŠ a MŠ Stožec výjimka z počtu žáků 5) Stavební akce 6) Různé Nato bylo o návrhu programu jednání hlasováno. Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0 k bodu 2) Starosta seznámil přítomné s výsledky čerpání rozpočtu obce za období 1-2/2014 dle podkladů zpracovaných účetní obce paní Böhmovou. k bodu 3) Starosta seznámil přítomné s návrhem plánu péče o NP Šumava tak, jak byl připraven Správou NP a CHKO a upraven ze strany MŽP. Dále informoval o výsledcích setkání se

2 zástupci MŽP, které se konalo dne s tím, že o plánu péče se zástupci obcí v podstatě nikdo nejednal. k bodu 4) Starosta seznámil přítomné s aktuálním stavem počtu žáků ZŠ a MŠ Stožec s tím, že je nutné stanovit výjimku z počtu žáků. Navrhl přijetí usnesení: 1) Zastupitelstvo Obce Stožec schvaluje ve smyslu ust. 23 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění povolení výjimky z nejnižšího počtu dětí a žáků Základní školy a Mateřské školy Stožec pro školní rok 2013/2014, když počet žáků ZŠ pro uvedený školní rok bude činit 6 (na místo 10 dle požadavku zákona) a počet dětí navštěvujících MŠ pro tento rok bude činit 7 (na místo 13 dle požadavku zákona). Pro:5 Proti:0 Zdržel se:0 k bodu 5) a 6) Starosta seznámil přítomné s návrhem smlouvy o připojení obce k vedení NN mezi obcí a E.ON Distribuce, a.s. Navrhl přijetí usnesení: 2) Zastupitelstvo Obce Stožec souhlasí s uzavřením smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č mezi obcí a společností E.ON Distribuce, a.s. v souladu s návrhem, který tvoří přílohu usnesení. Starosta seznámil přítomné s kalkulací ceny a rozsahu stavebních prací na provedení akce Rekonstrukce koupelen v objektu ubytovny. Nabídková cena činí ,-Kč vč. DPH. Navrhl přijetí usnesení: 3) Zastupitelstvo Obce Stožec souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi obcí a společností REKON INSTA s.r.o., na základě které uvedená společnost provede pro obec stavební práce na rekonstrukci koupelen v budově ubytovny v souladu s nabídkovým rozpočtem, který je přílohou usnesení s tím, že celková cena stavební akce bude činit ,-Kč vč. DPH.

3 Starosta seznámil přítomné s oznámením MěÚ Volary o zahájení stavebního řízení ohledně povolení stavby nouzového nocoviště na p.č. 940/1 v k.ú. Stožec. Zastupitelé se shodli, že obec bude trvat na připomínkách, které již k danému záměru Správě NP sdělila. Starosta seznámil přítomné s žádostí manželů Pospíchalových o souhlas s umístěním stavby ovčína - kozína na parcele č. 267 v k.ú. České Žleby. Všichni zastupitelé se záměrem souhlasili. Starosta seznámil přítomné s návrhem pana Skřivana na uzavření smlouvy o právu vybudovat stavbu na parcele č. 1001/48 v k.ú. Stožec. Navrhl přijetí usnesení: 4) Zastupitelstvo Obce Stožec souhlasí s uzavřením smlouvy o právu k provedení stavby mezi obcí a Ing. Vojtěchem Skřivanem, na základě které obec umožní Ing. Skřivanovi provést na parcele č. 1001/48 v k.ú. Stožec stavbu přípojky vody a kanalizace pro rodinné domy v obci Stožec napojené do stávajícího kanalizačního řadu do šachty Š 127 dle projektové dokumentace zpracované Ing. Martinou Hřebekovou, to vše pod podmínkou, že uvedené právo nebude zřízeno jako právo věcné. V případě, že následně dojde k převodu budovaného řadu do vlastnictví obce, bude smlouva uzavřena jako bezúplatná. Starosta seznámil přítomné s žádostí pana Přiba o směnu nebo prodej parcely. Po diskuzi bylo rozhodnuto, že dojde k zaměření části parcely č. 1083/1 v k.ú. České Žleby přiléhající k jeho objektu a dále část parcel č a č. 114/1 v k.ú. České Žleby tak, aby byla zachována historická cesta s tím, že následně dojde ke zveřejnění záměru obce zcizit takto oddělené části parcel č. 1083/1 a č v k.ú. České Žleby. Starosta seznámil přítomné s žádostí paní Věry Dolejší o souhlas s výstavbou parkovacího přístřešku u objektu čp. 52 ve Stožci. Žádost je doplněna jednoduchou stavební dokumentací. Zastupitelé souhlasili, aby obec vydala souhlasné stanovisko k danému záměru. Starosta seznámil přítomné s žádostí pana Jana Myslíka o koupi parcely č. 319/18 v k.ú. České Žleby za účelem výstavby rodinného domu. Následně navrhl usnesení: 5) Zastupitelstvo Obce Stožec souhlasí se zveřejněním záměru obce prodat parcelu č. 319/18 v k.ú. České Žleby panu Janu Myslíkovi za účelem výstavby rodinného domu. Starosta seznámil přítomné s návrhem smlouvy o spolupráci mezi obcí a společností EXPRESNET.CZ ohledně zajištění natočení a odvysílání pořadu CYKLOTOULKY

4 STOŽEC na programu ČTsport v roce 2014, to vše za odměnu ve výši ,-Kč + DPH. Navrhl přijetí usnesení: 6) Zastupitelstvo Obce Stožec souhlasí s uzavřením smlouvy o zajištění natočení a odvysílání pořadu CYKLOTOULKY STOŽEC na programu ČTsport se společností EXPRESNET.CZ za odměnu ve výši ,-Kč + DPH. Starosta seznámil přítomné s obsahem rozhodnutí Správy NP a CHKO Šumava o povolení kácení smrků na parcele č. 1039/54 v k.ú. Stožec. Starosta seznámil přítomné s žádostí Komunity pro duchovní rozvoj, o.p.s. o podporu akce Zachraňme doposud zelené lesy zmenšením rozlohy NP Šumava ve formě odkupu vydávaných publikací za částku 4.000,-Kč. Zastupitelé s poskytnutím podpory touto formou souhlasili. Starosta seznámil přítomné s nutností zamezit dvojím sazbám vodného a stočného pro uživatele vodovodu a kanalizace tím, že se sazba sjednotí a místním obyvatelům se poskytne příspěvek na podporu vedení rodinné domácnosti. Navrhl usnesení: 7) Zastupitelstvo Obce Stožec souhlasí s tím, aby Obec poskytovala za níže uvedených podmínek příspěvek místním obyvatelům na podporu rodinného bydlení ve výši 400,-Kč za osobu a rok, počínaje Příspěvek bude náležet každé osobě s evidovaným údajem o trvalém pobytu na území obce, která se na území obce trvale zdržuje za účelem vedení rodinné domácnosti. Za osoby, které se na území obce zdržují za účelem vedení rodinné domácnosti, se považují osoby, které na území obce užívají byt nebo nemovitost za účelem trvalého bydlení sebe a své rodiny a vedení rodinné domácnosti. Za člena rodinné domácnosti se považuje i osoba, která se z území obce pravidelně vzdaluje na přechodnou dobu za účelem vzdělávání, studia či výkonu zaměstnání nebo z jiného podobného závažného důvodu. Za osobu, která vede rodinnou domácnost na území obce, bude rovněž považována osoba, která jinak splňuje výše popsané požadavky, i po dobu, kdy se na území obce nebude zdržovat z důvodu dlouhodobé hospitalizace či podobného zvlášť závažného důvodu, přičemž její rodinná domácnost v obci zůstane po tu dobu.

5 Starosta informoval o podmínkách výluky vlakového spojení mezi Novým Údolím a Černým Křížem a souvisejících opatřeních s tím, že PČR Prachatice nařídila omezení vjezdu cyklistů a bruslařů na komunikaci mezi Novým Údolím, Černým Křížem a Novou Pecí po dobu výluky z důvodu průjezdu náhradní autobusové dopravy. Starosta i zastupitelé uvedené opatření považují za nepřiměřené, když dochází k podstatnému omezení turistického ruchu v obci a souvisejícímu negativnímu vlivu na místní podnikatele. Starosta seznámil přítomné s dopisem pana Křemena ohledně pátrání po ostatcích pana Bohumila Hasila. Pan Křen bude informován o tom, že hledání ostatků pana Hasila již proběhlo s negativním výsledkem a další narušování piety pohřebiště je nežádoucí. Starosta seznámil přítomné s tím, že byl ze strany OPŽP vyhlášen dotační program na nákup obecní techniky, obec se do programu zapojila s žádostí o podporu na nákup štěpkovače, traktorového přívěsu na svoz bioodpadu a objemného odpadu a vozidla multicar M31. Obec zajistí zpracování programové žádosti a administraci dotace prostřednictvím Regionální rozvojové agentury. Dále bylo dohodnuto, že Správa NP a CHKO poskytne bezúplatně k užívání obci 2 garáže v areálu bývalé roty pro potřeby parkování rolby a obecní techniky. Je nicméně do budoucna nutné postavit si vlastní prostory pro potřeby parkování obecní techniky. Je zpracováván projekt dřevostavby. Starosta seznámil přítomné s tím, že obci byl poskytnut od Jihočeského kraje grant na podporu Stožecké brusle. Dále seznámil přítomné s nutností schválení provozního řádu střelnice pro potřeby pořádání oslav osvobození, které proběhnou ve Stožci dne Zastupitelé následně odsouhlasili z předloženého vzorníku barvu fasády budovy OÚ v rámci dokončení zateplení budovy OÚ. Pan Sidor požádal, aby obec umístila v č.o. Dobrá silniční retardéry z důvodu častého porušování pravidel provozu na PK v dané části obce ze strany projíždějících vozidel. Bylo dohodnuto, že starosta do příštího jednání ZO zjistí cenové nabídky a bude dohodnut další postup. Starosta dále informoval o tom, že s ohledem na přidělení znaku a vlajky obci bude nutné zajistit výrobu znaku, označení OÚ a vlajek obce. Zatím se snaží zajistit nabídky a možné přispívatele z řad veřejnosti a podnikatelů. Jednání zastupitelstva bylo ukončeno v 19:00 hod.... zapisovatel ověřovatelé starosta

Z Á P I S. z 7. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 5.5.2015 ve Stožci

Z Á P I S. z 7. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 5.5.2015 ve Stožci Z Á P I S z 7. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 5.5.2015 ve Stožci Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ Stožec dne 25.4.2015. Starostka

Více

Z Á P I S. z jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 22. 2. 2012 ve Stožci

Z Á P I S. z jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 22. 2. 2012 ve Stožci Z Á P I S z jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 22. 2. 2012 ve Stožci Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ Stožec dne 15. 2. 2012. Jednání

Více

Zápis č. 5-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban Ing.

Více

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd.

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd. 1 Z á p i s č. 42 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané 25.02.2010 v 17.oo hodin v Kunžaku Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing.

Více

Zápis č. 8/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 17.12.2014 v 19:00 hod. v sále Hostince Na Klokočné

Zápis č. 8/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 17.12.2014 v 19:00 hod. v sále Hostince Na Klokočné Zápis č. 8/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 17.12.2014 v 19:00 hod. v sále Hostince Na Klokočné Přítomni: Ing. Miloslav Rovný, Martin Pávek, Ing. Blanka Habrmanová PhD., František

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

Ověřovatelé zápisu: Starostka navrhla ověřovatele zápisu Ing. Bc. Zdeňka Smardu a Ing. Josefa Dvořáka.

Ověřovatelé zápisu: Starostka navrhla ověřovatele zápisu Ing. Bc. Zdeňka Smardu a Ing. Josefa Dvořáka. ZÁ P IS Č. 6/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce TetČice, které se konalo v úterý dne 8. 7. 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní Ing. Soňa Štossová, Ph.D., pánové

Více

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 2/2015. konaného dne 19.3.2015 v 19.00

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 2/2015. konaného dne 19.3.2015 v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00281/15 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 2/2015

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008 Zápis z jednání rady města Úvaly č. R-7/2008 které se konalo v pondělí 16.6..2008 od 18:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni : Členové rady města : 4 MUDr. Jan Šťastný, Ing. Helena Váňová, Jaromír

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 Místo konání: Přítomno : Omluven: Nepřítomen: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 18 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. D.

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání Řádné zasedání rady města RM 111 (ve volebním období 11. zasedání), ze dne 19.3.2007 - kancelář starosty od 150000 Účast na jednání RM 111 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

Z á p i s z 23. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.1.2010.

Z á p i s z 23. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.1.2010. Z á p i s z 23. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.1.2010. Počet přítomných členů zastupitelstva města : 12 Přizváni: p. Piskač, Ing. Adámek, Mgr. Berit, Ing. Smrčka - MÚ

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 21.1.2015 Program: 1. Smlouva o zřízení věcného břemene RWE GasNet, s.r.o. (plyn.zařízení lokalita

Více

Zápis č. 28 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 7. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 28 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 7. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 28 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 7. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 25. 05. 2015 od 16:00

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

Obec Doubice. Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 22. 06. 2015 od 16:00

Více

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50 Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.7/2014 konaného dne 7. 4. 2014 od 15:30 hodin v kancelář starostky MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v

Více

Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010

Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010 Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010 Přítomni: Omluveni: JUDr. Ladislav Dusil, Ing. Hana Hricová, Ing. Tomáš Jirsa, Ing. Josef Půr, Aleš Raus, Karel Vácha, Jan Piskač

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 27. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.5.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 27. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.5.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 27. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.5.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, Mgr. O. Skripnik PhD. (odešel po projednání bodu č. 16), I. Kovářová, Ing. P. Kozák Omluven: Hosté: MgA. M. Reslová, M.

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e-mail: rusinov@seznam.cz Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 25.3.

Více

Z á p i s. z 22. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 15.12.2004 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice

Z á p i s. z 22. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 15.12.2004 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Z á p i s z 22. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 15.12.2004 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, Ing. Kokeš, Mgr. Plíva,

Více

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin)

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin) Zápis Č.j. 2/12/2010 - ZO - Z Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 20. 12. 2010 v zasedací síni OÚ Program: 1. Zpráva o provedení kontroly plnění usnesení ZO a RO za IV. čtvrtletí

Více